12.03.2018 Views

Aktivitetshæfte for KFUM-Spejdernes Svanemærke

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SVANEMÆRKET<br />

<strong>Aktivitetshæfte</strong><br />

<strong>for</strong> "<strong>KFUM</strong>-<strong>Spejdernes</strong> <strong>Svanemærke</strong>"


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Værsgo. Her har du aktivitetshæftet <strong>for</strong> "<strong>KFUM</strong>-<strong>Spejdernes</strong> <strong>Svanemærke</strong>" ,<br />

der er blevet til i et samarbejde mellem <strong>KFUM</strong>-Spejderne i Danmark og<br />

Miljømærkning Danmark.<br />

God arbejdslyst.<br />

TAK TIL: Rikke Madsen Lauridsen, Bent Knudsen, Lone Hansen, Kristina<br />

Andersen, Ida Marie Haslev og Sara Borgioni, der alle bidrog med kreative<br />

og sjove ideer til aktivitetshæftet.<br />

TAK TIL: Tropspejderne i Hellerup <strong>for</strong> at afprøve udvalgte<br />

aktiviteter og give konstruktiv feedback.<br />

Tekst: Jakob Frost og Therese Bjørndal Halvorsen<br />

Grafisk design: Anne-Marie Krogh<br />

Foto: Johny Kristensen, Christian Bloch Hansen og Harald Møller<br />

Illustrationer: Anne-Marie Krogh og Miljømærkning Danmark<br />

Udgivet af <strong>KFUM</strong>-Spejderne i Danmark<br />

Version 01, marts 2017<br />

Henvisninger: ecolabel.dk og<br />

/ svanemaerket<br />

SVANEMÆRKET<br />

<strong>Svanemærke</strong>t tryksag 5041 0647<br />

2 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

<strong>KFUM</strong>-Spejderne tager<br />

medansvar <strong>for</strong> miljøet<br />

<strong>KFUM</strong>-Spejderne i Danmark og Miljømærkning Danmark er gået sammen<br />

om at udvikle et aktivitetshæfte målrettet: Ulve, Juniorer og Tropspejdere.<br />

<strong>KFUM</strong>-<strong>Spejdernes</strong> vision: ”Sammen rykker vi verden – med vilje” bliver <strong>for</strong>stærket<br />

af partnerskabet med Miljømærkning Danmark. Når vi rækker ud over os<br />

selv og indgår i et partnerskab som dette, tager vi initiativ til, at <strong>KFUM</strong>-Spejderne<br />

tager medansvar <strong>for</strong> miljøet. Med aktivitetshæftet kan op mod 12.000 spejdere<br />

få et kvalificeret kendskab til <strong>Svanemærke</strong>t. Herigennem kan spejderne<br />

opleve en stolthed over, at de sammen med andre bidrager til at passe på<br />

miljøet og hinanden.<br />

SVANEMÆRKET<br />

3


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

4


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Indhold<br />

INTRODUKTION 6<br />

Paletten 6<br />

Sådan tager du mærket 8<br />

<strong>Svanemærke</strong>t 9<br />

Livscyklus 10<br />

En svanemærket tryksag 12<br />

<strong>Svanemærke</strong>de servicer 13<br />

Svanejagt 15<br />

RÅVAREFASEN 17<br />

Til Spejderlederne 19<br />

Byg til nyt 20<br />

Naturlysestager 23<br />

Leg <strong>for</strong> miljøet 24<br />

<strong>Svanemærke</strong>t står <strong>for</strong> … 25<br />

PRODUKTIONSFASEN 27<br />

Til Spejderlederne 29<br />

Regnvandsopsamler 30<br />

Farv din egen T-shirt 33<br />

Byg en solovn 34<br />

BRUGSFASEN 37<br />

Til Spejderlederne 39<br />

Lav en snittekniv 40<br />

Svanepasser 43<br />

Klar, parat … Spejderlejr! 44<br />

<strong>Svanemærke</strong>t står <strong>for</strong> … 45<br />

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN 47<br />

Til Spejderlederne 49<br />

Papirproduktion 50<br />

Affaldssortering 53<br />

Tøjmarked 54<br />

<strong>Svanemærke</strong>t står <strong>for</strong> … 55<br />

OPSAMLING<br />

10 ting du nu ved om <strong>Svanemærke</strong>t 56<br />

Byg en svanemærket spejderhytte 57<br />

Tak 58<br />

5


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Paletten<br />

UDVIKLINGSOMRÅDER OG LÆRINGSZONER<br />

I <strong>KFUM</strong>-<strong>Spejdernes</strong> arbejdsprogram arbejdes der med<br />

udviklingen af spejderens kompetencer inden <strong>for</strong> de<br />

seks udviklingsområder i Paletten. Med aktiviteterne<br />

i dette hæfte er det oplagt at fokusere på spejderens<br />

udvikling på samme måde, som når man arbejder<br />

med andre af Palettens mærker. Aktiviteterne er knyttet<br />

til tre af Palettens seks udviklingsområder og dertil<br />

er tre læringszoner tilknyttet.<br />

SVANEMÆRKETS AKTIVITETER UDVIKLER<br />

SPEJDERNE:<br />

Socialt: Samfundsengagement<br />

Samfundsengagement er at udvikle sine kompetencer<br />

i <strong>for</strong>hold til at gøre en aktiv indsats <strong>for</strong> andre end<br />

sig selv. Spejderne skal opleve, at det at gøre en god<br />

gerning har en betydning <strong>for</strong> andre, og at man med<br />

en lille indsats kan gøre en stor <strong>for</strong>skel.<br />

Selvstændigt: Tag ansvar<br />

Læringszonen Tag ansvar skal udvikle spejderens<br />

kompetencer i <strong>for</strong>hold til at tage ansvar <strong>for</strong> de ud<strong>for</strong>dringer,<br />

de møder. Spejderne skal kunne vælge en ny<br />

vej og kunne <strong>for</strong>klare konsekvenserne af de valg, de<br />

træffer.<br />

Intellektuelt: Løs problemet<br />

Læringszonen Løs problemet skal udvikle spejdernes<br />

kompetencer i at arbejde løsningsorienteret i <strong>for</strong>hold<br />

til de problemer og ud<strong>for</strong>dringer, spejderne kan<br />

møde i hverdagen. Her skal spejderen også erkende,<br />

at der ikke kun er en løsning, men ofte flere gode<br />

løsninger på det samme problem eller den samme<br />

ud<strong>for</strong>dring.<br />

6 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

samfundsengagement<br />

fællesskab<br />

vær god ved din krop<br />

brug din krop<br />

kommunikation<br />

SOCIALT<br />

FYSISK<br />

løs problemet<br />

INTELLEKTUELT<br />

SELVSTÆNDIGT<br />

tag ansvar<br />

ÅNDELIGT<br />

FØLELSESMÆSSIGT<br />

kend dig selv<br />

moral og etik<br />

hvad tror vi på<br />

vores følelser<br />

slip følelserne fri<br />

INTRODUKTION<br />

7


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Sådan tager du mærket<br />

Når du som spejder tager "<strong>KFUM</strong>-<strong>Spejdernes</strong> <strong>Svanemærke</strong>",<br />

skal du sammen med din gruppe tage udgangspunkt<br />

i aktivitetshæftet. Hæftet er opbygget efter <strong>Svanemærke</strong>ts<br />

livscyklustankegang, som du møder på de næste<br />

sider. Sammen med din spejdergruppe skal du arbejde<br />

med alle fire faser i livscyklustankegangen:<br />

• Råvarefasen<br />

• Produktionsfasen<br />

• Brugsfasen<br />

• Affalds- og genbrugsfasen<br />

I hæftet finder du aktiviteter til hver fase. På én af de sidste<br />

sider er der en afkrydsningsliste med "10 ting du nu ved<br />

om <strong>Svanemærke</strong>t’". På den liste kan du løbende sætte et<br />

kryds, når du har lært noget nyt. Til sidst skal du sammen<br />

med de andre i gruppen bruge den viden, du har fået gennem<br />

aktiviteterne, til at bygge en miniudgave af en svanemærket<br />

spejderhytte.<br />

Del gerne dit arbejde med aktiviteterne med<br />

#svanemærket.<br />

God <strong>for</strong>nøjelse!<br />

8 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

<strong>Svanemærke</strong>t<br />

Kan du se svanen i logoet? Svanen symboliserer styrke<br />

og ren hed og bruges i det officielle miljømærke i<br />

Norden. Norden er Danmark, Sverige, Norge, Finland<br />

og Island.<br />

Du finder <strong>Svanemærke</strong>t på <strong>for</strong>skellige produkter,<br />

f.eks. på sæbe, møbler, vaskepulver og bagepapir. I<br />

Danmark findes der over 11.000 svanemærke de produkter<br />

og services. Alle produkter med <strong>Svanemærke</strong>t<br />

er blevet kontrolleret, så de lever op til specifikke<br />

krav, som skåner miljøet.<br />

Det kan være krav til, at man ikke bruger så meget<br />

energi, når man laver et produkt, og krav til, at shampoo<br />

og cremer ikke indeholder skadelige stoffer, som<br />

kan være dårlige <strong>for</strong> dig eller <strong>for</strong> miljøet.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t stiller <strong>for</strong>skellige krav til <strong>for</strong>skellige<br />

produkter. Det kan du læse mere om på www.ecolabel.dk.<br />

Bedre <strong>for</strong> miljøet. Bedre <strong>for</strong> dig.<br />

INTRODUKTION<br />

9


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Livscyklus<br />

<strong>Svanemærke</strong>t er, sammen med mærket EU-Blomsten, særligt i <strong>for</strong>hold til<br />

andre mærkeordninger. Forestil dig, at et produkt har et liv. Først skal der<br />

skaffes råvarer til produktet. Så skal produktet designes og produceres på<br />

en fabrik. Herefter bruges produktet. Og til sidst smides produktet ud – eller<br />

gives måske videre til genbrug. Det hele er en del af produktets liv, og <strong>for</strong> at<br />

produktet kan svanemærkes, skal det som regel leve op til nogle krav i alle<br />

faserne. Kravene afhænger af, hvilket produkt det er.<br />

Andre mærkeordninger stiller som regel kun krav til en enkelt fase, som<br />

f.eks. at råvarerne er dyrket på en måde, der ikke skader miljøet, men<br />

Svane mærket stiller krav til hele produktets liv.<br />

På de næste sider kan du læse mere om livscyklustankegangen. Du kan<br />

bl.a. læse, hvordan <strong>Svanemærke</strong>t stiller krav til en tryksag som dette hæfte,<br />

og hvordan det stiller krav til <strong>for</strong>skellige dele af en service som f.eks. en<br />

bilvaskehal.<br />

10 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

år du vælger miljømærkede varer og serices<br />

er du med til at drive<br />

roduktudviklingen AFFALD i en mere / bæredygtig<br />

etning. GENBRUG<br />

lle de ting vi omgiver os<br />

ed kommer fra et sted, og<br />

ar været igennem en<br />

roduktionsproces, hvor<br />

åvarer er blevet udvundet<br />

nten i <strong>for</strong>m af træ,<br />

ineraler eller andre<br />

essourcer. Derefter er der<br />

rugt energi og kemikalier<br />

il at fremstille selve<br />

roduktet, som er blevet<br />

akket ind og transporteret<br />

undt i verden. Til sidst<br />

liver det brugt af dig, og<br />

ndelig bliver det kasseret<br />

om affald eller recirkulret.<br />

ålet med miljømærkning<br />

r at mindske <strong>for</strong>brugets<br />

amlede miljøbelastning.<br />

er<strong>for</strong> ser miljømærkerne<br />

å hele produktets rejse og<br />

e miljøproblemer der<br />

pstår undervejs – til gavn<br />

ennesker, miljø og<br />

ordens ressourcer.<br />

AFFALDS-/<br />

GENBRUGSFASEN<br />

Affalds- /<br />

recirkulering<br />

Affalds-/<br />

recirkuleringsfasen<br />

Sidste del af produktets<br />

rejse er affalds- og genbrugsfasen.<br />

Eller måske er det i<br />

er det i virkeligheden her,<br />

rejsen<br />

rejsen begynder? Kan<br />

produktet eller dele af det<br />

genbruges? giftstoffer, Kan vi undgå, når produktet at<br />

der bliver frigivet giftstoffer,<br />

når produktet nedbrydes<br />

eller brændes? Kan vi tilføre<br />

jorden noget af det, vi tog,<br />

da vi udvandt råvarerne?<br />

Sidste del af produktets rejse er<br />

affalds- og recirkuleringsfasen.<br />

begynder? Kan produktet, eller<br />

dele af det, recirkuleres? Kan vi<br />

undgå, at der bliver frigivet<br />

nedbrydes eller brændes? Kan<br />

vi tilføre jorden noget af det, vi<br />

tog, da vi udvandt råvarerne?<br />

Forbrug<br />

RÅVAREFASEN<br />

Vi henter ressourcer fra naturen,<br />

men kan den nå at reetablere sig,<br />

efter vi har taget det, vi har brug<br />

<strong>for</strong>? Og beholder dyr og mennesker i<br />

Råvarefasen<br />

nærområdet deres livsgrundlag, når<br />

vi f.eks. fælder træer i deres skov?<br />

Vi henter ressourcer fra naturen, men kan den nå at reetablere<br />

sig efter at vi har taget det, vi har brug <strong>for</strong>?<br />

Og beholder dyr og mennesker i nærområdet deres livsgrundlag,<br />

når vi fx fælder træer i deres skov?<br />

RÅVARER<br />

Råvarer<br />

PRODUKTIONS-<br />

FASEN<br />

Kan vi bruge mindre<br />

Kan energi? der bruges Kan mindre der bruges<br />

færre skadelige<br />

kemikalier? Indgår<br />

træet fra bæredygtigt<br />

der genbrugsmaterialer,<br />

og er træet<br />

skovbrug?<br />

fra bæredygtigt<br />

skovbrug?<br />

Produktion<br />

Produktionsfasen<br />

Kan vi bruge mindre energi?<br />

miljøskadelig kemi? Indgår<br />

der genbrugsmaterialer og er<br />

BRUG<br />

BRUGSFASEN<br />

Brugsfasen<br />

Kan rengøringen klares med færre og mindre miljøskadelige<br />

kemikalier? Kan PCen klare sig med mindre strøm? Og<br />

kan <strong>Svanemærke</strong>ts skrappe kemikaliekrav beskytte dig?<br />

Kan rengøringen klares med færre<br />

og mindre skadelige kemikalier? Kan<br />

printeren klare sig med mindre strøm?<br />

Og er møblet i så god kvalitet, at du<br />

kan beholde det i mange år?<br />

PRODUKTION<br />

INTRODUKTION<br />

11


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

En svanemærket tryksag<br />

Et eksempel på et fysisk produkt, som kan miljømærkes.<br />

En svanemærket tryksag, som det hæfte du sidder med i hånden, er produceret<br />

på et svanemærket trykkeri. Tryksagen lever op til <strong>Svanemærke</strong>ts<br />

skrappe miljøkrav i alle fire faser af tryksagens livscyklus. Det betyder, at<br />

der bliver taget hensyn til naturen, klimaet og os mennesker. Målet med at<br />

svanemærke et produkt er at nedbringe den samlede miljøbelastning og på<br />

den måde passe på naturen og miljøet. Her kan du læse nogle af de krav,<br />

der er til en svanemærket tryksag.<br />

Råvarefasen<br />

Papiret skal laves med en andel af træ, som kommer<br />

fra bæredygtigt skovbrug, og/eller af genbrugspapir<br />

eller savsmuld. Bæredygtigt skovbrug betyder, at<br />

der ikke bliver brugt træ, som stammer fra beskyttede<br />

områder som gammel urørt skov eller skove med<br />

høj bevaringsværdi, når man laver papirmassen til<br />

papiret. Det betyder også, at der ikke bliver fældet<br />

mere træ, end skoven kan nå at reproducere, og at<br />

dyre- og plantelivet bliver beskyttet.<br />

Produktionsfasen<br />

Fabrikken, som laver papirmassen, og trykkeriet,<br />

som laver tryksagen, skal bruge så lidt energi som<br />

muligt og <strong>for</strong>urene mindst muligt. Der er skrappe<br />

krav til de kemikalier, de må bruge. Kemikalierne<br />

skal nemlig tage hensyn til vores vandmiljø, så vores<br />

drikkevand ikke bliver <strong>for</strong>urenet. Når fabrikkerne<br />

lever op til Svane mærkets skrappe kemikaliekrav,<br />

passer de samtidig godt på de mennesker, der arbejder<br />

på fabrik kerne, <strong>for</strong>di de får et renere arbejdsmiljø.<br />

Brugsfasen<br />

Trykfarver er en slags kemikalier. Der<strong>for</strong> stiller <strong>Svanemærke</strong>t<br />

krav til de trykfarver, der må bruges til en tryksag.<br />

Affald/genbrug<br />

Når du en dag smider dit hæfte væk, skal det i en papircontainer<br />

til genbrug. Her vil kravene i de tidligere<br />

faser betyde, at tryksagen er egnet til at indgå i genbrug.<br />

Det betyder, at tryksagen kan bruges til at lave<br />

nye tryksager eller noget andet lavet af papir.<br />

12 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

<strong>Svanemærke</strong>de servicer<br />

Her er nogle eksempler på servicer, som kan miljømærkes.<br />

Det er ikke kun fysiske produkter,<br />

der kan få et <strong>Svanemærke</strong>. Det kan<br />

servicer også.<br />

En service er noget, du køber, men ikke får med hjem.<br />

Du og din familie kan f.eks. have brug <strong>for</strong> at få vasket<br />

jeres bil i en bilvaskehal, overnatte på et hotel eller<br />

sende noget tøj på renseri – så kan I købe den service,<br />

at nogle andre tager sig af opgaven.<br />

De firmaer, som tilbyder svanemærkede servicer, lever<br />

op til skrappe krav, der nedbringer den samlede<br />

miljøbelastning. Fuldstændig som et svanemærket<br />

produkt gør det. Kravene til en svanemærket service<br />

kan bare ikke så nemt <strong>for</strong>klares med livscyklus-tegningen<br />

på side 11, eller som i eksemplet på side 12.<br />

Her kan du se et par eksempler på svanemærkede<br />

servicer – og hvad de gør <strong>for</strong> at begrænse miljøbelastningen:<br />

En svanemærket bilvaskehal:<br />

• En del af vandet fra bilvaskehallen bliver til spildevand<br />

på samme måde, som når vi hælder opvaskevandet<br />

ud. Men her skal en svanemærket<br />

bilvaskehal sørge <strong>for</strong>, at der ikke er en masse metaller<br />

og snavs, som ender i kloakken. Det gør den<br />

ved at rense spildevandet, så der udledes mindre<br />

olie og færre uønskede metaller i kloakken, f.eks.<br />

zink, kobber, bly og krom.<br />

• Begrænser <strong>for</strong>bruget af rent vand <strong>for</strong>di man også<br />

bruger renset spildevand fra sidste bilvask.<br />

• Bruger vaske- og plejemidler, der lever op til<br />

skrappe kemikaliekrav. Bilvaskehallen skal f.eks.<br />

også dosere sæben korrekt, så der ikke bliver brugt<br />

mere end nødvendigt.<br />

Et svanemærket hotel:<br />

• Sparer på elektriciteten og begrænser dermed<br />

CO2-udslippet. Det gør de f.eks. ved at installere<br />

energieffektiv belysning og ventilationsanlæg, der<br />

kun kører, når der er nogen i rummet.<br />

• Sparer på vandet. Det gør de f.eks. med vandhaner<br />

og blandingsbatterier, hvor mindre vand løber<br />

igennem.<br />

• Serverer et udvalg af økologisk mad og vegetariske<br />

retter.<br />

INTRODUKTION<br />

13


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

14 INTRODUKTION


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Svanejagt<br />

Du har nu fået kendskab til <strong>Svanemærke</strong>t, hvordan<br />

det ser ud, og hvad det vil sige, at et produkt har en<br />

livscyklus med <strong>for</strong>skellige faser.<br />

Der er ting, som ikke kan svanemærkes f.eks. mad og<br />

drikkevarer. Her er det Ø-mærket, som står <strong>for</strong> miljørigtig<br />

produktion.<br />

Man kan heller ikke svanemærke ting, som kan være<br />

decideret farlige <strong>for</strong> os eller miljøet f.eks.:<br />

• Cigaretter<br />

• Våben<br />

• Fyrværkeri<br />

• Klorin<br />

Nu skal du gå på jagt efter svanemærkede produkter<br />

derhjemme og i spejderhytten. Det kan være<br />

håndsæbe, bagepapir, tusser, opvaskemiddel, papir,<br />

toiletpapir, batterier og meget mere. Listen af svanemærkede<br />

produkter er rigtig lang, så husk at kigge<br />

alle steder. Også i supermarkedet, næste gang du er<br />

ude at handle med dine <strong>for</strong>ældre.<br />

Eksempler på ting som kan<br />

svane mærkes<br />

· Huse<br />

· Senge<br />

· Madpapir<br />

· Hoteller<br />

· Vaskehaller til biler<br />

· Legetøj<br />

· Cremer<br />

· Rengøringsmidler<br />

· Tøj<br />

· Printere<br />

· Maling<br />

· Toiletpapir<br />

· Stearinlys<br />

Se efter <strong>Svanemærke</strong>t<br />

Du kan se alle de produkter, der kan svanemærkes,<br />

på ecolabel.dk under "Produkter".<br />

INTRODUKTION<br />

15


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

16 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

RÅVAREFASEN<br />

RÅVAREFASEN<br />

17


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Råvarer er materialer, som kommer fra naturen og bruges til at<br />

lave produkter. Det kan f.eks. være træ, som bruges til at bygge<br />

med, metal, som bruges til skruer, eller olie, som bruges til<br />

plastik. Træ, metal og olie er jordens ressourcer, og dem skal vi<br />

passe på. Der<strong>for</strong> stiller <strong>Svanemærke</strong>t krav til, at virksomheder<br />

ikke bruger <strong>for</strong> mange ressourcer, og at de udvinder dem på en<br />

bæredygtig måde.<br />

Nogle gange stiller <strong>Svanemærke</strong>t også krav om, at råvarerne<br />

skal komme fra genbrug. Andre gange må råvarerne derimod<br />

ikke komme fra genbrug – f.eks. hvis det er til mademballage,<br />

<strong>for</strong>di det vil kunne skade sundheden. Hvis det ikke er muligt at<br />

anvende genbrugsmaterialer, skal materialerne være mulige at<br />

<strong>for</strong>ny som f.eks. træ. Ressourcerne skal udnyttes på en skånsom<br />

måde, der sikrer, at ressourcen også vil være tilgængelig<br />

<strong>for</strong> de børn, I får og også deres børn.<br />

18 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Til Spejderlederne<br />

I råvarefasen, som er den første fase i <strong>Svanemærke</strong>ts<br />

livscyklustankegang, er målet, at spejderne får kendskab til<br />

disse punkter:<br />

• At vi henter råvarer fra naturen, f.eks. olie til plastik, træ til møbler<br />

og bomuld til tøj, og at disse ressourcer ikke er ubegrænsede.<br />

• Hvis vi bliver ved med at bruge jordens ressourcer lige så hurtigt,<br />

som vi gør nu, har vi i år 2050 behov <strong>for</strong> mere end to jordkloder.<br />

• Når <strong>Svanemærke</strong>t er på en ting, f.eks. en seng eller en papirblok,<br />

er den fremstillet med brug af færrest mulige nye ressourcer.<br />

Det betyder, at de råvarer, der er brugt, så vidt muligt er<br />

bæredygtige eller kommer fra genbrug.<br />

RÅVAREFASEN<br />

19


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Byg til nyt<br />

Et produkt består ofte af flere mindre dele. Og der er<br />

brugt mange <strong>for</strong>skellige råvarer til at producere f.eks.<br />

en stol, en legetøjsbil eller en dukkevogn. <strong>Svanemærke</strong>t<br />

stiller krav til, at genanvendelige dele bliver brugt til nye<br />

produkter.<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Til spejdermødet skal du medbringe en eller flere<br />

ting, som du ikke længere bruger, eller som er gået<br />

i stykker. Hvis du ikke har noget, som er gået i stykker,<br />

derhjemme, så spørg dine naboer eller på genbrugsstationen.<br />

Det kan også være gamle shampooflasker,<br />

en legetøjsbil, plastikting mm.<br />

Til spejdermødet skal du skille de <strong>for</strong>skellige ting ad<br />

og sortere de <strong>for</strong>skellige dele, efter hvilke råvarer de<br />

er lavet af. Herefter skal du finde på noget brugbart,<br />

som du kan bygge ud af de materialer, du har til rådighed.<br />

Det kan være alt fra et en sparegris, et kunstværk<br />

af en svane eller noget helt tredje.<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Lav et kunstværk af<br />

materialerne.<br />

Besøg en genbrugsstation.<br />

Tal om, hvilke råvarer<br />

der er brugt til produktets<br />

<strong>for</strong>skellige<br />

dele.<br />

20<br />

RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

RÅVAREFASEN<br />

21


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

22 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Naturlysestager<br />

Nu skal du gå ud i skoven og finde pinde og grene,<br />

som du kan bruge til at lave lysestager. <strong>Svanemærke</strong>t<br />

stiller krav til, at naturens ressourcer bruges på<br />

en skånsom måde. Husk det, når du går i skoven <strong>for</strong><br />

at finde pinde til lysestagerne.<br />

En anden måde at skåne naturen på er at bruge materialer<br />

fra genbrug. Til lysestagerne skal du også bruge<br />

gamle syltetøjsglas eller lignende. Du skal vaske<br />

dem med kogende vand og sæbe.<br />

Når glassene er rene, og pindene er fundet, kan du<br />

med en limpistol gå i gang med at lave dine lysestager.<br />

MATERIALER<br />

• Syltetøjsglas<br />

• Pinde<br />

• Limpistol<br />

• <strong>Svanemærke</strong>de stearinlys<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Oplev skovens stilhed<br />

og tal om, hvordan<br />

I kan bidrage til at<br />

passe på skoven.<br />

Besøg skoven og<br />

hør om bæredygtigt<br />

skovbrug.<br />

Undersøg, hvordan<br />

glas produceres og<br />

genanvendes.<br />

RÅVAREFASEN 23


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Leg <strong>for</strong> miljøet<br />

I dag ved vi, at hvis vi bliver ved med at bruge jordens<br />

ressourcer lige så hurtigt, som vi gør nu, har vi i 2050<br />

behov <strong>for</strong> mere end to jordkloder.<br />

Sammen med patruljen skal du udvikle en leg, som<br />

handler om råvarefasen i et produkts livscyklus. Det<br />

kan f.eks. være en kimsleg eller en helt anden leg. I<br />

kan dykke ned i fasen og de tidligere aktiviteter <strong>for</strong> at<br />

finde inspiration til legen.<br />

FAKTA<br />

• Olie → plastik<br />

• Bomuld → tøj<br />

• Træ → møbler<br />

• Husdyrgødning → biogas<br />

• Bomuld → vat<br />

• Uld → tøj<br />

• Kobber → ledninger<br />

• Olie → kemikalier<br />

• Malm → metal<br />

• Metaller → elektronik<br />

• Træ → papir<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Lav et vendespil med<br />

råvarer.<br />

Lav kimsleg med<br />

produktet og /eller<br />

råvarer.<br />

Lav et spil, der har<br />

fokus på bæredygtighed<br />

eller genbrug.<br />

24 RÅVAREFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

FAKTA<br />

<strong>Svanemærke</strong>t står <strong>for</strong> …<br />

… skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af<br />

produktets livscyklus<br />

For hver produktgruppe er der udarbejdet <strong>for</strong>skellige miljøkrav,<br />

som producenterne skal overholde, før de må bruge <strong>Svanemærke</strong>t<br />

på deres produkter og services. De skrappe miljøkrav har til mål at<br />

mindske den samlede miljøbelastning. Der<strong>for</strong> ser miljømærket på<br />

hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs.<br />

Det er til gavn <strong>for</strong> mennesker, miljø og jordens ressourcer.<br />

RÅVAREFASEN<br />

25


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

26 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

PRODUKTIONS-<br />

FASEN<br />

PRODUKTIONSFASEN<br />

27


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

CO 2 CO2<br />

Forarbejdning af råvarer, som bruges til et produkt, og selve<br />

produktionen kræver ofte energi, vand og kemikalier. Det kan<br />

<strong>for</strong>urene luften og vandet og der<strong>for</strong> være skadeligt <strong>for</strong> naturen<br />

og os mennesker. <strong>Svanemærke</strong>t stiller krav til produktionsfasen<br />

<strong>for</strong> at sikre, at vi passer bedst muligt på vores natur og klimaet.<br />

Det vil sige, at der ikke må bruges skadelige kemikalier eller<br />

bruges <strong>for</strong> meget energi.<br />

Hvis produkter har en god kvalitet og lang holdbarhed, skal<br />

vi ikke hele tiden købe nyt og bruge unødvendigt meget af en<br />

ressource. Der<strong>for</strong> hænger god kvalitet og bæredygtighed sammen.<br />

Og der<strong>for</strong> stiller <strong>Svanemærke</strong>t også krav til produkternes<br />

kvalitet.<br />

28 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Til Spejderlederne<br />

I den anden fase i <strong>Svanemærke</strong>ts livscyklustankegang er<br />

det målet, at spejderne <strong>for</strong>står at:<br />

• De varer, vi køber, er resultatet af en produktionsproces.<br />

I produktionen bliver råvarerne <strong>for</strong>arbejdet.<br />

• Forarbejdningen kræver næsten altid energi og kemikalier.<br />

Det kan være skidt <strong>for</strong> vores natur, luft og vand.<br />

• Når <strong>Svanemærke</strong>t er på en vare, betyder det, at der blev<br />

passet på naturen og klimaet, da varen blev produceret.<br />

• Det betyder også, at kvalitet og holdbarhed skal være god,<br />

så vi ikke hele tiden skal købe nyt.<br />

PRODUKTIONSFASEN<br />

29


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Regnvandsopsamler<br />

Hver dag bruges der rigtig meget vand til rigtig mange<br />

<strong>for</strong>skellige ting. Det kan være vand til at drikke,<br />

til badet, til opvasken eller tøjvasken, til at vande<br />

blomster med og ikke mindst til at lave mange af de<br />

produkter, vi f.eks. køber i supermarkedet.<br />

Det er nemt at glemme, at vand ikke er en uudtømmelig<br />

kilde. Vand pumpes op af jorden, hvilket kræver<br />

energi. Der<strong>for</strong> er det en god ide at opsamle regnvand,<br />

som kan bruges til at vande blomster, skylle<br />

sko og støvler og lignende.<br />

SÅDAN TILPASSER DU<br />

SOM SPEJDERLEDER<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Reflekter over, til<br />

hvad og hvor regnvandet<br />

kan bruges.<br />

Besøg et vandrensningsanlæg.<br />

Du skal sammen med din patrulje lave en regnvandsopsamler,<br />

som kan bruges enten ved hytten eller på<br />

spejderlejren. Du kan lade dig inspirere af illustrationen<br />

på næste side.<br />

Trop:<br />

Rens regnvand.<br />

Husk at du ikke må drikke regnvand, og at du heller<br />

ikke må bade i regnvand, da det ikke er så rent som<br />

vandet i vandhanen.<br />

30 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

PRODUKTIONSFASEN<br />

31


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

32 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Farv din egen T-shirt<br />

<strong>Svanemærke</strong>t stiller skrappe krav til, hvilke kemikalier<br />

og mængden af kemikalier der må bruges til at lave et<br />

produkt. Kemikalier kan være skadelige <strong>for</strong> miljøet, og<br />

nogle kemikalier kan f.eks. skade vores kroppe. Nu skal<br />

du prøve at lave farver, hvor der ikke er tilsat kemikalier<br />

– de er nemlig kogt på grønsager.<br />

LAV FARVER<br />

Hak grøntsagerne, og læg dem i en gryde med vand.<br />

Der skal være dobbelt så meget vand som grøntsager.<br />

Herefter skal grøntsagerne simre i en lille time.<br />

Når grøntsagerne er kogt færdig, skal vandet sies<br />

fra. Nu har du farverne, som kan bruges til at farve<br />

T-shirts, male på æg og mange andre sjove aktiviteter.<br />

spinat = lys grøn<br />

rødkål = lilla<br />

skallen på løg = orange<br />

MATERIALER<br />

• Gryder<br />

• Hvide bomulds T-shirts<br />

• Grøntsager<br />

• Eddike<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Farv æg.<br />

T-SHIRTEN<br />

Hvis du vælger at farve en T-shirt med grøntsagsfarverne,<br />

skal du gøre T-shirten modtagelig over <strong>for</strong> farverne.<br />

Det gør du ved at koge en bomulds T-shirt i 1<br />

del eddike og 4 dele vand i en lille time. Når T-shirten<br />

er kogt færdig, skyller du den i koldt vand.<br />

Du kan nu farve T-shirten ved at lægge den i vandet<br />

med farve. Jo længere T-shirten ligger i farven, desto<br />

mere farve tager den imod.<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Eksperimenter med<br />

at lave flere farver.<br />

Undersøg de problemer,<br />

kemikalier i tøj<br />

kan medføre.<br />

PRODUKTIONSFASEN<br />

33


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Byg en solovn<br />

<strong>Svanemærke</strong>t stiller krav til, at energi<strong>for</strong>bruget ved<br />

et produkt eller en service er så minimalt som muligt.<br />

De hyppigste energi<strong>for</strong>mer:<br />

A. Vedvarende energi<br />

Mange energikilder er afhængige af jordens ressourcer.<br />

Dette gælder ikke <strong>for</strong> vedvarende energi, og det<br />

er der<strong>for</strong> en god <strong>for</strong>m <strong>for</strong> energi, da sol og vind ikke<br />

bliver brugt op.<br />

Du skal nu prøve at bygge en ovn, der virker ved<br />

hjælp af solens energi. På internettet findes der også<br />

mange seje instruktioner til at lave effektive solovne.<br />

SÅDAN GØR DU:<br />

B. Forbrændingsenergi<br />

C. Strålingsenergi<br />

1. Afstanden mellem de to kasser skal være 5 cm.<br />

Mellemrummet mellem kasserne skal fyldes ud<br />

med et isolerende materiale f.eks. avispapir eller<br />

flamingo. Husk også at lægge isolering i bunden.<br />

2. Lim sølvpapir på den yderste kasses flapper, så<br />

solens lys kan reflekteres ned i den inderste kasse.<br />

3. Mal den inderste kasse sort, så den tiltrækker solens<br />

stråler.<br />

4. Akrylpladen lægges på den inderste kasse som<br />

låg. Det tillader varmen fra solens stråler at trække<br />

ind, samtidig med at låget holder på varmen.<br />

34 PRODUKTIONSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

MATERIALER<br />

• 2 kasser, den ene skal kunne<br />

være inde i den anden<br />

• Sort maling<br />

• Sølvpapir<br />

• Avispapir, halm eller<br />

flamingo<br />

• Gennemsigtig akrylplade til<br />

låg, kan fås i byggemarkeder<br />

• Gaffatape<br />

• Termometer<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Lav dej til at bage i<br />

solovnen.<br />

Undersøg, hvilke<br />

andre vedvarende<br />

energi<strong>for</strong>mer der<br />

findes.<br />

Lav en vindmølle,<br />

som kan producere<br />

lys.<br />

PRODUKTIONSFASEN<br />

35


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

36 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

BRUGSFASEN<br />

BRUGSFASEN<br />

37


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Brugsfasen er der, hvor du, din familie og mange andre danskere<br />

bruger de produkter, I køber. <strong>Svanemærke</strong>t sikrer, at der bliver<br />

passet godt på både miljøet og på dig, når du bruger produkterne.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t stiller f.eks krav til, hvilke og hvor mange kemikalier<br />

der er i produktet.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t stiller også krav til kvalitet og holdbarhed. På et<br />

produkts emballage finder du de retningslinjer, der er <strong>for</strong>, hvordan<br />

et produkt skal bruges. På den måde kan et produkt holde<br />

længst muligt og skade mindst muligt. Det er der<strong>for</strong> altid en god<br />

ide at læse på pakken, inden du bruger produktet.<br />

38 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Til Spejderlederne<br />

I brugsfasen, som er den tredje i <strong>Svanemærke</strong>ts<br />

livscyklustankegang, er målet, at spejderne kender til<br />

disse punkter:<br />

• Det har betydning <strong>for</strong> både os selv og <strong>for</strong> natur og klima, når<br />

vi bruger en vare.<br />

• F.eks. havner vaskepulveret og shampooen i spildevandet,<br />

tv’et bruger strøm, og cremen optages i kroppen.<br />

• Når <strong>Svanemærke</strong>t er på en vare, er den bedre <strong>for</strong> miljøet og<br />

bedre <strong>for</strong> dig.<br />

BRUGSFASEN<br />

39


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Lav en snittekniv<br />

Formålet med <strong>Svanemærke</strong>t er at<br />

reducere den samlede miljøbelastning.<br />

Der<strong>for</strong> stiller <strong>Svanemærke</strong>t<br />

også krav til kvalitet – og ved nogle<br />

produkter også krav til, at de skal<br />

kunne repareres. På den måde kan<br />

et produkt nemlig holde længere,<br />

og dermed sparer man både råvarer<br />

og energi<strong>for</strong>brug til produktion<br />

af nye produkter.<br />

Du skal nu lave din egen snitte kniv,<br />

som med lidt pleje kan holde hele<br />

livet.<br />

Sådan gør du<br />

Knivbladet pakkes <strong>for</strong>svarligt ind i<br />

malertape. Så kan du holde fast i<br />

det uden at skære dig.<br />

1. Find et stykke træ, som kan bruges<br />

til skaftet. Træet bankes fast<br />

på knivens angel. Det gør du ved<br />

at sætte kniven fast i en skruestik<br />

eller ned i en huggeblok. Anglen<br />

skal være parallel med årringene<br />

i træet. Hvis kniven har en lang<br />

angel, kan den afkortes.<br />

2. Du kan opleve, at selv om træet<br />

er helt friskt, så kan det flække –<br />

så er det bare at prøve igen. Hvis<br />

træet viser tegn på at flække, er<br />

du også nødt til prøve igen, da<br />

træet vil flække helt, når træet<br />

tørrer.<br />

3. Når skaftetræet sidder godt fast,<br />

er det tid til at snitte, file og pudse,<br />

indtil du har et godt og personligt<br />

skaft.<br />

4. Fugtigt træ kan med <strong>for</strong>del tørres<br />

i et køleskab <strong>for</strong> at undgå, at<br />

træet flækker.<br />

5. Når skaftet har den <strong>for</strong>m, det<br />

skal have, skal træet behandles<br />

med olie – f.eks. solsikkeolie.<br />

MATERIALER<br />

• 1 knivklinge (kan købes på<br />

nettet og i nogle friluftsbutikker)<br />

• Et stykke friskfældet ahorn<br />

eller birk<br />

• Malertape<br />

• Kniv, fil, rasp og sandpapir<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Lav et personligt skaft<br />

til hver deres kniv<br />

Lav en skede til deres<br />

kniv<br />

Deltag i hele processen<br />

fra valg af klinger,<br />

skaft, metode osv.<br />

40 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

BRUGSFASEN 41


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

42 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Svanepasser<br />

Som du nu ved, passer <strong>Svanemærke</strong>t rigtig godt på<br />

miljøet og dermed også på dig. Der<strong>for</strong> skal du nu<br />

passe på svanerne ved at være svanepasser.<br />

Til at løse opgaven skal du lave bue og pil. Når du har<br />

lavet din bue og pil, er det tid til at løfte opgaven som<br />

svanepasser ude på jagtmarken.<br />

Til at begynde med skal du lave en tydeligt markeret<br />

jagtmark. Det er vigtigt, at alle kan se, at der inden<br />

<strong>for</strong> et konkret område bliver skudt med bue og pil.<br />

Så kommer ingen til skade.<br />

<strong>Svanemærke</strong>de produkter og ikke-svanemærkede<br />

produkter sættes op i <strong>for</strong>skellige højder og sværhedsgrader.<br />

Det skal være tydeligt, hvilke produkter<br />

der er svaner (de svanemærkede produkter), og<br />

hvilke produkter (ikke-svanemærkede produkter) du<br />

som svanepasser skal nedlægge.<br />

MATERIALER<br />

• Snittekniv<br />

• Grene – der skal være nok til<br />

både bue og pile<br />

• Snor – skal være solid og<br />

gerne en anelse elastisk<br />

• Snor til at afmærke<br />

skydebanen<br />

• Træstubbe til at stille produkterne<br />

på<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Tegn <strong>Svanemærke</strong>t.<br />

Lav selv skydebanen<br />

og skilte til produkterne.<br />

Trop:<br />

Sammenlign indholdsdeklarationerne<br />

på<br />

svanemærkede og<br />

ikke-svanemærkede<br />

produkter.<br />

BRUGSFASEN<br />

43


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Klar, parat … Spejderlejr!<br />

På alle svanemærkede rengøringsprodukter findes<br />

der en vejledning til, hvordan produktet doseres korrekt.<br />

På den måde sikrer <strong>Svanemærke</strong>t, at et produkt<br />

kan række længst muligt og skade mindst muligt.<br />

Der<strong>for</strong> er det vigtigt, at du doserer rigtigt, når du vasker<br />

dit spisegrej, smører en gryde ind i brun sæbe mm.<br />

Inden årets sommerlejr eller en anden spejdertur<br />

med gruppen skal du sørge <strong>for</strong>, at alt dit udstyr er<br />

gjort rent og klar til at tage i brug, når du kommer<br />

frem. Til klargøringen er det en god ide at vaske det<br />

spejdergrej, du skal have med. På samme måde kan<br />

du også regne ud, hvor meget sæbe du skal have med<br />

på turen.<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Pioner så meget som<br />

muligt med en konkret<br />

mængde rafter<br />

og reb.<br />

HUSK AT:<br />

Jo længere levetid → jo færre råvarer<br />

skal der bruges → jo mindre energi, vand<br />

og kemikalier skal der bruges → jo færre<br />

produkter skal transporteres rundt i verden<br />

→ jo færre kemikalier udledes ved brug → jo<br />

mindre affald produceres.<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Lav en pakkeliste og<br />

marker, hvilke ting<br />

der fås i en svanemærket<br />

udgave.<br />

Undersøg, hvilke kemikalier<br />

der kan være<br />

sundhedsskadelige.<br />

44 BRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

FAKTA<br />

<strong>Svanemærke</strong>t står <strong>for</strong> …<br />

… stramning af krav<br />

– <strong>for</strong> at skabe en bæredygtig udvikling<br />

Cirka hvert fjerde-femte år strammes kravene til en specifik produktgruppe.<br />

Når der kommer nye krav, skal alle miljømærkede<br />

varer i produktgruppen dokumentere, at de lever op til de nye krav.<br />

Ellers må de ikke længere have <strong>Svanemærke</strong>t på. På den måde<br />

sørger <strong>Svanemærke</strong>t <strong>for</strong> en bæredygtig udvikling.<br />

BRUGSFASEN<br />

45


HELSID<br />

SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

46 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

EFOTO<br />

AFFALDS- /<br />

GENBRUGSFASEN<br />

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN<br />

47


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Affald er alt det, der skal smides ud, når man har brugt et produkt.<br />

Det vil sige selve produktet og evt. emballage, som produktet er<br />

pakket ind i.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t stiller krav til, at mængden af affald skal være så<br />

lille som mulig. Hvis der er muligt, skal svanemærkede produkter<br />

bruge genbrugsmateriale til produkterne og emballagen. Og<br />

ved nogle produkttyper kræver <strong>Svanemærke</strong>t, at man nemt skal<br />

kunne skille produkterne ad, så dele af produktet kan bruges til<br />

nye produkter.<br />

For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at <strong>for</strong>brugerne –<br />

altså dig og din familie – sorterer affaldet korrekt. På et produkt<br />

kan du ofte læse, om det kan genanvendes, og hvordan du sorterer<br />

affaldet rigtigt.<br />

48 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Til Spejderlederne<br />

I affalds- / genbrugsfasen, som er den fjerde fase i<br />

<strong>Svanemærke</strong>ts livscyklustankegang, er målet,<br />

at spejderne får kendskab til disse punkter:<br />

• Når vi er færdige med at bruge en ting, skal den enten smides<br />

ud, bruges til at lave nye ting af eller gives videre til andre, der<br />

kan bruge den.<br />

• Det har stor betydning <strong>for</strong> naturen og klimaet, hvad der sker<br />

med en ting, når vi er færdige med at bruge den.<br />

• Når en service, f.eks. et hotel, er svanemærket, skal hotellet<br />

blandt andet sortere sit affald, så mest muligt kan genanvendes.<br />

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN 49


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Papirproduktion<br />

Når vi genbruger ting, eller når vi<br />

f.eks. laver nye ting af genbrugsmaterialer,<br />

sparer vi på jordens<br />

ressourcer.<br />

Til papirproduktion bruges der<br />

træer. <strong>Svanemærke</strong>t stiller, som du<br />

hørte om på siden om en svanemærket<br />

tryksag, krav til, at en del<br />

af papiret skal laves af træ, der<br />

kommer fra bæredygtigt skovbrug,<br />

og/eller af genbrugs papir eller<br />

savsmuld.<br />

Nu skal du selv lave papir af genbrugsmaterialer.<br />

Aktiviteten kan<br />

svine en smule, men det gør ikke så<br />

meget. Du skal blot huske, hvad du<br />

har lært om brug af vaskemiddel,<br />

når du rydder op.<br />

Aktiviteten strækker sig over to<br />

spejdermøder.<br />

Papirmassen<br />

1. Riv gammelt avispapir, æggebakker<br />

osv. i små stykker og<br />

hæld kogende vand over, så<br />

det dækker alt papiret og lidt<br />

til. Lad papiret stå i en times<br />

tid. Mens du venter, skal du<br />

lave en papirramme.<br />

2. Efter en time skal du blende<br />

papiret i en blender. Hvis det<br />

er svært, skal der mere vand i<br />

papirmassen.<br />

Trærammerne<br />

1. Sav listerne op i 4 stk. af 18<br />

cm og 4 stk. af 24 cm. Sæt<br />

listerne sammen, så du får to<br />

lige store rammer.<br />

2. Sæt insektnet eller stålnet<br />

stramt på den ene ramme<br />

med en klipsemaskine.<br />

3. Lad listerne tørre til næste<br />

spejdermøde.<br />

Papiret<br />

1. Find trærammen og papirmassen<br />

fra sidste spejder -<br />

møde. Rør godt rundt i<br />

papirmassen, inden du går i<br />

gang.<br />

2. Hold trærammerne tæt<br />

sammen, så de ikke glider fra<br />

hinanden. Nettet skal være<br />

i midten af de to rammer.<br />

Placér rammen uden net<br />

øverst.<br />

3. Rammerne dyppes lodret ned<br />

i papirmassen. Mens rammerne<br />

holdes nede i papirmassen,<br />

vendes den fra lodret til<br />

vandret. Rammen føres ind<br />

mod kroppen/dig selv.<br />

4. Løft rammerne vandret op<br />

over papirmassen, ryst let og<br />

lad vandet dryppe fra. Løft den<br />

øverste træramme uden net<br />

af. Undgå, at der drypper vand<br />

ned på papiroverfladen. Læg<br />

den øverste ramme væk. Bær<br />

rammen med det våde papir<br />

hen på et fugtet viskestykke.<br />

5. Tip den over, så papiroverfladen<br />

lægges mod det<br />

fugtede stof. Dup bagsiden af<br />

trådnettet på rammen med en<br />

svamp. Løft derefter <strong>for</strong>sigtigt<br />

rammen med trådnettet af.<br />

6. Lad papiret tørre. Du kan evt.<br />

lægge et stykke avis over og<br />

stryge det tørt.<br />

50 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

MATERIALER<br />

• En stor balje<br />

• Papirrester, æggebakker,<br />

mm.<br />

• Vand, evt. regnvand<br />

• Blender<br />

• Trælister<br />

• Nylon / stålnet<br />

• Klipsemaskine<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Lav også kul til at<br />

tegne på papiret.<br />

Undersøg, hvordan<br />

papirproduktion på<br />

en fabrik <strong>for</strong>egår.<br />

Trop:<br />

Diskuter, hvor<strong>for</strong> det<br />

er vigtigt, at vi passer<br />

på træer og skove.<br />

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN<br />

51


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

52 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Affaldssortering<br />

Vi danskere producerer store mængder affald. Hvis<br />

du tænker på, hvor meget du smider ud i løbet af en<br />

dag, og hvor mange andre, som smider lige så meget<br />

ud i resten af Danmark, så bliver det til rigtig meget<br />

affald.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t ser affald som en ressource, der skal<br />

udnyttes. Mange ting kan genbruges og laves om til<br />

noget nyt. Der<strong>for</strong> er det vigtigt, at vi sorterer vores<br />

affald.<br />

På en emballage er der ofte en mærkning, som <strong>for</strong>tæller,<br />

hvordan den skal sorteres. Du skal begynde<br />

med at finde <strong>for</strong>skellige mærkninger på <strong>for</strong>skelligt<br />

emballage. Bagefter skal du undersøge, hvad de <strong>for</strong>skellige<br />

mærkninger betyder.<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Undersøg, hvor i<br />

nærområdet I kan<br />

aflevere tøj og sko.<br />

Besøg en lokal genbrugsstation.<br />

Besøg affalds<strong>for</strong>brændingen<br />

i nærområdet.<br />

Til sidst skal du undersøge de lokale affaldsregler, så<br />

du kan lave en affaldssortering i spejderhytten. Tal<br />

gerne om, hvad de <strong>for</strong>skellige dele af din affaldssortering<br />

kan bruges til.<br />

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN<br />

53


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Tøjmarked<br />

MATERIALER<br />

<strong>Svanemærke</strong>t ser affald som en ressource, som skal<br />

udnyttes, når det er muligt. Det blev du allerede bekendt<br />

med i råvarefasen, hvor <strong>Svanemærke</strong>t gerne<br />

ser, at materialerne til et produkt er lavet af genbrugsmaterialer.<br />

Du har også lavet en affaldssortering, der betyder,<br />

at du er med til at reducere <strong>for</strong>bruget af ressourcer<br />

i fremtiden.<br />

• Tøj<br />

• Strygejern<br />

• Sakse<br />

• Linealer<br />

• Tryk til tøj<br />

• Nål og sytråd<br />

• Perler, pailletter, knapper osv.<br />

SÅDAN KAN DU SOM<br />

SPEJDERLEDER TILPASSE<br />

OPGAVEN TIL:<br />

Nu skal du selv prøve at udnytte aflagt og gammelt<br />

tøj som en ressource. Du skal til spejdermødet give<br />

en T-shirt, en taske eller noget helt tredje et nyt liv.<br />

Der<strong>for</strong> skal du medbringe tøj, som du selv eller din<br />

familie ikke længere bruger.<br />

Hvis du har andre gode ting, som perler, mønstre eller<br />

andet godt, som kan bruges, så tag det endelig<br />

med. Alt kan bruges til at give gammelt tøj nyt liv.<br />

Ulve:<br />

Junior:<br />

Trop:<br />

Opfrisk et konkret<br />

produkt.<br />

Lav en lokal tøjindsamling<br />

op til aktiviteten.<br />

Hold et lokalt loppemarked<br />

med det<br />

overskydende tøj og<br />

tjen penge til spejdergruppen.<br />

54 AFFALDS- / GENBRUGSFASEN


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

FAKTA<br />

<strong>Svanemærke</strong>t står <strong>for</strong> …<br />

… certificering og kontrol – så du kan være tryg.<br />

En virksomhed skal leve op til konkrete krav, før den må bruge<br />

<strong>Svanemærke</strong>t på sine produkter. Virksomheden skal dokumentere<br />

over <strong>for</strong> Miljømærkning Danmark, at den lever op til kravene. Og<br />

Miljømærkning Danmark kontrollerer, at produktet bliver lavet på<br />

den måde, som virksomheden <strong>for</strong>tæller. Det vil altså sige, at der er<br />

nogen, der har tjekket de svanemærkede produkter <strong>for</strong> dig,<br />

så du trygt kan bruge dem.<br />

AFFALDS- / GENBRUGSFASEN<br />

55


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

✂<br />

10 ting du nu ved om<br />

<strong>Svanemærke</strong>t<br />

SVANEMÆRKET<br />

<strong>Svanemærke</strong>t er Nordens officielle<br />

miljømærke.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t er bedre <strong>for</strong> miljøet og bedre<br />

<strong>for</strong> dig.<br />

Du kan f.eks. finde <strong>Svanemærke</strong>t på<br />

shampoo, cremer, rengøringsmidler, møbler,<br />

bilvaskehaller, madpakkepapir, stearinlys,<br />

papir – og hæfter som dette.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t sørger <strong>for</strong>, at man både passer<br />

på natur og klima, når man laver produkterne.<br />

Og <strong>for</strong> at de holder længe, så vi ikke hele tiden<br />

skal købe nyt.<br />

Man kan svanemærke produkter og servicer,<br />

men f.eks. ikke mad og drikkevarer.<br />

I Danmark finder du <strong>Svanemærke</strong>t på mere<br />

end 11.000 produkter og servicer.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t sørger <strong>for</strong>, at der bliver brugt<br />

færrest mulige nye ressourcer, når man laver<br />

produkterne.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t sørger <strong>for</strong>, at et produkt gør mest<br />

mulig gavn og mindst mulig skade, når det ikke<br />

skal bruges mere.<br />

Svanelogoet er enten grønt og hvidt eller sort<br />

og hvidt.<br />

<strong>Svanemærke</strong>t <strong>for</strong>byder mange usunde og<br />

miljøskadelige kemikalier i f.eks. shampoo,<br />

cremer og rengøringsmidler.<br />

56 OPSAMLING


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Byg en<br />

svanemærket<br />

spejderhytte<br />

Nu har du gennem <strong>for</strong>skellige aktiviteter arbejdet med,<br />

hvad <strong>Svanemærke</strong>t er, hvordan <strong>Svanemærke</strong>ts unikke<br />

livscyklustankegang er, og hvordan <strong>Svanemærke</strong>t stiller<br />

skrappe miljøkrav til de produkter og servicer, mærket<br />

sidder på.<br />

Du skal nu bruge tjeklisten "10 ting du nu ved om<br />

<strong>Svanemærke</strong>t" plus alt det andet, du har lært, til at<br />

bygge en svanemærket mini-spejderhytte.<br />

Du kan med <strong>for</strong>del bladre tilbage i aktivitetshæftet,<br />

så du husker at <strong>for</strong>holde dig til <strong>Svanemærke</strong>ts <strong>for</strong>skellige<br />

krav.<br />

Når du er færdig, skal du vise spejderhytten frem <strong>for</strong><br />

resten af gruppen og <strong>for</strong>tælle, hvad der gør, at din<br />

spejderhytte kan svanemærkes.<br />

OPSAMLING<br />

57


SVANEMÆRKET – ET AKTIVITETSHÆFTE<br />

Tak<br />

Tak <strong>for</strong>di du læste med og har arbejdet med aktiviteter i de fire<br />

faser, som <strong>Svanemærke</strong>t også arbejder med.<br />

Vi håber, at du synes, det har været sjovt at lære om Svane mærket.<br />

Og selv om du nu er nået til sidste side i hæftet, håber vi, at du også<br />

i fremtiden vil gå på ”svanejagt”. F.eks. når du er ude at handle med<br />

din familie. <strong>Svanemærke</strong>t gør det nemlig nemt at vælge mange af<br />

de produkter, du og din familie har brug <strong>for</strong>.<br />

Når du og din familie vælger <strong>Svanemærke</strong>t, gør I en <strong>for</strong>skel:<br />

I skåner natur og miljø<br />

I passer på jer selv<br />

I sparer på jordens ressourcer<br />

I viser omtanke <strong>for</strong> fremtidens klima<br />

SVANEMÆRKET<br />

Bedre <strong>for</strong> miljøet. Bedre <strong>for</strong> dig.<br />

58


<strong>KFUM</strong>-SPEJDERNE I DANMARK<br />

<strong>Aktivitetshæfte</strong> <strong>for</strong> "<strong>KFUM</strong>-<strong>Spejdernes</strong> <strong>Svanemærke</strong>"<br />

Et samarbejde mellem <strong>KFUM</strong>-Spejderne i Danmark og Miljømærkning Danmark<br />

SVANEMÆRKET

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!