Nr. 2. September 2012. 7. årgang. - Socialdemokraterne på Nordfyn

socialdemokraterne.nordfyn.dk

Nr. 2. September 2012. 7. årgang. - Socialdemokraterne på Nordfyn

Nordfyn

Nr. 2 • september 2012 • 7. Årgang

Sommerstævne ved den smukke efterskole Billeshave

Nr. 2. September 2012. 7. årgang.

Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn. Udgivet af partiforeningen.

Side 1


Side 2

Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn

Bestyrelsen i partiforeningen Nordfyn har brug for nye visioner

og en ny borgmester

Kim Johansen, Borgmesterkandidat.

Formand og ansvarshavende redaktør:

Socialdemokraterne Nordfyn

Niels Henrik Nielsen

Svinget 25 5450 Otterup

E-mail: niels1741@gmail.com

Tlf: 2349 5497

www.socialdemokraterne-nordfyn.dk

Kasserer og medlemsansvarlig:

Bente Egeskov

Trøjborggyden 24, 5450 Otterup

Tlf. 6482 3579/2625 3579

E-mail: bente.egeskov@mail.tele.dk

Bladudvalg:

Jørn Elisiussen

Bruno Staffensen

Bente Egeskov

Birgit Poulsen

Redigering og layout:

Filipsen Grafisk Produktion

Dalbyvej 93

6000 Kolding

E-mail: jylland@reklameholdet.dk

www.reklameholdet.dk

Oplag:

450 stk

Formand:

Niels Henrik Nielsen 61792716 / 23495497 niels1741@gmail.com

Kasserer og medlemsansvarlig:

Bente Egeskov

Næstformand:

64823579 / 26253579 bente.egeskov@mail.tele.dk

Bernt Nicolaysen

Sekretær:

30366967 berntnicolaysen@live.dk

Anette Lykke Jensen 64841894 / 60606287 aljen@youmail.dk

Bruno E. Staffensen 64892470 / 25778092 brunostaffensen@saknet.dk

Jørgen Simonsen 64871808 / 30235564 jlsi@live.dk

Brian Lebæk 64821920 / 24687336 jonaskatrine@mail.dk

Kristian Friis 40541538 kf@danva.dk

Inge Lise Nielsen 61711741 Ingelise_nielsen@hotmail.com

Mogens Jørgensen 65964911 j.m.joergensen@os.dk

Henrik Jul Andresen 64801520 / 40449489 henrik.andresen@wilhelmsen.com

Svend Erik Poulsen 61186886 sep1554@hotmail.com

Birna Harfeld 41569426 birna-friislund@hotmail.com

Lars Oxenvad 22621208 larsoxenvad@live.dk

Kent Lindharth 21473836 kentlindharth@live.dk

Vi kan i dette nummer igen præsentere nye kandidater:

Kim Johansen som spidskandidat til kommunalvalget og Poul Andersen som

kandidat til regionsrådsvalget.

Indholdsfortegnelse:

3 Nordfyn har brug for nye visioner

og en ny borgmester

5 Den danske model er under pres

6 Poul Andersen kandidat til Regionsrådet

6 Sommerstævne ved Billeshave

7 Sildemøde med Dan Jørgensen og

7

Nicolai Wammen

Camping Mors

8 Kronik

11 Hvad har de gang i?

12 Nyt fra Bybækken i Bogense

13 Renovering af gadelyset

16 Studietur til Bruxelles 2012

Nu er der snart kun et år til næste kommunalvalg

den 19. november 2013. Denne

dag bliver en utrolig vigtig dag for Nordfyns

Kommune, samt for alle der bor, arbejder

og driver virksomhed her.

Kim Johansen er valgt som vores spidskandidat,

og han siger: ”Jeg ser frem til at udfylde

rollen som borgmesterkandidat for

socialdemokraterne Nordfyn, og fortsætte

de gode takter, som vi har formået

at slå an i denne valgperiode. Jeg kommer

til at stå i spidsen for det hold, som vi stiller

med til næste valg. Et hold, som vil være

klar til kamp for et bedre og mere rummeligt

Nordfyn”.

Hvem er Kim Johansen:

Jeg er 47 år, og har været bosat i Bogense

hele mit liv, og siden 1998 Odensevej.

Jeg er gift med Heidi, og har selv 2 drenge

Simon og Kasper henholdsvis 22 og 20

år. Jeg er papfar til Julie 13. Min fritid

bruger jeg familien, idræt og her specielt

løb, som jeg holder meget af, da det

er en god måde at koble af fra hverdagen

og få tænkt nogle tanker. Jeg har tidligere

brugt en stor del af min fritid cykling,

men det er desværre ikke blevet til så meget

de senere år. Efter jeg blev formand for

teknik og miljøudvalget, måtte jeg træffe

nogle bevidste til- og fravalg. Tiden er

simpelthen ikke til begge dele, og dér trak

politikken igen det længste strå. Men jeg

nyder stadig en tur landevejen i weekenderne

og i bjergene ferierne syd.

På den politiske bane har jeg været medlem

af byrådet i Bogense Kommune fra

2002 til 2006, hvor jeg arbejdede i børneog

kulturudvalget samt teknik og miljø.

Herefter medlem af sammenlægningsudvalget

og kommunalbestyrelsen i Nordfyns

Kommune, hvor jeg har siddet som formand

for Teknik- og Miljøudvalget i snart 2

perioder. Derudover er jeg næstformand i

økonomiudvalget, medlem af beredskabskommissionen

og en del udvalg, nævn og

bestyrelser, som alle har min store bevågenhed

og interesse.

I mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med

mange forskellige ting. Jeg er udlært en

trælast i Odense, herefter trælastforvalter,

lagerchef Storebæltsforbindelsens Vestbro

og senere Østbroen. Herefter i 1994

fik jeg job i Bogense som driftschef hos Bogense

Andelsboligforening, hvor jeg stadig

er ansat. Et arbejde som jeg er utroligt

glad for af mange grunde: Jeg varetager de

beboerdemokratiske aspekter, kontakten

med vores lejere og den økonomiske side

af driften. Alt sammen ting, som jeg synes

er utroligt spændende, og som også har afholdt

mig fra tidligere, at tænke tanken om

at blive Borgmesterkandidat.

Hvad har så lige ændret sig siden? Jo, jeg

synes det er tide at få udstukket en ny

Nr. 2 • september 2012 • 7. Årgang

kurs for Nordfyns Kommune, trukket kommunen

i en anden retning end den, som vi

”sejler” i dag. Det gør man kun ved selv at

deltage aktivt, ved selv at forsøge at tage

roret og få lagt de linjer, som vi i Socialdemokratiet

mener, er den rigtige vej. En af

de ting, som også vejer tungt, er hele processen

efter sidste valg, og den gang vælgerbedrag

der foregik. Jeg finder det komplet

usmageligt at indgå aftaler og indgå

alliancer, som man forhånd ikke har

tænkt sig at holde. Hér vil jeg være garant

for det stik modsatte.

En af de allervigtigste opgaver, der står

listen, er at skabe tillid og respekt omkring

det lokale demokrati, skabe tillid til de beslutninger,

som vi foretager, og ikke mindst

komme af med den politiker lede, som forståeligt

nok er ude hos vælgerne i øjeblikket.

Mange har tænkt tanken, hvorfor i alverden

skal jeg dog stemme næste gang?

Men det er der flere rigtig gode grunde til,

som jeg vil komme ind lidt senere.

Jeg vil gå forrest som det gode eksempel,

holde ord, holde aftaler, samarbejde og

stå ved vores meninger og holdninger, og

gennemføre det som er nødvendigt. Også

selvom det måtte være ubehageligt. Jeg vil

gå forrest i kampen for medindflydelse og

medbestemmelse, og sikre at vi ser mere

nuanceret vores beslutninger.

Et eksempel er skoledebatten: Hvorfor

holde alle berørte parter til grin i næsten

1 år med høringer, debatter, beregninger,

skøn og andet, når man alligevel har tænkt

sig kun at se enkelte økonomiske sider

af lukningerne og springe fra det ene forslag

til det andet i forsøget at fastholde

et flertal, og dermed gøre 8 skoler og deres

bagland endnu mere nervøse for deres

fremtid. Hvad der sker med huspriserne,

bosætningen, og mange andre ting, skal

man huske at medtage, når der skal debatteres,

selvom det kan give en svær debat.

Hér lykkedes det heldigvis for os socialde-

Side 3


Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn

mokrater at sætte bremsen i, og få stoppet

det vanvid som det flertal/mindretal

nu var i gang med. Vi fik samlet tropperne

igen og fik strikket et forslag sammen. Alle

skoler får vejledende timetal, Otterup skole

får 10 mio. til renoveringer, vi laver landsbyordninger

og bevarer størsteparten af

landsbyskolerne. Et forslag som 22 ud af

25 kunne stå bag, hvilket jeg er rigtig stolt

over kunne lykkes.

Det er nødvendigt med ro området. Vi

skal sørge for, at skolerne kan få en stabil

og sikker drift i årene fremover, så de ikke

før og efter hvert valg skal gå en usikker

fremtid i møde. På den måde kan de sikres

lokal opbakning, og man kan roligt melde

sit barn ind i skolen med visheden om

mange år i samme skole.

Her kan jeg ikke undlade at komme ind

den kommunale økonomi. Måden som vi i

dag laver budget og driver kommunen ,

er efter min bedste overbevisning ikke visionær

nok. Salamimetoden betyder, at der

hvert år skal skæres bare lidt mere hvert

område, men med hvilke konsekvenser?

Det betyder, at forslag, som måske ikke alle

vil blive effektueret, sendes i høring hos

de berørte parter, og hermed skaber man

usikkerhed og utryghed om fremtiden hos

alle parter.

I forbindelse med den nye skolestruktur

blev der sørget for vejledende timetal

alle skoler, men allerede nu er der forslag

om en reduktion også det vejledende

timetal. Hvor er vi så lige henne med den

røde tråd og stabiliteten. Ordningen med

vejledende timetal er netop blevet indført

pr. august 2012 og allerede 1 måned efter

fremkommer man med et sådan forslag.

Hvor kommer det visionære ind i budgettet?

Vi har i dag en kassebeholdning ca.

70 mio. så hvorfor ikke bruge 20 mio. af disse

midler investeringer i digitalisering

både skoler og institutioner, de kommunale

arbejdspladser, erhvervsfremme,

Side 4

bosætning og turisme. Beregninger viser,

at allerede efter 2 år vil der kunne spares 11

mio. om året bare digitaliseringen, og

hvilket boost vil det ikke give turisme,

arbejdspladser og de andre områder?

Vores lokale virksomheder har det svært.

Med den borgerlige Venstre-borgmester er

vi nu trådt 22 trin ned af stigen til nummer

85 ranglisten over det lokale erhvervsklima

i landets 98 kommuner. Det er bare

ikke godt nok, og noget som vi skal have

fat omgående. Det drejer sig om lokale

arbejdspladser og indtjening, og det er min

første prioritet at få vendt denne kurve.

På den grønne side vil nogle nok drage paralleller

til os omkring vindmøller, 10 meter

bræmmer, grønne afgifter, grøn energi

generelt, vandløb som vil gro til og arealer,

der vil blive oversvømmet. Det er til dels

også rigtigt. Vi vil have mere grøn energi,

mere solenergi vores kommunale bygninger,

energibesparende tiltag, mindre

gylle og stank, flere grønne arealer, som

kan bruges som aflastning ved skybrud og

til rekreative områder. Mere natur til gavn

for borgerne og for miljøet.

Men der er en fællesnævner for alle disse

tiltag. Vi vil kun gøre ting, som virker fornuftige

i Nordfyns Kommune. Jeg er træt

af alle de landspolitiske floskler, som vores

politiske modstandere trækker ned

over borgerne i Nordfyns Kommune. Jeg

står kun mål for de beslutninger, som

virkelig kommer vores borgere til gavn.

Hvem siger 10 meter bræmmer er dårlige

alle steder, lad dog de vandløb, som i dag

fungerer som afvandingskanaler, fungere

som så, og lad faunaen udfolde sig de andre

steder. Lad os da få minimeret lugtgener

og minimere udledningen af kvælstof

fra landbruget ved brug af tidssvarende

teknologi. Det er ikke det samme som at

lukke erhvervet. Det skader ikke at bruge

sin sunde fornuft og den nyeste teknologi.

Hvis vi skal bidrage med vindenergi, så skal

borgerne være enige, ellers skal de placeres

i havet. Jeg ønsker ikke at ødelægge de

dejlige natur- fritids- og sommerhusområder,

som vi har i kommunen grund af

nogle store vindmøller.

Vi fremlagde for 4 år siden et forslag om

ansættelse af en koordinator/energikonsulent

til at finde og igangsætte renoveringen

af vores kommunale ejendomme

til en mere miljøvenlig og meget billigere

drift energi området. Dette er lykkedes

fuldt ud, og vi har nu 2 konsulenter arbejdende

fuld tid med disse projekter, og

vi investerer hvert år omkring 4 mio. i renoveringer,

som finansieres af energibesparelserne.

Vi sparer penge og nedbringer

udledningen af CO2. Mit mål er med tiden

at blive selvforsynende med strøm til vores

kommunale ejendomme, herunder også

gadelyset, som jeg omtaler i en anden artikel

her i bladet.

Der er mange ting vi selvfølgelig gerne vil

tage fat . Dette var et lille uddrag, men

jeg vil selvfølgelig komme ind flere af

dem et senere tidspunkt, men hovedbudskabet

i mit kandidatur til Borgmesterposten

kan siges ganske kort:

Troværdighed, tillid, ansvarlighed, samarbejde,

arbejdsomhed og ikke mindst økonomisk

indsigt.

Jeg håber, mit indlæg kan være med til at

bidrage til forståelsen af, i hvilken retning

vi ønsker Nordfyns Kommune skal bevæge

sig i de kommende år. Og jeg vil opfordre

alle til at møde op vores gruppemøder

eller de øvrige arrangementer, vi afholder i

partiet, og give jeres mening til kende, og

derigennem bidrage til et bedre Nordfyn

for alle.

. Vejlegårds-sagen fremstilling i medierne

– specielt af de borgerlige partier – er forunderlig.

Hvordan i alverden kan man fremstille en

arbejdsgiver, der har lockoutet flere medarbejdere,

truet resten med fyring, hvis de

siger noget negativt om virksomheden, og

grundlæggende ønsker at skifte til en overenskomst,

der dumper de ansattes løn og

arbejdsforhold – hvordan kan man fremstille

ham som en frihedskæmper?

Sandheden er den modsatte. Konflikten i

Vejle er en klassisk og lovlig konflikt, som

der foregår mange af hvert år, og som i historisk

perspektiv har været med til at opbygge

den velfærdsstat, vi har.

Det er angrebet 3F i denne sag, der er et

angreb friheden til at forsvare den danske

model.

Frihed til hvad?

Den danske model bygger blandt andet

muligheden for at man kan blokere arbejdsgivere,

hvis de vil dumpe lønninger

eller andre måder behandle deres medarbejdere

uanstændigt.

Det er det system, som fagbevægelsen

først har skabt, og derefter i over hundrede

år har brugt til at fordele velstanden til de

mange i takt med, at samfundet blev rigere,

frem for at værdierne blev samlet i lommerne

de få.

Ved at angribe den model, går det borgerlige

Danmark direkte efter fundamentet

for den brede middelklasse, som vi er så

stolte af kendetegner Danmark. Og som

står i skarp kontrast til lande som dem, de

liberale hylder - fx USA.

Venstre og Dansk folkeparti truer den

danske model

Liberal Alliance har været bannerfører i

den liberale kamp hen over sommeren.

Men tag ikke fejl. Det er ikke kun de rabiate

liberale i Danmark, der er en fare. Også

Dansk Folkeparti og Venstre er en trussel.

Faktisk er det kommet så langt, at de to

partier har fremsat et forslag i folketinget,

som vil betyde, at man ikke kan lave blokader

a la den type, vi så i Vejle. Hvad betyder

det? Ja, som annoncen illustrerer, så vil det

få den konsekvens, at østeuropæiske arbejdere

kan underbyde danskere løn og

arbejdsforhold.

Nr. 2 • september 2012 • 7. Årgang

Den danske model er under pres

- V og DF vil hive tæppet væk under fagbevægelsen og dermed true danskernes lønninger

Af MEP og Folketingskandidat i Middelfartkredsen Dan Jørgensen

Det ønsker vi Socialdemokrater selvsagt

ikke. Derfor kæmper vi kampen side om

side med vores venner i fagbevægelsen.

Den danske model skal sikres.

Side 5


Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn

Poul Andersen kandidat til Regionsrådet

Af Niels Henrik Nielsen

Vi har gennem det sidste års tid været i har arbejdet meget med, og det er jo også

gang med at finde kandidater til de kom- en del af regionens ansvarsområder.

mende valg. Vi har nu også fundet en kan- Poul har gennem årene oparbejdet et stort

didat til regionsrådet, og vi har været så netværk, og det vil naturligvis også være

heldige, at Poul Andersen har vist interesse en stor hjælp for ham i regionen. ”Jeg har

for det arbejde, og har sagt ja til at være tidligere gået ind i mange lokale og regio-

kredsens kandidat.

nale sager, og en plads i Regionsrådet vil

Det er vist ikke nødvendigt med nogen give mig mulighed for at fortsætte dette

større præsentation af Poul. Han har repræ- arbejde til gavn for Fyn og hele regionen.

senteret os i folketinget gennem 20 år ind- Jeg har altid stået for arbejdspladser og

til seneste folketingsvalg, og vi kender ham samarbejde, og det vil jeg fortsat gøre i Re-

som en dybt seriøs og hårdt arbejdende gionen”.

politiker, der altid har sat sig grundigt ind i Vi glæder os til igen at arbejde sammen

de sager, han havde med at gøre. Trafikpo- med Poul frem mod det næste kommunallitik

har blandt andet været et område, han og regionsrådsvalg i november 2013. Lørdag den 8. september afprøvede kredsbestyrelsen

en ny aktivitet, et sildemøde.

Sommerstævne ved Billeshave

Mødet blev afholdt i Østergades forsamlingshus

i Middelfart. Vi havde inviteret

Af Niels Henrik Nielsen

europaminister og næstformand for Socialdemokratiet

Nicolai Wammen samt vores

Søndag den 19. august havde vi sat hinanden

stævne ved Billeshave efterskole ved

Strib. Det traditionsrige sommerstævne blev

afholdt denne dag, og arrangørerne havde

sørget for et fantastisk flot sommervejr.

Sommerstævnet startede til middag, men

lokale folketingskandidat og EU-parlamen-

vi kom midt formiddagen, idet Middel-

Vi kan godt lide at campere her i Danmark,

fartkredsen havde arrangeret et medlems-

og i sommer tilbragte vi en uge af vores

møde med vores folketingskandidat Dan

sommerferie Mors. Vi havde forhånd

Jørgensen først. Dan kom som sædvanlig

ringet til en campingplads for at sikre, at der

med et inspirerende oplæg, og der var en

var plads når vi kom. Vi ringede til den første

god debat om forskellige aktuelle emner. Vi Dan Jørgensen ved medlemsmødet om formiddagen.

listen, da vi googlede camping, Mors.

spiste frokost sammen, hvorefter vi kunne

Det viste sig at være en lille hyggelig plads,

nyde det officielle stævne fra vores pladser i

og ved ankomsten blev vi modtaget af Else,

skyggen under den store bøg i parken. Regi-

der stak hånden ind gennem bilruden og

onsformanden Niels Ole Beck bød velkom-

hilste ”jeg hedder Else”. Så fik vi hilst henmen,

og efter fanerne var der flere talere.

de, der holdt opsyn med pladsen, og her var

Vores formand statsminister Helle Thorning

der ikke overladt noget til tilfældighederne.

var kommet, og var en af talerne.

Hun kom med startkabler til campister med

Vi nød det flotte vejr og havde en dejlig

startproblemer, og hun gik rundt plad-

dag sammen Billeshave. Vi prøver nok

sen og hyrede mandskab til at hjælpe med

at gentage arrangementet til næste år med

at flytte telte, der var ved at blæse væk. Vi fik

et medlemsmøde før stævnet, og vi håber,

en plads med udsigt over vandet og broen

vi kan få lokket lidt flere med, når de hører

over Sallingsund. Broen blev indviet den 30.

om den dejlige dag. Helle var rundt og hilse deltagerne før hun gik talerstolen.

tariker Dan Jørgensen til en uformel snak

om den politiske situation i Danmark og EU.

Dan lagde ud med en kort orientering om

starten krisen, da boligboblen brast i

USA. Det er fortsat den gæld der giver os

problemer i Europa. Poul Nyrup var en af

de få, der kunne se krisen komme, men ingen

ville lytte til advarslerne.

Nicolai Wammen kom direkte fra USA, hvor

han havde overværet Demokraternes konvent,

og han kunne derfor ikke lade være

med at komme ind relationerne mellem

USA og Europa og deres betydning. USA er

afhængig af, at der kommer gang i økonomien

i Europa, og Europa er også afhængig

af, hvem der bliver USA’s næste præsident.

Obama vil satse den grønne dagsorden

herunder vindenergi, og det vil give mulighed

for arbejdspladser i Danmark, da vi er

førende indenfor vindteknologi.

Nicolai kom også ind den hjemlige situ-

Nr. 2 • september 2012 • 7. Årgang

Sildemøde med Dan Jørgensen og Nicolai Wammen

Af Niels Henrik Nielsen

Camping Mors

Af Niels Henrik Nielsen

ation, herunder den kommende finanslov.

Vi er stadig i gang med at rydde op efter de

andre. Anders Fogh overtog en sund økonomi

efter Poul Nyrup, men de brugte den

til skattelettelser og glemte at investere i

blandt andet uddannelse.

Der var efterfølgende en god debat om

flere relevante emner.

Vi betragter mødet som en succes med et

godt fremmøde til trods for det fine vejr, og

vi har planlagt at gentage det i Otterup

biblioteket lørdag den 10. november.

Udsigt over Sallingsund broen og sundet.

Side 6 Side 7


Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn

Det gamle tærskeværk var også kommet i gang.

I dag er landbruget stort set blevet til store fabrikker.

Kronik

Bragt i Politiken den 20. august 2012

I 2008 væltede den finansielle sektor og kastede

verden ud i en langvarig og dyb økonomisk

krise, som i skrivende stund, fire år

efter, stadig martrer Danmarks og verdens

økonomier.

Kolossale formuetab, nedgang i levestandard

og købekraft, omfattende arbejdsløshed

og hele stater, der i realiteten er

bukket under, er det foreløbige resultat af

denne krise. En katastrofe af næsten episke

dimensioner.

Lad os skrue tiden tilbage til Danmark i de

muntre 00’ere. Det var her, vi fik flekslån og

afdragsfrihed og kunne belåne vores faste

ejendom. Hvor man efter en god nattesøvn

kunne glæde sig over, at fortjenesten

af denne, hvis man havde fast ejendom i

hovedstadsområdet, overgik, hvad man

kunne tjene jobbet om dagen.

Og havde man overskud bankbogen,

gjaldt det om at kaste det ind tidens

mest lovende spillekonsol, aktiemarkedet,

med sikker gevinst, hvis bare man spredte

risikoen en anelse. Der blev kapitaliseret i

fremtidens forventede indtægter, og markedet

var vores muntre og utrættelige tjener,

som sørgede for evig fremgang, så længe

vi leverede stadig mere deregulering.

Og så vågnede vi op og fandt ud af, at markedet

er en lunefuld tjener, og som dug for

solen forsvandt årtiets fortjeneste op i den

blå luft, da boblen brast, og vi var lige pludselig

alle blevet fattigere.

I 2012 er vi ikke færdige med at gøre regningen

fra 00’erne op. Der udestår reformer,

der skal lykkes, og den sidste svære

beslutning er endnu ikke truffet. Og værst

af alt: Når vi holder status værdien af

maj 1978 af Dronning Margrethe, og den afløste

færgerne Pinen og Plagen, der havde

sejlet mellem Salling og Mors.

Vi kørte lidt rundt øen for at se de lokale

seværdigheder og øens landskab. Den

ene af dagene kom vi forbi Morsø Traktormuseum,

som er landets ældste traktormuseum.

Det åbnede den 23. oktober 1980.

Vi var så heldige, at det tilfældigvis var den

weekend, hvor de havde fået de gamle

traktorer og redskaber ud i marken, og der

blev både høstet med le og selvbinder, og

det gamle tærskeværk var også kommet i

gang. Det blev en ganske hyggelig og nostalgisk

dag.

Vi var rundt og se flere andre spændende

ting Mors, men det kan vi komme tilbage

til en anden gang.

Af Henrik Sass Larsen, gruppeformand. Bjarne Corydon, finansminister.

Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister. Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter

Danmark, tegner billedet sig af 00’erne

som et i alle henseender forsømt årti.

Det socialdemokratiske projekt er tidløst,

men skal altid formes i sin tid

Vi står i 2012 i spidsen for en regering, der

skal indhente det forsømte årti, rydde op

efter en af historiens største nedture og

samtidig sætte kursen mod det langsigtede

og holdbare. Vores projekt er at skabe

den dygtigste generation nogensinde, at

fastholde den fri og lige adgang til velfærdssamfundet,

at række ud efter langsigtet

og holdbar vækst og foretage den største

sociale omvæltning set i generationer.

Det er et projekt, som ikke handler om hurtige

gevinster eller tror , at markedet løser

vores udfordringer. Det handler meget

lidt om mig og mere om vi. Vi synes, det er

et stærkt projekt, og håber, at I alle vil være

med rejsen.

Danmark er en del af den globale økonomi.

På godt og ondt. Vi tjener penge og har

fordel af åbne markeder. Dansk erhvervsliv

afsætter varer og tjenesteydelser i hård

konkurrence, men vi har vores andel af

markedet og kun fordel af, at betingelserne

er så frie og lige som muligt, og at større

stater ikke forfalder til protektionisme.

Omvendt er vi udsat for markant konkurrence

over for lande, hvor dårlige arbejdsforhold,

elendige lønninger og manglende

demokrati og menneskerettigheder gør

det vanskeligt at konkurrere prismæssigt

med dem.

Men uanset at vi har et ønske om at forbedre

leve- og arbejdsforholdene globalt,

vil det være en forkert konklusion at tro ,

at vi vinder ved at kvæle markedet og den

fri handel.

Vores opgave er i stedet at beskytte menneskene.

Og det gøres kun gennem en

stærk stat – det kan markedet aldrig levere.

Når hele brancher pludselig måtte opleve

at blive udflyttet eller nedlagt, og i tusindvis

af mennesker står uden arbejde, er det

kun en stærk og aktiv stat, som giver dem

et fornuftigt svar , hvordan de skal sikre

deres fremtid. Velfærdsstaten med dens ret

til dagpenge, uddannelse og efteruddannelse

har vist sig at være den mest succesrige

vej gennem den krise, der rammer mennesker,

der uforskyldt mister deres arbejde.

Hvor man i 00’erne rakte ud efter at svække

den socialdemokratiske velfærdsstat, er tiden

tværtom kommet til at styrke den. Vores

idépolitiske vejviser er, at det ikke er et

selvstændigt mål at skabe en stat med en

bestemt størrelse, men derimod et mål at

skabe en stærk stat.

Den finansielle sektors grådighed var den

primære drivkraft bag den finansielle krise.

Men den egenskab er ikke nogen nyhed.

Gennem historien har pengemarkederne

haft for vane at bryde sammen med jævne

mellemrum og hver gang med ubodelig

skade til følge.

I 00’erne var det de liberalistiske kræfters

mål – nationalt og globalt – at deregulere

den finansielle sektor mest muligt. Jo færre

regler, desto mere effektivt marked er vistnok

den politiske og økonomiske filosofi,

der stadig hører liberalismen til. Og den

filosofi fører til stensikre katastrofer.

Den mest interessante opgave er faktisk

ikke at lægge de finansielle transaktioner

en skat, men at regulere, hvordan

de finansielle markeder er konstrueret og

finansieret. Gennem dansk og EU-lovgivning

og globale aftaler må og skal der gøres

en maksimal indsats. Målet er at gøre

bankdrift til, hvad det burde være: en kedelig,

men stabil forretning.

Men den socialdemokratiske lektie oven

finanskrisen går videre end det. Gæld

og de finansielle markeders magt og ageren

sætter uudslettelige aftryk i en verden,

hvor hele stater bukker under herfor.

Tidligere tiders acceptabel gæld bliver

pludselig til uacceptabel gæld, og stater

må ty til drastiske og ødelæggende økonomiske

indgreb for at holde de finansielle

markeder stangen. Læren er, at hvor vi tidligere

kunne tillade os at have et mål om

langsigtet økonomisk holdbarhed og en

høj belåning, er vi nu nødt til at skærme os

mod pengemarkedernes lunefuldhed med

økonomisk overholdbarhed og lavere låntagning.

Aldrig mere må vi udsætte os for, at de finansielle

markeder kan kuldkaste en velfærdsstat.

Efter den finansielle krise er det

blevet et selvstændigt socialdemokratisk

mål for den økonomiske politik at begrænse

gældsoptagelsen – privat såvel som

offentligt – i sikker afstand fra at blive sat

i markedets vold.

Det stiller nye krav til vores økonomiske

politik. Vi skal skubbe gang i væksten og

Nr. 2 • september 2012 • 7. Årgang

komme ud af den økonomiske krise, samtidig

med at vi skal sikre overholdbarhed i

økonomien og undgå usund lånoptagning.

Vi kan ikke forlade os blot at sætte gang

i efterspørgslen med finanspolitiske lempelser,

der truer vores holdbarhed, og vi

kan ikke forlade os kun at skabe udbud

og lade markedet om at tilpasse sig. Vi skal

kunne begge dele i behersket omgang og

samme tid.

Det kræver en kraftanstrengelse, hvor reformer

af alle dele af vores økonomi bliver

det centrale omdrejningspunkt. Reformer,

hvor tidligere tiders privilegier bliver udfordret

og forandret. Det har i en periode

været hårdere at være dansker, men hvis vi

går den vej, kan vi også tillade os at række

ud efter en fremtid, hvor det bliver bedre at

være dansker.

I USA får flere og flere unge en dårligere

uddannelse end deres forældre. Et ufatteligt

tilbageskridt for verdens rigeste

samfund, men en logisk følge af de sidste

mange års opgør med at reducere staten

og øge markedets andel af samfundet.

Liberalismens fallit begrænser sig ikke til

pengemarkedet.

I Danmark har vi stadig et højt uddannelsesniveau,

men fremskridtet er stagneret.

År efter år sender vi op mod hver femte

elev ud af skolen uden de nødvendige færdigheder.

Andelen af funktionelle analfabeter

er alarmerende høj.

Det samme er frafaldet de faglige ungdomsuddannelser,

og vi står snart med

et overskud af ufaglært arbejdskraft, som

ikke vil kunne finde arbejde og med et underskud

af faglærte og uddannede til de

job, der skabes.

I det forsømte årti lod VKO en ny generation

i stikken. Intet nævneværdigt blev gjort

for at løse fundamentale problemer med

grundskolen eller de faglige uddannelse

eller videreuddannelsen. Konsekvensen er

tab af potentiel velstand for Danmark. Men

Side 8 Side 9


Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn

den er mere end det. Det er et tab af frihed

for den enkelte.

Hvis man ikke kan læse en undertekst

tv, en varedeklaration eller hjælpe børnene

med lektier, så berøver man det enkelte

menneske velfærd og handlemuligheder.

Valgmulighederne i tilværelsen bliver for

mange uværdige, og dermed ryger friheden.

Det klare socialdemokratiske projekt er at

skabe såvel øget velstand som øget frihed i

samfundet ved at skabe rammerne for den

dygtigste generation nogensinde i danmarkshistorien.

I 2012 er vores historiske hovedforpligtelse

ikke at omfordele økonomisk fra rig til fattig.

Vores historiske opgave er at tage alle

til rådighed stående midler i brug for at

skabe en veluddannet befolkning, hvad

enten det er som tømrer, it-konsulent eller

jurist. Med en økonomi, hvor hver en ekstra

krone skal findes gennem hårde prioriteringer

og reformer, kommer det til at

kræve ofre for alle involverede – forældre,

elever, lærere og institutioner. Vi skylder

det fra det forsømte årti, og vi skylder det

til fremtiden.

Den globalt konkurrenceudsatte del af

dansk erhvervsliv er krumtappen i at sikre

Danmark indtjening og dermed en høj levestandard.

Hver dag går mennesker arbejde,

hvor værdien af deres arbejdsindsats

ikke alene skal kunne måles hjemlige

konkurrenter, men globale konkurrenter.

Det siger sig selv, at høje lønninger i Danmark

og f.eks. meget lave lønninger i Asien

inden for sammenlignelige produkter lægger

et særligt pres danske virksomheder

og arbejdspladser. De højere produktionsomkostninger

i Danmark skal kunne begrundes

i enten bedre produktivitet, teknologi

eller innovation – ellers er virksomhedens

muligheder for afsætning fortabte.

00’erne svar til dansk erhvervsliv var en international

konkurrence om at nedbringe

selskabsskatten med det tvivlsomme sigte

at ruste virksomhederne til international

konkurrence. En kamp, man var dømt til at

tabe – også selv om resultatet måtte ende

i nulskat.

Det socialdemokratiske svar er, at vi synes,

at virksomheder skal betale en fair skat af

deres overskud, og at alle erhvervspolitiske

kræfter skal lægges i at skabe betingelserne

for at skabe vækst og overskud. En

veluddannet arbejdsstyrke med adgang

til billig efteruddannelse, flexicurity, gode

pasningsforhold for børn, en god infrastruktur

og en smidig administration er

mere værd end en sænkning af selskabsskatten.

Og vi mener, at erhvervspolitikken skal

række ud efter mere end det.

Danmark er et lille land med få store virksomheder.

Hvis vi skal række ud efter nye

store erhvervseventyr, kræver det samarbejde

om udvikling, innovation og finansiering.

Vi får ikke nye succeser såsom

vindmølleindustrien, medmindre vi har et

hjemligt marked til at understøtte de første

generationer af produkter. Vi får ikke skabt

tilstrækkeligt mange nye produkter, hvis vi

ikke øger samarbejdet mellem landets forskere

og virksomhederne.

Og vi får aldrig vækstlaget af dygtige små og

mellemstore virksomheder ud verdensmarkedet,

medmindre vi finder ny risikovillig

kapital i en tid, hvor bankerne trimmer

balancer frem for at investere i ny vækst.

Socialdemokratiets projekt er ikke at eje

eller forestå driften af dansk erhvervsliv.

Vores mål er at etablere et nyt og ambitiøst

partnerskab med den konkurrenceudsatte

del af dansk erhvervsliv og sikre gode rammer

og samarbejde og forvente fair tilbagebetaling

i form af vækst, arbejdspladser

og fair beskatning.

Den frie og lige adgang.

I 00’erne blev der bevidst gjort forskel

folk – også når de var syge. Der blev taget

politisk initiativ til at understøtte private

sundhedsforsikringer. To mennesker med

samme sygdom skulle ikke behandles ens.

Det udslagsgivende var, om man havde en

forsikring eller ej.

Den ulige adgang til sundhedsbehandling

er udbredt i verden. Selv i den vestlige verden

findes store andele af befolkningen,

som kun har adgang til ingen eller nødtørftig

sundhedsbehandling, mens andre

grupper får højt kvalificeret behandling.

Her har man erstattet lige adgang til markedet

med det forstemmende resultat, at

det alt i alt er blevet dyrere og altså dårligere

for de svagest stillede.

Herhjemme lagde man sporene til at række

ud efter den model med sundhedsforsikringer

og overbetaling af private hospitaler.

Det er ufatteligt, at nogen stræber efter

dette, med al den erfaring vi har fra øvrige

samfundsmodeller. Men igen – øget

markedsudsætning øger også chancen for

at tjene flere penge, og sådan er liberalismens

inderste sjæl.

Det socialdemokratiske projekt må være

med al magt at bekæmpe den udvikling

og sørge for, trods trange økonomiske

tider, at den fri og lige adgang til sundhed

står intakt til enhver tid.

Mennesker fejler. Og mennesker bliver ikke

født historieløse. Og derfor er der nogen,

som har brug for hjælp til at komme videre

i tilværelsen. Et barn, som har været

udsat for seksuelle overgreb, bliver næsten

aldrig et helt menneske igen, og barnet,

hvis forældre er misbrugere, har ubetinget

sværere ved at få succes i tilværelsen end

så mange andre.

Et sind, der gør ondt, sætter store barrierer

for tilværelsen – det være sig som ung eller

gammel. Et misbrug, der kom ud af kontrol

og virker uoverstigeligt at komme ud af.

Fælles for dem alle er, at det rammer hårdt

og desværre også hyppigt. Og fælles for

dem alle er, at hvis ingen træder til, er risikoen

for, at det aldrig bliver bedre, overhængende.

I 00’erne skete der ingen nævneværdige

favntag med at bryde op med den

sociale arv og mennesker, som er endt

i en social tragedie. Og værre endnu.

Alt for mange mennesker endte i de

sociale systemer, uden at de havde

tunge sociale problemer som ballast.

Det var mennesker, som af den ene eller

anden grund var røget ud af arbejdsmar-

Hvad har de gang i?

Af Bernt Nicolaysen

... Er der mange, der spørger om. Både før,

lige efter valget og i de seneste måneder.

Altså regeringen. Hvad har de gang i? Det

er svært at følge regeringens reformtempo,

hvad er det lige de gør?

Danmark har en god regering, de gør det

godt, de fornemmer, hvad der er rigtigt

kort sigt og er fremsynede. Men vi kan vist

godt kræve en lidt mere pædagogisk forklaring

alle regeringens reformer, så vi

kan føle os i tryg favn og sikre hænder.

Nedenstående er en forklaring regeringens

reformtiltag og de udfordringer fællesskabet

Danmark står overfor.

Lige nu og her er vi ikke i tvivl om, ind at

der er økonomisk krise i verden omkring

os med stor arbejdsløshed til følge. Også

i Danmark! Hvad gør regeringen for at få

løst krisen og få skabt jobs? Regeringen fik

hurtigt flertal for finansloven 2012, heri investeres

der mange milliarder til at få gang

i jobs i den private sektor i ´12 og ´13. Den

nys forhandlede skattereform følger sporet

gennem skattelettelser til middelklassen.

Udviklingspakken hjælper de små og

mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder.

Energiforliget indebærer bl.a.

kedet, men som med en målrettet indsats

havde kunnet finde sin vej derind igen.

En aktiv socialpolitik kombineret med en

aktiv arbejdsmarkedspolitik er Socialdemokratiets

løsning at give det enkelte

menneske værdigheden og dermed friheden

igen.

Politik kan ikke gøre folk lykkeligere, men

kan skabe platformen for, at man har en

chance for at blive det.

I titusindvis skal vi have folk overførsler

ud arbejdsmarkedet, helt eller delvist,

øgede investeringer. Alt dette skal hjælpe

hjulene i gang, flere jobs og færre arbejdsløse.

Når der er gang i hjulene igen og arbejdsløsheden

er svunden, møder vi den lidt

mere langsigtede udfordring: Den demografiske

udfordring. Færre, der kan stå

til rådighed arbejdsmarkedet. Det er

en kæmpe udfordring, hvor der er færre

penge i kassen, men den samme service

skal udføres, helst. Regeringens pligt er at

sikre et større arbejdsudbud. Reform af

førtidspension og fleksjob skal ses i denne

sammenhæng. Kan du arbejde i 2 timer pr.

uge er det bedre end ingen! Samtidig er

det en god socialdemokratisk tankegang,

at så mange som muligt skal være med

i fællesskabet, ikke udenfor. Kan du ikke

være arbejdsmarkedet, skal der være

et økonomisk sikkerhedsnet (finansloven

2012). Der er lavet reformer, som får flere

til at blive flere år arbejdsmarkedet, at

få de unge til at starte før i uddannelse/

arbejdsmarkedet. Evt. at få os, der kan til at

arbejde mere.

- Hvis det ikke lykkes indenfor en kortere

årrække er vi som fællesskab ilde stedt,

Nr. 2 • september 2012 • 7. Årgang

og vi skal sætte en målsat barriere for, at

ingen unge mennesker ender kontanthjælp

i længere tid. I det forsømte årti lod

man 90’ernes succesrige arbejdsmarkedspolitik

forfalde – det er et bundet socialdemokratisk

projekt at sætte det skinner igen.

Det er muligt at skabe et af de største sociale

fremskridt i generationer, hvis vi med

vores faste værdier som kompas sigter efter

et samfund med større retfærdighed og

med reformer rækker ud efter nye veje og

metoder.

økonomisk og menneskeligt. Finansministeren

peger, at reformerne har det formål,

at vi omprioriterer de midler vi har, til

det vi faktisk ønsker os.

Udover de store udfordringer, som beskrevet

ovenfor, har regeringen store visioner

for vort samfund om 10, 20, 30 år. Danmark

skal være et grønt land. Et førende land indenfor

ny grøn teknologi. Det er naturligvis

baseret en grum nødvendighed, men

også for at vise omverdenen at hvis vi vil

kan vi!

- Heri ligger der arbejdspladser og et renere

og sundere miljø.

Midt i reformarbejdet er det vigtigt at tænke

, at vi socialdemokrater holder hånden

under vores svageste medborgere, så

ingen falder igennem, men forbliver som

hele mennesker uanset alder, uddannelse

og økonomisk formåen.

Således er vi klar til at tage fat i folketingsåret

2012/2013.

Side 10 Side 11


Side 12

Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn

Nyt fra Bybækken i Bogense

Af Kim Johansen

Her i sommer med de store nedbørsmængder

kneb det med at få ordentligt gennemløb

i Bybækken. Der var oversvømmelser

oppe i landet, så man tænkte at man hellere

måtte genopfriske, hvad der stod i den

gamle lov om vandløb:

1

2

3

Fra § 24 i Lov af 28. Maj 1880 om ”Vands

Afledning og Afbenyttelse”:

… De til et offentligt Vandløbs Vedligeholdelse

fornødne Arbejder bliver efter den

tilsynshavende kommunale Bestyrelses Bestemmelse

at udføre enten ved Licitation

(eventuel Akkord underhaanden) eller ved

Arbejde in natura af de forpligtede… Udgif-

4

5

ter ved Arbejder vedrørende Vedligeholdelsen

af et offentligt Vandløb afholdes, for saa

vidt disse Arbejder ikke udføres in natura af

de dertil forpligtede, forskudsvis af vedkommende

kommunale Kasse. Disse Forskud tilbagebetales

i en eller flere Terminer med eller

uden Renter efter den tilsynshavende kommunale

Bestyrelses Bestemmelse…

1: Ved en nærmere undersøgelse kunne man se, at der var opstuvninger af materiale

under broerne.

2: Så kommunen blokerede bækken oppe ved Skovbrovej, og gik i gang med at rense

op med spulegrej, slamsuger og gravko.

3: Mange private benyttede også lejligheden til at få ryddet op.

4: Resultatet blev så godt, at der nu var dybt nok til, at man uden betænkeligheder

kunne gennemføre det planlagte andevæddeløb. Det var Lion’s, der i forbindelse med

Rosenfestivalen i byen havde en konkurrence om, hvilken and der var hurtigst mellem

Jernbanegade og Havnen.

2.000 gule badeænder blev sat i vandet, og alle fulgte spændt med i løbet, hvor der

var gode gevinster til vinderne.

5: Nu har vi igen den go’e, gamle Bybæk tilbage med fin gennemstrømning og klart vand:

Og udgifterne vil den kommunale kasse - i god overensstemmelse med lovens ånd -

nok vide at opkræve hos skatteborgerne.

Renovering af gadelyset

Bedre lys med mindre energiforbrug

Af Kim Johansen og Jørn Elisiussen

Forslaget

Vi har netop i Kommunalbestyrelsen vedtaget

et forslag fra udvalget for teknik og

miljø om renovering af gadebelysningen i

kommunen. Baggrunden er, dels et krav fra

EU om at fjerne lyskilder med kviksølv, dels

at vores nuværende belysningsarmaturer

er vidt forskellige, og også i meget forskellig

forfatning. Det synes vi er noget rod, så

derfor gør vi nu noget ved det.

Nye armaturer

Hidtil har man, for at spare strømmen,

haft belysningen slukket nogle timer om

natten; men det ville jo være mere hensigtsmæssigt

at kunne skrue ned for strømmen

i en periode i stedet for at slukke den helt.

Dette kræver imidlertid, at alle armaturernes

indretning er udformet, så de kan reguleres,

og det kan de fleste af de nuværende

ikke! Så nu har vi besluttet at udskifte dem.

Det er altså ikke altid lamperne, vi skifter

ud; men teknikken. Vi beholder selvfølgelig

de flotte lamper i de gamle gader, og de

større veje kan det godt være, at både mast

og lampe skiftes. Således forsvinder de

grimme gittermaster med luftledningerne

i gaderne.

Økonomi

Den mest økonomiske løsning viste sig

også at være den teknisk bedste. Alle armaturer

udskiftes – det er 5.900 stk. og man

får nu nye armaturer med ensartet teknik,

hvor lyset kan dæmpes efter behov. Man

kan altså indstille både tiden og lysstyrken,

og ingen behøver at færdes i totalt mørke

om natten – det kunne vi ærligt talt heller

ikke byde vores indbyggere og turister.

Besparelsen opnås dels ved at de gamle

armaturer skiftes ud, dels ved at dæmpe

belysningen om natten. Men der er

også store besparelser drift og vedligeholdelse.

Samlet set bliver det til

en besparelse ca. 1,5 mio. kr. pr. år.

Udover strømbesparelsen får vi også stabil

drift – der bliver lys i alle lamper!

Et ESCO-projekt

Men der skal naturligvis også investeres i

nye armaturer og master mv. Det beløber

sig til ca. 32 mio. kr. og dem henter man

ved at udbyde hele projektet som et ESCOprojekt

(ESCO = Energy Service Company).

ESCO-projektet går ud , at kommunen

indgår et samarbejde med en virksomhed,

der stiller garanti for at opnå de kalkulerede

besparelser, og skal dække omkostningerne,

hvis resultatet ikke nås. Hvis der

omvendt opnås større besparelser, deles

gevinsten mellem kommunen og virksomheden.

Hele projektet finansieres gennem

de opnåede energibesparelser, og løbeti-

Nr. 2 • september 2012 • 7. Årgang

den for aftalen vil være ca. 20 år.

Etablering og drift

Den nye aftale bevirker, at ESCO-partneren

overtager hele renoveringsopgaven med

anskaffelse og opsætning af nye armatur

mv. samt den kommende vedligeholdelse

og drift af al kommunens belysning veje

og stier. Renoveringsopgaven finansieres

af den aftalte energibesparelse, og er altså

helt uden risiko for Nordfyns Kommune.

Tidsplan

I løbet af efteråret vil kommunen finde

partneren ved at udbyde samarbejdet, og

den endelige udformning af kontrakten

forventes at være plads ultimo 2012.

Derefter starter projekt og udførelsesfase.

Det får vi

Vi får et moderne belysningsanlæg i hele

kommunen. Et anlæg, som vi flexibelt kan

manøvrere med den økonomisk optimale

måde. Og sidst, men ikke mindst, får

vi en stor gevinst for miljøet og vores energipolitik

i kommunen.

Og når vi nu er ved miljøet og energibesparelserne:

Vi arbejder at etablere et større

solcelleanlæg et sted i landskabet, så vi kan

få endnu mere ”gratis” strøm til den kommunale

drift. Det vil I høre nærmere om,

når det bliver mere konkret.

Side 13


iNDFlyDElSE

KOmmuNENS pOliTiK!

Som medlem af Socialdemokraterne kan du få direkte

indflydelse , hvad der skal ske Nordfyn de kommende

4 år. Nu går arbejdet i gang med arbejdsprogrammet

2014-2017, som forberedelse det kommende

kommunalvalg 2013.

- Vi arbejder i små grupper, som hver især repræsenterer

udvalgene i Nordfyns kommune.

Vi har brug for dine gode ideer og mening til det fremtidige

arbejde.

Vi starter arbejdet lørdag den 24. november kl. 10-15

hvor alle er velkomne.

Kontakt Niels Henrik tlf. nr. 23495497 eller

niels1741@gmail.com

EFTERlySNiNg

Efterlysning.

I det sidste blad havde vi genoptrykt en udgave af Nyhedstjenesten

fra FRIT DANMARK.

I det var der omtalt 3 unge frihedskæmpere fra Bogense,

der var blevet dømt til døden af en tysk krigsret, efter de var

blevet fængslet i september 43. Redaktionen er efterfølgende

blevet bekendt med, at de skulle være blevet benådet efter en

henvendelse fra biskoppen.

Er der nogen der kender dem eller deres efterkommere, vil i

gerne høre om det. Det kunne der måske komme en artikel ud

af et tidspunkt.

Redaktionen.

EFTERlySNiNg.

Vi efterlyser din e-mail ! Du får direkte kontakt til dit parti.

Folketingskandidat Dan Jørgensen udsender f.eks. informationer,

Få nyt fra din borgmesterkandidat eller nyeste info om næste

aktivitet i partiet - Direkte hjem til dig.

Du skal blot sende en mail til medlemsansvarlig:

Bente Egeskov, bente.egeskov6263@gmail.com

uDaDgåENDE EllER

iNDaDgåENDE?

I forbindelse med projekteringen af

den nye rådhusfløj i Søndersø, har

man diskuteret, om vinduerne skulle

åbnes udad eller indad.

Heldigvis havde De Radikale en

løsning!

Husråd.

Fornuften er

en sjælden vare,

enhver, som ejer den,

bør spare.

Piet Hein

aktivitetskalender 2012.

September

10. kl.19.00 A-gruppemøde. Bogense Rådhus

24. kl. 19.00 Medlemsmøde. Bogense Rådhus

27. kl. 17.00 Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus

Oktober

01. kl. 19.00 A-gruppemøde. Bogense Rådhus

25. kl. 17.00 Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus

31. kl. 19.30. Sangaften Cafe’ 44 i Bogense.

November

10. kl. 11.00 Sildemøde. Kuplen, Ott. Bibliotek.

12. kl. 19.00 A-gruppemøde. Bogense Rådhus

DET BRæNDENDE ØNSKE...

Kommunalvalget 2013 nærmer sig. Du vil gerne gøre en

forskel, kæmpe for socialdemokratiske værdier, have direkte

indflydelse nordfynske borgeres hver dag. Med andre ord

du har et ønske om at stille op liste A til kommunalvalget

2013 side om side med andre gode kræfter ……..

Kontakt Bernt Nicolaysen telefon 30366967 eller berntnicolaysen@live.dk.

Det gælder også hvis du har et tip om en god solid kandidat

til vores liste.

24. kl. 10-15 Opstart valgkamp 3F Søndersø

29. kl. 17.00 Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus

December

03. kl. 19.00 A-gruppemøde. Bogense Rådhus

20. kl. 17.00 Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus

Januar 2013

12. kl. 10.00 Generalforsamling. Bogense (Sted kom

mer senere)

Side 14 Side 15


Side 16

Medlemsblad for socialdemokraterne Nordfyn

Studietur til Bruxelles 2012

28. november til 2. december.

Socialdemokraterne i Middelfartkredsen arrangerer i år en studietur til Bruxelles fra 28.

november til 2. december.

Vi kører fra Fyn onsdag den 28. november om aftenen og er tilbage i Danmark søndag

den 2. december om aftenen.

På turen skal vi bl.a. besøge Dan Jørgensen i Europa-Parlamentet, ligesom vi skal have

en guidet rundtur i den historiske og smukke hovedstad. For dem, som skulle have lyst,

vil der også være tid til at smage de verdensberømte belgiske øl og den – næsten -

ligeså berømte belgiske chokolade.

Turen kommer maksimalt til at koste 2500 kr. som dækker transport, overnatninger,

entreer samt enkelte måltider.

Tilmelding kommer til at foregå fra den 15. september kl. 12.00 mail til:

heute1986@hotmail.com

ved tilmelding oplyses:

navn

adresse

email

partiforening

telefon/mobil

Hvis man lider af sygdomme eller allergier, som kræver særlige hensyn, oplyses dette

også ved tilmelding.

Ved tilmelding indbetales 500 kr. til kontonummer 0755 3224512634. Det resterende

beløb skal være indbetalt senest 1. november. Sidste frist for tilmelding er 1. oktober.

Pladserne fordeles efter princippet om først til mølle.

Har du spørgsmål eller ønsker flere informationer er du velkommen til at kontakte

Kasper Højte heute1986@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines