07.06.2018 Views

Maneno på DokkX præsentationsdag

Teknologier til leg og læring til børn og unge Kl. 10.10-10.50 - torsdag d. 7. juni 2018 DokkX Dokk1, niveau 2, Hack Kampmanns Plads 8000 Aarhus C

Teknologier til leg og læring til børn og unge
Kl. 10.10-10.50 - torsdag d. 7. juni 2018
DokkX
Dokk1, niveau 2,
Hack Kampmanns Plads
8000 Aarhus C

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bruger: viaucn

Adgangskode: dokk12


Bruger: viaucn

Adgangskode: dokk12


Bruger: viaucn

Adgangskode: dokk12


Bruger:

viaucn

Adgangskode:

dokk12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!