Referat af HBC møde den 8. april 2013 - Horsensbridgecenter.dk

horsensbridgecenter.dk

Referat af HBC møde den 8. april 2013 - Horsensbridgecenter.dk

Referat af HBC møde

mandag d. 8. april 2013 i bridgecenteret kl. 0900.

Fraværende: Ingen

Beslutninger

1. Valg af ordstyrer JJ

2. Valg af referent JJ

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt

4. Opfølgning af sidste møde Se erindringsliste

5. Erindringsliste Se denne.

6. Status undervisning, herunder

fordeling af elever samt

temaundervisning

8. Afholdte turneringer:

Forårsturnering

9. Økonomi:

Årsregnskab

Kvartalsregnskab

Budget overvejelser.

Kontingent 2013/14

10. Kasseopgørelse efter

klubaften/arrangement.

1

8. april 2013

Der er p.t. 10 elever tilbage. Flere af disse har

udtrykt ønske om at deltage i næste års

undervisning. Disse 10 elever tilbydes at spille

gratis til åbent hus i maj måned.

Jørn afleverer navneliste.

Finn Skriver og Jørn Jensen har udtrykt villighed

til også at undervise i næste sæson.

Der gennemføres som allerede aftalt rekruttering i

Kuben på Søndergade, se erindringslisten.

Temaundervisningen 24 marts havde en

tilslutning på 44 personer, og der er udtrykt

tilfredshed med arrangementet. Næste dato er

21.4.

Jørn J. stillede sig til rådighed for gennemførelse

af et antal sådanne arrangementer næste sæson,

såfremt dette ønskes.

Jørn oplyste, at ASV ikke har reageret på ”takke

mail” med ønske om forhåndsreservation i 2014.

Jørn sender ”rykker” til skolens sekretær.

Arrangementets overskud var kr. 12.055. Hertil

kommer overskud ved salg af drikkevarer m.v.

Regnskaber godkendt.

Følgende ordning besluttet:

Den ansvarlige klub/arrangør tæller kassen op og


2

fylder hylder i køleskab m.v. op med den

mængde, som fremgår af værtens fremlagte

blanket.

Fra kassebeholdningen lægges kr. 300 tilbage i

byttepengebeholdningen SÅ VIDT MULIGT i

mønter. Det resterende beløb afleveres som

sædvanlig i dertil beregnede plastpose sammen

med en udfyldt indtægtsblanket.

11. Status sammenlægning. Børge Klinkby og Jørn J. har besøgt Haderslev

12. Fastsættelse af fællesmøde, dato,

dagsorden og deltagelse.

Bridgecenter, som gennemførte en

sammenlægning af 10 klubber til 1 i 2010.

Klubbens forretningsfører har beskrevet

sammenlægningen i DANSK BRIDGE i oktober

2011. Såfremt man ikke har dette nr., kan det

downloades fra nettet på DBF hjemmeside.

Jørn J. har givet tilsagn om at ville være

projektleder af en sammenlægning i HBC, med

henblik på at beskrive muligheder, og hvis der

træffes beslutning herom, at forestå processen.

Jørn vil i et HBC nyt skrive om tankerne og

mulighederne herom, således at dette kan komme

HBC hjemmeside inden sæsonafslutningen.

8. april 2013

Fællesmødet indkaldes ved Jørns foranstaltning til

møde onsdag d. 19. juni 2013 kl. 1800.

HBC holder formøde kl. 1700.

13. Evt. Der blev fremsat ønske om at få saltet

fortov/trapper lige før arrangement (om

nødvendigt). Besluttet at værten fortsat på dage,

hvor det er nødvendigt, salter en gang. Er der

behov for saltning umiddelbart før en klubaften/et

arrangement, må klub / arrangør selv gennemføre

dette.

13. Næste møde Formødet 19.6. Her fastlægges evt. det

Jørn Jensen

næstkommende bestyrelsesmøde.

Similar magazines