Januar 1 2012 - Danske Feltartilleriforeninger

ddfa.dk

Januar 1 2012 - Danske Feltartilleriforeninger

Indholdsfortegnelse:

Aktivitetskalender ···················· 2

Leder · ······························· 3

Nytårshilsen fra DAR ··············· 4

Krigsfanger ··························· 6

Lokalt– og RegionsNyt ·············· 7

Nytårshilsen ··························· 8

40 års jubilæum ······················ 9

Lokalt– og RegionsNyt ·············· 10

Mærkedage ···························· 14

Billeder fra Nørrejyske ·············· 16

Deadline: Den 1. marts 2012

Januar 1 2012


2

Artilleristen

Udgivet af Danske Feltartilleriforeninger

www.ddfa.dk

Må trykkes med kildeangivelse.

Ansvarshavende Redaktør

Preben Sloht

Redaktør

Marianne Jeritslev

Hestehaven 4

Hestehavehuse

4652 Haarlev

Telefon 4586 8688

E-mail: redaktionartilleristen@gmail.com

REDAKTIONSUDVALG

Marianne Jeritslev

J.O. Larsen

Preben Sloht

Redaktionens meninger må ikke tages som

udtryk for Danske Feltartilleriforeningers

officielle standpunkt. Ligesom meninger,

der kommer til udtryk i de forskellige

artikler, ikke behøver at være identiske

med redaktionens mening.

Adresseændringer, fødselsdage m.m.

Til landssekretøren J.O. Larsen

●●●

Danske Feltartilleriforeningers bestyrelse

Landsformand:

Preben Sloht 9752 8346

Frilandsvej 15, 7800 Skive

E-mail: formand@ddfa.dk

Næstformand:

Frede Didriksen 5943 1146

2326 5146

Stenstrups Alle 16, 4300 Holbæk

E-mail:

frede.didriksen@holbaek-artilleristen.dk

Landssekretær:

Jørgen Ole Larsen 4586 0518

2978 8406

Ådalsparkvej 49 1.tv. 2970 Hørsholm

E-mail: 2970jo@gmail.com

Landskasserer:

Ole Schirmer Nielsen 3969 0179

Vangede Vej 110, 2820 Gentofte

E-mail: lizziole@email.dk

●●●

●●●

Tryk:

Næstved Tidendes Bogtrykkeri

Trykkes i 1.100 expl.

●●●

MÅNED

FEBRUAR

MARTS

Aktivitetsoversigt

AKTIVITET DATO

Skydning Århus

Skydning Nørrejyske

Skydning FYN

Skydning Nordjylland

Generalforsamling Nordvestsjælland

Generalforsamling Sønderjyske

Skydning Nørrejyske

Skydeafslutning FYN

Generalforsamling Sydsj. & Møn-Bogø

Skydning Århus

Skydning Århus

Deadline Artilleristen

Generalforsamling FYN

Generalforsamling Helsingør

Skydning Nørrejyske

Generalforsamling KARS

FugleSkydning Nordjylland

Generalforsamling Midtsjælland

Skydning Nørrejyske

Skydeafslutning Århus

Skydeafslutning Nørrejyske

1-2. FEB

5. FEB

10. FEB

20. FEB

21. FEB

23. FEB

23. FEB

24. FEB

25. FEB

29. FEB

1. MAR

1. MAR

3. MAR

4. MAR

8. MAR

10. MAR

19. MAR

20. MAR

22. MAR

28. MAR

30. MAR

APRIL Artilleristen udkommer 2. APR

MAJ Deadline Artilleristen 3. MAJ

JUNI

Landsnyt

D. F. Landsskydning

Artilleristen udkommer

D.F. 90 års jubilæum i 2012

Deadline Artilleristen

4. JUN

22-24. JUN

29. JUN

Husk! At rekvirere skiver til den årlige skydning, Skydningen skal være

afsluttet den 1. april. Og skiver skal være tilbagesendt.

Resultater og præmieoverrækkelse finder sted på D. F. Landsmøde i

Stensved.

Godt skudår

skydeudvalget

Curt Andersen

"Hjerteligt Tillykke". Fotograf: Steen Ewald


Landsformandens Nytårshilsen

Leder

Så står et nyt år for døren og vi kan allerede se, at der vil ske mange spændende

ting i årets løb. Jeg ser frem til et godt foreningsår og sender jer og jeres familie

de varmeste hilsener med ønsket om et Godt og Lykkebringende 2012.

Året starter ud for vore fanebærere med deltagelse i Fanekommandoet i anledning af HMD Margrethes 40 års

Regentjubilæum den 14. januar i København.

Den 25. februar indkalder DF til formandsmøde i Odense, hvor vi vil gå i detaljer med foreningsarbejdet, herunder

samarbejde med andre foreninger lokalt.

I weekenden den 23 – 24. juni indkalder vi til repræsentantskabsmøde på Stensved Kaserne i Sydøstsjælland,

hvortil vi traditionen tro inviterer damerne. Jeg beder alle bakke op dette møde da det er her foreningens fremtid

afstikkes.

Den fjerde Flagdag fejres den 5. september landet over og jeg beder jer alle om at stille med foreningsfanen og

vise vore soldater, at vi er der for dem og er taknemmelige for den indsats de gør rundt om i verden for freden.

Så ud over alle de spændende arrangementer i lokalforeningerne ser jeg 2012 i møde med stor fortrøstning og

husk nu, møder du en gammel kammerat eller en gammel artillerist, der endnu ikke er medlem, så få ham ind i

folden til alle de gode tilbud vi har til ham.

God arbejdslyst i 2012

H.M. Dronningens 40 års Regentjubilæum.

H.M. Dronning Margrethe II ønskes Hjerteligt Tillykke med Regentjubilæet og

vore varme hilsener går også til hele den kongelige familie, som vi er stolte af

repræsenterer vores fædreland.

Som tidligere omtalt var soldaterforeningerne igen markant repræsenteret ved en kongelig begivenhed, idet

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) havde arrangeret bustur til København. 168 faner

med fanebærer- og junkere fra hele landet var mødt op og det var et flot skue, som også lod sig nyde i fjernsynets

reportage fra karet turen gennem København.

Mange havde været tidligt på færde for at kunne nå hovedstaden til tiden og alle blev beværtet af forsvaret i

samarbejde med Adjudantstaben. Men som rigtige soldater havde man selvfølgelig sørget for lidt proviant til

busturen, selvfølgeligt varierende fra Aalborg til Vordingborg bussen, idet mange måtte af sted før kl. 0400 fra

det nordlige for at kunne nå det.

DF stillede 4 fanekommandoer til paraden og de havde alle en rigtig god dag og jeg er stolt af, at vi kunne stille

faner fra Skive, Middelfart, Ringsted og Holbæk, tak for indsatsen.

Som nævnt stillede der 168 faner og fanekommandoerne kunne drage hjem med en faneplade til minde om

dagen.

En rigtig flot hyldest til majestæten, der jo står os alle nær – flot gået.

Preben Sloht

Landsformand

3


4

Nytårshilsen

Nytårshilsen fra fungerende chef for Danske Artilleriregiment

Indledningsvis vil jeg gerne ønske

alle medlemmer og deres

pårørende i de Danske Artilleriforeninger

et godt og lykkebringende

2012. Oberst Birger Mejlholm

er i perioden august 2011

til august 2012 tjenestegørende

ved HQ ISAF i Kabul, Afghanistan.

Det er derfor med ydmyghed

at jeg i samme periode fungerer

som chef for Danske Artilleriregiment

og Varde Garnison.

Birger og jeg har de seneste par

år kørt et velfungerende parløb

hvilket betyder, at jeg naturligvis

fortsætter i samme spor og ånd

for at lede regimentet og våbenarten.

Samtidig er jeg blevet løst

fra stillingen som stabschef og

funktionen er overtaget af OL

Karsten Jørgensen, der har en

stor og bred erfaring inden for

såvel artilleriet som hæren i almindelighed.

I slutningen af

august forventes Birger at være

tilbage, hvorefter jeg


”forskyder” til Bruxelles for at forrette tjeneste ved NATO hovedkvarteret.

Nytårshilsen

Julen og nytåret er nu veloverstået og i stedet afløst af meget arbejde i såvel den hjemlige struktur som ved

kampgruppen i Afghanistan. Transformationen af den nye hær og herunder artilleriet er blevet gennemført efter

den skitserede plan, og såvel ST DAR som 3. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance

Afdeling (3.ISTARAFD) var organisatorisk på plads allerede primo august 2011. Samtidig blev Hærens

Ildstøtteskole formelt nedlagt og de traditionelle skoleopgaver – studie-udvikling, uddannelse og kontrol – blev

underlagt staben (ST DAR). Hen over efteråret blev de sidste elementer implementeret og afsluttende med oprettelsen

af 1. Ildstøtteafdeling (1.ILSTAFD). Vi er ikke på plads endnu og der forestår fortsat udfordringer på

især personel og materiel siden. Personelmæssigt går det i den rigtige retning og bemandingsprocenten begynder

at komme på den anden side af 90%. Materielmæssigt er der heldigvis også lyspunkter inden for såvel

ISTAR området som egentlige observations- og sensorsystemer. Omkring tilvejebringelse af et nyt affyringssystem

til afløsning for M109A3 er der også udvikling i den rigtige retning. Det konceptuelle grundlag er på

plads, materielinvesteringen er højt prioriteret og beslutning om iværksættelse forventes at kunne ske hen over

det første halvår af 2012. En anskaffelse som er af afgørende betydning for hele tjenestegrenen, men også for

hærens evne til at gennemføre ild og bevægelse.

En anden meget stor udfordring er oprettelsen og etableringen af efterretningsdelen ved 3.ISTARAFD. Også

her er der heldigvis positive tendenser både vedrørende personel med særlige kvalifikationer og ikke mindst

enhedens krav til sikrede faciliteter og klassificerede netværk.

Der er på alle niveauer ved regimentet arbejdet hårdt og dedikeret, og jeg er stolt over de mange gode og tilfredsstillende

resultater. Ved fælles hjælp og indsats er jeg overbevist om, at vi kommer i mål med en våbenart

indholdene efterspurgte kapaciteter.

Ved den danske kampgruppe løser personel og enheder fra Danske Artilleriregiment fortsat opgaverne i hele

spektret fra CIMIC og til egentlig kamp. Vores soldater og førere leverer i høj grad varen og har med indsættelsen

af det nye TMT bidrag vist, at vi hurtigt og præcist formår at opstille og uddanne en ny kapacitet. TMT

M/10 blev første gang indsat i egentlige kamphandlinger på Valdemarsdag den 15. juni 2011 og i den anledning

meldte BC KN Niels Søby med stolthed hjem, at ”denne gang var det ikke Dannebrog som faldt ned fra

himlen, men derimod tung dansk ild” og han fortsatte ”og ligesom vi ikke kan undvære Dannebrog kan vi heller

ikke undvære TMT”. Den melding gjorde os alle sammen endnu mere stolte. Under mit besøg i november

ved vores enheder, blev jeg endnu engang bekræftet i opfattelsen af, at Danmark leverer og indsætter nogle af

verdens bedste soldater, der evner selv de hårdeste kampopgaver.

Næste fase er nu indledt i Helmand planen hvilket afstedkommer at det nuværende bidrag på hold 12 er det

sidste i den fulde konfiguration. Fra og med hold 13 må vi belave os på, at der er reduktioner af alle vores kapaciteter.

Selvom vi reduceres ret så kraftigt og ikke længere har en selvstændig kampgruppe, så omfatter bidragene

fra artilleriet fortsat alle vores kapaciteter. Alt sammen en konsekvens af, at NATO efter 10 år i Afghanistan

kan begynde en reduktion med henblik på en senere tilbagetrækning.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke de

Danske Feltartilleriforeninger for

deres altid store opbakning bag artilleriet

og Forsvaret. Jeres ambassadørvirksomhed

er af afgørende betydning

for vores daglige arbejde.

Jeg håber at Forsvaret får et godt

nytår såvel hjemme som ude og jeg

håber at de udmeldte besparelser på

Forsvaret ikke vil få unødige negative

konsekvenser for hæren og artilleriet

i særdeleshed. Vi arbejder

ufortrødent videre og med regimentes

motto for øje: ”Pligten og lidt

til”. Godt Nytår!

Claus Dixen Møller

5


6

Krigsfanger

De kender ikke krigens love

Krigsfanger

De internationale konventioner

vi fører krig under, er konventioner

tilbage fra slutningen af

1940´erne. Dengang var krig

noget andet end det er i dag.

Der var en front med soldater i

forskellige uniformer. Og så

kunne der være de såkaldte 5.

kolonne. Man vidste, hvem

der var hvem. Det gjorde krigen

noget enklere. I dag kender

vi ikke altid fjenden; den

ene dag arbejder han i marken,

i morgen render han rundt med

en maskinpistol og leger krig.

Konventionerne trænger til at blive tilpasset ”den virkelige verden”!

I mange af de lande, hvor danske soldater opererer, kender man ikke til krigens love, og ville også næppe

efterleve dem. Det er overordentlig svært at føre krig, når krigens love skal efterleves, især der hvor vi skal

føre krig!

Ingen er i tvivl om, at man i mange lande – incl. de lande hvor danske soldater opererer - anvender tortur

under afhøringer.

Ingen er i tvivl om, at sådanne metoder kan vi ikke tolerere.

I mange operationer samarbejder danske enheder med de nationale enheder, som støtte for nationale – eller

andre enheder. Disse kender den danske holdning, kende det dansk ”magtanvendelsesdirektiv”, som danske

soldater er sendt ud med.

Hvad de nationale enheder foretager sig efterfølgende, er svært at kontrollere. Når det viser sig der er foregået

”ureglementeret” afhøring, er det blevet påtalt. Den danske regering har efterfølgende fået rapporter om

hændelserne.

I Irak var danske enheder underlagt engelsk kommando. Englænderne kender det danske direktiv, som bl.a.

siger, at vi ikke må – til forskel fra englænderne – tilbageholde og afhøre tilbageholdte. Derfor påtog englænderne

sig den opgave. Hvem skulle ellers? Foretog danske styrker – undtagelsesvis - tilbageholdelser,

blev de efterfølgende enten løsladt eller overdraget til englænderne.

Kunne vi ikke hjælpe andre enheder, gav det jo ingen mening, at være tilstede. Irakiske enheder tilbageholdt

et stor antal fanger. Hvad havde politikerne forstillet sig, vi skulle stille op med det??? Bede irakerne løslade

dem igen? Det ville være absurd og rent til grin!

Danmark har ikke haft fængsler med, så man har ikke haft mulighed eller ressourcer til at håndtere fanger.

Hvor skulle de efterfølgende retsforfølges? Det skulle vel være efter irakisk lov, og så er tilbage igen! Eller

måske var vi havnet i samme situation som vore krigsskibe, når de tager pirater. Vi opererer under de vilkår,

som vore politiker har givet os. Så er det for nemt, at slås om håndvasken efterfølgende.

Ovenstående har den danske regering - og dansk presse – kendt til i lang tid. Grunden til det nu bliver interessant,

skyldes vel mest at vi nu har fået en ny regering!!

Vi er i krig! I krig er der ofte sekunder til at træffe beslutningen. I situationen, er det den rigtige beslutning.

Det er alt-alt for let efterfølgende af ”kloge”, som aldrig har været i situationen, at sidde hjemme i lænestolen

og kritisere beslutningen.

Forslag: Kære politikere, brug jeres tid til at tage fat i de store udfordringer Danmark står overfor. Det er det

I er valgt til!

Historien er der andre der skriver!

Seniorsergent

Mogens Hansen

Arkivfoto fra IRAK: Kilde: www.hok.dk


REGION ØST

Feltartilleriforeningen for Helsingør

og Omegn

Svend Aage Olsen, Sdr. Strandvej 14, 3000 Helsingør

Tlf. 49 20 26 75

Vedr. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Feltartilleriforeningen for Helsingør & Omegn afholder

ordinær generalforsamling

Søndag den 4. marts kl. 16.00

hos formanden på Sdr. Strandvej 14 2. 3000 Helsingør.

Dagsorden: I henhold Til vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage

før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen mødes lokalforeníngens

medlemmer med damer kl. 18.15 i færgeterminalen til

spisning i en af færgerne. En Tur, der varer hele aftenen,

og koster kr. 150,- pr. person.

Tilmelding nødvendig senest 20. feb. 2012

Til formanden Sv. Aage Olsen Tlf 49 20 26 75

På bestyrelsens vegne

Sv. Aage Olsen

Formand

Kongens Artilleriregiments Soldaterforening

J.O. Larsen

Ådalsparkvej 49 1.tv. 2970 Hørsholm

Tlf. 45 86 05 18, mobil. 29 78 84 06

E-mail: 2970jo@gmail.com Hjemmeside: www.kars.dk

Den 26. nov. 2011 holdt KARS som annonceret

Gløgg-aften i lokalerne I Sandholm. 23 medlemmer

havde husket datoen og mødte frem til nogle hyggelige

timer.

Det er dog min opfattelse at mange flere ville have

mødt op hvis arrangementet ikke skulle annonceres så

tidligt (ca. 2 måneder før) så en flytning til først i december

bliver nok løsningen i år.

De medlemmer der mødte op havde et par gode timer

med gløgg og smørrebrød.

JO Larsen

Lokal- og RegionsNyt

Generalforsamling 2012

Kongens Artilleriregiment soldaterforening

Afholder den ordinære generalforsamling 2012

lørdag den 10. marts 2012

i lokalerne på Sandholmgård. Ellebækvej nr. 11

Generalforsamlingen stater kl. 1615

Med dagsorden ifølge lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være formanden i hænde senest 8

dage før generalforsamlingen (den 2 marts).

Efter generalforsamlingen vil der være gule

ærter med flæsk og pølse en øl og en snaps, for

den nette pris af 50,00 kr.

Hvis du vil være sikker på at spise sammen med

resten af generalforsamlingen er det nødvendigt,

at tilmelde dig enten til

formanden på tlf. 45 86 05 18

mob 29 78 84 06

eller næstformanden 47 31 54 03

Senest den 1. marts.

Køreplan fra København:

Afg. Kbh. 1435

Ank. Allerød: 1507

Køreplan fra Hillerød:

Afg Hillerød 1502

Ank. Allerød 1508

Afg. Bus mod Rungsted 1512

Ank. Sandholmlejren. 1519

Vi vil gerne sørge for transport fra bussen.

p.b.v.

J.O. Larsen

Nordvestsjællands Feltartilleriforening

Frede Didriksen, Stenstrups Alle 16, 4300 Holbæk

Tlf; 5943 1146 2326 5146

E-mail: frede.didriksen@holbaek-artilleristen.dk

Hjemmeside: www.holbaek-artilleristen.dk

Nordvestsjællandske Feltartilleriforening bringer herved

vores generalforsamling d. 21 februar 2012 i

erindring ( se sidste nr. af artilleristen ).

Frede Didriksen/Formand

7


8

Hendes Majestæt Dronningens nytårshilsen

Hendes Majestæt Dronningens nytårshilsen til forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet

ved årsskiftet 2011-2012

Det forgangne år bød endnu engang på væsentlige nationale og internationale forandringer og udfordringer, der

har påvirket hverdagen og efterladt mærkbare indtryk.

Danske styrker og enkeltpersoner – militære som civile – bidrager fortsat til at skabe forudsætninger for en

positiv udvikling i denne verdens måske vanskeligste, mest komplicerede og farefyldte konfliktområder, hvor

specielt indsættelserne i Libyen, i Afghanistan og ud for Afrikas Horn tiltrækker sig størst opmærksomhed.

Overalt bliver der ydet en meget professionel og dedikeret indsats, der giver international genklang og som

bliver rost i høje toner af vore allierede. Senest er dette kommet til udtryk gennem den store anerkendelse af

Flyvevåbnets dygtige og omfattende indsats i Libyen.

Vores internationale indsats er blevet gennemført med engagement og professionalisme, men indsatsen har

desværre igen i år medført tab og sårede. Tab og sårede er desværre blevet en del af virkeligheden. En virkelighed,

der aldrig må blive rutine. Vi skal fastholde, at det er en fælles opgave at yde opbakning og støtte til ofrene

og de efterladte. De må ikke stå alene med deres tab. Min og min families tanker og dybeste medfølelse går til

ofrene, de efterladte og pårørende samt kammerater, der alle er blevet ramt hårdt.

På Flagdagen, den 5. september 2011 indstiftede Danmark ”Monument for Danmarks Internationale Indsats”.

Med dette monument har vi nu et synligt nationalt mindesmærke til ære for vore udsendte og et sted, hvor vi

kan mindes vore faldne.

Måtte monumentet blive besøgt, ikke blot af pårørende og veteraner, men af alle, der ønsker at vise deres anerkendelse

af og respekt for de af vore landsmænd, der er udsendt eller er faldet. Prinsgemalen og jeg, Kronprinsparret

og Prins Joachim og Prinsesse Marie har igen i år mødt stor gæstfrihed ved vore besøg, og samtidig mærket

den professionalisme, hvormed de mangeartede opgaver løses.

Særligt stærkt står for mig besøget ved vore styrker i Afghanistan, hvor jeg, til trods for soldaternes vanskelige

arbejdsforhold og de afsavn, man må lide, mødte en utrolig høj moral og professionalisme, der kun kan aftvinge

den dybeste respekt.

Sammen med min familie sender jeg en varm tak for det forgange år og vore bedste ønsker for et godt og lykkebringende

år 2012 til alle Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabets ansatte og deres familier, herhjemme

og i udlandet.

Sign. Margrethe R Kilde: Forsvaret.dk


Majestæten i guldkaret gennem København

Hendes Majestæt Dronningen kørte lørdag den 14. januar 2012 fra Amalienborg til

Københavns Rådhus i guldkaret.

Enheder fra forsvaret prægede bybilledet med faner og musik.

Vagtparaden fra den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentets hesteskadron, Søværnets Tamburkorps og

faner fra hjemmeværnet og soldater og marineforeningerne satte alle deres præg på det københavnske bybillede

lørdag den 14. januar 2012.

Her var Hendes Majestæt Dronning Margrethe til officiel modtagelse på Københavns Rådhus i anledningen af

hendes 40-års jubilæum som regent.

Den fornemme gamle guldkaret. Billeder er taget ved nytårskuren i januar 2011.

Livgardens vagtparade ankom til Amalienborg efter marchen fra Gothersgade gennem København ca. kl. 11.50

og gennemførte vagtafløsningen på slotspladsen som normalt. I anledning af jubilæet var Livgarden dog i blå

vagtgalla i stedet for i den normale blå vagtbeklædning.

Ca. 12.25 ankom Gardehusarregimentets Hesteskadron til Amalienborg med majestætens guldkaret og et kvarter

senere, kl. 12.40, kørte Hendes Majestæt med den ridende eskorte mod Københavns Rådhus.

Straks efter at eskorten kørte fra Amalienborg, blev Majestæten hilst af faner fra Soldater- og Marineforeninger,

der havde tagetopstilling på begge sider af Frederiksgade.

Her blev Majestæten også hilst af Søværnets Tamburkorps, der spillede.

- Vi marcherer fra Kastellet sammen med soldater- og marineforeningerne kl. 12.05 og spiller fra kl. 12.15 og

til, at kareten kører forbi ca. kl. 12.40. Det bliver fantastisk og festligt, sagde Anders Rasmussen, der er leder af

Tamburkorpset, inden festlighederne.

Senere på turen, nærmere bestemt på Amagertorv, var det hjemmeværnets faner og tamburkorps, der hilste på

Majestæten. Eskorten med Dronningen ankom til Københavns Rådhus kl. 13.

Forsvarets officielle hyldest til Hendes Majestæt Dronningen sker ved et arrangement på Kastellet

den 7. februar kl. 14-17. Her vil der være en stor parade med soldater fra både hæren, søværnet, flyvevåbnet og

hjemmeværnet og med personel fra beredskabskorpset. Arrangementet er åbent for publikum.

Af Anders V. Fridberg omskrevet fra fremtid til datid af Marianne Jeritslev

Kilde: Forsvaret.dk

9


10

Lokal- og RegionsNyt

Midtsjællands Feltartilleriforening

Curt Andersen, Sjællandsgade 26. 4100 Ringsted

Tlf. 57 61 04 61

Generalforsamling

Midtsjællands Feltartilleriforening afholder

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 1830

På Ringsted kaserne

Jfr. Foreningens love. Vi mødes lidt før afholdelsen

af generalforsamlingen, adgangen til kasernen er

ikke som førhen, der bygges om på kasernen i øjeblikket.

Så kom til tiden. HUSK! 18,30 på Ringsted

kaserne. Husk evt. forslag skal være formanden

i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der spisning i messen,

hvor der serveres en anretning for 75,- kr. pr. kuvert.

Tilmelding kun til spisning.

Til spisningen er vore damer selvfølgelig også velkomne

til at deltage, og der vil blive sørget for dem

under generalforsamlingen af bestyrelsens damer.

Husk! Noter datoen i kalenderen, tilmelding til

spisning skal ske senest den 16. marts til

Curt Andersen tlf; 57 61 04 61 eller

Ebbe Siguurdson tlf; 31 72 78 08

Orientering til medlemmerne!

Formændene fra Artilleriforening og Forsvarsbrødre

fik på et møde den 1. december med en kommandørkaptajn

fra Forsvarets bygnings og etablisementsstyrelse

at vide, at vore foreninger ikke mere kan få lokaler

på Ringsted kaserne, idet veterancentret skal bruge

de lokaler der er til rådighed på kasernen, det var selvfølgelig

trist efter alle de mange år vi har haft lokaler

på Ringsted kaserne, men der skal spares i vort forsvar

selv om der er mange opgaver der skal løses i flere

lande.

Vore foreninger kan dog stadig låne lokaler til evt.

møder og arrangementer på kasernen, men vi savner

dog vore egne lokaler, den 4. februar 2012 runder foreningen

95 år. Vore egne lokaler fik vi da M.F.A. rundede

60 år.

Vi vil dog arbejde videre på at finde lokaler til vore

foreninger, og helst indenfor et nærområde, så vi atter

kan få plads til de mange ting og klenodier vi har, det

er ikke godt hvis dette skal være opmagasineret andre

steder i længere tid.

Følg også med her i bladet vedrørende D.F.s landsmøde

på Stensved kaserne i dagene 22 til 24 juni, og da

D.F. kan fejre 90 år, opfordres de foreninger der deltager

i landsmødet om, at tage fane og evt. fanefod med.

Følg med i kommende blad om mødet, priser m.m.

Hygge og Gløggaftenen

Lørdag den 26. november afholdtes den årlige Hygge

og gløggaften i kasernens messe,

Det var nr. 36 i rækken og der er stadig en god opbakning

af foreningens medlemmer, og det var en god

afslutning på årets arrangementer, med spisning,

gløgg, sang og aktion.

Walther havde som sædvanligt bagt franskbrød til

osten, og Helle Christiansen havde nogle flotte juledekorationer

med, som blev solgt ved en aktion der gav

et pænt overskud på denne aften, men også flere andre

gjorde en god indsats i aftenens løb.

Der blev overrakt et 10 års tegn til Ove Kudsk. Tak til

alle medlemmer for deres medvirken til denne vellykkede

aften.

Curt Andersen

Generalforsamling 2012

Den årlige generalforsamling afholdes

lørdag d. 25. februar 2012

i Bårse Samlingshus kl. 13.00.

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag

skal sendes skriftligt senest 14 dage før.

Kl. 13.00 er der er spisning.

Det bliver forloren skildpadde,

og vore damer er velkomne.

Det er ikke nødvendigt at deltage i spisningen.

Generalforsamlingen starter ca. kl. 14.30.

Måske en lille overraskelse til underholdning:

En pensioneret sømand der har været elev på skoleskibet

Danmark.

Han har sejlet som kaptajn i mange år hos ØK, og

opsætter i dag havvindmøller.

Vi tager forbehold for, at han kan være kaldt på

arbejde.

Der er bindende tilmelding til spisning senest lørdag

d. 18. februar til

Hans E. Pedersen, tlf.: 55 99 02 09 eller

Poul Ellehøj, tlf.: 56 72 51 53

P.B.V.

Poul Ellehøj

sekretær

Feltartilleriforeningen for

Sydsjælland & Møn-Bogø

Hans E. Pedersen, Fredensvej 6 Bårse

4720 Præstø, Tlf: 55 99 02 09


ARTILLERIFORENINGEN FOR

NORDJYLLANDS AMT

Jørgen Jensen, Frejagade 31, 9000 Aalborg

Tlf.: 98 12 21 27

Skydning

Mandag den 20. Februar Kl. 1900

Skydning i kælderen under svømmehallen på gl. Lindholm

Skole.

Afsluttes me4d kaffe.

Mandag den 19. Marts kl. 1730

fugleskydning samme sted.

Vi starter med en let anretning, hvorefter vi går over til

fuglen og skyder til den er nedlagt.

Aftenen slutter med præmieuddeling samt kaffe.

Tilmelding og tegning af numre på fuglen til 5 kr. stk.

senest 10. Marts på tlf.98122127.

P.B.V.

Jørgen Jensen

F.A.F. Nordjylland

REGION VEST

NØRREJYSKE FELTARTILLERI -

FORENING

Knud Erik Kristiansen, Godthåbsvej 8, 7800 Skive

Tlf. 97 52 81 42 Email: kemk@privat.dk

Skydedatoer 2012

9. Februar 1900-2130 Skyttecentret Klublokalet

23. februar 1900-2130 Skyttecentret Klublokalet

8. marts 1900-2130 Skyttecentret Klublokalet

22. marts 1900-2130 Skyttecentret Klublokalet

30. marts 1800- ? Skydeafslutning

P.sk.v.

Ejvind Jakobsen

Formand Skyttelauget

Skydning og Julefrokost 2011

Fredag den 9. december 2011 havde foreningen kaldt

til Juleskydning og Julefrokost og som noget nyt var

damerne inviteret. Der var tilmeldt 33 personer og vi

startede aftenen med en lille overraskelse, idet vi efter

den normale skydning for skytterne, gennemførte en

skydning for alle, så damerne fik lejlighed til at prøve,

hvad det er der trækker manden af sted 2 gange om

måneden hele vinterhalvåret. Skydningen blev benyttet

til at uddele præmier i stedet for det sædvanlige

amerikanske lotteri. Nærmere herom senere.

Efter skydningen gik vi til et flot dækket bord, som en

kreds af damerne havde sørget for. Menuen var en

traditionel jule frokost og der blev gået livligt til fadene.

Under spisningen underholdt vi os med sange fra

årstiden, vel støtte af mærket ”Ad libitum”. Snakken

gik godt ved bordene og mange nye venskaber blev

skabt, ligesom flere af damerne ytrede ønske om at

kunne komme til at skyde også, så det forsøger vi at

indføre i 2012.

Under kaffen med julesmåkager blev resultatet af

aftenens skydning så afsløret, der blev skudt i to

rækker således:

Damerækken:

1. Marit Lang med 62 point

2. Joan Sloht med 52 point

3. Else Marie Lund med 48 point

4. Birgitte Kjær med 47 point

5. Birthe Toft også med 47 point.

Herrerækken:

1. Niels Kjær med 61 point

2. Johnny Toft med 60 point

3. Aksel Mousing med 59 point

4. Ingild Hjortsø med 54 point

5. Egon Pedersen ligeledes med 54 point.

Skydningen gennemførtes som en decimalskydning

idet vi nu skyder på selvmarkerende baner, derved

fik alle lige stor chance for at vinde uanset træningsstatus.

Præmierne var en blanding af sponsorat og indkøbte

gaver, der vakte almindelig jubel.

Aftenen sluttede med kammeratligt samvær nogle

timer endnu og bestyrelsen i Skyttelauget kunne

konstateret, at det havde været en succes, der vil

blive videreført i de kommende arrangementer.

P.f.v.

Preben Sloht Nielsen

Sekretær

Lokal- og RegionsNyt

De glade deltagere nyder bordets glæder

Se også billeder på bagsiden

Vejle Amt Feltartilleriforening

Knud Bonde Klausholmvej 17, 7321 Gadbjerg

Tlf. 75 87 62 78

11


12

Lokal- og RegionsNyt

Feltartilleriforeningen for Århus

og Omegn

Erik Ellemose Sørensen, Kildevangs Allé 1 B,

8260 Viby J, Tlf. 86 11 09 55, mobil 40 30 09 55

Skydning

Onsdag den 1. februar og torsdag den 2. februar samt

onsdag den 29. februar og torsdag den 1. marts er er

atter skydning på banerne under Lyseng svømmestadion

i Højbjerg. SAMV-skydeafslutning afholdes

onsdag den 28. marts.

Hilsen

Erik Ellemose Sørensen

Jeg vil gerne sige tak for hilsener

til min 75 års fødselsdag.

Hugo Sørensen

Ryes Brigade

Det var med stor sorg at foreningens mangeårige

medlem, nr. 81

9AA - 2BT - 1938,

Thorkild Bach,

Miltonsvej 28, 8270 Højbjeg,

den 21. november var afgået ved døden.

Thorkild Bach, der blev 92 år gammel,

var en trofast deltager i

foreningens generalfor-samlinger.

Æret være hans minde.

FAF Århus og Omegn

SØNDERJYSKE FELTARTILLERI-

FORENING VARDE

Jørgen S. Hedegaard Hyldehaven 81 6800 Varde

Tlf. 75 22 45 40 Mail: ejhedegaard@privat.dk

Ryes Brigade

Det er med stor sorg, at foreningen har modtaget

melding om, at vort medlem gennem 52 år

Eskild Asmus Dahl

Tofterup

7200 Grindsted

Er afgået ved døden

07 december 2011

Bisættelsen foregik fra Starup Kirke

Lørdag 17 december 2011

Æret være hans minde.

Ryes Brigade

Det er med stor sorg, at foreningen har modtaget

melding om, at vort medlem gennem 23 år

Arne Knudsen

Blæsbjergvej

6510 Gram

Er afgået ved døden

efteråret 2011

Æret være hans minde.

Sønderjyske Feltartilleriforening,

Varde

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling

Torsdag 23 FEB 2012, kl. 19.30

Officersmessen på Varde Kaserne.

Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling

ved Sønderjyske Feltartilleriforening, Varde.

Dagsorden jf. vedtægterne §16, stk. 11:

Valg af dirigent

Formandens beretning 2011

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Behandling af indkomne forslag

Kontingent for det kommende år

Valg af bestyrelse, lige år

-På valg

-Kassereren (J.H. Klausen)

-1 bestyrelsesmedlem (ny medlem)

-1 revisor (G Andersen)

-1 revisorsupplant (Jørgen Lund)

-1 fanejunker (AC Hansen)

Aktiviteter for det kommende år (2012)

Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen,

skal være undertegnede i hænde senest 10

FEB 2012.

P.b.v. J.S. Hedegaard

Formand

Efter Generalforsamlingen er bestyrelsen vært

ved et lille traktement.

Jørgen S. Hedegaard

Hyldehaven 81, 6800 Varde

Tlf.: 75 22 45 40

Mail: ejhedegaard@privat.dk


ARTILLERIFORENINGEN FYN

Ejler Nicolaisen, Mosevænget 5

5500 Middelfart Tlf. 64 41 31 18

Siden sidst:

Vi har lagt jul og nytår bag os, vi er kommet ind i

2012, og jeg vil gerne starte med, at ønske jer alle et

rigtigt godt Nytår.

I modsætning til sidste år har vi, i skrivende stund,

ikke set meget til kong vinter, men det kommer jo nok.

Vi kan dog glæde os over at det gård mod lysere tider.

.

Sædvanen tro er der jo en ting vi skal have på plads

det er vores ÅRSKONTINGENT, Jeg håber at Du

med god samvittighed læser disse linjer, betalingsfristen

var jo d.1.februar. Hvis du ikke har betalt, så gør

det venligst en af de første dage. Det koster jo porto

udgifter at sende rykkerbreve ud. Bestyrelsen håber at

alle betaler til tiden, så vi undgår disse rykkerbreve

som koster Jer 10,00kr., men vi håber også på jeres

forståelse, hvis det bliver aktuelt. Vi anbefaler i øvrigt,

at bruge muligheden for at betale ved overførsel via

NETBANK, det er jo det billigste.

Forestående arrangementer:

Vinterskydning 2012

Fortsætter i kælderen under Lillebælts Hallerne i Middelfart

hver anden fredag Kl. 20,00 – 21.00, og fortsætter

på alle fredage i lige uger (2, 4, osv.). Sidste

skydning foregår fredag d. 24. februar.

Tilmelding er unødvendig, bare mød op med godt humør

og det rigtige sigte.

Første arrangementer i 2012.

Ordinær Generalforsamling

lørdag d. 3. marts Kl.18. 00

i cafeen på Lilleskov Teglværk

Lilleskovvej 69 Tommerup St.

Efter generalforsamlingen holder vi som sædvanlig

vores Vinterfest.

Medens mændene holder generalforsamling, hygger

Damerne sig med hinanden over en kop kaffe, i et tilstødende

lokale.

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag til behandling

på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden

i hænde senest d. 24. februar.

Vi starter generalforsamlingen kl.18.00 og her er alle

medlemmer vederlagsfrit velkomne. Generalforsamlingen

slutter kl.ca.19.00, derefter starter vi vores

vinterfest med fællesspisning.

I år tilbyder vi en forret, en lægger tre retters buffet

samt en dessert.

I en pause under spisningen vil vi tildele Hæderstegn

til vore medlemsjubilarer og Medlemsemblemer

(Reversnål), til foreningens nye medlemmer fra 2011.

Der bliver også præmieoverrækkelse fra vores vinterskydning

Under og efter spisningen hygger vi os med

kammeratligt socialt samvær. Der bliver nok også et

amerikansk lotteri. Derefter skruer vi lidt op for mu-

Lokal- og RegionsNyt

sikken, så vi kan tag os en dans, hvis vi ønsker det, alt

imedens vi nyder kaffen.

For deltagelse i spisningen er prisen =180,00 kr. inkl.

Kaffe.

Vi sælger i øvrigt Øl – Vin og Vand til rimelige priser.

Tilmelding senest d. 24. februar til

Ejler Nicolaisen på tlf. 64 41 31 18 / mob. 40 35 01 77,

eller Tage Schärfe på tlf. 64 76 16 62.

Nb. Tilmelding er bindende, -

foreningen skal jo betale for maden.

Vel mødt til en festlig

aften!

Forestående Mærkedage:

Foreningens bestyrelse ønsker Hjertelig Til Lykke!

med Jeres forestående Fødselsdage.

Vi begynder med to der er forsinket, de burde være

annonceret i december bladet – Undskyld -.

Harry Poul Jensen

Agerstien 48 Hønnerup

5591 Geldsted tlf.64 49 11 61

515706 6.AA.stbt. årg.61

70 år d.14. januar

Frede Christoffersen

Abildrovej 27 Eskildstrup

5400 Bogense tlf.64 81 19 79

515606 11.AA.stbt. årg.61

70år d.15. januar

Henry Einer Hansen

Tybrindvænget 8

5230 Odense M tlf.66 15 81 52

387639 6. AA.2.bt. årg.58

75 år d.17.februar

Peter Jensen

Gl. Assensvej 46

5580 Nr. Åby tlf.64 42 18 16

515497 4.AA.stbt. årg.61

70 år d.4. marts

Martin Ernst

Karsevænget 1

5500 Middelfart tlf.64 41 24 50

759487 6.AA. årg.68

Lægekorps Sdr.J.

65 år d. 6. marts

Egon Knudsen

Kuglepilevej 48

5900 Rudkøbing tlf.62 51 26 41

515666 11.AA.stbt. Årg.61

70år d. 1. april

Tage Schärfe /sekr.

13


14

MÆRKEDAGE

Lokal- og RegionsNyt

Danske Feltartilleriforeninger og respektive lokalforeninger ønsker våbenfæller hjertelig tillykke.

Februar

90 år

27. februar

Svend Aage Jørgensen

Brogade 15 2.tv

4100 Ringsted

85 år

1. februar

Gerner Wolff-Sneedorff

1305 2BT 6AA

Geelskovparken 26

Søllerød

2830 Virum

80 år

1. februar

Niels Friis

167.533 1BT.22AA 1953

Bøgekildevej 10 A,

8361 Hasselager

24. februar

Frank Willy Nielsen

150100

Engtoften 22

7361 Ejstrupholm

28. februar

Jens Holse

Lindormevej 1

3630 Jægerspris

75 år

17. februar

Jens Børge Andersen

341680 2BT 23AA 1957

Timianvej 1

8800 Viborg

17.februar

Henry Einer Hansen

387639 6AA 2BT 1958

Tybrindvænget 8

5230 Odense M

70 år

11. februar

Knud Kristian Væversted

493774 2BT 8AA 1961

Drosselvej 8, V. Hassing

9310 Vodskov

14. februar

Jens Erik Petersen

509660 1BT 4AA 1961

Dambækvej 4

4450 Jyderup

18. februar

Kristoffer Hersinger

376822 1958

Gelstrupvej 2 G

Egebjerg

4500 Nykøbing SJ.

19. februar

Hans Jørgen Grün

Majgaards Alle 21

Andrup

6705 Esbjerg Ø

19. februar

Erik Schmidt Hansen

515610

Grantoften 4

6830 Nr. Nebel

21. februar

Knud Erik Jensen

515607

Smørpøtvej 20

Bøvling

7650 Bøvlingbjerg

24. februar

Hans R. Hansen

MJ-R 519103 2/12AA

Præstø Landevej 1

4700 Næstved

26. februar

Erik Gregersen

515605 3BT 6AA

Bueparken 88

2750 Ballerup

28. februar

Steen Vinther Andersen

574338 1BT 4AA 63

Karensmindevej 5 D, 1.th.

4300 Holbæk

65 år

7. februar

Anders Aa. Kuhr Laier

755610 2BT 33AA 1967

8800 Viborg

12. februar

Iver Krebs

788295 1BT 5AA 1968

Brorsonsvej 21

4500 Nykøbing Sj.

50 år

8. februar

Kim Jensen

Toldstrupvej 47

4100 Ringsted

Marts

85 år

10. marts

Regnar Siig

2009 3BT 3AA 1948

Aarestrupvej 65

7470 Karup J

80 år

2. marts

Christian Skov

130726 3BT 12AA 1951

Rettestrupvej 9

4700 Næstved

4. marts

Poul Kurt Andersen

141566 2BT 32AA 1952

Tåstrupvej29

4700 Næstved

15. marts

Frank Serup

Hyldestien 4

4735 Mern

16. marts

Gert Ejgil Mattsson

MAJ ? BT ? AA 1952

Herthavej 12

4300 Holbæk

16. marts

Carl Verner Pedersen

141385 3BT 32AA 1952

Kirkevadbrovej 36

8900 Randers

18. marts

Ole Ahlmann

141525 3BT 4AA 1952

Bjergmarken 10, 2.tv.

4300 Holbæk

75 år

6. marts

Benny Schaub

404451 STBT 1AA

Skolelodden 10

3450 Allerød

11. marts

Niels K. Clausen

296980

Hyldehegnet 7

6400 Sønderborg

22 marts

Børge Rode

198207

Vestervold 8

6800 Varde

27. marts

Erik Kurt Kardel

Kogsmarkvej 3

4270 Høng

31. marts

Svend-Erik Sloth

341601 2 BT 23 AA 1957

Fuglgårdsvej 6

7600 Struer

70 år

1. marts

Jens Martin Simonsen

477131

Thomsensalle 15

6700 Esbjerg

4. marts

Peter Jensen

515497 4AA STBT 1961

Gl. Assensvej 46

5580 Nr. Åby

6. marts

Johan Rasmussen

476840

Hasselvej 15

4700 Næstved


MÆRKEDAGE

Danske Feltartilleriforeninger og respektive lokalforeninger ønsker våbenfæller hjertelig tillykke.

17.marts

Claus Skov Christensen

376818 STBT 2AA 1958

Blomstermarken 4

3060 Espergærde

19. marts

Arne Jensen

509521 STBT 4AA 1961

Bredkildevej 24 L

4400 Kalundborg

22. marts

Torben V. Hansen

509526 STBT 4AA 1961

Enghavevej 8

4720 Præstø

25. marts

Werner Dietz

509508 1BT 4AA 1961

Bøgevej 30,

Havnsø

4591 Føllenslev

29. marts

Poul H. Andersen

537735 STBT 2AA 1962

St. Valbyvej 243

4000 Roskilde

65 år

6. marts

Martin Ernst

759487 6AA 1968

Lægekorps Sdr.J.

Karsevænget 1

5500 Middelfart

17. marts

Erik K. Petersen

745663 TBT 4AA 1967

Poppelvej 9

3320 Skævinge

60 år

2. marts

Niels Jørgen Tinghuus

? 2BT 5AA 1973

Tangagervej 5

4293 Dianalund

6. marts

Jan Høyer Andersen

1BT 5AA 1971

Svalevænget 19,

Saltbæk

4400 Kalundborg

11. marts

Preben Sloht

110352 RKBT SJAR 1972

Frilandsvej 15

7800 Skive

20. marts

Max Johansen

903 2BT 1AA 1973

Kalundborgvej 88

4470 Svebølle

28. marts

Hans Peter Kristensen

? BT ? AA 1971

Asmindrupvej 89,

S. Asmindrup

4390 Vipperød

50 år

2. marts

Frank Damgaard

020362 STBT 33AA 1988

Kastebjergvej 26A

2750 Ballerup

April

Guldbryllup

Den 14. april kan

Benny Grønbæk Nielsen

& hustru Inge Lise

Klintebjergvej 8

5460 Otterup

Fejre guldbryllup

Foreningen ønsker

tillykke

85 år

3. april

Kornel Leo Christiansen

Blykobbevej 26

1226 4BT 3AA

3700 Rønne

4. april

Ib Ravn

623 3BT 2AA

Vibevænget 38

2880 Bagsværd

17.april

Thorleif Jensen

1418 2BT 6AA

Egeparken 45

4970 Rødby

17. april

Kai Hansen

141761 2 BT 32 AA 1952

Nordre Parkvej 15

3200 Helsinge

24. april

Arne Carl Petersen

830 2BT 2AA 1948

Ndr. Krinkelgade 50

Store Magleby

2791 Dragør

75 år

26. april

Poul Wellejus

Havnegade 18

5300 Kerteminde

70 år

1. april

Leo Franck

468290 2BT 4AA 1960

Gjessøparken 27

Gjessø

8600 Silkeborg

1. april

Egon Knudsen

515666 11AA STBT 1961

Kuglepilevej 48

5900 Rudkøbing

11. april

Ib E. S. Henriksen

509568 1BT 4AA 1961

Fanøvej 8

4060 Kirke Såby

16. april

Nis Nissen

Lindehøj 140

2990 Nivå

18.april

Bjarne Jørgensen

Mariehønevænget 17

Hjallese

5260 Odense S

65 år

1. april

Erik Jensen-Gadegaard

802543 1BT 23AA 1968

Pilkærvej 18

Vridsted

7800 Skive

12. April

Flemming Jakobsen

? 3BT 2AA

Bogfinkevej 42

6950 Ringkøbing.

17. april

Wilster Andersson

509764 1BT 4AA 1961

Høje Gladsaxe 35, 7.mf

2860 Søborg

28. april

Børge Andersen

? 1BT 4AA 1961

Strandvejen 27

4200 Slagelse

30. april

Leif Kleofas Pedersen

745817 2BT 4AA 1967

Rønnesholm 19

4200 Slagelse

60 år

6. april

Otto Vester

060452 2BT 3AA 1972

Kirkevej 13B

8670 Låsby

20. april

Bruno Voss

2BT 5AA 1971

Alfestien 34

4540 Fårevejle

Maj

85 år

16 maj

Esten Riesel

840 2BT 2AA 1948

Tranehavegård 10 2.th.

2450 København

Mærkedage for rest

2012

imødeses senest med

udgangen af januar

2012

Til Landssekretæren.

15


NØRREJYSKE FELTARTILLERI -FORENING

Skydning og Julefrokost 2011

Herrerækken med vinderne fra V mod H Damerækken med vinderne fra V mod H

Similar magazines