Danfoss A/S - Sønderborg Kommune

sonderborgkommune.dk

Danfoss A/S - Sønderborg Kommune

14-05-2013

13/11744

ks: tdah

Danfoss A/S

Nordborgvej 81

6430 Nordborg

Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 41

Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81,

matrikel nr. 19, Lunden, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Påbuddet er blevet

varslet den 15. marts 2013.

Påbud

Påbuddet er meddelt efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven (Lov om

miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer) med

følgende vilkår:

Udendørs tankanlæg ved L11 – Tank til opbevaring af CIP-slam

I dette påbud fastsættes der kun vilkår til selve tankanlægget. Vilkår til

påfyldning af og aftapning af tankanlægget reguleres i

miljøgodkendelsen af inddampningsanlægget i L11.

1. Stationære tankanlæg (tanke med tilhørende rørsystemer og

slanger) til opbevaring af farligt affald skal:

- være tætte og i god vedligeholdelsestand,

- være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når

tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og

styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet)

samt

- være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af

materialer, der er resistente over for den type affald, de

anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette

udskilles.

2. Eventuelle utætheder skal udbredes straks efter, at de er konstateret.

3. Tanken skal være udformet som en lukket beholder med fast tag, og

den skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er

muligt.

Sønderborg Kommune

Miljø

Rådhustorvet 10

6400 Sønderborg

T 8872 4083

F 8872 6440

miljo@sonderborg.dk

www.sonderborgkommune.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 10-15

Torsdag kl. 10-17

Fredag kl. 10-14


4. Hvis der anvendes en dobbeltvægget tank skal den være tilsluttet et

trykovervågningssystem for lækager.

5. Påfyldningsrør på tanken skal være afsluttet med hætte eller dæksel.

Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og

udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt

affald i dem.

6. Tanken, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med

tryk/vacuum ventil.

7. Tanken skal:

– enten males, således at tankoverfladen har en samlet

strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller

– isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion

af temperaturafhængige emissioner fra tanken.

8. Tankanlægget skal være placeret i en tæt tankgård uden afløb eller

med afspærringsventil, hvor volumenet af den største tank

maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet.

9. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald,

skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og

korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er

resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for

eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.

10. Inden ibrugtagning af det stationære tankanlæg og øvrige faste

rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for

anlæggets, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til

Miljøafdelingen.

11. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal

være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene.

12. Tanken skal være sikret mod påkørsel.

13. Tankgården skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle

utætheder skal udbedres straks efter, de er konstateret.

14. Tankgården skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm

regnvand i bunden.

Når tankgården tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes

affald til og fra tanken.

Egenkontrol

15. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og

funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og

sikringssystemer.

2/6


16. Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet, jf. vilkår

13, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af

tankgården.

17. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet foretage visuel kontrol

af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand,

jf. vilkår 1.

Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres

visuelt for lækage og vedligeholdelsestilstand en gang om måneden,

jf. vilkår 9.

18. Miljøafdelingen kan kræve, at virksomheden lader en uvildig

sagkyndig foretage eftersyn af tankgården, dog højest en gang hvert

3. år.

19. Virksomheden skal mindst hvert 5. år og første gang i januar 2019

lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvægget tank med tilhørende

rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 1 er overholdt.

Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma,

og rapport over resultatet skal indsendes til Miljøafdelingen senest 1

måned efter prøvningen.

Driftsjournal

20. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af kontrol af automatisk kontrol-, alarm-

og sikringssystemer, jf. vilkår 15.

- Dato for og resultat af den visuelle kontrol af tankgården

samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 16.

- Dato for og resultat af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer

samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 17.

- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tankgården

samt eventuelle foretagende forbedringer, jf. vilkår 18.

- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5

år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Tidsfrister

21. Danfoss A/S skal senest den 1. juli 2013, inden kl. 15.00

fremsende et forslag til en permanent løsning til Miljøafdelingen.

22. Den permanente løsning skal være etableret senest den 1. januar

2014. Den permanente løsning skal opfylde vilkårene til tankanlæg i

påbuddet.

23. Indtil den permanente løsning er etableret skal den nuværende tank

til CIP slam have påmonteret et specialfremstillet låg senest den 31.

maj 2013.

Baggrund

Miljøafdelingen har i forbindelse med besigtigelse af

inddampningsanlægget i L11 den 6. marts 2013 konstateret, at der

3/6


anvendes et udendørs stationært tankanlæg, som oplagstank til

opbevaring af farligt affald. Det drejer sig om en åben glasfibertank med

en kapacitet på 30 m 3 . Tanken anvendes til opbevaring af slam fra CIP

processen. Slammet er flydende og indeholder rester af CIP væske

(består af vand, natriumhydroxid (NaOH), salpetersyre (HNO3) og

eventuelle olierester). Tanken er enkeltvægget uden fast tag og er

forsynet med overfyldningsalarm, som ved besigtigelsen var slået fra, da

tanken næsten var fyldt op med CIP slam. Virksomheden oplyste, at

NORD var blevet bestilt et par dage forinden mht. tømning af tanken.

Tanken står direkte på betonbelægning med en lille opkant, som ikke

kan rumme tankens indhold.

Vurdering

Miljøafdelingen vurderer, at den nuværende opbevaring af farligt affald

udgør en risiko for, at der kan ske væsentlig forurening af jord,

grundvand og overfladevand.

Opbevaring af flydende farligt affald i udendørs åben tank kan udgøre

risiko for:

• at affaldet fortyndes med nedbør og dette vil unødigt forøge

mængede af affaldet, der opbevares

• at tankens indhold løber over kanten, hvis overflydningsalarmen

svigter, eller som i dette tilfælde er slået fra. Den nuværende

praksis for tømning af tanken vurderes ikke at være forsvarlig,

da tanken er fyldt over overfyldningsalarmens niveau og ikke

bliver tømt med det samme selvom virksomheden har bestilt

NORD til afhentning af affaldet.

Da tanken står direkte på betonbelægning kan bunden af tanken ikke

inspiceres for utætheder. Opkanten, som skal fungere som

opsamlingskar, vurderes ikke at have tilstrækkelig kapacitet til at rumme

tankens maksimale indhold på 30 m 3 .

Fastsættelse af vilkårene i dette påbud er inspireret af standardvilkår for

listepunkt K 203: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller

sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse,

bortset fra de under punkterne K 209, K 210 og K 211 nævnte anlæg.

Indsigelser og bemærkninger i forbindelse med høring

I forbindelse med, at vi har varslet påbuddet til virksomheden, har vi

den 3. maj 2013 modtaget følgende kommentarer fra virksomheden:

Hermed svar på varslet påbud vedr. åben L11 tank. Der anstilles en

midlertidig løsning i form af et specialfremstillet låg til tanken. Låget

ordres i den kommende uge og forventes at være installeret ultimo maj

2013. Den endelige stillingtagen til udskiftningen af tanken er ikke sket

endnu, da der pt. undersøges forskellige muligheder for

størrelsesbehov, placering og udformning.

4/6


Vi forventer, at have en permanent løsning klar inden udgangen af

2013 og vender tilbage til jer med forslag til løsning inden 1. juli 2013.

Høringssvaret fra virksomheden giver anledning til de tre vilkår, der er

fastsat under tidsfrister. Dette betyder, at Danfoss A/S senest den 1. juli

2013 skal indsende en beskrivelse af den permanente løsning til

miljøafdelingen. Den permanente løsning skal være etableret senest den

1. januar 2014. Indtil den nye tank er etableret foreslår Danfoss A/S en

midlertidig løsning i form af et specialfremstillet låg til den eksisterende

tank. Der påbydes derfor vilkår om, at låget skal være monteret senest

den 31. maj 2013.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens

udfald

• Sundhedsstyrelsen

• Klageberettigede interesseorganisationer

Afgørelsen kan påklages i henhold til bestemmelserne i

miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Ønsker I at klage over afgørelsen, skal I sende jeres klage til

Miljøafdelingen, så vidt muligt elektronisk på miljo@sonderborg.dk .

Miljøafdelingen sender sagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen skal være modtaget af kommunen inden klagefristens udløb den

12. juni 2013, inden kl. 15.00. I bærer risikoen for forsinkelse i

forbindelse med klagens fremsendelse, så send klagen i god tid.

I modtager en opkrævning på 500 kr. fra Natur- og Miljøklagenævnet,

efter nævnet har modtaget klagen. I skal benytte denne opkrævning ved

indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check

eller kontanter.

Natur- og Miljøklagenævnet begynder først behandlingen af klagen, når

gebyret er modtaget. Betaler I ikke gebyret på den anviste måde og inden

for 14 dage, afviser Natur- og Miljøklagenævnet at behandle klagen. I

kan finde vejledning om gebyrbetalingen på Natur- og

Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis

1. klagesagen fører til, at klagenævnet ændrer eller ophæver den

påklagede afgørelse,

2. I får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3. klagenævnet afviser klagen som følge af overskredet klagefrist,

manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet

af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

5/6


I får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i en

afgørelse er forlænget på grund af klagenævnets sagsbehandlingstid

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at betale gebyret tilbage,

hvis

1. I trækker klagen tilbage, fordi der er indledt forhandlinger om

projekttilpasninger mellem afgørelsens adressat og/eller

miljøafdelingen

2. I af anden grund trækker jeres klage tilbage, før Natur- og

Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret betales dog ikke tilbage, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,

der taler imod, fx hvis I trækker klagen tilbage meget sent, herunder

efter at I har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Civilt søgsmål

I kan indbringe denne afgørelse for domstolene, jævnfør

miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1.

Ønsker I at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolene, skal sagen være

anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for klagefristen, er fristen

for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Natur- og

Miljøklagenævnet afgørelse foreligger.

Aktindsigt

I har ret til aktindsigt i sagens akter jævnfør forvaltningsloven. Ønsker I

aktindsigt kan I kontakte mig og vi kan aftale nærmere.

Jeg er også behjælpelig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til

påbuddet eller sagen i øvrigt.

Venlig hilsen

Anne-Mette Kildegård Andersen

T 8872 5809

aann@sonderborg.dk

Kopi af dette påbud er sendt til:

Sundhedsstyrelsen syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening dnsoenderborg-sager@dn.dk

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening Soenderborg@dof.dk; natur@dof.dk

6/6

More magazines by this user
Similar magazines