2462 Datablad - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

2462 Datablad - Harald Nyborg

DATABLAD - 2462 PU Skum De’cora Harald Nyborg A/S - DK-5220 Odense SØ - Tlf. +45 63 95 95 00


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 1/9 Revision: 04.10.2012 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden · Produktidentifikator · Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM · Artikelnummer: HH-B3, 8404 · Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Stoffets/præparatets anvendelse Forseglingsmiddel 2 Fareidentifikation · Klassificering af stoffet eller blandingen · Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF Xn; Sundhedsskadelig R20-40-48/20: Farlig ved indånding. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Xn; Sensibiliserende R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Xi; Lokalirriterende R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. F+; Yderst brandfarlig R12: Yderst brandfarlig. R53-64: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Kan skade børn i ammeperioden. · Oplysning om særlige farer for menneske og miljø: Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for præparater” i sidste gældende udgave. Forsigtig! Beholderen er under tryk. · Klassificeringssystem: Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger. (Fortsættes på side 2) DK


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 2/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM (Fortsat fra side 1) · Mærkningselementer · Mærkning efter EØF-direktiver: Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer. · Bogstavkode og farebetegnelse for produktet: Xn Sundhedsskadelig F+ Yderst brandfarlig · Farebestemmende komponent(er) til etikettering: diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe · R-sætninger: 12 Yderst brandfarlig. 20 Farlig ved indånding. 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. 42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. 48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. 53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 64 Kan skade børn i ammeperioden. · S-sætninger: 16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten). 29/56 Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. 37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. 51 Må kun bruges på steder med god ventilation. · Særlig mærkning af bestemte præparater: Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. ed brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Opbevares uden for børns rækkevidde. · Klassificering ifølge direktiv 75/324/EØF: Yderst brandfarlig · Andre farer · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering · PBT: Ikke relevant. · vPvB: Ikke relevant. 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer · Kemisk betegnelse: Blandinger · Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. (Fortsættes på side 3) DK


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 3/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM (Fortsat fra side 2) · Farlige indholdsstoffer: CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe 30-60% Xn R20-40-48/20; Xn R42/43; Xi R36/37/38 Carc. Cat. 3 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 CAS: 85535-85-9 EINECS: 287-477-0 alkaner, C14-17-, chlor N R50/53 R64-66 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact., H362 10-30% CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 isobutan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 dimethylether F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 propan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 butan F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 · Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16. 5-10% 5-10% 5-10% 1-5% 4 Førstehjælpsforanstaltninger · Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger · Generelle anvisninger: Forgiftningssymptomer kan optræde med mange timers forsinkelse, derfor skal lægeovervågningen vare mindst 48 timer efter et uheld. Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme. · Efter indånding: Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge. I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje. · Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter. Søg læge ved vedvarende hudirritation. · Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende. · Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp. · Oplysninger til lægen: · Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. DK (Fortsættes på side 4)


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 4/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM (Fortsat fra side 3) 5 Brandbekæmpelse · Slukningsmidler · Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum. · Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle. · Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Kan danne eksplosive gas-luft-blandinger. Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser. Kvælstofoxider (NOx) Hydrogenchlorid (HCl) Hydrogencyanid (HCN) Kulmonoxid (CO) · Anvisninger for brandmandskab · Særlige værnemidler: Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn. 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld · Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hold antændelige kilder borte. · Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes. Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand. · Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. Sørg for tilstrækkelig udluftning. · Henvisning til andre punkter Information om sikker håndtering se kapitel 7. Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8. Informationer om borskaffelse se kapitel 13. 7 Håndtering og opbevaring · Håndtering: · Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen. Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed. · Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande. Hold antændelige kilder borte – ingen rygning. Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger. Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og temperaturer over 50°C (fx fra el-pærer). Må ikke åbnes med vold eller brændes, heller ikke efter brugen. · Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed · Opbevaring: · Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares på et køligt sted. Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger. · Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet. (Fortsættes på side 5) DK


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 5/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM (Fortsat fra side 4) · Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Beskyttes mod varme og direkte sollys. · Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler · Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7. · Kontrolparametre · Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges: 115-10-6 dimethylether GV 1885 mg/m³, 1000 ppm E 74-98-6 propan GV 1800 mg/m³, 1000 ppm 106-97-8 butan GV 1200 mg/m³, 500 ppm · Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen. · Eksponeringskontrol · Personlige værnemidler: · Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne: Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme. Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør. Undgå kontakt med øjne og hud. · Åndedrætsværn: Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn. · Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet. På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/ kemikalieblandingen. Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning. · Handskemateriale: Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen. · Handskematerialets gennemtrængningstid Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne. · Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller DK (Fortsættes på side 6)


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 6/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM (Fortsat fra side 5) * 9 Fysisk-kemiske egenskaber · Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber · Generelle oplysninger · Udseende: Form: Aerosol Farve: Forskellige · Lugt: Produktspecifik · Lugttærskel: Ikke bestemt. · pH-værdi: Ikke bestemt. · Tilstandsændring Smeltepunkt/smelteområde Kogepunkt/kogeområde Ikke bestemt. Ikke relevant, da aerosol. · Flammepunkt: Ikke relevant, da aerosol. · Antændelsespunkt: >200°C · Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/ luftblandinger. · Eksplosionsgrænser: Nedre: Øvre: Ikke bestemt. Ikke bestemt. · Damptryk: Ikke bestemt. · Densitet ved 20°C: 0,99 g/cm³ · Opløselighed i/blandbarhed med vand: Ikke eller kun lidt blandbar. · Opløsningsmiddelindhold: VOC (EU) 17,39 % VOC (EU) 172,2 g/l · Andre oplysninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 10 Stabilitet og reaktivitet · Reaktivitet · Kemisk stabilitet · Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug. · Risiko for farlige reaktioner Reaktioner med alkalier, aminer og stærke syrer. · Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Farlige nedbrydningsprodukter: Hydrogenchlorid (HCl) Hydrogencyanid (blåsyre) Carbonmonoxid og carbondioxid Nitrogenoxider (NOx) DK (Fortsættes på side 7)


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 7/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM (Fortsat fra side 6) 11 Toksikologiske oplysninger · Oplysninger om toksikologiske virkninger · Akut toksicitet: · Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: 9016-87-9 diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe Oral LD50 >5000 mg/kg (rat) Dermal LD50 >5000 mg/kg (rabbit) Inhalation LC50/4 h 0,49 mg/l (rat) · Primær irritationsvirkning: · på huden: Virker irriterende på hud og slimhinder. · på øjet: Virker lokalirriterende · Sensibilisering: Mulighed for sensibilisering ved indånding. Mulighed for sensibilisering ved hudkontakt. · Yderligere toksikologiske oplysninger: Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for præparater” i sidste gældende udgave har produktet følgende farer: Sundhedsskadelig Lokalirriterende 12 Miljøoplysninger · Toksicitet · Toksicitet i vand: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Persistens og nedbrydelighed Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Adfærd i miljøomgivelser: · Bioakkumuleringspotentiale Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · Yderligere økologiske oplysninger: · Generelle anvisninger: Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet. Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden. · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering · PBT: Ikke relevant. · vPvB: Ikke relevant. · Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 13 Forhold vedrørende bortskaffelse · Metoder til affaldsbehandling · Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet. · Europæisk affaldskatalog 16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer 08 05 01* Isocyanataffald 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer (Fortsættes på side 8) DK


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 8/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM (Fortsat fra side 7) · Urensede emballager: · Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. 14 Transportoplysninger · UN-nummer · ADR, IMDG, IATA 1950 · UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) · ADR 1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT · IMDG AEROSOLS (alkanes, C14-17, chloro) · IATA AEROSOLS, flammable · Transportfareklasse(r) · ADR · klasse 2 5F Gasser · Faremærkat 2.1 · IMDG, IATA · Class 2.1 · Label 2.1 · Emballagegruppe · ADR, IMDG, IATA bortfalder · Miljøfarer: · Marine pollutant: Ja. · Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser · Kemler-tal: - · EMS-nummer: F-D,S-U · Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. · Transport/yderligere oplysninger: · ADR · Begrænsede mængder (LQ) LQ2 · Tunnelrestriktionskode D 15 Oplysninger om regulering · Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø · Nationale forskrifter: · MAL-Code: ? (Fortsættes på side 9) DK


5.0.5 Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Trykdato: 04.10.2012 Versionsnummer 10 Side 9/9 Revision: 04.10.2012 Handelsnavn: 5.10 PU-FOAM · Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. (Fortsat fra side 8) 16 Andre oplysninger Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. · Risikoangivelser H220 Yderst brandfarlig gas. H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H362 Kan skade børn, der ammes. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. R12 Yderst brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R64 Kan skade børn i ammeperioden. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. DK

More magazines by this user
Similar magazines