tolerance, åbenhed, ligeværd, tillid, respekt www.uiu.kk.dk

uiu.kk.dk

tolerance, åbenhed, ligeværd, tillid, respekt www.uiu.kk.dk

tolerance, åbenhed, ligeværd, tillid, respekt

www.uiu.kk.dk


Ungdomsskolen i Utterslev er et af københavns kommunes

uddannelsestilbud for unge, med særlige behov.

lov 564 – i daglig tale stU.

Uddannelsen henvender sig til unge, der efter endt

grundskole fortsat har lyst til og behov for uddannelse

og afklaring i forhold til voksenlivet.

GENERELT OM SKOLEN

Ungdomsskolen i Utterslev (UiU) ligger i

grønne omgivelser tæt på Utterslev mose.

UiU varetager dels ungdomsuddannelse og

dels klubaktivitet for dele af ungegruppen.

cafeen er hjertet af UiU,

her tilbereder og

sælger eleverne mad.

UiU har til huse i helt nye bygninger, der fra

grunden er tegnet og indrettet til målgruppen.

vi har derfor moderne, interaktive lokaler og

værksteder.

UiU arrangerer caféarrangementer, ungdomsfester,

lejrskoler, idrætsstævner o.a.

eleverne på UiU er inddelt i ni “huse”. de

unge er tilknyttet et hus efter funktionsniveau

og særlige pædagogiske behov. i

husene er der mellem syv og tretten elever.

MåLGRuppEN

- er unge mennesker med udviklingshæmning ex:

generelle og specifikke vanskeligheder,

multiple funktionsnedsættelser og svære

bevægelseshandicap, autismespektrum forstyrrelser

og unge på et tidligt

udviklingstrin.

FAKTA

UiU er et treårigt tilbud med plads

til 90 unge i alderen 16-25 år.

skoletiden er fra kl. 8.30 til 13.55.


ds

.

pRAKTIK

i løbet af uddannelsen på UiU arrangeres der

praktik for den enkelte elev. Ud fra behov og

muligheder kan praktikken foregå internt på

UiU eller eksternt på det beskyttede arbejdsmarked.

desuden kan der planlægges relevante

praktikforløb på det ordinære arbejdsmarked.

UiU har egen praktikkoordinator og en særlig

jobformidling til at hjælpe med at finde egnede

praktikpladser. Uddannelsen vil desuden indeholde

praktikbesøg på relevante arbejdspladser

og praktisk træning på UiU.

på uIu LæGGER vI væGT på

at eleverne oplever sig som ligeværdige unge mennesker, der i samarbejde

med en professionel tilgang og falige dygtige medarbejdere mødes med

indsigt og værdier om et fællesskab der er til gavn for den enkelte elev.

at eleverne får mulighed for deltagelse i sociale arrangementer, fester, og

caféliv internt og eksternt for at skabe relationer og netværk. der tages

naturligvis hensyn til de enkelte unges behov og muligheder.

at elevene mødes med respekt for forskelligheder.

uDDANNELSE

der bliver undervist i fag som dansk, samfundsfag/omverdensforståelse,

matematik,

kropslige/fysiske aktiviteter, musiske aktiviteter

og kreative aktiviteter ud fra individuelle

ønsker, behov og muligheder.

der anvendes relevante metoder og tilgange

til eleverne. pædagogikken i de enkelte huse er

tilrettelagt efter elevgruppen.

UiU har en individuel tilgang til

alle elever. Undervisningen er

fastlagt ud fra den individuelle

undervisningsplan med

individuelle mål.

Undervisningen foregår

i et samspil med andre unge og

det omkringliggende miljø.


pRAKTISKE OpLySNINGER

Uddannelsen varetages af lærer med specialviden

og erfaring i samarbejde med praktiske medhjælpere.

i klubben er medarbejderne klubassistenter og medhjælpere.

desuden har UiU tilknyttet en række specialistfunktioner:

psykolog, talepædagog, fysioterapeut, modersmålslærer, den

særlige Jobformidling, praktikkoordinator og UU-vejleder.

HvORDAN FåR MAN ET

uDDANNELSESTILBuD på uIu

det er en god ide at tale med den lokale UU-vejleder om

ønsker for kommende uddannelsessted. UiU modtager besøg

og laver rundvisninger for eventuelle interesserede elever

og forældre. indstillingen til Ungdomsuddannelse for unge

med særlige behov sker via UU-vejledningen.

det er københavns kommunes visitationsudvalg

der godkender indstillingen.

KØBENHAvNS KOMMuNE

børne- og Ungdomsforvaltningen

www.uiu.kk.dk

at de unge får

mulighed for en

større medleven og

medbestemmelse i

voksentilværelsen.

KONTAKT

Ungdomsskolen i Utterslev

horsebakken 19

2400 københavn nv

kontortid kl. 8.00-16.00

telefon: 3827 5000

mail@uiu.kk.dk . www. uiu.kk.dk

Grafisk formgivning: Christina Hørup Gransgaard

Foto: Jørgen Würtzenfeld og lars nybøll

Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

oplag: 1.000 eks.

co2 neutral produktion

vORES MåL

at de unge udvikler

selvstændighed, selværd

og selvforståelse.

at de unge udvikler sig

kommunikativt, socialt

og personligt.

More magazines by this user
Similar magazines