Markedsgørelse af den offentlige sektor Bedre og billigere??

mpg.aau.dk

Markedsgørelse af den offentlige sektor Bedre og billigere??

Modulbeskrivelse

Markedsgørelse af den offentlige sektor

Valgfag MPG – 6 ECTS

Thomas Bredgaard, thomas@dps.aau.dk

Tlf.nr. 9940 2605

Bedre og billigere??

Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Kompetencebeskrivelse

Markedsgørelsen af den offentlige sektor er et af de væsentligste kendetegn ved de seneste tre årtiers

reformer af den offentlige sektor. Den overordnede målsætning har været at skabe en bedre, billigere og

mindre bureaukratisk offentlig sektor. Dette er kommet til udtryk ved at bringe principper og redskaber fra

den private sektor i anvendelse i styringen og organiseringen af den offentlige sektor: Privatisering,

udlicitering, frit valg, kontraktstyring, konkurrenceudsættelse og forskellige former for offentlig-privat

samarbejde.

Hensigten med valgfaget er at de studerende opnår en grundlæggende forståelse for de tendenser,

drivkræfter og konsekvenser, der kendetegner en moderne og markedsgjort offentlig forvaltning. Desuden

tilstræbes det, at de studerende bliver bedre i stand til at agere i og med offentlige organisationer, der er

underlagt disse nye styringsinitiativer. Dette sker gennem dialogbaseret undervisning og varierende former

for aktiv studenterdeltagelse.

Valgfaget er i særlig grad et supplement og uddybning til de ledelsesfaglige grundmoduler i ”Offentlig

styring” og ”Ledelse af reform og forandring”.

Indhold

Selvom den offentlige sektor i Danmark altid været kendetegnet ved en blanding af offentlig og privat

opgavevaretagelse, så har markedsgørelse af offentlige opgaver været et fast indslag i bestræbelserne på at

modernisere og effektivisere den offentlige sektor siden Schlüter regeringens moderniseringsprogram fra

1983. Der er udkæmpet ideologiske kampe om grænserne mellem offentlig og privat og om, hvilke opgaver

der egner sig til konkurrenceudsættelse. Om markedsgørelsen medfører en bedre og billigere offentlig

sektor er også fortsat omdiskuteret.

1


Der er efterhånden mange eksempler på markedsgørelse indenfor forskellige politikområder. På stadig

flere områder kan der iagttages øget brug af udbud og udlicitering, frit valg og offentlig-private

partnerskaber og som følge heraf en ny arbejdsdeling mellem det offentlige og det private. I kølvandet på

disse ændringer opstår et behov for monitorering, måling og evaluering af offentlige organisationers

præstationer og resultater. Markedsgørelse medfører ikke nødvendigvis mindre offentlig regulering, men

nye former for evaluering, kontrol og regulering.

Såvel i Danmark som i andre lande er markedsgørelsen blevet forbundet med begrebet om New Public

Management (NPM), som på kort formel er lig med indførelse af privatsektor-inspirerede ledelses-

/managementmetoder i de offentlige (service)ydelser. Dette fælles tankesæt til trods er det dog lige så

evident, at de danske udviklinger også udviser en række særtræk, som må forstås med baggrund i den

konkrete historiske udvikling og organisering af den danske offentlige sektor.

Organisering

Valgfaget udbydes som tre kursusgange over to dage, hvor følgende emner blandt andet vil blive

præsenteret og diskuteret:

Hvad er markedsgørelse og hvilke teorier og begreber kan vi anvende for at forstå tendenserne til

markedsgørelse af den offentlige sektor?

Hvordan har markedsgørelsen udviklet sig historisk som element i moderniseringen af den

offentlige forvaltning?

Hvilke effekter har udlicitering i forhold til pris, kvalitet og ledelse af offentligt ansatte?

Hvilke erfaringer der er opnået med privatisering og selskabsgørelse af statslige virksomheder?

Hvordan anvendes mål- og kontraktstyring internt i den offentlige sektor?

Under hvilke omstændigheder det er muligt at afbureaukratisere den offentlige sektor?

Det er de danske særtræk, som seminaret vil tage udgangspunkt i med et komparativt blik på udviklingen i

andre lande. Valgfaget vil eksemplificere de generelle diskussioner om markedsgørelse ved at sætte fokus

på udvalgte velfærdsstatslige service- og ydelsesområder:

Sundhedsområdet

Ældreplejen

Beskæftigelsesindsatsen

Efterløn, pension og sociale overførsler

Der vil løbende i seminaret være en aktiv inddragelse af de studerendes egne erfaringer og refleksioner i

forhold til ledelse og praksis. Desuden benyttes eksterne eksperter til at præsentere den nyeste

forskningsbaserede viden indenfor emneområderne.

2


Foreløbig lektionsplan (med forbehold for ændringer)

Seminar 1 (dag 1): 28. februar 2012

09:00-09:45: Velkomst og præsentation af program og deltagere

09:45-10:30: Markedsgørelsens mange former – begrebsafklaring og afgrænsninger (TB)

10:30-10:45: Pause

10:45-12:00: Markedsgørelsens historik – moderniseringen af den offentlige forvaltning (TB)

12:00-13:00: Frokost

13:00-14:00: Markedsgørelsens teoretiske grundlag I – institutionel økonomisk teori (public choice,

principal agent teori, transaktionsomkostningsteori) (TB)

14:00-14:30: Pause

14:30-15:15: Markedsgørelsens teoretiske grundlag II – Ledelsesteori og politologisk teori (HRM, quasimarkedsteori)

(TB).

Seminar 1 (dag 2): 29. februar 2012

09:00-09:15: Opsamling fra dagen før

09:15-10:00: Kritiske perspektiver på markedsgørelsen af den offentlige sektor (TB)

10:00-10:15: Pause

10:15-11:15: Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver (Ole Helby Petersen, AKF)

11:15-12:00: Offentlig-privat partnerskab (OPP) og offentlig-privat innovation (OPI) (Ole Helby Petersen,

AKF)

12:00-13:00: Frokost

13:00-14:00: Hvilke udfordringer og muligheder rejser udlicitering for den offentlige leder (gruppearbejde

og plenumdiskussion)

14:00-15:00: New public management som ramme for markedsgørelse og nyere diskussioner om livet

efter NPM (TB)

Seminar 2 (dag 1): 28. marts 2012

09:00-09:45: Markedsgørelsens omfang og karakter i den danske offentlige sektor (TB)

09:45-10:30: Privatisering og statslige virksomheder (Carsten Greve, CBS)

10:30-10:45: Pause

10:45-11:30: Mål- og kontraktstyring i den offentlige sektor (Carsten Greve, CBS)

11:30-12:30: Frokost

12:30-13:30: ”Tilgiv os- vi vidste ikke, hvad vi gjorde” (Henrik Hjortdal/Claus Nielsen)

13:30-13:45: Pause

13:45-15:00: Forslag til kvalitets- og afbureaukratiseringsreform af den offentlige sektor (gruppearbejde

og plenumdiskussion)

3


Seminar 2 (dag 2): 29. marts 2012

09:00-09:15: Opsamling fra dagen før

09:15-10:30: Afbureaukratisering og effektivisering af den offentlige forvaltning (oplæg ved og debat med

repræsentant fra Finansministeriet)

10:30-10:45: Pause

10:45-12:00: Muligheder og udfordringer ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver (oplæg fra og

debat med repræsentanter fra Dansk Industri og Offentligt Ansattes Organisationer)

12:00-13:00: Frokost

13:00-14:30: Konkurrencestaten: Den effektive stat og den fleksible organisation (Ove Kaj Pedersen)

Seminar 3 (dag 1): 2. maj 2012

09:00-09:15: Introduktion til gennemgang af markedsgørelsen på udvalgte serviceområder (TB)

09:15-10:30: Privatisering, markedsgørelse og partnerskab på sundhedsområdet (Karsten Vrangbæk, AKF)

10:30-10:45: Pause

10:45-11:30: Frit valg i ældreplejen (Martin Bækgaard, KREVI)

11:30-12:30: Frokost

12:30-13:30: Udlicitering af beskæftigelsesindsatsen: Danmark, Holland og Australien (TB)

13:30-14:15: Brugen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune (Peter Thomsen,

Jobcenter Aalborg)

14:15-14:30: Pause

14:30-15:30: Udlicitering og arbejdsmiljø (Ole Busck)

Seminar 3 (dag 2): 3. maj 2012

09:00-09:15: Opsamling fra dagen før

09:15-10:30: Privatisering af sociale risici – Efterløn, pension og sociale overførsler (Jørgen Goul Andersen)

10:30-10:45: Pause

10:45-12:00: Kunder i politikken – På sporet af den forbrugeristiske medborger (Johannes Andersen)

12:00-13:00: Frokost

13:00-15:00: Studenteroplæg (udvalgte studerende præsenterer deres erfaringer med markedsgørelse af

service- og tjenesteydelser inden for deres arbejdsfelt og perspektiverer over, hvordan

seminaret kan informere deres praksis)

Afleveringsfrist for synopsis opgave: 30. maj, kl. 12:00.

Eksamensdatoer: 13.-14. juni 2012.

4

More magazines by this user
Similar magazines