HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD - Hårslev Kirke

haarslev.kirke.dk

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD - Hårslev Kirke

TALEN TIL KONFIRMANDERNE DEN 1. MAJ

Forreste række fra venstre: Rebecca Bloch, Christina van Elzelingen, Cecilie Birch Nielsen, Nina Zekic

Bredbjerg Gruelund, Erica Hammerich Weber Knudsen, Amalie Nordtorp Nielsen.

Bageste række fra venstre: Niklas Lytje Nymann, Morten Marthedal Jenrich Hansen, Cecilie Munk

Als, Mette Birkholm Nielsen, Anna Louise Kjær, Mathias Pust, Jimmie Mørk Kej, sognepræst Mette Lise

Bjerregård.

Kære konfirmander!

Det er jeres dag i dag: I er i centrum hele dagen

– nyd det!

Og lige nu og her har jeg det privilegium at

få lov til at holde dagens første tale for jer.

En populær talemåde, som nok vil blive

brugt i nogle af de taler og sange, I sikkert kan

glæde jer til i dag, er at sige til jer, at I i dag træder

ind i de voksnes rækker.

Og så trækker alle lidt på smilebåndet.

For nu er det jo ikke sådan i dag, som det

var tidligere, hvor konfirmationen for mange

betød, at nu var det farvel til den trygge hverdag

i barndomshjemmet og ud for selv at tjene

til føden.

I skal fortsætte med at gå i skole. Jeres forældre

kommer til at fodre på jer en rum tid

endnu med både de fordele og også ulemper,

vil I måske synes, det kommer til at give jer.

2

Men hvor er det også trygt, at I ikke behøver at

overtage det fulde ansvar for jer selv her og nu.

Men se jeres konfirmation som en markering

af, at I nu er på vej til at blive voksne. I

skal i stigende grad ud at prøve jeres kræfter af

ude i det virkelige liv, hvor mange udfordringer

venter, og hvor vi alle tror, håber og ønsker for

jer, at I vil være alt for kloge til at falde i de største

faldgruber.

Men naturligvis skal I gøre jeres egne erfaringer

– og det lige fra, hvor langt man kan

kravle op i et kastanjetræ, hvis man også skal

nå ned igen, når bussen pludselig kommer – til

alle de andre ting, hvor vi helt voksne siger: er

det nu klogt, skulle du ikke, var det ikke bedre

at lade være med, og pas nu på! – For øvrigt

har vi ret sommetider!

Når det så er sagt, så er jeres konfirmationsdag

jo en anledning til at få sagt, at vi alle sam-


udvikling og renovering gennem de forgangne

50 år.

Der blev sat en smuk buket på pastor Andreasens

gravsted.

Derefter gik guldkonfirmanderne ned til pastor

L.Kr. Andreasens gravsted med en buket blomster.

Det var pastor Andreasen, som konfirmerede

holdet i 1961.

Konfirmandholdet 50 år efter i næsten samme opstilling. Forrest fra venstre: Anny Christensen, Ida Erfurth,

Jette Knudsen, Elin Hansen, Karen Bech, Kirsten Brandt, Anny Kaas, Bente From Jensen.

Bagest fra venstre: sognepræst Mette Lise Bjerregård, Karl Johan Sørensen, Erling Arndal, Villy Arndal,

Mogens Fruerhøj Nielsen, Frede Henriksen, Kristian Andersen, Frede Jørgensen.

Fotograf: Knud Christensen

4

Der var meget at snakke om og fortælle.

Der var meget at snakke om og fortælle fra de

50 år, som var gået siden konfirmationen, så

snakken gik livligt i konfirmandstuen under

den efterfølgende frokost, som endte med at

strække sig til ud på eftermiddagen.

Deltagerne gav udtryk for, at det havde været

en rigtig god dag – så hermed er ideen givet videre!

Vi lægger gerne kirke og konfirmandstue

til flere af den slags jubilæer.

Mette Lise Bjerregård


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Kirketaget

Hårslev Kirke har nu gennemgået en ordentlig

omgang renovering. Først istandsættelse indvendig,

som strakte sig over næsten hele sidste

halvdel af 2009.

I slutningen af 2010 fik kirkens sydside nyt tag.

Det var hårdt tiltrængt, idet der kunne sive

vand ind forskellige steder. Tagstenene skallede

af og var revnede flere steder, så træværket

kunne blive vådt.

Det blev en kold og til tider snefyldt tid, for

vinteren satte jo tidligt ind. Teglværket var forsinket

med at levere tagstenene, så det sinkede

arbejdet.

Kirkens sydside har fået et flot nyt tag.

Det viste sig, at der var meget opretning af lægter,

som skulle laves, ligeledes var der nogle gesimser

i murværket, som det var nødvendigt at

genoprette. Det blev også nødvendigt at mure

nogle af kamtakkerne fast, og derefter lægge

tagstenene på igen, så der blev en del ekstra arbejde,

men sådan kan det gå med gamle huse.

Mange har været bekymrede for byggeriet

p.g.a. det dårlige vejr, men det er gået godt,

vintermåtter og andre foranstaltninger hjalp os

igennem vintervejret. De sidste finpudsninger

og nyt tegl på den store pille ved tårnet måtte

vente, til foråret var blevet stabilt.

Alt i alt er vi kommet godt fra byggeriet, det

vil jeg gerne rose de håndværkere for, som har

arbejdet på byggeriet. Det var ikke det bedste

vejr til udendørsarbejde, men på trods af vejret

kom de trofast hver dag:

Tømrerfirma P H Byg Hårslev

Murerfirma Rishøj og Andreasen

Blikkenslager Særslev Blik og VVS

El arbejde Jørgen Thrane

Arkitekt Morten Krogh Madsen

Kirkeværge Sonja Bergholdt

God sommer

Hårslev Menighedsråd ønsker alle en god sommer!

– Vi håber at møde mange af jer til sommerens

gudstjenester og vores to sommer -

arrangementer: Friluftsgudstjenesten den 19.

juni og sommerudflugten den 2. august – se

nærmere omtale under ”Det sker i Hårslev”.

Menighedsrådet

Hårslev Kirkes børnekor

Kirkens børnekor har i løbet af året medvirket

ved mange lejligheder: højmesser, familieguds -

t jenester, spaghettigudstjeste, adventsgudstjeneste

i Padesø og sammen med kirkens

voksenkor til Maria bebudelse.

Koret holder nu en velfortjent sommerferie,

men starter op igen sidst i august.

Nærmere information kan findes på hjemmesiden

www.haarslev-kirke.dk i starten af

august.

Organist Kirsten Buskbjerg Lübker

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøderne er i følge loven

offentlige, og det er således muligt at

komme og overvære møderne. Menighedsrådsmøderne

holdes i konfirmandstuen

i Hårslev Præstegård. Datoer,

dagsordener og referater er fremlagt i kirkens

våbenhus. Mødedatoerne vil også

blive bekendtgjort på hjemmesiden.

5


6

DET SKER I HÅRSLEV

PINSEGUDSTJENESTE MED TROMPET

Søndag den 12. juni kl. 10 i Hårslev Kirke.

Pinsedag er en festdag i kirkeåret, og det markerer vi med festlig musik ved gudstjenesten,

hvor trompetist Anne Brøns medvirker.

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Søndag den 19. juni kl. 14.

Vi gentager succesen fra de sidste par år og holder friluftsgudstjeneste i ”Præsteskoven”

for enden af Præstegårdsvænget. Kirkesanger Peter Holz Mogensen

synger for på salmerne, og musikken til gudstjenesten levers af Tine Skau, blokfløjte

og Lisa Balle, harmonika. Efter gudstjenesten spiller de stemningsskabende

musik til kirkekaffen i det fri.

MENIGHEDSRÅDETS SOMMERUDFLUGT

FOR PENSIONISTER I HÅRSLEV SOGN

Tirsdag den 2. august kl. 8.30 fra kirkens parkeringsplads på Maderupvej.

Vi fortsætter med at se domkirker, og i år går turen til Viborg Domkirke.

Vi skal spise en dejlig middag på Niels Bugges Kro, som ligger lige ved Hald Sø – hvis tiden

tillader det, bliver der mulighed for at gå ned til Hald Sø.

Kaffen med boller + lagkage drikkes på Rindsholm Kro, der har en speciel have.

Det er en lang tur, og vi forventer ikke at være hjemme før kl. 18.30.

Pris for bustur, rundvisning i domkirken, middag og kaffe: 150 kr.

Tilmelding senest den 22. juli til Dorit Trier Kjøller tlf. 64 83 10 07

(e-mail: aagaarde1@mail.dk) eller Birthe Hovendal tlf. 64 83 13 88.

HÅRSLEV SOGNS BORGERFORENING:

Cykling en gang ugentlig: tirsdage kl. 18.30. Første gang tirsdag den 24. maj kl. 18.30

ved Præstegården. Tovholdere for cyklingen: John Arnshof (tlf. 64 83 11 70)

og Anne Sass Bak (tlf. 64 83 14 80).

Spisning/Grill: Torsdag den 30. juni kl. 17.30. Sted: Præsteskoven (for enden af Præstegårdsvænget).

Tovholder Lars Hansen (tlf. 20 82 01 82). Alle medbringer selv drikkevarer

og mad til grillen. Der er mulighed for at lave snobrød. Bål, grill og dej er klar til kl.

17.30.

Store lege/være sammen dag: lørdag den 30. juli på skolen. Info/opslag følger på

skolen/børnehaven og på hjemmesiden www.hårslev.dk.

Flagallé: Info og leje kontakt Frede Hansen på 64 83 15 97.

Mere info: www.hårslev.dk.


DET SKER I PADESØ

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Kristi himmelfartsdag den 2. juni kl.

14 på Kongsdal, Assens Landevej 38,

Hindevad.

Gudstjeneste ved sognepræst Mette

Lise Bjerregård.

Kirkesanger Peter Holz Mogensen

synger for på salmerne, og musikken

leveres af ”Duo Rosalina”, bestående

af Marie Hansen på akkordeon og

Christina Enig på fløjte.

Efter gudstjenesten serveres der kaffe med hjemmebag, og der vil være mulighed for

at gå rundt i den store, smukke have.

SOMMERUDFLUGT

Torsdag den 18. august kl. 13.00 fra Padesø Kirke.

Turen går til Tåsinge, hvor vi skal have en rundvisning på Valdemars Slot og en sejltur

med den gamle udflugtsbåd ”Helge”. Selvfølgelig skal vi også drikke kaffe et godt sted.

Pris for bustur, sejltur, rundvisning og kaffe: 50 kr.

Tilmelding til Ellen Hansen tlf. 64 83 12 51 eller Mette Lise Bjerregård tlf. 64 83 11 70

senest den 12. august.

Kirkebil i Hårslev

Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer.

Kirkebilen bestilles senest dagen før

hos Christiansens Taxi – Busser,

tlf. 64 84 14 85.

Hårslev Kirke:

Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4,

Hårslev, 5471 Søndersø.

Tlf. 64 83 11 70 eller mbj@km.dk. Mandag er fridag.

Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A,

5220 Odense SØ. Tlf. 65 91 07 03

Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8,

Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 80

Graver: Jens Holger Madsen. Træffes på graverkontoret

mandag-fredag kl. 12.-12.30, tlf. 64 83 16 35, samt på

kirkegården i arbejdstiden.

Priv.: Elverodvej 41, 5462 Morud. Tlf. 65 96 54 89

Kirkeværge: Sonja Bergholdt, Bogensevej 104,

Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 24

Menighedsrådsformand: Dorit Trier Kjøller,

Møllegyden 19, Ejlskov, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 10 07

Kasserer: Knud B. Christensen, Odensevej 172,

5400 Bogense. Tlf. 23 30 10 63

Kirkebil i Padesø

Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer.

Kirkebilen bestilles senest dagen før

hos Handybus, Årup,

tlf. 64 43 10 04.

Padesø Kirke:

Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4,

Hårslev, 5471 Søndersø.

Tlf. 64 83 11 70 eller mbj@km.dk. Mandag er fridag.

Graver: Ingrid Stengaard. Tlf. 64 83 19 27 eller

61 26 39 27. Privat: Rørupgyden 14, Rørup, 5560 Aarup.

Tlf. 64 43 34 47

Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A,

5220 Odense SØ. Tlf.: 65 91 07 03

Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8,

Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 80

Kirkeværge: Else Petersen, Andebøllevej 226,

Andebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 64 47 35 32

Menighedsrådsformand: Kirsten Luunbjerg,

Rugårdsvej 914, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 11 63

Kasserer: Joan Boe, Andebøllevej 231, Andebølle,

5492 Vissenbjerg. Tlf. 64 83 14 70

7


GUDSTJENESTER I HÅRSLEV

Juni

Torsdag den 2. (Kristi himmelfartsdag)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 5. (6. s. e. påske)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 12. (Pinsedag)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Musikgudstjeneste

Mandag den 13. (2. pinsedag)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 19. (Trinitatis søndag)

kl. 14: Mette Lise Bjerregård

Friluftsgudstjeneste

Søndag den 26. (1. s. e. trin.)

kl. 9: Jakob Olesen

Juli

Søndag den 3. (2. s. e. trin.)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

GUDSTJENESTER I PADESØ

Juni

Torsdag den 2. (Kristi himmelfartsdag)

kl. 14: Mette Lise Bjerregård

Friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Søndag den 12. (Pinsedag)

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 19. (Trinitatis)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Juli

Søndag den 3. (2. s. e. trin.)

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 10. (3. s. e. trin.)

kl. 11.30: Jesper Kjær Andersen

Søndag den 17. (4. s. e. trin.)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 24. (5. s. e. trin.)

kl. 9: Bente Bisgaard Thomsen

Søndag den 31. (6. s. e. trin.)

kl. 11.30: Jakob Olesen

August

Søndag den 7. (7. s. e. trin.)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 14. (8. s. e. trin.)

kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 21. (9. s. e. trin.)

kl. 9: Ole F. Hansen

Søndag den 28. (10. s. e. trin.)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 17. (4. s. e. trin.)

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 31. (6. s. e. trin.)

kl. 10: Ole F. Hansen

August

Søndag den 14. (8. s. e. trin.)

kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 28. (10. s. e. trin.)

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

More magazines by this user
Similar magazines