Regulativ for tømningsordning - Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

rsforsyning.dk

Regulativ for tømningsordning - Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S


Regulativ for tømningsordning for

bundfældningstanke i Ringkøbing-

Skjern Kommune

Teknik og Forsyning

April 2007


Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RINGKØBING-

SKJERN KOMMUNE ................................................................................................ 2

§ 1 Regulativets område..................................................................................... 2

§ 2 Tilslutningspligt............................................................................................ 2

§ 3 Grundejerens ansvar .................................................................................... 2

§ 4 Tilmelding og afmelding. ............................................................................... 3

§ 5 Tømning af tank........................................................................................... 3

§ 6 Betaling ...................................................................................................... 3

§ 7 Administration ............................................................................................. 4

§ 8 Overtrædelse............................................................................................... 4

§ 9 Ikrafttrædelse ............................................................................................. 4


Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 2

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR

BUNDFÆLDNINGSTANKE I RINGKØBING-SKJERN

KOMMUNE

I henhold til kap 15 i bekendtgørelse nr. 1667 af 14. dec. 2006 (Bekendtgørelse om

spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) fastsætter

Ringkøbing-Skjern byråd følgende bestemmelser for en fælles tømningsordning for

bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 1 Regulativets område

Regulativet er gældende for alle ejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune, som i

forbindelse med deres ejendoms afløbssystem har eller skal have en bundfældningstank

(septiktank – trikstank).

§ 2 Tilslutningspligt

De ejendomme, der i henhold til § 1 er omfattet af ordningen, har pligt til at benytte

tømningsordningen.

§ 3 Grundejerens ansvar

Grundejeren har pligt til at anvise hvor bundfældningstanken ligger.

Deltagelse i den kommunale ordning fritager ikke den enkelte grundejer for i henhold til

gældende love og bestemmelser at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssig

forsvarligt. Deltagelse i ordningen fritager ikke grundejeren for almindelig vedligeholdelse

af ejendommens afløbssystem, herunder ekstraordinære tømninger af

bundfældningstanke, når der er behov herfor.

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til sine bundfældningstanke.

Bundfældningstankens dæksler skal være synlige og ført op i terrænhøjde. Dækslet skal

være let aftageligt af hensyn til inspektion, tilsyn og tømning og må ikke veje mere end

50 kg.

I forbindelse med tømning kontrolleres tanken for fejl og mangler. Oplysning om fejl og

mangler afleveres til grundejeren/brugeren.

Hvis der konstateres fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt straks at få

fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autoriseret kloakmester

Ejendommens ejer er forpligtiget til at sørge for fri adgang til bundfældningstanke for det

af kommunen valgte tømningskøretøj. Afstanden fra fast vej eller plads til

bundfældningstanken må højst være 50 meter. Beplantning langs vejarealer skal

beskæres indtil skel og der skal være fri passage 4,00 meter over vejbanearealer.

Området omkring bundfældningstanken skal holdes ryddet således, at der sikres

hensigtsmæssige arbejdsforhold for personel og materiel i forbindelse med tømningen.


Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 3

§ 4 Tilmelding og afmelding.

Ejeren af en ejendom med bundfældningstank skal tilmelde sig tømningsordningen.

Bundfældningstanke, som allerede er registreret i kommunens bygnings- og

boligregister(BBR), tilmeldes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved tilladelse til etablering

af en ny bundfældningstank, vil Ringkøbing-Skjern Kommune tilmelde

bundfældningstanken til tømningsordningen.

Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes offentlig

kloak.

Hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i et eller flere år, kan kommunen efter

ansøgning tillade midlertidig afmelding fra tømningsordningen. Det påhviler

ejendommens ejer at tilslutte sig ordningen, så snart ejendommen er beboet eller

benyttet.

§ 5 Tømning af tank

Bundfældningstanke ved helårsboliger såvel som sommerhuse tømmes en gang om året.

Viser det sig nødvendigt at foretage tømning af bundfældningstanken udover den faste

årlige tømning, skal grundejeren selv bestille og betale for en sådan tømning ved et af

Ringkøbing-Skjern Kommune godkendt slamsugerfirma.

Tømningen sker så vidt muligt inden for den samme måned hvert år.

Kan tømningen ikke foretages, er der tale om forgæves kørsel. Taksten for dette fremgår

af kommunens takstblad.

Der kan indgås skriftlig aftale om tømning med et specielt rengjort køretøj. En service,

der er beregnet på SPF-svinebesætninger. Der aftales særlig pris for denne service.

§ 6 Betaling

For deltagelse i ordningen betales det af byrådet fastsatte bidrag.

Bidrag opkræves hvert år og skal dække udgifterne til administration af ordningen samt

udgifter til tømning, transport og efterfølgende slambehandling, herunder bortskaffelse i

overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler.

Er det nødvendig med flere tømninger, skal rekvirenten selv bestille og betale for

tømningen.

Byrådet kan fastsætte bidrag for manglende frigravning af dæksler og forgæves kørsel på

grund af manglende oplysninger om placering af bundfældningstanke.

Hvis tankens placering eller størrelse medfører væsentlig forøgede omkostninger ved

tømningen i forhold til øvrige tanke, udføres tømningen efter regning.


Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 4

§ 7 Administration

Tilrettelæggelse og administration af tømningsordningen hører under Forsyningen, hvortil

eventuelle henvendelser herom skal rettes.

Klager skal være skriftlige og rettes til Ringkøbing-Skjern Kommune. Hverken

tømningshyppigheden eller den fastsatte betaling kan påklages til anden myndighed.

§ 8 Overtrædelse

Såfremt en grundejer ikke efterkommer regulativet kan kommunen, på grundejerens

regning, få forholdene bragt i orden.

§ 9 Ikrafttrædelse

Regulativet er vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune på byrådsmødet den 13. marts

2007 og træder i kraft den 1. april 2007

Dette regulativ erstatter tidligere regulativer for tømning af bundfældningstanke i

Ringkøbing, Holmsland, Egvad og Skjern kommuner.

Torben Nørgaard Niels Erik Kjærgaard

Borgmester Kommunaldirektør

More magazines by this user
Similar magazines