Vinter 2012-13 - Stigs Bjergby/Mørkøv sogne

xn..stigsbjergby.mrkvkirker.ymcc.dk

Vinter 2012-13 - Stigs Bjergby/Mørkøv sogne

De ni sogne

Vinter 2012-13

December, januar

og februar

Holmstrup | Jyderup | Kundby | Skamstrup-Frydendal | Stigs Bjergby-Mørkøv | Hjembæk-Svinninge


2

Kronikken De ni sogne

Julelys – indefra eller udefra?

Tekst og foto:

Søren Trolddal Nielsen

For nogle år siden skrev Jørgen I.

Jensen i bogen ”Den fjerne Kirke”

at for danskere er det vigtigt, at

kirken findes ”oppe på bakken”, så

den kan ses. For danskere er det

vigtigt, at der er nogle, der gennemfører

de kirkelige ritualer og

sørger for, at kontakten til det guddommelige

er på plads, så de ikke

selv er nødt til at tage aktivt del -

eller måske rettere, så de selv bedre

kan bevare deres egen forestilling

om, hvad tro er.

Jeg tror, at Jørgen I. Jensen har

ret i sin konklusion, og et af de

steder, hvor det rent visuelt bliver

meget tydeligt, er i forbindelse

med projektørbelysningen af vore

kirker.

Når man i dag om aftenen kører

rundt i landet, vil man meget ofte

se kirker, som er oplyst af projektører.

Og næsten alle er enige om, at

det er et smukt syn sådan at se en

oplyst kirke træde frem i landskabet

”oppe på bakken”.

Ikke en pyntegenstand

Da vi i sin tid fik sat projektører op

ved Holmstrup kirke, var jeg som

den eneste i menighedsrådet imod.

Mit argument var, at det var meget

bedre og meget billigere at tænde

Kirken er et brugsrum

og ikke bare en

pyntegenstand

lyset inde i kirken. Den visuelle

effekt ville blive lige så god, og

samtidig ville vi kunne vise, at kirken

var et brugsrum og ikke kun

en pyntegenstand.

Mit argument blev ikke hørt -

fordi det jo netop i den folkelige

forståelse er nok, - som Jørgen I.

Jensen skriver - at kirken kan ses

”oppe på bakken”.

Juleaften i kirken

Oprindelig er juleaften ikke en

del af de forordnede gudstjenester.

Dvs. tidligere var det ikke pålagt,

Skal kirken oplyses indefra? …eller udefra?

at der skulle holdes gudstjeneste

juleaften. I forbindelse med den

nye ritualbog, som kom i 1992,

blev dette ændret, så det fra dette

år blev en pligt at holde gudstjeneste

juleaften. En pligt som er helt

rimelig - specielt set i lyset af, at

der traditionelt set er mange, som

ønsker at gå i kirke juleaften.

Og Jørgen I. Jensens påstand er

så, at denne ændring i virkeligheden

er et billede på, at den fjerne

kirke ”oppe på bakken” - i hvert

fald én gang om året kommer ind i

kirkerummet.

Jørgen I. Jensen skriver: »Når den

folkelige interesse gennem generationer

er blevet så stærk, at juleaften

er blevet optaget i ritualbogen,

er det samtidig officielt accepteret,

at den fjerne kirkes kristendom,

anelsens religion, den romantiske

kirke, hører til eller er danskernes

kirke« (side 75).

Så konklusionen er, at julelyset - i

hvert fald juleaften - får sit lys to

steder fra; dels fra stjernen over

Betlehem, men altså også fra den

religiøsitet som den enkelte medbringer

hjemmefra.


Præsteliste

Jyderup og Holmstrup

Søren Trolddal Nielsen

Holbækvej 122

4450 Jyderup

stn@km.dk

59 27 62 95

Henriette Barkholt

Lyøvej 6 4. TV

2000 Frederiksberg

hbar@km.dk

29 37 62 95

Skamstrup-Frydendal

John Christensen

Grydebjergvej 9, Skamstrup

4440 Mørkøv

jch@km.dk

59 27 53 29

Stigs Bjergby og Mørkøv

Johannes Kruse Kristensen

Kirkevej 10, Stigs Bjergby

4440 Mørkøv

JK@km.dk

59 27 51 47

Hjembæk-Svinninge

Asbjørn Hansen

Kirkevej 6b

4520 Svinninge

asha@km.dk

59 26 51 65/ 61 27 28 46

Kundby

Lene Wadskær

Helligkorsvej 35A, 2. tv.

4000 Roskilde

lwm@km.dk

59 26 40 88 / 27 20 41 34

De ni sogne udgives af

menighedsrådene i Jyderup, Holmstrup,

Skamstrup-Frydendal, Stigs

Bjergby-Mørkøv, Kundby og

Hjembæk- Svinninge.

Ansv. red.: Ovenstående præster

Lay-out: Rasmus Christoffersen

Forsidefoto: Alterdug fotograferet

af Asbjørn Hansen.

Oplag: 8.200

Bidrag til bladet sendes til:

Rasmus Juhl Christoffersen

Holbækvej 181

4440 Mørkøv

rasmus@rasmusjuhl.dk

Næste deadline: 25-01-2013.

Indhold De ni sogne

52

5

7

11

4 Hvorfor være medlem

af folkekirken?

Hvad får vi egentlig for

pengene, når vi er medlem-

mer af folkekirken?

5 Alting har en ende

Hanne Bang flytter og

stopper derfor som

fængsels- og sognepræst.

6 Minikonfirmander

Igen i foråret 2013 er

der tilbud om minikonfir-

mandundervisning i flere

sogne.

9 Børnesiden

Børnesiden er tilbage med

udfordringer til de små.

12 Julehjerter

.Johannes Kristensen

skriver om jul - og betyd-

ningen af julens hjerter.

Foto: Jens G. Clausen

13 Arrangementer og

koncerter

Der er igen mange spændende

arrangementer og

koncerter - f.eks. kommer

Jyderup Sangkor til Skam-

strup d. 5. december.


4 Medlemsskabet af folkekirken De ni sogne

Hvorfor være medlem af folkekirken?

Af Helle Brink, redaktør af

Stiftsbladet for Roskilde stift.

Bragt med forfatterens

tilladelse.

En del af opmærksomheden på folkekirken i medierne

har den senere tid rettet sig mod kirkeskatten

og spørgsmålet om medlemskab af folkekirken. Det

er typisk omkring tiden for selvangivelse og årsopgørelse,

at den slags kommer i fokus både i tv, radio og

aviser. Journalister og skatterådgivere udtrykker forargelse

over, at mange mennesker ikke har sat sig ind i,

hvor meget de egentlig betaler i kirkeskat. Det skorter

ikke på gode råd om, hvor meget man kan spare gennem

et helt liv ved at melde sig ud af folkekirken – jo

før, jo bedre.

Den økonomiske rådgivning er desværre også meget

unuanceret og giver indtryk af, at det er fuldstændig

omkostningsfrit at melde sig ud. Det forudsættes som

en kendsgerning, at almindelige mennesker kun bruger

kirken fire gange i løbet af hele livet: dåb, konfirmation,

vielse og begravelse. Og så bliver regnestykket

unægtelig noget skævt.

Det sker stort set aldrig, at den spareivrige rådgiver

overvejer, om kirkeskatten bliver brugt på formål,

som det vil gøre ondt at undvære. Det ligger i luften,

at de smarte melder sig ud, og så kan fjolserne betale.

Men kirken må i grunden gerne forblive til rådighed,

hvis man alligevel får brug for den. Argumentationen

er for det meste asocial og uden blik for konsekvenserne.

En holdningsændring

Desværre lader det til, at budskabet er ved at slå

igennem. Der har vist altid været flere udmeldelser af

folkekirken i forbindelse med årsopgørelsen, men det

er et antal, som stiger temmelig meget nu. Set i det

store perspektiv har folkekirken selvfølgelig stadig en

meget høj medlemsprocent. Men jeg tror, vi skal tage

den holdningsændring alvorligt, som udmeldelserne

er udtryk for. Tidligere forblev man for det meste

medlem af folkekirken med mindre, man havde

tungtvejende grunde imod. Nu lader det til, at det går

i retning af, at man melder sig ud med mindre, man

har tungtvejende årsager til at forblive medlem. Det

betyder, at vi som kirke må blive bedre til at pege på

de gode grunde til at være medlem af folkekirken.

Det kan også indbefatte en appel til ikke kun at

tænke på sine egne behov, men at man kan være med

til at støtte kirkens arbejde for andre menneskers

skyld.

Til eftertanke

Vi kunne stille spørgsmål til eftertanke for mennesker,

som overvejer deres medlemskab:

- Skal kirken og kirkegården holdes ved lige og kunne

bruges?

- Skal skolebørn lære kirken og kristendommen at

kende ved besøg i kirken?

- Skal dine børn/ børnebørn have mulighed for at

blive konfirmeret?

- Skal præsten holde gudstjeneste på plejehjem og

besøge ensomme og gamle?

- Skal kirken være til rådighed for samtaler med fortvivlede

mennesker?

- fortsæt selv med ideer til spørgsmål. Vi skal i hvert

fald ikke bare sidde med hænderne i skødet.

Er medlemskabet af folkekirken pengene værd?

Foto: Asbjørn Hansen.


De ni sogne Nyt fra sogn, provsti og stift

Tak for otte gode år

Alting har sin tid – en tid til at sige goddag og en tid til at sige farvel

Tuse Næs.

Af Hanne Bang

Alting har sin tid, og det har det også

for mig og min familie i Holbæk

provsti. Min mand har fået embede

i Stengård sogn, Kgs. Lyngby og hele

familien skal flytte fra det skønne

Spændende og vemodigt

Vi glæder os til alt det nye, der skal ske, og samtidig

er vi vemodige over at skulle flytte. Vi har været

meget glade for at bo og virke i Holbæk provsti. Jeg

har efter mange overvejelser valgt at fratræde mit

embede som sognepræst i Hjembæk-Svinninge sogn

og Jyderup Statsfængsel. Det har ikke været et nemt

valg, da jeg har været glad for at virke i sognene og i

mine embeder.

Udskiftning på organistbænken

Af Asbjørn Hansen

Da Hjembæk-Svinninges organist, Christian Hauskov,

har fået nyt job ved Vor Frue Kirke i Kalundborg,

tog menighedsråd, korsangere, kolleger og

venner afsked med ham ved en reception i Svinninge

Sognehus den 28. oktober. Alle takker Christian for

otte års fællesskab omkring gudstjenester, korøvelser,

koncerter og kirkelige handlinger. Sognet har nydt

stor glæde ved den måde, hvorpå Christian har håndteret

sit job.

Tolv ansøgere meldte sig klar til den ledige stilling,

og menighedsrådet tog sig god tid til at lytte til fem

udvalgte blandt disse. Det blev organist Timon Müller,

der faldt bedst i hak med rådets forventninger, og

Timon tiltræder derfor stillingen fra 1. december. Der

Lærerige år i kirke og fængsel

I min tid i Holbæk provsti har jeg virket både i Jyderup

og Holmstrup sogne og i Hjembæk og Svinninge

sogne. Jeg har trivedes i sognene både blandt jer i

menighederne, med menighedsrådene, kollegaer og

personale i kirkerne. Jeg har altid følt mig godt tilpas

sammen med jer alle, og jeg vil savne jer. Jeg har lært

mange af jer i sognene at kende og haft mange gode

samtaler, og vi har delt glæder og sorger.

Det er også med vemod, at jeg tager afsked med

fængslet. De sidste 3-4 år har jeg tilbragt mange timer

i fængslet i selskab med indsatte og ansatte. Gode

arrangementer, ture og samtaler har vi delt. Det har

været spændende og lærerige år, som jeg bringer med i

mit fremtidige embedsvirke.

Jyderup og Holmstrup, Hjembæk og Svinninge og

Statsfængslet Jyderup vil altid have en særlig plads i

mit hjerte.

er en velkomst-reception

i Sognehuset efter gudstjenesten

i Svinninge

kirke den 2. december.

Timon er uddannet på

Roskilde Kirkemusikskole

og har de seneste

fem år været organist i

Viskinge og Aunsø. Han

er desuden uddannet

musiklærer fra Musikkonservatoriet,

hvor han

har læst klaver, kor- og

orkesterledelse samt

musikpædagogik.

Vikarer i Kundby og Hjembæk-Svinninge

Fra januar til april skal sognepræsten

i Kundby gøre tjeneste

som orlogspræst på fregatten

Iver Huitfeldt, der er indsat i

anti-pirateri operationen ved

Afrikas Horn.

Som vikar får sognet glæde

af Ulrik Holm, der har været

præst i Grønland i 10 år.

Ulrik Holm

5

Timon Müller fra Nykøbing

Sjælland er ny organist

i Hjembæk og Svinnninge.

Sognepræst Jan Grønborg har sagt ja til at vikariere

for hjælpepræst Hanne Bang i Hjembæk-Svinninge

fra december.

Jan Grønborg har været præst siden 1980 – bl.a. i

den svenske kirke fra 2005 til 2010. I dag er han bosat

ved Hundested, hvor hans kone har embede. Jan

er også mangeårig underviser på Teologisk Pædagogisk

Center i Løgumkloster og ved bl.a. en masse om

at holde levende prædikener og nærværende gudstjenester.


6

Mini- og juniorkonfirmander De ni sogne

Juniorklub for ”store minier” i Svinninge

Juniorklubben er for piger og drenge

i 4. og 5. klasse, som har lyst

til 1½ times hyggeligt samvær en

eftermiddag om ugen. Vi læser historier

fra Bibelen, vi synger salmer

og sange og bruger vores kreativitet,

når vi laver vores egne kunstværker.

Det kan være i materialer

som ståltråd, garn, søm, perler, ler,

muslinger og karton. Måske skal vi

også have gang i noget drama/musical,

som skal opføres i kirken.

Så har du lyst til at bruge din

fantasi og dine fingerfærdigheder,

og har du også lyst til at synge

og få fortalt gode historier, er du

meget velkommen.

Tilmelding til Elsebeth på elsebethkruse@hotmail.com

eller på

tlf. 23 83 67 77. Der sendes i jan.

invitationer ud til de børn i 4. og

5., som har været minikonfirmander,

men nye er også velkomne.

Vi begynder onsdag den 16.

januar kl. 14.10 og slutter kl. 15.45.

Hele forløbet afsluttes sidst i maj.

Minikonfirmander i Kundby

I foråret kan børn i 3. klassealderen

fra Kundby sogn gå til

minikonfirmand i Kundby.

Vi begynder torsdag d. 21. feb.

kl. 14-15.30 og afslutter forløbet i

begyndelsen af maj.

Her vil de møde kirken og

kristendommen på en måde, som

passer til deres alder.

Hensigten er at gøre børnene

mere fortrolige med kirken, bibel-

Minikonfirmander i Skamstrup

Torsdag den 3. januar 2013 starter

et nyt hold minikonfirmander i

Skamstrup Præstegård under ledelse

af Tove Andersen. Invitation til

børnene på 3. klassetrin med bopæl i

Skamstrup-Frydendal sogn sendes ud

midt i december måned. Hvis undervisningen

skal gennemføres, kræver

det, at mindst halvdelen af børnene

med bopæl i sognet tilmelder sig.

Minikonfirmander i Skamstrup kirke.

Foto: Tove Andersen.

Hjembæk-Svinninge kirkers juniorklub starter

onsdag den 16. januar.

Foto: Elsebeth D. Kruse.

historierne, salmerne, Fadervor og

højtiderne i en alder hvor nysgerrigheden

og legelysten er stor.

Minikonfirmand foregår i

kirken og i præstegårdens konfirmandstue.

Det er igen sognemedhjælper

Elsebeth Kruse (elsebethkruse@

hotmail.com eller tlf. 23 83 67 77)

i samarbejde med præsten, der står

for forløbet.

Husk juniorkonfirmand i Jyderup starter

torsdag d. 6. december kl. 14.30.Vi

skal på forskellig måde beskæftige

os med lyset her i de mørke måneder.

Det gør vi gennem bibelhistorier,

de kristne højtider, knyttet

sammen af kreativt arbejde, salmer

og sidst, men ikke mindst, så skal I

alle være med til at lave en Kyndelmisse

gudstjeneste d. 3. februar

2012 kl. 17.00 i Jyderup kirke.

Tilmelding hos sognepræst Henriette

Barkholt, som også varetager

undervisningen.

mail: hbar@km.dk eller

tlf. 29 37 62 95.


De ni sogne Menighedsrådsvalg

Nye menighedsråd

Langt de fleste menighedsråd i

Danmark kommer på plads ved

fredsvalg. 1.702 af de menighedsråd,

der tiltrådte 1. søndag i advent

fik allerede udpeget og valgt sine

medlemmer i september. I 87

sogne var der kamp om pladserne.

For Roskilde stifts vedkommende

handlede det om 15 ud af 251

sogne - i Holbæk provsti to sogne:

Tveje Merløse og Mørkøv.

Afstemningsvalg fandt sted den

13. november (efter redaktionens

deadline), så vi har ikke haft mulighed

for at skrive om, hvordan

udfaldet blev i Mørkøv. For de

øvrige sogne i De ni sogne er de

nye medlemmer på plads, så vi kan

præsentere navnene her på siden.

Konstitueringen finder sted i løbet

af november.

Kundby

En del mennesker fra Kundby var

mødt op til orienteringsmødet d.

12. september. Flere af dem havde

også lyst til at sidde i menighedsråd,

og forsamlingen stemte

følgende personer ind:

Ingrid Ekelund (genvalg)

Lind Holmegaard (genvalg)

Ebba Boier (genvalg)

Frank Schmidt (ny)

Per Lomholt (ny)

Lisbeth Ebbinghaus (ny)

Skamstrup-Frydendal

I Skamstrup og Frydendal sogne

var der fredsvalg. Følgende blev

valgt til menighedsrådet:

Tove Andersen (genvalg)

Jette Tornslev Bach (ny)

Torben Nielsen (genvalg)

Grethe Jensen (genvalg)

Niels Frimann Pedersen (ny)

Kim Birk Andersen (ny)

Suppleanter:

Torben Lauritsen (ny)

John Fløistrup Andersen (ny)

Hjembæk-Svinninge

Ved orienteringsmødet den 12.

sep. i Sognehuset i Svinninge blev

følgende kandidater fundet:

Kirsten Dahl (genvalg)

Lis Larsen (genvalg)

Jørgen Hass (genvalg)

Lizzie Munch (genvalg)

Karin Borch (genvalg)

Helge Jensen (genvalg)

Marianne Svendsen (ny)

Gert Keilow (ny)

Suppleanter:

Karin Larsen (ny)

Betina Olsen (ny)

Holmstrup

Den 12. september 2012 afholdtes

informations- og opstillingsmøde

i Holmstrup Kirke. Nuværende

medlemmer informerede de

fremmødte om menighedsrådets

opgaver de seneste fire år, samt

fremtidige opgaver.

Der blev informeret om valget, og

følgende er valgt:

Jette Rasmussen (genvalg)

Per Malmos (genvalg)

Karen-Margrethe Nielsen (genv.)

Pia Christiansen (ny)

Eva Schiøtt (ny)

Suppleanter:

Hans Ole Jensen (ny)

Hanne Buhr Hansen (genvalg)

7

Jyderup

Den 11. september 2012 afholdtes

kombineret information-, opstillings-

og valgmøde i Sognegården

i Jyderup med 20 deltagere. Der

blev informeret om menighedsrådets

hidtidige arbejde, planer for

fremtiden og selve valgproceduren.

Til menighedsrådet blev følgende

opstillet og valgt:

Gunnar Knudsen (genvalg)

Kristian Knudsen (genvalg)

Kirsten Wagner (genvalg)

Knud Brink (genvalg)

Kaja Johansen (genvalg)

Carsten Larsen (ny)

Bodil Nielsen (genvalg)

Claus Jørgensen (ny)

Som suppleanter blev følgende

opstillet og valgt

Anders Vedel (genvalg)

Anne Frederiksen (ny)

Agnete Hansen (ny)

Kirsten Storgaard (ny)

Stigs Bjergby og Mørkøv

Afstemningsvalg i Mørkøv d.

13. november (efter redaktionens

deadline).

At ikke alle menighedsråd

er konstituerede ved redaktionens

slutning betyder,

at adresselisterne på side

18-19 er lidt mangelfulde i

dette nummer.


8

Indre Mission og kirkebøgerne De ni sogne

Indre Mission

Drivsåtvej 35, Jyderup. Kontaktperson: Jens Bendix Nielsen. Telefon: 59 29 80 90

December 2012

Tirsdag d. 4. kl. 19.00: Undervisningsaften ved rektor på DBI, Børge Haahr Andersen, København. Emne: ”Om at

dømme, falske profeter og ….”, Matthæus kap. 7.

Onsdag d. 12. kl. 13.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B, Jyderup.

Fredag d. 14. kl. 19.00: Julefest ved Anders Gjesing, Holbæk.

Januar 2013

Evangelisk Alliances bedeuge:

- Mandag d. 7. kl. 19.30: Jyderup Kristen Center, Solvænget 6, Jyderup.

- Tirsdag d. 8. kl. 19.30: Jyderup Missionshus, Drivsåtvej 35, Jyderup.

- Onsdag d. 9. kl. 19.30: Jyderup Kristen Center, Solvænget 6, Jyderup.

- Torsdag d. 10. kl. 19.30: LM’s Missionshus, Holbækvej 262, Mørkøv.

Tirsdag d. 15. kl. 19.00: Møde ved sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø.

Tirsdag d. 22. kl. 19.00: Bibelkredsaften 1. Kor. 11.

Fredag d. 25. kl. 18.00: F-aften.

Tirsdag d. 29. kl. 19.00: Møde ved missionær Søren Skovenborg, Græsted.

Onsdag d. 30. kl. 13.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B.

Februar 2013

Tirsdag d. 5. kl. 19.00: Generalforsamling Jyderup Indre Mission.

Tirsdag d. 12. kl. 19.00: Bibelkredsaften 1. Kor. 12.

Fredag d. 22. kl. 18.00: F-aften.

Onsdag d. 27. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B.

Møderække i Mørkøv og Jyderup:

- Mandag d. 25. kl. 19.30: LM’s Missionshus, Holbækvej 262, Mørkøv ved missionssekretær Bent Olsen, Hillerød.

- Tirsdag d. 26. kl. 19.30: LM’s Missionshus, Holbækvej 262, Mørkøv ved missionssekretær Bent Olsen, Hillerød.

- Torsdag d. 28. kl 19.00: Jyderup Missionshus, Drivsåtvej 35, Jyderup ved missionær Nicki Andersen, København.

- Fredag d. 1.3. kl. 19.00: Jyderup Kirke ved sognepræst Peter Søes, Amager.

Hvad gør jeg i tilfælde af...

Fødsel

Når moderen er gift: Fødsel &

faderskab registreres automatisk.

Når moderen er ugift: Fødsel registreres

automatisk. Faderskab

kan fastslås ved at aflevere en

”Omsorgs- og ansvarserklæring”

til sognepræsten/kirkekontoret

inden 14 dage efter fødslen i det

sogn, hvor moderen bor. Blanketten

kan hentes på

www.personregistrering.dk.

Navngivning

Et barn skal have navn inden

det bliver 6 måneder. Navngivning

kan foretages enten ved

dåb (se efterfølgende) eller ved

at indsende/aflevere en navngivningsblanket

i det sogn, hvor

moderen bor.

Dåb

Tidspunkt for dåb aftales med

præsten. Navne og adresser på

3-5 faddere (inkl. den, der bærer

barnet) medbringes til dåbssamtalen.

Godkendte drenge- og

pigenavne kan ses på www.

familiestyrelsen.dk/navne

Bryllup

Tidspunkt for bryllup aftales

med præsten. I god tid før vielsen

– dog max. 4 måneder før –

skal man fremskaffe en prøvelsesattest

via bryllupskontoret på

kommunen. Attesten samt navn

og adresse på to vidner medbringes

til samtalen med præsten.

Dødsfald

Et dødsfald anmeldes i afdødes

bopælssogn. En kirkelig begravelse

eller bisættelse aftales med

præsten, mens bedemanden kan

hjælpe med dødsanmeldelse,

kiste og andre praktiske ting.

Anmeldelse via internettet

På www.personregistrering.dk

findes alle de blanketter, man

har brug for ved anmeldelser.

Og med en digital signatur kan

man anmelde f.eks. fødsel eller

navngivning direkte over nettet.

Mistet attest

Attesudstedelser sker ved henvendelse

til sognepræsten/kirkekontoret

i bopælssognet.


De ni sogne Børnesiden

Opgave 1

Hvor mange stjerner er der på himlen?

Løsninger side 16.

Opgave 3

Hjælp det lille egern med at finde frem til

nødderne.

Opgave 2

Skriv hvad billederne forestiller.

Hvilket ord dannes i den lodrette kasse?

9


10 Gudstjenesteliste De ni sogne

Særlige gudstjenester

De ordinære søn- og helligdagsgudstjenester er samlet på side 11.

Alle de øvrige gudstjenester præsenteres nedenfor.

Lørdag d. 1. december Svinninge

Familielørdag

Sted: Svinninge kirke kl. 10.30

Gudstjeneste for store og især små v. Elsebeth Kruse og

Asbjørn Hansen.

Minikonfirmanderne afslutter deres forløb.

Søndag den 16. december Skamstrup

Sang- og læsegudstjeneste

Sted: Skamstrup kirke kl. 19.00

Vi besinder os på den kommende julefest. Efterfølgende

samvær i våbenhuset med et lille traktement.

Søndag d. 16. december Svinninge

Kirkens kor i aktion

Sted: Svinninge kirke kl. 10.30

Svinninge kirkes voksenkor bidrager med sange under

gudstjenesten,

Onsdag d. 19. december Svinninge

Jul for børnehave og dagpleje

Sted: Svinninge kirke kl. 10.00

Torsdag d. 20. december Hjembæk

Jul for børnehave og dagpleje

Sted: Hjembæk kirke kl. 10.0

Fredag d. 21. december Kundby

Juleindledning for skole og børnehus/dagpleje

Sted: Kundby kirke kl. 08.30 og kl. 10.00

Mandag d. 31. december Kundby

Nytårsaftengudstjeneste

Sted: Kundby kirke kl. 14.00

Lad os slutte det gamle år og sige velkommen til det nye

med en gudstjeneste og et glas champagne.

Søndag d. 13. januar Jyderup

Kirkefrokost

Sted: Jyderup kirke kl. 10.30

Efter gudstjenesten i Jyderup Kirke er alle, der er interesseret,

inviteret til en let frokost i sognegården.

Lørdag d. 2. februar Hjembæk

Familielørdag - Kyndelmisse

Sted: Hjembæk kirke kl. 10.30

Gudstjeneste for store og især små v. Elsebeth Kruse og

Asbjørn Hansen.

Denne dag med Kyndelmisse som omdrejningspunkt.

Tirsdag d. 5. februar Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge kirke kl. 17.00

En kort og anderledes gudstjeneste i et forståeligt sprog

efterfulgt af fællesspisning i Sognehuset.

Tilmelding til gratis at spise med sker til Hans Georg

Glumby: 23 62 90 64 – helst en uge før.

Onsdag d. 6. februar Mørkøv

Spaghettigudstjeneste

Sted: Mørkøv kirke kl. 17.00

Efter gudstjenesten er der spisning.

Lørdag 9. februar Svinninge

Freestyle gudstjeneste

Sted: Svinninge kirke kl. 17.00

En anderledes gudstjeneste, hvor man ikke så meget

sidder ned, men finder sin egen vej gennem forskellige

”poster” i kirkerummet.

Søndag 10. februar Hjembæk

Fastelavnsfest

Sted: Hjembæk kirke og forsamlingshus kl. 10.30

Kom til gudstjeneste i Hjembæk og følg med til forsamlingshuset

bagefter. Her vil vi slå katten af tønden, spise

røde pølser m. brød, lege gamle lege og uddele præmier

til de mest kreative udklædninger.

Tirsdag d. 5. marts Svinninge

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge kirke kl. 17.00

En kort og anderledes gudstjeneste i et forståeligt sprog

efterfulgt af fællesspisning i Sognehuset.

Tilmelding til gratis at spise med sker til Hans Georg

Glumby: 23 62 90 64 – helst en uge før.

Onsdag d. 6. marts Kundby

Spaghettigudstjeneste

Sted: Kundby kirke kl. 17.00

Gudstjeneste for børn (og alle andre, der vil være med) og

efterfølgende spisning i konfirmandstuen.

Der er ”Freestyle gudstjeneste” i Svinninge d. 9. februar.


December Skamstrup Frydendal Hjembæk Svinninge Kundby Jyderup Holmstrup Stigs Bjergby Mørkøv

Ingen 10.30 AH 10.30 LW 10.30 STN 9.00 STN 9.15 JK 10.30 JK

2/12 Første s. i Advent 10.30 JC

9/12 2. søndag i advent 9.00 HRC 10.30 JG Ingen 10.30 LW 9.00 STN 10.30 STN Ingen 9.15 LW

16/12 3. søndag i advent 19.00 JC Ingen 10.30 AH 09.00 JK 10.30 STN 9.00 STN 10.30 JK Ingen

23/12 4. søndag i advent 10.30 JC Kirken er 10.30 AH Ingen 10.30 LW 9.00 HEB 10.30 HEB Ingen 10.30 JK

14.00 + 16.00 lukket pga.

11.00, 13.00 14.00 og 16.00 13.30 og 17.00

13.00&16.00

24/12 Juleaften

JC renovering 14.00 AH

15.00 STN 14.30 JK

og 15.00 AH LW STN

JK

25/12 Juledag 10.30 JC Ingen 10.30 STN 10.30 LW 10.30 HEB 9.00 HEB 10.30 JK 9.15 JK

26/12 2. juledag 10.30 JC 14.00 JG Ingen Ingen Ingen 10.30 STN Ingen 10.30 JK

30/12 Julesøndag 9.00 HRC Ingen 10.30 AH 10.30 LW 10.30 HEB Ingen 10.30 JK 9.15 JK

Januar Skamstrup Frydendal Hjembæk Svinninge Kundby Jyderup Holmstrup Stigs Bjergby Mørkøv

1/1 Nytårsdag 14.00 JC

15.30 AH 14.00 AH Ingen 14.00 STN Ingen 16.00 JK Ingen

6/1 Hellig tre Kongers s. 10.30 JC Kirken er Ingen 10.30 AH 10.30 LW 9.00 STN 10.30 STN 9.15 JK 10.30 JK

lukket pga.

13/1 1. s. e. H.t.K. 10.30 JC renovering 10.30 AH Ingen 10.30 UH 10.30 STN 9.00 STN 10.30 JK 9.15 JK

20/1 Sidste s. e. H. t. K. 10.30 JC Ingen 9.00 JG 10.30 UH 9.00 HEB 10.30 HEB 9.15 JK 10.30 JK

27/1 Septuagesima søndag 10.30 JC 10.30 AH Ingen 10.30 UH 10.30 STN 9.00 STN 10.30 JK 9.15 JK

Februar Skamstrup Frydendal Hjembæk Svinninge Kundby Jyderup Holmstrup Stigs Bjergby Mørkøv

3/2 Seksagesima søndag 10.30 JC

Ingen 10.30 AH 10.30 UH 17.00 HEB 10.30 HEB Ingen 9.15 UH

10/2 Fastelavns søndag 10.30 JC Kirken er 10.30 JG Ingen 10.30 UH 10.30 STN 9.00 STN 9.15 UH Ingen

lukket pga.

17/2 1. søndag i fasten 10.30 JC renovering Ingen 10.30 AH 09.00 JK 9.00 STN 10.30 STN Ingen 10.30 JK

24/2 2. søndag i fasten 9.00 HRC Ingen 9.00 VHM 10.30 UH 10.30 HEB 9.00 HEB 10.30 JK 9.15 JK

Marts Skamstrup Frydendal Hjembæk Svinninge Kundby Jyderup Holmstrup Stigs Bjergby Mørkøv

3/3 3. søndag i fasten 10.30 JC Ingen 10.30 AH Ingen 10.30 UH 9.00 STN 10.30 STN 9.15 JK 10.30 JK

familiegudstjeneste

musiKgudstjene

KirKe-

Kaffe

ste

JC = John Christensen AH = Asbjørn Hansen LW = Lene Wadskær JK = Johannes Kristensen STN = Søren Trolddal

Nielsen HEB = Henriette Barkholt HRC = Hannah Reinholdt Clausen UH = Ulrik Holm JG = Jørgen Grønvold

VHM = Vibeke Helweg-Møller


12 Jul

Flettet sammen

Et flettet julehjerte fortæller julens budskab. Gud flettede sig selv

sammen med os, da han blev født i vores verden.

Af Johannes Kristensen,

Stigs Bjergby

Skal vi klippe vore julehjerter sammen?

I en præstegård med rigtig julesne.

Jeg kan tyd’ligt høre lænkehundens

glammen,

mens de glade spurve fly’r om juleneg

Sådan er der en gammel slager, der

lyder.

Jeg holder meget af julehjerter.

Jeg synes, de siger noget om

julen, som f.eks. nisser altså ikke

kan. Ikke bare er de smukke og

fine, det kræver også sin mand at

kunne lave et julehjerte. Det er

vist også en dansk opfindelse, (H.

C. Andersen skulle have lavet det

første), men julehjertet fortæller os

også noget helt centralt om julens

budskab.

Hjerternes fest

For det første så siger vi jo, at julen

er hjerternes fest. Julen er den tid

på året, hvor vi kommer hinanden

...det lille barn, blev svøbt og liggende i en krybbe...

Foto: Johannes Kristensen.

ved. Vi sender hilsner til venner,

familie og bekendte. Vi giver gaver.

Hvis vi er heldige, får vi også nogle

selv. Og vi prøver at nå at ønske

dem, vi kender, en glædelig jul,

vise at vi holder af dem... Kærligheden

siges jo at sidde i hjertet, og

kærligheden er i højsædet i julen.

Flettet sammen med Gud

Men der er også en anden grund

til, at flettehjertet fortæller os

noget om julens budskab. Det

handler om det, der skete julenat.

For julenat blev Guds og vores liv

flettet sammen i det lille barn, som

blev født. Det er også det, flettehjertet

symboliserer. Ikke bare blev

Gud og mennesket flettet sammen,

men flettet sammen på en sådan

måde, at det ikke kan skilles ad

igen. Ligesom flettehjertet ikke

kan skilles ad, uden at hjertet holder

op med at være hjerte, sådan

kan vi ikke skilles fra Gud.

Gud er flettet sammen med os,

nu er det vores opgave at flette

videre.

Julen er hjerternes fest.

Foto: Asbjørn Hansen.

Vi har brug for hinanden

Det er det, julen handler om. Det

er det, Jesusbarnet skal fortælle os

- at dér, hvor kærligheden får lov

at råde, dér hvor vi fletter os ind

i hinanden, ja, dér er det også, at

Gud er til stede, og dér er vi det,

som vi er skabt til at være. Og når

vi river os løs af hinanden, når vi

skændes og slås, når vi bærer nag,

når vi er uvenner, ja, så ødelægger

vi ikke bare os selv, men også den

anden. Vi river hjertet itu.

Når vi i julen hører historien om

det lille barn, som bliver svøbt og

lagt i en krybbe, fordi der ikke var

plads i herberget, er det jo netop,

fordi vi skal forstå, at vi har brug

for hinanden. At vi som mennesker

ikke kan stå alene.

Så lad os flette vores julehjerter

sammen, også selv om vi ikke bor

i en præstegård. Og fletter vi vore

hjerter sammen, ja, så vil vi i stedet

for lænkehundens glammen høre

hjertets sang - den sang englene

sang julenat.

Rigtig glædelig jul.


De ni sogne Arrangementer og koncerter

Arrangementer og koncerter

December

Søndag d. 2. dec. Skamstrup

Tænd-lyset-fest

Sted: Skamstrup Mølle

Der startes ved møllen, hvorefter

turen går til kirken og - i fakkeloptog

– videre til forsamlingshuset.

I kirken synges julesange

under medvirken af Skamstrup

Musikforsyning og ved forsamlingshuset

serveres gløgg og

æbleskiver samt ”guf” til børnene.

Undervejs tændes byens juletræer

samt lys på mølle og kirke.

Søndag d. 2. dec. Holmstrup

Julekoncert

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00

Denne koncert bliver ikke en

traditionel julekoncert, hvor koret

synger en række mere eller mindre

kendte danske julesalmer, og hvor

publikum får lov til at være med

på et par fællessalmer.

Ringstedkoret vil i år afprøve et

nyt koncept inden for julekoncerter.

Der bliver noget både for børn og

voksne. Alle kommer til at deltage

aktivt i koncerten på den ene eller

anden måde. Koret vil selvfølgelig

også synge for publikum, men en

del af koncerten vil involvere publikum

aktivt. Den endelige plan

Foto: Jens G. Clausen

Kom og oplev ”Tænd-lyset-fest” i Skamstrup 2. december.

Foto Tove Andersen.

for koncerten er ikke på plads i

skrivende stund. Der arbejdes med

forskellige elementer, som vi ikke

skal kommer nærmere ind på her.

Men en ting er sikkert, det bliver

en rigtig familie julekoncert, som

alle kan deltage i, og der er garanteret

julestemning til alle.

Læs evt. mere om koncerten på

www.ringstedkoret.dk

Tirsdag d. 4. dec. Jyderup

Jule – Syng sammen

Sted: Sognegården i Jyderup

kl. 14.00

Lad os sammen synge vinterens og

julens dejlige sange og salmer. Det

kan være nye som gamle, kendte

og knap så kendte. Vi synger fra

højskolesangbogen og evt. ønsker

vil så vidt muligt blive opfyldt.

Kirkens organist Inger Tengberg

og kirkens sanger Frank Mejer vil

akkompagnere. Alle er velkomne –

der vil blive serveret kaffe og kage,

som koster kr. 20,-.

13

Onsdag d. 5. dec. Skamstrup

Adventskoncert

Sted: Skamstrup Kirke kl. 19.30

Koncert i Skamstrup kirke med

Jyderup Sangkor under ledelse af

Ulla Hempel. Efterfølgende er der

samvær i præstegården.

Jyderup Sangkor holder koncert i

Skamstrup Kirke d. 5. dec.

Fredag d. 7. dec. Kundby

Julemøde

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen

kl. 14.00

Vi får besøg af den dygtige fortæller

og underholder Gunnar Andersen,

lærer og skolebibliotekar ved

Svinninge Skole gennem 40 år.

Husk at medbringe en lille gave til

lotteriet.


14

Arrangementer og koncerter De ni sogne

Arrangementer og koncerter

December

Søndag d. 9. dec. Svinninge

Julekoncert:

Chorus Soranus

Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00

Chorus Soranus spiller i Svinninge

kirke d. 9. december kl. 16.00.

Chorus Soranus er et amatørkor

bestående af ca. 45 sangere fra hele

Sjælland. Koret blev dannet i 1967

og var gennem de første 39 år ledet

af Knud Vad. Chorus Soranus

har i disse år haft en omfattende

koncertvirksomhed både i ind- og

udland. Siden foråret 2007 har

koret fortsat det høje aktivitetsniveau

- nu ledet af Svend Lyngberg-

Larsen

Korets repertoire spænder fra

gregoriansk sang, klassisk korlitteratur,

danske sange til uropførelser

af nutidige komponisters værker.

Opførelser af store orkester- og

korværker har altid været prioriteret

højt.

Chorus Soranus har sammen med

Sorø Festival Orkester (medlemmer

af Radiosymfoniorkestret)

opført koncertserien: ”Bachkantater

i Sorø Kirke”.

Koret har siden 1994 indspillet

fem CD’er, deriblandt Mozarts

Requiem og en CD med julesange

og -salmer.

Ved koncerten i Svinninge kirke er

det selvfølgelig julemusik for kor,

der står på programmet.

Tirsdag d. 11. dec. Skamstrup

Eftermiddagstræf

Sted: Skamstrup præstegård

kl. 14.00

Adventsmøde med andagt i kirken

og efterfølgende samvær i præstegården.

Mødet slutter kl. 16.

Enhver er velkommen.

Onsdag d. 12. dec. Kundby

Julekoncert

Sted: Kundby Kirke kl. 19.30

Koncert med Holbæk studiekor og

børn fra Kundby skole.

Onsdag d. 12. dec. Stigs Bjergby

Julekoncert med kammerkoret

Meer-Musik

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 19.30

Vores lokale kammerkor Meer-

Musik vil igen i år sætte gang i

julestemningen.

Koret er under ledelse af Annelies

van der Meer.

Kom og hør, og syng med på nogle

af de gode danske julesange og

flotte Christmas Carols i nyere og

ældre arrangementer. Programmet

er ikke endeligt fastlagt endnu.

Søndag d. 16. dec. Mørkøv

Julekoncert

Sted: Mørkøv Kirke kl. 15.00

Så er der vores traditionelle

julekoncert i Mørkøv kirke, med

børnekor og til lejligheden et

håndplukket voksenkor, solosang

og fællessalmer af vore kendte

julesalmer. På programmet er som

sædvanligt danske julesalmer og

sange, engelske Christmas Carols

og andre udenlandske julesange.

Vi glæder os meget til at synge

julen ind sammen med jer.

Lørdag d. 5. jan. Stigs Bjergby

Hellig Trekongersfest

Sted: Stigs Bjergby præstegård

kl. 14.00

Traditionen tro vil vi denne eftermiddag

i præstegården sammen

runde julen af og tage fat på det

nye år. der vil blive budt på underholdning

af forskellig karakter,

fællessang og kaffebord. Alle er

Januar

meget velkomne til nogle festlige

og hyggelige timer. Arrangementet

er gratis og varer fra kl. 14-16.30.

Tirsdag d. 8. jan. Skamstrup

Eftermiddagstræf

Sted: Skamstrup præstegård

kl. 14.00

”Min skoletid.” Grethe Jensen og

Alfred Nielsen fortæller om deres

oplevelser og erfaringer i deres

egen skoletid.

Mødet slutter kl. 16.

Enhver er velkommen.

Tirsdag d. 15. jan. Skamstrup

Restaurering af kirker i

Danmark og bygninger i

andre lande

Sted: Præstegården kl. 19.30

David Leadbetter, der er arkitekt,

vil fortælle om de store restaureringer

i Skamstrup kirke i 1998/99

og 2005/06 og arbejdet med andre

kirker i Vestsjælland. Vi skal bl.a.

høre om problemer med kalkmalerier.

David Leadbetter vil også

komme ind på restaurering af

bygninger i andre lande.

Jul alene?

Ingen bør sidde alene juleaften.

Derfor tilbyder nogle frivillige

ved menighedsrådet i Svinninge

igen i år at stå for en fælles

juleaften.

Hvis der er nok, der gerne vil

være med, mødes man ca. kl.

16.00 i Sognehuset. Der vil være

juletræspyntning, julesalmer,

julemad og fortælling. Arrangementet

slutter ca. kl. 20.00.

Det koster 50,- kr. at være

med. Tilmelding (senest 10.

dec.) sker til Hans Georg

Lumby på telefon 23 62 90 64.


De ni sogne Arrangementer og koncerter

Januar

Lørdag d. 26. jan. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen

kl. 14.00

Konfirmanderne kommer også til

lørdagssang.

Konfirmander til lørdagssang.

Tirsdag d. 12. feb. Skamstrup

Eftermiddagstræf

Sted: Skamstrup præstegård

kl. 14.00

Gæst er Ole Glahn, som fortæller

om ”Landsbyliv i 50érne og frem.”

Mødet slutter kl. 16.

Enhver er velkommen.

Februar

Onsdag d 20. feb. Skamstrup

Sogneaften/filmaften

Sted: Præstegården kl. 19.30

Traditionen tro blænder vi op

for en spændende og aktuel film.

Titel bekendtgøres via annonce i

Jyderup-Posten.

Lørdag d. 23. feb. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen

kl. 14.00

Vi synger fra højskolesangbogen,

snakker og drikker kaffe.

Alle er velkomne.

Arkitekt David Leadbetter kommer til Skamstrup d. 15. januar og vil bl.a.

fortælle om kalkmalerier. Foto: Tove Andersen.

Minikonfirmander fra Skamstrup.

Foto: Tove Andersen

15


16

Notitser

Sommerhøjskole 2013

Planlægningen af De ni sognes

sommerhøjskole er i fuld gang.

Udvalget knokler derudaf med at

finde gode og inspirerende foredragsholdere

til de 3 dage i juni

I Kundby er vi heldige at have

Preben Obanin Stablewski, som

i flere år, vederlagsfrit, har tegnet

et Kundby–julemærke. Det sælges

i Brugsen, og overskuddet går til

Kundby kirkes børne- og ungdomsarbejde.

Så hvis I endnu ikke har købt

Kundbys julemærke, så skynd jer

hen i Brugsen og køb et ark og vær

med til at støtte arbejdet.

På hjemmesiden

http://www.ispsdesign.dk kan

man se julemærket.

- 25.-26.-27./6. 2013 i Sognegården

i Jyderup. Så sæt allerede nu

X i kalenderen.

Mere om programmet og tilmelding

kommer til foråret.

Salmedigteren Hans Anker Jørgsen underviste på sommerhøjskolen 2012.

Foto: Henriette Bakholt

Julemærke fra Kundby

Løsninger på børnesiden

Opgave 1: 21 stjerner

Opgave 2: ADVENT

Opgave 3:

Babysalmesang

Har du lyst til at synge, danse og

motivere dit barn sammen med andre

mødre, tilbydes løbende babysalmesang

i Svinninge kirke. Se kirkens

hjemmeside eller ring 23 83 67 77.

Foto: Elsebeth D. Kruse.


De ni sogne Kunstnere i Jyderup Sognegård Menighedsrådsmøder og andagter

Kunst i Sognegården i Jyderup

Indtil udgangen af december kan

man fortsat se udstillingen af Kaja

Sandbergs billeder i Sognegården.

I første kvartal af 2013 er det

Jonna Brandstrup fra Mørkøv,

der skal udstille. Jonna siger om

sig selv og sine billeder: ”Maleri og

tegning har været min hobby hele

mit liv. Mine motiver er mange;

da livet skifter facetter, ses tingene

med nye øjne. For tiden er det

multifarvede, abstrakte billeder i

Andagter på ældrecentrene

Elmelunden

Onsdag d. 12. december (STN)

Onsdag d. 9. januar (STN)

Onsdag d. 23 januar (STN)

Onsdag d. 6. februar (STN)

Onsdag d. 20. februar (HEB)

Alle andagter holdes kl. 14.30.

Menighedsrådsmøder

Skamstrup-Frydendal

Torsdag d. 10. januar

Onsdag d. 6. februar

Møderne afholdes i præstegården

kl. 19.00.

Kundby

Se www.kundbysogn.dk

stærke farver og med mange mønstre.

Dog er jeg også til naturbilleder,

mennesker, katte og opstillinger,

modeltegning og akvarel.

Motiverne hentes i området, hvor

jeg bor og i udlandet på rejser.”

I 2. kvartal 2013 er det Jann

Ulvedal fra Skamstrup, vi får

besøg af.

Og hvis du, kære læser, skulle

have lyst til at få dine billeder udstillet

her, så ring eller mail gerne

til Sognegården.

Rosenvænget

Torsdag d. 6. december (JC)

Torsdag d. 20. december (JC)

Torsdag 3. januar (JK)

Torsdag 17. januar (JK)

Torsdag 7. februar(JC)

Torsdag 21. februar (JC)

Alle andagter holdes kl. 14.15.

Hjembæk-Svinninge

Tirsdag d. 15. januar

Onsdag d. 6. februar

Møder afholdes i Sognehuset

kl. 18.00.

Jyderup

Tirsdag d. 8. januar

Tirsdag d. 12. februar

Møder afholdes i sognegården

kl. 19.00.

17

Jonna Brandstrup udstiller i Jyderup

sognegård i starten af 2013.

Svinninge Ældrecenter

Tirsdag d. 18. december (AH)

Tirsdag d. 8. januar (D. Thaulov)

Tirsdag d. 5. februar (AH)

Tirsdag d. 5. marts (Ulrik Holm)

Alle andagter holdes kl. 13.30.

Holmstrup

Torsdag d. 10. januar

Torsdag d. 14. februar

Møder afholdes i sognegården

kl. 19.00.

St. Bjergby-Mørkøv

Der er afstemningsvalg til menighedsrådet

i Mørkøv sogn den

13.11. 2012.

Der er derfor ikke planlagt menighedsrådsmøder

for det nye år.


18 Kontakt De ni sogne

Kontaktoplysninger

Jyderup og Holmstrup

Kirke- & præstekontorer:

”Sognegården”

Elmevej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 22 62 95

Udlejning af sognegården

Lisbeth Jespersen

Telefon: 61 39 15 53

sognegaard@jyderupkirke.dk

Kirkekontor v/ sekretær

Karen-Margrethe Nielsen

Træffes Elmevej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 22 62 95

kmn@km.dk

Træffetid: Tirsdag til fredag

mellem kl. 9 og 12

Sognepræster

Søren Trolddal Nielsen

stn@km.dk

Træffetid: Mellem kl. 11 og 12

undtagen mandag

Privat:

Holbækvej 122

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 62 95

Henriette Barkholt

hbar@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag

mellem kl. 11.30 og 12.30

Privat:

Lyøvej 6 4. tv.

2000 Frederiksberg

Telefon: 29 37 62 95

Organist

Inger Tengberg

Telefon: 58 58 51 55

Kirkesanger

Frank Mejer

Telefon: 59 27 00 13

Menighedsrådsformand Jyderup

Ikke konstitueret ved deadline

Kirkeværge Jyderup

Ikke konstitueret ved deadline

Graver Jyderup Kirke

Elo Larsen

Ny Kirkevej

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 70 40

graverjyderup@mail.dk

Træffetid: Mandag til fredag

mellem 11.30 og 12.30

Menighedsrådsformand Holmstrup

Jette Ø. Rasmussen

Langåsen 20, Holmstrup

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 72 69

Kirkeværge Holmstrup Kirke

Per Malmos

Holmstrup Byvej 1, Holmstrup

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 73 78

Graver Holmstrup Kirke

Dorthe Rasmussen

Træffes på kirkegården

Telefon: 59 27 80 68

Træffetid tirsdag til fredag

mellem 12.00 og 12.30

Kirkebil

Vi kan desværre ikke tilbyde

kirkebil i øjeblikket.

www.jyderupkirke.dk

www.holmstrupkirke.dk

Kundby

Sognepræst Kundby

Lene Wadskær

Helligkorsvej 35A, 2. tv.

4000 Roskilde

Mandag fridag

Kundby kirkekontor

Bygaden 34, 4520 Svinninge

Tlf: 59 26 40 88 / 27 20 41 34

kundby.sogn@km.dk

Graverkontor Kundby

Graver Jytte Jensen

Kirkebakken 16

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 45 89

Kirketelefon: 29 79 10 89

Organist Kundby

Kirsten Schou

Søndre Hovvej 29

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 60 24

Kirkesanger og korleder i Kundby

Berit Paludan

Telefon: 59 66 84 71

beritpaludan@hotmail.com

Menighedsrådformand Kundby

Agnethe Hansen

Bygaden 44, Kundby

4520 Svinninge

Telefon 59 26 41 65

Bygaden44@nrdc.dk

Kirkeværge

Lind Holmegaard

Bellisvej 10, Kundby

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 43 06 / 21 74 43 16

klholmegaard@c.dk

www.kundbysogn.dk

St. Bjergby og Mørkøv

Sognepræst St. Bjergby og Mørkøv

Johannes O. K. Kristensen

Kirkevej 10, Stigs Bjergby

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 51 47

JK@km.dk

Mandag er fridag

Kirkekontor v/ sekretær

Karen-Margrethe Nielsen

Kirkevej 10, Stigs Bjergby,

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 51 47

kmn@km.dk

Træffetid: Tirsdag og torsdag

fra 12.30 til 15.00

Kirkesanger

Britt Kirstine Andersen

Telefon: 26 35 24 88


De ni sogne Kontakt

Organist

Kjeld Skjønnemand

Telefon: 26 42 56 86

Menighedsrådsformand

Ikke konstitueret ved deadline

Kirkeværge Stigs Bjergby

Ikke konstitueret ved deadline

Graver Stigs Bjergby

Hans Jensen

Skovlyvej 9, Friheden

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 44 14

Kirkeværge Mørkøv

Ikke konstitueret ved deadline

Graver og -medhjælper Mørkøv

Ove og Lisbeth Henriksen

Mørkøv Kirkeby 30

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 52 72

Træffes bedst mellem kl. 12 og 13

undtagen mandag

Kirkebil

Vi kan desværre ikke tilbyde

kirkebil i øjeblikket.

www.stigsbjergby-mørkøvkirker.dk

Skamstrup-Frydendal

Sognepræst

John Christensen

Grydebjergvej 9, Skamstrup

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 53 29

jch@km.dk

Træffets bedst hverdage mellem 11

og 12, undtagen mandag

Graver

Gitte Hansen

Skamstrupvej 64, Skamstrup

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 55 02

Mobil: 21 34 46 65

gitte@skamstrupkirke.dk

Menighedsrådsformand

Tove Andersen

Rugvænget 3

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 55 75

Kirkeværge Skamstrup

Kim Birk Andersen

Kildevangen 51

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 41 76/22 76 43 11

Kirkeværge Frydendal

Torben Lauritsen

Ringstedvej 62

4440 Mørkøv,

Telefon: 59 27 43 24/40 44 44 61

Kirkebil

Kan benyttes til højmesser i

Skamstrup kirke (kl. 10.30). Bestil

kørsel lørdagen forinden senest

kl. 16 på tlf: 20 20 48 20

www.skamstrupkirke.dk

Hjembæk-Svinninge

Sognepræst og kirkekontor

Asbjørn Hansen

Kirkevej 6B

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 51 65

asha@km.dk

Deltids sognepræst

Jan Grønborg

Haldvejen 7, Torup

3390 Hundested

Telefon: 22 35 97 64

jan.gronborg@gmail.com

Sognemedhjælper

Elsebeth Dyekjær Kruse

Strandbakken 67

4400 Kalundborg

Telefon: 23 83 67 77

elsebethkruse@hotmail.com

Graver Svinninge Kirke

Vakant

Graverkontoret

Kirkevej 20 B

4520 Svinninge

Telefon: 51 23 95 17

svinninge-graverkontor@mail.dk

Graver Hjembæk Kirke

Jørgen Nielsen

Telefon: 20 19 20 97

graverkontoret@mail.dk

Organist og korleder

Timon Müller

Kingosvej 90

4500 Nykøbing Sj.

Telefon: 29 76 55 18

timon@nyka.dk

19

Kirkesanger

Svend Herlig Pedersen

59 44 46 05

pedersensvendherlig@gmail.com

Menighedsrådsformand

Ikke konstitueret ved deadline

Kirkeværge Svinninge Kirke

Ikke konstitueret ved deadline

Kirkeværge Hjembæk Kirke

Ikke konstitueret ved deadline

Tilsynsførende for sognehus

Lizzie Munch

Tlf.: 59 26 53 83 / 40 30 53 83

lizziemunch13@gmail.com

Kirkebil til Hjembæk og Svinninge

Ring senest dagen før til Helge

Jensen på 29 43 61 26 (også ved

hverdagsgudstjenester)

www.svinningekirke.dk

www.hjembaek-kirke.dk


Syv på bagsmækken

Her på bagsiden fortsætter forskellige mennesker fra

De ni Sogne med at svare på bagsidens spørgsmål.

Denne gang er det Elze Steen fra Jyderup.

Elze Steen

- Blev født i Rindebjerg i Boeslunde

sogn i 1931

-Er vokset op i et bondehjem,

hvor det var naturligt, at børn

tidligt hjalp til.

- Fik som voksen først en restaurationsuddannelse

på ”Nyborg

Strand”, som allerede dengang

sidst i 40erne var et stort

kongrescenter.

- Blev gift i 1951 med en landmand

og flyttede i 1954 til Stigs

Bjergby – blev skilt i 1975.

- Har 5 børn.

- Tog i 69-70 et kursus på den

sociale skole i Randersgade og

blev i 1970 ansat som familievejleder

i Tornved Kommune

og virkede som sådan, til hun i

1986 skiftede job og blev pensionistvejleder.

- Blev gift igen i 1991 med Mogens

Stribolt, som desværre døde

i 1992.

- Har boet i Jyderup siden 1982

Har du en yndlingssalme?

”Du som har tændt millioner af

stjerner”. Jeg blev bekendt med

den, da jeg var på Nørre Nissum

Højskole i 2007, Erik Sommer,

som har skrevet melodien, var

forstander der dengang. Der er

så meget i den, som jeg synes, vi

har brug for. Vi skal huske at sige

tak til de mennesker, der betyder

noget for os og til ham deroppe.

Jeg holder også rigtig meget af ”Se

nu stiger solen”.

Hvilken bog eller film har senest

gjort indtryk på dig?

Jeg har gennem de seneste år læst

en del af og om Kaj Munk. Og

jeg har set ”Hvidstengruppen”. Jeg

kendte godt historien om Gudrun

og Marius Fill og synes, at filmen

beskriver det umådelig godt. Man

lever med i det - deres tro og håbet

om, at det kan nytte.

Hvor holder du af at tage hen på

ferie?

Jeg har rejst meget og været både

i Afrika og sammen med min

ældste søn på tur gennem staterne i

USA i 1982. Flere gange i Østrig,

Frankrig og Spanien. Men et yndlingssted

må nok være Norge - det

er et dejligt land. Jeg rejser ikke

udenlands mere. I de senere år har

jeg gennem ”Forum for Frivillige”

arrangeret højskoleophold og

har i mine pensionistår været 15

gange på højskole. Det har i den

grad været flødeskummet på min

pensionisttilværelse.

Kan du anbefale at besøge en

kirke, du selv har besøgt?

Der er mange smukke kirker. Jeg

holder nok mest af Jyderup. At

komme i god tid og bare nyde at

få sindet i ro. Holmstrup er jo flot

og har en fin historie bag sig, men

også Hjembæk og Skamstrup kirker

med deres kalkmalerier holder

jeg af at besøge.

Hvad kan du lide at lave i din

fritid?

Når man er pensionist, har man

masser af fritid - tror man! Og

hvad sker? Man får så travlt som

aldrig før. Kan ikke forstå, at der

har været plads til arbejde. Jeg går

stavgang, læser, strikker, hækler,

syr…

Fortæl om en af dine bedste

musikalske oplevelser

Jeg er ikke musikalsk og har ikke

meget forstand på det, men nød

den fine eftermiddag med Stig

Nørregaard og Osvalds viseunivers

i Jyderup Sognegård.

Hvad ville du gerne høre en

prædiken om?

Ja, her kommer jeg nok til kort,

men jeg synes, det vigtigste er at

bevare troen og håbet, selvom vi

kommer ud i tilværelsens storme.

Når jeg går i kirke, vil jeg gerne

have næring til dette.

More magazines by this user
Similar magazines