marts 2013 - Vorgod Kirke

vorgodkirke.dk

marts 2013 - Vorgod Kirke

Kirke & Sognfor Vorgod/Barde &FjelstervangHøstgudstjenestei landligeomgivelser.Se side 9.Studieturtil Skjern.Se side 10.112. nov. 2012 - 24. marts 2013Omsorg · 2Kirkehuset i Vorgod · 3Koncert med MidtVest Pigekor · 4Ny glasudsmykning i kirken · 4Renovering af Fjelstervang Kirke · 5Pinsegudstjeneste · 7Indtryk fra rejser til Rumænien · 8-9Kirkelige handlinger siden sidst · 10Kalender · 11Gudstjenester · 16


Kirkelig vejviserSognepræst:Gert Nicolajsentlf. 97 17 53 02gert.nicolajsen@mail.dkTræffes bedst: tirs. - fre.kl. 11 - 12 eller efter aftale.Mandag fri.Kirkebladet udgives af Vorgodog Fjelstervang menighedsrådRedaktion:Inger Maria WeyergangRita ChristensenHenriette SmedegaardNyttige telefonnumre:Vorgod kirke:Erling Larsen,graver og kirketjenertlf. 97 17 56 33.Peter Vesterager,menighedsrådsformand,tlf. 97 17 52 27.Fjelstervang kirke:Bjarne Svendsen,graver og kirketjener.tlf. 20 68 32 88.Christian Vestergaard,menighedsrådsformandLærkedalvej 4,tlf. 97 16 62 80.Organist:Miki Hildebrandttlf. 60 20 44 28.Sognets hjemmesidefindes på adressen:www.fjelstervangkirke.dk ogwww.vorgodkirke.dk2VORGODFJELSTERVANGOmsorgAf Gert NicolajsenDet bliver denne gang en meget personlig hilsen fra mig!Det, som jeg ofte er blevet betroet at følges med ramtefamilier i, blev pludselig til min egen virkelighed.Kræftsygdom og alderdom. Min kone ramt uhelbredeligtaf kræft, der med alt for hurtige skridt tog kræfterne. Minmor gammel og mæt af dage. Min mor døde i maj og minkone døde i juni.Fra mine mange år som præst ved jeg, at mine oplevelserog min situation ikke er anderledes end så mange andres.Så det skal der ikke fortælles meget om her.Men jeg har undervejs oplevet betydningen af menneskersomsorg og medleven, når livet er svært og når sorgog savn farver det hele. Og det kan jeg ikke lade væremed at tage frem og sige tak for! Det er utroligt som ethåndtryk, et klap på skulderen, et par lune boller eller etpar ord kan varme og give nye kræfter, når man står magtesløsog tom.Når man møder et menneske i sorg, har jeg tit tænkt;hvordan kan man dog hjælpe og støtte her? Hvad kan jeggøre og sige?Svaret er enklere end jeg ofte har erkendt: Der er ikke enmasse indviklede ting, du skal gøre. Der er ikke en massefine ord, du skal sige. For det svære og ubærlige går ikkevæk fordi nogen kommer og gør en masse eller siger mangekloge ord. Men det svære og ubærlige bliver lidt nemmereat gennemleve, når man mærker andre menneskersstilfærdige nærhed og støtte – og man ved, man ikke erladt alene.Nu har jeg fået svaret gennem alle de små ting, som menneskerhar vist mig og mine børn omsorg med. Tak til allejer, kan jeg kun sige! Tak til hver eneste, som var der tilbegravelserne. Tak for hvert et håndtryk og klap på skulderenbåde undervejs og her bagefter. Tak for gode ord ogforbøn. Når man selv er tom og ikke magter at formulereen bøn, så er det trygt og styrkende, at andre tager en medi deres bøn.Der findes ikke trylleformularer eller mediciner, der betyder,at man sådan lige kommer over at miste et nærtståendemenneske. Men andre kan hjælpe til at leve med


Kirkehuseti VorgodAlle er velkomne til festgudstjeneste11. november kl. 10.30 i Vorgodkirke. Efter gudstjenesten indvierprovst Poul Ivan Madsen kirkehuset– og vi er alle budt på kirke-frokost.tabet og finde tilbage til livet igen. Der skal kæmpesvej gennem sorg og savn. Og den uvurderlige hjælpundervejs, som andre giver, er omsorg, medleven ogkærlighed.Og lige så stille glimter en anden kærlighed med ind.En kærlighed, der blev mærkbar gennem andre menneskersstøtte og medleven. En evig kærlighed, som erder hele tiden, også når livet var så mørkt, at jeg ikkekunne se den: Den kærlighed, som Gud har til mig.Min kone pegede tit på det over for os ved at citerenogle bestemte ord af Gud: Du er dyrebar i mine øjne,højt agtet, og jeg elsker dig… Frygt ikke, for jeg er meddig. (Esajas’ bog 43,4-5). Den hilsen vil jeg give videresom tak til jer, der spejlede Guds kærlighed ind i mit livi en mørk tid. Jeg håber, at I også må få lov at kunnetage de ord som ord til jer – til støtte og til tro på hamsom med livet som indsats har overvundet alt det, derher i livet er mørkt og svært for os.Kærlig hilsenGert NicolajsenamiliegudstjenesterFSøndag den 2. december er 1. søndag i adventVi har familiegudstjenester iSøndag den 10. februar er fastelavns søndagDet gør vi noget særligt ud af:I Fjelstervang kirke opfører FDFs tumlinge julekrybbe-spil.I begge kirker medvirker vore børnekor.tjenestenslår katten af tønden hos FDFnestener der fastelavnsboller til alle og tøndeslagningfor børnene.Vi glæder os meget til at tage kirkehuseti brug.I snart 7 år har vi manglet en konfirmandstuetil undervisning af minikonfirmanderog konfirmander. Nufår vi to gode lokaler, så vi kan undervisealle vore konfirmander på éngang.I mange år har vi brugt mange ekstrapenge på at varme kirken op, nårkirkekorene skal øve. Nu får vi langtbedre rammer i et lyst og dejligtkirkehus – og sparer på varmen ikirken.I mere end 20 år har de to gange 6m2 i graverens kontor været pladsentil at samle 20-25 børn under gudstjenesternetil bibelfortælling. Nu fårvi endelig gode lokaler til det.For næsten 35 år siden byggede mande nuværende dårligt isolerede personalefaciliteterved kapellet til deansatte ved kirken. De er nedslidteog utidssvarende i dag. Nu får vigode faciliterer både til omklædning,kontorer og spisning for vore ansatte.Ofte har vi manglet plads, nårmange ville til begravelse eller gudstjeneste.Nu får vi en direkte linie frakirken til storskærmen i kirkehuset,så vi altid har gode ekstrapladser, nårder er brug for det.Og så glæder vi os over, at det blivermuligt at lave foredrag og at åbnedørene for at samles til en kop kaffeefter en gudstjeneste eller en formiddagi ugen.3


orårskoncert medMidtVest PigekorFOnsdag den 20.marts kl. 19.00kommer MidtVest Pigekorog giver koncert i Fjelstervangkirkes nye kirkerum. Voreslokale børnekor og juniorkor deltagerogså og synger et par sangesammen med elitekoret, dirigeretunder ledelse af Dorte Bille. For etpar år siden havde vi besøg afHerning Kirkes Drengekor, somløftede det gamle tag på Fjelstervangkirke. Nu prøver vi medsøsterkoret, om det nye kirkerumer lavet af ligeså godt håndværk.Sæt kryds i kalenderen og kom oglyt til en god koncert med dygtigesangere fra Midtjylland.Pigerne i MidtVest Pigekor (MVP)spænder aldersmæssigt fra 12 årog op. Alle er begyndt i MVP’sForskole og har fortsat uddannelseni Juniorkoret, inden dekom op i MidtVest Pigekor. Måletmed det musikalske arbejde iMVP er at skabe et dynamisk kormed et helt specielt udtryk, derkombinerer det bevægelsesmæssigeog koreografiske udtryk meddet sanglige. Målsætningen er atudvikle et pigekor, der er blandtde bedste i Danmark og som kanmarkere sig musikalsk på internationaltplan ved konstant at udfordreog udforske det koriske udtryk.Korets klangideal er klassisk somudgangspunkt, men korets repertoireindeholder musik i forskelligegenrer og med meget varieretmusikalsk udtryk.MidtVest Pigekors aktivitetsniveauer meget højt. 20 til 25koncerter om året, arbejdsweekender,korlejre, koncertrejser, radio-og CD-optagelser m.m.Sangerne får undervisning i solosangog hørelære på Den JyskeSangskole. Ud over det spiller allesangerne et instrument.Det socialeKorsangerne tilbringer mange timersammen. De gode fysiskerammer omkring korprøverne ermed til at skabe en god og hyggeligstemning.Al undervisning foregår på DenJyske Sangskole, Herning. Her erøvelokaler, korlokaler, korsal, småundervisningslokaler til hhv. hørelæreog solosang og et hyggerumhvor pigerne opholder sig ipauserne. Hyggerummet er indrettetmed sofaer, bordfodbold, etlille tekøkken, hvor pigerne kanlave lidt te eller spise deres mad,borde & stole så der kan laveslektier m.m.Ny glasudsmykning i kirken4 4Jeg har med stor interesse fulgtmed i den omfattende renoveringaf Fjelstervang kirke. Det vil sige,at jeg ofte har stukket hovedetindenfor i kirken til håndværkernefor at se, hvordan de arbejdede.En dag da jeg gjorde dette, fangedemureren Claus PilgaardClausen mig for at fortælle om enidé, han havde fået. Han villegerne, at der over indgangsdørenfra våbenhuset og ind til kirkenskulle være et kors i glas, somkunne ses fra to sider. Det var enfantastisk god idé. Han og jeglavede derfor en prøve i plexiglasmed silkepapir på for på denmåde at vise menighedsrådet,hvilken god idé han havde fået.Tænk sig, der blev givet grønt lysfor, at han og jeg måtte lave dethelt, som vi gerne ville. Det varfantas tisk og hvil ken til lid atvi se os – afhjertet tak.Claus lavedekorsenesforme og hullerne imuren med stor dygtighed,og jeg brugte to dage på atlave to glaskors i håbetsfarve – grønne nuancer.Claus og jeg blev enige om,at korsene skulle omviklesmed guldtråd, så der blevet kryds i midten af korsene.Vi fandt, at der varmeget symbolik i netopdette kryds – det at sættekryds ved noget, er jo atvælge noget til, det omvikledetråd kan og så le detankernehen påd e t a tvære forbundettil noget - tråde, derknyttes, forenes og ledes. Viønsker, at disse kors vil væretil gavn og glæde for alle,som kommer i Fjelstervangkirke.BilledkunstlærerJanne Nørfeldt


Renovering afjelstervang KirkeFEndelig kom tilladelse og finansieringpå plads. Den 13.maj blev sidste gudstjenesteholdt i den gamle kirke. Bibel,alterbæger, lysestager m.m.blev på fornem vis båret ud,medens det gamle orgel sendtesine toner ud i kirken forsidste gang. Det var en glædensdag, for nu kunne renoveringenaf kirken endelig gå igang. Samtidig var det dogogså meget vemodigt: Dengamle kirke får vi ikke at seigen, og det gamle orgel får vialdrig mere at høre. Orgelpiberneer lagt i depot, de kanmuligvis bruges i et nyt orgel.Inventaret blev solgt på auktion,og det indkomne beløb vilblive brugt til udsmykning afdet nye kirkerum.Der har hen ad vejen væretnogle overraskelser: Hele kirkenmåtte sandblæses indvendigtog pudses op igen, menresultatet er blevet rigtig flot.Loftet måtte skrabes en ekstragang, for at den nye malingkunne hæfte ordentligt. Det ogen del flere småting har tæretpå byggekontoen og forsinketarbejdet lidt, men vi når det!I skrivende stund er man vedat lægge gulv, elektrikerenmangler at få monteret de nyelamper, maleren er næstenfærdig. Inventaret, alterbord,bænke, døbefont og prædikestoler færdige og mangler kunat blive sat sammen. Kirken vili fremtiden blive varmet op afet jordvarmeanlæg til gulvvarmei hele kirken.Det gamle alterbillede er blevetrenset og sat i ny ramme.Udsmykningen af altertavlener lagt i hænderne på JanneNørfeldt, som sammen medskolens elever vil lave en ny,spændende og anderledes altertavle.En anden udsmykning er lavetaf Claus Pilgaard, som har lavetet kors over døren til våbenhuset,hvori vil blive monteretglasmosaik.Indtil nu har alle håndværkerelavet et flot stykke arbejde, ogdet ved vi, de også vil fortsættemed. Vi vil få et rigtigt godtresultat, som kan holde i mangeår fremover - sikkert i 100år igen.Til indvielsen af kirken er købtet nyt klaver, og vi ved endnuikke, om vi i første omgang fårpenge til et nyt orgel - det måtiden vise. Én af opgaverne fordet nye menighedsråd bliverderfor at tage stilling til, om viskal have et elektronisk orgeltil 100 tkr. eller et akustisk pibeorgeltil 1,3 mill kr..Ét er dog sikkert: Kirken bliverindviet søndag den 25. novemberkl. 10.00. Indvielsenvil blive forestået af Biskop ElisabethDons Christensen.P.m.v. Christian VestergaardGenindvielseAlle er velkomne til genindvielsen af Fjelstervang kirkesøndag den 25. november kl. 10.00, hvor biskop ElisabethDons Christensen medvirker.Bliver der mangel på pladser i kirken, vil gudstjenestenblive transmitteret til Landsbycenteret. Efter gudstjenestener der stor festmiddag i Landsbycenteret. Her er tilmeldingpå forhånd nødvendig. Det sker hos Fjelstervang Købmandved betaling af 150 kr. pr. person (børn halv pris).Efter nytår starter vi fredagscafe i kirkehuset.Hver fredag formiddag vil der være kaffe fra kl.9.30. Tovholder vil være vores nye multimedarbejderved kirken og kirkegården, Lene Larsen.Nogle fredage vil der være tid til en sang ellerredagscafé i kirkehusetFandre ting. Og ca. én fredag om måneden overtageren flok seniorer fra et af missionshuseneværtsskabet og sørger for kaffe og har invitereten gæst til at sige noget om et aktuelt emne.Alle er velkomne uanset alder!5


Hvor henvender man sig?Ved fødsel: Fødsler anmeldes normalt til sognepræsten af jordmoderen, som medvirkerved fødslen. Er forældrene ikke gift, vil de fra kirken med posten få tilsendt vejledning i om ønsketat anmelde fælles forældremyndighed for barnet.Ved dåb: Dåb aftales med sognepræsten. Der træffes aftale om en samtale forud for dåben.Ved kirkelig vielse: Vielse aftales med sognepræsten i god tid. Der træffes aftaleom en samtale forud for vielsen. Ønsker man at pynte kirken, skal det aftales i god tid før medgraveren.Ved dødsfald: Dødsfald anmeldes til sognepræsten hurtigst muligt og der træffes aftalemed sognepræst og bedemand om begravelsestidspunkt.Kirkegården: Henvendelser vedrørende valg af gravsted og pasning af gravstederrettes til graveren eller kirkeværgen ved kirken. Se adresser på side 2.Samtale med præsten: Enhver er velkommen til at kontakte præsten og bedeom en samtale. Præsten har tavshedspligt og kommer gerne i hjemmet eller på sygehuset. Derer også mulighed for skriftemål og hjemmealtergang.KirkebilenVil du gerne i kirke, men mangler kørelejligheder der nu mulighed for at køre med taxilige til kirkedøren og hjem igen. Du skal blotbo i Vorgod eller Fjelstervang kirkedistrikterog aftale kørslen med Videbæk Taxi, tlf.97171260 senest lørdag kl. 12.00. Du bestemmerselv hvilken af kirkerne du vil kørestil. Kørslen er ganske gratis for dig, menighedsrådenebetaler.STOF TIL NÆSTE KIRKEBLADafleveres senest 15. februar 2013Ny redaktør sender reminder ud,og oplysning om ny redaktørvil heraf fremgå.Indsamlinger i kirkerne24. dec. Juleaften FolkekirkensNødhjælp25. dec. Juledag FolkekirkensNødhjælp31. dec. Nytårsaften Det DanskeBibeleelskab9. jan. Evangelisk Alliance20. jan. 2. s. e. H.3K. Y’s Men’s24. feb. 2. s. i fasten KLF - Kirke og Medier10. mar. Midfaste FolkekirkensNødhjælp6


a koncerten til fordel forudsmykning af jelstervang KirkeHenriette bød velkommen ogtalte helt sikkert på alles vegneom, hvordan vi alle havde glædetos til at opleve lokale kræfterunderholde med sang og musik.– Lad det være sagt med detsamme, vi blev ikke snydt.Efter fællessang, hvor Helmer ogMiki styrede henholdsvis teknikog musik, lagde Lilian og GitteVammen for. ”Tag drømmenmed” hed den første sang. Ensang, som Lilian selv har skrevettekst og musik til. Lilian fortalte,at inspirationen til sangen havdehun fra mange stunder vedVesterhavet. - Og så sad vi derog vippede med foden i takt tilden dejlige musik. Drømte osvæk fra regn og blæst - ud til solog strand. – Dejligt på sådan enefterårsaften, hvor man alleredehavde hældt dagens 20 mm afregnmåleren.Så tog kirkekoret over. 6 friskepiger ledt af Karen og Miki sang:”Så går vi i gang”. Pigerne sangI dejligt sommervejr med sol fraen skyfri himmel, blev der pinsedagholdt friluftsgudstjeneste påRingkøbing-Skjern kommuneshøjeste punkt, Momhøje vedFjelstervang. (95 m. o. h.). I stedetflot og dejligt for os,og så var vi virkeligi gang.Anne fortaltebibelhistoriefor os,om Davidog Goliat.Jeg hører tilden generation,der fik fortaltbibelhistoriei skolen, og selvom jeg den gang fandthistorien dramatisk, tåler detingen sammenligning med hvadvi oplevede her. Det var fantastiskfortalt. Ingen var i tvivl omGoliats størrelse eller Davidsmod. Annes fantasi og lidt overdrivelsefremmede forståelsen.Og med et af Annes udtryk: ”ma’ka’ nok u’ner sæ ø’vert”.Efter Annes dramatiske beretning,sang vi igen fællessang,hvor koret viste, at de også kunneklare en overstemme. Flot!Pinsegudstjenestefor den sædvanlige klokkeringning,blæste Anders From Nielsenpå jagthorn, hvorefter KibækFDF Brazband spillede præludium.Kirkekorene, under ledelseaf Karen Svendsen, sang for påFFGitte og Lilian sluttedeaf med en aftensang.“Overbyens tage”.O gså detsønderjyskekaffebord.Her var altdet lækre, som de fleste af os ikkehar så godt af, - men detglemte vi. Ih, hvor det smagte.Det var en rigtig dejlig aften i voreslandsbycenter.HilsenGrethe Mortensenfællessangene, inden Gert Nicolajsenholdt en ”bjergprædiken”.Kirkekorene sang for os igen, ogFDF’erne spillede postludium.Anders From sluttede en virkeligskøn og festlig gudstjeneste medat spille på jagthorn.150-200 børnog voksne deltog i denne heltigennem vellykkede pinsedagsarrangement.Herefter kunne mansamles ved naturcentret og grillesin medbragte mad, og det var deren del, som benyttede sig af.Helmer Olesen7


RumIndtryk fra ture til RumFor 10 år siden ville jeg gerne haveværet med på en turisttur tilRumænien, men turen var overtegnet,så det blev ikke til noget.En aften, hvor vi var sammenmed Gert Nicolajsen, nævnte jegden savnede tur til Rumænien,og Gert foreslog mig, at jeg kunnetage med hans onkel, Anton,som kørte nødhjælpsudstyr derned.Han var sikker på, at det nokskulle gå med mig som hjælper,og så blev det arrangeret, at jegkunne komme med første gang ijuni 2003.Det blev for mig en meget interessantoplevelse. Det var jo ikkesom at komme med på en almindeligturisttur. Lastbilen, vikørte i, var læsset med tøj, skolemøblerog hospitalsudstyr. Vi kørtefra Sønderjylland en dag vedaftenstid, og to døgn senere nåedevi målet, hvor vi blev indkvarteret.Anton boede hos et ældreægtepar, og jeg hos et yngre par,som var henholdsvis læge og jurastuderende.De var medlemmeraf en kirke, og derigennemforestod de fordelingen af det udstyr,vi havde med. Vi læssede aftre forskellige steder. Det ene stedvar på en skole, hvor vi så klasseværelserne.Det var bestemtikke luksus, at de fik noglebrugte møbler fra Danmark.I et klasseværelseså jeg etgulv med tostore huller i,idet noglet r æ s t a v ehavde løsnetsig, ogjeg undredemig over, atman ikke havderepareret det.Jeg tænkte, at personalet– om ikke andre– kunne have repareret det,men dér viste sig forskellenmelem vores tankegang og deres,som stadig var præget af etliv under kommunistisk styre: ”Vigør kun, hvad vi er sat til - vi fårjo ikke noget for det”.Det kollektive landbrug var stoppetsammen med styrets fald, ogdet private var kommet i gang.Det må ikke have været nemt forbefolkningen at skulle omstillesig. Til det område, hvor vi var,havde en nødhjælpsgruppe fraHorsens egnen doneret traktorerog maskiner, som nogle landmændi grupper, varfælles om at benytte.Vi besøgte enl a n d m a n d ,som lededeen gruppepå 5 landmænd.Hanfortalte, atdet i begyndelsenikkehavde væretnemt at finde udaf, i hvilken rækkefølgemaskinerne skullefordeles. Der havde været storuenighed blandt dem, men nugik det bedre. Vi var med ham imarken, og han var glad for atkunne vise sit landbrug frem. Jegkunne se, at de havde stor gavnaf maskinerne fra Horsens. Detvar små marker, han havde, mende var velplejede. Han havde enmark med kartofler, og den så finud, men bladene på naboenskartofler på marken ved siden af,var væk – de var blevet spist af8Bilister må være forberedt på lidt af hvert…


ænienænien og andre østlandeColoradobiller. Jeg havde aldrigset noget lignende før. Kartoffeltoppenvar total ribbet.Til forskel fra vores landmændhavde disse landmænd mulighedfor at købe de kemikalier, de ville,så de kunne øge udbyttet. Vibesøgte også en landmand, somhavde lejet en stald fra en gammelstatsfarm. Han havde ca. 20køer, og de var meget velplejede.Han havde problemer med at derom natten kom folk og malkedehans køer, så han havde væretnødt til at ansætte en vagt. Sidstpå turen besøgte vi en kammerattil denne landmand, og han havdeogså køer i en meget anderledesstald. Han havde ca. 12 malkekøer+ ungkreaturer i en stald,som var lavet af granrafter og beklædtmed plastik. Gulvet varstøbt af beton, som vi kender det.Også her var der velplejede dyr.Han manglede en mejetærsker,og han spurgte os derfor, om vievt. kunne skaffe ham én. Året eftersørgede vi for, at han fik en lilleDronningborg mejetærsker. Påden tur var vi ude at se hansmark, og han spurgte os, om vikunne tænke os at leje jord dernede.Jorden tilhørte staten ogdet lå udyrket hen og kunne lejesfor en krone pr. hektar. Vimente dog, at vi havde nok hjemmei Danmark. Det blevtil yderligere to turemed nødhjælpsforsyninger.Man oplevermegettydeligt ide østeuropæiskelande,at det harværet sværtfor den ældstedel af befolkningenat tilpasse sig det nye systemog leve under frihed. Nuskal man selv gøre noget for at fået arbejde. Under kommunismenhavde der været arbejde til allemen til en meget lav løn. Denyngre generation – de som stadiggik i skole på tidspunktet for murensfald – har nemmere kunnettilpasse sig. Der bliver nu undervisti engelsk på mange skoler, ogdet giver større mulighed for kontakttil vesteuropa. Sådan har jegoplevet det under mine rejser tilde Baltiske lande, Polen,Ukraine, Moldova ogRumænien.Vi mener måske,de kunnegøre lidt merefor at hævestandarden,men viskal huskepå, at de ikkehar haft desamme muligheder,som vi ivesteuropa har haft.Det er dog på rejser i delande, at jeg helt klart er blevetmødt med den største gæstfrihed,og det kunne vi måske lære nogetaf.Bent KristensenHøstgudstjeneste iI år holdt vi høstgudstjeneste i laden ved Ebbaog Peder. Det var bare rigtig hyggeligt medblomster og kulørte lamper i loftet.Vi skulle selv have stole med, så vi sad lidt hultertil bulter.jelstervangFKirkekoret var der og synge for os. De syngergodt. Det er sjovt at prøve at være til gudstjenesteet andet sted end i kirken. Det kan godtblive lidt kedeligt i kirken.Kathrine SmedegaardHøstgudstjeneste i uvante rammer9


Døbte10Velkommen til menigheden ønskes følgende,som er døbt 16. maj - 9. oktober 2012:Vorgod KirkeMalte KorshøjAndreas Feldborg VidebækAia Fie Damgaard KatbergDicte Høgh IversenJane Ahle Worm MouridsenCharlie Silas Døj HjøllundFjelstervang KirkeAbelone Inez Pilgård HenningsenLaura Lykke VanmannViede/velsignedeTillykke ønskes følgende, som er viet imaj - oktober 2012:Vorgod KirkeMargit Søby Bank og Lars Erik Søby BankLisette Kastrup Dyrberg og Klaus Søndergaard JensenBetina Bach Agergaard og Dennis Dusgaard KristensenRikke Simmelkjær og Palle Hauris PedersenFjelstervang KirkeIngenBegravedeVi har i maj - oktober 2012 begravet:Vorgod KirkeTage Skiffergaard ClausenBjarne Ejlskov JeppesenBetty Minna FlensborgInge Lisbeth Møller NicolajsenAnni JespersenChristian BirkmoseFjelstervang KirkeIngenÆret være deres minde!StudieturFredag den 22. juni var der arrangeret studieturfor ansatte ved kirken, menighedsrådsmedlemmerog ægtefæller.Vi startede med at se den nyistandsatteSkjern kirke, som er et besøg værd. Vi fiken god gennemgang – både af kirkens historieog af renoveringen, som blev foretageti 2011. Man mener kirkens ældstedel er fra 1100-tallet, men den er ombyggetflere gange. I 1915 blev kirkeskibet udvidetmed 400 pladser, pga. den store menighed.I kirken er der nogle meget fineglasmalerier og en flot udskåret prædikestolfra 1627.Da det var blevet besluttet, at studieturenikke kun skulle bestå af kirkebesøg, var voresnæste stop Café Værestedet, Vardevej12 i Skjern, hvor vi fik kaffe. Hvert år bliveren del af vores kirkes høstoffer sendttil Værestedet, og derfor var vi selvfølgeliginteresserede i at se stedet og høre om det.Lederen, Lise Lotte Lauridsen, viste rundtog fortalte om caféen.KFUM’s sociale arbejde står bag caféen,men de har en selvstændig bestyrelse. Lederener ansat 22 timer pr. uge, og så erder endnu en medarbejder ansat 12 timerpr. uge. Desuden er 27 frivillige medarbejdereog et kommunalt beskæftigelsesprojekttilknyttet Værestedet. Der er åbent 5timer hver dag, og der serveres middagsmadtil ca. 17 brugere dagligt. Brugerne ermennesker, som har svært ved at tilpassesig de rammer og normer, som er i samfundet.De folk, der arbejder der, har storomsorgsvilje og et hjerte, der banker for athjælpe andre mennesker, så brugerne kanaltid få læsset deres problemer af og blivelyttet til.Der arrangeres ture og udflugter for brugerne.Ingen brugere bliver på nogen måderegistreret, hvilket er meget vigtigt.Vi fik alle indtryk af, at der bliver gjort etstort stykke arbejde for disse mennesker,som på den ene eller den anden måde hardet svært, og vi var enige om, at Café Værestedetbestemt fortjener at fåen andel af vores høstoffer.Har I lyst til se og læse mere, så klik jer indpå vaerestedet-skjern.dk.Tak for turen!Peder Christensen


VorgodVorgod ÆldrecenterVorgod > kalenderstofGudstjenester, hvor alle er velkomneOnsdag den 14. november kl. 14.30:Gudstjeneste m. altergangOnsdag den 28. november kl. 14.30:GudstjenesteOnsdag den 12. december kl. 14.30:Gudstjeneste m. altergangOnsdag den 9. januar kl. 14.30:Gudstjeneste m. altergangOnsdag den 23. januar kl. 14.30:GudstjenesteOnsdag den 13. februar kl. 14.30:Gudstjeneste m. altergangOnsdag den 27. februar kl. 14.30:GudstjenesteOnsdag den 13. marts kl. 14.30:Gudstjeneste m. altergangKLF Kirke og MedierLissy Mouridsen, tlf. 9717 5479 / 6154 9475Mandag den 11. marts kl. 19.30:Forårsfest og generalforsamling i Emaus,Vorgod.Taler: MF Esben Lunde LarsenAftenen er for alle i Vorgod-Barde ogFjelstervang Kirkedistrikter.SeniorerHjertelig velkommen til at være med.Vi benytter salmebogen.Tirsdag den 5. december kl. 14.00:Adventsgudstjeneste i Vorgod Kirke– se annonce i Videbæk Avis.Torsdag den 27. december kl. 14.00:Julefest i Emaus v/ Henrik SøgaardJørgensen, Vorgod ØsterbyCafémøderFredag den 25. januar kl. 9.30:I Kirkehuset v/ Enok Sørensen, Skjern.Emne: De fremmede – kommer de os ved?Fredag den 1. marts kl. 9.30:I Kirkehuset v/ Elly Vesterager, VidebækCaféDer er café de fredage, hvor der ikke ercafémøder.Indre MissionKontaktperson: Ludvig Sønderby LarsenTlf. 20 23 54 02Møderække i Emaus:Tirsdag den 13. november kl. 19.00:Bedemøde i kælderen og kl. 19.30:Møde v/ forstander Kristian Andersen,SolgårdenOnsdag den 14. november kl. 19.30:Møde v/ generalsekretær i Ordet & Israel:Ole Andersen, Frederikssund. Jonas’ bog:Hvordan er Gud?Torsdag den 15. november kl. 19.30:Møde v/ generalsekretær Ole Andersen.Hoseas’ bog: Hvordan handler Gud?Tirsdag den 20. nov. kl. 9.30:Kaffetid i Emaus for alle, der har tid og lyst.Uge 47: Bibelkreds i hjemmeneTorsdag den 29. november kl. 19.30:Spørgsmålsaften v/ Gert Nicolajsensammen med LM. Spørgsmål afleveres tilGert senest den 15. november.Torsdag den 6. december kl. 19.30:Adventsmøde v/ missionær Christen PeterOlesen, Ejstrupholm. Emne: Advent. Bogsalg.Tirsdag den 11. december kl. 19.30:Bedemøde hos Bente og Kalle, Bækdalvej 7.Uge 50. Bibelkreds i hjemmeneTorsdag den 27. december kl. 19.00:Julefest i Emaus for hele familien v/ børnekonsulentHanne Pedersen, Fiskbæk.Torsdag den 3. januar kl.19.30:Møde v/ Metha SørensenEvangelisk Alliance BedeugeMandag den 7. januar kl. 19.30:Bedemøde i Emaus.Tirsdag den 8. januar kl. 19.30:Bedemøde hos:Anja og Flemming Madsen,Timringvej 22.Lili Madsen, Vorgodvej 9.Kjeld Tychsen, Vibevej 25.Petra og Karl Jønsson,Nørregaardsvej 14.Agnethe og Sven Ole Kristensen,Abildtrupvej 25.Onsdag den 9. januar kl. 19.30:Gudstjeneste i Vorgod Kirkev/ Gert NicolajsenFortsættes på side 12Læs mere om hvad der sker i missionshuset på www.emaus.dk11


Vorgod > ka12VorgodTorsdag den 10. januar kl. 19.30:Bedemøde hos:Sonja og Jens Kristian Eriksen, Elmholtvej 1.Bente og Ludvig Sønderby Larsen,Abildgårdvej 2.Lene og Brian Thorø, Kongevejen 40.Krista og Peder Vestersager,Kongevejen 23.Marianne og Torben Holm,Abildtrupvej 23.Fredag den 11. januar kl. 19.30:Bedemøde i LM’s missionshus.Salmebogen benyttes hver aften.Uge 3: Bibelkreds i hjemmeneTorsdag den 24. januar kl. 19.30:Møde v/ psykolog Ole Rabjerg.Tirsdag den 29. januar kl. 19.30:Bedemøde hos Åse og Kurt West,Frifeldtvej 5.Torsdag den 31. januar kl. 17.30:Møde v/ ungdomskonsulent SimonNielsen, Holstebro.Emne: Lad os snakke om, hvad bøn er.Vi begynder med fællesspisning.Aftenen koster 100 kr. pr. familieeller 50 kr. pr. voksen.Mødet begynder kl. 18.30.Aftenen afsluttes kl. 19.30 med kaffe.Der tilbydes børnepasning i kælderen.Onsdag den 6. februar kl. 19.30:Møde v/ Erik Kloster, KG.Emne: Kristendom og farisæisme.Fredag den 8. – søndag den 10. februar:SamfundslejrUge 7: Bibelkreds i hjemmeneTorsdag den 21. ogfredag den 22. februar kl. 19.30:Bibelstævne i Emausv/ provst Poul Ivan Madsen.KolossenserbrevetTorsdag den 28. februar kl. 19.30:Generalforsamling i EmausTirsdag den 5. marts kl. 19.30:Bedemøde hos Linda og Karsten Iversen,Hustedvej 4.Onsdag den 6. marts kl. 19.30:Lovsang og vidnesbyrd ved lokale kræfterUge 11: Bibelkreds i hjemmeneTorsdag den 21. marts kl. 19.30:Optakt til påske i Fjelstervang missionshusBibelkredseneKREDS 2Torsdag den 22. november:hos Inga SkovTorsdag den 13. december:hos Else og Frode GimmTorsdag den 17. januar:hos Else og Frode GimmTorsdag den 14. februar:hos Nora ChristensenTorsdag den 14. marts:hos Grethe ClausenKREDS 3Torsdag den 22. november:hos Bente og Kalle LauridsenTorsdag den 13. december:hos Bodil og Knud JensenTorsdag den 17. januar:hos Sonja og Jens Kr. EriksenTorsdag den 14. februar:hos Peter SchouTorsdag den 14. marts:hos Marie ClausenKREDS 4Onsdag den 16. januar:hos Krista og Peder VesteragerOnsdag den 13. marts:hos Bente og Ludvig SønderbyKREDS 5Onsdag den 21. november:hos Rita og Troels ChristensenFredag den 7. december:Juleafslutning i EmausOnsdag den 16. januar:hos Annette og Jørgen Lund NielsenOnsdag den 13. februar:hos Gerda og Åge LangdahlOnsdag den 13. marts:hos Ellen og Peder AndersenKREDS 6aTorsdag den 22. november:hos Hanne og KlausOnsdag den 12. december:hos Jytte og ChristianTirsdag den 15. januar:hos Ester og Johannes


lenderstofStof til næste kirkeblad skal afleveressenest 15. februar 2013.Ny redaktør sender reminder ud, ogoplysning om ny redaktør vil heraf fremgå.Onsdag den. 6. februar:hos Edly og BentTorsdag den 7. marts:hos Birthe og KajKREDS 6bTorsdag den 22. november:hos Berit og CasperTorsdag den 12. december:hos Lisbeth og LarsTirsdag den 15. januar:hos Bodil og TorbenTorsdag den 14. februar:hos Gitte og BørgeTirsdag den 12 marts:hos Lisbeth og LarsKREDS 7Uge 47: Hos Birgit og MikaelUge 50: Hos Hanne og JørgenTorsdag den 17. januar:hos Anna Grethe og LarsTorsdag den 14. februar:hos Helle og OveTorsdag den 14. marts:hos Margit og OlufKontaktperson:KvindekredsenMandag den 3. december kl. 14.30:hos Marie ClausenMandag den 18. februar kl. 14.00:Husmoderdag i Emaus v/ Ingrid MarkussenMandag den 4. marts kl. 14.30:hos Mette AbildtrupSøndagsskoleSøndag den 18. november kl. 10.00:i EmausSøndag den 9. december kl. 10.00:i EmausTorsdag den 27. december kl. 19.00:Julefest i Emaus for hele familienKFUM & KFUKOve KviesgaardTlf. 97 17 59 18Kontaktperson:Kontaktperson:TeenklubChristina Nygaard LauritsenTlf. 20 89 45 65YA/KrudtuglerneHanne ClausenTlf. 97 17 51 34Luthersk MissionMissionshusetKontaktperson: Preben MouridsenTlf. 2726 6873Torsdag den 15. november kl. 19.30Møde v/ Preben Skov JensenMandag den 19. november kl. 19.30Spørgsmålaften i Emaus v/ Gert NicolajsenFredag den 23. november kl. 19.00SangaftenLørdag den 1. december kl. 19.00Adventsfest v/ Børge Haahr NielsenTorsdag den 6. december kl. 19.30Møde v/ Elvin Sig JensenTorsdag den 20. december kl. 19.30Møde v/ Alex KarlsenTorsdag den 27. december kl. 19.00Julefest v/ Bent Kjøller HansenUge 2 BedeugeSe program andetsteds i bladetTorsdag den 17. januar kl. 19.30Møde v/ Preben Skov JensenTorsdag den 31. januar kl. 19.30Møde v/ Laurids Breum JakobsenTorsdag den 7. februar kl. 19.30GeneralforsamlingTorsdag den 14. februar kl. 19.30BedemødeTirsdag den 19. februar kl. 19.30Møde v/ Peter OlsenOnsdag den 20. februar kl. 19.30Møde v/ Peter OlsenTorsdag den 21. februar kl. 19.30Møde v/ Peter OlsenFredag den 22. februar kl. 19.30Møde v/ Birger Reuss SchmidtLørdag den 23. februar kl. 19.30Møde v/ Birger Reuss Schmidt13


14Søndag den 24. februar kl. 19.30Møde v/ Birger Reuss SchmidtTorsdag den 28. februar kl. 19.30MissionskredsLørdag den 16. marts kl. 18.00ForårsfestTorsdag den 21. marts kl. 19.30Optakt til påske i FjelstervangTorsdag den 13. december kl. 19.30Bibelkreds hos Lene og Jackie, Alex,Tove og Ingo, Hanne og LauridsTorsdag den 3. januar kl. 19.30Bibelkreds hos Martha, Birgit, Lene ogJohnny, Lars HenningTorsdag den 24. januar kl. 19.30Bibelkreds hos Gerda og Egon, Henry,Lillian og Karsten, Helle og KlausTorsdag den 7. marts kl. 19.30Bibelkreds hos Inger Marie og Finn,Karen Margr. og Robert, Vibeke ogPreben, Connie og Hans KurtMandag den 3. december kl. 14.30Martha Mikkelsen, VorgodMandag den 18. februar kl. 14.00Husmoderdag i Emausv/ Ingrid MarkussenMandag den 4. marts kl. 14.30Kvindekreds hos Hanne Andersen,VorgodKontaktpersonKvindekredsenHver tirsdag kl. 19.00Kontaktperson:BibelkredseneJuniorklubRuben HansenTlf. 2992 7855BørnekredsenJonny ChristiansenTlf. 2695 9080Hver onsdag fra kl. 16.00-17.00:i missionshuset.ArrangementerTorsdag den 15. november kl. 17.30:Fællesaften og møde i missionshuset medspisning og besøg af Niels Peder Nielsen.Tilmelding til spisning senest den 12/11på tlf. 20400692/97166127Torsdag den 22. november kl. 19.30:Bibelstudie hos Karen og Bjarne,Tinghøjvej 2Torsdag den 29. november kl. 19.30:Bedemøde i missionshusetFredag den 30. november kl. 17.30:Fællesspisning og adventshygge for alle imissionshuset. Tilmelding til spisningsenest den 26/11på tlf. 97166123Torsdag den 6. december kl. 19.30:Bibeltime hos Ebba og Peder, Overvej 9Bibelstudie hos Mette og Jakob,St. Fjelstervangvej 18Torsdag den 13. december kl. 19.30:Julesang og julehygge i missionshusetLørdag den 15. december kl. 16.30:Fredagsfamilie. Julefrokost og julehyggepå Frifeltvej 4, tilmelding senest 7/12på 61349747Torsdag den 3. januar kl. 19.30:Bibeltime ved Betty og Helmer,Bygtoften 5Bibelstudie hos Anette og Kent, Overvej 5Mandag d. 7. - fredag d. 11. januar kl. 19.30:Alliance bedeuge i missionshuset,Onsdag i Vorgod KirkeTorsdag den 17. januar kl. 19.30:Bibelstudie hos Henriette og Morten,Kibækvej 12Torsdag den 24. januar kl. 19.30:Bedemøde i missionshusetLørdag den 26. januar kl. 9-20i Fjelstervang LandsbycenterSOGNEDAG FOR ALLEFælles formiddagskaffe, frokost, kaffe ogaftensmad. Foredrag, snak og diskussionerfor voksne. Aktiviteter og sjov for børn ogunge i alle aldre. Se detaljeret program.Tilmeldingsenest den 19/1 på tlf. 22848855Mandag den 28. januar kl. 19.00i Fjelstervang Landsbycenter:Fælles foredrag med besøg af Anders Ag-


jelstervang Fjelstervang > kalenderFger og stort kagebord. Se detaljeret opslag.Arrangeret af alle byens foreningerTorsdag den 31. januar kl. 17.30:Fællesaften og møde i missionshuset medspisning og besøg af Erik Markussen.Tilmelding til spisning senest den 28/1 påtlf. 27681056Torsdag den 7. februar kl. 19.30:Bibeltime ved Else og Bruno, Troldhedevej 24Bibelstudie hos Tove og Ole, Frifeltvej 4Torsdag den 21. februar kl. 19.30:Bibelstudie ved Anne Kathrine ogThomas, Markvænget 24Fredag den 22. februar kl. 16.30:Fredagsfamilie. Bowling og derefter fællesspisningi missionshuset. Tilmelding senestden 19/2 på tlf. 29801682KOM MED UGE:Mandag den 25. februar kl. 19.00:Besøg af KIDS FOR JESUS i missionshusetOnsdag den 27. februar kl. 17.30:Fællesaften og møde i missionshusetmed spisning og besøg af Sprint (KarstenKorsholm) Tilmelding til spisning senestden 24/2 på tlf. 27681056Torsdag den 28. februar kl. 17.30:Samlingsaften i missionshuset med spisningog derefter fortælleaften for hele familienmed besøg af fortæller Anne MetteNielsen. Tilmelding til spisning senest den25/2 på tlf. 29801682Torsdag den 7. marts kl. 19.30:Bibeltime ved Else og Eigil, Kibækvej 8Bibelstudie hos Bettine og Keld, Farvergade 2Torsdag den 14. marts kl. 19.30:Generalforsamling for IM i missionshusetFredag den 15. marts kl. 17.30:Familieaften ved Søndagsskolerne. Fællesspisning og besøg af Marianne RavnOlesen fra Ringkøbing. Aftenen er gratis.Tilmelding til spisning senest den 8/3på tlf. 26278937KONTAKTPERSONERIndre MissionKontaktperson: Keld Lind. Tlf. 27 68 10 56.KFUM & KFUKKontaktperson: Poul Gerhard NielsenTlf. 97 16 62 17.Søndagsskolernes Børneklubberi FjelstervangKontaktperson: Dorit ChristensenTlf. 97 16 63 67.»Spiren« (0.-3. klasse)Hver onsdag kl. 14.30-16.00 i missionshusetKontaktperson: Dorit Christensen.Tlf. 26278937Superstars (4.-6. klasse)Hver mandag kl. 19.00-20.30 i missionshusetKontaktperson: Tove Larsen. Tlf. 61 34 97 47.BibelstudieKontaktperson: Bjarne SvendsenTlf. 97 16 62 75.SamlingsaftenKontaktperson: Henriette ogMorten SmedegaardTlf. 97 16 69 00 / 40 81 42 62.FredagsfamilieKontaktperson: Anette SønderbyTlf. 29 80 16 82.FDF FjelstervangKontaktpersoner:Inga Bank tlf. 97 17 56 66/ 23 71 95 45Thorbjørn Iversen tlf 26 65 20 14Tumlinge (1. og 2. klasse)Hver onsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.00.Pilte (3. og 4. klasse)Hver onsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.00.Væbnere (4. og 5. klasse)Hver torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.30.Seniorvæbnere og seniorer (7.-10. klasse)Hver torsdag fra 18.30 til 20.30.Stof til næste kirkeblad skal afleveressenest 15. februar 2013.Ny redaktør sender reminder ud, ogoplysning om ny redaktør vil heraf fremgå.Torsdag den 21. marts kl. 19.30:Påskemøde med besøg af Ingrid Markussen15


Gudstjenester i Vorgod ogF220jelstervangDag Kirkeåret Vorgod kirke Fjelstervang kirke11. nov. 23. s. e. trinitatis 10:30 Festgudstj. og indvielse af Ingenkirkehueset med kirkekaffe18. nov. 24. s. e. trinitatis 09:00 Lene Birkmose Ingen25. nov. S. s. i kirkeåret Ingen 10:00 Indvielsesgudstj. v. biskopElisabeth Dons ChristensenTeam Lynderup . 97 17 34 082. dec. 1. s. i advent 10:30 Adventsfamiliegudstjeneste 15:00 Adventsgudstjeneste4. dec. Ingen 19:00 Vi synger julen ind5. dec. 14:00 Adventsgudstj. og festsamvær Ingen9. dec. 2. s. i advent 09:00 Lene Birkmose Ingen12. dec. 19:00 Kirkekorenes julekoncert Ingen16. dec. 3. s. i advent Ingen 10:30 B21. dec. 08.20 Skolejulegudstjeneste 11:00 Skolegudstjeneste23. dec. 4. s. i advent 10:30 Der henvises til gudstjene- 10:30 Der henvises til gudstjenesteni Videbæk kirke kl.sten i Videbæk kirke kl.10.30 v. Johannes Esmarch 10.30 v. Johannes Esmarch24. dec. Juleaften 13:00 14:3016:0025. dec. Juledag 09:30 11:0026. dec. 2. juledag 09:00 Lene Birkmose Ingen30. dec. Julesøndag Ingen 09:00 Johannes Esmarch31. dec. Nytårsaften 23:15 Nytårsgudstjeneste Ingen1. jan. Nytårsdag 00:00 Der henvises til gudstjene- 00:00 Der henvises til gudstjenesteri Videbæk kl. 10.30 ster i Videbæk kl. 10.30og Herborg kl. 16.00 og Herborg kl. 16.00v. Gert Nicolajsen v. Gert Nicolajsen6. jan. Hellig trekonger 09:00 10:309. jan. 19:30 Gudstje. med fokus på bøn Ingen13. jan. 1. s. e. H. 3 K. 09:00 Lene Birkmose Ingen20. jan. 2. s. e. H. 3 K. Ingen 10:30 B27. jan. Septuagesima 10:30 B 09:003. feb. Seksagesima 09:00 Lene Birkmose Ingen10. feb. Fastelavn 13:30 I Vorgod-Barde Hallen: 10:30 Fastelavnsfamilie-Fastelavnsfamiliegudstj.gudstjeneste medmed efterflg. fastelavns-efterflg. tøndeslagningboller og tøndeslagning17. feb. 1. s. i fasten Ingen 09:0024. feb. 2. s. i fasten 10:30 B 09:003. mar. 3. s. i fasten Ingen 10:30 B10. mar. Midfaste 09:00 Johannes Esmarch Ingen17. mar. Mariæ bebudelse Ingen 09:00 Johannes Esmarch24. mar. Palmesøndag 10:30 B 09:00Se Kirkebil og Indsamlingerpå side 6B: Bibelhistorie/børnekirke

More magazines by this user
Similar magazines