SYMBOLER PÅ VIDEOFILM - Medierådet for Børn og Unge

medieraadet.dk

SYMBOLER PÅ VIDEOFILM - Medierådet for Børn og Unge

SYMBOLER VIDEOFILM

- en undersøgelse der afdækker kendskabsgraden, forståelsen af

og holdningen til symbolerne.

AUGUST 1999

Tilladt for børn over 15 år

Tilladt for alle, men frarådes

børn under 7 år

Tilladt for alle

Tilladt for børn over 11 år

MEDIERÅDET

FOR BØRN OG UNGE


SYMBOLER VIDEOFILM

- en undersøgelse der afdækker kendskabsgraden, forståelsen af

og holdningen til symbolerne.

MEDIERÅDET

FOR BØRN OG UNGE

Udgivet af

Medierådet for Børn og Unge

Vognmagergade 10, 2

1120 København K

Tlf.: 33 74 34 75

Fax.: 33 74 34 79

Email: mediraad@dfi.dk

Redaktion

Susanne Boe (ansvarshavende)

Michèle Albertsen

Rune Gregers Meyer

Gennemført med bistand fra

Albertsen & Hvidt

Kanonbådsvej 10

1433 København K

Oplag: 1.500

Distribution:

Medierådet for Børn og Unge

ISBN: 87-987387-1-2


INDHOLD

1. Sammenfatning 4

2. Formål og baggrund 4

3. Metode og gennemførelse 5

Leje/køb 5

Identificering af respondenter 5

Respondenter med børn under 15 år 5

4. Resultater og konklusioner 6

4.1 Kendskab til symbolerne 6

"Hvor mange af de 4 symboler har du set før?" 6

"Hvad betyder 7-symbolet?" 7

"Hvad betyder A-symbolet?" 7

"Hvad betyder 11-symbolet?" 8

"Hvad betyder 15-symbolet?" 8

Delkonklusion 8

4.2 Holdning til symbolerne. 10

"Synes du, at det er en god idé at mærke videofilm med symbolerne?" 10

"Hvor ofte bruger du selv symbolerne som vejledning?" 10

Delkonklusion 11

4.3 Brugsfrekvens af videofilm - leje og køb 12

"Hvor ofte lejer du videofilm?" 12

"Hvor ofte køber du videofilm?" 12

Delkonklusion 13

Samlet konklusion 13

5. Anbefaling 14

6. Bilag 15

6.1 Metode og gennemførelse 15

6.2 Identificering af respondenterne 18

6.3 Spørgeskema 19

6.4 Oversigt over de forretninger, der har deltaget i/bistået med undersøgelsen 20

6.5 Undersøgelsens data 21


1. SAMMENFATNING

Medierådet for Børn og Unge har i foråret 1999 foretaget en spørgeskemaundersøgelse

til afdækning af kendskabsgraden, forståelsen af og holdningen til symboler

på videofilm. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Foreningen af Danske

Videogramdistributører.

Undersøgelsen har vist, at langt hovedparten af forbrugerne er positive overfor

mærkning af videofilm. Forbrugerne finder, at symbolerne er nemme at forstå.

Godt halvdelen af respondenterne med børn under 15 år svarer, at de ikke har set

symbolerne før og altså ikke kender den eksisterende ordning.

Konklusionen på undersøgelsen er, at der er et stort behov for information af forbrugerne,

som bør vejledes mere målrettet om ordningen.

Forbrugerne må have større kendskab til symbolerne, hvis de skal have betydning

for valget af videoer.

2. FORMÅL OG BAGGRUND

Formålet med undersøgelsen har været at belyse kendskabsgraden, forståelsen af

og holdningen til Medierådet for Børn og Unge’s symboler på videofilm.

Medierådet for Børn og Unge vil gerne vide om den eksisterende mærkningsordning

for videoer bliver anvendt af brugerne, og i bekræftende fald om den fungerer

tilfredsstillende.

Mærkningsordningen fik virkning medio maj 1995 og har nu fungeret i 4 år. Det

tog et par år, før ordningen slog fuldt igennem, men ifølge Foreningen af Danske

Videogramdistributører er ca. 98% af alle videoer på markedet nu mærkede.

Symbolerne viser Medierådet for Børn og Unge’s vurdering af film og er trykt på

eller påsat som mærkat på videoens omslag på både for- og bagside. Symbolet er

desuden vist på selve kassetten.

Medierådet for Børn og Unge har fået bistand af konsulentfirmaet Albertsen &

Hvidt gennem undersøgelsesfasen og ved bearbejdningen af spørgsmålene.

4


3. METODE OG GENNEMFØRELSE

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i ugerne 13 til 15 1999 i forretninger,

hvor man kan henholdsvis købe og leje videoer.

Der er i alt besvaret 479 skemaer fra Sjælland, Fyn og Jylland. Ni skemaer indeholdt

dobbeltkryds og blev frasorteret.

Leje/køb

65% af samtlige respondenter har besvaret spørgeskemaet i en lejeforretning,

mens 35% af samtlige respondenter har besvaret spørgeskemaet i forretninger

med købevideoer.

Ved gennemgangen af undersøgelsens resultater, vil der ikke blive sondret mellem

resultaterne fra de forskellige landsdele eller om resultaterne stammer fra lejeeller

købsforretninger.

Identificering af respondenter

Ved gennemgangen af undersøgelsens resultater er der ikke skelnet mellem

erhvervstilknytning eller om respondenten er mand eller kvinde.

Respondenter med børn under 15 År

Spørgeskemaerne blev udsendt i to omgange. Spørgsmålet ”Har du børn under

15 år?” blev tilføjet for at præcisere, om respondenterne tilhører denne kategori,

som er undersøgelsens primære målgruppe.

Respondenter uden børn er også interessante, da de muligvis får børn eller

køber/lejer videoer til andres børn.

Besvarelserne fra respondenter med børn under 15 år er analyseret selvstændigt

og udgør 83 ud af 231, hvilket svarer til 36% og til 18% af samtlige besvarelser.

En uddybende behandling af metoden og undersøgelsens gennemførelse fremgår

af bilag 6.1.

5


4.

4.1

RESULTATER OG KONKLUSIONER

I det følgende præsenteres undersøgelsens resultater. Formålet med spørgsmålene

har været at afdække kendskabsgraden, forståelsen af og holdningen til symbolerne.

KENDSKAB TIL SYMBOLERNE

De første 5 spørgsmål i spørgeskemaet, jf. bilag 6.3, der belyser respondenternes

kendskab til symbolerne som helhed og forståelsen af de enkelte symbolers betydning,

er behandlet som ét afsnit.

"Hvor mange af de 4 symboler har du set før?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

26 31 4 34 5

21 27 7 40 5

13 23 6 54 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dem alle Nogle af dem Et af dem

Aldrig set dem Ved ikke

61% af samtlige respondenter har set dem alle, nogle af dem eller et af symbolerne,

mens 34% ikke har set dem før. 5% svarer ”ved ikke”.

Af respondenter med børn har 42% set dem alle, nogle af dem eller et af symbolerne,

mens 54% aldrig har set dem før. 4% svarer ”ved ikke”.

6


"Hvad betyder 7-symbolet?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

54% af samtlige respondenter svarer korrekt, at symbolet betyder "Tilladt for alle,

men frarådes børn under 7 år". 27% svarer forkert, mens 19% svarer "ved ikke".

Af respondenter med børn svarer 46% korrekt, at symbolet betyder "Tilladt for alle,

men frarådes børn under 7 år". 35% svarer forkert, mens 21% svarer "ved ikke".

"Hvad betyder A-symbolet?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

54 9 18 19

54 6 16 24

46 14 19 21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Anbefales børn på 7

Forbudt for børn under 7 år Ved ikke

69 9 22

68 5 27

71 7 22

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tilladt for alle Anbefales alle Ved ikke

69% af samtlige respondenter svarer korrekt, at symbolet betyder "Tilladt for alle".

9% svarer forkert, mens 22% svarer "ved ikke".

Et næsten tilsvarende billede finder vi hos respondenter med børn, hvor 71% svarer

korrekt, mens 7% svarer forkert. 22% svarer "ved ikke".

7


"Hvad betyder 11-symbolet?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

69% af samtlige respondenter svarer korrekt, at symbolet betyder "Tilladt for børn

over 11 år". 9% svarer forkert, mens 22% svarer "ved ikke".

Et nogenlunde tilsvarende billede finder vi hos respondenter med børn, hvor 60%

svarer korrekt, mens 17% svarer forkert. 23% svarer "ved ikke".

"Hvad betyder 15-symbolet?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

69 9 22

72 4 24

60 17 23

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tilladt for børn over 11 år Anbefales børn på 11 år Ved ikke

79 5 16

78 3 19

70 10 20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tilladt for børn over 15 år Anbefales børn på 15 år Ved ikke

79% af samtlige respondenter svarer korrekt, at symbolet betyder "Tilladt for børn

over 15 år". 5% svarer forkert, mens 16% svarer "ved ikke".

Det stort set samme forhold gør sig gældende for respondenter med børn, hvor

70% svarer korrekt, mens 10% svarer forkert. 20% svarer "ved ikke".

8


Delkonklusion

Det må konstateres, at der et lavt kendskab til symbolerne som helhed, især hos

respondenter med børn.

I alt angiver 54% af respondenter med børn, at de aldrig har set symbolerne før.

Denne procentdel er højere end for samtlige respondenter, hvor kun 34% angiver,

at de aldrig har set dem før.

Ser man på hvor mange, der har set alle symboler, ligger respondenter med børn

også under samtlige respondenter, idet kun 13% af respondenter med børn har

set alle mod 26% af samtlige respondenter.

Sammenholdes kendskabet til symbolerne som helhed med resultatet af forståelsen

af det enkelte symbol, kan man fastslå, at symbolerne er lette et forstå.

Respondenterne har sværest ved at forstå ”7 ” symbolet, hvor 46% af respondenter

med børn angiver det korrekte svar.

”Alle” symbolet er mest forståeligt, idet hele 71% af respondenter med børn svarer

korrekt. ”11” og ”15 ” symbolerne ligger på næsten samme høje niveau.

Hovedindtrykket er, at symbolerne generelt har en høj signalværdi, idet respondenterne

angiver, at de forstår dem, også selv om at de angiver, at de ikke kender dem.

9


4.2

HOLDNING TIL SYMBOLERNE

Her ønsker Medierådet for Børn og Unge at få belyst, hvordan holdningen er til

mærkning af videofilm, og om symbolerne benyttes som vejledning.

"Synes du, at det er en god idé at mærke videofilm med symbolerne?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

73% af samtlige respondenter svarer ”ja, det er en god ide at mærke videofilm

med symboler”. Heraf mener 62%, at det er en god vejledning, imens de øvrige

angiver andre grunde hertil. 20% finder mærkningen er overflødig, formynderisk

eller at den af andre grunde ikke er en god ide.

Af respondenter med børn svarer 69% svarer ”ja, det er en god ide at mærke

videofilm med symboler”, heraf mener 64% det er en god vejledning, imens de

øvrige angiver andre grunde hertil. 21% mener ikke det er en god ide, fordi det er

overflødigt, formynderisk eller af andre grunde.

"Hvor ofte bruger du selv symbolerne som vejledning?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

62 11 12 4 4

61 13 10 4 3

64 5 13 5 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, fordi det er en god vejledning Ja, af andre grunde

Nej, fordi det er overflødigt Nej, fordi det er formynderisk

Nej, af andre grunde Ved ikke

3 20 72 5

1 19 73 7

5 24 66 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altid En gang imellem Aldrig Ved ikke

72% af samtlige respondenter svarer, at de aldrig bruger symbolerne som vejledning,

mens 23% bruger symbolerne en gang imellem eller altid.

Samme tendens finder vi hos respondenter med børn, hvor 66% svarer, at de aldrig

bruger symbolerne som vejledning, mens 29% bruger symbolerne en gang imellem

eller altid.

9

7

10

10


Delkonklusion

Hovedparten af respondenterne finder, at mærkningen er en god vejledning, men

angiver samtidig, at de ikke benytter mærkningen som vejledning.

Undersøgelsesresultatet fra respondenter med børn, der angiver, at de ikke benytter

mærkningen som vejledning, kan sammenholdes med undersøgelsesresultatet

fra respondenter med børn, der angiver, at de aldrig har set symbolerne før og altså

ikke har kendskab til mærkningen. De ca. 50% respondenter med børn, der ikke

kender symbolerne, bruger dem heller ikke.

Ser man bort fra denne gruppe, er der stadig en del, der kender ordningen, som

ikke bruger den som vejledning.

Medierådet for Børn og Unge antager, at denne gruppe indeholder både ”de

ansvarsbevidste forældre”, der selv vurderer, hvad deres børn skal se, og som markerer

denne holdning i svaret, og en anden type forældre, der ikke kontrollerer,

hvad deres børn ser.

11


4.3

BRUGSFREKVENS AF VIDEOFILM

- LEJE OG KØB

Spørgsmålene i dette afsnit søger at belyse respondentens brugsfrekvens med hensyn

til leje og køb af videofilm.

"Hvor ofte lejer du videofilm?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

75% af samtlige respondenter svarer, at de lejer videofilm en gang om måneden

eller oftere, mens 25% lejer videofilm et par gange om året eller sjældent/aldrig.

Af respondenter med børn svarer 64%, at de lejer videofilm en gang om måneden

eller oftere, mens 36% lejer videofilm et par gange om året eller sjældent/aldrig.

"Hvor ofte køber du videofilm?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

23 17 35 12 13

21 10 40 13 16

23 10 31 12 24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En gang om ugen Flere gange om ugen En gang om måneden

Et par gange om året Sjældent/aldrig

20 34 46

15 30 55

32 39 29

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En gang om måneden Et par gange om året Sjældent/aldrig

20% af samtlige respondenter svarer, at de køber videofilm en gang om måneden,

mens 80% køber videofilm et par gange om året eller sjældent/aldrig.

Af respondenter med børn svarer 32%, at de køber videofilm en gang om måneden,

mens 68% køber videofilm et par gange om året eller sjældent/aldrig.

12


Delkonklusion

Af respondenter med børn lejer 36% videofilm et par gange om året eller sjældent/

aldrig.

Ser man på købsresultaterne for respondenter med børn, er der 68%, der køber

videofilm et par gange om året eller sjældent/aldrig.

Købsvideoerne bliver mærket med en mærkat eller symbolet trykkes på videoens

omslag på både for- og bagside. Symbolet er desuden vist på selve kassetten (videobåndet).

I lejesituationen møder forbrugeren kun symbolerne på omslaget af de videoer, der

udstilles i forretningen. Når den udvalgte video tages med hjem, sker det i en anonym

kassette uden symboler. På selve videobåndet vises symbolet enten uden farver

eller slet ikke.

Det er muligt, at en del af forklaringen til det manglende kendskab til symbolerne

er, at respondenter med børn relativt sjældent ser symbolerne.

Samlet konklusion

Undersøgelsen viser, at forbrugerne er positive overfor mærkningsordningen. Den

overvejende del af respondenterne kan nemt afkode symbolerne, men næsten

halvdelen af respondenterne med børn under 15 år svarer, at de ikke har set symbolerne

før, og må som følge heraf heller ikke have kendskab til ordningen.

Forståelsen af ”alle” symbolet er størst, idet tre fjerdedele af respondenterne svarer

korrekt tæt fulgt af ”11” og ”15” symbolet. ”7” symbolet findes sværest, men

alligevel kan godt halvdelen afkode budskabet.

Medierådet for Børn og Unge finder, at respondenternes positive holdning til forbrugervejledning

i form af mærkning er en væsentlig faktor, som bekræfter, at forbrugerne

ønsker at blive informeret. Medierådet for Børn og Unge har nu en opgave i

at informere brugeren.

Mediebilledet har ændret sig eksplosivt i de senere år, og det er nødvendigt at give

forbrugeren redskaber til at orientere sig, da videotitlerne ofte ikke afslører indholdet

af produktet. Der må være enkle, fælles standarder, som giver et klart signal

om, hvad forbrugeren skal være opmærksom på.

Analysen af brugsfrekvensen af køb af videoer viser, at der er en meget stor gruppe,

der relativt sjældent køber videoer, hvorpå symbolerne findes. Det vil sige, at forbrugeren

ikke så tit kommer i berøring med symbolerne. Forbrugeren har behov for

mere information og flere oplysninger om mærkningen, ellers vil Medierådet for

Børn og Unges vurderinger af filmene ikke blive brugt.

13


5. ANBEFALING

Hovedkonklusionen på rapporten er, at størstedelen af forbrugerne gerne vil have

vejledning, bl.a. ved hjælp af mærkning. Men de kender ikke symbolerne, og de

bruger ikke symbolerne.

Medierådet for Børn og Unge vil søge at styrke kendskabet til symbolerne ved at gøre

dem mere synlige og styrke forældrenes forståelse af films påvirkninger på børn.

Medierådet for Børn og Unge vil i samarbejde med Foreningen af Danske Videogramdistributører

udarbejde strategier for at gøre symbolerne kendte.

Foreningen af Danske Videogramdistributørers tilsagn om at medvirke er af

afgørende betydning, da det ofte er via forhandlerne, at forbrugerne får kontakt

med symbolerne. Der er mulighed for at udbrede kendskabet ved information af

medarbejdere, plakater i butikker, indstik i videokassetter, der viser symbolerne,

mærkning af kassetter til lejefilm.

Medierådet for Børn og Unge er klar over, at opgaven kun kan løses ved et langt

sejt træk, hvor forskellige initiativer supplerer hinanden. En massiv reklameindsats

ville selvfølgelig kunne motivere forbrugeren her og nu, men formålet er at opnå

en langtidseffekt.

Medierådet for Børn og Unge vil derudover arbejde for påvirkning af medierne

med oplæg til kulturpolitiske debatter om rådets kriterier og arbejde. Som eksempel

på mulige samarbejdspartnere kan nævnes dagblade, større tidsskrifter samt DR TV

og TV 2’s børneprogrammer.

Medierådet for Børn og Unge vil arbejde for at udvikle bevidstheden om betydningen

af symbolerne for forældre og andre, der tager vare på børn. Målet er at få

både børn og voksne til at tage stilling til brugen af levende billeder i bred forstand.

Væsentlige samarbejdspartnere vil være andre børne- og filmorganisationer, bl.a. Det

Danske Filminstitut, Danske Børnefilmklubber, børneinstitutioner, fritidsklubber mv.

Et andet initiativ vil være at arbejde med synenergieffekter ved at forbrugeren ikke

alene ser symbolerne på videoomslag, men også i andre filmrelaterede sammenhænge.

Symbolerne bruges på nuværende tidspunkt i begrænset omfang ved annoncering

af spillefilm i større Københavnske dagblade og undertiden på filmplakater. Målet

er at få udvidet antallet af dagblade, der vil bruge symbolerne i deres annoncering,

og at symbolerne vises på filmplakater i et større omfang end nu.

Foreningen af Danske Filmudlejere bør inddrages i dette samarbejde.

14


6.

6.1

BILAG

METODE OG GENNEMFØRELSE

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i ugerne 13 til 15 1999 i forretninger, hvor

man kan henholdsvis købe og leje videoer.

Der er i alt besvaret 479 skemaer fra Sjælland, Fyn og Jylland. Ni skemaer indeholdt

dobbeltkryds og blev frasorteret.

Geografi

Nedenstående oversigt viser den geografiske fordeling af de forretninger, der har

deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen i forretninger, hvor videoer er til leje, er foretaget over hele landet,

mens undersøgelsen i forretninger, hvor videoer kan købes, alene er foretaget i

Storkøbenhavn.

Geografisk sted Udsendt Retur Svar i %

Storkøbenhavn (leje og køb) 417 364 87 %

Fyn (leje) 200 58 29 %

Jylland (leje) 200 57 29 %

Totalt 817 479 59 %

Samlet vægter resultater fra Storkøbenhavn tungest. Der er flere grunde hertil. Dels

på grund af resultaterne fra undersøgelse i købssituationer, dels fordi lejeforretninger

i provinsen har en meget lav besvarelsesprocent.

Leje/køb

65% af samtlige respondenter har besvaret spørgeskemaet i en lejeforretning,

mens 35% af samtlige respondenter har besvaret spørgeskemaet i forretninger

med købevideoer.

Ser man specielt på respondenter med børn, så forskyder dette billede sig lidt. Tallene

er her henholdsvis 45% i lejesituationen og 55% i købssituationen.

Forretninger, hvor videoer købes.

Nedenstående oversigt viser hvilke forretninger, der har deltaget i undersøgelsen.

Respondenten har fået udleveret spørgeskemaet på et clipboard af feltarbejderen,

der som hovedregel har stået i den afdeling af forretningen, hvor der sælges videoer/spil.

Skemaet er udfyldt af respondenten uden hjælp fra feltarbejderen ved

afkrydsning af forvalgte svarmuligheder, jf. bilag 6.3, der viser skemaet.

Forretninger Udsendt Retur Svar i % Dato Kl.

Bilka, Hundige 30 29 97 % 27/03 12-13

Bilka, Ishøj 30 29 97 % 27/03 14-15

Fona 2000, Østergade 36 36 100 % 23/03 14-18

Fona 2000, Østergade 31 31 100 % 24/03 12-16

T.P. Musikmarked, København 60 29 48 % 27/03 10-12

Videonetto, Østerbro 30 15 50 % 27/03 12-16

Total 217 169 78 %

15


Forretninger, hvor videoer kan lejes.

Nedenstående oversigt viser, hvilke forretninger der har deltaget i undersøgelsen.

Feltarbejdet er udført af ekspedienterne i de pågældende forretninger. Respondenterne

er tilfældigt valgte kunder på de nævnte steder.

Spørgeskemaerne er sendt til følgende forretninger på Sjælland, Fyn og Jylland.

Forretninger Udsendt Retur Svar i % Tidsrum (uge)

Mr. Video, Tåstrup 200 195 98 % 13, 14, 15

Video 4, Odense 200 58 29 % 13, 14, 15

Bogard, Ålborg 200 57 29 % 13, 14, 15

Total 600 310 52 %

Ved gennemgangen af undersøgelsens resultater, vil der ikke blive sondret mellem

resultaterne fra de forskellige landsdele eller om resultaterne stammer fra leje- eller

købsforretninger.

Identificering af respondenter

Erhverv

Respondenterne er blevet bedt om at tilkendegive deres erhvervsmæssige tilhørsforhold.

Der er 52 skemaer, hvor respondenterne ikke har udfyldt dette felt. Oplysningerne

er sorteret efter stillingsbetegnelser, som herefter er kategoriseret i nedenstående

afsnit, jf. oversigt.

Indplacering Fordeling samlet

Direktører og overordnede funktionærer 7 %

Faglærte arbejdere 14 %

Funktionærer, ledende 10 %

Funktionærer, iøvrige 21 %

Ikke faglærte arbejdere 20 %

Studerende 24 %

Uden for arbejdsmarkedet 4 %

Total 100 %

Den største afsnit er ”studerende”. Betegnelsen dækker alle under uddannelse.

Ved gennemgangen af undersøgelsens resultater er der ikke skelnet mellem erhvervstilknytning.

Mand/kvinde

Identifikationsspørgsmålet ”Hvilket køn er du” har vist, at af samtlige respondenter

er den overvejende del mænd, idet 66% af de spurgte er mænd og 34% kvinder.

Ser man på respondenter med børn udgør den overvejende del svarende til 63%

mænd. 37% er kvinder.

Ved gennemgangen af undersøgelsens resultater, er der ikke skelnet mellem om

respondenten er mand eller kvinde.

16


Har du børn under 15 år?

Spørgeskemaerne blev udsendt i to omgange. Spørgsmålet ”Har du børn under 15

år?” blev tilføjet for at præcisere, om respondenterne tilhører denne kategori, som

er rådets primære målgruppe.

Mærkningsreglerne henvender sig primært til forældre, og en mere præcis besvarelse

på undersøgelsens centrale spørgsmål skønnes at kunne give nyttige oplysninger

til brug for Medierådet for Børn og Unge’s overvejelser om rådets fremtidige politik

på informationsområdet.

Svarprocent Udsendt Retur Svar i % I % af samtlige svar

Skema, uden spørgsmål om børn 400 248 62 % 52 %

Skema, med spørgsmål om børn 417 231 55 % 48 %

i alt 817 479 59 % 100 %

Besvarelserne fra respondenter med børn under 15 år er analyseret selvstændigt og

udgør 83 ud af 229, hvilket svarer til 36% og til 18% af samtlige besvarelser.

17


6.2

IDENTIFICERING AF RESPONDENTERNE

Følgende spørgsmål har til formål at bestemme respondentens alder og køn, samt

om de har børn under 15 år.

"Hvad er din alder?"

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

Aldersfordelingen hos samtlige respondenter er hovedsaligt mellem 18 og 46 år,

hvor de primært fordeler sig i aldersgrupperne 25-35 år. Et ganske lille afsnit danner

ydergrænser, hvilket vil sige under 18 år og over 46 år.

Hos respondenterne med børn, er alderen stort set ligeligt fordelt i aldersgrupperne

25-35 år og 36-46 år.

"Hvilket køn er du?"

Undersøgelsen viser, at 66% af samtlige respondenter er mænd og 34% er kvinder.

Af respondenter med børn er 63% mænd og 37% er kvinder.

"Har du børn under 15 år?"

2 4 26 41 18

5 2 31 38 10 14

4 50 41 5

0-14 år 15-17 år 18-24år 25-35år 36-46 år 47 år og derover

Samtlige respondenter

Respondenter uden børn

Respondenter med børn

Respondenter med børn

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66 34

59 41

63 37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mand Kvinde

36 64

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nej

Undersøgelsen viser, at 36% af de respondenter, der fik spørgeskemaet om børn,

har børn. Undersøgelsen viser, at hovedparten af respondenterne er mellem 25 og

35 år, er mænd og ikke har børn under 15 børn.

9

18


6.3

SPØRGESKEMA

1) HVOR MANGE AF DE 4 SYMBOLER HAR DU SET FØR?

Dem alle Nogle af dem Ét af dem Aldrig set dem Ved ikke

2) HVAD BETYDER

Tilladt for alle, men fra- Anbefales børn på 7 år Forbudt for børn under 7 år Ved ikke

rådes børn under 7 år

3) HVAD BETYDER

Tilladt for alle Anbefales alle Ved ikke

4) HVAD BETYDER

Tilladt for børn over 11 år Anbefales børn på 11 år Ved ikke

5) HVAD BETYDER

Tilladt for børn over 15 år Anbefales børn på 15 år Ved ikke

6) SYNES DU, AT DET ER EN GOD IDÉ AT MÆRKE VIDEOFILM MED SYMBOLERNE?

Ja, fordi det er en god vejledning Ja, af andre grunde Nej, fordi det er overflødigt

Nej, fordi det er formynderisk Nej, af andre grunde Ved ikke

7) HVOR OFTE BRUGER DU SELV SYMBOLERNE SOM VEJLEDNING?

Altid En gang imellem Aldrig Ved ikke

8) HVOR OFTE LEJER DU VIDEOFILM?

Én gang om ugen Flere gange om ugen Én gang om måneden Et par gange om året

Sjældent/aldrig

9) HVOR OFTE KØBER DU VIDEOFILM?

Én gang om måneden Et par gange om året Sjældent/ aldrig

10) HVAD ER DIN ALDER?

0 – 14 år 15 - 17 år 18 - 24 år 25 – 35 år 36 - 46 år 47 og derover

11) HVILKET KØN ER DU? 12) HAR DU BØRN UNDER 15 ÅR? 13) HVAD ER DIT ERHVERV?

Mand Kvinde Ja Nej (F.eks. sygeplejerske, smed,

studerende, pensionist)

19


6.4

OVERSIGT OVER DE FORRETNINGER, DER HAR

DELTAGET I/BISTÅET MED UNDERSØGELSEN

Udlejningsforretninger:

Mr. Video

Køgevej 50

2630 Tåstrup

Video 4

Rosengårdscentret 228

5220 Odense SØ

Bogard

Danmarksgade 23

9000 Ålborg

Salgssteder:

Fona 2000

Østergade 47

1100 København K

Bilka Lavprisvarehus

Hundige Storcenter

2670 Greve

Bilka Ishøj

Ishøj Lille Torv 1

2635 Ishøj

T.P. Musikmarked ApS

Roskildevej 33

2000 Frederiksberg

VIDEONETTO

Østerbrogade 70

2100 København Ø

Konsulentfirma:

Albertsen & Hvidt

Kanonbådsvej 10

1433 København K

20


Spørgsmål

Skema nr.

Respondenter med børn (i %)

Respondenter uden børn (i %

Samtlige respondenter (i %)

Middelværdi (i %)

Fra Børn

Antal X

Antal blanke

Kontrol

Kontrol (horisontalt)

Fra ikke-børn

Antal X

Antal blanke

Kontrol

Kontrol (horisontalt)

Fra Alle

Antal X

Antal blanke

Kontrol

Kontrol(horisontalt)

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Sted Afvigelser

Dem alle

Nogle af dem

Et af dem

Aldrig set dem

Ved ikke

Forbudt for børn under 7 år

Anbefales børn på 7

Tilladt for alle, men frarådes

børn under 7 år

Ved ikke

Tilladt for alle

Anbefales alle

13 23 6 54 4 46 14 19 20 71 7 22 60 17 23 70 10 20 64 5 13

21 28 7 40 5 54 6 16 24 67 5 27 72 4 24 78 3 19 61 12 10

26 31 5 34 5 54 9 18 19 69 9 22 69 9 22 79 6 16 62 11 12

17 25 6 47 4 50 10 18 22 69 6 25 66 11 24 74 6 20 63 9 12

Ved Ikke

Tilladt for børn over 11 år

Anbefales børn på 11 år

Ved ikke

Tilladt for børn over 15 år

Anbefales børn på 15 år

Ved ikke

Ja, fordi det er en god vejledning

Ja, af andre grunde

Nej, fordi det er overflødigt

Nej, fordi det er formynderisk

Nej af andre grunde

Ved ikke

En gang imellem

Altid

5 4 10 5 24 66 5 23 10 31 12 24 32 39 29 0 0 4 51 41 5 63 37 100 0 94 100 11

4 3 9 1 19 73 7 21 10 40 13 16 15 30 55 5 2 31 38 10 14 59 41 0 100 91 100 10

4 4 7 3 20 72 5 23 17 35 12 13 21 34 46 2 4 26 41 18 9 66 34 36 64 89 100 15

4 3 9 3 22 69 6 22 10 36 13 20 23 34 42 3 1 17 44 26

9 61 39 50 50 93 100 10

11 19 5 45 3 38 12 16 17 58 6 18 49 14 19 58 8 17 53 4 11 4 3 8 4 20 54 4 19 8 26 10 20 26 32 24 0 0 3 42 34 4 52 31 83 0 78 83 7

70 64 78 38 80 44 70 66 66 23 77 65 30 69 63 25 75 66 27 78 72 79 80 75 79 63 29 77 64 75 57 73 63 57 50 57 83 83 80 41 48 79 31 52 0 83 5 0 76

81 83 83 83 83 82 82 82 83 81 83 83 79 83 82 83 83 83 80 82 83 83 83 83 83 83 83 81 83 83 83 83 83 83 82 81 83 83 83 83 82 83 83 83 83 83 83 83 83

83 83 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 83 83 83 83 83 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

30 41 10 58 7 79 9 23 35 98 8 40 103 6 35 113 4 27 89 18 15 6 4 13 2 28 106 10 30 15 59 19 23 22 43 80 8 3 45 55 15 20 85 60 0 146 133 146 14

115 105 136 88 139 65 129 122 111 47 136 106 41 138 110 30 140 119 54 125 130 140 142 132 144 116 39 135 115 130 87 127 123 124 101 66 137 143 101 91 130 126 61 86 146 0 13 0 132

145 146 146 146 146 144 138 145 146 145 144 146 144 144 145 143 144 146 143 143 145 146 146 145 146 144 145 145 145 145 146 146 146 146 144 146 145 146 146 146 145 146 146 146 146 146 146 146 146

146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 146 146 145 145 145 146 146 146 146 146 146 145 145 146 146

123 143 22 157 21 253 40 85 88 323 42 102 322 43 100 367 26 74 287 51 56 18 18 34 16 94 335 22 108 78 166 58 60 96 157 215 8 19 122 194 86 41 310 159 83 146 421 470 63

338 327 448 311 449 211 413 381 381 142 425 366 138 423 368 98 438 396 171 413 412 452 452 435 451 372 133 443 361 388 302 412 410 372 309 253 459 450 348 275 382 429 160 310 384 324 49 0 407

461 470 470 468 470 464 453 466 469 465 467 468 460 466 468 465 464 470 458 464 468 470 470 469 467 466 468 465 469 466 468 470 470 468 466 468 467 469 470 469 468 470 470 469 467 470 470 470 470

466 466 466 466 466 466 466 466 466 467 467 467 465 465 465 467 467 467 464 464 464 464 464 464 467 467 467 467 470 470 470 470 470 468 468 468 470 470 470 470 470 470 469 469 229 229

Aldrig

6.5 UNDERSØGELSENS DATA

Ved ikke

En gang om ugen

Flere gange om ugen

En gang om måneden

Et par gange om året

Sjældent/aldrig

En gang om måneden

Et par gange om året

Sjældent/aldrig

0-14 år

15-17 år

18-24 år

25-35 år

36-46 år

47 og derudover

Mand

Kvinde

Nej

Ja

Erhverv (skriv erhverv)

Skriv studiested

Skriv afvigelse

(alle afvigelser noteres)

More magazines by this user
Similar magazines