60 mia. kr investeres i LoLLand-FaLster i de kommende syv år

businesslf.dk

60 mia. kr investeres i LoLLand-FaLster i de kommende syv år

eRetning

2012

60 mia. kr investeres i

LoLLand-FaLster i de kommende syv år

business lf


2

bestyRelsens

beRetning

Mulighederne er mange i de kommende år på Lolland-

Falster. De store anlægsinvesteringer i området –

samlet set 60 mia. kr. – rykker nærmere, og det fører til en

spirende lokal optimisme, når det handler om at få vendt

udviklingen i området. Samtidig har vi i 2012 oplevet en

stigende interesse for egnen, både fra nationalt og

internationalt hold.

For at kunne udnytte denne optimisme og interesse

bedst muligt, valgte Business LF i 2012 at kigge på de

interne linjer. Det mundede ud i en større organisations-

ændring, der betød, at en række medarbejdere måtte

stoppe i Business LF.

Formålet var at sikre en effektiv organisation, som på

bedste vis kan løfte de opgaver, der er forbundet med

de ændringer, der sker i de kommende år på Lolland

og Falster, og som allerede er gået i gang nu.

Omstillingsprocessen i organisationen forløb vel, og organisationens

medarbejdere faldt hurtigt ind i deres nye

roller. Vi er tilfredse med deres indsats, de har alle lagt et

stort engagement i deres arbejde hos Business LF og har

performet langt over vores forventninger.

I august måned tiltrådte Anders H. Høiris som

administrerende direktør og afløste den konstituerede

direktør Mikkel Wesselhoff. I den forbindelse valgte

Business LF at kigge lidt nærmere på organisationens

strategiske prioriteringer og målsætninger.

For at nå målsætningerne på den mest effektive måde,

blev strukturen i organisationen ændret, så den blev

mere klar. Der blev oprettet en erhvervsafdeling, en

turismeafdeling og en bosætningsfunktion.

Som fundament for de tre afdelinger er der en lille stab,

som sikrer de tværgående opgaver. Den nye struktur har

skabt klarhed både indadtil og udadtil. Den skal være

med til at sikre, at alle stakeholders får et enkelt og letforståeligt

billede af, hvad Business LF beskæftiger sig

med og hvordan.

Målsætninger

Med den nye struktur på plads blev der også kigget nærmere

på organisationens målsætninger. Det udmøntede

sig i en række prioriterede målsætninger. Kriterierne for

prioriteringen var blandt andet målbarhed

og realiserbarhed.

ERHVERV/

INVESTERING

VISION MISSION VÆRDIER

TURISME BOSÆTNING

HR ADMINISTRATION ØKONOMI IT

Organisationsdiagram Business LF

Positiv synlighed

Lolland-Falster er synlig. Men ikke på den måde, som

området fortjener det. En af de væsentligste opgaver

har derfor været at skabe større positiv synlighed af

egnen Lolland-Falster hos organisationens stakeholders

- primært uden for området.

Arbejdet har resulteret i flere ministerbesøg, besøg i

ministerier og hos erhvervsudviklingsorganisationer

som State of Green, Invest in Denmark og Copenhagen

Capacity, delegationer med udenrigsministeriet samt

besøg af flere udenlandske journalister, virksomheder

og universiteter.

Fælles identitet

En anden væsentlig prioritering var at skabe og

kommunikere Lolland-Falsters fælles identitet.

Identiteten skal være genkendelig for lollikker og

falstringer – og tilflyttere, og den skal være med til at

skabe opmærksomhed omkring Lolland-Falster.

Resultatet blev et nyt fælles brand: ”Mærk nærværet,

nyd væksten”. Brandet rummer alle Lolland-Falsters

kvaliteter: Åbenhed, nærvær, venlighed og god plads til

at komme hinanden ved. Samtidig tager det også højde

for den økonomiske del, nemlig at der bliver investeret

60 mia. kr. i offentlige anlægsarbejder, hvilket vil skabe

vækst og fremgang for vores landsdel.

Det nye brand er blevet skabt for at lollikker og falstringer

får en fælles identitet baseret på vores fælles mål,

værdier og væremåder. ”Mærk nærværet, nyd væksten”

blev lanceret marts 2013.

Business LF i fremtiden

Business LF’s fremmeste opgave er at medvirke til og

skabe vækst hos erhvervslivet og inden for turismen på

Lolland-Falster - også i fremtiden. En af måderne at gøre

det på er ved at være synlige og tilgængelige for

virksomhederne – på deres præmisser. Business LF skal

sikre, at de ydelser, organisationen tilbyder, også fremover

er de rigtige, og at prioriteringerne er de rette.

Identitet og synlighed går hånd i hånd. Med det let

genkendelige logo er der skabt et godt fundament

for, at Lolland-Falster fæstner sig i danskernes


identitet og synlighed gåR hånd i hånd.

Med det let genkendelige logo eR deR

skabt et godt fundaMent foR, at lollandfalsteR

fæstneR sig i danskeRne – og

udlændingenes – bevidsthed soM et centeR

foR vækst og talRige MulighedeR foR

et godt faMilieliv.


– og udlændingenes – bevidsthed som et center for vækst

og talrige muligheder for et godt familieliv.

Samtidig er det vigtigt, at Business LF til stadighed

arbejder på at skabe opmærksomhed og synlighed hos

alle stakeholders – offentlige såvel som private. Det skal

ske både gennem medierne og ved at bruge Embassy of

Lolland-Falster som den fantastiske platform, det er

blevet, for at vise Lolland-Falsters mange muligheder.


4

diRektionens

beRetning

2012 blev et år med interne omstruktureringer. Den første

del af året blev en proces iværksat med det formål at

tilpasse de personalemæssige ressourcer samt at ansætte

en ny administrerende direktør. Den 1. august tiltrådte

Anders H. Høiris som administrerende direktør.

Omstruktureringerne førte også en opdatering af

organisationens strategi med sig. Og som følge heraf blev

organisationens interne struktur taget op til overvejelse.

Resultatet blev en fokusering af organisationen med én

afdeling for erhverv, én for turisme og én for bosætning.

Erhvervsafdelingen har fi re ansatte, turisme har tre,

mens en medarbejder beskæftiger sig med både turisme

og bosætning. Desuden er der to ansatte på ambassaden

i København. De resterende tre medarbejdere varetager

funktioner på tværs med strategiudvikling og eksekvering,

lobbyisme og arrangementer for medlemsvirksomheder

samt HR, administration og økonomi.

Grundlaget for den samlede strategi er beskrevet i

organisationens vision og mission.

Den nye vision for organisationen er:

Vi vil være den mest attraktive virksomhed for

partnere, kunder og medarbejdere inden for erhverv

og turismeudvikling i Den Blå Region.

Og organisationens mission blev fastlagt i fem punkter:

• Vi skaber vækst og nye arbejdspladser på Lolland-

Falster gennem udvikling af eksisterende erhvervs- og

turismevirksomheder samt udvikling og tiltrækning af nye.

• Vi hjælper virksomheder på Lolland-Falster med

internationalisering og eksport.

• Vi fokuserer på handelscentre og turismeområder.

• Vi tiltrækker bosætning blandt børnefamilier og

seniorer.

• Vi profi lerer og synliggør viden og indsigt om

Lolland-Falster – internationalt, nationalt,

reginalt og lokalt.

Business LF omsætter missionen i målbare og

realiserbare målsætninger, som tilsammen skal

skabe et Lolland-Falster, der i 2020 er i toppen

af Danmarks vækstcentre på tværs af erhverv

og turisme. Og samtidig skal området være

kendetegnet ved en positiv befolkningstilvækst

inden for segmenterne børnefamilier

og seniorer.

I 2012 har Business LF arbejdet målrettet og resultatorienteret

inden for organisationens tre fokusområder:

erhverv, turisme og bosætning.

Erhverv

I erhvervsafdelingen har der været travlt. På kapitaldelen

har Business LF´s erhvervsafdeling medvirket til at rejse

over 40. mio. kroner til virksomheder, der enten allerede

er etableret eller vil etablere sig på Lolland-Falster.

Business LF deltog i fl ere erhvervsudviklingsprojekter

herunder afkørsel 48, afkørsel 43 og etableringen af havvindmølleparken

Kriegers Flak. I tillæg oplever Business

LF en stigende interesse fra fl ere nationale og internationale

virksomheder i forbindelse med Femern Bælt projektet.

Virksomheder fra Sverige, Norge, Tyskland, Kina og

Holland har været på besøg.

En vigtig forudsætning for, at erhvervet

på Lolland og Falster kan få del i de

60 mia. kr, der investeres i løbet af de

kommende syv år, er, at virksomhederne

klædes godt på til at kunne

deltage i de offentlige udbud. Derfor

afholdt Business LF i efteråret 2012

en kursusrække om offentlige

udbud, og om hvordan

man som virksomhed

øger sine

chancer for at få

en større andel

af det

offentliges

udbud.

Direktør Anders H. Høiris

Kurset blev afholdt over tre dage, og der var i alt 19

virksomheder, som deltog.

Pt. er der cirka 15 iværksættere på de to vækstfabrikker i

henholdsvis Sakskøbing og Holeby, som Business LF har

været med til at etablere i samarbejde med væksthus

Sjælland og de to kommuner.

Inden for iværksætteri har der med projektet etnisk

erhvervsfremme især været fokus på at sikre, at

nydanskere er klædt bedst muligt på til at starte og

drive virksomhed i Danmark. Projektet har indtil

videre resulteret i etablering af to nye virksomheder.

Dertil kommer et projekt, som Business LF netop har

igangsat i samarbejde med Region Sjælland. Projektet

fokuserer på at gøre brug af nydanskeres viden om lokale

forhold for erhvervslivet i udlandet.

Inden for internationalisering har Business LF startet

fl ere forskellige udviklingsforløb inden for globalisering

og eksport. Vi forventer fremadrettet et stort fokus på

dette område.

Det samlede arbejde har betydet, at Business LF har

været med til etablering og fastholdelse af i alt 375

blivende arbejdspladser på Lolland-Falster.

Turisme

Turismeafdelingen har været involveret i en lang række

projekter, som både tæller videreførelse af eksisterende

tiltag og udvikling af nye. Der har året igennem været

særligt fokus på markedsføring – både i printmedier,

online og face-to-face.

Lolland-Falster Kataloget er en vigtig platform for de

lokale turistaktører. Bladet udkommer i et oplag på

70.000 eksemplarer på både dansk, tysk og engelsk.

Kataloget er blevet videreført i 2012 med succes.

Onlinemarkedsføring bliver til stadighed vigtigere for

turismeaktørerne. Det vidner blandt andet det stigende

antal besøgende på www.visitlolland-falster.dk om.

Antallet af besøgende steg fra knap 110.000 i 2009 til

knap 250.000 i 2012. For at sikre, at der fortsat er mange,

der lægger vejen forbi www.visitlolland-falster.dk, har

Business LF lavet en ny og opdateret version, som så dagens

lys i begyndelsen af 2013.

Deltagelse i messer er en krumtap i turismearbejdet, fordi

det giver mulighed for at mødede potentielle besøgende

og andre turismeaktører. I 2012 deltog Business LF på

messerne Ferie & Fritid i Bella, Ferie for Alle i Herning

samt ITB Berlin.

Af øvrige aktiviteter kan Efterårsferiepasset, støtte til

projekt Kystnære Oplevelser, deltagelse i og støtte til

Native Cooking Award og Apple Flower Festival nævnes.

Bosætning

I arbejdet med bosætning på Lolland og Falster, har

Embassy of Lolland-Falster været omdrejningspunktet

for langt størstedelen af aktiviteterne. Indsatserne har

vekslet mellem projekter og arrangementer, som er herog-nu-indsatser

og indsatser med et mere langsigtet mål.

Til her-og-nu-arrangementerne hører de lokale

ejendomsmægleres besøg på ambassaden. Her har

de præsenteret boligerne på Lolland og Falster under

overskriften ”Find din drømmebolig på Lolland-Falster.”

Eksilaftnerne, som er blevet afholdt tre gange i løbet af

2012, hører under de mere langsigtede projekter. Formålet

med disse aftener er at invitere unge lollikker og falstringer

til en aften på Embassy of Lolland-Falster, hvor de kan

netværke og samtidig bl.a. få viden om, hvilke muligheder,

der er for job og bolig i området. Tanken med disse

arrangementer er at fastholde Lolland og Falster som

alternativ til storbyen i de unges bevidsthed, når de er

færdige med at studere og for alvor skal etablere sig.

De positive historier

Allerede i 2011 blev de første tanker og de første tiltag

gjort for at få synliggjort landsdelens kvaliteter og

potentiale. Det arbejde blev videreført i 2012 med ekstra

fokus på fælles identitet og branding.

Et af tiltagene var kampagnen 500 Spielbergs, som skulle

skærpe lollikkernes og falstringernes opmærksomhed

omkring egnen. Formålet var at samle positive historier.

Lollikker og falstringer blev opfordret til at fi lme deres

yndlingssted eller begivenhed og uploade den på

Facebook. Det færdige produkt blev en fi n fi lmcollage

som bl.a. blev vist på Embassy of Lolland-Falster.

Også den internationale presse har vist stor interesse for

området. På en enkelt kampagne på turistområdet blev

det til 89 presseklip i tyske medier.

De første analyser og forarbejder til brandingkampagnen

blev udført i efteråret 2012.

Business LF i fremtiden

Også i fremtiden vil udvikling, synlighed og vækst være

nogle af nøglebegreberne i Business LF’s arbejde med at

tiltrække erhverv og skabe en positiv befolkningstilvækst.

Vores arbejde skal naturligvis fokusere på at få det

optimale ud af de 60 mia. kr., som over de næste syv år

investeres i bygge- og anlægsprojekter på Lolland-Falster

samt sikre en blivende effekt efter 2020. Overordnet skal

det ske ved at sikre Business LF en lokal, regional og

national gennemslagskraft – hos alle stakeholders:

Virksomheder, myndigheder, samarbejdspartnere og

politikere.

PaRtneRskabeR/MedleMstal

Ved udgangen af 2012 var det samlede medlemsantal

257 fordelt på følgendede:

7 AMBASSADØRPARTNERSKABER

12 VIP-PARTNERSKABER

222 BASISPARTNERSKABER

16 ILDSJÆLE


6

fonden business lf

Resultatopgørelse for 2012

Tilskud fra kommunerne

Udlodning for foreningen Business LF

Øvrige aktiviteter

Nettoomsætning

Personaleomkostninger

Øvrige omkostninger incl. afskrivninger

Driftsresultat

Finansielle poster netto

Årets resultat

Aktiver pr. 31.12.2012

Anlægsaktiver

Varebeholninger

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Aktiver

Passiver pr. 31.12.2012

Fondskapital

Overført resultat

Egenkapital

Gæld

Passiver

2012

t.kr.

10.000

1.890

2.188

14.078

-7.901

-6.113

64

28

92

2012

t.kr.

301

5

2.786

1.787

4.879

2012

t.kr.

300

881

1.181

3.698

4.879

2011

t.kr.

7.500

1.953

4.622

12.075

-7.718

-3.574

783

7

790

2011

t.kr.

709

6

15.614

1.374

17.703

2011

t.kr.

300

790

1.090

16.613

17.703

i lØbet af 2012 vaR deR

i alt 17 aRRangeMenteR

i business lf.

heR kan du se et

lille udPluk.

B.S. Christiansen

B.S. Christiansen havde rosende ord til

området, da han kiggede forbi Business LF.

Det blev en forrygende eftermiddag, med et

inspirerende foredrag, hvor alle 155 deltagere

var godt underholdt, med sjove anekdoter

og referencer, men også med et indhold, der

gav grund til

eftertanke og refl eksion.

Fra salgsarbejde til tilbudsarbejde

Advokat Kurt Bardeleben fra LETT

Advokatfi rma guidede igennem ”udbudshelvedet”

ved at give et godt indblik i de

fælder, der gemmer sig, når man som

privat virksomhed skal afgive tilbud til

det offentlige.

Med afsæt i praksis fra ”Klagenævnet for

Udbud” gav Kurt Bardeleben indsigt i,

hvordan man undgår at blive afvist på

grund af fodfejl i prækvalifi kations- og

udbudsprocessen.

Erhvervspanel til fordel

for Julehjælpen 2012

12 repræsentanter fra erhvervslivet på Lolland-Falster

var samlet hos Business LF i den

gode sags tjeneste for at samle penge ind

til Dansk Folkehjælps ”Julehjælp 2012”. Det

lykkedes på kun én time at samle ikke

mindre end 136.343,- kr. ind.

Kampagner – sådan får du taletid

Den tidligere tv-vært Vibeke Hartkorn

gav sit bud på, hvordan man får de rigtige

mennesker til at lytte, og hvordan man som

virksomhed kommer i medierne med de

sager og budskaber, som er vigtige. Generalsekretær

Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp

supplerede med oplevelser og erfaringer med

at tilrettelægge kampagner med nogle af de

helt store mediehuse.

aRRangeMenteR i

business lf i 2012

Kommunikation, kreativitet

og kaos med Frank Pedersen og

Christian Stadil

Der var stort fremmøde til

Business LF’s arrangement om,

hvordan en smule kaos ifølge

Christian Stadil, der er kendt som

den buddhistiske gulddreng i

spidsen for Hummel, gør os gode,

kreative og innovative. Og hvordan

man ifølge Frank Pedersen, der er

kommunikations- og marketingsdirektør

i Jyske Bank, kan tænke

“på kanten af boksen”.

Derudover blev der afholdt en række

andre fyraftensmøder med fokus på så

forskellige emner som generationsskifte,

kapitalfremskaffelse, eksport, brug af

sociale medier i forretningsøjemed,

udbud og prækvalifi kationer og

repræsentantskabsmøder og kurser.

Foto: Kim Matthäi Leland


8

erHverv

business lf’s koncePt

hØsteR stoR Ros

Business LF er etableret af Lolland

og Guldborgsund kommuner for at

styrke erhvervsfremmearbejdet på

Lolland og Falster. Business LF fungerer

som én indgang for erhvervslivet.

Virksomheder, der henvender sig, får

tilknyttet en kontaktperson.

Kontaktpersonen vender tilbage til

virksomheden inden for 24 timer,

Internationalisering

Business LF deltager i fl ere

udviklingsprojekter, der har til

hensigt at skabe muligheder for

lokale virksomheder internationalt

i form af eksport eller generel

globalisering. Dette betyder, at

Business LF kan tilbyde konkret

rådgivning og fi nansieringsmuligheder

i forbindelse med eksport, outsourcing,

fi nansiering og opbygning af partneraftaler

med udenlandske virksomheder.

Indtil videre har fi re lokale virksomheder

gjort brug af denne ydelse, og

vi forventer fremadrettet et øget

fokus netop her.

Kapitalfremskaffelse

På kapitaldelen har Business LF´s

erhvervsafdeling medvirket til

at rejse over 40. mio. kr. til lokale

virksomheder – dette i form af både

regionalfondsmidler, bankfi nansiering,

kapitalfonde og decideret venturekapital.

Fra idé til virkelighed

Business LF arbejder også med spin

off projekter. Disse projekter kan

være med til at udvikle en forretningsidé

og realisere den. En del

af den proces er også at bistå med

fi nansiering. Aktiviteten henvender

sig til etablerede virksomheder med

gode idéer, som man enten ikke har

ressourcer til at starte op eller ligger

uden for ens kerneforretning. Indtil

videre har aktiviteten resulteret i ét

nyt selskab.

og inden for 72 timer arrangerer

kontaktpersonen et møde med

relevante aktører fra området. Målet

med mødet er at give virksomheden

det bedste fundament for et videre

forløb, bl.a. med en detaljeret tids- og

handleplan. Konceptet har høstet

stor anerkendelse fra både Dansk

Erhverv og Dansk Byggeri.

Rum for idéer og udvikling

Vækstfabrikken på Lolland-Falster

er kommet godt i gang. Med en

afdeling i både Sakskøbing og Holeby

og med ca. 15 iværksættere er der

skabt et rum for nye virksomheder,

som ønsker vækst. Generelt set

fungerer Vækstfabrikken godt, og

antallet af virksomheder og deres

aktiviteter lever til fulde op til vores

målsætning om 40 % belægning ved

udgangen af 2012.

Klædt på til

de store udbud

I efteråret 2012 afholdt Business LF

en kursusrække omkring offentlige

udbud, og om hvordan man som

virksomhed øger sine chancer for at

få en større andel af det offentliges

udbud. Kurset blev afholdt over tre

dage, og der var i alt 19 virksomheder,

som deltog.

Udover ovenstående kursus så

har der været afholdt fl ere faglige

arrangementer omkring ejerskifte/

generationsskifte, tiltrækning af

bent Juul laRsen

east metaL

- Jeg tror aldrig, jeg har mødt

mere hjælpsomme og engagerede

mennesker end medarbejderne i

Business LF. Det har været en stor

hjælp at have dem på vores side i

arbejdet med at etablere East Metals

afdeling på havnen i Nakskov,

siger CEO i East Metal,

Bent Juul Larsen.

business lf

haR væRet Med til at

etableRe og fastholde

oveR 350 blivende

aRbeJdsPladseR

kapital, udnyttelse af nye teknologier,

eksport og globalisering samt fl ere

andre spændende arrangementer.

Ved årsskiftet havde Business LF

74 aktive erhvervssager og gennemført

over 150 individuelle

virksomhedsforløb spændende fra

iværksættervejledninger og korte

rådgivningsforløb til længerevarende

udviklingsforløb og salg af kommunale

bygninger og erhvervsjord.

tUrisme

I 2012 blev der taget initiativ til samarbejde med journalister om at besøge og skrive om Lolland-Falster. Det var primært

tyske journalister Samarbejdet har resulteret i artikler i blandt andet følgende medier: Südwest Presse, Geislinger

Zeitung, Hamburger Morgenpost, Altmark Zeitung, Freizeit Spass, Der Nordschleswiger, Die Glocke Beckumer Zeitung

Trekking Bike.

Online markedsføring

– en stor succes

En øget tendens til at søge information

og foretage bookninger på nettet har

resulteret i en stor vækst af besøgende

på www.visitlolland-falster.dk. Fra i

2009 at have knap 110.00 besøgende,

er tallet steget til knap 250.ooo i 2012.

Fordi online markedsføring er så

vigtig en del af turisterhvervet,

arbejder Business LF til stadighed på

at holde www.visitlolland-falster.dk

opdateret – både med indhold og

form. Derfor påbegyndte Business

LF i 2012 arbejdet med en ny visitlolland-falster.dk

hjemmeside, som gik i

luften i januar 2013.

Messeaktiviteter

Business LF repræsenterede området

som turistdestination på fl ere messer

i 2012: Ferie & Fritid i Bella Center

Copenhagen med omkring 42.000

besøgende, Ferie for Alle i Herning

med 62.000 besøgende og ITB Berlin

med et besøgstal på 170.000.

Messerne giver en god mulighed

for direkte kontakt til de potentielle

turister, og derudover er der rig

lejlighed for at danne netværk med

andre danske aktører på turismemarkedet.

600 km kyststrækning skal bruges

På Lolland og Falster har vi 600 km

kyststrækning. I Business LF arbejder

vi målrettet med at udnytte de mange

kilometer kystlinje. Et af de succesfulde

projekter, som fi k støtte i 2012, var

Kystnære Oplevelser. Projektet, som

har fokus på lystfi skeri, kajak og kano,

windsurfi ng og udvikling af lystsejlads,

har fået 700.000 kr. i støtte.

Øget antal overnatninger

i skuldersæsonen

Med fokus på skuldersæsonen indledte

Business LF i 2012 en kampagne i

samarbejde med Novasol og

Scandlines. Kampagnen var rettet

mod det tyske marked. Kampagneindsatsen

gav godt 15.000 overnatninger

i skuldersæsonen 2012.

Også i 2013 arbejder Business LF

på en styrket indsats på det tyske

marked.

Den traditionelle markedsføring

er stadig populær

Lolland-Falster Kataloget er et medie,

som Business LF har videreført i samarbejde

med Folketidende-gruppen

og Pajor. Kataloget har et oplag på

70.000 eksemplarer på tre sprog.

Fokus på mad og musik

Business LF inkorporerer arbejdet med lokale råvarer i mange af sine projekter. I 2012 har Knuthenlund afholdt Native

Cooking Award og på Lilleø blev Apple Flower Festival afholdt. Native Cooking Award er et arrangement, hvis formål

er at henlede opmærksomheden på de lokale råvarer og brugen af dem. Apple Flower Festivalen er et miks af mad

og musik. Formålet er at sætte fokus på frugt og frugtavl på Lolland og Falster. Business LF har i 2012 støttet begge

initiativer. De positive historier om egnens råvarer er med til at forbedre områdets image – både når det gælder om at

tiltrække turister og erhvervsliv.

anne-lise beckeR

oreBy mØLLe

- For mig handler det ikke så meget om konkurrence mellem os

hernede, men om en konkurrence mellem os og resten af landet.

Jeg ser da hellere at en familie tager en overnatning hos en af

mine konkurrenter, end at de kører videre.


10

BosÆtninG

Find din drømmebolig på LF

Ad fl ere omgange har ejendomsmæglere

fra Lolland og Falster brugt

Embassy of Lolland-Falster som base

for at præsentere boliger fra området.

Tre eksilaftner

I Business LF er der også fokus på at

arbejde med bosætning på længere

sigt. Det sker blandt andet med

afholdelsen af de såkaldte eksilaftener.

Formålet med arrangementerne er at

fastholde hjemegnen i deres bevidsthed,

når de efter endt uddannelse

skal til at fi nde job, evt. stifte familie

og bosætte sig.

Til eksilaftnerne inviteres unge

lollikker og falstringer til uformelle

arrangementer på Embassy of

Lolland-Falster. I 2012 blev der

afholdt tre eksilaftner på Embassy

of Lolland-Falster, hvor der i

alt kom 175 besøgende.

Fokus på ægtefællen

Med Fokus på ægtefællen var formålet

at synliggøre jobmulighederne på

Lolland og Falster. Det har bl.a.

udmøntet sig i et samarbejde med

OFIR om at streame ledige jobs i

området direkte på Embassy of

Lolland-Falsters hjemmeside.

Desuden blev der taget initiativ til at

hænge et bredt udvalg af stillingsopslag

op på ambassaden. De skulle

fungere som smagsprøver på, hvilke

ledige stillinger, der fi ndes på Lolland

og Falster.

I tillæg blev der den 19. april afholdt

et arrangement på Embassy of Lolland-Falster,

hvor seks kvinder fra

netværket QLF –Quality of Lolland

Falster - fortalte om deres liv på

Lolland-Falster.

Kulturnat

Kulturnatten er en populær aften i

København, og det var derfor oplagt

at bruge den anledning til at synliggøre

Lolland-Falster. Til kulturnatten

den 12. oktober var Business LF

således repræsenteret både

ambassaden og hos Ministeriet for

By, Bolig og Landdistrikter. I alt var

der 2500 besøgende. På ambassaden

blev der produceret roelygter i stor

stil – til stor glæde for både

københavnske børn og voksne.

Kulturnatten på ambassaden bød

desuden på musik, foredrag og

smagsprøver. På ministeriet blev der

uddelt smagsprøver på Frederiksdal

Kirsebærvin.

chRistian nyboRg MoRtensen

- Men det dét, der skal til. Vi skal være mere offensive,

og ambassaden er et godt initiativ, som kan hjælpe andre

til at se på egnen med mere positive øjne. Samtidig er det

også sjovt at møde mennesker, jeg kender dernedefra.

500 Spielberg søges

500 Spielbergs søges var en videokonkurrence,

som kørte henover

sommeren 2012. Formålet var at

samle videoer fra lollikker og

falstringer, som viste deres

yndlingssteder på Lolland-Falster.

De skulle vise Lolland-Falster frem

set med deres øjne og i processen

bidrage til en fælles stolthed omkring

hjemstavnen. Der blev i alt

indsendt 68 videoer, som blev klippet

sammen til en fi lm, som blev vist på

en skærm på ambassaden - Embassy

of Lolland-Falster i de efterfølgende

måneder.

to geneRationeR

det eR godt at hØRe de gode histoRieR

- Du må godt kalde mig lokalpatriot.

Jeg kommer fra Nykøbing Falster. Det

er jeg stolt af, og jeg vil sandsynligvis

fl ytte tilbage med tiden.

Christian Nyborg Mortensen er en af

de mange lollikker og falstringer, der

bor i København, men stadig føler et

stort tilhørsforhold til Lolland-Falster

og er engageret i udviklingen

på Lolland-Falster. Han deltager ofte

i ambassadens arrangementer for

falstringer og lollikker i eksil.

Arrangementerne blev til ved et

tilfælde. Business LF havde åbnet

ambassaden i København for at

skabe større opmærksomhed om

Lolland-Falster og for at vise et andet

billede af landsdelen end mediernes

negative fokusering på arbejdsløshed

og social deroute.

- Peter Engberg, du er i vide kredse

kendt som ambassadøren for

Lolland-Falster, og du bruger enhver

lejlighed til markedsføre landsdelen.

Hvorfor er du ikke selv vendt tilbage?

Uden den mindste tøven kommer

svaret fra koncernchef i Nykredit,

Peter Engberg Jensen. Og svaret er på

samme tid forudsigeligt og overraskende.

Forudsigeligt fordi Peter Engberg

bare gjorde dét, de fl este andre nybagte

studenter gjorde: Flyttede efter

en studieplads i København. Overraskende

fordi det også er en fortælling

om tilfældigheder og en ung mand

uden en færdigstrikket plan for livet

og karrieren.

- Jeg ville læse økonomi, og så skulle

jeg til København. Så det gjorde jeg,

og jeg blev færdig og fi k min første

stilling i fi nanssektoren, og karrie-

- Når jeg møder andre, vil jeg gerne

kunne fortælle de gode historier om

Lolland-Falster. Mediernes fokus

på Udkantsdanmark kan ofte virke

ensidigt, siger Christian Nyborg

Mortensen.

- Jeg får selvfølgelig mange af de

gode historier fra mine forældre og

venner på Falster, men det er også

rart at høre og dele de gode ting ved

Lolland-Falster sammen med andre.

Det får jeg mulighed for på ambassaden.

Glad for ambassadørrollen

Christian Nyborg Mortensen

synes ideen med en ambassade i

København er sjov, måske lidt

provokerende:

Jeg eR PRototyPen På deM, deR ReJseR ud og bliveR

revejen gik dermed uden om Lolland-Falster.

Min familie og vennekredsen

i København voksede, og så

lå fl ytning tilbage til Lolland-Falster

ikke længere i kortene, fortæller Peter

Engberg.

- På den måde er jeg jo nok prototypen

dem, der fl ytter fra landsdelen

og ikke vender tilbage. Da jeg fl yttede

til København, havde jeg ikke en plan

om at blive hér, men jeg havde heller

ikke en plan om at vende tilbage.

Sådan er der nok mange, der har det,

og så bliver det tilfældighederne om

det første job, karrierevalget og se-

nere familien og vennerne, der bliver

afgørende for ens tilhørsforhold.

Fortæl om succeserne

- Som jeg ser det, har Lolland-Falster

en masse kvaliteter. Vi skal blive bedre

til at fokusere på den gode fortælling,

om succeserne og den positive

udvikling. Det imponerer mig, at de

to kommuner har fået styr på økono- økono-

PeteR engbeRg

- Men det dét, der skal til. Vi skal

være mere offensive, og ambassaden

er et godt initiativ, som kan hjælpe

andre til at se på egnen med mere

positive øjne. Samtidig er det også

sjovt at møde mennesker, jeg kender

dernedefra.

Her er han på linje med andre af

ambassadens faste gæster til eksil-aftenerne.

Hvor man før i tiden mødtes

i hjemstavnsforeninger, er en stor del

af dét at fastholde et netværk rykke

over på Facebook og andre sociale

medier.

Læs hele interviewet på

www.businesslf.dk/bosaetning

mien og har overskud på budgettet

.

- Den gode historie skal fortælles

på både Lolland-Falster og uden for

øerne. Man skal være stolt af at bo på

Lolland eller Falster, og så skal vi bruge

det til at tiltrække fl ere bosættere

og nye virksomheder. Alle vil gerne

være en del af en succes, og landsdelen

er ved at udvikle sig til en succes.

Læs hele interviewet på

www.businesslf.dk/bosaetning


usinesslf.dk

visitlolland-falster.com

embassylolland-falster.dk