28.03.2023 Views

BOOKLET (4)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forside


Indhold


Billede m. indhold


INTRODUKTION

Hobro

Siden midten af 2017 har Jørgen Bak Rasmussen og Mariagerfjord

Kommune arbejdet intensivt på en bebyggelsesplan for

byggeprojektet Ny Blaakilde.

Ny Blaakilde har været længe undervejs, men i 2022 gik det

stærkt. Det er et område med store muligheder og kvaliteter, og

det forpligter. Med store visioner for området var det derfor helt

afgørende at få de rette fagpersoner involveret. Tilbage i 2018

blev den verdenskendte arkitekt Jan Gehl tilknyttet projektet som

mentor for begge grundejere. Et samarbejde, der, suppleret med

hjælp fra kompetente fagfolk, blandt andet byplanlægger

Marianne Rønnow, har resulteret i en bebyggelsesplan i særklasse

– både for området og de lokale.

Med fjorden som centrum, skoven i ryggen og trivsel som

nøgleordet skal vi bygge Ny Blaakilde. Vi har arbejdet hårdt på at

få netop disse elementer til at spille sammen i Hobros nye bydel.

Kontekst

Konkurrencegrunden ligger syd for fjorden med få hundrede

meter fra Hobro centrum. Denne nye bydel skal skabe rammerne

for en "moderne landsby" tæt på både skoven, fjorden og

midtbyen.

I 2023 skal de hårde anstrengelser og planen blive til virkelighed.

Vi skal sammen skabe en ny bydel, som er god for mennesker at

bo i.


billede


Vision


Vi vil skabe et mangfoldigt byliv med gode muligheder for lokale fælleskaber. Det skal være

et godt sted at mødes, og uderummene skal invitere til ophold og leg. Området skal udvikles

i en menneskelig skala med gode overgange mellem offentlige rum og private bygninger,

samt gode mødesteder, der skaber liv, tryghed og nærhed i bydelen. Ny Blaakilde skal skabe

de ideelle rammer for et stærkt naboskab. Her mødes naboerne i forhaverne, og børn, ældre

og hunde kan trygt færdes på vejen.

Vi vil genopleve de hyggelige miljøer eksempelvis fra Dragør, Gammel Skagen og

kartoffelrækkerne i samhørighed med fjorden, skoven og kilderne - tæt på midtbyens

kvaliteter.

Visionen er at skabe et godt sted at leve – alle dage, alle sæsoner og i alle livets faser. En

bydel, som tilgodeser de menneskelige behov, såsom tryghed og et godt nabofællesskab. En

”moderne landsby” tæt på både skoven, fjorden og midtbyen.

Formgivning


Omgivelserne

Stræderne Skoven Fjorden Ankomst, kig og

forbindelser

Stræderne er bilfri områder, hvor kun ærindekørsel er tilladt.

Her er det intentionen at t skabe en overskuelig, homogen

bydel, der prioriterer uderum og ude ophold, og herved

inviterer til aktiv livsstil , hvor man går, cykler, motionere og en

bred vifte af menneskelige kontaktformer: Fra “liv i byen” til

organiserede fællesskaber.

Levende stræder og velindrettede forhaver er netop de

elementer, der sikrer en levende bydel, hvor aktiviteterne er

rimeligt koncentrerede. Forhaverne, både østvendte og (især)

vestvendte er væsentlige for at sikre, at stræderne også

benyttes til ophold.

Kombinationen gå-​by, stræder og forhaver styrker hilse, gå

forbi), som er grundelementet i en “venlig” bydel, hvor andre

kontaktformer kan gro ud af de små møder. “De små møder”

er i øvrigt også en kvalitet i sig selv.

Nord fra fjorden og 50 meter bag den nye bydel ligger

skoven. Hvis man har behov for afstressning, har NY

Blaakilde sin egen naturmedicin - en vandretur i den

smukke Østerskov, som ligger lige uden for døren.

Turen starter ved Mølledamen foran Mediehuset

Wiegaarden. Herfra går man ad Blåkildevej mod vest til det

lille gule hus - Portnerboligen.

På dette sted drejes skarpt til venstre ind i skoven. Her

passerer man først Blåkildes eget vand tårn, og går man

videre ad skovstien, når man frem til to små gryder i skoven

og dernæst til den stejle bakke, som med rette bærer

navnet "Den Blå Viol". Forklaringen er den, at skovbunden

på dette sted om sommeren er dækket med de smukkeste

violer. Følger man stien til venstre, kommer man atter ud af

Blåkildevej og kan, ladet med naturen friske indtryk, atter

vende tilbage til dagligdagens gøremål.

Til vandet og fjorden er der ikke længere end 30 meter,

hvor der opføres to bådebroer samt siddetrapper og

anløbsbro.

En gangsti langs fjorden forlænger havnepromenaden, og

bydelen bliver derved en rekreativ forlængelse af

midtbyens kulturelle tilbud.

Siddetrapper skaber et naturligt samlingssted for fjordens

rekreative aktiviteter som kajakroning, vinterbadning og

sejlsport.

Man ankommer fra Gasværksvej (i bil) og Blåkildevej hvor

man langs stræderne i nord/sydgående retning har

forbindelse med Mariagerfjord og Hobro Østerskov.

Her har man vand kig mod nord og skov kig modsyd,

hvilket er helt unikt for grunden.

Her er forbindelsen mellem vand og skov netop stæderne

som skal danne grundsten for de små kontaktformer og

fælleskaber.Visualisering udefraSnit B-​B & C&C


Snit A-​A

Snit A-​A


1. Sal


2. Sal


3. Sal


Bygningskoncept

Boliger til alle

Området og omgivelserne ligger op til alle målgrupper. Tæt på

daginsitutioner, uddannelsesinstitutioner, ældrepleje,

offentlige arealer, natur m.m. er Ny Blaakilde for alle

målgrupper.

Om end det er de unge, den lille nyopstartede familie eller

seniorer er der massere muligheder på denne unikke grund.

Familie boliger

Der vil være 3. værelseslejligheder som er ideelt for den lille

nyopstartede familie.

Her er der to nordvendte soveværelse, så man altid har kolde

rum at sove i, hvilket er at foretrække.

Derudover er der køkkenalrum mod syd, så man i

opholdrummet altid har sollys som passiv energikilde til at

varme boligen op.

Senior boliger

2- og 3. værelses lejligheder til seniorer alt efter behov, hvor

der er plads til at én eller to seniorer.

Her vil der alt efter størrelse på lejlighed også være

køkkenalrum mod syd, så man i opholdrummet altid har sollys

som passiv energikilde til at varme boligen op.

Ungdoms boliger

Unge vil være tæt på uddannelsesinstitutioner, hvor 2.-​

værelses lejligheder vil være ideelt for singler eller par.

Her vil der også være køkkenalrum og soveværelse mod syd,

så man i opholdrummet altid har sollys som passiv energikilde

til at varme boligen op.

Her kan man lave et hurtigt luftskifte i soveværelset ved at

åbne vinduet via. den naturlige ventilation.


1. SAL


2. SAL


3. SAL


Belyste arealer skaber trygge rammer

Udendørs belysning skal både give lys til orientering, sikkerhed og skabe den rette

stemning.

Ny Blaakilde er sikkert sted for alle familiens medlemmer at træffes i.

Nedadrettet belysning langs alle bygninger og stræder bidrager til den hjemlige følelse, der

er til stede i Ny Blaakilde


Arealer

1 sal 2 sal 3 sal

1 sal

2 sal 3 sal


1. sal og 2. sal

3. sal


Kælder


Murstensfacader udført i løberforbandt

Kommende hjem for bier indbygget i enkelte steder i murstensfacaden

Facader ved trappeopgang udføres i med træbeklædning


Facadekoncept

materialer

Facadetegninger


3 værelses lejlighed

3 værelses

lejlighed


2 værelses

lejlighed


Energi & Indeklima

Energistrategi

Det energimæssige krav til bygningen er, at den skal opfylde

bygningsklasse 2020. Kravet imødesgås ved følgende

parametre:

Brug af fjernvarme

Placering af afregningsmålere i lejlighederne

Godt isoleret klimaskærm

Tæt bygning

Minimering af transmissionsarealer og kuldebroer /

kompakthed 3-​lags energivinduer med en U-​værdi på 0,74

W/(m2K)

Effektiv decentral ventilation med høj varmegenvinding (85%)

og lavt energiforbrug. Fjernvarme er en stabil og økonomisk

varmekilde, og samtidig også et drifts- og vedligeholdsmæssigt

fornuftigt valg. Fjernvarme er således også miljømæssigt et

godt valg. Det har i projektgruppen været overvejet at benytte

varmepumper til opvarm- ning, men anvendelsen af el til

opvarmning (til at drive varmepumpen) virker forkert i et

fjernvarmeområde, hvor det i fremtiden forventes at

fjernvarmen bliver CO2-​neutral.

Fjernvarmen føres ind i teknikrum i kælder og derfra videre til

stigestrenge i de enkelte lejlighedsblokke for opvarmning af

boligerne samt opvarmning af varmt brugsvand. Både

opvarmning af bolig og brugsvandopvarmning dimensioneres

for en fremløbstemperatur på 50 °C, således at bygningen er

forberedt for evt. kommende lavtemperatur fjernvarme. Ved

sænkning af fremløbstemperatur sænkes varmetab fra rør, og

energibruget reduceres.

Det varme brugsvand produceres i

gennemstrømningsvandvarmer i hver lejlighed, således at

cirkulationsledninger til varmt brugsvand undgås. Varmetabet

til cirkulation af varmt brugsvand i høje bygninger er ofte stort

og medfører et stort og uhensigtsmæssigt varmetab, som med

den valgte løs- ning helt undgås. Med placeringen af

gennemstrømningsvandvarmer i den enkelte bolig vil der

fortsat være varmt vand uden unødig ventetid, således at

ressourcer ikke spildes og el-​forbrug til cirkulationspumper

undgås.

I de enkelte boliger monteres afregningsmålere for både

brugsvand og fjern- varme for direkte afregning mellem

beboer og forsyningsværket.

Bygningen er udformet kompakt, således at

transmissionsarealerne er små sammenlignet med det

opvarmede etageareal. Dette sikrer, at varmetabet minimeres

mest muligt. Udover at sikre et lavt energiforbrug for hele

bygnin- gen, stilles der særlige krav til det maksimale varmetab

gennem klimaskær- men, som også skal opfyldes.

Klimaskærmen er godt isoleret med et transmissionstab på 5,4

W/m2 (ekskl. vinduer og døre) og ligger dermed væsentligt

under kravet på 6,0 W/m2, som er kravet for opfyldelse af

lavenergiklasse 2015. Det er samtidig under kravet på 5,7

W/m2 i henhold til bygningsklasse 2020.

Desuden anvendes 3-​lagsenergivinduer med en U-​værdi på

maksimalt 0,74 W/ (m2K) og en g-​værdi, som kun tillader ca.

halvdelen af den solvarme, der ram- mer glasset at trænge igennem

til bygningen.

En tæt bygning medvirker til et mindre energiforbrug og et bedre

indeklima.

Endvidere etableres decentral mekanisk balanceret ventilation i de

enkelte lejligheder. Dette sikrer en høj varmegenvinding og et lavt

energiforbrug.

Ved anvendelse af ovenstående tiltag opnås lavenergiklasse 2020

uden brug af aktiv energiproduktion på grunden.

Energirammeberegning

Der er udført energirammeberegning for hele bygningen, hvor

energirammen for opfyldelse af lavenergiklasse 2020 for bygningen

er 27 kWh/m2 pr. år.

Energibehovet er beregnet til 23,9 kWh/m2 pr. år og energirammen

er således udnyttet 89 %.

Bygningsklasse 2020

Bygningsklasse 2020 er bygningsreglementets nyeste

lavenergiklasse.

For en ny bygning i bygningsklasse 2020, uanset størrelse er

følgende rammer fastsat:

For boliger, kollegier og hoteller er energirammen 20

kWh/m2år.

For andre bygninger er energirammen 27 kWh/m2/år.

For 2020 klassen er den maksimalt tilladte volumenstrømmen

gennem utætheder i klimaskærmen 0,50 l/s m2 ved trykprøvning på

50 Pa.

Principper for vand og varme

Energirammeberegning

Energirammeberegning uden aktive tiltag

Principper for ventilation

Energirammeberegning

kWH/m2 pr. år

Lavenergi grænse for energirammen 27 kWH/m2 pr. år

Energirammeberegning med aktive tiltag (100m2 solceller)


Dagslys

Det høje dagslysniveau, der opnås i boligerne er ligeledes med

til at sænke elforbruget af belysning.

Derudover anvendes lavenergi pærer på 1,5 W/m2 med LED-​

belysning i køkken og bad samt fællesarealer.

En forudsætning for at kunne udnytte dagslyset som lyskilde i

en bygning er, at tilstrækkeligt dagslys når frem til bygningens

lysåbninger.

Bygningens placering og orientering på byggegrunden, valget af

bygningsform, bygnings dybde og indretning samt hensyntagen

til skygger fra omgivelser og bygningsdele er derfor afgørende

for, om der kan opnås de ønskede dagslysforhold.

Derfor skal disse forhold medtages i fastlæggelse af

dagslysforholdene.

I boliger er der varierende dagslysbehov. Der kan derfor normalt

accepteres et lidt lavere dagslysniveau i børneværelser og

soveværelser, hvis glasarealet uden korrektion for skyggende forhold

for de specifikke rum svarer til mindst 10 pct. af det relevante

gulvareal, samtidig med at dagslysniveauet er overholdt for

beboelsesrummene som helhed, dvs. summen af glasarealet med

korrektioner for alle beboelsesrum udgør mindst 10 % af det

samlede gulvareal for disse rum.

Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:

Dagslyset udnyttes bedst muligt som lyskilde.

Unødigt energiforbrug undgås.

Unødig varmetilførsel til rummene undgås.

Gener ved direkte solstråling kan undgås.

Gener ved blænding minimeres.

Regnvand

Der er fra lokalplanen krav om at alt regnvand skal afledes

uforsinket til fjorden.

Her er ideén at regnvandet skal løbe i midten af stræderne

samt trillebørsstier, hvorfra regnvandet løber med sti

forbindelserne fra syd mod nord til fjorden.

Her kan der enten opføres en grøft hvor vandet løber i fod

højde i grøft i stræderne mellem bygning B,C og D.

Ellers kan grøften hæves med faldet mod fjorden for at få

vandet op i hofte højde, hvilket også gøre sig gældende i

stræderne mellem bygning B,C og D.

Spildevand

Da der er krav til erhverv i stueetagen og bolig på 1.-3 sal

adskilles spilevandet i hvert sit system, hvorfra de særskilt

tilkobles hovedledning.

Der er 18 lejemål som skal tilkobles seks faldstammer som

sammenkobles til en fælles i stueetagen hvorfra den ledes

seperat videre til hovedkloak.

Hver bolig er jf. DS 432 dimensioneres til en spildevandsstrøm

på 3,4 l/s, hvoraf når alle lejemål sammenkobles

dimensioneres hovedledningen til 120mm. (Se principsnit)

For erhvervdelen er der jf. Mariagerfjords spildevandsplan

tildelt 1 industri person = 20 m3/år, hvilket svarer til 1,39 l/s,

hvoraf hovedledningen dimensioneres til 110mm. (Se

principsnit)

Parkeringsarealer skal også afledes mod offentlig kloak, derfor

etableres der afløbsrende på parkeringsrampe, som skal

kobles på benzin- og olieudskiller hvorfra den tilkobles

hovedledning. (Se principsnit)

Dagslysberegning

Principper for regnvand

Principper for spildevand

Principper for spildevand


Innovative byggemetoder

Grundet nye krav til CO2-​udledning i byggerier er materialer nøje udvalgt.

Det har medført implementering af bæredygtige materialer i alle bygningsdele.

Krydslamineret tømrer er indtænkt som bærende dele i størstedelen af projektet.

CLT, som det også kaldes, har egenskaber som beton og gør det muligt at bygge stort

og højt i træ. Et CLT massivtræelement er stift og stærkt og ideelt til lange spænd som

ved f.eks. etageadskillelser, gulve og lofter.

Det er desuden også inkorporeret som bagvæggen i facaden.

CLT er et innovativt træprodukt

CLT er et relativt nyt og innovativt træprodukt, som blev introduceret i Østrig og

Tyskland i begyndelsen af 1990’erne. Efterfølgende er elementet blevet populært til

både beboelses- og erhvervsejendomme.

Anvendelsen har især taget fart i Europa efter år 2000, hvor der er opført mange

bygninger af CLT. I de seneste år er det også blevet introduceret til Nordamerika og

Australien.

Dimensionsstabilt materiale

Konkurrencedygtig pris

Kort byggetid

Nem montering

Isolerende for varme og lyd

Lavt materialespild

Behageligt og sundt indeklima

Effektiv energiudnyttelse

Bæredygtigt byggeri

Fordelagtig CO2-​regnskab

Modstandsdygtigt overfor brand

Bæredygtighed i højsædet

Når vi i dag taler om miljømæssig bæredygtighed, handler det kort fortalt om at passe på jorden, så den ikke tager

skade af den måde, vi lever på. Det vil sige at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både nu

og i fremtiden. Og det kan vi alle sammen være med til.

De valg, vi træffer hver dag, har nemlig betydning og konsekvenser for jorden og dermed også for fremtidige

generationer.


Brandtekniske beslutninger

Bygningen skal opfylde funktionskravene beskrevet i Bygningsreglementet 2018.

Bygning B, C, D og F er øverste etage alle under 22m fra terræn. Det betyder, at bygningen

betragtes som værende en traditionel bygning i brandmæssig forstand.

Passiv sikring

Hver lejlighed etables i egen brandcelle. Opdeling i brandceller og -​sektioner sker for at

begrænse størrelsen af den størst mulige brand og minimere risikoen for brand- og

røgspredning.

Aktive installationer

Alle boligenheder udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet fast strømforsyning med

batteribackup.

Trappeskakter udføres med røgudluftning. Og trapperne udføres som en sikkerhedstrappe.

Hele parkeringsanlægning udføres med automatisk sprinkleranlæg.

Oversigt over de brandtekniske krav bygningen skal overholde:


Nøgletal

Samlede anlægsudgifter (excl. Moms):

Samlede anlægsudgifter (incl. Moms):

89.712.951 kr.

112.141.189 kr.

Tidsramme

Anlægsomkostninger terrænarbejder

Kvadratmeterpris:

10.231.163 kr.

3.410 kr/m2

Håndværkeromkostninger:

Kvadratmeterpris:

Anlægsomkostninger grundarbejder:

Kvadratmeterpris:

61.958.591 kr.

11.770 kr/m2

17.523.196 kr.

5.841 kr./m2


Beregningsgrundlag

Sammenstilling Anlæg terræn Lejligheder Erhverv

Anlæg grund


KvalitetssikringArkitektoniske valg

Arkitektoniske

overvejlser


Netværksdiagram er lavet for at

kunne lave hovedtidsplan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!