30.07.2013 Views

8. klasse - Høng Privatskole

8. klasse - Høng Privatskole

8. klasse - Høng Privatskole

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Høng Privatskole

værdier, der spirer!

Årsskrift 2011/12


Målsætning for Høng Privatskole

Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder

i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

realskole. Skolen er et-sporet med elever i børnehaveklasse

til 9. klasse, (dog med mulighed

for 2 spor i 7. – 9. klasse.)

Skolen ønsker i fællesskab og tryghed at udvikle

elevernes personlige færdigheder med respekt

for individuelle egenskaber. Nøgleord er:

Tolerance, selvtillid, indsigt i og forståelse for

faglige, samfundsmæssige og menneskelige

forhold. Dette opnås ved et tæt samarbejde

mellem elever, lærere og forældre. Samarbejdet

bygger på gensidig respekt, loyalitet over for

skolen, medindflydelse og medansvar.

Skolen vægter det faglige arbejde og prioriterer

indlæringen af de grundlæggende færdigheder

gennem varieret, bogligt arbejde med god plads

til kreativitet og projekter på tværs af fag og klasser.

Indskolingen prioriteres højt med tildeling af

ekstra ressourcer.

Indholdsfortegnelse:

Forsidefoto: Høstfest 2011

Bagsidefoto: 5. klasse på tur ved Vesterhavet

Skolen forventer, at forældrene udviser positiv

interesse for skolens hverdag og øvrige arrangementer,

at eleverne hver dag møder parate til

at modtage undervisning, d.v.s. møder til tiden,

er udhvilede og positive og har en høflig og imødekommende

omgangstone.

I skolen vil eleverne opleve, at deres handlinger

har konsekvenser.

Skolen har mange faste traditioner: tværfaglige

indskolingstimer, lejrskoler, ekskursioner,

emneuger, musik- & sangarrangementer og

skolefest, som alle er vigtige dele af skolens

hverdag.

Målsætning 2

Bestyrelsens beretning 3

Tilsynserklæring 5

Skolelederens beretning 6

Børnehaveklassen 8

1. klasse 10

2. klasse 12

3. klasse 14

4. klasse 16

5. klasse 18

6. klasse 20

7. klasse 22

8. klasse 26

9.klasse 28

Solstrålen – SFO 29

Luciaoptog 33

Høstfest 34

Klasselister 38

Skolens personale 48

Praktiske oplysninger for skoleåret 2012/13 49

Bestyrelsen og lærerrådet.


Bestyrelsesformandens beretning

Antallet af elever på skolen er på nuværende

tidspunkt 191. Eleverne er fordelt fra 0. til 9.

klasse. Antallet af elever er faldet fra 219 fra

året før - hvilket til dels skyldes, at der sidste år

var 2 niende klasser. Men selvfølgelig også, at

der er flere klasser, som ikke er fyldt op.

Skolens belægningsprocent er på 83 % hvilket

ikke er tilfredsstillende. Belægningsprocenten

skal op, det er et punkt som vi i bestyrelsen

har stor fokus på – og arbejder meget med. Vi

har drøftet markedsføring af skolen. Men hvor

mange kroner ”tør” vi bruge på det – og giver

det i det hele taget bonus?. Erfaringen viser, at

I som forældre er de bedste til at formidle det

positive budskab og derved hjælpe med flere

gode elever. Vi synes naturligvis, at vi har en

skole, vi kan være stolte af.

Solstrålen har p.t. 64 børn hvor der sidste år

var 69 børn. Det kan vi godt være tilfredse

med.

Årets resultat blev et underskud på kr. 207 t.kr.

mod et budgetteret underskud på kr. 443 t.kr.

At resultatet ikke blev som frygtet, skyldes at

vi har haft stor fokus på besparelser på såvel

undervisning som ejendommens drift.

Budgettet, som er godkendt for år 2012, balancerer

med et mindre plus.

Vi vil også rammes af besparelser i de kommende

år. Tilskuddet fra undervisninsministeriet

vil i de kommende år falde. I 2010 fik de frie

grundskoler 75 % af folkeskoleudgiften. Den

sænkes med 1 % om året til 71 % i 2014.

Skolen bliver derfor nødt til at tilpasse sig de

nye vilkår.

Her er stort set kun 3 muligheder:
Besparelser

Flere elever i klasserne, så de er fyldt op

Højere skolepenge

Nedgangen i elevantallet har været drøftet

med vores revisor fra Deloitte, som har set på

skolens lønudgifter set i forhold til vores ele-

vantal. Det er med baggrund i denne dialog,

samt gennem møde med Danmarks Privatskoleforening,

at bestyrelsen samt skolelederen

har fulgt deres råd om, at vi desværre var nødsaget

til at reducere i antallet af lærere.

Der er ligeledes blevet udarbejdet et sparekatalog

i samråd med skolens ansatte.

Disse besparelser skulle gerne sikre, at Høng

Privatskole fortsat vil være en ”going concern”.

Vi ønsker, at skabe/fastholde en høj kvalitet i

den undervisning, skolen tilbyder.

Vi har i årets løb fået bygning B færdig efter

den renovering, som vi begyndte på i 2010.

Bygningen er netop godkendt af Kalundborg

kommune.

I skrivende stund er vores edb ved at blive opgraderet,

med nyt fibernet - så undervisningen

kan foregå elektronisk og online. Det betyder,

at vores elever kan modtage undervisning

uden store tekniske problemer. Det er planen,

at vores udstyr skal skiftes i løbet af 2012 hvilket

allerede er medtaget i budgettet.

Børnehaveklassen er ligeledes blevet renoveret

så de helt ”nye” elever på skolen får mulighed

for, at få en skolestart der er så optimal,

som mulig. Vi har lagt vægt på, at de har deres

egen indgang samt øvrige faciliteter for dem

selv.

Vinduerne i bygning A er blevet malet, med

hjælp fra to, som var i jobtræning sammen med

vores tidl. pedel. Buske er blevet beskåret og

der er fikset op flere steder. Gymnastiksalen er

ligeledes blev ryddet.

Der er stadig steder på skolen hvor der trænger

til, at blive vedligeholdt. Vi gør hvad der er

muligt set i forhold til økonomien. Vi er nødt til,

at lave en prioritering, da skolen ikke har været

vedligeholdt løbende igennem mange år.

Der blev i emneugen produceret et sæt nye

fodboldmål samt H.C. Andersens motiver blev

malet, så der nu er noget flot at se på. Der blev

Høng Privatskole 3


tegnet læringsmønstre på asfalten flere steder.

SFOen fik sit eget bålhus med hjælp fra Kirstens

forældregruppe – flot hus.

Tak til alle, der har været involveret i forskellige

projekter.

Der har i løbet af året været et par fyraftensmøder

hvor der har deltaget positive og hjælpsomme

forældre hvilket vi i bestyrelsen, sætter

stor pris på. Tak for det.

Som bestyrelse ser vi, som vores opgave at

personalet har gode og ordnede forhold at arbejde

under. Vi ser os selv som en konstruktiv

bestyrelse, der er med til at træffe de rette valg

for skolen. Derfor er det vigtigt for os, at vi har

en god og positiv dialog med personalet. Til

bestyrelsesmøderne deltager ud over skoleleder

også souschef, SFO leder samt tillidsrepræsentant.

Der arbejdes ligeledes i udvalgsgrupper

i bestyrelsen, som økonomiudvalg og

byggeudvalg.

Tilsynsførende rektor Birger Jensen har været

på tilsyn og vil senere fremlægge en beretning

for året, som kan læses på skolens hjemmeside

snarest.

4 Høng Privatskole

Regnskabet er tidligere gennemgået med bestyrelsen.

Det giver os et godt fingerpeg om

skolens økonomiske situation, hvad vi skal

være opmærksomme på, og hvor udfordringerne

er.

Regnskabet vil kort blive gennemgået i aften.

Tak for godt samarbejde med Deloitte.

Til slut vil jeg sige mange tak til skolens ansatte,

som alle gør en stor indsats for skolen -

med at videreføre de traditioner, hvor børnene

får en god faglig og social start på livet.

Tak til min bestyrelse for et godt og konstruktivt

samarbejde.

Når vi alle står sammen kan vi løfte i flok!

Bodil Hellemann

Bestyrelsesformand

Musikundervisning/Stomp


Tilsynserklæring for Høng Privatskole april 2012.

Jeg blev valgt som tilsynsførende ved sidste års

generalforsamling og har således kun ført tilsyn

med skolen i indeværende skoleår.

Jeg har jævnligt været på besøg hos skolens

leder, og vi har haft en god dialog om skolens

pædagogiske linje, dens dagligdag og dens udfordringer.

Herudover har jeg overværet undervisningen i

samtlige klasser. Den 12. oktober var jeg i indskolingens

tre værksteder (madlavning, natur og

teknik og håndarbejde), derefter overværede jeg

undervisningen i matematik i 5. klasse og en engelsktime

i 8. klasse. Den 15.3 overværede jeg

matematik i 4. klasse, dansk i 3. klasse og musik

i 2. klasse. Den 29. 3 var jeg på besøg i børnehaveklassen,

der bagte påskekage, i en dansktime

i 1. klasse og i en dansktime i 6. klasse.

Den 12.4 var jeg i 9.klasse i en matematiktime

og i 7. i en dansktime.

I forbindelse med besøgene i klasserne har jeg

talt med lærerne om undervisningen, og efter

det sidste besøg havde jeg en god snak med

skolelederen om min oplevelse af mine tilsynsbesøg.

Samlet kan jeg sige, at jeg har fået indtryk af

en lille rar skole, hvor undervisningen formidles i

en rolig og behagelig atmosfære, med gensidig

På vej til Bisserup

respekt og tillid mellem lærere og elever.

Jeg har konstateret at undervisningen foregår

på dansk, og at den lever op til kravene for, hvad

der almindeligvis kræves af undervisningen i folkeskolen.

Der bliver benyttet undervisningsmateriale

fra almindelige og anerkendte forlag som

Gyldendal, Delta og Alinea.

Jeg har set på sidste sommers afgangselevers

prøvekarakterer og konstateret, at de ligger

på samme niveau som de andre skolers afgangselevers

i dette område.

I forbindelse med mine besøg har jeg gennem

mine ophold på skolens lærerværelse fået en

god fornemmelse af ånden på stedet.

Samlet set kan jeg konkludere, at skolens undervisning

lever op til de krav, den skal, og at

undervisningen meddeles i en behagelig atmosfære.

Jeg er ked af, at jeg ikke har mulighed

for at fortsætte mit hverv som tilsynsførende og

ønsker skolen held og lykke med sit virke fremover.

Høng d. 13. april 2012.

Birger Jensen

Tilsynsførende

Høng Privatskole 5


Skolelederens årsberetning for 2011

Skoleåret har budt på mange udfordringer, specielt

økonomien har fyldet meget og der har været

mange sparetiltag. Det er en god øvelse, at

gennemse økonomien med lup i ny og næ, som

kan sætte hverdagen i et andet perspektiv, ved

at tænke anderledes end før.

Der er udarbejdet et sparekatalog, som bl.a. har

resulteret i afskedigelse af 2 lærer, reduktion af

pedelfunktionen, besparelser i SFO, samt en

nedgang i lokalløn til lærerne.

Personalets tid til møder er kraftigt beskåret for

skoleåret 2012/13 og konverteres til undervisningstimer.

Jeg er overbevist om, at vi kan blive

mere effektive på vores møder og samtidig styrke

den daglige interne skriftlige orientering.

Læseløft:

Vi kan endnu ikke dokumentere effekten af læseløftet,

men alle erfaringer rundt om i landet

viser, at det er yderst gavnligt for alle elever. Det

er en måde at ”fange” de svage læsere på, motivere

dem og evt. lave ekstra indsatser. Erfaringer

viser, at skolen ved en tidlig indsats, kan

hjælpe mere målrettet, også de stærke læsere!

Vi vil de næste år, monitorere og teste eleverne,

for at dokumentere den ønskede effekt af indsatsen.

Lektiecafé

Eleverne har taget godt imod tilbuddet om lektiecafé

og nogle har, med stigende interesse,

ønsket at skolen udbygger dette tilbud. Dog

vil de 3 lektioner om ugen, bibeholdes til næste

skoleår.

Børnehaveklassen

Det var en fornøjelse endelig at kunne indvie

børnehaveklassens nye lokaler. De har nu fået

optimale forhold i det gamle nyrenoverede musiklokale.

Det er blevet et stort lyst, og rart lokale

at opholde sig i, hvilket børn, forældre og

personale ofte giver udtryk for.

Traditioner:

I år blev en ny grundsten til traditionerne på

skolen lagt. Høstfesten havde de absolut bedste

betingelser for at få en god start. Ca. 100

mennesker mødte op til leg,” klappegeder”, folkedans,

grillmad og hyggeligt samvær. Tak for

6 Høng Privatskole

opbakningen og jeres gode humør.

Julesangaftenen i december var igen rammen

om et stort fremmøde, hvor vi alle igen fik rislen

ned af ryggen af de mange og dygtige luciapige

, som i julemåneden besøgte plejehjem,

butikscentre m.m.

Skolefesten var i år kendetegnende ved et yderst

vellykket skuespil af 8. klasse. Et skuespil med

flot opsætning, lys/lyd men først og fremmest

var det eleverne, som imponerende med deres

indsats på scenen.

SFO

Børnetal:

Børneantallet er faldet med 10 børn og den

økonomiske konsekvens at dette desværre har

været en reduktion af personalet i forhold til den

økonomiske nedgang.

Personale nyt:

Vi har i årets løb budt velkommen til 2 kompetente

vikarer, Tina og Line.

Forældresamarbejde:

Vi har også i år haft et fortræffeligt forældresamarbejde,

hvor vi blandt andet har afsluttet byggeriet

af et dejligt bålhus med flisegang, til stor

glæde for alle.

Aktiviteter:

Igen i år har hverdagen været god og spændende

både i de daglige aktiviteter og ikke mindst i

forbindelse med vores store arrangement som

”vilde vulkaner”, sommerfest og julefest.

Praktisk personale

Bestyrelsen og ledelsen besluttede, at rengøringen

på skolen skulle have mere fokus.

ISS vandt udbuddet og et tæt samarbejde blev

indledt. Det er ikke uden udfordringer, at et sådan

samarbejde begynder, men vi har de forløbende

måneder fået afklaret vores gensidige

forventninger og resultatet skulle gerne være en

endnu grundigere rengøring af skolen.

Pedelfunktionen blev i samme forbindelse sat

ned til 15 timer om ugen. Funktionen varetages

nu af Finn Hansen, som også er tilknyttet undervisningen

på skolen.


Skoleudvikling - de interne linjer

Vi har afholdt to hele og to halve pædagogiske

dage, hvor fokus har været det interne samarbejde.

Et samarbejde, som skal have sit udgangspunkt

i fælles værdier, for at give en fælles

retning. Det er berigende, at give udtryk for,

hvad der giver glæde og engagement i ens virke

på skolen. Det psykiske arbejdsmiljø forbedres

og har en afsmittende effekt på elevernes hverdag.

Der er udarbejdet handleplaner, som vi arbejder

videre med.

Skolens sociale klausuler

Det er et krav til de frie skoler, at opfylde de centralt

vedtagne sociale klausuler. Det betyder, at

skolen skal beskæftige personale som enten er i

fleksjob eller virksomhedspraktik m.v.

Vi har i den forbindelse haft et godt samarbejde

med Jobcenter Kalundborg og Jobcenter Slagelse,

som har formidlet 3 virksomhedspraktikanter

i årets løb. I øjeblikket har skolens SFO en virksomhedspraktikant

i arbejdsprøvning i 13 uger.

Det har været vigtig for skolen at påpege, at vi

for tiden ikke har råd til at ansætte nyt personale,

men gerne vil hjælpe med arbejdsprøvninger.

Elevoptag og markedsføring

Skolen må erkende, at elevoptaget er faldende.

Vi har i skrivende stund ikke fyldt op i den kommende

børnehaveklasse, ej heller i nuværende

børnehaveklasse og indskolingen. Det er ikke

tilfredsstillende og har en alvorlig konsekvens.

Der var i forbindelse, med den nævnte problematik,

indkaldt til et ”fyraftensmøde”, hvor jeg fremlagde

mine planer for markedsføringen og hvor

de fremmødte kom med deres ideer. Et meget

frugtbart møde med mange gode tilbagemeldinger,

som vi arbejder videre med.

Vi har forsøgt at blive omtalt mest muligt i pressen,

- for det gode, og har et godt samarbejde

med den lokale presse.

Børnehaveklasselederen har været på besøg i

børnehaver, som overdrager elever til vores kommende

børnehaveklasse. Målet er at begejstre og

dermed prøve at tiltrække flere børn til skolen.

Dog er den bedste og uovertrufne markedsføring

af skolen, - tilfredse forældre, som anbefaler skolen

videre til andre forældre. Derfor er det yderst

vigtigt at en evt. utilfredshed kommunikeres til

selve skolen.

Det vi ved noget om, kan vi gøre noget ved.

IT

Skolen har investeret i fiberkabling af hele

skolen. Det trådløse netværk er for nylig taget

i brug, så elever og personale kan komme på

Internettet - med høj hastighed. De sidste justeringer

af dækningen forventes at være på plads

inden sommerferien 2012.

Der er afsat midler på årets budget til at gennemrenovere

skolens IT lokale, bl. a. med nye

computere og interaktiv tavle. Det er vigtigt at

Høng Privatskole fremstår som en moderne og

tidssvarende skole, som ønsker at implementere

IT endnu mere i undervisningen. Projektet

er planlagt til påbegyndelse september 2012.

Indbrud og hærværk

I forbindelse med at skolens administration har

fået nyt IT udstyr, har vi været plaget af indbrud

i SFO og administrationen, hvor der er stjålet 2

computere, samt udstyr og spil til spillekonsol

Wii.

Det er desværre ikke første gang og de sikringstiltag

vi har fået udført, har ikke haft den

ønskede effekt.

Vi er i øjeblikket i kontakt med forskellige sikringsfirmaer,

som kommer med forslag til en

bedre overvågning og sikring af skolen i fremtiden.

Tak

En stor tak til et dygtigt og engageret personale.

Uden jer ville det ikke lykkes, at skabe en skole

med nærhed og faglighed. Tak til en engageret

og hårdtarbejdende bestyrelse, som har holdt

hovedet koldt og har haft klarsyn i en økonomisk

udfordret tid. Og sidst men ikke mindst,

tak til skolens forældre og elever for et rigtigt

godt og konstruktivt samarbejde.

Lars Nør Bengtsson

Skoleleder

Høng Privatskole

Høng Privatskole 7


Børnehaveklassen

Af Lotte Rohdenwiller

Børnehaveklassen har fået et skib af Kaptajn Karlsen. Nu glæder de sig til, at der skal komme nogle

dyr og bogstaver, som skal bo på skibet.

Det er altid dejligt, når bamsen får lov til at komme med i skole.

8 Høng Privatskole


Den. 1. december havde hele skolen juleklippedag

og vi havde valgt at invitere forældre

og bedsteforældre til julehygge med

juleklip, voksen- og børnegløgg og rigtig

mange æbleskiver. Vi havde en dejlig

formiddag.

Til indskolingens 100 dages fest havde klassen

lavet en rigtig flot udstilling. Hver elev havde

samlet 100 ens ting og lavet en flot opstilling.

Der var mange gode ideer og de 100 flødeboller

samt alle de andre spiselige ting var et hit.

Sidst i november blev vi inviteret til Sparekassen

Sjælland i Høng Centret, hvor vi skulle

hænge vores julesokker op. I løbet af december

måned var vi 3 gange ude for at tømme

vores sokker for en lille overraskelse.

Her venter vi på at få juice og æbleskiver.

Her har vi stille - og hyggetime i vores dejlige

nye børnehaveklasse.

Vi har fået samlet en masse bøger sammen fra

elevernes egne hylder derhjemme og det er vi

meget taknemmelige for.

Tusind tak og som det kan ses, bliver vores lille

bibliotek, brugt flittigt.

Høng Privatskole 9


1. klasse

Af Lisbeth Müller

I august startede I så i 1. klasse og forventningens

glæde var stor. I stod klar med jeres forældre

og fik klasseværelse på 1. sal. Nu var I

alle klar til at lære endnu mere, end I havde i

børnehaveklassen. Der skulle læres at skrive,

læse og regne. I var parate.

I efteråret havde vi emneuge, og vi skulle alle

sammen være med til at udsmykke skolen. I

lavede de flotteste billeder, som nu pynter på

10 Høng Privatskole

væggene og stakittet ved børnehaveklassen.

Det er bare så flot. Dem skal i være stolte af.

Årets juleklippedag var en rigtig hyggelig dag.

Der blev klippet, klistret og hængt op over det

hele. Flot så der ud i hele december måned.

I foråret var der så igen emneuge. Temaet hed

skridt, skrot og skrald. Det var lige noget for alle.

Der blev bygget fantasiting, robotter og andre


sjove figurer. I lavede kasser, pyntet med gamle

udklip af bladeog aviser, og computerrummet´s

gamle stole, blev dekorativt udsmykket. I den

uge kom fantasien rigtig i sving.

Efter påskeferien fik I så mig til dansklærer, og

jeg blev mødt af nogle skønne unger. Nemlig

jer. Vi har arbejdet med læsning og stavning,

men vi har også lavet rigtig meget værkstedsundervisning.

Det har været sjovt og lærerigt.

Om lidt er det snart sommerferie, men inden

da, skal vi lige en tur til Bisserup på overnatning.

Det er sammen med børnehaveklassen

og 2.klasse. Så skal der leges og hygges og I

skal på opdagelse i naturen. Vi håber på dejligt

vejr og glæder os rigtig meget.

Høng Privatskole 11


2. klasse

Af Anne Jensen

Endnu et år er ved at være gået. Sommerferien

venter snart lige om hjørnet. Og derefter 3. klasse.

Men inden vi når så langt, er det det tid til at

kigge på hvad vi har oplevet i årets løb.

1.

Vi afsluttede 1. klasse med en dejlig tur til

Bisserup, sammen med hele indskolingen.

Vejret var fantastisk, så fantastisk at I alle

måtte kaste Jer i bølgerne. Vandet var hunde

koldt men det var bare lige meget.

12 Høng Privatskole

2.

3.

Vi startede året med at lære Frøken Ignora

at kende. Hun havde fået ridser i hjertet, af

alle de gange hun var blevet sur og vred.

Spørgsmålet var om I havde ridser i Jeres

hjerter. Og det havde alle vist. Vi fik malet

vores hjerter med ridser i.

Emneugen i uge 42 stod på forskønnelse.

Alle børn som voksne blev sat i gang med

pensler ol.. I fik malet nogle rigtig flotte billeder

på pladerne ned til børnehaveklassens

legeplads.


4.

5.

I november havde vi HC. Andersen emne.

Der blev læst eventyr, løst opgaver, læst læseteater

og vi sluttede af med at male nogle

meget flotte billeder, inspireret af H.C Andersens

eventyr.

Emneugen i uge 6, handlede om skrald,

skrot og skidt. Hele skolen summede af aktivitet.

Masser af skrald var blevet samlet ind i

ugerne optil. Hele ugen blev der produceret

robotter, dekoreret kasser og stole og Høng

blev en renere by.

6.

I april startede vi emnet op om Savannens

dyr. I fik læst om dyr, skrevet om dyr og i

grupper lavede I Jeres egen fagbog.Med

al den viden, drog vi ind til Zoologiskhave i

København.På besøget i skoletjenesten, fik

nogen af Jer overskredet grænser. I var seje

og holdt mus og slanger.

Høng Privatskole 13


3. klasse

Af Karina S. Larsen

Efter deadline til sidste årsskrift var vi i slutningen

af 2. klasse på den årlige tur til Bisserup

med indskolingen. Det var en rigtig god og social

tur, og solen skinnede fra en skyfri himmel,

så der blev også tid til en dukkert i det kolde

vand samt en travetur til havnen, hvor er bl.a.

blev serveret sodavand.

Da sommerferien endelig var forbi mødte I glade

og forventningsfulde op – ivrige efter at lære

nyt. Og der er med stor glæde gennem hele året

blevet knoklet med de forskellige matematiske

discipliner, samtidig har der også været plads til

14 Høng Privatskole

forskellige matematiske spil og lege.

I dansk har I også taget godt i mod alt det nye

Anne har præsenteret for jer. Der er bl.a. arbejdet

med fabler, gys og H.C. Andersens eventyr.

Sidste nævnte endte ud med dukketeater, som

blev vist for forældre og søskende kort før jul.

Årets første emneuge i oktober stod i forskønnelsens

og trivslens tegn. Vi lavede skabeloner

til udendørs undervisningsaktiviteter, desværre

var vejret ikke så godt, så vi kunne ikke male

det op i skolegården. Desuden lærte I forskel-


lige lege og fik efterfølgende legepatruljebeviser,

og der blev arbejdet med klassens sociale

trivsel. Ugen blev rundet af med stjerneløb på

Skolernes motionsdag.

Den anden emneuge i uge 6 handlede om skidt,

skrot og skrald. Holdene blev delt på tværs af

klasserne og I besøgte bl.a. genbrugsstationen,

hørte om nedbrydning af skrald samt lavede forskellige

ting af skrot.

Udover at stå for traktementet ved dukketeater

arrangementet i december har ”forældre-

rødderne” afholdt overnatning for klassen. Arrangementet

foregik hos Lasse, hvor eleverne

boltrede sig på udenomsarealerne, der blev set

film og guffet igennem.

Nu hvor skoleåret er ved at nærme sig sin afslutning

har vi stadig en udflugt til gode. Den

går til eksperimentariet i København torsdag d.

14. juni.

Tilbage er der kun at sige tak for endnu et dejligt

år sammen med jer samt ønske jer alle en rigtig

god sommer. På glædeligt gensyn.

Høng Privatskole 15


4. klasse

Af Karina J. Andersen

Guldklassen!

Skoleårets start bød på omvæltninger for

4.klasse.

Grundet Malenes barsel, fik klassen fra skoleårets

start fornøjelsen af at have matematik med

Lisbeth Müller og sidenhen Eva Drejøe. Som altid,

tog klassen vel imod de nye udfordringer og

fik hurtigt et godt forhold til begge lærere.

Efteråret bød på håndboldturnering for kommunens

4.klasser. Og vanen tro, løb vi med guldmedaljen.

Faktisk spillede klassen så godt, at vi

havde hele to hold med i semifinalen. Fra tilskuerpladserne

hjalp klassen hinanden igennem

ved at heppe højlydt gennem alle kampe.

Ved forårets fodboldturnering gik det på præcis

samme måde. Klassen tog vanen tro guld

– IGEN.

Også her var klassen rigtig god til at støtte hinanden

igennem kampene!

Årets emneuger.

Året har også budt på alternative uger.

Ugen før efterårsferien arbejde alle klasser på

16 Høng Privatskole

tværs med overemnet: Forskønnelse.

Ugen gik i store træk ud på at gøre skolen bedre

og pænere at gå på. Ved selv at være med til at

holde skolen, og gøre den pænere, tror vi på,

at alle vil blive bedre til at huske at passe på

tingene. I ugen blev der også produceret nye

fodboldmål, som ofte er en mangelvare, når så

mange drenge har lyst til at spille fodbold i alle

frikvartererne.

Årets anden emneuge havde det overordnede

tema: Skidt, skald og skrot.

Også i denne uge arbejdede eleverne på tværs

af klasserne. De skulle i ugens løb besøge

forskellige værksteder, hvor de skulle arbejde

kreativt, de hørte om nedbrydningstiden for forskellige

affaldstyper og de tog på besøg på genbrugsstationen

i Høng.

Københavnertur

I slutningen af april tog klassen på tur til København.

Første stop på turen var Nationalmuseet, hvor

vi så Middelalderudstillingen. Eleverne hørte


om datidens tro på at jorden var flad som en

pandekage, hvordan de første bøger blev skrevet

i slutningen af perioden, Christoffer Columbus’

”fejlagtige” fund af Amerika og meget mere.

Inden vi tog videre, nåede de også lige at nyde

Guldhornene.

Næste stop var Planetariet. Her stod den på

Imax film og præsentation af stjernebilledet. Det

var en meget stor og svimlende oplevelse for

alle. Dernæst kunne eleverne vælge at fordybe

sig i udstillingen, eller nyde flere film i 3D.

Det blev en skøn tur, og et herligt bevis på hvor

søde og velopdragne klassens elever naturlig-

vis er – også når vi tager dem med ud af klassen.

Farvel og på gensyn.

I slutningen af skoleåret måtte vi desværre også

sige farvel til Alexander. Eleverne blev naturligvis

alle sammen triste da nyheden om, at Alexander

skulle starte på en ny skole kom. Men

alle er enige om, at venskabet med Alexander

sagtens kan holde, selvom han går på en anden

skole. Vi ønsker ham det bedste i fremtiden!

Høng Privatskole 17


5. klasse

Af Karina Larsen

Så er endnu et skoleår ved at nærme sig sin afslutning,

men inden vi kigger tilbage på det forgangne

år, vil jeg nævne vores overnatning i slutningen

af 4. klasse. Vi cyklede til Fugledegård, og

herefter ud til Johannes, hvor vi skulle overnatte i

halmen i laden. Det var en rigtig hyggelig og god

social oplevelse, hvor vi bl.a. spillede bold, bagte

snobrød og ristede skumfiduser.

5. klasse begyndte med en pragtfuld tur til Nordjylland.

I første række ned til Vesterhavet ved

Hirtshals lå vores base ”Hotel Fyrklit”, med skønne

omgivelser og gode faciliteter. Svømmehal,

vandrutchebane og aktivitetshus blev flittigt be-

18 Høng Privatskole

nyttet. Ligeledes havde vi nogle super gode ture.

Første tur tik til Grenen, hvor mange, på trods af

at efterårsstormen rasede, skulle dyppe tæerne

ved Danmarks nordligste punkt. Herefter tog vi

på Skagen Museum, hvor vi fik en omvisning og

selv fik mulighed for at svinge penslerne i Skoletjenesten

på stedet.

Dagen efter gik turen til Ørnereservatet, hvor vi

hørte om rovfuglene, så deres fantastiske show

og mærkede vingesuset. Vi fortsatte til Danmarks

største sandkasse – Råbjerg Mile – hvor elever-


ne boltrede sig i sandet. Dagen sluttede med en

gåtur i Hirtshals.

Tredje tur startede med en frisk gåtur til Nordsømuseet.

Her besøgte vi skoletjenesten, og der

blev kigget i mikroskoper samt dissekeret fisk. Efterfølgende

så vi sælariet, og elever gik rundt på

egen hånd og så de mange bassiner. Vel hjemme

igen fik vi en spændende rundvisning i bunkerne

ved hotellet.Alt i alt en skøn og yderst lærerig tur.

Op til efterårsferien var det tid til emneuge. Den

stod især i matematikkens tegn, da der skulle

måles op og tegnes skitser til udendørs undervisningsaktiviteter.

Desværre var det for vådt til

at vi kunne male det op i skolegården. Ugen sluttede

af med skolernes motionsdag i form af et

stjerneløb.

I december stod det på juleklip. Eleverne skrev

juleføljeton, og læste hver især deres afsnit op for

resten af klassen.

Den anden emneuge i uge 6 havde temaet ”Skidt,

skrot og skrald. Eleverne blev delt på tværs af

klasserne, besøgte genbrugsstationen og lavede

forskellige ting af genbrug. Herudover så vi nogle

kortfilm om hvor vigtigt, det er at sortere og genbruge

affald, dels på grund af den lange nedbrydningstid,

dels for at genanvende metaller og andre

råstoffer. Derefter gik vi en tur, hvor vi registrerede

affaldet vi mødte på turen. Der var meget! Det

der undrede mest var, at nogle mennesker pænt

samler hundens hømhøm i en plastikpost, for så

at smide posen naturen. En hømhøm forsvinder

på 14 dage, en plasticpose på 300 år!

Årets heldagsudflugt gik til Møns klint sammen

med 6. klasse. Udstillingen på Geocenter Møn er

fantastisk spændende og meget lærerig. Vi så en

film om flyvende dinosaurer, hvorefter en guide

fortalte om klinten. Til slut samlede vi fossiler på

stranden. Det blev bl.a. til søpindsvin, søliljestængler,

raslesten og endda rav. En super god

tur, hvor vi godt kunne have brugt meget mere

tid.

Så endnu et år med gode oplevelser er fløjet af

sted, og der er kun tilbage at ønske jer alle en

rigtig god sommerferie.

Høng Privatskole 19


6. klasse

Af Anders Helveg Povlsen

Efter sommerferien startede vi i nye og større

lokaler.

Første afbræk var i oktober hvor vi havde en

emneuge der gik ud på en forskønnelse af skolen.

Efter noget debat blev man i klassen enige

om at gå i gang som malere. Udendørs skulle

bænke og bordsæt shines op, og en del af

eleverne gik i gang med stor entusiasme. Det

blev nogle flotte bænke og borde. Da der ikke

var bænke nok til alle, og nogle syntes det var

for koldt udenfor, måtte vi finde på noget andet.

Kasser! De kasser, der allerede i 5. klasse var

talt om, var blevet indkøbt af klassekassen. De

skulle naturligvis males, og med velvillig assistance

fra Flügger fik de forskellige farver og

blev klar til brug.

Tiden gik og via en høstfest nåede vi frem til

julemåneden. Den gik med juleklippedag og oppyntning

af klassen, julesangaften og juleafslutning

med tur til kirken.

Januar gik, og vi nåede frem til uge 6. Igen en

emneuge og denne gang med fokus på miljøet.

Til forskel fra sidste emneuge var klasserne den-

20 Høng Privatskole

ne gang delt op i hold. Der var på hvert hold elever

fra 0. – 6. klasse. Sjette klasse klarede med

bravur at være de ”store” i den sammenhæng,

og kunne gå ind og hjælpe de mindre elever. Vi

var blandt andet ude og se, hvad der efterlades

i naturen. Det er ikke småting der kan findes, og

når man så ser på nedbrydningstider er det lidt

rystende hvad der efterlades. Og hvem kan sige

sig fri for at have kastet en ispind, en slikpose

eller noget helt tredje, som kan ligge der i op til

flere hundrede år. Andre hold så på, hvordan

nogle af de ting man kan finde kan genbruges,

og der blev bygget robotter og andet.

Fra vinterferien og frem til sommerferien går

det, med mange afbrydelser i form af ferier og

forlængede weekender, mest med fokus på det

faglige. Der bliver dog et lille afbræk i form af

en klassetur til Geocenter Møn. 29. juni er sidste

skoledag i skoleåret 2011/12, og eleverne er

blevet et år ældre. Det har været en god klasse

at komme ind til, og man kan mærke, at de kan

forstå tingene bedre som de bliver ældre. Så til

sidst er der kun at sige tak for året der gik, og

ønske alle en god sommerferie.


Høng Privatskole 21


7. klasse

Af Karina S. Larsen

Nu er endnu et skoleår ved at gå på hæld, og

det er tid til at se tilbage på det forgangne år.

I starten af skoleåret arbejdede I med de nordiske

sprog og havde i den forbindelse besøg af

en ægte svensker, så det var med at slå ørerne

ud og holde tungen lige i munden, for at følge

med.

Uge 41 var emneuge, under temaet forskønnelse.

Ugen sluttede af med Stratego i skoven

på skolernes motionsdag.

Herefter blev det tid til at stifte bekendtskab

med projektarbejdsformen og de dertilhørende

fremlæggelser. Det blev en god og lærerig proces,

som der kom nogle gode opgaver og fremlæggelser

ud af.

I emneugen i uge 6 handlede det om sex og

rusmidler, og der var i den forbindelse besøg

fra både politi og SSP.

22 Høng Privatskole

Så kom det svære øjeblik, hvor I måtte sige

farvel til Kristine, jeres klasselærer gennem de

sidste 3 år, og som I har haft mange gode oplevelser

med.

Efter påskeferien kom jeg og skulle overtage

posten som jeres nye klasse- og dansklærer,

og vi skulle til at lære hinanden at kende. Det

fik vi rig mulighed for, da vi havde en lejrskole

ventende kort efter.

Lejrskolen gik til Samsø, hvor vi boede på

Samsø nattely i Pillemark.

Mandag mødtes vi på Kalundborg station og

så gik turen ellers med færgen mod Samsø. I

Kolby Kås stod der cykler klar til os, og bagagen

blev fragtet til Pillemark, mens vi cyklede

af sted mod Stensbjerggård, hvor vi skulle

være aktive. Der blev klatret på klatrevæg,

skudt med bue og pil, spillet human football,

minigolf og hoppet på hoppepude. Sidst på

eftermiddagen begav vi os så af sted mod Pil-


lemark, hvor eleverne blev installeret på sovesale,

mens lærerne fik to små værelser.

Om tirsdagen ventede så den laaaange naturskønne

cykeltur op mod Issehoved, hvor der

blev løbet og ”leget”. Inden da havde vi været

forbi Kanhavekanalen, skanserne ved Langør

og verdens største labyrint. Hjemturen var

dog knap så sjov, da der var strid modvind, og

vi efterhånden var ved at være godt ømme i

bagen. Alle pædagogiske midler måtte tages

i brug for at få alle til at blive på cyklen. Men

vi klarede den, og alle kunne være stolte over

dagens præstation.

Onsdag regnede det, men heldigvis skulle

vi kun til museet i Tranebjerg, hvor eleverne

blev delt på 3 hold, som skulle arbejde med

henholdsvis stenalderen, vikingetiden og

englandskrigene. Der blev bygget jættestuer,

kanaler og skanser i miniformat og herefter

fremlagt for de andre hold. Efter museet tog vi

til energiakademiet, og på turen hjem herfra

blev vi temmelig våde.

Torsdag regnede det igen, og tøj og sko var

stadig vådt, så vi besluttede os for at blive

hjemme og hygge os om formiddagen. Om

eftermiddagen var vi i biografen og se den

historiske film ”En kongelig affære”, et godt

supplement til historieundervisningen.

Fredag stod det på oprydning, og inden vi

cyklede mod færgen. Godt trætte og en god

oplevelse rigere ankom vi til Kalundborg kl.

14.00.

I skrivende stund emmer klassen af forventning.

Jeres store dag, konfirmationen, står for

døren – TILLYKKE TIL JER ALLE.

Nu venter efterhånden kun årsprøverne og

skolepatruljeturen til Bon-bon land, inden I

kan gå på en velfortjent sommerferie.

Høng Privatskole 23


7. klasse lejrskole Samsø

24 Høng Privatskole


Høng Privatskole 25


8. klasse

Af Karina Just Andersen

Den fantastiske 8.klasse.

Dette skoleår har budt på mange store oplevelser.

Fra skoleårets start deltog 8.klasse i en aviskonkurrence.

Klassen arbejdede godt og effektivt

sammen om at lave en avis. Eleverne

skulle indledningsvis selv søge de forskellige

stillinger, der tilsammen udgør, ikke blot redaktionen,

men samtlige arbejdsområder indenfor

erhvervet. Det endelige produkt blev en fantastisk

flot avis, der til fulde bestod af alle avisens

skriftlige genrer, flotte billeder og indbydende

og overskuelig lay-out. Desværre vandt klassen

ikke konkurrencen, men de fik stort indblik

i hvad det vil sige, at lave en avis.

Ny elev

Et par måneder inde i skoleåret, blev klassen

beriget med endnu en elev. Claudiu som sidste

år deltog i klassens liv i en måned, fik efter

et besværligt tovtrækkeri, lov til at flytte til

Danmark fra Rumænien, og bo permanent hos

sin feriefamilie. Alle i klassen var glade for, at

Claudiu nu for alvor, kunne blive en del af deres

liv.

Københavnertur

Året tur gik til København. Der var lagt op til

26 Høng Privatskole

hygge og socialt fællesskab da programmet

lød på: Juleshopping på Strøget, besøg i Tivoli,

fællesspisning på restaurant og teaterbesøg.

For mange var dette deres første musicaloplevelse.

Annie var på plakaten, og selvom historien

var velkendt hjemmefra, var det en meget

stor oplevelse, at sidde i en tætpakket teatersal

og se historien udspille sig på scenen. Med

hjemkomst omkring midnat, var alle udmattede

ovenpå en lang og dejlig dag i hinandens selskab.

Projekt

Også i år, arbejdede klassen med projektopgave.

En enkelt erfaring med denne arbejdsmetode

gjorde, at klassen følte sig meget mere

selvsikre i denne diciplin. Og resultatet var

overvældende. Flotte, fantasifulde og fremragende

fremlæggelser blev det til!

Intro

Første besøg i den verden der venter eleverne

efter næste skoleår, fandt også sted i år. Eleverne

skulle vælge hvilke adgangsgivende

uddannelsesinstitutioner de ville besøge, og

deltage på gennem en uge. Mange valg blev

truffet i denne uge – såvel tilvalg som fravalg.

Det gav også eleverne et unikt indblik i hvad


der forventes af dem efter niende klasse. De

fleste elever havde haft gode oplevelser i løbet

af ugen, men de var heldigvis også glade for at

vende tilbage til deres vante skolegang.

Et trist farvel – der blev til to...

Det kom som et stort slag for klassen da Bertel

meddelte, at han ønskede at stoppe som lærer,

for at gå på efterløn. Stemningen faldt brat og

alle var mærkede af denne udmeldelse. Men

som altid rejste klassen sig samlet. Hurtigt blev

et ”afskeds-surprise-party” arrangeret, gaver

indkøbt og en flot ko-kage kreeret, så klassen

kunne give Bertel en festlig afskedsfest.

Een ulykke kommer dog sjældent alene. P.g.a

nedskæringer fik klassen hurtigt herefter den

triste besked, at deres elskede engelsklærer

Kristine, var blevet sparet væk. Igen stod klassen

sammen og delte deres sorg og frustration

over at skulle miste endnu en elsket lærer. Godt

at de har hinanden!!!

Årets skolekomedie, præsenteret af:

DEN FANTASTISKE 8.KLASSE

Ludvig Holbergs klassiske Jeppe på bjerget,

i en meget komisk omskrivning blev klassens

valg af stykke. De havde fra starten fået lovet,

at projektet helt og holdent ville blive deres – så

også stykket var deres valg. Rollerne blev fordelt

ved hemmelige afstemninger, manuskripet

blev omskrevet og en hel del blev skrevet til, for

alle ønskede tid og sjove replikker på scenen.

Og så gik den hårde og udviklende process

igang. Replikker skulle memoreres og udvikles

fra det skrevne til det sagte ord. Kropssprog,

gestik og artikulation skulle på plads, og dramaturgien

skulle forfines. Men trods opslidende,

og til tider, kedsommelige gennemspilninger,

holdt alle fokus – og var fælles om drømmen

om en dundrende succes til årets skolefest.

Og succes blev det!!!

Stykket tiltalte alle, store som små. Samtlige

nåede langt ud over scenekanten og klassen

fik stående klapsalver! Roserne kunne ingen

ende tage! 425 publikummer var facinerede

over hvor godt stykket var, hvor velspillende

eleverne var og hvor tydeligt man kunne høre

hvert et ord der blev sagt fra scenen.

Tak for endnu et fantastisk år kære Fantastiske

8. klasse :D!

Høng Privatskole 27


9. klasse

Af Susanne Lund Kristensen

9.klasse har haft et meget travlt år, men der har

dog også været plads til andet end det sædvanlige

”terperi” og prøveforberedelser.

Årets højdepunkt var turen til Berlin. Vi tog forventningsfulde

afsted mandag d. 19/9 kl.05.00 om

morgenen fra Høng Privatskole. Vi skiftede bus i

København og så gik turen derned af. Stemningen

var god hele vejen derned. Vi ankom til Berlin

kl. 13.30, hvor vi indlogerede os på All in Hostel.

Efter alle var kommet på plads gik vi på sightseeing

i 3 timer med en dansktalende guide.

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag stod på seværdigheder

såsom rundvisning i Rigsdagen, en

tidligere varetægtsarrest fra 2. verdenskrig, Berlinermuren,

Babelsberg filmstudie, DDR museum,

Story of Berlin, Berliner unterwelten, samt masser

af motion i form af lange gåture, finde rundt i underbanesystemet

og sporvogne – utrolig så trætte

eleverne kunne være af at gå, indtil de fik tid på

egen hånd.

Ugens højdepunkt var ”galla-aftenen”, hvor vi spiste

aftensmad på en hyggelig restaurant. En rigtig

god aften.

Fredag kl. 15.15 gik turen hjemad med en flok

trætte lærere og elever, som alle var blevet en

28 Høng Privatskole

stor oplevelse rigere. Hjemkomst til Høng Privatskole

kl. 24.00.

Uge 41 stod på erhvervsuge. 3 forældre inviterede

os på besøg på forskellige arbejdspladser. Vi besøgte

Høng varmeværk, Citoxlab Scantox, Novo

Nordisk og Bjergbyparken. Tak til de forældre der

gjorde ugen til en spændende uge, hvor vi blev

godt modtaget og serviceret. Det var optakten til

deres praktikuge i uge 47.

Torsdag d. 8/12 gik turen til København sammen

med 8.klasse. Her stod programmet på strøgtur,

spisning, Tivoli`s Juleudstilling og til sidst Det ny

teater, hvor vi så Annie. Dette var også en rigtig

god og hyggelig dag.

Uge 6 forberedte vi os til sidste skoledag. Så nu

er der kun tilbage at gør os klar til de afsluttende

prøver og dimissionen.

Det er med vemod, jeg skal tage afsked med

såvel elever som forældre, men I ønskes alle al

mulig held og lykke fremover og tak for et godt

samarbejde, som for manges vedkommende begyndte

allerede i 1. klasse.


Et spændende år i…

S LSTRÅLEN

2010 / 2011

Høng Privatskole 29


Mini OL

Vi havde discipliner i vandballondart, kuglestød,

spydkast, pudekamp, og sækkevæddeløb.

Afrikansk tema i regntiden

Silassi underholder og lærte os afrikanske danse. Vi sluttede af med fællespisning.

30 Høng Privatskole

Velkommen til

afrikansk sommerfest

Børnene har lavet store afrikanske

dyr. Her er flodhesten

Flora og giraffen Georg

som byder velkommen.


Vilde Vulkaner festival

Vi drog af sted med 2. og 3.

klasse til Vordingborg i 3 dage.

En dejlig telttur med børnerock,

kammeratskab og fællesskab.

En kæmpestor tak til

vores hjælpeforældre.

Friske Solstrålebørn på stor scene.

Kopstabling

Kopstabling er blevet årets

store hit i Solstrålen. Benjamin

er verdens bedste læremester i

kopstabling.

Sarah forsøger ihærdigt at

vinde over Benjamin. Philip

venter på hans tur.

Høng Privatskole 31


Lucia-optog i Høngcentret

Solstrålen i Fastelavnsstemning

Så det er med stor fornøjelse, at vi slutter med et

stort TAK for i år.

Vi har haft et rigtig dejligt år sammen med alle vores

dejlige Solstrålebørn. Vi har leget, hygget og

snakket, Vi takker også for et rigtig godt forældre-

32 Høng Privatskole

Julefest

Vor store julefest var velbesøgt som

sædvanlig.

Børnene havde salgs-boder med

småkager, havregryns-kugler, egern,

julenisser, snemænd og tombola.

samarbejde – tak for jeres hjælp til alle vores store

arrangementer – uden jer kunne det ikke lade sig

gøre.

Mange kærlige Solstrålehilsener

Fra Tina, Line, Karen og Kirsten.


Julesangaften

Høng Privatskole 33


Høstfest

34 Høng Privatskole


Høng Privatskole 35


36 Høng Privatskole


Høng Privatskole 37


Børnehaveklassen

Cajsa Fjeldsted Hansen

Cecillie Lucia Christensen

Desiree Deesiri Thomsen

Emma Juliane Dilling-Hansen

Emma Therese Nielsen

Gustav Abkjær Lie Nielsen

Jonatan Halvor Nobel

Jonathan Lindkvist Eriksen

Julie Køltzen Johansen

Kean Fjeldsted Hansen

38 Høng Privatskole

Marinus Schäfer Sørensen

Mathilde Engkebølle Rasmussen

Mathilde Lund Augustesen

Merle Loft Lerkær

Mie Sofie Stensberg

William Romeo Alexander Schøsler (ikke

med på foto)

Daniel A. F. Gabraeil (ikke med på foto)

Klasselærer Lotte Rohdenwiller


1. klasse

Bastian Vestergaard Holst

Emilie Gangergaard

Freja Zinkernagel Jensen

Helena Sofia Hartvig Pedersen

Henrik Wieck-Nordahn

Jakob Zadlo Rasmussen

Laura Marie Andersen

Louise Junker Larsen

Lukas Dalsgaard Darré

Lærke Marie Juul Henriksen

Mikkel Jonassen

Nanna Munk Lauritsen

Oliver Friis Ammitzdorf

Oscar Emil Olsen

Rebecca Yu Fang Fu Gunnarsson

Tobias Bjerre

Klasselærer Anders Bjarkov og Kristine L.

Kristensen

Høng Privatskole 39


2. klasse

Amalie Ejby Larsen

Gustav Fuchs Nielsen

Ida Nyvang

Kristian Kirk Gangergaard

Laura Munkholm

Lykke Brogård Olsen

Mark Ekkelund Jensen

Mathilde Riis

Mathilde Ruus Bredal-Jørgensen

40 Høng Privatskole

Monique Etsegenet Jensen

Patrick Mikael Sjeerm

Philip Karl Nielsen

Ragavi Ninalanathan

Rasmus Fog Habekost Nielsen

Yasmin Pico Gottlieb Pedersen

Emilie Tagmus Grøntved

Klasselærer Anne Jensen


3. klasse

Benjamin L. Eriksen

Emil Reinbach Rasmussen

Freja Cen Yun Gunnarsson

Freja Nørgaard Augustesen

Izabella Demant Jørgensen

Jonathan Junker Larsen

Julie Aabald Madsen

Kristoffer Falkedal

Lasse Rune Andersen

Laura Sharpe Hansen

Malte Gustav Lehn Jensen

Malthe Emil Sørensen (ikke på foto)

Mathilde Wienmann Bramming-Hansen

Nikolaj Kræmer Falkenberg

Oliver Bjerre

Pernille Larsen

Sarah Abkjær Lie Nielsen

Thor Dalskov

Tobias Vestergaard Holst

Alexander F. Gabraeil (ikke på foto)

Klasselærer Karina S. Larsen

Høng Privatskole 41


4. klasse

Abed Al-Najar

Arun Sethupathy

Asbjørn Thai Andersen

Christoffer Hansen

Jeppe Køltzen Johansen

Joanna Madsen

Kasper Lundgreen Jonassen

Kasper Zadlo Rasmussen

Lasse Emil Just Kjær

Laura Friis Ammitzdorf

Liv Brogård Olsen

Lukas Dilling-Hansen

42 Høng Privatskole

Magnus Fog Habekost Nielsen

Magnus Ruus Bredal-Jørgensen

Rasmus Thai Andersen

Sabrina Christiansen

Sara Denice Rhiger

Signe Munk Lauritsen

Simon Dalsgaard

Victor Knudsen

William Norgreen Madsen

Mie S. Rasmussen (ikke med på foto)

Klasselærere Eva Drejø & Karina J. Andersen


5. klasse

Astrid Juel Østergaard Jørgensen

Emma Anna Elisabeth Green Simonsen

Emma Kirstine Stensberg

Frederik Larsen

Frederik Munkholm Jensen

Johannes Hellemann

Julie Maria Thun Nissen

Katja Kaad

Kristian Schiøtt Jonstrup

Kristine Castor Jensen

Lau Dalskov

Mads Larsen

Magnus Halvor Nobel

Mille Heimann R. Andersen

Nicklas Bachous

Nikolai Søgren Blunck Raisa

Philip Loft Lerkær

Romsan Ninalanathan

Silke Andersen

William S. Lauridsen (ikke med på foto)

Klasselærere Eva Drejø & Karina S. Larsen

Høng Privatskole 43


6. klasse

Amalie Josefine Mejlgård

Anaisa Gonzalez

Bastian Poul Vedel Hansen

Benjamin Ulajag Nissen

Bharti Singh

Christoffer Loft Lerkær

Ditlev Grill Kjeldsen

Emil Kleist Nielsen

Isabell Pauli Hoffmann

Joakim Bjerregaard Jensen

Laura Heimann R. Andersen

44 Høng Privatskole

Line Lind Frederiksen

Mathias Kristian Dilling-Hansen

Mikkel Wulff Köhler

Nadja Mandahl Jørgensen

Nichlas Sørensen

Sarah Fuchs Nielsen

Sofie Hvid Gudmundsen

Amalia Ø. Lind

Klasselærer Anders Helveg Povlsen


7. klasse

Amanda Norgreen Madsen

Andreas Ekkelund Jensen

Caroline Thunbo Hansen

Cecilie Rohrberg Rasmussen (ikke på foto)

Daniel Dalsgaard

Emil E. Andersson

Emilie Børgesen Pedersen

Julie Vejltoft Ibsen

Kasper Kristensen

Lasse Miro Madsen

Mads Sebastian Jensen (ikke på foto)

Maria Simone Hartvig Pedersen

Mette Kaad Jensen

Nadia Pico Gottlieb Pedersen

Nikolai Poulsen

Nikolas Ejby Larsen

Oliver Sintayehu Jensen (ikke på foto)

Simon Blach

Søren Kaad Jensen

Charlotte L. Rasmussen

Christoffer Søllested

Nina Ryttergård

Philip Malling

Klasselærer Ann Kristine Kristensen og

Anders Bjarkov Pedersen

Høng Privatskole 45


8. klasse

Andreas Simon Lauridsen

Claudiu Girdan (ikke på foto)

Emmeli Søndergaard Jensen

Frederik Juul Søllested

Frederikke Nørregaard Jakobsen

Frederikke Wienmann Bramming-Hansen

(ikke på foto)

Ida Hasselbalch Kjær Olsen

Jannik Sand Christensen

Jonas Rune Jensen

Julie Olivia L. Hocke

Komal Preet Singh

Kristine Ørnebjerg Lund

46 Høng Privatskole

Kristoffer Grill Kjeldsen

Laura Kølstrup Brøndel

Lea Katrine Jørgensen

Magnus Gustav Lehn Jensen

Maja Louise Runa Jensen

Mikkel Emil Baad

Oliver Gervig Rasmussen

Oscar Martinussen (ikke på foto)

Ricco Mandahl Jørgensen

Sally Køhlert Friedrichsen

Klasselærer Karina Just Andersen


9. klasse

Bayan Al-Najar

Camma Lykke Frederiksen (ikke på foto)

Cecilie Maria Fjeldsted Hansen

Emil Juul Dalsgaard

Gry Neve Sørensen

Gustav Steinmüller

Jeppe Madsen

Kasper Grøntved

Keerthy Sethupathy

Krestine Rohde Andersen

Kristian Larsen

Laurits Castor Jensen

Martin Bjerregaard Jensen

Mathias Haupt Andersen

Mathias Kløcker Mørck Olsen

Natasha Andersen

Nina Malene Ibsen (ikke på foto)

Philip Mikael Sjeerm

Sofie Maria Thun Nissen

Stine Larsen

Stine Bølling Nielsen

Klasselærer Susanne Lund Kristensen

Høng Privatskole 47


Personale

Øverste række fra venstre:

Anders Bjarkov Petersen, lærer

Lars Nør Bengtsson, skoleleder

Karina S. Larsen, lærer

Anders H. Povlsen, lærer

Karina J. Andersen, lærer

Bertel Stenbæk, lærer

Miderste række fra venstre:

Finn Hansen, pedelmedhjælper

Kristian R. Lohse

Anne Jensen, lærer

Henning Wiingren, pedel

Susanne Lund Kristensen, lærer

48 Høng Privatskole

Nederste række fra venstre:

Lotte Rohdenwiller, børnehaveklasseleder

Lisbeth Müller, vikar

Kristine Lund Kristensen, lærer

Tina Johannessen, vikar

Anne-Gitte Olsen, skolesekretær

Brigitte Nielsen, lærer (ikke på foto)

Eva Drejø, lærer (ikke på foto)

Bjarke B. Johansen, lærer (ikke på foto)

Kirsten Petersen, SFO-leder (ikke på foto)

Karen Pedersen, SFO-pædagog (ikke på foto)

Line Rasmussen, SFO-medhjælper (ikke på foto)


Praktiske oplysninger – Skoleåret 2012/13

Skolepenge for skoleåret 2011/12

betales i 11 rater, fra august 2012 - juni 2013

Klasse Pr. år 1. barn/md 2. barn/md 3. barn/md 4. barn/md Tillæg

lejrskole/md

Bh kl 11.330 1.030 773 515 258 0

1 11.330 1.030 773 515 258 0

2 11.902 1.082 812 541 271 0

3 11.902 1.082 812 541 271 0

4 11.902 1.082 812 541 271 0

5 12.463 1.133 850 567 283 200

6 12.463 1.133 850 567 283 0

7 12.463 1.133 850 567 283 250

8 13.596 1.236 927 618 309 0

9 13.596 1.236 927 618 309 400

Lejrskolerne er obligatoriske – med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Uanset ind-/udmeldelsestidspunkt skal der betales det fulde beløb for lejrskoledeltagelse.

Udmeldelse skal ske med en fuld måneds varsel.

Der skal tilmeldes PBS, ellers tillægges gebyr på kr. 150,00 pr. måned.

SFO betaling for skoleåret 2011/12

betales i 11 rater, fra august 2012 - juni 2013

SFO (Solstrålen) modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Solstrålen har åbent alle hverdage fra kl. 6.30-7.45 og igen fra 11.40-17.00, fredag dog kun til

kl. 16.00. Solstrålen har dagligt åbent - undtagen lørdage, søndage, helligdage, 23. december,

mellem jul og nytår, den 10. maj 2013, 5. juni 2013 og ugerne 29, 30 og 31 i 2013.

Der kan kun foretages modulændring i december.

Modul Kr. årligt Kr. pr. md

A: 1-10 timer/ugen 750 8.250

B: 11-22,5 timer/ugen 1.125 12.375

C: 23-27,5 timer/ugen 1.225 13.475

D: Over 27,5 time/ugen 1.325 14.575

Udmeldelse skal ske med en fuld måneds varsel. Dvs., at der skal betales for den måned, hvori udmeldelsen

sker og den følgende måned. Der kan ikke foretages udmeldelse af elever i maj og juni måned.

Madordning 70,00 kr./md.

Høng Privatskole 49


Tlf. Kontor: 5884 1770

Lær. vær.: 5884 1774

Sfo: 5884 1775

50 Høng Privatskole

Høng Privatskole

Hovedgaden 47

4270 Høng

www.hoengprivatskole.dk Bankkonto.: 0519-2001252

info@hoengprivatskole.dk SE- nr.: 57157313

Outsource dk • www.outsource-dk.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!