Troels Hugger Krøyer. En lokal kunstner - Hedensted Y's Men's Club

hedensted.ymc.dk

Troels Hugger Krøyer. En lokal kunstner - Hedensted Y's Men's Club

HEDENSTED Y´S MEN´S CLUB

Motto: ”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.”

Nyhedsbrev nr. 93 december 2012

Troels Hugger Krøyer. En lokal kunstner

der udfolder sig kreativt og kunstnerisk i Outsiderkunsten. Hans udtryksform tangerer

den psykedeliske kunstart. Troels er i gang med sit 4. år på skolen i Horsens

Nyhedsbrevet indeholder:

Forsidens kunstner: Troels Hugger Krøyer side 1 - 3

Siden sidst:

De Unges Hjem og Institutionen Bakkevej side 4 - 5

Intern klubmøde 20/11 2012 side 5

Week 4 You: Kampagneuge side 6 - 7

Menighedsrådsvalget Hedensted side 7 - 8

Menighedsrådsvalget Løsning side 8

Troels Krøyer sidder gerne fordybet over sit

ark og laver snørklede former og mønstre. De

starter et vilkårligt sted og breder sig langsomt

ud over resten af papiret. Ideer til former, farver

og systemer opstår spontant undervejs.

Realistiske gengivelser er Troels skrap til. Disse

studier bliver også omgivet eller indrammet

af myldrende ornamentik.

Troels har haft billeder udstillet på Horshøj

2012., ASV Horsens 2011, Uden Hæmninger

Rundetårn 2011 og Specialvejledningen Langballe Horsens 2011, foruden udstillinger

lokalt på kunstskolen.

Juletræs salgets start side 9

Distriktskalender side 9

Stikordsreferat Distriktets PR-Forum side 10

Referat fra præsidiemøde side 11

Mødedatoer 2013 side 12

Opslagstavlen side 12

Side 1


Side 2

Han holder meget af at male og tegne og har ved

dette fundet ro og balance i udfordringen. Med et

af hans værker malet med tusch opnåede han fin

anerkendelse fra Horsens Kommune, der indkøbte

billedet vist her, til at pryde deres katalog for oplysning

omkring Horsens Handicappolitik.

Et af hans sidste værker er nu leveret og ophængt

i bofællesskabet Annekset / Skærvebo,

hvor Troels har boet siden 2003. Billedet er malet

med posca tusch og måler 160 x 90 cm, og er

fyldt med mange små detaljer mens temaet er højhuse.

Til højre for billedet hvor Troels præsenterer

værket, vises en detalje derfra.

Troels har sammen med skolens andre elever haft udstillet malerierne. Den største oplevelse

var at udstille i Rundetårn, der var det fem elever fra hver af 4. kunstskoler der

udstillede én måned. Billeder her nedenfor er fra Troels`s afdeling på udstillingen i Rundetårn.

På udstillingen opnåede han at sælge to af sine billeder. Det ene var det store billede

herover.


Troels har siden sin start på skolen udviklet sig meget og er nu begyndt med realistiske

figurer i sine tegninger og har udviklet teknikken med akvarel og oliemaling. Her er nogle

eksempler omgivet eller indrammet af ornamentik.

Cæsar. Tusch

Anders And i aktion. Frihåndsmalet med akvarel

Maskerade. Tusch

Selvportræt. Tusch

På kunstskolen gør man også meget

ud af at udvikle elevernes interesseområder,

ved at arrangere studieture og

besøge kunstudstillinger. De har bl.a.

haft studierejser til Rom, Hamburg,

Berlin, København og Odense.

På skolen er der fire kunstuddannede

lærere med pædagogisk indsigt, der

sørger for en god social og kammeratlig

atmosfære, således at elevens lyst til

at udfolde sine kunstneriske evner styrkes.

Troels`s oplevelse er helt i top.

ref. pek.

Side 3


De Unges Hjem og institutionen

Bakkevej

v/ Bjarne Jensen den 6/11

Historien om De Unges Hjem begynder

i 1909, hvor en kreds af borgere i et samarbejde

mellem Indre Mission og KFUM

startede hjemmet som et sted for kristelige

møder for omegnens unge.

Gennem årene udvikler det sig til spisested,

afholdelse af møder samt fester alt

fra barnedåb til mindesammenkomster.

Efter 87 år kom det smertelig brud med

IM, som førte til en ustabil tid for De Unges

hjem, nu alene drevet af KFUM. Efter

et par år indledtes et samarbejde med

Ungdommens Vel og Y’s-men, med tanker

om at åbne hjemmet endnu mere mod

verden omkring. Men trods tiltag som

ungdomsklub og kammeratskabsaftener,

kunne der ikke skabes en forsvarlig drift

af stedet og det blev solgt til en privat

investor, Elkjær Mathiesen, som indrettede

netcafé i en del af bygningen.

I et samarbejde mellem Elkjær og institutionen

Bakkevej er der nu indrettet 5

lejligheder kaldet Familiehuset, som institutionen

nu lejer.

Familiehuset anvendes til i et 4 måneds

kursus at undersøge henviste forældres

Side 4

Siden sidst

forældreevner. Hovedspørgsmålet, som

skal afklares er i grunden dette: ”Kan I

lade være med at være så optaget af jer

selv og i stedet tage jer af børnene.” For

det er her i omsorgssvigtene, at børnene

faktisk får hjerneskader, der kan give sig

udslag i, at børnene trækker sig ind i sig

selv, ikke kan huske, er forvirrede og

uden normer. I en tidlig indsats er det

vigtigt for Familiehuset, at få morens

erkendelse af, at hendes barn skal have

lov til at komme i familiepleje.

På Bakkevejs hovedadresse i Hornsyld

er institutionen opdelt i flere forskellige

afdelinger og har flere tilknyttede funktioner

til at hjælpe svigtede børn og udsatte

familier. Der er 54 medarbejdere, 43 beboere

og et budget på 27 millioner kroner.

Der er en afdeling for 6 børn 1-12 år, en

afdeling for 6 børn 12-15 år og familiehuset

for truede familier de fleste fra Hedensted

kommune. Bjarne er sikker på, at de

sociale tilfælde er i stigning og måske

især i en landkommune som Hedensted

med mange billige boliger i landområderne.

Her kan der ske det, at de truede børn

ikke opdages og faktisk forsvinde fra verden

omkring dem. Når de så opdages kan

symptomerne være at de ikke kan tale,

ikke kan spise, ikke virke i sociale sammenhænge

eller har en enorm vrede inde i

sig. Ro og rutiner på Bakkehuset får dem

til at føle sig trygge her.

Af tilknyttede funktioner kan nævnes

akutpladser, familiesamtaler, behandlingspladser,

psykologisk og pædagogisk

udredning, samarbejde med misbrugscenter.

Afdeling Elværket med 9 pladser for

unge mellem 15 og 23 år repræsenterer på

en måde målet for Bakkevejs arbejde: At


den unge ledes ud i en tilværelse i samfundet,

hvor han/hun kan klare sig selv. I

år har de f.eks. haft 3, der har fået hue på

og 4 der er i lære.

På dette område arbejder Bjarne dog

stadig med kommunen for at de skal forstå

vigtigheden af at støtte de unge i udslusningen

med bl.a. deres økonomi, husleje

og fastholdelse i uddannelse.

Bjarne, det var rigtig spændende, men

også en smule skræmmende, at høre om

dit arbejde for alt for mange svigtede og

udsatte børn.

Ref. SEP

Intern klubmøde 20/11

Efter præsidentens velkomst sang vi ’’I

skal være verdens lys” og et bordvers,

inden vi tog fat på en rigtig herremiddag.

Der var rigeligt med kål, flæsk og pølser.

De 3 minutter var lagt i hænderne på

Børge Pedersen. Han slog til lyd for, at vi

ser lidt lysere på det her i den mørke tid i

november og december. Vi skulle i stedet

se lidt lysere på den mørke tid. Vi skal

nyde mørkningen og skumringen. Vi tager

os for lidt tid til at ”skumre”. Vi skal

stoppe op og give os mørketiden i vold, så

informationerne kan lagres. Moderne

mennesker lider af mørkemangel. Lys er

med til at give stress mens en god nats

mørk søvn er vejen til ro. Musik uden

pause giver stress. Det gør søvn uden

mørke også. Gå derfor ind i mørketiden

med oprejst pande.

Jørgen Falstie opfordrede alle medlemmer

til at komme til kaffe og rundstykker

på Kastaniehøj den 1. december i forbindelse

med opstart af juletræssalg. Der var

stadig behov for sælgere til juletræerne.

Under øvrige udvalg og medlemmer

blev der opfordret til at komme til de 9

læsninger. Ligeledes syntes man, at det

ville være festligt, hvis herrerne kommer i

smoking til nytårskuren.

Kirkekontaktudvalget orienterede om

menighedsrådsvalget.

Præsidenten fortalte om, at der arbejdes

med oprettelse af en blandet klub i Horsens.

Der arbejdes også for at få Regionskonferencen

til Horsens og de vil gerne

inddrage naboklubberne heri.

Præsidiet foreslår, at de enkelte udvalg

efter tur skal stå for rengøringen på

Kastaniehøj.

Torben Lindskjold er kontaktperson for

pigespejderne. De vil gerne være synlige

på hjemmesiden.

Det er aftalt, at klubbens legatmodtagere

samles i uge 4.

Der var en længere drøftelse af, hvordan

klubben kunne håndtere International

Kirkedag / Week 4 You.

Afslutningsvis var der en diskussion af,

om Nyhedsbrevet skal ophøre som papirudgave

og alene komme i en elektronisk

udgave på nettet.

Ref./sen

Side 5


Kampagneugen i uge 4, 2013 ”Week4You”

Side 6

I uge 4 skal Y’s Men over hele landet sætte

alle sejl til for at synliggøre Y’s Men’s bevægelsen.

Derfor dette lille indlæg til inspiration, især

for de klubber, som ikke rigtig er kommet i

gang med arrangementer i ”Week4you”.

Klubberne er af DG’erne / RLME’erne blevet

spurgt om, hvilke aktiviteter den

enkelte klub har arrangeret eller er ved at

arrangere i uge 4. Klubbernes tilbagemelding

er nu samlet. Heraf ses, at flere klubber har samme plan for aktiviteter og derfor er nedenstående

en oplistning / sammenskrivning af, hvad nogle klubber entrerer med i uge 4.

Af samme grund er klubnavn ikke påført.

Klubbernes tilbagemeldinger:

• Invitere gæster med til gudstjeneste på Y’s Men’s internationale kirkedag + kollekt,

og mulighed for at fortælle om den lokale Y’s Men’s Club.

• Frokost efter gudstjeneste med information om klubben og bevægelsen – bl.a. med

PowerPoint om klubbens aktiviteter

• Omtale af den lokale Y’s Men’s Club i kirkeblade

• Repræsentanter fra de foreninger, som har fået støtte inviteres til et klubmøde. Formålet

er, at foreningerne fortæller om det arbejde, de er midt i, og klubmedlemmerne

fortæller om hvad Y’s Men’s bevægelsen står for.

• 4 klubber arbejder sammen om en aktivitetsuge i samarbejde med KFUM’s soldaterhjem.

• Aktiviteterne kan være: foredrag, marimba orkester, uddeling af donationer m.v.

• De inviterede til arrangementerne vil være: Spejdere, grupperåd, soldatermissionens

venner, de nyvalgte menighedsråd og andre samarbejdspartnere.

• Arrangere en inspirationsaften for bestyrelsesmedlemmer og ledere indenfor KFUM,

spejdere og andre ungdomsorganisationer, med emnet "Hvordan bevarer vi gejsten".

• Klubber arbejder sammen om, at arrangere en koncert m/ børnekor, gospelkor, blæserorkester

eller lignende i et stort indkøbscenter, hvor der så vil være en info stand i

forbindelse med koncerten.

• Invitere til kirkefrokost i forbindelse med kirkedagen, invitationerne skal gælde hele

menigheden, og annonceres i kirkebladet + særskilt invitation til klubbens målgruppe.


• Det er også planlagt ved en kirkefrokost, at uddele en foreningspris, hvor den pågældende

forening naturligvis er indbudt. Samtidig hermed vil man fortælle om hvad Y’s

Men står for.

• Uddele økonomiske midler i uge 4 og med god presseomtale. Evt. at uddele

”Magasinet”- også her med presseomtale.

Uddeling af flyvers på torve, centre, gågader m.v.

Større offentligt arrangement lidt senere i 2013 i lokal hal med Information om klubber

og bevægelsen og med diverse optræden af spejdere, hospitalsklovn, musikgruppe m.fl.

Yderligere inspiration er at finde i folderen ”Week4you”, der kan ses på Regionens

hjemmeside.

Der er stadig plads til flere aktiviteter, der kan inspirere – så hvis der er klubber, som

senere får arrangeret nogle aktiviteter i uge 4, så skriv til mig på steen.eva@stofanet.dk

Menighedsrådsvalget

Hedensted sogn

13. november 2012

Da Hedensted Y’s mens Club står bag

Kirkelig Fællesliste følger hermed lidt

information om, hvordan det nu afsluttede

menighedsrådsvalg gik.

De kontante facts er følgende, som i

øvrigt kan læses på Hedensted Kirkes

hjemmeside: www.hedenstedkirke.dk

Der er 5010 stemmeberettigede vælgere

i Hedensted sogn.

16,47% - svarende til 825 vælgere -

stemte ved valget. 6 stemmesedler var

blanke og 7 blev erklæret ugyldige.

Kirkelig Fællesliste fik 377 stemmer og

5 mandater: Inga Friis, Poul Møller Pedersen,

Tage Mikkelsen, Jørgen Breindahl,

Niels Hørlyck.

Grundvigsk Folkelig Liste fik 435 stemmer

og 5 mandater: Kjell Palmelund

Laursen, Knud Erik Jensen, Kathrine Palmelund

Frydensbjerg, Børge Smidt, Inge

Lise Langfeldt.

Steen Christiansen

RLM

Fra St. Dalby sogn er Kim Larsen genvalgt.

På mødet d. 29/11 konstituerede menighedsrådet

sig således:

Formand: Kjell Laursen

Næstformand: Inga Friis

Kasserer: Niels Hørlyck

Personalekontakt: Jørgen Breindahl

Kirkeværge: Tage Mikkelsen

Kirkeværge: Kim Larsen - St. Dalby

Derudover er der nedsat flg. udvalg:

Kirke- og kirkegårdsudvalg, Bygningsudvalg,

Aktivitetsudvalg, Forretningsudvalg

og PR-udvalg.

Menighedsrådets funktionsperiode begynder

1.søndag i advent, d. 2/12-12.

Kirkelig Fællesliste havde til valget

udarbejdet en valgbrochure i farver med

overskriften: Kirken er sognets midtpunkt.

Brochuren blev trykt i et oplag på

600. Hedensted Y’s men Club finansierede

velvilligt udgiften ved trykning, hvilket

vi fra Kirkelig Fællesliste er meget

glade for. Vi tror, at omdeling af den, har

(Fortsættes på side 8)

Side 7


(Fortsat fra side 7) mod 546 stemmer i 2008, hvilket er en

spillet en positiv rolle med hensyn til, at

vi ved valget gik 1 mandat frem i forhold

til valget i 2008.

Ved valget i 2012 fik Kirkelig Fællesliste

som ovenfor nævnt i alt 377 stemmer

mod 330 stemmer i 2008 , hvilket er en

fremgang på 47 stemmer, svarende til

14,2%.

Til sammenligning fik Grundtvigsk

Folkelig Liste i 2012 i alt 435 stemmer

Side 8

Menighedsrådets konstituering

I Løsning sogn har vi haft aftalevalg og finder faktisk, at det er en fuldt ud demokratisk

måde at vælge menighedsråd. De aktive aktører og kirkegængere i sognet har sat sig ned

og aftalt, at disse 8 personer skal repræsentere dem i menighedsrådet i de kommende 4

år.

Det nyvalgte menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent ser således ud:

Formand Svend Erik Pedersen

Næstformand Ellen Bøytler Rahbek

Kirkeværge Inga Lund

Kontaktperson Finn Madsen

Sekretær Ulla Laursen

Kasserer Lars Michaelsen

Bogfører Else Laursen (valgt uden for rådet)

Medlem Niels Løkkegaard Andersen

Medlem Gerda Lindskjold

tilbagegang på 111 stemmer, svarende til

20,3%.

Vi har tradition for et godt samarbejde

mellem de 2 lister og med det ene medlem

fra St.Dalby. Der er grund til at tro, at

det gode samarbejde vil fortsætte. Det vil

vi fra Kirkelig Fællesliste gøre vores til.

Og samtidig vil vi træde i karakter, når vi

mener, der er brug for det.

Jørgen Breindahl

ref: Svend Erik Pedersen


Hedensted Y’s Mens Club

starter salget af juletræer.

Morgenkaffen

Juletræssalget startede i lørdags og der

var stor interesse for at købe som sædvanligt.,

samtidig blev der afholdt julestue i

den store sal. Mange var mødt frem for at

støtte KFUM og KFUK`s og Pigespejdernes

arbejde ved at handle i boderne i julestuen.

Juletræssalget fik en fin start. Igen i år

er der hos producenterne stor efterspørgsel

på juletræer, og denne efterspørgsel

medfører samtidig en lille prisstigning i

forhold til sidste år. Vi har igen i år fået

Nordmannsgraner af god kvalitet og i

mange størrelser. Ønsker man et rimeligt

stort juletræ, så er det en god ide, at komme

i starten af salget, da erfaringen har

vist, at det er de større træer, som bliver

solgt først. Der henvises til annoncerin-

gen af åbningstiderne for juletræssalget.

Y’s Mens klubben har igen i år allieret

sig med De grønne Pigespejder og KFUM

& K, som vil være behjælpelig med salget.

For deres medvirken får foreningerne

en del af overskuddet til deres foreningsarbejde.

Klubben håber, at rigtig mange

vil købe deres juletræ på Kastaniehøj,

således at klubben kan yde økonomisk

støtte til lokale, nationale og internationale

formål, som der jo stadig er stor behov

for.

Derfor opfordres du som Y`s Men til at

købe dit juletræ hos på Kastaniehøj. Sig

også til naboer, venner og familie, at de

støtter en god sag ved at købe eet juletræ

der.

Ref. PEK

Distrikt Sydøstjyllands

Kalender

SØ. 20/1 2013 International kirkedag

+ Week4You.

TO. 18/4 2013 Distriktskonference

(generalforsamling)

Kastaniehøj, Hedensted

Side 9


Stikordsreferat af møde i distriktets PR-Forum onsdag 21.

november på KFUM og KFUK i Horsens.

I forkortet udgave.

1. Indledning v/Evan Johansen og bød velkommen til mødet

2. Hvordan får vi hul på PR-arbejdet i klubben? – Oplæg ved Pernille Bisgaard.

3. Week4you.. Hvordan går det i de enkelte klubber med planlægningen?

• Brædstrup: Der er ikke planlagt noget endnu, men der arbejdes med ideen.

• Vejle: De fire Vejle klubber går sammen om international kirkedag med gudstjeneste

og frokost. Endvidere opsættes der en ubemandet udstilling på byen bibliotek.

Der er lavet pr-omtale i kirkeblade.

• Horsens: Udstilling på biblioteket sammen med Hatting.

• Hatting: Se overfor

Hedensted: Presseomtale, flyers til uddeling i byen og gudstjeneste.

• Juelsminde: ?

4: Oplæg til fælles presseomtale.

Evan omdelte oplæg til en fællesomtale i Vejle/Horsens Folkeblad. Ideen blev

ændret således, at Flemming Christensen, Vejle Trekanten forsøger at få en aftale

om et interview i avisen, hvor han fortæller om Y´s Men og Week4You.

Oplægget vedlægges til inspiration i forbindelse med lokal presseomtale.

5: Andre ideer til omtale.

Ideen med at lave en fælles folder for alle ni klubber blev droppet.

Der kunne indrykkes en fælles annonce i VAF/HF.

6.Det nye magasin WAI – hvordan bruger vi det.?

Y´s Men´s klubben og de sociale medier – hvad kan vi bruge dem til.

Der inviteres bredt til dette møde – idet mange i klubberne kunne have lyst til at

høre om mulighederne.

Pernille og Evan tænker i navne.

Mødet holdes torsdag 14. marts klokken 19.30 et sted i distriktet.

8.Eventuelt.

Næste møde i PR Forum holdes i kort form 14. marts fra 18.45 til 19.30

Side 10


Referat fra Præsidiemødet

Tirsdag den 13.11.2012 hos Else Marie & Niels Jørgen

1. Sidste referat Godkendt uden bem.

2. Siden sidst De grønne Pigespejdere: Libber Krabbe har rettet henvendelse til

præsidiet, da pigespejderne ikke føler, at deres arbejde bliver værd

sat af YMC – at de bl.a. ikke har en kontaktperson ligesom øvrige

brugere af Kastaniehøj. Endvidere er det et problem, at vore biler

fylder P-pladsen ved deres julemarked.

Jørgen H. spørger Ole, om han evt. vil være kontaktperson for beg

ge spejderkorps. Ellers vil Bjarne gerne være det. Jørgen H. tager

også kontakt til 3-F for at høre, om det er i orden, at vi bruger deres

P-plads ved juletræsaktiviteten. Herefter sender Jørgen et svar til

Libber.

PR-udvalget : Poul Esper har henvendt sig til Niels Jørgen for at

drøfte præsidiets beslutning vedr. udgivelse af nyhedsbrevet.

Det blev besluttet, at præsidiet gerne vil inviteres til et udvalgsmø

de hos PR-udvalget for at vi her kan lytte og redegøre for vore tanker.

3. Klubben Medlemmers synlighed: Det blev besluttet, at vi anskaffer 10 stk.

”selvlysende” veste med logo og navn på ryggen. Vestene har en

pris på 85,- kr. pr. stk. og det er meningen, at de skal bruges bl.a.

Ved juletræssalg.

Rengøring af Kahø: Det er ualmindelig svært, at få folk til denne

opgave. Derfor er det besluttet, at vi fremover udarbejder et skema,

hvor hvert udvalg sættes på vagtplanen. Dvs at hvert udvalg får èn

vagt om året.

Regionskonference 2015/16: Vi skal svare Horsens YMC, om vi

vil deltage i gennemførelse af reg. konferencen, hvis den placeres i

Horsens i 15 eller 16. På det kommende interne møde skal det un

dersøges, om der er 5 personer, der har tid og lyst til af gå ind i arbejdet.

Week4you: Vi regner med, at medlemsudvalget arrangerer morgen

kaffe som vanlig. Herudover kunne man overveje, om vi skal spør

ge menighedsrådet om lov til at agitere/informere om YMC evt. i

våbenhus og tilbygning f.eks. i forbindelse med kirkekaffe.

Aktiviteten vil fremover være en tilbagevendende begivenhed.

Orlov: Når medlemmer får orlov, betaler de ikke kontingent. Men

klubben betaler stadig kontingent til distrikt og region. Det skal

tages op, om man ved orlov evt. skal betale den udgift, klubben har.

I så fald skal det indarbejdes i vore vedtægter.

Ref. ved Aage

Side 11


Side 12

Fredag den 11/1 2013

Nytårskur - m/damer

v/ fest og turudvalget

(Program følger)

Tirsdag den 22/1 2013

Intern klubmøde

v/ Præsidiet

T: Præsidiet

3.min: Flemming Østergaard

Vi vil godt opfordre klubmedlemmer og udvalg til

at sende PR-udvalget stof til Nyhedsbrevet. - Det

gør vi for, at den kan blive så alsidig som mulig. Indlæg

kan sendes til os på nedenstående e-mails eller

afleveres direkte til os. Se ovenstående deadline datoer.

HUSK AFBUD

Telefon: 75 89 10 10 / E-mail:

arne.christian.joergensen@mail.tele.dk

senest kl. 19.00 dagen før.

Mødekalender

NB: Hvor ikke andet er nævnt afholdes

møderne på Kastaniehøj, Kirkegade 16

Deadline for Nyhedsbrev 2013

Indlæg til bladet udgivelse:

Nr. 94 22/01-2013 05/02-2013

Nr. 95 05/03-2013 19/03-2013

Nr. 96 16/04-2013 30/04-2013

Nr. 97 14/05-2013 10/07-2013

Opslagstavlen

Søndag den 20/1 2013

International kirkedag

v/ programudvalget

(Program følger)

Tirsdag den 5/2 2013

Peter Aksel Søe Pedersen

”Fra bums til Bos”.

T. Jørgen Bærenholdt

3 min. Jørgen Hestbech

Mødedatoer 2013

28/12 Juletræsoprydning

11/01 Nytårskur

20/01 Kirkedag

22/01 Klubmøde kl. 18.00

05/02 Klubmøde kl. 18.00

19/02 Kaminaften

05/03 Klubmøde kl. 19.00

19/03 Klubmøde kl. 18.00

02/04 Klubmøde kl. 18.30

16/04 Klubmøde kl. 18.30

25/04 Distriktsmøde

30/04 Klubmøde kl. 18.00

Bemærk: Den faste mødetid er

kl. 18.00

14/05 Klubmøde kl. 18.30

28/05 Sæsonafslutning

06/08 Opstart

Med forbehold for

ret til ændringer.

INTERNET

Klubbens hjemmeside:

www.hedensted-ymc.dk

PR-udvalg:

Svend Egon Nielsen E-mail: sv@hafnet.dk - Svend Erik Pedersen E-mail: kbhmf@lafnet.dk

Poul E. Krøyer E-mail:poul.esper@profibermail.dk - Henning Jensen E-mail: hje@hafnet.dk

More magazines by this user
Similar magazines