Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 7, onsdag den 29. Maj 2013 ...

gabolig.dk

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 7, onsdag den 29. Maj 2013 ...

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 7,

onsdag den 29. Maj 2013, kl. 20.30

i beboerhuset Færingegården på Færingevej

Tilstede: mødt 3 beboere. Herudover var der repræsentanter fra hovedbestyrelsen

der er afdelingsbestyrelse for afdelingen, samt repræsentanter fra administrationen.

DAGSORDEN:

Ad 1:

LKP valgtes som dirigent og konstaterede, at mødet var rettidigt og lovligt indvarslet.

Ad 2:

Der forelå ingen beretning.

Ad 3:

LKP gennemgik afdelingens årsregnskab for 2012 udvisende et overskud på kr.

156.172,00.

Overskuddet skyldtes hovedsageligt, at et mindre forbrug på konto 105.9, nettokapitaludgifterne,

idet der var u amortiseret lån, som ikke var budgetteret.

Herudover var der mindre besparelser på posten konto 105, renholdelse med kr.

10.000,00 samt besparelser på den alm. Vedligeholdelse, konto 1115, med kr.

18.000,00.

LKP bemærkede, at der havde været et merforbrug på konto 117 istandsættelse

ved fraflytning (A-ordningen), idet udgifterne til A-ordningen havde andraget mere

end henlæggelserne.

Der skulle ses herpå i forbindelse med budgetlægningen.

Det samme gjorde sig gældende ved konto 130, tab ved fraflytning, hvor der havde

været en udgift på kr. 8.034,00 hvoraf kun de kr. 8.000,00 kunne dækkes af

henlæggelserne.

Herudover havde der på konto 206 været korrektioner for tidligere år, idet der er

kommet ejendomsskat tilbage med kr. 4.949,00.

LKP oplyste, at afdelingen havde et samlet indestående på kontoen for opsparet

overskud med kr. 64.816,00, idet en del af overskuddet var blevet brugt til dækning

af tidligere underskud.


Regnskabet godkendtes.

Ad 4:

Til afdelingsbestyrelse nyvalgtes Per Chantelou, Kim Cittrup Jensen og Marianne

Svidt Edvart

Som suppleant for et år valgtes Louise Møller.

Ad 5:

Der forespurgtes til udskiftning af toiletter. Der var flere lejligheder hvor toiletterne

ikke var optimale længere.

JHP lovede at se herpå.

Der blev spurgt til nye køleskabe. JHP oplyste, at køleskabet var på vej.

Der blev spurgt til den nye signalleverandør. Man ønskede oplysninger

om, om man var bundet til Yousee.

JHP orienterede herom og oplyste, at der tidligere havde været antennefællesskab

med den konkursramte Randersegnens boligforenings afdeling,

naboafdelingen.

Denne antenne var nu overtaget af Yousee; men var ikke ”gift med” Yousee.

Der ønskedes at der blev lagt flis på det sidste stykke ned mod Christas

lejlighed. JHP oplyste, at viceværten ville drage omsorg herfor.

JHP oplyste, at der ville blive afholdt markvandring i løbet af juni måned.

Mødet slut

LKP ref.

Ps. Efter mødets afslutning oplyste bestyrelsen, at man havde konstitueret sig

med Marianne Svidt Edvart som formand.

Mødet slut

LKP ref.

More magazines by this user
Similar magazines