28.07.2013 Views

Sammenlignende måling af lydisolation - Papiruld

Sammenlignende måling af lydisolation - Papiruld

Sammenlignende måling af lydisolation - Papiruld

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Teknisk Rapport<br />

Udført <strong>af</strong> ALE<br />

Denne rapport kan gengives i uddrag – også uden forudgående <strong>af</strong>tale med Nordsjællands Akustik<br />

Tisvilde Bygade 32, 1.<br />

3220 Tisvildeleje<br />

<strong>Sammenlignende</strong> <strong>måling</strong> <strong>af</strong> <strong>lydisolation</strong><br />

Rapport nr. nsja10-22<br />

Rekvirent<br />

<strong>Papiruld</strong> Danmark ApS<br />

Brødeskovvej 40<br />

3400 Hillerød<br />

Kontaktperson<br />

Ellert Schram<br />

Tisvilde den 2/7-2010<br />

Nordsjællands Akustik ApS<br />

Anne Lin Enggaard, Civilingeniør, ale@nsja.dk<br />

Tlf. 70 28 10 48<br />

www.nsja.dk


nsja10-22 <strong>Sammenlignende</strong> <strong>måling</strong> <strong>af</strong> <strong>lydisolation</strong><br />

Indhold<br />

Baggrund .................................................................................................................................................................3<br />

Målemetode ............................................................................................................................................................3<br />

Testemner.......................................................................................................................................................3<br />

Målested.........................................................................................................................................................3<br />

Måletidspunkt.................................................................................................................................................3<br />

Måleposition...................................................................................................................................................3<br />

Baggrundsstøj .................................................................................................................................................3<br />

Anvendt signal ................................................................................................................................................3<br />

Måleteknik......................................................................................................................................................3<br />

Måleresultater.........................................................................................................................................................4<br />

Bilag 1 Samlede måleresultater......................................................................................................................5<br />

Bilag 2 Måleteknik ..........................................................................................................................................6<br />

Side 2 <strong>af</strong> 6


nsja10-22 <strong>Sammenlignende</strong> <strong>måling</strong> <strong>af</strong> <strong>lydisolation</strong><br />

Baggrund<br />

I forbindelse udstillinger og messer har <strong>Papiruld</strong> Danmark h<strong>af</strong>t gode erfaringer med demonstration <strong>af</strong><br />

lydisolering for forskellige isolerings-produkter. Nordsjællands Akustik har fået til opgave, ud fra demoen, at<br />

udføre sammenlignende <strong>måling</strong> <strong>af</strong> <strong>lydisolation</strong>en for forskellige isoleringsprodukter, anvist <strong>af</strong> <strong>Papiruld</strong><br />

Danmark.<br />

Målemetode<br />

Til <strong>måling</strong>erne er anvendt en lydisoleret kasse, der kan ses på Figur 1.<br />

Kassens udvendige mål: Bredde: 47cm Længde: 62cm Højde: 80cm<br />

Kassen er konstrueret med x-finer udvendig, isolering, og indvendigt gips-plader. Øverst i kassen er der en<br />

bred kant, hvorpå test-emnerne anbringes.<br />

I kassen er der placeret en håndværker- radio <strong>af</strong> den type, der ses på Figur 2. Ved demonstrationer anvendes<br />

normalt musik <strong>af</strong>spillet fra CD. Ved disse <strong>måling</strong>er er der anvendt hvid støj.<br />

Figur 1 Lydisoleret kasse, til sammenligning <strong>af</strong> forskellige<br />

isoleringsprodukters <strong>lydisolation</strong><br />

Testemner<br />

Testemnerne er isoleringsprodukter anbragt i kasser med x-finersider og tyndt plast-net i bunden. Plast-nettet<br />

har ikke nogen akustisk betydning, men fastholder isoleringsmaterialerne, så de ikke falder ned i kassen.<br />

Målested<br />

Målingerne er udført udendørs i et område, der er <strong>af</strong>skærmet med emballeret papiruld.<br />

Måletidspunkt<br />

Målingerne er udført tirsdag den 29. juni kl. 11:30 til 12:30.<br />

Måleposition<br />

Mikrofonen (membranen) er anbragt 20cm over testmaterialet. Mikrofonen er anbragt midt over testemnet.<br />

Baggrundsstøj<br />

Baggrundsstøjen er under <strong>måling</strong>erne så lav, at den ikke har indflydelse på måleresultaterne.<br />

Anvendt signal<br />

Der <strong>af</strong>spilles hvid støj fra CD.<br />

Figur 2 Lydkilden, en håndværker radio <strong>af</strong><br />

typen "Bosch Power Box ". For at lydkilden<br />

kan være i kassen er metalrammen<br />

omkring lydkilden <strong>af</strong>monteret<br />

(produktfoto fra producenten)<br />

Måleteknik<br />

Lydtryk<strong>måling</strong>erne (Sound Pressure Level, SPL) er udført pr 1/3 oktav, og som samlet A-vægtet niveau. For<br />

hvert isoleringsmateriale er der midlet over ét minut. Målingerne er udført med lydtrykmåler Brüel & Kjær<br />

type2250. Se Bilag 2 for detaljer om måleudstyr.<br />

Side 3 <strong>af</strong> 6


nsja10-22 <strong>Sammenlignende</strong> <strong>måling</strong> <strong>af</strong> <strong>lydisolation</strong><br />

Måleresultater<br />

De samlede resultater, og resultater for de enkelte frekvensbånd kan ses i Bilag1.<br />

Testemne<br />

LAeq<br />

[dB(A)]<br />

Åben kasse 93,9<br />

Glasuld, miljø (10cm tyk)<br />

84,0<br />

Stenuld (10cm tyk) 79,2<br />

Glasuld, gul (10cm tyk) 77,8<br />

<strong>Papiruld</strong> (10cm tyk)<br />

<strong>Papiruld</strong> (10cm tyk) OG<br />

tung plade <strong>af</strong> x-finer og<br />

metal<br />

Baggrundsstøj<br />

30,6<br />

Støjkilde slukket<br />

Måleresultater, lydniveau målt 20cm over kassen, LAeq (energimidlet, A-vægtet lydtrykniveau ref 20µPa)<br />

65,6<br />

56,8<br />

Side 4 <strong>af</strong> 6


nsja10-22 <strong>Sammenlignende</strong> <strong>måling</strong> <strong>af</strong> <strong>lydisolation</strong><br />

Bilag 1 Samlede måleresultater<br />

Side 5 <strong>af</strong> 6


nsja10-22 <strong>Sammenlignende</strong> <strong>måling</strong> <strong>af</strong> <strong>lydisolation</strong><br />

Bilag 2 Måleteknik<br />

Måleresultaterne er opnået ved direkte analyse i lydtrykmåleren på måletidspunktet. Målesignalet er optaget<br />

til lydfil i lydtrykmåleren. I forbindelse med niveauudskrifter og lydfiler er <strong>måling</strong>erne vedhæftet kommentarer<br />

indtalt i forbindelse med <strong>måling</strong>erne.<br />

Kalibreringen <strong>af</strong> lydtrykmåleren, incl. forlængerledning er kontrolleret før og efter <strong>måling</strong>erne. Der er anvendt<br />

vindhætte under alle <strong>måling</strong>erne.<br />

Den efterfølgende bearbejdning <strong>af</strong> måleresultaterne er udført ved, at overføre de opsamlede måledata samt<br />

lydfiler til PC. Der er opsamlet og overført et målepunkt for hver 100ms. De relevante perioder til analyse er<br />

bestemt ved samtidig lytning og overvågning <strong>af</strong> niveauudskrift.<br />

De lineært vægtede måleresultater for 1/3 oktavbåndene er herefter overført til regneark, MS Excel 2007,<br />

hvorfra de er præsenteret.<br />

Anvendt måleudstyr<br />

Apparattype Fabrikat Type nr. Serienr. Senest kalibreret<br />

Lydtrykmåler incl.<br />

2250 incl.<br />

08-01-2010 <strong>af</strong> DELTA<br />

logging software Brüel & Kjær BZ7224 2488484 kalibreres hvert 2. år<br />

08-01-2010 <strong>af</strong> DELTA<br />

½” mikrofon Brüel & Kjær 4189 2503106 kalibreres hvert 2. år<br />

06-07-2009 <strong>af</strong> DELTA<br />

Akustisk kalibrator Brüel & Kjær 4231 2592108 Kalibreres hvert år<br />

Vindhætte<br />

Evaluator, Software til<br />

beregninger og<br />

Brüel & Kjær 1650 - -<br />

dokumentation Brüel & Kjær 7820 - -<br />

Side 6 <strong>af</strong> 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!