Vesthimmerland - Naturekspeditionen

naturekspeditionen.dk

Vesthimmerland - Naturekspeditionen

Vesthimmerland

– Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring”


Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring”

I Vesthimmerlands Kommune er friluftsliv, natur og kultur områder, der skal satses på for at sikre kommunen

en fortsat positiv udvikling, øget bosætning og turisme.

Vi tror på, at fremtidens arbejdspladser skal besættes af medarbejdere, der har kendskab og viden om naturens

mange ressourcer. Derfor arbejder vi målrettet på at tilbyde oplevelser og aktiviteter med livs lang

læring, der tager udgangspunkt i natur- og kulturværdierne i kommunen.

Vi tror også på, at leg og læring i naturen, og gerne i en kombination mellem flere generationer, huskes

længere, da det lagres i både krop og hoved.

Ved at satse målrettet på aktiviteter, der bygger på læring i naturen fra fødsel, fortsætte i folkeskole og

videre i ungdomsuddannelserne, så har vi som kommune givet de unge de bedste kort på hånden til det

videre liv. Forhåbentlig har Vesthimmerland også forankret sig i hjertet, hos disse unge, så de senere vælger

at bosætte sig i kommunen, for at fortsætter det videre udviklingsarbejde.

Det er vores håb, at årets friluftspris går til Vesthimmerlands Kommune for:

▪ borgerne i Vesthimmerland vil glædes over æren af at bo i denne unikke kommune

▪ omtalen af udnævnelsen vil inspirere andre til at besøg Vesthimmerland og måske også bosætte sig her

▪ præmien vil økonomisk bidrage til realiseringen af det i gangsatte arbejde med at udvikle uformelle

læringsrum i naturen.

Vi ser frem til at høre fra jer – og viser gerne rundt i vores unikke friluftskommune.

Borgmester Knud Kristensen

tilbereder borgmestergryde

til nye naturdagplejere

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 2


Vision

Da det første byråd for Vesthimmerlands Kommune trådte sammen i starten af 2006, valgte det som noget

af det første at igangsætte en visionsproces.

Byrådet startede visionsprocessen med en bustur rundt i den nye kommune med titlen ”rejsen til landet

lige om lidt”. Herefter afholdt byrådet et visionsseminar på Vitskøl Kloster med fremtidsforsker Anne

Marie Dahl. Resultatet som kan ses nedenfor, omfatter en vision for kommunen som et geografisk lokalsamfund.

Visionen for lokalsamfundet har været drøftet i de politiske fagudvalg og har været udsendt i offentlig

debat. På den baggrund blev afholdt fire borgermøder med temaerne erhverv og turisme, fremtidens

landkort, børn og unge samt livskvalitet. Alle input fra visionsprocessen, fagudvalgene, debatfasen og

borgermøderne er samlet i Plan- og bæredygtighedsstrategien fra 2007 som blev tilrettet i 2011 og gældende

til og med 2013.

Visionen - for lokalsamfundet Vesthimmerlands Kommune

Byrådet har formuleret en vision, der angiver pejlemærker for, i hvilken retning, vi som kommune gerne

vil udvikle os, og hvad vi vil styre imod:

Virkelyst

▪ Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og

i landsbyerne – med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø

Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse

Gode liv

▪ Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve

og arbejde

Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur, nærhed og ægthed

Overblik

▪ Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: Bæredygtig planlægning

▪ Respekt for områdets natur- og kulturværdier

▪ Et tæt samspil med borgerne

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 3


Indsatsområderne er bl.a.:

▪ Give indbyggerne i kommunen en viden om natur- og landskabsgrundlaget i kommunen for at give et

fælles ejerskab og forståelse for den kommunale planlægning og naturforvaltning.

▪ Sikre naturforvaltningen og naturplejen af de mange naturområder, der er ved at forsvinde på grund af

tilgroning og manglende naturpleje. Forvaltningen og plejen er nødvendig for at sikre attraktive muligheder

for bosætning og turisme.

▪ Sikre gode naturformidlingstilbud med henblik på læring, sundhedsforebyggelse (naturen som arena),

attraktiv bosætning og turisme.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 4


Natur- og kulturaktiviteter hele livet

I Vesthimmerlands Kommune har vi valgt at prioritere natur- og kulturaktiviteter i alle livets faser.

0-3 år - dagplejen

I kommunen har vi i 6 år arbejdet målrettet med naturdagplejere Pt. har vi 54 naturdagplejere svarende

til 1/3 af de kommunale ansatte.

Sundhedscenteret har afviklet motion og naturformidlingsforløb i samarbejde med naturvejledere, hvor

overvægtige gravide og senere sammen med deres babyer motiveres til aktivitet i naturen.

4-6 år - børnehaven

Kommunens naturvejledere og museumsundervisere har gennem de sidste 6 år besøgt alle børnehaver,

hvor der er blevet afviklet forskellige fagforløb. Ud fra alle daginstitutioner er der etableret naturekspeditionsruter,

som sammen med naturekspeditionstasker danner baggrund for ekspeditioner med fokus på

natur og kulturværdier. Taskerne kan lånes gratis af familier til børn i institutionerne.

Se ruter og rutebeskrivelser her: www.naturekspeditionen.dk/ruter.aspx

7-16 år - folkeskolen

I kommunen har vi i en årrække arbejdet med stationære skoletjenester på Vesthimmerlands museum,

Limfjordsmuseet, Herregården Hessel og Johannes V. Jensen. I 2012 blev skraldeskolen åbnet på Renovest.

I kommunen har vi i 8 år haft det rullende naturcenter Naturekspeditonen.dk og som noget nyt i 2012

har skolerne også mulighed for at booke mobile formidlere fra Limfjordsmuseet og Vesthimmerlands

Kommune.

Sundhedscenteret afvikler i samarbejde med naturvejlederen et forløb for overvægtige teenagere og deres

familie, hvor der bl.a. arbejdes med aktiviteter, motion og samtale i et uformelle naturrum.

16 – 19+ Ungdomsuddannelser

Erhvervsskolerne Aars er Himmerlands største uddannelsescenter med over 1.000 elever på ungdomsuddannelserne

og 200 deltagere på voksenuddannelserne. Skolen benytter kommunens faciliteter samt

formidlingsressourcer til at koble teori med praksis i forskellige undervisningsforløb.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 5


Bl.a. indgik et skoleprojekt med vandløbsbedømmelse, i et høringssvar til Friluftsrådet i forbindelse med

natura 2000 registrering.

20+ - 70+ år – se under uformelle læringsrum

70+ år Projekt ”Aktiv & Selvhjulpen” – kobling mellem naturformidling og genoptræning

▪ ældre motiveres via spændende naturdialog i naturen til betydelig mere aktiv genoptræning end ved

traditionelle forløb på Sundscenteret.

▪ DK4 optog en udsendelse fra et af arrangementerne. Det har efterfølgende givet henvendelser fra flere

kommuner, der ønsker viden til tilsvarende forløb hos dem.

www.youtube.com/watch?v=ZpVoK36pFfs

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 6


Nye tiltag i 2013 – Uformelle læringsrum

For kommunen er det ikke nyt at arbejde med ressourcerne og formidling i naturområderne. Det er kommunes

største aktiv, som skal benyttes og beskyttes på bedste vis til størst tilfredshed for så mange som

muligt. Regeringens planer om ny bedre skole/ny skolestruktur, øgede interesse og krav om mulighed

for aktiv ”livs lang læring” samt interessekonflikter i forbindelse med udviklingsplaner i naturområderne

stiller krav til relevante læringsrum for alle generationer.

Uformelle læringsrum til aktiv læring findes allerede i kommunen. Her er der rig mulighed for at arbejde

med udfordringerne mellem formel og uformel-læring samt udnyttelse og beskyttelse. Vi har også for

længst erkendt, at skal vi have flest mulige brugere af vores naturområder, skal formidlerne ud i nærområderne

og ikke agere i fastlåste formidlingssteder få steder i kommunen. Derfor er både naturvejledere

og museumsundervisere mobile og flytter sig ud i hele kommunen. Men vi ønsker flere uformelle læringsrum,

hvor skolerne, familierne, turisterne m.fl. på egen hånd kan tage på opdagelse i forskellige fagområder

på private og offentlige arealer.

Kortlægning og udvikling af uformelle læringsrum

I et bredt sammensat udvalg med repræsentanter fra teknik og miljø/ børn og skole/ kultur, plan og fritid

samt museerne i kommunen har vi iværksat et udviklingsforløb, hvor uformelle undervisningsrum kortlægges

og ressourcepersoner findes og kobles på stederne inden det hele implementeres i kommunen.

Projekt uformelle læringsmiljøer:

Mål: Arbejde for at de uformelle læringsrum i det omgivende samfund bruges endnu mere, end det er

tilfældet i dag.

Arbejde for, at de uformelle læringsmiljøer omkring skolerne, bliver en integreret del af undervisningen.

Tiltag: Udarbejde idepakker med aktiviteter i de uformelle læringsrum for alle generationer

Udarbejde katalog på skolernes fællesnet (udbygges gradvist)

Igangsætte vidensdeling fælleskommunalt, så alle ikke skal opfinde den dybe tallerken.

Planlægge temadag i messecenter Aars om uformelle læringsrum i samarbejde med Børne-og

skoleforvaltningens konsulentteam og skoletjenesterne (forår 2014).

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 7


Sideløbende arbejder en anden projektgruppe med at kvalificere de mange eksisterende skoletjenester, så

de passer til skolens behov.

Eksempler på lokale miljøer:

Fjorden / heden / søen / skoven / ådalene

Kulturspor i nærområdet

Kirker / gravhøje

Arkitektur / design / byudvikling

Museer / middelaldermarked

Gårde / virksomheder / foreninger / folkebiblioteket

Skraldeskolen / Renovest / fjernvarmeforsyning og forbrænding / vindmøller osv.

Lokale ressourcepersoner og grupper:

Kulturskolen

Museumsundervisere

Naturvejledere, Biologer, geologer, klimamedarbejdere m.fl.

Folk med forskellige erhverv (præst, landmand, fisker, journalist osv.)

Ungdomsskolen

Folk der ved noget om et emne / interessefællesskaber osv.

Interesseorganisationer:

Naturstyrelsen, Friluftsrådet, DN, spejderorganisationerne, idrætsforeningerne m.fl.

Indhold i en idepakke:

Hvad er målet med forløbet?

Hvilke lokale miljøer kan man besøge (registres på nettet)?

Hvilke ressourcepersoner kan man inddrage?

Hvilke fag i skolen kan man inddrage?

Hvor kan man samle informationer?

Hvilke aktiviteter kan man arbejde med FØR – UNDER – EFTER ?

Idepakkerne tilpasses, så de kan bruges af både skoler og besøgende familier, turister m.fl.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 8


Arbejdsplan for projektarbejdet

OKTOBER 2013 – APRIL 2014 APRIL - AUGUST 2014 AUGUST 2014

Lederne klædes på med diverse foredrag

og arrangementer.

Drop-in arrangementer for lærerne

Eksempler på helhedsskole/undervisning

i uformelle læringsrum

▪ Holdningsmobilisering

▪ Begrebsafklaring

Ideer til oplægsholdere:

Formanden for Danske skoleelever

Foredrag med Niels Egelund

Indhold i perioden:

1. Kulturarv

2. Kultur

3. Natur/miljø

Hvorfor skal vi tage ud?

Find gode udsagn og citater.

Hvad skal der til?

▪ Forventninger

▪ Forudsætninger

Lederne skal forstå, hvad projektet går

ud på.

Lederne skal bakke op om den undervisning,

der involverer de uformelle læringsmiljøer.

Skabelon til forløb.

Finde fælles formidlingsplatform.

Katalog om Skoletjenester.

(perioden hvor der laves årsplaner)

Konsulentteamet er tovholdere på en

”messe” i messecenter Aars.

Input fra det omgivende samfund.

Eksempler:

Museer, foreninger, kulturskolen,

skraldeskolen, diverse skoletjenester,

naturvejleder, arbejdsgrupper, foreninger,

virksomheder osv.

Vi forventer at materialet til undervisning/besøg

i uformelle læringsrum er

en realitet.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 9


Eksisterende natur- og miljøaktiviteter – lavt hængende frugter som vi allerede kan plukke til de uformelle

læringsrum.

Naturbaser

I Vesthimmerlands Kommune har vi etableret fire naturbaser. Formålet med at etablere naturbaser er, at

tilbyde de besøgende lærings- og oplevelsesmuligheder i naturen, med henblik på at give dem en viden og

forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Kommunen vil gerne fremme naturformidlingen, så

den anvendes aktivt i skolefagene, styrker sundhedsaspektet og bringer det autentiske, det sanselige, det

kropslige og naturoplevelserne ind i hverdagen.

Hvad er en naturbase

En naturbase er et lære- og værested i naturen, hvor man kan flytte undervisningen/aktiviteterne ud som

et led i børnenes uddannelse og læring. Naturbasen er et sted, hvor familien på tværs af generationer kan

udforske og blive klogere på den verden, vi lever i og af. Besøg på en naturbase er en måde at tilegne sig

viden, færdigheder og holdninger gennem oplevelse, erfaring og erkendelse, gennem involvering af krop

og sanser og ved inddragelse af naturens ressourcer, plads og variation. Men det er også steder, hvor interessekonflikter

belyses i forhold til benyttelse og beskyttelsesproblematikker.

Naturbaserne er også uformelle læringsrun, til længere forløb, da man kan vælge at overnatte. Fagforløbene

er bredere og er udarbejdet af flere fagkompetencer.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 10


Børn lærer Børn

På naturbasen ved Vilsted Sø kan børnehaven Børnehuset i Ranum i perioden 1. april til 1. oktober, bookes

til arrangementer under konceptet "Børn lærer Børn".

www.naturekspeditionen.dk/UserFiles/file/Boernehuset_folder.pdf

Find info om naturbaser, undervisningsforløb her: www.naturekspeditionen.dk/naturbaser.aspx

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 11


Grejbank/udstyr til aktiviteterne på naturbaserne

Til aktiviteter og undervisning på naturbaser er det muligt at låne forskelligt udstyr.

Naturekspeditions tasker

Naturekspeditionstasker med grej til naturekspeditioner eller overnatning i det fri.

www.naturekspeditionen.dk/tema-rygsaekke-(3).aspx

Praktisk botanik

Naturen er fyldt med spændende planter og blomster, der kan spises eller anvendes til f.eks. farvning,

shampoo og creme.

Planterne har også altid været brugt til hekseri og magiske amuletter.

Grejkasse til praktisk botanik. Florabøger og lupper. Bøger med opskrifter fra naturens spisekammer.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 12


Bålgrej

Grejkasser med båludstyr til 20 personer samt 5 bålpander.

Inspiration til bålretter findes her: www.naturekspeditionen.dk/friluftsmad.aspx

Vandundersøgelser

Udstyr til vandundersøgelser af søerne på naturbaserne i Vilsted, Aalestrup og Uhrehøje.

Udstyrsliste:

Waders, redningsveste, fangstnet, vandkikkerter, fotobakker, sigteplader, dåselupper, insektslugere, målebånd,

bøger, bestemmelsesnøgler vandanalysesæt til måling af NO3, NH4+ og PO43+m.m.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 13


Fokus på fugle

Grejkasse til formidling af fugle. Plydsfugle med autentisk lyd. Lydbøger med fotos og fuglelyde. Bøger

med QR-koder med fuglelyde m.m.

Bogboks til dialogisklæsning i naturen

Bogkasse med samtalebøger til brug i naturen.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 14


Klima

Klima Karla Grundskolen

Grejkasse med aktivitetsposter og udstyr til klimaløbet "Klima Karla". (Børnehave - 3 kl.)

Klimaundervisning på grundskolens mellemtrin

KlimaNØRD: Grejkasse med undervisningsmaterialet KlimaNØRD og grej til forsøg og eksperimenter.

Med KlimaNØRD materialet kan eleverne med forsøg og eksperimenter finde de naturfaglige forklaringer

på, hvad der sker med vores klode og hvorfor. Og afprøve forskers og egne ideer til bæredygtige løsninger.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 15


Klimaundervisningsdag for overbygningen

Udeundervisningsdag med fokus på natur, klima og samarbejde.

Hvor lang tid tager det at fylde vand i et vildmarksbadekar?

Hvor lang tid tager det så at hente vand til et brusebad?

Hvor meget brænde skal der kløves for at varme vand til et badekar - hvad koster det?

Hvor meget skal så kløves til et brusebad - hvad koster det?

Hvad sker der med kroppen, når den udsættes for koldt/varmt vand?

Simpel solenergi

Et solkomfur er en simpel og effektiv måde at udnytte energien i solens stråler.

Solkomfuret er oplagt i undervisning om ressourcer, vedvarende energi, teknologi og udvikling. Det er

samtidig en sjov og praktisk måde at engagere og inddrage børn og unge på og kan desuden bruges som

et festligt indslag i forbindelse med arrangementer.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 16


Byg selv en solovn

Letforståelig video der viser, hvordan man kan bygge en soldrevet ovn ved hjælp af en tom pizzabakke,

sølvpapir, plastik, lidt snor, et søm og en tegnestift. Videoen er med engelsk tale, men letforståelig og godt

forklaret. Klik www.energi.case.dtu.dk/English/Eksperimenter/Solovn.aspx

Find inspiration til et længere undervisningsforløb. www.povlonis.dk/fysik-emner/byg-en-solovn.html

Arrangementer kan bookes hos naturvejleder Karin Winther. karin@naturekspeditionen.dk

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 17


Grønne uformelle mødesteder

I 6 landsbyer er der blevet udarbejdet grønne rum ud fra naturens oplevelsesværdier.

www.naturekspeditionen.dk/groenne(natur)rum.aspx

Den røde tråd gennem alle 6 udviklingsprojekter er, at der er arbejdet med landsbyernes natur og historie

og der er mulighed for leg og læring, sundhed og motion samt ro og fordybelse. De grønne rum er allerede

taget i brug som uformelle læringsrum for de lokale skoler.

Forundringsbænke

I nærheden af de Grønne(natur)rum og naturbaserne er der opstillet forundringsbænke i naturens stillekupeer.

På bænkene kan man opleve en naturforestilling både dag og nat. På bænkene er der opsat informationer

om naturens forunderligheder. Træet som klimamaskine, info om blomsten og bien m.m.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 18


Skoletjenester

Naturekspeditionen - Vesthimmerlands mobile-naturcenter

I Vesthimmerlands Kommune har vi valgt, at naturvejlederen skal tilbyde aktiviteter i hele kommunen.

Naturvejlederen kører rundt i naturbussen med forskellige trailere fyldt med grej til aktiviteter i alle naturtyper.

At naturvejlederen er mobil betyder, at naturformidlingen flyttes ud på naturbaserne, de grønne(natur)rum

og ud til brugerne hvor der tages udgangspunkt i deres lokalområde.

Naturvejlederen tilbyder hele året aktiviteter i alle naturtyper for daginstitutioner, skoler, foreninger,

landsbyer m.fl. Endvidere udbydes offentlige arrangementer for alle generationer.

Se mere på www.naturekspeditionen.dk

Kulturarvstjenesten Vesthimmerland - Danmarkspremiere for mobil museumsservice

”Når borgerne ikke kommer til museet, må museet rykke ud til borgerne”. Efter denne devise går Vesthimmerlands

Museum markant nye veje i det professionelle museumsarbejde og er det første museum i

landet, der har en mobil borgerservice for kulturarv. Museet rykker ud til byer og landsbyer i hele kommunen

og søger dialogen med borgere i alle aldre.

Målet er at afdække og synliggøre den lokale kulturarv i hidtil uset omfang og form frem til august 2015.

Den 28. februar åbnede den nye service, der har et samlet budget på 3,7 mio. kroner og realiseres i samarbejde

med bl.a. Kulturstyrelsen, Nordea-fonden og Vesthimmerlands Kommune.

”Med dette tiltag går Vesthimmerlands Museum helt nye veje i den danske museumsverden ”Det er nemlig

første gang i de danske museers historie, at et statsanerkendt museum tager på en så omfattende rundtur i

sit geografiske ansvarsområde for at skabe en bred dialog om kulturarven”. Den nye mobile borgerservice

har fået titlen ”Kulturarvstjenesten Vesthimmerland” og fået fast base på museet i et ”Informationscenter

for kulturarv”.

Med kulturarven som omdrejningspunkt og borgerne som samarbejdspartnere vil Kulturarvstjenesten

finde frem til de gode fortællinger fra det historiske og forhistoriske Vesthimmerland. Bygninger, anlæg,

monumenter, hverdagsliv, transport, håndværk, handel, industri, foreningsliv, undervisning og fritidsliv

m.v., mange emner tages op og fortælles om i samarbejde med alle interesserede borgere i Vesthimmerland.

www.vesthimmerlandsmuseum.dk/default.aspx?m=2&i=250

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 19


Skoletjenesten på Vesthimmerlands Museum

Museumsundervisning på Vesthimmerlands Museum er et formidlings- og servicetilbud til skoler og

andre undervisningsinstitutioner. Museet kan tilbyde undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i museets

faste udstillinger eller kan foregå på skolen og i børnehaven.

Museet råder over et undervisningslokale og en undervisningssamling, der består af arkæologiske og historiske

genstande, som eleverne kan håndtere, studere og evt. tegne i forbindelse med et besøg på museet.

Inden et besøg kan man udnytte muligheden for e-learning.

Se undervisningsforløb her: www.vesthimmerlandsmuseum.dk/default.aspx?m=2&i=250

Limfjordsmuseet

Det er her mange af aktiviteterne ved fjorden levendegøres og besøgende delagtiggøres i livet ved fjorden.

Limfjordsmuseets skoletjeneste byder på en række formidlingsforløb, der omhandler Limfjordens fiskeri

og søfart. Under forløbet skal deltagerne, under kyndig vejledning af naturvejlederen, selv dykke ned i

fjorden og med net og stænger se, hvad de kan fange. Efter endt fangst mødes man på land og undersøger

de indfangne dyr og planter. Herefter sejles der en tur på Frederik den VII’s kanal. Den sidste del af

forløbet foregår i Limfjordsmuseets maritime oplevelsescenter, hvor naturvejlederen med udgangspunkt

i museets akvarier og rørebassin fortæller om Limfjordens flora og fauna. Forløbene tilpasses efter deltagernes

alder og ønsker.

Projektet Under Overfladen – Limfjordmuseets mobile platform

Projektet vil etablere en ny og dynamisk formidlingsplatform, hvor Limfjorden udforskes med alle sanser

med udgangspunkt i oplevelsesbaserede aktiviteter med stærk brugerinddragelse. Gennem koblingen af

kulturhistorie, gastronomi og naturvidenskab skal Limfjordslandets gæster og fastboende få en forståelse

af Limfjordens kulturhistorie, flora og fauna, Limfjordens ”vandskaber” og balancen i Limfjordens økosystemer.

Formålet med projektet er at skabe spændende Limfjordsoplevelser, hvor ny viden pakkes ind i spændende

og utraditionelle aktiviteter. Projektet ønsker at styrke børn og unges tilknytning til og forståelse for

naturens ressourcer, herunder Limfjorden som et naturligt spisekammer. Projektet sigter mod at styrke

oplevelsen for Limfjordsmuseets gæster, børn som voksne, men også mod at nedbryde museets traditionelle

rammer ved at bringe museet ud til borgerne.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 20


Helt konkret kører Limfjordsmuseet ud til mobile fysiske platforme, der bl.a. slår sig ned på strande, på

havne, fjordnære campingpladser, ved kulturelle events m.m. Her udstyres de besøgende med fangstudstyr

som waders, fiskenet, glib, lupper, vandkikkerter, snorkeludstyr m.m., hvorefter de under kyndig vejledning

slippes løs i vandkanten. Efter endt fangst, samles man på land, hvor man diskuterer dagens fangst

bl.a. ved hjælp af digitale makrokameraer, der også tillader billederne af fangsten at blive sendt hjem eller

til skolen til videre studier. Herefter står stormkøkkener parate, og fjordens frugter indgår i små sjove

gastronomiske eksperimenter, hvor gæsterne prøver selv at trylle med fangsten. Muslinger, snegle, tang,

krabber, rejer og vandmænd forvandles sammen med medbragte råvarer til chips, supper og gryderetter.

Projektet kører sommeren igennem og kommer ud til strande, campingpladser og havne i hele Limfjordsområdet.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 21


Strande

Vesthimmerland er begunstiget af sin beliggenhed ved Limfjorden, og når man er gæst i Vesthimmerland,

kan man nærmest ikke undgå at opholde sig i kortere eller længere tid ved og på Limfjorden.

I Vesthimmerland har vi 5 Blå Flag-strande:

▪ Løgstør

▪ Rønbjerg

▪ Trend

▪ Ertebølle

▪ Hvalpsund

Alle med udmærket badevandskvalitet og aktivitetsmuligheder, som kræves af Blå Flag-strande.

På flere strande er der adgangsmulighed for kørestolsbrugere.

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 22


Udviklingsprojekter i Vesthimmerland, som også kan anvendes som uformelle

læringsrum

Fyrtårn Nordjylland – Stærke oplevelseskoncepter målrettet turister m.fl.

Turistprojektet – ”det gode liv” er et tværfagligt projekt, hvor alle interessenter, som agerer i natur- og

kulturområdet sparer for at udvikle aktiviteter, der kan tiltrække flere besøgende til kommunen.

I den forbindelse arbejdes der i 2013 på:

Digitale forretningsudviklingstiltag for turister inden for områderne

▪ Maritime havnemiljøer

▪ Aktivferie

▪ Smagen af Vesthimmerland

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 23


Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 24


Læs projektbeskrivelse: www.naturekspeditionen.dk/UserFiles/file/Det_gode_liv.pdf

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 25


Livø skal være – ”Naturens stillekupé og Danmarks første selvforsynende energiø”

Under overskriften ”Naturens Stillekupé” vil Naturstyrelsen i samarbejde med vesthimmerlandske interessenter,

herunder Vesthimmerlands Kommune, gøre Livø til Limfjordens bedste besøgssted og refugium.

Over de sidste 100 år har Livø været et sted for eksperimenter. Her lå Danmarks smukkeste fængsel

for ‘kriminelt åndsvage’, og efter anstalten lukkede, kom øen til at huse først en stribe kunstnere og siden

en gruppe forældreløse vietnamesiske flygtningebørn. I dag forsøger Livø igen noget nyt: Øen skal være

Limfjordens bedste besøgs- og feriested og Danmarks første selvforsynende energiø.

Læs projektbeskrivelse: www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/34C89F62-F86B-45D4-9D93-AB-

3FA6A8BE8B/136063/Groen_Livoe_visionsoplaeg.pdf

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 26


HAVØRRED LIMFJORDEN

Havørred Limfjorden" er et storstilet miljøprojekt, der er sat i søen af to ildsjæle fra Aalborg og Løgstør.

Projektets målsætning er at tiltrække flere danske og udenlandske lystfiskere og naturelskere til Limfjorden.

Samtidig ønsker om at profilere Nordjylland som en grøn landsdel og en spændende turistdestination

for kyst- og å-fiskeri efter havørred.

Projektet, der indeholder bl.a. vandløbsrestaurering og yngeludsætning, har nu fået sin egen hjemmeside:

www.havorredlimfjorden.dk

Vesthimmerland – Friluftskommunen med aktiviteter til ”livs lang læring” 27

More magazines by this user
Similar magazines