Brugsanvisning Fritstående espressomaskine CM ... - Miele Danmark

hvidevaregrossisten.com

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine CM ... - Miele Danmark

Brugsanvisning

Fritstående espressomaskine

CM 5200

da-DK

Læs venligst brugsanvisningen

inden opstilling, installation og

ibrugtagning for at undgå skader

på personer og produkt. M.-Nr. 09 201 250


Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse ...................................................5

Beskrivelse af espressomaskinen ....................................6

Oversigt ..........................................................6

Display- og betjeningselementer ........................................7

Tastbelysning. .....................................................8

Betjening .........................................................8

Råd om sikkerhed og advarsler ......................................9

Forberedelse og første ibrugtagning .................................14

Inden første ibrugtagning ...........................................14

Første ibrugtagning ................................................14

Vandhårdhed .....................................................15

Vand påfyldes. ...................................................17

Kaffebønner påfyldes .............................................18

Espressomaskinen tændes og slukkes. ..............................19

Kopper forvarmes ................................................20

Opvarmning af kopper til- eller frakobles ...............................20

Kaffeudløb indstilles efter kophøjden ................................21

Tilberedning afbrydes .............................................22

Espresso eller kaffe ...............................................23

Espresso eller kaffe tilberedes .......................................23

Tilberedning af to portioner ..........................................23

Espresso eller kaffe af pulver .......................................24

Kaffepulver påfyldes ...............................................24

Kaffe eller espresso tilberedes af kaffepulver ............................25

Kaffespecialiteter med mælk .......................................26

Forberedelse .....................................................26

Anvisninger ang. mælkebeholder i rustfrit stål ...........................26

Tilberedning af kaffespecialiteter med mælk ...........................27

Cappuccino elle latte macchiato ...................................27

Cafè latte, mælkeskum eller varm mælk. .............................27

Tilberedning af to portioner ..........................................27

Kaffespecialiteter af kaffepulver ......................................28

Efter mælketilberedningen. ..........................................28

Varmt vand tilberedes .............................................29


Indholdsfortegnelse

Kaffe efter ønske .................................................30

Malegrad ........................................................30

Malemængde. ....................................................31

Forbrygning af kaffepulveret .........................................32

Bryggetemperatur .................................................32

Portionsstørrelse tilpasses. ........................................34

Mængdeprogrammering ved tilberedning af en drik ......................34

Mængdeprogrammering kaldes frem i menuen INDSTILLINGER. ............36

Menuen INDSTILLINGER. ..........................................37

Oversigt over mulige indstillinger .....................................38

Sprog ...........................................................40

Klokkeslæt og tidsformat ............................................40

Tidsformat indstilles .............................................41

Klokkeslæt indstilles .............................................41

Timerfunktioner ...................................................41

Timer indstilles .................................................42

Timer aktiveres og deaktiveres. ....................................43

Opvarmningsformer. ...............................................44

Visning af informationer .............................................45

Espressomaskinen spærres .........................................45

Lås aktiveres og deaktiveres ......................................45

Lås deaktiveres midlertidigt .......................................46

Standardindstilling .................................................46

Udstillingsprogram ................................................47

Rengøring og vedligeholdelse ......................................48

Overblik .........................................................48

Slanger skylles. ...................................................50

Mælkesystem skylles ...............................................50

Mælkesystemet rengøres ...........................................51

Mælkebeholder i rustfrit stål rengøres ..................................54

Vandbeholder ....................................................54

Afdrypningsplade .................................................55

Afdrypningsbakke og kaffegrumsbeholder ..............................55

Bønnebeholder og pulverskakt .......................................57

Bryggeenhed .....................................................57

Kabinet. .........................................................60


Indholdsfortegnelse

Afkalkning. ......................................................61

Afkalkning efter opfordring i displayet. .................................61

Afkalkning kaldes frem i menuen VEDLIGEHOLDELSE ....................62

Småfejl udbedres ................................................63

Service / reklamationsfrist .........................................74

Tilbehør. ........................................................77

Sådan spares der energi ...........................................78

Transport .......................................................79

Afdampning ......................................................79

Emballage .......................................................79

Eltilslutning .....................................................80

Opstillingsanvisning ..............................................81

Mål .............................................................82


Transportemballage

Emballagen beskytter espressomaskinen

mod transportskader.

Gem originalemballagen og styropordelene,

espressomaskinen kan

transporteres sikkert ved en eventuel

flytning.

Desuden bør originalemballagen opbevares

i tilfælde af service, så espressomaskinen

i så fald kan fremsendes sikkert

til Miele Teknisk Service.

Miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af en gammel

espressomaskine

Gamle elektriske og elektroniske produkter

indeholder stadig værdifulde

materialer. De indeholder imidlertid

også skadelige stoffer, som er nødvendige

for deres funktion og sikkerhed.

Hvis disse bortskaffes sammen med

husholdningsaffaldet eller behandles

forkert, kan det skade den menneskelige

sundhed og miljøet. Bortskaf derfor

ikke den gamle espressomaskine med

husholdningsaffaldet.

Aflever i stedet for den gamle espressomaskine

på nærmeste opsamlingssted

eller den lokale genbrugsstation,

så delene kan blive genanvendt.

Sørg for, at den gamle espressomaskine

opbevares utilgængeligt for børn,

indtil den fjernes.

5


Beskrivelse af espressomaskinen

Oversigt

a Kopopvarmning

b Bønnebeholder, pulverskakt og

knap til indstilling af malegrad

c Display- og betjeningselementer

d Varmtvandsudløb

e Kaffeudløb med integreret opskumningsenhed

(cappuccinatore)

f Kaffegrumsbeholder

g Afdrypningsplade

6

h Afdrypningsbakke

i Åbning til mælkeslange

j Hovedafbryder

k Rum til kortbrugsanvisning

l Vandbeholder

m Mælkebeholder

(medfølger evt. afhængig af model)


Display- og betjeningselementer

Symboltaster

Med disse taster kan man tilberede kaffespecialiteter.

Symbolerne betyder:

Espresso b

Kaffe a

Latte macchiato g

Cappuccino f

En drik brygges ved at trykke en gang

på den pågældende tast.

Der brygges to portioner af en drik

ved at trykke to gange på den pågældende

tast kort efter hinanden.

Portionsstørrelsen fastlægges

(mængdeprogrammering) ved at trykke

på symboltasten og holde den inde i

mere end 3 sek.

Tasten OK e

Med OK-tasten bekræftes displaymeldinger,

og indstillinger gemmes.

Beskrivelse af espressomaskinen

Drejeknap d

Med drejeknappen vælges der mellem

de forskellige valgmuligheder i menuerne.

Tænd/Sluk-tast c

Med tænd/sluk-tasten tændes og

slukkes espressomaskinen (standby),

hvis hovedafbryderen bag på maskinen

er tændt.

Display h

I displayet vises informationer om aktuel

handling eller status.

7


Beskrivelse af espressomaskinen

Tastbelysning

Hvis der er lys i symboltasterne, er man

i hovedmenuen, og der kan brygges

drikke. Hvis brygning af en drik startes,

er det kun den pågældende symboltast,

der lyser.

Desuden blinker halvcirklen rundt om

tasten OK kort inden, der dannes

damp, fx til mælkeskum.

Der er lys i tasten OK og i halvcirklen,

når menuerne kaldes frem, der kan

vælges mellem valgmulighederne, eller

en handling skal bekræftes.

Betjening

Man er i hovedmenuen, når følgende vises

i displayet:

VÆLG DRIK


Hvis og vises i displayet, kan man

få vist flere valgmuligheder ved at dreje

drejeknappen.

Handling eller indstilling vælges

^ Drej drejeknappen, indtil den ønskede

handling eller indstilling vises i

displayet.

Tryk på tasten OK.

Der er et B ud for den indstilling, der er

valgt p.t.

^ Indstillinger gemmes ved tryk på OK.

8

En menu kaldes frem

^ Menuerne kaldes frem ved at trykke

på OK og holde den inde i længere

end 2 sekunder.

Følgende menupunkter kan nu kaldes

frem med drejeknappen:

– FLERE DRIKKE

– VEDLIGEHOLDELSE

– INDSTILLINGER.

^ Tryk på OK for at bekræfte valget.

I den pågældende menu kan man nu

starte en handling eller ændre indstillinger.

Menuniveauet forlades

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

TILBAGE.

Tryk på tasten OK.

eller

^ Tryk på tasten OK i 2 sek.

eller

Hvis der ikke trykkes på en tast i nogen

tid, springer espressomaskinen tilbage

til hovedmenuen.


Denne espressomaskine overholder

de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser.

Uhensigtsmæssig brug kan

dog medføre skader på både bruger

og maskine.

Læs venligst brugsanvisningen

grundigt, før espressomaskinen tages

i brug. Den indeholder vigtige

anvisninger om opstilling, sikkerhed,

brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes

personer, og skader på

espressomaskinen undgås.

Gem venligst brugsanvisningen, og

giv den videre til en eventuel senere

ejer!

Retningslinjer vedrørende

brugen

~ Denne espressomaskine er beregnet

til anvendelse i private husholdninger eller

på lignende steder, som f.eks.

– i butikker, på kontorer eller lignende

arbejdsomgivelser

– i landbrugsbedrifter

– til kundebrug på hoteller, moteller,

pensionater og lign.

Espressomaskinen er ikke beregnet til

udendørs brug.

Råd om sikkerhed og advarsler

Espressomaskinen er udelukkende beregnet

til husholdningsmæssig tilberedning

(maks. 20 kopper pr. dag) af kaffedrikke

(espresso, cappuccino, latte

macchiato og lign.).

Det er ikke tilladt at anvende espressomaskinen

til andre formål. Al anden anvendelse

er på egen risiko og kan være

forbundet med fare. Miele kan ikke

gøres ansvarlig for skader opstået på

grund af forkert brug eller fejlagtig betjening.

~ Personer, der på grund af begrænsninger

i fysisk eller psykisk formåen eller

på grund af manglende erfaring eller

uvidenhed ikke er i stand til at betjene

espressomaskinen sikkert, må ikke anvende

den uden opsyn eller vejledning

fra en ansvarlig person.

9


Råd om sikkerhed og advarsler

Børn i huset

Advarsel! Risiko for forbrænding og

skoldning ved kaffeudløb og varmtvandsudløb!

Vær opmærksom på, at børns hud

er betydeligt mere følsom over for

høje temperaturer end voksnes.

~ Opstil espressomaskinen uden for

børns rækkevidde.

~ Hold øje med børn, der opholder sig

i nærheden af espressomaskinen.

~ Lad ikke børn lege med espressomaskinen.

~ Børn fra 8 år må kun bruge espressomaskinen

uden opsyn, hvis de er informeret

om dens funktioner, så de kan

betjene den korrekt, og hvis de forstår

de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

~ Børn under 8 år må ikke komme i

nærheden af espressomaskinen, medmindre

der holdes konstant opsyn med

dem.

Vær opmærksom på, at espresso og

kaffe ikke er børnedrikke.

10

Teknisk sikkerhed

~ Kontroller espressomaskinen for

synlige skader, inden den opstilles. Tag

aldrig en beskadiget espressomaskine i

brug, da det kan betyde fare for sikkerheden!

~ Før tilslutning af espressomaskinen

er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata

(spænding og frekvens),

der er angivet på typeskiltet, stemmer

overens med de eksisterende forhold

på stedet.

Disse data skal ubetinget stemme overens,

så der ikke opstår skader på

espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør

man kontakte en elinstallatør.

~ Espressomaskinens elektriske sikkerhed

kan kun garanteres, når der er

etableret forskriftsmæssig jordforbindelse.

Det er meget vigtigt, at denne

grundlæggende sikkerhedsforanstaltning

kontrolleres, og at installationerne i

tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig

for skader, der er opstået på grund af

manglende eller afbrudt jordforbindelse

(f.eks. elektrisk stød).

~ Tilslutning af espressomaskinen må

ikke ske via en multistikdåse eller en

forlængerledning. Forlængerledninger

og multistikdåser giver ikke den nødvendige

sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning).


~ Træk straks stikket ud, hvis der opstår

mistanke om skader eller f.eks.

brændt lugt.

~ Sørg for, at ledningen ikke kommer i

klemme eller beskadiges af skarpe kanter.

~ Sørg for, at ledningen ikke hænger

ned. Ellers er der risiko for at snuble i

den, og espressomaskinen kan blive

beskadiget.

~ Espressomaskinen må ikke anvendes

på ikke-stationære opstillingssteder

(f.eks. skibe).

~ Anvend kun espressomaskinen ved

omgivelsestemperaturer mellem 10°C

og 32°C.

~ Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring

espressomaskinen. Ventilationsgitteret

på oversiden af maskinen må

ikke tildækkes.

~ Hvis espressomaskinen opstilles

bag en lukket køkkenlåge, må den kun

anvendes med lågen åben. Undlad at

lukke lågen, mens espressomaskinen

er i brug.

~ Beskyt espressomaskinen mod

vandsprøjt.

~ Installation, vedligeholdelse og reparation

må kun udføres af fagfolk. Ved

installation og reparation foretaget af

ukyndige kan der opstå betydelig fare

for brugeren, og producenten kan ikke

gøres ansvarlig i sådanne tilfælde.

~ Reparation af espressomaskinen inden

reklamationsfristens udløb bør kun

foretages af Miele Teknisk Service, da

Råd om sikkerhed og advarsler

eventuelle efterfølgende skader ellers

ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning.

~ Defekte dele må kun udskiftes med

originale Miele-reservedele, da kun disse

opfylder sikkerhedskravene.

~ Espressomaskinen skal være afbrudt

fra elnettet under installation, vedligeholdelse

og reparation.

Espressomaskinen er afbrudt fra elnettet,

når en af følgende betingelser er

opfyldt:

– Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen,

men tag fat i stikket.

– Sikringerne i installationen er slået

fra.

– Skruesikringerne i installationen er

skruet helt ud.

~ Ved længere tids fravær bør espressomaskinen

slukkes på hovedafbryderen.

11


Råd om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

Forsigtig! Fare for forbrænding og

skoldning ved kaffeudløb og varmtvandsudløb!

Udstrømmende væsker

og damp kan være meget varme.

~ Bemærk:

– Undgå at holde kropsdele under kaffeudløbet,

når der kommer væske eller

damp ud.

– Undlad at berøre de varme dele.

– Der kan sprøjte varm væske eller

damp ud af dyserne. Sørg derfor for,

at den integrerede opskumningsenhed

(cappuccinatore) er ren og korrekt

monteret.

~ Rengør aldrig genstande med

espressomaskinen.

~ Rengør espressomaskinen og mælkebeholderen

(medfølger evt. afhængig

af model) grundigt før første ibrugtagning.

Skyl slangerne til kaffe og mælk

(se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse).

~ Bemærk følgende mht. det anvendte

vand:

– Fyld kun koldt, frisk drikkevand i

vandbeholderen. Varmt vand eller

andre væsker kan beskadige espressomaskinen.

– Udskift vandet dagligt for at undgå

kimdannelse!

– Anvend ikke mineralvand. Dette giver

kraftig tilkalkning og beskadigelse af

espressomaskinen.

12

– Anvend aldrig vand fra omvendt osmose-anlæg.

Espressomaskinen kan

blive beskadiget.

~ Fyld kun ristede kaffebønner i bønnebeholderen.

Fyld aldrig kaffebønner

behandlet med tilsætningsstoffer eller

malet kaffe i bønnebeholderen.

~ Stik aldrig fingrene ned i maleenheden.

~ Fyld kun malet kaffe eller rengøringstabletter

i pulverskakten. Rengøringstabletterne

affedter espressomaskinens

bryggeenhed.

~ Anvend udelukkende mælk uden tilsætninger.

De fleste sukkerholdige tilsætninger

tilklistrer mælkesystemet.

~ Fyld aldrig kaffebønner, der er forbehandlet

med sukker, karamel el.lign.,

eller sukkerholdige væsker i espressomaskinen.

Sukker ødelægger espressomaskinen!

~ Hold aldrig brændende alkoholblandinger

under kaffeudløbet. Kunststofdele

espressomaskinen kan antændes

og smelte.

~ Anbring ikke åben ild, f.eks. et stearinlys,

på eller ved siden af espressomaskinen.

Espressomaskinen kan blive

antændt af flammen, hvorved der kan

opstå brand.


~ Bemærk følgende mht. rengøring af

espressomaskinen:

– Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen

før rengøring.

– Rengør espressomaskinen og mælkebeholderen

(medfølger evt. afhængig

af model) dagligt (yderligere informationer

i afsnittet Rengøring og

vedligeholdelse).

– Brug aldrig et damprengøringsapparat.

Dampen kan forårsage kortslutning.

– Afkalk espressomaskinen regelmæssigt

med Miele afkalkningstabletter

afhængig af vandhårdheden. Foretag

afkalkningen oftere, hvis vandet

er meget kalkholdigt. Producenten

kan ikke gøres ansvarlig for skader

opstået på grund af manglende afkalkning.

– Affedt bryggeenheden regelmæssigt

med Miele rengøringstabletter. Tilstopning

af bryggeenheden afhænger

af fedtindholdet i den anvendte

kaffesort.

– Smid kaffegrums fra kaffegrumsbeholderen

i affaldsspanden til biologisk

affald eller på kompostbunken.

Kaffegrums kan tilstoppe afløbet.

Råd om sikkerhed og advarsler

For maskiner med panel i rustfrit stål

gælder:

~ Klæb ikke notespapir (fx post-it),

transparent tape, afdækningstape eller

andre klæbemidler på panelet i rustfrit

stål. Panelet i rustfrit stål vil blive beskadiget

af klæbemidlet og miste sin beskyttende,

smudsafvisende virkning.

~ Overfladen på panelet i rustfrit stål

er modtagelig over for ridser. Selv magneter

kan forårsage ridser.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig

for skader, der er opstået, fordi

ovenstående råd og advarsler ikke

er blevet fulgt.

13


Forberedelse og første ibrugtagning

Inden espressomaskinen tages i

brug, bør brugsanvisningen læses

grundigt, så man bliver fortrolig med

maskinen og betjeningen af den.

Inden første ibrugtagning

^ Opstil espressomaskinen, og fjern

eventuel beskyttelsesfolie (se afsnittet

Opstillingsanvisning).

Rengør espressomaskinen grundigt

(se Rengøring og vedligeholdelse),

inden der fyldes vand og kaffebønner

i espressomaskinen.

^ Sæt espressomaskinens stik i stikkontakten

(se Eltilslutning).

^ Stil hovedafbryderen på bagsiden af

espressomaskinen på "I".

14

Første ibrugtagning

Første gang espressomaskinen tændes,

vil man efter velkomsthilsnen blive

bedt om at foretage følgende indstillinger:

– Sprog

– Tidsformat

– Klokkeslæt

^ Tryk på Tænd/Sluk .

I displayet vises MIELE - WILLKOM-

MEN i kort tid.

Sprog indstilles

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

sprog vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes.

Tidsformat indstilles

^ Vælg 12 T., hvis klokkeslættet skal vises

i 12-timers-format.

eller

^ Vælg 24 T., hvis klokkeslættet skal vises

i 24-timers-format.

^ Tryk på OK.

Indstillingen gemmes.


Klokkeslæt indstilles

^ Drej drejeknappen, indtil det aktuelle

timetal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

^ Drej drejeknappen, indtil det aktuelle

minuttal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes. Derefter viser

displayet FØRSTE IBRUGTAGNING

GENNEMFØRT KORREKT.

^ Tryk på OK.

I displayet vises:

FYLD VANDBEHOLDEREN,

SÆT DEN I MASKINEN

^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen.

TIP Stil en egnet beholder under varmtvandsudløbet.

I displayet vises:


SYSTEMET FYLDES

START

^ Tryk på OK.

TIP Følg de videre trin i brugsanvisningen

for at indstille espressomaskinen

individuelt og blive fortrolig med

den.

Forberedelse og første ibrugtagning

Vandhårdhed

Vandhårdheden angiver, hvor meget

kalk der er i vandet. Jo mere kalk, desto

hårdere er vandet. Og jo hårdere vandet

er, desto oftere skal espressomaskinen

afkalkes.

Espressomaskinen måler den brugte

vand- og dampmængde. Afhængig af

den indstillede vandhårdhed kan der tilberedes

flere eller færre drikke, inden

maskinen skal afkalkes.

Indstil espressomaskinen på den lokale

vandhårdhed, så den kan fungere optimalt

og ikke bliver beskadiget. Displayet

vil da vise opfordringen til at starte

afkalkningsprocessen på det rigtige

tidspunkt.

Der kan indstilles fire hårdhedsområder:

– Trin 1 (blødt):

Vandværkets hårdhedsgrad 1

0-8,4°dH (0-1,5 mmol/l)

Vandgennemløb: Ca. 150 l

Dampgennemløb: Ca. 300 min.

– Trin 2 (middel):

Vandværkets hårdhedsgrad 1

8,4-14°dH (1,5-2,5 mmol/l)

Vandgennemløb: Ca. 80 l

Dampgennemløb: Ca. 140 min.

– Trin 3 (hårdt):

Vandværkets hårdhedsgrad 2

14-21°dH (2,5-3,8 mmol/l)

Vandgennemløb: Ca. 50 l

Dampgennemløb: Ca. 80 min.

15


Forberedelse og første ibrugtagning

– Trin 4 (meget hårdt):

Vandværkets hårdhedsgrad 3-4

21°dH (3,8 mmol/l) eller derover

Vandgennemløb: Ca. 20 l

Dampgennemløb: Ca. 40 min.

Vandhårdhed måles

Den aktuelle vandhårdhed kan aflæses

på en teststrimmel. Alternativt kan man

kontakte det lokale vandværk for at få

oplyst vandhårdheden i området.

^ Dyp teststrimlen ca. 1 sekund i vand.

Ryst derefter strimlen, til vandet er

dryppet af. Resultatet kan aflæses efter

ca. 1 minut.

Hårdhedstrinnet kan nu indstilles på

espressomaskinen.

16

Vandets hårdhedsgrad indstilles

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

VANDHÅRDHED

^ Vælg VANDHÅRDHED, og tryk på

OK.

^ Drej drejeknappen, indtil den ønskede

vandhårdhed vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes.


Foruden kaffebønnekvaliteten er en god

vandkvalitet afgørende for en god kaffe

eller espresso.

Vandbeholderen skal dagligt tømmes

og fyldes med frisk vand.

Advarsel! Risiko for infektion via kim.

Udskift vandet dagligt for at forebygge

kimdannelse.

Varmt vand samt andre væsker kan

beskadige espressomaskinen.

Fyld ikke mineralvand i vandbeholderen.

Det vil kalke espressomaskinen

til og beskadige den.

Vand påfyldes

^ Åbn låget i venstre side af espressomaskinen

a. Træk vandbeholderen

op ved hjælp af grebet b.

^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen

op til "max."-markeringen.

^ Sæt vandbeholderen i igen. Sørg for,

at den sidder rigtigt på tappene

øverst i kabinettet.

^ Luk låget.

TIP Hvis vandbeholderen sidder lidt for

højt eller på skrå, kontrolleres det, om

dens frastillingsflade er snavset. Afløbsventilen

kan være utæt.

Rengør i givet fald frastillingsfladen.

17


Kaffebønner påfyldes

Kaffe eller espresso kan tilberedes af

hele, ristede kaffebønner, som espressomaskinen

maler til hver enkelt portion.

Kaffebønnerne skal da fyldes i

bønnebeholderen.

Alternativt kan der tilberedes kaffe eller

espresso af allerede malet kaffe - kaffepulver

(se afsnittet Kaffe eller espresso

af kaffepulver).

18

Advarsel! Beskadigelse af maleenheden!

Fyld kun ristede kaffebønner til

espresso eller kaffe i bønnebeholderen.

Fyld aldrig malet kaffe i bønnebeholderen.

Advarsel! Sukker ødelægger espressomaskinen!

Fyld aldrig kaffebønner, der er forbehandlet

med sukker, karamel

el.lign., eller sukkerholdige væsker i

bønnebeholderen.

^ Åbn låget i højre side af espressomaskinen

a. Tag aromalåget b af.

^ Fyld kaffebønnerne i bønnebeholderen

c.

^ Sæt aromalåget på igen, og luk det.

TIP Fyld kun den mængde kaffebønner

i bønnebeholderen, som skal bruges inden

for få dage. Kaffe mister sin aroma

ved kontakt med luft.


Espressomaskinen kan tændes og slukkes

på Tænd/Sluk-tasten (standby),

hvis hovedafbryderen på bagsiden af

maskinen er tændt.

Espressomaskinen tændes

Når espressomaskinen tændes, varmer

espressomaskinen op og skyller rørene,

som herved rengøres og opvarmes til

kaffetilberedningen. Derefter løber der

varmt vand ned i afdrypningsbakken.

TIP Hvis skyllevandet ikke skal løbe

ned i afdrypningsbakken, kan man stille

en egnet beholder under kaffeudløbet

inden første tilberedning af en drik.

Hvis espressomaskinens driftstemperatur

stadig er over 60°C, aktiveres skylningen

ikke.

^ Tryk på Tænd/Sluk .

I displayet vises:

OPVARMNINGSFASE

Efter opvarmningen vises følgende i

displayet:

MASKINEN SKYLLER

Der løber varmt vand ud af kaffeudløbet.

Herefter vises i displayet:

VÆLG DRIK

Espressomaskinen kan nu anvendes.

Espressomaskinen tændes og slukkes

Espressomaskinen slukkes

^ Tryk på Tænd/Sluk .

Espressomaskinen skyller kafferørene,

inden den slukkes.

Hvis der er tilberedt en drik med mælk,

vises følgende i displayet:

SKYL

MÆLKESYSTEM

^ Tryk på OK for at skylle mælkesystemet.

^ Følg de videre anvisninger i displayet.

Mælkesystemet skylles.

Hvis mælkesystemet ikke skylles, inden

maskinen slukkes, vises meldingen

SKYL MÆLKESYSTEM eller

RENGØR MÆLKESYSTEM, næste

gang maskinen tændes.

Følge anvisningerne i displayet, næste

gang maskinen tændes (se Mælkesystem).

TIP Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen

ved længere tids fravær for

at spare energi.

Det indstillede klokkeslæt gemmes ikke

og skal indkodes igen, næste gang maskinen

tændes.

19


Kopper forvarmes

Smagen af espresso og andre kaffedrikke

udfolder sig bedre og holder

længere i varme kopper.

Jo mindre kaffe, der brygges, og jo tykkere

koppen er, desto vigtigere er det

at forvarme koppen

Kopper eller kaffeglas kan forvarmes

ved hjælp af kopopvarmningen på

oversiden af espressomaskinen. Funktionen

Opvarmning af kopper skal være

aktiveret.

^ Anbring kopperne eller glassene på

kopopvarmningen på espressomaskinen.

Kopopvarmningen forbliver opvarmet,

så længe espressomaskinen er tændt.

20

Opvarmning af kopper til- eller

frakobles

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

OPVARMNING AF KOPPER

^ Vælg OPVARMNING AF KOPPER, og

tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

JA, hvis kopopvarmningen ønskes

tilkoblet.

eller

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

NEJ, hvis kopopvarmningen ønskes

frakoblet.

^ Tryk på OK.


Kaffeudløbet kan indstilles efter højden

på de anvendte kopper eller glas. Herved

afkøles kaffen eller espressoen ikke

så hurtigt, og cremaen bibeholdes længere.

^ Træk kaffeudløbet nedad, indtil det

når kanten af koppen.

eller

^ Skub kaffeudløbet opad, indtil koppen/glasset

passer under det.

Kaffeudløb indstilles efter kophøjden

21


Tilberedning afbrydes

Tilberedningen kan afbrydes, så længe

displayet viser STOP?.

Tilberedningen af kaffe eller espresso

afbrydes ved at

^ trykke på OK.

Espressomaskinen afbryder tilberedningen.

Ved tilberedning af kaffespecialiteter

med mælk eller to portioner af en drik

kan

– tilberedningen af bestanddelene afbrydes

enkeltvis eller

– den samlede drik afbrydes.

Tilberedning af en enkelt bestanddel,

f.eks. mælkeskum, afbrydes ved at

^ trykke på OK en gang.

Tilberedningen af hele drikken afbrydes

ved at

^ trykke på OK to gange.

eller

^ holde OK-tasten inde lidt.

Espressomaskinen afbryder tilberedningen.

TIP Under maleprocessen og opvarmningsfasen

kan tilberedningen af hele

drikken afbrydes med et tryk på tasten.

22


Espresso eller kaffe tilberedes

Når der trykkes på tasten eller , maler

espressomaskinen kaffebønnerne

og brygger derefter kaffen.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Stil en kop under udløbsdysen.

^ Tryk på tasten for at tilberede en

kop espresso.

eller

^ Tryk på tasten for at tilberede en

kop kaffe.

Den ønskede kaffedrik løber fra kaffeudløbet

ned i koppen.

Hæld ved første ibrugtagning de første

to kopper kaffe ud, så alle kafferester

fra produktionskontrollen er

fjernet fra bryggesystemet.

Espresso eller kaffe

Tilberedning af to portioner

Der kan også tilberedes to portioner

espresso eller kaffe på en gang i én

kop eller to kopper samtidigt.

To kopper kaffe eller espresso tilberedes

samtidigt ved at

^ stille en kop under hver af udløbsdyserne.

^ Tryk to gange på tasten til den ønskede

drik.

Der løber to portioner af den ønskede

drik ud af kaffeudløbet.

23


Espresso eller kaffe af pulver

Til tilberedning af espresso eller kaffe af

allerede malet kaffe skal kaffepulveret

fyldes portionsvis i pulverskakten.

Således kan der f.eks. tilberedes koffeinfri

kaffe, selvom der er koffeinholdige

kaffebønner i bønnebeholderen.

Espressomaskinen registrerer automatisk,

når der fyldes kaffepulver i pulverskakten.

Ved brug af kaffepulver kan der kun tilberedes

en portion kaffe eller espresso

ad gangen.

Kaffepulver påfyldes

Anvend den medfølgende kaffeske for

at dosere korrekt.

24

Fyld ikke mere end en strøget kaffeske

malet kaffe i pulverskakten. Hvis

der fyldes for meget kaffepulver i

pulverskakten, kan bryggeenheden

ikke presse kaffepulveret.

Espressomaskinen anvender hele

det påfyldte kaffepulver til tilberedning

af kaffen.

^ Åbn låget i højre side af espressomaskinen

a.

^ Åbn pulverskaktens låg b, og fyld en

strøget skefuld kaffepulver i skakten

c.

^ Luk begge låg.

Displayet viser:


KAFFEPULVER

JA B

^ Tryk på tasten OK for at tilberede en

kaffedrik af kaffepulver.

eller hvis der ikke skal tiberedes en drik

af kaffepulver:

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

NEJ.

^ Tryk på OK.

Kaffepulveret ledes ned i kaffegrumsbeholderen.


Kaffe eller espresso tilberedes

af kaffepulver

Der kan nu vælges, om der skal tilberedes

kaffe eller espresso af kaffepulveret.

Hvis der ikke inden ca. 15 sekunder

trykkes på en tast til en drik, bortskaffes

kaffepulveret i kaffegrumsbeholderen.

Displayet viser:

VÆLG DRIK AF

KAFFEPULVER

^ Stil en kop under udløbsdysen.

^ Tryk på tasten for at tilberede en

kop espresso.

eller

^ Tryk på tasten for at tilberede en

kop kaffe.

Den ønskede kaffedrik tilberedes.

Espresso eller kaffe af pulver

25


Kaffespecialiteter med mælk

Der kan vælges blandt forskellige kaffespecialiteter

med mælk.

Cappuccino består af ca. to tredjedele

mælkeskum og en tredjedel espresso.

Latte macchiato består af hver en tredjedel

varm mælk, mælkeskum og

espresso.

Cafè latte består af varm mælk og kaffe.

Der kan desuden også tilberedes varm

mælk eller mælkeskum.

TIPTil en god mælkeskum anvendes

kold mælk (> 13°C).

Forberedelse

^ Stil en beholder med tilstrækkeligt

meget mælk til venstre ved siden af

espressomaskinen.

^ Hæng mælkeslangen ned i beholderen.

Sørg for, at den kommer tilstrækkeligt

dybt ned i mælken.

26

Anvisninger ang.

mælkebeholder i rustfrit stål

(medfølger evt. afhængig af model)

Mælkebeholderen i rustfrit stål holder

mælken kold i længere tid. Der kan kun

tilberedes god mælkeskum med kold

mælk.

^ Sæt stålsugerøret op i den indvendige

side af låget. Sørg for, at den skrå

ende vender nedad.

^ Fyld mælkebeholderen med mælk til

maks. 2 cm under kanten. Luk mælkebeholderen

med låget.

^ Sæt mælkeslangen med stålvinkelrøret

oppefra ned i låget, til den går

hak.

^ Stil mælkebeholderen til venstre for

espressomaskinen. Stik den anden

ende af mælkeslangen på kaffeudløbet.


Tilberedning af kaffespecialiteter

med mælk

Forsigtig! Fare for forbrænding og

skoldning ved kaffeudløbet! Udstrømmende

væsker og damp kan

være meget varme.

Hvis der "bestilles" en drik, varmer

espressomaskinen op. I displayet vises

OPVARMNINGSFASE.

I kaffeudløbet opvarmes den opsugede

mælk med damp og opskummes til

mælkeskum.

Cappuccino elle latte macchiato

Tag en kop til tilberedning af en cappuccino

eller et glas til tilberedning af

en latte macchiato.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Stil en egnet kop/et glas under kaffeudløbet.

^ Tryk på tasten for at tilberede cappuccino.

eller

^ Tryk på tasten for at tilberede latte

macchiato.

Den ønskede kaffedrik tilberedes.

Kaffespecialiteter med mælk

Cafè latte, mælkeskum eller varm

mælk

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Stil en egnet kop/et glas under kaffeudløbet.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.


MENU

FLERE DRIKKE

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

FLERE DRIKKE.

Tryk på tasten OK.

^ Indstil den ønskede drik med drejeknappen:

– CAFÈ LATTE

– MÆLKESKUM

– VARM MÆLK

^ Tryk på OK.

Den ønskede kaffedrik tilberedes.

Tilberedning af to portioner

Der kan også "bestilles" to portioner

cappuccino eller latte macchiato på

én gang.

^ Stil en egnet kop/et glas under hver

af udløbsdyserne.

^ Tryk to gange på tasten til den ønskede

drik til cappuccino eller latte

macchiato .

Drikkene tilberedes.

27


Kaffespecialiteter med mælk

Kaffespecialiteter af

kaffepulver

Der kan også tilberedes cappuccino,

latte macchiato eller cafè latte med kaffepulver.

^ Fyld kaffepulver i pulverskakten (se

Kaffe eller espresso af kaffepulver).

Når displayet viser VÆLG DRIK AF

KAFFEPULVER,

^ kan der tilberedes cappuccino eller

latte macchiato ved tryk på den pågældende

tast.

Til cafè latte af kaffepulver

^ trykkes der på tasten OK for at kalde

menuen FLERE DRIKKE frem og derefter

tilberede café latte som beskrevet.

28

Efter mælketilberedningen

Advarsel! Risiko for infektion på

grund af kim.

Skyl og rengør mælkesystemet regelmæssigt

for at forebygge kimdannelse.

Mælkesystemet skal skylles (se Mælkesystem

skylles), hvis der er mere end

en time mellem mælketilberedningerne.

Mælkesystemet kan blive tilstoppet af

mælkerester.


Med funktionen Varmt vand kan man tilberede

varme drikke eller forvarme

kopper.

Forsigtig! Fare for forbrænding og

skoldning ved varmtvandsudløbet.

Det udløbende vand er meget

varmt.

Vær opmærksom på, at vandet ikke

er kogende varmt og derfor ikke er

egnet til tilberednig af sort te.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Stil en egnet kop eller glas under

varmtvandsudløbet.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

FLERE DRIKKE.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg VARMT VAND med drejeknappen.

Tryk på tasten OK.

Varmt vand løber ned i koppen/glasset

under varmtvandsudløbet.

Varmt vand tilberedes

Tilberedningen afbrydes ved at

^ trykke på OK.

Espressomaskinen afbryder tilberedningen.

29


Kaffe efter ønske

Espressomaskinen kan tilpasses optimalt

til den anvendte kaffesort. Man kan

– variere malegraden,

– ændre malemængden,

– forbrygge kaffepulveret og

– indstille bryggetemperaturen.

Malegrad

Espressomaskinens maleværk kan tilpasses

optimalt til den anvendte kaffesort

ved indstilling af malegraden.

Når kaffepulveret har den rigtige malegrad,

flyder kaffe eller espresso i en

jævn stråle ned i koppen, og der opstår

en fin crema.

Den ideelle crema har en hasselnøddebrun

farve.

Til afgørelse af, om malegraden skal

ændres, kan følgende anvendes:

Malegraden er for grov, hvis

– espressoen eller kaffen løber meget

hurtigt ned i koppen.

– cremaen er meget lys og uensartet.

Reducer malegraden for at male kaffebønnerne

finere.

Malegraden er for fin, hvis

– espressoen eller kaffen kun løber

dråbevis ned i koppen.

– cremaen er mørkebrun.

Øg malegraden for at male kaffebønnerne

grovere.

30

Vær opmærksom på følgende for

ikke at beskadige maleenheden:

Indstil altid malegraden med kun et

trin.

Mal igen nogle kaffebønner, inden

malegraden ændres til næste trin.

^ Stil en egnet beholder under kaffeudløbet.

^ Åbn låget i højre side af espressomaskinen.

^ Tryk på tasten eller tasten .

^ Drej drejeknappen for malegraden

mod venstre for at male kaffebønnerne

finere.

eller

^ Drej drejeknappen for malegraden

mod højre for at male kaffebønnerne

grovere.

Den ændrede malegrad virker først efter

anden kaffeportion.


Malemængde

Espressomaskinen kan male og brygge

6-14 g kaffe pr. kop. Jo mere kaffepulver

der brygges, jo stærkere bliver kaffen

eller espressoen.

Til afgørelse af, om malemængden skal

ændres, kan følgende anvendes:

Malemængden er for lille, hvis

– espressoen eller kaffen løber meget

hurtigt ned i koppen.

– cremaen er meget lys og uensartet.

– espressoen eller kaffen er tynd.

Øg malemængden for at brygge mere

kaffepulver.

Malemængden er for stor, hvis

– espressoen eller kaffen kun løber

dråbevis ned i koppen.

– cremaen er mørkebrun.

– espressoen eller kaffen smager bittert.

Reducer malemængden for at brygge

mindre kaffepulver.

Kaffe efter ønske

Malemængden kan ændres ved at indstille

et andet mængdetrin. Der kan

vælges mellem følgende tre trin:

– mild

– normal

– stærk

Malemængden kan indstilles individuelt

for espresso, kaffe, cappuccino, latte

macchiato og café latte.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

MALEMÆNGDE

^ Vælg MALEMÆNGDE, og tryk på

OK.

^ Vælg med drejeknappen den drik,

malemængden ønskes indstillet for.

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

trin vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes.

31


Kaffe efter ønske

Forbrygning af kaffepulveret

Ved forbrygning fugtes kaffepulveret efter

malingen først med lidt varmt vand.

Efter kort tid presses den resterende

vandmængde gennem det fugtede kaffepulver.

Herved frigøres kaffens aromastoffer

bedre.

Funktionen Forbrygning kan til- eller frakobles.

Ved levering er Forbrygning frakoblet.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

FORBRYGNING

^ Vælg FORBRYGNING, og tryk på

OK.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

JA for at tilkoble Forbrygning.

eller

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

NEJ for at frakoble Forbrygning.

^ Tryk på OK.

Indstillingen gemmes.

32

Bryggetemperatur

Den ideelle bryggetemperatur afhænger

af

– den anvendte kaffesort

– om der skal tilberedes espresso eller

kaffe og

– af lufttrykket på opstillingsstedet.

Hvis espressomaskinen f.eks. er opstillet

i et bjergområde i 2000 m højde over

havets overflade, skal bryggetemperaturen

være indstillet lavt, da vand koger

ved lavere temperaturer, når lufttrykket

er lavere.

Bryggetemperaturen for espresso og

kaffe kan indstilles forskelligt. Der kan

vælges mellem følgende tre bryggetemperaturer:

– lav

– normal

– høj

TIP Ikke alle kaffesorter kan tåle høje

temperaturer. Nogle sorter reagerer følsomt,

så cremaen og smagen påvirkes.


I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

TEMPERATUR

^ Vælg TEMPERATUR, og tryk på OK.

^ Vælg med drejeknappen den drik,

bryggetemperaturen ønskes indstillet

for.

^ Drej drejeknappen, indtil den ønskede

bryggetemperatur vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes.

Kaffe efter ønske

33


Portionsstørrelse tilpasses

Espressomaskinen er udstyret med

mængdeprogrammering, hvormed

vandmængden til alle kaffedrikke og

varmt vand kan tilpasses de anvendte

kopstørrelser og den anvendte kaffesort.

Ud over espresso- eller kaffemængden

kan man til mælkespecialiteter med

mælk også tilpasse mælke- og mælkeskumandelen.

Desuden kan portionsstørrelserne

til varm mælk og mælkeskum

fastlægges.

Til hver drik kan der programmeres en

maksimalt mulig mængde. Når denne

er nået, standser tilberedningen, og

den maksimalt mulige portionsstørrelse

for den pågældende drik gemmes.

Mængdeprogrammeringen kan startes

på to måder:

– Når der tilberedes en drik, eller

– ved at kalde menupunktet MÆNG-

DEPROGRAMMERING frem i menuen

INDSTILLINGER.

Hvis vandbeholderen tømmes under

tilberedningen, afbryder espressomaskinenmængdeprogrammeringen.

Portionsstørrelsen gemmes

ikke.

TIP Mængdeprogrammeringen kan afbrydes,

så længe AFBRYD vises i displayet.

34

Mængdeprogrammering ved

tilberedning af en drik

Ved tryk på en af tasterne , , eller

i min. 3 sek. kaldes mængdeprogrammeringen

for disse drikke frem.

For café latte, mælkeskum, varm mælk

og varmt vand startes mængdeprogrammeringen,

hvis tasten OK holdes

inde i min. 3 sekunder efter valg af en

drik.

Portionsstørrelse for espresso og

kaffe tilpasses

^ Stil den ønskede kop under kaffeudløbet.

^ Tryk på tasten eller , indtil displayet

viser MÆNGDEPROGRAM-

MERING.

Den ønskede drik tilberedes, og displayet

viser GEM.

^ Når koppen er fyldt som ønsket, trykkes

på tasten OK.

Fra nu af tilberedes den programmerede

portionsstørrelse ved valg af den

pågældende drik.


Portionsstørrelse for cappuccino og

latte macchiato tilpasses

^ Stil ønsket kop/glas under kaffeudløbet.

^ Tryk på tasten eller i mindst 3 sekunder.

Nu viser displayet de bestanddele i

drikken, som mængden kan ændres

for.

Cappuccino: mælkeskum, espresso

Latte macchiato: varm mælk, mælkeskum,

espresso

^ Vælg med drejeknappen alle de bestanddele,

som portionsstørrelsen

skal indstilles for. Bekræft disse enkeltvis

med tasten OK.

Det vises med et hak B bag den pågældende

bestanddel, at portionsstørrelsen

er tilpasset for denne.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

START.

Tryk på tasten OK.

Espressomaskinen starter tilberedningen.

Portionsstørrelsen kan nu fastlægges

for hver valgt bestanddel, når displayet

viser GEM.

^ Når mængden af den pågældende

bestanddel er som ønsket, trykkes på

tasten OK.

^ Gem den ønskede portionsstørrelse

for de valgte bestanddele.

Fra nu af tilberedes den programmerede

sammensætning og portionsstørrelse

for denne drik.

Portionsstørrelse tilpasses

Portionsstørrelse for café latte, mælkeskum,

varm mælk og varmt vand

tilpasses

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Stil en egnet kop/et glas under kaffeudløbet.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

FLERE DRIKKE.

Tryk på tasten OK.

^ Indstil den ønskede drik med drejeknappen.

^ Tryk på tasten OK, indtil MÆNGDE-

PROGRAMMERING vises i displayet.

For cafè latte kan mængden for de enkelte

bestanddele - varm mælk, kaffe -

ændres som beskrevet under Portionsstørrelse

for cappuccino og latte macchiato.

For mælkeskum, varm mælk og varmt

vand foretages programmeringen som

beskrevet under Portionsstørrelse for

kaffe og espresso tilpasses.

35


Portionsstørrelse tilpasses

Mængdeprogrammering

kaldes frem i menuen

INDSTILLINGER

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

MÆNGDEPROGRAMMERING

^ Vælg MÆNGDEPROGRAMMERING,

og tryk på OK.

^ Vælg med drejeknappen den drik,

portionsstørrelsen ønskes indstillet

for.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

START.

Tryk på tasten OK.

Fra nu af er fremgangsmåden identisk

med mængdeprogrammeringen ved tilberedning

af en drik.

36


I menuen INDSTILLINGER kan espressomaskinen

tilpasses brugerens individuelle

ønsker.

Menuen INDSTILLINGER kaldes frem

^ Tryk på tasten OK i mere end 2 sek.

MENU

INDSTILLINGER

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

^ Tryk på OK.

Indstillinger kan nu ændres, informationer

kan vises, eller det kan kontrolleres,

hvilke indstillinger, der er aktiveret.

Hakket B efter en post viser den aktuelle

indstilling.

TIP Hvis espressomaskinen er frakoblet

med tænd/sluk-tasten , kan menuen

INDSTILLINGER også kaldes frem, når

maskinen er på standby. Tryk da på

OK-tasten i længere end 2 sek.

Menuen INDSTILLINGER

37


Menuen INDSTILLINGER

Oversigt over mulige indstillinger

Standardindstillingen for det pågældende menupunkt er vist med fed.

Menupunkt Indstillingsmuligheder

Sprog Deutsch (tysk), andre sprog

Klokkeslæt

Tidsformat

(tilgængelig i Komfort-mode) 12 t. / 24 t.

indsti

Timer

indsti

(tilgængelig i Komfort-mode) tændes kl. / slukkes efter (1:00) / slukkes kl.

Aktiver

tændes kl. (ja / nej) / slukkes kl. (ja / nej)

Mængdeprogrammering Espresso

Kaffe

Cappuccino

Latte macchiato

Cafè latte

Mælkeskum

Varm mælk

Varmt vand

Malemængde Espresso

mild / normal / stærk

Kaffe

mild / normal / stærk

Cappuccino

mild / normal / stærk

Latte macchiato

mild / normal / stærk

Cafè latte

mild / normal / stærk

Forbrygning Ja / Nej

Temperatur Espresso

lav / normal / høj

Kaffe

lav / normal / høj

Cappuccino

lav / normal / høj

Latte macchiato

lav / normal / høj

Cafè latte

lav / normal / høj

Opvarmningsform Eco-mode

Komfort-mode

38


Menupunkt Indstillingsmuligheder

Info Brygninger i alt

Kaffedrikke

Espresso

Kaffe

Cappuccino

Latte macchiato

Cafè latte

Mælkeskum

Varm mælk

Varmt vand

Brygn. indt. afkalk.

Vandhårdhed blødt 1

middel 2

hårdt 3

meget hårdt 4

Lås ja / nej

Opvarmning af kopper ja / nej

Demo-program

ja / nej

(kun tilgængelig i Standby)

Standardindstilling nulstil

Menuen INDSTILLINGER

39


Menuen INDSTILLINGER

Sprog

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.

INDSTILLINGER

SPROG F

^ Vælg SPROG F, og tryk på OK.

^ Vælg det ønskede sprog, og tryk på

tasten OK.

Indstillingen gemmes, og displayet skifter

tilbage til foregående visning.

Fra nu af vises alle tekster i displayet

på det valgte sprog.

Hvis man er kommet til at vælge et forkert

sprog, kan menupunktet SPROG

findes igen vha. symbolet F.

40

Klokkeslæt og tidsformat

Hvis espressomaskinen anvendes i

Komfort-mode, kan klokkeslættet indstilles

og tidsformatet vælges i menuen

INDSTILLINGER.

Der findes følgende tidsformater:

– 24-timers-visning

– 12-timers-visning

Klokkeslættet er nødvendigt til timerfunktionen,

men vises ikke i displayet.

Hvis der har været strømsvigt, eller

hvis espressomaskinen har været afbrudt

på hovedafbryderen, skal

klokkeslættet indstilles igen.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

KLOKKESLÆT

^ Vælg KLOKKESLÆT, og tryk på OK.

Nu kan tidsformatet og klokkeslættet

indstilles.


Tidsformat indstilles

^ Vælg TIDSFORMAT, og tryk på OK.

^ Vælg 24 T., hvis klokkeslættet skal vises

i 24-timers-format.

eller

^ Vælg 12 T., hvis klokkeslættet skal vises

i 12-timers-format.

^ Tryk på OK.

Indstillingen gemmes.

Klokkeslæt indstilles

^ Vælg INDSTIL, og tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil det aktuelle

timetal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

^ Drej drejeknappen, indtil det aktuelle

minuttal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes.

Menuen INDSTILLINGER

Timerfunktioner

Timeren kan kun anvendes i driftsmåden

Komfort-mode.

Følgende timerfunktioner kan indstilles:

Espressomaskinen

– tænder på et bestemt tidspunkt,

f.eks. om morgenen før morgenmaden

(TÆNDES KL.).

– slukker på et bestemt tidspunkt

(SLUKKES KL.).

– slukker efter en bestemt tid, hvis der

ikke trykkes på nogen taster eller tilberedes

nogen drik (SLUKKES EF-

TER).

Timeren fungerer kun korrekt,

- når klokkeslættet er indstillet rigtigt,

- når espressomaskinen er blevet

slukket ved tryk på Tænd/Sluk-tasten

.

Til funktionen Tændes kl. og Slukkes

kl. skal timeren være aktiveret.

Vær opmærksom på følgende ved

Slukkes kl. og Slukkes efter:

Mælkesystemet skylles ikke automatisk,

når der er tilberedt en drik med

mælk.

Følg anvisningerne i displayet, næste

gang maskinen tændes (se Mælkesystemet

skylles).

41


Menuen INDSTILLINGER

Timer indstilles

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

TIMER

^ Vælg TIMER, og tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTIL.

Tryk på tasten OK.

Den ønskede timerfunktion kan nu vælges.

"Tændes kl."

Hvis låsen er tilkoblet, tænder

espressomaskinen ikke på det ønskede

tidspunkt.

^ Vælg TÆNDES KL., og tryk på OK.

Nu kan timer og minutter indkodes:

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

timetal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

minuttal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes.

For at espressomaskinen tænder på

det ønskede tidspunkt skal timerfunktionen

aktiveres (se Timer aktiveres og

deaktiveres).

42

Hvis espressomaskinen er blevet tændt

tre gange i træk via timerfunktionen

"Tændes kl.", uden at der er blevet tilberedt

nogen drik, tænder den ikke

længere automatisk. Herved undgås, at

den tænder dagligt ved længere tids

fravær, f.eks. ved ferie.

De programmerede tider er dog stadig

gemt og aktiveres igen, næste gang

espressomaskinen aktiveres manuelt.

"Slukkes kl."

^ Vælg SLUKKES KL., og tryk på OK.

Nu kan timer og minutter indkodes:

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

timetal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

minuttal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes.

For at espressomaskinen slukker på det

ønskede tidspunkt skal timerfunktionen

aktiveres (se Timer aktiveres og deaktiveres).


"Slukkes efter"

Hvis der ikke trykkes på en tast eller tilberedes

en drik, slukker espressomaskinen

automatisk efter 1 time, så der

spares energi.

Denne forudindstilling kan ændres via

timerfunktionen "Slukkes efter", som kan

indstilles til en tid mellem 15 min. og 9 t.

^ Vælg SLUKKES EFTER, og tryk på

OK.

Nu kan timer og minutter indkodes:

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

timetal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

^ Drej drejeknappen, indtil det ønskede

minuttal vises i displayet.

Tryk på tasten OK.

Indstillingen gemmes. Fra nu af slukker

espressomaskinen efter den indstillede

tid.

Menuen INDSTILLINGER

Timer aktiveres og deaktiveres

Når timeren for "Tændes kl." er aktiveret,

og espressomaskinen er i standby-modus,

viser displayet .

Følg følgende fremgangsmåde:

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg TIMER, og tryk på OK.

TIMER

AKTIVER

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

AKTIVER.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg TÆNDES KL., hvis denne timerfunktion

skal aktiveres eller deaktiveres.

eller

^ Vælg SLUKKES KL., hvis denne timerfunktion

skal aktiveres eller deaktiveres.

^ Tryk på OK.

Indstillingen gemmes.

43


Menuen INDSTILLINGER

Opvarmningsformer

Espressomaskinen kan anvendes i

Eco-mode eller i Komfort-mode.

Eco-mode er en energisparemodus,

hvor espressomaskinen skifter til et lavere

energiforbrug, hvis der i nogen tid

ikke har været tilberedt nogen drik. Når

der derefter trykkes på en tast, varmer

espressomaskinen op igen. Desuden er

timerfunktionerne "Tændes kl." og "Slukkes

kl." ikke tilgængelige.

I Komfort-mode forbliver espressomaskinen

opvarmet, og alle funktioner er

altid til rådighed. Energiforbruget for

Komfort-mode er betydeligt højere.

Når espressomaskinen anvendes i

Eco-mode, vises følgende i displayet

under opvarmningen:


OPVARMNINGSFASE

ECO-MODE

Standardindstillingen ved levering er

Eco-mode.

44

Opvarmningsform indstilles

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

DRIFTSMÅDE

^ Vælg DRIFTSMÅDE, og tryk på OK.

^ Vælg ECO-MODE, hvis espressomaskinen

skal anvendes i energisparemodus.

eller

^ Vælg KOMFORT-MODE, hvis espressomaskinen

skal anvendes i Komfort-mode.

^ Tryk på OK.

Indstillingen gemmes.


Visning af informationer

I menupunktet INFO kan antallet af tilberedte

portioner for hver enkelt drik aflæses.

Desuden kan man se, om det er muligt

at tilberede over 50 portioner inden næste

afkalkning (ANTAL BRYGNINGER

INDT. AFKALKN.).

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

INFO

^ Vælg INFO, og tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil den ønskede

information vises i displayet.

For at komme tilbage til menuniveauet

ovenover:

^ Tryk på OK.

Menuen INDSTILLINGER

Espressomaskinen spærres

Espressomaskinen kan spærres, så

børn eller uvedkommende ikke kan

tage den i brug.

Lås aktiveres og deaktiveres

Når låsen er aktiveret, fungerer timerfunktionen

"Tændes kl." ikke. Timersymbolet

vises ikke.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.

INDSTILLINGER

LÅS

^ Vælg LÅS, og tryk på OK.

^ Vælg TILKOBLET for at aktivere låsen.

eller

^ Vælg FRAKOBLET for at deaktivere

låsen.

^ Tryk på OK.

Indstillingen gemmes.

45


Menuen INDSTILLINGER

Espressomaskinen spærres, så snart

den slukkes, og der kan ikke tilberedes

nogen drikke.

Lås deaktiveres midlertidigt

Låsen kan deaktiveres midlertidigt,

f.eks. mens der tilberedes drikke.

^ Tryk på tasten OK i 3 sek.

Espressomaskinen kan nu anvendes.

46

Så snart espressomaskinen slukkes,

er den igen spærret.

Standardindstilling

Indstillingerne for espressomaskinen

kan stilles tilbage til standard (indstillingerne

ved levering).

Standardindstillingerne fremgår af afsnittet

Oversigt over mulige indstillinger.

Følgende indstillinger stilles ikke tilbage

til standard:

- Sprog

- Klokkeslæt

- Antal brygninger

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

INDSTILLINGER.

Tryk på tasten OK.


INDSTILLINGER

STANDARDINDSTILLING

^ Vælg STANDARDINDSTILLING, og

tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

TILBAGE T. STANDARD.

Tryk på tasten OK.

Standardindstillingerne gendannes.


Udstillingsprogram

Til privat brug er denne funktion ikke

nødvendig.

Espressomaskinen kan med funktionen

Udstillingsprogram præsenteres i butikker

eller showrooms. Lyset tændes i

espressomaskinen, men det er ikke muligt

at tilberede drikke eller betjene maskinen.

Udstillingsprogram aktiveres

Når udstillingsprogrammet aktiveres,

kan espressomaskinen ikke slukkes

med Tænd/Sluk-tasten .

^ Tryk på Tænd/Sluk-tasten for at

slukke espressomaskinen (standby).

^ Tryk på OK-tasten for at kalde MENU

frem.

^ Vælg menuen INDSTILLINGER, og

tryk på OK.

^ Vælg UDSTILLINGSPROGRAM, og

tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

JA.

Tryk på tasten OK.

I displayet vises:

UDSTILLINGSPROGRAM

KUN TIL FAGHANDLEN

^ Tryk på OK.

^ Følg de videre anvisninger i displayet.

Menuen INDSTILLINGER

^ Bekræft meldingerne UDSTILLINGS-

PROGRAM ER AKTIVERET og MA-

SKINEN VARMER IKKE med tasten

OK.

Udstillingsprogrammet er aktiveret.

Udstillingsprogrammet deaktiveres

^ Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen.

Vent et øjeblik, inden maskinen

tændes igen.

^ Tryk på OK-tasten for at kalde MENU

frem.

^ Vælg menuen INDSTILLINGER, og

tryk på OK.

^ Vælg UDSTILLINGSPROGRAM, og

tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

NEJ.

Tryk på tasten OK.

I displayet vises:

UDST.PROG. AKTIVT

KUN TIL FAGHANDLEN

^ Tryk på OK.

^ Følg de videre anvisninger i displayet.

^ Bekræft meldingerne UDSTILLINGS-

PROGRAM ER DEAKTIVERET og

MASKINEN VARMER IGEN med tasten

OK.

Udstillingsprogrammet er deaktiveret.

47


Rengøring og vedligeholdelse

Overblik

Rengør espressomaskinen regelmæssigt for at forhindre kimdannelse.

Anbefalet tidsinterval Hvad skal der gøres?

Dagligt, efter hver tilberedning af

mælk, hvis der er mere end 1 time

mellem tilberedningerne

Dagligt

(inden espressomaskinen slukkes)

Skyl mælkesystemet

Rengør vandbeholderen

Rengør kaffegrumsbeholderen

1 x ugentlig Rengør mælkesystem

Rengør afdrypningsbakke og afdrypningsplade

Mælkebeholder i rustfrit stål (medfølger evt. afhængig af model)

Tag bryggeenheden ud, og rengør den i hånden

Ca. for hver 200 portioner Affedt bryggeenheden (med rengøringstab)

Afhængig af vandhårdhed Afkalk espressomaskinen

Efter behov: Rengør bønnebeholderen

Rengør kabinettet (især vigtigt lige efter afkalkning)

Nogle af espressomaskinens dele kan rengøres i opvaskemaskine. Hvis disse

dele ofte rengøres i opvaskemaskine, kan de blive misfarvede af madrester,

f.eks. tomatrester, eller belægningen kan blive beskadiget.

Manuel rengøring Egnet til opvaskemaskine

– Bryggeenhed

– Afdrypningsbakke

– Aromalåg på bønnebeholder

– Mælkebeholder i rustfrit stål

(medfølger evt. afhængig af model)

48

– Kaffegrumsbeholder

– Afdrypningsplade

– Vandbeholder

– Integreret opskumningsenhed (cappuccinatore) med

mælkeslange


Fare for forbrænding på varme komponenter

eller på grund af varme

væsker! Lad espressomaskinen køle

af, inden den rengøres. Vær opmærksom

på, at vandet i afdrypningsbakken

kan være meget varmt.

Anvend ikke damprengøringsapparat.

Dampen kan forårsage kortslutning.

For at undgå beskadigelse af overfladerne

bør følgende rengøringsmidler

undgås:

– soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige

rengøringsmidler,

– rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel,

– kalkopløsende rengøringsmidler,

– rengøringsmiddel til rustfrit stål,

– opvaskemiddel til opvaskemaskiner,

– ovnrens,

– rengøringsmidler med skurende virkning,

f.eks. skurepulver, flydende

skuremiddel og pimpsten,

– hårde skuresvampe, som f.eks. grydesvampe

og børster eller brugte

svampe, der indeholder rester af

skuremiddel,

– skarpe metalskrabere.

Rengøring og vedligeholdelse

I menuen VEDLIGEHOLDELSE kan de

forskellige plejeprogrammer kaldes

frem og vedligeholdelsesindstillinger

ændres.

Menuen VEDLIGEHOLDELSE kaldes

frem

^ Tryk på tasten OK i mere end 2 sek.

MENU

VEDLIGEHOLDELSE

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

VEDLIGEHOLDELSE.

^ Tryk på OK for at bekræfte valget.

TIP Hvis espressomaskinen er frakoblet

med tænd/sluk-tasten , kan menuen

VEDLIGEHOLDELSE også kaldes frem,

når maskinen er på standby. Tryk da på

OK-tasten i længere end 2 sek.

49


Rengøring og vedligeholdelse

Slanger skylles

Når espressomaskinen tændes, skylles

den igennem. Hermed forvarmes kaffeslangerne

med varmt vand, og der

kan straks tilberedes aromatiske kaffedrikke.

Når der er tilberedt en kaffedrik, skylles

espressomaskinen også, når den slukkes.

Hermed fjernes eventuelle kafferester.

Slanger skylles manuelt

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

VEDLIGEHOLDELSE.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg SKYL SYSTEM, og tryk på OK.

I displayet vises:


SKYL SYSTEM

START

^ Tryk på OK.

Slangerne skylles. Skyllevandet løber

ud af kaffeudløbet.

50

Mælkesystem skylles

Advarsel! Risiko for infektion på

grund af kim.

Skyl mælkesystemet regelmæssigt

for at forebygge kimdannelse.

Mælkesystemet består af den integrerede

opskumningsenhed (cappuccinatore)

i kaffeudløbet og mælkeslangen.

Mælkesystemet bør skylles efter hver

mælketilberedning, dog senest når der

er mere end en time mellem mælketilberedningerne.

Mælkeslangerne kan

stoppe til på grund af mælkerester.

Skylningen erstatter ikke Rengøring

af mælkesystemet.

Hvis der er tilberedt mælk, viser

espressomaskinen en påmindelse om

at skylle mælkesystemet, når espressomaskinen

slukkes.

TIP Stil en egnet beholder under kaffeudløbet.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

VEDLIGEHOLDELSE.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg SKYL MÆLKESYSTEM, og tryk

på OK.


I displayet vises:

^ Tryk på OK.

SKYL MÆLKESYSTEM

START

^ Sæt mælkeslangen ned i venstre åbning

i afdrypningsbakken, når der vises

en opfordring hertil.

^ Tryk på OK.

Mælkesystemet skylles.

Rengøring og vedligeholdelse

Mælkesystemet rengøres

Advarsel! Risiko for infektion på

grund af kim.

Rengør mælkesystemet regelmæssigt

for at forebygge kimdannelse.

Der er to muligheder:

– Den integrerede opskumningsenhed

(cappuccinatore) tages ud, skilles ad

og rengøres i opvaskemaskine eller i

hånden med varmt vand og en smule

opvaskemiddel.

– Eller mælkesystemet rengøres med

vedligeholdelsesprogrammet REN-

GØR MÆLKESYSTEM og Mieles rengøringspulver.

Espressomaskinen viser en påmindelse

om at rengøre mælkesystemet på rette

tidspunkt.

I displayet vises:

^ Tryk på OK.

RENGØR

MÆLKESYSTEM

Når meldingen RENGØR MÆLKE-

SYSTEM bekræftes med tasten OK,

nulstilles den interne tæller til rengøringsintervallet.

Der vises ikke en ny påmindelse.

^ Rengør mælkesystemet.

51


Rengøring og vedligeholdelse

Mælkesystemet skilles ad og rengøres

Mælkesystemet kan rengøres i opvaskemaskine

eller i hånden med varmt

vand og lidt opvaskemiddel.

Læg enkeltdelene i opvaskemaskinen,

så de kan rengøres grundigt.

^ Skub kaffeudløbet helt nedad.

^ Tag afdækningen fremad og af.

^ Træk den integrerede opskumningsenhed

(cappuccinatore) fremad og

af.

52

^ Skil den integrerede opskumningsenhed

(cappuccinatore). Rengør alle

dele grundigt.

Hvis mælkeslangen er tilstoppet, rengøres

den med den medfølgende rengøringsbørste

under rindende vand.

^ Før rengøringsbørsten ind i mælkeslangen.

Bevæg børsten frem og

tilbage, indtil der ikke er flere mælkerester

tilbage i mælkeslangen.


Opskumningsenheden (cappuccinatoren)

skal nu samles igen:

^ Saml den integrerede opskumningsenhed.

^ Skub den integrerede opskumningsenhed

ind i kaffeudløbet. Tryk kraftigt,

indtil udløbsdelen flugter med

udløbskanten forneden.

^ Sæt dækslet på igen, og skub udløbet

opad.

Mælkesystemet rengøres med rengøringspulver

Rengøringspulveret til mælkesystemet

er specielt udviklet til denne espressomaskine.

Rengøringspulveret kan købes

i faghandlen, bestilles ved telefonisk

henvendelse til vores reservedelsekspedition

på tlf. 43 27 13 50 eller på

www.miele-shop.dk.

I displayet vises VÆLG DRIK.

^ Stil en egnet beholder under kaffeudløbet.

^ Hæld rengøringspulveret i en beholder

med ca. 150 ml lunken vand. Stil

beholderen ved siden af espressomaskinen.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

Rengøring og vedligeholdelse

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

VEDLIGEHOLDELSE.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg RENGØR MÆLKESYSTEM, og

tryk på OK.

^ Vælg START, og tryk på OK.

^ Hæng mælkeslangen ned i beholderen,

når der vises en opfordring

hertil. Sørg for, at mælkeslangen

kommer tilstrækkeligt dybt ned i rengøringsopløsningen.

^ Følg de videre anvisninger i displayet.

^ Når displayet viser PROCES SLUT,

trykkes på tasten OK.

Mælkesystemet er rengjort.

53


Rengøring og vedligeholdelse

Mælkebeholder i rustfrit stål

rengøres

(medfølger evt. afhængig af model)

Mælkebeholderen bør skilles ad og rengøres

dagligt.

^ Alle dele må kun rengøres i hånden

med varmt vand og lidt opvaskemiddel.

Anvend om nødvendigt den

medfølgende rengøringsbørste for at

fjerne alle mælkerester.

^ Skyl alle dele grundigt under rindende

vand. Rester af opvaskemiddel

kan påvirke mælkens smag og mælkeskummets

kvalitet. Tør alle dele

omhyggeligt af.

^ Saml mælkebeholderen igen.

54

Vandbeholder

Udskift vandet dagligt for at undgå kimdannelse!

Sørg for, at ventilen, undersiden af

vandbeholderen og frastillingsfladen

ved espressomaskinen er rene.

^ Rengør vandbeholderen i opvaskemaskine

eller i hånden med varmt

vand og lidt opvaskemiddel. Tør

vandbeholderen af.

^ Rengør og tør frastillingsfladen ved

espressomaskinen grundigt, især i

fordybningerne.


Afdrypningsplade

^ Tag afdrypningspladen ud af afdrypningsbakken.

^ Rengør afdrypningspladen i opvaskemaskine

eller i hånden med varmt

vand og lidt opvaskemiddel.

^ Aftør afdrypningspladen.

^ Sæt afdrypningspladen på plads i afdrypningsbakken.

Sørg for, at hullet

til mælkeslangen er i venstre side.

Rengøring og vedligeholdelse

Afdrypningsbakke og

kaffegrumsbeholder

Rengør afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen

dagligt for at forhindre

lugtdannelse og skimmel.

Kaffegrumsbeholderen sidder i afdrypningsbakken.

Espressomaskinens display viser, når

afdrypningsbakken eller/og kaffegrumsbeholderen

er fuld og skal tømmes. Senest

da skal afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen

tømmes og rengøres.

TIP Hvis espressomaskinen lige er blevet

skyllet, skal man vente lidt med at

tage afdrypningsbakken ud, da der kan

løbe skyllevand ud lidt endnu.

Afdrypningsbakke

^ Skub kaffeudløbet helt opad.

^ Træk forsigtigt afdrypningsbakken

med kaffegrumsbeholderen ud af

espressomaskinen.

^ Rengør afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen.

^ Rengør afdrypningsbakken i hånden

med varmt vand og lidt opvaskemiddel.

Rengør eventuelt også kaffegrumsbeholderen

(se afsnittet Kaffegrumsbeholder).

^ Aftør afdrypningsbakken.

55


Rengøring og vedligeholdelse

Sørg især for, at de små metalplader

(kontakter) på afdrypningsbakken er

rene og tørre, da espressomaskinen

ellers ikke registrerer, om afdrypningsbakken

er fuld.

^ Rengør rummet under afdrypningsbakken.

^ Sæt kaffegrumsbeholderen i afdrypningsbakken,

og skub afdrypningsbakken

ind i espressomaskinen.

56

Sørg for at skubbe afdrypningsbakken

helt ind i espressomaskinen.

Kaffegrumsbeholder

I kaffegrumsbeholderen er der som regel

også lidt restvand fra skylningen.

^ Skub kaffeudløbet helt opad.

^ Træk forsigtigt afdrypningsbakken

med kaffegrumsbeholderen ud af

espressomaskinen.

^ Tøm kaffegrumsbeholderen og om

nødvendigt også afdrypningsbakken.

Smid kaffegrumset i affaldsspanden

til biologisk affald eller på kompostbunken.

^ Rengør kaffegrumsbeholderen i opvaskemaskine

eller i hånden med

varmt vand og lidt opvaskemiddel.

Rengør eventuelt også afdrypningsbakken

(se afsnittet Afdrypningsbakke).

^ Aftør kaffegrumsbeholderen.

^ Sæt kaffegrumsbeholderen i afdrypningsbakken,

og skub afdrypningsbakken

ind i espressomaskinen.


Bønnebeholder og pulverskakt

Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen

før rengøring.

TIP Støvsug bønnebeholderen og pulverskakten

for at fjerne kafferester.

^ Åbn låget i højre side af espressomaskinen.

Tag bønnebeholderens aromalåg

af.

^ Fjern eventuelle kaffebønner.

^ Rengør bønnebeholderen med en

tør, blød klud.

Der kan nu fyldes kaffebønner i bønnebeholderen

igen.

^ Sæt aromalåget på bønnebeholderen.

Rengør om nødvendigt pulverskakten til

kaffepulver.

^ Åbn låget på pulverskakten.

^ Fjern eventuelle kaffepulverrester.

^ Luk låget på pulverskakten.

^ Luk låget i højre side af espressomaskinen.

Rengøring og vedligeholdelse

Bryggeenhed

Rengør udelukkende bryggeenheden

i hånden med varmt vand

uden rengøringsmiddel.

De bevægelige dele i bryggeenheden

er smurt. Rengøringsmiddel beskadiger

bryggeenheden.

Rengør bryggeenheden en gang om

ugen.

Bryggeenheden tages ud og rengøres

manuelt

Bryggeenheden kan tages ud, når den

skal rengøres:

^ Klap begge lasker i højre side af

espressomaskinen ud, og drej dem

90° til højre. Åbn døren.

^ Tryk på tasten forneden på håndtaget

på bryggeenheden a, og drej

samtidig håndtaget til venstre b.

57


Rengøring og vedligeholdelse

^ Træk forsigtigt bryggeenheden ud af

espressomaskinen.

Hvis bryggeenheden ikke eller kun vanskeligt

kan trækkes ud, står den ikke i

grundstilling (se afsnittet Småfejl udbedres).

Når bryggeenheden er trukket ud,

må håndtagets position ikke ændres,

da bryggeenheden ellers indstilles

forkert og ikke længere kan

skubbes ind i espressomaskinen.

^ Rengør bryggeenheden i hånden

under rindende, varmt vand uden

rengøringsmiddel.

^ Tør kafferester af filtrene. Der er anbragt

et filter i tragten a og et til venstre

ved siden af tragten b.

^ Tør tragten a af, så der ikke bliver

noget kaffepulver siddende i den ved

næste kaffetilberedning.

^ Rengør espressomaskinen indvendigt.

Fjern tørre kaffepulverrester

med en støvsuger.

58

Bryggeenheden sættes i igen i omvendt

rækkefølge:

^ Skub bryggeenheden lige ind i

espressomaskinen.

^ Tryk på tasten forneden på håndtaget

på bryggeenheden a, og drej

samtidig håndtaget til højre b.

^ Luk døren. Drej begge lasker 90° til

venstre. Klap laskerne ind igen.


Bryggeenhed rengøres

Afhængig af fedtindholdet i den anvendte

kaffesort kan bryggeenheden

stoppe hurtigere til. Rengør derfor bryggeenheden

med de medfølgende rengøringstabletter.

Rengøringstabletterne til affedtning af

bryggeenheden er specielt udviklet til

denne espressomaskine. Rengøringstabletterne

kan købes i faghandlen, bestilles

ved telefonisk henvendelse til

vores reservedelsekspedition på

tlf. 43 27 13 50 eller på

www.miele-shop.dk.

Efter 200 portioner viser displayet REN-

GØR BRYGGEENHEDEN. Denne melding

vises i displayet, indtil bryggeenheden

affedtes.

Rengøringsprocessen varer ca. 10 minutter.

Det er vigtigt, at bryggeenheden affedtes

regelmæssigt.

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

VEDLIGEHOLDELSE.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg RENGØR BRYGGEENHEDEN,

og tryk på OK.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

START.

Tryk på tasten OK.

I displayet vises forskellige vejledninger

vedrørende affedtning af bryggeenheden.

Rengøring og vedligeholdelse

TIP Stil en egnet beholder under kaffeudløbet,

så det ikke er nødvendigt at

tømme afdrypningsbakken så ofte.

Når displayet viser LÆG EN REN-

GØRINGSTAB I KAFFESKAKTEN:

^ Åbn låget i højre side af espressomaskinen.

^ Åbn herefter låget på pulverskakten

a. Kom rengøringstabletten til affedtning

ned i pulverskakten b.

^ Luk begge låg.

^ Følg de videre anvisninger i displayet.

^ Når displayet viser PROCES SLUT,

trykkes på tasten OK.

Bryggeenheden er affedtet.

59


Rengøring og vedligeholdelse

Kabinet

Fjerns straks snavs på kabinettet.

Overfladerne kan misfarves eller

ændre udseende, hvis snavs får lov

at sidde i længere tid.

Sørg for, at der ikke kommer vand

ind bag displayet!

Alle overflader er modtagelige over

for ridser og kan misfarves, hvis de

kommer i berøring med uegnede

rengøringsmidler.

Anvend ikke et viskestykke eller lignende

til aftørring af den matte overflade

på sorte maskiner. Overfladen

kan forandre sig - blive mørkere og

mere skinnende.

Sørg for at aftørre eventuelle stænk

fra afkalkningen med det samme!

^ Sluk espressomaskinen ved tryk på

Tænd/Sluk-tasten .

^ Rengør kabinettet med en ren, blød

svampeklud og varmt vand med en

smule opvaskemiddel til opvask i

hånden.

TIP Kabinettet kan også rengøres med

en Miele mikrofiberklud.

60


Der dannes kalk i espressomaskinen

ved brug. Hvor hurtigt maskinen tilkalker,

afhænger af det anvendte vands

hårdhedsgrad. Kalkrester skal fjernes

regelmæssigt.

Espressomaskinen guider brugeren

igennem afkalkningsprocessen. Der vises

forskellige meldinger i displayet,

f.eks. en opfordring til at tømme afdrypningsbakken

eller fylde vandbeholderen.

Afkalkningen er obligatorisk og varer

ca. 30 min.

Under afkalkningsprocessen løber der

vand med afkalkningsmiddel ud af

varmtvandsudløbet. Efter en vis indvirkningstid

løber der igen vand med afkalkningsmiddel

ud osv.

Displayet viser i tide en opfordring til at

afkalke espressomaskinen. Displayet

viser AFKALKNING OM 50 BRYGNIN-

GER. Espressomaskinen viser det resterende

antal brygninger indtil afkalkning

ved hver tilberedning af en drik.

^ Meldingen bekræftes ved tryk på tasten

OK.

Når det resterende antal brygninger er

0, blokeres espressomaskinen. Displayet

viser START AFKALKNING.

Espressomaskinen kan slukkes, hvis

man ikke vil afkalke den på dette tidspunkt.

Den kan først anvendes igen,

når der er foretaget afkalkning.

TIP Stil en egnet beholder under kaffeudløbet,

så det ikke er nødvendigt at

tømme afdrypningsbakken så ofte.

Afkalkning

Afkalkning efter opfordring i

displayet

^ Ved tryk på tasten OK startes afkalkningsprocessen

straks.

Afkalkningsprocessen kan ikke afbrydes,

men skal gennemføres helt.

Forberedelse af afkalkningsopløsning

De medfølgende afkalkningstabs er udviklet

specielt til espressomaskinen.

Yderligere afkalkningstabs kan købes

hos Miele-forhandlere, ved telefonisk

henvendelse til vor reservedelsekspedition

på tlf. 43 27 13 50 eller via vor online-shop

(www.miele-shop.dk).

Til afkalkningsprocessen skal der anvendes

en afkalkningstab.

Brug kun Miele afkalkningstabs til afkalkningen.

Andre afkalkningsmidler

kan beskadige espressomaskinen

og påvirke smagen.

^ Fyld vandbeholderen med lunkent

vand op til markeringen 0,5 l.

^ Kom 1 afkalkningstab i vandet.

Vær opmærksom på blandingsforholdet

for afkalkningstabsene. Det er

vigtigt, at der ikke fyldes mindre

vand i vandbeholderen end angivet.

Ellers afbrydes afkalkningsprocessen

for tidligt.

^ Sæt vandbeholderen i igen.

I displayet vises forskellige meldinger.

^ Følg anvisningerne i displayet.

61


Afkalkning

Når displayet viser FYLD VANDBEHOL-

DEREN, SÆT DEN I MASKINEN,

^ skal vandbeholderen skylles grundigt

med rent vand. Sørg for, at der ikke

er rester af afkalkningsmiddel tilbage

i vandbeholderen. Fyld rent drikkevand

på op til "max."-markeringen.

Afkalkningsprocessen er slut, når displayet

viser PROCES SLUT.

^ Tryk på OK.

^ Tøm til sidst afdrypningsbakken.

Nu er espressomaskinen afkalket og

klar til brug.

Tør straks eventuelle stænk fra afkalkningen

af! Overfladerne kan blive

beskadiget.

Efter afkalkningen bør også vandbeholderen

og afdrypningsbakken rengøres

grundigt for at fjerne alle rester af afkalkningsmiddel.

62

Afkalkning kaldes frem i

menuen VEDLIGEHOLDELSE

^ Tryk på tasten OK, indtil MENU vises

i displayet.

^ Drej drejeknappen, indtil displayet viser

VEDLIGEHOLDELSE.

Tryk på tasten OK.

^ Vælg AFKALKNING, og tryk på OK.

I displayet vises:


AFKALKNING

START

Afkalkningsprocessen kan ikke afbrydes,

men skal gennemføres helt.

^ Tryk på OK.

Afkalkningen startes.


,Advarsel! Åbn aldrig kabinettet!

Vedligeholdelse og reparation bør

kun udføres af Miele Teknisk Service.

Vedligeholdelse og reparation foretaget

af ukyndige kan medføre betydelig

risiko for brugeren og er ikke

omfattet af Mieles reklamationsordning.

De fleste fejl og funktionsforstyrrelser vil

man selv kunne udbedre.

I nogle tilfælde vises en melding i displayet.

Følg opfordringerne i displayet

for at udbedre "fejlen".

Andre forstyrrelser og fejl, der kan forekomme

under den daglige brug, er beskrevet

i dette afsnit.

I mange tilfælde kan man selv udbedre

fejlen uden at tilkalde Miele Teknisk

Service.

Småfejl udbedres

63


Småfejl udbedres

Meldinger i displayet

Melding Årsag og udbedring

FEJL - 1

FEJL - 2

FEJL - 82

Espressomaskinen er overophedet.

^ Sluk espressomaskinen med Tænd/Sluk-tasten , og

vent 1 time, inden den tændes igen.

^ Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen derefter

vises i displayet igen!

FEJL - 28 Der er for meget kaffepulver i kaffepulverskakten.

Hvis der fyldes mere end en strøget skefuld malet kaffepulver

i pulverskakten, kan bryggeenheden ikke presse kaffepulveret.

Kaffepulveret tømmes ud i kaffegrumsbeholderen,

og fejlmeldingen vises i displayet.

^ Sluk espressomaskinen med Tænd/Sluk-tasten , og

vent 2 minutter, inden den tændes igen.

FEJL - 73 Bryggeenheden kan ikke køre i grundstilling.

64

^ Sluk espressomaskinen ved tryk på Tænd/Sluk-tasten .

^ Tryk samtidigt på tasterne og . Tryk derefter to gange

på tasten OK.

Bryggeenhedens motor starter op og kører i grundstilling.

Hvis fejlmeldingen derefter vises i displayet igen:

^ Kontakt Miele Teknisk Service.


Melding Årsag og udbedring

FEJL - 74 ^ Sluk espressomaskinen, og tænd den igen kort efter.

Hvis fejlmeldingen derefter vises i displayet igen:

^ Kontakt Miele Teknisk Service.

Selvom afdrypningsbakken

er tømt, viser

displayet:

TØM AFDRYPNINGS-

BAKKEN

Der høres pumpelyde,

og displayet viser:

FYLD VANDBEHOL-

DEREN, SÆT DEN I

MASKINEN

Småfejl udbedres

Afdrypningsbakken er ikke sat rigtigt i.

^ Skub afdrypningsbakken helt ind i espressomaskinen.

eller

Kontakterne er tilsmudsede.

^ Rengør kontakterne, og tør dem godt af.

eller

^ Registreringen til afdrypningsbakken fungerer ikke.

^ Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen, og tænd

den igen.

^ Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen derefter

vises i displayet igen!

Vandbeholderen er tom, mens espressomaskinen pumper

vand. Der er luft i espressomaskinens slanger.

^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen.

I displayet vises SYSTEMET FYLDES - START.

^ Tryk på tasten OK.

65


Småfejl udbedres

Melding Årsag og udbedring

Selvom vandbeholderen

er fuld, viser

displayet:

FYLD VANDBEHOL-

DEREN,

SÆT DEN I MASKINEN

Tilberedningen afbrydes,

og displayet

viser:

AFBRUDT

VANDBEHOLDER TOM

66

Vandbeholderen er ikke sat rigtigt i.

^ Tag vandbeholderen ud, og sæt den i igen.

Hvis fejlmeldingen stadig vises i displayet:

^ tøm vandbeholderen.

^ Ryst vandbeholderen for at afprøve, om svømmeren kan

bevæges.

^ Fyld vandbeholderen, og sæt den i igen.

Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen derefter

stadig vises i displayet!

Der er ikke længere tilstrækkeligt vand i vandbeholderen.

^ Fyld vandbeholderen.

^ Tryk på tasten OK.

I displayet vises FORTSÆT BRYGNING - JAB.

^ Tryk på tasten OK for at fortsætte tilberedningen,

eller vælg NEJ for at afbryde tilberedningen.


Melding Årsag og udbedring

I displayet vises gentagne

gange:

SYSTEMET FYLDES -

START

Når maskinen tændes, vises

følgende i displayet:

SKYL

MÆLKESYSTEM

I displayet vises

RENGØR

MÆLKESYSTEM

I displayet vises

UDSTILLINGSPROGRAM ER

AKTIVERET

eller

UDST.PROG. AKTIVT

FUNKTION DEAKTIVERET

Småfejl udbedres

Espressomaskinen er tilkalket, eller/og filtrene i bryggeenheden

er tilstoppet.

^ Sluk espressomaskinen ved tryk på Tænd/Sluk-tasten

.

^ Tryk 2 sekunder på tasten OK, og kald VEDLIGE-

HOLDELSE - AFKALKNING frem.

^ Afkalk espressomaskinen.

^ Tag bryggeenheden ud, og rengør den under rindende

vand (se Bryggeenhed).

Hvis fejlmeldingen derefter vises i displayet igen:

^ Affedt bryggeenheden (se Bryggeenhed).

Hvis fejlmeldingen derefter stadig vises i displayet:

^ Kontakt venligst Miele Teknisk Service.

Mælkesystemet blev ikke skyllet, inden maskinen blev

slukket sidste gang.

^ Skyl mælkesystemet (se Mælkesystemet skylles).

Mælkesystemet skal rengøres.

^ Bekræft denne melding med OK-tasten.

^ Rengør mælkesystemet (se Mælkesystemet rengøres).

Udstillingsprogrammet til præsentation af espressomaskinen

hos forhandlere eller i showrooms er aktiveret.

^ Deaktiver udstillingsprogrammet (se afsnittet Udstillingsprogram).

67


Småfejl udbedres

Resultat ikke tilfredsstillende

Fejl Årsag og udbedring

Der løber kun vand

ud af kaffeudløbet,

selvom der skal tilberedes

en kaffedrik.

Espressoen eller

kaffen løber for hurtigt

ned i koppen

Espressoen eller

kaffen løber for

langsomt ned i koppen

68

Låget til skakten til kaffepulver blev åbnet og lukket igen,

uden at der blev påfyldt kaffepulver. Herefter blev valgmuligheden

KAFFEPULVER stillet på JA.

^ Vælg ved spørgsmålet KAFFEPULVER optionen NEJ,

hvis der ikke er påfyldt kaffepulver.

eller

Der har sat sig kaffebønner i klemme i maleenheden.

^ Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen.

^ Fjern alle kaffebønner fra bønnebeholderen. Anvend

eventuelt en støvsuger.

^ Fyld nye kaffebønner på. Tilbered en kaffedrik.

Malegraden er indstillet for groft.

^ Indstil malegraden på en finere maling (se Malegrad indstilles).

Malegraden er indstillet for fint.

^ Indstil malegraden på en grovere maling (se Malegrad

indstilles).


Fejl Årsag og udbedring

Espressoen eller

kaffen er ikke tilstrækkelig

varm.

Der dannes ingen

rigtig crema på kaffen

eller espressoen.

Småfejl udbedres

Koppen er ikke forvarmet.

^ Forvarm kopperne (se afsnittet Kopper forvarmes).

eller

Bryggetemperaturen er indstillet for lavt.

^ Indstil en højere bryggetemperatur (se afsnittet Bryggetemperatur).

eller

Filtrene i bryggeenheden er tilstoppede.

^ Rengør bryggeenheden (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse

- Bryggeenhed).

^ Affedt bryggeenheden (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse

- Bryggeenhed).

Malegraden er ikke indstillet rigtigt.

^ Indstil malegraden på en finere eller grovere maling (se

Malegrad indstilles).

eller

Den indstillede bryggetemperatur er for høj til denne kaffesort.

^ Indstil en lavere bryggetemperatur (se afsnittet Bryggetemperatur).

eller

Kaffebønnerne er ikke længere friske.

^ Fyld friske kaffebønner i bønnebeholderen.

eller

Kaffeudløbet er indstillet for højt.

^ Skub kaffeudløbet nedad, indtil det når kanten af koppen.

69


Småfejl udbedres

Uventet reaktion fra espressomaskinen

Fejl Årsag og udbedring

Der løber næsten

ikke eller slet ikke

noget ud af kaffeudløbet,

selvom der er

blevet "bestilt" en

drik.

Vandudløbet stopper

under mængdeprogrammeringen.

Espressomaskinen

skyller ikke, når den

tændes.

Der er meget "kaffevand"

i kaffegrumsbeholderen.

70

Filtrene i bryggeenheden er tilstoppede.

^ Rengør bryggeenheden (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse

- Bryggeenhed).

^ Affedt bryggeenheden (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse

- Bryggeenhed).

Den maksimalt mulige vandmængde er nået. Tilberedningen

standser, og den maksimalt mulige portionsstørrelse

gemmes.

eller

Der var ikke nok vand i vandbeholderen. Mængdeprogrammeringen

afbrydes, og portionsstørrelsen gemmes

ikke.

^ Fyld vandbeholderen.

^ Gentag mængdeprogrammeringen.

Der er ikke tale om en fejl.

Hvis espressomaskinens driftstemperatur stadig er over

60°C, aktiveres skylningen ikke.

Malegraden er indstillet for groft.

^ Indstil malegraden på en finere maling (se Malegrad indstilles).

^ Tilpas malemængden (se afsnittet Malemængde).


Fejl Årsag og udbedring

Displayet forbliver

mørkt, når espressomaskinen

tændes ved

tryk på Tænd/Sluk-tasten

.

Der er lys i displayet,

men espressomaskinen

varmer ikke og tilbereder

ikke nogen

drikke.

Espressomaskinen

kan ikke slukkes på

Tænd/Sluk-tasten .

Espressomaskinen

slukker pludselig af

sig selv.

Småfejl udbedres

Hovedafbryderen står på position "0".

^ Stil hovedafbryderen på position "I".

eller

Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten.

^ Sæt stikket i stikkontakten.

eller

Sikringen i installationen er sprunget, fordi der er en defekt

espressomaskinen, i husets el-installation eller på

et andet produkt.

^ Træk espressomaskinens stik ud af stikkontakten.

^ Kontakt en el-installatør eller Miele Teknisk Service.

Udstillingsprogrammet til præsentation af espressomaskinen

hos forhandlere eller i showrooms er aktiveret.

^ Deaktiver udstillingsprogrammet (se afsnittet Udstillingsprogram).

Den programmerede timertid er udløbet.

^ Indstil eventuelt "Slukkes efter" eller "Slukkes kl." igen

(se afsnittet Timerfunktion).

eller

Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten.

^ Sæt stikket i stikkontakten.

71


Småfejl udbedres

Fejl Årsag og udbedring

Espressomaskinen

tænder ikke, selvom

timerindstillingen

Tændes kl. er aktiveret

Under malingen

høres der højere lyde

end sædvanligt.

Malegradsknappen

kan ikke drejes.

Der drypper eller løber

mælk ud af kaffeudløbet,

selvom der

ikke er ved at blive tilberedt

mælk.

72

Låsen er aktiveret.

^ Deaktiver låsen (se afsnittet Espressomaskinen spærres).

eller

Espressomaskinen er ikke blevet anvendt efter den automatiske

tilkobling 3 gange i træk.

^ Tænd espressomaskinen, og tilbered en drik.

eller

Driftsmåden Eco-mode er aktiv. Ved denne driftsmåde

kan funktionen Timer ikke anvendes.

^ Vælg driftsmåden Komfort-mode (se afsnittet Driftsmåder).

Der kan være sten mellem bønnerne.

^ Sluk straks espressomaskinen.

^ Kontakt Miele Teknisk Service.

eller

Bønnebeholderen er blevet tømt under malingen.

^ Fyld friske bønner på bønnebeholderen.

Knappen er blokeret.

^ Tilbered en kaffedrik.

^ Indstil malegraden under maleprocessen.

Fyldningsniveauet i mælkebeholderen er højere end kaffeudløbet.

^ Skub kaffeudløbet helt opad.

^ Anvend evt. en mindre mælkebeholder.


Fejl Årsag og udbedring

Bryggeenheden kan

ikke trækkes ud.

eller

Bryggeenheden kan

ikke skubbes ind.

Afkalkningsprocessen

er blevet startet utilsigtet.

Der høres høje lyde under

afkalkningen.

Opvarmningstiden forlænges.Vandgennemløbsmængdenstemmer

ikke længere, og

espressomaskinens

ydeevne er reduceret.

Småfejl udbedres

Bryggeenheden eller dens motor er ikke i grundstilling.

Dette kan f.eks. forekomme, hvis bryggeenheden eller

afdrypningsbakken trækkes ud under bryggeprocessen.

^ Sluk espressomaskinen ved tryk på Tænd/Sluk-tasten

.

^ Tryk samtidigt på tasterne og . Tryk derefter to

gange på tasten OK.

Bryggeenhedens motor starter op og kører i grundstilling.

Hvis bryggeenheden herefter stadig ikke kan trækkes

ud:

^ Kontakt Miele Teknisk Service.

Afkalkningsprocessen kan ikke afbrydes, når først der

er trykket på tasten OK.

Processen skal nu gennemføres fuldstændigt. Dette er

en sikkerhedsindstilling, så espressomaskinen altid afkalkes

helt, hvilket er meget vigtigt for, at den får en

lang levetid og altid fungerer optimalt.

^ Afkalk espressomaskinen (se afsnittet Afkalkning).

Der er ikke tale om en fejl.

De høje lyde opstår, fordi vandet ledes gennem slangerne

med højt tryk

Espressomaskinen er tilkalket.

^ Afkalk espressomaskinen (se afsnittet Afkalkning).

73


Service / reklamationsfrist

Miele Teknisk Service

– Dag til dag-service

– Landsdækkende servicenet

– Lokale teknikere

– Specielt uddannede teknikere

– Centralt dirigerede servicevogne

– Stor reservedelsbeholdning

– Originale Miele reservedele

– 24 måneders reklamationsfrist på alle

fabriksnye Miele produkter og reparationer

– Leveringsgaranti for reservedele i

15 år

Miele er kendt for sin dag til dag-service

En stor fordel, da ventetiden på, at

Miele produktet igen er klar efter et

driftsstop, yderst sjældent overskrider

én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi

over hele landet har lokalt boende teknikere,

som kører rundt i centralt dirigerede

servicevogne.

Servicevognene er udstyret med et

stort udvalg af originale reservedele,

hvilket betyder, at vi har alt, hvad der

normalt skal bruges til en reparation,

med fra starten. Altså ingen unødvendig

ventetid eller omkostning ved fremskaffelse

af reservedele.

74

Rygraden i god service er dygtige teknikere.

Alle vore teknikere er elektrikere,

og denne uddannelse er suppleret med

en speciel Miele uddannelse i drift,

vedligeholdelse og reparation af vore

produkter. Uddannelsen bliver løbende

fulgt op, således at teknikerne hele tiden

er på højde med udviklingen.

Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra

mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og

16.00, fredag mellem 8.00 og 15.30 på

telefon

43 27 13 00

Servicebestilling,

direkte 43 27 13 10

eller telefax 43 27 13 09

Mieles reklamationsfrist

De efterfølgende bestemmelser om reklamationsfrist

omfatter udelukkende fabriksnye

produkter indkøbt i Danmark.

Reklamationfristen er gyldig 24 mdr. fra

købsdato, når der forevises kvittering,

regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato

fremgår. Funktionssvigt på produkterne,

der skyldes installationsmæssige

forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen.

Reklamationsfristen indskrænker

ikke købers rettigheder if.

lovgivningen over for Miele.


Mieles reklamationsfrist omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private

husholdninger og anvendt til rette

formål. Fabrikations- og materialefejl,

såfremt disse fejl konstateres under

produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er

påkrævet, Grønland og Færøerne gælder

dog særlige bestemmelser.

Mieles reklamationsfrist indebærer:

For store produkter betaler Miele alle

udgifter til reservedele, arbejdsløn og

rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele

skønner det nødvendigt, at produktet

sendes til et Miele værksted, betaler

Miele alle fragtudgifter hertil. For små

produkter betaler Miele alle udgifter til

reservedele og arbejdsløn, hvorimod

fremsendelse af produktet sker for købers

regning og risiko. Efter udbedring

af fejlen sker returnering af produktet

for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet

ved en sådan reparation tilhører

Miele.

Mieles reklamationsfrist på reservedele:

Ved udbedring af mangler foretaget af

vore egne teknikere eller af de af os

autoriserede værksteder ydes der en

24 mdr. reklamationsfrist på de nyisatte

dele. Denne reklamationsfrist er inklusive

arbejdsløn og grundgebyr. For dele,

der er isat efter de 24 mdr., påhviler det

kunden at fremvise fornøden dokumentation

i form af en tidligere udstedt servicefaktura.

Service / reklamationsfrist

Mieles reklamationsfrist omfatter

ikke:

– Fejl eller skader opstået direkte eller

indirekte som følge af overlast, fejlbetjening,

misbrug, skødesløs behandling,

mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig

indbygning, opstilling og tilslutning,

spændingsvariationer og elektriske

forstyrrelser eller ved

reparation udført af andre end de af

Miele autoriserede teknikere.

– Fejl eller skader opstået som følge af

erhvervsmæssig eller anden brug af

produkter, der er beregnet til private

husholdninger.

– Erstatning for eventuelle følgeskader,

herunder skader på andre genstande,

driftstab etc., medmindre andet

er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk

Service:

Inden Miele Teknisk Service tilkaldes,

kontrolleres de fejlmuligheder, det er

muligt selv at udbedre. Såfremt kravet

om udbedring er uberettiget, eksempelvis

hvis produktets svigt skyldes en

defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler

det kunden selv at betale de omkostninger,

der er forbundet med at

have tilkaldt service.

75


Service / reklamationsfrist

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transportskade

under en transport, som køber

selv har sørget for, rettes omgående

henvendelse til den forhandler, hvor

produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende reklamationsfrist

er gældende fra ikraftrædelse

af Lov om køb år 2002. Reklamationsfristen

fratager ikke køber adgang til at

gøre et eventuelt ansvar efter købeloven

gældende over for den forhandler,

hvor produktet er købt. Henvendelse til

Miele A/S virker samtidig som reklamation

over for forhandleren.

76

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående,

skal eventuelle krav i henhold til Mieles

reklamationsfrist sammen med den fornødne

dokumentation for købsdato

være indsendt skriftligt inden reklamationsfristens

udløb til

Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.


Følgende tilbehør følger med afhængig

af model:

– Kaffeske

til dosering af kaffepulver

– Integreret opskumningsenhed

(cappuccinatore)

som reservedel

– Rengøringstabletter

til affedtning af bryggeenheden

– Afkalkningstabs

til afkalkning af vandslangerne

– Teststrimler

til bestemmelse af vandhårdheden

– Rengøringsbørste

til rengøring af mælkeslangen

– Mælkebeholder

til opbevaring og køling af mælken (i

længere tid)

Disse produkter samt yderligere tilbehør

kan også købes via vor hjemmeside,

hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk

henvendelse til vor reservedelsekspedition

på tlf. 43 27 13 50.

Tilbehør

Afhængig af espressomaskinetype findes

der i Miele-sortimentet en række

nyttigt tilbehør og rengørings- og plejemidler.

– Allround-mikrofiberklud

til fjernelse af fingeraftryk og let

snavs

– Rengøringsmiddel til mælkeslanger

til rengøring af mælkesystemet

77


Sådan spares der energi

Eco-mode

Der kan spares energi ved at anvende

espressomaskinen i Eco-mode.

Hvis der ikke er blevet tilberedt nogen

drik i et stykke tid, skifter espressomaskinen

automatisk til energisparemodus.

Herved forbliver den ikke permanent

opvarmet, og der spares således

energi.

Når der skal tilberedes en drik, varmer

espressomaskinen op igen.

Kopper forvarmes med varmt vand

Hvis kopperne kun opvarmes af og til,

bør funktionen Opvarmning af kopper

frakobles.

Kopperne kan i stedet opvarmes med

varmt vand fra opskumningsenheden.

78

Espressomaskinen slukkes på

hovedafbryderen

Hvis espressomaskinen ikke skal anvendes

i længere tid, kan den slukkes

på hovedafbryderen på bagsiden af

maskinen.


Hvis espressomaskinen ikke skal anvendes

i længere tid, og hvis den skal

transporteres over lange strækninger,

bør den forberedes sikkert til dette.

Der bør gøres følgende:

– Tøm og rengør bønnebeholderen

– Tøm og rengør vandbeholderen

– Afdamp espressomaskinen

– Rengør afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen

– Emballer espressomaskinen forsvarligt.

Afdampning

Espressomaskinen bør afdampes, inden

den transporteres eller stilles til

side i længere tid - især ved temperaturer

under nul grader.

Afdampning vil sige, at alt vand fjernes

fra systemet. Herved undgås vand- og

frostskader på espressomaskinen.

^ Sluk espressomaskinen ved tryk på

Tænd/Sluk-tasten .

^ Tøm vandbeholderen.

TIP Stil en egnet beholder under varmtvandsudløbet.

^ Tryk på OK.

^ Tryk to gange på tasten .

Afdampningen starter, espressomaskinen

varmer op, og displayet viser SY-

STEM TØMMES.

Advarsel! Risiko for forbrænding og

skoldning pga. varm damp fra

varmtvandsudløbet.

Når displayet slukker, er afdampningen

færdig.

^ Sluk espressomaskinen på hovedafbryderen.

^ Rengør afdrypningsbakken og kaffegrumsbeholderen.

Nu kan espressomaskinen pakkes ind.

Når espressomaskinen opstilles

igen, skal systemet fyldes på ny (se

afsnittet Forberedelse og første

ibrugtagning).

Emballage

Transport

Pak kun en ren og tør maskine væk.

Kaffepulverrester kan lave ridser i overfladen.

Desuden kan kaffe-, mælke- og

vandrester danne grobund for kimdannelse.

Anvend originalemballagen, inkl. styropordelene,

når espressomaskinen skal

pakkes ned.

Læg også brugsanvisningen ned i kassen,

så den er ved hånden, når espressomaskinen

skal bruges igen.

79


Eltilslutning

Espressomaskinen leveres med et stik

godkendt i EU, som dog ikke må anvendes

i en dansk installation, da

espressomaskinen derved ikke jordforbindes

iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Udskiftning til dansk stik skal foretages

af en autoriseret elinstallatør. Alternativt

kan der anvendes en adapter

til overgang mellem Schuko-stikprop og

dansk jordingssystem. En sådan kan

købes ved telefonisk henvendelse til vor

reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13

50 (best.nr. 9666).

Før tilslutning af espressomaskinen er

det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata

(spænding og frekvens), der

er angivet på typeskiltet, stemmer overens

med de eksisterende forhold på

opstillingsstedet.

Disse data skal ubetinget stemme overens,

så der ikke opstår skader på

espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør

man kontakte en elinstallatør.

De nødvendige tilslutningsdata fremgår

af typeskiltet, som sidder på maskinen

bag afdrypningsbakken.

Espressomaskinen må kun tilsluttes et

reglementeret installeret elnet.

Sikring: Min. 10 A.

Stikkontakten bør sidde lige ved siden

af espressomaskinen og være let tilgængelig.

Tilslutning af espressomaskinen må

ikke ske via en multistikdåse eller en

forlængerledning. Forlængerledninger

og multistikdåser giver ikke den nødvendige

sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning).

80

Espressomaskinen må ikke tilsluttes

vekselrettere. Vekselrettere anvendes

ved autonome strømforsyninger, som

f.eks. solarstrøm. Ellers kan det føre til

sikkerhedsafbrydelse på grund af

spidsbelastning, når espressomaskinen

tændes. Elektronikken kan blive beskadiget!

Anvend ikke espressomaskinen med

såkaldte energisparestik, som medfører

reduceret strømforsyning til maskinen,

hvorved den bliver for varm.

Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget,

må den kun udskiftes af en autoriseret

fagmand.

TIP Hvis ledningen er for lang, kan den

skubbes ind i åbningen på bagsiden af

kabinettet.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.


Det er vigtigt, at følgende opstillingsanvisninger

overholdes:

Risiko for overophedning!

Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring

espressomaskinen.

Ventilationsgitteret på oversiden af

maskinen må ikke tildækkes.

Risiko for overophedning! Hvis

espressomaskinen opstilles bag en

lukket køkkenlåge, må den kun anvendes

med lågen åben. Undlad at

lukke lågen, mens espressomaskinen

er i brug.

– Opstillingsstedet skal være tørt og

godt ventileret.

– Omgivelsestemperaturen på opstillingsstedet

skal ligge mellem +10°C

og +32°C

– Espressomaskinen skal stå på en

vandret flade, der kan tåle vand.

– Ventilationsgitteret på oversiden af

espressomaskinen må ikke være helt

tildækket (f.eks. med et klæde).

Opstillingsanvisning

Hvis espressomaskinen opstilles i en niche,

skal dennes mål mindst være:

Højde 508 mm

Bredde 450 mm

Dybde 555 mm

^ Opstil espressomaskinen, så den

flugter med nichens forkant.

81


Mål

82


Ret til ændringer forbeholdes / 0812

CM 5200

M.-Nr. 09 201 250 / 01

More magazines by this user
Similar magazines