Marts 2011.pdf - Haarslev Kirke

krummerupkirke.dk

Marts 2011.pdf - Haarslev Kirke

haarslevkirke.dk

tingjellingekirke.dk

krummerupkirke.dk

MARTS

APRIL

MAJ

2011

Kirkenyt

Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup

Præstetanker ............ 3

Fortælling fra sognet ..4

Navnenyt ................. 5

Børneside ................. 6

Arrangementer .......... 7

Gudstjenester ........... 8


2

Kirkenyt

Redaktion:

Tom Thygesen Daugaard,

Kirsten Andersen og

Marie Louise Dilling

Hansen (ansv)

tlf. 55 45 64 64

eller 21 40 54 91

dilling_hansen@mail.dk

Layout og produktion:

Team Lynderup,

tlf. 97 17 34 08.

Deadline for indlæg

til næste blad:

15. april 2011

Sognevejviser

Sognepræst

Tom Thygesen Daugaard

Hårslev Præstegård

Hårslevvej 29, Hårslev, 4262 Sandved

Tlf. 55 45 63 42 - 23 23 06 57

Mail: totd@km.dk

Træffes bedst:

Tirsdag og torsdag kl. 10.00-12.00

i Hårslev præstegård samt efter aftale.

Telefontid:

Tirsdag-fredag kl. 11.00-12.00,

tirsdag desuden kl. 18.00-19.00.

Mandag er fridag.

Graver - Ting-Jellinge

Marie Andreasen, tlf. 61 20 70 73

Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Graver - Hårslev

Carina Eriksen, tlf. 24 49 00 16

Mail: hnnc@os.dk

Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Graver - Krummerup

Susanne Johansen, tlf. 30 48 09 10

Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Kirkesanger

Anja Johanson 23 80 23 71

Mail: fried@ofi r.dk

Organist

Jan Winkler, tlf. 61 27 06 57

Mail: jan@winkler.dk

Formand for menighedsrådet

Kirsten Andersen,

Skydevænget 4, 4262 Sandved

Tlf. 55 45 65 76

Mail: kiran1@smilepost.dk

Kirkeværge - Hårslev

Susanne Skovgaard Johansen,

Bendslevvej 13, 4262 Sandved

Tlf. 30 48 09 10

Kirkeværge - Ting Jellinge

Poul Hvid Madsen,

Enghavevej 16, 4261 Dalmose

Tlf. 58 18 83 01

Kirkeværge - Krummerup

Elisabeth Jul Petersen,

Krummerupvej 55, 4250 Fuglebjerg

Tlf. 55 45 44 20

Hjemmesider

www.haarslevkirke.dk

www.tingjellingekirke.dk

www.krummerupkirke.dk

www.naestvedprovsti.dk

Åbent i kirken

Kirkerne er åbne på hverdage

kl. 8.00-16.00,

på helligdage i forbindelse

med gudstjenester.


Præstetanker

Er gudstjenesten

for hedninge og tvivlere?

For nylig spurgte jeg mit konfi rmandhold

i Herlufsholm Sogn om, hvorfor de

ikke brød sig om at gå til gudstjeneste.

Jeg fi k svar som »gammeldags sprog«,

»vi kender ikke salmerne« og »vi forstår

ikke prædikenerne«. Men et af de svar,

jeg bed mærke i, var da en pige sagde:

»Gudstjenesten er for de superkristne,

for dem, der tror på alt det, man siger i

Trosbekendelsen.«

Mange konfi rmander nikkede til det, pigen

sagde. Hun havde ramt en nerve.

Jeg tænkte på samme måde, da jeg selv

var teenager og muligvis er der ikke så

få »kirkefremmede«, som tænker det

samme: Menigheden er et indforstået

broderskab af meget religiøse mennesker,

som har en meget ortodoks kristen

tro.

Men har pigen ret? Ikke uden videre.

Undersøgelser viser, at i storbyen er

mange af de hyppigste kirkegængere

såkaldt nyspirituelle mennesker, som

mere er til New Age-forestillinger om

astrologi, energier, krystaller, aura og

reinkarnation, end de er til de klassiske

kristne ideer om synd, skyld og nåde.

Faktisk går new age’ere hyppigere i kirke,

end gennemsnitsdanskeren gør!

Men på landet er det nok sådan, at de

hyppige kirkegængere har en traditionel

forståelse af kristendommen og er mere

engagerede i den kristne tro end gennemsnittet.

Her ligner det mere en klub,

og den kan virke indforstået og selvhøjtidelig.

Men for nogle år siden hørte jeg

en præst fra Mariakirken på Vesterbro

fortælle om dem, der normalt kom til

gudstjeneste – og det var altså de lokale

drankere og narkomaner – og her var

der ikke noget som helst indforstået eller

selvhøjtideligt. De kære narkomaner

kom ofte med kommentarer til prædikenen

og afbrød præsten, hvis det var for

langt ude, det han sagde.

»Gudstjenesten er for

de superkristne, for dem,

der tror på alt det, man siger

i Trosbekendelsen.«

Det burde heller ikke være sådan, at kirken

især var for dem med den stærke

tro, dem der var enige om, at Bibelen er

en facitliste, som kommer med alle svarene.

Gudstjenesten har ganske vist et

stærkt element af bønner og lovprisninger

af typen »tak, Gud, fordi du har

skabt verden, og fordi jeg og dem, jeg

elsker, er til«. Det er ting, som et fællesskab

gør, fordi de er enige om noget.

Og fællessange, hvor man deles om de

samme ord, fylder jo også en del i gudstjenesten.

Men der er højt til loftet i kirken,

og tanken er også, at man skal udfordres

og provokeres.

En vigtig del i gudstjenesten er jo dagens

evangelium og så den tilhørende

prædiken, hvor præsten udlægger teksten

og prøver at vise relevansen for os

her i dag. Og her kan man godt høre underlige

ting, som selv faste kirkegængere

ikke kan være med på. Hele pointen

med evangeliet – eller »Guds ord« – er

at det er en besynderlig og fremmedar-

tet tale, og det skyldes jo, at Gud er noget

meget anderledes i forhold til os

mennesker, så hans ord er naturligvis

tilsvarende fremmedartede. Som Fyns

biskop sagde for ikke så lang tid siden,

så er det en dårlig prædiken, hvis præsten

siger det, som vi kunne sige os

selv. En prædiken skal sige det, vi netop

ikke kan sige os selv. Hvorfor? Fordi ellers

er det jo tale om menneskers ord i

stedet for Guds ord, og hvis kristendommen

forkynder vore egne tanker og ord,

hvad skal vi så med kristendommen?

Præsten præsenterer Guds forunderlige

ord både for sig selv og for menigheden.

Dog helst på en forståelig måde. Tanken

er ikke, at man nødvendigvis skal

klappe i hænderne og sige »det er sørme

også rigtigt!«. Det ville da være dejligt

set fra en præsts synsvinkel. Men

evangeliet er ikke »Svaret« på det

spørgsmål, vi stiller til tilværelsen.

Langt snarere er det et udråbstegn og et

spørgsmålstegn, altså noget, der sætter

tanker og følelser i gang. Så i virkeligheden

burde kættere, ateister, tvivlere

og hedninger og alle dem, der sætter

spørgsmålstegn ved alt og udfordrer alt,

gå fast i kirke, for kirkegang består af

udfordringer, og der bliver sat spørgsmålstegn

ved en. Og ingen som helst

tvinger en til at rette ind bagefter. Gudstjenesten

er ikke noget partimøde. Måske

tager man noget med hjem, en ny

tanke, en løftet stemning, en sang der

gav ekko i sjælen, eller også må man

bare gå hovedrystende hjem, den erfaring

rigere.

3


Fortælling fra sognet

4

Slideren fra Bangsgaarden

Vi begynder en ny serie med beretninger fra

lokale personligheder. Vi begynder med den 85-årige

Evald Olsen, der var gravermedhjælper ved Hårslev Kirke

indtil for ganske nylig.

Evald stammer fra Bangsgaarden – Bendslevvej 10 – som

hans morfar overtog i slutningen af 1800-tallet. I 1933

begyndte han på Haarslev Skole, hvor Hårslev Efterskole

ligger i dag. Dengang gik man i skole hver anden dag.

Samtidig arbejdede man hver dag på gården.

Det var hårdt arbejde for en lille dreng. Når trillebøren fyldt

med komøg skulle trilles op ad de to brædder

på møddingen, kunne man let ende på hovedet midt i

møddingen. Men også skolegangen var hård, især hvis

man døjede med ordblindhed, som Evald gjorde. Nu var

han af gårdmandsslægt og blev derfor behandlet meget

mere nådigt, end dem fra husmandsslægt, men den

dag i dag har Evald mareridt om sin skolegang.

Evald Olsen,

tidl. gravermedhjælper

I 1945 mødte Evald på et bal på Haarslev Efterskole

den purunge, kønne Grethe, som var pige i huset på

efterskolen, og siden var de uadskillelige, indtil Grethe

døde lige før jul. Evald tog sig et erhvervskørekort som

21-årig, men der var ikke mange penge i at være taxavognmand

med base i Hårslev. Det blev til en taxatur til

Sandved for 3 kr. ca. hver anden uge. Men så i 1951 købte

han en lille taxa-vognmandsforretning i Fuglebjerg, som

han beholdt i 5 år. Det blev til to folkevognsrugbrød,

indtil Evald solgte forretning og rugbrød for 30.000 kr.

i 1956 – det meste af det, der skulle til for at købe et

mindre husmandssted på Husmandsvej 7, lidt uden for

Hårslev. Gården var forfalden, men med fl id og dygtighed

fi k Evald banket stedet op til en god og veldrevet gård

– og undervejs blev nabogården købt.

Dengang var Hårslev en mindre købstad. Der var både

købmand og brugs foruden forsamlingshuset, der blev

brugt til sidst i 60’erne. Der var »kommunehus«, hvor de

mindrebemidlede holdt til, der var sparekasse og smedje,

som var i brug til ca. 1980 – i øvrigt som en af Danmarks

sidste landsbysmedjer. Selv en træskomager havde man,

nemlig den dygtige Frederik Nielsen lige over for præstegården.

I dag er kun efterskolen tilbage. Evald selv puklede

løs på sin gård, indtil han solgte den til sønnen Michael i

1993. Men Evald havde svært ved at holde hænderne i ro.

Sammen med sønnen Helge var han gravermedhjælper

hos Arne for en 5-6 år siden, og selv den dag i dag kan

graver Carina have svært ved at holde Evald væk fra

skovlen. For folk af den gamle støbning – som Evald

– består det gode liv nemlig i at være til nytte.

-Tom Daugaard


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder 5 årlige møder: Januar, marts, maj, september

og november. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård 3. onsdag i

måneden. Menighedsrådsmøderne er offentlige og dagsordenen

offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Leje af Hårslev Sognegård

Det er nu muligt at låne Sognegården til forskellige arrangementer,

begravelseskaffe, borgermøder, bylagsmøder o. lign. Dette kan ske ved

henvendelse til sognepræsten, som skal være orienteret, da det er hans

gårdsplads der benyttes eller til formand Kirsten Andersen tlf. 55 45 65 76.

Retningslinier for lånet aftales med formanden.

Dødsfald

Vores gamle graver i Hårslev, Arne Pedersen fra Hyllested, døde den 12.

januar. Han var ansat ved kirken i ca. 3 år og vi var glade for ham. Både

Arne og hans kone Tove var meget engageret i arbejdet som graver og

bestemt også i det kirkelige arbejde og han var i samme periode selv

formand for et menighedsråd. Han var ikke bange for at tage fat i alt

det hårde arbejde på kirkegården så længe kræfterne rakte, men han fi k

også gang i teknikken, med ham fi k vi indført computeren på graverkontoret.

Arne var meget engageret i trosspørgsmål og ville gerne snakke om

tingene, når der var tid til det. Han blev desværre syg i 2oo7, men tog

sin sygdom i stiv arm og med tillid til Gud. Han fi k det bedre og var frisk

ved juletid 2010, men blev kort efter syg.

Arne var fuld ud klar over at livet var kort, men også dejligt så længe

det varede og havde da også planlagt sin afsked med denne verden.

Arne blev bisat fra Hyllested Kirke, en smuk og solrig januardag og et

citat fra salmebladet ved han bisættelse som bestemt passede til Arne

og som han selv var mester for lyder:

-og en dag går solen sin runde uden mig,

Men når forårssolen skinner ……lever jeg.

(Benny Andersen)

Kirsten Andersen

Hårslev Kirke

Døde og begravede/bisatte:

Ellen Margrethe »Grethe« Olsen

Krummerup Kirke

Navnenyt

Døbt:

Lucas Stenfelt Andersen

Ny graver

i Ting Jellinge

Heidi har efter 5 år som graver valgt at sige

sin stilling op for at søge nye udfordringer. Vi

ønsker hende al mulig held og lykke i det nye

job.

Efter en annonce i lokalaviserne fi k vi over 40

ansøgninger fra det meste af Sydsjælland til

stillingen, og valget var bestemt ikke let, men

vi blev enige om at ansætte Maria Andreasen.

Maria har været ansat ved

kirken i Venslev siden 2004,

men startede sin karriere som

medhjælper ved Fyrendal

Kirke. Maria starter den 1.

marts og vi glæder os til at

byde hende velkommen og

håber hun vil falde godt til hos os.

Kirsten Andersen

5


For de yngste

6

4 dl mælk

25 g gær

50 g smør

1 spsk. salt, Halen

Môn eller Maldon

1 spsk. sukker

3 æg

ca. 1 kg mel

1 tsk. kardemomme

Bededags boller

Lun mælken, rør gæren ud i mælken.

Smuldr smørret i melet, kom mælk, sukker

og kardemomme i og ælt dejen grundigt.

Lad den hæve i en skål på køkkenbordet til

dobbelt størrelse. Slå dejen ned og form

den til 24 boller. Stil dem helt tæt i en

bradepande eller ildfast fad foret med

bagepapir. Fadet skal passe i størrelsen

ellers bliver de for fl ade. Film pladen løst

og stil den i køleskabet til næste morgen.

Bages ved 200 grader i 20 min.

Farvelæg tegningen!

Tag den med næste gang du kommer i kirke sammen med

mor og far.

Find fl ere tegninger du kan farvelægge på hjemmesiden

sammen med andre opgaver og spil.

Klik ind på


Arrangementer

Skærtorsdag

Skærtorsdag er der som sædvanlig gudstjeneste

kl. 16.00 i Hårslev Kirke. Efter gudstjenesten er alle

velkomne til påskemiddag i Sognegården.

Serveringen består som vanligt af lam og kylling,

så der er lidt for enhver smag. Tilmelding til Kirsten

Andersen på tlf. 55 45 65 76 eller 40 28 56 44

senest 16.4. 2011

Udendørsgudstj. 22. maj kl. 16

Vi prøver noget nyt og holder gudstjeneste i det fri

med efterfølgende grill i den hyggelige præstegårdshave.

Tilmelding nødvendig til Marie Louise Dilling Hansen

på tlf. 21 40 54 91 senest d. 24. april. Ved regn fl ytter

vi ind.

Kirkens Korshær

Møderne holdes kl. 14-16 skiftevis

i Tornemark, Hovedgaden 33, og i

Hårslev Præstegård i konfi rmandstuen.

Nærmere oplysninger: Inge Marie Andersen,

tlf. 55 45 92 62, og Annegrete Jensen, tlf. 58 18 87 95.

Kommende mødedatoer:

Tirsdag den 15. marts i Hårslev kl. 14.00

Tirsdag den 19. april i Tornemark kl. 14.00

Tirsdag den 10. maj i Kvislemark konfi rmandstue kl. 19.30

Tirsdag den 20. september i Hårslev kl. 14.00

Tirsdag den 18. oktober i Tornemark kl. 14.00

Tirsdag den 15. november i Hårslev kl. 14.00

Torsdag den 1. december i Fuglebjerg Menighedshus

kl. 19.30

Kort og godt

Torsdag den 21. april, Skærtorsdag afholdes i

Sognegården i Hårslev påskemåltid efter gudstjenesten

kl. 16.00 - se omtale andet sted på siden

Fredag den 22. april, Langfredag afholdes der

liturgisk gudstjeneste i både Ting-Jellinge og

Krummerup

Søndag den 1 .maj, konfi rmation i Hårslev Kirke

kl. 10.00

Søndag den 8. maj, konfi rmation i Krummerup

Kirke kl. 10.00

Søndag den 20. maj, Bededag afholdes konfi rmation

i Ting-Jellinge Kirke kl 10.00

Kravleklub i Kvislemark

Uformel sammenkomst for mødre på barsel

og deres babyer.

Hyg og få en god snak om alt mellem himmel og

jord. Vi har selv mad med og spiser frokost sammen.

Onsdage kl. 10.30-13.00 i Kvislemark Præstegård.

Vil du vide, mere er du velkommen til at kontakte:

Maria Nørreriis tlf. 20 65 42 12

Kravleklubben mødes igen efter ferien

i Kvislemark Præstegård

Hindholmvej 61, Sandved

onsdag den 4. august kl. 10.30-13.00.

Vi begynder med fælles sommerfrokost

i haven (forhåbentlig).

Har du lyst til at være med til frokosten den 4.

august, så giv besked: Telefon 5545 6091, e-mail:

gbn@km.dk, så der er købt mad nok ind til alle.

Alle mødre på barsel og babyer er velkomne

7


Kalender


Dato Beskrivelse Hårslev Ting Jellinge Krummerup

MARTS

Søndag 13. 1. s. i fasten 9.00 10.30

Søndag 20. 2. s. i fasten 10.30

Søndag 27. 3. s. i fasten 9.00 10.30

APRIL

Søndag 3. Midfaste 10.30 9.00

Søndag 10. Mariæ Bebudelse 9.00 - Gunver B. Nielsen 10.30 - Der henvises

til gudstjeneste i

andre pastorater

Søndag 17. Palmesøndag 9.00 10.30

Torsdag 21. Skærtorsdag 16.00 - Påskemåltid

i sognegården

Fredag 22. Langfredag 9.00 - Liturgisk gudstj. 10.30 - Liturgisk gudstj.

Søndag 24. Påskedag 9.00 10.30

Mandag 25. 2. påskedag 10.30 9.00

MAJ

Søndag 1. 1. s. e. påske 10.00 - Konfi rmation

Søndag 8. 2. s. e. påske 9.00 10.00 - Konfi rmation

Søndag 15. 3. s. e. påske 9.00 10.30

Fredag 20. Bededag 10.00 - Konfi rmation 9.00

Søndag 22. 4. s. e. påske 16.00 - Udendørs gudstj. 10.30

Søndag 29. 5. s. e. påske 10.30 9.00

JUNI

Søndag 5. 6. s. e. påske 9.00 10.30

Søndag 12. Pinsedag 10.30 9.00

Torsdag 23. Skt. Hans Aften 19.30 - Traktement i

sognegård samt

Skt. Hans bål i præstegårdshaven

med båltale

Der er kirkebil til hver gudstjeneste. Ring til Lillians Taxi, tlf. 58 18 88 52.

Husk at oplyse, hvis du medbringer et ganghjælpemiddel eller en kørestol.

Informer også gerne graver

= Kirkekaffe / spisning

= Familiegudstjeneste

Similar magazines