10.09.2013 Views

Sankt Markus Kirke og Sogn - Skt. Markus Kirke

Sankt Markus Kirke og Sogn - Skt. Markus Kirke

Sankt Markus Kirke og Sogn - Skt. Markus Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Indhold

Prædiken

Koncerter

Menighedsrådsvalget

Grundtvigsk Forum

Ældreklubben

Højskoleformiddage

Samarbejde om børnekor

Babysalmesang

Børnegudstjenester

Minikonfirmanderne

Kristi fødsel

Sankt

Markus Kirke

og Sogn

Januar-april 2013


Indhold

Prædiken . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Menighedsrådsvalget . . . . . . . . . 8

Grundtvigsk Forum . . . . . . . . . . 9

Ældreklubben . . . . . . . . . . . . . 9

Højskoleformiddage . . . . . . . . . 10

Samarbejde om børnekor . . . . . . 12

Babysalmesang . . . . . . . . . . . . .13

Børnegudstjenester . . . . . . . . . . 14

Minikonfirmanderne . . . . . . . . .14

Kristi fødsel . . . . . . . . . . . . . . .20

Udgives af Sankt Markus Sogns menighedsråd

og distribueres i sognet i et oplag på 5.500

eksemplarer 3 gange årligt. Deadline for indlæg til

næste udgave er 1. marts og indleveres bedst som

e-mail til Carsten Ljungkvist på

carstenljungkvist@yahoo.dk som word-fil.

Menighedsrådets formand

Sekretariatsleder Benedicte Baumgarten

Vestervang 10,5 1053, 8000 Århus C

Tlf. 2098 7629.

b.baumgarten@RN.dk

Redaktion: Carsten Ljungkvist (ansv)

og Peter Brøndum.

Grafisk tilrettelægning: Søren Bo Grafisk Tegnestue

Trykning: e-tryk/One Way tryk A/S

Adresser

www.markuskirken.dk

Sognepræst Peter Brøndum

Træffes i kirken kl. 12-13

(undt. mandag) og efter aftale.

Privat: Ærøgade 3, 8000 Århus C.

Tlf. 86 19 56 21. pebr@mail.dk

Sognepræst Bente Møller Rasmussen

Træffes bedst i kirken kl. 12-13 (undt.

fredag) og ellers efter aftale.

Privat: Vestervang 9 V, lejl. 954,

8000 Århus C. Tlf. 86 81 86 15.

Kordegn Karin Wyrtz

Sankt Markus sogns kordegnekontor

Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Århus C.

Træffes man.-fre. kl. 9-13,

torsd. tillige kl. 16-18,

tlf. 86 12 94 36 - fax 86 12 97 36.

Privat: Tingstedet 31, 8220 Brabrand.

Tlf. 86 26 23 03. kw@markuskirken.dk

Organist Per Skriver

Tlf. priv. 30 71 28 30

organist@newmail.dk

Kirketjener Jens Hvidkjær

Mobil 20 16 50 20.

Nordre Strandvej 83

8240 Risskov.

Kirkeværge

Elektriker Jørgen Thomas Pedersen

Randersvej 5 st.tv.

8200 Århus N

Tlf. 2967 0242


Prædiken HJERTE LØFT DIN GLÆDES VINGER!

En avis, hvis chefredaktør jeg ellers skatter højt for hendes vid og bid i

pennen, skrev engang i sin juleleder:

”Til julefesten udgør evangelierne ikke nogen videre stærk tilskyndelse;

det er kun Lukas, der overhovedet fortæller om barnet i Bethlehem” - og

så redegør hun videre for, at da de fire evangelier blev til små hundrede

år efter Jesu fødsel, da var det ikke julen, ja, man havde dengang slet ikke

noget ord eller begreb om jul – det var ikke julen, men påsken og opstandelsen,

der er det vigtigste, fordi den var udgangspunktet for, at der overhovedet

blev et evangelium at forkynde. Sandt nok.

Chefredaktøren vil ikke undervurdere, at julen er vor kulturs største kollektive

fest, for alt i samfundet er orienteret mod julen: fjernsynets programmer,

koncertlivet i december, børsen og pengeinstitutterne, der ud af

julehandelen læser noget om samfundets økonomiske formåen, - ja, selv

noget så nøgternt som vejrudsigten, overvejer hele december måned, om

det mon bliver en hvid jul.

Men, siger chefredaktøren, som hedder Anne Knudsen: ”Til julefesten

udgør evangeliet ikke nogen videre stærk tilskyndelse;.....”Hun finder det

derimod påfaldende, at vi fejrer jul meget mere ivrigt i de skumle, snedækkede

nordiske lande end under mere solbeskinnede himmelstrøg. Hun får

den tanke, at der er noget andet end evangelierne på spil, og så henviser

hun til den almindelige antagelse, at allerede da Ansgar kom til Norden, var

der en solhvervsfest i forvejen, fordi buldermørket og længslen efter sol og

varme plagede nordboerne mere end andre folk.

Det er denne længsel efter solens genkomst, der mere end evangeliernes, er

drivkraften i vor største kollektive fest.

Hun har utvivlsomt ret i, at mørket, der hersker på denne tid af året, er

baggrund for en længsel efter varmere og længere dage, end længsel efter,

at der er mere i vente. Og det får os til at lytte og spejde. Også efter det, som

juleevangeliet forkynder.

For Anne Knudsen har ikke ret i, at evangelierne ikke udgør nogen videre

tilskyndelse til julefesten, for når vi skraber al idyllen, alt det udvendige, alt

det overdrevne væk, så dukker det frem, at det jo er fra evangelierne, at det

overrumplende julebudskab lyser imod os, mest hos Lukas, det er sandt,

men også hos Mattæus og Johannes.

Ja, det er ligefrem sådan, at Lukas´ juleevangelium sammen med Fadervor

3


4

på det nærmeste er folkeeje. For sådan er det med evangeliet: det skal høres,

det skal gentages og prædiken skal grunde over det, vi har hørt. Skønt

ordene er gamle, skal vi høre dem som Guds ord til os i dag, i det liv, der

nu er os givet.

Og hvor sært det end kan lyde, får vi hjælp fra end langt ældre tekst til at

høre juleevangeliet. Det er ordene fra profeten Esajas, som taler til ”det folk,

der vandrer i mørket”.

De ord forholder sig som alt andet i den tekst, til voldsomme og skæbnesvangre

begivenheder i det jødiske folks historie over 700 år før Kristi

fødsel.

Giotto di Bondone: Kristi fødsel. Ca. 1290 Basilica inferiore di S. Francesco.

Men i juleevangeliet er det hyrderne på marken ved Bethlehem, som er

folket, der vandrer i mørke.- Og samtidig er det os. For vi bliver samtidige

med dem, når vi hører om det folk, der vandrer i mørke.

Om hyrderne ved vi ikke noget. Sandsynligvis var de fattige beduiner, som

havde påtaget sig det foragtede hyrdearbejde. Måske de ikke engang var

jøder, men palæstinensere, som også dengang var fremmedarbejdere.

Men folket i mørket skal se et stort lys, ja, det er netop for dem, lyset


skinner, som Esajas siger. Og så fortæller Lukas i sit juleevangelium, at dét

løfte nu er gået i opfyldelse, idet Guds herlighed med ét omgiver hyrderne

med sin stråleglans, som er både ufattelig og forfærdende. For hyrderne

blev begribeligvis forfærdede over det, som skete: at den bælgmørke nat

pludselig bliver lysere end den lyseste dag.

Det lys kommer med ordet om en glæde, som jager al angst og mismod

bort.” Frygt ikke!” siger Herrens engel, ” for se, jeg forkynder jer en stor

glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser, som er

Kristus Herren”.

Og tegnet de får er, at de skal finde et barn, svøbt og liggende i en krybbe.

Tegnet på det herredømme, som Esajas taler om.

Juleevangeliet rummer således den største modsætning, der kan tænkes: at

Gud, som har skabt og styrer alt, viste sig i skikkelse som det mest sårbare

og udsatte, som er til: i et nyfødt barns skikkelse.

Tanken er ikke kun overraskende, den er en provokation. Og lige så overraskende

og provokerende er, at Gud lod sig se i verden, ikke i et kongepalads,

men under de værst tænkelige omstædigheder i en stald. Og siden fik han

had, kulde og magtmisbrug at mærke ligesom millioner efter ham.

Det er derfor mere end tydeligt, at Gud blev menneske fuldt og helt – ikke

på skrømt, men for alvor. Gud tager del i alt menneskeligt: Gud lader sig

føde, fordi mennesker bliver født, Gud elsker, fordi mennesker kan elske.

Fordi mennesker lider og dør, går Gud selv ind i lidelsen og døden. Men

udelukkende for, at vi skal få del i Guds liv – i hans frelse og opstandelse.

Den påstand, som vi ikke selv kan begribe, men som juleevangeliet griber

os med, at DEN ALMÆGTIGE GUD lod sig føde i skikkelse af et forsvarsløst

spædbarn, rummer en spænding, som også er julesalmernes spænding:

”Verden går i dit ledebånd,

dig dog svøbte en kvindes hånd,

Du, som har skabt og styrer alt,

blev dog på skød barnlille kaldt.

O, Gud ske lov”.

I barnet, som blev født i stalden julenat, møder vi på én gang det sårbare og

usårligheden, det jordiske og det himmelske. Ved at fødes af en kvinde, ved

at tale menneskers sprog, ved at føle angst som vi og glædes som vi, binder

Gud sig til vores verden og den jord som er vor. Han binder sig i kærlighed

til alt svagt og udsat med sin trøst og barmhjertighed, og han bærer med,

5


6

når et menneske tynges af sorgen og frygter døden.

For Gud deler selv døden med os, ikke for at blive i døden, men for at tage

os med i sin opstandelse, for at tage os med ind i sin kærlighed, som tror

alt, udholder alt og aldrig ophører.

Syndernes forladelse er et andet ord for det, som juleevangeliet forkynder

som ” En stor glæde, der skal være for hele folket”. De to udtryk: syndernes

forladelse og opstandelse betyder det samme.

Ingen af dem kan tages på forskud eller tages i besiddelse, for de kommer til

os fra Gud, som blev menneske for at vi skal have lod og del sammen med

ham. Dermed forkyndes os den store glæde, at nu er vendepunktet nået, for

os er i dag en frelser født i Davids by, han er Kristus, Herren.

I ham kastede Gud sit blik – kærlighedens blik – ned midt iblandt os. Gud

ser mig, hvor jeg end forvilder mig hen.

Det er juleevangeliets påstand, at vi gennem Jesu liv iblandt os er blevet set

som hans brødre og søstre.Det er fra den sandhed, at alt, hvad vi kalder

sandhed os imellem, henter sin kraft.

At Gud blev menneske, er hans kærlighedserklæring til os. Han går ind i

vor verden med de betingelser, den byder. Han venter ikke på, at verden

skal blive bedre. Han begynder nu – så lad os derfor som hyrderne ved

Bethlehem takke Gud for miskundhed og nådebud.

Priser, brødre! hvor I bygge,

det Guds Ord,

som til jord

kom med liv og lykke!

Genlyd, jul, af toner søde,

som med klang

engle sang:

Kristus lod sig føde!

Glædelig jul!

BMR


Koncerter

Birgitte Mosegaard

Pedersen og

Ingegerd Bogh

Martin Schuster

Erling A. Thomsen

Kirkens orgelkoncertserie vil indeholde kendte og mindre kendte orgelværker

spillet af nogle af landets dygtigste organister. Der er, som altid, gratis

adgang.

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.30 lægger vi ud med en festlig nytårskoncert

med hele tre musikere: Sopranen Birgitte Mosegaard Pedersen, trompetist

Martin Schuster og Ingegerd Bogh ved orglet.

Koncerten vil byde på livlige toner af Bach (kantate nr. 51), Purcell, Scarlatti

og Händel (”Let the bright Seraphim”) samt en afdeling med musik af

danske sen-romantike komponister Hamerik og Krygell.

Birgitte Mosegaard Pedersen er uddannet ved Nordjysk og Det jyske

Musikkonservatorium. Siden 1992 medlem af Den Jyske Operas kor. Hun

har dertil haft solistroller bl.a. som Barbarina hhv. Marcelina i Figaros

Bryllup, Mother Goose i Lastens Vej, 2. Dame i Tryllefløjten, Mercedès i

Carmen, Giuletta i Hofmanns Eventyr, Musetta i La Boheme og Bertha i

Barberen i Sevilla.

Ingegerd Bogh er uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium med debut

fra solistklassen i 1982. Hun er aktiv ved kirkekoncerter i hele landet både

på orgel og cembalo og har dertil spillet i flere ensembler, bl.a. Djurs Barok,

Århus Barokensemble og Duoen Strengeleg. Er organist ved Sortebrødre

kirke i Viborg.

Martin Schuster er foruden sit arbejde som solotrompetist i Århus

Symfoniorkester også docent ved Det jyske Musikkonservatorium. Han

har flere CD-indspilninger bag sig, især med ny dansk musik af bl.a. Per

Nørgaard, Bent Lorentzen, Svend Nielsen og Hans Abrahamsen

Tirsdag d. 15. januar kl. 19.30 får kirken besøg af domorganist ved Aalborg

Domkirke, Budolfi, Erling A. Thomsen.

Repertoiret ved koncerten bliver dansk og fransk orgelmusik af bl.a.

Marchand, Balbastre, Franck, Widor, Sjögren og Præstholm.

Erling A. Thomsen er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium, elev

af Bent Frederiksen, supplerende studier hos Gaston Litaize, André Isoir

og Susan Landale. Han er tidligere rektor ved Vestervig kirkemusikskole og

har i flere perioder ligeledes undervist ved Nordjysk Musikkonservatorium.

Han er en flittig koncertgiver både som solist og akkompagnatør.

7


8

David Schmidt

Birgitte Bærentzen Pihl

Merete Hoffmann

Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30 slutter orgelserien med organistassistent ved

Aarhus Domkirke, David Schmidt.

Værkerne denne aften er bl.a. Bachs Triosonate nr. 5, Max Regers Sonate nr.

2 samt værker af Mendelssohn og Fleury.

David Schmidt er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium, elev

af Ulrik Spang-Hanssen. Senere studier hos Margaret Phillips i London

samt solistklassestudier i Berlin hos prof. Paolo Crivellaro og prof. Leo

van Doeselaar, 2012. Studiet afsluttedes med en debuterende koncert fra

Berliner Dom. Han modtog i 2009 Sonnings musiklegat.

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30 opfører kirken Max Regers smukke koralkantate

”O Haupt voll Blut und Wunden” for sopran, alt, obo, violin, orgel og to

kor. Udover dette hovedværk hører vi duetter af Reger samt en triosonate

af Bach.

Medvirkende er to solister, der er ansat ved Den jyske Opera og som til

daglig er korister ved kirken, nemlig Birgitte Mosegaard Pedersen, sopran

og Birgit Demstrup, alt. Desuden to musikere fra Aarhus Symfoniorkester:

Merete Hoffmann, obo og Birgitte Bærentzen Pihl, violin.

Korene er kammerkoret Camerata Leonis samt medlemmer af

Arosantuskoret. Kirkens organist spiller og dirigerer.

Menighedsrådsvalget

Det nyligt afviklede menighedsrådsvalg blev afholdt som aftalevalg i Skt

Markus Sogn. På baggrund af orienteringsmøde og opstillingsmøde den

10. september 2012 kunne der udarbejdes en liste på 11 kandidater og 4

stedfortrædere. Af kandidaterne var der 5 medlemmer af menighedsrådet

og 6 nye kandidater. 4 medlemmer af menighedsrådet stillede op som

stedfortrædere. Listen blev indsendt, og den blev virkeliggjort, idet der kom

ikke andre lister.

Det nye menighedsråd består af Lillian Lang, Benedicte Baumgarten,

Arne Steenfeldt Sørensen, Carsten Ljungkvist Jensen, Jørgen Thomas

Pedersen - alle genvalgt. Nyvalgt blev Sonja Lunderskov, Christian

Hvidkjær Frederiksen, Ole Torger, Peter Hambro Mikkelsen, Hanni Bjerre-

Christensen og Bodil Højgaard Nielsen. Kirkens to præster Bente Møller

Rasmussen og Peter Brøndum er fødte medlemmer af menighedsrådet.


Grundtvigsk Forum

Ældreklubben

Søren Kierkegaard

Stedfortrædere er Svend Bech Kristensen, Jette Thai Øe, Hanne Bowmann

og Jens Kurt Jensen.

Ved møde den 14. november konstitueredes menighedsrådet med valg

til tillidsposter: Formand Benedicte Baumgarten, næstformand Lillian

Lang, kirkeværge Jørgen Thomas Pedersen, kontaktperson Peter Hambro

Mikkelsen og kasserer Arne Steenfeldt Sørensen. Herudover valgtes medlemmer

til flere opgaver.

Mvh Benedicte Baumgarten (formand)

Uheldigvis er forårssæsonens program i Grundtvigsk Forum ikke blevet

færdigforhandlet til deadline på dette kirkeblad. Programmet foreligger

senest ved årets udgang, og man kan orientere sig på kirkens hjemmeside

under kalender>møder og foredrag>Grundtvigsk Forum

Møderne holdes i Markuskirkens store sal, og er man ikke medlem af foreningen,

skal man ikke af den grund afholde sig fra at møde op. Man kan

nemlig enten blive medlem, eller for det beskedne beløb af kr. 25 deltage i

et enkelt møde.

Efter den søde juletid, nærmere bestem torsdag den 3. januar byder vi

sædvanen tro til årets første julemøde med godter og knas. Igen i det nye år

har vi fornøjelsen af at præsentere Optimistkoret, som både vil synge julen

ud og det nye år ind for os.

Torsdag den 7 . februar kl . 14 .00

Seminarielektor, cand.theol.: Henrik Bækgaard: Søren Kierkegaard – kort

og godt.

For Søren Kierkegaard var det livet om at gøre, når han tænkte, skrev og

levede. Foredraget vil derfor gå på jagt efter livet i Kirkegaards univers og

ridser nogle af hans centrale overvejelser op. F.eks. vedrørende mennesket

og dets muligheder, kærligheden og dens gerninger, fortvivlelsen og dens

former, Gud og hans væsen, tiden og evigheden, krydret med stort og småt

fra hans liv.

9


10

Højskoleformiddage

Torsdag den 7 . marts kl . 14 .00

Tidligere provst i Ebeltoft provsti: Erik Orheim: Skolebarn i en krigstid.

Erik Orheim fortæller om en barndom på Frederiksbjerg i besættelsens

sidste år. Om rationeringsmærker og spærreballoner, spanskrør og eftersidning

og lidt om, hvorfor der er så mange der skriver erindringer.

Torsdag den 12 . april kl . 14 .00

Er vi nået til sæsonens sidste møde, og som altid begynder vi denne dag

med en gudstjeneste ved Bente Møller Rasmussen. Derefter går vi ind i den

store sal til det veldækkede kaffebord og det traditionsrige bingo.

Højskoleformiddagene

Efter ”julepausen” fortsætter rækken af højskoleformiddage i Vor Frue

kirkes sognegård i Vestergade 21. De begynder kl. 10.30, hvor der indledes

med en kop kaffe og et rundstykke, hvorefter foredragsholderen får ordet,

som han/hun beholder indtil kl. 12. Bagefter fortsættes med uddybning/

spørgsmål, indtil afslutningen kl. 12.30. Alle er selvsagt velkomne og det

koster ikke en reje at deltage.

Programmet ser ud som følger:

Tirsdag den 8. januar: Provst Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Tørring:

“Kvinden, der klædte sig nøgen for sin elskede.”

En bibliotekar finder et maleri og nogle gamle notater i Vatikanets gemmer.

De gamle skæbner flyder sammen med hans eget liv, da han opsluges af

beretningerne fra 1400-tallet: Om maleren og kvinden og historiefortællerens

5 menneskekloge fortællinger. Hanne-Birgitte Kristiansen genfortæller

Jan Wieses smukke roman om underet, om kærlighed og længsel,

hovmod og ondskab.

Tirsdag den 29 . januar

Fhv. filmfotograf Arne Abrahamsen: Hvorfor er der slanger i Århus Domkirke?

Man kan også spørge, hvorfor der er slanger og drager i en gammel kirke.

Er dragen blot slangen der har fået ben at gå på – eller omvendt? Med

udgangspunkt i Aarhus Domkirkes billed-verden, vil slangen som det ældgamle

symbol den er, blive belyst: ikke bare som fristeren i Paradisets have

med syndefaldsmotivet, men også som Kristus sejr over ondskaben, Moses

og kobberslangens frelse fra Guds plager i ørkenen, legendernes tro i over-


Århus Universitet

vindelsen af dragens eller slangernes pinsler og som livets forgængelighed.

Og hvorfor er der en drage i Rigsvåben på orglet og i korhvælvet? Alle disse

aspekter af ondskab og godhed, viden og indsigt, ses på Domkirkens kalkmalerier,

gravsten, epitafier, munkenes korstole og andet inventar.

Tirsdag den 12 . februar

Arkitekt Robert Mogensen: To danske arkitekters virksomhed i Athen i

1800-årene.

En fortælling om Athen, Grækenlands nye hovedstad, som blev opført

og klædt i nyklassicisme med hjælp fra bl.a. de danske arkitektbrødre

Christian og Theophilus Hansen. Hansen-brødrene er ikke så godt kendt

i Danmark, som andre at 1800-tallets store danske arkitekter, og det er en

skam. For de var tidligt på færde i det nye Grækenland, som i begyndelsen

af 1830´erne så dagens lys efter 400 års tyrkisk besættelse. De forestod

således en stribe skelsættende byggerier, som den dag i dag sætter sit markante

indtryk på Athens profil.

Tirsdag den 26 . februar

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen: Fremtidens Aarhus Universitet.

Da Lauritz B. Holm-Nielsen blev rektor for Århus Universitet i 2005, var

universitetet et andet end det er i dag. Siden har det undergået en stor

forandring og en rivende udvikling. Det er fusioneret med andre store

11


12

uddannelses- og forskningsinstitutioner, og det bevæger sig opad i top-100

på de internationale ranglister over kvalitetsuniversiteter. Hvad er årsager

og begrundelser for den store forandring, der er sket. Hvad er baggrunden

for, at viden har en anden funktion og en anden status i dag i forhold til for

få år siden? Hvorfor er det så vigtigt at skabe så store enheder inden for

forskning og undervisning?

Tirsdag 12 . marts

Lektor lic.theol. Joakim Garff: Søren Kierkegaard. En biografisk introduktion

til den globale dansker.

Den 5 maj 2013 er det 200 år siden Kierkegaard kom til verden. Interessen

for hans værker og hans person har været i voldsom vækst de seneste

årtier – også uden for landets grænser. Forklaringen skal bl.a. søges i hans

dybtgående eksistensanalyser og i profetiske fornemmelser for menneskets

situation i en moderne, foranderlig verden. Hvem var han egentlig, denne

mærkelige magister, der har opnået global berømmelse, men aldrig nåede

længere sydpå end Berlin?

Foredraget forsøger sig med nogle svar, og former sig som en biografisk

introduktion til Kierkegaards forfatterskab.

Tirsdag 26 . marts

Lektor, Troels Rønsholdt: Kaj Munk. – Dramatiker, forkynder, heltedyrker,

provokatør og national helgen.

I 1930´erne og under 2. verdenskrig indtog digterpræsten Kaj Munk en

uhyre central position i den danske offentlighed – altid udfordrende og

frygtløs, ofte paradoksal og uforudsigelig. For mange – især på venstrefløjen

– virkede han som en rød klud med sin provokerende kritik af demokratiet

og ved sin åbenlyse dyrkelse af store ”personligheder” som Hitler og

Mussolini.

Under besættelsen blev han – efter en del vaklen i 1940 med fortsat kritik

af parlamentarismen og de korrumperede og slappe politikere og med sin

støtte til Niels Bukh som landets frelser – en del af den nationale samling,

og ved sin død national martyr med helgenstatus.

Samarbejde om børnekor

Fra 1. januar 2013 udvides Langenæs og Skt. Lukas Kirkers Korskole og

Juniorkor til også at omfatte Skt. Markus Kirke.


Babysalmesang

De to kor har eksisteret i 2 ½ år og består p.t. af hhv. 8 og 26 børn og ledes

af Christine Toft Kristensen. Korene øver hver mandag i Skt. Lukas Kirkes

Sognegård, Sct. Lukas Kirkeplads 1, og synger ved forskellige lejligheder i

de forskellige kirker, sognegårde og på plejehjem.

Alle piger i 2.-4. klasse har mulighed for at begynde i korskolen, som øver

kl. 14.15-15.00.

Alle piger fra 3. klasse har mulighed for at gå til optagelsesprøve til

Juniorkoret, som øver kl. 15.00-16.00. Her får man også løn for hver

øvegang samt for at medvirke ved forskellige tjenester.

Der vil blive arrangeret kørsel fra Skt. Markus Kirke til Skt. Lukas Kirke det

første halve år (husk tilmelding til undertegnede).

Korskolen og Juniorkoret begynder igen mandag den 14. januar 2013.

Ved spørgsmål kontakt korleder Christine Toft Kristensen (dinntoft@

hotmail.com / 26134739).

Værd at vide om sang:

• sang styrker børns følelsesmæssige udvikling og fantasi

• sang stimulerer børns sproglige og motoriske udvikling

• sang skærper børns indlæringsevner

• sang styrker de sociale kompetencer

Babysalmesang ledes af Matilde Arenholt Mosekjær, som studerer sang og

musikpædagogik på Det Jyske Musikkonservatorium.

Et hold består af op til 10 babyer i alderen 3-7 mdr. med deres forældre, som

regel kun den ene, men begge forældre er velkomne til at deltage.

Til babysalmesang bruger vi størstedelen af tiden med at synge for

børnene. Vi synger salmer, børnesange og hvad den danske sangskat ellers

har at byde på. Derudover danser vi med børnene, de bliver vugget, får sig

en flyvetur og bliver underholdt af f.eks. sæbebobler, rasleæg og klokkespil.

Det handler ikke om at få børnene til selv at synge, men at inddrage dem

i den fantastiske musik, vi har i Danmark, og samtidig stimulere deres

musikalske og motoriske udvikling.

Allerede som helt små registrerer børn de lyde, der er omkring dem, og

noget af det tryggeste for et lille barn er at høre sin mors ellers fars stemme.

Forældrene opfordres derfor alle til at synge med – der er ingen krav om

den flotteste eller reneste stemme i dette forum – det handler alt sammen

13


14

om at give børnene en god oplevelse. Udover at børn reagerer meget positivt

på musik og bliver glade af det, er det påvist, at børn, der tidligt er

blevet vænnet til at lytte til musik, får nemmere ved at lære, da musikken

skærper deres sanser, koordination og koncentrationsevne.

Et forløb foregår over 12 gange, og det er efter først-til-mølle-princippet

Endnu er begyndelsestidspunktet ikke helt fastlagt, men man kan orientere

sig om det ved at holde øje med kirkens hjemmeside (under rubrikken

”Kalender” – eller man kan ringe til enten Peter Brøndum (86 19 56 21)

eller maile til Matilde på adressen 2010183@musikkons.dk

Børnegudstjenester

Når det nye år er næsten en måned gammelt, fejrer vi det med en børnegudstjeneste

søndag den 27. januar kl. 15, hvor Peter Brøndum venter på

menigheden inde i kirken. Som altid er der kaffe og blødt brød bagefter.

Næste børnegudstjeneste kommer meget snart derefter. Det er nemlig

på selveste Fastelavns søndag, den 10. marts kl. 15. Det er Bente Møller

Rasmussen, der har tjenesten og hun møder ikke udklædt på anden vis,

end hun plejer. Det gør deltagerne derimod, for bagefter går vi ind i den

store sal, hvor der i dagens anledning ikke bare er fastelavnsboller, men

også tønder med både det ene og det andet i.

Sæsonens sidste børnegudstjeneste er placeret lige før påske, nemlig

søndag den 17. marts, hvor Bente Møller Rasmussen står for løjerne. Det

er samtidig markeringen af, at minikonfirmanderne har deltaget i undervisningen,

og derfor er foreløbigt udlært og nu ved noget mere om kirke og

kristendom, end de gjorde før; men forhåbentlig ikke så meget, at de ikke

kan tåle at høre mere nu og resten af livet.

Minikonfirmanderne

Som noget nyt, er hele minikonfirmandforløbet i år henlagt til foråret. I

skrivende stund er det endnu ikke helt klart, hvornår det begynder, men

3.-klasserne vil få besked gennem skolen. Også om, hvornår der er orienteringsaften

for deres forældre.


Gudstjenester

n December

Mandag den 24. december

(Juleaften)

Kl. 16: Peter Brøndum

Tirsdag den 25. december

(Juledag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Onsdag den 26. december

(2. juledag)

Kl. 10: Peter Brøndum

Søndag den 30. december

Kl. 14: Bente Møller Rasmussen.

Børnejulegudstjeneste

n Januar

Tirsdag den 1. januar

(Nytårsdag)

Kl. 16: Peter Brøndum

Søndag den 6. januar

(Helligtrekongers søndag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 13. januar

(1. s.e.h. 3 k.)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 20. januar

(2. s.e.h. 3 k.)

Kl. 10: Peter Brøndum

Søndag den 27. januar

(Septuagesima)

Kl. 10: Peter Brøndum

Kl. 15: Peter Brøndum. Børnegudstjeneste

n Februar

Søndag den 3. februar

(Seksagesima)

Kl. 10: Peter Brøndum

Søndag den 10. februar

(Fastelavn)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Kl. 15: Bente Møller Rasmussen.

Børnegudstjeneste.

Søndag den 17. februar

(1.s. i fasten)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 24. februar

(2.s. i fasten)

Kl. 10: Peter Brøndum

n Marts

Søndag den 3. marts

(3.s. i fasten)

Kl. 10: Peter Brøndum

Søndag den 10. marts

(Midfaste)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 17. marts

(Mariæ bebudelses dag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Kl. 15: Bente Møller Rasmussen.

Børnegudstjeneste

15


16

Søndag den 24. marts

(Palmesøndag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Torsdag den 28. marts

(Skærtorsdag)

Kl. 10: Peter Brøndum

Fredag den 29. marts

(Langfredag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 31. marts

(Påskedag)

Kl. 10: Peter Brøndum

n April

Mandag den 1. april

(2. påskedag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 7. april

(1.s.e. påske)

Kl. 10: Peter Brøndum

Søndag den 14. april

(2.s.e. påske)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 21. april

(3.s.e. påske)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Fredag den 26. april

(Bededag)

Kl. 10: Peter Brøndum

Søndag den 28. april

(4.s.e. påske)

Kl. 10: Peter Brøndum

n Maj

Søndag den 5. maj

(5.s.e. påske)

Kl.9: Bente Møller Rasmussen.

Konfirmation

Kl. 11: Peter Brøndum. Konfirmation

Torsdag den 9. maj

(Kristi himmelfarts dag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 12. maj

(6.s.e. påske)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Søndag den 19. maj

(Pinsedag)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen

Mandag den 20. maj

(Anden pinsedag)

Kl. 10: Peter Brøndum

Søndag den 26. maj

(Trinitatis søndag)

Kl. 10: Peter Brøndum

n Juni

Søndag den 2. juni

(1.s.e.trin.)

Kl. 10: Bente Møller Rasmussen


Gudstjenester på Lokalcenter

Vestervang:

Torsdag den 27. februar kl. 15.30 ved

Peter Brøndum

Torsdag den 25. april kl. 15.30 ved

Peter Brøndum

Gudstjeneste Vestervang 42 og 44

Onsdag den 20. februar kl. 14.30 ved

Bente Møller Rasmussen – Vestervang 44

Onsdag den 17. april kl. 14.30 ved

Bente Møller Rasmussen – Vestervang 42.

17


18

Kalender

n December

Søndag den 30. december kl. 14:

Børnejulegudstjeneste med efterfølgende

juletræ ved Bente Møller Rasmussen.

n Januar

Torsdag den 3. januar kl. 14: Møde i

Ældreklubben. Julemødet med sang og

musik ved Optimistkoret.

Tirsdag den 8. januar kl. 10.30:

Højskoleformiddag i Vestergade 21. Provst

Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Tørring:

“Kvinden, der klædte sig nøgen for sin

elskede.”

Tirsdag den 8. januar kl. 19.30 Koncert med

sopranen Birgitte Mosegaard Pedersen,

trompetist Martin Schuster og Ingegerd

Bogh ved orglet. Værker af Purcell, Scaraltti

og Händel.

Tirsdag d. 15. januar kl. 19.30 Koncert ved

domorganist ved Aalborg Domkirke, Budolfi,

Erling A. Thomsen.

Værker af bl.a. Marchand, Balbastre, Franck,

Widor, Sjögren og Præstholm.

Onsdag den 16. januar kl. 19:

Menighedsrådsmøde.

Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30: Koncert med

organistassistent ved Aarhus Domkirke,

David Schmidt.

Værkerne denne aften er bl.a. Bachs

Triosonate nr. 5, Max Regers Sonate nr. 2

samt værker af Mendelssohn og Fleury.

Søndag den 27. januar kl. 15:

Børnegudstjeneste ved Peter Brøndum.

Tirsdag den 29. januar: Højskoleformiddag

i Vestergade 21. Fhv. filmfotograf Arne

Abrahamsen: Hvorfor er der slanger i Århus

Domkirke?

n Februar

Torsdag den 7. februar kl. 14: Møde i

Ældreklubben. Seminarielektor, cand.theol.:

Henrik Bækgaard: Søren Kierkegaard – kort

og godt.

Tirsdag den 12. februar kl. 10.30:

Højskoleformiddag i Vestergade 21. Arkitekt

Robert Mogensen: To danske arkitekters

virksomhed i Athen i 1800-årene.

Søndag den 10. februar kl. 15:

Fastelavnsbørnegudstjeneste ved Bente

Møller Rasmussen.

Onsdag den 20. februar kl. 14.30

Gudstjeneste på Vestervang 44 ved Bente

Møller Rasmussen.

Tirsdag den 26. februar kl. 10.30:

Højskoleformiddag i Vestergade 21. Rektor

Lauritz B. Holm-Nielsen: Fremtidens Aarhus

Universitet.

Torsdag den 28. februar kl. 15.30:

Gudstjeneste på Lokalcenter Vestervang ved

Peter Brøndum.


n Marts

Torsdag den 7. marts kl. 14: Møde i

Ældreklubben. Tidligere provst i Ebeltoft

provsti: Erik Orheim: Skolebarn i en krigstid

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30: Koncert i

kirken. Max Regers koralkantate ”O Haupt

voll Blut und Wunden”. Medvirkende Birgitte

Mosegaard Pedersen, sopran og Birgit

Demstrup, alt; Merete Hoffmann, obo og

Birgitte Bærentzen Pihl, violin. Korene er

kammerkoret Camerata Leonis samt medlemmer

af Arosantuskoret. Kirkens organist

spiller og dirigerer.

Tirsdag den 12. marts kl. 10.30:

Højskoleformiddag i Vestergade 21. Lektor

lic.theol. Joakim Garff: Søren Kierkegaard.

En biografisk introduktion til den globale

dansker.

Søndag den 17. marts kl. 15:

Børnegudstjeneste ved Bente Møller

Rasmussen. Minikonfirmandernes afslutning.

n April

Torsdag den 12. april kl. 14: Sidste møde i

Ældreklubben, begyndende med gudstjenste

ved Bente Møller Rasmussen. Derefter banko

og kaffe.

Onsdag den 17. april kl. 14.30: Gudstjeneste

på Vestervang 42 ved Peter Brøndum.

Tirsdag den 23. april kl. 19.30: Møde for konfirmanderne

og deres forældre.

Torsdag den 25. april kl. 15.30: Gudstjeneste

på Lokalcenter Vestervang ved Bente Møller

Rasmussen.

19


Kristi fødsel

Bogminiature fra Armenien, Malatijsker-evangeliaret.

Pergament. 1267-68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!