Ret som teknik kunst og videnskab R k - e-djoef.dk - Djøf Forlag

ebog.djoef.forlag.dk

Ret som teknik kunst og videnskab R k - e-djoef.dk - Djøf Forlag

Udvalgt af

ISI FOIGHEL

HANS GAMMELTOFT-HANSEN

HENRIK ZAHLE

O

1899-1999

Ret som teknik

kunst og videnskab

Jurist- og Økonomforbundets Forlag


ISBN 87-574-9089-9


$/) 5266

² RJ DQGUH HVVD\V

8GYDOJW DI

,VL )RLJKHO +DQV *DPPHOWRIW +DQVHQ +HQULN =DKOH

-XULVW RJ ‘NRQRPIRUEXQGHWV )RUODJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Ret som teknik, kunst og videnskab

1. udgave, 1. oplag 1999

© 1999 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller

mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er

uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt

ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Omslaget er tilrettelagt af Morten Højmark

Tryk: Narayana Press, Gylling

Indbinding: D.L. Cléments Eftf., Kastrup

Printed in Denmark 1999

ISBN 87-574-0172-1

E-bog 978-87-574-9089-3

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 133

Postboks 2126

1015 København K

Telefon: 33 95 97 00

Telefax: 33 95 99 97

e-mail: fl@djoef.dk

Homepage: http://www.djoef.dk/forlag

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,QGOHGQLQJ

, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

+YDG HU GHPRNUDWL"

9RU WLGV SROLWLVNH URPDQWLN 'HW GLUHNWH GHPRNUDWL

'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

.RQJHQV UROOH HIWHU YDOJ

)RONHWLQJHWV IRUPDQG E¡U DOWLG Y UH IRUKDQGOLQJVOHGHU

9HQVWUH )DVFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

0HG EHJJH EHQ IDVW SODQWHW ² L GHQ EOn KLPPHO

,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

)ULKHG ² RJVn IRU IULKHGHQV IMHQGHU"

+LOVHQ WLO )DQQ\ +LOO

%OXI UGLJKHG RJ PRUDOVN IRUDUJHOVH

6NDO 'DQPDUN IRUE\GH NULJVSURSDJDQGD"

6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

'H IRUHQHGH 1DWLRQHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

9,,

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%DJ 1 UQEHUJGRPPHQV NXOLVVHU

%HWUDJWQLQJHU YHG %HVW GRPPHQ

.RUHD 9LHWQDP RJ $QWL DPHULNDQLVPHQ

,VODQGV IRUDJW IRU UHWWHQ

,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

1DWXUUHW FRQWUD UHWVSRVLWLYLVPH

7€ 7€

%HYLVE\UGHO UHQ L 6W¡EHVNHHQ"

9LGHQVNDE RJ SROLWLN L MXULGLVN GRNWULQ

9 (UNHQGHOVH LQGVWLOOLQJ RJ YDOJ

(UNHQGHOVH 9XUGHULQJ RJ 9DOJ

-XULVW VRP OLYVILORVRI

+YRUIRU MHJ VWHPPHU Sn 6RFLDOGHPRNUDWLHW

3DWLHQWHQV UHW

0LW OLYVWHVWDPHQWH

6\JGRPVEHJUHEHW

&UHGR

(IWHURUG

)RUVNHUHQ RJ PHQQHVNHW ² VHW L HIWHUWLGHQ

DI 6YHUUH %ODQGKRO

9,,,

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,QGOHGQLQJ

'HQ MXQL O YLOOH 3URIHVVRU GU MXU SKLO $OI 5RVV Y UH

I\OGW nU 'HW HU VnOHGHV nU VLGHQ $OI 5RVV IRUORG VLQ

JHUQLQJ VRP XQLYHUVLWHWVO UHU YHG .¡EHQKDYQV 8QLYHUVLWHW 9HG

GHQ OHMOLJKHG XGJDY KDQV NROOHJHU L LQG RJ XGODQG HW IHVWVNULIW

KYRU GHW RP IHVWHQV JHQVWDQG EO D KHG

(Q XQLYHUVLWHWVO UHUV YLUNH RJ LQGVDWV HU PDQJHDUWHW 2J PDQ

JHDUWHGH HU GH RPUnGHU VRP $OI 5RVV KDU EHVN IWLJHW VLJ PHG

RJVn XGHQIRU XQLYHUVLWHWHW L )RUIDWQLQJVNRPPLVVLRQHQ RJ L

EHW\GQLQJVIXOGH XGYDOJ RJ NRPLWHHU 'HU EHVWnU IRU HQ YLGHQ

VNDEVPDQG HQ Q¡MH VDPPHQK QJ PHOOHP RUG RJ JHUQLQJ LGHW

RUGHW ² GHW VNUHYQH RJ GHW WDOWH ² DOOHUHGH HU VHOYH JHUQLQJHQ

0DQJH IUHPVWnHQGH MXULVWHU HU L VWDQG WLO DW SU JH GHQ MXULGL

VNH WDQNHJDQJ IRU HQ WLG 2P $OI 5RVV YLO PDQ NXQQH VLJH DW

KDQ YHG VLQ JHUQLQJ JHQQHP VLQ YLGHQVNDEHOLJH W QNQLQJ RJ

VLQ SHUVRQOLJH LQVSLUDWLRQ RJ YHG VLW RPIDWWHQGH IRUIDWWHUVNDE

KDU JMRUW VHOYH WLGHQ DQGHUOHGHV

'HW HU VSHFLHOW GHQQH SnYLUNQLQJ DI VLQ VDPWLG YL KDU ¡QVNHW DW

IDVWKROGH L GHQQH ERJ 9L GHU KDU UHGLJHUHW ERJHQ NHQGWH KDP

VRP HOHYHU VRP NROOHJHU Sn XQLYHUVLWHWHW RJ VRP YHQ 'HW YDU

GHQ U NNHI¡OJH $OI 5RVV VHOY \QGHGH DW EUXJH 9L LQGVn KXUWLJW

² VRP L ¡YULJW GH IOHVWH DI KDQV VDPWLGLJH ² DW KDQV G\EH YLGHQ

VNDEHOLJH LQWHUHVVH RJ DPELWLRQ DW J¡UH GHW XNODUH NODUW UDNWH ODQJW

XG RYHU MXUDHQ 2J YL Vn RJVn KYRUOHGHV KDQV WDQNHV W RJ DQD

O\WLVNH PHWRGH YDU HJQHGH WLO DW EULQJH HQ SUREOHPVWLOOLQJ HOOHU

HQ GHEDW KHQ Sn HW SODQ KYRU PDQ Sn HQ Y UGLIXOG PnGH NXQQH

WLOODGH VLJ DW Y UH XHQLJH 0DQ KDYGH VNU OOHW XGHQRPV Y UNHU

,;

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


;

,QGOHGQLQJ

QH IUD 0DQ NXQQH NRQFHQWUHUH VLJ RP GHW UHOHYDQWH 0DQ YLG

VWH KYDG PDQ WDOWH RP ² 6DPWLGLJ NXQQH GHQQH QnGHVO¡VH

V¡JHQ HIWHU NODUKHG GRJ KDYH VLQ SULV )XQGDPHQWDOH HPQHU EOHY

XGGHILQHUHGH VRP XYLGHQVNDEHOLJH

'H HPQHU VRP $OI 5RVV EHVN IWLJHGH VLJ PHG YDU WDOULJH

0DQJH HU EHVNUHYHW L KDQV RPIDWWHQGH YLGHQVNDEHOLJH SURGXN

WLRQ RJ L KDQV O UHE¡JHU 9L KDU GHUIRU L I¡UVWH U NNH NRQFHQ

WUHUHW RV RP DW VDPOH LQGO J RJ NRPPHQWDUHU GHU HU EOHYHW

RIIHQWOLJJMRUW L GDJEODGH RJ VSHFLDOSXEOLNDWLRQHU ² KHUXQGHU

RJVn HQ NURQLNVDPOLQJ VRP 5RVV VHOY XGVHQGWH XQGHU WLWOHQ

ª'HPRNUDWL PDJW RJ UHW© /LQGKDUGW 5LQJKRI ² KYRU

GH NXQ HU YDQVNHOLJW WLOJ QJHOLJH IRU HW QXWLGLJW SXEOLNXP 9L

KDU GRJ RJVn PHGWDJHW QRJOH WHNVWHU GHU HU WU\NW L WLGVVNULIWHU

HOOHU E¡JHU PHQ VRP HU LQGO J DI OGUH GDWR RIIHQWOLJJMRUW L

SHULRGHQ IUD 'H HU PHGWDJHW IRU DW JLYH HW EDUH

QRJHQOXQGH DIUXQGHW ELOOHGH DI 5RVV VRP MXULGLVN W QNHU

9DOJHW DI GH HQNHOWH DUWLNOHU KDU Y UHW YDQVNHOLJW 9L EULQJHU

LNNH DUWLNOHUQH NURQRORJLVN PHQ YL KDU NRQFHQWUHUHW RV RP

KRYHGHPQHU KYRU KDQV RSIDWWHOVH KDU Y UHW PDUNDQW RJ KYRU

KDQV V\QVSXQNWHU RJ IRUPXOHULQJHU HU ² RP LNNH DOWLG DNWXHOOH

Vn L KYHUW IDOG IRUQ\HQGH VS QGHQGH RJ O UHULJH )RUKnEHQWOLJ

YLO PDQ ILQGH DW YRUW YDOJ KDU Y UHW KHQVLJWVP VVLJW +DQV

V\QVSXQNWHU RJ DYLVLQGO J KDU ² QDWXUOLJW QRN ² RIWH JLYHW DQ

OHGQLQJ WLO IUXJWEDU GLVNXVVLRQ PHG LQGVLJHOVHU RJ PHG PRGLQG

O J IUD $OI 5RVV· VLGH , GLVVH WLOI OGH KDU YL DOHQH PHGWDJHW

KRYHGLQGO JJHW RJ XGHODGW SROHPLNNHQ

$UEHMGHW PHG ² HIWHU Vn PDQJH nU ² DW JHQO VH $OI 5RVV·

DUWLNOHU KYRUDI GH KHU JHQJLYQH NXQ HU HW EHVNHGHQW XGYDOJ KDU

JHQNDOGW PDQJH PLQGHU KRV RV )RUIDWWHUHQV WHPSHUDPHQW KDQV

HYQH IRU ELGHQGH SROHPLN SDUUHW PHG KDQV IRUDJW IRU GHP GHU

EHVN IWLJHGH VLJ PHG RJ ORG VLJ LQIOXHUH DI KYDG KDQ EHWHJQHGH

VRP PHWDI\VLVNH I QRPHQHU KDQV G\EH LQWHUHVVH RJ WUR Sn GHW

GHPRNUDWLVNH V\VWHP RJ KDQV RYHUEHYLVQLQJ RP GHQ ORJLVNH

WDQNHV NUDIW JDY RV PDQJH JO GHU VRP YL KnEHU YL KHUPHG NDQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,QGOHGQLQJ

YLGHUHEULQJH WLO O VHUQH ² RJ GHWWH XDQVHW RP PDQ YLO WLOVOXWWH VLJ

GH IRUI JWHGH VWDQGSXQNWHU HOOHU YLO O JJH DIVWDQG WLO GHP

'HW EHNU IWHU GHQ EOLYHQGH Y UGL DI KDQV OLYVY UN 2J GHW HU

GHUIRU PHG HQ V UOLJ JO GH DW YL NDQ DIVOXWWH GHQQH DQWRORJL

PHG HIWHUVNULIWHW )RUVNHUHQ RJ 0HQQHVNHW VNUHYHW DI GHQ XQJH

QRUVNH MXULVW RJ LGHKLVWRULNHU 6YHUUH %ODQGKRO GHU K¡UHQGH WLO

HQ Q\ JHQHUDWLRQ KDU EHVN IWLJHW VLJ LQGJnHQGH PHG $OI 5RVV·

OLY RJ Y UN

9L WDNNHU GH IRUVNHOOLJH IRUODJ RJ GDJEODGH GHU EHUHGYLOOLJW

KDU JLYHW WLOODGHOVH WLO DW DQYHQGH DUWLNOHUQH IXOGP JWLJ 6XVDQQH

*UDDH VRP KDU EHV¡UJHW GHQ Q¡GYHQGLJH UHQVNULYQLQJ VDPW

NRQVXOHQW -HQV 2OVHQ IRU RYHUV WWHOVHQ DI GHQ DIVOXWWHQGH DUWL

NHO

9L HU WDNQHPPHOLJH IRU GHQ LQWHUHVVH RJ GHQ YHOYLOOLJH VW¡WWH

YL KDU P¡GW KRV -XULVW RJ ‘NRQRPIRUEXQGHWV )RUODJ .QXG +¡MJnUGV

)RQG RJ 'HW ILQQHVNH /HJDW GHU KDU JMRUW GHW PXOLJW IRU RV DW IUHP

VWLOOH GHQQH VDPOLQJ VRP HQ K\OGHVW WLO HQ DI GHWWH nUKXQGUHGHV

PHVW EHW\GQLQJVIXOGH MXULVWHU

.¡EHQKDYQ VHSWHPEHU

,VL )RLJKHO +DQV *DPPHOWRIW +DQVHQ +HQULN =DKOH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

;,


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

8GYLNOLQJHQ XQGHU VRYMHWUXVVLVN LQGIO\GHOVH L GH ¡VWHXURS LVNH

ODQGH HIWHU GHQ VLGVWH YHUGHQVNULJ KDU PHG VNU NNHOLJ W\GHOLJKHG

YLVW DW PDQ LNNH L ¡VW RJ YHVW IRUELQGHU VDPPH PHQLQJ PHG

RUGHW GHPRNUDWL 'HW KDU YLVW VLJ DW GHQ ¡VWOLJH RSIDWWHOVH DI

RUGHW LNNH HU XIRUHQHOLJ PHG HW VW\UH KYRU RSSRVLWLRQHQ NQ J

WHV GHQV OHGHUH I QJVOHV GH WUDGLWLRQHOOH GHPRNUDWLVNH IULKHGHU

RSK YHV RJ NXQ EHVWHPWH SDUWLHU HOOHU PnVNH NXQ HW HQNHOW

WROHUHUHV

'HQQH HIWHU YRU RSIDWWHOVH XV GYDQOLJH VSURJEUXJ EXUGH L

KYHUW IDOG LNNH Y UH NRPPHW KHOW RYHUUDVNHQGH EDJ Sn YHVWPDJ

WHUQH $OOHUHGH YHG IRUHO JJHOVHQ DI VRYMHW IRUIDWQLQJHQ DI

\WUHGH 6WDOLQ ª-HJ HUNHQGHU DW GHQ Q\ IRUIDWQLQJ RSUHWKROGHU

UHJLPHW DI DUEHMGHUNODVVHQV GLNWDWXU© $OOLJHYHO PHQWH KDQ L

VDPPH nQGHGUDJ DW NXQQH NDUDNWHULVHUH GHQQH IRUIDWQLQJ VRP

ªGHQ HQHVWH IXOGNRPPHQ GHPRNUDWLVNH IRUIDWQLQJ L YHUGHQ©

(IWHU YHVWOLJ RSIDWWHOVH PnWWH GHW Y UH GHQ UHQH EHJUHEVIRUYLU

ULQJ DW EHWHJQH HW GLNWDWXU VRP GHPRNUDWLVN PHQ QHWRS KHUL

PnWWH GHU OLJJH HW ILQJHUSHJ RP DW UXVVHUQH DQYHQGHU RUGHW L HQ

JDQVNH DQGHQ EHW\GQLQJ HQG YL HU YDQW WLO

%UDJW Sn HQ NRUW IRUPHO NDQ PDQ YLVWQRN VLJH DW PHGHQV YL

YHG GHPRNUDWL SOHMHU DW IRUVWn VW\UH YHG IRONHW DQYHQGHU UXVVHUQH

RUGHW VRP EHWHJQHOVH IRU HW VW\UH IRU IRONHW 0HGHQV DOWVn GHQ

V GYDQOLJH RSIDWWHOVH O JJHU Y JW Sn KYRUOHGHV GH SROLWLVNH EH

VOXWQLQJHU WU IIHV ² QHPOLJ JHQQHP IRONHOLJH RUJDQHU IUHPJnHW

1RUGLVN GHPRNUDWL :HVWHUDQQ S

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

DI IULH YDOJ RJ Sn JUXQGODJ DI DOPLQGHOLJ SDUWL RJ \WULQJVIULKHG

DOWVn HQ UHWOLJ IRUP HOOHU IUHPJDQJVPnGH ² O JJHU UXVVHUQH GHULPRG

Y JW Sn KYDG VWDWVPDJWHQV EHVOXWQLQJHU JnU XG Sn DOWVn GHUHV

LQGKROG HOOHU IRUPnO , Vn KHQVHHQGH HU LV U ¡NRQRPLVNH V\QVSXQN

WHU DIJ¡UHQGH 'H EHWHJQHU HQ VDPIXQGVRUGQLQJ VRP GHPRNUD

WLVN L VDPPH RPIDQJ VRP GHQ HU DQWLNDSLWDOLVWLVN RJ DQWDJHV DW

WLOVWU EH HQ ¡NRQRPLVN XGOLJQLQJ WLO IRUGHO IRU GH EUHGH PDVVHU

'HW HU GHW YL DQGUH YLOGH NDOGH HW VRFLDOLVWLVN VDPIXQG

1X NDQ HQKYHU L RJ IRU VLJ KDYH ORY WLO DW EUXJH RUGHQH VRP

KDQ YLO QnU GHW EORW HU NODUW KYDG KDQ PHQHU 0HQ GHW HU QHWRS

GHQQH NODUKHG GHU LNNH HU WLOVWHGH 'HQ NRPPXQLVWLVNH VSURJ

EUXJ HU L YLUNHOLJKHGHQ HW IRUV¡J Sn DW WLOYHQGH VLJ GHQ

JRRG ZLOO XGQ\WWH GHQ VXJJHVWLYH PDJW GHU IUD JDPPHO WLG HU

IRUEXQGHW PHG RUGHW GHPRNUDWL L IRUELQGHOVH PHG IULKHGVLGHHU

QH IUD 'LVVH LGHHU IRUQ JWHU NRPPXQLVWHUQH PHQ GH

RYHUWDJHU JHUQH RUGHW RJ GHWV VODJNUDIW 'HW YLUNHU EHUROLJHQGH

RJ EHVQ UHQGH DW K¡UH DW RJVn UXVVHUQH N PSHU IRU GHPRNUDWL

HW 0DQJH IRON GHU LNNH HU L VWDQG WLO DW JHQQHPVNXH VSURJEUX

JHQ Pn In GHW LQGWU\N DW VHOYRP GHU QRN HU QRJHQ IRUVNHO L

EHJUHEHWV DQYHQGHOVH HU GHW GRJ WLO V\YHQGH RJ VLGVW HW RJ VDP

PH VWRUH PnO GHU IRUHQHU ¡VW RJ YHVW ,QWHW YLOGH Y UH PHUH

IDOVN

5HGHOLJKHG NU YHU GHUIRU DW GHU DQYHQGHV HQ VSURJEUXJ GHU

NODUW DGVNLOOHU GHQ SROLWLVNH PHWRGH HOOHU VW\UHIRUPHQ IUD VW\UHWV

LQGKROG HOOHU PnO LV U L ¡NRQRPLVN KHQVHHQGH 'HW HU IXVN GHU

WMHQHU GHPDJRJLVNH IRUPnO DW EODQGH GLVVH GHOH VDPPHQ RJ

EHWHJQH GHP PHG VDPPH RUG 6DJHQ HU MR QHPOLJ GHQ DW NRP

PXQLVWHUQH RJVn OLJHVRP YL DQGUH DQYHQGHU RUGHW GHPRNUDWL

VRP EHWHJQHOVH IRU HQ YLV IRUPHO IRUIDWQLQJVRUGHQ $I GHQ

VLPSOH JUXQG DW RUGHW DOWLG KDU Y UHW DQYHQGW Sn GHQQH PnGH

RJ DW GHU LNNH L J QJV VSURJEUXJ ILQGHV DQGHQ EHWHJQHOVH KHUIRU

² ERUWVHW IUD VLPSOH RYHUV WWHOVHU IRONHVW\UH SRSXODU JRYHUQ

PHQW R V Y 'HULPRG KDU YL L J QJV VSURJEUXJ HQ DQGHQ EHWHJ

QHOVH QHWRS IRU GHW ¡NRQRPLVNH EHJUHE RP HQ VDPIXQGVRUG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

QLQJ GHU Sn DQWLNDSLWDOLVWLVN EDVLV WLOVWU EHU HQ UHJXOHULQJ RJ

XGOLJQLQJ WLO IRUGHO IRU GH PDQJH QHPOLJ RUGHW VRFLDOLVPH

'HW HU GHUIRU L NODUKHGHQV LQWHUHVVH YLJWLJW DW VRQGUH PHOOHP

GHPRNUDWL RJ VRFLDOLVPH IRUP RJ LQGKROG G Y V IDVWKROGH GHQ

WUDGLWLRQHOOH YHVWOLJH VSURJEUXJ KYRUHIWHU GHPRNUDWL EHWHJQHU

HQ SROLWLVN VW\UHIRUP LNNH HQ ¡NRQRPLVN SROLWLN +HUPHG HU

QDWXUOLJYLV LQWHW VDJW RP KYLONHQ DI GLVVH GHOH GHU HU GHW YLJWLJ

VWH GHW K¡MHVWH PnO DW VWU EH HIWHU 0DQ NDQ Y UH GHPRNUDW

XGHQ DW Y UH VRFLDOLVW RJ RPYHQGW 0DQ NDQ RJVn Y UH EHJJH

GHOH Sn HHQJDQJ VRFLDOGHPRNUDW 'HUVRP GHW KYDG MHJ LNNH

WURU VNXOGH YLVH VLJ DW GHPRNUDWL RJ VRFLDOLVPH HU XIRUHQHOLJH

Pn GLVVH PHQQHVNHU J¡UH RS PHG VLJ VHOY KYDG GH V WWHU K¡MHVW

GHPRNUDWLHW HOOHU VRFLDOLVPHQ

(QG PLQGUH KROG HU GHU L GHQ LQGYHQGLQJ DW PDQ YHG EH

JUHEVP VVLJ DW VRQGUH PHOOHP GHQ SROLWLVNH IRUP RJ GHW ¡NR

QRPLVNH LQGKROG WLOVO¡UHU GHQ LQWLPH VDPPHQK QJ GHU PXOLJYLV

EHVWnU PHOOHP GLVVH GHOH (Q NODU EHJUHEVGDQQHOVH WLOVO¡UHU

LQJHQWLQJ 'HQ IRUHJULEHU LNNH SUREOHPHW PHQ VWLOOHU GHW NODUW

RJ nEHQW ,¡YULJW HU GHU ODQJWIUD HQLJKHG RP KYRUOHGHV GHW

IXQNWLRQHOOH IRUKROG PHOOHP GHQ SROLWLVNH IRUP RJ GHQ ¡NRQR

PLVNH VWUXNWXU HU , DOOH WLOI OGH YLOGH GHW I¡UH WLO DEVXUGH UHVXOWD

WHU RP PDQ LNNH EHJUHEVP VVLJ VNXOGH NXQQH XGVRQGUH WLQJ

GHU L YLUNHOLJKHGHQ HU LQWLPW RJ XO¡VHOLJW IRUEXQGQH 0DQ VNXOGH

GD LNNH NXQQH VRQGUH PHOOHP ªPnQH© RJ ªWLGHYDQG© PHOOHP

ªO\Q© RJ ªWRUGHQ© R V Y R V Y

/DG RV GHUIRU KROGH XURNNHOLJW IDVW YHG GHQ VSURJEUXJ KYRU

HIWHU RUGHW GHPRNUDWL IRONHVW\UH DQYHQGW L IRUELQGHOVH PHG

VWDWVOLYHW EHWHJQHU HQ YLV IRUIDWQLQJV HOOHU RUJDQLVDWLRQVIRUP HQ

YLV PHWRGH WLO ªVWDWVYLOMHQV© GDQQHOVH HOOHU XG¡YHOVH DI ªRIIHQWOLJ

P\QGLJKHG© 9L KDU KHUPHG EHJUHEVOLJ VRQGUHW PHOOHP GHPR

NUDWL RJ VRFLDOLVPH RJ GRJ LQWHW IRUHJUHEHW PHG KHQV\Q WLO GLVVH

GHOHV Y UGL HOOHU LQGE\UGHV UHDOVDPPHQK QJ

6S¡UJVPnOHW EOLYHU Vn KYLONHQ VWDWVIRUP GHW HU GHU Q UPHUH

W QNHV Sn PHG RUGHW GHPRNUDWL

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

6YDUHW V\QHV OLJHWLO GHPRNUDWL HU IRONHVW\UH G Y V GHQ VWDWV

IRUP KYRU VW\UHW HOOHU PDJWHQ L VWDWHQ WLONRPPHU KHOH IRONHW

LNNH EORW HQ HQNHOW PDQG HOOHU HQ PLQGUH NUHGV DI SHUVRQHU

9HG Q UPHUH HIWHUWDQNH YLVHU GHW VLJ GRJ DW HQ VDDGDQ EH

JUHEVEHVWHPPHOVH LNNH HU WLOVWU NNHOLJ NODU RJ EHVWHPW 9DQVNH

OLJKHGHUQH NRPPHU IUHP QnU YL Q UPHUH I VWQHU EOLNNHW Sn

KYHUW DI GHILQLWLRQHQV WR OHG ªIRONHW© RJ ªVW\UHW© 9L YLO KXUWLJW

RSGDJH LQJHQ DI GLVVH GHOH DQJLYHU HW VNDUSW DIJU QVHW IDNWLVN

IRUKROG GHU NODUW VWLOOHU GHQ GHPRNUDWLVNH VWDWVIRUP L PRGV W

QLQJ WLO DQGUH

/DG RV I¡UVW VH Sn KYDG GHW YLO VLJH DW ªVW\UHW© HOOHU ªVWDWVPDJ

WHQ© L HQ GHPRNUDWLVN VWDW WLONRPPHU IRONHW ª6WDWVPDJWHQ© HU MR

JDQVNH VLPSHOWKHQ XGWU\N IRU LQGEHJUHEHW DI DOOH GH IRUVNHOOLJH

RIIHQWOLJH P\QGLJKHGVKDQGOLQJHU ORYJLYQLQJVDNWHU DGPLQLVWUDWL

YH EHIDOLQJHU GRPPH R V Y 0HQ GHW HU MR IDNWLVN LNNH VnOHGHV

DW GHW HU KHOH IRONHW GHU WU IIHU EHVOXWQLQJ RP ORYHQHV LQGKROG

DUUHVWHUHU HQ IRUEU\GHU HOOHU G¡PPHU KDP WLO I QJVHO 'LVVH

P\QGLJKHGVDNWHU XG¡YHV KHQKROGVYLV DI ULJVGDJHQ RJ NRQJHQ

L IRUHQLQJ DI SROLWLHW RJ DI GRPPHUHQ +YDG NDQ PHQLQJHQ GD

Y UH PHG DW K YGH DW L HQ GHPRNUDWLVN VWDW WLONRPPHU GRJ GHQ

PDJW GHU XG¡YHV JHQQHP GLVVH IRUVNHOOLJH RUJDQHU IRONHW L GHWV

KHOKHG"

)RUNODULQJHQ OLJJHU L UHSU VHQWDWLRQV RJ OHJLWLPDWLRQVLGHHQ

$GPLQLVWUDWLRQ RJ GRPVWROH HU XQGHURUGQHW ORYJLYQLQJVRUJDQHW

GHU HU GHQ K¡MHVWH SROLWLVNH LQVWDQV L VWDWHQ RJ GHWWH RUJDQ DQVHV

LJHQ IRU IRONHWV UHSU VHQWDQW GHU KHQWHU DO VLQ DXWRULWHW WLO DW

E\GH RJ EHIDOH IUD IRONHWV YLOMH 3n GHQQH PnGH JnU GHW WLO DW DO

PDJW L VWDWHQ L VLGVWH LQVWDQV WLOVNULYHV IRONHW

0HQ KYDG NU YHV GHU Q UPHUH IRU DW GHW ¡YHUVWH RUJDQ NDQ

DQVHV IRU IRONHWV UHSU VHQWDQW" 9HG EHVYDUHOVHQ DI GHWWH VS¡UJV

PnO RSVWnU GHU YDQVNHOLJKHGHU GHU WUXHU PHG DW J¡UH EHJUHEHW

GHPRNUDWL JDQVNH XGIO\GHQGH

8QGHU GH QXY UHQGH GDQVNH IRUKROG VW¡WWHV UHSU VHQWDWLRQV

IRUHVWLOOLQJHQ Sn GH UHJHOP VVLJW VWHGILQGHQGH YDOJ WLO ULJVGDJHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

0HQ PHG M YQ RYHUJDQJ NDQ PDQ W QNH VLJ YDOJSHULRGHQ IRU

O QJHW HOOHU PDQGDWHW HQGRJ JLYHW HHQJDQJ IRU DOOH RJ Sn VDP

PH PnGH DQWDOOHW DI UHSU VHQWDQWHU IRUPLQGVNHW KHOW QHG WLO HQ

HQNHOW SHUVRQ 6RP JU QVHWLOI OGH NRPPHU YL GD WLO GHQ VWDWV

IRUP KYRU IRONHW HHQJDQJ IRU DOOH KDU RYHUGUDJHW GHQ K¡MHVWH

PDJW WLO HQ HQNHOW SHUVRQ RJ KDQV HIWHUI¡OJHUH EHVWHPW YHG YLVVH

UHJOHU 'HU VNDO GRJ VWDGLJY N Y UH WDOH RP GHPRNUDWL IRUGL

GHQ K¡MHVWH PDJW VWDGLJ OHJLWLPHUHV YHG HW PDQGDW IUD IRONHW GHU

I¡OJHOLJ DQVHV VRP GHQ HJHQWOLJH LQGHKDYHU DI ªVXYHU QLWHWHQ©

8G IUD VDPPH UHSU VHQWDWLRQV RJ OHJLWLPDWLRQVV\QVSXQNW KDU

GHW PRGHUQH IDVFLVWLVN QD]LVWLVNH GLNWDWXU JMRUW NUDY Sn DQHUNHQ

GHOVH VRP GHPRNUDWL 0HG VW¡WWH L HW PHUH HOOHU PLQGUH YLUNHOLJW

HOOHU ILQJHUHW PDQGDW K YGHV GHW DW GLNWDWRUHQ UHSU VHQWHUHU

IRONHW +YRUIRU VNXOGH IRONHW LNNH OLJH Vn JRGW NXQQH EHVOXWWH DW

ODGH VLJ UHSU VHQWHUH DI HHQ PDQG Sn OLYVWLG VRP DI IOHUH SHUVR

QHU IRU HQ ILUHnULJ SHULRGH" 0n PDQ GD LNNH LQGU¡PPH DW RJVn

GLNWDWXUHW HU GHPRNUDWL"

(W EHJUHE GHU VnOHGHV ODGHU DOOH VNDUSH NRQWXUHU VY¡PPH XG

HU LNNH HJQHW WLO DW VNDEH NODUKHG 'HW Pn ¡MHQV\QOLJW WLOWU QJH

HQ Q UPHUH DINODULQJ

2SJDYHQ Pn Y UH L VWHGHW IRU DW W QNH L GLVVH KDOYW P\VWLVNH

NUDIWELOOHGHU DW V¡JH IUHP WLO GH YLUNHOLJH UHWOLJ IXQNWLRQHOOH

IRUKROG GHU G NNHV DI UHSU VHQWDWLRQV RJ NUDIWRYHUI¡ULQJVELO

OHGHUQH 0DQ YLO GD VH DW VWRUH IRUVNHOOLJKHGHU J¡U VLJ J OGHQGH

GHU EHJUXQGHU DW GH IRUVNHOOLJH W\SHU LNNH NDQ KHQI¡UHV XQGHU

VDPPH EHJUHE

5HSU VHQWDWLRQVIRUHVWLOOLQJHQ KDU N¡G RJ EORG L VDPPH RP

IDQJ VRP UHSU VHQWDQWHQV KDQGOHIULKHG UHWOLJW HU EXQGHW YHG GH

UHSU VHQWHUHGHV ¡QVNHU RJ GHU WLONRPPHU GH UHSU VHQWHUHGH

UHWVPLGOHU WLO DW JHQQHPI¡UH HQ NRQWURO PHG DW GLVVH ¡QVNHU

YLUNHOLJ EOLYHU UHVSHNWHUHGH 6nOHGHV HU IRUKROGHW L GH SULYDWH

UHSU VHQWDWLRQVIRUKROG I HNV IXOGPDJWVIRUKROGHW GHU KDU DIJL

YHW P¡QVWUHW IRU WDQNHJDQJHQ )XOGPDJWVJLYHUHQ LQVWUXHUHU VLQ

UHSU VHQWDQW RP KYRUOHGHV KDQ KDU DW IRUKROGH VLJ RJ GHU WLO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

NRPPHU KDP IRUVNHOOLJH UHWVPLGOHU WLO VLNULQJ DI DW UHSU VHQWDQ

WHQ RJVn YLUNHOLJ KROGHU VLJ GLVVH LQVWUXNVHU HIWHUUHWWHOLJ 'HW

WLOVYDUHQGH YLOGH L VWDWVOLYHW EHW\GH DW IRONHW VDPWLGLJ PHG DW

Y OJH VLQH UHSU VHQWDQWHU IRUHVNUHY GHP YLVVH SROLWLVNH UHW

QLQJVOLQMHU VRP GH KDYGH DW I¡OJH L XG¡YHOVHQ DI GHUHV KYHUY

VRP L GH PLGGHODOGHUOLJH NRQJHKnQGI VWQLQJHU RJ DW GHU GHV

IRUXGHQ YDU LQGUHWWHW NRQWUROPLGOHU VnOHGHV DW IRONHW WLO HQKYHU

WLG NXQGH VLNUH VLJ PRG DW GLVVH LQVWUXNVHU EOHY WLOVLGHVDW )UD

GHWWH \GHUWLOI OGH VRP XGJDQJVSXQNW NDQ GHU W QNHV HQ JOLGHQ

GH VNDOD PHG VWHGVH IRUPLQGVNHW YLUNHOLJW LQGKROG L UHSU VHQWD

WLRQVLGHHQ 'HW NDQ I HNV Y UH DW PDQGDWHW HU XEXQGHW PHQ DW

NRQWURO GRJ WLO HQKYHU WLG NDQ XG¡YHV HQWHQ L IRUP DI VWUDIIHUHW

OLJW DQVYDU IRU UHSU VHQWDQWHUQH HOOHU YHG GLVNUHWLRQ U IUL

VN¡QVP VVLJ DGJDQJ IRU IRONHW WLO DW IMHUQH VnGDQQH UHSU VHQ

WDQWHU GHU LNNH KDQGOHU L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG IRONHWV ¡QVNHU

'HW NDQ Y UH DW NRQWUROOHQ LNNH NDQ XG¡YHV WLO HQKYHU WLG PHQ

NXQ PHG UHJHOP VVLJH PHOOHPUXP -R VM OGQHUH HOOHU PHUH

XEHVWHPW OHMOLJKHGHQ KHUWLO EOLYHU GHV PHUH IMHUQHU YL RV IUD

XGJDQJVSXQNWHW / QJVW XG L UHWQLQJ DI WRPKHG NRPPHU YL L

HQHY OGHQV RJ GLNWDWXUHWV VWDWVIRUPHU KYRU GHW IRONHOLJH PDQG

DW XGHQ QRJHQ JU QVHU HU JLYHW HHQJDQJ IRU DOOH HOOHU PnVNH HU

HQ UHQ RJ VN U ILNWLRQ RJ KYRU GHU LNNH WLONRPPHU IRONHW QR

JHQVRPKHOVW DGJDQJ WLO DW XG¡YH NRQWURO XQGHU QRJHQ IRUP

5HDOLWHWHUQH EDJ UHSU VHQWDWLRQVIRUHVWLOOLQJHQ HU DOWVn K¡MVW

IRUVNHOOLJH 'H OLJJHU ODQJV HQ JOLGHQGH VNDOD IUD HQ SRO WLO HQ

DQGHQ )RUVNHOOHQ OLJJHU L GHQ HIIHNWLYLWHW KYRUPHG IRONHW IRU

PnU DW J¡UH VLQ LQGIO\GHOVH J OGHQGH L VWDWVOLYHW

2JVn Sn GHQ DQGHQ PnGH OLJJHU GHU HQ YLV XEHVWHPWKHG RJ

UHODWLYLWHW L GHILQLWLRQHQV XGWDOHOVH RP DW ªVWDWVPDJWHQ© L GHPR

NUDWLHW WLONRPPHU IRONHW +HU NDQ W QNHV HQ JOLGHQGH VNDOD

HIWHUVRP IRONHW Sn YLVVH DI VWDWVOLYHWV RPUnGHU IRUWU QJHV DI

DQGUH SROLWLVNH NU IWHU HOOHU LKYHUWIDOG Pn GHOH PDJWHQ PHG

GLVVH 'HW UHQH WLOI OGH HU GHW DW VnYHO ORYJLYQLQJVPDJWHQ UH

JHULQJVPDJWHQ VRP GHQ G¡PPHQGH P\QGLJKHG VWnU XQGHU IRO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

NHWV KHUUHG¡PPH ,QGVNU QNQLQJ NDQ LV U IRUHNRPPH HQWHQ

VnOHGHV DW ORYJLYQLQJVRUJDQHW HU VDPPHQVDW Sn HQ VnGDQ PnGH

DW GHU GHUL LQGJnU RJVn LNNH IRONHOLJH HOHPHQWHU HOOHU VnOHGHV DW

HQ LNNH IRONHOLJ UHJHULQJ XG¡YHU VHOYVW QGLJ RJ NRQNXUUHUHQGH

PDJW YHG VLGHQ DI HW IRONHOLJW ORYJLYQLQJVRUJDQ HOOHU HQGHOLJ YHG

EHJJH GHOH L IRUHQLQJ

'HW I¡UVWH HU WLOI OGHW QnU GHQ IRONHYDOJWH UHSU VHQWDWLRQ Pn

GHOH ORYJLYQLQJVPDJWHQ PHG NRQJHQ 8QGHU SDUODPHQWDULVN

UHJHULQJVVNLN OLJJHU GHU GRJ LNNH QRJHQ SROLWLVN UHDOLWHW KHUL

/LJHOHGHV QnU ORYJLYQLQJVRUJDQHW HU VDPPHQVDW DI WR NDPUH DI

KYLONH GHW HQH KDU DULVWRNUDWLVN NDUDNWHU GHUYHG DW PHGOHPVVNDE

HU EDVHUHW Sn DULVWRNUDWLVN I¡GVHO HOOHU SULYLOHJHUHW YDOJUHW

'HW DQGHW HU WLOI OGHW QDDU NRQJHQ UHJHULQJHQ KDU PDJW WLO

Sn HJHQ KnQG DW XGVWHGH YLVVH UHWVIRUVNULIWHU SU URJDWLYH DQ

RUGQLQJHU HOOHU WLO L¡YULJW DW IRUHWDJH YLVVH UHJHULQJVDNWHU XGHQ

SDUODPHQWHWV EHP\QGLJHOVH

(W SULYLOHJHUHW I¡UVWHNDPPHU RJ HQ XDIK QJLJ UHJHULQJVPDJW

HU GH WR IDNWRUHU GHU L Q\HUH WLGV KLVWRULVNH XGYLNOLQJ KDU VWnHW

GHPRNUDWLHW LPRG .DPSHQ IRU GHW SDUODPHQWDULVNH UHJHULQJVV\

VWHP EHW\GHU NDPSHQ IRU UHJHULQJHQV GHPRNUDWLVHULQJ GHUYHG

DW GHQ SROLWLVN XQGHURUGQHV IRONHUHSU VHQWDWLRQHQ .DPSHQ

PRG I¡UVWHNDPPHUHW ODQGVWLQJHW EHW\GHU NDPSHQ IRU ORYJLY

QLQJVRUJDQHWV IXOGVW QGLJH GHPRNUDWLVHULQJ )¡UVW QnU EHJJH

PnO HU QnHW HU GHPRNUDWLHW IXOGVW QGLJW L GHQ IRUVWDQG DW GHQ

IRONHOLJH LQGIO\GHOVH HU HQHKHUVNHQGH Sn GHQ ¡YHUVWH VWDWVYLOMHV

WLOEOLYHOVH

0HG KHQV\Q WLO GHQ XQGHURUGQHGH DGPLQLVWUDWLRQ RJ GHQ

G¡PPHQGH PDJW KDU VS¡UJVPnOHW LNNH VDPPH EHW\GQLQJ 'LVVH

HU HIWHU GHUHV QDWXU Q¡MH XQGHURUGQHW ORYJLYQLQJVPDJWHQ RJ HU

QRUPDOW LNNH HOOHU LKYHUWIDOG NXQ L ULQJH JUDG SROLWLVNH IDNWRUHU

DI EHW\GQLQJ L VWDWHQV OLY 'HUIRU YLO RIWH GHQ LQGLUHNWH PDJW

RYHU DGPLQLVWUDWLRQHQ RJ UHWVSOHMHQ GHU OLJJHU L IRONHWV EHKHU

VNHOVH DI ORYJLYQLQJHQ I¡OHV VRP WLOVWU NNHOLJ (Q PHUH UHQG\U

NHW GHPRNUDWLVN IRUP IRUHOLJJHU QnU IRONHW KDU GLUHNWH PDJW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

RYHU GLVVH RUJDQHU JHQQHP XGQ YQHOVH RJ NRQWURO 'HWWH YLO

LV U Y UH DI EHW\GQLQJ GHUVRP GHQ IRONHOLJH PDJW RYHU ORYJLY

QLQJ RJ UHJHULQJ HU EHJU QVHW (Q PHUH PRGHUDW WHQGHQV L

VDPPH UHWQLQJ IRUHOLJJHU YHG LQGI¡UHOVH DI Q YQLQJHU RJ GRPV

P QG VRP GHOWDJHUH L UHWVSOHMHQ

+YDG OLJJHU GHU HQGHOLJ L DW GHW HU IRONHW VRP KHOKHG GHU

LI¡OJH GHILQLWLRQHQ VNDO Y UH L EHVLGGHOVH DI GHQ SROLWLVNH PDJW

GHU HU RPWDOW L GHW IRUHJnHQGH" 2JVn KHU NDQ DOOH PXOLJH RYHU

JDQJH IRUHNRPPH 'HW ORJLVNH JU QVHWLOI OGH DW XGHQ XQGWDJHO

VH HWKYHUW PHQQHVNHOLJW LQGLYLG WLOK¡UHQGH IRONHW KDU YDOJ RJ

VWHPPHUHW Sn OLJH IRG PHG DQGUH NDQ LNNH IRUHNRPPH L SUDN

VLV (Q YLV JU QVH Pn Q¡GYHQGLJYLV GUDJHV XQGHU KHQV\Q WLO HQ

YLV nQGHOLJ PRGHQKHG YDOJUHWVDOGHU ,¡YULJW NDQ PDQ JUDGYLV

IMHUQH VLJ IUD GHW UHQH GHPRNUDWL GHOV YHG VWLJHQGH XGHOXNNHOVH

DI IRUVNHOOLJH EHIRONQLQJVJUXSSHU GHOV YHG VWLJHQGH XOLJKHG L

GHQ Y JW GHU WLOO JJHV GHQ DIJLYQH VWHPPH 0DQ NDQ GRJ LNNH

XGHQ YLGHUH K YGH DW RUGQLQJHQV XGHPRNUDWLVNH NDUDNWHU VWnU

L OLJHIUHPW IRUKROG WLO DQWDOOHW DI GH XGHOXNNHGH $IJ¡UHQGH HU

GHULPRG XGHOXNNHOVHQV SROLWLVNH UHOHYDQV 6nOHGHV YLO GHW I HNV

Y UH PHUH XGHPRNUDWLVN DW XGHOXNNH SHUVRQHU PHG HQ LQG

NRPVW XQGHU HQ YLV JU QVH IUD YDOJUHW HQG DW XGHOXNNH NYLQGHU

VHOYRP GH VLGVWH XGJ¡U GHQ VW¡UUH JUXSSH 8GHOXNNHOVHQ DI

NYLQGHU HU YHO YLONnUOLJ RJ XULPHOLJ 'HQ KYLOHU ¡MHQV\QOLJ Sn GHQ

XULJWLJH RSIDWWHOVH DW NYLQGHU LNNH HU IXOGY UGLJH PHQQHVNHU RJ

LNNH KDU HYQH RJ LQWHUHVVH IRU DW EHVN IWLJH VLJ PHG SROLWLN 0HQ

VRQGULQJHQ PDQG²NYLQGH HU LNNH SROLWLVN UHOHYDQW L Q U VDPPH

JUDG VRP HQ VRQGULQJ HIWHU LQGW JWHQV VW¡UUHOVH

(IWHU GHQQH OLQLH NDQ WLOI OGHQH UDQJHUHV IUD GHW UHQH GHPR

NUDWL L GHQQH KHQVHHQGH WLO PHUH RJ PHUH DULVWRNUDWLVNH IRUPHU

'H IRUHJnHQGH EHWUDJWQLQJHU KDU YLVW DW GHW LNNH HU PXOLJW DW

GHILQHUH EHJUHEHW GHPRNUDWL YHG HW VNDUSW HQWHQ²HOOHU 0DQ NDQ

DOWVn LNNH VLPSHOWKHQ VLJH DW HQ VWDWVIRUP HU GHPRNUDWLVN QDDU

VWDWVPDJWHQ WLONRPPHU IRONHW %HGUH HU GHW DW VLJH DW HQ VWDW HU

GHPRNUDWLVN L GHW RPIDQJ KYRUL VWDWVPDJWHQ WLONRPPHU IRONHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

0HQ RJVn GHWWH HU HQGQX IRU XEHVWHPW 'HW J OGHU RP DW NODU

J¡UH VLJ Sn KYLONH IRUVNHOOLJH PnGHU GHU NDQ Y UH WDOH RP HW

PHUH HOOHU PLQGUH

'HW GHU KHURP HU XGYLNOHW L GHW IRUHJnHQGH NDQ V\VWHPDWL

VHUHV VnOHGHV 'HW GHPRNUDWLVNH PRPHQW IRONHWV LQGIO\GHOVH SDD

XG¡YHOVH DI RIIHQWOLJ P\QGLJKHG NDQ YDULHUH PHG KHQV\Q WLO

E ,QWHQVLWHW G Y V P K W RPIDQJHW DI GHQ SHUVRQNUHGV GHU

JLYHV DGJDQJ WLO DW GHOWDJH L DIVWHPQLQJHU RJ YDOJ 'HW UHQH WLO

I OGH HU GHQ OLJH RJ DOPLQGHOLJH YDOJUHW IRU DOOH YRNVQH SHUVRQHU

-R PHUH UHDOW\SHQ IMHUQHU VLJ KHUIUD GHV PHUH JnU GHQ RYHU L HW

PRGHUHUHW GHPRNUDWL PHG VWLJHQGH ROLJDUNLVN WLOVQLW 6RP HNVHP

SHO NDQ Q YQHV (QJODQG XQGHU GHQ VW UNW EHJU QVHGH YDOJUHW

L GHW RJ nUK

E (IIHNWLYLWHW G Y V P K W GHQ JUDG DI YLUNQLQJ KYRUPHG

IRONHW IRUPnU DW J¡UH VLQH V\QVSXQNWHU J OGHQGH 'HQQH HU

VW¡UVW L GHW XPLGGHOEDUH GHPRNUDWL L KYLONHW IRONHW VHOY YHG GL

UHNWH DIVWHPQLQJ WU IIHU EHVOXWQLQJ RP DOOH DQOLJJHQGHU )RUVDD

YLGW IRONHW YLUNHU JHQQHP UHSU VHQWDQWHU EHURU HIIHNWLYLWHWHQ

Sn VW\UNHQ DI GHQ NRQWURO IRONHW HU L VWDQG WLO DW XG¡YH PHG VLQH

UHSU VHQWDQWHU VWDWVRUJDQHUQH KYLONHW LJHQ LV U HU DIK QJLJ DI

GHQV K\SSLJKHG PDQGDWSHULRGHQV O QJGH -R PHUH NRQWUROOHQ

DIVY NNHV GHVPHUH JOLGHU VWDWVIRUPHQ RYHU L HW EORW QRPLQHOW

GHPRNUDWL KYRU PDJWHQ YHO XG¡YHV L IRONHWV QDYQ OHJLWLPDWLRQ

UHSU VHQWDWLRQ PHQ L YLUNHOLJKHGHQ L VWLJHQGH JUDG OLJJHU KRV

UHSU VHQWDQWHUQH LNNH KRV GH UHSU VHQWHUHGH 'HWWH HU I HNV

WLOI OGHW L 6RYMHWXQLRQHQ 'HW XGHPRNUDWLVNH HOHPHQW OLJJHU KHU

LNNH VRP L IRUULJH WLOI OGH L LQGVQ YULQJHQ DI GH UHSU VHQWHUH

GHV NUHGV PHQ L GHQ PDQJOHQGH NRQWURO IUD GH UHSU VHQWHUHGHV

VLGH RYHU UHSU VHQWDQWHUQH 6RYMHWXQLRQHQ HU XGHPRNUDWLVN Sn

HQ DQGHQ PnGH HQG (QJODQG L GHW nUK

E (NVWHQVLWHW G Y V P K W GHW RPIDQJ KYRUL GHQ IRONHOLJH

LQGIO\GHOVH RJ NRQWURO XGVWU NNHV WLO DW RPIDWWH I UUH HOOHU IOHUH

DI VWDWVPDJWHQV IRUVNHOOLJH IRUJUHQLQJHU 6W¡UVW HU HNVWHQVLWHWHQ

QnU GHQ IRONHOLJH PDJW EHKHUVNHU LNNH EORW ORYJLYQLQJHQ PHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

RJVn UHJHULQJHQ RJ GHQ G¡PPHQGH PDJW +YLV GHWWH LNNH HU

WLOI OGHW HU GHPRNUDWLHW PHUH HOOHU PLQGUH SDUWLHOW 6RP W\SLVN

HNVHPSHO NDQ DQI¡UHV GHW NRQVWLWXWLRQHOOH PRQDUNL KYRU ORYJLY

QLQJVPDJWHQ GHOYLV VWnU XQGHU DULVWRNUDWLVN RJ PRQDUNLVN UH

JHULQJHQ XQGHU PRQDUNLVN LQGIO\GHOVH

.RUW VDJW NDQ GHW VDPPH XGWU\NNHV VnOHGHV 'HPRNUDWL EHW\

GHU IRONHVW\UH 0HQ GHW GHU KHUPHG EHWHJQHV NDQ IRU GHW I¡UVWH

Y UH PHUH HOOHU PLQGUH IRONHOLJW LQWHQVLWHWHQ IRU GHW DQGHW

Y UH PHUH HOOHU PLQGUH HW YLUNHOLJW VW\UH HIIHNWLYLWHWHQ RJ HNV

WHQVLWHWHQ

'HQ IRONHOLJH LQGIO\GHOVH RJ NRQWURO GHU HU NHUQHQ L GHPRNUD

WLHW IRUXGV WWHU HQ WHNQLN WLO NRQVWDWHULQJ DI KYDG GHU HU ª)RO

NHWV 9LOMH© 'D DOOH QDWXUOLJYLV VM OGHQW HOOHU DOGULJ HU HQLJH Pn

GHWWH L SUDNVLV EHW\GH DW PDQ E¡MHU VLJ IRU IOHUWDOOHWV RSIDWWHOVH

NRQVWDWHUHW YHG YDOJ RJ DIVWHPQLQJHU )OHUWDOVSULQFLSSHW JLYHU L

SUDNVLV GHQ VW¡UVW PXOLJH WLOQ UPHOVH WLO KYHU HQNHOWV IUL VHOYEH

VWHPPHOVH RJ HU GHW HQHVWH DOWHUQDWLY RYHUIRU HW KHUUHG¡PPH

EDVHUHW Sn Un YROG HOOHU HQNHOWPDQGV DEVROXWWH DXWRULWHW 0HQ

IOHUWDOVSULQFLSSHW KDU QDWXUOLJYLV NXQ PHQLQJ GHUVRP YDOJ RJ

DIVWHPQLQJHU IRUHJnU L IXOGVW QGLJ IULKHG RJ VRP UHVXOWDW DI HQ

IRUXGJnHQGH LQGE\UGHV GLVNXVVLRQ L KYLONHQ GHU HU PXOLJKHG IRU

HWKYHUW V\QVSXQNW WLO DW J¡UH VLJ J OGHQGH 0nOHW HU L I¡UVWH

RPJDQJ QHWRS DW GHU JHQQHP HQ IUL PHQLQJVXGYHNVOLQJ NDQ

IRUHJn HQ VnGDQ JHQVLGLJ WLOQ UPHOVH RJ XGOLJQLQJ DW GHU RSVWnU

HQ YLUNHOLJ I OOHV RSLQLRQ VRP UHVXOWDW DI GH PDQJH LQGLYLGXHOOH

V\QVSXQNWHU 7DQNHQ HU QHWRS GHQ DW GHQ HQNHOWH I¡UVW VNDO IDVW

O JJH VLW HQGHOLJH VWDQGSXQNW HIWHU DW KDYH K¡UW KYDG DOOH DQGUH

KDU DW IUHPI¡UH RP VDPPH VDJ $QGUHV ¡QVNHU RJ PHQLQJHU E¡U

LQGJn VRP LQWHJUHUHQGH EHVWDQGGHO EODQGW GH IDNWRUHU GHU PRWL

YHUHU KDQV GHILQLWLYH VWLOOLQJ WLO HW SROLWLVN VS¡UJVPnO +YLV LNNH

GHWWH HU WLOI OGHW IRUWDEHU IOHUWDOOHWV DIJ¡UHOVH HWKYHUW NUDY Sn DW

J OGH VRP KHOKHGHQV YLOMH GHQ RYHUVWHPWH PLVWHU HQKYHU

IRUQHPPHOVH DI DW DIJ¡UHOVHQ L HQ YLV IRUVWDQG DOOLJHYHO RJVn HU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

KDQV RJ DIVWHPQLQJVWHNQLNNHQ GHJHQHUHUHU WLO HQ WLOVO¡UHW PDJW

NDPS PHG VWHPPHVHGOHQ VRP YnEHQ

8O¡VHOLJW IRUEXQGHW PHG HQKYHU IRUP IRU GHPRNUDWL HU GHUIRU

HW V W DI VnNDOGWH IULKHGVUHWWLJKHGHU LV U \WULQJVIULKHGHQ RUJDQLVD

WLRQVIULKHGHQ RJ UHWVVLNNHUKHGHQ KYLV PnO HU DW VLNUH DW GH

WLONHQGHJLYHOVHU GHU IUHPWU GHU L IRONHWV QDYQ YLUNHOLJ RJVn HU

EOHYHW WLO Sn HQ PnGH GHU DOHQH NDQ J¡UH GHQQH EHWHJQHOVH EH

UHWWLJHW 8GHQ GLVVH JDUDQWLHU EOLYHU DIVWHPQLQJHU NXQ HW QDUUH

VSLO DI GHQ DUW GHU HU Vn YHONHQGW IUD GLNWDWXUHUQH

6DPPHQIDWWHQGH NDQ YL KHUHIWHU VLJH DW HQ VWDWVIRUIDWQLQJ HU

GHPRNUDWLVN L VDPPH RPIDQJ VRP GHQ JHQQHP HQ XGVWUDNW RJ

OLJH YDOJ RJ VWHPPHUHW JLYHU IRONHW PXOLJKHG IRU IULW RJ HIIHN

WLYW DW NRQWUROOHUH GHQ SROLWLVNH PDJWV XG¡YHOVH L GHQV IRUVNHOOLJH

IRUJUHQLQJHU

+LGWLO KDU YL DOHQH EHVN IWLJHW RV PHG HQ EHVWHPPHOVH DI EHJUH

EHW GHPRNUDWL VRP EHWHJQHOVH IRU HQ YLV IRUP IRU GHW SROLWLVNH

VW\UH L VWDWHQ 'HWWH HU XWYLYOVRPW RJVn RUGHWV NHUQHEHW\GQLQJ

1nU QX I¡UVW GHQQH HU NODUODJW NDQ PDQ KHUXGIUD XQGHUV¡JH RP

EHJUHEHW LNNH ² XGHQ DW PLVWH VLW FHQWUDOH LQGKROG ² NDQ XGYLGHV

WLO RJVn DW RPIDWWH EHVO JWHGH IRUKROG XQGHU DQGUH EHWLQJHOVHU

'HW HU GD IRU GHW I¡UVWH NODUW DW EHJUHEHW RJVn Pn NXQQH DQ

YHQGHV WLO NDUDNWHULVWLN DI VW\UHW L DQGUH PHQQHVNHOLJH

VDPOLYVIRUKROG KYRU GHU Sn VDPPH PnGH VRP L VWDWHQ IRUHOLJ

JHU HQ RUJDQLVHUHW OHGHOVH DI I OOHVVNDEHW 0DQ NDQ GD WDOH RP

GHPRNUDWLVNH HOOHU DXWRNUDWLVNH LQVWLWXWLRQHU DOW HIWHU GHW RPIDQJ

KYRUL GHW HU GHOWDJHUQH VHOY GHU JHQQHP DIVWHPQLQJHU IULW RJ

HIIHNWLYW ¡YHU NRQWURO PHG VW\UHW -HJ W QNHU Sn IRUHQLQJHU

DNWLHVHOVNDEHU SROLWLVNH SDUWLHU IDJIRUEXQG UHOLJL¡VH VDPPHQ

VOXWQLQJHU O UHDQVWDOWHU VWLIWHOVHU RJ DQGUH OLJQHQGH VDPPHQ

VOXWQLQJHU PHG HW RUJDQLVHUHW VW\UH GHU NDQ WU IIH EHVOXWQLQJHU

L RUJDQLVDWLRQHQV DQOLJJHQGHU , DOOH VnGDQQH RUJDQLVDWLRQHU NDQ

VW\UHW Y UH PHUH HOOHU PLQGUH GHPRNUDWLVN GHUYHG DW GHU JLYHV

GH VW\UHQGH HQ VW¡UUH HOOHU PLQGUH EHVWHPPHOVHVUHW HOOHU UnGJL

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

YHQGH LQGIO\GHOVH PHG KHQV\Q WLO OHGHOVHQ + UHQ KDU DOOH GDJH

Y UHW HQ DI GH PHVW DXWRNUDWLVNH LQGUHWQLQJHU GHU ILQGHV 'HQ

PHQLJHV nQG HU GLVFLSOLQ RJ XEHWLQJHW O\GLJKHG JHQHUDOHQ HU OLJH

Vn XIHMOEDUOLJ VRP SDYHQ 6HOYRP HQ VnGDQ LQVWLWXWLRQ LNNH HU

DEVROXW XIRUHQHOLJ PHG PHQQHVNHOLJ GHPRNUDWLVN PHQWDOLWHW

XGJ¡U GHQ GRJ HW HOHPHQW GHU KYLV K UHQ HU WRQHDQJLYHQGH L

HW VDPIXQG NDQ YLUNH DIJMRUW QHGEU\GHQGH HOOHU K PPHQGH Sn

GHW SROLWLVNH GHPRNUDWL 'HW SUHXVVLVNH RIILFHUVY OGH YDU HQ DI

GHW VSLUHQGH W\VNH GHPRNUDWLV Y UVWH IMHQGHU 7DQNHQ RP LQG

I¡UHOVH DI GHPRNUDWLVNH LQVWLWXWLRQHU L K UHQ ² L IRUP DI WLOOLGV

P QG IRU GH PHQLJH PHG IRUKDQGOLQJVUHW HOOHU OLJQ ² Pn GHUIRU

KLOVHV PHG JO GH L HQ IRONHVW\UHW VWDW (OHYUnG VWXGHQWHUUnG

R OLJQ HU DQGUH XGVODJ DI GHPRNUDWLVNH WHQGHQVHU L RUJDQLVDWLR

QHU GHU HOOHUV Y VHQWOLJVW HU DXWRNUDWLVN VW\UHGH 5HQW GHPRNUD

WLVNH LQVWLWXWLRQHU ILQGHV L DNWLHVHOVNDEHW RJ GH IOHVWH IRUHQLQJHU

'HW V GYDQOLJH EHJUHE RP SROLWLVN GHPRNUDWL L VWDWHQ IUHP

WU GHU KHUHIWHU VRP HQ VSHFLHO XQGHUDUW DI GHW DOPLQGHOLJH EH

JUHE RP LQVWLWXWLRQHOW GHPRNUDWL 0DQ NDQ VRQGUH PHOOHP OLJH

Vn PDQJH VODJV LQVWLWXWLRQHOW GHPRNUDWL HOOHU DXWRNUDWL VRP GHU

ILQGHV RUJDQLVDWLRQVW\SHU EHVWHPW HIWHU GHUHV JHQVWDQG VWDWVOLJW

GHPRNUDWL XQLYHUVLWHWVGHPRNUDWL DNWLHVHOVNDEVGHPRNUDWL IRUH

QLQJVGHPRNUDWL PLOLW UW GHPRNUDWL R V Y (Q V UOLJ YLJWLJ IRUP

HU GHW LQGXVWULHOOH GHPRNUDWL KYRUPHG PDQ PHQHU DUEHMGHUQHV RJ

IXQNWLRQ UHUQHV DGJDQJ WLO DW ¡YH HQ PHGEHVWHPPHQGH LQGIO\

GHOVH Sn IRUKROGHQH Sn DUEHMGVSODGVHQ RJ YLUNVRPKHGHQV GULIW

0DQ NDQ Jn HQGQX HW VNULGW YLGHUH L UHWQLQJ DI DW JHQHUDOLVHUH

EHJUHEHW

'HW NDQ XGYLGHV WLO RJVn DW ILQGH DQYHQGHOVH Sn PHQQHVNHOLJH

VDPOLYVIRUKROG KYRU GHU ² XGHQ DW GHU IRUHOLJJHU HW HJHQWOLJ

VW\UH RJ UHWOLJ RUJDQLVDWLRQ ² GRJ HU WDOH RP XG¡YHOVH DI PDJW

RYHU PHQQHVNHU HQ I¡ULQJ HOOHU OHGHOVH 0DQ NDQ GD WDOH RP

VLQGHODJVGHPRNUDWL IRUVnYLGW GHQ LQGIO\GHOVH GHU XG¡YHV VNHU XG

IUD VDPPH nQG RJ LGHDOHU VRP EHVM OHU GHW SROLWLVNH GHPRNUDWL

L VWDWHQ RJ GH ¡YULJH IRUPHU DI LQVWLWXWLRQHOW GHPRNUDWL

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

'HW IDOGHU XGHQIRU GHWWH ELGUDJV UDPPHU DW JLYH HQ DQDO\VH DI

GH LGHHU GHU HU E UHQGH L GHW SROLWLVNH GHPRNUDWLV LQVWLWXWLRQHU

RJ I¡UVW JLYHU EHJUHEHW GHPRNUDWL GHWV OHYHQGH PHQLQJ , DO

NRUWKHG Pn MHJ GRJ KHU IRU VDPPHQK QJHQV VN\OG DQW\GH KYDG

GHW GUHMHU VLJ RP 6RP GHW PHVW IXQGDPHQWDOH WU N L GHQ GHPR

NUDWLVNH PHQWDOLWHW YLO MHJ GD IUHPK YH UHVSHNWHQ IRU PHQQH

VNHWV PRUDOVNH SHUVRQOLJKHG 'HW HU HQ LQGVWLOOLQJ GHU KDU URG

L NULVWQH RJ KXPDQH WUDGLWLRQHU .ULVWHQGRPPHQ KDU JLYHW XG

WU\N IRU GHQQH I¡OHOVH L O UHQ RP KYHUW PHQQHVNHV XHQGHOLJH

Y UGL L *XGV ¡MQH .DQW KDU L ILORVRILVNH YHQGLQJHU VDJW GHW

VDPPH L GHQ IRUPXOHULQJ DI KDQV NDWHJRULVNH LPSHUDWLY GHU

E\GHU DOWLG DW KDQGOH VnOHGHV DW PDQ EHWUDJWHU PHQQHVNHKHGHQ

VDDYHO L HJHQ VRP L HQKYHU DQGHQ SHUVRQ WLOOLJH VRP PnO RJ

DOGULJ EORW VRP PLGGHO , DO KXPDQLVPH OHYHU GHQ nQG DW PHQ

QHVNHW HU KHOOLJW , VLQH PHUH SULPLWLYH IRUPHU HU I¡OHOVHQ NQ\WWHW

WLO PHWDI\VLVN UHOLJL¡VH IRUHVWLOOLQJHU PHQ VHOY IULJMRUW IUD GLVVH

EOLYHU GHU DOWLG HW PRPHQW DI WDEX WLOEDJH GHU GUDJHU HQ JDQVNH

EHVWHPW JU QVH PHOOHP DOOH UHODWLYLVWLVNH WHNQLVN UDWLRQHOOH

IRUPnOVNDONXODWLRQHU RJ UHVSHNWHQ IRU PHQQHVNHW

0RGV WQLQJHQ KHUWLO HU GHQ IRUDJW IRU PHQQHVNHW GHU HU ID

VFLVPHQV nQGHOLJH NHUQH $QWLKXPDQLVPHQ QHGEU\GHU DOOH VNUDQ

NHU PHOOHP PHQQHVNHW RJ GH OLYO¡VH WLQJ 'HQ I¡UHU NRQVHNYHQW

WLO NRQFHQWUDWLRQVOHMUHQH JDVNDPUHQH N PSHNUHPDWRULHUQH

)RU HQ nQG GHU KDU IULJMRUW VLJ IRU DOOH WDEX IRUHVWLOOLQJHU NQ\WWHW

WLO LGHHQ RP PHQQHVNHOLYHWV KHOOLJKHG EHW\GHU GLVVH I QRPHQHU

LNNH DQGHW HQG HQ IRUPnOVWMHQOLJ WHNQLN WLO GHVWUXNWLRQ DI IMHQ

GHU 6HOYRP OLQHQ *XG Y UH ORYHW NXQ VM OGHQW O¡EHV XG WLO GHQ

\GHUVWH HQGH HU GRJ PDQJHO Sn HOOHU LKYHUWIDOG PDQJHOIXOG

UHVSHNW IRU PHQQHVNHW NDUDNWHULVWLVN IRU DOOH IRUPHU DI DXWRNUDWL

(W VSHFLHOW XGVODJ DI UHVSHNWHQ IRU PHQQHVNHWV PRUDOVNH

SHUVRQOLJKHG HU DQHUNHQGHOVHQ DI GHWV DXWRQRPL GHWV IULKHG WLO

VHOYEHVWHPPHOVH L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG GHWV HJHQ SHUVRQOLJ

KHG YXUGHULQJHU LGHDOHU VRP HQ Y UGL GHW J OGHU RP DW YLUNH

OLJJ¡UH L VW¡UVW PXOLJ XGVWU NQLQJ )XOGVW QGLJ LQGLYLGXHO DXWR

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

QRPL HU QDWXUOLJYLV XIRUHQHOLJ PHG HQKYHU VRFLDO RUGHQ PHQ

VW¡UVW PXOLJ WLOQ UPHOVH RSQnV YHG DQHUNHQGHOVH DI IOHUWDOVSULQFLS

SHW , IRUELQGHOVH KHUPHG VWnU ¡QVNHW RP DW RSQn WLOVOXWQLQJ IUD

GHQ XQGHUJLYQH SHUVRQOLJKHG RJ LNNH EORW EHKHUVNH KDP L NUDIW

DI IU\JW 'HWWH ¡QVNH DIVSHMOHU VLJ LJHQ L HQ U NNH LQGVWLOOLQJHU

GHU WLOGHOV HU VDPPH VDJ VHW IUD IRUVNHOOLJH VLGHU 'HU HU I¡UVW RJ

IUHPPHVW LGHHQ RP GHQ IUL SROLWLVNH GLVNXVVLRQ VRP PLGGHO WLO

VDPIRUVWnHOVH RJ NRPSURPLV GHU XGYLGHV WLO LGHHQ RP DOPLQGHOLJ

nQGVIULKHG (Q IRUXGV WQLQJ KHUIRU HU GHQ SHUVRQOLJH VLNNHUKHG GHU

L VLQ YLGHVWH IRUP I¡UHU WLO NUDYHW RP UHVSHNW IRU UHW RJ RUGHQ L DOOH

GHQV IRUJUHQLQJHU L PRGV WQLQJ WLO YLONnUOLJKHG RJ EUXWDO PDJ

WDQYHQGHOVH 'HWWH EHW\GHU LJHQ GHW VDPPH VRP IUHG IUHPIRU

YROGVDQYHQGHOVH

'LVVH LGHHU NDQ VRP Q YQW RJVn EHVM OH VDPOLYHW PHOOHP

PHQQHVNHU RYHUDOW KYRU GHU IRUHJnU HQ I¡ULQJ HOOHU OHGHOVH 'HU

IRUHOLJJHU GD HW VLQGHODJVGHPRNUDWL 1RJOH HNVHPSOHU YLO W\GHOLJ

J¡UH GHWWH IRUKROG

, IRUKROGHW PHOOHP IRU OGUH RJ E¡UQ NDQ VDPOLYHW RJ RSGUD

JHOVHQ E\JJHV HQWHQ Sn DXWRNUDWLVNH HOOHU Sn GHPRNUDWLVNH SULQ

FLSSHU 'HW I¡UVWH EHW\GHU DW DXWRULWHW LV U IDGHUDXWRULWHWHQ

VWLOOHV L VSLGVHQ PHG NUDY RP O\GLJ XQGHUNDVWHOVH RJ GLVFLSOLQ

%DUQHW EHWUDJWHV VRP HQ JHQVWDQG GHU VNDO IRUPHV LNNH L VLQ HJHQ

nQG PHQ L IRU OGUHQHV ELOOHGH RJ VRP YLOOLJW RJ SDVVLYW UHGVNDE

IRU GH PnO GH IRUI¡OJHU 'HU IRUKDQGOHV LNNH GHU DSSHOOHUHV LNNH

WLO EDUQHWV IRUVWnHOVH PHQ E\GHV RJ EHIDOHV RJ YROG OHJHPOLJ RJ

nQGHOLJ DQYHQGHV ULJHOLJW (Q RSGUDJHOVH L GHPRNUDWLVN nQG

KYLOHU GHULPRG Sn UHVSHNW IRU GHQ XQJHV HJHQ SHUVRQOLJKHG RJ

VWU EHU PRG DW JLYH GHQ GH EHGVWH Y NVWEHWLQJHOVHU 'HQ VWLPX

OHUHU HJHQYLUNVRPKHG RJ VHOYEHVWHPPHOVH GHQ V¡JHU JHQQHP

VDPWDOH DW IRUNODUH RJ EHJUXQGH IRU GHUYHG DW YLQGH ELOOLJHOVH RJ

IRUVWnHOVH 7YDQJ RJ YROGVDQYHQGHOVH LQGVNU QNHV PHVW PXOLJW

2SGUDJHUHQ EHVN UHU VRP JDUWQHUHQ NXQ IRU DW WU HW NDQ YRNVH

NUDIWLJHUH RJ E UH ULJHUH IUXJW +DQV PnO HU Vn KXUWLJW VRP PX

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

OLJW DW RYHUIO¡GLJJ¡UH VLJ VHOY RJ JLYH SODGV IRU HW LQGLYLG GHU

NDQ WDJH VLQ VN EQH L HJHQ KnQG L IULKHG RJ XQGHU DQVYDU

3n WLOVYDUHQGH PnGH NDQ HQ P QJGH DQGUH VDPOLYVIRUKROG

IRUPHV XG IUD GHQ HQH HOOHU DQGHQ LGp VRP E UHQGH 'HW J OGHU

RSGUDJHOVHQ L VNROHQ IRUKROGHW PHOOHP PDQG RJ KXVWUX DU

EHMGVJLYHU RJ DUEHMGHU SU VW RJ PHQLJKHG GHW J OGHU L EHVW\UHO

VHU IRUHQLQJHU RJ VHOVNDEHU 2YHUDOW KYRU GHU HU WDOH RP I¡ULQJ

RJ OHGHOVH NDQ GHQQH KYLOH HQWHQ Sn GLNWDW RJ WYDQJ HOOHU Sn

VDPIRUVWnHOVH RJ IULKHG .RQWRUFKHIHQ NDQ J¡UH VLW SHUVRQDOH WLO

HQ IORN U\VWHQGH GXNNHU GHU O\GHU DI IU\JW HOOHU P¡GH GHP PHG

IRUVWnHOVH RJ UHVSHNW VRP PHGDUEHMGHUH Sn IRUVNHOOLJ SODGV L HW

VDPDUEHMGH 0DQGHQ NDQ J¡UH VLJ WLO KXVW\UDQ HOOHU P¡GH VLQ

JWHI OOH VRP HQ YLUNHOLJ I OOH RJ NDPPHUDW (Q UHNWRU NDQ

JHE UGH VLJ VRP SDYH L VLW O UHUNRQFLOLXP HOOHU Q¡MHV PHG VWLOOLQ

JHQ VRP SULPXV LQWHU SDUHV 'HQ NDWROVNH NLUNH HU XGSU JHW

DXWRNUDWLVN GHQ SURWHVWDQWLVNH UHODWLYW GHPRNUDWLVN L VLW IRUKROG

WLO PHQLJKHGHQ 'HW NDQ L GHQQH IRUELQGHOVH HULQGUHV DW GH

GHPRNUDWLVNH LGHHU L (QJODQG QHWRS YRNVHGH IUHP DI NUDYHW RP

HQ IRONHOLJ NLUNHIRUIDWQLQJ

2YHUDOW L GLVVH DOPHQPHQQHVNHOLJH IRUKROG J OGHU GHW DW KYRU

PDQ P¡GHU YLOOLJKHG WLO DW O\WWH WLO DQGUH YLOOLJKHG WLO DW I¡MH VLJ

L VDPIRUVWnHOVH RJ DJWHOVH IRU GHQ IUHPPHGH SHUVRQOLJKHG GpU

IRUHOLJJHU GHPRNUDWLVN VLQGHODJ 'HQ JRGH GHPRNUDW LPSRQHUHV

LNNH DI VRFLDOH RJ NRQYHQWLRQHOOH VNHO DI ULJGRP RJ VXFFHV WLWHO

RJ UDQJ OLJHVn OLGW VRP KDQ IRUDJWHU GHQ VRP OLYHW ² HOOHU VDP

IXQGVRUGHQHQ ² KDU DQEUDJW L \GP\JH NnU 6RP PHQQHVNH V¡JHU

KDQ VLW PHQQHVNH

'HULPRG Pn GHU SURWHVWHUHV PRG DQYHQGHOVHQ DI RUGHW GH

PRNUDWL L IRUVNHOOLJH IRUELQGHOVHU KYRU GHU L YLUNHOLJKHGHQ KYHU

NHQ IRUHILQGHV LQVWLWXWLRQHU HOOHU HW VLQGHODJ GHU NDQ VLGHVWLOOHV

PHG GHW SROLWLVNH GHPRNUDWLV LQVWLWXWLRQHOOH IRUPHU RJ WLOVYDUHQ

GH LGHHU 'HU WDOHV RIWH RP ¡NRQRPLVN GHPRNUDWL PHQ GHW HU

XNODUW KYDG GHU PHQHV KHUPHG 'HW V\QHV GRJ JLYHW DW GHW LNNH

EORW HU HW VLQGHODJ PHQ HQ LQVWLWXWLRQHO RUGQLQJ GHU KHUPHG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

NU YHV )RUXGV WQLQJHQ PnWWH GD Y UH DW SURGXNWLRQVIRUKROGH

QH L HW ODQG NDQ EHWUDJWHV VRP HQ VDPOHW KHOKHG GHU XQGHUOLJJHU

HW HQKHGV VW\UH RJ NUDYHW RP ¡NRQRPLVN GHPRNUDWL VNXOOH

KHUHIWHU EHW\GH NUDYHW RP DW GHWWH VW\UH XGJnU IUD KHOH IRONHW RJ

LNNH IRUEHKROGHV HQ NUHGV DI NDSLWDOLVWHU 0HQ GHWWH YLOOH MR

VLPSHOWKHQ EHW\GH DW ¡NRQRPLHQV OHGHOVH LQGGUDJHV XQGHU

VWDWVRSJDYHUQH 'HU EOLYHU GD LNNH SODGV IRU QRJHW VHOYVW QGLJW

EHJUHE RP ¡NRQRPLVN GHPRNUDWL YHG VLGHQ DI GHW SROLWLVNH

%HJUHEHWV PHQLQJ OLJJHU GD DOHQH L GHW QHJDWLYH L NUDYHW RP

RSK YHOVH DI GHQ QXY UHQGH RUGQLQJ KYRUHIWHU SURGXNWLRQV

IRUKROGHQH DXWRNUDWLVN EHKHUVNHV DI HQ OLOOH NUHGV DI NDSLWDOHMHUH

LGHW GRJ YLVVH DI SURGXNWLRQVYLONnUHQH LV U DUEHMGVO¡QQHQ

IDVWV WWHV XQGHU IRUKDQGOLQJ HOOHU L nEHQ NDPS PHG DUEHMGHUQH

2IWH PHQHV PHG ¡NRQRPLVN GHPRNUDWL VLPSHOWKHQ HQ ¡NRQR

PLVN RUGQLQJ GHU HIWHU VLW LQGKROG JLYHU HQ PHUH OLJHOLJ RJ

UHWI UGLJ IRUGHOLQJ DI SURGXNWLRQVXGE\WWHW HQG GHQ QXY UHQGH

0HQ L GHQQH EHW\GQLQJ HU DQYHQGHOVHQ DI RUGHW GHPRNUDWL PLV

YLVHQGH 'HU IRUHOLJJHU GD LQJHQ DQDORJL WLO GHW SROLWLVNH GHPR

NUDWL 'HWWH EHWHJQHU HQ VW\UHIRUP RJ GH LGHHU RP IULKHG GHU

XGIROGHU VLJ KHUL 5HQH IRUGHOLQJVSUREOHPHU RJ GHQ LGp RP

OLJKHG GHU VYDUHU GHUWLO OLJJHU XGHQIRU GHPRNUDWLHWV EHJUHE

'HW IUHPJnU KHUDI DW EHJUHEHW ¡NRQRPLVN GHPRNUDWL VnOHGHV

VRP GHW DQYHQGHV L GDJOLJ WDOH HU HW XNODUW EHJUHE GHU UXPPHU

IRUVNHOOLJH WDQNHEHVWDQGGHOH RJ GHUIRU OHW NDQ I¡UH WLO IRUYHNVOLQ

JHU RJ PLVIRUVWnHOVHU 'HWV WR DIJ¡UHQGH NRPSRQHQWHU HU

NUDYHW RP VWDWVOLJ UHJXOHULQJ DI SURGXNWLRQVIRUKROGHQH GHU LNNH

ODGHU SODGV nEHQ IRU QRJHW VHOYVW QGLJW EHJUHE RP ¡NRQRPLVN

GHPRNUDWL YHG VLGHQ DI GHW SROLWLVNH RJ NUDYHW RP HQ PHUH

OLJHOLJ RJ UHWI UGLJ ¡NRQRPLVN IRUGHOLQJ WLO IRUGHO IRU GHQ EUHGH

EHIRONQLQJ GHU OLJJHU XGHQ IRU GHPRNUDWLHWV EHJUHE RJ LGHHU

6SURJEUXJHQ KDU LPLGOHUWLG HQ DQGHQ IDVW LQGDUEHMGHW EHWHJQHOVH

IRU QHWRS GHQQH IRUHVWLOOLQJVNRPELQDWLRQ QHPOLJ RUGHW VRFLDOLV

PH 'HW YLOOH GHUIRU ELGUDJH WLO NODUKHG RP PDQ L VWHGHW IRU GHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+YDG HU GHPRNUDWL"

IOHUW\GLJH RJ PLVYLVHQGH XGWU\N ª¡NRQRPLVN GHPRNUDWL© YLOOH

EHWMHQH VLJ DI XGWU\NNHW VRFLDOLVPH

3n WLOVYDUHQGH PnGH HU GHW RJVn IRUIHMOHW DW WDOH RP NXOWXUHOW

GHPRNUDWL QnU KHUYHG IRUVWnV HQ OLJHOLJ DGJDQJ WLO NXOWXUJRGHU

VRP YLGHQVNDE OLWWHUDWXU NXQVW WHDWHU VSRUW P Y 2JVn KHU

J OGHU GHW DW IRUHVWLOOLQJHQ NDQ RSO¡VHV L HQ NRPELQDWLRQ DI HW

NUDY RP VWDWVOLJ NRQWURO PHG SURGXNWLRQHQ DI NXOWXUJRGHU RJ HQ

IRUGULQJ RP OLJHOLJ IRUGHOLQJ DI GLVVH 'HQ UHWWH EHWHJQHOVH

KHUIRU HU NXOWXUHO VRFLDOLVPH

'HWWH PLVEUXJ DI RUGHW GHPRNUDWL WLO EHWHJQHOVH DI ¡NRQRPL

VNH RJ NXOWXUHOOH I QRPHQHU GHU KYHUNHQ VWUXNWXUHOW HOOHU LGp

P VVLJW HU DQDORJH PHG GHW SROLWLVNH GHPRNUDWLV I QRPHQHU

DII¡GHU HQGHOLJ VRP RPWDOW L EHJ\QGHOVHQ DI GHWWH ELGUDJ GHQ

XULPHOLJKHG DW PDQ HQGRJ DQYHQGHU XGWU\NNHW ªGHPRNUDWL©

VRP EHWHJQHOVH IRU HQ VWDWVIRUP GHU HIWHU J QJV VSURJEUXJ RJ

UHOHYDQW EHJUHEVGDQQHOVH LQWHW KDU PHG GHPRNUDWL DW J¡UH PHQ

HU XGSU JHW DXWRNUDWLVN RJ GLNWDWRULVN , 6RYMHWUXVODQG HU PDQ

YDQW WLO DW NDOGH SUROHWDULDWHWV GLNWDWXU ² GHU DI /HQLQ GHILQHUHV

VRP ªSUROHWDULDWHWV DI LQJHQ ORY EHJU QVHGH RJ Sn YROG EDVHUHGH

KHUUHG¡PPH RYHU ERXUJHRLVLHW© ² IRU GHQ PHVW IXOGNRPQH

IRUP IRU GHPRNUDWL 6RP RPWDOW HU GHQQH VSURJEUXJ LNNH VDJOLJW

EHJUXQGHW PHQ XGVSUXQJHQ DI ¡QVNHW RP DW WLOYHQGH VLJ GHQ

VXJJHVWLYH Y UGL GHU IUD JDPPHO WLG HU IRUEXQGHW PHG GHPR

NUDWLVNH LGHHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9RU WLGV SROLWLVNH URPDQWLN

%HUOLQJVNH $IWHQDYLV PDUWV

'HW GLUHNWH GHPRNUDWL

'HPRNUDWLHWV JUXQGWDQNH DW GHQ SROLWLVNH PDJW VNDO XGJn IUD

IRONHW NDQ JHQQHPI¡UHV Sn IRUVNHOOLJ YLV $OOHUHGH DI WHNQLVNH

JUXQGH HU GHW L PRGHUQH VDPIXQG HQ XPXOLJKHG DW IRONHW VHOY

YHG HQ GLUHNWH XUDIVWHPQLQJ WU IIHU DOOH JUXQGO JJHQGH SROLWL

VNH EHVOXWQLQJHU $OOH GHPRNUDWLVNH VWDWHU EHVLGGHU GHUIRU HQ

IRONHUHSU VHQWDWLRQ G Y V HQ IRUVDPOLQJ IUHPJnHW DI IRONHOLJH

YDOJ RJ PHG EHI¡MHOVH WLO DW XG¡YH ORYJLYQLQJVPDJW ªSn IRONHWV

YHJQH©

6nGDQ VNUHY MHJ L PLQ 6WDWVIRUIDWQLQJVUHW XGJ 7LGHQ

O¡EHU KXUWLJW 'HW V\QHV VRP RP GHQ WHNQLVNH XGYLNOLQJ L GHW

IRUO¡EQH WLnU HU JnHW Vn KXUWLJW RJ QnHW Vn ODQJW DW GHW QX HU PX

OLJW L HW IUHPWLGVSHUVSHNWLY DW VNLPWH VnGDQQH WHNQLVNH IUHP

VNULGW DW PDQ YLO NXQQH RYHUYLQGH GH WHNQLVNH KLQGULQJHU IRU

GLUHNWH GHPRNUDWL 'DWDPDVNLQHUQH V\QHV DW VNXOOH J¡UH GHW

PXOLJW DW IRONHW YHG XUDIVWHPQLQJ GLUHNWH WU IIHU LNNH DOHQH GH

JUXQGO JJHQGH SROLWLVNH EHVOXWQLQJHU PHQ RJVn YHGWDJHU DOOH

ORYH 'HW HU L KYHUW IDOG HW VnGDQW SHUVSHNWLY GHU RSUXOOHV L (Q

NXOWXUSROLWLVN UHGHJ¡UHOVH DIJLYHW DI 0LQLVWHULHW IRU NXOWXUHOOH $QOLJ

JHQGHU

'HW ILQGHV L GHW DIVQLW KYRU GHQ PLQLVWHULHOOH IDQWDVL XGIROGHU

VLJ L YLVLRQHU DI KYDG GDWDPDVNLQHUQH YLO EHW\GH IRU OLYHW L IUHP

WLGHQ ² RJVn GHW SROLWLVNH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9RU WLGV SROLWLVNH URPDQWLN

ª'DWDPDVNLQHUQH NDQ In G\E LQGIO\GHOVH Sn DOOH GHPRNUDWLHWV

IXQNWLRQHU 'HW WXQJH YDOJPDVNLQHUL N¡HUQH YHG YDOJVWHGHUQH

GHQ EHVY UOLJH RSW OOLQJ DI VWHPPHU R V Y YLO KHOW NXQQH XQG

JnV YHG DW EUXJH NRPPXQLNDWLRQVV\VWHPHW 9HG DW WU\NNH Sn

QRJOH NQDSSHU NDQ PDQ DQJLYH MD QHM VWHPPHU LNNH 'HW YLO

GHUIRU EOLYH PXOLJW ODQJW OHWWHUH HQG QX DW DSSHOOHUH WLO Y OJHUQH

0DQ YLO NXQQH Q UPH VLJ GLUHNWH GHPRNUDWL KYRU DOOH ERUJHUH VWHPPHU PHG

RP DOOH ORYYHGWDJHOVHU© 5HGHJ¡UHOVHQ V 0LQ XGK

-HJ YHG LNNH RP GHW HU VQHGLJW HOOHU QDLYW QnU GHW L GHQQH

SDVVXV ² XGHQ GLVNXVVLRQ RJ XGHQ DUJXPHQWDWLRQ ² VWLOWLHQGH

IRUXGV WWHV Q UPHVW VRP HQ VHOYI¡OJH DW GLUHNWH GHPRNUDWL HU HW

LGHDO VRP GHW Pn Y UH PnOHW DW Q UPH VLJ (OOHU PnVNH HU .XO

WXUPLQLVWHULHWV ª5HGHJ¡UHOVH© Sn GHWWH SXQNW EORW HW HNNR DI GH

ªSURJUHVVLYH©V NUDY RP XPLGGHOEDUKHG GLUHNWH NRQWDNW Sn

KXVP¡GHU KYRU DOOH EOLYHU HQLJH RP DOWLQJ ² HOOHU LQJHQWLQJ

, KYHUW IDOG HU GHW GLUHNWH GHPRNUDWL LQWHW VHOYI¡OJHOLJW LGHDO

*LYHWYLV HU GHW LNNH GHW GHU On EDJ GHQ GHPRNUDWLVNH IRUIDWQLQJ

GHU EOHY LQGI¡UW L RJ KHOOHU LNNH GHW YL VHQHUH KDU E\JJHW

Sn RP HQG VRP MHJ VHQHUH VNDO NRPPH WLOEDJH WLO GHU HU JMRUW

YLVVH LQGU¡PPHOVHU WLO GHW YHG GH WR VLGVWH IRUIDWQLQJV QGULQ

JHU

6RP Q YQW ILQGHV GHU L DOOH GHPRNUDWLVNH VWDWHU HQ IRONHUHSU

VHQWDWLRQ 0HQ UHSU VHQWDWLRQVV\VWHPHW NDQ XGIRUPHV Sn IRU

VNHOOLJ YLV DOW HIWHU GHW SULQFLSLHOOH V\Q GHU DQO JJHV Sn UHSU VHQ

WDWLRQHQV EHJUXQGHOVH RJ PHQLQJ 'HU IRUHOLJJHU KHURP WR

UDGLNDOW IRUVNHOOLJH LGHRORJLHU (IWHU GHQ HQH HU UHSU VHQWDWLRQHQ

NXQ HQ DI WHNQLVNH KHQV\Q GLNWHUHW Q¡GKM OS 'HW SULQFLSLHOW

¡QVNHOLJH HU DW IRONHW VHOY GLUHNWH WU IIHU DIJ¡UHOVH 5HSU VHQWD

WLRQVV\VWHPHW VXSSOHUHV GHUIRU PHG IRUVNHOOLJH LQVWLWXWWHU LV U

IRONHDIVWHPQLQJVLQVWLWXWWHW GHU WLOVLJWHU VnYLGW WHNQLVN J¡UOLJW

DW VLNUH IRONHWV GLUHNWH LQGIO\GHOVH Sn GHW SROLWLVNH OLY 0DQ WDOHU

GD RP GLUHNWH GHPRNUDWL (IWHU GHQ DQGHQ RSIDWWHOVH HU UHSU

VHQWDWLRQHQ GHULPRG L VLJ VHOY ¡QVNHOLJ )RONHWV RSJDYH HU KHUHI

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

WHU NXQ DW Y OJH VLQH UHSU VHQWDQWHU LNNH DW WU IIH SROLWLVNH

DIJ¡UHOVHU )RONHW HU QRPLQHULQJVRUJDQ LNNH EHVOXWWHQGH RUJDQ

1nU GHWWH V\QVSXQNW JHQQHPI¡UHV NRQVHNYHQW WDOHU PDQ RP

UHQW UHSU VHQWDWLYW GHPRNUDWL , YRUH GDJH IRUHNRPPHU GHQQH

W\SH LNNH PHUH 'H IRUIDWQLQJHU GHU KLVWRULVN E\JJHU Sn GHW

UHSU VHQWDWLYH GHPRNUDWLV LGHRORJL KDU L WLGHQV O¡E RSWDJHW

HOHPHQWHU L VLJ GHU LGHRORJLVN K¡UHU KMHPPH L GHW GLUHNWH GHPR

NUDWL 'H HU EODQGLQJVIRUPHU GHU NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP PRGH

UHUHW UHSU VHQWDWLYW GHPRNUDWL

5RXVVHDX HU GHW GLUHNWH GHPRNUDWLV EHU¡PWH WDOVPDQG /LJH Vn

VLNNHU KDQ YDU Sn DW IRONHW RYHUODGW WLO VLJ VHOY DOWLG YLO WU IIH GHW

UHWWH RJ YLVH OLJH Vn RYHUEHYLVW YDU KDQ RP DW IRONHW RP GHW

RYHUJLYHU VLQ ORYJLYQLQJVPDJW WLO UHSU VHQWDQWHU DOWLG YLO EOLYH

EHGUDJHW RJ ODJW L O QNHU .LOGHQ WLO GHQQH RYHUEHYLVQLQJ HU

XWYLYOVRPW 5RXVVHDXV URPDQWLVNH SULPLWLYLVPH 7LO KDQV IRUJX

GHOVH DI GHW XIRUG UYHGH QDWXUPHQQHVNH VYDUHU KDQV WUR Sn

IRONHWV RSULQGHOLJH LQVWLQNW +DQ VNUHY GHUIRU GH EHU¡PWH RUG

ª(QKYHU ORY VRP IRONHW LNNH SHUVRQOLJW KDU VWDGI VWHW HU Y UGL

O¡V GHQ HU LQJHQ ORY 'HW HQJHOVNH IRON WURU GHW HU IULW PHQ

EHGUDJHU VWRUOLJHQ VLJ VHOY 'HW HU NXQ IULW XQGHU SDUODPHQWVYDO

JHQH PHQ Vn VQDUW SDUODPHQWVPHGOHPPHUQH HU YDOJW EHILQGHU

GHW VLJ DWWHU L VODYHUL RJ HU LQJHQWLQJ« 6n VQDUW HW IRON VNDIIHU

VLJ UHSU VHQWDQWHU HU GHW LNNH O QJHUH IULW GHW HNVLVWHUHU GD LNNH

PHUH ©

0HQ GHW EOHY LNNH 5RXVVHDXV·V URPDQWLVNH WUR Sn IRONHWV LQ

VWLQNW GHU VHMUHGH L SUDNVLV PHQ GHW UHSU VHQWDWLYH GHPRNUDWL

KYLV IUHPUDJHQGH WDOVPDQG HU -RKQ 6WXDUW 0LOO (IWHU GHQQHV

RSIDWWHOVH HU GH UHSU VHQWDWLYH RUJDQHU DQGHW RJ PHUH HQG HQ

Q¡GKM OS )RONHWV RSJDYH HU LNNH DW ORYJLYH RJ UHJHUH PHQ DOHQH

DW VW\UH GYV XG¡YH GHQ K¡MHVWH NXUVEHVWHPPHQGH RJ NRQWURO

OHUHQGH P\QGLJKHG )RONHW VNDO I HNV LNNH GLUHNWH WDJH VWLOOLQJ WLO

NRPSOLFHUHGH VS¡UJVPnO RP SHQJHSROLWLN NURQHNXUV ILQDQVSR

OLWLN KDQGHOVSROLWLN XGHQULJVSROLWLN RVY PHQ NDQ GHULPRG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9RU WLGV SROLWLVNH URPDQWLN

WLONHQGHJLYH RP GHQ ¡NRQRPLVNH NXUV L DOPLQGHOLJKHG VNDO

O JJHV PHUH L OLEHUDO HOOHU PHUH L VRFLDOLVWLVN UHWQLQJ HOOHU RP

NXUVHQ L XGHQULJVSROLWLNNHQ VNDO O JJHV Sn JUXQGODJ DI DOOLDQFH

SROLWLN HOOHU QHXWUDOLVPH

'HW GLUHNWH GHPRNUDWL KDU URG L LGHDOHW RP VHOYEHVWHPPHOVH

DXWRQRPL 'HW HU HW LGHDO LQJHQ GHPRNUDW NDQ IRUQ JWH 0HQ

GHW HU LNNH XIRUHQHOLJW PHG GHQ LQGVLJW DW GHW LNNH HU ¡QVNHOLJW

DW DOOH EHVOXWQLQJHU L VWDWHQ XPLGGHOEDUW WU IIHV DI DOOH DI KHOH

IRONHW JHQQHP IRONHDIVWHPQLQJHU 7DQNHQ RP VHOYEHVWHPPHOVH

Pn IRUHQHV PHG DQHUNHQGHOVH DI GHQ UROOH GHU WLONRPPHU OHGHU

VNDE RJ VDJNXQGVNDE L GHW SROLWLVNH OLY

'HU NDQ Q SSH Y UH WYLYO RP DW EHKRYHW IRU SROLWLVN OHGHU

VNDE EHURU Sn QRJHW L PHQQHVNHWV QDWXU GHU HU OLJH Vn IXQGD

PHQWDOW VRP WUDQJHQ WLO VHOY DW Y UH KHUUH RYHU VLQ VN EQH

6LGHRUGQHW PHG WUDQJHQ WLO VHOYVW QGLJKHG OLJJHU KRV PHQQHVNHW

WUDQJHQ WLO WLOOLGVIXOG WLOWUR WLO OHGHOVH DI GHP GHU HU PHUH LQG

VLJWVIXOGH HQG HQ VHOY 0HGHQV GHW GLUHNWH GHPRNUDWL DOHQH

E\JJHU Sn VHOYVW QGLJKHGVWUDQJHQ RJ GLNWDWXUHW DOHQH Sn EHKR

YHW IRU OHGHOVH IRUHQHV GH WR WHQGHQVHU Sn KDUPRQLVN PnGH L GHW

UHSU VHQWDWLYH GHPRNUDWL OHGHOVHQ VWnU XQGHU IRONHWV NRQWURO RJ

HU EHWLQJHW DI DW GHQ IRUWVDW IRUPnU DW EHKROGH IRONHWV WLOOLG Sn

JUXQGODJ DI IUL NULWLN RJ PHQLQJVWLONHQGHJLYHOVH 'HW VLGVWH Pn

QDWXUOLJYLV XQGHUVWUHJHV 'HQ GHPRNUDWLVNH OHGHU HU LNNH QRJHQ

VHOYEHVWDOWHW ª) KUHU© +DQ Pn VWDGLJ VWn WLO UHJQVNDE RJ DQVYDU

RJ KDQV OHGHUVNDE HU WLO HQKYHU WLG ² HOOHU L KYHUW IDOG KYHUW nU

² DIK QJLJ DI DW KDQ KDU EHYDUHW Y OJHUQHV WLOOLG

6DJNXQGVNDEHQV Q¡GYHQGLJKHG HU LQGO\VHQGH 7LO YLUNHOLJ

J¡UHOVH DI GH SROLWLVNH PnO GHU DI IRONHUHSU VHQWDWLRQHQ IDVWO J

JHV L ORYJLYQLQJHQ NU YHV LQGVLJW IRON PHG GHQ IRUQ¡GQH DGPL

QLVWUDWLYH RJ WHNQLVNH VDJNXQGVNDE 'HW YLOOH LNNH EHW\GH QRJHW

IUHPVNULGW IRU GHPRNUDWLHW RP )RONHWLQJHW VHOY XG¡YHGH GHQ

DGPLQLVWUDWLYH RJ G¡PPHQGH P\QGLJKHG )RONHOLJH ªHNVHNXWLY

NRPLWHHU© RJ ªIRONHGRPVWROH© KDU DOGULJ Y UHW GHPRNUDWLVNH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

I QRPHQHU PHQ KDU Y UHW UHGVNDEHU IRU GHQ HQH HOOHU DQGHQ

VODJV GLNWDWXU

)RONHVXYHU QLWHW XG¡YHW DI HW IRONHYDOJW SDUODPHQW JHQQHP

ORYJLYQLQJ SDUODPHQWVNRQWURO PHG UHJHULQJHQV GDQQHOVH RJ

GHQV XG¡YHOVH DI UHJHULQJVPDJWHQ DOW NRQWUROOHUHW DI GHQ G¡P

PHQGH PDJW JHQQHP XDIK QJLJH GRPVWROH ² GHW HU GH IXQGD

PHQWHU YRUW GHPRNUDWL E\JJHU Sn

'HW HU GHUIRU HQ PLVIRUVWnHOVH DW WUR DW IRONHDIVWHPQLQJVLQVWL

WXWWHW DOWVn IRONHWV XPLGGHOEDUH GHOWDJHOVH L ORYJLYQLQJHQ VLP

SHOW KHQ EHWHJQHU GHPRNUDWLHWV QDWXUOLJH RJ I¡OJHULJWLJH DIVOXW

QLQJ 'HW HU NXQ WLOI OGHW IRU Vn YLGW PDQ E\JJHU Sn GHW GLUHNWH

GHPRNUDWLV LGHRORJL , GHW UHSU VHQWDWLYH GHPRNUDWL DOWVn L GHW

GHU HU GDQVN GHPRNUDWLV KLVWRULVNH JUXQGODJ HU IRONHDIVWHPQLQ

JHQ LGHRORJLVN VHW HW IUHPPHGOHJHPH ² KYRUPHG QDWXUOLJYLV

LNNH VNDO Y UH VDJW DW HQ VnGDQ LQGSRGQLQJ LNNH NDQ KDYH VLQ

Y UGL VRP VXSSOHPHQW WLO HQ HOOHUV UHSU VHQWDWLY IRUIDWQLQJ

+HU L ODQGHW NHQGHV IRONHDIVWHPQLQJ L WR VNLNNHOVHU 'HOV YHG

JUXQGORYV QGULQJ LGHW GHU KHUWLO XGNU YHV SRVLWLY JRGNHQGHOVH DI

HW IOHUWDO GHU XGJ¡U PLQGVW SFW DI VDPWOLJH VWHPPHEHUHWWLJH

GH $W EHIRONQLQJHQ InU OHMOLJKHG WLO DW PHGYLUNH YHG GLVVH VM OG

QH RJ IXQGDPHQWDOH EHVOXWQLQJHU JRGNHQGHV IUD DOOH VLGHU VHOY

RP GH Q UPHUH UHJOHU IRU DIVWHPQLQJHQ NDQ NULWLVHUHV 2J GHOV

VRP HQ PXOLJKHG IRU DW IRUNDVWH HQ DOPLQGHOLJ ORY YHGWDJHW DI

)RONHWLQJHW 0HQ GHQQH IRONHDIVWHPQLQJ DGVNLOOHU VLJ PHJHW

Y VHQWOLJW IUD GHQ GHU ILQGHV L ODQGH GHU KLVWRULVN E\JJHU Sn GHW

GLUHNWH GHPRNUDWL 9 OJHUQH NDQ LNNH VHOY VWLOOH NUDY RP IRONHDI

VWHPQLQJ /RYHQ VNDO LNNH JRGNHQGHV L DIVWHPQLQJHQ PHQ NDQ

IRUNDVWHV RJ KHUWLO NU YHV DW GHW IOHUWDO GHU KDU VWHPW PRG ORYHQ

XGJ¡U PLQGVW SFW

'U¡PPHQ RP GHW GLUHNWH GHPRNUDWL YLUNHOLJJMRUW YHG GDWDPD

VNLQHUQHV YLGXQGHU HU YRU WLGV SROLWLVNH URPDQWLN 'HQ HU HQ

IRUWV WWHOVH DI 5RXVVHDX·V GU¡PPHV\Q KYRU KDQ PHG EHWDJHOVH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9RU WLGV SROLWLVNH URPDQWLN

WDOHU RP VFKZHL]HUQH VRP MRUGHQV O\NNHOLJVWH IRON KYRU PDQ VHU

HQ IORN E¡QGHU YDUHWDJH VWDWHQV DQOLJJHQGHU XQGHU HQ HJ ² VN¡QW

GHQQH LG\O DOOHUHGH Sn 5RXVVHDX·V WLG L GHW Y VHQWOLJH YDU HQ VDJD

EORWW , GDJ PHUH HQG QRJHQ VLQGH Pn GHQQH GU¡P EULVWH L

VDPPHQVW¡G PHG NOLSSHKnUGH NHQGVJHUQLQJHU -R PHUH WHNQLVN

NRPSOLFHUHW VDPIXQGVOLYHW RJ GH SROLWLVNH SUREOHPHU EOLYHU GHV

Q¡GYHQGLJHUH EOLYHU OHGHUVNDE RJ VDJNXQGVNDE RJ GHV XPXOL

JHUH EOLYHU GHW DW KHQO JJH DIJ¡UHOVHU WLO IRONHDIVWHPQLQJ ² PHG

HOOHU XGHQ GDWDPDVNLQHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

'HU V\QHV DW Y UH KDXVVH L GHPRNUDWL IRU WLGHQ 3n SDSLUHW L

KYHUW IDOG 0DQ DJLWHUHU IRU DUEHMGVSODGV GHPRNUDWL GHPRNUDWL

L VNROH RJ KMHP RJ PHQHU PDQ DW OHMHUH E¡U KDYH ORY DW KROGH

KXVG\U JnU GHWWH NUDY XQGHU QDYQ DI EROLJGHPRNUDWL

0HQ MR PHUH RUGHW EHQ\WWHV GHV W\QGHUH VOLGHV GHW 'HW HU

EOHYHW HW KRQQ¡UVRUG 'HW EUXJHV WLO DW YLIWH PHG QnU PDQ LNNH

JLGHU W QNH SUREOHPHUQH LJHQQHP RJ DUJXPHQWHUH UHHOW 0DQ

Pn W QNH Sn +LWOHU RJ 6WDOLQ GHU EHJJH DUJXPHQWHUHGH IRU DW

GHUHV IRUP IRU VWDWVVW\UH UHSU VHQWHUHGH GHW VDQGH GHPRNUDWL

2JVn VWXGHQWHUQH HU N¡UW IUHP PHG GHPRNUDWL WLO EHJUXQGHOVH

DI GHUHV NUDY RP Y VHQWOLJ PHGLQGIO\GHOVH Sn XQLYHUVLWHWHUQHV

VW\UH 2J UHJHULQJ RJ IRONHWLQJ KDU JRGWDJHW GHQQH V\QVPnGH RJ

L YLGW RPIDQJ DFFHSWHUHW GHQV NRQVHNYHQVHU

'HU KDU JDQVNH YLVW Y UHW XHQLJKHG RP KYRU ODQJW VWXGHQWHU

QHV PHGEHVWHPPHOVH HIWHU GHPRNUDWLVNH SULQFLSSHU VNXOOH Jn

'H PHVW NRQVHNYHQWH VRP I HNV SURIHVVRU 0RUWHQ /DQJH 6)

L )RONHWLQJHW KDU NU YHW YDOJ WLO GH VW\UHQGH RUJDQHU HIWHU SULQ

FLSSHW KYHU PDQG pQ VWHPPH ² Sn VDPPH PnGH VRP GHW HU

WLOI OGHW YHG IRONHWLQJVYDOJ 0HQ GLVVH HNVWUHPLVWHU KDU DOOLJHYHO

LNNH W QNW WDQNHQ WLO HQGH 'HUHV NUDY RP DOPLQGHOLJ RJ OLJH

VWHPPHUHW J OGHU QHPOLJ NXQ IRU O UHUH RJ VWXGHQWHU 0HQ VNDO

DQDORJLHQ IUD GH GHPRNUDWLVNH IRONHWLQJVYDOJ I¡UHV NRQVHNYHQW

LJHQQHP Pn VWHPPHUHW QDWXUOLJYLV WLONRPPH DOOH WLO XQLYHUVLWH

WHW NQ\WWHGH RJVn NRQWRUSHUVRQDOHW EHWMHQWHQH UHQJ¡ULQJVSHU

%HUOLQJVNH $IWHQDYLV :HHNHQG MDQXDU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

VRQDOHW P Y 2J GHUHV PHGEHVWHPPHOVH PnWWH RPIDWWH KHOH

XQLYHUVLWHWVVW\UHOVHQ DOWVn RJVn GH NYDOLILFHUHGH EHVOXWQLQJHU RP

DQV WWHOVH DI SURIHVVRUHU DQWDJHOVH DI GLVSXWDWVHU YDOJ DI UHNWRU

P Y

-HJ WURU DW GH IOHVWH XPLGGHOEDUW YLO KDYH Sn IRUQHPPHOVHQ

DW GHWWH NDQ LNNH Y UH ULJWLJW .RQVHNYHQVHU VRP GH Q YQWH

NDQ LNNH XGOHGHV DI GHW YL NDOGHU GHPRNUDWL 'HW VWRUH IOHUWDO DI

VWXGHQWHUQH RJ UHJHULQJHQ KDU GD RJVn Y UHW HQLJH RP DW XQL

YHUVLWHWVGHPRNUDWL NXQ NXQQH EHW\GH DW GHU WLOGHOHV VWXGHQWHUQH

HQ YLV SURFHQWXHOW EHVWHPW LQGIO\GHOVH 0DQ KDU Y UHW XHQLJ RP

SURFHQWVDWVHQ 6WXGHQWHUQH KDU NU YHW EHV WWHOVH DI SURFHQW

DI SODGVHUQH L VDPWOLJH XQLYHUVLWHWVRUJDQHU 0HQ IRONHWLQJ RJ

UHJHULQJ KDU NXQ YLOOHW WLOVWn GHWWH IRU Vn YLGW DQJnU VWXGLHQ YQH

QH , GH ¡YULJH RUJDQHU KDU VW\UHOVHVORYHQ NXQ WLOGHOW GHP HQ

WUHGMHGHO DI SODGVHUQH

0HQ PHGHQV GHQ NRQVHNYHQWH JHQQHPI¡UHOVH DI DQDORJLHQ

I¡UWH WLO nEHQEDUW DEVXUGH UHVXOWDWHU Pn WLO JHQJ OG GHQ KDOWHQ

GH JHQQHPI¡UHOVH L VWXGHQWHUNUDY RJ VW\UHOVHVORY NDUDNWHULVHUHV

VRP KHOW SULQFLSO¡V +YRUIUD NRPPHU GH PDJLVNH VW¡UUHOVHU

SURFHQW SURFHQW" +YRUIRU VNXOOH VWXGHQWHUQH L GHW ODQJH

O¡E VOn VLJ WLO WnOV PHG GHP" 'H KDU LQJHQ KMHPPHO L GHPRNUD

WLVN LGHRORJL RJ MHJ NDQ LNNH VH UHWWHUH HQG DW VWXGHQWHUQH Pn

IRUYHQWHV VWDGLJ DW NU YH GHUHV DQGHO IRU¡JHW LQGWLO SULQFLSSHW

pQ PDQG pQ VWHPPH HU JHQQHPI¡UW

(IWHU PLQ PHQLQJ HU KHOH GHQQH PnGH DW O JJH SUREOHPHW RS

Sn DOWVn DQDORJLVHULQJHU PHG GH SROLWLVNH YDOJ L VWDWHQ PHQLQJV

O¡V HW UHVXOWDW DI RYHUIODGLVN W QNQLQJ RJ PDQJOHQGH IRUVWnHOVH

DI KYDG GHPRNUDWL HU 5HVXOWDWHW HU EOHYHW HQ SULQFLSO¡V ORY GHU

LNNH NDQ WLOIUHGVVWLOOH QRJHQ DI SDUWHUQH RJ VRP Sn O QJHUH VLJW

Pn I¡UH WLO XQLYHUVLWHWHUQHV IRUIDOG

+YDG HU GHPRNUDWL" +HUSn NDQ GHU LNNH JLYHV QRJHW DXWRULWDWLYW

VYDU 9L GHPRNUDWHU KDU LNNH VRP GH NULVWQH HQ ELEHO YL NDQ

KHQYLVH WLO RJ LNNH VRP NRPPXQLVWHUQH HQ RUWRGRNVL E\JJHW Sn

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

XDQJULEHOLJH SURIHWHUV O UH 0DU[ /HQLQ ² 0DR 9L NDQ LNNH

J¡UH DQGHW HQG DW KHQYLVH WLO HQ WUDGLWLRQ 'HQ FHQWUDOH EHW\G

QLQJ DI RUGHW GHPRNUDWL NQ\WWHU VLJ WLO VW\UHW DI HQ VWDW 0DQ NDQ

VRP MHJ KDU JMRUW GHW L PLQ ERJ ª+YRUIRU 'HPRNUDWL"© IRUV¡JH

DW XGGHVWLOOHUH GH SULQFLSSHU RJ LGHDOHU GHU HU LQVSLUDWLRQVNLOGH

EDJ GHQ VW\UHIRUP

3n GHQQH PnGH NDQ PDQ GDQQH VLJ HW QRJHQOXQGH SU FLVW RJ

DOPLQGHOLJW DFFHSWDEHOW EHJUHE RP GHPRNUDWL VRP HQ IRUP IRU

VW\UHW DI HQ VWDW HQ SROLWLVN PHWRGH NDQ YL RJVn VLJH 6DPWLGLJ

Pn PDQ Y UH NODU RYHU DW RUGHW RJVn DQYHQGHV VRP EHWHJQHOVH

IRU DQGUH I QRPHQHU IRU Vn YLGW VDPPH HOOHU EHVO JWHGH LGHDOHU

JLYHU VLJ XGVODJ L DQGUH PHQQHVNHOLJH VDPOLYVIRUKROG VnOHGHV

I HNV QnU PDQ WDOHU RP ¡NRQRPLVN HOOHU NXOWXUHOW GHPRNUDWL

'HPRNUDWL LGHQWLILFHUHV RIWH PHG IOHUWDOVDIJ¡UHOVH YHG YDOJ RJ

DIVWHPQLQJHU VnOHGHV DW KYHU YRNVHQ ERUJHU KDU pQ VWHPPH RJ

NXQ pQ VWHPPH GHU YHMHU OLJH Vn PHJHW VRP HQKYHU DQGHQV

0HQ IOHUWDOVSULQFLSSHW J OGHU NXQ IRU GH JUXQGO JJHQGH VWDWV

DNWHU GH YDOJ KYRUYHG IRONHWLQJ RJ UHJHULQJ GDQQHV RJ GH

EHVOXWQLQJHU GHU DI GLVVH RUJDQHU WU IIHV L ORYVIRUP 1nU Sn

GHQQH PnGH UHWQLQJVOLQLHUQH NXUVHQ IRU VWDWVVW\UHW HU IDVWODJW

RYHUODGHV GHW WLO HQ RPIDWWHQGH VWDE DI VWDWVIXQNWLRQ UHU RUGQHW

L HQ UDQJI¡OJH DI WULQ DW JHQQHPI¡UH GH JLYQH GLUHNWLYHU L DGPL

QLVWUDWLRQ RJ UHWVSOHMH

'HQQH VRQGULQJ PHOOHP GH JUXQGO JJHQGH IOHUWDOVEHVOXWQLQ

JHU GHU EHVWHPPHU GHW VWDWVOLJH OLYVI OOHVNDEV PnO RJ YHMH GHWV

SULQFLSSHU RJ LGHHU RJ Vn GH DIOHGWH IXQNWLRQ UEHVOXWQLQJHU WLO

JHQQHPI¡UHOVH KHUDI HU JUXQGODJHW IRU VRQGULQJHQ PHOOHP

SROLWLVNH RJ WHNQLVNH EHVOXWQLQJHU 3ROLWLN KDU 2ORI 3DOPH VDJW

HU DW YLOOH $W YLOOH IRUXGV WWHU DW Y OJH RJ DW Y OJH IRUXGV WWHU

JUXQGO JJHQGH YXUGHULQJHU SULQFLSSHU RJ LGpHU VRP EHVWHP

PHQGH IRU YDOJHW PHOOHP VDPWOLJH PXOLJKHGHU , GHP PDQLIH

VWHUHU ªIRONHYLOMHQ© VLJ DIWHJQHW YHG YDOJ RJ IOHUWDOVDIJ¡UHOVH 'H

WHNQLVNH EHVOXWQLQJHU HU GHP VRP IRONHWV WMHQHUH VWDWVIXQNWLR

Q UHUQH WU IIHU WLO JHQQHPI¡UHOVH KHUDI , GHP PDQLIHVWHUHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

VDJNXQGVNDEHQ VLJ EHVWU EW Sn Sn EHGVWH PnGH DW YLUNHOLJJ¡UH

GH SROLWLVNH DVSLUDWLRQHU

0RGV WQLQJHQ PHOOHP SROLWLVN YLOMH RJ WHNQLVN VDJNXQGVNDE

HU LNNH VNDUS ,QWHW GLUHNWLY NDQ XGIRUPHV Vn SU FLVW DW GHU LNNH

IRU GHQ GHU VNDO I¡OJH GHW EOLYHU SODGV IRU HW YDOJ PHOOHP IOHUH

PXOLJKHGHU RJ IRU Vn YLGW HW SROLWLVN LQGVODJ L KDQV DIJ¡UHOVH 2J

GHW NDQ RJVn OLJJH VnGDQ DW ORYJLYQLQJVPDJWHQ EHYLGVW VNXEEHU

GHQ SROLWLVNH RSJDYH IUD VLJ GHUYHG DW GHQ EHP\QGLJHU DGPLQL

VWUDWLRQHQ WLO DW IDVWV WWH UHJOHUQH Sn YLVVH OLYVRPUnGHU 0HQ GHQ

SROLWLVNH YDOJIULKHG GHU VnOHGHV NDQ WLONRPPH DGPLQLVWUDWRUHQ

HU DOWLG DIOHGW RJ EHWLQJHW 'HQ Pn VNH L ORYJLYQLQJVPDJWHQV

nQG )RU KDQ Pn YLGH DW GHQQH WLO HQKYHU WLG NDQ JULEH LQG RJ

RPJ¡UH GHW GHQ LNNH V\QHV RP

'HW VS¡UJVPnO PHOGHU VLJ QX RP GHWWH P¡QVWHU PHG IRONHOLJH

SROLWLVNH IOHUWDOVDIJ¡UHOVHU RJ WHNQLVN DGPLQLVWUDWLY JHQQHP

I¡UHOVH DI GLVVH NDQ RYHUI¡UHV WLO DQGUH VDPOLYVHQKHGHU HQG

VWDWHQ VSHFLHOW XQLYHUVLWHWHUQH

)RU DW In ULJWLJW IDW Sn GHWWH SUREOHP HU GHW Q¡GYHQGLJW I¡UVW

DW IUHPK YH DW GH DQGUH VDPIXQG GHU NDQ NRPPH Sn WDOH

DOGULJ NDQ Y UH VDPIXQG GHU HU VLGHVWLOOHGH PHG VWDWHQ 6WDWHQ

HU GHW DOWRPIDWWHQGH OLYVI OOHVVNDE 'HQ KDU LNNH QRJHW ªIRU

PnO© PHQ RPIDWWHU DNWXHOW HOOHU VRP PXOLJKHG VDPIXQGHWV OLY

L HQKYHU W QNHOLJ IRUP 2J VWDWHQ HU VXYHU Q 'HW YLO VLJH L

IRUKROG WLO VLQH ERUJHUH PHQ LNNH L IRUKROG WLO DQGUH VWDWHU HU

GHQ XEHWLQJHW RJ K¡MHVWH UHWVPDJW 'HQV RUG HU UHWOLJW GHW VLGVWH

PHG DEVROXW J\OGLJKHG L HWKYHUW VS¡UJVPnO ERUJHUQH YHGU¡UHQ

GH 'HQ HU DEVROXW VHOYVW\UHQGH

0DQ YLO KHUDI IRUVWn DW GH VDPIXQG GHU NDQ EOLYH WDOH RP DW

VDPPHQOLJQH PHG VWDWHQ YHGU¡UHQGH DQYHQGHOVH DI IOHUWDOVSULQ

FLSSHW NXQ NDQ Y UH XQGHURUGQHGH VDPIXQG LQGHQ IRU VWDWHQV

UDPPHU 'HW HU HQ YHONHQGW VDJ DW GHU LQGHQ IRU VWDWHQV WRWDOH

OLYVI OOHVVNDE IRUHNRPPHU RPUnGHU PHG HW YLVW UHODWLYW VHOYVW\UH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

LQGHQ IRU VWDWVRUJDQLVDWLRQHQV UDPPHU GYV PHG GHQV JRGNHQ

GHOVH RJ XQGHU GHQV WLOV\Q RJ NRQWURO

6nGDQ HU GHW KHU L ODQGHW PHG NRPPXQHUQH 6HOY RP GLVVH L

VWLJHQGH RPIDQJ HU EOHYHW LQGRUGQHW VRP OHG L GHQ VWDWVOLJH

DGPLQLVWUDWLRQ J OGHU GRJ VWDGLJ JUXQGORYHQV EXG RP NRPPX

QHUQHV UHW WLO ² XQGHU VWDWHQV WLOV\Q ² VHOYVW QGLJW DW VW\UH GHUHV

HJQH DQOLJJHQGHU 7DQNHQ HU DW NRPPXQHUQH XGJ¡U ORNDOH

VDPIXQG LQGHQ IRU VWDWVKHOKHGHQ RJ DW GHU HU HQ U NNH DQOLJ

JHQGHU VRP NDQ EHWUDJWHV VRP GHUHV V UHJQH DQOLJJHQGHU

'HUIRU NDQ VWDWHQ VLJH 2UGQ MHUHV ORNDOH DII UHU VHOY GH YHG

U¡UHU LNNH VWDWHQ ² QnU EORW GHW VNHU Sn HQ VnGDQ PnGH DW GH

NRPPXQDOH DUUDQJHPHQWHU KDUPRQLVN NDQ LQGSDVVHV L KHOKHGHQ

)UD JDPPHO WLG KDU I HNV IDWWLJY VHQ RJ VNROHY VHQ Y UHW NRP

PXQDOH RSJDYHU WLO GHOV RJVn VXQGKHGVY VHQ RJ YHMY VHQ

.RPPXQHUQHV RSJDYHU Sn GLVVH RPUnGHU HU QX UHJXOHUHW YHG

ORY 0HQ RJVn XGHQ XGWU\NNHOLJ ORYKMHPPHO DQWDJHV GHW WUDGLWLR

QHOW DW GHW WLONRPPHU NRPPXQHUQH DW WDJH VLJ DI HQ U NNH DI

ORNDOVDPIXQGHWV I OOHVDQOLJJHQGHU I HNV IRUDQVWDOWQLQJHU WLO

VQHU\GQLQJ URWWHEHN PSHOVH UHQRYDWLRQ RVY

'HW HU GHUIRU QDWXUOLJW DW WDOH RP GHW NRPPXQDOH VHOYVW\UH

0HQ GHW Pn EHWRQHV DW GHW HU HW DIOHGW RJ UHODWLYW VHOYVW\UH HW

XQGHURUGQHW V\VWHP LQGSDVVHW L VWDWVV\VWHPHW RJ XQGHUNDVWHW

VWDWHQV NRQWURO

'HW HU GHUIRU RJVn QDWXUOLJW L NRPPXQHUQHV VW\UHOVH DW JHQILQ

GH RP HQG L XGYLVNHW VNLNNHOVH GH GHPRNUDWLVNH VW\UHSULQFLS

SHU YL NHQGHU IUD VWDWHQ .RPPXQDOEHVW\UHOVHQ IUHPJnU DI

DOPLQGHOLJH YDOJ RJ WU IIHU VLQH EHVOXWQLQJHU HIWHU IOHUWDOVSULQ

FLSSHW (Q U NNH NRPPXQDOH IXQNWLRQ UHU KDU WLO RSJDYH DW

JHQQHPI¡UH GHQ NRPPXQDOH ªORYJLYQLQJ© DGPLQLVWUDWLYW

6HOYVW\UHW DIVSHMOHU VLJ Sn GHW ILQDQVLHOOH SODQ 1nU PDQ YLO

Y UH VLQ HJHQ KHUUH Pn PDQ RJVn VHOY EHWDOH 'HU ILQGHV GHUIRU

HQ NRPPXQDO EHVNDWQLQJ GHU SULQFLSLHOW WLOVLJWHU DW G NNH XG

JLIWHUQH YHG YDUHWDJHOVH DI NRPPXQHQV V UHJQH DQOLJJHQGHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

0DQ NDQ RJVn W QNH VLJ VDPIXQG RJ VDPPHQVOXWQLQJHU LNNH

Sn WHUULWRULDOW JUXQGODJ PHQ WLO JHQQHPI¡UHOVH DI YLVVH IRUPnO

HOOHU RSJDYHU G\UNHOVH DI YLVVH LQWHUHVVHU KYRU GHW NDQ Y UH

QDWXUOLJW DW VWDWHQ VLJHU GHW HU MHUHV HJQH DQOLJJHQGHU GHP NDQ

, VHOY RUGQH VRP , ILQGHU IRU JRGW LQGHQ IRU ORYJLYQLQJHQV

DOPLQGHOLJH UDPPHU 2SULQGHOLJ KDYGH PDQ W QNW VLJ DW IRONH

NLUNHQ VNXOOH XGJ¡UH HW VnGDQW VHOYVW\UHQGH VDPIXQG 'HW EOHY

VDJW L JUXQGORYHQ DI ² RJ VWnU VWDGLJ L YRU JUXQGORY ² DW

ªIRONHNLUNHQV IRUIDWQLQJ RUGQHV YHG ORY© +HUPHG KDYGH PDQ

W QNW VLJ DW GH NLUNHOLJH DQOLJJHQGHU LNNH VNXOOH Y UH HQ VWDWVRS

JDYH PHQ YDUHWDJHV GLUHNWH DI NLUNHQ VHOY RP HQG OLJHVRP IRU

NRPPXQHUQHV YHGNRPPHQGH XQGHU HW YLVW WLOV\Q IUD VWDWHQV

VLGH 0DQ GURJ RJVn GH ILQDQVLHOOH NRQVHNYHQVHU KHUDI 'HW EOHY

VDJW L JUXQGORYHQ DW IRONHNLUNHQ ªXQGHUVW¡WWHV© DI VWDWHQ +HUL

OLJJHU HQ IRUXGV WQLQJ RP DW IRONHNLUNHQ SULQFLSDOW ILQDQVLHUHV

YHG HJHQ EHVNDWQLQJ DI GHQV PHGOHPPHU

'LVVH WDQNHU RP NLUNHOLJW VHOYVW\UH HU DOGULJ EOHYHW JHQQHP

I¡UW 0HQ KDYGH GHW Y UHW WLOI OGHW KDYGH GHU Y UHW SODGV IRU

HW NLUNHGHPRNUDWL EDVHUHW Sn DOPLQGHOLJH YDOJ IRUHWDJHW DI IRONH

NLUNHQV PHGOHPPHU WLO HQ V\QRGH GYV HW RUJDQ WLO YHGWDJHOVH

HIWHU IOHUWDOVSULQFLS DI NLUNHSROLWLVNH EHVOXWQLQJHU GHU JHQQHP

I¡UHV DGPLQLVWUDWLYW DI NLUNHOLJH IXQNWLRQ UHU

(W YLVW VHOYVW\UH LQGHQ IRU ORYJLYQLQJHQV UDPPHU RP HQG L

PLQGUH IRUPDW IRUHNRPPHU L HQKYHU IRUHQLQJ *UXQGORYHQ

DQHUNHQGHU ERUJHUQHV UHW WLO DW GDQQH IRUHQLQJHU L HWKYHUW ORYOLJW

¡MHPHG +HUPHG HU GHW DQHUNHQGW DW IRUHQLQJHQV DQOLJJHQGHU

HU PHGOHPPHUQHV HJQH DQOLJJHQGHU VRP VWDWHQ LNNH EODQGHU VLJ

L 'HUIRU HU GHU RJVn SODGV IRU VW\UHOVHVGHNRNUDWL )RUHQLQJHQV

EHVW\UHOVH IUHPJnU DI DOPLQGHOLJH YDOJ DIKROGW EODQGW PHGOHP

PHUQH RJ WU IIHU VLQH EHVOXWQLQJHU HIWHU IOHUWDOVSULQFLSSHW +YLV

IRUHQLQJHQV ¡MHPHG J¡U GHW SnNU YHW DQV WWHV IXQNWLRQ UHU WLO

JHQQHPI¡UHOVH DI EHVW\UHOVHQV GLUHNWLYHU 8GJLIWHUQH KHUYHG

DIKROGHV YHG HQ V UOLJ IRUHQLQJVEHVNDWQLQJ ² PHGOHPVNRQWLQ

JHQWHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

3n GHQQH EDJJUXQG VWLOOHV QX GHW DIJ¡UHQGH VS¡UJVPnO (U XQL

YHUVLWHWHUQH Sn OLJQHQGH PnGH VRP NRPPXQHUQH IRONHNLUNHQ

HIWHU GHQ RSULQGHOLJH SODQ RJ SULYDWH IRUHQLQJHU VHOYVW\UHQGH

VDPIXQG KYLV DQOLJJHQGHU HU HJQH DQOLJJHQGHU VRP VWDWHQ LNNH

EODQGHU VLJ L XQGHU IRUXGV WQLQJ DI DW GHUHV YDUHWDJHOVH KROGHU

VLJ LQGHQ IRU ORYJLYQLQJHQV DOPLQGHOLJH UDPPHU" %HNU IWHQGH

EHVYDUHOVH DI GHWWH VS¡UJVPnO HU GHQ Q¡GYHQGLJH IRUXGV WQLQJ

IRU DW GHW KDU PHQLQJ DW RYHUI¡UH GHPRNUDWLVNH VW\UHSULQFLSSHU

² DOPLQGHOLJH YDOJ RJ IOHUWDOVDIJ¡UHOVH ² Sn XQLYHUVLWHWHUQHV

VW\UHOVH

'HW NDQ LNNH Y UH VY UW DW VH DW VS¡UJVPnOHW DIJMRUW Pn EH

VYDUHV EHQ JWHQGH 8GIRUPQLQJHQ DI GHQ K¡MHUH XQGHUYLVQLQJ

RJ XGGDQQHOVH HU LNNH ªHJQH DQOLJJHQGHU© IRU GHQ NUHGV DI SHU

VRQHU GHU HU NQ\WWHW WLO YHGNRPPHQGH XQLYHUVLWHW RJ DOWVn

VWDWHQ XYHGNRPPHQGH XQGHU IRUXGV WQLQJ DI DW YDUHWDJHOVHQ

KROGHU VLJ LQGHQ IRU ORYJLYQLQJHQV DOPLQGHOLJH UDPPHU 'HQ

K¡MHUH XQGHUYLVQLQJ HU JDQVNH VRP GHQ PHUH HOHPHQW UH IRU

¡YULJW HW RIIHQWOLJW DQOLJJHQGH HQ VWDWVRSJDYH GHU YHGU¡UHU RV

DOOH 8QLYHUVLWHWHUQH HU LNNH VHOYVW\UHQGH VDPIXQG PHQ VWDWVLQ

VWLWXWLRQHU VRP OHG L VWDWVDGPLQLVWUDWLRQHQ 'HQ WDQNH DW XQL

YHUVLWHWHUQHV VW\UHOVH SULQFLSLHOW VNXOOH WLONRPPH XQLYHUVLWHWVEH

IRONQLQJHQ SURIHVVRUHU VWXGHQWHU SHUVRQDOH VHOY RJ EDVHUHV

Sn GHPRNUDWLVNH VW\UHSULQFLSSHU HU GHUIRU XULPHOLJ 8QLYHUVLWH

WHUQHV VW\UHOVH Pn SULQFLSLHOW OLJHVRP WLOI OGHW HU L DQGUH VWDWVLQ

VWLWXWLRQHU OLJJH L K QGHUQH Sn GHUWLO XGVHWH VWDWVIXQNWLRQ UHU

-HJ XQGHUVWUHJHU RUGHW ªSULQFLSLHOW© IRUGL GHU IRU XQLYHUVLWHWHU

QHV YHGNRPPHQGH J¡U VLJ V UOLJH RPVW QGLJKHGHU J OGHQGH

VRP MHJ VNDO NRPPH WLOEDJH WLO

(Q VWDWVLQVWLWXWLRQ YLO VLJH HQ HQKHG LQGHQ IRU GHQ RIIHQWOLJH

IRUYDOWQLQJ RUJDQLVHUHW WLO YDUHWDJHOVH DI HQ EHVWHPW RSJDYH

(NVHPSOHU HU 6WDWVUDGLRIRQLHQ 0HWHRURORJLVN ,QVWLWXW I QJVOHU

QH 3RVW 7HOHJUDIY VHQHW 6WDWVEDQHUQH ² RJ Vn DOWVn

XQLYHUVLWHWHUQH ,QGHQ IRU GHQ SHUVRQNUHGV GH YHGU¡UHU NDQ

PDQ QRUPDOW VRQGUH PHOOHP WUH JUXSSHU D GH DQVDWWH WHNQLVNH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

IXQNWLRQ UHU GYV GHP GHU XGI¡UHU GHQ WMHQHVWH GHU HU LQVWLWX

WLRQHQV RSJDYH I HNV I QJVHOVSHUVRQDOHW SRVWEXGHQH RJ DQGUH

SRVWIXQNWLRQ UHU MHUQEDQHSHUVRQDOHW ² RJ IRU XQLYHUVLWHWHUQHV

YHGNRPPHQGH O UHUVWDEHQ E GH GHU EHWMHQHV DI LQVWLWXWLRQHQ

Y UHQGH VLJ HQWHQ SXEOLNXP L DOPLQGHOLJKHG HOOHU HQ VNLIWHQGH

NUHGV PHG V UOLJ WLONQ\WQLQJ WLO LQVWLWXWLRQHQ I HNV GHW UHMVHQGH

SXEOLNXP UDGLRO\WWHUQH IDQJHUQH KRVSLWDOHUQHV SDWLHQWHU ² RJ

IRU XQLYHUVLWHWHUQHV YHGNRPPHQGH VWXGHQWHUQH RJ F HQ VWDE

DI DQVDWWH DGPLQLVWUDWRUHU IRUVNHOOLJ IUD GH WHNQLVNH IXQNWLR

Q UHU I HNV JHQHUDOGLUHNWRUDWHW IRU MHUQEDQHUQH JHQHUDOGLUHN

WRUDWHW IRU 3RVW RJ 7HOHJUDIY VHQHW I QJVHOVGLUHNWRUDWHW +HU

V\QHV HW WLOVYDUHQGH GLUHNWRUDW DW PDQJOH KYDG XQLYHUVLWHWHUQH

DQJnU RJ GHW VNDO MHJ YHQGH WLOEDJH WLO

)RUHO¡ELJ YLO MHJ IUHPK YH DW WDQNHQ RP DW JLYH VWXGHQWHUQH

DIJ¡UHQGH DQGHO L XQLYHUVLWHWHUQHV OHGHOVH L IRUKROG WLO GHUHV DQWDO

² RJ GHW HU MR GHW VRP DQDORJLHQ PHG GHPRNUDWLVN VWDWVVW\UH

I¡UHU WLO ² YLO VYDUH WLO DW OHGHOVHQ DI VWDWVEDQHUQH EOHY KHQODJW WLO

GH UHMVHQGH DI KRVSLWDOHUQH WLO SDWLHQWHUQH DI I QJVOHUQH WLO

IDQJHUQH DI UDGLRHQ WLO O\WWHUQH RVY ,QJHQ EHQ JWHU DW DOOH GLVVH

JUXSSHU KDU LQWHUHVVHU GHU E¡U NXQQH NRPPH WLO XGWU\N RJ WDJHV

L EHWUDJWQLQJ HYW JHQQHP YDOJWH UHSU VHQWDQWHU VRP I HNV

UHSU VHQWDQWHU IRU O\WWHUIRUHQLQJHU VWXGHQWHUUnG RJ OLJQ 0HQ

GHW HU QRJHW JDQVNH DQGHW HQG SULQFLSLHOW DW KHQO JJH VW\UHOVHQ

DI LQVWLWXWLRQHQ WLO GHQQH SHUVRQNUHGV XQGHU SnEHUnEHOVH DI

GHPRNUDWLVNH VW\UHSULQFLSSHU

-HJ YHQGHU QX WLOEDJH WLO GHW SXQNW MHJ KDU EHU¡UW VW\UHOVHQ DI HQ

VWDWVLQVWLWXWLRQ SOHMHU DW WLONRPPH HQ VWDE DI DGPLQLVWUDWRUHU

IRUVNHOOLJ IUD VWDEHQ DI WHNQLVNH IXQNWLRQ UHU I HNV GH Q YQWH

JHQHUDOGLUHNWRUDWHU 'HQ DGPLQLVWUDWLYH VWDE UHSU VHQWHUHU HQ

DGPLQLVWUDWLY VDJNXQGVNDE RJ G\JWLJKHG IRUVNHOOLJ IUD RJ XDI

K QJLJ DI GHQ VRP GH WHNQLVNH IXQNWLRQ UHU HU L EHVLGGHOVH DI

*HQHUDOGLUHNW¡UHQ IRU VWDWVEDQHUQH EHK¡YHU LNNH VDPWLGLJ DW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

Y UH ORNRPRWLYI¡UHU HOOHU QRJHQ VLQGH DW KDYH Y UHW GHW RJ Sn

VDPPH PnGH L DQGUH WLOI OGH

3n GHWWH SXQNW VWLOOHU GHW VLJ DQGHUOHGHV KYDG XQLYHUVLWHWHUQH

DQJnU 'HQ VDJNXQGVNDE GHU XGNU YHV WLO DW DGPLQLVWUHUH HW

XQLYHUVLWHW ² I HNV WU IIH EHVOXWQLQJHU RP LQGUHWQLQJ DI HNVDPL

QHU VWXGLHUQHV LQGKROG XGQ YQHOVH DI SURIHVVRUHU WLOGHOLQJ DI

JUDGHU R OLJQ ² HU GHQ VDPPH VRP GHQ VDJNXQGVNDE O UHUVWD

EHQ VSHFLHOW GH K¡MHVW NYDOLILFHUHGH LQGHQ IRU GHQQH HU L EHVLG

GHOVH DI 'HW HU GHUIRU LNNH PXOLJW VnOHGHV VRP L DQGUH VWDWVLQ

VWLWXWLRQHU DW KHQO JJH XQLYHUVLWHWHUQHV VW\UHOVH WLO HQ IUD IXQN

WLRQ UHUQH IRUVNHOOLJ DGPLQLVWUDWLY VWDE

'HW HU GHQQH RPVW QGLJKHG GHU IRUNODUHU GHW IRUKROG PDQ

SOHMHU DW NDOGH XQLYHUVLWHWHWV VHOYVW\UH 1RJHW HJHQWOLJW VHOYVW\UH

VYDUHQGH WLO NRPPXQHUQHV RJ GH DQGUH HNVHPSOHU MHJ KDU RP

WDOW L GHW IRUHJnHQGH KDU DOGULJ IRUHOLJJHW 8QLYHUVLWHWHUQH HU RJ

KDU Y UHW VWDWVLQVWLWXWLRQHU XQGHUODJW 8QGHUYLVQLQJVPLQLVWHULHW

'H Y VHQWOLJVWH DGPLQLVWUDWLYH GLVSRVLWLRQHU VnVRP XGQ YQHOVH

DI SURIHVVRUHU LQGUHWQLQJ DI HNVDPLQHU HU GD RJVn IRUPHOW

EOHYHW WUXIIHW DI GHWWH PLQLVWHULXP 0HQ GD PLQLVWHULHW LNNH NDQ

Y UH L EHVLGGHOVH DI GHQ IRUQ¡GQH VDJNXQGVNDE KDU GLVVH EH

VOXWQLQJHU L YLGW RPIDQJ KDIW NDUDNWHU DI DXWRPDWLVN JRGNHQGHO

VHVVWHPSOLQJ DI LQGVWLOOLQJHU IUD XQLYHUVLWHWHUQH (QGYLGHUH KDU

PDQ L YLGW RPIDQJ GHOHJHUHW RYHUODGW P\QGLJKHG WLO XQLYHUVLWH

WHW HOOHU GHWV IDNXOWHWHU WLO DW WU IIH PDQJH DGPLQLVWUDWLYH GLVSR

VLWLRQHU LQGHQ IRU YLVVH UDPPHU

ª3URIHVVRUY OGHW© KDU DOWVn DOGULJ Y UHW XGWU\N IRU HQ PDQJHO

IXOG GHPRNUDWLVN VW\UHOVH Sn GHQ PnGH DW PDQ KDU WLOODJW HQ OLOOH

NUHGV DI ªXQLYHUVLWHWVEHIRONQLJHQ© VWHPPHUHW KYRU GHQ IDNWLVN

EXUGH WLONRPPH DOOH 3URIHVVRUHUQHV GRPLQHUHQGH LQGIO\GHOVH

KDU Y UHW EHJUXQGHW L GHUHV VDJNXQGVNDE 2J VDJNXQGVNDE LNNH

GHPRNUDWLVN UHSU VHQWDWLRQ DI GH WLONQ\WWHGH Pn Y UH JUXQGOD

JHW IRU VW\UHOVHQ DI GHQQH OLJHVRP DI DQGUH VWDWVLQVWLWXWLRQHU

'HQ DQNH GHU NDQ UHWWHV PRG GHW KLGWLGLJH XQLYHUVLWHWVVW\UH KDU

GHUIRU LQWHW PHG ªPDQJOHQGH GHPRNUDWL© DW J¡UH PHQ JnU XG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

Sn DW PDQ LNNH WLOVWU NNHOLJW KDU WDJHW GHQ VDJNXQGVNDE L

EHWUDJWQLQJ GHU ILQGHV XGHQ IRU SURIHVVRUHUQHV NUHGV KRV GH

¡YULJH O UHUH RJ VWXGHQWHUQH

6WXGHQWHUQHV PHGLQGIO\GHOVH Sn XQLYHUVLWHWVVW\UHOVHQ Pn

GHUIRU I¡UVW RJ IUHPPHVW EDVHUHV Sn GHQ NHQGVJHUQLQJ DW GH

UHSU VHQWHUHU HQ V UOLJ VDJNXQGVNDE 'H YHG EHGVW KYRUOHGHV

XQGHUYLVQLQJHQ RSOHYHV GH NHQGHU IRUGHOH RJ XOHPSHU YHG

IRUVNHOOLJH XQGHUYLVQLQJVPHWRGHU RJ YDQVNHOLJKHGHU IRUEXQGHW

PHG VWXGLHRUGQLQJHU RJ HNVDPHQVDUUDQJHPHQWHU 'HUQ VW

UHSU VHQWHUHU VWXGHQWHUQH RJVn LQWHUHVVHU VRP GHU E¡U WDJHV

KHQV\Q WLO /LJHVRP Sn HQKYHU DQGHQ DUEHMGVSODGV HU GHW DI

KHQV\Q WLO ªNOLPDHW© KHQVLJWVP VVLJW DW GHU ILQGHV VDPDUEHMGV

RUJDQHU KYRU VnGDQQH LQWHUHVVHU NDQ IUHPI¡UHV

'D LPLGOHUWLG VWXGHQWHUQHV VDJNXQGVNDE HU DI EHJU QVHW

NDUDNWHU LGHW GHQ NXQ DQJnU VSHFLHOOH PRPHQWHU LQGHQ IRU XQ

GHUYLVQLQJHQ NDQ GLVVH V\QVSXQNWHU LNNH I¡UH WLO DW WLOO JJH GHP

DQGHO L GHQ EHVOXWWHQGH P\QGLJKHG L GH VW\UHQGH RUJDQHU 'HUWLO

NRPPHU GHQ IDUH GHU OLJJHU L DW VWXGHQWHUQHV VWLOOLQJWDJHQ YLO

EOLYH EHVWHPW PHUH DI NRUWV\QHGH LQWHUHVVHU SHQVXPQHG

VN ULQJ RJ SROLWLVN LGHRORJL HQG DI GHUHV VSHFLHOOH VDJNXQGVNDE

RJ GHUIRU I¡UH L UHWQLQJ DI HQ XQLYHUVLWHWVSROLWLN L PRGVWULG PHG

GHQ PnOV WQLQJ VRP VDPIXQGHW YLD ORYJLYQLQJHQ KDU IDVWVDW IRU

GLVVH VWDWVLQVWLWXWLRQHU

1RJHW DQGHW HU DW VWXGHQWHUQH Pn KDYH NUDY Sn DW GHUHV

V UOLJH LQGVLJW RJ GHUHV V UOLJH LQWHUHVVHU NDQ EOLYH IUHPI¡UW RJ

WDJHW L EHWUDJWQLQJ L EHVOXWQLQJVSURFHVVHQ RJ GHWWH VNHU QDWXUOLJW

GHUYHG DW GH VWXGHUHQGH Y OJHU UnGJLYHQGH RUJDQHU GHU KDU

NUDY Sn DW EOLYH K¡UW GHOV L DOPLQGHOLJKHG GHOV I¡U YLVVH EHVOXW

QLQJHU WU IIHV

'HW HU GHW P¡QVWHU GHU KDU Y UHW J OGHQGH LQGWLO VW\UHOVHVORYHQ

DI MXQL RJ VRP GHQ GDJ L GDJ HU J OGHQGH YHG GH IOHVWH

XQLYHUVLWHWHU YHUGHQ RYHU 6W\UHOVHVORYHQ KDU EUXGW KHUPHG 8G

IUD YLOGOHGHQGH DQDORJLHU KDU GHQ JLYHW VWXGHQWHUQH HQ PHGEH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

VWHPPHOVHVUHW L DOOH XQLYHUVLWHWVRUJDQHU GHU OLJJHU XG RYHU KYDG

GHUHV VDJNXQGVNDE RJ LQWHUHVVHU NDQ EHJUXQGH 'HQQH PHG

EHVWHPPHOVH HU VWRU QRN WLO LNNH DW WLOIUHGVVWLOOH QRJHQ 'HQ

ILNVHUHGH QRUP IRU VWXGHQWHUQHV PHGEHVWHPPHOVH HU KHOW SULQ

FLSO¡V RJ YLONnUOLJ RJ RUGQLQJHQ YLO GHUIRU DII¡GH IRUWVDW XWLO

IUHGVKHG RJ VWLJHQGH NUDY

/DG PLJ SU FLVHUH PLQH WDQNHU L GLVVH WHVHU

$W RYHUI¡UH GHPRNUDWLVNH VW\UHSULQFLSSHU YDOJ RJ EHVOXWQLQJ

HIWHU IOHUWDOVSULQFLS Sn XQLYHUVLWHWVVW\UHOVHQ HU WDQNHO¡V WDOH

8QLYHUVLWHWHUQHV DQOLJJHQGHU HU LNNH ªHJQH DQOLJJHQGHU© VRP

ªXQLYHUVLWHWVEHIRONQLQJHQ© KHUXQGHU GHQ WDOULJHVWH GHO VWX

GHQWHUQH KDU NUDY Sn VHOY DW RUGQH $W JRGNHQGH HW VnGDQW

XQLYHUVLWHWVVHOYVW\UH YLOOH EHW\GH DW RYHUODGH RUGQLQJHQ DI HQ

YLJWLJ VDPIXQGVRSJDYH GHU DQJnU RV DOOH WLO HQ OLOOH NUHGV Sn

HQ SHUVRQHU 'HW HU VDPIXQGHW KYHUNHQ SURIHV

VRUHUQH HOOHU VWXGHQWHUQH GHW WLONRPPHU DW EHVWHPPH KYLONH

IRUPnO XQLYHUVLWHWHUQH VNDO WMHQH RJ HIWHU KYLONH UHWQLQJVOLQLHU

GH VNDO VW\UHV

+YLV PDQ YLUNHOLJ YLOOH E\JJH Sn SULQFLSSHW RP XQLYHUVLWHWVGH

PRNUDWL RJ VHOYVW\UH PnWWH GHWWH I¡UH WLO DW GHU EOHY JLYHW

KYHU SHUVRQ PHG WLONQ\WQLQJ WLO XQLYHUVLWHWHW O UHUH VWXGHQ

WHU SHUVRQDOH pQ VWHPPH WLO YDOJ DI GH VW\UHQGH RUJDQHU 'HW

YLOOH NRQVHNYHQW RJVn EHW\GH DW ªXQLYHUVLWHWVEHIRONQLQJHQ© L

KYHUW IDOG WLO GHOV VHOY PnWWH DIKROGH XGJLIWHUQH YHG XQLYHUVLWH

WHWV GULIW

+YLV PDQ IRUNDVWHU WDQNHQ RP XQLYHUVLWHWVGHPRNUDWL IDOGHU

KHUPHG EHJUXQGHOVHQ IRU DW JLYH VWXGHQWHUQH PHGEHVWHPPHO

VH 8QLYHUVLWHWHUQH Pn GD RSIDWWHV VRP VWDWVLQVWLWXWLRQHU L

OLJKHG PHG Vn PDQJH DQGUH GHU Pn DGPLQLVWUHUHV Sn JUXQGODJ

DI WHNQLVN VDJNXQGVNDE VDW L UHODWLRQ WLO GH DI ORYJLYQLQJHQ

IDVWVDWWH IRUPnO RJ GLUHNWLYHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'HPRNUDWL RJ XQLYHUVLWHWVVW\UH

'HU ILQGHV LQWHW DQGHW HNVHPSHO Sn DW PDQ KDU JLYHW GHQ

NUHGV GHU PRGWDJHU VHUYLFH\GHOVHU L HQ VWDWVLQVWLWXWLRQ DI

J¡UHQGH LQGIO\GHOVH Sn GHQV VW\UH

8QLYHUVLWHWHUQHV VW\UHOVH DGVNLOOHU VLJ IUD DQGUH VWDWVLQVWLWXWLR

QHUV VW\UHOVH GHUYHG DW GHW LNNH HU PXOLJW DW WLOYHMHEULQJH HQ

WLOVWU NNHOLJ VDJN\QGLJ VWDE DI DGPLQLVWUDWRUHU GHU HU IRUVNHO

OLJH IUD XQLYHUVLWHWHWV WHNQLVNH IXQNWLRQ UHU O UHUVWDEHQ

6W\UHOVHQ Pn GHUIRU L YLGW RPIDQJ RYHUODGHV WLO GH VDJN\QGLJH

L XQLYHUVLWHWHUQHV IXQNWLRQ UVWDE

6WXGHQWHUQH UHSU VHQWHUHU LNNH HQ VDJNXQGVNDE GHU NDQ EH

JUXQGH DW GHU JLYHV GHP DQGHO L XQLYHUVLWHWVVW\UHOVHQ 0HQ

GHQ EHJU QVHGH VDJNXQGVNDE RJ GH LQWHUHVVHU GH UHSU VHQ

WHUHU EHJUXQGHU HQ UnGJLYHQGH IXQNWLRQ

6W\UHOVHVORYHQ HU EOHYHW WLO XQGHU SUHV DI XJHQQHPW QNWH

WDQNHU RP XQLYHUVLWHWVGHPRNUDWL PHQ JHQQHPI¡UHOVHQ HU

KDOWHQGH RJ YLONnUOLJ 'HQ WLOIUHGVVWLOOHU LQJHQ RJ KDU I¡UW

XGYLNOLQJHQ LQG Sn HW VNUnSODQ GHU K OGHU QHG PRG XQLYHUVL

WHWHUQHV IRUIDOG

(W VnGDQW IRUIDOG YLO L KYHUW IDOG EOLYH UHVXOWDWHW GHUVRP GHW

O\NNHV VWXGHQWHUQH VRP WLONHQGHJLYHW DW EHQ\WWH GHUHV PDJW

WLO DW SROLWLVHUH XQLYHUVLWHWHW DOWVn OHGH GHW L HQ UHWQLQJ RJ PRG

PnO GHU HU DEVROXW XIRUHQHOLJH PHG GH PnO VRP ORYJLYQLQJV

PDJWHQ KDU WLOVNUHYHW GHQQH VWDWVLQVWLWXWLRQ 'HW HU GHUIRU

RP GHW VNDO O\NNHV DW UHGGH QRJHW L GHWWH VNLEEUXG DI DIJ¡UHQ

GH EHW\GQLQJ DW UHJHULQJHQ VWnU NRPSURPLVO¡VW IDVW Sn GH

YDOJUHJOHU L VW\UHOVHVORYHQ GHU NDQ Y UH HJQHGH WLO DW PRGYLU

NH HQ VnGDQ SROLWLVHULQJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


3ROLWLNHQ VHSWHPEHU

.RQJHQV UROOH HIWHU YDOJ

7DJH .DDUVWHG KDU L VLQ ERJ 5HJHULQJVNULVHQ PHG VWRU JUXQ

GLJKHG JHQQHPJnHW GH IRUKDQGOLQJHU RP UHJHULQJVGDQQHOVHQ

GHU IDQGW VWHG HIWHU YDOJHW L PDM RJ I¡UWH WLO GDQQHOVHQ DI

GHQ VnNDOGWH WUHNDQW UHJHULQJ + & +DQVHQ ² -¡UJHQ -¡UJHQVHQ

² 9LJJR 6WDUFNH +DQ KDU SnYLVW DW GHU KHUXQGHU VNHWH HQ Q\

GDQQHOVH L VWULG PHG KLGWLO DQHUNHQGWH SULQFLSSHU IRU NRQJHQV

UROOH L VnGDQQH IRUKDQGOLQJHU

'D YL QX Sn Q\ EHILQGHU RV L HQ VLWXDWLRQ GHU PLQGHU HQ GHO

RP GHQ L RJ GD MHJ HU DI GHQ RYHUEHYLVQLQJ DW GHQ Q\GDQ

QHOVH PDQ NRP LQG Sn GHQJDQJ LNNH HU XGHQ EHW QNHOLJKHGHU

PHQHU MHJ DW GHW NDQ Y UH Sn VLQ SODGV DW IUHPI¡UH QRJOH EH

WUDJWQLQJHU KHURP WLO RYHUYHMHOVH

'HU ILQGHV LNNH L JUXQGORYHQ HOOHU DQGHWVWHGV UHJOHU RP IUHP

JDQJVPnGHQ YHG UHJHULQJVGDQQHOVH HIWHU YDOJ 3ULQFLSSHUQH

KHUIRU JLYHU PLJ LPLGOHUWLG PHG NRQVHNYHQVHQV SUDNWLVNH Q¡G

YHQGLJKHG DI GH SDODPHQWDULVNH UHJHULQJVV\VWHPHU GHU MR QX HU

IRUPHOLJW VWDGI VWHW L JUXQGORYHQ 'HQ Q UPHUH XGIRUPQLQJ DI

GLVVH SULQFLSSHU VNHU GHUYHG DW GHU L SUDNVLV I VWQHU VLJ YLVVH

V GYDQHU 1nU GLVVH KDU YXQGHW DOPLQGHOLJ WLOVOXWQLQJ RJ HU

EOHYHW IXOJW JHQQHP O QJHUH WLG YLO GH YLQGH HQ DXWRULWHW RJ

IRUELQGHQGH NUDIW GHU Q UPHU VLJ GHQ VNUHYQH UHWV (U PDQ

NRPPHW LQG Sn HW YLOGVSRU J OGHU GHW RP LNNH DW N¡UH IDVW L GHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


.RQJHQV UROOH HIWHU YDOJ

'HQ VROLGH JUXQGYROG IRU DOOH UHVRQQHPHQWHU RP NRQJHQV

UROOH YHG UHJHULQJVGDQQHOVH HIWHU YDOJ HU JUXQGORYHQV SDUDJUDI

KYRUHIWHU GHW HU NRQJHQ GHU XGQ YQHU RJ DIVNHGLJHU VWDWV

PLQLVWHUHQ RJ GH ¡YULJH PLQLVWUH RJ SDUDJUDI GHU VWDGI VWHU

GH SDUODPHQWDULVNH UHJHULQJVV\VWHP RJ HU VnO\GHQGH

6WN ,QJHQ PLQLVWHU NDQ IRUEOLYH L VLW HPEHGH HIWHU DW )RO

NHWLQJHW KDU XGWDOW VLQ PLVWLOOLG WLO KDP

6WN 8GWDOHU )RONHWLQJHW VLQ PLVWLOOLG WLO VWDWVPLQLVWHUHQ VNDO

GHQQH EHJ UH PLQLVWHULHWV DIVNHG PHGPLQGUH Q\YDOJ XGVNULYHV

(W PLQLVWHULXP VRP KDU InHW HW PLVWLOOLGVYRWXP HOOHU VRP KDU

EHJ UHW VLQ DIVNHG IXQJHUHU LQGWLO HW Q\W PLQLVWHULXP HU XG

Q YQW )XQJHUHQGH PLQLVWUH NDQ L GHUHV HPEHGH NXQ IRUHWDJH

VLJ KYDG GHU HU IRUQ¡GHQW WLO HPEHGVIRUUHWQLQJHUQHV XIRUVW\UUH

GH I¡UHOVH

5HJOHUQH L † DQJnU DOWVn GLUHNWH NXQ RPVW QGLJKHGHU GHU

PHGI¡UHU DW NRQJHQ HU SOLJWLJ WLO DW DIVNHGLJH HQ PLQLVWHU HOOHU HW

PLQLVWHULXP 0HQ GHW HU NODUW DW GH LQGLUHNWH KDU EHW\GQLQJ

RJVn IRU XGQ YQHOVH DI HW PLQLVWHULXP .RQJHQ YLO QDWXUOLJYLV

LNNH XGQ YQH QRJHW PLQLVWHULXP RP KYLONHW KDQ PnWWH LQGVH

DW KDQ RPJnHQGH YLO EOLYH Q¡GVDJHW WLO DW DIVNHGLJH GHW IRUGL GHW

YLO EOLYH P¡GW PHG )RONHWLQJHWV PLVWLOOLG

+HUPHG HU GHW OHGHQGH V\QVSXQNW JLYHW 1nU HQ Q\ UHJHULQJ

VNDO GDQQHV HIWHU HW YDOJ HU RSJDYHQ DW ILQGH HQ VWDWVPLQLVWHU RJ

HQ VDPPHQV WQLQJ DI PLQLVWHULHW VnOHGHV DW GHWWH HQWHQ KDU

SRVLWLY SDUODPHQWDULVN U\JG NQLQJ L HW IOHUWDO L )RONHWLQJHW HOOHU

GRJ Pn IRUPRGHV DW EOLYH WROHUHUHW DI HW IRONHWLQJVIOHUWDO RJ DOWVn

LNNH XPLGGHOEDUW EOLYH P¡GW PHG PLVWLOOLG

9L NDQ GHUIRU VWUDNV DIOLYH HQ IRUHVWLOOLQJ GHU PHG ORYEXQGHQ

UHJHOP VVLJKHG GXNNHU RS HIWHU HWKYHUW YDOJ ² IRUHVWLOOLQJHQ RP

YDOJHWV VWU¡PSLO VRP XGSHJHQGH GHQ PDQG RJ GHW SDUWL GHU VRP

YDOJHWV VHMUKHUUH E¡U GDQQH UHJHULQJHQ 'HU OLJJHU IRUPRGHQWOLJ

EDJ GHQQH WDQNH HQ UHWI UGLJKHGVI¡UHOVH ² GHQ GHU KDU VHMUHW L

YDOJHW IRUWMHQHU DW K¡VWH VHMUHQV SULV 0HQ KYHP GHU HU JnHW IUHP

RJ KYHP WLOEDJH HU L VLJ VHOY JDQVNH XGHQ EHW\GQLQJ $IJ¡UHQGH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

HU DOHQH GHW DQWDO PDQGDWHU HW SDUWL QX UnGHU RYHU RJ GHQ Y JW

GHU L RYHUHQVWHPPHOVH KHUPHG NDQ WLOO JHV GHWV U¡VW L GHEDWWHQ

RP GHQ Q\H UHJHULQJV VDPPHQV WQLQJ

-HJ VNDO LNNH RSKROGH PLJ YHG VLWXDWLRQHU GHU HU SUREOHPO¡VH

+YLV GHU NXQ HU WR SDUWLHU UHWWHU NRQJHQ QDWXUOLJYLV KHQYHQGHOVH

WLO OHGHUHQ DI GHW VHMUHQGH SDUWL RJ RYHUGUDJHU KDP DW V WWH HQ

PLQLVWHUOLVWH VDPPHQ +YLV HQ KLGWLGLJ UHJHULQJVNRDOLWLRQ HU JnHW

XVY NNHW HOOHU VW\UNHW XG DI YDOJHW EOLYHU UHJHULQJHQ VLPSHOW KHQ

VLGGHQGH

3UREOHPHU RSVWnU GHULPRG XQGHU PDQJHSDUWLV\VWHPHW GHU

VRP GHQ VLGGHQGH UHJHULQJ LJHQQHP YDOJHW HU EOHYHW EHU¡YHW VLQ

SDUODPHQWDULVNH EDVLV 6S¡UJVPnOHW RP KYHP GHU VNDO GDQQH

GHQ Q\H UHJHULQJ HU GD DOW DQGHW HQG NODUW 0DWHPDWLVN NDQ GHU

W QNHV HQ VWRU PDQJIROGLJKHG DI NRPELQDWLRQHU UHSU VHQWHUHQ

GH HW IRONHWLQJVIOHUWDO 0HQ KYLONHQ DI GLVVH RP RYHUKRYHG

QRJHQ HU XGWU\N IRU HQ SROLWLVN YLOMH WLO UHJHULQJVVDPDUEHMGH"

+YDG HU NRQJHQV UROOH L GHQQH VLWXDWLRQ"

8GJDQJVSXQNWHW IRU GLVVH VS¡UJVPnOV EHVYDUHOVH Pn Y UH DW

IDVWKROGH DW NRQJHQV RSJDYH HIWHU HIWHU JUXQGORYHQ DOHQH HU DW

XGQ YQH HQ SDUODPHQWDULVN UHJHULQJ L RYHQIRU DQJLYQH IRUVWDQG

'D XGQ YQHOVHQ VNDO NRQWUDVLJQHUHV DI GHQ WLOWU GHQGH VWDWVPL

QLVWHU YLO GHW LJHQ VLJH DW NRQJHQV RSJDYH EHJU QVHU VLJ WLO DW

XGSHJH VWDWVPLQLVWHUHQ GHU Vn VHOY VDPPHQV WWHU VLW PLQL

VWHULXP

.RQJHQ VNDO DOWVn LNNH VDPPHQV WWH QRJHW PLQLVWHULXP EORW

XGSHJH GHQ PDQG GHU Pn DQWDJHV DW Y UH L VWDQG WLO DW J¡UH GHW

0HQ KYHP HU GHW" -D GHW DIK QJHU VRP VDJW DI KYRUOHGHV HW

UHJHULQJVVDPDUEHMGH NDQ W QNHV WLOYHMHEUDJW PHOOHP WR HOOHU

IOHUH SDUWLHU +HURP NDQ LQJHQ KHOOHU LNNH NRQJHQ Sn IRUKnQG

YLGH QRJHW 'HQ Q¡GYHQGLJH IRUXGV WQLQJ IRU DW NRQJHQ NDQ

WU IIH HQ DIJ¡UHOVH HU DW KDQ LQIRUPHUHV RP GH IRUVNHOOLJH SDUWL

HUV V\QVSXQNWHU Sn UHJHULQJVGDQQHOVHQ RJ GHW YLO I¡UVW RJ IUHP

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


.RQJHQV UROOH HIWHU YDOJ

PHVW VLJH KYLONH UHJHULQJVNRQVWDOODWLRQHU GH HU YLOOLJH WLO DW GHOWD

JH L HOOHU VW¡WWH HOOHU L KYHUW IDOG WROHUHUH

'HW HU L JRG RYHUHQVWHPPHOVH KHUPHG DW GHU KDU XGYLNOHW VLJ

GHQ V GYDQH DW NRQJHQ PRGWDJHU UHSU VHQWDQWHU IRU VDPWOLJH

L )RONHULQJHW UHSU VHQWHUHGH SDUWLHU IRU DW RULHQWHUH VLJ RP

GHUHV KROGQLQJ 3DUWLUHSU VHQWDQWHUQHV XGWDOHOVHU KDU RIWH IRUP

DI UnG WLO NRQJHQ DQJnHQGH UHJHULQJVGDQQHOVHQ PHQ GHQ DI

J¡UHQGH UHDOLWHW HU GHQ LQIRUPDWLRQ RP SDUWLHWV KROGQLQJ WLO

IRUVNHOOLJH PXOLJKHGHU GHU IUHPJnU KHUDI $W WLOUnGH HQ YLV UH

JHULQJVGDQQHOVH Pn EHW\GH GHW VDPPH VRP XGWU\N IRU YLOOLJKHG

WLO L GHW PLQVWH DW WROHUHUH GHQ $W IUDUnGH Pn EHW\GH GHW VDPPH

VRP DW HUNO UH DW YLOOH P¡GH HQ VnGDQ UHJHULQJ PHG PRGVWDQG

L WLQJHW 'D GHW DIJ¡UHQGH HU DW LQIRUPHUH NRQJHQ RJ GD IUDUn

GHQGH XGWDOHOVHU HU OLJH Vn LQIRUPDWLYH VRP WLOUnGHQGH HU GHQ

RSIDWWHOVH GHU L EOHY IUHPVDW IUD 9. VLGH DW SDUWLUHSU

VHQWDQWHUQHV RSJDYH DOHQH VNXOOH Y UH DW JLYH NRQJHQ SRVLWLYH

UnG KHOW XEHJUXQGHW

+YLV GHW DI GHQ LQIRUPDWLRQ VRP NRQJHQ PRGWDJHU DI SDUWL

HUQHV UHSU VHQWDQWHU Sn GHUHV I¡UVWH IUHPP¡GH IUHPJnU DW HQ

JUXSSH SDUWLHU GHU UHSU VHQWHUHU HW IRONHWLQJVIOHUWDO HU HQLJ RP

VHOY DW YLOOH GDQQH UHJHULQJ HOOHU RP DW YLOOH WROHUHUH HQ EHVWHPW

PLQGUHWDOVUHJHULQJ HU VDJHQ GHUPHG DIJMRUW

+YLV GHULPRG HQ VnGDQ HQLJKHG LNNH HU WLO VWHGH HU WLGHQ LNNH

PRGHQ WLO DW WU IIH QRJHQ DIJ¡UHOVH 'HU Pn IRUKDQGOHV IRU DW

ILQGH IUHP WLO HQ SDUODPHQWDULVN O¡VQLQJ 0DQ HU LQGH L GHW GHU

NDOGHV HQ UHJHULQJVNULVH 0DQ KDU IUD DQGUH ODQGH HNVHPSOHU Sn

DW HQ VnGDQ NDQ YDUH PnQHGVYLV

+HU RSVWnU GHW VS¡UJVPnO +YDG HU NRQJHQV UROOH L GHQQH VLWXD

WLRQ"

'HQ WUDGLWLRQHOOH RSIDWWHOVH JnU XG Sn DW NRQJHQV UROOH HU UHQW

SDVVLY +DQV HQHVWH JUXQGORYVEHVWHPWH RSJDYH HU DW XGSHJH

VWDWVPLQLVWHUHQ +HUWLO NU YHV IRUQ¡GHQ LQIRUPDWLRQ 'HW Pn

Y UH SROLWLNHUQHV VDJ DW IRUKDQGOH RJ I¡U HOOHU VHQHUH ILQGH HQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

O¡VQLQJ RJ LQIRUPHUH NRQJHQ KHURP ,QGWLO VnGDQ LQIRUPDWLRQ

IRUHOLJJHU KDU NRQJHQ LQJHQ UROOH DW XGI¡UH

'HW YDU GHQ NODUH OLQMH PDQ IRUORG GHQ PDM 'HQ GDJ

WRJ QHPOLJ NRQJHQ GHW VNULGW DW JULEH LQG L KYRUOHGHV GH SROLWLVNH

IRUKDQGOLQJHU VNXOOH I¡UHV 7LGHQ YDU LNNH PRGHQ WLO DW RSIRUGUH

QRJHQ WLO DW GDQQH UHJHULQJ PHQ L HQ VDPWDOH PHG GHQ IXQJHUHQ

GH VWDWVPLQLVWHU + & +DQVHQ RSIRUGUHGH NRQJHQ GHQQH WLO DW

IRUDQOHGLJH DW GHU LQGNDOGWHV WLO IRUKDQGOLQJ PHOOHP GH SROLWLVNH

SDUWLHU PHG GHW IRUPnO DW XQGHUV¡JH RP GHU IRUHOLJJHU PXOLJ

KHGHU IRU DW GHU GDQQHV HQ IOHUWDOVUHJHULQJ XQGHU GHQ HQH HOOHU

DQGHQ IRUP 0DQ YLO DOWVn VH DW NRQJHQ KHUPHG JUHE LQG L GH

SROLWLVNH IRUKDQGOLQJHU Sn GREEHOW PnGH 'HOV XGSHJHGH KDQ GHQ

IXQJHUHQGH VWDWVPLQLVWHU RJ LNNH (ULN (ULNVHQ VRP LQLWLDWLYWD

JHU RJ IRUKDQGOLQJVOHGHU GHOV DQJDY KDQ DW PnOHW IRU IRUKDQGOLQ

JHUQH VNXOOH Y UH GDQQHOVH DI HQ IOHUWDOVUHJHULQJ

'HW Pn EHWRQHV DW GHWWH LNNH YDU QRJHW RYHUJUHE IUD NRQJHQV

VLGH , GH IRUHJnHQGH VDPWDOHU KDYGH VRFLDOGHPRNUDWHU UDGLNDOH

RJ NRPPXQLVWHU UnGHQGH WLOVDPPHQ RYHU HW IOHUWDO L WLQJHW WLO

UnGHW NRQJHQ DW KDQGOH VRP KDQ JMRUGH 2J KYDG P UNHOLJHUH

HU )UHPJDQJVPnGHQ IDQGW VHQHUH SULQLSLHO WLOVOXWQLQJ IUD EnGH

9HQVWUH RJ NRQVHUYDWLYH , GH HIWHUI¡OJHQGH IRUKDQGOLQJHU WDOWHV

GHU JDQJ Sn JDQJ RJ IUD DOOH VLGHU RP GHW NRPPLVVRULXP NRQ

JHQ KDYGH JLYHW + & +DQVHQ RP GHWV PXOLJH IRUO QJHOVH R V Y

-HJ YHG LNNH KYLONH IRUHVWLOOLQJHU PDQ GHQJDQJ JMRUGH VLJ RP

GHWWH ªNRPPLVVRULXP© *LYHW HU GHW DW UHWOLJW HU GHW HQ QXOOLWHW

HQ LOOXVLRQ GHW UHQH LQJHQWLQJ $W I¡UH SROLWLVNH IRUKDQGOLQJHU

PHOOHP SDUWLHUQH LQGE\UGHV IRUXGV WWHU LQJHQ DUW DI NRPPLV

VRULXP RJ NRQJHQ NDQ LNNH DXWRULVHUH QRJHQ VRP IRUKDQGOLQJV

OHGHU HOOHU ELQGHQGH DQJLYH IRUKDQGOLQJHUQHV PnO KYDG VNXOOH

KDYH IRUELQGUHW (ULN (ULNVHQ L Sn HJHQ KnQG DW LQYLWHUH WLO GU¡I

WHOVH" 5HWOLJW HU NRPPLVVRULHW JUHEHW XG DI OXIWHQ PHQ SROLWLVN

KDU GHW VLQ EHW\GQLQJ Vn O QJH SDUWLUHSU VHQWDQWHUQH IDNWLVN

WLOO JJHU GHW EHW\GQLQJ RJ KDQGOHU GHUHIWHU %DJJUXQGHQ KHUIRU

HU DQWDOLJW LNNH HW JHQQHPW QNW UDWLRQHOW EHJUXQGHW VWDQGSXQNW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


.RQJHQV UROOH HIWHU YDOJ

PHQ HQ LQVWLQNWLY LQGVWLOOLQJ DI UHVSHNW RYHU IRU NRQJHQ RJ KDQV

JHUQLQJ

+HU HU YL YHG VDJHQV NHUQH 'HQ Q\H IUHPJDQJVPnGH HU XGHQ

JUXQGORYVP VVLJ G NQLQJ RJ NXQ PXOLJ L NUDIW DI HQ LQGOHYHW UH

VSHNW IRU NRQJHQ 'HQ EHW\GHU DW NRQJHQ GUDJHV LQG L GHW SROL

WLVNH PDJWVSLO DW GHQ NRQJHOLJH DXWRULHWHW XGQ\WWHV WLO DW VLNUH VLJ

HQ SROLWLVN IRUGHODJWLJ IRUKDQGOLJQJVSRVLWLRQ

(Q VnGDQ IUHPJDQJVPnGH HU EHW QNHOLJ 6n VQDUW NRQJHQ

IRUHWDJHU QRJHW VNULGW IRU KYLONHW GHU LNNH GHU JUXQGORYVP VVLJ

G NQLQJ ULVLNHUHU KDQ KYLV PDQ SROLWLVN LJQRUHUHU GHQ SnJ O

GHQGH IRUDQVWDOWQLQJ HW SUHVWLJHWDE 3ROLWLNHUQH Sn GHUHV VLGH

E¡U LQGVH DW GHW HU XNORJW RJ L VWULG PHG GHW GHPRNUDWLVNH

PRQDUNLV LGHHU DW XGQ\WWH SUHVWLJHQ RPNULQJ NRQJHQV SHUVRQ L

GHW SROLWLVNH VSLO RP UHJHULQVGDQQHOVHQ

.RQNOXVLRQ , WLOI OGH DI UHJHULQJVNULVH E¡U SDUWLHUQH VHOY VN¡WWH

GHUHV LQGE\UGHV IRUKDQGOLQJHU .RQJHQV RSJDYH HU DOHQH QnU

WLGHQ HU PRGHQ ² RJ GHW YLO VLJH QnU KDQ KDU PRGWDJHW GH IRU

Q¡GQH LQIRUPDWLRQHU IUD SDUWLHUQHV UHSU VHQWDQWHU ² DW XGSHJH

GHQ NRPPHQGH VWDWVPLQLVWH ,QGWLO GD E¡U KDQ LNNH J¡UH DQGHW

HQG DW RSIRUGUH SDUWLHUQH WLO Sn HJHQ KnQG RJ HIWHU HJHW VN¡Q DW

IRUWV WWH IRUKDQGOLQJHUQH IRU DW DINODUH VLWXDWLRQHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


)RONHWLQJHWV IRUPDQG

E¡U DOWLG Y UH IRUKDQGOLQJVOHGHU

0HQV GLVVH OLQMHU VNULYHV YLUNHU IRONHWLQJHWV IRUPDQG .DUO 6N\WWH

VRP IRUKDQGOLQJVOHGHU PHG GHW IRUPnO IRU ¡MH DW XQGHUV¡JH RP

GHU NDQ WLOYHMHEULQJHV PXOLJKHG IRU HQ EUHG IOHUWDOVUHJHULQJ HOOHU

L KYHUW IDOG HQ UHJHULQJ PHG EUHG WLOVOXWQLQJ L IRONHWLQJHW ,

RYHUHQVVWHPPHOVH PHG GHQ IXQJHUHQGH VWDWVPLQLVWHU 3RXO

+DUWOLQJV UnG KDU GURQQLQJHQ WLOGHOW 6N\WWH GHWWH KYHUY +DQ

VLJHV DW Y UH XGQ YQW WLO NRQJHOLJ IRUKDQGOLQJVOHGHU HOOHU ªNRQJH

OLJ XQGHUV¡JHU© ² PDQ NXQQH RJVn NDOGH KDP ªGURQQLQJHQV

NXUHU© 9L HU KHUPHG Sn Q\ LQGH L HQ VLWXDWLRQ L IRUELQGHOVH PHG

UHJHULQJVGDQQHOVH GHU UHMVHU SROLWLVNH RJ VWDWVUHWOLJH SUREOHPHU

GHU QRN KDU Y UHW GLVNXWHUHW PHQ LNNH KDU IXQGHW QRJHQ DOPLQ

GHOLJ DQHUNHQGW DINODULQJ 'HWWH LQGO J WLOVLJWHU DW EHO\VH VLWXD

WLRQHQV VWDWVUHWOLJH SUREOHPHU

'HW YLO Y UH KHQVLJWVP VVLJW NRUW DW IRUNODUH KYRUOHGHV GHQ

VLWXDWLRQ MHJ WDOHU RP RSVWnU 1nU HW PLQLVWHULXP KDU EHJ UHW VLQ

DIVNHG ² VRP RIWHVW HQWHQ IRUGL GHW L IRONHWLQJHW HU EOHYHW P¡GW

PHG HW PLVWLOOLGVYRWXP HOOHU IRUGL HW VWHGIXQGHW YDOJ KDU EHU¡YHW

UHJHULQJHQ GHW IOHUWDO GHQ VW¡WWHGH VLJ Sn L WLQJHW ² SnKYLOHU GHW

HIWHU JUXQGORYHQ PLQLVWHULHW DW IXQJHUH YLGHUH LQGWLO HW Q\W PLQL

VWHULXP HU XGQ YQW 'HW HU OLJHOHGHV HIWHU JUXQGORYHQ NRQJHQ

GURQQLQJHQ RJ NXQ KDP KHQGH GHU NDQ IRUHWDJH XGQ YQHOVHQ

0HQ GHW YLO LNNH VLJH DW UHJHQWHQ HU IULW VWLOOHW 'H SDUODPHQWDUL

VNH SULQFLSSHU GHU HU QHGI OGHW L JUXQGORYHQ PHGI¡UHU DW NRQ

0RUJHQDYLVHQ -\OODQGV 3RVWHQ IHEUXDU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


)RONHWLQJHWV IRUPDQG E¡U DOWLG Y UH IRUKDQGOLQJVOHGHU

JHQ HU EXQGHW WLO DW XGQ YQH HW PLQLVWHULXP GHU Pn DQWDJHV DW

YLOOH EOLYH VW¡WWHW HOOHU L KYHUW IDOG WROHUHUHW DI HW IOHUWDO L IRONH

WLQJHW 8QGHU GHW NODVVLVNH WRSDUWLV\VWHP YDU RSJDYHQ LNNH YDQ

VNHOLJ .RQJHQ WLONDOGWH VLPSHOW KHQ GHW VHMUHQGH SDUWLV OHGHU RJ

RYHUGURJ KDP DW RSVWLOOH HQ PLQLVWHUOLVWH KYLV PHGOHPPHU

GHUHIWHU YLOOH PRGWDJH GHQ IRUPHOOH NRQJHOLJH XGQ YQHOVH

$QGHUOHGHV XQGHU HW IOHUSDUWLV\VWHP KYRU LQWHW HQNHOW SDUWL

UnGHU RYHU HQ DEVROXW PDMRULWHW DI PDQGDWHU (Q UHJHULQJ Pn GD

Q¡GYHQGLJYLV KDYH VW¡WWH IUD WR HOOHU IOHUH SDUWLHU GHU NDQ HQHV

L VDPDUEHMGH RP HW UHJHULQJVSURJUDP HOOHU L KYHUW IDOG RP DW

YLOOH WROHUHUH HQ YLV UHJHULQJ 0HQ KYLONHQ NRDOLWLRQ HU UHGH WLO

VDPDUEHMGH RP UHJHULQJVGDQQHOVH" , HW IRONHWLQJ VRP GHW QX

Y UHQGH PHG SDUWLHU HU GHU PDWHPDWLVN HW VWRUW DQWDO PXOLJ

KHGHU IRU DW HWDEOHUH HW IOHUWDO YHG DW NRPELQHUH SDUWLERJVWDYHU

RJ DGGHUH GH WLOVYDUHQGH PDQGDWDQWDO 1DWXUOLJYLV HU GH DOOHUIOH

VWH DI GLVVH XGHQ HQKYHU SROLWLVN UHDOLWHW 0HQ DOOLJHYHO YLO IOHUH

NRPELQDWLRQHU Y UH SROLWLVN W QNHOLJH KYRURP GHU Pn IRU

KDQGOHV PHOOHP GH W QNHOLJH SDUWQHUH 2J GLVVH IRUKDQGOLQJHU

HU VSHJHGH +HU HU HQ WXPOHSODGV IRU PDQ¡YUHU RJ WDNWLVNH JUHE

DI HQKYHU DUW EnUHW DI ¡QVNHU RP DW NRPPH WLO PDJWHQ HOOHU

RPYHQGW RP DW XQGJn UHJHULQJVDQVYDUHWV E\UGH EHVWHPW RJVn

DI IU\JW IRU Y OJHUQHV UHDNWLRQHU

'HW HU L VLWXDWLRQHU DI GHQQH DUW PDQ L HQ U NNH WLOI OGH QX

VHQHVW L GHQ DNWXHOOH VLWXDWLRQ KDU JUHEHW WLO GHQ XGYHM DW XG

Q YQH HQ IRUKDQGOLQJVOHGHU PHG HQ EHVWHPW GHILQHUHW RSJDYH

QHPOLJ DW XQGHUV¡JH RP GHU JHQQHP IRUKDQGOLQJHU RJ JHQVLGLJH

LQGU¡PPHOVHU NDQ WLOYHMHEULQJHV PXOLJKHG IRU GDQQHOVH DI HQ

SDUODPHQWDULVN UHJHULQJ DI Q UPHUH DQJLYHW WLOVQLW ² L GHW IRUHOLJ

JHQGH WLOI OGH I HNV HQ EUHG UHJHULQJ HOOHU L KYHUW IDOG HQ UH

JHULQJ PHG EUHG VW¡WWH L IRONHWLQJHW 'HW HU GHQQH IUHPJDQJV

PnGH MHJ JHUQH YLO NDUDNWHULVHUH RJ YXUGHUH L HQ U NNH SXQNWHU

LV U XG IUD VWDWVUHWOLJH V\QVSXQNWHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

8GQ YQHOVH DI HQ IRUKDQGOLQJVOHGHU HOOHU XQGHUV¡JHU HU LQJHQ Q¡GYHQ

GLJKHG 'HW HU MR QHPOLJ NODUW DW SDUWLHUQH NDQ IRUKDQGOH LQGE\U

GHV RJVn XGHQ HQ NRQJHOLJ XGQ YQW GLULJHQW 'HW HU GD RJVn

EOHYHW PHGGHOW DW )UHPVNULGWVSDUWLHWV UHSU VHQWDQWHU XQGHU

IRUKDQGOLQJHU PHG GURQQLQJHQ L GHQQH RPJDQJ SULQFLSLHOW

WLOUnGHGH DW GHU LNNH XGQ YQWHV QRJHQ XQGHUV¡JHU

)UHPJDQJVPnGHQ HU DQWDJHOLJ ² RJ LV U MR IOHUH SDUWLHU GHU NDQ

NRPPH Sn WDOH VRP SDUWQHUH L HW IRUOLJ ² SROLWLVN KHQVLJWVP VVLJ

'HW YLO QHPOLJ VWHPPH PHG DOPLQGHOLJ HUIDULQJ DW HQ KDELO

OHGHOVH YLO Y UH L VWDQG WLO DW RUJDQLVHUH IRUKDQGOLQJHUQH VnOHGHV

DW PDQ KXUWLJHUH NDQ In RYHUEOLN RYHU GH SUDNWLVNH PXOLJKHGHU

RJ In NRQVWDWHUHW RP GHU HU HOOHU LNNH HU PXOLJKHG IRU DW In GDQ

QHW HQ UHJHULQJ DI GHQ WLOVWU EWH W\SH +HUIRU WDOHU RJVn GHQ

NHQGVJHUQLQJ DW PDQ JHQWDJQH JDQJH KDU JUHEHW WLO GHQQH IUHP

JDQJVPnGH ² L KYHUW IDOG L RJ Vn QX

)RUKDQGOLQJVOHGHUHQV XGQ YQHOVH RJ GHW KDP WLOGHOWH PDQGDW HOOHU

NRPPLVVRULXP HU UHWOLJW XGHQ HQKYHU UHDOLWHW *UXQGORYHQ NHQGHU

LQWHW WLO GHQQH SURFHGXUH RJ GHU HU LQWHWVWHGV KMHPPHO IRU DW

NRQJHQ ² PHG HOOHU XGHQ VWDWVPLQLVWHUHQV WLOVOXWQLQJ ² VNXOOH

NXQQH WLOO JJH XQGHUV¡JHUHQ EHI¡MHOVHU IUHPIRU DQGUH 'HW HU GD

RJVn NODUW DW LQJHQ NDQ IRUKLQGUH SDUWLOHGHUQH L DW IRUKDQGOH Sn

HJHQ KnQG RJ RP KYDG VRP KHOVW +YHU DI GHP NDQ LQGE\GH

KYHP KDQ YLO WLO P¡GH ² RP QRJHQ NRPPHU HU HQ DQGHQ VDJ

6nGDQQH XRIILFLHOOH IRUKDQGOLQJHU ILQGHU QDWXUOLJYLV RJVn VWHG L

SUDNVLV RJ NDQ Y UH XGVODJJLYHQGH 6RP HNVHPSHO NDQ DQI¡UHV

GHW P¡GH GHU GHQ PDM IDQGW VWHG L + & +DQVHQV KMHP

Sn ‘VWHUEUR PHG .DPSPDQQ (LQHU -HQVHQ 'DKOJDDUG RJ .DUO

6N\WWH RJ VRP IDNWLVN EOHY GHW GHU EDQHGH YHM IRU WUHNDQWUH

JHULQJHQV GDQQHOVH + & +DQVHQ RSWUnGWH QHPOLJ Sn GHW WLGV

SXQNW LNNH VRP VWDWVPLQLVWHU RJ NRQJHOLJ XQGHUV¡JHU PHQ VRP

SDUWLOHGHU +DQ KDYGH QHPOLJ GDJHQ L IRUYHMHQ PnWWHW PHGGHOH

NRQJHQ DW KDQ LNNH KDYGH VHW VLJ L VWDQG WLO DW O¡VH GHQ RSJDYH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


)RONHWLQJHWV IRUPDQG E¡U DOWLG Y UH IRUKDQGOLQJVOHGHU

GHU YDU VWLOOHW KDP DW WLOYHMHEULQJH HQ HOOHU DQGHQ IRUP IRU IOHU

WDOVUHJHULQJ +DQ KDYGH GHUIRU WLOUnGHW NRQJHQ Sn Q\ DW WLONDOGH

UHSU VHQWDQWHU IRU SDUWLHUQH WLO Q\ YXUGHULQJ DI VLWXDWLRQHQ RJ

KHUPHG PnWWH KDQV PDQGDW DQVHV IRU RSK¡UW

(Q NXUL¡V GHWDOMH YLVHU HIWHU KYDG .DDUVWHG RSO\VHU DW + &

+DQVHQ VHOY RSIDWWHGH VLQ VWLOOLQJ Sn GHQQH PnGH 'D .DPS

PDQQ IRUHVORJ DW PDQ VHQGWH PLQLVWHUELOHQ WLO 1RUGVM OODQG IRU

DW KHQWH 2OXI 3HGHUVHQ WLO P¡GHW SURWHVWHUHGH KDQ VHOY RJ

%HUWHO 'DKOJDDUG PRG DW PLQLVWHULHWV YRJQ EOHY EHQ\WWHW L IRU

ELQGHOVH PHG HQ XIRUPHO NRQIHUHQFH

8DQVHW DW IRUKDQGOLQJOHGHUHQ HU XGHQ HQKYHU UHWOLJ P\QGLJKHG

XG¡YHU KDQ OLJH IXOGW HQ EHW\GHOLJ SROLWLVN IXQNWLRQ 'HWWH VN\OGHV

DW PDQ GUHYHW DI SROLWLVN Q¡GYHQGLJKHG RJ XGHQ LQWHUHVVH HOOHU

IRUVWnHOVH IRU IRUKDQGOLQJVOHGHUHQV UHWVVWLOOLQJ RJ EHI¡MHOVHU

IDNWLVN UHVSHNWHUHU KDQV VnNDOGWH NRPPLVVRULXP 'HQ NRQJHOLJH

XQGHUV¡JHU EOLYHU GHUPHG IDNWLVN HQ FHQWUDO ILJXU L GHW SROLWLVNH

VSLO

+HUDI I¡OJHU DW GHW LQJHQOXQGH HU OLJHJ\OGLJW KYHP GHU XGSHJHU

XQGHUV¡JHUHQ RJ EHVWHPPHU KDQV RSJDYHU

2J KHU HU YL YHG VDJHQV NHUQH 6n YLGW MHJ DI .DDUVWHGV LQGJn

HQGH XQGHUV¡JHOVHU NDQ VH HU GHW L KYHUW IDOG WR JDQJH K QGW DW

NRQJHQ XGHQ VWDWVPLQLVWHUHQV UnG RJ VDPW\NNH KDU XGQ YQW HQ

XQGHUV¡JHU RJ EHVWHPW KDQV NRPPLVVRULXP .RQJHQ KDU DOWVn

KDQGOHW Sn HJHW DQVYDU L HW EHW\GQLQJVIXOGW SROLWLVN DQOLJJHQGH

(IWHU DW Y UH EOHYHW RYHUVWHPW DI 9HQVWUH NRQVHUYDWLYH

RJ 5HWVIRUEXQGHW L VS¡UJVPnOHW RP VP¡UUDWLRQHULQJHQV RSK

YHOVH LQGJDY +DQV +HGWRIW GHQ RNWREHU PLQLVWHULHWV GHPLV

VLRQVEHJ ULQJ WLO NRQJHQ RJ UnGHGH GHQQH WLO DW RULHQWHUH VLJ KRV

GH WUH SDUWLHU GHU KDYGH EUDJW UHJHULQJHQ WLO IDOG (IWHU IRUVNHOOL

JH IRUKDQGOLQJHU EOHY (ULN (ULNVHQ GHQ RNWREHU NDOGW WLO

NRQJHQ VRP ² XGHQ VWDWVPLQLVWHUHQV WLOVOXWQLQJ ² DQPRGHGH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

KDP RP DW XQGHUV¡JH PXOLJKHGHUQH IRU GDQQHOVH DI UHJHULQJ Sn

EUHG EDVLV

7URGV KHQVWLOOLQJHU IUD VRFLDOGHPRNUDWLVN VLGH RP DW DIYHQWH

KRYHGEHVW\UHOVHQV P¡GH GHQ RNWREHU N¡UWH (ULN (ULNVHQ

VDPPHQ PHG 2OH %M¡UQ .UDIW HQGQX VDPPH GDJ ² GHQ ² WLO

)UHGHQVERUJ RJ PHGGHOWH NRQJHQ DW GH PnWWH DQVH HQ NRDOL

WLRQVUHJHULQJ PHOOHP 9HQVWUH RJ NRQVHUYDWLYH IRU GHQ HQHVWH

PXOLJKHG IRU HQ UHJHULQJVGDQQHOVH .RQJHQ DFFHSWHUHGH GHWWH

RJ HQGQX VDPPH DIWHQ IRUHOn RIILFLHO PHGGHOHOVH RP DW NRQJHQ

KDYGH RSIRUGUHW (ULN (ULNVHQ WLO DW GDQQH UHJHULQJ 9HG GHQQH

KXUWLJH XGQ\WWHOVH DI PDQGDWHW WLO DW XQGHUV¡JH PXOLJKHGHUQH

IRU HQ UHJHULQJ ªSn EUHG EDVLV© O\NNHGHV GHW (ULN (ULNVHQ XGHQ

RP GHQ VLGGHQGH VWDWVPLQLVWHU DW HWDEOHUH VLQ UHJHULQJ VW¡WWHW Sn

9HQVWUHV RJ GH NRQVHUYDWLYHV PDQGDWHU XG DI

(IWHU DW UHJHULQJHQV IRUVODJ RP LQGHIU\VQLQJ DI HQ G\U

WLGVSRUWLRQ YDU EOHYHW QHGVWHPW L IRONHWLQJHW XGVNUHY VWDWVPLQL

VWHU .UDJ YDOJ WLO DIKROGHOVH GHQ MDQXDU 'D YDOJHW EHW¡G

VW UN WLOEDJHJDQJ IRU 6RFLDOGHPRNUDWLHW RJ 6) LQGJDY .UDJ GHQ

MDQXDU PLQLVWHULHWV GHPLVVLRQVEHJ ULQJ WLO NRQJHQ RJ UnGHGH

Sn V GYDQOLJ PnGH GHQQH WLO DW JLYH GH SROLWLVNH SDUWLHU OHMOLJKHG

WLO DW IUHPNRPPH PHG GHUHV V\QVSXQNWHU .DDUVWHG UHVXPHUHU

UHVXOWDWHW DI SDUWLHUQHV UnG WLO NRQJHQ VnOHGHV ª PDQGDWHU 9.

SHJHGH Sn HQ OLEHUDO IOHUWDOVUHJHULQJ 6 6) SHJHGH Sn HW

PLQLVWHULXP .UDJ 0HG DQGUH RUG YDU GHU IOHVW PDQGDWHU VRP

¡QVNHGH HW VnGDQW PLQLVWHULXP GDQQHW 3n GHQ DQGHQ VLGH YDU

GHU 59. GHU KHQYLVWH WLO %DXQVJDDUG VRP IRUKDQGOLQJVOH

GHU RJ NRQJHQ IXOJWH GHQQH GHO DI SDUWLOHGHUQHV UnG VRP RJVn VYDUHGH

EHGVW WLO ¡MHEOLNNHWV WDUY RJ GD KHOOHU LNNH EOHY NULWLVHUHW© PLQ

XGK 'HW IUHPJnU KHUDI DW XGQ YQHOVHQ DI %DXQVJDDUG WLO NRQ

JHOLJ XQGHUV¡JHU VNHWH XGHQ PLQLVWHULHO U\JG NQLQJ DOHQH PHG

VW¡WWH L SDUWLOHGHUQHV UnG %DXQVJDDUGV PDQGDW JLN XG Sn DW V¡JH

HQ EUHG IOHUWDOVUHJHULQJ GDQQHW 6RP EHNHQGW O\NNHGHV GHWWH RJ

GHQ IHEUXDU DQPRGHGH NRQJHQ %DXQVJDDUG RP DW GDQQH HQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


)RONHWLQJHWV IRUPDQG E¡U DOWLG Y UH IRUKDQGOLQJVOHGHU

Q\ UHJHULQJ DI 'HW NRQVHUYDWLYH )RONHSDUWL 9HQVWUH RJ 'HW

UDGLNDOH 9HQVWUH

, GHQ QXY UHQGH VLWXDWLRQ HU VRP RPWDOW L EHJ\QGHOVHQ

6N\WWHV XGQ YQHOVH WLO XQGHUV¡JHU VNHW PHG VWDWVPLQLVWHUHQV UnG

RJ VDPW\NNH (IWHU DW 9HQVWUHV IRONHWLQJVUHSU VHQWDQWHU KDYGH

WLOUnGHW GURQQLQJHQ DW RYHUGUDJH KYHUYHW WLO VWDWVPLQLVWHU +DUW

OLQJ WLOUnGHGH GHQQH HIWHU DW KDYH VHW DW GHU VWRG HW IRONHWLQJV

IOHUWDO EDJ ¡QVNHW RP DW J¡UH 6N\WWH WLO IRUKDQGOLQJVOHGHU DW

XGQ YQH 6N\WWH

+YLV GH L GHW IRUHJnHQGH IUHPGUDJQH RSO\VQLQJHU RP NRQJHQV

LQGJULEHQ L HQ UHJHULQJVNULVH YHG XGHQ PLQLVWHUU\JG NQLQJ DW

XGQ YQH HQ XQGHUV¡JHU HU ULJWLJH IRUHOLJJHU GHU HIWHU PLQ

PHQLQJ HW NODUW EUXG Sn JUXQGORYHQ 'HW HU HW JUXQGO JJHQGH

SULQFLS L YRU GHPRNUDWLVNH IRUIDWQLQJ DW NRQJHQ LNNH NDQ IRUHWD

JH QRJHW VNULGW L HW UHJHULQJVDQOLJJHQGH XGHQ HQ PLQLVWHUV NRQ

WUDVLJQDWXU HOOHU PXQGWOLJH UnG RJ VDPW\NNH 'HW HU VOnHW IDVW

PHG V\YWRPPHUV¡P L JUXQGORYHQ , SDUDJUDI VLJHV GHW DW

NRQJHQ XG¡YHU VLQ P\QGLJKHG JHQQHP PLQLVWUHQH , SDUDJUDI

DW KDQ HU DQVYDUVIUL RJ DW PLQLVWUHQH HU DQVYDUOLJH IRU UHJHULQ

JHQV I¡UHOVH 2J L SDUDJUDI DW NRQJHQV XQGHUVNULIW XQGHU HQ

EHVOXWQLQJ NXQ J¡U GHQQH J\OGLJ KYLV GHQ HU OHGVDJHW DI HQ PLQL

VWHUV PHGXQGHUVNULIW ² GHQ VnNDOGWH NRQWUDVLJQDWXU

'LVVH EHVWHPPHOVHU HU L GHUHV VDPPHQK QJ L Q\HUH WLG DOWLG

EOHYHW RSIDWWHW VRP RPIDWWHQGH HWKYHUW VNULGW L HW VWDWVDQOLJJHQGH

DOWVn HWKYHUW VNULGW GHU JnU XG RYHU UHJHQWHQV SULYDWH IRUUHWQLQ

JHU .UDYHW RP PLQLVWHUNRQWUDVLJQDWXU HOOHU PXQGWOLJW UnG RJ

VDPW\NNH J OGHU LNNH EORW VNULIWOLJH XGI UGLJHOVHU PHQ RJVn

PXQGWOLJH WLONHQGHJLYHOVHU Vn VRP RIIHQWOLJH WDOHU XGWDOHOVHU WLO

IUHPPHGH PDJWHUV UHSU VHQWDQWHU RVY

8G IUD GLVVH V\QVSXQNWHU NDQ MHJ IRUPXOHUH HQGQX WR WHVHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

'HUVRP NRQJHQV XGQ YQHOVH DI HQ IRUKDQGOLQJVOHGHU VNHU XGHQ VWDWVPL

QLVWHUHQV UnG RJ VDPW\NNH IRUHOLJJHU GHU HW IRUIDWQLQJVEUXG 'HW E¡U

WLOI¡MHV DW VWUHQJ RYHUKROGHOVH DI JUXQGORYHQV NUDY RP PLQLVWHU

U\JG NQLQJ HU L NRQJHPDJWHQV HJHQ LQWHUHVVH 9HG DW KDQGOH Sn

HJHQ KnQG SnGUDJHU NRQJHQ VLJ HW DQVYDU RJ XGV WWHU VLJ IRU GHQ

GHUPHG I¡OJHQGH NULWLN 0RQDUNLHW NDQ LNNH EHVWn L IRUELQGHOVH

PHG GHPRNUDWLVN VW\UHIRUP PHGPLQGUH NRQJHPDJWHQ KROGHV

SFW XGHQ IRU GH SROLWLVNH NU IWHUV VODJPDUN

'HUVRP XGQ YQHOVHQ VNHU PHG VWDWVPLQLVWHUHQV UnG RJ VDPW\NNH EHW\GHU

GHW DW GHU JLYHV GHQQH PXOLJKHG IRU SROLWLVN DW ¡YH SULYLOHJHUHW LQGIO\GHOVH Sn

IRUKDQGOLQJHUQHV IRUO¡E

'HW NDQ GLVNXWHUHV RP GHWWH HU ULPHOLJW RJ KHQVLJWVP VVLJW

0HQ GHW HU HW SROLWLVN VS¡UJVPnO VRP MHJ LNNH KDU V UOLJ DG

NRPVW WLO DW XGWDOH PLJ RP -HJ YLO GRJ JHUQH KDYH ORY WLO DW VLJH

DW GHQ QX DQYHQGWH IUHPJDQJVPnGH PHG DW XGSHJH IRONHWLQJHWV

IRUPDQG VRP IRUKDQGOLQJVOHGHU IRUHNRPPHU PLJ DW KDYH PH

JHQ ULPHOLJKHG IRU VLJ +DQV HPEHGH RPJ UGHU KDP PHG UH

VSHNW 'D KDQ Q SSH NDQ W QNHV VHOY DW DVSLUHUH WLO DW RYHUWDJH

UHJHULQJHQ KYDG GHU YLOOH Y UH XIRUHQHOLJW PHG IRUPDQGVSR

VWHQ NDQ KDQ IRUYHQWHV DW YLOOH XG¡YH VLW KYHUY PHG VW¡UVW

PXOLJ XSDUWLVNKHG 'HW HU Y UG DW RYHUYHMH RP PDQ LNNH VNXOOH

VW\UH PRG DW J¡UH GHW WLO IDVW SUDNVLV DW XGQ YQH IRONHWLQJHWV

IRUPDQG WLO IRUKDQGOLQJVOHGHU GHUVRP GHU XQGHU HQ UHJHULQJV

NULVH PHQHV DW Y UH EUXJ IRU HQ VnGDQ 2P GHW HU WLOI OGHW HOOHU

HM DIJ¡UHV QDWXUOLJYLV DI VWDWVPLQLVWHUHQ

5HJHULQJVNULVHQ V

.LOGHU WLO YDOJHW RJ UHJHULQJVGDQQHOVHQ V

)RUXGHQ WLO PLQ HJHQ VWDWVIRUIDWQLQJVUHW XGJ V NDQ MHJ KHQYLVH

WLO 0D[ 6¡UHQVHQ 6WDWVIRUIDWQLQJVUHW V RJ WLO 3RXO $QGHUVHQV RJ

%HUOLQV WLOVYDUHQGH Y UNHU KKY V RJ V

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH IDVFLVPHQV KHUROG 0DUFXVH

.XQVWHQV UDGLNDOH NUDIW HU GHQV SURWHVW PRG GHW HWDEOHUHGH VDP

IXQG ª'HW JWH NXQVWY UN HU LNNH RJ NDQ LNNH Y UH HQ VW¡WWH WLO

XQGHUWU\NNHOVHQ RJ SVHXGRNXQVW VRP NDQ Y UH HQ VnGDQ VW¡W

WH HU LNNH NXQVW©

-HJ EHGHU YHQOLJVW O VHUHQ Y UH XOHMOLJHW PHG HQGQX HQJDQJ DW

O VH RYHQVWnHQGH FLWDW IRU DW P UNH VLJ GHQ LQWHOOHNWXHOOH KXP

EXJ GHW HU XGWU\N IRU PDQ EHYLVHU DO NXQVWV UHYROXWLRQ UH

NDUDNWHU YHG DW HUNO UH DW GHQ NXQVW GHU LNNH HU UHYROXWLRQ U

LNNH HU ª JWH© NXQVW 3n GHQQH PnGH KDU PDQ KHOJDUGHUHW VLJ

RYHU IRU HQKYHU NRQIURQWDWLRQ PHG NHQGVJHUQLQJHU

&LWDWHW HU KHQWHW IUD +HUEHUW 0DUFXVH GHW PLOLWDQWH XQJGRPV

RSU¡UV SURIHWLVNH OHGHU 2P 7ROHUDQFH ² 3D[ IRUODJ 2VOR XGHQ

nUVWDO ² VLGH 2J GHW NDQ WDJHV VRP NDUDNWHULVWLVN IRU KDQV

KHOH PnGH DW W QNH RJ DUJXPHQWHUH Sn SU JHW VRP GHQ HU DI

GHQ Y UVWH W\VNH VSHNXODWLYH ILORVRIL L +HJHOV VWLO DEVROXW XIRUH

QHOLJ PHG PRGHUQH HPSLULVN YLGHQVNDE RJ NULWLVN ILORVRIL

%RJHQ KDQGOHU RP WROHUDQFH IRUVWnHW VRP SROLWLVN \WULQJV

IULKHG ² DOWVn GHQ IULKHG GHU HU GHW IXQGDPHQWDOH JUXQGODJ IRU

HW GHPRNUDWLVN VDPIXQG +YDG VLJHU QX 0DUFXVH KHURP"

-R ªXSDUWLVNKHG WLO GHW \GHUVWH OLJH EHKDQGOLQJ DI NRQNXU

UHUHQGH RJ PRGVWULGHQGH PHQLQJHU HU YLUNHOLJ HQ JUXQGO JJHQ

GH IRUXGV WQLQJ IRU DW DIJ¡UHOVHU NDQ WU IIHV L GHQ GHPRNUDWLVNH

SURFHV© V 'HW O\GHU MR YHONHQGW RJ EHUROLJHQGH 0HQ GHW

IRUHNRPPHU KYHUNHQ EHUROLJHQGH HOOHU PHQLQJVIXOGW QnU GHW

3ROLWLNHQ RJ PDUWV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

WLOI¡MHV DW GHQQH XSDUWLVNKHG WLO GHW \GHUVWH WLOOLJH HU IRUXGV W

QLQJ IRU \WULQJVIULKHGHQV EHJU QVQLQJ

'HW YLVHU VLJ GD RJVn DW GHQ \WULQJVIULKHG VRP 0DUFXVH JnU

LQG IRU L YRUH GDJHV VDPIXQG DOGHOHV LNNH HU XSDUWLVN +DQ

K YGHU DW HQ XSDUWLVNKHG GHU WLOODGHU DW DOOH V\QVSXQNWHU K¡UHV

² NRPPXQLVWHU RJ IDVFLVWHU YHQVWUH RJ K¡MUH KYLGH RJ QHJUH

NRUVIDUHUH IRU RSUXVWQLQJ RJ NRUVIDUHUH IRU QHGUXVWQLQJ ² RJ

VRP EHKDQGOHU GHQ GXPPH RJ XRSO\VWH RSLQRQ PHG VDPPH

UHVSHNW VRP GHQ LQWHOOLJHQWH RJ RSO\VWH NXQ WMHQHU WLO DW EDJDWHO

OLVHUH IRUVNHOOHQ PHOOHP IULJ¡UHOVH RJ XQGHUWU\NNHOVH RJ IRUKLQ

GUH VDQGKHGHQ L DW VHMUH V 'HW GHU L VDQGKHGHQV

QDYQ Pn NU YHV HU IULJ¡UHQGH WROHUDQFH RJ GHQ YLO EHW\GH ªLQWROHUDQ

FH RYHU IRU EHY JHOVHU IUD K¡MUH RJ WROHUDQFH RYHU IRU EHY JHOVHU IUD YHQVWUH©

1nU GHW J OGHU U NNHYLGGHQ DI GHQQH WROHUDQFH RJ LQWROHUDQFH

Vn YLO GHQ ªVWU NNH VLJ WLO RPUnGHW IRU KDQGOLQJ VnYHO VRP IRU

GLVNXVVLRQ RJ SURSDJDQGD IRU JHUQLQJ VnYHO VRP IRU RUG© V

0DUFXVH KDU VLQH PHQLQJHUV PRG +DQ O JJHU LNNH VNMXO Sn

DW GHQ ªWROHUDQFH© KDQ JnU LQG IRU YLO EHW\GH FHQVXU V RJ

NU YH VWUHQJH UHVWULNWLRQHU L XGGDQQHOVHVDSSDUDWHWV O UH RJ

SUDNVLV GHU VNDO IRUHWDJHV HQ SURJUHVVLY LQGRNWULQHULQJ V

6RP MHJ VHQHUH VNDO NRPPH LQG Sn O JJHU KDQ KHOOHU LNNH

VNMXO Sn DW HQ VnGDQ RUGQLQJ NXQ NDQ W QNHV JHQQHPI¡UW JHQ

QHP HW PLQGUHWDOV YROGHOLJH UHYROXWLRQ RJ HIWHUI¡OJHQGH GLNWD

WXU +YRUOHGHV NDQ QX VnGDQQH NUDY RJ SODQHU EHJUXQGHV RJ

IRUVYDUHV XG IUD 0DUFXVHV SULQFLSLHOOH EHNHQGHOVHU WLO GHPRNUDWL

RJ IXOGVW QGLJ XSDUWLVN \WULQJVIULKHG"

-R VLJHU 0DUFXVH VDQG \WULQJVIULKHG IRUXGV WWHU DW GLVNXVVLRQ

I¡UHV PHOOHP LQWHOOLJHQWH RJ RSO\VWH PHQQHVNHU GHU HU L VWDQG

WLO DW IRUVWn GHUHV HJQH LQWHUHVVHU RJ WLO DW VNHOQH PHOOHP JRGW RJ

RQGW 0HQ GHQQH IRUXGV WQLQJ HU LNNH RSI\OGW L GHW GLULJHUHGH

GHPRNUDWL )RU KHU EORNHUHV JHQQHP VHOYH VSURJHW JHQQHP

UHNODPHQ RJ PDVVHPHGLHUQH DOW KYDG GHU LNNH WLOK¡UHU WKH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH )DFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

(VWDEOLVKPHQW 'HU VNHU HQ LQGRNWULQHULQJ RJ PDQLSXOHULQJ GHU

PHGI¡UHU DW EHIRONQLQJHQ MD VHOY GHQ DUEHMGHUNODVVH GHU VNXOOH

Y UH UHYROXWLRQHQV E UHQGH NUDIW IRUEOLQGHV RJ I¡OHU VLJ WLOIUHGV

PHG GHW EHVWnHQGH ª'H HU ªIULYLOOLJH VODYHU© GHU Pn WYLQJHV WLO

DW EOLYH IUL 'HUIRU HU HQ WYDQJVP VVLJ LQGRNWULQHULQJ RPVNR

OLQJ KMHUQHYDVN SnNU YHW 'HUIRU HU HW GLNWDWXU Q¡GYHQGLJW IRU

DW IULJ¡UH PHQQHVNHU VnOHGHV DW GH NDQ EOLYH HJQHW WLO DW OHYH L

GHW NRPPHQGH LGHDOVDPIXQG KYRU \WULQJVIULKHGHQ NDQ Y UH

WRWDO IRUGL DOOH QX HU RPVNROHW WLO DW PHQH GHW ULJWLJH

0HQ GHU EOLYHU MR ULJWLJQRN HW VWRUW VS¡UJVPnO WLOEDJH +YHP HU

GHW GHU VNDO DIJ¡UH KYRU VNHOOHW PHOOHP IULJ¡UHOVH RJ XQGHUWU\N

NHOVH PHOOHP VDQGW RJ IDOVN PHOOHP SURJUHVVLYW RJ UHJUHVVLYW

VNDO GUDJHV" +YHP VNDO XG¡YH GLNWDWXUHW RJ IRUHVWn GHQ ªSURJUHV

VLYH LQGRNWULQHULQJ©" +YHP HU GHW GHU VNDO DIJ¡UH KYDG GHU QX

HU DOOHV VDQGH LQWHUHVVH"

0DUFXVH VYDUHU ªDOOH© ² PHQ WLOI¡MHU ªPHG IXOGW XGYLNOHGH HY

QHU VRP PHQQHVNH DOOH VRP KDU O UW DW W QNH UDWLRQHOW RJ VHOY

VW QGLJW© V +YRUYHG MR LJHQ GHW VS¡UJVPnO RSVWnU KYRU

GDQ GHW DIJ¡UHV KYHP GHU KDU O UW DW W QNH UDWLRQHOW RJ VHOY

VW QGLJW ,JHQ HQ OHJ PHG RUG 0DQ KDU HQ XK\JJHOLJ IRUQHP

PHOVH DI DW PHQLQJHQ VLPSHOW KHQ HU DW GLNWDWXUHW VNDO XG¡YHV

DI 0DUFXVH VHOY RJ KDQV YHQVWUHUDGLNDOH PHQLQJVI OOHU DOWVn GHW

PLQGUHWDO GHU PHQHU DW GHW EHVWnHQGH VDPIXQG VNDO RPVW\UWHV

PHG YROG $OOH GHU LNNH HU HQLJH KHUL DIYLVHV Sn IRUKnQG VRP

Y UHQGH GHP GHU LNNH KDU O UW DW W QNH UDWLRQHOW RJ VHOYVW Q

GLJW

'HQQH IRUQHPPHOVH EHNU IWHV WLO IXOGH DI 0DUFXVHV YLGHUH XG

YLNOLQJ DI EHJUXQGHOVHQ IRU GLNWDWXUHW , GHW EHVWnHQGH SVHXGR

GHPRNUDWL VLJHU KDQ EHJUXQGHV GHQ XEHJU QVHGH XSDUWLVNH

\WULQJVIULKHG PHG GHW DUJXPHQW DW LQJHQ KYHUNHQ QRJHQ JUXS

SH HOOHU QRJHW LQGLYLG HU L EHVLGGHOVH DI VDQGKHGHQ RJ L VWDQG WLO

DW EHVWHPPH KYDG GHU HU ULJWLJW RJ KYDG GHU HU JDOW GnUOLJW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

'HUIRU Pn DOOH PRGVWULGHQGH RSIDWWHOVHU IRUHO JJHV IRONHW WLO

RYHUYHMHOVH RJ YDOJ

-D GHW HU ULJWLJW KU 0DUFXVH GHW HU GHQ IXQGDPHQWDOH WUR YL

KDU E\JJHW YRUW VDPIXQG Sn 0HQ GHQ GHOHU 'H LNNH 'H KDU

LQWHW WLORYHUV IRU ª)RONHW© VRP 'H NXQ RPWDOHU L JnVH¡MQH 'H

KDU LQJHQ WLOWUR WLO ª)RONHWV© W QNHHYQH RJ G¡PPHNUDIW ² IRUGL

GHW LNNH YLO O\WWH WLO 'HUHV URPDQWLVNH IDQWDVLHU RP UHYROXWLRQ RJ

IULJ¡UHOVH L HW LGHDOVDPIXQG XGHQ PDJW XGHQ XQGHUWU\NNHOVH RJ

NULJ

+YRUOHGHV EHJUXQGHU Vn 0DUFXVH WLO V\YHQGH RJ VLGVW VLQ RJ GH

¡YULJH YHQVWUHUDGLNDOHV UHW WLO DW KHUVNH Sn WURGV DI IRONHW" -R GH

HU L EHVLGGHOVH DI VDQGKHGHQ GHQ DEVROXWWH REMHNWLYH VDQGKHG

2J KHUPHG EHWRQHU 0DUFXVH PHQHV LNNH GHQ ORJLVN DNDGHPL

VNH VDQGKHG V ² DOWVn LNNH GHQ VDQGKHG GHQ YLGHQVNDEHOL

JH IRUVNQLQJ DUEHMGHU VLJ IUHP LPRG RJ VRP JnU XG Sn WHRUHWLVN

DW EHVNULYH RJ IRUNODUH XQLYHUVHW RJ PHQQHVNHW 1HM GHU PHQHV

HQ PRUDOVN VDQGKHG HW DOPHQW RJ KLVWRULVN ªE¡U© GHU REMHNWLYW

GHILQHUHU KYDG GHU HU JRGW RJ KYDG GHU HU RQGW RJ KYDG GHU

GHUIRU E¡U J¡UHV IRU DW IRUEHGUH PHQQHVNHKHGHQV NnU +HU HU

VLJHU KDQ LNNH WDOH RP VXEMHNWLYH YXUGHULQJHU RJ Y UGLSU IHUHQ

FHU PHQ RP UDWLRQHOOH DOPHQJ\OGLJH NULWHULHU 2J GHQQH VDQG

KHG KDU 0DUFXVH LQGVLJW L 2J GH GHU KDU YXQGHW GHQQH LQGVLJW

NDOGHV GH EHYLGVWH RJ GHW HU GHP GHU VNDO UHJHUH YHUGHQ

'HQQH GRJPDWLN HU L PLQH ¡MQH OLJH Vn WnEHOLJ VRP DIVN\HOLJ

7nEHOLJ ² IRUGL GHQ HU L VWULG PHG HQ DI GHQ NULWLVNH W QNQLQJV

PHVW IXQGDPHQWDOH LQGVLJWHU QHPOLJ GHQ DW GHU DOGULJ DI QRJHQ

EHVNULYHOVH DI KYRUGDQ YHUGHQ HU NDQ XGOHGHV QRJHW PRUDOVN

GLUHNWLY RP KYRUOHGHV GHQ E¡U Y UH ,QJHQ EHVNULYHOVH KHOOHU

LNNH GHQ KLVWRULVNH NDQ L VLJ VHOY GYV XGHQ HQ SHUVRQOLJ YXU

GHUHQGH VWLOOLQJWDJHQ DII¡GH PRUDOVNH HOOHU SROLWLVNH GLUHNWLYHU

$IVN\HOLJ ² IRUGL GHQQH ERUQHUWH VHOYUHWI UGLJH WUR Sn DW

EHVLGGH VHOYH VDQGKHGHQ GHQ PRUDOVNH VDQGKHG WLO DOOH WLGHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH )DFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

KDU XQGHUE\JJHW RJ UHWI UGLJJMRUW GH Y UVWH IRUI¡OJHOVHU GHW

Y UVWH GLNWDWXU GHQ JUHOOHVWH XPHQQHVNHOLJKHG )RU GHQ GHU

KDQGOHU L VDQGKHGHQV QDYQ IULWDJHU VLJ VHOY IRU DQVYDU +DQ

IXOGE\UGHU NXQ HQ REMHNWLY RUGHQV ORY $OOH GHU VWLOOHU VLJ LPRG

VDQGKHGHQ Pn Y UH WnEHU HOOHU IRUEU\GHUH RJ IRUWMHQHU WYDQJV

VNROLQJ HOOHU XGU\GGHOVH

'HW NXQQH Y UH LQNYLVLWLRQHQ GHU L GHQ VDQGH WURV RJ UHQH

O UHV QDYQ IRUIXOJWH DOOH N WWHUH PHG EnO RJ EUDQG 'HW HU L YRUH

GDJH GH WRWDOLW UH V\VWHPHU GHU EHKDQGOHU GHUHV DIYLJHUH HOOHU

N WWHUH PHG WLOVYDUHQGH IRUG¡PPHOVH RJ IRUI¡OJHOVH PHG G¡G

RJ VODYHOHMUH 2J Vn QX DOWVn GH YHQVWUHUHYROXWLRQ UH GHU RP GH

KDYGH PDJW VRP DJW YLOOH EHKDQGOH RV DQGUH Sn VDPPH PnGH

'XPKHG VHOYJRGKHG PDJWV\JH RJ PDQJHO Sn UHVSHNW IRU PHG

PHQQHVNHWV DXWRQRPL HU GH YHGHUVW\JJHOLJH NLOGHU KYRUDI GHQQH

PHQWDOLWHW IO\GHU

0DUFXVHV IRUVYDU IRU XQGHUWU\NNHOVH DI \WULQJVIULKHG IRU

WYDQJVLQGRNWULQHULQJ RJ GLNWDWXU HU HQ Q\ YDULDQW DI YHONHQGWH

IRUV¡J Sn DW OHJLWLPHUH PLQGUHWDOOHWV UHW WLO DW KHUVNH RYHU IOHUWDO

OHW 2J VDPWLGLJ HQ OHJLWLPDWLRQ DI YROGHQ ² IRU GHW HU NODUW DW

HW PLQGUHWDOV KHUVNDE DOGULJ NDQ EDVHUHV Sn IULYLOOLJ WLOVOXWQLQJ RJ

DIJ¡UHOVH YHG YDOJ RJ DIVWHPQLQJ

)UD OGUH WLG NHQGHU YL LGHRORJLHQ RP NRQJHG¡PPHW DI JXGV

QnGH pQ PDQGV UHW WLO DW KHUVNH L NUDIW DI JXGGRPPHOLJ DIVWDP

QLQJ HOOHU VDQNWLRQ GHQ WHRUL GHQ GDQVNH HQHY OGH E\JJHGH Sn

)UD YRU WLG NHQGHU YL UDFLVWLVNH OHJLWLPDWLRQHU EDVHUHW L WURHQ Sn

HQ UDFHV ELRORJLVNH RYHUOHJHQKHG RJ VN EQHEHVWHPWH UHW WLO DW

KHUVNH RYHU DQGUH UDFHU GHW Y UH VLJ QD]LVPHQV DULVNH P\WRORJL

HOOHU WURHQ Sn GHQ KYLGH PDQGV NDOG WLO DW EHKHUVNH GH VRUWH 2J

YL NHQGHU GHQ NRPPXQLVWLVNH WHVH RP SUROHWDULDWHWV GLNWDWXU

GHU L SUDNVLV EOHY GHW NRPPXQLVWLVNH SDUWLV GLNWDWXU OHJLWLPHUHW

L SnVWDQGHQ RP DW SDUWLHW HU GHQ DYDQWJDUGH GHU KDQGOHU Sn GHQ

NODVVHV YHJQH GHU HIWHU GHQ PDU[LVWLVNH P\WRORJL VNDO E UH GHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

KLVWRULVNH XGYLNOLQJ PRG GHQV LERHQGH PnO GHW IULH VWDWVO¡VH

NODVVHO¡VH VDPIXQG

2JVn 0DUFXVHV P\WRORJL KDU URG L PDU[LVWLVNH NRQVWUXNWLRQHU

0nOHW HU GHW VDPPH PHQ 0DUFXVH KDU RSJLYHW WURHQ Sn DW

DUEHMGHUNODVVHQ NDQ E UH UHYROXWLRQHQ IUHP 0DU[·V WHRUL RP

GHQ VWDGLJ YRNVHQGH IRUDUPHOVH VORJ MR LNNH WLO $UEHMGHUQH ILN

GHW WY UWLPRG EHGUH RJ EHGUH RJ HQGWH PHG DW DFFHSWHUH GHW

VDPIXQG VRP GHW LI¡OJH 0DU[ VNXOOH Y UH GHUHV KLVWRULVNH PLV

VLRQ DW RPVW\UWH 'HUIRU Q¡GHV 0DUFXVH WLO DW J¡UH GH EHYLGVWH WLO

E UHUH DI UHYROXWLRQHQ RJ ODGH GHQ VDQGH EHYLGVWKHG PRGVDW GHQ

IDOVNH EHYLGVWKHG Y UH GLNWDWXUHWV OHJLWLPDWLRQ

'HQQH RSJLYHOVH DI NODVVHNDPSVWHRULHQ RJ GHQQH KHQYLVQLQJ

WLO GHQ IULJMRUWH EHYLGVWKHG HU LNNH DOHQH HW EUXG PHG NODVVLVN

PDU[LVPH PHQ J¡U WLOOLJH P\WRORJLHQ XIRUVWnHOLJ XG IUD KDQV

HJQH IRUXGV WQLQJHU 1nU GHW GLULJHUHGH GHPRNUDWL JHQQHP

PDQLSXODWLRQHU LQGRNWULQHULQJ RJ PDVVHPHGLHU IRUEOLQGHU PHQ

QHVNHU RJ IRUKLQGUHU GHP L DW W QNH UDWLRQHOW RJ VHOYVW QGLJW

² VH RYHQIRU ² KYRUOHGHV HU Vn RYHUKRYHGHW HQ 0DUFXVH PXOLJ"

(QWHQ Pn GHU Y UH WDOH RP HQ XEHJULEHOLJ nQGHOLJ PXWDWLRQ ²

HOOHU RJVn VWnU GHW GRJ LNNH KHOW Vn JDOW WLO L GHWWH VDPIXQG VRP

GHW EOHY VDJW 0DUFXVH KDU MR GRJ NXQQHW IULJ¡UH VLQ EHYLGVWKHG

0HQ Vn Pn GHW YHO RJVn Y UH PXOLJW DW QRJOH DI RV DQGUH W QNHU

ªUDWLRQHOW RJ VHOYVW QGLJW© ² XDQVHW DW YL LNNH HU HQLJH PHG

0DUFXVH

/DG RV Y UH XHQLJH RJ DUJXPHQWHUH 0HQ KYRU ODWWHUOLJW Sn

GHQQH PnGH DW WDJH SDWHQW Sn ªEHYLGVWKHG© RJ EHWUDJWH DOOH GHU

LNNH HU HQLJ PHG HQ VHOY RJVn PHQQHVNHU GHU JHQQHP HW OLY KDU

YLHW GHUHV NU IWHU WLO VDPIXQGVVWXGLHU VRP VO¡YH SDGGHU

$OGULJ Vn YHUGHQ HQ W\QGHUH NRS WH WLO OHJLWLPDWLRQ DI YROGHOLJ

RPVW\UWQLQJ DI VDPIXQGHW RJ PLQGUHWDOVGLNWDWXU 1nU WLQJHQH

VLJHV XGHQ RPVY¡E IRUHOLJJHU GHU MR EORW GHWWH +HU HU HQ OLOOH

JUXSSH XWYLYOVRPW EHVM OHW DI EU QGHQGH ¡QVNHU RP HW DQGHW

RJ EHGUH VDPIXQG 'D GHW LNNH O\NNHV GHP DW RYHUEHYLVH UHW

PDQJH RP GHUHV LGHHUV ULJWLJKHG EOLYHU GH YUHGH HIWHU UHFHSWHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH )DFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

8QG ZLOOVW GX QLFKW PHLQ %UXGHU VHLQ

GDQQ VFKODJ LFK GLU GHQ 6FKlGHO HLQ

2J KYLV GX LNNH YLO Y UH PLQ EURGHU Vn VPDGUHU MHJ VNDOOHQ Sn

GLJ

)RU GH NHQGHU MR VDQGKHGHQ RJ KYLV IRON LNNH IULYLOOLJW YLO

DQQDPPH GHQ Vn VNDO GH In GHQ LQG Sn DQGHQ PnGH

-HJ YHG LNNH KYRU VWRU UROOH 0DUFXVH VSLOOHU IRU VWXGHQWHU RS

U¡UHW KHUKMHPPH 0HQ PDQ P¡GHU L KYHUW IDOG XQGHUWLGHQ XG

VODJ DI KDQV nQG RJ HIWHUSODSUHUH DI KDQV P\WRORJL -HJ KXVNHU

HQ VWXGHQW GHU VOXWWHGH HW LQGO J VnOHGHV ª)RU ¡YULJW HU GHU LNNH

QRJHW DW GLVNXWHUH -HJ YHG MHJ KDU UHW© 2J KYLV 3ROLWLNHQ LNNH

O\YHU KDU SURIHVVRU -RDFKLP ,VUDHO L HQ GLVNXVVLRQ RP XQGRPV

RSU¡UHW VRQGUHW PHOOHP

ªGHQ EHYLGVWH GHO DI XQJGRPPHQ GHU EHVWnU DI KLSSLHU RJ

KDVKU\JHUH GHU V¡JHU HQ LQGLYLGXHO O¡VQLQJ RJ DI VWXGHQ

WHURSU¡UHUH RJ DQGUH GHU V¡JHU HQ VRFLDO O¡VQLQJ RJ GHQ

XEHYLGVWH GHO DI XQJGRPPHQ GHU EHVWnU DI GHQ VWRUH PDVVH

VRP V¡JHU HQ LQGLYLGXHO O¡VQLQJ YHG NXQ DW DUEHMGH IRU

GHUHV HJHQ NDUULHUH RJ DI JUXSSHU VRP YLOGH (QJOH GHU

V¡JHU HQ VRFLDO O¡VQLQJ© PLQH XGK

$OWVn KYLV PDQ LNNH HU ªEHYLGVW© RSU¡UHU HU PDQ HQ HJRLVWLVN

NDUULHUHPDJHU HOOHU HW YLOGVNXG

7LO VLGVW HW UnG WLO VWXGHQWHUQH 6n O V GRJ GHQ 0DUFXVH -HJ YHG

LQJHQ EHGUH NXU PRG KDP

, HQ IRUHJnHQGH NURQLN KDU MHJ RPWDOW 0DUFXVHV SODQHU

RP LQGI¡UHOVH DI ªGH EHYLGVWHV© GLNWDWXU PHG FHQVXU RJ ªSURJUHV

VLY LQGRNWULQHULQJ© 'HWWH GLNWDWXU HU ² OLJHVRP NRPPXQLVPHQV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

SUROHWDULVNH GLNWDWXU ² W QNW NXQ VRP HW RYHUJDQJVVWDGLXP WLO

HQ Q\ RJ EHGUH YHUGHQ +YRUOHGHV VHU GHQ XG" +YDG HU GHW

0DUFXVH WLO V\YHQGH RJ VLGVW YLO RJ KYRUOHGHV W QNHU KDQ VLJ

VLQH PnO UHDOLVHUHW" 'HW I¡OJHQGH E\JJHU IRUWULQVYLV Sn 3URWHVW

'HPRQVWUDWLRQ 5HYROW 6WRFNK RJ )ULJ¡UHOVHQ .EKYQ

FLWHUHW KHQKROGVYLV VRP 3 RJ )

0HQ GHW HU IDNWLVN LNNH WLO DW VLJH KYDG GHW HU 0DUFXVH YLO ²

XGRYHU GHW QHJDWLYH DW KDQ YLO WLOLQWHWJ¡UH DOOH EHVWnHQGH VDP

IXQG GH NDSLWDOLVWLVNH VnYHO VRP GH VRFLDOLVWLVN NRPPXQLVWLVNH

%RJHQ 3URWHVW 'HPRQVWUDWLRQ 5HYROW UHIHUHUHU QRJOH IRUHGUDJ KROGW

DI 0DUFXVH L 9HVWEHUOLQ RJ GH GLVNXVVLRQHU PHG VWXGHQWHU

QH GH JDY DQOHGQLQJ WLO *DQJ Sn JDQJ EOLYHU 0DUFXVH XGIRUGUHW

WLO DW VLJH KYDG GHW HU KDQ YLO KYRUL KDQV ªNRQNUHWH DOWHUQDWLY©

EHVWnU 3 PHQ KDQV VYDU HU VWHGVH XQGYLJHQGH

RJ QHJDWLYH +DQ WDOHU RP ªGHW IUL VDPIXQG© PHQ K YGHU DW

GHWWH NXQ NDQ GHILQHUHV JHQQHP EHQ JWHOVH DI GHW EHVWnHQGH

ª-HJ WURU Sn GHW QHJDWLYHV PDJW© VLJHU KDQ ªRJ PHQHU YL WLGVQRN

NDQ NRPPH WLO GHW SRVLWLYH© -D GHW NRPPHQGH VDPIXQG HU Vn

UDGLNDOW IRUVNHOOLJW IUD GHW YL NHQGHU DW GHW WURGVHU HWKYHUW IRU

V¡J Sn DW EHVNULYHV XG IUD GHWWH XQLYHUV· EHJUHEHU 0DQ Pn

XQGUH VLJ RYHU KYRUOHGHV GHW Vn HU PXOLJW IRU 0DUFXVH VHOY DW

KDYH QRJHQ PHQLQJ RP GHWWH VDPIXQG RJ GHWV Y UGL 3

)

1n OLGW ODGHU 0DUFXVH QX DOOLJHYHO VLYH XG *UXQGODJHW HU DW GHU

VNDO Y UH NROOHNWLY HMHQGRPVUHW NROOHNWLY NRQWURO PHG RJ SODQ

O JQLQJ DI SURGXNWLRQVPLGOHUQH RJ IRUGHOLQJHQ ² DOWVn VRFLDOLV

PH PHQ GHW HU MR LNNH QRJHW V UOLJ Q\W RJ GD KHOOHU ODQJWIUD

WLOVWU NNHOLJW ) 0HQ KYDG GHW HU GHU VNDO NRPPH WLO

KHUXGRYHU RPWDOHV KHOW L VY YHQGH IUDVHU XGHQ GHW PLQGVWH

IRUV¡J Sn DW DQYLVH KYRUOHGHV LGHDOHUQH VNDO YLUNHOLJJ¡UHV 'HW

VNDO Y UH HW VDPIXQG XGHQ IDWWLJGRP RJ NULJ HW VDPIXQG L

KYLONHW GHU LNNH ILQGHV QRJHQ VWDWVPDJW WLO XQGHUWU\NNHOVH DI LQ

GLYLGHW RJ LQJHQ NODVVHPRGV WQLQJHU 'HWWH VDPIXQG YLO NU YH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH )DFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

HQ Q\ PHQQHVNHW\SH XGVW\UHW PHG Q\H EHKRY RJ PHG Q\ VHQVLWL

YLWHW RJ Q\ VROLGDULWHW ª)RUVWnHOVH ¡PKHG RYHU IRU KLQDQGHQ

LQVWLQNWP VVLJ YLGHQ RP GHW VRP HU JRGW IDOVN HQ DUY IUD

XQGHUWU\NNHOVHQ YLOOH Vn Y UH XGWU\N IRU RSU¡UHWV JWKHG© )

MIU 2P 7ROHUDQFH 3D[ 2VOR

1nU PDQ O¡IWHU EOLNNHW RS IUD DYLVHUQHV EHUHWQLQJHU RP %LDIUD

9LHWQDP 'H VRUWH 3DQWHUH RVY RVY RJ QnU PDQ W QNHU Sn DO

GHQ RQGVNDE RJ QHGHUGU JWLJKHG PHQQHVNHU WLO DOOH WLGHU KDU

InHW WLGHQ RJ KLVWRULHQ WLO DW Jn PHG HU GHW XQ JWHOLJ RSO¡IWHQGH

DW VH GHWWH IUHPWLGVSHUVSHNWLY RSUXOOHW 0DQ PLQGHV %HHWKRYHQV

1LHQGH 1HLQ )UHXQGH QLFKW GLHVH 7|QH 1HM YHQQHU LNNH

GLVVH WRQHU KYRUHIWHU K\PQHQ WLO JO GHQ N UOLJKHG RJ IUHGHQ

Y OGHU IUHP

0HQ ² GHW NDQ MR LNNH Q JWHV DW PDQ VLGGHU WLOEDJH PHG GHW

VS¡UJVPnO GHW HU OHW QRN DW PDOH XWRSLHU PHQ KYRUGDQ YLUNHOLJ

J¡UHV GH" +YRUGDQ VNDEHV HQ Q\ PHQQHVNHW\SH PHG Q\H EHKRY

IULKHGVEHKRY Q\ VHQVLWLYLWHW ¡PKHG RJ IRUVWnHOVH" +HURP

K¡UHU YL LQWHW XGRYHU QRJOH IRUVLNULQJHU RP DW GHW YLO NRPPH

DI VLJ VHOY PHG WHNQRORJLHQV XGYLNOLQJ RJ DIVNDIIHOVHQ DI NDSLWD

OLVPHQV XGPDWWHQGH NRQNXUUHQFH ) -R KDQ KDU UHW QnU

KDQ NDUDNWHULVHUHU VLJ VHOY RP HQ ªDEVROXW XIRUEHGHUOLJ RJ VHQWL

PHQWDO URPDQWLNHU© 3 +DQ K¡UHU WLO GHP GHU WURU Sn PHQ

QHVNHWV IRUYDQGOLQJ 1RJOH WURU Sn *XGV RUG RJ %MHUJSU GLNH

QHQ KDQ Sn SURGXNWLRQVPLGOHUQH VRP GHQ NUDIW GHU VNDO EHYLU

NH GHQQH IRUYDQGOLQJ

0HQ VLJHU 0DUFXVH LNNH QRJHW RP KYRUGDQ 3DUDGLVHW VNDO

JHQYLQGHV InU YL WLO JHQJ OG JRG EHVNHG RP KYRUGDQ GHQQH

YHUGHQ VNDO GHVWUXHUHV 6RP GHW RIWH HU VHW 5REHVSLHUUH W\SHQ

JnU GHQ VY UPHULVNH URPDQWLN KnQG L KnQG PHG VWRU JUXPKHG

RJ N\QLVPH KYDG GH PLGOHU DQJnU GHU VNDO nEQH YHMHQ IUHP WLO

3DUDGLVHW 'H K¡MH LGHDOHU OHJLWLPHUHU GHQ VWRUH JUXVRPKHG

, VLQ IRUNODULQJ DI KYHP GHU VNDO IRUEHUHGH RJ XGI¡UH UHYROXWLR

QHQ VW¡GHU 0DUFXVH Sn HQ YDQVNHOLJKHG )RU PHGHQV VDPIXQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

GHWV IRUYDQGOLQJ HU HQ REMHNWLY Q¡GYHQGLJKHG GYV NU YHW DI KLVWR

ULHQV ªE¡U© Pn 0DUFXVH LQGU¡PPH DW QRJHQ VXEMHNWLY Q¡GYHQGLJ

KHG LNNH IRUHOLJJHU KYLONHW VLPSHOWKHQ YLO VLJH DW GHU LNNH HU

QRJHQ GHU I¡OHU QRJHW EHKRY KHUIRU IRUGL DOOH VWRUW VHW HU WLO

IUHGVH RJVn GHQ DUEHMGHUNODVVH GHU HIWHU 0DU[ VNXOOH Y UH UHYR

OXWLRQHQV REMHNWLYH E UHU 3 )

'HW HU MR XQ JWHOLJ HW OLGW WULVW XGJDQJVSXQNW IRU HQ UHYROXWLR

Q U GHU HU LQJHQ GHU I¡OHU EHKRY IRU UHYROXWLRQHQ LNNH HQJDQJ

GH ªXGQ\WWHGH RJ XQGHUWU\NWH©

0HQ 0DUFXVH WDEHU LNNH PRGHW +DQ V¡JHU KM OS L GLDOHNWLN

NHQ ª'HQ QGUHGH VDPPHQV WQLQJ DI GHQQH NODVVH LQGXVWULDU

EHMGHUNODVVHQ RJ GHQV YLGWJnHQGH LQWHJUDWLRQ L V\VWHPHW QGUHU

LNNH DUEHMGHUNODVVHQV SRWHQWLHOOH UROOH PHQ QRN GHQV ¡MHEOLNNHOLJH

UROOH 'HQ HU HQ UHYROXWLRQ U NODVVH ªL VLJ VHOY© PHQ LNNH ªIRU

VLJ VHOY© REMHNWLYW PHQ LNNH VXEMHNWLYW UDGLNDOLVHULQJHQ DI GHQ

NRPPHU WLO DW DIK QJH DI NDWDO\VDWRUHU XGHQ IRU GHQV HJQH U N

NHU© )

+YLV O VHUHQ LNNH IDWWHU IRUVNHOOHQ PHOOHP KYDG DUEHMGHUNODV

VHQ HU ªL VLJ VHOY© RJ ªIRU VLJ VHOY© HU GHW IRUGL KDQ PDQJOHU

LQGVLJW L KHJHOLDQVN VSURJYRODS\N 0HQ PHQLQJHQ VNLQQHU WURGV

DOW LJHQQHP QnU DUEHMGHUQH LNNH VHOY YLO ODYH UHYROXWLRQ Pn

QRJOH DQGUH ² NDWDO\VDWRUHUQH ² In GHP WLO DW J¡UH GHW 2J KYHP

WURU 'H GHW HU" 6WXGHQWHUQH QDWXUOLJYLV 2J GH DQGUH EHYLGVWH

KYRUWLO 0DUFXVH RJVn UHJQHU GURS RXWV KDVKU\JHUH KLSSLHU RJ

GHW Q\H SUROHWDULDW GYV GHQ WUHGMH YHUGHQV ODQGDUEHMGHUH 3

I L )

2J KHU HU GH DQYLVQLQJHU KDQ JDY GH W\VNH VWXGHQWHU Sn RSSRVL

WLRQHQV IRUPHU )¡UVW HU GHU LQGI¡UHOVHQ DI GHW ªNULWLVNH XQLYHUVL

WHW© ² IRUVWnHOLJW QRN QnU PDQ KXVNHU GHQ Y JW 0DUFXVH L

7ROHUDQFH ERJHQ ODJGH Sn GHQ ªREMHNWLYH VDQGKHG© RJ GHQ ªSUR

JUHVVLYH LQGRNWULQHULQJ© 'HW NDQ LNNH XQGUH DW GH WLOO¡E WLO ªNUL

WLVN XQLYHUVLWHW© GHU KDU Y UHW JMRUW L $PHULND KDU DIVO¡UHW VLJ

VRP DUQHVWHGHU IRU GHQ JURYHVWH SROLWLVHUHQGH GRJPDWLN

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH )DFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

(Q DQGHQ IRUP IRU VWXGHQWHURSSRVLWLRQ HU GH EHNHQGWH WHDFK

LQV VLW LQV EH LQV ORYH LQV +HUIUD JnU YHMHQ YLGHUH WLO GHPRQVWUDWLRQHU

'HW EHWRQHV DW GH LNNH NDQ EHWUDJWHV VRP QRJHQ YLUNHOLJ NRQ

IURQWDWLRQ PHG GHW HWDEOHUHGH VDPIXQG KYLV GH EOLYHU LQGHQ IRU

OHJDOLWHWHQV UDPPH $W UHWWH VLJ HIWHU SROLWLHWV IRUVNULIWHU RJ

DQGHQ LNNH YROGHOLJ IUHPI UG UHSURGXFHUHU EORW GHQ EHVWnHQGH

LQVWLWXWLRQDOLVHUHGH YROG GYV VWDWHQ RUGHQVPDJWHQ 'HW HU DOWVn

YROGHOLJH VDPPHQVW¡G GHU VNDO WLOVWU EHV PHQ IRUVLJWLJKHG E¡U

GRJ XGYLVHV VnOHGHV DW NRQIURQWDWLRQHQ XQGJnV QnU PDQ HU

NODUW XQGHUOHJHQ 3 ) )UD GHPRQVWUDWLRQHUQH JnU YHMHQ

YLGHUH KHOVW L IRUELQGHOVH PHG DUEHMGHUQH WLO FLYLO XO\GLJKHG

RSV WVLJKHG RSW¡MHU RJ WXPXOWHU DI DOOH DUWHU

'HW GHW J OGHU RP HU JHQQHP HQ DOPHQ XRUJDQLVHUHW RJ

GLIIXV RSO¡VQLQJVSURFHV KHOVW L IRUELQGHOVH PHG NULVHU L V\VWH

PHW DW UDPPH VHOYH VDPIXQGVPRUDOHQ GHQ ªPRUDOVNH U\JUDG©

GHU VRP 0DUFXVH ULJWLJW KDU LQGVHW HU GHW E UHQGH JUXQGODJ IRU

HQKYHU UHJHULQJ VHOY GHQ PHVW WRWDOLW UH

ª2SO¡VQLQJHQ DI VDPIXQGVPRUDOHQ NDQ NRPPH WLO XGWU\N L DW DUEHMGVGLVFLSOLQHQ

EU\GHU VDPPHQ DUEHMGVWHPSRHW V WWHV QHG YRNVHQGH XO\GLJKHG RYHU IRU UHJOHU

RJ EHVWHPPHOVHU XORYOLJH VWUHMNHU ER\NRWWHU VDERWDJH XPRWLYHUHGH XGEUXG DI

RSV WVLJKHG© )

+YLV GHW O\NNHV DW UDPPH VDPIXQGVPRUDOHQ YLO GHW EHIRUGUH

XGYLNOLQJHQ L GHQ ULJWLJH UHWQLQJ

ª5HVXOWDWHW YLOOH Y UH DW GHU EnGH YLOOH EUHGH VLJ HQ XWLOIUHGVKHG RJ HQ WHQGHQV WLO

VLQGVOLGHOVH RJ HQ YRNVHQGH LQHIIHNWLYLWHW HQ XYLOMH PRG DW DUEHMGH PRG DW

SU VWHUH IRUV¡PPHOLJKHG OLJHJ\OGLJKHG ² GLVVH IDNWRUHU YLO IRUVW\UUH IXQNWLRQHQ

DI HW DSSDUDW VRP HU K¡MW FHQWUDOLVHUHW RJ NRRUGLQHUHW KYRU HW VDPPHQEUXG Sn

HW SXQNW OHW NDQ UDPPH VWRUH XGVQLW DI KHOKHGHQ« 'D RJ I¡UVW GD YLO GHU KHUVNH

HW SROLWLVN NOLPD VRP NXQQH GDQQH PDVVHEDVLV IRU GH Q\H RUJDQLVDWLRQVIRUPHU

GHU HU Q¡GYHQGLJH IRU NDPSHQ© )

$G GHQQH YHM DOVn YHG VWDGLJW XQGHUJUDYHQGH DUEHMGH YROGHOLJH

GHPRQVWUDWLRQHU XORYOLJH VWUHMNHU RJ DQJUHE Sn P\QGLJKGHUQH

RJ VDPIXQGVPRUDOHQ KnEHU 0DUFXVH DW KDQV UDGLNDOH DYDQWJDU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

GH NDQ VNDEH GHQ PDVVHEDVLV L DUEHMGHUNODVVHQ VRP IRU ¡MHEOLNNHW

LNNH HU WLO VWHGH 0RQ GHW YLO O\NNHV" 'HU HU LNNH PHJHW GHU W\GHU

Sn GHW %RUWVHW IUD HQ NRUWYDULJ HSLVRGH L )UDQNULJ XQGHU XUROLJ

KHGHUQH KDU DUEHMGHUQH HIWHU 0DUFXVH GLVVH nQGVVO¡YH GHU

KYHUNHQ NDQ W QNH HOOHU YXUGHUH GHUHV HJQH LQWHUHVVHU LNNH YLVW

V UOLJ LQWHUHVVH IRU VWXGHQWHUQHV QHGODGHQGH IRUV¡J Sn DW YHMOHGH

RJ RSLOGQH GHP 6RP HQ DI GHOWDJHUQH L %HUOLQ GLVNXVVLRQHQ

VDJGH ª1nU VWXGHQWHUQH L GH VLGVWH XJHU XQGHU GLVNXVVLRQHU Sn

.XUI UVWHQGDPP KDU IRUV¡JW DW IRUNODUH WMHQHVWHP QG RJ DUEHM

GHUH KYDG GHW HU GH PDQJOHU KDU GHW RIWH Y UHW NRPLVN DW K¡UH

HQ DUEHMGHU VYDUH ª-HJ IRUVWnU GHW LNNH ² MHJ KDU GHW L KYHUW IDOG

JRGW© ©

'HW IUHPJnU DI KYDG MHJ KDU VDJW DW GHW GRPLQHUHQGH WU N KRV

0DUFXVH HU NUDYHW RP ¡GHO JJHOVH DI DOW EHVWnHQGH 'HW YLOOH

GRJ Y UH XULJWLJW DW EHVN\OGH KDP IRU DW HOVNH GHVWUXNWLRQHQ IRU

GHQV HJHQ VN\OG 'HW KDQ HOVNHU HU IULJ¡UHOVHQ VSU QJQLQJHQ DI

DOOH GH EnQG VRP HQKYHU HWDEOHUHW RUGHQ I¡UHU PHG VLJ 0HQ

KHUL OLJJHU QHWRS KDQV LGHHUV SDUDGRNVDOH VHOYPRGVLJHOVH GHW

Y UVWH GHU NXQQH WLPHV 0DUFXVH YLOOH Y UH RP KDQV LGHHU EOHY

YLUNHOLJJMRUW +YDG VNXOOH KDQ VWLOOH RS PHG GHW Q\H VDPIXQG"

2JVn GHWWH YLOOH UHSU VHQWHUH HQ HWDEOHUHW RUGHQ RJ RSJDYHQ IRU

IUHPWLGHQV 0DUFXVHU PnWWH Y UH DW SU GLNH RSU¡U RJ IULJ¡UHOVH

KHUIUD 'HW HU GHQ SHUPDQHQWH UHYROXWLRQV NUDY 3HUPDQHQW ERUJHU

NULJ ² RJ LNNH GHQ IUHG 0DUFXVH IDEOHU RP ² HU KYDG KDQV SUR

JUDP LQGHE UHU

'HWWH K QJHU VDPPHQ PHG HQ ªGLDOHNWLVN© WYHW\GLJKHG L KDQV

KROGQLQJ WLO PDJW VWDWVPDJW , GHW IULH VDPIXQG VNDO DOOH Y UH

IULH LQJHQ XQGHUNDVWHW HQ DQGHQV KHUUHG¡PPH PDJWDSSDUDWHW

VNDO IRUVYLQGH 'HW HU GHQ JDPOH PDU[LVWLVNH GU¡P RP IULKH

GHQV YHUGHQ L KYLONHQ VWDWHQ RJ GHQV PDJW YLVQHU ERUW IRUGL GHU

LNNH O QJHUH HU EUXJ IRU PDJW L GHW NODVVHO¡VH VDPIXQG 0HQ

VWDWHQ YLVQHGH LNNH ERUW L GH NRPPXQLVWLVNH V\VWHPHU 'HQ

P\WH HU GHU LNNH O QJHUH QRJHQ GHU WURU Sn +YDG J¡U 0DUFXVH"

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH )DFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

+DQ EHQ\WWHU VLJ DI HW Q\W OLOOH GLDOHNWLVN RUGVSLO 0DJWHQ L GHW Q\

VDPIXQG HU LNNH PDJW PHQ ªUDWLRQHO DXWRULWHW© 3 0HQ

RUGHQH WU\OOHU LNNH GHQ NHQGVJHUQLQJ ERUW DW GHU OLJHIXOGW HU WDOH

RP HQ HWDEOHUHW RUGHQ HQ VDPIXQGVP\QGLJKHG L IRUKROG WLO

LQGLYLGHW HW EnQG GHU Pn NU YHV IULJ¡UHOVH IUD

9ROG HU HW FHQWUDOW WHPD L 0DUFXVHV ILORVRIL +DQ DIYLVHU ² OLJH

VRP 'H VRUWH 3DQWHUH ² GHP GHU SU GLNHU LNNH YROG RJ K YGHU

DW GH YHG DW JRGNHQGH P\QGLJKHGHUQH RJ GHUHV IRUEXG NXQ

ELGUDJHU WLO DW EHI VWH GHW HWDEOHUHGH V\VWHP 5HYROXWLRQ RJ YROG

HU XDGVNLOOHOLJW IRUEXQGQH RJ 0DUFXVH SnEHUnEHU VLJ GHQ JDPOH

RSULQGHOLJ NDWROVNH O UH RP HQ PRGVWDQGVUHW EHJUXQGHW L HQ

ªK¡MHUH UHW©

'HWWH NDQ LNNH DIYLVHV 'HW HU XQ JWHOLJW DW IULKHGHQV YHM RIWH

HU JnHW RYHU EORGLJH RSU¡U PRG W\UDQQL ² VHOY RP 'DQPDUN HU

L GHQ VM OGQH VLWXDWLRQ DW YL VNDO PHJHW ODQJW WLOEDJH L YRU KLVWR

ULH I¡U YL VW¡GHU Sn YROGHOLJH RJ EORGLJH LQGUH RSJ¡U 6HOY YHG

HQHY OGHQV LQGI¡UHOVH EOHY GHW YHG WUXVOHU RP YROG RJ GH VWRUH

ERQGHUHIRUPHU VLGVW L GHW nUKXQGUHGH VSDUHGH RV IRU HW

PRGVW\NNH WLO GHQ IUDQVNH UHYROXWLRQ RJ I¡UWH VPHUWHIULW IUHP

WLO MXQLJUXQGORYHQ DI

0HQ DIJ¡UHQGH HU DW GHU L VS¡UJVPnOHW RP PRGVWDQGVUHW HU

SULQFLSLHO IRUVNHO PHOOHP HW V\VWHP VRP YRUW L KYLONHW GHU HU

LQGE\JJHW PHNDQLVPHU WLO IUHGHOLJ IRUDQGULQJ DI GHW EHVWnHQGH

RJ Vn GH WRWDOLW UH V\VWHPHU L KYLONH GHWWH LNNH HU WLOI OGHW 8Q

GHU HW IDVFLVWLVN HOOHU NRPPXQLVWLVN GLNWDWXU NDQ GHW SXQNW OHW

W QNHV QnHW GD GHQ XWLOIUHGVH LNNH VHU DQGHQ XGYHM HQG YROGHOLJ

NDPS PRG V\VWHPHW ² HQ XGYHM GHU NXQ XQGHU VM OGQH EHWLQJHO

VHU HU SUDNWLVN IDUEDU 2J RJVn L HW GHPRNUDWL NDQ GHU IRUHNRP

PH ªSHUPDQHQWH PLQGUHWDO© I HNV UDFHP VVLJH HOOHU HWQLVNH

JUXSSHU GHU VWnU XGHQ IRU IRONHI OOHVNDEHW RJ LNNH KDU QRJHQ

FKDQFH IRU DW EOLYH K¡UW RJ J¡UH VLJ J OGHQGH DG SDUODPHQWDULVN

YHM

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

'HW HU I HNV QRN PXOLJW DW GHU L $PHULND ILQGHV EHIRONQLQJV

JUXSSHU LV U EODQGW QHJUHQH GHU I¡OHU VLJ Sn GHQ PnGH VRP

VWnHQGH XGHQ IRU VDPIXQGHW (Q EHY JHOVH VRP 'H VRUWH 3DQ

WHUH V\QHV DW YLVH GHW 0HQ QRJHW WLOVYDUHQGH J OGHU LNNH IRU

QRJHQ JUXSSH L YRUW VDPIXQG ² RJ GD PLQGVW DI DOW IRU VWXGHQ

WHUQH GLVVH VDPIXQGHWV N OHE¡UQ .RP LNNH KHU RJ WDO RP ªMRU

GHQV XGVW¡GWH© GH ªHOHQGLJH RJ IRUWU\NWH© IRU KYHP LQJHQ

DQGHQ XGYHM VWnU nEHQ HQG YROGHQV

1nU GDQVNH VWXGHQWHU XQGHUWLGHQ NODJHU RYHU DW GH LNNH EOLYHU

ªK¡UW© RJ KHUPHG YLO UHWI UGLJJ¡UH XGHQSDUODPHQWDULVNH PHWR

GHU EHW\GHU GHWWH MR LNNH DW GH LNNH Sn OLJH IRG PHG DOOH DQGUH

KDU PXOLJKHG IRU DW J¡UH GHUHV V\QVSXQNWHU J OGHQGH RJ IUHP

I¡UH GHP DG DOOH GHQ RIIHQWOLJH GHPRNUDWLVNH GHEDWV NDQDOHU

'HW EHW\GHU VLPSHOW KHQ DW GH HU YUHGH RYHU DW GHW LNNH DOWLG

IXOGWXG O\NNHV GHP DW RYHUEHYLVH DQGUH RP GHUHV NUDYV EHUHWWL

JHOVH 0HQ LQJHQ JUXSSH NDQ VWLOOH NUDY RP DW EOLYH ªK¡UW© L

GHQQH IRUVWDQG 'HW K¡UHU PHG WLO GHPRNUDWLHWV VSLOOHUHJOHU DW

PnWWH N PSH PHG WnOPRGLJKHG IRU HQ VDJ RJ VRP UHJHO DOGULJ

RSQn PHUH HQG HW NRPSURPLV

'HW Pn GHUIRU VOnV IDVW DW GHU L 'DQPDUN LNNH HU QRJHQ SODGV

IRU 0DUFXVHV DSSHOOHU WLO VWXGHQWHUQH RP YROGHOLJH DNWLRQHU 'HW

JO GHU PLJ DW MHJ Sn GHWWH SXQNW KDU HQ IRUEXQGVI OOH L SURIHV

VRU -RDFKLP ,VUDHO GHU L HQ NURQLN L 3ROLWLNHQ MXQL KDU

WDJHW NODUW DIVWDQG IUD YROGVDQYHQGHOVH VSHFLHOW L IRUELQGHOVH

PHG GHPRQVWUDWLRQHU KYRULPRG KDQ DQEHIDOHU EUXJHQ DI IUHGH

OLJH GHPRQVWUDWLRQHU RJ DQGUH XGHQSDUODPHQWDULVNH DNWLRQHU

0HQ VS¡UJVPnOHW HU MR ULJWLJQRN RP GHW DW DQEHIDOH IUHGHOLJH

GHPRQVWUDWLRQHU RPWUHQW LNNH HU GHW VDPPH VRP DW DQEHIDOH

GDQV XGHQ PXVLN 9L YHG MR DW GHU DOWLG YLO Y UH QRJOH GHU HU

YLOOLJH WLO DW I¡OJH 0DUFXVHV UHFHSW RJ EHQ\WWH XUR VSHNWDNOHU RJ

NRQIURQWDWLRQHU PHG SROLWLHW VRP PLGOHU WLO DW XQGHUJUDYH VDP

IXQGVPRUDOHQ

8GHQ DW YLOOH EHQ JWH UHWWHQ WLO IUHGHOLJ GHPRQVWUDWLRQ YLO MHJ

GRJ DQEHIDOH YDUVRPKHG L EUXJHQ DI GHQQH IRUP IRU PHQLQJVWLO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


9HQVWUH )DFLVPHQV +HUROG 0DUFXVH

NHQGHJLYHOVH 'HPRQVWUDWLRQHQV NHUQH HU DW IUHPYLVH GHPRQ

VWUHUH QRJHW 'HW NDQ EHW\GH DW YLOOH IUHPYLVH IRU RIIHQWOLJKH

GHQ YLVVH NHQGVJHUQLQJHU VRP I HNV KYLV NULJVLQYDOLGHU GHPRQ

VWUHUHU IRU DW J¡UH RSP UNVRP Sn GHUHV HOHQGLJKHG 0HQ GH

PRQVWUDWLRQHQ HU W\SLVN GHPRQVWUDWLRQ DI PDJW HQ WLOVO¡UHW

WUXVVHO GHU PLQGUH V¡JHU DW DUJXPHQWHUH RJ RYHUEHYLVH HQG DW

LQWLPLGHUH ² Sn OLJQHQGH PnGH VRP VWRUPDJWHUQHV NODVVLVNH

IOnGHGHPRQVWUDWLRQHU L HQ VS QGW VLWXDWLRQ

'H DI RV GHU HU JDPOH QRN WLO DW KXVNH ·UQH PLQGHV PHG DIVN\

GHQ VPLWWH GHU GHQJDQJ XGJLN IUD +LWOHUV 7\VNODQG RJ VRP KHU

L ODQGHW VDWWH VLJ VSRU L WLOO¡E WLO DW RUJDQLVHUH NRUSV L VNDIWHVW¡Y

OHU 'HQ YROGVPHQWDOLWHW GHU L VWLJHQGH JUDG SU JHU YRUH GDJHV

VDPIXQG E UHU SU J DI HQ YHQVWUH IDVFLVPH L 0DUFXVHV nQG 'HW HU

YLJWLJW DW YL DOOH RJ LNNH PLQGVW VWXGHQWHUQH J¡U RV NODUW KYRU

YL VWnU +YLV YL YLO GHPRNUDWL G Y V KYLV YL LNNH JDQVNH KDU RSJL

YHW WURHQ Sn IRONV HYQH WLO DW W QNH DUJXPHQWHUH RJ IRUVWn

KYHUDQGUH Vn Pn YL NODUW EDQGO\VH YROGHQ RJ DQGUH LOOHJDOH

PHWRGHU ² IUD YRUH JDGHU YRUH XQLYHUVLWHWHU YRUH DUEHMGV

SODGVHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


0HG EHJJH EHQ IDVW SODQWHW

² L GHQ EOn KLPPHO

'H WUH VDPYLUNHQGH RSU¡UHUH KDU L GHQ OLOOH ERJ PHG GHQ VWRUH

VXFFHV RSUXOOHW IRU RV HW V\Q GHUHV YLVLRQ UH ELOOHGH DI IUHPWL

GHQV 'DQPDUN GHQ IDJUH Q\ YHUGHQ VRP GH YLO N PSH IRU 'H

EHWRQHU DW GHU HU WDOH RP DQGHW RJ PHUH HQG GU¡PPHELOOHGHU

DII¡GW DI VXEMHNWLY IRUJRGWEHILQGHQGH RJ YLONnUOLJH SRVWXODWHU

1HM GHUHV LGHHU HU PHQHU GH VROLGW IXQGHUHW L IXQGDPHQWDOH

NHQGVJHUQLQJHU GHU KDU J\OGLJKHG IRU DOOH 6N¡QW GHQ KXPDQLVWL

VNH IRUVNQLQJ HU IRUV¡PW VLJHV GHW HU YRU YLGHQ RP PHQQHVNHW

RJ GHWV EHKRY GRJ WLOVWU NNHOLJ WLO DW DQJLYH UHWQLQJVOLQLHU IRU

KYRUOHGHV YRUW VDPIXQG E¡U LQGUHWWHV RJ WLO DW IDVWVOn DW PHQQH

VNHWV EHKRY LNNH NRPPHU WLO GHUHV UHW L GHW PRGHUQH LQGXVWUL

VDPIXQG 'H SU WHQGHUHU DOWVn DW WDOH L VDQGKHGHQV

HUNHQGHOVHQV LQGVLJWHQV QDYQ RJ DW EULQJH HW O\V VRP YL DQGUH

NDQ W QGH YRUH IDNOHU YHG /DG RV VH Q UPHUH Sn KYRUOHGHV GHW

JnU WLO

'HW HU ERJHQV WUHGMH NDSLWHO ªJUXQGODJHW© GHU LQGHKROGHU GH

WHRUHWLVNH U VRQQHPHQWHU GHU VNDO EHJUXQGH GLVVH SU WHQWLRQHU

'HW EHJ\QGHU PHG DW FLWHUH PDU[LVPHQ OHQLQLVPHQV O UH RP DW

ªGHQ IXOGVW QGLJH WLOIUHGVVWLOOHOVH DI DOOH VDPIXQGVPHGOHPPHUV PDWHULHOOH RJ

nQGHOLJH EHKRY Pn Y UH PnOHW IRU VDPIXQGHWV VRFLDOH RJ SROLWLVNH LQGUHW

QLQJ© +HURP VLJHV GHW ª'HU NDQ LNNH V WWHV QRJHW PHJHW PHQ

2SVDQJ WLO PLGWHQ )RUODJHW L +DDUE\ V , DQOHGQLQJ DI 1LHOV

- 0H\HU . +HOYHJ 3HWHUVHQ 9LOO\ 6¡UHQVHQ 2SU¡U IUD PLGWHQ *\OGHQ

GDO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


0HG EHJJH EHQ IDVW SODQWHW ² L GHQ EOn KLPPHO

OLGW" EHGUH PnO IRU HW KXPDQW VDPIXQG RJ GHU YLO Q SSH Y UH

VW¡UUH XHQLJKHG RP GHW© 'D GH WUH W QNHUH HIWHU KYDG GHU

RSO\VHV KDU W QNW L WR nU RYHU GLVVH SUREOHPHU RJ GD GHQ FLWHUH

GH PnOIRUPXOHULQJ RUGUHW JHQWDJHV L NDSLWOHWV NRQNOXVLRQ

W¡U PDQ YHO Jn XG IUD DW YL KHU KDU IRU RV HW DNVLRP DI LQGO\VHQ

GH VDQGKHG KYRUDI DOOH ERJHQV LGHDOH NUDY WLO HW ªKXPDQW OLJH

Y JWVVDPIXQG© NDQ XGOHGHV

$OOLJHYHO EHK¡YHU PDQ LNNH DW W QNH L WR nU I¡U WYLYO PHOGHU

VLJ

.DQ GHW YLUNHOLJ Y UH HW LGHDO DW DOOH EHKRY WLOIUHGVVWLOOHV

IXOGVW QGLJW" )RUHNRPPHU GHU IDNWLVN LNNH EHKRY VRP YL WY UW

LPRG Pn PHQH E¡U EHN PSHV" ) HNV HQ O\VWPRUGHUV EHKRY IRU

DW YROGWDJH RJ GU EH NYLQGHU" -R GHW J¡U GHU QDWXUOLJYLV )RU

IDWWHUQH Q YQHU VHOY DW PHQQHVNHW KDU HQ O\VW WLO VHOYXGIROGHOVH

GHU NDQ EOLYH GLUHNWH VNDGHOLJ IRU DQGUH PHQQHVNHU RJ GHUIRU Pn

EHVN UHV DI VWDWVPDJWHQ 'HW VLJHV RJVn DW GHW YLOOH

Y UH OHWVLQGLJ ¡QVNHW QNQLQJ DW IUDNHQGH PHQQHVNHW PHGI¡GWH

DJJUHVVLYH WHQGHQVHU GHU L EHWUDJWQLQJ DI YRU YHUGHQV RSUXVWHGH

WLOVWDQG EHW\GHU HQ G¡GHOLJ IDUH 'HW NDQ DOWVn LNNH

Y UH HW PnO DW GLVVH EHKRY RSI\OGHV IXOGVW QGLJW

0HUH WYLYO %OLYHU IRUPOHQ LNNH PHQLQJVO¡V L WLOI OGH DI DW IOHUH

EHKRY HU LQGE\UGHV XIRUOLJHOLJH" -R IRU Vn Pn GHU ILQGH HQ HOOHU

DQGHQ XGOLJQLQJ VWHG VnOHGHV DW GH LNNH DOOH NDQ RSI\OGHV

IXOGVW QGLJW 'H WUH W QNHUH Q YQHU VHOY DW PHQQHVNHW KDU EH

KRY IRU PDJW RJ EHVLGGHOVH 0HQ KYLV $ KDU EHKRY IRU

PDJW RYHU % RJ % KDU EHKRY IRU PDJW RYHU $ HU GHW NODUW DW

LNNH EHJJH EHKRY NDQ RSI\OGHV IXOGVW QGLJW 'H VLJHU RJVn DW

GHU ILQGHV WR IXQGDPHQWDOH SROLWLVNH EHKRY IRU OHGHOVH RJ IRU

VHOYVW QGLJKHG 2JVn KHU J OGHU GHW QDWXUOLJYLV DW GH LNNH

EHJJH NDQ RSI\OGHV IXOGVW QGLJW

(QGQX PHUH WYLYO , IRUPOHQ WDOHV GHU DOHQH RP VDPIXQGV

PHGOHPPHUQHV DOWVn PHQQHVNHUV EHKRY 'HU WDOHV I HNV RP

VDPIXQGHWV EHKRY LQGXVWULVDPIXQGHWV EHKRY RJ HQGRJ RP

QDWXUHQV EHKRY LGHW GHW VLJHV DW GHU Pn WLONHQGHV LNNH EORW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

PHQQHVNHW PHQ RJVn QDWXUHQ ªQDWXUOLJH UHWWLJKHGHU© KYLONHW Pn

IRUXGV WWH EHKRY 0n LNNH RJVn GLVVH EHKRY WDJHV L EHWUDJWQLQJ

YHG IRUPXOHULQJHQ DI PnOHW IRU VDPIXQGHWV LQGUHWQLQJ" -R RJ

GHW YLVHU HQGQX HQ JDQJ DW GHW IRUPHQWOLJ VHOYLQGO\VHQGH SULQFLS

HU XKROGEDUW

.RUW VDJW GHW D[LRP KYRURP GHU Q SSH VNXOOH NXQQH Y UH

XHQLJKHG HU HQWHQ YLOGOHGHQGH IRUVnYLGW DQJnU EHKRY GHU LNNH

IRUWMHQHU DW RSI\OGHV HOOHU PHQLQJVO¡VW IRUVnYLGW DQJnU EHKRY

GHU HU XIRUOLJHOLJH HOOHU XIXOGVW QGLJW IRUVnYLGW RJVn DQGUH EHKRY

HQG PHQQHVNHUV Pn WDJHV L EHWUDJWQLQJ

'HW YLVHU VLJ GD RJVn DW WUHNO¡YHUHW GHU DOWVn LNNH HU QRJHW

ILUNO¡YHU QnU GHW VNDO DQYHQGH GHWV OHGHQGH SULQFLS IRU GHUDI

DW XGOHGH UHWQLQJVOLQLHU IRU VDPIXQGHWV LQGUHWQLQJ PDQLSXOHUHU

PHG IRUPOHQ Sn HQ VnGDQ PnGH DW GHQ YLONnUOLJW WLOSDVVHV GHWV

\QGOLQJVLGHHU 'HW VNHU Sn GHQ PnGH DW LNNH DOOH EHKRY NRPPHU

L EHWUDJWQLQJ PHQ NXQ VnGDQQH GHU NHQGHWHJQHV VRP ªQDWXUOLJH©

HOOHU ªUHHOOH© 0HQ DIJ¡UHQGH IRU DW HW EHKRY WLONHQGHV GHQQH

NYDOLWHW HU LQWHW DQGHW HQG GH KHUUHUV IRUJRGWEHILQGHQGH

3nEHUnEHOVHQ DI ªQDWXUHQ© IUHPJnU VWUDNV DI GHQ PD[LPH GHU

HU VDW VRP PRWWR YHG LQGOHGQLQJHQ WLO NDSLWHO ,,, 'HQ O\GHU

ª0HQQHVNHWV QDWXUOLJH EHKRY Pn NRPPH WLO GHUHV UHW L VDPIXQ

GHW© , ¡YULJW ILQGHU MHJ GHW RYHUIO¡GLJW DW DQI¡UH GH PDQJIROGLJH

VWHGHU L WHNVWHQ KYRU RUGHW ªQDWXUOLJ© IRUHNRPPHU -HJ VNDO EORW

Q YQH HW SDU HNVHPSOHU Sn KYRUOHGHV WUHHQLJKHGHQ DG GHQQH

YHM IUD GHUHV JXGVULJH IRUYLVHU EHKRY RJ WHQGHQVHU GHU LNNH

SDVVHU VDPPHQ PHG GHQV GHUHV VRFLDOH RJ SROLWLVNH SU IHUHQ

FHU 'HW VNHU RIWH Sn GHQ PnGH DW HQ IDNWLVN WHQGHQV HOOHU WLOE¡

MHOLJKHG VN¡QW GHQ KDU URG L PHGI¡GWH EHKRY RJ IRUVnYLGW VNXO

OH Y UH ªQDWXUOLJ© HUNO UHV IRU UHVXOWDWHW DI HQ IHMOYXUGHULQJ KYLV

GHQ LNNH VWHPPHU PHG GH KHUUHUV ILORVRIL 2JVn QDWXUHQ NDQ

DOWVn Jn JDOW L E\HQ

'HW W QNHQGH WULXPYLUDW HUNHQGHU VnOHGHV DW GHU L PHQQHVNHW

ERU PHGI¡GWH DJJUHVVLYH LQVWLQNWLYH K PQLQJHU VHOY RP RJVn

GLVVH K PQLQJHU NDQ V WWHV XG DI NUDIW 'HW HU GHW GHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


0HG EHJJH EHQ IDVW SODQWHW ² L GHQ EOn KLPPHO

IDNWLVN HU VNHW 'H DJJUHVVLYH WHQGHQVHU HU EOHYHW HQ G¡GHOLJ

IDUH 0HQ GHQQH ªQDWXUOLJH© XGYLNOLQJ GHU QDWXUOLJYLV LNNH NDQ

JRGNHQGHV IHMHV WLO VLGH PHG HQ EHP UNQLQJ RP DW GHQ HU

UHVXOWDWHW DI HQ IHMOYXUGHULQJ

(IWHU VDPPH P¡QVWHU 6N¡QW GHW HUNHQGHV DW VnYHO GHQ WRWDOL

W UH WYDQJVVWDW VRP DQDUNLHW KDU U¡GGHU L PHGI¡GWH EHKRY IRU

KHQKROGVYLV OHGHOVH RJ VHOYVW QGLJKHG HUNO UHV GRJ EHJJH GLVVH

SROLWLVNH IRUPHU IRU IHMOYXUGHULQJHU 'HWWH NDQ YHO QRN

PDQJH DFFHSWHUH 0HUH XGWDOW EOLYHU GHQ SHUVRQOLJH SROLWLVNH

VWLOOLQJWDJHQ QnU VnYHO HJRLVPH VRP HQVUHWQLQJ NRQNXUUHQFHIULKHG RJ

SULYDW HMHQGRPVUHW HUNO UHV IRU IHMOXGYLNOLQJHU DI RSULQGHOLJH EHKRY

RJ PHGI¡GWH WHQGHQVHU 'HW HU NODUW DW PDQ DG GHQ

QH YHM NDQ Qn KYRUKHQ PDQ ¡QVNHU )RU HJHW YHGNRPPHQGH HU

MHJ WLOE¡MHOLJ WLO DW PHQH DW GHWWH OHW JHQQHPVNXHOLJH Y Y Pn

Y UH UHVXOWDWHW DI HQ IHMOXGYLNOLQJ DI GHQ PHQQHVNHOLJH LQWHOOL

JHQV

(Q WLOVYDUHQGH WHNQLN EHVWnU L DW LQGVNU QNH GHQ OHGHQGH

JUXQGV WQLQJ RP EHKRYVWLOIUHGVVWLOOHOVH WLO NXQ DW J OGH UHHOOH

EHKRY +HUPHG HU GHU VPHGHW HW YnEHQ WLO EHN PSHOVH DI IRU

EUXJHUVDPIXQGHWV NDSLWDOLVWLVNH SURGXNWLRQVPnGH GHU HU NDUDN

WHULVWLVN YHG DW GHW J OGHU RP DW NRPPH I¡UVW LNNH DW WLOIUHGV

VWLOOH UHHOOH EHKRY I 0HQ KYRUOHGHV NHQGHV GHW RP HW

EHKRY HU UHHOW HOOHU HM" +HURP InU PDQ LQJHQ EHVNHG 'HQ IRUU\

JHQGH VDOJVVXFFHV VRP WULXPYLUDWHWV nQGVSURGXNW KDU RSQnHW

V\QHV DW YLVH DW GHU KDU Y UHW EHKRY KHUIRU 0HQ HU GHW YLUNHOLJ

HW UHHOW EHKRY"

'HU NDQ Q SSH Y UH WYLYO RP DW GHW ILORVRIHUHQGH WUHVSDQG

KDU WUDQVFHQGHQWDOH NRQWDNWHU LQG WLO VHOYH WLOY UHOVHQV G\EHVWH

KHPPHOLJKHGHU ² KYHP DI GHP GHW Vn HQG Pn Y UH GHU KDU

UROOHQ VRP JXUX HOOHU RUDNHOSU VW GHW HU WLOODGW DW J WWH 'HW

IUHPJnU GHUDI DW GH LGHQWLILFHUHU ªQDWXUHQ© VRP GH MR KDU JMRUW

WLO GHUHV OHGHVWMHUQH PHG VHOYH WLOY UHOVHQV HJQH ORYH HOOHU WLOY UHOVHQV

Y VHQ 'HW HU NODUW DW GH ORYH GHU KHU HU WDOH RP

LNNH HU W\QJGHORYHQ ORYHQ RP O\VHWV EU\GQLQJ HOOHU DQGUH VnGDQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

QH ORYH VRP YL SOHMHU DW NDOGH QDWXUORYH 1DWXUHQ LGHQWLILFHUHV

LNNH PHG QDWXUORYHQH PHQ PHG ªVHOYH WLOY UHOVHQV HJQH ORYH©

+YDG JnU GH XG Sn" 'HW HU LKYHUWIDOG LNNH GH ORYH GHU EOHY

IRUPXOHUHW DI 1HZWRQ RJ (LQVWHLQ 'HW HU PRUDOVNH ORYH KHQWHW

RS DI YLVGRPPHQV EU¡QG DI IHP YLVP QG RPNULQJ nUKXQGUH

GH I¡U .ULVWXV =DUDWKXVWUD %XGGKD .RQIXWVH 'HXWHUR (VDMDV

RJ 3\WKDJRUDV

'HW WXUGH Y UH NODUW DW GHU HIWHUKnQGHQ HU VNHW HQ NRYHQGLQJ

L WURLNDHQV WDQNHYLUNVRPKHG 'HQ EHJ\QGWH PHG DW IRUN\QGH HW

ELRORJLVN LQGLYLGXDOLVWLVN SULQFLS GHQ IXOGVW QGLJH WLOIUHGVVWLOOHO

VH DI HWKYHUW LQGLYLGV PDWHULHOOH RJ nQGHOLJH EHKRY 9HG LQG

I¡UHOVH DI ªQDWXUHQ© VRP NRUULJHUHQGH LGp EOHY SULQFLSSHW SROL

WLVN UHWQLQJVEHVWHPW HJRLVPH DJJUHVVLRQ NDSLWDOLVPH IUL NRQ

NXUUHQFH RJ SULYDW HMHQGRPVUHW EOHY WURGV GHUHV RSULQGHOVH DI

PHGI¡GWH EHKRY IRUG¡PW VRP IHMOXGYLNOLQJHU 2J WLO VLGVW

IUHPWUnGWH GH PRUDOVNH ORYH XGOHGW DI ªVHOYH WLOY UHOVHQV Y

VHQ© VRP GHQ K¡MHVWH YLVGRP RJ UHWWHVQRU ² RJ GHW HU MR QRJHW

JDQVNH DQGHW HQ ELRORJLVN EHKRYVWLOIUHGVVWLOOHOVH

$W GHW ELRORJLVNH JUXQGODJ LNNH NDQ IDVWKROGHV VNLPWHV IRU

I¡UVWH JDQJ L NDS ,,, LJHQQHP HQ SDVVDJH GHU IRUWMHQHU DW

FLWHUHV 3n VLGH VLJHV GHW

+YLV HUNHQGHU DW PHQQHVNHW HU HW ELRORJLVN Y VHQ Pn PDQ

RJVn HUNHQGH DW GHW OLJHVRP DOOH DQGUH Y VHQHU HU SU JHW DI

VLQ ELRORJLVNH DUY GH WU N GHU QHGDUYHV HU GHP GHU KDU RYHU

OHYHOVHVY UGL IRU DUWHQ PHQ GLVVH WU N HU HUKYHUYHW XQGHU

KHOW DQGUH RPVW QGLJKHGHU HQG GHP PHQQHVNHW OHYHU XQGHU

L GH PRGHUQH VDPIXQG 0HQQHVNHDUWHQ KDU OHYHW DI VLQ

WLOY UHOVH L VPn VWHQDOGHUVDPIXQG RJ Pn Y UH I¡GW HQ DUW

I¡GHV LNNH PHG EHKRY RJ GLVSRVLWLRQHU VRP YDQVNHOLJW NRP

PHU WLO GHUHV UHW L HW PDVVHVDPIXQG

-DPHQ KYLV GHW IRUKROGHU VLJ VnGDQ DW PHQQHVNHWV PHGI¡GWH

EHKRY HU HQ ELRORJLVN DUY GHU LNNH HU WLOSDVVHW GH YLONnU KYRU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


0HG EHJJH EHQ IDVW SODQWHW ² L GHQ EOn KLPPHO

XQGHU GHW QX OHYHU NDQ GHW GD Y UH ULJWLJW DW J¡UH EHKRYHQHV

RSI\OGHOVH WLO K¡MHVWH UHWWHVQRU" 0n NRQNOXVLRQHQ LNNH VQDUHUH

EOLYH DW GHU IUD VDPIXQGHWV VLGH Pn VWLOOHV NUDY RP LQGG PQLQJ

DI LQGLYLGHWV EHKRY O\VWHU RJ WHQGHQVHU IRUVnYLGW GLVVH LNNH HU

WLOSDVVHW GHW PRGHUQH VDPIXQGV OLYVYLONnU"

-R RJ GHW EOLYHU GD RJVn GHQ NRQNOXVLRQ GHU GUDJHV QnU GHW

KHGGHU ª$W ODGH QDWXUHQ NRPPH WLO VLQ UHW HU LNNH DW ODGH DOOH

GULIWVWLOVN\QGHOVHU NRPPH WLO IXOG XGIROGHOVH KRV HW OLOOH PLQGUHWDO PHQ

DW VNDEH HQ NXOWXU KYRUL GHU HU KDUPRQLVN OLJHY JW PHOOHP

ELRORJLVNH EHKRY RJ VRFLDOH NUDY PLQH XGK YHOVHU

)RU GHQ GHU HU NHQGW PHG JUXQGWU N DI GHQ LGpKLVWRULVNH

XGYLNOLQJ HU GHW LNNH VY UW DW VH DW L GHWWH VDPPHQVXULXP DI

PRGVLJHOVHU GRPLQHUHU RSJ\OS DI QDWXUUHWVIUDVHU RYHU GHW RSULQ

GHOLJH XWLOLWDULVWLVNH RSO J 1DWXUUHWVSRVWXODWHU KDU DOWLG Y UHW HW

\QGHW Y UNW¡M IRU VDPIXQGVSURIHWHU VnYHO DI UHYROXWLRQ UW VRP

UHIRUPDWRULVN HOOHU NRQVHUYDWLYW P¡QVWHU 2J GHW HU IRUGL GHW HU

XGHQIRU DO NRQWURO RJ NULWLVN FHQVXU KYDG GHU XGJLYHV IRU QD

WXUHQV ORYH RJ WLOY UHOVHQV Y VHQ 'HQ GHU YLO KDYH XOHMOLJKHG

PHG DW JHQQHPJn QDWXUUHWVIDQWDVLHUQHV KLVWRULH YLO ILQGH DW GH

PHVW IRUVNHOOLJDUWHGH MD PRGVWULGHQGH LGHRORJLHU RJ SURJUDP

PHU HU EOHYHW IRUVYDUHW L QDWXUHQV QDYQ VH Q UPHUH PLQ ERJ

2P 5HW RJ 5HWI UGLJKHG , VS¡UJVPnOHW RP PHQQHVNHUV

OLJKHG HOOHU XOLJKHG I HNV KDU GHW DOPLQGHOLJVWH L Q\HUH WLG Y UHW

PHG 5RXVVHDX DW SRVWXOHUH DW PHQQHVNHU DI QDWXUHQ HU I¡GW OLJH

0HQ 3ODWRQ K YGHGH GHW PRGVDWWH RJ IRUVYDUHGH HW VWUHQJW

NDVWHGHOW VDPIXQG RJ $ULVWRWHOHV IRUVYDUHGH VODYHULHWV QDWXUOLJH

EHUHWWLJHOVH +DOOHU HQ W\VN VWDWVUHWVO UHU IUD EHJ\QGHOVHQ DI GHW

nUKXQGUHGH O UWH DW GHW HU QDWXUHQV ORY DW GHQ VW UNH VNDO

KHUVNH RYHU GHQ VYDJH PDQGHQ RYHU KXVWUXHQ RJ IDGHUHQ RYHU

EDUQHW 3n OLJQHQGH PnGH K YGHGH GHQ DPHULNDQVNH V\GVWDWVWH

RUHWLNHU 7KRPDV 'HZ DW ªGHW HU QDWXUHQV RJ *XGV RUGQLQJ DW

GHW Y VHQ GHU KDU GH VW¡UVWH HYQHU RJ NXQGVNDEHU RJ GHUIRU

GHQ VW¡UVWH PDJW VNDO KHUVNH RJ EHVWHPPH RYHU GHQ GHU HU XQ

GHUOHJHQ© 3n GHWWH JUXQGODJ IRUVYDUHGH KDQ VODYHULLQVWLWXWLRQHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


, 'HPRNUDWL RJ SROLWLN

L V\GVWDWHUQH RJ DQGUH JLN Vn YLGW VRP DW VLJH DW VODYHULHW VLNUHU

VODYHUQHV QDWXUOLJH UHWWLJKHGHU RJ IRUOHQHU GHP PHG YLUNHOLJ

IULKHG L GHQ XGVWU NQLQJ GH HU L VWDQG WLO DW PRGWDJH GHQ 0DQ

NXQQH EOLYH YHG GHU HU Q SSH JU QVH IRU KYDG PDQ DOW HIWHU

GH IRUGRPPH GHU EHVM OHU SURIHWHQ KDU NXQQHW W\GH VRP QD

WXUHQV EXG /DG PLJ WLO VOXW PLQGH RP DSRVWHOHQ 3DXOXV GHU L

EUHYHW WLO GH .RULQWKHUH VNULYHU ª'¡PPHU VHOY (U GHW V¡PPH

OLJW DW HQ NYLQGH EHGHU WLO *XG PHG XWLOG NNHW KRYHG" / UHU

LNNH RJVn VHOYH QDWXUHQ (GHU DW QnU HQ PDQG E UHU ODQJW KnU HU

GHW KDP HQ YDQ UH PHQ QnU HQ NYLQGH E UHU ODQJW KnU HU GHW

KHQGH HQ UH WKL GHW ODQJH KnU HU JLYHW KHQGH VRP HW VO¡U©

.RULQWKHUEUHY NDS YHUV

'HU ILQGHV QDWXUOLJYLV QDWXUUHWVILORVRIL DI IRUVNHOOLJ NDUDW , GHW

nUKXQGUHGH VNDEWH 7KRPDV $TXLQDV L VLQ 6XPPD 7KHRORJLFD

PHG VWRU NRQVWUXNWLY EHJDYHOVH HW P JWLJW UHOLJL¡VW QDWXUUHWOLJW

V\VWHP GHU HQGQX GHQ GDJ L GDJ XGJ¡U JUXQGODJHW IRU NDWROVN

PRUDO RJ UHWVO UH +YDG YRUH WUH YLVP QG KDU SU VWHUHW WLO

EHJUXQGHOVH DI GHUHV IUHOVHVHYDQJHOLXP HU HW MDPPHUOLJW

VDPPHQSOXN DI QDWXUUHWOLJH RJ XWLOLWDULVWLVNH WDQNHHOHPHQWHU GHU

NXQ Sn GHQ \QNHOLJVWH PnGH JLYHU HW VN U DI OHJLWLPDWLRQ WLO GH

KHUUHUV SHUVRQOLJH SROLWLVNH VWDQGSXQNWHU RJ WLGHQV XNULWLVN

RYHUWDJQH PRGHLGHHU

1DWXUOLJYLV HU PHQLQJHQ Vn JRG Vn JRG +HU HU LGHDOLVPH Vn

GHW VN SSHU EOn ¡MQH RJ EOn OXIW )¡UVW DIVNDIIHV GH ¡NRQRPLVNH

LQWHUHVVHPRGV WQLQJHU VRP GULYHQGH NUDIW L GHW SROLWLVNH OLY

(IWHU GHQQH OLOOH RSHUDWLRQ NDQ GHQ URPDQWLVNH PRGH

GU¡P RP GHW Q UH VDPIXQG RJ Q UGHPRNUDWL UHDOLVHUHV 2UGHW

Q UGHPRNUDWL VLJHV GHW EHWHJQHU LNNH DQGHW HQG GHPRNUDWL Vn

VDQGW GHU LNNH HU QRJHW GHU KHGGHU IMHUQGHPRNUDWL 2K

KHOOLJH HQIROG 6RP RP GDQVN GHPRNUDWL LNNH DOWLG KDU Y UHW

UHSU VHQWDWLYW GHPRNUDWL HIWHU -RKQ 6WXDUW 0LOOV P¡QVWHU RJ LNNH

GLUHNWH GHPRNUDWL HIWHU 5RXVVHDXV LGHDOHU 6H Q UPHUH +YRUIRU

GHPRNUDWL" 8GJ VLGH I RJ 'DQVN VWDWVIRUIDWQLQJVUHW

XGJ VLGH I .RUW HIWHU NRPPXQDOUHIRUPHQV JHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


0HG EHJJH EHQ IDVW SODQWHW ² L GHQ EOn KLPPHO

QHPI¡UHOVH GU¡PPHU PDQ QX RP ORNDOVDPIXQG PHG XQGHU

PHGOHPPHU 'HU VNDO Y UH LGHOLJH IRONHDIVWHPQLQJHU

Sn DOOH WULQ I HNV RP KYRU HQ YLQGP¡OOH VNDO SODFHUHV

+YRUGDQ PRQ VWHPPHVHGOHQ VNDO VH XG" 'HWWH N UH Q UH

GHPRNUDWL KYRU DOOH WDJHU GHO L DOW JHQQHPI¡UHV RJVn L UHWVSOH

MHQ ² VN¡QW HUIDULQJHQ KDU YLVW DW LQWHW HU Vn YLONnUOLJW

RJ GHVSRWLVN VRP IRONHGRPVWROH 'HWWH N UH Q UH GHPRNUDWLVNH

VDPIXQG KYRU DOOH HU OLJH HU QDWXUOLJYLV IMHQGWOLJW RULHQWHUHW

PRG YLGHQVNDE RJ WHNQRORJL DWRPHQHUJL NXQVWJ¡GQLQJ GDWD

PDWHU RJ DOOH VODJV ªUDWLRQHOOH© HNVSHUWHU IRUGL GHQ ªUDWLRQHOOH©

LQGVWLOOLQJ I¡UHU WLO V\JGRP L VM OHQ MIU I

P IO 'LVVH YXHU DIUXQGHV Sn GHW XGHQULJVSROLWLVNH RPUnGH

PHG HQ VPXN WUR Sn GH VPn QDWLRQHUV V UOLJH PLVVLRQ Sn GHQ

LQWHUQDWLRQDOH DUHQD RJVn L IRUKROG WLO VXSHUPDJWHUQH , HW

IUHPWLGVV\Q VHU GHQ SROLWLVHUHQGH YLVPDQG VLQ HJHQ \QGOLQJVLGp

YLUNHOLJJMRUW Sn GDQVN LQLWLDWLY . + 3 " HU GHU L ·HUQH EOHYHW

YHGWDJHW HWDEOHULQJ DI HW LQWHUQDWLRQDOW NRQIOLNWIRUVNQLQJVUnG

VDPPHQVDW DI IUHPUDJHQGH SHUVRQOLJKHGHU IUD DOOH GHOH DI

YHUGHQ 'HW Pn YHO DQWDJHV DW GHWWH VQDUW YLO KDYH I¡UW WLO

DW .LQD 6RYMHW RJ 86$ HU RSK¡UW PHG DW IU\JWH KLQDQGHQ RJ

NRQNXUUHUH RP YHUGHQVKHUUHG¡PPHW

'HW P UNY UGLJH HU LNNH Vn PHJHW DW HQ VnGDQ ERJ KDU NXQQHW

VNULYHV )RU GHU KDU WLO DOOH WLGHU Y UHW SURIHWHU RJ VHHUH GHU KDU

VNXHW LQG L VHOYH WLOY UHOVHQV Y VHQ RJ XG L IUHPWLGHQ 'HW

P UNY UGLJH HU DW GHWWH PDNY UN DI Vn PDQJH V\QHV DW Y UH

EOHYHW WDJHW IRU JRGH YDUHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


)ULKHG ² RJVn IRU IULKHGHQV IMHQGHU"

'H OLGW OGUH YLO KXVNH WLGHQ PHOOHP GH WR YHUGHQVNULJH 9L RS

OHYHGH KYRUOHGHV GHPRNUDWLHW EXNNHGH XQGHU L VWDW HIWHU VWDW RJ

EOHY HUVWDWWHW PHG IRUVNHOOLJH IRUPHU IRU GLNWDWXUV\VWHPHU ,

6SDQLHQ N PSHGH GHW GHPRNUDWLVNH IRON HQ ODQJ RJ VHM NDPS WLO

IRUVYDU IRU IULKHGHQ 0HQ L GH IOHVWH DQGUH VWDWHU VRP I HNV L

:HLPDUUHSXEOLNNHQV 7\VNODQG G¡GH IULKHGHQ XGHQ VY UGVODJ

'HW YDU VRP RP GH GHPRNUDWLVNH LQVWLWXWLRQHU YDU EOHYHW RUP

VWXNQH RJ GW RS LQGH IUD LQGWLO KHOH E\JQLQJHQ HQ GDJ NXQQH

Y OWHV RYHU HQGH EORW DI +LWOHUV WDOHEU¡O

0DQJH WRONHGH GLVVH EHJLYHQKHGHU GHUKHQ DW GHPRNUDWLHW L

GLVVH ODQGH EXNNHGH XQGHU IRUGL GHPRNUDWHUQH L PLVIRUVWnHW

LGHDOLVPH RJ EOn¡MHW QDLYLWHW KDYGH XGOHYHUHW VHOYH Q¡JOHSRVLWLR

QHUQH WLO GHPRNUDWLHWV IMHQGHU )ULKHGHQ YDU JnHW WDEW IRUGL PDQ

KDYGH XGVWUDNW IULKHGHQV SLQFLSSHU RJ JRGHU WLO RJVn DW J OGH

GHP GHU YLOOH EHQ\WWH IULKHGHQ WLO DW J¡UH RS PHG DO IULKHG ,GHD

OLVPH YDU EOHYHW WLO EO¡GV¡GHQKHG WROHUDQFH WLO SODGGHUKXPDQLV

PH

6nGDQ VDJGH PDQ RJ GURJ KHUDI GHQ O UH DW GHPRNUDWLHW Pn

IRUVYDUH VLJ RYHUIRU GHQ NRORQQH GHU VRP LQGYROGVRUPH

GHU VLJ LQG L GH GHPRNUDWLVNH LQVWLWXWLRQHU IRU WLO VOXW DW WLOLQWHW

J¡UH GHQ KHOH RUJDQLVPH 0DQ NDQ LNNH VSLOOH FULFNHW PHG IRON

GHU NDVWHU PHG ERPEHU L VWHGHW IRU EROGH VDJGH PDQ 2J KHOOHU

LNNH GHW GHPRNUDWLVNH VSLO PHG PRGVWDQGHUH GHU LNNH HU LQGVWLO

OHW Sn DW RYHUKROGH VSLOOHWV UHJOHU 'HPRNUDWLHW Pn IRUVYDUH VLJ

.ULVWHOLJW 'DJEODG MXOL

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

PRG VLQH LQGUH IMHQGHU 'HQ GHPRNUDWLVNH IULKHG NDQ LNNH EHVWn

L IULKHG WLO KYDG VRP KHOVW ² VSHFLHOW LNNH L IULKHG WLO DW WLOLQWHW

J¡UH DO IULKHG

6n VN\OOHGH GHQ DQGHQ YHUGHQVNULJV V\QGIORGVE¡OJH KHQ RYHU

YHUGHQ 'D YDQGHQH VDQN LJHQ YDU PDQ L 7\VNODQG IDVW EHVOXWWHW

Sn LNNH DW WLOODGH HQ JHQWDJHOVH DI +LWOHUV PDJWRYHUWDJHOVH ,

%RQQ )RUIDWQLQJHQ DI )RUEXQGVUHSXEOLNNHQV *UXQGORY

QHGVNUHY PDQ EHVWHPPHOVHU GHU VNXOOH Y UQH GHPRNUDWLHW PRG

PLVEUXJ DI IULKHGHQ 0DQ EHVWHPWH L DUW DW IRUIDWQLQJHQV

GHPRNUDWLVNH JUXQGSULQFLSSHU KHUXQGHU GH IXQGDPHQWDOH IUL

KHGVUHWWLJKHGHU VLPSHOWKHQ HU UHWOLJW XIRUDQGHUOLJH 2J L VWUDI

IHORYHQ IRUHVNUHY PDQ VWUDI IRU DJUHVVLY SURSDJDQGD IRU RSK

YHOVH DI GLVVH SULQFLSSHU RJ IULKHGHU (QGYLGHUH EHVWHPWHV GHW

DW GHQ GHU PLVEUXJHU \WULQJVIULKHGHQ WLO DW EHN PSH GHQ GHPR

NUDWLVNH RUGHQV IXQGDPHQWHU IRUWDEWH GHQQH IULKHG RJ DW SDUWL

HU GHU WLOVLJWHU DW XQGHUJUDYH GH GHPRNUDWLVNH IXQGDPHQWHU HU

IRUIDWQLQJVVWULGLJH RJ NDQ IRUE\GHV YHG GRP , NUDIW DI GHQQH

EHVWHPPHOVH EOHY L GHW NRPPXQLVWLVNH SDUWL IRUEXGW

-HJ WURU DW MHJ KHUPHG KDU IRUNODUHW KYDG GHW HU IRU HW SUREOHP

MHJ YLO WDOH RP 0nVNH HU GHW LNNH DNWXHOW L YRUH ODQGH L GDJ

'HUIRU NDQ HQ SULQFLSGHEDW OLJH IXOGW Y UH Sn VLQ SODGV (U YL

YLOOLJH WLO RP IRUQ¡GHQW DW IRUVYDUH GHPRNUDWLHW RJVn Sn GHQ

PnGH DW GH GHPRNUDWLVNH IULKHGVUHWWLJKHGHU EHJU QVHV VnOHGHV

DW GH LNNH NDQ DQYHQGHV L GHW ¡MHPHG DW RPVW\UWH GHPRNUDWLHW"

(U YL YLOOLJH WLO VRP NRQVHNYHQV KHUDI DW IRUE\GH DQWLGHPRNUD

WLVN SURSDJDQGD RJ DQWLGHPRNUDWLVNH SDUWLGDQQHOVHU"

,QGHQ MHJ IRUNODUHU KYRUOHGHV MHJ VHU Sn GHWWH VS¡UJVPnO YLO

MHJ JHUQH VLJH OLGW RP GHQ PnGH KYRUSn VS¡UJVPnOHW NDQ GLVNX

WHUHV PHG PHQLQJ RJ IRUQXIW

'HW IRUHNRPPHU QHPOLJ RIWH DW VDJHQ JULEHV DQ Sn HQ PnGH

GHU LQJHQ VWHGHU I¡UHU KHQ IRUGL PDQ RSHUHUHU PHG VNLQDUJXPHQ

WHU RJ KDYQHU L SRVWXODWHU -HJ YLO Q YQH WUH VnGDQQH YLOGYHMH GHQ

GRJPDWLVNH GHQ ORJLVWLVNH RJ GHQ QDWXUUHWOLJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


)ULKHG ² RJVn IRU IULKHGHQV IMHQGHU"

'HQ I¡UVWH GHQ GRJPDWLVNH EHVWnU L DW PDQ VWLOOHU SUREOHPHW

Sn RP PDQ HIWHU GHPRNUDWLHWV SULQFLSSHU KDU UHW WLO DW Q JWH DW

VWLOOH IULKHGVJRGHUQH WLO UnGLJKHG RJVn IRU GHPRNUDWLHWV PRG

VWDQGHUH 'HWWH RSO J I¡UHU LQJHQ VWHGHU KHQ IRUGL GHU LQJHQ

VWHGHU ILQGHV HQ GHPRNUDWLVN GRJPHVDPOLQJ HQ GHPRNUDWLVN

ELEHO KYRU HW VYDU HU IDVWODJW 2SJDYHQ HU LNNH DW GUDJH VOXWQLQ

JHU XG IUD IDVWODJWH SULQFLSSHU PHQ ODQJW VQDUHUH DW WDJH VWLOOLQJ

WLO KYRUOHGHV GHPRNUDWLHWV SULQFLSSHU E¡U XGIRUPHV QHWRS L

GHWWH GLOHPPD

'HQ DQGHQ EOLQGYHM KDU MHJ NDOGW GHQ ORJLVWLVNH IRUGL GHQ WURU

DW NXQQH DIJ¡UH VDJHQ YHG HW UHQW ORJLVN U VRQQHPHQW 6nYHO GH

GHU IRUVYDUHU HQ EHJU QVQLQJ DI IULKHGHQ VRP GH GHU K YGHU

XEHJU QVHW IULKHG KDU QHPOLJ PHQW DW NXQQH IRUVYDUH GHUHV

VWDQGSXQNW YHG DW K YGH DW PRGVWDQGHUHQ J¡U VLJ VN\OGLJ L HQ

PRGVLJHOVH

'H GHU OLJHVRP W\VNHUQH L %RQQ *UXQGORYHQ ¡QVNHU DW EH

JU QVH \WULQJVIULKHGHQ YHG DW J¡UH GHPRNUDWLHWV IXQGDPHQWHU

LQGLVNXWDEOH RJ UHWOLJW XIRUDQGHUOLJH KDU JMRUW J OGHQGH DW GHQ

XEHJU QVHGH IULKHG UXPPHU HQ PRGVLJHOVH $QVHU PDQ \WULQJV

IULKHGHQ IRU HW JRGH HU GHW HQ PRGVLJHOVH DW JLYH GHQ VnGDQW

RPIDQJ DW GHQ NDQ EUXJHV WLO DW DJLWHUH IRU VHOYH GHQQH IULKHGV

RSK YHOVH 2J Sn VDPPH PnGH PHG GH DQGUH IULKHGHU )RU

HQLQJVIULKHGHQ I HNV (U GHW LNNH HQ PRGVLJHOVH DW JLYH IRON

IULKHG WLO DW GDQQH IRUHQLQJHU KYLV IRUPnO HU DW DIVNDIIH IRUH

QLQJVIULKHGHQ"

5 VRQQHPHQWHU DI GHQQH DUW HU LNNH DQGHW HQG RUGVSLO RJ

I¡UHU LNNH WLO QRJHQ DINODULQJ 'HU OLJJHU LQJHQ PRGVLJHOVH L GHW

VWDQGSXQNW DW GHQ IULKHG PDQ YLO Pn UXPPH PXOLJKHG IRU RJVn

DW Y OJH YLOGIDUHOVHQ HOOHU GHW RQGH GHW VWDQGSXQNW DW HQ IULKHG

GHU Sn IRUKnQG HU NDVWUHUHW VnOHGHV DW GHQ LNNH NDQ EUXJHV LPRG

GHW YL DQVHU IRU GHW JRGH GHW HU LNNH GHW YL IRUVWnU YHG IULKHG L

IRUELQGHOVH PHG VHOYEHVWHPPHOVH RJ DQVYDU 'HW HU QHWRS IULKH

GHQV SDUDGRNV DW KYLV GHQ LNNH UXPPHU PXOLJKHG IRU DW Y OJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

RJVn GHW RQGH KHUXQGHU RJVn DW RSK YH VLJ VHOY HU GHW LQJHQ

YLUNHOLJ IULKHG

1n QX NRP MHJ PnVNH WLO DW XGWU\NNH PLJ OLGW IRU PHJHW L

UHWQLQJ DI DW GHW RPYHQGW VNXOOH Y UH HQ PRGVLJHOVH DW NU YH

IULKHGHQ EHJU QVHW 'HW HU LNNH PLQ PHQLQJ 9L NRPPHU LQJHQ

YHJQH PHG GHQQH WDOH RP LQGUH PRGVLJHOVH 1RJHQ VnGDQ IRUH

OLJJHU LNNH VnOLGW L GHW HQH VRP L GHW DQGHW VWDQGSXQNW

'HQ WUHGMH EOLQGJ\GH KDU MHJ NDOGW GHQ QDWXUUHWOLJH +HUPHG

VLJWHU MHJ WLO GH DQVNXHOVHU GHU PHQHU DW GH GHPRNUDWLVNH IULKHGV

UHWWLJKHGHU LNNH XGVSULQJHU DI YHGWDJHOVH RJ ORYJLYQLQJ PHQ HU

XNU QNHOLJH XIRUWDEHOLJH PHQQHVNHUHWWLJKHGHU GHU KDU GHUHV URG L HQ

JXGGRPPHOLJ YHUGHQVRUGHQ HOOHU L PHQQHVNHWV HYLJJ\OGLJH QDWXU 8G IUD

VnGDQQH DQVNXHOVHU NDQ PDQ PHG OLJH JRG UHW DUJXPHQWHUH IRU

KYHUW DI GH PRGVWnHQGH VWDQGSXQNWHU Vn KHOOHU LNNH GHQQH

PnGH DW U VRQQHUH Sn I¡UHU WLO PnOHW

0DQ NDQ QHPOLJ Sn GHQ HQH VLGH U VRQQHUH VnOHGHV DW GLVVH

UHWWLJKHGHUV DEVROXWWH RSULQGHOVH RJ DEVROXWWH J\OGLJKHG K YHU GHP

RYHU DO GLVNXVVLRQ 'H HU GHW XDQWDVWHOLJH JUXQGODJ IRU DOW VDP

IXQGVOLY RJ GHU NDQ GHUIRU LNNH WROHUHUHV QRJHQ IULKHG WLO DW

DQJULEH QHWRS GLVVH IXQGDPHQWHU 'HW HU VRP YL KDU VHW %RQQ

)RUIDWQLQJHQV VWDQGSXQNW

0HQ PDQ NDQ Sn GHQ DQGHQ VLGH OLJH Vn YHO U VRQQHUH XG IUD

GH QDWXUUHWOLJH IRUXGV WQLQJHU YHG DW VLJH DW QnU \WULQJVIULKHGHQ

HU HQ DEVROXW XPLVWHOLJ UHWWLJKHG K YHW RYHU PHQQHVNHOLJ ORY RJ

YHGWDJHOVH Pn KHUDI I¡OJH DW IULKHGHQ HIWHU VLW LQGKROG HU XEH

JU QVHW RJ DW GHQ DOGULJ NDQ RSK YHV HOOHU PLVWHV VRP I¡OJH DI

GHQ PnGH GHQ XG¡YHV Sn

1HM YL Pn IULJ¡UH RV IRU DOOH GLVVH IRUV¡J Sn JHQQHP WLOV\QHOD

GHQGH ORJLVNH GHGXNWLRQHU DW EHYLVH GHQ HQH HOOHU DQGHQ RSIDWWHO

VHV ULJWLJKHG 6S¡UJVPnOHW Pn OLJHVRP DQGUH SUDNWLVN SROLWLVNH

SUREOHPHU Sn VDPIXQGVOLYHWV RPUnGH GU¡IWHV UHDOLVWLVN Sn

JUXQGODJ DI GH NRQVHNYHQVHU VRP GHQ HQH HOOHU DQGHQ

IUHPJDQJVPnGH Pn DQWDJHV DW I¡UH PHG VLJ 9L Pn Sn JUXQGODJ

DI GHQ ² PnVNH K¡MVW EHJU QVHGH ² HUIDULQJ GHU VWnU WLO YRU Un

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


)ULKHG ² RJVn IRU IULKHGHQV IMHQGHU"

GLJKHG V¡JH DW GDQQH RV HW VN¡Q RYHU GLVVH YLUNQLQJHU RJ Vn

YXUGHUH GHP L O\V DI GH JUXQGO JJHQGH YXUGHULQJHU YL JnU XG IUD

0DQ Pn DIYHMH IRUGHOH PRG XOHPSHU 'HW HU NODUW DW PDQ Sn

GHWWH HUIDULQJVEHVWHPWH VN¡QVP VVLJH JUXQGODJ DOGULJ NDQ Qn IUHP WLO

DEVROXWWH VDQGKHGHU 0HQ VnGDQ IRUKROGHU GHW VLJ HIWHU PLQ

PHQLQJ PHG DOOH SROLWLVNH DIJ¡UHOVHU MD PHG DOOH PHQQHVNHOLJH

YDOJ 9L NDQ DOGULJ Qn O QJHUH HQG WLO L HQ DQDO\VH DW IUHPO JJH

GH KHQV\Q GHU KDU EHVWHPW RV RJ IRUNODUH KYRUIRU GH KDU InHW

Y JWVNnOHQ WLO DW Jn QHG WLO GHQ HQH RJ LNNH WLO GHQ DQGHQ VLGH

1nU MHJ GD VWLOOHU PLJ VHOY GHW VS¡UJVPnO RP GHW YLO Y UH

KHQVLJWVP VVLJW DW V¡JH DW Y UQH GHPRNUDWLHW RJ GH GHPRNUDWL

VNH IULKHGHU JHQQHP EHJU QVQLQJHU RJ IRUEXG VnOHGHV VRP GHW

VNHWH L %RQQ )RUIDWQLQJHQ Pn PLW VYDU EOLYH HW QHM ² LKYHUWIDOG

PHG KHQEOLN Sn VDPOLYVIRUKROGHQH L GH VNDQGLQDYLVNH ODQGH

0LQH DUJXPHQWHU WLO VW¡WWH KHUIRU NDQ VDPOHV XQGHU WR SXQNWHU

)RU GHW I¡UVWH WURU MHJ DW GHQ EHVN\WWHOVH DI GHPRNUDWLHW VRP

IRUEXGVWLOK QJHUH KnEHU DW RSQn HU UHW LOOXVRULVN 2J IRU GHW

DQGHW DW HQKYHU EHJU QVQLQJ DI IULKHGHQ NDQ W QNHV DW PHGI¡UH

XO\NNHOLJH NRQVHNYHQVHU VRP LNNH YDU WLOVLJWHW RJ LNNH IRUXGVHW

/DG RV VH Sn GHW I¡UVWH SXQNW +YDG NDQ PDQ L YLUNHOLJKHGHQ

RSQn YHG DW IRUE\GH DQWLGHPRNUDWLVN DJLWDWLRQ RJ SDUWLGDQQHOVH"

0DQ NDQ OXNNH IRONV PXQG LNNH ELQGH GHUHV WDQNHU )RUE\GHU

PDQ HW SDUWL IRUVYLQGHU GHW LNNH PHQ JnU XQGHU MRUGHQ RJ InU

GHW KHPPHOLJKHGVIXOGHV WLOORNNHOVH 'H IRON GHU YLO Y UQH EH

IRONQLQJHQ PRG DQWLGHPRNUDWLVN SURSDJDQGD HU VRP 2G\VVHXV

GHU SURSSHGH YRNV L VLQH V¡IRONV ¡UHQ DW GH LNNH VNXOOH K¡UH RJ

ODGH VLJ ORNNH DI 6LUHQHUQHV IDUOLJH VDQJ -HJ WURU LNNH PDQ Sn

GHQQH PnGH NDQ HYLJJ¡UH GHPRNUDWLHW +YLV GHPRNUDWLVNH LGHHU

LNNH KDU G\EHUH URG L HW IRON HQG DW GHW LNNH W¡U XGV WWHV IRU

DQWLGHPRNUDWLVN DJLWDWLRQ HU GHWWH IRON LNNH PRGHQW WLO GHPRNUD

WL RJ IRUEXGHW NDQ K¡MVW KDYH VLQ EHUHWWLJHOVH VRP PnVNH L

7\VNODQG VRP HQ EHVN\WWHOVH DI HW IRON GHU HQGQX HU XPRGHQW

RJ XP\QGLJW L SROLWLVN KHQVHHQGH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

2J Vn GHW DQGHW SXQNW GH IDUOLJH NRQVHNYHQVHU QnU I¡UVW PDQ

EHJ\QGHU DW V OJH XG DI IULKHGHQ +YLV PDQ RSJLYHU GH UHQH

OLQLHU ² KYRU JnU Vn JU QVHQ RJ KYHP IDVWV WWHU GHQ" , GDJ LQG

I¡UHV GHU IRUEXG PRG DJJUHVVLYW DW NULWLVHUH GHPRNUDWLHWV SROLWL

VNH IXQGDPHQWHU 0HQ KYRUIRU HJHQWOLJ VWDQGVH KHU" (U LNNH

RJVn HMHQGRPVUHWWHQ GHW SULYDW¡NRQRPLVNH SURGXNWLRQVJUXQG

ODJ QRJHW GHU DI PDQJH DQVHV IRU HQ Y VHQWOLJ Y UGL +YRUIRU

LNNH RJVn EHVN\WWH GHQ PRG QHGEU\GHQGH SURSDJDQGD DI VRFLD

OLVWLVN DUW" 2J VnGDQ NDQ YHMHQ Jn YLGHUH OLJH LQG L GLNWDWXUHW

5HVXOWDWHW DI PLQH RYHUYHMHOVHU HU GHUIRU DW IULKHGHQ Pn Y UH

XGHQ DINRUWQLQJ


)ULKHG ² RJVn IRU IULKHGHQV IMHQGHU"

'HQ GHU VWLOOHU VLJ RS Sn WRUYHW RJ RSKLGVHU EHIRONQLQJHQ WLO

YROGHOLJ UHYROXWLRQ NDQ LNNH SnEHUnEH VLJ QRJHQ \WULQJVIULKHG

+DQ J¡U VLJ VN\OGLJ L HQ IRUEU\GHOVH DQVWLIWHOVH WLO RSU¡U RJ Pn

ILQGH VLJ L DW EOLYH EHKDQGOHW VRP HQ IRUEU\GHU

'HWWH WLOI OGH HU NODUW QRN 0HQ GHW NDQ QnU RSIRUGULQJHQ WLO

YROGVDQYHQGHOVH HU PLQGUH XPLGGOHEDU HOOHU PHUH NDPRXIOHUHW

Y UH PHJHW YDQVNHOLJW DW GUDJH JU QVHQ PHOOHP KYRUQnU GHQ

DQWLGHPRNUDWLVNH DJLWDWLRQ KDU NDUDNWHU DI ORYOLJ SROLWLVN LGHROR

JLGHEDW RJ KYRUQnU GHU IRUHOLJJHU XORYOLJ DQVWLIWHOVH WLO YROG

8GHQIRU \WULQJVIULKHGHQV SUREOHP IDOGHU RJVn VS¡UJVPnOHW

RP WMHQHVWHP QGHQHV OR\DOLWHW ,QJHQ VWDW GHU YLO EHVWn NDQ O JJH

YLJWLJH VWDWVIXQNWLRQHU L K QGHUQH Sn P QG GHU HU XGHQ OR\DOLWHW

RYHUIRU GHQQH VWDW PHQ VHU GHW VRP GHUHV PnO DW RPVW\UWH GHQ

'HW VLJHU GD VLJ VHOY 2J GHW KDU LNNH QRJHW PHG \WULQJVIULKHGHQ

DW J¡UH $QWLGHPRNUDWHQ Pn KDYH VLQ PHQLQJ RJ RJVn NUDY Sn

DW \WUH GHQ L IULKHG ² PHQ KDQ NDQ GD LNNH IRUYHQWH DW EOLYH

XGQ YQW WLO ULJVSROLWLFKHI 'HWWH HU OLJH Vn OLGW HQ NU QNHOVH DI

GHQ SROLWLVNH IULKHG VRP GHW HU HQ NU QNHOVH DI WURVIULKHQGHQ DW

HQ HUNO UHW DWHLVW LNNH NDQ Y UH SU VW L IRONHNLUNHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


3ROLWLNHQ QRYHPEHU

+LOVHQ WLO )DQQ\ +LOO

)RUOHGHQ KDYGH MHJ EHV¡J DI SURIHVVRU &DUULz IUD XQLYHUVLWHWHW

L %XqQRV $LUHV +DQ KDU RYHUVDW PLQ ERJ RP 5HW RJ UHWI UGLJKHG

WLO VSDQVN RJ IRUWDOWH PLJ RP YLVVH YDQVNHOLJKHGHU KDQ GHUYHG

YDU VW¡GW Sn ² DI PRUDOVN DUW , PLQ NULWLN DI QDWXUUHWWHQ EUXJHU

MHJ IRU DW UHVXPHUH GHQ WDQNH DW GHQ NDQ EUXJHV WLO DW EHYLVH

KYDG GHW VNDO Y UH GHQ YHQGLQJ DW QDWXUUHWWHQ VRP HQ VN¡JH HU

WLO IDOV IRU HQKYHU &DUULz IRUWDOWH DW GHW KDYGH YROGW KDP PHJHW

KRYHGEUXG DW ILQGH HW RUG GHU NXQQH SDVVHUH Sn VSDQVN +DQ YDU

EOHYHW VWnHQGH YHG HQ Q QVRP YHUVLRQ PHG HW VN U DI HOHJDQFH

Q UPHVW VYDUHQGH WLO ªNXUWLVDQH© PHQ YDU DOOLJHYHO NRPPHW XG

IRU NULWLN )RU OGUH KDYGH EHNODJHW VLJ RYHU DW GHUHV E¡UQ L

XQLYHUVLWHWVVWXGLHW VNXOOH O VH E¡JHU GHU RPWDOWH XV GHOLJKHG

6DPPH YDQVNHOLJKHG YDU KDQ VW¡GW Sn GD KDQ VNXOOH RYHUV W

WH (GZDUG + /HYLV· EHNHQGWH ERJ RP GHQ MXULGLVNH PHWRGH

/HJDO 5HDVRQLQJ IRUGL GHQQHV HNVHPSOHU IRU HQ GHO HU

KHQWHW IUD DPHULNDQVNH GRPVWROHV IRUWRONQLQJHU DI 7KH 0DQQ

$FW GHU J¡U GHW WLO HQ IRUEU\GHOVH DW WUDQVSRUWHUH HQ NYLQGH IUD

HQ VWDW WLO HQ DQGHQ PHG SURVWLWXWLRQ IRUI¡UHOVH HOOHU DQGHW

XV GHOLJW IRUPnO IRU ¡MH

6NDO YL OH HOOHU JU GH" /DG RV Y OJH DW OH IRU GHW YLUNHU EHIUL

HQGH +YRU YL NHQGHU GHP GLVVH JRGH NDWROVNH V\GDPHULNDQHUH

PHG GHUHV KHOOLJKHG ELJRWWHUL NYLQGHG\UNHOVH RJ GREEHOWPRUDO

GHU JLYHU VLJ XGVODJ L HW IORUHUHQGH ERUGHOV\VWHP +YRU I¡OHU MHJ

PLJ EHIULHW YHG DW OHYH L HW IRON GHU L GHW VWRUH RJ KHOH HU IULJMRUW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+LOVHQ WLO )DQQ\ +LOO

IRU NULVWHQGRPPHQV WUDGLWLRQHOOH VHNVXDODQJVW RJ DO GHQ XDSSH

WLWOLJKHG GHU I¡OJHU GHUDI +YRU KDU GH XQJH KHU HW ODQJW EHGUH

ODQJW PHQQHVNHOLJHUH OLY ² KYRUL RJVn LQGJnU DW GH KDU VW¡UUH

DQVYDU RJ PnVNH RJVn VW¡UUH YDQVNHOLJKHGHU 1DWXUOLJYLV KDU

IULKHQGHQ VLQ SULV 'HW HU QHWRS SRLQWHQ

6n HU GHW MHJ Pn W QNH Sn )DQQ\ +LOO RJ EHGH GHQ JRGH *XG

KROGH VLQ KnQG RYHU KHQGH )RU KXQ UHMVHU HW SUREOHP GHU

U NNHU ODQJW XG RYHU KHQGHV HJQH \QGLJKHGHU

2J GHW HU GHWWH (U GHW XG IUD PRUDOVNH V\QVSXQNWHU OHJLWLPW

DW VWUDIIH KDQGOLQJHU GHU LNNH PHGI¡UHU VNDGHOLJH YLUNQLQJHU IRU

DQGUH PHQQHVNHUV LQWHUHVVH DOWVn VWUDIIH GHP EORW IRUGL GH DI

VW¡UUH HOOHU PLQGUH NUHGVH L VDPIXQGHW DQVHV IRU L VLJ VHOY

XPRUDOVNH" 'HWWH VS¡UJVPnO VWnU L IRUELQGHOVH PHG GHW YLGHUH

+YDG HU VWUDIIHORYHQV IRUVYDUOLJH RSJDYH L VDPIXQGHW" 6NDO GHQ

PHG VW¡WWH DI SROLWL RJ GRPVWROH WYDQJVRSUHWKROGH ªPRUDOHQ©

KYDG HU GHQ VDQGH PRUDO" RJ UHSU VHQWHUH GHQ HYLJH UHWI UGLJ

KHG KHU Sn MRUGHQ" (OOHU VNDO GHQ VLPSHOW KHQ Y UQH RP GH

IXQGDPHQWDOH NUDY RP JHQVLGLJ UHVSHNW IRU KYHUDQGUH IRU DQ

GUHV OLY IULKHG RJ HMHQGRP GHU HU EHWLQJHOVHQ IRU DW HW VDP

IXQG NDQ EHVWn RJ XGYLNOH VLJ KDUPRQLVN"

'DQVNH MXULVWHU YLO QRN VRP IOHVW Jn LQG IRU GHQ VLGVWH RSIDW

WHOVH RJ PHQH DW VWUDIIHORYHQ Pn EHJUXQGHV XWLOLWDULVWLVN RJ GHW

YLO QHWRS VLJH PHG KHQEOLN Sn GHQV HYQH WLO DW PRGYLUNH KDQGOLQ

JHU GHU PHGI¡UHU VNDGHOLJH YLUNQLQJHU IRU DQGUH HOOHU ² Pn YL

I¡MH WLO ² IRU GHQ KDQGOHQGH VHOY MIU I HNV ORYJLYQLQJHQ PRG

EUXJ DI QDUNRWLND 'HQQH XWLOLWDULVWLVNH LQGVWLOOLQJ DIVSHMOHU VLJ

I HNV L GHQ RSIDWWHOVH DW IULYLOOLJW KRPRVHNVXHOW IRUKROG PHOOHP

YRNVQH HU HQ SULYDWVDJ GHU LNNH NDQ EHJUXQGH VWDWVPDJWHQV

LQGJUHE RJ GHW JDQVNH XDQVHW RP PDQ ILQGHU VnGDQW IRUKROG

PRUDOVN IRUVYDUOLJW HOOHU HM

, (QJODQG KDU SUREOHPHW IRU Q\OLJ JLYHW DQOHGQLQJ WLO OLYOLJ

GHEDW , QHGVDWWHV GHQ VnNDOGWH :ROIHQGHQ &RPPLWWHH WLO DW

DIJLYH EHW QNQLQJ RP KRPRVHNVXDOLWHW GHU YDU RJ VWDGLJ HU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

VWUDIEDU HIWHU HQJHOVN UHW RJ SURVWLWXWLRQ 0HG VWHPPHU PRG

JLN NRPLWWHHQ LQG IRU DW GLVVH IRUKROG LNNH O QJHUH EXUGH

Y UH VWUDIEDUH VRP VnGDQQH 'HQ E\JJHGH Sn SULQFLSLHOOH EH

WUDJWQLQJHU RYHU VWUDIIHORYHQV RSJDYH 'HQQH VDJGH PDQ JnU

XG Sn DW RSUHWKROGH RIIHQWOLJ RUGHQ RJ DQVW QGLJKHG RJ DW

EHVN\WWH ERUJHUQH PRG DQJUHE VNDGH RJ XGQ\WWHOVH 0HQ GHU

Pn EOLYH WLOEDJH HW RPUnGH IRU SULYDW PRUDO RJ XPRUDOLWHW GHU

VDJW NRUW RJ JRGW LNNH NRPPHU UHWVRUGHQHQ YHG 'HW YDU LNNH

L VWULG KHUPHG PHQ L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG NUDYHW RP Y UQ

IRU RUGHQ RJ DQVW QGLJKHG DW NRPLWHHQ JLN LQG IRU IRUDQVWDOW

QLQJHU GHU VNXOOH GULYH SURVWLWXWLRQHQ ERUW IUD JDGHUQH

'HQ HQJHOVNH ORYJLYQLQJVPDJW IXOJWH NRPLWHHQV DQEHIDOLQJHU

IRU Vn YLGW DQJnU SURVWLWXWLRQ PHQ LNNH KYDG KRPRVHNVXDOLWHW

DQJnU 'HWWH K QJHU PnVNH VDPPHQ PHG DW NRPLWWHQV VWDQG

SXQNW NUDIWLJW EOHY LP¡GHJnHW DI /RUG 'HYOLQ HQ DQVHW IRUIDWWHU

Sn NULPLQDOUHWWHQV RPUnGH RJ QX PHGOHP DI 2YHUKXVHW , HQ

ERJ 7KH (QIRUFHPHQW RI 0RUDOV PRUDOHQV WYDQJVRSUHWKROGHOVH

JLN KDQ LQG IRU VDPIXQGHWV UHW WLO YHG KM OS DI VWUDIIHORYHQ DW

WYDQJVRSUHWKROGH PRUDOVNH SULQFLSSHU GHU K\OGHV DI EHIRONQLQ

JHQV IOHUWDO VHOY RP GH SnJ OGHQGH KDQGOLQJHU LNNH J¡U LQGJUHE

L DQGUHV LQWHUHVVHU HOOHU UHWWLJKHGHU 'HW HU LNNH KHOW NODUW RP

IRUIDWWHUHQ PHQHU DW GHWWH L VLJ VHOY HU HQ OHJLWLP RSJDYH HOOHU

RP KDQV VWDQGSXQNW L VLGVWH HQGH EHJUXQGHV XWLOLWDULVWLVN JHQ

QHP GHQ K\SRWHVH DW HW VDPIXQG GHU LNNH Y UQHU VLQ PRUDO YLO

Jn WLO JUXQGH

/RUG 'HYOLQV ERJ KDU IUHPNDOGW VYDU IUD GHQ EHNHQGWH

2[IRUG MXULVW RJ UHWVILORVRI SURIHVVRU + / $ +DUW , VLQ ERJ

/DZ /LEHUW\ DQG 0RUDOLW\ UHW IULKHG RJ PRUDO JHQQHPJUD

YHU KDQ SUREOHPHW XG IUD XWLOLWDULVWLVNH V\QVSXQNWHU +DQ DIYLVHU

/RUG 'HYOLQV K\SRWHVH RP VDPIXQGHWV XQGHUJDQJ VRP XEH

JUXQGHW RJ O¡V VQDN +DQ LQGU¡PPHU DW QRJHW EHYLV HIWHU VD

JHQV QDWXU LNNH NDQ I¡UHV 0HQ KYLV PDQ J¡U VLJ NODUW KYLONH

OLGHOVHU KYLONHQ VXP DI PHQQHVNHOLJ XO\NNH HQ ORYJLYQLQJ PRG

KRPRVHNVXDOLWHW YLO PHGI¡UH RJ KYLONHQ IDUH IRU IULKHGHQ Sn

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+LOVHQ WLO )DQQ\ +LOO

DQGUH RPUnGHU /RUG 'HYOLQV SULQFLS PHGI¡UHU YLO WURU KDQ GH

IOHVWH Y UH HQLJH PHG KDP L DW IRUG¡PPH SULQFLSSHW RP VWUDIIH

ORYHQV DQYHQGHOVH WLO RSUHWKROGHOVH DI IOHUWDOOHWV PRUDODQVNXHOVHU

)RU HJHW YHGNRPPHQGH HU MHJ JDQVNH HQLJ PHG +DUW L UHVXOWDWHW

0nVNH YLO MHJ HQGQX VW UNHUH HQG KDQ J¡U GHW EHWRQH DW VS¡UJV

PnOHW LNNH NDQ O¡VHV XG IUD QRJHW HQNHOW SULQFLS 'HW NDQ Y UH

IULVWHQGH DW IDOGH WLOEDJH Sn GHW SULQFLS VRP GHQ HQJHOVNH ILOR

VRI -RKQ 6WXDUW 0LOO IRUVYDUHGH L VLQ ERJ 2Q OLEHUW\ RP IULKH

GHQ QHPOLJ DW GHW HQHVWH IRUPnO GHU NDQ OHJLWLPHUH VWDWV

PDJWHQV DQYHQGHOVH DI WYDQJ PRG HW PHGOHP DI VDPIXQGHW HU

¡QVNHW RP DW IRUKLQGUH DW GHU IRUYROGHV DQGUH VNDGH

0HQ Vn VLPSHO HU VDJHQ LNNH ,V U LNNH L YRUH GDJH )RU GHW

I¡UVWH Pn VRP DOOHUHGH Q YQW VWDWHQ Y UH EHUHWWLJHW WLO DW JULEH

LQG IRU DW IRUKLQGUH RJVn DW PDQ ¡GHO JJHU VLJ VHOY 3n JUXQG DI

VDPPHQK QJHQ YLO L ¡YULJW L GH IOHVWH WLOI OGH GHQ GHU VNDGHU VLJ

VHOY RJVn VNDGH DQGUH )RU GHW DQGHW KYLOHU GHQ PRGHUQH YHO

I UGVVWDW RJVn VHOY RP GHQ LNNH JHQQHPI¡UHU VRFLDOLVWLVNH SULQ

FLSSHU Sn HW VDPDUEHMGH L I OOHVNDE GHU ODQJW IUD DOWLG KDU IULYLO

OLJKHGHQV NDUDNWHU 0HQ SULQFLSSHWV G\EHVWH RJ PHVW SULQFLSLHOOH

VYDJKHG OLJJHU L DW EHVWHPPH KYDG GHW YLO VLJH DW SnI¡UH DQGUH

VNDGH

3n GHQ HQH VLGH NDQ GHWWH LNNH RPIDWWH DOOH YLUNQLQJHU GHU

UDPPHU DQGUH Sn HQ XEHKDJHOLJ PnGH , GHQQH IRUVWDQG SnI¡UHU

MR NUHGLWRU VLQ GHELWRU VNDGH YHG DW LQGIRUGUH VLW NUDY 2J GHQ

HQH N¡EPDQG VNDGHU GHQ DQGHQ L NRQNXUUHQFHQ 0HQ GHW HU MR

LNNH PHQLQJHQ DW GLVVH WLQJ OHJLWLPW VNXOOH NXQQH IRUE\GHV RJ

VWUDIIHV ª6NDGH© Pn L 0LOOV SULQFLS L YLUNHOLJKHGHQ EHW\GH

ªXEHUHWWLJHW VNDGH© RJ KHUYHG RSK YHU GHW VLJ VHOY VRP JUXQG

O JJHQGH SULQFLS LGHW MR VS¡UJVPnOHW Vn EOLYHU QnU HQ VNDGH HU

ªXEHUHWWLJHW©

3n GHQ DQGHQ VLGH RJ GHW HU GHQ GHU HU DI EHW\GQLQJ IRU GHW

SUREOHP YL KHU XQGHUV¡JHU NDQ VNDGH LNNH EHJU QVHV WLO KnQG

JULEHOLJH NU QNHOVHU DI OLY IULKHG RJ HMHQGRP 0DQ NDQ RJVn

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

NU QNH DQGUHV I¡OHOVHU RJ GHW HU GD VRP EHNHQGW RJVn L YLGW

RPIDQJ DQHUNHQGW DI VWUDIIHORYHQ 0HQ KHUYHG PLVWHU SULQFLS

SHW VLQ NODUH DQYHQGHOLJKHG Sn GHW VS¡UJVPnO YL GU¡IWHU VS¡UJV

PnOHW RP GHW EHUHWWLJHGH L DW VWUDIIH KDQGOLQJHU GHU DI VDPIXQ

GHWV IOHUWDO IRUG¡PPHV VRP XPRUDOVNH )RU GHW HU YHO VnGDQ DW

EHYLGVWKHGHQ RP DW VnGDQQH KDQGOLQJHU IRUHWDJHV RJ WROHUHUHV

KRV GH IRUG¡PPHQGH Y NNHU XEHKDJHOLJH I¡OHOVHU DI DIVN\

LQGLJQDWLRQ RJ YUHGH 0HQ L Vn IDOG IRUHOLJJHU GHU DOWVn ªVNDGH©

IRU DQGUH

-D QRJHW EHYLV NDQ LNNH I¡UHV 'HU EOLYHU VRP DOWLG WDOH RP HQ

DIYHMQLQJ DI KHQV\Q RJ HQ EHVOXWWHQGH VWLOOLQJWDJHQ 0LW VWDQG

SXQNW HU DW GHQ PRUDOVNH LQGLJQDWLRQ LNNH IRUWMHQHU EHVN\WWHOVH

L NRQNXUUHQFH PHG DQGUHV IULKHG -HJ YLO RSVWLOOH GHW VRP HQ

DOPLQGHOLJ DQEHIDOHOVHVY UGLJ UHJHO DW HQ KDQGOLQJ LNNH E¡U

IRUE\GHV HQGVLJH VWUDIIHV QnU GHQV VNDGHJ¡UHQGH YLUNQLQJHU L

IRUKROG WLO DQGUH XGHOXNNHQGH EHURU Sn DW DQGUH IRUG¡PPHU

GHQ PRUDOVN 0HUH EUDPIULW XGWU\NW )RON VNDO KDYH ORY WLO DW

IRUHWDJH VnGDQQH KDQGOLQJHU GHU LNNH UDJHU DQGUH ERUWVHW IUD DW

DQGUH DQVHU GHP IRU V\QGLJH L VLJ VHOY (OOHU (Q KDQGOLQJ E¡U

LNNH IRUE\GHV XGHOXNNHQGH DI GHQ JUXQG DW GHQ Y NNHU DQVW¡G

KRV DQGUH

'HWWH HU NHUQHQ L WROHUDQFHQV SULQFLS 8GYLNOLQJHQ LQGHQ IRU

GHQ YHVWOLJH NXOWXUNUHGV HU XQGHU VY UH NDPSH JnHW L UHWQLQJ DI

DW I¡UH GHWWH SULQFLS WLO VHMU )ULJ¡UHOVHQ IUD GHQ UHOLJL¡VH RJ

PRUDOVNH LQWROHUDQFHV nJ GHU KDU \WUHW VLJ L RSK YHOVHQ DI HQ

VWRU P QJGH OGUH IRUEXG RJ VWUDIIHEHVWHPPHOVHU HU L PLQH

¡MQH HW EHW\GQLQJVIXOGW VNULGW IUHP PRG PHQQHVNHOLJ O\NNH

'HQQH OLQMH E¡U IDVWKROGHV RJ IRUWV WWHV WLO IXOG JHQQHPI¡UHOVH

VnYHO LQGHQ IRU UHWWHQV RPUnGH VRP L GHW PHQQHVNHOLJH VDPOLY

L ¡YULJW

, NUDIW DI GHWWH SULQFLS NU YHU MHJ UHW WLO DW Y UH EODVIHPLVN

'H +HOOLJH VNnQHU MR LNNH YRUH I¡OHOVHU 'H WDOHU RP RV VRP

IRUWDEOH VM OH PDQJH IRUG¡PPHU RV WLO HYLJH KHOYHGHVNYDOHU RJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


+LOVHQ WLO )DQQ\ +LOO

EHGHU VnJDU IRU RV 6nGDQ QRJHW HU MR VnUHQGH ² KYLV LNNH GHW YDU

Vn XULPHOLJW GXPW

2J L NUDIW DI VDPPH SULQFLS NU YHU MHJ RJVn IULKHG WLO DW O VH

DO GHQ SRUQRJUDILVNH OLWWHUDWXU MHJ KDU O\VW WLO -HJ YLO GRJ DQHU

NHQGH GHQ LQGYHQGLQJ DW GHW NDQ Y UH XEHKDJHOLJW IRU DQGHUOH

GHV W QNHQGH RP GH XYLGHQGH VNXOOH O¡EH Sn )DQQ\ +LOO RJ

NRPPH WLO DW EUXJH KHQGH WLO K¡MWO VQLQJ L PHQLJKHGVKXVHW HOOHU

VRP NRQILUPDWLRQVJDYH $OO ULJKW ODG RV Vn LQGI¡UH GHQ RUGQLQJ

DW DOOH VXVSHNWH E¡JHU IRUV\QHV PHG W\GHOLJ SnVNULIW 'HQQH ERJ

HU SRUQRJUDILVN

. UH )DQQ\ +LOO -HJ NHQGHU GLJ LNNH Vn Q¡MH NRP NXQ JHQQHP

KDOYGHOHQ DI GLJ -HJ KDU VnGDQ VHW LNNH QRJHW IRUKROG WLO GLJ

0HQ GX HU QX HQJDQJ PnVNH PRG GLQ YLOMH EOHYHW EDQQHUI¡UHU

IRU HW SULQFLS 6QDUW VNDO GX VWHGHV IRU GLQH K¡MHVWH GRPPHUH Sn

GHQQH MRUG ² HOOHU L KYHUW IDOG L GHWWH ODQG . UH )DQQ\ MHJ JLYHU

GLJ GHQQH KLOVHQ PHG

3 6 )RUODJVERJKDQGOHU 1LHOV +HOZHJ /DUVHQ HU PLQ VYRJHU Vn

GHU HU SODGV IRU LQVLQXDWLRQHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%OXI UGLJKHG RJ PRUDOVN IRUDUJHOVH

-HJ KDU PHG VWRU IRUQ¡MHOVH O VW K¡MHVWHUHWVGRPPHU +HQULN

7DPPV NURQLN L 3ROLWLNHQ IRU GHQ GV 6RP V GYDQOLJW NU\GUHU

K¡MHVWHUHWVGRPPHUHQ VLQ IUHPVWLOOLQJ PHG PRUVRPPH RJ YHO

YDOJWH OLWWHU UH FLWDWHU 'HW HU KHQYLVQLQJHQ WLO DW MHJ KDU JLYHW HQ

ªYLV WLOVOXWQLQJ© WLO 7DPPV V\QVSXQNWHU GHU NDOGHU PLJ IUHP 'HW

HU JDQVNH ULJWLJW ² PHQ MHJ YLO JHUQH KDYH ORY WLO DW SU FLVHUH

KYRU ODQJW HQLJKHGHQ JnU RJ KYRU GHQ K¡UHU RS

-HJ HU HQLJ PHG 7DPP L DW IRONV EOXI UGLJKHGVI¡OHOVH E¡U

EHVN\WWHV 2J MHJ YLO HQGGD KHUDI GUDJH NRQVHNYHQVHU VRP KYHU

NHQ 7DPP HOOHU 6WUDIIHORYUnGHW V\QHV DW KDYH Y UHW LQGH Sn -HJ

PHQHU DW GHQ N¡EHQKDYQVNH SROLWLYHGW JWV EHVWHPPHOVH L

SDUDJUDI VWN RP DW GHU LNNH XG WLO RIIHQWOLJ JDGH RVY Pn

XGVWLOOHV ELOOHGHU HWF HOOHU VNULIWHU GHU HU DI DQVW¡GHOLJW XGVHHQGH

HOOHU LQKROG HOOHU VWULGHU PRG YHODQVW QGLJKHGHQ E¡U KnQGK

YHV VWUHQJHUH HQG WLOI OGHW HU KYDG DQJnU ELOOHGHU )RU MHJ NDQ

JRGW IRUVWn DW GHW Y OG DI Q¡JQH GDPHU L K¡MVW HQW\GLJH SRVLWLR

QHU GHU IODQNHUHU YRUH JDGHU NDQ YLUNH NU QNHQGH Sn PDQJH

PHQQHVNHUV EOXI UGLJKHGVI¡OHOVH -HJ VNDO VHQHUH NRPPH WLOED

JH WLO DW GHWWH GHULPRG LNNH J OGHU VNULIWHU DI DQVW¡GHOLJW LQGKROG

GHU VRP GHW IUHPJnU DI GHW DQI¡UWH RJVn RPIDWWHV DI SROLWLYHG

W JWHQV RUG

0HQ K¡MHVWHUHWVGRPPHUHQ VDPPHQEODQGHU HIWHU PLQ PHQLQJ

EOXI UGLJKHGVI¡OHOVH RJ PRUDOVN IRUDUJHOVH RJ NRPPHU GHUIRU

3ROLWLNHQ QRYHPEHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%OXI UGLJKHG RJ PRUDOVN IRUDUJHOVH

WLO UHVXOWDWHU MHJ LNNH NDQ Y UH HQLJ PHG KDP L 6RP MHJ KDU

IUHPK YHW L HQ NURQLN KHU L EODGHW DSULO HU GHU GHQ

IRUVNHO DW PHGHQV EOXI UGLJKHGHQ NXQ NDQ NU QNHV DI GHW PDQ

HU YLGQH WLO NDQ GHQ PRUDOVNH IRUDUJHOVH Y NNHV RJVn EORW DI GHW

PDQ YHG JnU L VYDQJ

.U QNHOVH DI EOXI UGLJKHGHQ IRUXGV WWHU HQ NRQNUHW DQVNXH

OLJ RSOHYHOVH I HNV V\QHW DI HQ HNVKLELWLRQLVW GHU EORWWHU VLJ

V\QHW DI HURWLVNH ELOOHGHU HOOHU HURWLVNH DNWHU GHU SnQ¡GHV GHQ

GHU I UGHV Sn RIIHQWOLJ YHM RJ JDGH RSOHYHOVHQ DI HURWLVNH WLOEXG

HOOHU DQGHQ IRUP IRU YHUEDO HURWLN GHU IUHPNRPPHU RYHU IRU

WLOI OGLJH IUHPPHGH RJ XQGHU IRUKROG KYRU GH LNNH K¡UHU KMHP

PH

, DOOH WLOI OGH NU YHV HQ DQVNXHOLJ RSOHYHOVH %OXI UGLJKHGHQ

NDQ LNNH VnGDQ VRP PRUDOI¡OHOVHQ SnYLUNHV DI GHQ EORWWH EH

YLGVWKHG RP KYDG GHU EHGULYHV

'HQQH VRQGULQJ HU HIWHU PLQ PHQLQJ DI DIJ¡UHQGH EHW\GQLQJ

)RU PHGHQV MHJ ILQGHU GHW ULPHOLJW DW IRON EHVN\WWHV PRG DW GHU

SnQ¡GHV GHP FKRNHUHQGH NU QNHOVHU DI GHUHV EOXI UGLJKHG KDU

MHJ LQWHW WLORYHUV IRU GHUHV PRUDOVNH IRUDUJHOVH ² YHO DW P UNH

IRU Vn YLGW GHQ NU YHU VWUDIIHUHWOLJW Y UQ 'HUIRU IRUWVDWWH MHJ

GHW VWHG VRP K¡MHVWHUHWVGRPPHUHQ FLWHUHU PHG HQ WLOI¡MHOVH GHU

NODUW YLVHU PLQ XHQLJKHG PHG KDP (IWHU DW KDYH VDJW DW RJVn

SDVWRU %DUWKROG\ VNDO KDYH ORY WLO DW Jn WXU Sn JDGHUQH XGHQ DW

XGV WWHV IRU VW¡GHQGH RSOHYHOVHU NU QNHOVHU DI EOXI UGLJKHGHQ

IRUWV WWHU MHJ ª'HWWH HU PRGVW\NNHW WLO DW KDQ WLO JHQJ OG ²

VWUDIIHUHWOLJW ² Pn DIILQGH VLJ PHG DO GHQ V\QG PHQQHVNHU ¡Q

VNHU DW EHGULYH QnU GHW EORW LNNH VNHU IRU Q VHQ DI KDP©

'HW NDQ Y UH QRN Vn VY UW DW EHJUXQGH GHQQH IRUVNHO L YXU

GHULQJHQ DI KHQKROGVYLV EOXI UGLJKHGHQ RJ GHQ PRUDOVNH IRUDU

JHOVH PHQ GHQ IRUQHPPHV DI PLJ VRP PHJHW Y VHQWOLJ 'HQ

PRUDOVNH IRUDUJHOVH HU DI VDPPH VNXIIH VRP GHQ UHOLJL¡VH IRUDU

JHOVH RJ GHW YDU GHQ GHU L VLQ WLG I¡UWH WLO N WWHUEnOHQH , *XGV

QDYQ PHQ OHGHW DI IDULV LVN VHOYJRGKHG RJ WUR Sn HJHQ XIHMOEDU

OLJKHG GUHYHW DI PDJWO\VWHQ G¡PPH RJ KHUVNHV\JH IRU PDQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

IUHP PHG EnO RJ EUDQG PRG DQGHUOHGHV WURHQGH RJ W QNHQGH

'HW NRVWHGH L PHQQHVNHKHGHQV KLVWRULH G\UH RIUH RJ KnUGH

NDPSH DW Qn IUHP WLO GHQ LQGVLJW GHU HU WROHUDQFHQV LGp DW YLOG

IDUHOVH ² UHOLJL¡V VRP PRUDOVN ² NU YHU EHO ULQJ RSGUDJHOVH

KM OS RJ LNNH VWUDI , NDPSHQ IRU VDQGKHG UHW RJ PRUDO HU YROG

LNNH Sn VLQ SODGV

'HUIRU , GHU IRUDUJHV J¡U KYDG , NDQ IRU PHG N UOLJKHG RJ

EHO ULQJ DW UHWOHGH RJ IRUEHGUH GHP , DQVHU IRU YLOGIDUQH V\Q

GHUH PHQ SU¡Y LNNH Sn PHG YROG RJ PDJW VWDWHQV VWUDIIHDS

SDUDW DW JHQQHPWYLQJH ª*XGV YLOMH© KHU Sn MRUGHQ )RU J¡U ,

GHW HU GHW NXQ -HUHV HJQH ODYH LQVWLQNWHU , I¡OJHU

3n GHQQH EDJJUXQG Pn MHJ SU FLVHUH PLQ VWLOOLQJ WLO GH NRQNUHWH

VS¡UJVPnO RP VWUDI IRU SRUQRJUDIL VRP VWnU WLO GHEDW

6WUDIIHORYUnGHW HU L GHQ DIJLYQH EHW QNQLQJ JnHW LQG IRU RS

K YHOVH DI VWUDIIHORYHQV SDUDJUDI IRU Vn YLGW GHQ DQJnU

RIIHQWOLJJ¡UHOVH P Y DI XWXJWLJH VNULIWHU +HUL NDQ MHJ Y UH HQLJ

2J GHW QHWRS IRUGL VNULIWHU LNNH Sn VDPPH PnGH VRP ELOOHGHU HU

HJQHGH WLO DW NU QNH EOXI UGLJKHGHQ 0DQ NDQ LNNH XQGJn L HW

QX DW RSIDWWH HW ELOOHGH ² HYW L HW YLQGXH HOOHU Sn HW ILOPVO UUHG

0HQ HW VNULIWV LQGKROG NDQ NXQ WLOHJQHV JHQQHP O VQLQJ GYV HQ

DNWLY IRUWVDW PHGYLUNHQ IUD HQV HJHQ VLGH RJ PDQ KDU GHUIRU IRU

GHW PHVWH JRG PXOLJKHG IRU DW O JJH E¡JHU RJ EODGH KYLV LQG

KROG IRUHNRPPHU HQ DI WYLYOVRP NDUDNWHU IUD VLJ L WLGH 3n GHWWH

SXQNW DIYLJHU MHJ DOWVn IUD K¡MHVWHUHWVGRPPHU 7DPP GHU PHQHU

DW 6WUDIIHORYUnGHW HU JnHW IRU YLGW RJ VRP JnU LQG IRU VWUDI WLO

Y UQ IRU DQGUHV PRUDOVNH I¡OHOVHU DOWVn KYDG MHJ KDU NDOGW GHQ

PRUDOVNH IRUDUJHOVH VRP KDQ LNNH KROGHU WLOVWU NNHOLJW XGH IUD

EOXI UGLJKHGVI¡OHOVHQ

6RP Q YQW L EHJ\QGHOVHQ PHQHU MHJ WLO JHQJ OG DW SROLWLYHG

W JWHQV UHJOHU E¡U KnQGK YHV VWUHQJHUH HOOHU VN USHV KYDG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%OXI UGLJKHG RJ PRUDOVN IRUDUJHOVH

DQJnU RIIHQWOLJ XGVWLOOLQJ DI ELOOHGHU GHU HU HJQHGH WLO DW NU QNH

DOPLQGHOLJ EOXI UGLJKHG HOOHU YHODQVW QGLJKHG

6WUDIIHORYUnGHW YLO EHYDUH GH QXJ OGHQGH VWUDIIHEHVWHPPHOVHU

IRU Vn YLGW DQJnU ELOOHGHU RJ 7DPP Pn YHO DQWDJHV DW Y UH HQLJ

PHG UnGHW KHUL 0HQ GHW HU MHJ LNNH (IWHU GH RYHQIRU DQI¡UWH

V\QVSXQNWHU Pn GHW DIJ¡UHQGH HIWHU PLQ PHQLQJ Y UH DW ELOOHGHU

LNNH XGVWLOOHV HOOHU IUHPI¡UHV Sn HQ VnGDQ PnGH DW GH NDQ NU QNH

GHQ RIIHQWOLJH EOXI UGLJKHG HOOHU YHODQVW QGLJKHG 'HWWH KHQV\Q

YDUHWDJHV QDWXUOLJW JHQQHP SROLWLYHGW JWHQ RJ GHQQH E¡U VRP

VDJW KnQGK YHV VWUHQJHUH HOOHU VN USHV L RYHUHQVVWHPPHOVH

KHUPHG 0HQ UHJOHUQH L VWUDIIHORYHQ ² VRP UnGHW ¡QVNHU EHYDUHW

² JnU ODQJW YLGHUH (IWHU VWUDIIHORYHQV SDUDJUDI IRUE\GHV GHW

QHPOLJ DW RIIHQWOLJJ¡UH HOOHU XGEUHGH HOOHU L VnGDQ KHQVLJW DW IRUI UGLJH

HOOHU LQGI¡UH XWXJWLJH ELOOHGHU 'HW HU LNNH VY UW DW VH DW KHUXQGHU

IDOGHU RJVn KDQGOLQJHU GHU LNNH NDQ NU QNH QRJHQV EOXI UGLJ

KHG ² PHQ PnVNH QRN QRJHQV PRUDOI¡OHOVH 'HW YLO I HNV Y UH

VWUDIEDUW DW DQQRQFHUH PHG ª6H[SDNNHU© KYLV GLVVHV LQGKROG HU

XWXJWLJW 0HQ GHW V\QHV LQGO\VHQGH DW GHQ GHU EHVWLOOHU HQ VnGDQ

SDNNH LNNH NDQ SnEHUnEH VLJ VLQ EOXI UGLJKHG 'HW VDPPH J O

GHU RP IRUHYLVQLQJ DI ILOP L OXNNHGH VHOVNDEHU GHU L SUDNVLV HU

EOHYHW KHQI¡UW XQGHU ªDW RIIHQWOLJJ¡UH© VnIUHPW NUHGVHQ LNNH L

VQ YUHVWH IRUVWDQG HU SULYDW

'HUVRP PDQ LNNH VRP K YGHW DI PLJ NODUW RJ NRQVHNYHQW

JHQQHPI¡UHU V\QVSXQNWHW RP DW GHW VWUDIEDUH OLJJHU L EOXI UGLJ

KHGVNU QNHOVHQ RJ GHUIRU Q¡MHV PHG HQ RUGHQVP VVLJ EHVN\W

WHOVH L SROLWYHGW JWHQ I¡UHV PDQ SDUDGRNVDOW QRN WLO GHQ QX

Y UHQGH WLOVWDQG GHU LNNH WLOVWU NNHOLJW Y UQHU GHQ RIIHQWOLJH

YHODQVW QGLJKHG 0DQ JnU QHPOLJ XG IUD DW GHW HU VDPPH VWDQ

GDUG RP KYDG GHU HU ªXWXJWLJW© GHU OLJJHU WLO JUXQG GHOV IRU VWUDI

IHORYHQV IRUEXG PRG RIIHQWOLJJ¡UHOVH P Y GHOV IRU SROLWLYHG

W JWHQV RUGHQVEHVWHPPHOVHU 'D PDQ QX QDWXUOLJW QRN XQGHU

KHQV\Q RJVn WLO GHQ NXQVWQHULVNH \WULQJVIULKHG Pn VWLOOH VW UNH

NUDY I¡U HW ELOOHGH HUNO UHV IRU XWXJWLJW RJ XORYOLJW L KHQKROG WLO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

VWUDIIHORYHQ I¡UHV PDQ WLO DW VWLOOH VDPPH VW UNH NUDY I¡U SROLWL

YHGW JWHQ NDQ EULQJHV L DQYHQGHOVH 0HQ GHWWH HU XULPHOLJW )RU

GHW HU QRJHW KHOW DQGHW DW NU YH HQ YLV RIIHQWOLJ YHODQVW QGLJ

KHG UHVSHNWHUHW Sn JDGHU RJ VWU GHU HQG DW IRUE\GH HQKYHU

SXEOLNDWLRQ RJ IRUKDQGOLQJ RJVn GHQ GHU LNNH NU QNHU YHODQ

VW QGLJKHGHQ

(W WLOI OGH GHU KDU IRUHOLJJHW IRU Q\OLJ NDQ PnVNH JLYH DQOHG

QLQJ WLO HQ YLV PRGLILNDWLRQ L PLQ RSIDWWHOVH -HJ W QNHU Sn GHQ

EHVODJO JJHOVH GHU KDU IXQGHW VWHG DI HW QXPPHU DI WLGVVNULIWHW

3ROLWLVN 5HY\ Sn JUXQG DI QRJOH VDPOHMHIRWRJUDILHU -HJ PHQHU DW

GHU KHU IRUHOLJJHU HQ NU QNHOVH DI GHQ RIIHQWOLJH EOXI UGLJKHG

IRUGL GHQ GHU N¡EHU GHWWH EODG LNNH Sn VDPPH PnGH VRP GHQ

GHU N¡EHU ª. UOLJKHGHQV %LOOHGERJ© HOOHU ª(VTXLUH© Pn Y UH

IRUEHUHGW Sn DW P¡GH HW PXOLJYLV GULVWLJW HURWLVN ELOOHGVWRI

/LJQHQGH EHWUDJWQLQJ NDQ PXOLJYLV DQO JJHV RJVn Sn EOXI UGLJ

KHGVNU QNHQGH WHNVWHU DQEUDJW L HQ VDPPHQK QJ KYRU GH LNNH

QDWXUOLJW NDQ IRUYHQWHV 'HW NDQ GHUIRU W QNHV DW PDQ YHG VLGHQ

DI SROLWLYHGW JWHQ E¡U KDYH RJVn HQ EHVWHPPHOVH L VWUDIIHORYHQ

RP VWUDI IRU GHQ GHU YHG XWXJWLJH VNLOGULQJHU NU QNHU RIIHQWOLJ

EOXI UGLJKHG HOOHU YHODQVW QGLJKHG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6NDO 'DQPDUN

IRUE\GH NULJVSURSDJDQGD"

3n GHQ Q VWVLGVWH GDJ )RONHWLQJHW YDU VDPOHW LQGHQ VRPPHUIHUL

HQ GYV GHQ MXQL IDQGW GHU HQ OLOOH KDSSHQLQJ VWHG GHU HU

HJQHW WLO DW Y NNH RSP UNVRPKHG RP YLVVH SUREOHPHU DI DOPHQ

U NNHYLGGH

'HQ RNWREHU KDYGH MXVWLWVPLQLVWHUHQ IUHPVDW IRUVODJ

WLO ORY RP QGULQJ DI ERUJHUOLJ VWUDIIHORY +HUHIWHU VNXOOH GHU L

ORYHQ LQGI¡MHV HQ EHVWHPPHOVH RP VWUDI DI E¡GH K IWH HOOHU

XQGHU VN USHQGH RPVW QGLJKHGHU I QJVHO LQGWLO WR nU IRU ªGHQ

GHU GULYHU SURSDJDQGD IRU DW RSKLGVH WLO DQJUHEVNULJ© , GH OHGVD

JHQGH EHP UNQLQJHU IRUNODUHGH PLQLVWHUHQ DW HQ VnGDQ VWUDIIH

EHVWHPPHOVH YDU SnNU YHW RP 'DQPDUN VNXOOH NXQQH UDWLILFHUH

GHQ DI )RUHQHGH 1DWLRQHU YHGWDJQH PHQQHVNHUHWWLJKHGVNRQ

YHQWLRQ DQJnHQGH ERUJHUOLJH RJ SROLWLVNH UHWWLJKHGHU 'HW KHG

GHU QHPOLJ L GHQV DUW VWN NRUW RJ JRGW ª$O SURSDJDQGD

IRU NULJ VNDO Y UH IRUEXGW YHG ORY©

1X HU GHW LPLGOHUWLG NODUW DW GHQQH YHONOLQJHQGH V WQLQJ VRP

Vn PDQJH DQGUH DI )RUHQHGH 1DWLRQHUV IUDVHU LNNH NDQ PHQH

KYDG GHQ VLJHU 6RP PLQLVWHUHQ J¡U RSP UNVRP Sn KDU HQ VWDW

GRJ HIWHU SDJWHQ UHW WLO DW IRUVYDUH VLJ RJ GHUIRU EOHY ORYIRUVODJHW

EHJU QVHW WLO DW DQJn SURSDJDQGD IRU DQJUHEVNULJ

+YRUIRU PRQ LNNH NRQYHQWLRQHQ VHOY KDU XGWU\NW VLJ Sn GHQQH

PnGH" 0nVNH IRUGL GHW HIWHU nUHODQJH IRUJ YHV IRUV¡J HU EOHYHW

%HUOLQJVNH $IWHQDYLV :HHNHQG MXQL

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

NODUW DW GHW HU HQ XPXOLJ RSJDYH DW JLYH HQ REMHNWLY GHILQLWLRQ

DI KYDG GHU NHQGHWHJQHU HQ DQJUHEVNULJ WLO IRUVNHO IUD HQ IRU

VYDUVNULJ 6RQGULQJHQ EHURU WLO V\YHQGH RJ VLGVW Sn HQ VXEMHNWLY

PRUDOVN YXUGHULQJ RJ KYHU DI SDUWHUQH YLO IRU GHW PHVWH VLNNHUW

L JRG WUR K YGH DW GHW HU GHQ DQGHQ GHU HU DQJULEHUHQ 7 QN

I HNV Sn ,VUDHO RJ GH DUDELVNH VWDWHU

0DQ NDQ UROLJW Jn XG IUD DW GHU L YRUH GDJH GD GHQQH LGHRORJL

HU DOPLQGHOLJW DFFHSWHUHW DOGULJ HU QRJHQ GHU YLO GULYH SURSD

JDQGD IRU DQJUHEVNULJ 'HQ IRUHVOnHGH EHVWHPPHOVH HU GHUIRU HQ

DI GLVVH KXOH IORVNOHU GHU NXQ HU HJQHW WLO DW XQGHUJUDYH UHVSHN

WHQ IRU VWUDIIHORYHQ

0HQ KYDG Y UUH HU GHQ HU RJVn IDUOLJ 0nVNH LNNH KHU L ODQGHW

KYRU GHW HU XW QNHOLJW DW UHJHULQJHQ VNXOOH IRUV¡JH DW EUXJH GHQ

WLO NQ JWHOVH DI \WULQJVIULKHGHQ RJ DW GRPVWROHQH VNXOOH Jn PHG

WLO VOLJW 0HQ SULQFLSLHOW GHW HU EHVWHPPHOVHU DI GHQ VODJV IRUEXG

PRG NULJVSURSDJDQGD IRUEXG PRG EDJYDVNHOVH DI QDWLRQHQ

IRUEXG PRG NRQWUDUHYROXWLRQ U RJ DQGHQ XQGHUJUDYHQGH SUR

SDJDQGD GHU RYHUDOW L GLNWDWXUVWDWHUQH HU GHW OHJDOH LQVWUXPHQW

KYRUPHG PDQ NQ JWHU \WULQJVIULKHGHQ RJ DQEULQJHU GH PRGLJH

GHU LNNH YLO E¡MH VLJ L VODYHOHMUH RJ VLQGVV\JHKRVSLWDOHU

9L GHU LNNH GU¡PPHU RP VnGDQQH PLVEUXJ E¡U LNNH YHG L YRU

ORYJLYQLQJ DW RSWDJH EHVWHPPHOVHU DI GHQQH DUW JLYH GHP HW

VN U DI YHODQVW QGLJKHG

6\QVSXQNWHU VRP GHP MHJ KHU KDU IUHPVDW NXQQH LNNH Y UH

XNHQGWH IRU UHJHULQJ RJ IRONHWLQJ IRU GH KDYGH Y UHW IUHPPH

RJVn XQGHU GU¡IWHOVHUQH L )RUHQHGH 1DWLRQHU DI GHQ SnJ OGHQGH

DUWLNHO RJ GH QRUGLVNH ODQGH KDYGH L RYHUHQVVWHPPHOVH KHUPHG VWHPW PRG

EHVWHPPHOVHQ

'HW HU O UHULJW DW VH KYRUOHGHV DUWLNOHQ GHU GHQJDQJ KHG

DUWLNHO EOHY WLO , GHQV RSULQGHOLJH IRUPXOHULQJ JLN GHQ PHUH

DOPHQW XG Sn DW RSKLGVHOVH WLO KDG RJ YROG VNXOOH IRUE\GHV 2J

PHGHQV 86$ JLN LPRG GHQQH EHVWHPPHOVH IRUGL GHQ NXQQH

RSPXQWUH GH WRWDOLW UH VWDWHU WLO DW EHJU QVH \WULQJV RJ SUHVVH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6NDO 'DQPDUN IRUE\GH NULJVSURSDJDQGD"

IULKHGHQ K YGHGH 6RYMHWXQLRQHQV GHOHJHUHGH DW GHQ YDU DOW IRU

YDJ RJ EXUGH XGYLGHV WLO DW RPIDWWH HW NDWHJRULVN IRUEXG PRG

NULJVSURSDJDQGD 2J GHW EOHY DOWVn UHVXOWDWHW

$UWLNOHQ EOHY YHGWDJHW PHG VWHPPHU PRG PHG GHU

XQGORG DW VWHPPH ² RJ EODQGW GHP GHU VWHPWH LPRG YDU VRP

VDJW GH QRUGLVNH ODQGH

$OOLJHYHO Vn GHW XG WLO DW GHW IRONHWLQJVXGYDOJ GHU EHKDQGOHGH

ORYIRUVODJHW YDU YLOOLJW WLO DW VOXJH NDPHOHQ 0HQ Vn LQGWUDI GHQ

MXQL PHGGHOHOVH IUD 2VOR RP DW GHW QRUVNH RGHOVWLQJ KDYGH

IRUNDVWHW GHQ QRUVNH UHJHULQJV WLOVYDUHQGH IRUVODJ 2J GHW JDY

DQOHGQLQJ WLO DW GHW GDQVNH IRONHWLQJVXGYDOJ QX ILN EHW QNHOLJ

KHGHU RJ PHQWH DW GHW QRN YDU EHGUH Q UPHUH DW RYHUYHMH VD

JHQ IRUVODJHW YDU GHUPHG GURSSHW

0HQ KYDG VNDO GHU Vn VNH" )RONHWLQJHW KDU QHPOLJ OLJHIXOGW

GDJHQ HIWHU PHGGHOW VLW VDPW\NNH WLO DW UHJHULQJHQ UDWLILFHUHU

PHQQHVNHUHWWLJKHGVNRQYHQWLRQHUQH +HUYHG EOLYHU GLVVH MXULGLVN

ELQGHQGH IRU 'DQPDUN DOWVn RJVn GHQ DUW GHU J¡U GHW WLO HQ

SOLJW IRU RV DW LQGI¡UH VWUDIIHEXG PRG NULJVSURSDJDQGD 9HGWD

JHV HQ VnGDQ EHVWHPPHOVH LNNH J¡U 'DQPDUN VLJ VN\OGLJ L nEHQ

EDUW EUXG Sn VLQH LQWHUQDWLRQDOH IRUSOLJWHOVHU

-HJ NDQ NXQ W QNH PLJ WR O¡VQLQJHU DI GHQQH NRQIOLNW 5HJHULQ

JHQ NDQ UDWLILFHUH NRQYHQWLRQHQ PHQ WDJH IRUEHKROG PHG KHQ

V\Q WLO DUW

*DQVNH YLVW LQGHKROGHU NRQYHQWLRQHQ LQJHQ UHJOHU RP DGJDQJ

WLO DW WDJH IRUEHKROG 0HQ HIWHU DOPLQGHOLJ IRONHUHW Pn GHW QnU

NRQYHQWLRQHQ WLHU KHURP DQWDJHV DW IRUEHKROG NDQ WDJHV

1X NDQ GHW MR QRN IRU HQ RYHUIODGLVN EHWUDJWQLQJ VH QRJHW

EHV\QGHUOLJW XG RP YL WDJHU IRUEHKROG RYHU IRU HW IRUEXG PRG

NULJVSURSDJDQGD RJ VNHU GHW VNDO GHW QRN RJVn EOLYH XGQ\WWHW

SURSDJDQGDP VVLJW LPRG RV 0HQ GHW NDQ YL YLVW WDJH UROLJW

'HU HU Q SSH QRJHQ GHU YLO PLVW QNH RV IRU DW YLOOH KROGH HQ

G¡U nEHQ IRU DW NXQQH I¡UH DQJUHEVNULJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

'HQ DQGHQ O¡VQLQJ HU VLPSHOW KHQ DW ODGH Y UH DW UDWLILFHUH

NRQYHQWLRQHQ 'HW YLOOH HIWHU PLQ PHQLQJ LNNH Y UH QRJHQ

VW¡UUH XO\NNH .RQYHQWLRQHQ EOHY YHGWDJHW L RJ WU GHU L

NUDIW QnU GHQ HU EOHYHW UDWLILFHUHW DI VWDWHU 7LO GDWR HU GHQ

EOHYHW UDWLILFHUHW DI RWWH VWDWHU 'HW HU LNNH XW QNHOLJW DW GHQ

DOGULJ EOLYHU WLO YLUNHOLJKHG

1nU MHJ VLJHU DW MHJ L Vn IDOG YLOOH JU GH W¡UUH WnUHU HU GHW IRUGL

MHJ LNNH WURU DW GHQ VHOY RP GHQ WU GHU L NUDIW YLO NRPPH WLO DW

EHW\GH QRJHW Q YQHY UGLJW WLO EHVN\WWHOVH DI PHQQHVNHUHWWLJKH

GHUQH +YRU YLOOH GHW Y UH VWRUDUWHW RP GHU YLUNHOLJ HNVLVWHUHGH

HQ HIIHNWLY NRQYHQWLRQ KHURP GHU NXQQH SnEHUnEHV DI UXVVLVNH

F]HNLVNH XQJDUVNH JU VNH ERUJHUH RJ NXQQH I¡UH WLO DW GHUHV

VWDW DI HQ LQWHUQDWLRQDO GRPVWRO EOHY G¡PW IRU NU QNHOVHQ PHG

SOLJW WLO DW RSUHWWH VNDGHQ ² VnOHGHV VRP HXURS LVNH ERUJHUH L

YLGW RPIDQJ NDQ GHW HIWHU 'HQ HXURS LVNH 0HQQHVNHUHWWLJKHGV

NRQYHQWLRQ PHG WLOK¡UHQGH NRPPLVVLRQ RJ GRPVWRO PHG V GH

L 6WUDVVERXUJ

+HU NDQ GHW HQNHOWH PHQQHVNH GHU PHQHU VLJ NU QNHW NODJH

In ELVWDQG WLO DW I¡UH VLQ VDJ In DOOH NHQGVJHUQLQJHU LQGJnHQGH

XQGHUV¡JW RJ PnVNH WLO VOXW In GRP RYHU VWDWHQ RJ RSUHMVQLQJ

IRU OLGW VNDGH

6H GHW HU UHDOLWHWHU ² RJ MHJ KDU I¡OW GHW VRP HQ UHHO RJ EHW\G

QLQJVIXOG RSJDYH L HQ VWRU VDJV WMHQHVWH DW KDYH Y UHW PHGOHP

DI GHQ HXURS LVNH GRPVWRO IRU PHQQHVNHUHWWLJKHGHU

0HQ RP QRJHW WLOVYDUHQGH HU GHU LNNH WDOH L )RUHQHGH 1DWLRQHUV

PHQQHVNHUHWWLJKHGVNRQYHQWLRQ 'HW VLJHU VLJ VHOY DW 5XVODQG

RJ GH DQGUH GLNWDWXUVWDWHU KYRU PHQQHVNHU V\VWHPDWLVN KROGHV

L DYH DI GHW KHPPHOLJH SROLWLV WHUURU LNNH HW ¡MHEOLN NXQQH W QNH

VLJ DW XQGHUNDVWH VLJ HQ VnGDQ NRQWURO 0DQ Pn OH K¡MW YHG GHQ

EORWWH WDQNH KHURP 'HUIRU KDU GLVVH VWDWHU GD RJVn XQGHU WLOEOL

YHOVHQ DI NRQYHQWLRQHQ L )RUHQHGH 1DWLRQHU V¡UJHW IRU DW QHG

VWHPPH HWKYHUW IRUV¡J Sn DW HWDEOHUH HW YLUNHOLJW NRQWURODSSDUDW

5HVXOWDWHW HU EOHYHW GHQ UHQH OXIW Sn VLQ YLV HQ VM OGHQ YDUH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6NDO 'DQPDUN IRUE\GH NULJVSURSDJDQGD"

'HW HQHVWH PDQ IRUSOLJWHU VLJ WLO YHG DW UDWLILFHUH NRQYHQWLRQHQ

HU UHJHOP VVLJW DW DIJLYH UDSSRUWHU RP IRUDQVWDOWQLQJHU WUXIIHW WLO

RSI\OGHOVH DI NRQYHQWLRQHQ RJ JMRUWH IUHPVNULGW 'HW HU IULYLO

OLJW RP PDQ \GHUOLJHUH YLO DIJLYH HUNO ULQJ L KHQKROG WLO DUW

KYRUYHG DQGUH VWDWHU RSQnU UHW WLO DW NODJH WLO HQ NRPPLVVLRQ GHU

GRJ LQJHQWLQJ NDQ DIJ¡UH 2J OLJHOHGHV IULYLOOLJW RP PDQ YLO

WLOWU GH HQ SURWRNRO GHU JLYHU LQGLYLGHU DGJDQJ WLO DW NODJH

+HUYHG HU GHW Vn YLVHOLJW LQGUHWWHW DW NRQYHQWLRQHQ YLO IRUEOLYH

YLUNQLQJVO¡V GHU KYRU GHU YLUNHOLJ HU EUXJ IRU GHQ

$IJ¡UHOVHQ DI KYLONHQ DI GLVVH WR YHMH GHU VNDO I¡OJHV OLJJHU QX

L KYHUW IDOG IRUPHOW L UHJHULQJHQV KnQG )RONHWLQJHW KDU JLYHW

UHJHULQJHQ FDUWH EODQFKH EHP\QGLJHOVH WLO DW UDWLILFHUH 5HJHULQ

JHQ NDQ EHQ\WWH GHQQH Sn HQ DI WUH W QNHOLJH PnGHU

WLO DW UDWLILFHUH XGHQ IRUEHKROG

WLO DW UDWLILFHUH PHG IRUEHKROG RYHU IRU DUW RJ

WLO DW XQGODGH DW UDWLILFHUH

$I GLVVH WUH PXOLJKHGHU Pn YHO GHQ I¡UVWH DQVHV IRU SROLWLVN

XGHOXNNHW Vn O QJH )RONHWLQJHW LNNH ¡QVNHU DW YHGWDJH GHQ

IRUQ¡GQH QGULQJ DI VWUDIIHORYHQ 0HQ IRUPHOW VWnU GHW L UH

JHULQJHQV PDJW DW EHQ\WWH GHQ EODQNH EHP\QGLJHOVH WLO IRUEH

KROGVO¡V UDWLILNDWLRQ 'HW UHMVHU GHW VS¡UJVPnO RP )RONHWLQJHW

LNNH EXUGH NRPPH LQG Sn GHQ SUDNVLV DW J¡UH HW UDWLILNDWLRQV

VDPW\NNH EHWLQJHW DI DW GHU L IRUELQGHOVH PHG UDWLILNDWLRQHQ

WDJHV VnGDQQH IRUEHKROG VRP )RONHWLQJHW ILQGHU ¡QVNHOLJH

7DQNHQ PHG VDPW\NNHUHJOHQ L JUGO † HU MR GRJ DW YHO VNDO

UHJHULQJHQ I¡UH XGHQULJVSROLWLNNHQ PHQ XQGHU )RONHWLQJHWV

NRQWURO RJ OHGHOVH 1DWXUOLJYLV NDQ )RONHWLQJHW WLO HQKYHU WLG

LQGHQ UDWLILNDWLRQ HU VNHW LQGKHQWH GHW IRUV¡PWH YHG L HQ IRONH

WLQJVEHVOXWQLQJ DW SnO JJH UHJHULQJHQ DW WDJH YLVVH IRUEHKROG

0HQ GHW HU GRJ HQNOHUH Sn IRUKnQG DW J¡UH VDPW\NNHW EHWLQJHW

KHUDI

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

9DOJHW Pn DOWVn VWn PHOOHP GHQ DQGHQ RJ GHQ WUHGMH DI GH Q YQ

WH PXOLJKHGHU $I GLVVH HU GHQ WUHGMH YHO Q SSH PHJHW VDQGV\Q

OLJ 6HOY RP )RONHWLQJHW EORW KDU PHGGHOW VLW VDPW\NNH WLO UDWLIL

NDWLRQ RJ LNNH JMRUW GHW WLO HQ SOLJW IRU UHJHULQJHQ DW UDWLILFHUH

HU GHU YHO LNNH WYLYO RP DW )RONHWLQJHWV PHQLQJ HU DW GLVVH

NRQYHQWLRQHU E¡U UDWLILFHUHV

0DQ Pn GHUIRU WUR DW UHVXOWDWHW EOLYHU DW 'DQPDUN UDWLILFHUHU

NRQYHQWLRQHQ PHQ PHG IRUEHKROG RYHU IRU DUWLNHO

'HQQH L VLJ VHOY OLOOH VDJ nEQHU EOLNNHW IRU HW YLGHUH SHUVSHNWLY

'H IOHVWH OHGHQGH GDQVNH SROLWLNHUH HU LNNH OGUH HQG DW GH

KDU RSOHYHW )RUHQHGH 1DWLRQHUV WLOEOLYHOVH RJ GHQ O¡IWHOVH L

VLQGHW GHU IXOJWH KHUPHG 0DQ Vn KHQ WLO )RUHQHGH 1DWLRQHU

VRP GHQ IUHGVEHYDUHQGH DXWRULWHW L HQ Q\ YHUGHQ RJ VSHFLHOW WLO

JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ VRP GHW DXWRULWDWLYH XGWU\N IRU YHUGHQVRSL

QLRQHQ RJ YHUGHQVVDPYLWWLJKHGHQ

0nVNH KDU QRJOH VRP I HNV 'DQPDUNV )1 YHWHUDQ +HUPRG

/DQQXQJ EHYDUHW GHQQH WUR RJ UHVSHNW PHQ KRV GH IOHVWH DI RV

DQGUH HU GHQ JnHW WDEW XGVDW IRU HUIDULQJHUQHV LOOXVLRQVGU EHQGH

NHQGVJHUQLQJHU (IWHU DW JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ HU EOHYHW RYHU

VY¡PPHW DI OLOOHSXWVWDWHU XQGHUXGYLNOHGH DIK QJLJH RJ PDJ

WHVO¡VH KMHPPH PHQ Vn PHJHW GHVWR LYULJHUH HIWHU DW RUGQH

YHUGHQVDQOLJJHQGHU KDU JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ WDEW DO UHW WLO DW

J OGH VRP XGWU\N IRU HQ YHUGHQVRSLQLRQ 'HQ HU EOHYHW KMHP

VWHGHW IRU HQ VnNDOGW ªDQWLNRORQLDOLVWLVN© RJ ªDQWLLPSHULDOLVWLVN©

SURSDJDQGD RJ GHW YLO L YLUNHOLJKHGHQ VLJH HQ DQWL YHVWOLJ SURSD

JDQGD L KYLONHQ GH NRPPXQLVWLVNH VWDWHU PHG N¡OLJ NO¡JW XGQ\W

WHU 8 ODQGHQHV KDG WLO GH JDPOH NRORQLPDJWHU

'HU HU GHUIRU LQJHQ JUXQG WLO DW WDJH JHQHUDOIRUVDPOLQJVUHVROX

WLRQHU RJ NRQYHQWLRQHU IRU RSK¡MHGH XGWU\N IRU HQ YHUGHQVRSL

QLRQ VRP RJVn 'DQPDUN Pn DFFHSWHUH 6HOY L GH RSK¡MHGH

PHQQHVNHUHWWLJKHGVNRQYHQWLRQHU VNLQQHU HQVLGLJ SROLWLVN LGHR

ORJL LJHQQHP 0DQ VNXOOH YHO WUR DW PHQQHVNHUHWWLJKHGHU J OGHU

WLO IRUGHO IRU DOOH 0HQ L GHQ ¡NRQRPLVN VRFLDOH NRQYHQWLRQV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6NDO 'DQPDUN IRUE\GH NULJVSURSDJDQGD"

DUWLNHO VWN VLJHV GHW DW XGYLNOLQJVODQGHQH VHOY NDQ DIJ¡UH

L KYLONHQ XGVWU NQLQJ GH L IRUKROGHW WLO XGO QGLQJH YLO JDUDQWHUH

GHP GH L NRQYHQWLRQHQ DQHUNHQGWH ¡NRQRPLVNH UHWWLJKHGHU

DOWVn HQ KHOW nEHQ N\QLVN RJ VNDPO¡V GLVNULPLQDWLRQ PRG XG

O QGLQJH L 8 ODQGH

(W DQGHW HNVHPSHO , EHJJH NRQYHQWLRQHUV DUWLNHO KDYGH 8

ODQGHQH DOOHUHGH Sn HW WLGOLJW VWDGLXP InHW JHQQHPWYXQJHW RSWD

JHOVH DI HQ EHVWHPPHOVH RP UHW IRU DOOH IRON WLO QDWLRQDO VHOYEH

VWHPPHOVH ² VN¡QW VnGDQ UHW MR LNNH HU QRJHQ UHW IRU LQGLYLGHW

RJ GHUIRU LNNH K¡UHU KMHPH L GHQQH VDPPHQK QJ +HUPHG EOHY

L DUWLNOHUQHV DQGHW VW\NNH N GHW VDPPHQ GHW ¡PWnOHOLJH VS¡UJV

PnO RP ªVXYHU QLWHWHQ© RYHU QDWXUOLJH ULJGRPPH RJ UHVVRXUFHU

'HW XGWDOWHV VRP HW NRPSURPLV HIWHU ODQJYDULJH GU¡IWHOVHU DW

DOOH IRON IULW NDQ GLVSRQHUH RYHU GHUHV QDWXUJLYQH ULJGRPPH RJ

UHVVRXUFHU XGHQ GHUYHG DW J¡UH LQGJUHE L IRUSOLJWHOVHU KLGU¡UHQGH IUD

LQWHUQDWLRQDOW ¡NRQRPLVN VDPDUEHMGH GHU HU EDVHUHW Sn JHQVLGLJ IRUGHO RJ

L IRONHUHWWHQ

'H IUHPK YHGH RUG HU YDJH PHQ XGWU\N IRU GHQ UHWVWDQNH DW GHU

RJVn HU KHQV\Q DW WDJH WLO LQGJnHGH IRUSOLJWHOVHU RJ DOPLQGHOLJ

IRONHUHW 'HW HU QX EHV\QGHUOLJW DW PDQ L VDPPH NRQYHQWLRQ L HQ

VHQHUH DUWLNHO WU IIHU HQ EHVWHPPHOVH RP DW LQWHW L GHQQH

NRQYHQWLRQ ² DOWVn HM KHOOHU DUWLNHO VWN ² Pn IRUWRONHV VRP

HQ LQGVNU QNQLQJ L DOOH IRONV QDWXUOLJH UHW WLO IXOG RJ IUL Q\GHOVH

DI GHUHV QDWXUJLYQH ULJGRPVNLOGHU RJ UHVVRXUFHU 3XQNWXP +HU

PHG YDU DOWVn GHQ KHQYLVQLQJ WLO DIWDOHU RJ IRONHUHW GHU IDQGWHV

L DUWLNHO VWN VWU¡JHW , VLGVWH UXQGH KDYGH 8 ODQGHQH EHQ\W

WHW VLJ DI GHUHV VWHPPHIOHUWDO RJ GHW DOPLQGHOLJH ¡QVNH RP DW

NRPPH WLO YHMV HQGH WLO DW JHQQHPWYLQJH GHQQH EHVWHPPHOVH

/DG GHQQH OLOOH VDJ RP NULJVSURSDJDQGDIRUEXGHW Y UH RV HQ

DGYDUVHO RJ O UH /DG RV LNNH UHQGH RYHU HQGH DI UHVROXWLRQHU RJ

NRQYHQWLRQHU YHGWDJHW DI )RUHQHGH 1DWLRQHUV JHQHUDOIRUVDP

OLQJ /DG RV VH GHP DQ RJ LNNH JOHPPH DW GH RIWH HU XGWU\N IRU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

HQ HQVLGLJ DQWL YHVWOLJ LGHRORJL RJ SURSDJDQGD 6DJHQ HU YHO WLO

V\YHQGH RJ VLGVW GHQ DW YLVVH QREOH LQVWLQNWHU RJ LGHDOHU L RV

VHOY NDQ J¡UH RV WLO E\WWH IRU HQ VYLJDJWLJ SURSDJDQGD RJ N\QLVN

SROLWLVN XGQ\WWHOVH KHUDI 2UG HU Vn EHWDJHQGH +YHP HU LNNH

PRG NULJVSURSDJDQGD" 'HW HU Vn OHW DW EOLYH EHWDJHW 'HW HU

YDQVNHOLJHUH DW JHQQHPVNXH GHQ KXPEXJ GHU VNMXOHU RUGHQHV

YLUNHOLJH PHQLQJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

(W IUDJPHQW

(Q XQGHUV¡JHOVH DI DQVYDUHWV EHWLQJHOVHU HU LNNH GHW VDPPH VRP HQ

DQDO\VH DI DQVYDUVEHJUHEHW

'HU ILQGHV HQ EHW\GHOLJ OLWWHUDWXU RP EHJUHEHW DQVYDU L UHWOLJ

RJ PRUDOVN IRUVWDQG )RU GHW PHVWH GUHMHU GHQQH OLWWHUDWXU VLJ

RP XQGHU KYLONH EHWLQJHOVHU HQ SHUVRQ NDQ GUDJHV WLO DQVYDU

'HW V\QHV NODUW DW GHQ IXQGDPHQWDOH EHWLQJHOVH HU DW GHU PHQHV

DW Y UH EHJnHW HQ RYHUWU GHOVH DI HQ QRUP ² HQ IRUVHHOVH HOOHU

IRUEU\GHOVH 1nU HW DQVYDU J¡UHV J OGHQGH HU GHW DOWLG PHG GHQ

EHJUXQGHOVH DW GHU HU EHJnHW QRJHW GHU L PHGI¡U DI HQ YLV QRU

1RUGLVN JMHQNODQJ )HVWVNULIW WLO &DUO -DFRE $UQKROP 7DQXP V

8GRYHU GH J QJVH KnQGE¡JHU L VWUDIIHUHW RJ HWLN NDQ HNVHPSHOYLV DQI¡UHV

+DUDOG 2IVWDG )UHHGRP RI 'HFLVLRQ )UHHGRP DQG 5HVSRQVLELOLW\ HG

+HUEHUW 0RUULV 6WLJ -¡UJHQVHQ P IO 6N\OG RJ DQVYDU + /

$ +DUW 3XQLVKPHQW DQG 5HVSRQVLELOLW\ IRUVNHOOLJH DI LQGO JJHQH L

'HWHUPLQLVP DQG )UHHGRP LQ WKH $JH RI 0RGHUQ 6FLHQFH HG 6LGQH\ +RRN

- + & 6PDUW ª)UHH :LOO 3UDLVH DQG %ODPH© 0LQG -RKQ

&KDUYHW ª&ULWLFLVP DQG 3XQLVKPHQW© 0LQG / .HQQHU ª2Q

%ODPLQJª 0LQG 2OLYHU :HQGHOO +ROPHV 7KH &RPPRQ /DZ

II - / $XVWLQ ª,IV DQG &DQV© L 3KLORVRSKLFDO 3DSHUV -XVWXV

+DUWQDFN )LORVRILVNH (VVD\V RJ 3ROLWLN RJ )LORVRIL *LOEHUW 5\OH

&RQFHSW RI 0LQG 3HQJXLQ I $ & 0DF,QW\UH ª'HWHUPLQLVP©

0LQG - :LOVRQ ª)UHHGRP DQG &RPSXOVLRQ© 0LQG

+DVNHO )DLQ ª3UHGLFWLRQ DQG &RQVWUDLQW© 0LQG $QWRQ\ )OHZ

ª'HWHUPLQLVP DQG 5DWLRQDO %HKDYLRXU© 0LQG 5 & 6NLQQHU ª)UHH

GRP RI &KRLFH© 0LQG 3 + 1RZHOO 6PLWK ª,IV DQG &DQV©

7KHRULD +DUDOG 2IVWDG ©%HJUHEHW PRUDOVN DQVYDU© 7I5

5LFKDUG 7D\ORU ª, FDQ© 3K 5HYLHZ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

PDWLY RUGHQ LNNH EXUGH Y UH VNHW QRJHW GHU HU GDGHOY UGLJW

HOOHU IRUEXGW RJ VRP GHUIRU JLYHU DQOHGQLQJ WLO GHQ UHDNWLRQ GHU

EHVWnU L DW DQVYDUHW J¡UHV J OGHQGH 'HW I¡UVWH VNULGW L GHQQH

UHDNWLRQ JnU XG Sn DW NU YH GHQ DQVYDUOLJH WLO UHJQVNDE DW IRU

ODQJH HQ Q UPHUH UHGHJ¡UHOVH DI KDP IRU KYDG GHU HU VNHW +YLV

GHQQH JLYHU WLO UHVXOWDW DW HQ U NNH EHWLQJHOVHU DQVYDUVEHWLQJHO

VHUQH Pn DQVHV IRU RSI\OGW NHQGHV DQNODJHGH VN\OGLJ RJ LIDOGHU

HW DQVYDU KDQ P¡GHV PHG EHEUHMGHOVHU HOOHU L UHWOLJH IRUKROG

LG¡PPHV VWUDI HUVWDWQLQJ HOOHU DQGHQ IRUP IRU VDQNWLRQ

0HQ KYHP HU GHQ SHUVRQ GHU Sn GHQ VNLOGUHGH PnGH Pn VWn

WLO UHJQVNDE L DQOHGQLQJ DI HQ IRUPHQWOLJ RYHUWU GHOVH" +YHP HU

GHW GHU L GHQ IRUVWDQG HU DQVYDUOLJ DW GHW HU QHWRS KDP GHU VNDO

VYDUH Sn NODJHU PHG NUDY RP UHJQVNDE RJ IRUVYDUH VLJ RYHUIRU

NUDY RP DW VDQNWLRQHU VNDO EULQJHV L DQYHQGHOVH" 1RUPDOW HU GHW

GHQ SHUVRQ GHU DQWDJHV DW KDYH EHJnHW RYHUWU GHOVHQ DOWVn

IRUHWDJHW GHQ ORYVWULGLJH HOOHU GDGHOY UGLJH KDQGOLQJ 1RUPDOW

E UHU PDQ NXQ DQVYDU IRU VLQH HJQH KDQGOLQJHU RJ XQGODGHOVHU

0HQ GHW IRUHNRPPHU RJVn L YLVW RPIDQJ DW HQ SHUVRQ Pn VWn WLO

UHJQVNDE IRU KYDG DQGUH KDU JMRUW +YLV $ KDU PHGYLUNHW WLO HQ

IRUEU\GHOVH HOOHU IRUVHHOVH XGI¡UW DI % HOOHU KYLV $ KDU IRUV¡PW

DW RSI\OGH HQ SOLJW GHU SnKYLOHU KDP WLO DW LQVWUXHUH HOOHU I¡UH

WLOV\Q RJ NRQWURO PHG % NDQ $·V DQVYDU IRU % V KDQGOLQJHU I¡UHV

WLOEDJH WLO KDQV HJHQ PnGH DW IRUKROGH VLJ Sn 0HQ GHU IRUHNRP

PHU RJVn WLOI OGH L KYLONH $ XGHQ QRJHQ IRUP IRU PHGYLUNHQ

HOOHU IRUV¡PPHOVH Pn VYDUH IRU KYDG % KDU JMRUW 'HW NDQ I[

W QNHV DW HQ Y UWVKXVKROGHU XGHQ DW GHU Sn QRJHQ PnGH NDQ

O JJHV KDP QRJHW WLO ODVW Pn E UH DQVYDUHW IRU DW GHU L KDQV

Y UWVKXV IRUHJnU YLVVH XORYOLJKHGHU I[ XGVN QNQLQJ DI VSLULWXV

WLO PLQGUHnULJH HOOHU DW HQ PLQLVWHU Sn VDPPH PnGH Pn E UH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

DQVYDUHW IRU KYDG GHU VNHU LQGHQ IRU KDQV DGPLQLVWUDWLRQVRPUn

GH 0DQ WDOHU L Vn IDOG RP YLNDULHUHQGH DQVYDUOLJKHG

1nU GHW I¡UVW VWnU IDVW DW HQ YLV SHUVRQ HU GHQ GHU L Q YQWH

IRUVWDQG E UHU DQVYDUHW IRU HQ RYHUWU GHOVH DOWVn HU ªUHWWH VNDGH

YROGHU© LGHW GHW HU KDP GHU NDQ LQGWDOHV IRU DW VWn WLO UHJQVNDE

IRU HQ PRUDOVN HOOHU UHWOLJ GRPVWRO EOLYHU GHW Q VWH VS¡UJVPnO

DW DIJ¡UH RP KDQ L¡YULJW RSI\OGHU GH Q¡GYHQGLJH RJ WLOVWU NNH

OLJH EHWLQJHOVHU IRU DW NXQQH SnO JJHV HOOHU LIDOGH DQVYDU KYLONHW

YLO VLJH GHW VDPPH VRP DW P¡GHV PHG HQ VDQNWLRQ EHEUHMGHOVH

PLVELOOLJHOVH PRUDOVN LQGLJQDWLRQ YUHGH HUVWDWQLQJ VWUDI 'HW

HU QHPOLJ HQ G\EW IRUDQNUHW WUDGLWLRQHO RSIDWWHOVH DW GHU XG RYHU

GHW REMHNWLYH IRUKROG WLO RYHUWU GHOVHQ GHU OLJJHU L DW Y UH GHQ

GHU E UHU DQVYDUHW IRU GHQ WLOOLJH Pn NU YHV YLVVH VXEMHNWLYH

HOOHU SV\NLVNH EHWLQJHOVHU RSI\OGW IRU DW LIDOGH DQVYDU 'LVVH

EHWLQJHOVHU VDPOHV XQGHU QDYQ DI VN\OG , UHWOLJH IRUKROG HU GHW

L NRQWLQHQWDO UHW DOPLQGHOLJW DW RSGHOH GLVVH EHWLQJHOVHU L WR

JUXSSHU XQGHU QDYQ DI NUDY RP KHQKROGVYLV WLOUHJQHOVH RJ WLOUHJQH

OLJKHG PHGHQV PDQ L FRPPRQ ODZ ODQGHQH SOHMHU DW IRUHQH GHP

XQGHU QDYQ DI NUDY RP PHQV UHD .UDYHW RP WLOUHJQHOVH JnU XG Sn

DW RYHUWU GHOVHQ VNDO Y UH EHJnHW XQGHU YLVVH SV\NRORJLVNH

YLOMHP VVLJH RJ IRUVWDQGVP VVLJH RPVW QGLJKHGHU L JHUQLQJV

PDQGHQV VLQG GHU Sn V UOLJ PnGH NQ\WWHU KDQGOLQJHQ WLO KDP RJ

LNNH WLO WLOI OGLJH RPVW QGLJKHGHU 1RUPDOW NU YHV KYDG GHU

NDOGHV IRUV W XQGHUWLGHQ EORW XDJWVRPKHG VRP EHWLQJHOVH IRU

VWUDI .UDYHW RP WLOUHJQHOLJKHG JLN XG Sn DW DQVYDU XGHOXNNHV

GHUVRP JHUQLQJVPDQGHQ GD KDQ EHJLN RYHUWU GHOVHQ EHIDQGW VLJ

L HQ VM OHOLJ WLOVWDQG GHU DIYLJHU IUD GHW QRUPDOH YRNVQH LQGLYLGV

SV\NH 'HU NDQ KHU Y UH WDOH RP IRUELJnHQGH HOOHU YDULJH SV\NL

)RU GDQVN UHW VH 6WHSKDQ +XUZLW] 'HQ GDQVNH .ULPLQDOUHW $OP 'HO †

+HUPDQQ 0DQQKHLP ª3UREOHPV RI &ROOHFWLYH 5HVSRQVLELOLW\© 7KHRULD

I RPWDOHU GHQ V\VWHPDWLVNH RJ HIIHNWLYH PnGH KYRUSn PDQ

L W\VNH NRQFHQWUDWLRQVOHMUH EUDJWH YLNDULHUHQGH DQVYDU L DQYHQGHOVH ª7KH

LGHD ZDV WKDW HYHU\ SULVRQHU RXJKW WR IHHO UHVSRQVLEOH IRU DQ\ DFW FRPPLW

WHG E\ DQ\ RWKHU SULVRQHU ©

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

VNH IRUVW\UUHOVHU VLQGVV\JH HOOHU OLJQHQGH I QRPHQHU RP PDQ

JHOIXOG XGYLNOLQJ DI nQGVHYQHUQH nQGVVYDJKHG RJ OLJQHQGH

WLOVWDQGH HOOHU RP XQJ DOGHU

'HW IRUHJnHQGH VNHPDWLVNH ULGV DI DQVYDUVEHWLQJHOVHUQH HU

VNUHYHW PHG IRUWULQVYLV UHWWHQV IRUKROG IRU ¡MH 0HQ WLOVYDUHQGH

EHWLQJHOVHU NDQ IRUPXOHUHV RJVn KYDG PRUDOVN NODJH RJ GRP

DQJnU RPHQG ² GD PRUDOVNH QRUPHU RJ GRPPH LNNH IRUHOLJJHU

LQVWLWXWLRQHOW REMHNWLYHUHGH RJ DXWRULWDWLYW IRUPXOHUHGH VnOHGHV

VRP GH UHWOLJH ² LNNH PHG VDPPH IDVWKHG RJ SU FLVLRQ 2JVn

HIWHU J QJV PRUDOVN RSIDWWHOVH IRUXGV WWHU DQVYDU VN\OG DOWVn

YLVVH NUDY GHU Pn VWLOOHV WLO GHQ KDQGOHQGHV SV\NLVNH KDELWXV VRP

EHWLQJHOVH IRU DW KDQ NDQ G¡PPHV PRUDOVN 2JVn GHQ PRUDOVNH

EHG¡PPHOVH DFFHSWHUHU XQGVN\OGQLQJHU EDVHUHW Sn GHQ KDQGOHQ

GHV SV\NLVNH IRUKROG WLO KDQGOLQJHQ DOWVn PDQJOHQGH WLOUHJQHOVH

I[ ªMHJ JMRUGH GHW LNNH PHG YLOMH© ªGHW YDU HW XKHOG MHJ LNNH

NXQQH J¡UH IRU© RJ OLJHOHGHV XQGVN\OGQLQJHU EDVHUHW L GHQ

KDQGOHQGHV DQRUPDOH VLQGVWLOVWDQG DOWVn PDQJOHQGH WLOUHJQHOLJ

KHG I[ ªMHJ YDU KHOW XGH DI PLJ VHOY DI VNU N© 0HQ GHW HMHQ

GRPPHOLJH RJ LQWHUHVVDQWH HU DW GHQ PHJHW ULJKROGLJH ILORVRIL

VNH OLWWHUDWXU RP EHWLQJHOVHUQH IRU PRUDOVN DQVYDU LNNH KDQGOHU

RP GLVVH IUD UHWVIRUKROGHQH Vn YHONHQGWH XQGVN\OGQLQJHU PHQ

RP HQ DQGHQ GHU YHO RJVn NHQGHV L UHWVIRUKROG PHQ GpU NXQ

VSLOOHU HQ XQGHURUGQHW UROOH RJ NXQ VM OGHQW SnEHUnEHV QHPOLJ

DW KDQGOLQJHQ HU IRUHWDJHW XQGHU WYDQJ 0DQ PHQHU DW PRUDOVN

DQVYDU IRUXGV WWHU VN\OG L GHQ IRUVWDQG DW GHQ KDQGOHQGH NXQQH

KDYH KDQGOHW DQGHUOHGHV HQG KDQ JMRUGH L GHW ¡MHEOLN GD KDQ XGI¡UWH

GHQ GDGHOY UGLJH KDQGOLQJ +YLV GHWWH LNNH HU WLOI OGHW KYLV KDQ

YDU WYXQJHW WLO DW KDQGOH VRP KDQ JMRUGH NDQ KDQ LNNH G¡PPHV

PRUDOVN +HUYHG RSVWnU HQ U NNH SUREOHPHU GHU XGIRUGUHU WLO

ORJLVN ILORVRILVN DINODULQJ +YDG YLO GHW VLJH DW HQ SHUVRQ NXQQH

KDYH KDQGOHW DQGHUOHGHV HQG KDQ IDNWLVN JMRUGH ² DOWVn DW WLOY

UHOVHQ RJ EHJLYHQKHGHUQHV IRUO¡E NXQQH KDYH Y UHW DQGHUOHGHV

HQG GH IDNWLVN HU RJ KDU Y UHW" +YRUOHGHV NDQ YL GDQQH RV QR

JHQ PHQLQJ KHURP" +YRUOHGHV LV U NDQ GHW NRQVWDWHUHV LNNH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

EORW DW $ IDNWLVN LNNH PRGVWRG HQ IULVWHOVH PHQ \GHUOLJHUH DW

KDQ LNNH NXQQH PRGVWn GHQ DW GHW LNNH VWRG L KDQV PDJW DW

KDQGOH VRP PRUDOHQ NU YHU" +HUIUD JOLGHU SUREOHPDWLNNHQ

YLGHUH XG Sn GHW G\EH +DU GHW RYHUKRYHGHW PHQLQJ DW WDOH RP

DW QRJHW NXQQH Y UH DQGHUOHGHV HQG GHW IDNWLVN HU VSHFLHOW DW HW

PHQQHVNH NXQQH KDYH KDQGOHW DQGHUOHGHV HQG GHW IDNWLVN KDU

JMRUW" +YLV PDQ PHG HQ GHWHUPLQLVWLVN ILORVRIL DQWDJHU DW DOW

KYDG GHU VNHU VNHU L NUDIW DI XE¡QK¡UOLJH ORYH GHU SULQFLSLHOW

G Y V XQGHU IRUXGV WQLQJ DI YLVVH LQIRUPDWLRQV RJ LQWHOOLJHQV

EHWLQJHOVHU PXOLJJ¡U IRUXGVLJHOVH DI DOOH IRUO¡E RJVn PHQQHV

NHOLJH KDQGOLQJHU Pn GD LNNH NRQVHNYHQVHQ EOLYH DW DO PRUDOVN

EHEUHMGHOVH HU PHQLQJVO¡V RJ DO WDOH RP PRUDOVN DQVYDU LOOX

VRULVN"

'HW HU VRP MHJ EHJ\QGWH PHG DW VLJH IRUWULQVYLV KHURP GHQ

IRUHOLJJHQGH ILORVRILVNH OLWWHUDWXU RP DQVYDU KDQGOHU 0DQ PHUH

HOOHU PLQGUH WURU HOOHU IRUHJLYHU DW DQDO\VHUH DQVYDUVEHJUHEHW

0HQ GHW PDQ L YLUNHOLJKHGHQ J¡U HU DW XQGHUV¡JH HQ IXQGDPHQ

WDO DQVYDUVEHWLQJHOVH QHPOLJ GHQ DW PDQ KDU KDQGOHW DI ªIUL YLO

MH© 'HW PDQ EHVN IWLJHU VLJ PHG HU LNNH DQVYDUVEHJUHEHWV PH

QLQJ PHQ NULWHULHUQH HOOHU HW DI GLVVH IRU DW DQVYDU IRUHOLJJHU

0DQ XQGHUV¡JHU XQGHU KYLONH EHWLQJHOVHU HQ SHUVRQ NDQ VLJHV DW

Y UH DQVYDUOLJ IRU HQ YLV KDQGOLQJ 0HQ VYDUHW KHUSn JLYHU LQJHQ

RSO\VQLQJ RP KYDG GHW YLO VLJH DW SHUVRQHQ HU DQVYDUOLJ IRU

KDQGOLQJHQ

'HW HU PLQ RYHUEHYLVQLQJ DW HQ WLOIUHGVVWLOOHQGH EHKDQGOLQJ DI

SUREOHPHW RP VN\OG VRP EHWLQJHOVH IRU DQVYDU NXQ HU PXOLJ

XQGHU IRUXGV WQLQJ DI HQ LQGJnHQGH DQDO\VH DI DQVYDUVEHJUHEHWV

PHQLQJ -HJ WURU YLGHUH DW YLVVH IXQGDPHQWDOH XNODUKHGHU RJ

YLOGIDUHOVHU L GHQ IRUHOLJJHQGH OLWWHUDWXU QHWRS VN\OGHV HQ PDQJ

OHQGH DQDO\VH DI DQVYDUVEHJUHEHW +HQVLJWHQ PHG Q UY UHQGH

DIKDQGOLQJ HU DW \GH HW ELGUDJ WLO HQ DINODULQJ DI DQVYDUVEHJUHEHW

(Q YLJWLJ XQGWDJHOVH HU +DUW D VW I MIU I GHU LNNH KDU Y UHW

XGHQ EHW\GQLQJ IRU IUHPVWLOOLQJHQ KHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

RJ GHULJHQQHP JRGWJ¡UH HQ VnGDQ DQDO\VHV EHW\GQLQJ IRU SUR

EOHPHUQH RP VN\OG VRP DQVYDUVEHWLQJHOVH

$W E UH DQVYDUHW IRU GDJOLJ WDOH DW Y UH DQVYDUOLJ IRU HW IRUKROG

YLO VLJH DW Y UH GHQ GHU PHG UHWWH NDQ NU YHV WLO UHJQVNDE IRU IRUKRO

GHW

'HW IUHPJnU DI VnYHO MXULGLVN VRP GDJOLJGDJV VSURJEUXJ DW DQVYDU

HU QRJHW PDQ KDU IRU QRJHW RJ RYHUIRU QRJHQ 0DQ HU DQVYDUOLJ IRU

HW PRUG IRU HQ O¡JQ IRU DW GHU HU HOOHU LNNH HU RUGHQ L OHMUHQ

R V Y 0DQ HU DQVYDUOLJ RYHUIRU HQ GRPVWRO L YLGHVWH IRUVWDQG

GHW Y UH VLJ VWDWHQV SURIHVVLRQHOOH GRPPHUH GHQ RIIHQWOLJH

PHQLQJV GRPVWRO IRONHWLQJHW VRP SROLWLVN G¡PPHQGH LQVWDQV

PHGPHQQHVNHW HOOHU VLQ HJHQ VDPYLWWLJKHG /LJH VnYHO VRP GHQ

MXULGLVNH GRPI OGHOVH HU RJVn GHQ PRUDOVNH DIJ¡UHOVH ² RJ LNNH

PLQGVW GHQ GHU ILQGHU VWHG IRU HJHQ VDPYLWWLJKHGV IRUXP ²

UHVXOWDWHW DI HQ SURFHV .DIND ,QGNODJHW L GHQQH SURFHV HU GHQ

GHU SULPD IDFLH VWnU VRP GHQ VN\OGLJH IRUGL GHW QHWRS HU KDP GHU

KDU EHJnHW GHQ ªRQGH© PRUDOVN IRUG¡PPHOLJH HOOHU UHWVWULGLJH

KDQGOLQJ DFWXV UHXV HOOHU IRUGL KDQ VWnU L VnGDQW IRUKROG WLO DQGUH

SHUVRQHU DW KDQ Pn E UH DQVYDUHW IRU GHUHV KDQGOLQJHU 3URFHV

VHQ JnU XG Sn DW DIJ¡UH RP LQGVW YQWH WLO VLW IRUVYDU NDQ DQI¡UH

VnGDQQH REMHNWLYH UHWVP VVLJKHGVJUXQGH LV U Q¡GY UJH Q¡G

UHW RJ VDPW\NNH HOOHU VXEMHNWLYH XQGVN\OGQLQJHU PDQJOHQGH

WLOUHJQHOVH HOOHU WLOUHJQHOLJKHG DW KDQ Pn IULILQGHV VRP LNNH

VN\OGLJ $QVYDUHWV IRUELQGHOVH PHG HQ SURFHV IRUNODUHU DW GHW

DW Y UH DQVYDUOLJ IRU QRJHW FHQWUDOW NDQ EHW\GH WR IRUVNHOOLJH

WLQJ EHVWHPW L UHODWLRQ WLO SURFHVVHQV WR OHG $QNODJH RJ GRP

)RU GHW I¡UVWH DW Y UH GHQ GHU PHG UHWWH NDQ DQNODJHV DINU YHV

VYDU IRUNODULQJ )RU GHW DQGHW DW Y UH GHQ GHU GHVXGHQ RJVn

RSI\OGHU VN\OGEHWLQJHOVHUQH RJ GHUIRU PHG UHWWH NDQ GRPI OGHV

+YLV YL LQGGHOHU GRPI OGHOVHVEHWLQJHOVHUQH L WR JUXSSHU GH

-HJ ERUWVHU IUD EHYLVVS¡UJVPnO PHG KHQV\Q WLO RP GHQ DQNODJHGH KDU

EHJnHW GH KDQGOLQJHU KDQ DQNODJHV IRU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

VXEMHNWLYH GHU YHGU¡UHU VN\OGEHWLQJHOVHUQH RJ GH ªREMHNWLYH©

GHU L¡YULJW YHGU¡UHU GH RPVW QGLJKHGHU KYRUXQGHU KDQGOLQJHQ

HU EHJnHW NDQ YL RJVn VLJH DW DQVYDUOLJ L I¡UVWH EHW\GQLQJ HU GHQ

GHU RSI\OGHU GH REMHNWLYH EHWLQJHOVHU IRU GRPI OGHOVH DQVYDUOLJ

L GHQ DQGHQ EHW\GQLQJ GHQ GHU WLOOLJH RSI\OGHU GH VXEMHNWLYH

8QGHU GHWWH SXQNW VNDO MHJ Q UPHUH RPWDOH DQVYDU L GHQ

I¡UVWQ YQWH EHW\GQLQJ $OPLQGHOLJ VSURJEUXJ PDUNHUHU VRQ

GULQJHQ PHOOHP GH WR EHW\GQLQJHU GHUYHG DW PHGHQV IUDVHQ DW

Y UH DQVYDUOLJ IRU NDQ EHQ\WWHV LQGLVNULPLQHUHQGH L EHJJH EHW\G

QLQJHU ILQGHV GHU HQ DQGHQ YHQGLQJ GHU NDQ EHQ\WWHV RP RJ

NXQ EHQ\WWHV RP DQVYDU L I¡UVWQ YQWH EHW\GQLQJ RJ GHW HU

XGWU\NNHW DW E UH DQVYDUHW IRU -HJ YLO GHUIRU IRU NODUKHGHQV VN\OG

L GHW I¡OJHQGH NRQVHNYHQW DQYHQGH YHQGLQJHQ ªDW E UH DQVYDUHW

IRU© QnU GHU HU WDOH RP DQVYDU L I¡UVWQ YQWH EHW\GQLQJ RJ XG

WU\NNHW ªDW Y UH DQVYDUOLJ IRU© QnU GHU HU WDOH RP GHQ DQGHQ

EHW\GQLQJ

'HW YLO Y UH SUDNWLVN DW NQ\WWH V UOLJH QDYQH WLO DQVYDUHWV WR

IRUPHU 'D GHW DW E UH DQVYDUHW IRU HQ KDQGOLQJ EHW\GHU DW Y UH

GHQ GHU Pn VYDUH IRU GHQ L GHQ IRUVWDQG DW GHW HU KDP GHU NDQ

NU YHV WLO UHJQVNDE HU GHW ULPHOLJW KHUIRU DW EUXJH EHWHJQHOVHQ

UHJQVNDEVDQVYDU UHVS DW Y UH UHJQVNDEVDQYDUOLJ 2J GD GHW DW

Y UH DQVYDUOLJ IRU HQ KDQGOLQJ EHW\GHU DW Y UH GHQ GHU NDQ

GRPI OGHV IRU GHQV EHJnHOVH NDQ PDQ KHUIRU EUXJH XGWU\NNHW

GRPVDQVYDU UHVS DW Y UH GRPVDQVYDUOLJ

-IU KHUWLO 5RVV 'DQVN 6WDWVIRUIDWQLQJVUHW , XGJ † QRWH

RP GH IRUWRONQLQJVWYLYO GHU NDQ RSVWn QnU PDQ LNNH J¡U VLJ GHQQH VRQ

GULQJ NODU

'HWWH J OGHU QDWXUOLJYLV LNNH L UHIHUHUHQGH RPWDOH DI J QJVH WDOHPnGHU

5HJQVNDEVDQVYDUHW V\QHV DW Y UH RUGHWV RSULQGHOLJH RJ FHQWUDOH EHW\G

QLQJ ª'HW I¡UVWH OHG L RUGHW DQVYDU HU LNNH GHQ W\VNH SU SRVLWLRQ DQ VRP

DQVH DQJn R V Y PHQ HW JDPPHOW SU ILNV DQW VRP JHQILQGHV L W\VN

DQWZRUW JU VN DQWL R V Y RJ VRP EHW\GHU ªLPRG© ªRYHUIRU© , RUGHW OLJJHU

GHU DOWVn EnGH RSULQGHOLJW RJ DNWXHOW GHQ IRUHVWLOOLQJ DW DQVYDU HU QRJHW

PDQ KDU RYHUIRU HQ SHUVRQ VRP PDQ HU SOLJWLJ WLO DW VYDUH QnU KDQ NU YHU

HQ UHGHJ¡UHOVH 3DXO 'LGHULFKVHQ L 3HUVSHNWLY QU VLGH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

$W ªE UH DQVYDUHW IRU© HW YLVW IRUKROG EHW\GHU DOWVn DW Y UH

GHQ GHU ² RYHUIRU HW YLVW IRUXP ² Pn VWn WLO UHJQVNDE IRU IRUKRO

GHW 'HW HU NODUW DW PDQ I¡UVW RJ IUHPPHVW Pn E UH DQVYDUHW IRU

VLQH HJQH KDQGOLQJHU 'D GHWWH HU Vn VHOYI¡OJHOLJW DW GHW LNNH

WU QJHU WLO DW VLJHV ILQGHU GHQ YHQGLQJ GHU XGWU\NNHU DQVYDUV

UHJQVNDEHW IRUWULQVYLV DQYHQGHOVH QnU GHU HU WDOH RP DW E UH

DQVYDUHW IRU DQGUHV IRUKROG +YLV GHQ UHJQVNDEVDQVYDUOLJH L Vn

IDOG WLOOLJH HU GRPVDQVYDUOLJ WDOHU PDQ RP YLNDULHUHQGH DQVYDUOLJKHG

1RJOH PHQQHVNHU VRP I[ 'RVWR\HYVN\ NDQ RSOHYH HQ VN\OG

I¡OHOVH DI P\VWLVN DUW GHU InU GHP WLO DW PHQH DW GH Pn E UH

DQVYDUHW IRU RJ Y UH DQVYDUOLJH IRU DOW KYDG GHU VNHU L GHQQH

YHUGHQ DOW KYDG QRJHW PHQQHVNH IRUHWDJHU VLJ 2JVn -HVXV PHQ

WH DW E UH DOYHUGHQV VN\OG 0HQ KYLV YL KROGHU RV WLO HQ PHUH

MRUGEXQGHQ RJ ERUJHUOLJ W QNQLQJ HU GHW NXQ L XQGWDJHOVHVWLOI O

GH DW pQ SHUVRQ DQWDJHV DW E UH DQVYDUHW IRU KYDG DQGUH IRUHWD

JHU VLJ

5HJQVNDEVDQVYDU IRU DQGUHV KDQGOLQJHU IRUHNRPPHU LV U L

VDPDUEHMGVIRUKROG PHOOHP RYHURUGQHGH RJ XQGHURUGQHGH Sn

IRUVNHOOLJH WULQ 'HW NDQ I[ Y UH DW NDSWDMQHQ Sn HW VNLE DQVHV

IRU DW Y UH GHQ GHU E UHU DQVYDUHW IRU SDVVDJHUQHV YHOI UG RJ

UR RJ RUGHQ RPERUG 'HW YLO VLJH DW NDSWDMQHQ HU GHQ GHU RYHU

IRU HW YLVW IRUXP SDVVDJHUQH UHGHULHW Pn VWn WLO UHJQVNDE IRU

KYDG GHU IRUHWDJHV DI PDQGVNDEHW RPERUG 3DVVDJHUHU RJ UHGHU

NDQ KROGH VLJ WLO NDSWDMQHQ PHG NUDY RP XQGHUV¡JHOVH UHGH

J¡UHOVH JHQRSUHWWHOVH RJ HYHQWXHOW YLGHUHSODFHULQJ DI DQVYDUHW

'HW HU QHPOLJ LNNH VLNNHUW DW NDSWDMQHQ RJVn HU GRPVDQVYDUOLJ

ª0RWKHU OLWWOH KHDUW RI PLQH© KH VDLG KH KDG EHJXQ XVLQJ VXFK VWUDQJH

FDUHVVLQJ ZRUGV DW WKDW WLPH ªOLWWOH KHDUW RI PLQH P\ MR\ EHOLHYH PH

HYHU\RQH LV UHDOO\ UHVSRQVLEOH WR DOO PHQ DQG IRU HYHU\WKLQJ , GRQ·W NQRZ

KRZ WR H[SODLQ LW WR \RX EXW , IHHO LW LV VR SDLQIXOO\ HYHQ $QG KRZ LV LW

ZH ZHQW RQ WKHQ OLYLQJ JHWWLQJ DQJU\ DQG QRW NQRZLQJ© )UD 7KH %URWKHUV

.DUDPD]RY FLWHUHW HIWHU )UHHGRP DQG 5HVSRQVLELOLW\ HG +HUEHUW 0RUULV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

IRU PDQGVNDEHWV KDQGOLQJHU DOWVn HU YLNDULHUHQGH DQVYDUOLJ IRU

GLVVH

6nGDQW YLNDULHUHQGH DQVYDU IRUHNRPPHU L UHWVIRUKROG EHJUXQ

GHW LV U L EHYLVP VVLJH RPVW QGLJKHGHU L IRUELQGHOVH PHG WUDQJ

WLO VW UN SU YHQWLRQ 6nOHGHV E UHU I[ HIWHU GDQVN UHW UHGDNWLR

QHQ IRU HW KHU L ULJHW WU\NW SHULRGLVN VNULIW DQVYDUHW IRU VNULIWHWV

LQGKROG IRUVnYLGW GHW KLGU¡UHU IUD HQ XQDYQJLYHQ IRUIDWWHU RJ

GHW JDQVNH XGHQ KHQV\Q WLO QRJHQ GLUHNWH PHGYLUNHQ HOOHU

LQGLUHNWH VN\OG PDQJOHQGH RPVRUJ L YDOJ LQVWUXNWLRQ RJ WLOV\Q

PHG GH DQVDWWH IUD KDQV VLGH 0HQ VnGDQQH WLOI OGH HU VM OGQH

RJ VW¡GHU DQ PRG J QJV PRUDORSIDWWHOVH GHU Q SSH L QRJHW

WLOI OGH YLO DFFHSWHUH YLNDULHUHQGH DQVYDUOLJKHG

5HJQVNDEVDQVYDUHW IRU XQGHURUGQHGHV KDQGOLQJHU YLO QRUPDOW

Y UH IRUEXQGHW GHOV PHG OHGHUHQV DQVYDU IRU HJQH KDQGOLQJHU WLO

RSI\OGHOVH DI GH SOLJWHU GHU SnKYLOHU KDP VRP OHGHU RJ GHOV PHG

HW DQVYDU IRU GHQ XQGHURUGQHGH RYHUIRU GHQ RYHURUGQHGH 'HWWH

DQVYDU NDQ LJHQ VHOY GHOYLV Y UH HW UHJQVNDEVDQVYDU IRU DQGUH

XQGHURUGQHGH 'HW NDQ I[ W QNHV DW GHU RPERUG Sn VNLEHW HU HQ

OHGHQGH PDVNLQPHVWHU GHU RYHUIRU NDSWDMQHQ Pn E UH DQVYDUHW

VWn WLO UHJQVNDE IRU DOOH IRUKROG YHGU¡UHQGH PDVNLQUXPPHW

2J VnOHGHV IUHPGHOHV .RPPDQGRYHMHQV WULQ YLO RIWH WLOOLJH Y UH

HQ WULQI¡OJH DI DQVYDUVIRUD

'DJOLJVSURJHWV YHQGLQJ ª$ HU DQVYDUOLJ IRU [© NDQ DOW HIWHU

KYDG [ VWnU IRU EHW\GH IRUVNHOOLJW

+YLV [ GHULPRG VWnU IRU HW PnO GHU ¡QVNHV UHDOLVHUHW HQ IXQN

WLRQ GHU VNDO XG¡YHV HOOHU OLJQHQGH HU PHQLQJHQ DW XGSHJH $

VRP GHQ UHJQVNDEVDQVYDUOLJH GHUVRP PnOHW LNNH UHDOLVHUHV

IXQNWLRQHQ LNNH XGI¡UHV Sn WLOIUHGVVWLOOHQGH YLV +YLV [ EHWHJQHU

HQ HQNHOW EHVWHPW KDQGOLQJ GHU IRUYHQWHV XGI¡UW DI $ IRUHOLJJHU

VLPSHOW DQVYDU IRU HJHQ KDQGOLQJ 'HW VDPPH HU WLOI OGHW GHU

VRP [ EHWHJQHU HQ VLPSHO IXQNWLRQ GHU NDQ IRUYHQWHV XGI¡UW

3UHVVHORY QU DI DSULO † MIU 6WHSKDQ +XUZLW] D VW † ,9

RJ 9

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

GLUHNWH DI $ I[ DW V¡UJH IRU DW SRUWHQ OXNNHV KYHU DIWHQ +YLV [

GHULPRG EHWHJQHU HW PHUH DOPLQGHOLJW KROGW PnO SDVVDJHUQHV

YHOI UG RUGHQHQV RSUHWKROGHOVH IUHPVNDIIHOVH DI IRUV\QLQJHU WLO

HQ K U UHWWLGLJ IXOGHQGHOVH DI HW E\JQLQJVY UN R V Y HOOHU IXQN

WLRQ 3RVW RJ 7HOHJUDIY VHQHW RJ PDQJH DQGUH ªY VHQHU© VRP

XPXOLJW NDQ W QNHV YLUNHOLJJMRUW HOOHU XGI¡UW GLUHNWH JHQQHP $ V

HJQH KDQGOLQJHU YLO PHQLQJHQ Y UH DW GHU SnKYLOHU $ GHW RYHQ

IRU RPWDOWH OHGHUDQVYDU DOWVn HQ NRPELQDWLRQ DI UHJQVNDEVDQ

VYDU GHOV IRU DQGUHV XQGHURUGQHGHV RJ GHOV IRU HJQH KDQGOLQ

JHU OHGHOVH RJ WLOV\Q

1RJOH LOOXVWUDWLRQHU 8GVDJQHW ª(LFKPDQQ YDU DQVYDUOLJ IRU

PLOOLRQHU M¡GHUV G¡G© NDQ DOW HIWHU GHQ VDPPHQK QJ KYRUL GHW

IRUHNRPPHU EHW\GH IRUVNHOOLJW 'HW NDQ EHW\GH DW (LFKPDQQ

RYHUIRU +LWOHU YDU UHJQVNDEVDQVYDUOLJ IRU XGI¡UHOVHQ DI GHQ

IXQNWLRQ DW RPEULQJH PLOOLRQHU M¡GHU 0HQ GHQ PHVW Q UOLJ

JHQGH IRUVWnHOVH LV U QnU GHW IRUHNRPPHU L IRUELQGHOVH PHG

RPWDOHQ DI HQ SURFHV PRG PDQGHQ HU DW (LFKPDQQ RSI\OGWH

DOOH VWUDIEDUKHGVEHWLQJHOVHUQH GH REMHNWLYH VnYHO VRP GH VXEMHN

WLYH RJ DW KDQ GHUIRU PHG UHWWH NXQQH VnYHO NU YHV WLO UHJQVNDE

IRU GLVVH GUDE VRP GRPI OGHV IRU GHP , I¡UVWH WLOI OGH ILJXUHU

ª PLOOLRQHU M¡GHUV G¡G© VRP HW PnO GHU VNDO UHDOLVHUHV L GHW

DQGHW VRP HQ IRUEU\GHOVH GHU VNDO VWUDIIHV ² 1nU $ RYHUJLYHU

HW EUHY WLO % GHU KDU SnWDJHW VLJ DW SRVWH GHW RJ VLJHU ª1X HU GX

DQVYDUOLJ IRU DW EUHYHW EOLYHU UHWWLGLJW DIVHQGW© HU PHQLQJHQ

¡MHQV\QOLJW DW IUHPK YH DW GHU QX SnKYLOHU % GHQ SOLJW DW SRVWH

EUHYHW RJ DW KDQ GHUIRU HU UHJQVNDEVDQYDUOLJ E UHU DQVYDUHW

IRU DW GHWWH VNHU UHWWLGLJW (U % VN\OG L DW EUHYHW LNNH DIVHQGHV

UHWWLGLJW HU KDQ WLOOLJH GRPVDQVYDUOLJ 'HU IRUHOLJJHU KHU VLPSHOW

DQVYDU IRU HJHQ KDQGOLQJ 'HW VDPPH HU WLOI OGHW QnU PDQ VLJHU

DW GHW HU YLFHY UWHQ GHU HU DQVYDUOLJ IRU E UHU DQVYDUHW IRU DW

SRUWHQ OXNNHV RP DIWHQHQ *HQQHP GHQQH YHQGLQJ LGHQWLILFHUHU

PDQ VLPSHOWKHQ YLFHY UWHQ VRP GHQ KYHP HQ EHVWHPW SOLJW

SnKYLOHU +YLV PDQ GHULPRG VLJHU DW SROLWLPHVWHUHQ L .¡JH HU

DQVYDUOLJ IRU UR RJ RUGHQ L GHQQH E\ HOOHU DW I QJVHOVGLUHNW¡UHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

HU DQVYDUOLJ IRU DW IDQJHUQH LNNH XQGVOLSSHU HOOHU DW JXYHUQ¡UHQ

L HW NRORQLRPUnGH HU DQVYDUOLJ IRU PLOOLRQHU PHQQHVNHUV OLY

HOOHU DW VLNNHUKHWVUnGHW HU DQVYDUOLJ IRU RSUHWKROGHOVH DI LQWHUQD

WLRQDO IUHG RJ VLNNHUKHG ² Vn HU GHU L DOOH WLOI OGH WDOH RP HW

OHGHU HOOHU IXQNWLRQVDQVYDU HW UHJQVNDEVDQVYDU GHOV IRU HJQH

KDQGOLQJHU OHGHOVH RJ WLOV\Q GHOV IRU DQGUHV KDQGOLQJHU

'HW HU NODUW DW OHGHUHQV UHJQVNDEVDQVYDU IRU HJQH KDQGOLQJHU

KYLV IHMO HU EHJnHW RJ VN\OGEHWLQJHOVHUQH RSI\OGW WLOOLJH HU HW

GRPVDQVYDU 'HW HU GHULPRG VRP Q YQW LNNH DOPLQGHOLJW DW

KDQV UHJQVNDEVDQVYDU IRU DQGUHV KDQGOLQJHU WLOOLJH HU HW YLNDUL

HUHQGH GRPVDQVYDU -HJ PLQGHU RP DW KYLV GHU IRUHOLJJHU PHG

YLUNHQ HOOHU PDQJOHQGH LQVWUXNWLRQ WLOV\Q RJ NRQWURO HU OHGHUHQ

GRPVDQVYDUOLJ IRU HJQH IRUKROG 'LVVH IRUKROG NDQ EHO\VHV

JHQQHP UHJOHUQH RP PLQLVWUHV SROLWLVNH RJ UHWOLJH DQVYDU L HW

SDUODPHQWDULVN GHPRNUDWL

3ROLWLVN HU HQ PLQLVWHU UHJQVNDEVDQVYDUOLJ RYHUIRU )RONHWLQJHW

IRU HWKYHUW RIIHQWOLJW DQOLJJHQGH GHU IDOGHU LQGHQIRU KDQV DGPL

QLVWUDWLRQVRPUnGH 'HWWH DQVYDU HU XGWU\NNHOLJW VLNUHW L GHQ

GDQVNH *UXQGORYV † GHU VLJHU DW HWKYHUW PHGOHP DI )RONHWLQ

JHW PHG GHWWHV VDPW\NNH NDQ EULQJH HWKYHUW RIIHQWOLJW DQOLJJHQ

GH XQGHU IRUKDQGOLQJ RJ GHURP VNH PLQLVWHUHQV IRUNODULQJ

0LQLVWHUHQ NDQ DOWVn LNNH VHOYRP GHW GUHMHU VLJ RP IRUKROG KDQ

LNNH XPLGGHOEDUW KDU KDIW QRJHW DW J¡UH PHG DIYLVH IRUHVS¡UJ

VOHQ VRP VLJ XYHGNRPPHQGH RJ KHQYLVH WLO GHQ XQGHURUGQHGH

P\QGLJKHG GHU XPLGGHOEDUW KDU KDIW PHG VDJHQ DW J¡UH 9LGHUH

YLO KDQ SROLWLVN NXQQH EOLYH JMRUW GRPVDQVYDUOLJ IRU HJQH KDQG

OLQJHU KYLONHW YLO VLJH DW KDQ KYLV KDQ KDU EODPHUHW VLJ SROLWLVN

YLO NXQQH EOLYH P¡GW PHG HW PLVWLOOLGVYRWXP GHU PHGI¡UHU KDQV

DIJDQJ VRP PLQLVWHU 0HQ GHU YLO SROLWLVN RJVn NXQQH EOLYH WDOH

RP HW YLNDULHUHQGH DQVYDU IRU XQGHUJLYQHV KDQGOLQJHU 'HW HU

LNNH XDOPLQGHOLJW DW HQ PLQLVWHU OLJHVRP HQ JHQHUDO GHU KDU WDEW

HW DIJ¡UHQGH VODJ UDPPHV DI PLVWLOOLG EORW IRUGL GHU LQGHQ IRU

KDQV DGPLQLVWUDWLRQVRPUnGH KDU IXQGHW PLVEUXJ HOOHU VNDQGDOHU

VWHG XDQVHW DW GLVVH Sn LQJHQ PnGH NDQ O JJHV KDP WLO ODVW 'HW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

HU OGJDPPHO VNLN DW RPEULQJH GHQ OHGHU XQGHU KYLV VW\UH XO\N

NHU UDPPHU IRONHW , UHWOLJ KHQVHHQGH NDQ HQ PLQLVWHU GHULPRG

NXQ J¡UHV DQVYDUOLJ IRU DQGUHV ² .RQJHQV PHGPLQLVWUHV RJ

XQGHURUGQHGHV ² KDQGOLQJHU L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG DOPLQGHOL

JH UHJOHU RP PHGGHODJWLJKHG RJ IRUV¡PPHOLJKHG MIU ORY RP

PLQLVWUHV DQVYDUOLJKHG QU DI DSULO 'HU IRUHNRP

PHU DOWVn KHU LNNH YLNDULHUHQGH DQVYDUOLJKHG

$W Y UH DQVYDUOLJ IRU HW IRUKROG EHW\GHU DW Y UH GHQ GHU PHG UHWWH NDQ

GRPI OGHV KHUIRU ª$QVYDU© HU HW W€ W€ EHJUHE

-HJ JnU QX RYHU WLO DW RPWDOH DQVYDU L EHW\GQLQJ DI GRPVDQVYDU

DOWVn DQYHQGHOVH DI V WQLQJHQ ª$ HU DQVYDUOLJ IRU [© IRU GHUPHG

DW VLJH DW $ RSI\OGHU VDPWOLJH EHWLQJHOVHU GH VXEMHNWLYH VnYHO

VRP GH REMHNWLYH GHU HU Q¡GYHQGLJH RJ WLOVWU NNHOLJH IRU DW

GRPI OGHV LG¡PPHV VWUDI HOOHU HUVWDWQLQJ P¡GHV PHG EHEUHM

GHOVH 'HW HU NODUW DW GRPVDQVYDUHW IRUXGV WWHU UHJQVNDEVDQ

VYDUHW $ NDQ NXQ G¡PPHV PHG UHWWH IRU HQ RYHUWU GHOVH XQGHU

IRUXGV WQLQJ DI DW KDQ PHG UHWWH NDQ NU YHV WLO UHJQVNDE IRU

GHQ HOOHU DW RSI\OGH VDPWOLJH EHWLQJHOVHU IRU GRPI OGHOVH Pn

Q¡GYHQGLJYLV LQYROYHUH DW RSI\OGH GH REMHNWLYH EHWLQJHOVHU

KHUIRU GHU HU Q¡GYHQGLJH RJ WLOVWU NNHOLJH IRU DW $ NDQ NU YHV

WLO UHJQVNDE

1nU V WQLQJHQ ª$ HU DQVYDUOLJ IRU [© DQYHQGHV PHG GHQQH

PHQLQJ VWnU [ DOWLG IRU HQ RYHUWU GHOVH HQ UHWOLJ VWUDIEDU HOOHU HQ

PRUDOVN IRUG¡PPHOLJ KDQGOLQJ , GHW I¡OJHQGH YLO MHJ IRU DW

XQGJn LGHOLJ GREEHOWRPWDOH DI GHOV UHWOLJH GHOV PRUDOVNH IRU

KROG IRUWULQVYLV KDYH UHWVIRUKROG IRU ¡MH 'HW NDQ Vn VHQHUH

GU¡IWHV KYRUYLGW GH DQI¡UWH V\QVSXQNWHU PXWDWLV PXWDQGL NDQ

DQWDJH DW J OGH RJVn IRU PRUDOVNH IRUKROG 9LGHUH YLO MHJ OLJHOH

GHV IRU VLPSHOKHGV VN\OG KYDG GHQ UHWOLJH VDQNWLRQ DQJnU KROGH

PLJ XGHOXNNHQGH WLO VWUDI RJ VH ERUW IUD DW GHW HU PXOLJW DW $

LNNH EORW PHG UHWWH NDQ VWUDIIHV PHQ RJVn VNDO VWUDIIHV L GHQ

IRUVWDQG DW GHU SnKYLOHU P\QGLJKHGHUQH HQ SOLJW WLO DW GUDJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

KDP WLO DQVYDU RJ GRPI OGH KDP 0HG HW QHXWUDOW XGWU\N NDQ

PDQ VLJH DW $ HU KMHPIDOGHQ WLO VWUDI

0HG GLVVH IRUHQNOLQJHU LQ PHQWH NDQ PDQ VLJH DW XGWU\NNHW

ªDW $ HU DQVYDUOLJ IRU [© EHW\GHU GHW VDPPH VRP DW $ PHG

UHWWH NDQ VWUDIIHV IRU [ -HJ UHMVHU QX GHW VS¡UJVPnO KYDG GHU

Q UPHUH OLJJHU KHUL IRUVnYLGW DQJnU GHQ YHQGLQJ DW $ PHG UHWWH

NDQ VWUDIIHV +YDG GHU L GHW I¡OJHQGH VLJHV KHURP J OGHU Sn

JDQVNH VDPPH PnGH RP UHJQVNDEVDQVYDUHWV XGVDJQ RP DW $

PHG UHWWH NDQ NU YHV WLO UHJQVNDE IRU HW YLVW IRUKROG

$W VLJH DW QRJHW VNHU PHG UHWWH LQGHKROGHU L MXULGLVN WDOH HQ

KHQYLVQLQJ WLO HQ VRP JLYHQ IRUXGVDW UHWVRUGHQ I[ GHQ GDQVNH

'HW XGWU\NNHU DW LI¡OJH GHQQH UHWVRUGHQV UHJOHU HU GHQ SnJ OGHQ

GH KDQGOHPnGH WLOODGW PXOLJYLV HQGRJ SnEXGW VRP SOLJW $W VLJH

NRQNUHW DW SHUVRQHQ $ PHG UHWWH NDQ VWUDIIHV IRU JHUQLQJHQ [ HU

DOWVn GHW VDPPH VRP DW RPWDOH HQ NRQNUHW UHWVVLWXDWLRQ EHVWHPW

GHUYHG DW UHWVRUGHQHQV DOPLQGHOLJH UHJOHU HU EUDJW WLO DQYHQGHOVH

Sn IRUHOLJJHQGH NHQGVJHUQLQJHU $W SnVWn DW $ HU DQVYDUOLJ IRU [

HU GHW VDPPH VRP DW K YGH DW GHU IRUHOLJJHU YLVVH NHQGVJHUQLQ

JHU I[ DW $ Sn HQ KDP WLOUHJQHOLJ PnGH KDU P\UGHW % GHU LI¡OJH

GHQ J OGHQGH GDQVNH VWUDIIHORY J¡U KDP KMHPIDOGHQ WLO VWUDI

'HW HU GHQQH VDPPHQK QJ PHOOHP EHWLQJHQGH NHQGVJHUQLQ

JHU RJ EHWLQJHW UHWVI¡OJH GHU EULQJHV WLO XGWU\N L DQVYDUVXGVDJ

QHW 'HQQH VDPPHQK QJ HU LNNH ªQDWXUOLJ© NDXVDO HOOHU ORJLVN

PHQ HNVLVWHUHU NXQ L NUDIW DI UHWVUHJOHQ GHUYHG DW NHQGVJHUQLQ

JHU EHG¡PPHV Sn JUXQGODJ DI UHWVUHJOHU $QVYDUHW HU XGWU\N IRU

HQ UHWOLJ EHG¡PPHOVH RJ GHQQH EHVWnU LJHQ L HW GLUHNWLYLVN QRU

PDWLYW NUDY VRP NRQNOXVLRQ L HQ VOXWQLQJ 'D GH RJ GH NHQGV

JHUQLQJHU IRUHOLJJHU NRUW $·V VN\OG RJ GD ORYHQ HU VnGDQ RJ

VnGDQ I¡OJHU GHW DW $ VNDO VWUDIIHV $OWVn DW $ HIWHU GDQVN UHW

HU DQVYDUOLJ IRU [ NDQ RPVNULYHV WLO HW GLUHNWLYLVN NUDY RP DW $

VNDO VWUDIIHV IRUGL KDQ HU VN\OGLJ HOOHU WLO HQ LQGLNDWLYLVN Sn

VWDQG RP DW HW VnGDQW NUDY I¡OJHU QnU GDQVN UHW EULQJHV WLO DQ

YHQGHOVH Sn IRUHOLJJHQGH NHQGVJHUQLQJHU 7LO Q UPHUH IRU

NODULQJ KHUDI Pn WR YLJWLJH V\QVSXQNWHU IUHPKROGHV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

2YHQVWnHQGH W\GQLQJ DI DQVYDUVXGVDJQHW HU WYHW\GLJW 'HU

WDOHV GHOV RP DW GHW NDQ RPVNULYHV WLO HW NUDY DOWVn HW GLUHNWLYLVN

XGVDJQ GHOV RP DW GHW NDQ W\GHV VRP HQ SnVWDQG DOWVn HW LQGL

NDWLYLVN XGVDJQ +YDG HU PHQLQJHQ" 0HQLQJHQ HU DW DQVYDU

VXGVDJQHW DOW HIWHU RPVW QGLJKHGHUQH NDQ IXQJHUH Sn GHQ HQH

HOOHU DQGHQ PnGH 'HWWH VNDO NXQ NRUW EHU¡UHV GD GHQQH WYHW\

GLJKHG LNNH HU QRJHW V UNHQGH IRU DQVYDUVXGVDJQ PHQ JHQILQ

GHV L DOOH XGVDJQ RP NRQNUHWH UHWVIRUKROG

/DG RV W QNH RV DW $·V IDGHU HIWHU DW $ KDU Y UHW LQGYLNOHW L

QRJOH VSHNWDNOHU V¡JHU UnG KRV HQ DGYRNDW RJ DW GHQQH WLO RS

O\VQLQJ RP VLWXDWLRQHQV DOYRU IRUW OOHU IDGHUHQ DW GHW LNNH NDQ

EHWYLYOHV DW $ HIWHU ORYHQ HU DQVYDUOLJ IRU YLVVH RYHUJUHE ,

GHQQH VLWXDWLRQ HU DQVYDUVXGVDJQHW ¡MHQV\QOLJW PHQW UHQW LQIRU

PDWRULVN 'HW HU HW RSO\VHQGH XGVDJQ RP J OGHQGH UHW PHQ HU

LNNH L VLJ VHOY HW UHWOLJW XGVDJQ HW GLUHNWLY VRP OHG DI GDQVN UHW

2J GHQQH RSO\VQLQJ EHW\GHU L YLGHUH DQDO\VH DW GHW HU VDQGV\Q

OLJW DW HQ GRPPHU RP VDJHQ EULQJHV IRU UHWWHQ YLO ILQGH $

VN\OGLJ WLO VWUDI

1nU GHULPRG DQNODJHP\QGLJKHGHQ XQGHU HQ SURFHV PRG $

J¡U J OGHQGH DW KDQ HU DQVYDUOLJ IRU HQ YLV ORYRYHUWU GHOVH HU

GHW LNNH PHQLQJHQ DW RSO\VH GRPPHUHQ RP KYDG GHU HU J O

GHQGH UHW DOWVn RSO\VH KDP RP KYRUOHGHV KDQ VDQGV\QOLJYLV YLO

DIJ¡UH VDJHQ , GHQQH VLWXDWLRQ IXQJHUHU DQVYDUVXGVDJQHW VRP

HW NUDY RP DW $ VNDO VWUDIIHV 'HQ RIIHQWOLJH DQNODJHU RPWDOHU

LNNH KYDG GHU HU UHW PHQ J¡U UHWWHQV QRUPDWLYH NUDY J OGHQGH

'HQ RIIHQWOLJH DQNODJHU VWnU LNNH VRP GHQ UnGJLYHQGH DGYRNDW

XHQJDJHUHW LDJWWDJHQGH XGHQIRU UHWWHQ RP KYLONHQ KDQ PHGGH

OHU YLVVH RSO\VQLQJHU 'HQ RIIHQWOLJH DQNODJHU RPWDOHU LNNH UHW

WHQ PHQ WDOHU UHWWHQV HJHW VSURJ +DQ OLJHVRP LGHQWLILFHUHU VLJ

6H $OI 5RVV 'LUHFWLYHV DQG 1RUPV MIU 7I5 RJ 2P

5HW RJ 5HWI UGLJKHG I

2P 5HW RJ 5HWI UGLJKHG †

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


6N\OG DQVYDU RJ VWUDI

PHG UHWVRUGHQHQ RJ IUHPI¡UHU L GHQV QDYQ GHQV NUDY KDQ J¡U

UHWWHQ J OGHQGH

+YDG HQWHQ DQVYDUVXGVDJQHW IXQJHUHU VRP HW NUDY HOOHU HQ

SnVWDQG HU GHWV HPQH VDPPHQK QJHQGH PHOOHP VN\OG RJ VWUDI DOWVn

GHQ VDPPHQK QJ GHU L NUDIW DI UHWVUHJOHQ EHVWnU L DW YLVVH

NHQGVJHUQLQJHU EHJUXQGHU DW $ HU VN\OGLJ RJ GHUPHG LJHQ DW $

VNDO VWUDIIHV

'HW NDQ Y UH IULVWHQGH DW PHQH DW DQVYDUHW EHWHJQHU HQWHQ

GHQ HQH HOOHU GHW DQGHW DI GH IRUEXQGQH OHG DOWVn HQWHQ GH EHWLQ

JHGH NHQGVJHUQLQJHU DW $ Sn VN\OGLJ PnGH KDU EHJnHW HW PRUG

HOOHU GHQ EHWLQJHGH I¡OJH DW KDQ HU KMHPIDOGHQ WLO VWUDI )ULVWHO

VHQ RSVWnU GHUYHG DW GHU NDQ SnYLVHV HQ IDVW LQGDUEHMGHW VSURJ

EUXJ GHU V\QHV DW NXQQH WDJHV WLO LQGW JW IRU HQ VnGDQ RSIDWWHOVH

9L NDQ Sn GHQ DQGHQ VLGH W QNH RV HQ VDPWDOH HIWHU GHWWH

P¡QVWHU

² 'X PHQHU DW $ HU DQVYDUOLJ IRU GHQ JDPOH GDPHV G¡G

+YRUIRU GHW"

² -R IRU MHJ Pn DQVH GHW IRU EHYLVW DW GHW YDU KDP GHU PHG

IRUV W NRP VWU\NQLQ L KHQGHV NDIIH XGHQ DW GHU IRUHOLJJH V UOLJ

SV\NLVN XQRUPDOLWHW GHU NXQQH IULWDJH KDP IRU VN\OG

, GHWWH U VRQQHPHQW V\QHV DQVYDUHW DW Y UH RSIDWWHW VRP HQ

I¡OJH DI DW GH EHWLQJHGH NHQGVJHUQLQJHU IRUHOLJJHU DOWVn DW Y UH

XGWU\N IRU GHQ UHWVI¡OJH DW $ HU KMHPIDOGHQ WLO VWUDI

0HQ YL NDQ RJVn W QNH RV HQ VDPWDOH VnOHGHV

² 'X PHQHU DW $ E¡U VWUDIIHV IRU GHQ JDPOH GDPHV G¡G

+YRUIRU GHW"

² -R IRU HIWHU GH IRUHOLJJHQGH RSO\VQLQJHU Pn MHJ DQVH DW GHW

HU KDP GHU HU GHQ DQVYDUOLJH RJ LNNH % GHU NXQ IXQJHUHGH VRP

HW UHGVNDE IRU $

'HWWH XGWU\N GHU Sn Vn WU IIHQGH PnGH Y NNHU GHQ IRUHVWLOOLQJ DW UHWWHQV

ªJ\OGLJKHG© HOOHU ªNUDIW© EULQJHV L GLUHNWLYLVN DQYHQGHOVH KDU GHVY UUH LNNH

QRJHW VLGHVW\NNH Sn HQJHOVN

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,, )ULKHG UHW RJ PRUDO

, GHQQH VDPPHQK QJ V\QHV DQVYDUHW DW VWn VRP EHWHJQHOVH

IRU GHW GHU EHJUXQGHU VWUDIIHNUDYHW DOWVn GH EHWLQJHGH NHQGVJHUQLQ

JHU

6DJHQ NDQ LPLGOHUWLG LNNH RSIDWWHV Sn GHQ PnGH DW DQVYDU

VRP Vn PDQJH DQGUH EHJUHEHU IXQJHUHU PHG IRUVNHOOLJW EHW\G

QLQJVLQGKROG HIWHU GHQ VDPPHQK QJ KYRUL XGWU\NNHW IRUHNRP

PHU 'HU HU QHPOLJ LQWHW L YHMHQ IRU L VDPPH VDPPHQK QJ DW

DQYHQGH DQVYDUVXGVDJQHW Sn GH DQJLYQH WR PnGHU 0DQ NDQ

VLJH DW $ HU DQVYDUOLJ IRU GHQ JDPOH GDPHV G¡G IRUGL KDQ KDU

NRPPHW VWU\NQLQ L KHQGHV NDIIH RJ IRUGL KDQ HU DQVYDUOLJ IRU

KHQGHV G¡G VNDO KDQ VWUDIIHV

'HW VNXOOH LNNH Y UH VY UW DW VH DW IRUNODULQJHQ HU DW DQVYDU HU

HW V\VWHPDWLVN W€ W€ EHJUHE 6SURJEUXJHQ XGWU\NNHU VLJ VRP RP

DQVYDU HU QRJHW GHU RSVWnU RJ HNVLVWHUHU VRP HW IRUELQGHQGH OHG

PHOOHP EHWLQJHGH NHQGVJHUQLQJHU RJ EHWLQJHW I¡OJH 6HOYI¡OJHOLJ

HNVLVWHUHU GHU LQWHW VnGDQW OHG $OW KYDG GHU IRUHOLJJHU HU GHQ

UHWOLJH IRUELQGHOVH DI NHQGVJHUQLQJHU RJ I¡OJH

$W DQVYDUHW HU XGHQ VHPDQWLVN UHIHUHQV EHW\GHU LNNH DW DQ

VYDUVXGVDJQ HU LOOXVRULVNH VRP JHQVWDQGVO¡VH 'HUHV IXQNWLRQ HU

DW XGWU\NNH VDPPHQK QJHQ PHOOHP VN\OG RJ VWUDI EHWLQJHGH

NHQGVJHUQLQJHU RJ EHWLQJHW I¡OJH 'H NDQ HIWHU RPVW QGLJKH

GHUQH DQYHQGHV VnOHGHV DW RSP UNVRPKHGHQ IRUWULQVYLV UHWWHV

HQWHQ PRG GH EHWLQJHGH NHQGVJHUQLQJHU VN\OGHQ HOOHU PRG

I¡OJHQ NUDYHW RP VWUDI

$OI 5RVV ª7€ 7€© )HVWVNULIW WLO +HQU\ 8VVLQJ I +DUY / 5

I /HWWXUH GL ILORVRILD GHO GLUHWWR 8QLYHUVLWD GL 7RULQR I

6SDQVN RYHUV WWHOVH EHV¡UJHW DI *HQDULR 5 &DUULR %XHQRV $LUHV

MIU 2P 5HW RJ 5HWI UGLJKHG †

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%HUOLQJVNH 7LGHQGH PDM

'H IRUHQHGH 1DWLRQHU

, GLVVH XJHU IRU nU VLGHQ P¡GWHV L 6DQ )UDQFLVFR UHSU VHQWDQ

WHU IRU VWDWHU WLO GHQ NRQIHUHQFH KYLV UHVXOWDW EOHY GH )RUHQH

GH 1DWLRQHUV SDJW 'HQ YDUHGH IUD GHQ DSULO WLO GHQ MXQL

GHQ GDJ SDJWHQ EOHY XQGHUVNUHYHW ² RPWUHQW Sn GHQ nUVGDJ

IRU 9HUVDLOOHV WUDNWDWHQ MXQL KYRUYHG )RONHIRUEXQGHW

EOHY VWLIWHW RJ nU HIWHU :LHQHUNRQJUHVVHQV VOXWDNW MXQL

KYRUYHG JUXQGODJHW IRU GHQ HXURS LVNH NRQFHUW EOHY ODJW

(IWHU GH WUH VW¡UVWH NULJH L Q\HUH WLG 1DSROHRQVNULJHQH GHQ

I¡UVWH RJ GHQ DQGHQ YHUGHQVNULJ HU VWDWHUQH P¡GWHV L KnEHW RP

JHQQHP UHWOLJ SROLWLVNH DUUDQJHPHQWHU DW NXQQH VNDEH JUXQGOD

JHW IRU HQ YDULJ IUHG 'HW Pn GHVY UUH LQGU¡PPHV DW GHW YDU

GHW I¡UVWH DI GLVVH WUH IRUV¡J GHU O\NNHGHV EHGVW , HW nUKXQGUH

GH YDU GHU ERUWVHW IUD VnGDQQH PLQGUH ULYQLQJHU

VRP .ULP NULJHQ RJ GHQ IUDQVN W\VNH NULJ IUHG L YHUGHQ

, GHWWH nUKXQGUHGHV I¡UVWH WLnU WURHGH PDQJH PHQQHVNHU DW NULJ

YDU HW RYHUVWnHW I QRPHQ XIRUHQHOLJW PHG WLGHQV K¡MH FLYLOOLVD

WLRQ $N KYRU IRUDQGUHW

'HW HU QDWXUOLJYLV KHOW XGHOXNNHW LQGHQ IRU HQ NURQLNV UDPPHU

DW IRUV¡JH HQ VDPOHW YXUGHULQJ DI KYDG )1 KDU EHW\GHW JHQQHP

nU 0HQ GHU NDQ Y UH SODGV WLO DW IUHPGUDJH HQNHOWH WU N L

XGYLNOLQJHQ

)1·V HUNO UHGH KRYHGIRUPnO HU DW VLNUH LQWHUQDWLRQDO IUHG L

YHUGHQ 2J GHW YDU L SDJWHQ IRUXGVDW DW RUJDQLVDWLRQHQ VNXOOH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

XGVW\UHV PHG GH IRUQ¡GQH PLOLW UH PDJWPLGOHU WLO DW KnQGK YH

IUHGHQ 'HW HU NODUW DW GHU KHUPHG V\QWHV DW IRUHOLJJH HW JUXQG

ODJ GHU nEQHGH Q\H SHUVSHNWLYHU IRU GDQVN VLNNHUKHGVSROLWLN RJ

PLOLW URUGQLQJ .XQQH GHU Y UH WYLYO RP DW YL VRP HW OLOOH RJ

IUHGVHOVNHQGH ODQG PHG WUR Sn UHW IUHPIRU PDJW PnWWH E\JJH

YRU VLNNHUKHG Sn )1·V XQLYHUVHOOH JDUDQWL RJ EHJU QVH YRU

PLOLW URUGQLQJ WLO YRUW ELGUDJ WLO YHUGHQVRUJDQLVDWLRQHQV VW\UNHU"

6nGDQ WHJQHGH ELOOHGHW VLJ YLVWQRN IRU GH IOHVWH RJ GD LV U IRU

'HW UDGLNDOH 9HQVWUH IRUGL GHW Q\ O\VV\Q IDOGW Vn JRGW L WUnG PHG

GHWWH SDUWLV WUDGLWLRQHOOH LGHRORJL 0HQ GHW YDUHGH MR LNNH O QJH

I¡U NHQGVJHUQLQJHUQH EHJ\QGWH DW WDOH GHUHV HJHW VSURJ $OOHUHGH

In PnQHGHU HIWHU SDJWHQV XQGHUWHJQHOVH IDOGW DWRPERPEHQ RYHU

-DSDQ 'HQ KDYGH Y UHW KROGW KHPPHOLJ IRU UXVVHUQH RJ PnWWH

KRV GHP QDWXUOLJW IUHPNDOGH I¡OHOVHU DI IU\JW PLVWUR RJ XQGHUOH

JHQKHG 'HQ NROGH NULJ EU¡G XG RJ XQGHUPLQHUHGH GHUYHG GHQ

HQLJKHG PHOOHP VWRUPDJWHUQH GHU YDU SDJWHQV IRUXGV WQLQJ

+HUPHG PnWWH HQKYHU WDQNH RP DW YLUNHOLJJ¡UH SDJWHQV SODQ RP

HQ I OOHV VWnHQGH K U WLO UnGLJKHG IRU 6LNNHUKHGVUnGHW DQVHV IRU

VNULQODJW %HV WWHOVHQ DI &]HNRVORYDNLHW L YLUNHGH Sn PDQ

JH GDQVNH VRP HW FKRN GHU nEQHGH ¡MQHQH IRU IRUVNHOOHQ PHO

OHP LGp RJ YLUNHOLJKHG ,QGHQ IRU GH WUH VWRUH SDUWLHU VRFLDOGH

PRNUDWHUQH 9HQVWUH RJ NRQVHUYDWLYH LQGVn PDQ L VWLJHQGH JUDG

Q¡GYHQGLJKHGHQ DI DW E\JJH YRU VLNNHUKHG Sn DOOLDQFHU XGHQ IRU

)1 PHGHQV GH UDGLNDOH YHGEOHY DW KROGH LGHHUQHV IDQH K¡MW RJ

PHQH DW YRU VLNNHUKHG NXQQH E\JJHV Sn UHWOLJH JDUDQWLHU RJ

UHVSHNW IRU UHWI UGLJKHG (QGQX L NXQQH -¡UJHQ -¡UJHQVHQ

L )RONHWLQJHW YHQGW PRG $WODQWSDJWHQ KHQYLVH WLO DW 'DQPDUN

XGHQ IRU GHQQH LNNH YLOOH Y UH RYHUODGW WLO VLJ VHOY IRU

ªHQGQX EHVWnU GD )1 RJ GH VWRUH GHPRNUDWLVNH PDJWHU KDU JDUDQWHUHW GH VPn

QDWLRQHU IUHG RJ VLNNHUKHG RJ PHG 6LNNHUKHGVUnGHW VRP GHQ LQVWLWXWLRQ KYRU

ODQGH GHU I¡OHU VLJ WUXHW KDU UHW WLO DW LQGDQNH GHUHV VDJ Pn YL KDYH JUXQG WLO DW

YHQWH DW XG¡YHOVH DI YROG PRG HW OLOOH IUHGHOLJW IRON YLO GUDJH NRQVHNYHQVHU HIWHU

VLJ ©

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'H IRUHQHGH 1DWLRQHU

7UR RJ KnE HU VN¡QQH PHQ VDQGKHGHQ HU VW¡UVW RJ GHQ Pn DFFHS

WHUHV KYRU XEHKDJHOLJ GHQ HQG HU 9L Vn KYRUOHGHV 5XVODQG

IDVWKROGW VLW MHUQJUHE RP VDWHOOLWVWDWHUQH ‘VWW\VNODQG

8QJDUQ &]HNRVORYDNLHW XGHQ DW GHU NRP DQGHW HQG

RUG IUD )1 RJ 9HVWHQV VWRUPDJWHU RJ DQGHUOHGHV NXQQH GHW

LNNH Y UH 9L YHG DW KYLV ,VUDHO VNDEW DI )1 KDYGH E\JJHW VLQ

VLNNHUKHG Sn )1 HNVLVWHUHGH GHW LNNH L GDJ

cUHW HIWHU DW SODQHUQH RP HW QRUGLVN IRUVYDUVIRUEXQG VRP GH

UDGLNDOH NXQQH DFFHSWHUH YDU VWUDQGHGH RJ 1$72 VRP GH

UDGLNDOH LNNH YLOOH Y UH PHG WLO YDU VNDEW VNHWH GHU QRJHW VRP

IRU HQ WLG EO VWH Q\W OLY L WURHQ Sn )1 VRP IUHGHQV RSUHWKROGHU

'HW YDU .RUHD DNWLRQHQ GHU ILN IRON WLO DW WUR DW QX YDU GHW

EOHYHW DOYRU PHG )1 VRP YnEHQI¡UHQGH RUGHQVPDJW 0HQ GHW

YDU HQ LOOXVLRQ $NWLRQHQ YDU 'H IRUHQHGH 6WDWHUV NULJ WLO LP¡GH

JnHOVH DI HW NRPPXQLVWLVN IRUV¡J Sn DW IRUU\NNH PDJWEDODQFHQ

L 'HW IMHUQH ‘VWHQ ,QGVDWVHQ EOHY IRU SFW EnUHW DI 86$ 2J

QnU GHW O\NNHGHV DW RPVY¡EH GHQ PHG )1·V YHOVLJQHOVH L IRUP

DI QRJOH UHVROXWLRQHU L 6LNNHUKHGVUnGHW VN\OGWHV GHW XGHOXNNHQ

GH HQ WHNQLVN ERPPHUW IUD 6RYMHW XQLRQHQV VLGH VRP LNNH YLO

JHQWDJH VLJ 6RYMHW KDYGH L SURWHVW PRG )1·V KROGQLQJ WLO .RP

PXQLVWNLQD ER\NRWWHW 6LNNHUKHGVUnGHW RJ YDU DOWVn LNNH L VWDQG

WLO PHG VLW YHWR DW IRUKLQGUH UHVROXWLRQHUQH

6HQHUH KHQ KDU )1·V IUHGVEHYDUHQGH DNWLRQHU L *D]D &RQJR

RJ Sn &\SHUQ YLVW DW GHW L YLVVH NRQIOLNWVLWXDWLRQHU HU PXOLJW IRU

)1 QnU VWRUPDJWHUQH HU HQLJH DW HWDEOHUH HW RUGHQVSROLWL GHU

PnVNH NDQ IRUKLQGUH LOGHQ L DW EU\GH XG L O\V OXH 0HQ PDQ Pn

EHVWHPW LNNH IRUYHNVOH GHQQH EHVNHGQH RUGHQVVW\UNH UHNUXW

WHUHW DI GH VPn PDJWHU PHG GHQ RSULQGHOLJW SnW QNWH )1 K U

2J PDQ VNDO KHOOHU LNNH IRUYHQWH DW GLVVH IRUV¡J EORW HU GH

I¡UVWH VSLUHU WLO QRJHW PHUH EHW\GQLQJVIXOGW 0DQ E¡U KXVNH DW

&RQJR DNWLRQHQ XGYLNOHGH VLJ WLO HW PLOLW UW HYHQW\U GHU OHW

NXQQH KDYH XGYLNOHW VLJ WLO HQ NDWDVWURIH DW *D]D VW\UNHUQH

PnWWH KMHPNDOGHV GHW ¡MHEOLN GD 1DVVHU WURHGH DW QX YDU WLGHQ

LQGH WLO DW J¡UH GHW DI PHG ,VUDHO RJ DW ¡VWPDJWHUQHV SURWHVW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

PRG VnGDQQH DNWLRQHUV ORYOLJKHG HIWHU SDJWHQ L I¡UWH )1

XG L HQ NULVH Sn VS¡UJVPnOHW RP KYHP GHU K IWHGH IRU XGJLIWHU

QH WLO GHP HQ VWULG GHU I¡UWH YLGHUH WLO NUDY RP ¡VWPDJWHUQHV

XGHOXNNHOVH IUD *HQHUDOIRUVDPOLQJHQ RJ GHUYHG EUDJWH KHOH

RUJDQLVDWLRQHQV HNVLVVWHQV L DOYRUOLJ IDUH 7URGV HQ ODQJ U NNH

DQVWUHQJHOVHU HU GHW HQGQX LNNH O\NNHGHV DW ILQGH IUHP WLO HQ

RUGQLQJ YHGU¡UHQGH IUHPJDQJVPnGH RJ ILQDQVLHULQJ DI NRP

PHQGH IUHGVEHYDUHQGH DNWLRQHU 'HW HU GHUIRU NORJW LNNH DW

VWHPPH IRUYHQWQLQJHUQH IRU K¡MW

, YRUH GDJH HU GHU Q SSH PDQJH GHU IRUWVDW Q UHU LOOXVLRQHU RP

)1 VRP IUHGHQV KnQGK YHU L PHGI¡U DI UHVSHNW IRU GH UHWVSULQ

FLSSHU GHU HU QHGODJW L SDJWHQ )RON Pn HIWHUKnQGHQ KDYH O UW

DW LQGVH DW KnEHW RP DW RUJDQLVDWLRQHQ VNXOOH NXQQH VSLOOH HQ

VnGDQ UROOH HU XIRUHQHOLJW PHG GHW VWRUSROLWLVNH OLYV IXQGDPHQ

WDOH ORYH RJ NHQGVJHUQLQJHU 'HW YLO DOGULJ Y UH UHWOLJH KHQV\Q

GHU HU DIJ¡UHQGH IRU HQ VWRUPDJWV KDQGOLQJHU QnU YLWDOH LQWHUHV

VHU VWnU Sn VSLO %DJ GHW LGHRORJLVNH WnJHVO¡U GHU VNDO SXWWH IRON

EOnU L ¡MQHQH RJ GHUIRU VHOY HU HW HIIHNWLYW NDPSPLGGHO VWnU GH

UHQH PDJWSROLWLVNH NHQGVJHUQLQJHU RJ NU IWHU GHU LNNH NHQGHU

WLO DW U¡GPH )UHGHQ L YHUGHQ EHURU LNNH Sn RUG RJ DIWDOHU PHQ

Sn DW PDJWEDODQFHQ PHOOHP GH WR VQDUW WUH VXSHUPDJWHU NDQ

WLOSDVVHV Vn OLJHY JWLJW DW LQJHQ DI SDUWHUQH IULVWHV WLO DW IRUV¡JH

DW IRUVN\GH GHQ WLO HJHQ IRUGHO ² VnGDQ VRP GHW VNHWH I¡UVW L

.RUHD VHQHUH L 9LHWQDP , I¡UVWH WLOI OGH EDNNHGH GHQ HXUR

S LVN OLEHUDOH YHUGHQ Vn JRGW VRP HQVWHPPLJW RS RP 86$·V

DNWLRQ LQGWLO GHQ EUHGGHJUDG EOHY RYHUVNUHGHW L GHW DQGHW

WLOI OGH KDU RSLQLRQHQ OLJH Vn HQVUHWWHW IRUG¡PW $PHULND

PRUDOVN +YDG HU IRUVNHOOHQ Sn .RUHD RJ 9LHWQDP" , I¡OWH

YL Vn GHW GLUUHGH L KYHU QHUYH DW YRU HNVLVWHQV VWRG Sn VSLO KYLV

86$ LNNH YDU L VWDQG WLO DW G PPH RS PRG GHW NRPPXQLVWLVNH

IRUV¡J Sn EDODQFHIRUVN\GQLQJ , GDJ KDU 1$72 EHYLUNHW HQ VWD

ELOLVHULQJ DI GHQ HXURS LVNH IURQW 2J GHUIRU HU YL WLOE¡MHOLJH WLO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'H IRUHQHGH 1DWLRQHU

DW JOHPPH KYDG GHU VWDGLJ HU GHQ IXQGDPHQWDOH VDQGKHG VRP

JUXQGODJ IRU GDQVN VLNNHUKHGVSROLWLN

8GHQ 86$·V PLOLW UPDJW L U\JJHQ YLOOH 'DQPDUN L O¡EHW DI NRUW WLG

GLUHNWH HOOHU LQGLUHNWH Y UH XQGHUODJW 6RYMHWXQLRQHQ PHG VDPPH VWDWXV VRP

GH ¡YULJH YDVDOVWDWHU

'HU HU GHP GHU JHUQH LP¡GHVHU HQ VnGDQ XGYLNOLQJ 2J GHW

HU GD KHOW IRUVWnHOLJW DW GH EHQ\WWHU HWKYHUW PLGGHO WLO DW DQJULEH

86$ RJ XQGHUPLQHUH GHWV PRUDOVNH SRVLWLRQ L RSLQLRQHQ LV U

YHG XVWDQGVHOLJH DQJUHE Sn RJ GHPRQVWUDWLRQHU PRG $PHULNDV

SROLWLN L 6\G¡VWDVLHQ 0HQ IRU GHP DI RV GHU LNNH LP¡GHVHU HQ

VnGDQ XGYLNOLQJ PHG JO GH RJ VRP PHG U GVHO W QNHU Sn F]H

NHUQHV VN EQH HU GHW XWLOJLYHOLJ GnUVNDE IRUOHGW DI PDVVHPHGL

HUQHV RJ PDVVHVXJJHVWLRQHQV HQVUHWWHQGH NUDIW DW VOXWWH RS RP

GHWWH K\OHNRU

+YLV GHW HU ULJWLJW VRP MHJ VDJGH I¡U DW GHU L GDJ Q SSH HU

PDQJH GHU Q UHU LOOXVLRQHU RP )1 VRP DNWXHO IUHGVEHYDUHQGH

PDJW L YHUGHQ Vn J OGHU GHW VDPPH LNNH QnU EOLNNHW IRUWRQHU

VLJ XG L IUHPWLGHQ +HU HU VWDGLJ SODGV IRU ¡QVNHW QNQLQJ DG

PRGXP (HQ 9HUGHQ IRUGL GH EORNHUHQGH NHQGVJHUQLQJHU HU

PLQGUH KnQGJULEHOLJH 'HU HU GD VWDGLJ RJVn GHP GHU IDEOHU RP

)1 VRP GHW I¡UVWH VNULGW PRG HQ YHUGHQVUHJHULQJ VRP GH ORYHU

VNDO Y UH HQ YLUNHOLJKHG LQGHQ 'H )RUHQHGH 1DWLRQHU )UHG

RJ )UHPVNULGW V 6QDUW VOnU NORNNHQ RJ MHJ PRGWDJHU JHUQH

Y GGHPnO

'HW HU GHQ JDPOH WDQNH RP YHUGHQVIUHG DG UHWWHQV YHM PDQ

LNNH NDQ VOLSSH 1nU YL KDU NXQQHW HWDEOHUH HW VWDWVOLJW VDPIXQG

KYRU NRQIOLNWHU IRU GH PHVWH XGOLJQHV DG UHWWHQV YHM RJ LNNH DG

GHQ YROGHOLJH PDJWV KYRUIRU VNXOOH Vn LNNH GHW VDPPH NXQQH

ODGH VLJ J¡UH L GHW LQWHUQDWLRQDOH VDPIXQG" $OWVn ODG RV RSUHWWH

HQ YHUGHQVUHJHULQJ

0DQ RYHUVHU DW UHW DOGULJ KDU HNVLVWHUHW VRP EORW LGp PHQ

DOWLG VRP HW PRGVW\NNH DI I\VLVN PDJW YROG 'HW HU YLOGOHGHQGH

DW WDOH RP UHW RJ PDJW VRP WR PRGVDWWH DI KLQDQGHQ XDIK QJL

JH WLQJ 'H HU WR VLGHU DI VDPPH VDJ 5HWWHQ HU LQJHQWLQJ KYLV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

LNNH GHQ KnQGK YHV PHG I\VLVN PDJW YROG 1nU HW IUHGHOLJW

VWDWVVDPIXQG RYHUKRYHGHW HU PXOLJW VN\OGHV GHW WR IXQGDPHQWD

OH NHQGVJHUQLQJHU

DW YROGVPLGOHUQH RJ UHWWHQ WLO DW EHQ\WWH GHP HU PRQRSROL

VHUHW Sn VWDWHQV K QGHU K U SROLWL UHWVIXOGE\UGHQGH P\QGLJKH

GHU PHGHQV RPYHQGW ERUJHUQH HU DIY EQHGH RJ LNNH KDU UHW

WLO YROGVDQYHQGHOVH RJ

DW VDPIXQGHWV PHGOHPPHU L GHW VWRUH RJ KHOH EHVM OHV DI HQ

VnGDQ VDPI¡OHOVH RJ YLOMH WLO I OOHVNDE DW GH HU YLOOLJH WLO DW DFFHS

WHUH I OOHVRUJDQHUQHV DIJ¡UHOVH VRP ´ORYOLJHµ RJ EHYDUH OR\DOLWH

WHQ RYHU IRU VWDWHQ VHOY RP DIJ¡UHOVHUQH JnU HJQH LQWHUHVVHU RJ

LGHHU LPRG

0HQ GLVVH WR IRUKROG JHQILQGHV LNNH L GHW LQWHUQDWLRQDOH VDP

IXQG 6WDWHUQH HU LNNH DIY EQHGH YROGHQ LNNH PRQRSROLVHUHW L

K QGHUQH Sn RYHUVWDWVOLJH RUJDQHU RJ GHU ILQGHV LNNH HQ I OOH

VNDEVI¡OHOVH GHU ELQGHU VW UNHUH HQG GHW GHU DGVNLOOHU 2J I¡U

GLVVH WLQJ HU VNDEW KDU GHW LQJHQ PHQLQJ DW WDOH RP HQ YHUGHQVVWDW

HOOHU HQ YHUGHQVUHJHULQJ IRU GH HU VLPSHOW KHQ DIJ¡UHQGH IRU

GHW YL PHQHU PHG DW WDOH RP HQ VWDW RJ HQ UHJHULQJ

, GH nU GHU HU JnHW VLGHQ )1·V JUXQGO JJHOVH HU GHU IRUHJnHW

HQ IDQWDVWLVN XGYLNOLQJ VRP VHOY GH PHVW IUHPV\QHGH GHQJDQJ

LNNH IRUXGVn YLOOH VNH L GHW WHPSR -HJ W QNHU Sn NRORQLV\VWH

PHWV DIYLNOLQJ GHU KDU PHGI¡UW HQ YROGVRP Y NVW DI PHGOHP

VDQWDOOHW 'H RSULQGHOLJH PHGOHPVVWDWHU HU EOHYHW WLO RJ

WDOOHW YLO YHGEOLYH DW YRNVH 7LOJDQJHQ VN\OGHV L DOW Y VHQWOLJW GH

IULJMRUWH WLGOLJHUH NRORQLRPUnGHU 8 ODQGH GHU QX XGJ¡U RYHU

KDOYGHOHQ DI PHGOHPVVWDEHQ 'HW SDUDGRNVDOH HU DW PHGHQV

YHUGHQ L WHNQLVN RJ ¡NRQRPLVN KHQVHHQGH L VWHGVH K¡MHUH JUDG

EOLYHU qQ YHUGHQ VSOLWWHV GHQ SROLWLVN RS L VWLJHQGH DQWDO VHOY

VW QGLJH HQKHGHU PDQJH DI GLVVH XGHQ DOOH IRUXGV WQLQJHU IRU

HJHW VW\UH 0DQ HU HIWHU PLQ PHQLQJ NRPPHW XG L HQ NDULNDWXU

QnU YHQGHQV EU QGHQGH SROLWLVNH SUREOHPHU VNDO GU¡IWHV L GHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


'H IRUHQHGH 1DWLRQHU

JHQHUDOIRUVDPOLQJ KYRU RYHU KDOYGHOHQ DI PHGOHPVVWDWHUPH HU

PLQGUH HQG 'DQPDUN RJ PHUH HQG HU PLQGUH HQG HQ

HQNHOW NRPPXQH L 'DQPDUN 0RQ EXQGHQ HU QnHW PHG 0DOGL

YHUQH GHU KDU LQGE\JJHUH RJ HW DUHDO Sn NP " 5H

NRUGHQ YLO L KYHUW IDOG EOLYH VOnHW KYLV 1DZUX GHU HU DQHUNHQGW

VRP VXYHU Q VWDW EOLYHU PHGOHP 'HQ W OOHU LQGE\JJHUH

.DQ GHW XQGUH DW IRUKDQGOLQJHUQH L HQ VnGDQ IRUVDPOLQJ PHUH

SU JHV DI OLGHQVNDE RJ LGHRORJLVNH IUDVHU HQG DI SROLWLVN YLV

GRP"

'HQ NRORQLDOH IULJ¡UHOVH PnWWH QDWXUOLJYLV NRPPH 5DWLRQHOW

PnWWH GHW KDYH Y UHW )1·V RSJDYH DW OHGH GHQQH XGYLNOLQJ PHG

OHPSH VnGDQ DW VHOYVW QGLJKHG RJ PRGHQKHG GHUWLO IXOJWHV DG

, VWHGHW IRU KDU )1 OLJJHW XQGHU IRU GHQ DQWLNRORQLDOLVWLVNH

SURSDJDQGD RJ SXVWHW WLO GH QDWLRQDOH OLGHQVNDEHU RJ GHUPHG

ODJW JUXQGODJHW IRU DOOH GH XO\NNHU RJ NRQIOLNWHU GHU HU IRUEXQ

GHW PHG IRU WLGOLJ IRUO¡VQLQJ

'HU EOLYHU LNNH SODGV WLO L GHQQH RYHUVLJW DW Jn LQG Sn )1·V VW¡U

VWH DNWLY Sn NUHGLWVLGHQ 'HW VWRUVOnHGH LQWHUQDWLRQDOH VDPDUEHM

GH WLO IUHPPH DI YHOI UG GHU HU RUJDQLVHUHW JHQQHP )1 L VDPDU

EHMGH PHG HQ ODQJ U NNH WLONQ\WWHGH V UOLJH RUJDQLVDWLRQHU 'HW

GUHMHU VLJ RP VDPDUEHMGH WLO O¡VQLQJ DI ¡NRQRPLVNH VRFLDOH

KXPDQLW UH RJ NXOWXUHOOH DQOLJJHQGHU KHUXQGHU RJVn KM OS WLO GH

IRU WLGOLJW I¡GWH RJ DQGUH XQGHUXGYLNOHGH ODQGH 'HW HU Sn GHWWH

IXQNWLRQHOOH RPUnGH GHU HU JMRUW RJ IRUWVDW NDQ J¡UHV HQ LQGVDWV

GHU L GHW ODQJH O¡E NDQ EDQH YHM IRU GHQ VROLGDULWHW RJ LQWHJUD

WLRQ JHQQHP KYLONH PDQ PnVNH L HQ IUHPWLGVYLVLRQ NDQ VNLPWH

YHUGHQVIUHGHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%DJ 1 UQEHUJGRPPHQV NXOLVVHU

0DQJH YLO HQGQX PLQGHV GHQ VWRUH 1 UQEHUJ NULJVIRUEU\GHU

SURFHV GHU YDU GH VHMUHQGH DOOLHUHGH PDJWHUV UHWVRSJ¡U PHG

1D]LW\VNODQGV OHGHUH GHP GHU EDU KRYHGDQVYDUHW IRU DW KDYH

VOXSSHW NULJHQ O¡V RJ IRU GH XPHQQHVNHOLJH XJHUQLQJHU GHU

JHQQHP nU YDU EOHYHW EHJnHW Sn NULJVVNXHSODGVHU L GH EHVDWWH

ODQGH RJ KMHPPH L 7\VNODQG $QNODJHW VWRG XGYDOJWH WRS

IRON UHSU VHQWDQWHU IRU SDUWL RJ DGPLQLVWUDWLRQ GLSORPDWL K U

RJ IOnGH 'RPVWROHQ YDU HQ DPHULNDQVN HQJHOVN IUDQVN UXVVLVN

I OOHVGRPVWRO PHG WR GRPPHUH IUD KYHUW DI GH ILUH ODQGH 1RJOH

DI GH VN\OGLJH KDYGH XQGGUDJHW VLJ GHQ MRUGLVNH UHWI UGLJKHG

+LWOHU RJ *RHEEHOV KDYGH EHJnHW VHOYPRUG 2JVn +LPPOHU YDU

G¡G RJ %RUPDQQ YDU LNNH WLO DW ILQGH ² HQGQX L GDJ YLGHV LQWHW

EHVWHPW RP KDQV VN EQH 0HQ Sn DQNODJHE QNHQ VDG WR DI

SDUWLHWV VSLGVHU 5LJVPDUVNDO +HUPDQQ *RHULQJ RJ I¡UHUHQV

VWHGIRUWU GHU 5XGROI +HVV

'HU KDU Y UHW VNUHYHW L PDVVHYLV RP GHQQH SURFHV $QOHGQLQ

JHQ WLO HQGQX HQJDQJ DW EHVLQGH VLJ Sn GHQ HU HQ ERJ XGNRPPHW

IRUQ\OLJ 'HW HU HW Y UN VNUHYHW DI GHQ DPHULNDQVNH KLVWRULNHU

SURIHVVRU %UDGOH\ ) 6PLWK 3n JUXQGODJ DI KLGWLO LNNH RIIHQWOLJ

JMRUWH NLOGHU LV U L GHQ DPHULNDQVNH GRPPHU )UDQFLV %LGGGOHV

GDJE¡JHU HU GHW O\NNHGHV KDP DW NDVWH Q\W O\V RYHU DNW¡UHUQH L

GHWWH VKRZ GRPPHUQH VnYHO VRP DQNODJHUQH RJ GH DQNODJHGH

2P GH LQWULNDWH IRONHUHWOLJH SUREOHPHU VRP 1 UQEHUJGRPPHQ

JLYHU DQOHGQLQJ WLO KDU KLVWRULNHUHQ 6PLWK VRP IRUYHQWHOLJW

:HHNHQGDYLVHQ RNWREHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%DJ 1 UQEHUJGRPPHQV NXOLVVHU

LQWHW Y VHQWOLJW Q\W DW VLJH 0HQ KDQ JLYHU HW QXDQFHUHW ELOOHGH

DI GH SUREOHPHU GRPPHUQH KDYGH DW VOnV PHG DI DQNODJH RJ

IRUVYDU RJ DI GH RIWH ODQJWUXNQH IRUKDQGOLQJHU GRPPHUQH

LPHOOHP L OXNNHGH UHWVP¡GHU IRU DW Qn IUHP WLO HW UHVXOWDW KHOVW

L HQLJKHG

'HW YDU HQ M WWHSURFHV GHU VQHJOHGH VLJ IUHP JHQQHP Q VWHQ

PnQHGHU IUD GHQ QRYHPEHU WLO GHQ RNWREHU

PHG RIIHQWOLJH UHWVP¡GHU DIK¡ULQJ DI PHUH HQG KXQGUHGH

YLGQHU RJ RSO VQLQJ DI GRNXPHQWHU GRNXPHQWHU RJ DWWHU GRNX

PHQWHU 0DQ IRUVWnU DW XDQVHW DW VDJHQ GUHMHGH VLJ RP PHQ

QHVNHUV OLY KDU KYHUGDJHQV UHWVP¡GHU Y UHW SU JHW DI XHQGHOLJ

NHGVRPPHOLJKHG 'HW YDU LNNH EORW GH DQNODJHGH GHU QX RJ GD

IDOGW L V¡YQ 'HW JDY DQOHGQLQJ WLO HQ PLQGUH VNDQGDOH GD HQ

IUDQVN VDJN\QGLJ ELVLGGHU VQRUNHGH Vn K¡MO\GW DW IRUKDQGOLQJHUQH

LNNH NXQQH IRUWV WWHV 'HW HQGHOLJH UHVXOWDW EOHY DW EOHY G¡PW

WLO G¡GHQ YHG K QJQLQJ LG¡PW I QJVHOVVWUDI RJ IULIXQGHW

0DQ NXQQH KDYH W QNW VLJ ² SURFHVVHQ O¡E MR XQGHU GHQ NROGH

NULJV I¡UVWH IDVH ² DW GHU YLOOH Y UH RSVWnHW HW VNLVPD PHOOHP GH

UXVVLVNH GRPPHUH Sn GHQ HQH VLGH RJ GH YHVWOLJH ODQGHV Sn GHQ

DQGHQ 0HQ GHW EOHY HJHQWOLJ LNNH WLOI OGHW 6HOYRP GH UXVVLVNH

GRPPHUH YDU GH PHVW XIRUVRQOLJH ² GH IDQGW DOOH VN\OGLJH RJ

NU YHGH Q VWHQ XQGWDJHOVHVIULW G¡GVVWUDI YHG K QJQLQJ ²

XGYLNOHGH GHU VLJ HIWHUKnQGHQ HQ VODJV NROOHJLDO I OOHVNDE Sn

SURIHVVLRQHQV YHJQH 'HW YDU VQDUHUH PRGV WQLQJHQ PHOOHP GH

NRQWLQHQWDOH MXULVWHU GH IUDQVNH RJ UXVVLVNH RSYRNVHW L URPHU

UHWOLJH WUDGLWLRQHU RJ Vn GH DQJOR DPHULNDQVNH GRPPHUH RS

YRNVHW L KYDG GHU NDOGHV FRPPRQ ODZ WUDGLWLRQHUQH GHU NXQQH

J¡UH GHW YDQVNHOLJW DW W QNH RJ WDOH L VDPPH EDQHU 6RP HNVHP

SHO 8QGHU DQJOR DPHULNDQVN LQGIO\GHOVH YDU DQNODJHQ EOHYHW XG

IRUPHW VnOHGHV DW GHQ LNNH DOHQH JLN XG Sn DW GH DQNODJHGH

KDYGH SnEHJ\QGW DQJUHEVNULJ PHQ RJVn VRP HQ DQGHQ VHOY

VW QGLJ IRUEU\GHOVH DW GH YDU GHOWDJHUH L HQ VDPPHQVY UJHOVH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

FRQVSLUDF\ PHG GHWWH PnO IRU ¡MH )RU NRQWLQHQWDO RJ QRUGLVN

UHWVRSIDWWHOVH HU GHW VY UW DW IRUVWn DW FRQVSLUDF\ VNDO Y UH HQ

VHOYVW QGLJ IRUEU\GHOVH XG RYHU KYDG GHU I¡OJHU DI DOPLQGHOLJH

UHJOHU RP IRUEHUHGHOVH DI RJ VDPYLUNH L IRUEU\GHOVH 7DQNHQ

VNXOOH YLVW Y UH QRJHW L UHWQLQJ DI DW +LWOHU RJ KDQV I OOHU O QJH

I¡U NULJHQV XGEUXG KDYGH XGNDVWHW RJ KDQGOHW HIWHU HQ VWRUVWLOHW

SODQ RP DW HUREUH YHUGHQ ² HOOHU LKYHUWIDOG HQ JRG GHO DI GHQ

0HQ GHW YROGWH VWRUH YDQVNHOLJKHGHU Q UPHUH L HQNHOWKHGHU DW

SU FLVHUH KYRUQnU VDPPHQVY UJHOVHQ EOHY LQGJnHW PHOOHP

KYHP RJ PHG KYLONHW VLJWH *HQQHP PHUH HQG WR PnQHGHU

GRPLQHUHGH GHWWH SUREOHP GRPVWROHQV IRUKDQGOLQJHU +HOOHU

LNNH W\VNHUQH VHOY IRUVWRG PHQLQJHQ PHG GHWWH WHNQLVNH EHJUHE

'HW EOHY DI PDQJH RSIDWWHW VnOHGHV DW PDQ GHUYHG YLOOH IDVWVOn

GHW W\VNH IRONV NROOHNWLYH VN\OG

1 UQEHUJGRPPHQ YDU HQ UHWOLJ RJ SROLWLVN Q\VNDEHOVH L NULJHQHV

KLVWRULH 1DSROHRQ EOHY LNNH G¡PW VRP IRUEU\GHU PHQ VLPSHOW

KHQ DQEUDJW L ªVLNNHUKHGVIRUYDULQJ© Sn 6W +HOHQD $OGULJ I¡U

KDYGH YHUGHQ RSOHYHW DW VHMUKHUUHQ LNNH EORW VHMUHGH RYHU VLQ

IMHQGH PHQ RJVn KROGW UHWWHUJDQJ RJ GRP RYHU KDP 0DQJH

KHULEODQGW &KXUFKLOO YDU LPRG LVFHQHV WWHOVH DI HW ODQJYDULJW

UHWVVNXHVSLO +DQ YLOOH KDYH IRUHWUXNNHW NRUW SURFHV IRU VWDQGUHW

RJ HNVHNXWLRQ DI GHP GHU KDYGH JMRUW VLJ VN\OGLJH L NULJVIRUEU\

GHOVHU L VQ YUHUH WUDGLWLRQHO IRUVWDQG DOWVn XPHQQHVNHOLJ NULJV

I¡UHOVH YHG NU QNHOVH DI GH ORYH RJ V GYDQHU GHU YDU QHGI OGHW

EO D L +DDJHU RJ *HQHYHNRQYHQWLRQHUQH

0HQ GH DQGUH LV U DPHULNDQHUQH RJ UXVVHUQH KROGW IDVW YHG

WDQNHQ RP HW UHWVRSJ¡U 'HQ VWRUH WDQNH YDU DW VLNUH IUHGHQ YHG

DW J¡UH NULJ WLO HQ IRUEU\GHOVH ² Sn VDPPH PnGH VRP GHW L WLGHQV

O¡E YDU O\NNHGHV DW J¡UH GXHO WLO HQ VLPSHO IRUEU\GHOVH 5HWWHQ

VNXOOH KDYH GHW VLGVWH RUG RYHU YROGHQ RJ IUHPWLGHQV VWDWVP QG

VNXOOH YLGH DW GH YHG DW EHJ\QGH HQ NULJ JMRUGH VLJ VN\OGLJ L HQ

IRUEU\GHOVH VRP GH PnWWH VWn WLO DQVYDU IRU 1% WLOI¡MHU MHJ +YLV

GH WDEHU NULJHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%DJ 1 UQEHUJGRPPHQV NXOLVVHU

0HQ VS¡UJHU MHJ NDQ PDQ YLUNHOLJ WDOH RP UHW RJ UHWI UGLJ

KHG QnU GHW HU VHMUKHUUHQ GHU VLGGHU WLO GRPV RYHU VLQ VODJQH

IMHQGH" 9L SOHMHU DW DIELOGH UHWI UGLJKHGHQV JXGLQGH PHG ELQG

IRU ¡MQHQH , 1 UQEHUJGRPPHQ KDYGH KXQ ELQG NXQ IRU GHW

HQH 'HW YDU L GH JUXQGO JJHQGH DIWDOHU PHOOHP GH DOOLHUHGH

LQGJnHW L /RQGRQ VOnHW IDVW DW GHU LNNH NXQQH WLOODGHV GH

DQNODJHGH QRJHW IRUVYDU XQGHU SnEHUnEHOVH DI KYDG GH DOOLHUHGH

VHOY PnWWH KDYH JMRUW 0HQ NDQ GHW YLUNHOLJ NDOGHV UHWVSOHMH QnU

GRPPHQ NXQ J OGHU WDEHUHQ RJ QnU GHU Sn GRPPHUV GHW VLGGHU

UHSU VHQWDQWHU IRU HQ HQHKHUVNHU GHU YHO QRN YDU PDVVHPRUGHU

L VW¡UUH VWLO HQG VHOY +LWOHU"

'HQQH VN YKHG P UNHGH Sn PDQJH PnGHU GRPPHQ (W

SLNDQW IRUYDUVHO YDU GHW DW GHQ VRYMHWLVNH DQNODJHU RSULQGHOLJ L

DQNODJHVNULIWHW KDYGH InHW RSWDJHW VRP HW SXQNW DW QD]LVWHUQH

VNXOOH KDYH P\UGHW SROVNH RIILFHUHU L .DW\Q YHG 6PROHQVNL

PHQ VHQHUH GD GHW YDU EOHYHW NODUW KYHP GHU YDU GH YLUNHOLJH

IRUEU\GHUH IRUODQJWH GHQQH SDVVXV VOHWWHW

+RYHGDQNODJHQ JLN VRP VDJW XG Sn DW KDYH EHJ\QGW DQJUHEV

NULJ RJ IRUHWDJHW VDPPHQVY UJHOVH L GHWWH ¡MHPHG 0HQ KYRU

GDQ YDU GHW KDYGH LNNH 6WDOLQ L VOXWWHW SDJW PHG +LWOHU RJ

IRUWVDW IRUELQGHOVHQ RJVn HIWHU DW +LWOHU VWDUWHGH VLQ DQJUHEVNULJ"

2J YDU GHU LNNH WLO SDJWHQ NQ\WWHW KHPPHOLJH DIWDOHU PHOOHP GH

WR ¡UQH RP GHOLQJ DI 3ROHQ" -R GHW YDU GHU 'H KHPPHOLJH

GRNXPHQWHU KHURP YDU IDOGHW L GH DOOLHUHGHV K QGHU 3n XRSO\VW

PnGH YDU GH QX RJVn NRPPHW L GHW W\VNH IRUVYDUV EHVLGGHOVH

'HW YDNWH SLQOLJ EHVW\UWHOVH L GRPVWROHQ GD IRUVYDUHW NU YHGH

WLOODGHOVH WLO DW IUHPO JJH GLVVH GRNXPHQWHU VRP RIILFLHOOH EHYL

VDNWHU L VDJHQ 'H VRYMHWLVNH GRPPHUH YLOOH QDWXUOLJYLV LNNH Jn

PHG KHUWLO 0DQ IDQGW Sn GHQ XGYHM DW WLOODGH IUHPO JJHOVHQ

PHQ Sn EHWLQJHOVH DI DW IRUVYDUHW NXQQH GRNXPHQWHUH DNWVW\N

NHUQHV DXWHQWLVNH NDUDNWHU YHG DW RSO\VH KYRUOHGHV PDQ YDU

NRPPHW L EHVLGGHOVH DI GHP (QGHOLJ YDU GHU MR RJVn 6RYMHWV

YLQWHUNULJ PRG )LQODQG GHU YDQVNHOLJW NXQQH NDUDNWHULVHUHV VRP

HQ IRUVYDUVNULJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

2JVn EULWHUQH NRP XG IRU YDQVNHOLJKHGHU 'HW GUHMHGH VLJ RP

DQNODJHQ PRG W\VNHUQH IRU GHUHV DQJUHE Sn GHW QHXWUDOH 1RUJH

DSULO 'HW YDU QHPOLJ O\NNHGHV IRU GH W\VNH WURSSHU XQGHU

GHUHV RSHUDWLRQHU L 1RUJH DW V WWH VLJ L EHVLGGHOVH DI GRNXPHQ

WHU GHU XGHQ WYLYO YLVWH DW GHU IUD EULWLVN VLGH LQGHQ GHW W\VNH

DQJUHE IDQGW VWHG YDU SODQODJW HQ LQYDVLRQ L 1RUJH 7\VNHUQH

VDJGH IRUVYDUHW KDYGH NXQ KDQGOHW IRU DW NRPPH EULWHUQH L

IRUN¡EHW 'RPVWROHQ DIYLVWH DUJXPHQWHW 'HQ K YGHGH DW GHW

LNNH YDU JRGWJMRUW DW QD]LVWHUQH GD DQJUHEHW IDQGW VWHG KDYGH

KDIW QRJHQ VLNNHU YLGHQ RP GH DOOLHUHGHV SODQHU PHQ KDYGH

SODQODJW GHUHV DQJUHE XDIK QJLJW KHUDI

'HW ¡PPHVWH SXQNW L DQNODJHPDWHULDOHW YDU YHO QRN DQNODJHQ

PRG DGPLUDO 'RHQLW] VRP DQVYDUOLJ IRU GHQ KHQV\QVO¡VH W\VNH

XQGHUYDQGVNULJ $W GH W\VNH X EnGH L VWULG PHG LQWHUQDWLRQDOH

UHJOHU KDYGH V QNHW IMHQGWOLJH KDQGHOVVNLEH XGHQ YDUVHO KDYGH

V QNHW HWKYHUW VNLE GHU VHMOHGH P¡UNHODJW RP QDWWHQ RJ KDYGH

XQGODGW DW NRPPH SDVVDJHUHU RJ PDQGVNDE IUD V QNHGH VNLEH WLO

KM OS 'RHQLW]· IRUVYDUHU IUHPVDWWH EHJ ULQJ RP DW GH DOOLHUHGHV

IOnGHFKHIHU PnWWH EOLYH K¡UW RP KYDG GHU LQGHQIRU GHUHV RP

UnGH PnWWH DQVHV IRU DOPLQGHOLJ SUDNVLV L NULJVI¡UHOVH PHG XQGHU

YDQGVEnGH 'HW WMHQHU GRPVWROHQ WLO UH DW EHJ ULQJHQ HQVWHP

PLJW EOHY LP¡GHNRPPHW 3n JUXQGODJ DI GH LQGVDPOHGH RSO\V

QLQJHU XGDUEHMGHGH GHQ DPHULNDQVNH MXULGLVNH ELVLGGHU -DPHV

5RZH HW XGI¡UOLJW PHPRUDQGXP KYRUDI GHW IUHPJLN DW GH DOOL

HUHGHV X EnGVSROLWLN KDYGH Y UHW PLQGVW OLJH Vn KHQV\QVO¡V VRP

W\VNHUQHV 7LGHQ YDU VLPSHOWKHQ O¡EHW IUD GH J OGHQGH UHVWULNWLR

QHU 8 EnGHQH NXQQH LNNH HIWHU DW KDQGHOVVNLEHQH YDU EOHYHW

EHY EQHGH VWDQGVH RJ JLYH YDUVHO XGHQ DW XGV WWH VLJ VHOY IRU

RYHUK QJHQGH IDUH RJ GHU YDU LQJHQ SODGV L X EnGHQH WLO RSVDP

OHGH VNLEEUXGQH IUD GH V QNHGH VNLEH 5RZHV NRQNOXVLRQ YDU

XWYHW\GLJ 'RHQLW] EXUGH IULILQGHV IRU KDQ KDYGH NXQ KDQGOHW L

RYHUHQVVWHPPHOVH PHG KYDG GHU YDU DFFHSWHUHW VRP XXQGJnHOLJ

VNLN RJ EUXJ 'H DPHULNDQVNH GRPPHUH DFFHSWHUHGH EODQNW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%DJ 1 UQEHUJGRPPHQV NXOLVVHU

GHQQH NRQNOXVLRQ PHQ GH DQGUH LV U UXVVHUHQ 1LNLWFKHQNR

VWRG IDVW Sn GRPI OGHOVH PHG VWUDI DI I QJVHO L nU 5HVXOWDWHW

EOHY HW HMHQGRPPHOLJW NRPSURPLV $PHULNDQHUQH E¡MHGH VLJ

PRG DW GHW EOHY RYHUODGW GHQ DPHULNDQVNH VHQLRUGRPPHU )UD

QFLV %LGGOH DW IRUIDWWH GHW SnJ OGHQGH DIVQLW DI GRPPHQ 2J GHW

HU IRUNODULQJHQ Sn GHW EHV\QGHUOLJH IRUKROG DW VN¡QW 'RHQLW]

EOHY G¡PW WLO nUV I QJVHO ILQGHV GHU LQGI¡MHW HQ V WQLQJ RP

DW VWUDIIHQ LNNH HU SnODJW KDP Sn JUXQG DI EUXG Sn LQWHUQDWLRQDOH

ORYH IRU XQGHUYDQGVNULJVI¡UVHO 2J GHWWH EHJUXQGHV XIRUEHKRO

GHQW PHG DW VnYHO GHW DPHULNDQVNH VRP GHW EULWLVNH DGPLUDOLWHW

KDYGH SUDNWLVHUHW VDPPH XEHJU QVHGH XQGHUYDQGVNULJVI¡UVHO

'HU YDU RJVn HQ DQGHQ IXQGDPHQWDO VYDJKHG L GHQQH GRP VHW

XG IUD UHWI UGLJKHGHQV SULQFLSSHU 'HQV E UHQGH LGH HU VRP

Q YQW DW J¡UH DQJUHEVNULJ WLO HQ IRUEU\GHOVH RJ GHW YDU I¡UVW RJ

IUHPPHVW KHUIRU GH VN\OGLJH EOHY G¡PW 0HQ GHQ VWUDIIHORY GHU

EOHY DQYHQGW VRP KMHPPHO IRU DW VWUDIIH GHQQH IRUEU\GHOVH YDU

KYDG PDQ NDOGHU H[ SRVW IDFWR G Y V JLYHW HIWHU JHUQLQJHQ RJ

DQYHQGW PHG WLOEDJHYLUNHQGH J\OGLJKHG 'HW DQVHV L DOPLQGHOLJ

KHG VRP XIRUHQHOLJW PHG HQ K GHUOLJ UHWVSOHMH 0HQ L VWHGHW IRU

² VRP DQEHIDOHW DI 1LNLWFKHQNR ² nEHQW DW YHGJn DW GHU YDU

KDQGOHW L VWULG PHG GHWWH SULQFLS IRUGL GHW QHWRS YDU GRPVWROHQV

RSJDYH DW EULQJH HW Q\W IXQGDPHQWDOW UHWVSULQFLS WLO YHUGHQ

IRUIDOGW PDQ WLO DW VNMXOH VDQGKHGHQ 0HG KDOWHQGH RJ XKROGEDUH

DUJXPHQWHU KYLV KXOKHG YLVWQRN HU DOPLQGHOLJW HUNHQGW L GDJ

V¡JWH PDQ DW JLYH GHW XGVHHQGH DI DW DQJUHEVNULJ YDU DQHUNHQGW

VRP HQ VnNDOGW LQWHUQDWLRQDO IRUEU\GHOVH DOOHUHGH GD +LWOHU VWDU

WHGH VLQ ªVDPPHQVY UJHOVH© PRG IUHGHQ

1 UQEHUJGRPPHQ LOOXVWUHUHU KYRU XPXOLJW GHW HU DW PLNVH

PDJWSROLWLN RJ UHWI UGLJKHG 'H VN\U KLQDQGHQ VRP ROLH RJ

YDQG 5HVXOWDWHW VWnU Sn IRUKnQG IDVW

'HW HU VHMUKHUUHQV GLNWDW PRG VLQ RYHUYXQGQH IMHQGH PD

VNHUHW VRP XSDUWLVN UHWI UGLJ GRPI OGHOVH 2J PRQ GHU HU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

QRJHQ GHU YLUNHOLJ WURU DW GRPPHQ LKYHUWIDOG KDU GHQ SUDNWLVNH

Q\WWHYLUNQLQJ DW DIVNU NNH DJUHVVLYH VWDWVP QG IUD DW EHJ\QGH

NULJ" +DU GHQ IRUKLQGUHW 1DVVHU RJ DQGUH DUDELVNH VWDWVOHGHUH

L K¡MO\GW DW IRUN\QGH GHUHV YLOMH WLO DW XGUDGHUH GHQ LVUDHOVNH VWDW

RJ L DW J¡UH HQ U NNH IRUV¡J KHUSn"

7KH DQVZHU P\ IULHQG

LV EORZLQJ LQ WKH ZLQG

)UHGHQ NDQ LNNH VLNUHV DG UHWWHQV YHM L HW VDPIXQG VRP GHW

LQWHUQDWLRQDOH KYRU YROGHQ LNNH HU PRQRSROLVHUHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


3ROLWLNHQ MXOL

%HWUDJWQLQJHU YHG %HVW GRPPHQ

6LGHQ ODQGVUHWWHQV DIJ¡UHOVH L %HVW VDJHQ HU GHU IUHPNRPPHW HQ

VWU¡P DI LQGLJQHUHGH SURWHVWHU PRG DIJ¡UHOVHQV PLOGKHG 'HW

HU ¡MHQV\QOLJW DW IRONHW NU YHU VLQ K YQ 0DQ YLO VH KRYHGHUQH

UXOOH 0DQ NDQ LNNH XQGODGH DW VS¡UJH VLJ VHOY KYRU PHJHW PRQ

GLVVH LQGLJQHUHGH UHSU VHQWDQWHU IRU GHW VXQGH LQVWLQNW HJHQWOLJ

NHQGHU WLO GHW GH WDOHU RP 0RQ LNNH HQ Q\ VWLOVNULYQLQJV RSJDYH

HIWHU +DUWYLJ )ULVFKV P¡QVWHU YLOOH Y UH Sn VLQ SODGV" 6RP

SURIHVVRU 6WHSKDQ +XUZLW] KDU IUHPK YHW L 3ROLWLNHQ YLOOH GHW

Y UH IRUPDVWHOLJW RP 3HU RJ 3RXO YLOOH V WWH GHUHV VN¡Q RYHU

EHYLVOLJKHGHUQH IRU DQNODJHQV JUXQGODJ RYHU GHQ LQGJDDHQGH

XQGHUV¡JHOVH GHU HU IRUHJDDHW YHG GRPVWROHQ %HG¡PPHOVH DI

EHYLVHWV VWLOOLQJ HU HW NRPSOLFHUHW DQOLJJHQGH GHU NU YHU DW PDQ

Q¡MH KDU IXOJW VDJHQ IUD I¡UVW WLO VLGVW RJ KDU NHQGVNDE WLO DOOH

GHQV DNWHU 'HU HU KHU LNNH SODGV IRU QRJHQ IRONHOLJ UHWVI¡OHOVH

+YDG %HVW DQJDDU HU UHWWHQV O UGH RJ O JH GRPPHUH HQVWHPPLJW

NRPPHW WLO GHW UHVXOWDW DW KDQ LNNH KDU EHJDDHW KDQGOLQJHU GHU

NDQ EHODVWH KDP PHG VN\OG IRU M¡GHIRUI¡OJHOVHUQH L 'DQPDUN

'HWWH SXQNW YDU VDD DIJMRUW KRYHGDQNODJHQ PRG KDP +DYGH

KDQ VRP E\UHWWHQ DQWRJ Y UHW VN\OGLJ KHU NXQQH LQJHQ VWUDI

Y UH IRU VWUHQJ 0HQ VWDDU GHW I¡UVW IDVW ² RJ GHQQH IRUXGV W

QLQJ Pn VRP VDJW DNFHSWHUHV ² DW KDQ HU XGHQ VN\OG L GHWWH

IRUKROG HU G¡GVVWUDI XGHOXNNHW RJ GHW EOLYHU HW VS¡UJVPDDO RP

VN¡Q KYRU PDQJH DDUV I QJVHO KDQV IRUKROG L ¡YULJW NDQ J¡UH

KDP VN\OGLJ WLO (W WXQJWYHMHQGH IRUKROG HU XQ JWHOLJ KDQV PHG

VN\OG L ERUWI¡UHOVHQ RJ GUDEHW DI 6QRJ &KULVWHQVHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

/DG RV L GHQQH IRUELQGHOVH LNNH JOHPPH DW GHU IUD JUXQGHQ DI

YHG DOOH NULJVIRUEU\GHUSURFHVVHU HU QRJHW ¡PWDDOHOLJW GHU PDQHU

WLO PDDGHKROG 'HW HU HQ DIYLJHOVH IUD DOPLQGHOLJH UHWVSULQFLSHU

QnU GH DQNODJHGH L GLVVH WLOI OGH G¡PPHV DI GHQ PRGSDUW GH KDU

NU QNHW GH VHMUHQGH QDWLRQHU 0DQ KDU PHQW GHW XJ¡UOLJW DW

XQGJDD GHWWH EUXG Sn DOPLQGHOLJH JUXQGV WQLQJHU PHQ PDD GD

LQWHW ¡MHEOLN JOHPPH DW GHQ GRPVPDJW PDQ KDU WLOODJW VLJ VHOY

PDD IRUSOLJWH WLO GHQ PHVW VDPYLWWLJKHGVIXOGH RSUHWKROGHOVH DI

NUDYHQH WLO HQ IDLU OLGHQVNDEVO¡V RJ XSDUWLVN UHWVSOHMH RJ DW GHW

IRU HQV HJHQ DQVW QGLJKHGV VN\OG HU EHGUH DW DIJ¡UHOVHQ HU IRU

PLOG HQG DW GHQ HU IRU VWUHQJ

'HQ DPHULNDQVNH PLOLW UGRPVWRO GHU G IHEU DIVDJGH

GRP RYHU :LOKHOP /LVW RJ HQ U NNH DQGUH W\VNH JHQHUDOHU IRU

GHUHV IRUEU\GHOVHU Sn %DONDQ KDU PHG IRUELOOHGOLJ RSULJWLJKHG

JLYHW XGWU\N KHUIRU

'HW HU EOHYHW DQW\GHW XQGHU SURFHGXUHQ DW GHU OLJJHU HW HOHPHQW DI QRJHW XQIDLU

L VHOYH GRPVWROHQV VDPPHQV WQLQJ 'HW HU QDWXUOLJYLV VDQGW DW GH DQNODJHGH PDD

IRUHO JJH GHUHV VDJ IRU HQ NUHGV DI GRPPHUH IUD HQ VHMUHQGH QDWLRQ 'HW HU

XO\NNHOLJW DW YHUGHQV IRON LNNH KDU WDJHW QRJHW VNULGW WLO DW IMHUQH JUXQGODJHW IRU

GHQQH NULWLN 'HQ XJLGHOLJKHG OHWKDUJ\ GHU KDU EHKHUVNHW YHUGHQV VWDWVP QG

YHG EHKDQGOLQJHQ DI GHWWH RJ PDQJH DQGUH LQWHUQDWLRQDOH VS¡UJVPDDO HU YHONHQGW

'HW HU HQ DQNODJH PRG YHUGHQV FLYLOLVHUHGH QDWLRQHUV LQLWLDWLY RJ LQWHOOLJHQV DW

IRONHUHWWHQ L PDQJH KHQVHHQGHU HU IRUEOHYHW DI SULPLWLY NDUDNWHU 0HQ GHW HU HW

DQOLJJHQGH GHQQH GRPVWRO LNNH NDQ EHVN IWLJH VLJ PHG SDD DQGHQ PDDGH HQG

GHUYHG DW GHQ UHWI UGLJJ¡U GHQ WLOOLG GHU HU YLVW GHQV PHGOHPPHU YHG DW \GH GH

DQNODJHGH HQ IDLU OLGHQVNDEVO¡V RJ XSDUWLVN DIJ¡UHOVH L VS¡UJVPDDO RP NHQGVJHU

QLQJHU RJ RP UHW (Q GRPVWRO DI GHQQH NDUDNWHU E¡U L VLQH RYHUYHMHOVHU RJ L VLQ

DIJ¡UHOVH YLVH DW GHQ UHSU VHQWHUHU KHOH PHQQHVNHKHGHQ L HQ DQVWUHQJHOVH IRU DW

\GH HW ELGUDJ WLO LQWHUQDWLRQDO ORY RJ UHWWHUJDQJ GHU HU IUL IRU DOOH QDWLRQDOH IRU

GRPPH 'HWWH KDU YL SU¡YHW DW J¡UH

'RPVWROHQ G¡PWH LQJHQ DI GH DQNODJHGH KYLV XJHUQLQJHU L

P QJGH ODQJW RYHUVWHJ GHP GHU HU EOHYHW ¡YHW KHU L ODQGHW WLO

K¡MHUH VWUDI HQG I QJVHO Sn OLYVWLG

9RUH GRPPHUH WDOHU LNNH VDD EUHGW L GHUHV GRPPH VRP GH

DQJHOVDNVLVNH PHQ MHJ WURU DW GH DOOH YLO YHGNHQGH VLJ GHUHV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%HWUDJWQLQJHU YHG %HVW GRPPHQ

DPHULNDQVNH NROOHJHUV RUG RJ DW GH L GHUHV DIJ¡UHOVHU KDU Y UHW

EHVM OHW DI VDPPH DDQG 'HWWH HU UHWVNXOWXU 'RPVWROHQH KDU

LNNH VYLJWHW PHQ WY UWLPRG KROGW IDQHQ K¡MW 'H UDDE GHU QX

O\GHU RP K YQ RJ KHOVW EORGLJ XGVSULQJHU DI LQVWLQNWHU XQGHU

WLGHQ NDOGHW IRONHWV VXQGH UHWVEHYLGVWKHG EHVO JWHW PHG GHP

GHU EHVM OHU .X .OX[ .ODQHQV QHJHUMXVWLWV RJ GH OHJDOLVHUHGH

IRUI¡OJHOVHU L GLNWDWXUVWDWHUQH

0HQ GHU HU HW DQGHW SXQNW KYRU ODQGVUHWWHQV DIJ¡UHOVH L PLQH

¡MQH KDU VYLJWHW RJ VWDDU ODQJW WLOEDJH IRU GHQ RPWDOWH DPHULNDQ

VNH GRP RYHU V\G ¡VW JHQHUDOHUQH /DQJW YLJWLJHUH HQG RP %HVW

IDDU IHP HOOHU WL DDU HU GHW DW GHQ UHWVRSIDWWHOVH VSHFLHOW L IRO

NHUHWOLJ KHQVHHQGH XG IUD KYLONH NULJVIRUEU\GHUQH HU G¡PW

NRPPHU NODUW WLO XGWU\N 6RP GHQ DPHULNDQVNH GRP VLJHU E¡U

GHW Y UH GRPVWROHQV RSJDYH L VLQ DIJ¡UHOVH REMHNWLYW DW \GH HW

ELGUDJ WLO XGIRUPQLQJ DI GHQ LQWHUQDWLRQDOH UHW 'HQQHV SULQFL

SHU HU RIWH PHJHW XEHVWHPWH RJ IRUPHV IRU HQ VWRU GHO QHWRS L

VDDGDQQH RSJ¡U VRP GH GHU QX ILQGHU VWHG 'HW HU YLJWLJW DW YL

GH VPDD QDWLRQHU GHU IRUWULQVYLV KDU Y UHW RJ DQWDJHOLJ L IUHPWL

GHQ YLO EOLYH JHQVWDQG IRU EHV WWHOVH VDD NODUW VRP PXOLJW JLYHU

XGWU\N IRU YRU UHWVRSIDWWHOVH XG IUD NODUH SULQFLSLHOOH OLQMHU 'HW

HU SDD GHWWH SXQNW ODQGVUHWWHQV DIJ¡UHOVH HU HQ VNXIIHOVH 'HQ

HU L VLQH IRONHUHWOLJH V\QVSXQNWHU GHOV IDWWLJ RJ NDUDNWHUO¡V GHOV

IRUVDDYLGW GHQ KDU WDJHW HW VWDQGSXQNW EDVHUHW SDD V\QVSXQNWHU

GHU PDD DQVHV IRU WYLYOVRPPH RJ L KYHUW IDOG L PRGVWULG PHG

VDDGDQ UHWVRSIDWWHOVH VRP GHW PDD Y UH QDWXUOLJW ² LQGHQ IRU

JU QVHUQH DI GHQ QXY UHQGH IRONHUHWV XEHVWHPWKHG ² DW J¡UH

J OGHQGH XG IUD GDQVNH LQWHUHVVHU

'HW I¡UVWH ² IDWWLJGRPPHQ L HQ SULQFLSLHO EHO\VQLQJ DI UHWVIRU

KROGHW PHOOHP RNNXSDWLRQVPDJWHQ RJ HQ PRGVWDQGVEHY JHOVH

² K QJHU VDPPHQ PHG GDQVNH GRPVWROHV V GYDQOLJH XYLOMH

PRG DW VLJH PHUH HQG GHW K¡MVW IRUQ¡GQH WLO EHJUXQGHOVH DI HQ

DIJ¡UHOVH +YDG GHU HQG HOOHUV NDQ PHQHV RP GHQQH PHWRGH L

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

HQ VDJ VRP GHQ IRUHOLJJHQGH HU GHQ K¡MVW XO\NNHOLJ +HU EXUGH

PDQ KDYH DDEQHW PXQGHQ RJ JLYHW NODU EHVNHG (U HQ PRG

VWDQGVEHY JHOVH IRONHUHWVWULGLJ" 3DD KYLONH SULQFLSHU PDD EHV W

WHOVHVPDJWHQV UHW WLO DW EHN PSH GHQ EDVHUHV" 6DDGDQQH VS¡UJV

PDDO EHKDQGOHV LQGJDDHQGH L GHQ RPWDOWH DPHULNDQVNH GRP

/DQGVUHWWHQ VLJHU LQWHW KHURP 0HQ YL NDQ LNNH Y UH WMHQW PHG

DW GHQ LQWHUQDWLRQDOH UHWVRSIDWWHOVH SDD GHWWH SXQNW HQVLGLJW VNDO

IRUPHV DI GH PDJWHU GHU W\SLVN YLO Y UH GH NULJVI¡UHQGH RJ

EHV WWHQGH 'HW HU YRU QDWXUOLJH RSJDYH RJ SOLJW RJVn DW JLYH

YRUW V\Q SDD VDJHQ WLONHQGH VRP SDUW L GHW VWRUH VSLO

'HW DQGHW SXQNW ² Y UGLHQ DI GHQ UHWVRSIDWWHOVH ODQGVUHWWHQ KDU

JLYHW XGWU\N IRU ² HU HQGQX DOYRUOLJHUH , JURYH WU N NDQ SUREOH

PHW XGUHGHV VDDOHGHV (IWHU J OGHQGH IRONHUHWOLJH SULQFLSHU NDQ

RNNXSDWLRQVPDJWHQV EHWLQJHOVHU RYHU IRU VDERWDJH RJ PRGVWDQG

W QNHV IDVWODJW XG IUD WR IRUVNHOOLJH V\QVSXQNWHU (QWHQ L O UHQ

RP UHSUHVVDOLHU RYHU IRU UHWVEUXG HOOHU L RNNXSDWLRQVPDJWHQV

UHW WLO L ORYOLJH IRUPHU RJ PHG VWUDIIHUHWOLJH PLGOHU DW KDDQGK YH

UR RJ RUGHQ SDD GHW EHVDWWH RPUDDGH 'HW HU XJ¡UOLJW L HQ EOD

GDUWLNHO DW XGUHGH IRUVNHOOHQ L HQNHOWKHGHU +RYHGVDJHQ HU DW

HIWHU UHSUHVVDOLHV\QVSXQNWHW NDQ JHQJ OGHOVHQ UDPPH KYHP

VRP KHOVW XGHQ HWKYHUW VS¡UJVPDDO RP VN\OG RJ XGHQ QRJHW

NUDY RP UHWOLJH JDUDQWLHU SURFHGXUH GRP (IWHU GHW DQGHW

V\QVSXQNW HU RUGHQVKDDQGK YHOVHQ SULQFLSLHOW DI VWUDIIHUHWOLJ

NDUDNWHU G Y V EDVHUHW L VN\OG RJ UHWOLJ SU¡YHOVH 'HWWH XGYLGHV

JDQVNH YLVW HIWHU ODQGNULJVUHJOHPHQWHW XGRYHU GH DOPLQGHOLJW

DQHUNHQGWH VWUDIIHUHWOLJH SULQFLSSHU VDDOHGHV DW GHU RJVDD NDQ

UHDJHUHV Sn JUXQGODJ DI EHJUXQGHW IRUPRGQLQJ RP NROOHNWLY

VN\OG QDDU EHIRONQLQJHQ VWDDU ODVW RJ EUDVW PHG VDERW¡UHUQH

$OOLJHYHO HU IRUVNHOOHQ L NRQVHNYHQVHU VWRU

, GHQ IRONHUHWOLJH WHRUL HU VS¡UJVPDDOHW LNNH NODUW DIJMRUW

VHOYRP GHQ RYHUYHMHQGH RSIDWWHOVH V\QHV DW JDD LQG IRU GHQ

VLGVWQ YQWH RSIDWWHOVH GHU NODUW HU GHQ GHU \GHU EHIRONQLQJHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


%HWUDJWQLQJHU YHG %HVW GRPPHQ

L GHW EHVDWWH ODQG GHQ EHGVWH EHVN\WWHOVH 2JVDD GHQ RPWDOWH

DPHULNDQVNH GRP HU NODUW JDDHW LQG IRU GHWWH UHWVV\Q

3DD GHQQH EDJJUXQG PDD GHW IRUHNRPPH IRUEO¡IIHQGH DW

%HVW GRPPHQ ¡MHQV\QOLJ JDQVNH XGHQ DW DQH SUREOHPHW HQGVL

JH IRUVWDD GHWV U NNHYLGGH E\JJHU VLQ DIJ¡UHOVH SDD UHSUHVVDOLH

V\QVSXQNWHW 'HWWH HU EOHYHW VNXGW IUHP IUD IRUVYDUHWV VLGH RJ

GRPPHUQH HU PDUFKHUHW OLJH OXNW LQG L GHW XGHQ QRJHQ GLVNXV

VLRQ 'DQVNH GRPPHUHV YHONHQGWH PHQ GRJ IRUEO¡IIHQGH PDQ

JHO Sn NHQGVNDE WLO IRONHUHW KDU K YQHW VLJ

'HQ DIJ¡UHQGH SDVVXV SDD GHWWH SXQNW L GRPPHQ O JJHU Y JW

SDD DW GH SDDWDOWH KDQGOLQJHU LNNH YDU ORYOLJH VRP UHSUHVVDOLHU

IRUGL GHW LNNH YDU WLONHQGHJLYHW DW GH YDU PHQW VRP VDDGDQQH

$IJ¡UHOVHQ L GHW NRQNUHWH WLOI OGH HU UHGGHW PHQ PDQ W¡U QRN

VLJH DW GHW HU DW V WWH RYHU KYRU J UGHW HU ODYHVW 'HW HU MR Q

VWHQ VRP DW JLYH HQ EUXJVDQYLVQLQJ IRU IUHPWLGLJH EHV WWHOVHV

PDJWHU %ORW , J¡U MHU GHQ XOHMOLJKHG DW PHGGHOH DW MHUHV XJHU

QLQJHU HU PHQW VRP UHSUHVVDOLHU KDU YL LQWHW DW VNXOOH KDYH VDJW

(IWHU ODQGVUHWWHQV WDQNHJDQJ PDDWWH I HNV ² XQGHU IRUXGV WQLQJ

DI DW GHU LNNH IRUHODD XIRUKROGVP VVLJKHG ² ERUWI¡UHOVHQ RJ

GUDEHW DI 6QRJ &KULVWHQVHQ HUNHQGHV VRP ORYOLJW GHUVRP GHW

EORW YDU EOHYHW PHGGHOW SXEOLNXP DW GUDEHW YDU IRUHWDJHW WLO

JHQJ OG IRU HQ EHVWHPW VDERWDJHDNW

1HM IRUEU\GHOVHQ VWLNNHU ODQJW G\EHUH 'HQ OLJJHU L GHQ ORYO¡

VH WHUURU L IO QJ XGHQ UHVSHNW IRU VN\OG VHOY EORW GHQ NROOHNWLYH

RJ IRU HQKYHU UHWVIRUP 'HWWH HU NODUW VDJW L GRPPHQ RYHU V\G

¡VW JHQHUDOHUQH RJ GDQVNH GRPVWROH EXUGH VLJH GHW VDPPH

'HW HU SDD GHWWH SXQNW YL PDD VWLOOH YRU OLG WLO DW K¡MHVWHUHW YLO

JDD WLO EXQGV L VDJHQ RJ JLYH NODUW XGWU\N IRU GDQVN UHWVRSIDWWHO

VH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


.RUHD 9LHWQDP RJ DQWL DPHULNDQLVPHQ

0DQ NDQ XQGUH VLJ RYHU DW IRON L GDJ JHQQHPJnHQGH UHDJHUHU

KHOW DQGHUOHGHV Sn 9LHWQDPNULJHQ HQG GH L VLQ WLG JMRUGH Sn

.RUHDNULJHQ )RU GH WR VLWXDWLRQHU OLJQHU MR GRJ L

PDQJW RJ PHJHW KLQDQGHQ .RUHD YDU OLJHVRP 9LHWQDP YHG HQ

GHPDUNDWLRQVOLQLH IRUHO¡ELJW VNLOW L WR RPUnGHU XQGHU KHQKROGV

YLV NRPPXQLVWLVN RJ LNNH NRPPXQLVWLVN DGPLQLVWUDWLRQ 0HQ

WDQNHQ YDU DW GH VNXOOH IRUHQHV RJ IULH YDOJ DIKROGHV 'D GHW

NRPPXQLVWLVNH 1RUGNRUHD JLN WLO DQJUHE Sn 6\GNRUHD WRJ

$PHULNDV IRUHQHGH 6WDWHU GHQQH XGIRUGULQJ WLO PDJWEDODQFHQ

RS 0HG YHOVLJQHOVH DI 'H IRUHQHGH 1DWLRQHU LQGOHGWHV HW IHOWWRJ

GHU HIWHUKnQGHQ LV U HIWHU DW NLQHVHUQH LQWHUYHQHUHGH XGYLNOHGH

VLJ WLO HQ UHJXO U NULJ PHG DQYHQGHOVH DI DOOH NRQYHQWLRQHOOH

YnEHQ RJ NULJVKDQGOLQJHU RJVn ERPEHWRJWHU 6HOY RP GHW YDU

8 6 $ GHU DOGHOHV RYHUYHMHQGH EDU NULJHQV E\UGHU L OHGHOVH

PDQGVNDE RJ SHQJH VNHWH GHWWH GRJ PHG RYHUYHMHQGH WLOVOXW

QLQJ DI GH LNNH NRPPXQLVWLVNH ODQGH DQGUH VWDWHU VHQGWH

WURSSHNRQWLQJHQWHU WLO .RUHD RJ L DOW VWDWHU KHUXQGHU ,QGLHQ

ELGURJ Sn GHQ HQH HOOHU DQGHQ PnGH WLO NULJVI¡UHOVHQ

2JVn 'DQPDUN 9L ELGURJ EO D PHG HW KRVSLWDOVVNLE 'HQ

DOPLQGHOLJH IRONHVWHPQLQJ YDU DIJMRUW Sn $PHULNDV VLGH L KYHUW

IDOG LQGWLO 6\GNRUHDV EHIULHOVH YDU JHQQHPI¡UW RJ GHQ EUHG

GHJUDG EOHY RYHUVNUHGHW , PDQJH LQGJ¡G .RUHDNULJHQ HQGGD

KnE RP DW GHQ VNXOOH GDQQH LQGOHGQLQJHQ WLO HQ Q\H UD L KYLO

NHQ 'H IRUHQHGH 1DWLRQHU GHPRQVWUHUHGH HYQH WLO PHG PDJW DW

3ROLWLNHQ GHQ QRYHPEHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


.RUHD 9LHWQDP RJ DQWL DPHULNDQLVPHQ

P¡GH DJJUHVVLRQ RJ VLNUH LQWHUQDWLRQDO IUHG RJ VLNNHUKHG 'HW

YDU NXQ LVROHUHGH U¡VWHU GHU K YHGH VLJ IRU PHG :DOWHU /LSS

PDQQ DW NDUDNWHULVHUH NRQIOLNWHQ VRP HQ ERUJHUNULJ DQGUH LNNH

YDU NDOGHW WLO DW EODQGH VLJ L

2JVn L GDJ N PSHU 8 6 $ HQ NULJ IRU DW P¡GH NRPPXQLVWLVN

DJJUHVVLRQ RJ IRUKLQGUH HQ DOPLQGHOLJ IRUVN\GQLQJ DI PDJWED

ODQFHQ L $VLHQ (Q U NNH DVLDWLVNH VWDWHU GHU Q UPHVW I¡OHU VLJ

WUXHW DI .LQD KDU HUNO UHW VLJ VROLGDULVNH PHG $PHULNDV VDJ RJ

KDU L YLVVH WLOI OGH JLYHW XGWU\N KHUIRU YHG DW GHOWDJH PHG WURS

SHNRQWLQJHQWHU 3n $PHULNDV VLGH VWnU VnOHGHV $XVWUDOLHQ RJ

1HZ =HDODQG 6\GNRUHD RJ 3KLOLSSLQHUQH 7KDLODQG RJ 0DODMVLD

RJ HIWHU GHQ DQWLNRPPXQLVWLVNH RPY OWQLQJ QX RJVn ,QGRQH

VLHQ 0HQ L (XURSD KDU VWHPQLQJHQ Y UHW N¡OLJ 2IILFLHOW KDU

UHJHULQJHUQH L GH ODQGH GHU JHQQHP 1$72 HU DOOLHUHGH PHG

8 6 $ PHUH HOOHU PLQGUH YDOHQW XGWU\NW GHUHV SULQFLSLHOOH WLOVOXW

QLQJ WLO NULJHQ PHQ VDPWLGLJ XGWDOW EHN\PULQJ IRU GHQV IRUWVDWWH

HVNDODWLRQ RJ XYLOMH PRG ERPEHWRJWHUQH

6DPWLGLJ KDU GHQ IRONHOLJH RSLQLRQ DIJMRUW YHQGW VLJ PRG

DPHULNDQHUQH 'HQ KDU Y UHW VW UNW I¡OHOVHVEHVWHPW OLGHW DUWL

NXOHUHW 'HQ KDU PHUH WDJHW VLJ XGWU\N L GHPRQVWUDWLRQHU RJ

HQVLGLJ SURSDJDQGD HQG L DUJXPHQWDWLRQ RJ PHUH L DSSHO WLO

PRUDO RJ GHQ DIVN\ PRG NULJ GHU EHVM OHU RV DOOH HQG L SROLWLVN

NRQVWUXNWLYH DQDO\VHU RJ IRUVODJ

+YRUIRU KDU IRON UHDJHUHW Vn KHOW DQGHUOHGHV Sn 9LHWQDP HQG

GH L VLQ WLG JMRUGH Sn .RUHD"

'HU HU QDWXUOLJYLV IRUVNHOOLJKHGHU GHU SU JHU GH WR VLWXDWLRQHU

'HQ NRPPXQLVWLVNH DJUHVVLRQ KDU L 9LHWQDP LNNH KDIW VDPPH

NODUH NDUDNWHU VRP L .RUHD 'HU KDU LNNH Y UHW QRJHQ GDWR GD

GH PHG UHJXO UH VW\UNHU RYHUVNUHG GHPDUNDWLRQVOLQLHQ 'HU KDU

Y UHW WDOH RP LQILOWUDWLRQ DI JXHULOODVW\UNHU RJ GLVVH KDU L HW YLVW

RPIDQJ NXQQHW VW¡WWH VLJ WLO UHYROXWLRQ UH V\GNRUHDQHUH L RSSR

VLWLRQ WLO GH YHNVOHQGH RJ OLGHW V\PSDWLVNH JHQHUDOVUHJHULQJHU L

6DLJRQ +YRUGDQ YDU UHJLPHW L 6HRXO" +DU PDQ JOHPW 6\QJPDQ

5KHHV VW\UH" 0HQ VHOY RP ELOOHGHW HU PHUH EURJHW RJ VHOY RP

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

PHUH NDQ DQI¡UHV WLO VW¡WWH IRU GHW V\QVSXQNW DW NULJHQ RJVn HU

HQ ERUJHUNULJ HU KRYHGVDJHQ GRJ GHQ VDPPH DW 8 6 $ PHG

VWRUH RSRIULQJHU L PDQGVNDE RJ SHQJH XGN PSHU HQ NULJ Sn GHW

DVLDWLVNH IDVWODQG PHG GHW IRUPnO VRP OHG L JOREDO VWUDWHJL DW

G PPH RS PRG NRPPXQLVWLVN DJJUHVVLRQ HQ DJJUHVVLRQ KYLV

GULYHQGH NUDIW L GHWWH WLOI OGH HU .LQD PHGHQV GHQ L .RUHDNUL

JHQ YDU 6RYMHWXQLRQHQ 'HU Pn GHUIRU Y UH DQGUH IDNWRUHU GHU

IRUNODUHU DW UHDNWLRQHQ HU Vn IRUVNHOOLJ L GH WR WLOI OGH

2J GHW HU GHU )RUNODULQJHQ Pn HIWHU PLQ PHQLQJ I¡UVW RJ

IUHPPHVW V¡JHV L GHW KHOW IRUVNHOOLJH SROLWLVNH NOLPD VHW PHG

HXURS LVNH ¡MQH KYRUL GH WR NULJH XGVSLOOHV 'H DI RV GHU YDU

YRNVQH L nUHQH XPLGGHOEDUW HIWHU GHQ DQGHQ YHUGHQVNULJ NDQ

HQGQX KXVNH GHQ XWU\JKHG RJ DQJVW KYRUL YL OHYHGH GHQJDQJ RJ

LQGWLO GHW YDU O\NNHGHV JHQQHP 1$72 DW VNDEH HQ YLV EDODQFH

'U¡PPHQ RP IUHGHOLJW VDPDUEHMGH PHOOHP NULJHQV VHMUKHUUHU

YDU EULVWHW 'HQ NROGH NULJ YDU EUXGW XG 6RYMHWXQLRQHQ VDWWH VLJ

PHG KnUG KnQG IDVW L GH ¡VWHXURS LVNH UDQGVWDWHU 'HQ VW¡WWHGH

L VWULG PHG LQGJnHGH DIWDOHU GHQ NRPPXQLVWLVNH RSU¡UVEHY JHO

VH L *U NHQODQG 2J L EOHY &]HNRVORYDNLHW O¡EHW RYHU HQGH

LQGHIUD XQGHU WUXVHO RP DQYHQGHOVH DI UXVVLVN PLOLW UPDJW

+YHP YLOOH EOLYH GHQ Q VWH" 9L YLGVWH DW 'DQPDUN VRP GHW

¡YULJH 9HVWHXURSD On SUDNWLVN WDJHW Y UJHO¡VW RYHU IRU RYHUY O

GHQGH UXVVLVN NRQYHQWLRQHO YnEHQPDJW RJ DW GHW NXQ YDU GHW

DPHULNDQVNH PRQRSRO Sn DWRPERPEHQ GHU NXQQH DIKROGH

UXVVHUQH IUD DW IRUWV WWH GHUHV IUHPWU QJHQ , GHQQH NRQVWHOOD

WLRQ YDU $PHULND GHW IDVWH SXQNW GHW HQHVWH YL KDYGH DW KROGH

RV WLO )UD $PHULND XGJLN I¡UVW 0DUVKDOOKM OSHQ RJ VHQHUH NRRU

GLQHULQJHQ DI IRUVYDUHW L 1$72

'HW YDU L GHQQH DWPRVI UH .RUHDDJUHVVLRQHQ VDWWH LQG 'HW

EOHY .RUHD PHQ NXQQH PnVNH KDYH Y UHW RV 8VLNNHUKHG RJ

DQJVW VDG RV HQGQX VnGDQ L EORGHW DW YL NXQQH IRUVWn PHQLQJHQ

PHG .RUHDNULJHQ DW GHQ YDU Q¡GYHQGLJ IRU DW EULQJH 6RYMHW WLO

DW IRUVWn DW GHW LNNH VNULGW IRU VNULGW NXQQH YHGEOLYH DW IRUVN\

GH PDJWEDODQFHQ RJ IO\WWH VLQH EDVWLRQHU O QJHUH RJ O QJHUH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


.RUHD 9LHWQDP RJ DQWL DPHULNDQLVPHQ

IUHP 'HU PnWWH VLJHV VWRS 2J GHUIRU NXQQH YL RJVn I¡OH RV

VROLGDULVNH PHG $PHULND RJ Y UH WDNQHPPHOLJH IRU DPHULNDQVN

OHGHUVNDE

0HQ VnGDQ OLJJHU ODQGHW LNNH L GDJ 9L I¡OHU LNNH O QJHUH 6RYMHW

VRP HQ HXURS LVN WUXVHO RJ GHQ IDUH GHU XGJnU IUD 0DRV .LQD

EHVM OHW DI GHQ PHVW XK\JJHOLJH WURVIDQDWLVPH RJ YROGVPHQWDOL

WHW EU QGHU LNNH YRU KXG 1X GD IDUHQ IRU RV HU GUHYHW RYHU

NDQ YL JLYH RV VHOY ORY WLO DW Y UH VWRUH Sn GHW RJ DIUHDJHUH YRU

LQGHVW QJWH UHVVHQWLPHQW PRG GHQ RYHUOHJQH PDJW VRP YL KDU

PnWWHW PRGWDJH KM OS DI RJ PnWWH I¡OH RV WDNQHPPHOLJH RYHUIRU

'HW HU HQ VDQG OHWWHOVH DW I¡OH VLJ IUL DI HW \GP\JHQGH DIK QJLJ

KHGVIRUKROG RJ IHMUH IULJ¡UHOVHQ YHG HW SDU VSDUN WLO GHQ YL I¡U

PnWWH EXNNH IRU

'HWWH HU GHQ SV\NRORJLVNH NHUQH L GHQ DQWL DPHULNDQLVPH GHU

P¡GHU RV RYHUDOW KYRU $PHULND KDU ¡YHW VLQ \GP\JHQGH YHO

J¡UHQKHG 0HQ GHQ G NNHV DI HQ VNDO DI PRUDOVNH PRWLYHU GHU

JLYHU VDJHQ HW VPXNNHUH XGVHHQGH RJ L ¡YULJW KHOOHU LNNH HU XGHQ

DOYRUOLJ PHQLQJ

'HW HU GHQ QDWXUOLJH IRUG¡PPHOVH DI DO NULJ U GVOHQ YHG

WDQNHQ RP GH XK\UH OLGHOVHU GHW YLHWQDPHVLVNH IRON KDU PnWWH

E UH QX JHQQHP HQ PHQQHVNHDOGHU 6N\OGVS¡UJVPnOHW HU LQGYLN

OHW RJ GHW HU SUDNWLVN XPXOLJW DW WU QJH LJHQQHP GHW Y OG DI

PRGVWULGHQGH RSO\VQLQJHU RJ IRUWRONQLQJHU GHU IRUHOLJJHU 0HQ

GHW HU OHW PHQ NRUWV\QHW L HQ VnGDQ VLWXDWLRQ DW I¡OH PHG WKH

XQGHUGRJ GHQ VYDJH SDUW 1RUGYLHWQDP'DYLG L NDPS PRG

8 6 $ *ROLDWK 2J GHW HU OLJHOHGHV OHW PHQ NRUWV\QHW DW ªKROGH

PHG© GHQ GHU N PSHU L VLW HJHW ODQG +YDG KDU DPHULNDQHUQH DW

J¡UH L $VLHQ" *R KRPH 0HQ VS¡UJ L 7LEHW VS¡UJ L ,QGRQHVLHQ

'HW NDQ Y UH PDQ GpU KHOOHUH VHU DPHULNDQHUH HQG NLQHVHUH

%RPEHWRJWHUQH HU JUXIXOGH 0HQ GHW HU RJVn GH DQGUH NULJV

KDQGOLQJHU RJ LNNH PLQGVW GHQ VnNDOGWH EHIULHOVHVIRQWV VQLJ

PRUG ERPEHDWWHQWDWHU RJ WRUWXU PRG FLYLOEHIRONQLJQHQ 'HW

IRUHNRPPHU PLJ XDQEUDJW DW GH QDWLRQHU GHU LNNH VHOY VNDO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

O JJH G¡GH RJ OHPO VWHGH WLO VNDO JLYH UnG RJ EHO ULQJ RP

KYRUOHGHV NULJHQ VNDO I¡UHV

7LO GH SV\NRORJLVNH RJ PRUDOVNH IDNWRUHU VOXWWHU VLJ VRFLDOSROL

WLVNH 8 6 $ KDU KHU VRP DQGHWVWHGV PnWWHW VDPDUEHMGH PHG HW

NRUUXSW VW\UH UHSU VHQWHUHQGH HW SULYLOHJHUHW KHUVNHQGH PLQ

GUHWDO 9HQVWUHRULHQWHUHGH LGHRORJHU YLO JHUQH WUR DW IUHOVHQ

VNXOOH OLJJH L NRPPXQLVPHQ (UIDULQJHUQH IUD 1RUGYLHWQDP

W\GHU LNNH L GHQQH UHWQLQJ 9HMHQ IUHPDG Pn Jn RYHU JUDGYLVH

GHPRNUDWLVNH UHIRUPHU 'HW HU QDWXUOLJYLV LNNH OHW IRU DPHULND

QHUQH DW JHQQHPI¡UH VRFLDOH UHIRUPHU UHWWHW PRG GH PDJWKDYHUH

GH HU Q¡GW WLO DW VDPDUEHMGH PLOLW UW PHG 0HQ XGYLNOLQJHQ

V\QHV GRJ DW EHY JH VLJ L GHQ ULJWLJH UHWQLQJ

, VN\OGGHEDWWHQ VSLOOHU GHW HQ VWRU UROOH DW 6\GYLHWQDP PRGV W

WHU VLJ DIKROGH DI I OOHV YDOJ RYHU KHOH 9LHWQDP VRP IRUXGVHW L

*HQqYHDIWDOHUQH VRP 6\GYLHWQDP GRJ LNNH YDU GHOWDJHU L 3n

WLOVYDUHQGH PnGH HU NUDY RP DIKROGHOVH DI IULH GHPRNUDWLVNH

YDOJ L GHW IRUHQHGH 9LHWQDP HW VWnHQGH SXQNW L IRUVNHOOLJH SUR

MHNWHU IRU HQ NRPPHQGH IUHGHOLJ RUGQLQJ 'HQQH WUR Sn YDOJH

QHV HYQH WLO DW O¡VH NRQIOLNWHU EHURU HIWHU PLQ PHQLQJ Sn HQ

IXQGDPHQWDO PLVIRUVWnHOVH DI GHPRNUDWLVNH SULQFLSSHU RJ GHUHV

U NNHYLGGH 9DOJ DIVWHPPLQJHU RJ SDUODPHQWDULVN SURFHGXUH

IRUXGV WWHU HW RSOHYHW I OOHVNDE L YXUGHULQJHU RJ LQGVWLOOLQJHU

GHU J¡U DW VHOY GH RYHUVWHPWH I¡OHU DW EHVOXWQLQJHQ HU GHUHV HOOHU

QDWLRQHQV $W ODGH DIVWHPQLQJ Y UH DIJ¡UHQGH QnU WR EORNNH VWnU

KDGHIXOGH RYHU IRU KLQDQGHQ HU GHW VDPPH VRP DW JLYH GHQ HQH

KDOV RJ KnQGVUHW RYHU GHQ DQGHQ )OHUWDOVDIJ¡UHOVHQ KDU XQGHU

VnGDQQH IRUKROG LQJHQ PHQLQJ IRU IOHUWDOVEHVOXWQLQJHQ NDQ LNNH

WRONHV VRP HQ I OOHVYLOMH

'HW YDU GHUIRU IXOGW XG IRUVWnHOLJW DW 6\GYLHWQDP LNNH NXQQH

Jn PHG WLO YDOJ XQGHU IRUKROG KYRU NRPPXQLVWHUQH KDYGH DOOH

IRUGHOH 2J GHW XDQVHW RP YDOJHW YDU IRUHJnHW NRUUHNW XQGHU

LQWHUQDWLRQDO NRQWURO 9L YHG KYRUOHGHV NRPPXQLVWHUQH VDPDU

EHMGHU PHG DQGUH KYRU GH KDU PDJWHQ (W YDOJ YLOOH KDYH Y UHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


.RUHD 9LHWQDP RJ DQWL DPHULNDQLVPHQ

SROLWLVN VHOYPRUG IRU 6\GYLHWQDP .RPPXQLVWHUQH YLOOH KDYH

XGU\GGHW GHUHV PRGVWDQGHUH ² OLJHVRP GLVVH Sn GHUHV VLGH KDU

XGU\GGHW NRPPXQLVWHUQH L ,QGRQHVLHQ +¡MVW VLJHU

GHQ LQGRQHVLVNH XGHQULJVPLQLVWHU Sn EHV¡J L .¡EHQKDYQ 1HM

VnGDQQH PRGV WQLQJHU HJQHU VLJ OLJH Vn OLGW VRP UDFHPRGV W

QLQJHQ L 6\GDIULND WLO XGOLJQLQJ JHQQHP IOHUWDOVDIJ¡UHOVH

-HJ WURU GHW HU Sn WLGH DW RSLQLRQHQ L 'DQPDUN EHVLQGHU VLJ Sn

9LHWQDP SUREOHPHW 'HQ DPHULNDQVNH SROLWLN NDQ YXUGHUHV HIWHU

GHQV KHQVLJWVP VVLJKHG RJ PDQ NDQ PXOLJYLV ILQGH GHQ IRUIHM

OHW IRUGL GHQ PnVNH LNNH ODGHU VLJ WHNQLVN JHQQHPI¡UH XGHQ

ULVLNR IRU VWRUNULJ RJ PHG EHW QNHOLJ DIVY NNHOVH DI $PHULNDV

HQJDJHPHQWHU DQGHWVWHGV L YHUGHQ LV U L (XURSD 0HQ GHU HU

LQWHW JUXQGODJ IRU PRUDOVN IRUDUJHOVH $PHULNDQHUQH HU LNNH XGH

Sn LPSHULDOLVWLVN HUREULQJ PHQ N PSHU IRU DW IRUVYDUH Y UGLHU

GHU RJVn HU YRUH PRG HQ IDUH GHU RJVn WUXHU RV ² VHOY RP PDQJH

HU IRU IDQWDVLO¡VH WLO DW IRUVWn GHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


:HHNHQGDYLVHQ RNWREHU

,VODQGV IRUDJW IRU UHWWHQ

5HVSHNW IRU PHOOHPIRONHOLJ UHW RJ UHWVDIJ¡UHOVHU HU HQ LGH GHU

DOWLG KDU KDIW YDUP WLOVOXWQLQJ L GH QRUGLVNH ODQGH 'HW HU PnVNH

LNNH QRJHW DW URVH RV IRU 'HQ GHU LNNH UnGHU RYHU VWRUH PDJW

PLGOHU IULVWHV LNNH WLO DW ODGH PDJW Jn IRU UHW PHQ VQDUHUH WLO DW

J¡UH HQ G\G DI Q¡GYHQGLJKHGHQ 0HQ KYRUGDQ PDQ HQG YLO VH

Sn GHQ VDJ HU GHW OLJH IXOGW HW IDNWXP DW YL OHYHU Sn HQ WUDGLWLRQ

GHU KDU XGYLNOHW VLJ WLO HW UOLJW ¡QVNH RP DW UHWWHQ Pn KHUVNH

RJ UHVSHNWHUHV L LQWHUQDWLRQDOH IRUKROG Sn VDPPH PnGH VRP GHQ

J¡U GHW L YRUH HJQH GHPRNUDWLVNH UHWVVDPIXQG

'HU HU QDWXUOLJYLV HQ JU QVH IRU KYLONH NRQIOLNWHU GHU NDQ

RUGQHV DG UHWWHQV YHM 'HW NDQ LNNH Q\WWH DW EULQJH SROLWLVNH

NRQIOLNWHU VRP NULJHQ L 9LHWQDP HOOHU VLWXDWLRQHQ L 0HOOHP¡VWHQ

LQG IRU HW IRUXP DI K¡MO UGH MXULVWHU 0HQ QnU GHW GUHMHU VLJ RP

IRUKROG GHU HU UHJXOHUHW YHG LQWHUQDWLRQDOH WUDNWDWHU HOOHU NRQ

YHQWLRQHU RJ KYRU XHQLJKHGHQ DOWVn DQJnU KYDG GHU Sn GHWWH

JUXQGODJ HU UHW Pn DIJ¡UHOVH YHG HW XSDUWLVN LQWHUQDWLRQDOW RU

JDQ HQ YROGJLIWVUHW HOOHU HQ GRPVWRO Y UH Sn VLQ SODGV

'D YROGJLIWVWDQNHQ YDQGW IUHP L EHJ\QGHOVHQ DI GHWWH nUKXQ

GUHGH YDU 'DQPDUN HW DI GH ODQGH GHU JLN L VSLGVHQ YHG DIVOXW

QLQJ DI HQ ODQJ U NNH YROGJLIWVDIWDOHU PHG DQGUH VWDWHU 2J GD

GHQ LQWHUQDWLRQDOH GRPVWRO EOHY VNDEW L RJ JHQRSUHWWHW L

VRP HW RUJDQ IRU GH )RUHQHGH 1DWLRQHU YDU GHW HQ VHOY

I¡OJH DW GH QRUGLVNH VWDWHU DQHUNHQGWH GRPVWROHQV NRPSHWHQFH

WLO DW DIJ¡UH UHWVWYLVWHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,VODQGV IRUDJW IRU UHWWHQ

, EHJ\QGHOVHQ DI ·HUQH RSVWRG GHU VWULG PHOOHP 'DQPDUN

RJ 1RUJH PHG KHQV\Q WLO VXYHU QLWHWHQ RYHU YLVVH RPUnGHU L

‘VWJU¡QODQG 6DJHQ EOHY LQGEUDJW IRU GRPVWROHQ L +DDJ GHU

YHG VLQ DIJ¡UHOVH L JDY 'DQPDUN PHGKROG RJ NHQGWH GHQ

DI 1RUJH IRUHWDJQH RNNXSDWLRQ IRU XJ\OGLJ 6N¡QW DIJ¡UHOVHQ

YDU HQ VNXIIHOVH IRU 1RUJH EOHY GHQ ² QDWXUOLJYLV ² XGHQ GLVNXV

VLRQ OR\DOW HIWHUOHYHW

3n VDPPH PnGH PHQ PHG PRGVDW XGIDOG VHW PHG GDQVNH

¡MQH GD NRQIOLNWHQ PHOOHP 'DQPDUN RJ +ROODQG Sn GHQ HQH

VLGH RJ 'HQ W\VNH )RUEXQGVUHSXEOLN Sn GHQ DQGHQ VLGH L

EOHY LQGEUDJW IRU GRPVWROHQ 'RPPHQ GHU EOHY DIVDJW L

JLN VRP GHW YLO KXVNHV 'DQPDUN LPRG 0HQ ² QDWXUOLJYLV ² YDU

GHU LQJHQ KHU L ODQGHW GHU QRJHW ¡MHEOLN W QNWH VLJ LNNH DW UH

VSHNWHUH DIJ¡UHOVHQ

'HVY UUH NDQ GHW LNNH VLJHV DW GHW HNVHPSHO QRUGLVNH ODQGH

Sn GHQQH PnGH KDU VDW PHG KHQV\Q WLO DQHUNHQGHOVH DI GRPVWR

OHQ KDU YXQGHW DOPLQGHOLJ HIWHUI¡OJHOVH $I GH )RUHQHGH 1DWLR

QHUV FD PHGOHPPHU KDU PLQGUH HQG HQ WUHGMHGHO DQHUNHQGW

GRPVWROHQV GRPVPDJW RJ PDQJH KDU JMRUW GHW PHG IRUEHKROG

GHU EHJU QVHU DQHUNHQGHOVHQV HIIHNWLYLWHW ) UUH RJ I UUH VDJHU

EOLYHU LQGEUDJW IRU GRPVWROHQ RJ GHW HU IRUHNRPPHW DW GHQ

WDEHQGH SDUW UHQW XG KDU Q JWHW DW YLOOH HIWHUNRPPH DIJ¡UHOVHQ

(W VnGDQW WLOI OGH GHU Sn EDJJUXQG DI QRUGLVNH UHWVWUDGLWLRQHU

HU HJQHW WLO DW Y NNH V UOLJ RSP UNVRPKHG HU QHWRS IRUQ\OLJ

IRUHNRPPHW (IWHU DW GRPVWROHQ YHG NHQGHOVH DI DXJXVW

KDYGH SnODJW ,VODQG DW LDJWWDJH YLVVH IRUHO¡ELJH IRUKROGVUHJOHU L

GHQ VWULG GHU YDU RSVWnHW PHG 6WRUEULWDQQLHQ RJ 9HVWW\VNODQG

RP GHW LVODQGVNH ILVNHWHUULWRULXP PHGGHOWH ,VODQG GDJHQ HIWHU

L HQ GHNODUDWLRQ UHWWHW WLO GRPVWROHQ DW PDQ LNNH NXQQH DQHUNHQ

GH GRPVWROHQV UHW WLO DW WU IIH VnGDQ DIJ¡UHOVH RJ DW ,VODQG LNNH

YLOOH EHWUDJWH GHQ VRP ELQGHQGH PHQ L VWULG PHG NHQGHOVHQ

IRUWVDW RSUHWKROGH HQ PLOHV ILVNHULJU QVH

'HW IRUHNRPPHU PLJ DW GDQVN RIIHQWOLJKHG KLGWLO NXQ KDU

Y UHW VSDUVRPW RULHQWHUHW RP KYRUOHGHV GHW NXQQH NRPPH WLO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

DW ,VODQG Sn GHQQH PnGH UHIXVHUHGH HQ NHQGHOVH DIVDJW DI GHQ

LQWHUQDWLRQDOH GRPVWRO 2J GHWWH NDQ PnVNH Y UH JUXQGHQ WLO DW

GHU KHOOHU LNNH V\QHV DW KDYH PDQLIHVWHUHW VLJ QRJHQ RSLQLRQ

VRP UHDNWLRQ Sn GHW LVODQGVNH VNULGW 'HU NDQ GHUIRU Y UH JUXQG

WLO DW VLJH HW SDU RUG KHURP

,VODQGV WLGOLJHUH HQVLGLJH XGYLGHOVH DI VLW V¡WHUULWRULXP WLO V¡

PLO JDY RPNULQJ DQOHGQLQJ WLO HQ NRQIOLNW PHG (QJODQG

GHU LPLGOHUWLG EOHY ELODJW YHG HQ QRWHYHNVOLQJ DI PDUWV

(QJODQG JLN PHG YLVVH PRGLILNDWLRQHU L HQ RYHUJDQVSHULRGH

PHG WLO DW DQHUNHQGH V¡PLOV JU QVHQ ,VODQG HUNO UHGH IRUW

VDW DW YLOOH DUEHMGH IRU HQ \GHUOLJHUH XGYLGHOVH DI ILVNHULWHUULWRULHW

PHQ IRUSOLJWHGH VLJ WLO DW VDJHQ KYLV HQ VnGDQ XGYLGHOVH VNXOOH JLYH

DQOHGQLQJ WLO WYLVW DI KYHU DI SDUWHUQH VNXOOH NXQQH LQGEULQJHV IRU GHQ

LQWHUQDWLRQDOH GRPVWRO 7LOVYDUHQGH DIWDOH EOHY LQGJnHW PHG

9HVWW\VNODQG 'D WYLVWHQ PHG 7\VNODQG MXULGLVN KDU XGYLNOHW

VLJ JDQVNH VRP GHQ PHG (QJODQG KROGHU MHJ PLJ L GHW I¡OJHQ

GH DOHQH WLO GHQQH

2J VnGDQ WYLVW RSVWRG GD ,VODQG HQ KDOY VQHV nU VHQHUH WLONHQ

GHJDY DW PDQ QX YDU VLQGHW DW XGYLGH JU QVHQ WLO V¡PLO

,VODQG KDYGH LPLGOHUWLG ¡MHQV\QOLJW LNNH QRJHW ¡QVNH RP DW In

VWULGHQ IRU GRPVWROHQ 'HQ IHEUXDU PHGGHOWH PDQ GHQ

HQJHOVNH UHJHULQJ DW ,VODQG LNNH O QJHUH DQVn VLJ IRU EXQGHW DI

DIWDOHQ IUD RP LQGEULQJHOVH IRU GRPVWROHQ RJ DW PDQ

GHUIRU QX KDYGH EHVOXWWHW DW JHQQHPI¡UH HQ XGYLGHOVH WLO

V¡PLO KYLONHW VNHWH YHG HQ DQRUGQLQJ DI MXOL PHG YLUN

QLQJ IUD VHSWPEHU V n

)UD HQJHOVN VLGH VWRG PDQ IDVW Sn DIWDOHQ IUD RJ UHWWHGH

GHQ DSULO KHQYHQGHOVH WLO GRPVWROHQ IRU DW In VS¡UJV

PnOHW RP ,VODQGV UHW WLO DW XGYLGH VLW V¡WHUULWRULXP VRP SnW QNW

SnNHQGW 'D LPLGOHUWLG ,VODQG PHGGHOWH DW PDQ LNNH YLOOH JLYH

P¡GH IRU GRPVWROHQ RJ YHG DQRUGQLQJHQ DI MXOL GHILQLWLYW

JHQQHPI¡UWH XGYLGHOVHQ Sn HJHQ KnQG XDQVHW VDJHQV LQGEULQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,VODQGV IRUDJW IRU UHWWHQ

JHOVH IRU GRPVWROHQ UHWWHGH (QJODQG GHQ MXOL HQ IRUQ\HW

KHQYHQGHOVH WLO GRPVWROHQ 'HQQH KHQYHQGHOVH YDU HQ EHJ ULQJ

RP DW GRPVWROHQ L PHGI¡U DI VWDWXWWHUQH DUW YLOOH SnO JJH

SDUWHUQH DW LDJWWDJH YLVVH IRUHO¡ELJH IRUKROGVUHJOHU WLO EHVN\WWHOVH DI

GHUHV UHWWLJKHGHU LQGWLO VDJHQV HQGHOLJH DIJ¡UHOVH YHG GRP

0HQLQJHQ PHG UHJOHQ RP GRPVWROHQV DGJDQJ WLO DW SnE\GH

LDJWWDJHOVH DI VnGDQQH IRUHO¡ELJH IRUKROGVUHJOHU HU NODU QRN 'HW

YLO RIWH LNNH Y UH QRN IRU HQ IRUXUHWWHW SDUW DW In GRP IRU VLQ UHW

HQJDQJ DG nUH , PHOOHPWLGHQ YLO GHQ IRUWVDWWH UHWVNU QNHOVH

NXQQH PHGI¡UH XRSUHWWHOLJH WDE HOOHU JDQVNH WLOLQWHWJ¡UH GHQ

IRUXUHWWHGHV UHWVNUDY (W IRUHO¡ELJ UHWVPLGGHO WLO IRUHE\JJHOVH

KHUDI HU GHUIRU SnNU YHW 9L NHQGHU GHW VDPPH RJVn L YRU QDWLR

QDOH UHW +YLV I HNV HQ PDQG WUXHV DI UHWVVWULGLJ RIIHQWOLJJ¡UHOVH

DI HW VP GHVNULIW PRG KDP YLO KDQ PRG VLNNHUKHGVVWLOOHOVH

NXQQH In QHGODJW IRJHGIRUEXG PRG VNULIWHWV RIIHQWOLJJ¡UHOVH

)¡UVW GHUHIWHU ILQGHU GHQ HJHQWOLJH VDJ VWHG WLO DIJ¡UHOVH DI

VS¡UJVPnOHW RP VNULIWHWV ORYOLJKHG 7DEHU GHQ GHU ILN IRJHGIRU

EXG QHGODJW Pn KDQ EHWDOH HUVWDWQLQJ

(QJODQG EHJ UHGH DOWVn HQ VnGDQ IRUHO¡ELJ NHQGHOVH WLO EH

VN\WWHOVH DI VLQH UHWWLJKHGHU RJ GHW JLN GRPVWROHQ XDQVHW ,VODQGV

SURWHVW PHG WLO 0HG IMRUWHQ VWHPPHU PRG pQ DIVDJGH GHQ GHQ

DXJXVW HQ NHQGHOVH KYRUYHG GHW EOHY SnODJW ,VODQG DW

DIKROGH VLJ IUD QRJHW VNULGW WLO JHQQHPI¡UHOVH DI GHQ XGYLGHGH

JU QVH RYHU IRU HQJHOVNH VNLEH RJ VDPWLGLJ SnODJW (QJODQG DW

DIKROGH VLJ IUD DW ILVNH PHUH HQG PHWULVNH WRQV ILVN

nUOLJW ² VYDUHQGH WLO JHQQHPVQLWWHW IRU GH VLGVWH nU ² LQGHQ IRU

HW Q UPHUH EHVWHPW RPUnGH

'HW YDU GHQQH NHQGHOVH VRP ,VODQG GDJHQ HIWHU HUNO UHGH LNNH

DW YLOOH UHVSHNWHUH , GHQQH HUNO ULQJ XGWU\NNHU GHQ LVODQGVNH

UHJHULQJ VLQ IRUEDYVHOVH RYHU DW GRPVWROHQ KDU PHQW VLJ L VWDQG WLO

DW DIVLJH GHQQH IRUHO¡ELJH NHQGHOVH XGHQ I¡UVW DW KDYH SnG¡PW

,VODQGV SULQFLSLHOOH SURWHVW PRG GRPVWROHQV NRPSHWHQFH DOWVn

GHQV UHW WLO L GHW KHOH WDJHW DW EHVN IWLJH VLJ PHG VDJHQ 'H EDJ

YHG OLJJHQGH UHWVVS¡UJVPnO NDQ WU QJH WLO QRJHQ EHO\VQLQJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

$W GHQ LQWHUQDWLRQDOH GRPVWROV NRPSHWHQFH EHVWULGHV DI GHQ

LQGNODJHGH SDUW HU HW YHONHQGW I QRPHQ 'HW VNHU L FD KDOYGH

OHQ DI DOOH VDJHU 'HQQH NRPSHWHQFHGLVSXW HU QRJHW IRU LQWHUQD

WLRQDOH GRPVWROH V UHJHQW 0HGHQV HQKYHU ERUJHU KYDG HQWHQ

KDQ YLO GHW HOOHU HM HU XQGHUNDVWHW ODQGHWV GRPVWROH J OGHU GHW

VDPPH LNNH IRU VWDWHUQH L IRUKROG WLO LQWHUQDWLRQDOH GRPVWROH

+HU NU YHV GHW IRU DW HQ VWDW HU XQGHUNDVWHW HQ GRPVWRO DW GHQ

Sn GHQ HQH HOOHU DQGHQ PnGH VHOY HU JnHW LQG GHUSn 'HU NU YHV

DOWVn HW V UOLJW UHWVJUXQGODJ RJ GHW HU GHWWHV HNVLVWHQV HOOHU LNNH

HNVLVWHQV GHU NDQ JLYH DQOHGQLQJ WLO LQGVLJHOVH RJ WYLVW RP NRP

SHWHQFHQ

1nU VnGDQ LQGVLJHOVH ILQGHU VWHG Pn GHWWH VS¡UJVPnO I¡UVW DI

J¡UHV I¡U DIJ¡UHOVH L VHOYH VDJHQ NDQ WU IIHV 3n GHQ PnGH Pn

GHU RIWH WU IIHV WR HOOHU IOHUH DIJ¡UHOVHU L VDPPH VDJ RJ GHQ

I¡UVWH DI GLVVH DOWVn DIJ¡UHOVHQ DI NRPSHWHQFHQ YLO RIWH Y UH

OLJH Vn LQGYLNOHW RJ WDJH OLJH Vn ODQJ WLG VRP DIJ¡UHOVHQ L KRYHG

VDJHQ 0DQ KDU HNVHPSOHU Sn DW GHW KDU WDJHW DGVNLOOLJH nU DW

NRPPH JHQQHP NRPSHWHQFHLQGVLJHOVHU RJ IUHP WLO KRYHGVDJHQ

$W GRPVWROHQ L DOOH WLOI OGH KDU NRPSHWHQFH WLO DW DIJ¡UH

KYRUYLGW GHQ KDU NRPSHWHQFH L KRYHGVDJHQ HU HQ IDVW DQHU

NHQGW IRONHUHWOLJ UHJHO GHU RJVn HU XGWU\NNHOLJ IDVWVOnHW L GHQ

LQWHUQDWLRQDOH GRPVWROV VWDWXW 6HOY RP DOWVn ,VODQG EHVWULGHU

GRPVWROHQV UHW WLO DW EHKDQGOH ILVNHULVWULGHQ PHG (QJODQG NDQ

,VODQG LNNH EHVWULGH DW GHW HU GRPVWROHQ VHOY RJ LNNH ,VODQG GHU KDU

UHW WLO DW DIJ¡UH RP ,VODQGV LQGVLJHOVH HU EHUHWWLJHW

'HW HU QX OHW DW IRUVWn DW GH IRUHO¡ELJH UHWVPLGOHU HIWHU DUW

Pn NROOLGHUH PHG DGJDQJHQ WLO LQGVLJHOVH PRG NRPSHWHQFHQ RJ

V UVNLOW SURFHGXUH RJ GRPVDIJ¡UHOVH RP GHQQH VLGH DI VDJHQ

(IWHU VDJHQV QDWXU Pn GH IRUHO¡ELJH UHWVPLGOHU EULQJHV L DQYHQ

GHOVH VWUDNV RJ NDQ LNNH DIYHQWH nUHODQJ SURFHGXUH YHGU¡UHQGH

NRPSHWHQFHQ 3n GHQ DQGHQ VLGH NDQ GRPVWROHQ QDWXUOLJYLV

KHOOHU LNNH KHOW L EOLQGH HIWHUNRPPH HQKYHU DQPRGQLQJ RP HQ

NHQGHOVH JnHQGH XG Sn DW VnGDQQH IRUHO¡ELJH IRUKROGVUHJOHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,VODQGV IRUDJW IRU UHWWHQ

SnO JJHV HQ VWDW GHU EHVWULGHU DW GRPVWROHQ RYHUKRYHGHW KDU

UHW WLO DW EHVN IWLJH VLJ PHG VDJHQ

, GHWWH GLOHPPD HU GHU Q SSH DQGHQ YHM XG HQG GHQ GRPVWR

OHQ L VnGDQQH VLWXDWLRQHU KDU YDOJW 8GHQ WLO EXQGV DW XQGHUV¡JH

RJ SnNHQGH NRPSHWHQFHVS¡UJVPnOHW NU YHU PDQ KYDG PDQ

NDOGHU HW SULPD IDFLH EHYLV IRU GRPVWROHQV NRPSHWHQFH 'HW YLO

VLJH HW EHYLV GHU XPLGGHOEDUW XGHQ G\EHUH JUDQVNQLQJ Pn Y N

NH IRUPRGQLQJ IRU DW GRPVWROHQ HU NRPSHWHQW (W VnGDQW EHYLV

IDQGW GRPVWROHQ L GHWWH WLOI OGH L DIWDOHQ IUD KYRUHIWHU

,VODQG IRUSOLJWHGH VLJ WLO RP IUHPWLGLJ WYLVW VNXOOH RSVWn DW ODGH

VDJHQ LQGEULQJH IRU GRPVWROHQ +HUL OLJJHU HW NODUW RJ XEHVWULGH

OLJW UHWVJUXQGODJ IRU GRPVWROHQV UHW WLO DW EHVN IWLJH VLJ PHG

VDJHQ $W ,VODQG YHG VLQ HQVLGLJH RSVLJHOVH DI IHEUXDU

VNXOOH NXQQH EULQJH GHQQH DIWDOH WLO RSK¡U QHWRS VRP GHQ InU

SUDNWLVN EHW\GQLQJ O\GHU Sn IRUKnQG Vn XULPHOLJW DW DIWDOHQ

VWDGLJ Pn DIJLYH L KYHUW IDOG SULPD IDFLH EHYLV IRU NRPSHWHQFHQ

9HG NHQGHOVHQ KDU GRPVWROHQ DIJMRUW DW GHQ Sn GHWWH JUXQG

ODJ KDU NRPSHWHQFH WLO DW DQRUGQH IRUHO¡ELJH IRUKROGVUHJOHU

HIWHU DUW XDQVHW DW GHQ HQGQX LNNH GHILQLWLYW KDU SnG¡PW

VS¡UJVPnOHW RP NRPSHWHQFHQ L KRYHGVDJHQ L KRYHGVDJHQ 6RP

WLGOLJHUH Q YQW HU GHW GRPVWROHQ RJ LNNH SDUWHQ GHU DIJ¡U NRP

SHWHQFHWYLVWHU ,VODQG VWnU RYHU IRU HQ UHWVNHQGHOVH DI GHQ LQWHU

QDWLRQDOH GRPVWRO GHU HU JnHW ODQGHW LPRG PHQ KYLV J\OGLJKHG

LNNH NDQ EHVWULGHV +YLV HQ WDEHQGH SDUW VNXOOH NXQQH V WWH VLQ

UHWVRSIDWWHOVH RYHU GRPVWROHQV YDU MR HQKYHU GRP PHQLQJVO¡V ,V

ODQGV Y JULQJ YHG DW HIWHUNRPPH NHQGHOVHQ HU HQ nEHQEDU

IRUDJW IRU UHWWHQ RJ HW VODJ L DQVLJWHW Sn GH UHWVLGHDOHU YL SOHMHU

DW EHNHQGH RV WLO L 1RUGHQ

)RUKROGHW PHOOHP PDJW DIPDJW RJ UHW XUHW KDU XGYLNOHW VLJ Sn

HQ EHV\QGHUOLJ PnGH , GHW nUKXQGUHGH YLOOH HQ VWULG VRP GHQ

IRUHOLJJHQGH KXUWLJW Y UH EOHYHW O¡VW YHG PDJW 'HQ HQJHOVNH

IOnGH EHK¡YHGH Q SSH DW DII\UH QRJHW VNXG EORW YLVH VLJ L IDU

YDQGHQH IRU ² PHG UHWWH HOOHU XUHWWH ² DW In (QJODQGV NUDY

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,,, ,QWHUQDWLRQDO SROLWLN RJ UHW

UHVSHNWHUHW (OOHU HU GHW PnVNH ULJWLJHUH DW VLJH NRQIOLNWHQ YLOOH

DOGULJ Y UH WLOVSLGVHW Sn GHQ PnGH IRUGL DOOHUHGH EHYLGVWKHGHQ

RP (QJODQGV RYHUOHJQH PDJW YLOOH KDYH DIVNnUHW IUD HQ VnGDQ

XGIRUGULQJ

1X KDU HQ Q\ LGHRORJL VDW VLJ LJHQQHP L LQWHUQDWLRQDOH IRUKROG

6WDWHUQH KDU K¡MWLGHOLJW DIVYRUHW DQYHQGHOVH DI PDJW WLO IUHPPH

DI GHUHV QDWLRQDOH SROLWLN *DQVNH V UOLJ L IRUKROGHW PHOOHP HQ

VWRU RJ HQ OLOOH VWDW IRUG¡PPHV PDJWDQYHQGHOVH 'HU YLOOH QRN

UHMVH VLJ HW UDPDVNULJ KYLV +HDWK L GDJ YLOOH RUGQH ,VODQG Sn GHQ

PnGH VRP 'LVUDHOL DQWDJHOLJ YLOOH KDYH JMRUW GHW JRGW nU

WLGOLJHUH

'HQQH EHJU QVQLQJ DI PDJWDQYHQGHOVH L LQWHUQDWLRQDOH UHOD

WLRQHU Pn KLOVHV PHG JO GH L VDPPH RPIDQJ VRP GHQ EHW\GHU

DW UHWWHQ WU GHU L PDJWHQV VWHG 0HQ GHW HU MR GHVY UUH IRU GHW

PHVWH LNNH WLOI OGHW 'HU HU LNNH QRJHQ LQWHUQDWLRQDO P\QGLJKHG

PHG PDJW WLO DW VLNUH DW GRPVWROHQV DIJ¡UHOVHU HIWHUOHYHV 2J GD

QDWLRQDO PDJWDQYHQGHOVH VRP VDJW IRUG¡PPHV NDQ HQ OLOOH VWDW

VRP ,VODQG WU\JW VSRWWH UHWWHQ RJ OH GH VWRUH RS L DQVLJWHW +YLV

GHW I¡U YDU PDJWHQ GHU GLNWHUHGH UHWWHQ HU GHW QX DIPDJWHQ GHU

GLNWHUHU XUHWWHQ

-HJ YLO JHUQH EHWRQH DW GHQQH NURQLN DOHQH KDQGOHU RP ,VODQGV

IRUKROG WLO GRPVWROHQ 3n LQWHW SXQNW HU GHU WDJHW VWLOOLQJ WLO RP

ODQGHWV NUDY Sn HW PLOHV ILVNHWHUULWRULXP HU MXULGLVN EHUHWWLJHW

HOOHU PHQQHVNHOLJW ULPHOLJW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

5HWWHQ VRP VRFLDO WHNQLN RJ NXOWXUHO OLYVIRUP

5HWWHQ RJ UHWVPDVNLQHULHW

'H IOHVWH MXULVWHU KDU OHYHW O\NNHOLJW WLO GHUHV GDJHV HQGH XGHQ DW

VSHNXOHUH PHJHW RYHU KYDG UHWWHQ ªHJHQWOLJ HU© 'HW KDU PHVW

Y UHW ILORVRIIHU RJ DQGUH OLJQHQGH P UNY UGLJH VNDEQLQJHU GHU

KDU I¡OW EHKRY IRU DW RSVWLOOH HQ GHILQLWLRQ DI ªUHWVEHJUHEHW© RJ

IRUNODUH UHWWHQV ªQDWXU© RJ ªIRUPnO© 0HQ VHOY RP PDQ NDQ Y UH

HQ JRG MXULVW XGHQ DW IRUG\EH VLJ L ILORVRILVNH DEVWUDNWLRQHU HU

GHW GRJ NXQ QDWXUOLJW DW GHQ GHU KDU W QNW DW EHVN IWLJH VLJ

OLYHW LJHQQHP PHG UHW RJ UHWVIRUKROG KDU EUXJ IRU HQ DOPLQGHOLJ

RULHQWHULQJ RP GHW OLYVRPUnGH KDQ HOOHU KXQ JnU LQG WLO , VWXGL

HWLGHQ RYHUY OGHV PDQ Vn OHW DI VWRIP QJGHQ RJ IRUWDEHU VLJ L

GH PDQJH HQNHOWH IDJRPUnGHU 0DQ InU DOGULJ VHW VNRYHQ IRU

EDUH WU HU 0HQ XGHQ HW YLVW RYHUEOLN XGHQ HQ YLV IRUQHPPHOVH

DI KYDG GHW KHOH GUHMHU VLJ RP YLO HQV IRUVWnHOVH DI HQNHOWKHGHU

QH VDYQH G\EGH RJ SHUVSHNWLY 'HQ GHU XQGHU VWXGLHW DOGULJ HU

VWDQGVHW RS IRU DW VS¡UJH HIWHU PHQLQJ RJ VDPPHQK QJ RJ

SU¡YH DW VH UHWWHQ L IRUELQGHOVH PHG DQGUH XGVODJ DI PHQQHVNH

OLJ nQG RJ DNWLYLWHW KDQ NDQ YLVVHOLJ QRN EOLYH FDQG MXU PHQ

VDYQHU GRJ HQGQX QRJHW Y VHQWOLJW L DW Y UH HQ JRG IXOGEnUHQ

MXULVW +HUWLO K¡UHU QHPOLJ RJVn KYDG PDQ NXQQH NDOGH HQ MXUL

GLVN OLYVDQVNXHOVH 8GHQ GHQ KDU HQV NXQGVNDEHU RJ WU QLQJ

LNNH GHQ IRUDQNULQJ L KHOH SHUVRQOLJKHGHQ GHU HU GHQ Q¡GYHQGL

,QGOHGQLQJ WLO UHWVVWXGLHW 1\W 1RUGLVN )RUODJ $UQROG %XVFN V

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

JH IRUXGV WQLQJ IRU DW MXUDHQ NDQ EOLYH HW OHYHQGH RJ ULJW PHQ

QHVNHOLJW YLUNHIHOW VWXGLHW PHUH HQG HIWHUSODSUHQ RJ GHW SUDNWL

VNH YLUNH PHUH HQG WRP UXWLQH

/DG RV LQGHQ YL IRUV¡JHU DW K YH RV WLO K¡MHUH SHUVSHNWLYHU

EHJ\QGH PHG JDQVNH HQNHOW DW VH RV RPNULQJ HIWHU QRJOH DI

UHWVOLYHWV VLPSOHVWH NHQGVJHUQLQJHU 'H I QRPHQHU MXULVWHQ

LQWHUHVVHUHU VLJ IRU IRUHJnU MR QHPOLJ LNNH VNMXOW L ODERUDWRULHU

RJ GHU NU YHV LQJHQ NRPSOLFHUHGH LQVWUXPHQWHU IRU DW LDJWWDJH

GHP 'H LQGJnU VLPSHOWKHQ VRP OHG L GHW GDJOLJGDJV OLY YL DOOH

OHYHU L VDPIXQG PHG KYHUDQGUH 0HQ OLJHVRP YL RIWH LNNH VN Q

NHU GHQ OXIW YL LNNH NDQ XQGY UH QRJHQ HIWHUWDQNH VnOHGHV

W QNHU YL KHOOHU LNNH DOWLG Sn DW UHWWHQ IDNWLVN HU OLJHVRP HQ

DWPRVI UH YL OHYHU RJ nQGHU L RJ XGHQ KYLONHQ YL KXUWLJW YLOOH

Jn WLO JUXQGH

/ VHUHQ YLO PnVNH VLJH DW KDQ HU Vn O\NNHOLJ DOGULJ DW KDYH

Y UHW L NDUDPERODJH PHG SROLWLHW RJ DOGULJ DW KDYH Y UHW L HQ

UHWVVDO 0HJHW PXOLJW PHQ GHWWH EHW\GHU LQJHQOXQGH DW UHWWHQ

LNNH KDU VSLOOHW QRJHQ UROOH L KDQV OLY +HOGLJYLV HU GHW MR IRU GHW

PHVWH VnGDQ DW IRON KDQGOHU L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG UHWVRUGH

QHQV NUDY ² KYDG HQWHQ GHWWH VN\OGHV DW PDQ XGHQ Q UPHUH

RYHUYHMHOVH J¡U GHW V GYDQOLJH HOOHU GLNWHUHV DI HQV PRUDOVNH

RYHUEHYLVQLQJ RP KYRUGDQ PDQ E¡U KDQGOH HOOHU EXQGHU L GHQ

IRUVWDQGVP VVLJH RYHUYHMHOVH DW VnGDQ HU ORYHQ RJ DW GHQ GHU

EU\GHU GHQ ULVLNHUHU Sn XEHKDJHOLJ PnGH DW VWLIWH EHNHQGWVNDE

PHG SROLWL RJ GRPVWROH 'LVVH WU GHU QHWRS NXQ L IXQNWLRQ L

KYDG PDQ NXQQH NDOGH GH SDWRORJLVNH WLOI OGH DOWVn GH XQGWDJHO

VHVWLOI OGH L KYLONH GHW LNNH HU O\NNHGHV UHWWHQ DW RSI\OGH VLQ

SULP UH IXQNWLRQ DW IRUPH PHQQHVNHUV DGI UG HIWHU VLW P¡Q

VWHU

'HW YLO GHUIRU Y UH IRUNHUW IRU DW GDQQH VLJ HW ELOOHGH DI UHW

WHQV EHW\GQLQJ L YRUW OLY I¡UVW RJ IUHPPHVW DW W QNH Sn GH DNXWWH

VLWXDWLRQHU KYRU NO¡HUQH NRPPHU IUHP RJ UHWVPDVNLQHULHW EH

J\QGHU DW IXQJHUH 9RUW OLY SU JHV I¡UVW RJ IUHPPHVW DI UHWWHQV

ODWHQWH YLUNQLQJHU PHQ RIWH XGHQ DW YL J¡U RV GHW EHYLGVW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

(U 'H HMHU DI HQ F\NHO RJ VWLOOHU GHQ IUD 'HP IRUYHQWHU 'H DW

ILQGH GHQ VDPPHVWHGV LJHQ 2J VNXOOH GHQ EOLYH WLOHJQHW DI HQ

W\Y DQHUNHQGHU KDQ IRU Vn YLGW VDPPH P¡QVWHU RJ IRUYHQWQLQJ

VRP KDQ V¡JHU DW VNMXOH VLQ KDQGOHPnGH RJ LNNH VLPSHOWKHQ VWnU

IUHP RJ HUNO UHU DW KDQ OLJH Vn JRGW VRP 'H NDQ EUXJH F\NOHQ

(OOHU 'H EHVWLOOHU HW V W W¡M RJ HU NODU RYHU DW VNU GGHUHQ KDU

NUDY Sn EHWDOLQJ RJ DW GHW HU 'HUHV SOLJW DW RSI\OGH GHQQH IRU

YHQWQLQJ 6WnU 'H Sn HQ VSRUYRJQ IRUYHQWHV GHW DW 'H O¡VHU

ELOOHW RJ N¡UHU 'H ELO DW 'H I¡OJHU I UGVHOVUHJOHUQH *¡U EH

WMHQWHQ WHJQ WLO 'HP RP DW VWDQGVH VWDQGVHU 'H IRUGL 'H HU

LQGVWLOOHW Sn DW KDQ L NUDIW DI VLQ VWLOOLQJ KDU HQ V UOLJ P\QGLJKHG

HOOHU NRPSHWHQFH WLO DW XGVWHGH EHIDOLQJHU 0DQ NDQ EOLYH YHG

)UD PRUJHQ WLO DIWHQ RJ IRU GHQ VDJV VN\OG RJVn PHQV YL VRYHU

IRUO¡EHU YRUW OLY QRUPDOW L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG HW PDQJIRO

GLJW IRUJUHQHW V W DI KDQGOHP¡QVWUH GHU HU I OOHV IRU VDPIXQ

GHWV PHGOHPPHU IRUGL GH KDU GHUHV URG L HQ I OOHV UHWVRUGHQ

'H EHVWHPPHU YRUW KDQGOHEHUHGVNDE RJ YRUH IRUYHQWQLQJHU WLO

DQGUHV KDQGOHPnGH RJ XGWU\NNHV L IRUHVWLOOLQJHU RP SOLJWHU

NUDY UHWWLJKHGHU P\QGLJKHG NRPSHWHQFH P Y 'H HU GHQ

Q¡GYHQGLJH IRUXGV WQLQJ IRU HWKYHUW IUHGHOLJW VDPOLY IRU XGHQ

GHP YLOOH PDQ DOGULJ YLGH KYDG PDQ NXQQH IRUYHQWH IUD VLQH

PHGPHQQHVNHUV VLGH 7LOY UHOVHQ YLOOH EOLYH HQ NDRWLVN I¡OJH DI

RYHUUDVNHOVHU RJ FKRFN HQ VWDGLJ NDPS DI DOOH PRG DOOH

0HQ GHW HU LNNH DOOH IRUYHQWQLQJHU GHU NDOGHV UHWOLJH (QV

RPJDQJVNUHGV IRUYHQWHU DW PDQ RSWU GHU PHG HQ YLV K¡IOLJKHG

RJ DQVWDQG +DU PDQ PRGWDJHW HQ PLGGDJVLQGE\GHOVH IRUYHQWHV

GHW DW PDQ VYDUHU KDU PDQ VDJW MD DW PDQ RJVn P¡GHU WLO WLGHQ

RJ L SDVVHQGH SnNO GQLQJ , VDPOLYHW L IDPLOLHQ P¡GHV YL DI

PDQJH IRUYHQWQLQJHU RP KHQV\QWDJHQ IRUVWnHOVH N UOLJKHG

0HQ L LQJHQ DI GLVVH WLOI OGH WDOHU YL RP UHWOLJH SOLJWHU RJ NUDY

+YRUIRU LNNH" )RUGL GHQ VNXIIHGH LNNH L GLVVH WLOI OGH NDQ WLONDO

GH SROLWLHW HOOHU In VLW NUDY JHQQHPI¡UW YHG GRPVWROHQ

6HOYRP UHWWHQ WLO GDJOLJGDJV IRUPHU YRU OLYVI¡UHOVH XGHQ WDQNH

Sn SROLWL RJ GRPVWROH HU GHW GRJ DOWVn DOOLJHYHO GLVVH RJ GHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

VWDGLJ ODWHQWH PXOLJKHG IRU DW EULQJH GHP L DQYHQGHOVH GHU JLYHU

UHWWHQ GHQV HJHQWOLJH PHQLQJ RJ DGVNLOOHU UHWVRUGHQHQ IUD DQGUH

VRFLDOH IRUYHQWQLQJHU 5HWVPDVNLQHULHW HU GHQ FHQWUDOH NHQGVJHU

QLQJ $W HQ SOLJW HU HQ UHWVSOLJW RJ LNNH EORW HQ PRUDOVN HOOHU

NRQYHQWLRQHO SOLJW YLVHU VLJ GHUL DW GHU HU PXOLJKHG IRU DW V WWH

UHWVPDVNLQHULHW L JDQJ WLO KnQGK YHOVH DI GHQQH SOLJW KYLV GHQ

LNNH RSI\OGHV ªIULYLOOLJW© 2J DW $ KDU HW UHWVNUDY VRP PRGVW\NNH

WLO %·V UHWVSOLJW YLO VLJH DW GHW EHURU Sn $·V EHVOXWQLQJ SnWDOH

RP UHWVPDVNLQHULHW VNDO V WWHV L JDQJ PRG % HOOHU HM

2J KYDG HU Vn UHWVPDVNLQHULHWV IXQNWLRQ" 7LO V\YHQGH RJ VLGVW

PXQGHU GHW XG L DW WU IIH EHVWHPPHOVH RP DQYHQGHOVH DI I\VLVN

PDJW PRG HQ SHUVRQ RJ LY UNV WWHOVH DI WYDQJHQ *DQVNH YLVW

J OGHU GHW RJVn KHU DW GHQ EORWWH EHYLGVWKHG RP PXOLJKHGHQ

IRU DW GHU YLO EOLYH VDW WUXPI Sn L GH IOHVWH WLOI OGH J¡U GHW RYHU

IO¡GLJW YLUNHOLJ DW VSLOOH WUXPIHQ XG 'HQ GHU HU G¡PW WLO DW

EHWDOH HQ DQGHQ HQ VXP SHQJH YLO L GH IOHVWH WLOI OGH ªIULYLOOLJW©

RSI\OGH GRPPHQ RJ GHQ GHU YHG IRJGHQ HU EHRUGUHW XGVDW DI

HQ ORNDOLWHW YLO VRP UHJHO DI VLJ VHOY IRUODGH GHQQH 'HW HU NXQ

VM OGHQW DW GHW NDQ EOLYH Q¡GYHQGLJW DW VHQGH PHUH HQG

SROLWLEHWMHQWH DIVWHG IRU DW JHQQHPI¡UH HQ XGV WWHOVHVIRUUHWQLQJ

'HW HU KHU VRP L G\UHQHV YHUGHQ WUXVHO RJ NDPSDWWLWXGH IUD GHQ

VW UNHUHV VLGH RYHUIO¡GLJJ¡U L GH IOHVWH WLOI OGH YLUNHOLJ NDPS ,

UHWVIRUKROGHQH K QJHU GHWWH VDPPHQ PHG DW GHQ HQNHOWH Sn

IRUKnQG YHG DW KDQ HU PDJWHVO¡V RYHUIRU VDPIXQGHWV RUJDQL

VHUHGH PDJWPLGOHU 'HW HU QHUYHQ L GHQ YHORUJDQLVHUHGH VWDW DW

GHQ ² ERUWVHW IUD EHW\GQLQJVO¡VH XQGWDJHOVHU ² LNNH WROHUHUHU

DQGHQ IRUP IRU YROG HQG GHQ GHQ VHOY XG¡YHU L RUJDQLVHUHGH

IRUPHU JHQQHP VLW UHWVPDVNLQHUL +HUYHG RSUHWKROGHV IUHGHQ

+YDG HU ªJ OGHQGH UHW©"

+YLV YL JnU XG IUD DW GHW GHU NHQGHWHJQHU HQ UHWVSOLJW WLO IRUVNHO

IUD HQ EORW PRUDOVN HOOHU NRQYHQWLRQHO SOLJW HU DW GHQ NDQ KnQG

K YHV YHG GRPVWROHQH V\QHV GHW QDWXUOLJW DW IRUNODUH XGWU\NNHW

ªJ OGHQGH UHW© L RYHUHQVVWHPPHOVH KHUPHG 'HW HU XGVLJWHQ WLO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

DW GH IDNWLVN YLO EOLYH DQYHQGW DI GRPVWROHQH RJ GH DQGUH UHWV

KnQGK YHQGH P\QGLJKHGHU GHU VNDEHU GHQ V UOLJH DOYRU GHU

NQ\WWHU VLJ QHWRS WLO UHWVUHJOHUQH RJ GHW Pn GHUIRU RJVn Y UH

GHWWH IRUKROG GHU XGJ¡U NULWHULHW IRU DW HQ YLV UHJHO DQVHV IRU

J OGHQGH UHW

/DG RV W QNH RV DW HQ PDQG JnU WLO VLQ VDJI¡UHU IRU DW V¡JH

RSO\VQLQJ RP KYLONH UHJOHU GHU J OGHU L HQ YLV VLWXDWLRQ +DQ

IRUW OOHU I HNV DW KDQ KDU VOXWWHW NRQWUDNW PHG % RP DW GHQQH

VNDO OHYHUH KDP WRQV GDQVN UXJ L DXJXVW PnQHG 9L KDU QX

GHQ DXJXVW RJ KDQ KDU VLGHQ GHQ JHQWDJQH JDQJH U\NNHW

% XGHQ UHVXOWDW 1X YLO KDQ JHUQH YLGH KYRUOHGHV KDQV UHWVVWLO

OLQJ HU +YLONHQ UHJHO J OGHU L GHQQH VLWXDWLRQ" .DQ KDQ Jn IUD

N¡EHW RJ NU YH HUVWDWQLQJ DI V OJHUHQ" +YDG HU GHW QX GHQQH

PDQG HJHQWOLJ YLO YLGH QnU KDQ KHQYHQGHU VLJ MXVW WLO VLQ VDJ

I¡UHU RJ LNNH WLO HQ SU VW" -HJ NDQ LNNH W QNH PLJ DQGHW HQG DW

GHW KDQ HU LQWHUHVVHUHW L DW YLGH HU KYRUOHGHV DIJ¡UHOVHQ Pn

DQWDJHV DW IDOGH XG KYLV KDQ K YHU N¡EHW RJ % LQGEULQJHU VDJHQ

IRU GRPVWROHQH +YLV I HNV VDJI¡UHUHQ VYDUHU KDP DW GHW HU

V OJHUHQ GHU LQGHQIRU DXJXVW PnQHG KDU UHW WLO DW EHVWHPPH

OHYHULQJVWLGVSXQNWHW RJ DW KDQ GHUIRU LNNH KDU UHW WLO DW K YH YLO

KDQ IRUVWn GHW VnOHGHV DW KDQ Pn UHJQH PHG DW WDEH VDJHQ KYLV

% VDJV¡JHU KDP +DQ YLOOH VLNNHUW EOLYH IRUEDYVHW RJ IRUYLUUHW

KYLV VDJI¡UHUHQ I HNV VDJGH -R 'H KDU UHW WLO DW K YH DIWDOHQ RJ

NU YH HUVWDWQLQJ PHQ YLO DOOLJHYHO WDEH VDJHQ KYLV GHQ LQGEULQ

JHV IRU GRPVWROHQH +DQ YLOOH VLPSHOWKHQ LNNH IDWWH KYDG PH

QLQJHQ PHG HQ VnGDQ XGWDOHOVH NXQQH Y UH RJ RSV¡JH HQ DQGHQ

VDJI¡UHU GHU LNNH WDOWH L JnGHU

9L NDQ GHUIRU VLJH DW NULWHULHW IRU DW HQ YLV UHJHO HU J OGHQGH

GDQVN UHW HU HQ YHOEHJUXQGHW IRUPRGQLQJ RP DW GHQ IDNWLVN YLO

EOLYH ODJW WLO JUXQG DI GRPVWROHQH IRU GHUHV DIJ¡UHOVH L WLOI OGH

DI DW VDJ UHMVHV L HQ VLWXDWLRQ L KYLONHQ UHJOHQ NDQ ILQGH DQYHQ

GHOVH (OOHU NRUW HQ UHJHO HU J OGHQGH UHW IRUGL GHQ DQYHQGHV

YLO EOLYH DQYHQGW DI GRPVWROHQH $W GHW HU PXOLJW DW GDQQH VLJ

HQ YHOEHJUXQGHW PHQLQJ KHURP EHURU QDWXUOLJYLV Sn DW GRP

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

PHUQH LNNH KDQGOHU Sn O\NNH RJ IURPPH PHQ OHGHV DI HW I OOHV

V W DI LGHHU RP KYLONH UHJOHU GH VNDO I¡OJH 2J GLVVH LGHHU NDQ

YL GDQQH RV HQ PHQLQJ RP YHG DW VWXGHUH GRPPHUQHV IDNWLVNH

KDQGOHPnGH GHUHV DIJ¡UHOVHU

'HQ IRUNODULQJ DI EHJUHEHW ªJ OGHQGH UHW© GHU KHU HU JLYHW

JRGNHQGHV LNNH DI DOOH MXULVWHU 1RJOH YLO YHQGH IRUKROGHW RP

UHWWHQ J OGHU LNNH IRUGL GHQ DQYHQGHV PHQ DQYHQGHV IRUGL GHQ

J OGHU .ULWHULHW IRU DW HQ UHJHO J OGHU V¡JHV GD L DW GHQ HU

YHGWDJHW HOOHU WLOEOHYHW Sn J\OGLJ PnGH G Y V L RYHUHQVVWHPPHOVH

PHG HQ DQGHQ RJ K¡MHUH UHJHO GHU VHOY HU J\OGLJ 'HQ HQH UHJHOV

J\OGLJKHG DIOHGHV DOWVn DI GHQ DQGHQV /RYHQ I HNV HU J OGHQGH

UHW IRUGL GHQ HU WLOEOHYHQ L GH IRUPHU GHU HU IRUHVNUHYHW L JUXQG

ORYHQ 'HW HU KHUYHG IRUXGVDW DW JUXQGORYHQ VHOY HU ªJ\OGLJ© RJ

GHWWH IRUNODUHV LJHQ Sn VDPPH PnGH GHUYHG DW GHQ J\OGLJW HU

YHGWDJHW L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG UHJOHUQH RP IRUIDWQLQJVWLOEOL

YHOVH 0HQ PDQ NDQ MR LNNH EOLYH YHG Sn GHQQH PnGH )¡U HOOHU

VHQHUH KDYQHU PDQ L HQ K¡MHVWH QRUP KYLV ªJ\OGLJKHG© LNNH NDQ

DIOHGHV PHQ GDQQHU IRUXGV WQLQJHQ IRU DOOH DQGUH UHJOHUV DIOH

GHGH J\OGLJKHG 0HQ KYDG EHW\GHU Vn GHQQH GHQ ¡YHUVWH QRUPV

JUXQGQRUPHQV J\OGLJKHG" +YDG HU NULWHULHW KHUIRU" (IWHU PLQ

PHQLQJ NDQ GHU LNNH JLYHV QRJHW DQGHW VYDU KHUSn HQG DW JUXQG

QRUPHQ DQVHV IRU J\OGLJ IRUGL GHW UHJHOV\VWHP GHU DIOHGHV IUD

GHQ HU GHW GHU HIIHNWLYW KnQGK YHV L UHWVPDVNLQHULHW 0HQ KHU

PHG HU YL DOWVn DOOLJHYHO WLOEDJH L GHW NULWHULXP GHU EOHY K YGHW

RYHQIRU DW HQ UHJHO J OGHU EHW\GHU VLPSHOWKHQ DW GHQ KDU VRFLDO

HIIHNWLYLWHW DW GHQ IDNWLVN RSUHWKROGHV L UHWVPDVNLQHULHW

+YRUIRU DGO\GHU PHQQHVNHU ORYHQH"

'HW HU IRU HQNHOW KHU EORW DW KHQYLVH WLO IU\JWHQ IRU DW GHU HOOHUV

PXOLJYLV YLO EOLYH LY UNVDW UHWVPLGOHU L VLGVWH LQVWDQV PDJWDQ

YHQGHOVH PRG GHQ XO\GLJH 'HW DIJ¡UHQGH PRWLY IRU GHQ JRGH

ERUJHU WLO LNNH DW LKMHOVOn LNNH DW VQ\GH RJ EHGUDJH WLO DW EHWDOH

VLQ J OG HU LNNH IU\JWHQ IRU GH UHWOLJH VDQNWLRQHU PHQ VQDUHUH

KDQV HJHQ RJ DQGUHV PRUDOVNH PLVELOOLJHOVH DI DIYLJHQGH KDQGOH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

PnGH , DQGUH WLOI OGH I HNV YHG VHOYDQJLYHOVHQ WLO VNDWWHY VHQHW

VSLOOHU GHULPRG KHQV\QHW WLO PXOLJKHGHQ IRU RSGDJHOVH RJ I¡OJHU

QH KHUDI QRN HQ GRPLQHUHQGH UROOH 0RWLYHUQH HU YHNVOHQGH RJ

NRPSOLFHUHGH RJ KHOH VS¡UJVPnOHW NXQ OLGHW XQGHUV¡JW , PDQJH

WLOI OGH HU GHU PnVNH VOHW LNNH QRJHW HJHQWOLJW EHYLGVW PRWLY

IRUGL KDQGOLQJHQ DXWRPDWLVHUHW I¡OJHU GHW V GYDQOLJH LQGOHYHGH

P¡QVWHU XGHQ DW GHU RSVWnU QRJHQ IRUHVWLOOLQJ RP HW YDOJ

0HQ GHU HU HQ IDNWRU GHU V UOLJ IRUWMHQHU IUHPK YHOVH , HW

QRJHQOXQGH VWDELOW VDPIXQG GHU KDU XGYLNOHW VLJ PHG U¡GGHU L

I OOHV KLVWRULH RJ I OOHV WUDGLWLRQHU RSVWnU GHU KRV GH IOHVWH DI

GHWV PHGOHPPHU HQ HMHQGRPPHOLJ LQGVWLOOLQJ DI UHVSHNW IRU ORY

RJ UHW /RY HU ORY RJ ORY VNDO KROGHV VLJHU PDQ RJ PHQHU

KHUPHG DW ORYHQ XDQVHW RP PDQ NDQ ELOOLJH GHQV LQGKROG HOOHU

HM KDU NUDY Sn UHVSHNW QHWRS IRUGL GHW HU ORYHQ 0DQ NDQ NDOGH

GHQQH LQGVWLOOLQJ GHQ IRUPHOOH ORYO\GLJKHG 'HQ WDJHU VLJ XGWU\N

L IRUHVWLOOLQJHU RP DW UHWWHQ RJ GHQ PDJW GHU XG¡YHV L UHWWHQV

QDYQ HU DQGHW RJ PHUH HQG HW PDJWIDNWXP 5HWWHQ EHVLGGHU HQ

V UHJHQ J\OGLJKHG VRP UHW RJ UHWVPDJWHQ HU OHJLWLP PDJW

'HQ SROLWLVNH P\WH WURHQ Sn HW VW\UHV ªOHJLWLPLWHW© RJ UHWWHQV

ªJ\OGLJKHG© HU HW DI GH P UNHOLJVWH VRFLDOH I QRPHQHU 8GHQ

GLVVH DWWLWXGHU YLOOH DOW K¡MHUH RUJDQLVHUHW PHQQHVNHOLJW VDPOLY

Y UH XPXOLJW *\OGLJKHGVLGHRORJLHQV EHW\GQLQJ YLVHU VLJ W\GHOLJW

L WLOI OGH I HNV KYRU HW ODQG EHV WWHV DI HQ IMHQGWOLJ PDJW 'HQ

PDJW RNNXSDQWHQ GD XG¡YHU RSOHYHV DI GHQ XQGHUWU\NWH EH

IRONQLQJ VRP EORW Un PDJW XGHQ J\OGLJKHGHQV KHOJ 0DQ DGO\GHU

NXQ Vn ODQJW IU\JWHQ IRU WHUURU E\GHU GHW PHQ XGHQ LQGUH WLOVOXW

QLQJ (Q VnGDQ RUGHQ VWHPSOHV VRP HW YROGVKHUUHG¡PPH DQHU

NHQGHV LNNH VRP HQ UHWVRUGHQ

5HWWHQ HU PHQQHVNHY UN VRFLDO WHNQLN RJ NXOWXUHO OLYVIRUP

'HW HU NODUW DW L GHW RPIDQJ PDQ HU L VWDQG WLO DW UnGH RYHU UHWV

PDVNLQHULHW RJ EHVWHPPH HIWHU KYLONH UHJOHU GHW VNDO IXQJHUH

HU PDQ RJVn L VWDQG WLO DW GLULJHUH VDPIXQGVOLYHW RJ ¡YH NRORVVDO

PDJW RYHU PHQQHVNHU 'HQ SROLWLVNH PDJW XG¡YHV KRYHGVDJHOLJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

DG GHQQH YHM 5HWVRUGHQHQ HU Q¡JOHQ WLO DOW VDPIXQGVOLY 'HW HU

GHUIRU RYHURUGHQWOLJ YLJWLJW DW IRUVWn KYDG HOOHU KYHP GHU HU

DIJ¡UHQGH IRU UHWVRUGHQHQV LQGKROG

/DG RV EHJ\QGH PHG DW IDVWVOn GHQ EDQDOH VDQGKHG DW UHWWHQ

HU PHQQHVNHY UN 6HOY UHOLJL¡VH PHQQHVNHU WURU LNNH O QJHUH DW

UHWWHQ HU JXGGRPPHOLJH EXG HOOHU DW GHQV XGYLNOLQJ OHGHV DI HW

JXGGRPPHOLJW IRUV\Q 3n GHQ HQH HOOHU DQGHQ PnGH HU GHW RV

VHOY RJ LQJHQ DQGUH GHU KDU IUHPEUDJW UHWWHQ RJ VRP Sn JRGW RJ

RQGW HU DQVYDUOLJH IRU UHVXOWDWHW

0HQ VHOYRP GHWWH HUNHQGHV VWnU PDQJH VS¡UJVPnO WLOEDJH

$OOH NXOWXUSU VWDWLRQHU HU PHQQHVNHY UN PHQ GH VNDEHV Sn

IRUVNHOOLJ PnGH (W NXQVWY UN I HNV EOLYHU WLO L HQ HQNHOW SHUVRQV

EHYLGVWH VNDEHOVH 6SURJHW GHULPRG V\QHV DW YRNVH IUHP VSRQ

WDQW DI HQ JUXSSHV OLY XGHQ RYHUO J IRUPnO SODQO JQLQJ +YRU

OHGHV HU GHW PHG UHWWHQ L Vn KHQVHHQGH" +YLONHQ UROOH VSLOOHU

EHYLGVW SODQO JQLQJ RJ KYLONHQ IULKHG KDU ORYJLYHUHQ WLO DW

UHDOLVHUH VLQH SODQHU" 2J L GHW RPIDQJ UHWWHQ VNDEHV EHYLGVW KDU

GHQ GD VRP NXQVWHQ VLW PnO L VLJ VHOY HOOHU HU GHQ EORW HQ WHNQLN

WLO DW YLUNHOLJJ¡UH IRUPnO XGHQ IRU VLJ VHOY" +YLONHQ UROOH VSLOOHU

LGHDOHU RJ LQWHUHVVHU" (U GHW ORYJLYHUHQV PnO HIWHU HYQH DW YLUNH

OLJJ¡UH UHWI UGLJKHG KHU Sn MRUGHQ HOOHU HU UHWWHQ HW PDJWLQVWUX

PHQW KYRUPHG HQ NODVVH EUXWDOW K YGHU VLQH LQWHUHVVHU L NDPS

PRG DQGUH NODVVHU RJ WLO XQGHUWU\NNHOVH DI GLVVH"

3n GLVVH RJ OLJQHQGH VS¡UJVPnO KDU PDQ JHQQHP WLGHUQH JLYHW

GH PHVW IRUVNHOOLJH VYDU PHQ PHUH Sn JUXQGODJ DI ILORVRILVNH

VSHNXODWLRQHU HQG HW VWXGLXP DI YLUNHOLJKHGHQ , RSO\VQLQJVWLGHQ

WYLYOHGH PDQ LNNH Sn ªGHQ YLVH ORYJLYHU©V HYQH WLO YHG VLW EXG DW

VNDEH UHW HIWHU IULW IRUJRGWEHILQGHQGH 6DPWLGLJ DQWRJ PDQ DW

GHU L PHQQHVNHWV IRUQXIW OLJJHU YLVVH PHGI¡GWH HYLJJ\OGLJH

SULQFLSSHU IRU UHWVIRUKROGHQHV XGIRUPQLQJ RJ DW GHW EORW HU

ORYJLYHUHQV RSJDYH DW XGYLNOH GLVVH SULQFLSSHU L GHW HQNHOWH RJ

JHQQHPI¡UH GHP VRP J OGHQGH UHW , UHDNWLRQ KHULPRG EHWRQH

GH GHQ URPDQWLVNH HOOHU KLVWRULVNH VNROH UHWWHQV KLVWRULVN RUJDQL

VNH Y NVW RJ DIK QJLJKHG DI GHQ L IRONHW OHYHQGH VSRQWDQH UHWV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

RYHUEHYLVQLQJ /LJHVRP VSURJHW HU UHWWHQ HW SURGXNW DI XEHYLG

VWH GXQNOH NU IWHU RJ VNDEHV LNNH JHQQHP RYHUO J RJ YLONnUOLJ

EHVOXWQLQJ 'HQ OHYHU L RJ IUHPJnU DI ªIRONHnQGHQ© YHNVOHQGH

IUD QDWLRQ WLO QDWLRQ /RYJLYHUHQ NDQ LNNH VNDEH UHW YHG HW YLONnU

OLJW PDJWEXG $OW KYDG KDQ NDQ J¡UH HU OLJHVRP HQ JDUWQHU GHU

K JHU RP HQ SODQWHV QDWXUOLJH Y NVW DW KM OSH WLO YHG DW IRUO¡VH

UHWWHQ L GHQV QDWXUJURHGH IUHPJDQJ DI IRONHWV EHYLGVWKHG 0LV

IRUVWnU KDQ VLQ PLVVLRQ RJ IRUV¡JHU Sn YLONnUOLJH LQGJUHE YLO

KDQV Y UN Y UH IRUJ YHV RJ NQXVHV DI GHQ XE¡QK¡UOLJH XGYLN

OLQJV NU IWHU 8G IUD VnGDQQH V\QVSXQNWHU DQVn GHQ VWRUH W\VNH

MXULVW 6DYLJQ\ IRUV¡J Sn DW NRGLILFHUH UHWWHQ IRU

Q\WWHO¡VH HOOHU OLJHIUHP VNDGHOLJH

, YRUH GDJH HU GHU HQLJKHG RP DW EHJJH GLVVH PRGVWnHQGH

V\QVSXQNWHU HU HQVLGLJH RJ RYHUGUHYQH /RYJLYHUHQ HU KYHUNHQ

DOP JWLJ HOOHU LPSRWHQW 'HW HU VDQGW DW GHQ PDJW KDQ XG¡YHU

L NUDIW DI GHQ SROLWLVNH LGHRORJL WURHQ Sn KDQV DXWRULWHW HU EH

JU QVHW DI DQGUH VRFLDOH NU IWHU V GYDQHQ WUDGLWLRQHOOH PRUDO

IRUHVWLOOLQJHU ¡NRQRPLVNH LQWHUHVVHU RJ PDJWIRUKROG P P 0HQ

Sn GHQ DQGHQ VLGH KDU HUIDULQJHUQH IUD GH VLGVWH PHQQHVNHDOGUH

² GHQ DOPLQGHOLJH XGYLNOLQJ KHQLPRG VWDWVGLULJHUHW ¡NRQRPL RJ

HQVUHWQLQJHQ L GH WRWDOLW UH VWDWHU ² PHG VWRU W\GHOLJKHG YLVW DW

GHQ SROLWLVNH PDJW HU L VWDQG WLO PHG VWRU HIIHNWLYLWHW DW JULEH

G\EW IRUDQGUHQGH LQG L VDPIXQGVVWUXNWXUHQ

'HU J¡U VLJ PHG KHQV\Q WLO ORYJLYHUHQV IULKHG RJ GH KHQV\Q

GHU EHVWHPPHU KDP HQ IRUVNHO J OGHQGH PHOOHP IRUVNHOOLJH

UHWVRPUnGHU

6HU YL I¡UVW Sn GH WHNQLVN DGPLQLVWUDWLYH UHWVRPUnGHU ² GHQ

Y OGLJH ¡NRQRPLVNH ORYJLYQLQJ KHUXQGHU UHJXOHULQJ DI SURGXN

WLRQ RPV WQLQJ SULVHU HUKYHUYVIRUPHU RJ DUEHMGVIRUKROG GHQ

VRFLDOH IRUVRUJVORYJLYQLQJ ORYJLYQLQJ RP WUDILN E\JJHSROLWLN

VXQGKHGVSROLWL R V Y R V Y ² NDQ GHU LNNH Y UH WYLYO RP EnGH

DW ORYJLYHUHQ EHVLGGHU EHW\GHOLJ PDJW WLO EHYLGVW RJ SODQP VVLJW

DW IRUPH XGYLNOLQJHQ RJ DW KDQ KHUYHG KRYHGVDJHOLJ OHGHV DI

UDWLRQHOOH KHQV\Q G Y V YHOGHILQHUHGH VRFLDOH PnOV WQLQJHU RJ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

HNVSHUWP VVLJ LQGVLJW L GH PLGOHU YHG KYLV KM OS GLVVH PnO ODGHU

VLJ UHDOLVHUH 6RP HNVHPSOHU NDQ Q YQHV GHQ EHN PSHOVH DI

DUEHMGVO¡VKHGHQ RJ ¡NRQRPLVNH NULVHU RJ GHQ K¡MQHOVH DI IRONH

VXQGKHGHQ VRP GHW HU O\NNHGHV DW JHQQHPI¡UH 3n GLVVH RPUn

GHU HU UHWWHQ W\GHOLJW QRN HQ VRFLDO WHNQLN HW LQVWUXPHQW PDQ

EHYLGVW IRUPHU RJ EHWMHQHU VLJ DI IRU DW GLULJHUH VDPIXQGVOLYHW

WLO IUHPPH DI YLVVH VRFLDOSROLWLVNH IRUPnO

*nU YL RYHU WLO UHWVV\VWHPHWV PHUH FHQWUDOH GHOH VWLOOHU IRUKRO

GHW VLJ DQGHUOHGHV 'LVVH OLJHVRP PHUH KYLOHU L HQ WUDGLWLRQ

/RYJLYHUHQ JULEHU NXQ UHODWLYW VM OGHQW LQG RJ NXQ PHG W¡YHQ

RJ IRUVLJWLJKHG +HQV\Q WLO QHGDUYHGH IRUHVWLOOLQJHU VSLOOHU HQ

VW¡UUH UROOH Sn EHNRVWQLQJ DI UDWLRQHOOH RYHUYHMHOVHU RYHU PnO RJ

PLGOHU 9HO DQWDJHU YL DW I HNV IRUPXHUHWWHQ HU IRUPHW RJ Pn

YLGHUHXGYLNOHV L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG GHW ¡NRQRPLVNH OLYV

WDUY ² HIIHNWLYLWHW OHWKHG RJ VLNNHUKHG L SURGXNWLRQ RJ RPV W

QLQJ R OLJQ DW HUVWDWQLQJVUHWWHQ VNDO ¡JH IRUVLJWLJKHG RJ KHQ

V\QVIXOGKHG L RPJDQJ PHG DQGUHV JRGHU DW VWUDIIHUHWWHQ VNDO

DIKROGH IRON IUD HQ U NNH DOYRUOLJH RYHUJUHE PRG DQGUH R V Y

0HQ QnU GHW GUHMHU VLJ RP GH JUXQGO JJHQGH SULQFLSSHU L GLVVH

GLVFLSOLQHU RJ LNNH RP EORW WHNQLVNH GHWDLOOHU KYRUOHGHV

JHQQHPI¡UHV HQ WLQJERJVRUGQLQJ EHGVW" NDQ GHW RIWH Y UH

VY UW QRN DW EHJUXQGH UHWVUHJOHUQH UDWLRQHOW DOWVn DW IRUNODUH

GHP VRP HJQHGH PLGOHU WLO YLUNHOLJJ¡UHOVH DI YHOGHILQHUHGH

PnOV WQLQJHU 'HWWH EHURU GHOV Sn DW PnOV WQLQJHUQH HU YDJH

GHOV Sn DW YL RIWH NXQ YHG VnUH OLGW RP UHWVUHJOHUQHV HYQH WLO DW

IUHPPH GHP , VDPPH RPIDQJ VRP GH UHDOH JUXQGH WDEHU L

NODUKHG RJ Y JW NRPPHU KHQV\QHW WLO WUDGLWLRQHQ RJ ªUHWVEHYLGVW

KHGHQ© WLO DW VSLOOH HQ WLOVYDUHQGH VW¡UUH UROOH

6nGDQQH IRUKROG ILQGHU YL I HNV Sn IDPLOLHUHWWHQV RPUnGH 9RU

JWHVNDEVRUGQLQJ KYLOHU Sn PRQRJDPLHWV SULQFLS 0HQ KYLONHW

ªIRUPnO© WMHQHU UHJOHUQH KHURP" +YRUOHGHV VNXOOH PDQ UHDOW

NXQQH EHJUXQGH DW PRQRJDPL HU DW IRUHWU NNH IRU SRO\JDPL"

6DJHQ HU DW YRU JWHVNDEVRUGQLQJ LNNH NDQ EHJUXQGHV UDWLRQHOW

RJ LNNH WLOWU QJHU QRJHQ UDWLRQHO EHJUXQGHOVH XG IUD HQ NDONXOD

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

WLRQ DI LQVWLWXWLRQHQV YLUNQLQJHU 9L ªIRUHWU NNHU© LNNH PRQRJD

PLHW IRUGL YL PHQHU DW NXQQH JRGWJ¡UH DW GHQQH JWHVNDEVRUG

QLQJ PHGI¡UHU GH O\NNHOLJVWH YLUNQLQJHU RJ YL NXQQH LQWHW ¡MH

EOLN W QNH Sn DW DIVNDIIH GHW VHOY RP GHU NXQQH DQI¡UHV JRGH

DUJXPHQWHU WLO VW¡WWH IRU SRO\JDPL 'HU HU LQWHW YDOJ 9L KROGHU

IDVW YHG PRQRJDPLHW IRUGL GHW HU HQ QHGDUYHW LQVWLWXWLRQ L YRU

NXOWXU EnQGODJW DI VW UNH I¡OHOVHU 'HW DQVHV IRU ULJWLJW L VLJ VHOY

LNNH IRUGL GHW HU KHQVLJWVP VVLJW 'HW HU HQ DFFHSWHUHW OLYVIRUP

LQJHQ WHNQLN 'HUIRU NDQ GHW LNNH GLVNXWHUHV RJ WLOWU QJHU LQJHQ

EHJUXQGHOVH

, K¡MHUH HOOHU PLQGUH JUDG J OGHU QRJHW WLOVYDUHQGH RP DQGUH

IXQGDPHQWDOH UHWVLQVWLWXWLRQHU 'H Pn DFFHSWHUHV VRP HW NXOWXU

IDNWXP VnGDQ KDU OLYHW L GHQQH NXOWXU IRUPHW VLJ 9LVVH OLYVIRU

PHU KDU YXQGHW KHOJ YLVVH LGHHU I VWQHW VLJ VRP DEVROXWWH QRU

PHU (QJDQJ VNDEW DI nUVDJHU YL LNNH NDQ XGUHGH OHYHU LQVWLWX

WLRQHUQH YLGHUH EnUHW DI WUDGLWLRQHQ RJ UHWVI¡OHOVHQ 'H HU GRJ

LNNH XIRUDQGHUOLJH PHQ QGUHU VLJ PHG WLGHQ 'HW NDQ Y UH

IULVWHQGH PHG GHQ KLVWRULVNH VNROH DW DQWDJH DW GH OHYHU GHUHV

HJHW RUJDQLVNH OLY XGYLNOHQGH VLJ HIWHU HQ LQGUH ORY 'HW YLUNHOL

JH IRUKROG Pn GRJ DQWDJHV DW Y UH DW GH QGUHU VLJ ODQJVRPW

XQGHU SUHV DI HUIDULQJHU RJ EHKRY PHQ Sn HQ PnGH YL LNNH HU

L VWDQG WLO DW NRQWUROOHUH 'H IXQGDPHQWDOH LQVWLWXWLRQHU QGUHU

VLJ PHG VDPIXQGVIRUKROGHQHV XGYLNOLQJ HYHQWXHOW JHQQHP

UHYROXWLRQHU PHQ GH OLJJHU XGHQIRU GHW RPUnGH KYRU ORYJL

YHUHQ EHYLGVW NDQ GLULJHUH XGYLNOLQJHQ

'HW IUHPJnU DI GLVVH RYHUYHMHOVHU DW UHWWHQ HU DI IRUVNHOOLJ

NDUDNWHU 3n YLVVH RPUnGHU HU UHWWHQ Y VHQWOLJ HQ VRFLDO WHNQLN

HW LQVWUXPHQW GHU NDQ PDQLSXOHUHV PHG WLO IUHPPH DI EHYLGVWH

VRFLDOH PnOV WQLQJHU 3n DQGUH RPUnGHU IUHPWU GHU GHQ PHUH

VRP HQ OLYVIRUP EDVHUHW L NXOWXUQRUPHU RJ UHWVLGHHU GHU LNNH

V¡JHU GHUHV EHJUXQGHOVH L QRJHW XGHQIRU GHP VHOY OLJJHQGH PnO

3n GHW HQH RPUnGH HU ªUHDOH KHQV\Q© Sn GHW DQGHW GHQ XPLGGHO

EDUH UHWVI¡OHOVH OHGHVWMHUQH 1DWXUOLJYLV HU GHU LNNH WDOH RP WR

VNDUSW DGVNLOWH RPUnGHU PHQ VQDUHUH RP WR V\QVSXQNWHU GHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

VSLOOHU IRUVNHOOLJ UROOH HIWHU HQ JOLGHQGH VNDOD Sn IRUVNHOOLJH UHW

VRPUnGHU

5HWVI¡OHOVHQ HU Y VHQWOLJ NRQVHUYDWLY 'HQ HU GHQ VSRQWDQH

LQVWLQNWP VVLJH UHDNWLRQ EDVHUHW L QHGDUYHGH IRUHVWLOOLQJHU

LQGOHYHGH KROGQLQJHU 'HQ HU LQJHQ nEHQEDULQJ KYHUNHQ DI

QRJHW JXGGRPPHOLJW HOOHU DI HQ K¡MHUH PHQQHVNHOLJ YLVGRP

'HQ YLO RIWH KDYH VLQ URG L IRUGRPPH HOOHU L HQ VYXQGHQ WLGV

HUIDULQJHU RJ YXUGHULQJHU , HW VWDWLRQ UW VDPIXQG NDQ UHWVI¡OHO

VHQ Y UH DI Y UGL GHUYHG DW GHQ VWDELOLVHUHU OLYHW RJ IULWDJHU IRU

VWDGLJ SnQ\ DW RYHUYHMH RJ WDJH EHVOXWQLQJ , VDPIXQG GHU ²

VRP YRUH ² EHY JHU VLJ L KDVWLJ XGYLNOLQJ NDQ UHWVI¡OHOVHQ EOLYH

HQ IDUH IRUGL GHQ LNNH IRUPnU DW IRUQ\ VLJ KXUWLJW QRN WLO QGUH

GH YLONnU 6nODQJW GHW HU PXOLJW Pn GHW Y UH HIWHUWDQNHQV V UOLJW

YLGHQVNDEHQV RSJDYH DW RSO¡VH RJ HIWHUSU¡YH UHWVI¡OHOVHQ RJ

HUVWDWWH GHQV EOLQGH GRJPDWLVNH SRVWXODWHU PHG HQ UDWLRQHO

DQDO\VH DI GH PRWLYHUHQGH KHQV\Q YXUGHULQJHU RJ IRUHVWLOOLQJHU

RP nUVDJVVDPPHQK QJ GHU EHVWHPPHU YRU UHWVRSIDWWHOVH

-XULVWHQ E¡U I¡UVW W\ WLO UHWVI¡OHOVHQ QnU LQJHQ UHDOH KHQV\Q NDQ

RSYLVHV

5HWWHQ VRP NXQVW

5HWWHQ IRUQ\HU VLJ VWDGLJW

9L KDU WDOW RP UHWVPDVNLQHULHW 8GWU\NNHW NDQ YLUNH YLOGOHGHQGH

'HW NDQ IRUOHGH WLO GHQ RSIDWWHOVH DW KnQGK YHOVH DI UHWWHQ

IRUHJnU Sn OLJQHQGH PnGH VRP I HNV HQ GDPSPDVNLQH IXQJHUHU

DOWVn EHVWHPW HIWHU HW XIRUDQGHUOLJW V W DI ORYH GHU XQGHU VDPPH

EHWLQJHOVHU I¡UHU WLO VWDGLJ RJ VWDGLJ JHQWDJHOVH DI VDPPH IXQN

WLRQVP¡QVWHU 'HWWH HU Vn ODQJW IUD WLOI OGHW 5HWVKnQGK YHOVHQ

VNHU JHQQHP PHQQHVNHOLJH KDQGOLQJHU RJ GLVVH GLULJHUHV LNNH

VRP PDVNLQHQV KMXO RJ VW QJHU DI EOLQGW YLUNHQGH NU IWHU PHQ

DI PRWLYHU RJ IRUHVWLOOLQJHU L GHW HQNHOWH LQGLYLG 5HJHOEXQGHWKH

GHQ L UHWVOLYHW NDQ GHUIRU VQDUHUH IRUNODUHV JHQQHP GHW I OOHV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

VNDE L LGHHU GHU EHVWHPPHU GHOWDJHUQH L HW VSLO HQG JHQQHP GH

QDWXUORYH GHU EHVWHPPHU HQ PDVNLQHV IXQNWLRQ 0HQ VDPWLGLJ

J¡U GHU VLJ HQ PHJHW Y VHQWOLJ IRUVNHO J OGHQGH PHOOHP UHJOHUQH

IRU HW VSLO RJ UHWVUHJOHUQH 'H I¡UVWH HU NRQVWDQWH GH EHKHUVNHU

VSLOOHW PHQ IRUDQGUHV LNNH JHQQHP VSLOOHW 'H HU VWDWLVNH NDQ

PDQ RJVn VLJH $QGHUOHGHV IRU UHWWHQV YHGNRPPHQGH 5HWVUHJ

OHUQH HU L VWDGLJ XGYLNOLQJ 'H EHKHUVNHU UHWWHQV ªVSLO© UHWVOLYHW

PHQ IRUDQGUHV VDPWLGLJW VWDGLJ JHQQHP GHWWH 5HWVOLYHW HU LNNH

HQ VHULH DI JHQWDJQH RJ DIVOXWWHGH ªVSLO© GHU XIRUDQGHUOLJW I¡OJHU

VDPPH P¡QVWHU PHQ HU HQ XDIEUXGW IRUWVDW N GH DI KDQGOLQJHU

GHU E UHV DI HQ LGHRORJL GHU XVWDQGVHOLJW QGUHU VLJ L WLOSDVQLQJ

WLO Q\ IRUKROG 5HWWHQ HU LNNH IDVWODJW HQ JDQJ IRU DOOH PHQ HU

QRJHW OHYHQGH L EHVWDQGLJ XGYLNOLQJ 5HWWHQ HU NDQ YL RJVn VLJH

QRJHW G\QDPLVN 'HQ HU VRP HQ IORG GHU EDQHU YHM RJ KYLV

IRUO¡E EHVWHPPHV GHOV DI GHQV HJQH LERHQGH NU IWHU GHOV DI GHW

Q\ PLOLHX GHQ P¡GHU 1nU YL DOOLJHYHO WDOHU RP J OGHQGH GDQVN

UHW DI L GDJ VRP QRJHW IDVW RJ DIVOXWWHW EHURU GHWWH Sn XGYLNOLQ

JHQV UHODWLYH ODQJVRPKHG 9L WDJHU OLJHVRP HW ¡MHEOLNVELOOHGH GHU

HOLPLQHUHU IRUO¡EHW 0HQ GHU EOLYHU DOOLJHYHO DOWLG QRJHQ SULQFLSL

HOW XI\OGHVWJ¡UHQGH YHG HW VnGDQW VWDWLVN VQLW QHWRS IRUGL EHY

JHOVHQ HU HOLPLQHUHW )RU DW IXOGNRPPHQJ¡UH ELOOHGHW Pn PDQ

RJVn WDJH KHQV\Q WLO XGYLNOLQJVWHQGHQVHQ )UHPVWLOOLQJHQ DI J O

GHQGH UHW L GDJ PXQGHU DOWLG XG L VS¡UJVPnOHW RP KYDG GHU YLO

VNH L PRUJHQ

5HWWHQ IRUQ\HU VLJ DOWVn VWDGLJW )RUQ\HOVHQ VNHU DG WR IRUVNHO

OLJH YHMH (QWHQ Sn GHQ PnGH DW HW GHUWLO XGVHW RUJDQ RYHUYHMHU

EHWLPHOLJKHGHQ DI DW LQGI¡UH Q\ UHJOHU RJ IRUPXOHUHU RJ YHGWD

JHU VnGDQQH 0DQ WDOHU RP ORYJLYQLQJ (OOHU RJVn Sn GHQ PnGH

DW GH RUJDQHU GHU HU XGVHW WLO DW DIJ¡UH NRQNUHWH WYLVWHU GRPVWR

OHQH XQGHU XG¡YHOVHQ DI GHQQH YLUNVRPKHG LNNH EORW DQYHQGHU

KLGWLO J OGHQGH UHW PHQ VDPWLGLJ OLGW HIWHU OLGW SU¡YHQGH VLJ

IUHP IUD VDJ WLO VDJ WLOSDVVHU RJ XGYLNOHU UHWWHQ L RYHUHQVVWHP

PHOVH PHG Q\ WLGHUV LGHHU RJ EHKRY

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

'HU HU QDWXUOLJYLV HQ Y OGLJ IRUVNHO Sn GLVVH WR PHWRGHU DI

KYLONH VQDUW GHQ HQH VQDUW GHQ DQGHQ KDU VSLOOHW GHQ GRPL

QHUHQGH UROOH 'HQ I¡UVWH HU SODQP VVLJ V\VWHPDWLVN DEVWUDNW

RJ NU YHU RIWH WLO VLQ IRUEHUHGHOVH LQGJnHQGH XQGHUV¡JHOVHU RJ

RYHUYHMHOVHU 'HQ DQGHQ HU VSRUDGLVN H[SHULPHQWHO NRQNUHW RJ

VW¡WWHW PHUH Sn GRPPHUHQV IRUQHPPHOVHU RJ VN¡Q HQG Sn

LQGJnHQGH XQGHUV¡JHOVHU VRP GHQ HQNHOWH VDJ LNNH OHYQHU WLG WLO

+YHU DI PHWRGHUQH KDU VLQH IRUGHOH 'HW VLJHU VLJ VHOY DW GHQ

RPIDWWHQGH PRGHUQH WHNQLVNH UHJXOHULQJ DI VDPIXQGVOLYHW XG IUD

VRFLDOSROLWLVNH PnOV WQLQJHU Pn VNH DG ORYJLYQLQJVYHMHQ ,QG

I¡UHOVH DI WLOVNXGVRUGQLQJHU OXNNHWLG IRU EXWLNNHU IRONHSHQVLR

QHULQJ R V Y NDQ LNNH VNH JHQQHP GRPVWROHQHV SUDNVLV 1nU GHW

GHULPRG GUHMHU VLJ RP GH FHQWUDOH UHWVLQVWLWXWHU PHG URG L NXO

WXUWUDGLWLRQHQ HU GHW LNNH Vn NODUW KYLONHQ PHWRGH GHU HU DW

IRUHWU NNH 1DWLRQDOH IRUVNHOOLJKHGHU VSLOOHU KHU HQ UROOH , ODQGH

VRP GH DQJHOVDNVLVNH KYRU GHQ MXULGLVNH XQGHUYLVQLQJ WUDGLWLR

QHOW KDU Y UHW NQ\WWHW LNNH WLO XQLYHUVLWHWHUQH PHQ WLO GRPVWROH

QH RJ KYRU PnVNH IRONHSV\NHQ L GHW KHOH K OGHU PHUH WLO GHQ

IRUVLJWLJW SU¡YHQGH V¡JHQ VLJ IUHP HQG WLO V\VWHPDWLVN UDWLRQHO

SODQO JQLQJ HU UHWVXGYLNOLQJHQ RYHUYHMHQGH VNHW YLD GRPVWROH

QHV SUDNVLV FRPPRQ ODZ 3n NRQWLQHQWHW GHULPRG KYRU GHQ

DNDGHPLVNH MXULVW KDU VSLOOHW HQ VW¡UUH UROOH RJ KYRU PnVNH L GHW

KHOH WUDQJHQ WLO V\VWHPDWLVNH V\QWHVHU HU VW¡UUH KDU ORYJLYQLQJHQ

NXOPLQHUHQGH L RPIDWWHQGH NRGLILNDWLRQHU GHQ IUDQVNH &RGH

FLYLO GHQ W\VNH % UJHUOLFKHV *HVHW]EXFK GH VYHMVLVNH

ORYE¡JHU =LYLOJHVHW]EXFK RJ 2EOLJDWLRQHQUHFKW P

IO Y UHW GHQ GULYHQGH NUDIW L UHWVXGYLNOLQJHQ 'DQPDUN LQGWD

JHU HQ PHOOHPVWLOOLQJ 6LGHQ 'DQVNH /RY KDU GHU LNNH

Y UHW IRUV¡JW QRJHQ RPIDWWHQGH NRGLILNDWLRQ DI UHWWHQ PHQ

VWRUH SDUWLHU HU HIWHUKnQGHQ EOHYHW NRUWODJW YHG V\VWHPDWLVNH

HQNHOWORYH 3n GHQ DQGHQ VLGH ILQGHV VWDGLJ EHW\GHOLJH UHWVRPUn

GHU I HNV HUVWDWQLQJVUHWWHQ GHU LNNH HU NRGLILFHUHW

'HW HU L KYHUW IDOG QnU PDQ ERUWVHU IUD UHQW WHNQLVNH DQOLJJHQ

GHU LNNH XEHUHWWLJHW DW NDUDNWHULVHUH GHQ UHWVIRUQ\HQGH YLUNVRP

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

KHG KYDG HQWHQ GHQ IRUHJnU DG GHQ HQH HOOHU DQGHQ YHM IRU HQ

NXQVW QnU RUGHW WDJHV L GHQ EHW\GQLQJ KYRUL YL EUXJHU GHW QnU

YL WDOHU I HNV RP GLSORPDWLHWV NXQVW OLYVNXQVWHQ HOOHU SROLWLNNHQ

VRP GHW PXOLJHV NXQVW +HUYHG W QNHU PDQ Sn HQ SUDNWLVN

YLUNVRPKHG GHU YHO QRN EHVWHPPHV DI PnOV WQLQJHU RYHUYHMHO

VHU RJ LQGVLJW PHQ KYRU KHQV\QHQH HU Vn PDQJH RJ YRU YLGHQ

RP VDPPHQK QJHQ PHOOHP YRUH KDQGOLQJHU RJ GHUHV YLUNQLQJHU

Vn XIXOGVW QGLJ DW GHW O\NNHOLJH UHVXOWDW PHUH EHURU Sn YLVGRP

LQGI¡OLQJ RJ ILQHVVH HQG Sn YLGHQVNDE RJ WHNQLVNH QRUPHU

6nGDQ HU GHW RJVn L ORYJLYQLQJ RJ UHWVXG¡YHOVH

/RYJLYHUHQV NXQVW

+YDG ORYJLYQLQJHQ DQJnU HU GHW JDQVNH YLVW EOHYHW PRGH DW

IRUHVWLOOH VLJ DW HQ YLGHUHXGYLNOLQJ DI GH VRFLDOH YLGHQVNDEHU

LV U ¡NRQRPL RJ VRFLRORJL VNXOOH IRUYDQGOH ORYJLYQLQJ WLO HQ

HJHQWOLJ YLGHQVNDEHOLJ WHNQLN HQ VRFLDO HQJLQHHULQJ DI VDPPH DUW

VRP GHQ QDWXUYLGHQVNDEHOLJH WHNQLN 0HQ GHWWH Pn VLNNHUW

IRUEOLYH HQ GU¡P )RU VHOYRP YRU YLGHQ RP VRFLDOH IRUKROG RJ

VDPPHQK QJ RJ YRU HYQH WLO DW GLULJHUH PHQQHVNHU VNXOOH XG

YLNOH VLJ QRN Vn VW UNW YLO GHU DOWLG EOLYH GHQ IRUVNHO WLOEDJH DW

GH VRFLDOH PnOV WQLQJHU LNNH HU UHODWLYW HQNOH HHQW\GLJH RJ LVR

OHUEDUH VRP GH QDWXUYLGHQVNDEHOLJW WHNQLVNH I HNV DW NRQVWUXHUH

HQ DWRPERPEH DW E\JJH HQ EUR )RUV¡JHQH Sn DW NRQVWUXHUH

VnGDQQH XQGHU QDYQ DI ªVDPIXQGHWV YHOI UG© ªVRFLDO VXQGKHG©

R OLJQ HU LOOXVRULVNH 'HQ SROLWLVNH RSJDYH YLO DOWLG Y UH EXQGHW

WLO HQ PDQJIROGLJKHG DI LQNRPPHQVXUDEOH KHQV\Q LQWHUHVVHU RJ

YXUGHULQJHU RJ DIJ¡UHOVHQ YLO GHUIRU DOGULJ KDYH NDUDNWHU DI HQ

HQW\GLJ O¡VQLQJ VRP PDQ I HNV O¡VHU GHQ RSJDYH DW NRQVWUXHUH

HQ DWRPERPEH PHQ DI HQ XGOLJQHQGH EHVOXWQLQJ

2J LQGWLO YLGHUH HU GHU L KYHUW IDOG GHQ KLQGULQJ GHU EHVWnU L

DW YRU YLGHQ RP KYRUOHGHV VRFLDOH PnOV WQLQJHU NDQ UHDOLVHUHV

RJ KYRUOHGHV HQ ORYJLYQLQJVIRUDQVWDOWQLQJ IDNWLVN YLO YLUNH HU

VnUH PDQJHOIXOG $OW IRU RIWH JnU PDQ RSWLPLVWLVN XG IUD DW QnU

EORW GHU HU ORYJLYHW RP HW DQOLJJHQGH Vn HU VDJHQ GHUPHG L

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

RUGHQ 0HQ GHW HU LQJHQOXQGH VLNNHUW DW OLYHW VYDUHU WLO ORYHQH

HOOHU DW GLVVH Sn O QJHUH VLJW IUHPNDOGHU YLUNQLQJHU GHU VYDUHU WLO

ORYJLYHUHQV KHQVLJW

'HU HU I¡UVW VS¡UJVPnOHW RP ORYO\GLJKHGHQV RPIDQJ GHU

NRPPHU IUHP IRU Vn YLGW ORYJLYHUHQ YHG WUXVHO RP VWUDI IRUV¡

JHU DW JHQQHPI¡UH YLVVH SnEXG HOOHU IRUEXG 9L HU L GHW PRGHUQH

VDPIXQG Sn DOOH OHGHU RJ NDQWHU RPJLYHW DI HW XWDO DI IRUVNULIWHU

GHU L VWRUW RJ VPnW UHJXOHUHU YRUW OLY XQGHU WUXVHO RP VWUDI 0HQ

GHW HU HW VWRUW VS¡UJVPnO L KYLONHW RPIDQJ GLVVH IRUPDQLQJHU

YLUNHOLJ WU QJHU LJHQQHP RJ EHVWHPPHU GHQ IDNWLVNH OLYVI¡UHOVH

9L KDU QDWXUOLJYLV NULPLQDOVWDWLVWLNNHQ GHU HU L VWDQG WLO DW RSO\VH

RP DQWDOOHW DI SnG¡PWH RYHUWU GHOVHU 0HQ KYRU VWRUW HU DQWDOOHW

DI RYHUWU GHOVHU GHU LNNH NRPPHU WLO SROLWLHWV NXQGVNDE HOOHU

LNNH SnWDOHV RJ GHUIRU LNNH ILJXUHUHU L VWDWLVWLNNHQ" 'HWWH ªP¡UNH

WDO© VRP PDQ KDU NDOGW GHW HU Sn PDQJH UHWVRPUnGHU VLNNHUW

FKRNHUHQGH VWRUW %nGH GDJOLJOLYHWV HUIDULQJHU RJ HQ U NNH V UOL

JH XQGHUV¡JHOVHU WDOHU L GHQQH UHWQLQJ +YRU PDQJH ELOLVWHU PRQ

N¡UHU HQ GDJ LJHQQHP XGHQ DW EHJn HQ HOOHU DQGHQ OLOOH IRUVHHOVH

LV U GD KYLV ORYHQ SnE\GHU HQ UHODWLYW ODY PD[LPDOKDVWLJKHG

RJ KYRU PDQJH VHOYDQJLYHOVHU WLO VNDWWHY VHQHW PRQ YLOOH YLVH VLJ

NRUUHNWH KYLV GH EOHY JMRUW WLO JHQVWDQG IRU HQ DOGHOHV

LQGJnHQGH SU¡YHOVH" 9L YHG DW GH NULPLQHOOH DERUWHUV DQWDO KHU

L ODQGHW OLJJHU Sn PLQGVW HQ RP nUHW KYRUDI NXQ HW

SDU GXVLQ ILJXUHUHU L NULPLQDOVWDWLVWLNNHQ RJ GHQ DPHULNDQVNH

.LQVH\UDSSRUW KDU Sn IRUEO¡IIHQGH PnGH YLVW DW Q VWHQ DOOH

DPHULNDQVNH P QG HQ HOOHU DQGHQ JDQJ KDU RYHUWUnGW HQ EH

VWHPPHOVH L V GHOLJKHGVORYJLYQLQJHQ +YLV ORYHQH EOHY KnQG

K YHW IXOGW XG HUNO UHU .LQVH\ VNXOOH DI 8 6 $ ·V PDQG

OLJH EHIRONQLQJ RJ DI GHQ NYLQGHOLJH L I QJVHO 3n GLVVH RJ

PDQJH DQGUH RPUnGHU Pn IRUKROGVWDOOHW PHOOHP Q¡UNHWDOOHW RJ

GH VWDWLVWLVN RSO\VWH RYHUWU GHOVHU VLNNHUW DQVOnV L WXVLQGHU

'HW YLO I¡UH IRU ODQJW KHU DW GU¡IWH GH RPVW QGLJKHGHU GHU

NDQ DQWDJHV DW EHWLQJH VW¡UUH HOOHU PLQGUH ORYO\GLJKHG HOOHU DW Jn

LQG Sn HQ YXUGHULQJ DI GH RPWDOWH QLVIRUKROG PHOOHP ORY RJ OLY

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

-HJ VNDO EDUH OLJH SHJH Sn GHQ Y VHQWOLJH UROOH VRP QHGDUYHGH

LQGVWLOOLQJHU RJ LGHHU DI PRUDOVN UHOLJL¡V ¡NRQRPLVN HOOHU SROL

WLVN NDUDNWHU VSLOOHU -R PHUH GHQ DGI UG ORYJLYHUHQ IRUV¡JHU DW

JHQQHPWYLQJH HU L VWULG KHUPHG GHV YDQVNHOLJHUH HU KDQV RSJD

YH 2IWH HU GH LGHHU GHU RP HW YLVW VS¡UJVPnO J¡U VLJ J OGHQGH

L EHIRONQLQJHQ Vn PRGVWULGHQGH DW GHW HU XPXOLJW DW JLYH HQ

ORY GHU NDQ ILQGH DOPLQGHOLJ WLOVOXWQLQJ 5HVXOWDWHW NDQ GD VRP

SnSHJHW DI GHQ QRUVNH UHWVVRFLRORJ $XEHUW EOLYH GHW YLVHOLJH DW

PDQ JLYHU HQ ORY VRP HIWHU VLQH RUG WLOIUHGVVWLOOHU HQ GHO DI

EHIRONQLQJHQ PHQ VDPWLGLJ XQGODGHU DW KnQGK YH GHQ DOYRUOLJW

RJ KHUYHG LP¡GHNRPPHU HQ DQGHQ GHO DI RSLQLRQHQ 1RJHW

VnGDQW KDU PDQ NXQQHW LDJWWDJH I HNV L IRUELQGHOVH PHG GHQ

DPHULNDQVNH IRUEXGVORYJLYQLQJ GHU WLOIUHGVVWLOOHGH DIKROGVIRO

NHQHV NUDY PHQ LNNH IRUKLQGUHGH DW RJVn IRON PHG O\VW WLO HQ

GULQN ILN GHUHV ORYJLYQLQJ PRG SURVWLWXWLRQ VYDQJHUVNDEVDI

EU\GHOVH R OLJQ

2IWH HU GHQ ORYO\GLJH KDQGOLQJ LNNH PnO L VLJ VHOY PHQ HQ

KDQGOHPnGH SnE\GHV L WURHQ Sn DW GHQ YLO DIVWHGNRPPH DQGUH

WLOVLJWHGH YLUNQLQJHU 0DQ NU YHU I HNV HQ YLV PLQLPXPVXGEHWD

OLQJ YHG DIEHWDOLQJVN¡E L IRUYHQWQLQJ RP DW GHQQH IRUDQVWDOW

QLQJ YLO YLUNH QHGV WWHQGH Sn IRUEUXJHW GHU LJHQ W QNHV DW

VNXOOH IRUEHGUH ODQGHWV YDOXWDULVNH VWLOOLQJ 3n GHQQH PnGH KYLOHU

ORYJLYQLQJHQ RIWH Sn NRPSOLFHUHGH RJ WLW GHVY UUH K¡MVW XVLNUH

NDONXODWLRQHU DI HQ YLV KDQGOHPnGHV YLGHUH VRFLDOH HIIHNWHU

+HUYHG RSVWnU Q\H YDQVNHOLJKHGHU GHU LNNH KDU QRJHW PHG

VS¡UJVPnOHW RP ORYO\GLJKHG DW J¡UH 7 QN I HNV Sn HQ Vn IRU

KROGVYLV VLPSHO RSJDYH VRP GHQ DW DQRUGQH UHJOHUQH IRU MXULGLVN

HPEHGVHNVDPHQ *DQJ Sn JDQJ KDU PDQ IRUV¡JW DW UHIRUPHUH

VWXGLH RJ HNVDPHQVRUGQLQJHQ PHG YLVVH WLOVLJWHGH PnO IRU ¡MH

PHQ UHVXOWDWHW KDU VRP EHNHQGW RIWH LNNH VYDUHW WLO IRUYHQWQLQ

JHUQH 9LO DIVNDIIHOVH DI VNULIWOLJ SU¡YH WLO GHO RJ VDPPHQO J

QLQJ DI RJ GHO YLUNH IRUNRUWHQGH Sn VWXGLHWLGHQ" +YRUOHGHV

YLO HQ YLV YDOJIULKHG EOLYH SUDNWLVHUHW" (U GHW PXOLJW JHQQHP HW

QGUHW NDUDNWHUV\VWHP DW SnYLUNH VWXGLHYDQHUQH" 0DQ GDQQHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

VLJ Sn IRUKnQG HW VN¡Q RP VnGDQQH VS¡UJVPnO PHQ VN¡QQHW

YLVHU VLJ RIWH IHMODJWLJW IRU Vn YLGW GHW EDJHIWHU RYHUKRYHGHW HU

PXOLJW PHG QRJHQOXQGH VLNNHUKHG DW IDVWVOn Q\RUGQLQJHQV YLUN

QLQJHU 'HW HU NODUW DW GH WYLYOVVS¡UJVPnO ªORYJLYHUHQ© KHU VWnU

RYHUIRU LQWHW KDU PHG JUDGHQ DI GH VWXGHUHQGHV ORYO\GLJKHG DW

J¡UH 5HWVUHJOHUQHV LQGKROG JnU L GHWWH WLOI OGH LNNH XG Sn DW

SnE\GH HOOHU IRUE\GH HQ YLV DGI UG PHQ DW WLOUHWWHO JJH HW V\

VWHP DI EHWLQJHOVHU IRU YLVVH SULYLOHJLHU KYRULJHQQHP PDQ KnEHU

DW VWLPXOHUH GH LQWHUHVVHUHGH WLO YLVVH KDQGOHPnGHU /LJQHQGH

SUREOHPHU RSVWnU RYHUDOW KYRU ORYJLYQLQJHQ LNNH WLOVLJWHU GLUHN

WH DW IRUPH PHQQHVNHUV OLY HIWHU EHVWHPWH P¡QVWUH PHQ DW

VNDEH UDPPHU RJ EHWLQJHOVHU IRU HQ YLV OLYVXGIROGHOVH

$OOH GH RPWDOWH IRUKROG YLUNHU L UHWQLQJ DI DW ORYJLYQLQJ LNNH

HU Vn HQNHO HQ VDJ VRP PDQ RIWH WURU PHQ HQ NXQVW KYLV O\NNH

OLJH XGIDOG HU EHWLQJHW LNNH EORW DI LQGVLJW RJ RYHUYHMHOVH PHQ

RJVn LQGI¡OLQJ WDNW RJ IDQWDVL

'HW HU LPLGOHUWLG LNNH DOOH SUREOHPHU GHU RSVWnU L IRUELQGHOVH

PHG HQ SnW QNW ORYJLYQLQJ GHU NDQ EHWHJQHV VRP ORYJLYQLQJV

WHNQLVNH HOOHU UHWVSROLWLVNH L GHQ IRUVWDQG DW GH IDOGHU XQGHU

MXULVWHUQHV V UOLJH NRPSHWHQFH 6WDWHQV EXGJHW VNDWWHU WROG

DIJLIWHU RJ VWDWVOnQ IDVWV WWHV SnO JJHV HOOHU RSWDJHV YHG ORY $O

OLJHYHO YLO PDQ L KRYHGVDJHQ LNNH DQVH GH KHUKHQ K¡UHQGH SUR

EOHPHU IRU UHWVSROLWLVNH PHQ VRP ILQDQVSROLWLVNH GHU K¡UHU

XQGHU ¡NRQRPHUQHV NRPSHWHQFH 3n OLJQHQGH PnGH K¡UHU

VS¡UJVPnO RP UHJXOHULQJ DI IRUKROGHW PHOOHP VRFLDOH NODVVHU

LV U UHJXOHULQJ DI DUEHMGVIRUKROGHQH RJ IRUVLNULQJ RJ IRUVRUJ

IRU XEHPLGOHGH KRYHGVDJHOLJ XQGHU VRFLDOSROLWLNNHQ XDQVHW DW

VnGDQQH IRUDQVWDOWQLQJHU LY UNV WWHV DG ORYJLYQLQJVYHMHQ

VS¡UJVPnO RP YDOXWDORYJLYQLQJ LPSRUW RJ HNVSRUWUHVWULNWLRQHU

XQGHU KDQGHOVSROLWLNNHQ RP VNROH UDGLR RJ NLUNH XQGHU NXOWXU

SROLWLNNHQ R V Y %RUWVHW IUD UHQW VSURJOLJH IRUPXOHULQJVVS¡UJV

PnO V\QHV GHQ VDJOLJH YHMOHGQLQJ L GLVVH RJ DQGUH SROLWLVNH SUR

EOHPHU QDWXUOLJW DW PnWWH \GHV DI HNVSHUWHU Sn GH IRUVNHOOLJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

RPUnGHU ¡NRQRPHU S GDJRJHU PLOLW UH RJ XGHQULJVSROLWLVNH

VDJN\QGLJH LNNH DI MXULVWHU

+YRU EOLYHU GHU XQGHU GLVVH IRUKROG SODGV WLO HQ VSHFLILN UHWV

SROLWLN GHU VNXOOH Y UH MXULVWHUQHV GRP QH" 0DQ KDU PnVNH Sn

IRUQHPPHOVHQ DW HQ VnGDQ PnWWH RPIDWWH I HNV DIWDOH N¡E

HUVWDWQLQJVUHW IRUVLNULQJVIRUKROG WLQJO\VQLQJ JWHVNDEVIRUKROG

P\QGLJKHG DUYHUHW VWUDIIHORYJLYQLQJ RJ DQGUH HPQHU GHU

WUDGLWLRQHOW DQVHV IRU DW XGJ¡UH MXULGLVNH FHQWUDOJHEHWHU )RUVn

YLGW UHWWHQ RJVn Sn GLVVH RPUnGHU YXUGHUHV HIWHU VLQ IXQNWLRQ L

UHODWLRQ WLO XGHQIRU UHWWHQ OLJJHQGH PnOV WQLQJHU RJ LQGVWLOOLQJHU

V\QHV RJVn GLVVH SROLWLVNH SUREOHPHU DW PnWWH Y UH RSJDYH IRU

LNNH MXULGLVNH HNVSHUWHU DI IRUVNHOOLJ DUW (U I HNV HUVWDWQLQJV RJ

IRUVLNULQJVUHW LNNH Sn GHW Q¡MHVWH NQ\WWHW WLO ¡NRQRPLVNH SUREOH

PHU" (OOHU NDQ HQ EHW QNQLQJ RP ORY RP N¡E Sn DIEHWDOLQJ DI

JLYHV XGHQ DW Jn LQG Sn GHWWH V\VWHPV EHW\GQLQJ IRU SURGXNWLRQ

RJ RPV WQLQJ"

'LVVH IRUKROG Pn IRUNODUHV VnOHGHV DW GHU ILQGHV LQJHQ ORYJLY

QLQJVSUREOHPHU GHU HU VSHFLILNW UHWVSROLWLVNH PHQ HWKYHUW ORY

JLYQLQJVSUREOHP KDU HQ UHWVSROLWLVN HOOHU ORYJLYQLQJVWHNQLVN VLGH

'HQ RPIDWWHU GH VS¡UJVPnO GHU KDU DW J¡UH PHG GHQ XPLGGHO

EDUH VDPPHQK QJ PHOOHP UHWOLJ QRUPHULQJ RJ PHQQHVNHOLJ

DGI UG HOOHU NDQ YL RJVn VLJH PXOLJKHGHUQH IRU DW LQGYLUNH Sn

PHQQHVNHOLJ KDQGOHPnGH JHQQHP GHW UHWOLJH VDQNWLRQVDSSDUDW

0HQ GHQQH VLGH NDQ L IRUVNHOOLJH SUREOHPVLWXDWLRQHU VSLOOH HQ

K¡MVW IRUVNHOOLJ UROOH PHG GHW UHVXOWDW DW GHQ XQGHUWLGHQ KHOW

RYHUVHV PHGHQV GHQ L DQGUH EHWUDJWHV VRP SUREOHPHWV HQHVWH

DVSHNW

1nU GHW I HNV GUHMHU VLJ RP LQGI¡UHOVH DI Q\H VNDWWHU EXQGHQ

RSVSDULQJ WROGIRUK¡MHOVH HOOHU DQGUH IRUDQVWDOWQLQJHU DI ILQDQV

SROLWLVN NDUDNWHU VDPOHU LQWHUHVVHQ VLJ LNNH RP GHW UHWVWHNQLVNH

SUREOHP DOWVn nUVDJVN GHQV I¡UVWH OHG PHOOHP QRUPHULQJ RJ

HIWHUOHYHOVH PHQ GHULPRG RP LQGJUHEHQHV YLGHUHJnHQGH YLUN

QLQJHU L IRUKROG WLO LQIODWLRQ KDQGHOVEDODQFH EHVN IWLJHOVH R V Y

'H UHWVSROLWLVNH VS¡UJVPnO HU DI XQGHURUGQHW EHW\GQLQJ 'H

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

WU GHU L EDJJUXQGHQ HOOHU RYHUVHV 'HWWH IRUKROG K QJHU VDP

PHQ PHG DW GHW KHU GUHMHU VLJ RP PLGOHUWLGLJH RJ YHNVOHQGH

PnOV WQLQJHU Sn NRUWHUH VLJW DOWVn KYDG PDQ V GYDQOLJ IRUVWnU

YHG SROLWLN L VQ YUHUH IRUVWDQG

0RGV WQLQJHQ HU LNNH DEVROXW RJ Pn KHOOHU LNNH IRUVWnV VnOH

GHV DW MXULVWHQV UROOH VWUHQJW EHJU QVHV WLO GH MXULGLVN WHNQLVNH

SUREOHPHU GHQ HJHQWOLJH UHWVSROLWLN 'HQ MXULGLVNH VDJNXQG

VNDEV UROOH DIVSHMOHU VLJ L VDPPHQV WQLQJHQ DI VnGDQQH NRPPLV

VLRQHU GHU RIWH QHGV WWHV WLO DW DIJLYH EHW QNQLQJ RP ORYJLY

QLQJVUHIRUPHU -XULVWHQV UROOH YLO L VnGDQQH WLOI OGH RIWH Y UH HQ

GREEHOW 'HOV HU KDQ HNVSHUW Sn VLW VSHFLHOOH RPUnGH GHW UHWVVR

FLRORJLVNH 'HOV YLO GHW RIWH Y UH KDP GHU HIWHU DW DOOH HNVSHUWHU

KDU WDOW IRUHWDJHU GHQ EDODQFHUHQGH DIYHMQLQJ DI DOOH KHQV\Q RJ

ILQGHU GHQ IRUPXOHULQJ GHU Sn EHGVWH YLV LQWHJUHUHU DOOH PRWL

YHUHQGH NRPSRQHQWHU 'HQQH YLUNVRPKHG HU VRP WLGOLJHUH RP

WDOW HQ NXQVW KYRU UHVXOWDWHWV Y UGL PnOHV GHUYHG DW GHW IDNWLVN

DFFHSWHUHV DI DQGUH LV U GH PDJWKDYHQGH VRP GHQ EHVOXWQLQJ

GHU EHGVW KDUPRQHUHU PHG DOOH GRPLQHUHQGH LQGVWLOOLQJHU RJ

RSHUDWLYH RSIDWWHOVHU 'HQQH NXQVW WU QHV MXULVWHQ SURIHVVLRQHOW

L RJ KDQV RSJDYH HU IRU Vn YLGW DW Y UH HNVSHUWHUQHV RSPDQG

, SUDNVLV WDJHU GHWWH VLJ XGWU\N GHUL DW IRUPDQGVVNDEHW IRU HQ

VDPPHQVDW NRPPLVVLRQ JHUQH WLOGHOHV HQ MXULVW

/RYHQV IRUPXOHULQJ NHQGVJHUQLQJVUHJOHU RJ VN¡QVUHJOHU VWDQGDUGHU

'HW HU HQ XGEUHGW O JPDQGVRSIDWWHOVH DW HQ JRG ORY VNDO Y UH

VNUHYHW VnOHGHV DW GHU LNNH NDQ RSVWn QRJHQ WYLYO YHG GHQV

DQYHQGHOVH 'HW HU LPLGOHUWLG HW XRSI\OGHOLJW LGHDO IRUGL GHW HU

L PRGVWULG PHG VSURJHWV QDWXU /RYJLYHUHQ HU KHQYLVW WLO DW

EHWMHQH VLJ DI GDJOLJOLYHWV VSURJ RJ WLO GHWWH NQ\WWHU GHU VLJ Q¡G

YHQGLJYLV HQ VnGDQ XVLNNHUKHG DW UHWVDQYHQGHOVHQ DOGULJ NDQ

EOLYH UHQ RJ VN U PHNDQLN 'HQQH VLGH DI VDJHQ VNDO YL VHQHUH

YHQGH WLOEDJH WLO +HU VNDO GHW GHULPRG IRUNODUHV DW GHW IRONHOLJH

LGHDO L YLG XGVWU NQLQJ LNNH HQJDQJ NDQ DQVHV VRP UHWWHVQRU IRU

HQ JRG ORY 'HW HU IDNWLVN VnOHGHV DW ORYJLYHUHQ RIWH LNNH ¡QVNHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

DW ELQGH GRPPHUHQ JHQQHP EHVWHPPHOVHU GHU HU IRUPXOHUHW

PHG GHQ VW¡UVW PXOLJH SU FLVLRQ 2IWH ¡QVNHU KDQ WY UWLPRG DW

ODGH HW VW¡UUH HOOHU PLQGUH VSLOOHUXP nEHQW VnOHGHV DW GHW LQGHQ

IRU GHWWH RYHUODGHV WLO GRPPHUHQV KHOH YXUGHULQJ DI VLWXDWLRQHQ

DW WU IIH GHQ DIJ¡UHOVH KDQ DQVHU IRU GHQ UHWWH 0DQ WDOHU GD RP

XG¡YHOVH DI HW VN¡Q 0DQ W¡U YLVWQRN VLJH DW WHQGHQVHQ L GHQ

KLVWRULVNH XGYLNOLQJ HU JnHW L UHWQLQJ DI DW LQGU¡PPH GRPPHUHQ

VW¡UUH IULKHG L VN¡QQHW KYLONHW DQWDJHOLJ KDU VLQ IRUNODULQJ L DW

HQ EHGUH GRPPHUXGGDQQHOVH KDU VNDEW VW¡UUH WLOOLG WLO GRPPHU

VWDQGHQV HYQH WLO DW XG¡YH GHQ EHWURHGH P\QGLJKHG Sn IRUVYDU

OLJ PnGH

6N¡QQHWV UROOH GHWV EHUHWWLJHOVH RJ VDPWLGLJ GHWV EHJU QV

QLQJ KDU VLQ IRUNODULQJ L HQ EU\GQLQJ PHOOHP WR IXQGDPHQWDOH

KHQV\Q GHU JHQQHPV\UHU DO UHWVGDQQHOVH Sn GHQ HQH VLGH KHQV\

QHW WLO UHWVVLNNHUKHGHQ GHU J¡U GHW ¡QVNHOLJW DW UHWWHQ HU Vn SU FLVW

DUWLNXOHUHW VRP VSURJHW RYHUKRYHGHW WLOODGHU GHW Sn GHQ DQGHQ

VLGH KHQV\QHW WLO KYDG PDQ NDOGHU NRQNUHW ELOOLJKHG G Y V NUDYHW

RP DW DIJ¡UHOVHQ NDQ DFFHSWHUHV VRP ULJWLJ XQGHU KHQV\Q WLO DOOH

GHW HQNHOWH WLOI OGHV V UHJQH RPVW QGLJKHGHU 'LVVH WR KHQV\Q

Pn I¡UH L PRGVDW UHWQLQJ 6NDO ORYHQ DIIDWWHV PHG VW¡UVW PXOLJ

VLNNHUKHG IRU ¡MH Pn Q¡GYHQGLJYLV PHJHW VN UHV JURIW RYHU HQ

NDP IRUGL HQ SU FLV UHWVUHJHO Pn NQ\WWH UHWVYLUNQLQJHUQH WLO In

OHW NRQVWDWHUEDUH NULWHULHU 6NDO RPYHQGW KHQV\QHW WLO NRQNUHW

ELOOLJKHG VNH I\OGHVW Pn GHU nEQHV YLG DGJDQJ IRU GRPPHUHQ WLO

XEXQGHW DI VWLYH UHJOHU VN¡QVP VVLJW DW WDJH KHQV\Q WLO DOOH GHQ

HQNHOWH VDJV V UHJQH RPVW QGLJKHGHU 0HQ PDQ NDQ QDWXUOLJYLV

LNNH In EnGH L SRVH RJ L V N 'H WR KHQV\Q Pn Sn SDVVHQGH

PnGH DIEDODQFHUHV RYHUIRU KLQDQGHQ 'HQQH DIYHMQLQJ YLO Sn

IRUVNHOOLJH ORYVRPUnGHU IDOGH IRUVNHOOLJW XG VQDUW WLO IRUGHO IRU

UHWVVLNNHUKHG RJ IDVWH UHJOHU VQDUW WLO IRUGHO IRU GHQ NRQNUHWH

ELOOLJKHG RJ VN¡QQHW

'HQ DOPLQGHOLJH WDOHPnGH DW UHWWHQ EHVWnU DI HW V W DI UHJOHU

HU GHUIRU NXQ KROGEDU GHUVRP ªUHJHO© WDJHV L HQ YLG EHW\GQLQJ

7DJHV XGWU\NNHW GHULPRG L HQ VQ YHU EHW\GQLQJ VRP RPIDWWHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

GH NXQ IRUVNULIWHU Sn K¡MW SU FLVLRQVQLYHDX GHU NQ\WWHU EHVWHP

WH UHWVYLUNQLQJHU WLO GHWDLOOHUHW RJ XGW¡PPHQGH DQJLYQH KnQG

JULEHOLJH NHQGVJHUQLQJHU RJ VRP GHUIRU NXQ nEQHU ULQJH VSLO

OHUXP IRU HW VN¡Q YLO GHW Y UH JDQVNH PLVYLVHQGH DW W QNH VLJ

DW UHWWHQ W\SLVN HOOHU RYHUYHMHQGH VNXOOH XGJ¡UHV DI UHJOHU L GHQQH

IRUVWDQG 'H YLO WU IIHV Sn IRUKROGVYLV EHJU QVHGH RPUnGHU

KYRU KHQV\QHW WLO VLNNHUKHG RJ PHNDQLVN SU FLVLRQ JnU IUHPIRU

DOW I HNV L ORYJLYQLQJHQ RP YHNVOHU RJ FKHFNV RP EHWLQJHOVHUQH

IRU LQGJnHOVH DI JWHVNDE RJ L WROGWDULIIHQ 0HQ ODQJW DOPLQGHOL

JHUH HU GHW DW UHWWHQV QRUPHU HU PHUH HOOHU PLQGUH HODVWLVNH

nEQHU VW¡UUH HOOHU PLQGUH UnGHUXP IRU HW VN¡Q

)RUPXOHULQJVWHNQLVN EHK¡YHU GHWWH LQJHQOXQGH DW WDJH VLJ XG

WU\N GHUL DW ORYHQ GLUHNWH KMHPOHU HQ VN¡QVP VVLJ IULKHG IRU

GRPPHUHQ VRP I HNV QnU GHW L IRUVLNULQJVDIWDOHORYHQV †

VLJHV DW VNDGHYROGHUHQV HUVWDWQLQJVSOLJW RYHUIRU IRUVLNULQJVVHO

VNDEHW L WLOI OGH DI DW KDQ KDU IRUYROGW VNDGHQ YHG HQ XDJWVRP

KHG GHU LNNH NDQ EHWHJQHV VRP JURY NDQ QHGV WWHV HOOHU HIWHU

RPVW QGLJKHGHUQH KHOW ERUWIDOGH VH RJVn P\QGLJKHGVORYHQV †

† RJ KYRU GHU GLUHNWH KHQYLVHV WLO KYDG GRPPHUHQ

ILQGHU ELOOLJW /DQJW K\SSLJHUH YLO GHW Y UH DW VN¡QQHW KMHPOHV

LQGLUHNWH GHUYHG DW GH NULWHULHU ORYHQ DUEHMGHU PHG LNNH HU

KnQGIDVWH NHQGVJHUQLQJHU PHQ L VLJ VHOY IRUXGV WWHU HQ YXU

GHULQJ HW VN¡Q , GHQ OLJH FLWHUHGH EHVWHPPHOVH L IRUVLNULQJVDI

WDOHORYHQV † WDOHV GHU I HNV RP ªHQ XDJWVRPKHG GHU LNNH NDQ

EHWHJQHV VRP JURY© 'HW HU NODUW DW GHWWH NULWHULXP LNNH UH

IHUHUHU WLO HQ NHQGVJHUQLQJ GHU ODGHU VLJ NRQVWDWHUH Sn VDPPH

PnGH VRP I HNV QnU GHU HU WDOH RP DW HQ SHUVRQ KDU GDQVN

LQGI¡GVUHW WLGOLJHUH KDU Y UHW VWUDIIHW HU I\OGW nU HOOHU DW

JDUQHU LQGHKROGHU PHUH HQG DQGUH ILEUH HQG XOG .HQGV

JHUQLQJHQ GHU ODGHU VLJ IDVWVOn HU DW VNDGHYROGHUHQ WRUVGDJ GHQ

RP HIWHUPLGGDJHQ XGHQ DW VH VLJ IRU UDVN WUnGWH XG Sn N¡UH

EDQHQ L *RWKHUVJDGH IRU DW O¡EH RYHU WLO HQ SHUVRQ Sn GHW PRG

VDWWH IRUWRY 0HQ RP GHWWH IRUKROG HU ªHQ XDJWVRPKHG GHU LNNH

NDQ EHWHJQHV VRP JURY © HU LNNH VHOY QRJHQ NHQGVJHUQLQJ PHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

EHURU Sn HQ VWLOOLQJWDJHQ WLO HQ YXUGHULQJ DI GHQQH KDQGOHPnGH

L O\V DI YLVVH IRUXGVDWWH QRUPHU IRU JRG RJ IRUQXIWLJ RSWU GHQ

$IJ¡UHOVHQ Pn GHUIRU EHUR Sn GRPPHUHQV VN¡QVP VVLJH YXU

GHULQJ DI VLWXDWLRQHQ L GHQV KHOKHG HYHQWXHOW L IRUELQGHOVH PHG

VnGDQQH UHWQLQJVOLQLHU VRP PnWWH KDYH XGYLNOHW VLJ L SUDNVLV

.ULWHULHU DI GHQQH DUW HU DOGHOHV LNNH VM OGQH +HU HU HQ EXNHW

KHQWHW IUD HQ HQNHOW ORY ªY VHQWOLJW DW E UH VN\OGHQ IRU HQ

IRUORYHOVHV K YHOVH© ªVNHOOLJ JUXQG WLO DW Q JWH VDPW\NNH© ªWLO

VWDQG VRP XGHOXNNHU HYQHQ WLO DW KDQGOH IRUQXIWP VVLJW© ªVYLJ

DJWLJ IRUWLHOVH DI VDQGKHGHQ© ªJURY IRUV¡PPHOVH DI XQGHU

KROGVSOLJW© ªDW I¡UH HW ODVWHIXOGW OLY© ªDW KDYH JLYHW DQOHGQLQJ WLO

HQ DQGHQV IRUV¡PPHOVH© ªDW IRUKROGHW PHOOHP JWHI OOHUQH Sn

JUXQG DI G\E XRYHUHQVVWHPPHOVH Pn DQVHV IRU ¡GHODJW© ªJMRUW

VLJ VN\OGLJ L PLVKDQGOLQJ© ªDW HQ DIWDOH VN¡QQHV nEHQEDUW XELO

OLJ© ªDW HQ DIWDOH VWULGHU PRG E¡UQHQHV WDUY© 3U¡Y VHOY DW O VH

I HNV P\QGLJKHGVORYHQ LJHQQHP IRU DW VH KYRU PDQJH WLO

VYDUHQGH XGWU\N 'H NDQ ILQGH L GHQ

6HOYRP GHU LQGHQIRU ORYJLYQLQJHQV IRUVNULIWHU IRUHNRPPHU

DOOH W QNHOLJH RYHUJDQJH RJ NRPELQDWLRQHU NDQ PDQ XG IUD GH

DQJLYQH V\QVSXQNWHU VRP W\SHU VRQGUH PHOOHP UHJOHU L VQ YUHUH

IRUVWDQG GHU DUEHMGHU PHG GHWDLOOHUHW RJ XGW¡PPHQGH DQJLYQH

KnQGJULEHOLJH NHQGVJHUQLQJHU VRP NULWHULHU ² PDQ NXQQH PnVNH

NDOGH GHP NHQGVJHUQLQJVUHJOHU ² RJ UHJOHU L YLGHUH IRUVWDQG GHU

KHQYLVHU GRPPHUHQ WLO HQ VN¡QQHQGH YXUGHULQJ DI YLVVH NHQGV

JHUQLQJHU HOOHU DI VLWXDWLRQHQ L GHQV KHOKHG ² PDQ NXQQH NDOGH

GHP VN¡QVUHJOHU

,QGHQIRU GHQ VLGVWH JUXSSH NDQ PDQ LJHQ XGVNLOOH HQ V UOLJ

W\SH GH VnNDOGWH VWDQGDUGHU 'LVVH HU NDUDNWHULVHUHGH YHG DW

ORYJLYHUHQ L GLVVH WLOI OGH KHQYLVHU GRPPHUHQ WLO DW XG¡YH VLW

VN¡Q LNNH IULW HIWHU HJQH YXUGHULQJHU PHQ L RYHUHQVVWHPPHOVH

PHG YLVVH DFFHSWHUHGH RJ LQGOHYHGH DGI UGVP¡QVWUH RJ IRUYHQW

QLQJHU GHU IRUHILQGHV L VDPIXQGHW HOOHU LQGHQIRU EHVWHPWH JUXS

SHU 6RP W\SLVN HNVHPSHO NDQ DQI¡UHV GHQ VnNDOGWH JHQHUDONODX

VXO L ORY RP XUHWP VVLJ NRQNXUUHQFH ORYENJ QU DI

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

PDUWV † KYRUHIWHU L HUKYHUYV¡MHPHG IRUHWDJQH KDQGOLQ

JHU GHU ªVWULGHU PRG UHGHOLJ IRUUHWQLQJVVNLN© PHGI¡UHU HUVWDW

QLQJVDQVYDU RJ NDQ IRUE\GHV YHG GRP +HU HU GHW GHQ LQGOHYHGH

RSIDWWHOVH EODQGW JRGH IRUUHWQLQJVIRON GHU VNDO DIJLYH UHWWHVQRU

IRU GRPPHUHQV EHG¡PPHOVH DI KDQGOLQJHU 6WDQGHQV KDQGOLQJHU

EHG¡PPHV HIWHU GHQV HJHQ SURIHVVLRQHOOH HWLN 3n VDPPH PnGH

QnU GHU KHQYLVHV WLO ªJRG VDJI¡UHUVNLN© ªJRG IRUVLNULQJVSUDNVLV©

R OLJQ 1nU GHULPRG PRQRSROORYHQ QU DI PDUWV

KMHPOHU PRQRSROWLOV\QHW DGJDQJ WLO DW VNULGH LQG RYHU IRU NRQ

NXUUHQFHEHJU QVQLQJHU GHU PHGI¡UHU ªXULPHOLJH SULVHU HOOHU

IRUUHWQLQJVEHWLQJHOVHU© Pn GHQ DQWDJHV DW KHQYLVH WLO HQ EUHGHUH

VDPIXQGVP VVLJ YXUGHULQJ $IWDOHORYHQ HU ULJ Sn VWDQGDUGHU

6 UOLJ NDQ Q YQHV KHQYLVQLQJHQ L † WLO ªDOPLQGHOLJ K GHUOLJ

KHG© &XOSDUHJOHQV ERQXV SDWHU IDPLOLDV PnOHVWRN HU RJVn HQ W\SLVN

VWDQGDUG /LJHOHGHV GH PDQJH UHJOHU GHU E\JJHU Sn ªJRG WUR©

NULWHULHW

+HQYLVQLQJHQ L GLVVH RJ PDQJH DQGUH OLJQHQGH WLOI OGH WLO HQ

DFFHSWHUHW VRFLDO QRUP EHW\GHU GRJ LNNH DW GRPPHUHQ DOWLG

NULWLNO¡VW YLO O JJH GHQQH WLO JUXQG IRU VLQ DIJ¡UHOVH +DQ YLO LNNH

I¡OH VLJ DIVNnUHW IUD VHOY DW WDJH VWLOOLQJ WLO KYDG GHU E¡U NU YHV

IRU DW HQ KDQGOHPnGH NDQ DQVHV IRU UHGHOLJ K GHUOLJ IRUVYDUOLJ

R V Y RJ WLOVLGHV WWH GHQ VRFLDOH QRUP KYLV GHQ HU IRU OHPI O

GLJ 'RPVWROHQHV SUDNVLV YLO L Vn IDOG YLUNH WLOEDJH Sn GHQ DOPLQ

GHOLJH RSIDWWHOVH

/RYVSURJHW

'HW HU RJVn HQ XGEUHGW O JPDQGVRSIDWWHOVH DW HQ JRG ORY VNDO

Y UH DIIDWWHW L HQNHO RJ OHWIDWWHOLJ GDQVN SURVD 'HW HU DOWLG JRGW

SUHVVHVWRI DW KDUFHOOHUH RYHU ORYJLYQLQJHQV NDQFHOOLVWLO 0DQ

RYHUVHU LPLGOHUWLG KHUYHG DW GHWWH L VLJ VHOY IRUVWnHOLJH ¡QVNHPnO

OHW NRPPHU L PRGVWULG PHG GHW DQGHW SRSXO UH LGHDONUDY RP

DW ORYHQH E¡U Y UH Vn NODUH RJ SU FLVH DW GH LNNH NDQ JLYH DQ

OHGQLQJ WLO IRUWRONQLQJVWYLYO (W K¡MW SU FLVLRQVQLYHDX NDQ QHP

OLJ NXQ RSQnV Sn EHNRVWQLQJ DI VWLOHQV VN¡QKHG RJ LQGKROGHWV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

OHWIDWWHOLJKHG ² L KYHUW IDOG QnU GHW GUHMHU VLJ RP IRUKROG GHU

LNNH HU JDQVNH HQNOH 'HW IRUXGV WWHU HW WHNQLVN ORYVSURJ GHU

IRU O JPDQG Pn IDOGH WXQJW L VLQ V\QWD[ RJ IUHPPHGDUWHW L VLQH

EHJUHEHU 'HW HU URPDQWLN DW WUR DW HQ PRGHUQH KXVOHMHORY NDQ

VNULYHV L YHONOLQJHQGH VHQWHQVHU HIWHU 'DQVNH /RYV P¡QVWHU OHMH

JnU IRU HMH WLO IDUGDJ HU XGH 0DQ VNXOOH EORW HQJDQJ ODGH HQ DI GH

VSURJUHYVHQGH MRXUQDOLVWHU IRUV¡JH VLJ Sn GHQ RSJDYH DW VNULYH

I HNV HQ DIJLIWVORY

/RYVSURJHW Pn QDWXUOLJW UHWWH VLJ HIWHU ORYHQV IXQNWLRQ LV U

KYHP GHU IRUXGV WWHV DW VNXOOH O VH RJ DQYHQGH ORYHQ )RU GH

IOHVWH ORYHV YHGNRPPHQGH YLO GHW L YRUH GDJH L I¡UVWH U NNH

Y UH VNROHGH MXULVWHU VDJI¡UHUH DGPLQLVWUDWLYH HPEHGVP QG RJ

GRPPHUH (Q N¡EPDQG VWXGHUHU IDNWLVN LNNH N¡EHORYHQ +DQ

VS¡UJHU L WYLYOVWLOI OGH VLQ VDJI¡UHU WLO UnGV +HQV\QHW WLO SU FL

VLRQ J¡U GHW GHUIRU YHOEHJUXQGHW DW JLYH ORYHQ GHQ VWUHQJHVW

PXOLJH WHNQLVNH LNO GQLQJ 0HQ GHW Pn LQGU¡PPHV DW GHU RJVn

HU ORYH KYRU IRUKROGHW OLJJHU DQGHUOHGHV 0HGKM OSHUORYHQ

I HNV JLYHU NXQ VM OGHQW DQOHGQLQJ WLO UHWVVDJHU RJ KXVP¡GUH

RJ KXVDVVLVWHQWHU UnGVS¡UJHU QRUPDOW LNNH VDJI¡UHUH /RYHQV

IXQNWLRQ HU KHU L I¡UVWH U NNH XPLGGHOEDUW DW LQGYLUNH Sn GH

LQWHUHVVHUHGH SDUWHUV IRUHVWLOOLQJHU RP GHUHV LQGE\UGHV UHWWLJKH

GHU RJ SOLJWHU RJ GHQ E¡U GHUIRU DIIDWWHV PLQGUH WHNQLVN PHUH

OHWIDWWHOLJW PHUH IRUW OOHQGH RJ LQVWUXHUHQGH VnOHGHV DW PDQ NDQ

In VLW SXEOLNXP L WDOH 'HW NDQ HQGRJ Y UH Sn VLQ SODGV VnOHGHV

VRP I HNV JWHVNDEVORY ,, † KDU JMRUW GHW L ORYWHNVWHQ DW

RSWDJH XGWDOHOVHU DI LGHRORJLVN PRUDOLVHUHQGH LQGKROG XGHQ

UHWOLJ UHOHYDQV 6DPWLGLJ EXUGH PDQ JHQQHP HW RSO\VQLQJVDUEHM

GH YLUNH IRU DW XGEUHGH NHQGVNDE WLO ORYWHNVWHQ 'HVY UUH Pn

GHW LQGU¡PPHV DW ORYNRQFLSLVWHUQH RIWH LNNH IRUVWnU GLVVH ORYHV

V UHJQH IXQNWLRQ PHQ UXWLQHP VVLJW DIIDWWHU GHP HIWHU VDPPH

P¡QVWHU VRP I HNV DIJLIWVORYH GHU L I¡UVWH U NNH KHQYHQGHU VLJ

WLO DGPLQLVWUDWLRQHQV HNVSHUWHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

'H UHWOLJH NRQIOLNWHU

9HUGHQ HU IXOG DI PHQQHVNHOLJH NRQIOLNWHU 'HW YLO YLVW LQJHQ

Q JWH 'H IRUHOLJJHU RYHUDOW KYRU XIRUHQHOLJH ¡QVNHU IRUYHQW

QLQJHU NUDY W¡UQHU VDPPHQ

0HQ GHW HU KHOGLJYLV LNNH GHP DOOH GHU HU UHWOLJH G Y V VRP

GHW WLONRPPHU MXULVWHU DW EHVN IWLJH VLJ PHG 5HWOLJH HU NXQ GH

NRQIOLNWHU GHU L SUDNVLV NDQ W QNHV LQGEUDJW IRU RJ DIJMRUW DI HQ

GRPVWRO RJ GHW YLO LJHQ VLJH XQGHU HYHQWXHO DQYHQGHOVH DI VWD

WHQV RUJDQLVHUHGH QDJWDSSDUDW WLO JHQQHPWYLQJHOVH DI DIJ¡UHOVHQ

'HW HU NODUW DW GH LQGUH NRQIOLNWHU L HW PHQQHVNHV VLQG LNNH HU

UHWOLJH +HU NDQ MXULVWHQ LNNH UnGH HOOHU DIJ¡UH 3DWLHQWHQ Pn

KHQYLVHV WLO HQ VM OHO JH

+HOOHU LNNH PHOOHPPHQQHVNHOLJH NRQIOLNWHU GHU DQJnU KYDG

PDQ VNDO PHQH W QNH I¡OH WUR DOWVn QRJHW UHQW LQGYRUWHV I HNV

NRQIOLNWHU RP YLGHQVNDEHOLJH UHOLJL¡VH PRUDOVNH GRNWULQHU HU

UHWOLJH IRU GH NUDY GHU KHU VWLOOHV ODGHU VLJ LNNH JHQQHPWYLQJH

YHG \GUH PDJW ,QJHQ PDJW Sn MRUGHQ NDQ WYLQJH PLJ WLO L PLW

VLQG DW JRGNHQGH HQ YLGHQVNDEHOLJ SnVWDQG HOOHU UHOLJL¡V WUR

1RJHW DQGHW HU VRP YL YHG IUD GH GLNWDWRULVNH VWDWHU DW WYDQJ

NDQ DQYHQGHV KYDG DQJnU GHQ XGYRUWHV WLONHQGHJLYHOVH DI HQV

PHQLQJ HOOHU WUR

7LOEDJH HU Vn GH PHOOHPPHQQHVNHOLJH NRQIOLNWHU YHGU¡UHQGH

HQ XGYRUWHV DGI UG (U DOOH GLVVH UHWOLJH" 'H NDQ L RJ IRU VLJ DOOH

W QNHV LQGEUDJW IRU RJ DIJMRUW DI HQ GRPVWRO 'HWWH HU QHPOLJ

XDIK QJLJW DI RP GHU L UHWVRUGHQHQ HU KMHPPHO IRU NUDYHW HOOHU

HM (U GHU LQJHQ KMHPPHO YLO GHW EORW EHW\GH DW DIJ¡UHOVHQ IDO

GHU XG WLO IULILQGHOVH 2J HQ IULILQGHQGH GHQ HU QDWXUOLJYLV RJVn

HQ UHWVDIJ¡UHOVH

$OOLJHYHO YLO GHW IDOGH XQDWXUOLJW DW EHWHJQH GH NRQIOLNWHU VRP

UHWOLJH GHU RSVWnU I HNV QnU HQ SHUVRQ VW¡GHU DQ L VHOVNDEVOLYHW

PRG WDNW RJ WRQH HOOHU Y NNHU IRUDUJHOVH YHG VLQ OLYVI¡UHOVH )RU

VHOY RP VnGDQQH NRQIOLNWHU SULQFLSLHOW NDQ W QNHV DIJMRUW UHWOLJW

² QHPOLJ WLO IULILQGHOVH ² HU GHW XW QNHOLJW DW QRJHW VnGDQW VNXOOH

VNH L SUDNVLV 2J GHWWH EHURU QDWXUOLJYLV Sn DW GHW HU Vn nEHQEDUW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

DW GHQ NU QNHGH HIWHU J OGHQGH UHW LNNH NDQ JHQQHPI¡UH QRJHW

NUDY 7DQNHQ RP DW Jn WLO GRPVWROHQH RSVWnU VOHW LNNH

'H UHWOLJH NRQIOLNWHU Pn GHUIRU EHJU QVHV WLO DW RPIDWWH Vn

GDQQH PHOOHPPHQQHVNHOLJH NRQIOLNWHU YHGU¡UHQGH \GUH DGI UG

KYRU GHW HIWHU J OGHQGH UHW LNNH Sn IRUKnQG Pn DIYLVHV VRP KHOW

XULPHOLJW DW HQ DI SDUWHUQH VNXOOH NXQQH In VLW NUDY JHQQHPI¡UW

YHG GRPVWROHQH

'RPPHUHQV NXQVW

+HOGLJYLV HU GHW LNNH DOOH UHWOLJH NRQIOLNWHU GHU LQGEULQJHV IRU

GRPVWROHQH 0DQJH O¡VHV YHG DW SDUWHUQH WDOHU RJ IRUKDQGOHU VLJ

WLO UHWWH +HU NDQ VDJI¡UHUHQ VSLOOH HQ IRUPLGOHQGH UROOH YHG DW

KM OSH WLO PHG RSNODULQJ DI PLVIRUVWnHOVHU RJ IRUPXOHULQJ DI

NRPSURPLV·HU (Q JRG VDJI¡UHU E¡U LNNH JOHPPH DW KDQ L GHW

ODQJH O¡E WMHQHU EnGH VLQ NOLHQWV RJ VLQH HJQH LQWHUHVVHU EHGVW

YHG DW DUEHMGH IRU HW ULPHOLJW IRUOLJ 0HQ RJVn UHWVRUGHQHQ RJ

GRPVWROHQH XG¡YHU L GLVVH WLOI OGH HQ IXQNWLRQ 'H XGJ¡U EDJ

JUXQGHQ IRU IRUKDQGOLQJHUQH (Q EHUHJQLQJ DI FKDQFHUQH IRU DW

YLQGH HQ HYHQWXHO UHWVVDJ RJ RPNRVWQLQJHUQH KHUYHG YLO Y UH HQ

IDNWRU GHU LQGYLUNHU Sn YLOOLJKHGHQ WLO DW Jn Sn IRUOLJ

0HQ O\NNHV GHW LNNH Sn DQGHQ PnGH DW ELO JJH NRQIOLNWHQ

EOLYHU GHW GRPPHUHQ RJ GHW WYDQJVDSSDUDW GHU VWnU EDJ KDP

GHU InU GHW VLGVWH RUG L VDJHQ +DQV RSJDYH HU DW O¡VH NRQIOLNWHQ

YHG HW PDJWVSURJ , GH W\SLVNH ERUJHUOLJH WYLVWHPnO YLO NRQIOLN

WHQ Y UH IRUPXOHUHW Sn GHQ PnGH DW VDJV¡JHUHQ IUHPV WWHU

EHVWHPWH NUDY PRG VDJV¡JWH LV U Sn EHWDOLQJ DI HQ VXP SHQJH

RJ GRPPHUHQV RSJDYH HU DW DIJ¡UH RP KDQ NDQ ELIDOGH GHWWH

NUDY HOOHU HM %LIDOGHU KDQ GHW YLO GHW VLJH DW KDQ JLYHU VDJV¡JWH

RUGUH WLO DW KDQGOH L RYHUHQVVWHPPHOVH KHUPHG XQGHU VWLOWLHQGH

WUXVHO RP DW VDPIXQGHWV PDJWDSSDUDW L PRGVDW IDOG YLO EOLYH

EUDJW L DQYHQGHOVH LPRG KDP

'RPPHUHQV RSJDYH HU DOWVn DW WU IIH HQ SUDNWLVN EHVOXWQLQJ

VRP GLUHNWLY IRU SDUWHUQH RJ GH WYDQJVXG¡YHQGH P\QGLJKHGHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

LNNH DW IRUN\QGH HQ WHRUHWLVN VDQGKHG WLO RSO\VQLQJ IRU GHP

0HQ KYRUOHGHV NRPPHU GRPPHUHQ WLO VLQ EHVOXWQLQJ"

0DQ KDU LV U L OGUH WLG Y UHW WLOE¡MHOLJ WLO DW JLYH HQ DOWIRU

PHNDQLVN IRUNODULQJ DI GRPPHUHQV YLUNVRPKHG VRP RP KDQV

IXQNWLRQ YDU DI UHQW HUNHQGHOVHVP VVLJ ORJLVN QDWXU 0DQ V\QHV

Q UPHVW DW KDYH IRUHVWLOOHW VLJ DW GHW DW DIVLJH HQ GRP HU QRJHW

L UHWQLQJ DI DW O¡VH HQ PDWHPDWLVN RSJDYH 'HW JLYQH HU VDJHQV

IDNWD RJ GH J OGHQGH UHWVUHJOHU 3n GHWWH JUXQGODJ NRPPHU

GRPPHUHQ JHQQHP HW V W ORJLVNH RSHUDWLRQHU WLO VLQ NRQNOXVLRQ

Sn OLJQHQGH PnGH VRP PDWHPDWLNHUHQ O¡VHU HQ RSJDYH 2J

OLJHVRP HQ PDWHPDWLVN RSJDYH QRUPDOW KDU HHQ RJ NXQ HHQ

ULJWLJ O¡VQLQJ VnOHGHV ILQGHV GHU RJVn HHQ RJ NXQ HHQ ULJWLJ

DIJ¡UHOVH DI HQ UHWVWYLVW 'RPPHUHQV IXQNWLRQ HU DOWVn KHUHIWHU

UHQW HUNHQGHOVHVP VVLJ RJ ORJLVN KDQ NRQVWDWHUHU KYDG GHU IDN

WLVN HU VNHW RJ KYLONH UHJOHU GHU HIWHU J OGHQGH UHW ILQGHU DQYHQ

GHOVH Sn VDJHQV IDNWD RJ GHUHIWHU XGOHGHU KDQ JHQQHP ORJLVN

GHGXNWLRQ DIJ¡UHOVHQ +DQ IXQJHUHU OLJHVRP HQ DI GH PRGHUQH

HOHNWURQUHJQHPDVNLQHU GHU IRGUHW PHG GDWD HU L VWDQG WLO DW

XGI¡UH NRPSOLFHUHGH EHUHJQLQJHU

'HU HU QX Q SSH PDQJH MXULVWHU GHU L GDJ YLO DFFHSWHUH GHWWH

ELOOHGH DI GRPPHUHQV IXQNWLRQ 'HW DIVSHMOHU VQDUHUH HW IRONHOLJW

LGHDO DIJ¡UHOVHQ VNDO Y UH UHWWHQV LNNH GRPPHUHQV WKH UXOH RI

ODZ QRW RI PHQ GHQ VNDO GHUIRU IUHPJn REMHNWLYW DI IRUXG JLYQH

UHJOHU RJ Y UH JDQVNH XDIK QJLJ DI GRPPHUHQV LQGLYLGXHOOH

SHUVRQOLJKHG KDQV PHQLQJHU VN¡Q RJ YXUGHULQJHU

'HW YLO IUHPJn Q UPHUH DI GH I¡OJHQGH DIVQLW DW GHQQH LGp

RP HQ XSHUVRQOLJ PHNDQLVN UHWVSOHMH HU RJ Pn Y UH HQ NLP UH

+HU VNDO MHJ LQGOHGQLQJVYLV SHJH Sn GH YLJWLJVWH JUXQGH WLO DW GHW

HU RJ Pn Y UH VnGDQ

'RPPHUHQ HU LNNH HQ DXWRPDW GHU PHNDQLVN RPV WWHU

SDUDJUDIIHU IDNWD WLO UHWVDIJ¡UHOVHU %DJ GHQ DIJ¡UHOVH KDQ

WU IIHU VWnU KHOH KDQV SHUVRQOLJKHG +DQ HU HW PHQQHVNH GHU YLO

U¡JWH HQ VDPIXQGVRSJDYH YHG DW WU IIH DIJ¡UHOVHU GHU HU ªULJWL

JH© LNNH L PDWHPDWLVN ORJLVN IRUVWDQG PHQ IRUGL GH KDUPRQHUHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

PHG GH VRFLDOH PnOV WQLQJHU RJ GH UHWV RJ NXOWXULGHHU GHU KDU

DII¡GW ORYJLYQLQJHQ /RYHQ HU IRU KDP LNNH HQ PDJLVN IRUPHO

GHU ELQGHU XEU\GHOLJW L NUDIW DI RUGHQHV WUROGGRPVPDJW PHQ

PHUH HOOHU PLQGUH IXOGNRPQH PDQLIHVWDWLRQHU DI VDPIXQGVIRU

PnO RJ VDPIXQGVLGHHU )RUPHO ORYO\GLJKHG HU GHUIRU LNNH GRP

PHUHQV HQHVWH PRWLY PHQ EU\GHV PHG ¡QVNHW RP DW WU IIH HQ

VDPIXQGVP VVLJ ULJWLJ RJ PHQLQJVIXOG DIJ¡UHOVH 'RPPHUHQ

WLOWDJHU VLJ GHUIRU HQ YLV IULKHG WLO XG IUD SUDNWLVNH YXUGHULQJHU

DW VWU NNH HOOHU SUHVVH ORYHQV RUG MD PXOLJYLV HQGRJ WLOVLGHV WWH

GHP L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG VLQ PDWHULHOOH UHWVEHYLGVWKHG

'HQQH WLOSDVQLQJ DI DIJ¡UHOVHQ YLO L UHJOHQ VNH XGHQ NODU EHYLGVW

KHG KHURP GHUYHG DW GRPPHUHQ EHWMHQHU VLJ DI HQ DUJXPHQWD

WLRQVWHNQLN GHU HU HODVWLVN QRN WLO DW nEQH EHW\GHOLJW VSLOOHUXP

IRU KDQV YXUGHULQJHU PHQ DOOLJHYHO ODGHU O¡VQLQJHQ IUHPWU GH

VRP YDU GHQ EORW GHW ORJLVN Q¡GYHQGLJH UHVXOWDW DI HQ IRUWRON

QLQJ DI ORYHQ MIU V 3n GHQQH PnGH RSUHWKROGHV IRUH

VWLOOLQJHQ RP UHWVSOHMHQV PHNDQLVNH REMHNWLYLWHW

'HVXGHQ VHOY L GHW RPIDQJ GRPPHUHQ IRUEHKROGVO¡VW

I¡OHU VLJ EXQGHW DI ORYHQV RUG XGHOXNNHU GHWWH LNNH SHUVRQOLJ

VWLOOLQJWDJHQ YXUGHULQJ RJ VN¡Q 6nYHO IULYLOOLJW VRP Q¡GWYXQ

JHQW DSSHOOHUHU ORYHQ KHUWLO )ULYLOOLJW IRU Vn YLGW ORYHQ EHYLGVW

HU DIIDWWHW VRP HQ VN¡QVUHJHO VSHFLHOW HQ VWDQGDUG MIU RYHQIRU

V 1¡GWYXQJHQW IRUGL GHW I¡OJHU DI VSURJHWV QDWXU ,QJHQ

IRUVNULIW GHU EHWMHQHU VLJ DI GDJOLJOLYHWV VSURJ NDQ DIIDWWHV PHG

VnGDQ SU FLVLRQ DW GHU LNNH NDQ RSVWn WYLYO YHG GHQV DQYHQGHO

VH 'HQQH VLGH DI VDJHQ VNDO EHO\VHV Q UPHUH L GHW I¡OJHQGH

(QGHOLJ EHVWHPPHV GRPPHUHQV DIJ¡UHOVH DI DQGHW RJ

PHUH HQG IRUXG ILNVHUHGH UHJOHU ORYHQ ª* OGHQGH UHW© RPIDW

WHU RJVn GH GLUHNWLYHU GHU PHUH HOOHU PLQGUH XEHVWHPW IUHPJnU

DI SU MXGLNDWHU V GYDQHU RJ GH IXQGDPHQWDOH UHWV RJ NXOWXUL

GHDOHU +HU EHURU GHW L VW¡UUH HOOHU PLQGUH JUDG Sn GRPPHUHQV

VN¡Q RJ YXUGHULQJHU RP KDQ RYHUKRYHGHW YLO DQWDJH HNVLVWHQVHQ

DI HQ UHWVUHJHO RJ L Vn IDOG KYLONHW LQGKROG KDQ YLO WLOVNULYH GHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

6RP WLGOLJHUH RPWDOW HU UHWVSUDNVLV HQ DI GH YHMH JHQQHP KYLONH

UHWWHQ VWDGLJ IRUQ\U VLJ VHOY

'LVVH IRUKROG IRUNODUHU DW GRPPHUHQV YLUNVRPKHG HU ODQJW

PHUH DNWLY PHQQHVNHOLJ RJ DQVYDUVIXOG HQG PDQ KDU YLOOHW J¡UH

GHQ WLO 'HW HU LNNH EORW KDQV LQWHOOHNWXHOOH HYQHU RJ NXQGVNDEHU

GHU DSSHOOHUHV WLO VRP YDU KDQ EORW HQ EHUHJQHU DI WHNQLVN LQG

YLNOHGH SUREOHPHU 5HWVXG¡YHOVH HU PHUH HQG EORW UHWVDQYHQGHO

VH VHOYRP GHQ RIWH EHQ YQHV Sn GHQQH PnGH 'RPPHUHQ

KHQWHU LQVSLUDWLRQHU IUD PDQJH KROG ORYJLYQLQJHQ WLGOLJHUH

SUDNVLV V GYDQHQ RJ UHWVWUDGLWLRQHQ $IYHMQLQJHQ DI GLVVH IRU

VNHOOLJH LPSXOVHU VNHU LNNH PHNDQLVN PHQ IRUXGV WWHU HQ SHU

VRQOLJ VWLOOLQJWDJHQGH EHVOXWQLQJ L KYLONHQ GRPPHUHQ OHGHV

VnYHO DI UHVSHNW IRU LQGOHYHGH UHJOHU VRP DI ¡QVNHW RP VWDGLJ DW

WLOSDVVH UHWWHQ HIWHU XGYLNOLQJHQV EHKRY RJ GHQ NRQNUHWH VLWXD

WLRQV NUDY $W ILQGH GHQ UHWWH O¡VQLQJ G Y V GHQ GHU YLO EOLYH

DFFHSWHUHW PHG DOPLQGHOLJ ELOOLJHOVH HU HQ NXQVW GHU NU YHU LNNH

EORW LQGVLJW PHQ RJVn LQGI¡OLQJ VN¡QVRPKHG WDNW ² NRUW VDJW

GHW PDQ NDOGHU UHWOLJW MXGLFLXP

5HWVNLOGHUQH

9HG UHWVNLOGHUQH IRUVWnU PDQ GH LQVSLUDWLRQVNLOGHU GHU SnYLUNHU

GRPPHUHQ L KDQV V¡JHQ HIWHU GHQ UHJHO KDQ YLO O JJH WLO JUXQG

IRU VLQ DIJ¡UHOVH 0DQ SOHMHU DW Q YQH ORYJLYQLQJ SU MXGLNDWHU

V GYDQHQ RJ ªIRUKROGHWV QDWXU© 'HW NDQ LPLGOHUWLG Y UH QRJHW

IDUOLJW DW VDPOH GLVVH XQGHU I OOHVEHWHJQHOVHQ ªUHWVNLOGHUQH© IRU

GL GHWWH NDQ IUHPNDOGH IRUHVWLOOLQJ RP DW GHUHV IXQNWLRQ HU Vn

QRJHQOXQGH GHQ VDPPH 0HQ GHWWH HU LNNH WLOI OGHW 0HGHQV

ORYJLYQLQJHQ YLUNHOLJ IRUV\QHU GRPPHUHQ PHG HW V W DI IXOGW XG

IRUPXOHUHGH UHJOHU I UGLJH WLO DQYHQGHOVH J OGHU GHW VDPPH

LNNH RP GH DQGUH NLOGHU 'RPPHUHQ NDQ VOn RS L ORYHQ RJ L †

GHW RJ GHW IRUHILQGH HQ UHJHO JLYHW L DXWRULWDWLYW IDVWVDWWH RUG RJ

YHQGLQJHU VRP KDQ LNNH VHOY ¡YHU QRJHQ LQGIO\GHOVH Sn 5HJOHQ

HU REMHNWLYW JLYHW VS¡UJVPnOHW IRU GRPPHUHQ HU EORW KYRUOHGHV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

GHQ VNDO IRUWRONHV RJ DQYHQGHV 0HQ PDQ NDQ LNNH Sn VDPPH

PnGH XGOHGH HQ EHVWHPW IRUPXOHUHW UHJHO DI WLGOLJHUH UHWVDIJ¡UHO

VHU HOOHU HQ YLV V GYDQOLJ KDQGOHPnGH 'HW REMHNWLYW IRUHIXQGQH

HU L GLVVH WLOI OGH LNNH VHOYH UHWVUHJOHQ PHQ HW PDWHULDOH VRP

GHW J OGHU RP DW W\GH VRP XGWU\N IRU HQ YLV UHWVRSIDWWHOVH

+HUYHG KDU GRPPHUHQ HQ EHW\GHOLJ IULKHG 0DWHULDOHW YLO DOGULJ

Y UH JDQVNH HHQW\GLJW RJ RJVn GRPPHUHQV HJQH YXUGHULQJHU RJ

VN¡Q YLO VSLOOH HQ UROOH YHG IRUPXOHULQJHQ DI GHQ UHJHO KDQ DG

GHQQH YHM QnU IUHP WLO 'HW VDPPH J OGHU L HQGQX K¡MHUH JUDG

PHG KHQV\Q WLO ªIRUKROGHWV QDWXU© VRP XGWU\N IRU GH UHWOLJH

YXUGHULQJHU DI HQ VLWXDWLRQ GHU ILQGHU VWHG XGHQ QRJHW KROGH

SXQNW L REMHNWLYH PDQLIHVWDWLRQHU PHQ GLUHNWH LQVSLUHUHW DI

VRFLDOH IRUPnOVEHWUDJWQLQJHU RJ NXOWXU RJ UHWVWUDGLWLRQHQ %L

OOHGOLJW XGWU\NW NDQ PDQ VLJH DW PHGHQV ORYJLYQLQJHQ OHYHUHU HW

KHOIDEULNDW GLUHNWH I UGLJW WLO DQYHQGHOVH HU SU MXGLNDWHU RJ

V GYDQH LNNH L VWDQG WLO DW SU VWHUH PHUH HQG KDOYIDEULNDWD GHU

Pn YLGHUHEHDUEHMGHV DI GRPPHUHQ VHOY RJ ªIRUKROGHWV QDWXU©

LNNH DQGHW HQG YLVVH UnVWRIIHU DI KYLONH GRPPHUHQ VHOY Pn

VNDEH GHQ UHJHO KDQ KDU EUXJ IRU

$OOH NLOGHUQH NDQ VLJHV DW DIVSHMOH HQ UHWVRSIDWWHOVH L VDPIXQ

GHW PHQ JUDGHQ DI GHUHV DUWLNXODWLRQ HU K¡MVW IRUVNHOOLJ 'D

ORYHQ HU GHQ NLOGH GHU JLYHU GHW PHVW DUWLNXOHUHGH XGWU\N IRU

UHWVRSIDWWHOVHQ HU GHW QDWXUOLJW DW GRPPHUHQ EHJ\QGHU VLQ V¡

JHQ HIWHU HQ UHWVUHJHO KHU )LQGHU KDQ L ORYJLYQLQJHQ HQ HJQHW

UHJHO NDQ GHU Y UH WDOH RP DW PRGLILFHUH HOOHU HQGRJ WLOVLGHV WWH

GHQ XQGHU LQVSLUDWLRQ DI UHWVSUDNVLV V GYDQH HOOHU ªIRUKROGHWV

QDWXU© )LQGHU KDQ LNNH QRJHQ HJQHW UHJHO L ORYJLYQLQJHQ YLO GH

DQGUH NLOGHU NRPPH Sn WDOH VRP VHOYVW QGLJH LQVSLUDWLRQVIDN

WRUHU 0DQ YLO KHUDI VH DW GHU LNNH HU WDOH RP QRJHW DEVROXW

UDQJIRUKROG PHOOHP NLOGHUQH PHQ DW GH HU VDPYLUNHQGH PRWLYD

WLRQVIDNWRUHU EODQGW KYLONH GRJ ORYHQ VRP GHQ PHVW DUWLNXOHUH

GH EHVLGGHU HQ YLV SULRULWHW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

2JVn WLGVIRUKROGHW VSLOOHU HQ UROOH OGUH UHWVSUDNVLV YLO LNNH

NXQQH SnEHUnEHV RYHUIRU HQ VHQHUH ORY GHU QHWRS WLOVLJWHU DW

J¡UH RS KHUPHG

/RYJLYQLQJHQ

9HG ORYJLYQLQJ L YLG IRUVWDQG IRUVWnU PDQ HQKYHU DXWRULWDWLY

IDVWV WWHOVH DI UHWVUHJOHU RJ GHW YLO LJHQ VLJH HQKYHU IDVWV WWHOVH

DI UHWVUHJOHU GHU ILQGHU VWHG DI GHUWLO XGVHWH P\QGLJKHGHU RJ L

RYHUHQVVWHPPHOVH PHG IRUVNULIWHU RP GLVVHV NRPSHWHQFHRPUn

GH RJ GHQ IUHPJDQJVPnGH GHU VNDO I¡OJHV 2J YHG ORY L YLG

IRUVWDQG HOOHU ªVNUHYHQ UHW© IRUVWnU PDQ HQKYHU UHWVUHJHO WLOEOH

YHQ Sn GHQQH PnGH

'HW HU NDUDNWHULVWLVN IRU GH PRGHUQH YHOXGYLNOHGH VDPIXQG

DW GHQ DXWRULWDWLYH UHWVIDVWV WWHOVH LNNH ILQGHU VWHG JHQQHP EORW

HQ HQNHOW P\QGLJKHG PHQ HIWHU NRPSOLFHUHGH UHJOHU HU IRUGHOW

Sn PDQJH IRUVNHOOLJH P\QGLJKHGHU GHU XGJ¡U OLJHVRP HQ S\UD

PLGH EHVWnHQGH DI HQ U NNH ODJ L LQGE\UGHV UDQJ HOOHU WULQI¡OJH

7ULQI¡OJHQ RSVWnU GHUYHG DW HQ P\QGLJKHGV NRPSHWHQFH HU

EHVWHPW JHQQHP UHJOHU IDVWVDW DI HQ DQGHQ P\QGLJKHG 'HQ

NDOGHV GD WULQK¡MHUH L IRUKROG WLO GHQ I¡UVWH

, S\UDPLGHQV VSLGV KDU YL GHQ JUXQGORYJLYHQGH P\QGLJKHG RJ

GHQ DI GHQQH JLYQH JUXQGORY *UXQGORYHQ LQGHKROGHU UHJOHU

GHU NRQVWLWXHUHU GHQ ORYJLYHQGH PDJW KHU DQYHQGHV RUGHW ªORY

JLYQLQJ© L HQ VQ YUHUH IRUVWDQG HQG RYHQIRU 0HQ HQ GHO DI GH

UHWVUHJOHU GHU IDVWV WWHV YHG ORY HU VHOY NRPSHWHQFHIRUVNULIWHU

GHU EHVWHPPHU NRQJHQV PLQLVWUHQHV RJ DQGUH P\QGLJKHGHUV

PDJW WLO DW XGVWHGH DQRUGQLQJHU DI IRUVNHOOLJ VODJV 0HQ RJVn

GLVVH DQRUGQLQJHU NDQ LJHQ Jn XG Sn DW YLGHUHJLYH NRPSHWHQFH

WLO DQGUH P\QGLJKHGHU R V Y

2JVn GHQ PDJW GHU YHG ORYHQ HU WLOODJW GH SULYDWH WLO YHG DIWDOH

DW IDVWV WWH UHWVUHJOHU IRU GHUHV LQGE\UGHV UHWVIRUKROG NDQ EH

WUDJWHV VRP HQ ORYJLYQLQJVP\QGLJKHG L YLG IRUVWDQG PHG VSHFL

HOW EHJU QVHW NRPSHWHQFH 'D GHU LPLGOHUWLG Sn Vn PDQJH PnGHU

J OGHU DIYLJHQGH UHJOHU IRU GHQ RIIHQWOLJH RJ GHQ SULYDWH ªORYJLY

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

QLQJ© SOHMHU PDQ LNNH DW DQYHQGH GHWWH XGWU\N L IRUELQGHOVH PHG

GHQ UHW GHU VNDEHV YHG DIWDOH

7ULQI¡OJHIRUKROGHW PHOOHP GH IRUVNHOOLJH ODJ DI ORYJLYQLQJ KDU

GHQ UHWOLJH EHW\GQLQJ DW L WLOI OGH DI PRGVWULG PHOOHP ORYEH

VWHPPHOVHU DI IRUVNHOOLJ WULQK¡MGH JnU GHQ WULQK¡MHUH ORY IUHPIRU

GHQ WULQODYHUH JUXQGORY JnU IUHPIRU ORY ORY IUHPIRU DQRUGQLQJ

R V Y OH[ VXSHULRU SULQFLSSHW

'HWWH J OGHU GRJ LNNH XEHWLQJHW )RU GHW I¡UVWH NDQ HQ WULQK¡

MHUH ORYJLYQLQJVLQVWDQV EHP JWLJH HQ WULQODYHUH WLO DW JLYH UHJOHU

PHG GHURJDWRULVN NUDIW G Y V UHJOHU GHU NDQ QGUH HOOHU WLOVLGH

V WWH UHJOHU Sn GHW K¡MHUH SODQ 6nOHGHV LQGHKROGHU DGVNLOOLJH

JUXQGORYVEHVWHPPHOVHU HQ NODXVXO RP DW GH NDQ QGUHV YHG

ORY RJ Sn VDPPH PnGH NDQ HQ VLPSHO ORY EHP JWLJH NRQJHQ

HOOHU DQGUH WLO DW XGVWHGH DQRUGQLQJHU GHU NDQ RSK YH HOOHU J¡UH

DIYLJHOVH IUD J OGHQGH ORYH HOOHU GH SULYDWH WLO DW LQGJn DIWDOHU L

VWULG PHG GHNODUDWRULVN ORY 6DPPH UHVXOWDW NDQ HIWHU RPVW Q

GLJKHGHUQH RJVn DQWDJHV XGHQ XGWU\NNHOLJ KMHPPHO

)RU GHW DQGHW RSK YHV OH[ VXSHULRU SULQFLSSHW IRU Vn YLGW GHU

LNNH WLONRPPHU GRPVWROHQH NRPSHWHQFH WLO DW SU¡YH ORYHV

JUXQGORYVP VVLJKHG )RU GHWWH YLO MR QHWRS VLJH DW ORYHQ GHU

WDOHV KHU RP ORY L VQ YUHUH IRUVWDQG L DOOH WLOI OGH VNDO UHVSHN

WHUHV XDQVHW GHQV IRUKROG WLO JUXQGORYHQ (W OH[ LQIHULRU SULQFLS

KDU IRU Vn YLGW G Y V KYDG DQJnU IRUKROGHW PHOOHP JUXQGORY RJ

ORY IRUWU QJW OH[ VXSHULRU SULQFLSSHW 6S¡UJVPnOHW HU DIJMRUW Sn

IRUVNHOOLJ PnGH L IRUVNHOOLJH ODQGH +HU L ODQGHW HU GRPVWROHQHV

SU¡YHOVHVUHW SULQFLSLHOW DQHUNHQGW PHQ XG¡YHW PHG Vn VWRU

IRUVLJWLJKHG DW HQGQX LQJHQ ORY HU EOHYHW GHILQLWLYW XQGHUNHQGW

0DQ KDU VDJW DW GRPVWROHQHV KROGQLQJ KDU PLQGHW RP HQ OLOOH

GUHQJV GHU VWnU YHG YDQGHW RJ VLJHU -HJ W¡U JRGW Jn XG MHJ YLO

EDUH LNNH L GDJ , 8 6 $ KDU GHULPRG SU¡YHOVHVUHWWHQ VSLOOHW HQ

PHJHW VWRU SUDNWLVN UROOH )RUNODULQJHQ Sn DW PDQ L PDQJH ODQGH

IUDNHQGHU GRPVWROHQH SU¡YHOVHVUHW RJ KHUKMHPPH XG¡YHU GHQ

Vn IRUVLJWLJW Pn V¡JHV L GHW IRUKROG DW IRUIDWQLQJHQV IRUVNULIWHU

W\SLVN KDU NDUDNWHU LNNH DI SU FLVH NHQGVJHUQLQJVUHJOHU PHQ DI

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

VWDQGDUGHU IRU ORYJLYQLQJHQ VnOHGHV DW GHW L K¡M JUDG YLO EHUR Sn

VN¡Q RJ YXUGHULQJ RP HQ ORY NDQ VLJHV DW Y UH L VWULG PHG IRU

IDWQLQJHQ HOOHU HM 0DQ KDU GD I¡OW GHW VWHPPHQGH PHG GHPR

NUDWLVNH SULQFLSSHU DW GHWWH RIWH SROLWLVN SU JHGH VN¡Q E¡U

WLONRPPH GHW ¡YHUVWH UHSU VHQWDWLYH RUJDQ GHQ ORYJLYHQGH

IRUVDPOLQJ VHOY RJ LNNH GRPVWROHQH 5HWVXGYLNOLQJHQ L 8 6 $

YLVHU PHG W\GHOLJKHG DW GHUVRP SU¡YHOVHVUHWWHQ XG¡YHV HIIHN

WLYW L IRUKROG WLO HODVWLVNH IRUIDWQLQJVVWDQGDUGHU HU GHWWH HQVEHW\

GHQGH PHG DW K¡MHVWHUHW EOLYHU HQ DIJ¡UHQGH SROLWLVN PDJWIDN

WRU RYHURUGQHW ORYJLYQLQJVPDJWHQ 'HWWH KDU LJHQ WLO I¡OJH DW

SROLWLVNH KHQV\Q NRPPHU WLO DW VSLOOH HQ DIJ¡UHQGH UROOH YHG XG

Q YQHOVH DI K¡MHVWHUHWVGRPPHUH

'HUVRP GRPVWROHQH LNNH WLONHQGHV SU¡YHOVHVUHW EHW\GHU GHWWH

LNNH DW IRUIDWQLQJHQV PDWHULHOOH UHWVIRUVNULIWHU WDEHU HQKYHU

EHW\GQLQJ L IRUKROG WLO ORYJLYQLQJVPDJWHQ 6HOYRP GH XQGHU

GHQQH IRUXGV WQLQJ LNNH NDQ W\GHV VRP NRPSHWHQFHEHJU QV

QLQJHU ² ORYHQ HU MR J\OGLJ XDQVHW GHQV IRUKROG WLO JUXQGORYHQ

² KDU GH GRJ VWDGLJ PHQLQJ VRP KDQGOHIRUVNULIWHU RP KYRUOH

GHV NRPSHWHQFHQ E¡U XG¡YHV 2YHUIRU PHGOHPPHUQH DI GHQ

IRONHYDOJWH IRUVDPOLQJ YLO GH YLUNH PHG LGHRORJLVN NUDIW RJ

RYHUIRU PLQLVWUHQH YLO GH HIWHU RPVW QGLJKHGHUQH NXQQH DIJLYH

JUXQGODJ IRU ULJVUHWVWLOWDOH

3U MXGLNDWHU

0DQ W¡U UROLJW Jn XG IUD DW SU MXGLNDWHU G Y V IRUHJnHQGH UHWV

DIJ¡UHOVHU DOWLG KDU VSLOOHW HQ EHW\GHOLJ UROOH IRU DIJ¡UHOVHQ DI HQ

DNWXHO UHWVWYLVW 'HQ RPVW QGLJKHG DW HQ YLV UHJHO KDU Y UHW

ODJW WLO JUXQG IRU DIJ¡UHOVHQ L HQ WLGOLJHUH VDJ DI OLJQHQGH NDUDN

WHU LQGHKROGHU HW VW UNW PRWLY IRU GRPPHUHQ WLO DW EDVHUH VLQ

DIJ¡UHOVH QX Sn VDPPH UHJHO %RUWVHW IUD DW KDQ KHUYHG VSDUHV

IRU DUEHMGH KRYHGEUXG RJ DQVYDU K QJHU GHWWH PRWLY Q¡MH

VDPPHQ PHG GHQ LGH RP IRUPHO UHWI UGLJKHG GHU WLO DOOH WLGHU

V\QHV DW KDYH Y UHW I¡OW VRP HW HVVHQWLHOW PRPHQW L DO UHWVXG¡

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

YHOVH NUDYHW RP DW GHW OLJH EHKDQGOHV OLJH HOOHU DW HQKYHU NRQ

NUHW DIJ¡UHOVH HU EHJUXQGHW L HQ DOPLQGHOLJ UHJHO

3n GHQ DQGHQ VLGH HU GHW RJVn NODUW DW GHU NDQ J¡UH VLJ VW UNH

PRWLYHU J OGHQGH WLO DW EU\GH PHG OGUH SUDNVLV 'HWWH YLO LV U

Y UH WLOI OGHW XQGHU HQ XGYLNOLQJ DI VDPIXQGVIRUKROGHQH QnU

GHW GUHMHU VLJ RP UHWVRPUnGHU Sn KYLONH ORYJLYQLQJHQ LNNH KDU

JUHEHW LQG RJ I¡UW UHWWHQ j MRXU (Q RYHUGUHYHQ SU MXGLNDWG\U

NHOVH YLO XQGHU VnGDQQH IRUKROG I¡OHV VRP HQ IRUPDOLVPH HQ

RYHUEHWRQLQJ DI GHQ IRUPHOOH UHWI UGLJKHGV NUDY Sn EHNRVWQLQJ

DI GHQ PDWHULHOOH ªUHWI UGLJKHG©

0HQ KYRUOHGHV NDQ HQ WLGOLJHUH UHWVDIJ¡UHOVH Y UH YHMOHGHQGH

IRU GRPPHUHQ L HQ VHQHUH VDJ PHG KHQV\Q WLO KYLONHQ UHJHO KDQ

VNDO G¡PPH HIWHU" (Q GRP HU MR XPLGGHOEDUW HQ DIJ¡UHOVH DI HQ

UHWVWYLVW GHU KDU IRUHOLJJHW XQGHU JDQVNH EHVWHPWH RPVW QGLJ

KHGHU RJ JnU LNNH XG Sn DW RSVWLOOH DOPLQGHOLJH UHJOHU 3U MXGLND

WHW NDQ I HNV O\GH Sn DW $ XQGHU GH IRUHOLJJHQGH RPVW QGLJKH

GHU HU EOHYHW G¡PW WLO DW EHWDOH % HQ HUVWDWQLQJ Sn NU +YRU

OHGHV NDQ GHWWH SU MXGLNDW EOLYH UHWVNLOGH IRU GRPPHUHQ L HQ

VHQHUH VDJ"

0DQ NXQQH IULVWHV WLO DW VLJH DW SU MXGLNDWHWV EHW\GQLQJ VOHW

LNNH KDU QRJHW PHG DOPLQGHOLJH UHJOHU DW J¡UH PHQ VLPSHOWKHQ

EHVWnU L DW PRWLYHUH GRPPHUHQ L GHQ VHQHUH VDJ WLO DW DIJ¡UH

GHQQH Sn VDPPH PnGH VRP GHQ I¡UVWH QnU GH IRUHOLJJHQGH

NHQGVJHUQLQJHU L GH WR VDJHU L HW RJ DOW HOOHU GRJ L DOW Y VHQWOLJW

HU GH VDPPH VnOHGHV DOWVn DW PDQ L WDQNHQ EHY JHU VLJ GLUHNWH

IUD GHW HQH WLOI OGH WLO GHW DQGHW XGHQ DW Jn GHQ RPYHM I¡UVW DW

XGOHGH HQ DOPLQGHOLJ UHJHO DI SU MXGLNDWHW RJ GHUQ VW DW O JJH

GHQQH WLO JUXQG IRU DIJ¡UHOVHQ L GHQ DNWXHOOH VDJ

'HQQH EHWUDJWQLQJ KROGHU GRJ LNNH VWLN 6DJHQ HU GHQ DW GHU

IRUHNRPPHU DOGULJ WR VDJHU L KYLONH DOOH HOOHU EORW ªGH IOHVWH©

IRUHOLJJHQGH RPVW QGLJKHGHU HU GH VDPPH 1nU PDQ NDQ Y UH

WLOE¡MHOLJ WLO DW RYHUVH GHWWH RJ PHQH DW WR VDJHU NDQ KYLOH Sn

VDPPH IDNWLVNH IRUXGV WQLQJHU EHURU GHW Sn DW PDQ L EHVNULYHO

VHQ DOHQH PHGWDJHU KYDG PDQ NDOGHU UHOHYDQWH NHQGVJHUQLQJHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

G Y V GHP GHU WLOO JJHV EHW\GQLQJ L PRGV WQLQJ I HNV WLO HQ

O¡IWHJLYHUV KnUIDUYH DW O¡IWHW EOHY DIJLYHW Sn HQ WLUVGDJ DW GHW

UHJQHGH VDPWLGLJ PHG DW O¡IWHW EOHY DIJLYHW R V Y R V Y 0HQ

KYLONH NHQGVJHUQLQJHU HU UHOHYDQWH RJ KYLONH LNNH" 'HW VS¡UJV

PnO NDQ LNNH DIJ¡UHV Sn DQGHQ PnGH HQG YHG DW VLWXDWLRQHQ

EHG¡PPHV XG IUD HQ IRUXGVDW PHUH HOOHU PLQGUH NODUW IRUPX

OHUHW UHJHO 'HQ OLJKHG GHU IRUQHPPHV PHOOHP WR UHWVWLOI OGH

EHURU DOWVn DOWLG Sn DW GH EHJJH W QNHV EHG¡PW L KHQKROG WLO

VDPPH UHWVUHJHO

/DG RV I HNV W QNH RV DW HQ WLGOLJHUH UHWVDIJ¡UHOVH DQJnU

I¡OJHQGH RPVW QGLJKHGHU (Q O¡UGDJ DIWHQ YHG WLGHQ SnN¡UHU

JURVVHUHU 1 1 Sn /\QJE\YHMHQ HQ WD[DYRJQ (Q VWHGIXQGHQ

XQGHUV¡JHOVH YLVWH DW LQJHQ DI FKDXII¡UHUQH YDU VSLULWXVSnYLUNH

GH 6DPPHQVW¡GHW PnWWH WLOVNULYHV IHMO L VW\UHPHNDQLVPHQ L

JURVVHUHU 1 1 ·V YRJQ GHU YDU HQ )RUG PRGHO 6RP I¡OJH

DI VDPPHQVW¡GHW EOHY WD[DYRJQHQV FKDXII¡U GHU LNNH VHOY HMHGH

YRJQHQ DUEHMGVO¡V L HQ XJH +DQ GHU KDYGH NRQH RJ WUH E¡UQ

VDJV¡JWH JURVVHUHUHQ IRU WDEW DUEHMGVIRUWMHQHVWH 'RPPHQ O¡G Sn

IULILQGHOVH ² +YLONH DI GH RSO\VWH RPVW QGLJKHGHU PDQJH IOHUH

NXQQH Y UH RSUHJQHW HU QX UHOHYDQWH RJ KYLONH LNNH" , KYLONH

ªOLJQHQGH© UHWVVDJHU NDQ DIJ¡UHOVHQ SnEHUnEHV VRP SU MXGLNDW"

'LVVH VS¡UJVPnO NDQ LNNH EHVYDUHV Sn DQGHQ PnGH HQG YHG DW

V¡JH DW NODUJ¡UH VLJ KYLONHQ DOPLQGHOLJ UHWVUHJHO GHU KDU OLJJHW

EDJ DIJ¡UHOVHQ HOOHU IRUQXIWLJYLV NDQ W QNHV DW EHJUXQGH GHQ

0DQ KDU VWUDNV Sn IRUQHPPHOVHQ DW WLGHQ RJ VWHGHW IRU VDP

PHQVW¡GHW LNNH NDQ VSLOOH QRJHQ UROOH HMKHOOHU DW VNDGHYROGHUHQ

YDU JURVVHUHU HOOHU DW GHW YDU HQ )RUGPRGHO RJ HQ WD[DYRJQ GHU

YDU LPSOLFHUHGH L XO\NNHQ 9HO KHOOHU LNNH DW FKDXII¡UHQ KDYGH

NRQH RJ E¡UQ 6SLOOHU GHW QRJHQ UROOH DW LQJHQ DI SDUWHUQH YDU

VSLULWXVSnYLUNHGH" 9LOOH VDJHQ KDYH VWLOOHW VLJ DQGHUOHGHV GHUVRP

JURVVHUHUHQ KDYGH Y UHW VSLULWXVSnYLUNHW HOOHU KDYGH KDQGOHW

IRUV WOLJW" +YLONHQ EHW\GQLQJ KDU GHW DW WD[DFKDXII¡UHQ LNNH

VHOY HMHGH YRJQHQ" (U GHW DIJ¡UHQGH PnVNH DOHQH DW GHU HU WDOH

RP HUVWDWQLQJ IRU WDEW DUEHMGVIRUWMHQHVWH" $OW HIWHU GHQ PnGH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

GLVVH VS¡UJVPnO EHVYDUHV Sn YHNVOHU GHQ DOPLQGHOLJH UHJHO GHU

W QNHV DW E UH DIJ¡UHOVHQ RJ GH IUHPWLGLJH VDJHU PHG KHQV\Q

WLO KYLONH GHQ NDQ W QNHV SnEHUnEW VRP SU MXGLNDW

1X HU GHW PXOLJW DW SU PLVVHUQH WLO SU MXGLNDWVGRPPHQ

LQGHKROGHU Q UPHUH RSO\VQLQJHU RP KYDG GRPPHUHQ KDU DQVHW

IRU UHOHYDQW HOOHU KYLONHQ UHJHO KDQ KDU ODJW WLO JUXQG 'RPPH

NDQ L Vn KHQVHHQGH Y UH K¡MVW IRUVNHOOLJW DIIDWWHGH 'HW NDQ

Y UH DW SU PLVVHUQH XGWU\NNHOLJW RSVWLOOHU HQ DOPLQGHOLJ UHJHO

VRP E UHQGH IRU DIJ¡UHOVHQ L Q YQWH WLOI OGH I HNV DW DQVYDUHW

IRU WLQJVEHVNDGLJHOVH LNNH RPIDWWHU WUHGLHPDQGV LQWHUHVVHU PHG

PLQGUH GHQQH EHVLGGHU HQ UHWWLJKHG L HOOHU WLO WLQJHQ 0HQ VRP

UHJHO YLO GRPVWROHQH Y UH WLOEDJHKROGHQGH PHG DW IRUPXOHUH

VnGDQQH H[SOLFLWH UHJOHU WLO EHJUXQGHOVH DI GHUHV DIJ¡UHOVHU IRUGL

GH I¡OHU DW DQVYDUHW KHUYHG HU IRU VWRUW 'HW ODGHU VLJ LNNH RYHU

VNXH RP HQ VnGDQ UHJHO L DOOH WLOI OGH YLO UDPPH GHW ULJWLJH 'HW

NDQ WLO GHQ DQGHQ \GHUOLJKHG RJVn IRUHNRPPH DW SU PLVVHUQH

JnU KHOW XGHQ RP VS¡UJVPnOHW YHG EORW DW VLJH DW GHW ªHIWHU RP

VW QGLJKHGHUQH© Pn DQWDJHV DW GHU LNNH IRUHOLJJHU HW WLO HUVWDW

QLQJ IRUSOLJWHQGH IRUKROG 'HW K\SSLJVWH YLO Y UH HQ PHOOHPYHM

GHUYHG DW GHW PDUNHUHV KYLONH DI VDJHQV RPVW QGLJKHGHU GHU HU

WLOODJW UHOHYDQV PHQ XGHQ DW IRUELQGH VLJ WLO HQ EHVWHPW UHJHO

-R VSDUVRPPHUH GH RSO\VQLQJHU HU GHU NDQ XGOHGHV DI SU

PLVVHUQH GHV ªW\QGHUH© HU SU MXGLNDWHW RJ GHV PHUH DIK QJHU

GHW DI GHQ VHQHUH GRPPHUV HJQH VN¡Q RJ YXUGHULQJHU KYRUOHGHV

KDQ YLO W\GH SU MXGLNDWHW KYDG KDQ YLO EHQ\WWH GHW WLO

0HQ VHOY HW NUDIWLJW SU MXGLNDW KLGU¡UHQGH IUD VDPPH HOOHU

VLGHRUGQHW GRPVWRO HU NXQ HQ LQVSLUDWLRQVNLOGH LNNH QRJHW

GRPPHUHQ XEHWLQJHW I¡OHU VLJ EXQGHW DI +YLV KDQ LNNH OLJHIUHP

YLO V WWH VLJ XG RYHU GHW YLO KDQ VRP RIWHVW NXQQH DQI¡UH DW GHU

L GHQ QX IRUHOLJJHQGH VDJ IRUHOLJJHU Q\ UHOHYDQWH RPVW QGLJKH

GHU GHU DGVNLOOHU GHQ IUD SU MXGLNDWHW RJ EHJUXQGHU DIYLJHQGH

DIJ¡UHOVH

(Q DIJ¡UHOVH NDQ RJVn WDEH L SU MXGLNDWVY UGL GHUYHG DW

GRPPHQ XQGODGHU DW WDJH VWLOOLQJ WLO QRJOH DI GH L HW V¡JVPnO

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

LPSOLFHUHGH UHWVVS¡UJVPnO (W UHWVNUDY YLO MR RIWH IRUXGV WWH DW

HQ U NNH EHWLQJHOVHU HU RSI\OGW +YLV QX EORW HQ DI GLVVH EULVWHU

NDQ IULILQGHOVH EHJUXQGHV KHUPHG XGHQ DW GRPPHUHQ WDJHU

VWLOOLQJ WLO GH DQGUH 'HWWH HU WLOI OGHW L ªDOOHUHGH IRUGL© DIJ¡UHOVHUQH

/DG RV I HNV DQWDJH DW $ VDJV¡JHU VLQ WLGOLJHUH VDJI¡UHU PHG

GHQ EHJUXQGHOVH DW GHQQH KDU JLYHW KDP IRUNHUWH RSO\VQLQJHU

RJ GnUOLJH UnG GHU KDU PHGI¡UW DW $ KDU IRUHWDJHW HQ U NNH

WDEYROGHQGH GLVSRVLWLRQHU 'HW NDQ GD W QNHV DW VDJI¡UHUHQ

IULILQGHV ªDOOHUHGH IRUGL© GHW LNNH NDQ DQWDJHV DW $ KDU OLGW

QRJHW WDE YHG GH IRUHWDJQH GLVSRVLWLRQHU 9HG Sn GHQQH PnGH

DW VSULQJH RYHU KYRU J UGHW HU ODYHVW VOLSSHU GRPPHUHQ XGHQ

RP DW WDJH VWLOOLQJ WLO GHW LQWHUHVVDQWH RJ YDQVNHOLJH VS¡UJVPnO

RP HQ VDJI¡UHUV DQVYDU IRU RSO\VQLQJHU RJ UnG

'HW Pn HIWHU PLQ PHQLQJ VLJHV DW GDQVNH GRPPHUH L GHW KHOH

RJ VWRUH VDPPHQOLJQHW I HNV PHG GH HQJHOVNH OLGHU DI HQ EHNOD

JHOLJ WHQGHQV WLO DW XQGGUDJH VLJ GHUHV DQVYDU IRU UHWVXGYLNOLQJHQ

YHG DW OLVWH XGHQ RP PHG ªDOOHUHGH IRUGL © DIJ¡UHOVHU HOOHU YHG

L K¡MHUH JUDG HQG SnNU YHW DW EHJUXQGH GHUHV DIJ¡UHOVHU NRQNUHW

DIJ¡UHOVH ªHIWHU RPVW QGLJKHGHUQH© HOOHU PHG OLJQHQGH LQWHWVL

JHQGH EHJUXQGHOVH

3U MXGLNDWHUV W\QGKHG NDQ L QRJHQ JUDG RSYHMHV DI GHUHV

P QJGH (W HQNHOW W\QGW SU MXGLNDW HU OLJHVRP HW LVROHUHW SXQNW

GHU LNNH SHJHU QRJHW VWHGV KHQ 0HQ KYLV GHU RP EHVO JWHGH

VS¡UJVPnO IRUHOLJJHU HQ VXP DI UHWVDIJ¡UHOVHU NDQ GHU DI GHP

IUHPJn HQ E UHQGH WDQNH Sn VDPPH PnGH VRP HQ VHULH DI

SXQNWHU EHVWHPPHU HQ NXUYH +YDG FXOSDUHJOHQ Q UPHUH EHW\

GHU IUHPJnU VnOHGHV DI HQ VWRU P QJGH UHWVDIJ¡UHOVHU DI KYLONH

KYHU HQNHOW PnVNH LNNH VLJHU UHW PHJHW

3U MXGLNDWHU VSLOOHU HQ UROOH VnYHO Sn XORYEHVWHPWH VRP Sn

ORYEHVWHPWH RPUnGHU

'HW I¡UVWH HU LNNH VY UW DW IRUVWn +HU VNHU UHWVXGYLNOLQJHQ

QHWRS JHQQHP HQNHOWDIJ¡UHOVHUQHV V¡JHQ VLJ IUHP 'RPVWROHQH

KDU LNNH DQGHW KROGHSXQNW HQG GHUHV HJQH SU MXGLNDWHU RJ GHQ

GRNWULQ GHU HIWHUKnQGHQ YRNVHU IUHP PHG VW¡WWH KHUL

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

+YDG GHW VLGVWH DQJnU NXQQH PDQ PnVNH IULVWHV WLO DW WUR DW

SU MXGLNDWHU Sn GHWWH RPUnGH PnWWH Y UH EHW\GQLQJVO¡VH IRUGL

PDQ KDU ORYHQ DW KROGH VLJ WLO 0HQ GHW YLOOH Y UH HQ PLVIRUVWnHO

VH 3U MXGLNDWHUQHV IXQNWLRQ EHVWnU KHU L DW SU FLVHUH PRGLIL

FHUH MD PnVNH KHOW DW WLOVLGHV WWH ORYHQV UHJOHU +YDG HQ ORY

IDNWLVN NRPPHU WLO DW EHW\GH DIK QJHU L K¡M JUDG DI KYRUOHGHV

GHQ PRGWDJHV DI GRPVWROHQH RJ DQGUH UHWVKnQGK YHQGH P\Q

GLJKHGHU 'HQ NDQ IU\VHV LKMHO RJ HIWHUKnQGHQ DIJn YHG HQ VWLOOH

G¡G 'HQ NDQ VS QGHV WLO VLW \GHUVWH RJ In DQYHQGHOVH Sn RPUn

GHU ORYJLYHUQH LNNH KDYGH GU¡PW RP ' / YDU O QJH HQ

G¡G SDUDJUDI LQGWLO GHQ EOHY JHQRSOLYHW L SUDNVLV *DQVNH V UOLJW

J OGHU GHW DW ORYJLYQLQJHQV VWDQGDUGHU I¡UVW InU N¡G RJ EORG Sn

VLJ JHQQHP GH UHWQLQJVOLQLHU GHU HIWHUKnQGHQ EXQGI OGHU VLJ L

GHUHV DQYHQGHOVH 1nU HU HQ SULV ªXULPHOLJ©" +YLONH KHQV\Q HU

DIJ¡UHQGH KHUIRU" +YRUQnU NDQ HQ VLJWHOVH DQVYDUVIULW IUHPV W

WHV ªWLO EHUHWWLJHW YDUHWDJHOVH DI nEHQEDU DOPHQLQWHUHVVH© VWUDIIH

ORYHQV † " 0HQ QRJHW WLOVYDUHQGH J OGHU RYHUDOW KYRU GHU

HU WLOODJW GRPPHUHQ HQ YLV VN¡QVIULKHG HOOHU KYRU RUGHQHV YDJ

KHG J¡U HQ SU FLVHUHQGH IRUWRONQLQJ SnNU YHW )ULKHGHQ EHW\

GHU MR LNNH DW GRPPHUHQ KDQGOHU YLONnUOLJW 9HG DW XGYLNOH

UHWQLQJVOLQLHU IRU VN¡QQHW EHJU QVHU GRPVWROHQH HIWHUKnQGHQ

GHW VSLOOHUXP VRP ORYJLYHUQH KDU ODGW nEHQW 1\ UHW HU VnOHGHV

VNDEW JHQQHP GRPVWROHQHV SUDNVLV

(W SU MXGLNDWV VW\UNH YLO DIK QJH RJVn DI KYLONHQ GRPVWRO GHU

KDU WUXIIHW DIJ¡UHOVHQ 5DQJIRUKROGHW PHOOHP GRPVWROHQH PHG

I¡UHU DW GH DI GH RYHURUGQHGH GRPVWROH DIVDJWH GRPPH KDU

V UOLJ Y JW L IRUKROG WLO GH XQGHURUGQHGH LQVWDQVHU GHU Pn

UHJQH PHG DW GHUHV DIJ¡UHOVHU XQGHU DSSHO NDQ LQGEULQJHV IRU

K¡MHUH LQVWDQV (Q V UVWLOOLQJ NRPPHU GHUIRU K¡MHVWHUHW WLO DW

LQGWDJH 'HQ KDU GHW VLGVWH RJ DIJ¡UHQGH RUG L VS¡UJVPnO RP

UHWWHQV XG¡YHOVH 1nU HQ Q\ ORY JLYHV YLO PDQ RIWH I¡OH DW WYLYO

VRPPH VS¡UJVPnO LNNH HU DINODUHW I¡U K¡MHVWHUHW KDU WDOW

'HQ UROOH VRP SU MXGLNDWHU IDNWLVN VSLOOHU VRP UHWVNLOGH

IUHPJnU LNNH PHG VDPPH W\GHOLJKHG DI GDQVNH GRPPH VRP

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

I HNV DI HQJHOVNH 3U PLVVHUQH WLO HQ HQJHOVN GRP YLO IRUWULQVYLV

IRUPH VLJ VRP HQ GLVNXVVLRQ DI IRUHOLJJHQGH SU MXGLNDWHU ,

GDQVNH GRPPH ILJXUHUHU GH IRUKROGVYLV VM OGHQW $UJXPHQWDWLR

QHQ O JJHV KHU IRUWULQVYLV DQ Sn DW EHJUXQGH NRQNOXVLRQHQ YHG

SnEHUnEHOVH DI ORYEHVWHPPHOVHU RJ IRUWRONQLQJVV\QVSXQNWHU

0HQ IRUVNHOOHQ HU YLVWQRN L YLUNHOLJKHGHQ LNNH Vn VWRU VRP PDQ

KHUDI NXQQH IULVWHV WLO DW WUR 'HW K QJHU VDPPHQ PHG DW HIWHU

QHGDUYHW O UH RJ LGHRORJL WLOO JJHV GHU L (QJODQG SU MXGLNDWHU

ªELQGHQGH NUDIW© PHGHQV GHWWH LNNH HU WLOI OGHW Sn NRQWLQHQWHW

+HU DQVHV ORYHQ IRU ªELQGHQGH© SU MXGLNDWHU EORW IRU ªYHMOHGHQ

GH© 0HQ GHQQH IRUVNHO L V\QHW Sn SU MXGLNDWHUQH HU PHUH XGWU\N

IRU HQ GLYHUJHUHQGH LGHRORJL HQG IRU HQ IDNWLVN IRUVNHO L GRP

PHUQHV LQGVWLOOLQJ 3n GHQ HQH VLGH HU GHW HQ NHQGVJHUQLQJ DW

HQJHOVNH GRPPHUH XDQVHW DW SU MXGLNDWHW DQVHV IRU ªELQGHQGH©

KDU EHW\GHOLJ IULKHG WLO DW V WWH VLJ XG RYHU SU MXGLNDWHU GH LNNH

ILQGHU VWHPPHQGH PHG GHUHV YXUGHULQJ DI GHQ QX IRUHOLJJHQGH

VDJ 2J Sn GHQ DQGHQ VLGH HU GHW RJVn HQ NHQGVJHUQLQJ DW NRQ

WLQHQWDOH GRPPHUH XDQVHW DW SU MXGLNDWHU LNNH IRUPHQHV DW

EHVLGGH ªIRUELQGHQGH NUDIW© L K¡M JUDG ODGHU VLJ LQIOXHUH DI

IRUHOLJJHQGH DIJ¡UHOVHU RJ NXQ VM OGHQW RJ Q¡GLJW IRUHWDJHU HW

nEHQW EUXG PHG KLGWLGLJ SUDNVLV

6DJHQ HU DW GHQ ªIRUELQGHQGH NUDIW© GHU RSHUHUHV PHG L

QHGDUYHW LGHRORJL HU HW IDQWDVLSURGXNW XGHQ WLOVYDU L YLUNHOLJKH

GHQ (Q UHDOLVWLVN UHWVNLOGHO UH Pn DQJn GHQ PnGH GRPPHUQH

IDNWLVN KDQGOHU Sn L UHWVXG¡YHOVHQ LNNH XV\QOLJH NU IWHU GHU

DQWDJHV DW GLNWHUH GHUHV KDQGOHPnGH

5HWVV GYDQHQ

, OGUH WLGHU GD ORYJLYQLQJHQ YDU VSDUVRP RJ Y VHQWOLJ EHVWRG

L NRGLILNDWLRQ DI DOOHUHGH J OGHQGH UHW VSLOOHGH V G RJ VNLN KHU

VNHQGH EODQGW VDPIXQGHWV PHGOHPPHU HQ GRPLQHUHQGH UROOH

VRP UHWVNLOGH 0HQ HIWHUKnQGHQ VRP UHWWHQ EOHY ILNVHUHW JHQ

QHP ORYJLYQLQJ RJ UHWVSUDNVLV NRP V GYDQHQ WLO DW VSLOOH HQ WLO

VYDUHQGH PLQGUH UROOH 0HGHQV GHW RSULQGHOLJ YDU V GYDQHQ GHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

EHVWHPWH UHWWHQ EOHY GHW L WLGHQV O¡E PHUH RJ PHUH UHWWHQ GHU

EHVWHPWH V GYDQHQ , YRUH GDJH HU GHW Q UPHVW NXQ V GYDQHQ

L NRQWUDNWVIRUKROG LV U LQGHQIRU KDQGHOVOLYHW GH VnNDOGWH NXW\

PHU GHU HU DI EHW\GQLQJ VRP UHWVNLOGH

'HW GHU IRUNODUHU DW GRPPHUHQ LQWHUHVVHUHU VLJ IRU V G RJ

VNLN HU LNNH GHQ XGYRUWHV KDQGOHPnGH VRP VnGDQ PHQ GHQ

UHWVRSIDWWHOVH GHU PHUH HOOHU PLQGUH DUWLNXOHUHW O JJHU VLJ IRU

GDJHQ JHQQHP GH XGYRUWHV KDQGOLQJHU 'H IOHVWH V GYDQHU

LQWHUHVVHUHU GHUIRU LNNH GRPPHUHQ IRUGL GH OLJJHU KHOW Sn HW

NRQYHQWLRQHOW LNNH UHWOLJW SODQ 1X HU GHW YHO VnGDQ DW HQKYHU

V GYDQH ² L PRGV WQLQJ WLO GHQ EORWWH VNLN RJ EUXJ ² HU NDUDN

WHULVHUHW YHG HQ I¡OHOVH DI IRUSOLJWHOVH RJ EHYLGVWKHG RP DW

KDQGOHPnGH L PRGVWULG PHG GHW V GYDQOLJH YLO IUHPNDOGH PLV

ELOOLJHOVH RJ PXOLJYLV UHDNWLRQHU IUD DQGUHV VLGH 0HQ GHQQH

I¡OHOVH DI IRUSOLJWHOVH DQWDJHU NXQ NDUDNWHU DI HQ UHWVRSIDWWHOVH

QnU V GYDQHQ DQJnU HW OLYVIRUKROG GHU HU XQGHUNDVWHW UHWOLJ

UHJXOHULQJ , Vn IDOG HU PDQ QHPOLJ LQGVWLOOHW Sn DW PLVELOOLJHOVHQ

DQWDJHU IRUP DI UHWOLJH VDQNWLRQHU GHUVRP VDJ LQGEULQJHV IRU

GRPVWROHQH 0DQ WDOHU GD RP HQ UHWVV GYDQH L PRGV WQLQJ WLO

HQ EORW NRQYHQWLRQHO V GYDQH

(Q QRUVN GRP DQJnU HW WLOI OGH KYRU HMHUHQ DI HW PLQGUH

ODQGEUXJ JMRUGH J OGHQGH DW GHW YDU ORNDO V GYDQH Sn HJQHQ DW

VPnEUXJHUH KDYGH UHW WLO DW WLOHJQH VLJ W¡UUH WU HU L DQGHQ PDQGV

VNRY (Q VnGDQ V GYDQH EOHY LNNH DQWDJHW DW IRUHOLJJH PHQ

KDYGH GHW Y UHW WLOI OGHW KDYGH GHW Y UHW HQ NODU UHWVV GYDQH

IRUGL HMHQGRPVIRUKROGHQH HU XQGHUJLYHW UHWOLJ UHJXOHULQJ

+YLV GHU L WU ODVWEUDQFKHQ KDU XGYLNOHW VLJ GHQ V GYDQH DW

EHWDOLQJ LQGHQIRU GDJH IUD IDNWXUDHQV GDWR DQVHV IRU NRQWDQW

EHWDOLQJ HU GHWWH HQ UHWVV GYDQH IRUGL VS¡UJVPnO RP UHWWLGLJ

EHWDOLQJ HU XQGHUJLYHW UHWOLJ UHJXOHULQJ 3n VDPPH PnGH PHG

DQGUH NXW\PHU L KDQGHOVIRUKROG

2PYHQGW HU GHQ V GYDQH GHU NU YHU DW MHJ P¡GHU L NMROH WLO

8QLYHUVLWHWHWV nUVIHVW LQJHQ UHWVV GYDQH IRUGL SnNO GQLQJ

LQGHQIRU YHODQVW QGLJKHGHQV JU QVHU QRUPDOW LNNH HU UHWOLJW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

UHJXOHUHW ,NNH GHVWR PLQGUH HU GHU PHG GHQQH V GYDQH IRU

EXQGHW HQ XGSU JHW RSLQLR QHFHVVLWDWLV VLYH REOLJDWLRQLV 0HQ QnU

SnNO GQLQJ XQGWDJHOVHVYLV HU UHWOLJW UHJXOHUHW VnOHGHV VRP GHW

HU WLOI OGHW PHG XQLIRUPHU EOLYHU GHU LQGHQIRU GHWWH V UOLJH IHOW

PXOLJKHG IRU UHWVV GYDQHU I HNV L UHODWLRQ WLO GHQ QX XGO¡EQH

ORY QU DI PDUWV RP IRUEXG PRG DW E UH XQLIRUP

'HW YLO KHUDI IUHPJn DW UHWVV GYDQHQ HU XGWU\N IRU GHW IRU

KROG DW HOOHUV KMHPOHW ORY RJ UHW L YLVVH VLWXDWLRQHU IDNWLVN LNNH

HIWHUOHYHV DI VW¡UUH HOOHU PLQGUH NUHGVH DI EHIRONQLQJHQ (W YLVW

OLYVRPUnGH HU YHO JHQVWDQG IRU UHWOLJ UHJXOHULQJ PHQ LNNH GHVWR

PLQGUH I¡OJHV L YLVVH KHQVHHQGHU HQ KHUIUD DIYLJHQGH QRUP 'HQ

DOPLQGHOLJH HMHQGRPVRUGHQ JHQQHPEU\GHV I HNV DI HQ ORNDO

V GYDQH GHU KMHPOHU DGJDQJ WLO DW WLOHJQH VLJ W¡UUH WU HU L DQGHQ

PDQGV VNRY 'HW HU QX IRUVWnHOLJW DW VnGDQ IDNWLVN OLYVRUGHQ NDQ

PRWLYHUH GRPPHUHQ WLO DW WDJH V GYDQHQ L EHWUDJWQLQJ YHG VLQ

DIJ¡UHOVH (Q VnGDQ DIJ¡UHOVH YLO EHGVW VWHPPH PHG SDUWHUQHV

LQGVWLOOLQJHU RJ IRUYHQWQLQJHU RJ GHUIRU I¡OHV VRP UHW RJ ULJWLJ

'HQ YLO VW\UNH WLOOLGHQ WLO GRPVWROHQH RJ I¡OHOVHQ DI UHWVVLNNHU

KHG L O JPDQGHQV IRUVWDQG GHW YLO VLJH DIJ¡UHOVHQV RYHUHQV

VWHPPHOVH PHG UHWVI¡OHOVHQV IRUYHQWQLQJHU 3n GHQ DQGHQ VLGH

NDQ GHW RJVn W QNHV DW GRPPHUHQ YLO DQVH DW V GYDQHQ Sn HQ

VnGDQ PnGH HU L VWULG PHG E UHQGH UHWVSULQFLSSHU DW KDQ DI GHQ

JUXQG YLO Y JUH VLJ YHG DW DFFHSWHUH GHQ

'D GHW E UHQGH L UHWVV GYDQHQ HU GHQ UHWVRSIDWWHOVH GHQ

DIVSHMOHU LNNH GH \GUH KDQGOLQJHU VRP VnGDQQH HU GHU LQJHQ DQ

OHGQLQJ IRU GRPPHUHQ WLO DW O JJH Y JW Sn DW V GYDQHQ VNDO

Y UH IXOJW JHQQHP ODQJ WLG QnU GH IRUHOLJJHQGH RPVW QGLJKHGHU

EORW JLYHU WLOVWU NNHOLJW KROGHSXQNW IRU DW HQ UHWVRYHUEHYLVQLQJ

DI HQ YLV IDVWKHG KDU VDW VLJ LJHQQHP 9HG DIWDJHQGH NUDY WLO GHQ

\GUH KDQGOHPnGH RJ WLGVIDNWRUHQ JOLGHU V GYDQHQ VRP UHWVNLOGH

XP UNHOLJW RYHU L VnGDQQH VLWXDWLRQHU L KYLONH GRPPHUHQ ODGHU

VLJ PRWLYHUH DI HQ QGUHW UHWVRSIDWWHOVH L VDPIXQGHW XDQVHW DW

GHQQH LNNH KDU WDJHW VLJ XGWU\N L QRJHQ V GYDQH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

5HWVV GYDQHQV XDIK QJLJKHG DI WLGVIDNWRUHQ HU V UOLJ LQGO\

VHQGH KYDG NXW\PHUQH DQJnU 'LVVH YLO RIWH LNNH Y UH DI JDP

PHO GDWR $OOLJHYHO HU GHW E\GHQGH Q¡GYHQGLJW RJ DOPLQGHOLJ

UHWVSUDNVLV DW WDJH GHP L EHWUDJWQLQJ YHG EHG¡PPHOVHQ DI SDU

WHUQHV UHWVIRUKROG

.XOWXUWUDGLWLRQHQ ª)RUKROGHWV QDWXU©

, GHW IRUHJnHQGH HU RPWDOW KYRUOHGHV UHWWHQ RSULQGHOLJ YRNVHU

XG DI VWDPPHQV V GYDQHU IRU HIWHUKnQGHQ DW ILNVHUHV JHQQHP

GRPVSUDNVLV RJ ORYJLYQLQJ 3n GHQQH PnGH RSVWnU GHW PDQ

NDOGHU SRVLWLY UHW KYRUPHG PDQ QHWRS W QNHU Sn UHWWHQV HNVL

VWHQV L IRUP DI REMHNWLYW ILNVHUHGH QRUPHU 0HVW XGWDOW HU SRVLWL

YHULQJHQ L GHQ VDWWH UHW DOWVn GHQ GHU KDU IXQGHW DXWRULWDWLY

VSURJOLJ IRUPXOHULQJ YHG ORY 0HQ RJVn SU MXGLNDWVUHWWHQ EHVLG

GHU QnU GHU IRUHOLJJHU ODQJ WLGV IDVW SUDNVLV K¡M JUDG DI SRVLWLYL

WHW VHOY RP HQ HQW\GLJ VSURJOLJ IRUPXOHULQJ PDQJOHU

'H SRVLWLYH QRUPHU GHU VnOHGHV L WLGHQV O¡E KDU QHGI OGHW VLJ

JHQQHP ORYJLYQLQJ RJ SUDNVLV HU QDWXUOLJYLV LNNH HW YLONnUOLJW

SnKLW IUD ORYJLYHUHQV VLGH 'H PDQLIHVWHUHU GHW OLYVV\Q GH YXU

GHULQJHU LQGVWLOOLQJHU RJ LGHDOHU GHU OHYHU L HW IRON RJ EHVM OHU

DOOH GH PDQLIHVWH IRUPHU IRU IRONHWV OLY GHWV V GYDQHU GHWV

UHWOLJH UHOLJL¡VH RJ VRFLDOH LQVWLWXWLRQHU GHWV UHOLJLRQ GLJWQLQJ

ILORVRIL RJ NXQVW 6RFLRORJHUQH WDOHU RP HW E UHQGH NXOWXUP¡Q

VWHU 0HQ GD GHWWH LNNH HU XIRUDQGHUOLJW YLO GHW Y UH EHGUH DW

WDOH RP HQ NXOWXUWUDGLWLRQ 'HQV UHWOLJH DVSHNW HU UHWVWUDGLWLR

QHQ

'HQQH HU GHW G\EHVWH NLOGHY OG KYRUDI GH SRVLWLYH FHQWUDOH

UHWVLQVWLWXWLRQHU HU VSUXQJHW IUHP 'H SRVLWLYHUHGH QRUPHU NDQ

OLJQHV PHG NU\VWDOOHU GHU DIV WWHU VLJ L HQ P WWHW RSO¡VQLQJ RJ

VWDGLJ Q UHV DI GHQQH RSO¡VQLQJ RJ VRP YLOOH QHGEU\GHV RP GH

EOHY DQEUDJW L HW DQGHW IOXLGXP (OOHU YL NDQ VDPPHQOLJQH GHP

PHG SODQWHU GHU HU YRNVHW DI HQ MRUGEXQG VRP GH GUDJHU

Q ULQJ DI RJ LNNH NDQ VNLOOHV IUD XGHQ DW G¡ /RYHQV QRUPHU NDQ

OLJH Vn OLGW VRP QRJHQ DQGHQ REMHNWLY NXOWXUPDQLIHVWDWLRQ IRU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

VWnV L LVRODWLRQ IUD GHW NXOWXUPLOLHX GHU KDU I¡GW GHP /RYHQ HU

EXQGHW WLO VSURJHW VRP PHQLQJVE UHU RJ GHQ PHQLQJ GHU NQ\W

WHU VLJ WLO ORYHQV RUG HU Sn GH WXVLQGH PnGHU EHWLQJHW DI GH

VWLOWLHQGH IRUXGV WQLQJHU L UHWQLQJ DI WUR RJ IRUGRPPH DVSLUD

WLRQHU PnOV WQLQJHU RJ YXUGHULQJHU GHU OLJJHU JLYHW L GHQ NXO

WXUWUDGLWLRQ GHU RPVY¡EHU VnYHO ORYJLYHU VRP GRPPHU

5HWV RJ NXOWXUWUDGLWLRQHQ YLUNHU GHUIRU L UHWVXG¡YHOVHQ I¡UVW

RJ IUHPPHVW Sn GHQ PnGH DW GHQ HU GHQ PHUH HOOHU PLQGUH

XEHYLGVWH EDJJUXQG GHU HU DIJ¡UHQGH IRU GHQ PnGH KYRUSn

ORYHQH IRUWRONHV 0HQ GHQ NDQ XQGHUWLGHQ RJVn YLUNH VRP GLUHN

WH UHWVNLOGH G Y V Y UH GHW JUXQGVWRI GHU LQVSLUHUHU GRPPHUHQ

WLO DW IRUPXOHUH GHQ UHJHO KDQ O JJHU WLO JUXQG IRU VLQ DIJ¡UHOVH

6LWXDWLRQHQ NDQ QHPOLJ OLJJH VnOHGHV IRU GRPPHUHQ DW KDQ

LNNH EODQGW GH SRVLWLYHUHGH NLOGHU ILQGHU QRJHQ UHJHO GHU NDQ

O JJHV WLO JUXQG IRU DIJ¡UHOVHQ +DQ KDU GD DOWLG GHQ PXOLJKHG DW

IULNHQGH VDJV¡JWH PHG GHQ EHJUXQGHOVH DW GHU LNNH ªVHV DW Y UH

KMHPPHO© IRU VDJV¡JHUHQV SnVWDQG 6nOHGHV YLO XGIDOGHW QRN EOLYH

KYLV $ I HNV VDJV¡JHU VLQ QDER % IRU DW In KDP G¡PW WLO DW IMHUQH

HQ VWDWXH % KDU RSVWLOOHW L VLQ KDYH RJ KYLV ULQJH NXQVWQHULVNH

NYDOLWHW HU HQ OLGHOVH IRU $ GHU NDQ VH GHQ IUD VLQH YLQGXHU 0HQ

GHW HU LNNH VLNNHUW DW VDJHQ YLO In VDPPH XGIDOG GHUVRP $ SnVWnU

% G¡PW WLO DW RSK¡UH PHG HQ ODUPHQGH HOOHU LOGHOXJWHQGH YLUN

VRPKHG )RUKROGHQH NDQ OLJJH VnGDQ DW HQ QHJDWLY XGJDQJ IRUH

NRPPHU GRPPHUHQ XWLOIUHGVVWLOOHQGH IRUGL UHVXOWDWHW LNNH YLOOH

VWHPPH PHG HQ YXUGHULQJ DI VLWXDWLRQHQ L KDUPRQL PHG GH LQG

VWLOOLQJHU RJ V\QVSXQNWHU GHU OLJJHU L GHQ QHGDUYHGH UHWV RJ

NXOWXUWUDGLWLRQ RJ VRP HU EHVWHPPHQGH IRU GRPPHUHQV I¡OHO

VHVP VVLJH UHDNWLRQ Sn GHW IRUHODJWH VS¡UJVPnO +DQ NDQ LNNH

ELOOLJH DW PDQ L GHQQH VLWXDWLRQ DIYLVHU NODJHUHQ PHG HQ KHQYLV

QLQJ WLO DW GHU ªLNNH VHV DW Y UH KMHPPHO© IRU KDQV NUDY +MHP

PHOHQV LNNH HNVLVWHQV I¡OHV VRP HQ PDQJHO HQ EULVW HOOHU HW ªKXO©

L ORYHQ VRP GHW HU GRPPHUHQV VDJ DW XGI\OGH 'HWWH J¡U KDQ Sn

GHQ PnGH DW KDQ VDPWLGLJ PHG DW WU IIH GHQ DIJ¡UHOVH DI GHW

IRUHOLJJHQGH NRQNUHWH VS¡UJVPnO VRP KDQ NDQ ELOOLJH V¡JHU DW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

EHJUXQGH VLQ DIJ¡UHOVH YHG DW IUHPK YH GH PRPHQWHU L VDJIRU

KROGHW VRP KDQ WLOO JJHU UHOHYDQV 'HUYHG IRUPHU GRPPHUHQ

LQVSLUHUHW DI UHWV RJ NXOWXUWUDGLWLRQHQV E UHQGH LGHHU OLJHVRP

IRUV¡JVYLV HQ DOPLQGHOLJ UHWVUHJHO *HQQHP HQ U NNH DI GRPPH

YHGU¡UHQGH EHVO JWHGH IRUKROG ILNVHUHV HIWHUKnQGHQ NRQWXUHUQH

RJ GHU IUHPWU GHU HQ GRPPHUVNDEW SU MXGLNDWVUHW

, 1RUJH IRUHNRP GHW IRU QRJOH nU VLGHQ DW HW VHOVNDE LQGVSLO

OHGH HQ ILOP GHU UHW nEHQO\VW WRJ VLW PRWLY IUD HQ RSVLJWVY NNHQ

GH NULPLQDOVDJ DQJnHQGH HW PRUG Sn WR OHQVP QG 'HQ SHUVRQ

GHU YDU G¡PW IRU PRUGHW KDYGH L PHOOHPWLGHQ XGVWnHW VLQ VWUDI

RJ IRUV¡JWH QX DW JHQRSE\JJH HQ QRUPDO HNVLVWHQV L VDPIXQGHW

+DQ I¡OWH VLJ RYHURUGHQWOLJ LOGH EHU¡UW YHG WDQNHQ RP DW ILOPHQ

QX VNXOOH ULSSH RS L GHQQH VDJ RJ PXOLJYLV KHQOHGH KDQV RPJL

YHOVHUV RSP UNVRPKHG Sn KDQV IRUWLG +DQ DQODJGH VDJ IRU DW

In ILOPHQV IUHPI¡UHOVH IRUEXGW 0HQ GRPPHUQH YDU L NQLEH 'H

NXQQH LNNH L QRUVN UHWV SRVLWLYH UHJOHU ILQGH KMHPPHO IRU DW HU

NO UH ILOPVIUHPI¡UHOVHQ IRU UHWVWULGLJ +YHUNHQ UHJOHUQH RP

UHIRUQ UPHOVH HOOHU RP EHVN\WWHOVH DI SULYDWOLYHWV IUHG NXQQH

XQGHU GH IRUHOLJJHQGH RPVW QGLJKHGHU ILQGH DQYHQGHOVH 'HW

YLOOH GHUIRU KDYH Y UHW JDQVNH UHJXO UW RP GH KDYGH IULIXQGHW

VHOVNDEHW PHG GHQ EHJUXQGHOVH DW GHU L QRUVN UHW LNNH VHV DW

IRUHOLJJH KMHPPHO WLO DW HUNO UH IRUHYLVQLQJHQ IRU UHWVWULGLJ

$OOLJHYHO I¡OWH GH DW HQ VnGDQ XGJDQJ DI VDJHQ YLOOH Y UH

XWLOIUHGVVWLOOHQGH 'H I¡OWH DW GHW YLOOH VWHPPH PHG J QJVH

YXUGHULQJHU DI GH LPSOLFHUHGH LQWHUHVVHU UHVSHNWHQ IRU SHUVRQ

OLJKHGHQV LQWHJULWHW RJ IRUVWnHOVHQ DI UHVRFLDOLVHULQJHQV Y UGL

RP GHW L HW VnGDQW WLOI OGH EOHY DQHUNHQGW DW GHQ VWUDIIHGH KDY

GH NUDY Sn HW IUHGVY UQ 6HOVNDEHW NXQQH MR XGHQ YDQVNHOLJKHG

RJ XGHQ DW J¡UH QRJHW VNnU L NXQVWHQV PXOLJKHG IRU DW LQVSLUHUHV

DI OLYHW KDYH NDPRXIOHUHW VNLOGULQJHQ VnOHGHV DW PDQ LNNH YLOOH

JHQNHQGH GHQ OHYHQGH PDQG 'H I¡OWH DW GH YHG DW XGE\JJH GHQ

SRVLWLYH UHW NXQ YLOOH XGI\OGH HW KXO L GHQQH RJ KDQGOH L RYHU

HQVVWHPPHOVH PHG UHWVWUDGLWLRQHQV E UHQGH LGHHU 'HUIRU JMRUGH

GH GHW 1RJHW DQGHW HU DW GH ² OLJHVRP GRPPHUH L DOPLQGHOLJKHG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

² LNNH NXQQH OLGH nEHQW DW HUNHQGH DW GH VNDEWH Q\ UHW RJ GHUIRU

L SU PLVVHUQH EHJUXQGHGH DIJ¡UHOVHQ PHG HW L ªJ OGHQGH QRUVN

UHW© DQHUNHQGW DOPLQGHOLJW UHWVY UQ IRU SHUVRQOLJKHGHQ 0HQ

KHUIRU YDU GHU L YLUNHOLJKHGHQ LQWHW KROGHSXQNW 'RPPHUQH

VNDEWH LQVSLUHUHW DI GHUHV UHWVI¡OHOVH HW VnGDQW Y UQ 'RPPHQ

IRUPXOHUHGH LNNH QRJHQ SU FLV UHJHO IRU UHWVY UQHWV EHWLQJHOVHU

0HQ GHQQH GRP YLO NXQQH EOLYH XGJDQJVSXQNW IRU HQ UHWVSUDN

VLV KYRULJHQQHQ SRVLWLYHUHGH UHJOHU EXQGI OGHU VLJ ² KYLV GD LNNH

VS¡UJVPnOHW WDJHV RS WLO O¡VQLQJ DG ORYJLYQLQJVYHMHQ

, QHGDUYHW GDQVN UHWVNLOGHWHUPLQRORJL EHWHJQHV GHQ UHWVNLOGH

KYLV Y VHQ HU DW GRPPHUHQ ODGHU VLJ LQVSLUHUH GLUHNWH DI NXOWXU

WUDGLWLRQHQ WLO DW IRUPXOHUH HQ UHWVUHJHO IRU ªIRUKROGHWV QDWXU©

'RNWULQHQ

'HW HU HW RPWYLVWHOLJW VS¡UJVPnO KYRUYLGW UHWVYLGHQVNDEHQ HOOHU

VRP MHJ KHOOHUH YLO VLJH GHQ MXULGLVNH OLWWHUDWXU HOOHU GRNWULQHQ

NDQ EHWHJQHV VRP HQ UHWVNLOGH

'HW HU QDWXUOLJYLV OLJHWLO DW HQ GRPPHU VnYHO VRP HQKYHU

DQGHQ GHU ¡QVNHU DW RULHQWHUH VLJ RP HW UHWVVS¡UJVPnO RIWH

PHG IRUGHO NDQ VOn RS L HW MXULGLVN Y UN +DQ NDQ IHNV GHU

ILQGH Y UGLIXOGH RSO\VQLQJHU RP ORYJLYQLQJHQ RJ UHWVSUDNVLV

YHGU¡UHQGH GHW SnJ OGHQGH SUREOHP 0HQ IRU Vn YLGW HU GHW

ORYHQ RJ SUDNVLV GHU HU UHWVNLOGHQ LNNH GHW OLWWHU UH Y UN GHU

EORW KDU IRUPLGOHW NXQGVNDE RP GLVVH NLOGHU

0HQ GRNWULQHQ HU DQGHW RJ PHUH HQG VnGDQQH EORWWH KHQYLV

QLQJHU WLO GH SULP UH NLOGHU 'HQ WHRUHWLVN DUEHMGHQGH MXULVW VHU

GHW VRP VLQ RSJDYH LNNH EORW DW V\VWHPDWLVHUH UHWVVWRIIHW VnOHGHV

DW GHW EOLYHU PHUH RYHUVNXHOLJW RJ WLOJ QJHOLJW PHQ RJVn DW EHDU

EHMGH GHW IRUWRONQLQJVP VVLJW VWRUW VHW Sn VDPPH PnGH VRP HQ

GRPPHU J¡U GHW 'HU HU GRJ YLJWLJH IRUVNHOOLJKHGHU )RUIDWWHUHQ

DUEHMGHU LNNH VRP GRPPHUHQ PHG HQ NRQNUHW UHWVVDJ IRU ¡MH

PHQ DEVWUDNW 'HWWH EHW\GHU DW KDQ L IDQWDVLHQ XGYLNOHU RJ WDJHU

VWLOOLQJ WLO VnGDQQH UHWVNLOGH RJ IRUWRONQLQJVSUREOHPHU GHU NDQ

W QNHV DW YLOOH RSVWn L NRPPHQGH UHWVVDJHU 'H UHVXOWDWHU KDQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

NRPPHU WLO HU QDWXUOLJYLV LNNH ªELQGHQGH© RJ NDQ LNNH XGJLYHV

IRU ªGDQVN UHW© 'HW EOLYHU GH I¡UVW IRU Vn YLGW GH DFFHSWHUHV L

GRPVWROHQHV SUDNVLV 9 JWHQ L GH GRNWULQ UH XGYLNOLQJHU OLJJHU

LNNH Vn PHJHW L UHVXOWDWHUQH VRP VnGDQQH VRP L GH EHJUXQGHOVHU

GHU JLYHV IRU GHP 0HGHQV GRPPHUHQV VWLOOLQJWDJHQ HU DXWRUDWLY

PHQ Sn JUXQG DI WLGVQ¡G RJ DUEHMGVPnGH RIWH PHUH LQWXLWLYW

EHJUXQGHW HQG EDVHUHW L V\VWHPDWLVN UDWLRQHOOH RYHUYHMHOVHU IRU

KROGHU GHW VLJ RPYHQGW PHG GHQ WHRUHWLVNH MXULVWV IRUWRONQLQJV

ELGUDJ GH HU XGHQ DXWRULWHW GHUHV VW\UNH OLJJHU KHOW RJ KROGHQW

L GHQ LQGJnHQGH DUJXPHQWDWLRQ GHU JLYHV IRU GHP

9L NDQ GHUIRU VLJH DW GRNWULQHQ IRU Vn YLGW GHQ JnU XG RYHU

DW V\VWHPDWLVHUH KYDG GHU PHG QRJHQOXQGH VLNNHUKHG NDQ DQVHV

IRU J OGHQGH GDQVN UHW KDU NDUDNWHU DI EHJUXQGHGH UnG WLO GRP

PHUHQ RP KYRUOHGHV KDQ VNDO XG¡YH VLQ YLUNVRPKHG 'HQ

EHJUXQGHOVH GHU DQI¡UHV NDQ Y UH DI IRUVNHOOLJ NDUDNWHU 'HQ

NDQ EHVWn L HQ LQGJnHQGH DQDO\VH DI ORYJLYQLQJHQ GHQV IRUDUEHM

GHU RJ GH VRFLDOH PnOV WQLQJHU HOOHU LGHHU GHU KDU DII¡GW GHQ

HOOHU L HQ WLOVYDUHQGH DQDO\VH DI GRPVSUDNVLV IRU DW ILQGH IUHP WLO

GH UHWVIRUHVWLOOLQJHU RJ KHQV\Q GHU KDU Y UHW XGVODJJLYHQGH

HOOHU L RYHUYHMHOVHU RYHU ªUHDOH KHQV\Q© EDVHUHW L XQGHUV¡JHOVHU

RYHU UHWVUHJOHUQHV LQGYLUNQLQJHU Sn GHW VRFLDOH OLY HOOHU L HQ

SnYLVQLQJ DI GHQ VDPPHQK QJ GHU HU PHOOHP WLOV\QHODGHQGH

IRUVNHOOLJDUWHGH UHWVVS¡UJVPnO VnOHGHV DW NRQVHNYHQV RJ KDUPR

QL WDOHU IRU DW GH O¡VHV L VDPPH UHWQLQJ HOOHU L HQ NRUWO JQLQJ DI

GH LQWHUHVVHU GHU EHU¡UHV DI HQ UHWOLJ RUGQLQJ R V Y R V Y

'HWWH IRUNODUHU L KYLONHQ IRUVWDQG GHQ MXULGLVNH GRNWULQ NDQ

VLJHV DW Y UH UHWVNLOGH 'HQ HU LNNH QRJHQ Q\ NLOGH VLGHRUGQHW

PHG GH DOOHUHGH Q YQWH IRU GHQ KHQWHU VHOY VLQ LQVSLUDWLRQ IUD

GLVVH NLOGHU 'HQV Y UGL IRU UHWVSUDNVLV OLJJHU L GHW O\V GHQ ND

VWHU RYHU GH HJHQWOLJH NLOGHU

)RUWRONQLQJHQ

1nU PDQ ² VRP VDJI¡UHU HOOHU GRPPHU ² VNDO WDJH VWLOOLQJ WLO HW

NRQNUHW UHWVWLOI OGH Pn PDQ QDWXUOLJYLV I¡UVW RJ IUHPPHVW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

NODUJ¡UH VLJ KYLONHW MXULGLVN SUREOHP GHW HU GHU VWnU WLO DIJ¡UHO

VH /LJHVRP O JHQ GHU VNDO EHKDQGOH HW V\JGRPVWLOI OGH Pn

PDQ VWLOOH HQ GLDJQRVH 'HW HU VOHW LNNH Vn OLJH WLO .OLHQWHQ GHU

IRUHO JJHU VLQ VDJ YLO RIWH IRUWDEH VLJ L HQ P QJGH NHQGVJHUQLQ

JHU GHU L YLUNHOLJKHGHQ HU XGHQ EHW\GQLQJ IRU GHQ UHWOLJH EH

G¡PPHOVH RJ PnVNH WLO JHQJ OG JOHPPH DW In QRJHW DI GHW YLJ

WLJVWH PHG -XULVWHQV RSJDYH HU DW ILQGH IUHP WLO GH UHOHYDQWH

NHQGVJHUQLQJHU 0HQ KYLONH HU GH" -D GHW EHURU Sn LQGKROGHW DI

GH UHWVUHJOHU GHU NDQ ILQGH DQYHQGHOVH 0HQ KYLONH UHWVUHJOHU

GHU NDQ ILQGH DQYHQGHOVH EHURU LJHQ QHWRS Sn GH IRUHOLJJHQGH

NHQGVJHUQLQJHU 'HU ILQGHU HQ HMHQGRPPHOLJ YHNVHOYLUNQLQJ

VWHG GHU NDQ J¡UH GLDJQRVHQ WLO HQ YDQVNHOLJ NXQVW 0DQ NDQ

EHJ\QGH PHG L HQ I¡UVWH WLOQ UPHOVH DW NODUJ¡UH VLJ KYLONHW DO

PLQGHOLJW UHWVRPUnGH GHU HU WDOH RP 'HW GUHMHU VLJ I HNV RP

LQGVLJHOVH PRG DW HQ DIWDOH NDQ J¡UHV J OGHQGH 0DQ PH

PRUHUHU GH IRUVNHOOLJH W\SHU DI LQGVLJHOVHU 'UHMHU GHW VLJ I HNV

RP HQ LQGVLJHOVH PRG O¡IWHWV J\OGLJKHG EOLYHU VS¡UJVPnOHW

KYLONHQ XJ\OGLJKHGVJUXQG GHU NDQ EOLYH WDOH RP RJ NHQGVJHU

QLQJHUQH Pn XQGHUV¡JHV Q UPHUH PHG KHQEOLN KHUSn 6nOHGHV

IRUPHV UHWVWLOI OGHW HIWHUKnQGHQ L O\V DI GH NDWHJRULHU UHWVRUGH

QHQ DUEHMGHU PHG 6WRIIHW VWUXNWXUHUHV UHWOLJW NHQGVJHUQLQJHUQH

DQWDJHU UHOHYDQV 'HQ WU QHGH MXULVW YLO RIWH KXUWLJW OLJHVRP L HQ

LQWXLWLRQ VH VWUXNWXUHQ L VWRIIHW GHQ X¡YHGH Pn V¡JH VLJ IUHP

1nU Sn GHQQH PnGH NHQGVJHUQLQJHUQH HU NRUWODJW RJ GH UHWV

UHJOHU GHU NDQ NRPPH Sn WDOH EUDJW Sn GHW UHQH VWnU WLOEDJH GHQ

RSJDYH DW DQYHQGH UHJOHUQH Sn GH IRUHOLJJHQGH NHQGVJHUQLQJHU

'HW NDQ WDJH VLJ XG VRP RP GHQQH RSJDYH KDU NDUDNWHU DI HQ

VLPSHO ORJLVN PHNDQLVN VOXWQLQJ /DG RV I HNV DQWDJH DW ORYHQ

VLJHU DW KXVHMHUHQ VNDO IHMH IRU VLQ G¡U RJ HOOHUV VWUDIIHV PHG

E¡GH RJ DW NHQGVJHUQLQJHUQH XGYLVHU DW GHQQH KXVHMHU LNNH KDU

IHMHW IRU VLQ G¡U 'HW V\QHV GD DW Y UH HQ VLPSHO RJ XWYLYOVRP

VOXWQLQJ DW KDQ VNDO VWUDIIHV PHG HQ E¡GH 'HW NDQ L RJ IRU VLJ

Y UH ULJWLJW QRN RJ IRU Vn YLGW NDQ GHU LNNH LQGYHQGHV QRJHW

PRG GHQ RSIDWWHOVH DW GRPPHQ KYLOHU Sn HQ V\OORJLVPH 0HQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

GHW YLOGOHGHQGH L GHQQH WDQNHJDQJ OLJJHU GHUL DW GHW Y VHQWOLJH

L GRPPHUHQV IXQNWLRQ LNNH OLJJHU L GHQ EDUQHOHJ DW GUDJH

NRQNOXVLRQHQ QnU SU PLVVHUQH HU JLYQH PHQ L DW WLOYHMHEULQJH

SU PLVVHUQH LV U XQGHUV WQLQJHQ KYRUL GHW VOnV IDVW DW GH

IRUHOLJJHQGH NHQGVJHUQLQJHU NDQ KHQI¡UHV XQGHU ORYHQV DOPLQ

GHOLJH EHVNULYHOVH DI HW VDJIRUKROG LQ FDVX DW GHU HU ªHQ KXVHMHU

GHU LNNH KDU IHMHW IRU VLQ G¡U© 'HW HU KHU GRPPHUHQV YLUNHOLJH

RSJDYH OLJJHU RJ GHQQH RSJDYH KDU LQWHW PHG ORJLN DW J¡UH )RU

GHQ DQJnU LNNH IRUKROGHW PHOOHP V WQLQJHU PHQ PHOOHP HQ

V WQLQJ RJ GH VDJIRUKROG GHQ KHQYLVHU WLO ,OOXP KDU Sn XGP U

NHW PnGH W\GHOLJJMRUW GHWWH

ª, PDQJH WLOI OGH IRUPHU UHWVDQYHQGHOVHQ VLJ OHW RJ XWYXQJHQW

VRP HQ VXEVXPSWLRQ DI UHWVWLOI OGHW XQGHU HQ VLPSHO RJ XWYLYO

VRP UHJHO 0DQ ILQGHU L SROLWLYHGW JWHQ HQ IRUVNULIW KYRUHIWHU

KXVHMHUHQ VNDO IHMH IRU VLQ G¡U PDQ NRQVWDWHUHU DW HQ KXVHMHU

KDU XQGODGW DW IHMH RJ VNDUQHW KDU KREHW VLJ RS (UJR KDU KDQ

RYHUWUnGW GHQ JLYQH IRUVNULIW RJ LIDOGHU GHQ IRUHVNUHYQH VWUDI

'HQ VN\OGLJH HUNHQGHU IRUVHHOVHQ RJ YHGWDJHU HQ E¡GH 6DJHQ

WDJHU VLJ XG VRP VLPSHO ORJLN PHQ HU GHW GRJ LNNH , SROLWLYHG

W JWHQ VWnU EORW DW KXVHMHUHQ HU SOLJWLJ DW UHQKROGH IRUWRYHW

XGHQ IRU VLQ JUXQG PHQ LQWHW RP KYRU PHJHW GHU NU YHV WLO

UHQKROGHOVH LQWHW RP KYRU PHJHW VNDUQ GHU Pn OLJJH Sn JDGHQ

I¡U EHVWHPPHOVHQ HU RYHUWUnGW +XVHMHUHQ NDQ J¡UH J OGHQGH

DW JDGHQ YDU WLOVWU NNHOLJ UHQ SROLWLHW DW UHQJ¡ULQJHQ YDU IRU

V¡PW RJ GHUIRU KDYQHU VDJHQ QX KRV GRPPHUHQ 1nU KDQ DIVL

JHU VLQ GRP WURU KDQ DW KDQ EORW KDU DQYHQGW SROLWLYHGW JWHQ

PHNDQLVN QnU KDQ PHQHU DW NXQQH NRQVWDWHUH DW UHQJ¡ULQJHQ

YDU IRUV¡PW ) QRPHQHW HU JDQVNH SDUDOOHOW PHG WURHQ Sn DW

GHQ PRUDOVNH GRP HU VDQG -HJ IRUG¡PPHU PRUDOVN XG IUD HQ

WLOVN\QGHOVH GHU HU Vn VSRQWDQ RJ PDJWIXOG DW MHJ WLOO JJHU GHQ

NYDOLWHW VRP HQ HUIDULQJ 2J QnU MHJ VRP GRPPHU NRQVWDWHUHU

DW UHQJ¡ULQJHQ HU IRUV¡PW WURU MHJ GHUPHG DW XGWDOH HQ XRPWYL

VWHOLJ NHQGVJHUQLQJ PHQ L UHDOLWHWHQ IRUHOLJJHU GHU NXQ XGWU\N

IRU HQ LPSXOV WLO DW VNULGH LQG RYHU IRU GHQ WLOWDOWH XG IUD HQ YHG

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

IRUHVWLOOLQJHQ RP HQ IRUVNULIW IUHPNDOGW PLVELOOLJHOVH DI KDQV

DGI UG 3ULQFLSLHOW Pn PDQ GHUYHG IRUQ JWH DW HQ DQYHQGHOVH

DI UHWVIRUVNULIWHU NDQ Y UH ULJWLJ HOOHU IRUNHUW Sn VDPPH PnGH

VRP HQ QDWXUYLGHQVNDEHOLJ WHRUL 0HQ ORJLVN WYLQJHQGH Q¡GYHQ

GLJKHG ODGHU GHW VLJ LNNH DIJ¡UH RP HQ KXVHMHU KDU IRUV¡PW VLQ

UHQKROGHOVHVSOLJW HIWHU SROLWLYHGW JWHQ

7LOI OGHW HU YDOJW Vn HQNHOW VRP PXOLJW PHQ GHW NDQ NRPSOL

FHUHV L GHW XHQGHOLJH HU GHW I HNV L WLOI OGH DI KXVHWV VDOJ VN¡GH

KDYHUHQ HOOHU GHQ IDNWLVNH EHVLGGHU KYHP SOLJWHQ SnKYLOHU" 3n

KYLONHW WLGVSXQNW DI PRUJHQHQ VNDO U\GQLQJ VNH HIWHU VQHIDOG"

.DQ KXVHMHUHQ VN\GH VLJ LQG XQGHU DW OHMHUHQ KDYGH RYHUWDJHW

UHQKROGHOVHVSOLJWHQ L OHMHNRQWUDNWHQ" 2J MR PHUH LQGYLNOHGH

OLYVIRUKROG RJ UHWVUHJOHU VDJHQ DQJnU MR PHUH KnEO¡V V\QHV GHQ

RSJDYH DI ORYHQ DW V¡JH DW XGGUDJH IRUQXIWLJH UHJOHU WLO YHMOHG

QLQJ IRU SULYDWH HOOHU IRU P\QGLJKHGHU © MIU KHUWLO +'' 8

RJ

$W GHW NDQ Y UH Vn YDQVNHOLJW DW WDJH VWLOOLQJ WLO RP HQ NRQNUHW

YLUNHOLJKHGVVLWXDWLRQ NDQ KHQI¡UHV XQGHU HQ UHWVUHJHOV DOPLQGHOL

JH EHVNULYHOVH DI GH EHWLQJHQGH NHQGVJHUQLQJHU EHURU Sn DW

UHWWHQ EHWMHQHU VLJ DI VSURJOLJH V\PEROHU RJ DW GLVVH LNNH HHQW\

GLJW HU IRUEXQGQH PHG EHVWHPWH VDJIRUKROG +YDG HW RUG NDQ

EHWHJQH HU LNNH EHVWHPW DI WLQJHQHV ªY VHQ© PHQ EHURU VLP

SHOWKHQ Sn GH L VDPIXQGHW KHUVNHQGH VSURJYDQHU 2J GLVVH

YDQHU YLO DOGULJ WU NNH DOGHOHV VNDUSH JU QVHU IRU HW RUGV EUXJ

'HU YLO Y UH RSODJWH ªUHIHUHQVIDOG© RJ DQGUH KYRU DQYHQGHOVHQ

YLO IRUHNRPPH PHUH HOOHU PLQGUH DQVWUHQJW ,¡YULJW YLO DQYHQ

GHOVHVIHOWHW YDULHUH PHG KHOH GHQ VDPPHQK QJ KYRUL RUGHW

IRUHNRPPHU 'HW KDU GHUIRU LQJHQ PHQLQJ DW VS¡UJH RP HQ

HOOHU DQGHQ JHQVWDQG HU HW ªKXV© HOOHU HM PHQ NXQ RP GHW HIWHU

RPVW QGLJKHGHUQH NDQ Y UH QDWXUOLJW DW EHWHJQH GHW PHG RUGHW

ªKXV© 0HQ SU¡Y HQJDQJ DW IRUHVWLOOH 'HP GHQ RSJDYH DW VNXOOH

XGSHJH DOOH HPQHU GHU NDQ W QNHV EHWHJQHW PHG RUGHW ªKXV© RJ

'H YLO KXUWLJW RSGDJH KYRU XPXOLJW GHW HU DW GUDJH VNDUSH JU Q

VHU RJ KYRUOHGHV DIJ¡UHOVHQ YLO YDULHUH PHG GH Q UPHUH RP

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

VW QGLJKHGHU KYRUXQGHU RUGHW EUXJHV (W OLOOH EU GGHVNXU HU

YHO LNNH QRJHW KXV ² L E\JQLQJVORYHQV IRUVWDQG ² PHQ NDQ VDJ

WHQV Y UH GHW IRU E¡UQ GHU OHJHU IDU PRU E¡UQ 2J GHU ILQGHV

MR Vn PDQJH VODJV KXVH EHERHOVHVKXVH K¡QVHKXVH GXNNHKXVH

VQHJOHKXVH SHQDOKXVH NRPSDVKXVH EO NKXVH NRQJHKXVH R V Y

R V Y 2J XQGHUWLGHQ V\QHV GHU VOHW LNNH DW VYDUH QRJHQ EHVWHPW

JHQVWDQG WLO RUGHW GD PDQGHQ NRP KMHP On GHU HW ªKXV© 0HQ

QnU SROLWLYHGW JWHQ WDOHU RP HQ ªKXVHMHU© HU YL DOOLJHYHO HIWHU

VDPPHQK QJHQ VWUDNV NODU RYHU DW GHU NXQ NDQ Y UH WDOH RP

KXV L EHW\GQLQJ DI ªEHERHOVHVKXV© 0HQ KHUPHG HU JU QVHWYLYO

LNNH DIVNnUHW * OGHU IHMHSOLJWHQ RJVn IRU HMHUHQ DI HW O\VWKXV"

+YRUGDQ KYLV ªKXVHW© HU HQ VWRU W¡QGH E¡UQ NDQ ªER© L" $W KDQ

HU HMHU DI HW KXQGHKXV DOWVn HW KXV GHU ªEHERV© DI HQ KXQG

IDOGHU YHO L KYHUW IDOG XGHQ IRU ORYHQV DQYHQGHOVHVRPUnGH

8EHVWHPWKHG PHG KHQV\Q WLO KYDG GH HQNHOWH RUG G NNHU

GHUHV ªUHIHUHQVIHOW© HU LNNH GHQ HQHVWH NLOGH WLO XVLNNHUKHG YHG

DQYHQGHOVH DI HW VSURJOLJW GLUHNWLY (Q \WULQJV PHQLQJ DIK QJHU

RJVn DI RUGHQHV U NNHI¡OJH RJ GHQ PnGH GH HU IRUEXQGHW Sn

+HUYHG RSVWnU V\QWDNWLVNH IRUWRONQLQJVSUREOHPHU +HU HU QRJOH HNV

HPSOHU

D DGMHNWLYLVNH UHODWLYH V WQLQJHU RJ V WQLQJVOHG

D 'HW YDU HW IRUV¡J Sn DW ILQGH GHQ XGYHM GHU NXQQH WLOIUHGV

VWLOOH DOOH

E 'HW YDU HW IRUV¡J Sn DW ILQGH HQ XGYHM GHU GRJ LNNH O\NNH

GHV

D ,QJHQ NDQ EHVNLNNHV WLO HPEHGVPDQG VRP LNNH KDU LQGI¡GV

UHW

E ,QJHQ XGO QGLQJ NDQ EHVNLNNHV WLO HW HPEHGH VRP EHV WWHV

DI NRQJHQ

'LVVH HNVHPSOHU YLVHU DW GHU LNNH ILQGHV V\QWDNWLVNH UHJOHU IRU

KYLONHW OHG HQ UHODWLY V WQLQJ HU NQ\WWHW WLO , GH DQI¡UWH WLOI OGH

HU PDQ DOOLJHYHO LNNH L WYLYO IRUGL NXQ pQ O VHPnGH JLYHU IRUQXI

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

WLJ PHQLQJ 0HQ L DQGUH WLOI OGH NDQ PHQLQJHQ Y UH WYLYOVRP

+YLV PDQ I HNV VLJHU

$QVWLIWHOVH WLO IRUEU\GHOVH GHU KDU IXQGHW VWHG L XGODQGHW

PHGUHJQHV LNNH

HU GHW WYLYOVRPW RP GHW HU DQVWLIWHOVHQ HOOHU IRUEU\GHOVHQ GHU

VNDO KDYH IXQGHW VWHG L XGODQGHW

E 6S¡UJVPnO RP DGMHNWLYLVWLVNH V WQLQJHU RJ V WQLQJVOHG VOXWWHU VLJ WLO

WR HOOHU IOHUH JUXQGRUG

D %¡JHU RJ EODGH GHU LQGHKROGHU XWXJWLJH ELOOHGHU Pn LNNH

LQGI¡UHV

E 2IILFHUHU RJ PHQLJH GHU KDU Y UHW LQGNDOGW L PHUH HQG

PnQHGHU KDU DGJDQJ WLO HNVWUDIRUSOHMQLQJ

D 8QJH P QG RJ NYLQGHU GHU KDU EHVWnHW RSWDJHOVHVSU¡YH NDQ

DQV WWHV

E 8QJH P QG RJ NYLQGHU GHU KDU WMHQW L /RWWHNRUSVHW NDQ

DQV WWHV

D .RQJHQ NDQ IRU ULJVGDJHQ ODGH IUHPV WWH IRUVODJ WLO ORYH RJ

DQGUH EHVOXWQLQJHU

E , UnGHW EHKDQGOHV IRUVODJ WLO ORYH RJ DQGUH YLJWLJH DQOLJJHQ

GHU

'LVVH HNVHPSOHU LOOXVWUHUHU DW GHU LNNH ILQGHV IDVWH UHJOHU IRU

RP HW DGMHNWLY ªXQJH© L D RJ E HW UHODWLYW VWHGRUG HOOHU HW

IRUKROGVOHG NQ\WWHU VLJ WLO HW HOOHU IOHUH JUXQGRUG 0HQLQJHQ HU

L GLVVH WLOI OGH UHW WYLYOVRP DOOHUHGH XG IUD NUDYHW RP ªIRUQXIWLJ©

PHQLQJ , D YLO GRJ DQWDJHOVH RP ORYJLYHUHQV KHQVLJW HOOHU

HJHQ YXUGHULQJ VSLOOH HQ UROOH RJ L E RP GHW DI VDPPHQK Q

JHQ IUHPJnU KYRUYLGW GHU NDQ Y UH WDOH RP ªLQGNDOGHOVH© DI

RIILFHUHU , DQGUH WLOI OGH NDQ DOYRUOLJ WYLYO RSVWn 6nOHGHV I HNV

QnU GHW L WMO † KHGGHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

1nU HQ SHQVLRQVEHUHWWLJHW WMHQHVWHPDQG DIVNHGLJHV Sn

JUXQG DI WMHQHVWHIRUVHHOVHU HOOHU PLVOLJKHGHU GHU XGHQ DW

PHGI¡UH WDE DI SHQVLRQVUHWWHQ L KHQKROG WLO † VY NNHU

GHQ IRU VWLOOLQJHQ Q¡GYHQGLJH DJWHOVH RJ WLOOLG EHVWHPPHV

GHW YHG ILQDQVORY HOOHU WLOO JVEHYLOOLQJVORY KYRUYLGW KDQ VNDO

KDYH SHQVLRQ RJ L EHNU IWHQGH IDOG DI KYLONHQ VW¡UUHOVH

'HW HU KHU XNODUW RP GHQ UHODWLYH V WQLQJ UHIHUHUHU VLJ DOHQH WLO

ªPLVOLJKHGHU© HOOHU RJVn WLO ªWMHQHVWHIRUVHHOVHU© RJ NXQ HQ

VDPPHQK QJHQGH DQDO\VH DI ORYHQV UHJOHU RP DIVNHGLJHOVH DI

WMHQHVWHP QG XGHQ DQV¡JQLQJ RJ DI SHQVLRQVUHJOHUQH NDQ JLYH

KROGHSXQNW IRU HQ YXUGHUHQGH IRUWRONQLQJ

F 3nSHJHQGH RJ SHUVRQOLJH VWHGRUG

D .RQJHQ VDPPHQNDOGHU HQ RUGHQWOLJ ULJVGDJ KYHUW nU RJ

WDJHU EHVWHPPHOVH RP QnU GHQ VNDO VOXWWHV 'HWWH NDQ GRJ

LNNH VNH IRULQGHQ GHU L KHQKROG WLO † HU WLOYHMHEUDJW

ORYOLJ KMHPPHO IRU VNDWWHUQHV RSNU YQLQJ RJ IRU DIKROGHO

VH DI VWDWHQV XGJLIWHU

E )RUPDQGHQ LQGNDOGHU WLO P¡GH RJ YHGO JJHU JHQSDUW DI

VLQ EHUHWQLQJ 'HWWH NDQ GRJ LNNH VNH IRULQGHQ NDVVHUHUHQ

KDU IUHPVHQGW UHJQVNDEHW

D 2SO¡VHV HW DI WLQJHQH QnU ULJVGDJHQ HU VDPOHW VNDO GHW

DQGHW WLQJV P¡GHU XGV WWHV LQGWLO KHOH ULJVGDJHQ LJHQ

WU GHU VDPPHQ 'HWWH VNDO VNH LQGHQ WR PnQHGHU HIWHU

RSO¡VQLQJHQ

E 5HMVHV GHU WYLYO RP IRUPDQGHQV KDELOLWHW VXVSHQGHUHU

GLULJHQWHQ P¡GHW LQGWLO UnGHW WU IIHU DIJ¡UHOVH 'HWWH VNDO

VNH VHOY RP IRUPDQGHQ HUNO UHU VLJ YLOOLJ WLO DW YLJH VLW

V GH

D 0LQLVWUHQH NDQ DI NRQJHQ HOOHU IRONHWLQJHW WLOWDOHV IRU GHUHV

HPEHGVI¡UHOVH

E / UHUQH JDY -HQV RJ 3HWHU HQ JDYH WLO GHUHV I¡GVHOVGDJ

'HW IUHPJnU DI VDPPHQK QJHQ DW GH YDU WYLOOLQJHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

9HG O VQLQJ DI D HNVHPSOHUQH KHQWHW IUD *UGO V\QHV GHU

XPLGGHOEDUW LNNH DW NXQQH Y UH QRJHQ XVLNNHUKHG PHG KHQV\Q

WLO KYDG GH XQGHUVWUHJHGH RUG UHIHUHUHU VLJ WLO 'H NRQVWUXHUHGH

PRGVW\NNHU YLVHU LPLGOHUWLG DW UHQW V\QWDNWLVN HU GHU PXOLJKHG

IRU IOHUH IRUVWnHOVHU RJ DW GHQ ªQDWXUOLJH O VHPnGH© GHUIRU L

YLUNHOLJKHGHQ LNNH HU EHVWHPW EORW DI KYDG GHU NDQ O VHV PHQ

RJVn DI HQ EHG¡PPHOVH DI KYDG GHU ªIRUQXIWLJYLV© Pn DQWDJHV

DW Y UH PHQLQJHQ 0HQ GHQQH EHG¡PPHOVH I¡UHU LNNH DOWLG WLO

HW VLNNHUW UHVXOWDW 9DQVNHOLJH IRUWRONQLQJVVS¡UJVPnO HU I HNV

RSVWnHW PHG KHQV\Q WLO XGWU\NNHW ªVnGDQW Q ULQJVEUHY© L

Q ULQJVORY QU DI DSULO RJ XGWU\NNHW ªVDPPH IRU

SOLJWHOVH© L VWDWXW IRU GHQ LQWHUQDWLRQDOH GRPVWRO DUW VWN

G 0RGLILFHUHQGH XQGWDJHQGH EHWLQJHQGH V WQLQJVOHG

'HW YLO RIWH Y UH V\QWDNWLVN WYLYOVRPW KYLONHW JUXQGOHG PRGLIL

FHUHQGH XQGWDJHQGH HOOHU EHWLQJHQGH V WQLQJVOHG NQ\WWHU VLJ WLO

7HJQV WQLQJHQ NDQ L Vn IDOG VSLOOH HQ UROOH

'RPPHUQH KDU L GHUHV NDOG DOHQH DW UHWWH VLJ HIWHU ORYHQ 'H

NDQ LNNH DIV WWHV XGHQ YHG GRP HM KHOOHU IRUIO\WWHV PRG

GHUHV ¡QVNH XGHQ IRU GH WLOI OGH KYRU HQ RPRUGQLQJ DI

GRPVWROHQH ILQGHU VWHG JUGO †

6HOYH V WQLQJVE\JQLQJHQ L GHQQH IRUPXOHULQJ J¡U GHW LNNH NODUW

KYRUYLGW XQGWDJHOVHQ PHG KHQEOLN Sn RPRUGQLQJ DI GRPVWROHQH

J OGHU DOHQH L UHODWLRQ WLO UHJOHQ RP DW GRPPHUH LNNH NDQ IRU

IO\WWHV PRG GHUHV ¡QVNH HOOHU RJVn L UHODWLRQ WLO UHJOHQ RP DW GH

LNNH NDQ DIV WWHV XGHQ YHG GRP $IJ¡UHQGH HU NRPPDHW HIWHU

RUGHW ª¡QVNH© +HUYHG LQGLFHUHV DW LQGVNXGHW ªHM KHOOHU IRUIO\W

WHV PRG GHUHV ¡QVNH© VWnU L DSSRVLWLRQ WLO HU SDUDOOHOW PHG

V WQLQJHQV I¡UVWH OHG RJ DW XQGWDJHOVHQ L OLJH JUDG JnU Sn EHJJH

WLOI OGH 8GHODGHV NRPPDHW HU PRGVDW O VHPnGH GHQ QDWXUOLJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

1nU GHW GUHMHU VLJ LNNH RP HQ LVROHUHW \WULQJ PHQ RP HQ

\WULQJ GHU LQGJnU VRP OHG L HQ RPIDWWHQGH NRQWHNVW HU GHQ

HQNHOWH \WULQJV PHQLQJ RJVn DIK QJLJ DI GHQV IRUKROG WLO GH

DQGUH \WULQJHU LQGHQIRU NRQWHNVWHQ +HUYHG RSVWnU ORJLVNH IRUWRON

QLQJVSUREOHPHU 'LVVH VSLOOHU HQ VWRU UROOH L UHWWHQV DQYHQGHOVH

QHWRS IRUGL GHQ HQNHOWH UHWVUHJHO LNNH HU HQ LVROHUHW \WULQJ PHQ

Pn VHV L HQ VW¡UUH VDPPHQK QJ GHOV GHQ HQNHOWH ORY KYRUDI

GHQ HU EHVWDQGGHO GHOV GHW KHOH UHWVV\VWHP

9LJWLJH SUREOHPHU RSVWnU LV U GHUYHG DW IRUVNHOOLJH UHWVUHJOHU

LQGE\UGHV PRGVLJHU KLQDQGHQ , Vn KHQVHHQGH KDU GHU I VWQHW

VLJ QRJOH IRUWRONQLQJVSULQFLSSHU KYRUDI LQJHQ GRJ KDU DEVROXW

J\OGLJKHG 'H NDOGHV OH[ VSHFLDOLV OH[ SRVWHULRU RJ OH[ VXSHULRU

/H[ VSHFLDOLV EHW\GHU DW GHUVRP LQGHQIRU VDPPH ORY WR UHJOHU

KYRUDI GHQ HQH DQJnU HW VSHFLDOWLOI OGH XQGHU GHQ DQGHQ VWULGHU

PRG KLQDQGHQ JnU GHQ VSHFLHOOH UHJHO IUHPIRU GHQ DOPLQGHOLJH

'HWWH K QJHU VDPPHQ PHG GHQ DOPLQGHOLJW DQYHQGWH WHNQLN

KYRUHIWHU UHWWHQ IRUPXOHUHV VRP UHJOHU PHG XQGWDJHOVHU 2IWH

DQJLYHV VDPPHQK QJHQ YHG HW V\QWDNWLVN OHG ªGRJ© ªPHGPLQ

GUH© ªERUWVHW IUD© R OLJQ PHQ RJVn XGHQ VnGDQ DQJLYHOVH JnU

GHQ VSHFLHOOH UHJHO IRUXG VRP HQ XQGWDJHOVH IUD GHQ DOPLQGHOLJH

, P\QGLJKHGVORYHQV † VLJHV GHW VnOHGHV XGHQ IRUEHKROG DW

IRU OGUHP\QGLJKHGHQ RYHU JWHE¡UQ WLONRPPHU IRU OGUHQH L

IRUHQLQJ PHGHQV † † JLYHU IRUVNHOOLJH UHJOHU IRU VSHFLHOOH

VLWXDWLRQHU L KYLONHQ IRU OGUHP\QGLJKHGHQ WLONRPPHU GHQ HQH

HOOHU GHQ DQGHQ DI IRU OGUHQH

'UHMHU GHW VLJ RP PRGVLJHOVH LQGHQIRU VDPPH ORY PHOOHP WR

UHJOHU GHU LNNH IRUKROGHU VLJ WLO KLQDQGHQ VRP DOPLQGHOLJ RJ

VSHFLHO ² PDQ WDOHU GD RP UHJHONU\GVQLQJ ² Pn GHW DIK QJH DI

DQGUH IRUWRONQLQJVGDWD HQG GH VSURJOLJH KYLONHQ DI UHJOHUQH GHU

Q\GHU IRUWULQ

/H[ SRVWHULRU EHW\GHU DW DI WR WULQOLJH MIU RYI V ORYH JnU

GHQ \QJUH IRUXG IRU GHQ OGUH 'HWWH HU XGWU\N IRU GHQ JUXQG

V WQLQJ DW ORYJLYHUHQ WLO HQKYHU WLG NDQ QGUH HOOHU RSK YH HQ

OGUH ORY 8EHWLQJHW J OGHU OH[ SRVWHULRU SULQFLSSHW GRJ LNNH ,V U

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

NDQ GHW HIWHU RPVW QGLJKHGHUQH W QNHV DW OGUH VSHFLHOOH XQG

WDJHOVHVUHJOHU IRUWVDW KDU J\OGLJKHG RYHUIRU HQ \QJUH DOPLQGHOLJ

ORY OH[ VSHFLDOLV L IRUKROGHW PHOOHP IRUVNHOOLJH ORYH

/H[ VXSHULRU HQGHOLJ EHW\GHU DW L WLOI OGH DI PRGVWULG PHOOHP

ORYEHVWHPPHOVHU DI IRUVNHOOLJ WULQK¡MGH JnU XDQVHW PRGVWULGHQV

DUW RJ WLGVI¡OJHQ GHQ WULQK¡MHUH ORY IUHPIRU GHQ WULQODYHUH

JUXQGORY IUHPIRU ORY GHQQH IUHPIRU DQRUGQLQJ R V Y $W KHOOHU

LNNH GHWWH SULQFLS J OGHU XEHWLQJHW HU RPWDOW RYHQIRU V

1nU PDQ WDJHU DOOH GH Q YQWH XVLNNHUKHGVPRPHQWHU L EHWUDJW

QLQJ HU GHW Q SSH IRU PHJHW VDJW DW VSURJHW L YLUNHOLJKHGHQ HU

HW K¡MVW XSU FLVW LQVWUXPHQW WLO PHGGHOHOVH DI GLUHNWLYHU -D PDQ

PnWWH IULVWHV WLO DW WUR DW GHW L K¡M JUDG PnWWH EHUR Sn KHOG RJ

O\NNH RP GHQ GHU XGI¡UHU HW GLUHNWLY RJVn WU IIHU HQ KDQGOHPn

GH GHU Vn QRJHQOXQGH VWHPPHU QHG GLUHNWLYJLYHUHQV IRUYHQWQLQ

JHU 1X HU GHW MR RJVn YHONHQGW DW PLVIRUVWnHOVHU HU K\SSLJH L

GHW GDJOLJH OLY RJ DW GHW RIWH HU PHJHW YDQVNHOLJW Sn EDVLV DI

EUXJVDQYLVQLQJHU RSVNULIWHU R OLJQ DW WU IIH GHW UHWWH 1nU DOOL

JHYHO IHMOPDUJLQHQ ODQJW IUD HU Vn EUHG VRP PDQ HIWHU VSURJX

VLNNHUKHGHQ VNXOOH YHQWH VN\OGHV GHWWH DW PDQ L SUDNVLV KDU

DQGUH RJ YLJWLJH KROGHSXQNWHU IRU KYDG GHU IRUYHQWHV HQ GHW

VSURJOLJH XGWU\N 1nU I HNV NRQWRUFKHIHQ JLYHU HQ DI GDPHUQH

EHVNHG RP DW Jn QHG RJ N¡EH QRJOH IULP UNHU YLOOH GHW HIWHU GH

UHQW VSURJOLJH GDWD Y UH HQ RSI\OGHOVH DI GLUHNWLYHW RP KXQ

YHQGWH WLOEDJH PHG QRJOH JDPOH VNLOOLQJVP UNHU $OOLJHYHO YLO

GHW HIWHU RPVW QGLJKHGHUQH VWn NODUW DW GHW LNNH YDU GHW NRQ

WRUFKHIHQ ¡QVNHGH 'DPHQ UHJQHU LNNH QHG DW NRQWRUFKHIHQ

VDPOHU Sn IULP UNHU PHQ RSIDWWHU GLUHNWLYHW XG IUD ªNRQWRUVLWXD

WLRQHQ©V IRUPnO RJ EHKRY 3n GHQQH PnGH VSLOOHU YRUH DQWDJHO

VHU RP KYDG GLUHNWLYJLYHUHQ IRUQXIWLJYLV NDQ KDYH PHQW VHW L

IRUKROG WLO KDQV LQWHUHVVHU KHQVLJWHU RJ GHQ IRUHOLJJHQGH VLWXD

WLRQ HQ DIJ¡UHQGH UROOH VRP KROGHSXQNW IRU YRU RSIDWWHOVH DI

PHQLQJHQ PHG HW GLUHNWLY +HUYHG LQGVQ YUHV Y VHQWOLJW GLUHN

WLYHWV XVLNNHUKHGVPDUJLQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

'HWWH J OGHU RJVn IRU GRPPHUHQ L KDQV XGI¡UHOVH DI ORYHQV

GLUHNWLY +DQ YHG DW ORYHQV RUG HU YRNVHW IUHP DI VRFLDOH PnO

V WQLQJHU HOOHU UHWVWUDGLWLRQHQV LGHHU RJ Pn IRUVWnV Sn GHQQH

EDJJUXQG +DQ YHG DW Vn PDQJH IRUXGV WQLQJHU ªOLJJHU L OXIWHQ©

XGHQ DW ILQGH GLUHNWH XGWU\N +DQ YLO VS¡UJH VLJ VHOY KYDG PH

QLQJHQ IRUQXIWLJYLV Pn Y UH PHG HQ YLV IRUVNULIW IRUVWnHW Sn

GHQQH EDJJUXQG +DQ YLO IRUWRONH ORYHQ SUDJPDWLVN G Y V LNNH

EORW Sn EDVLV DI KYDG VSURJYDQHUQH WLOODGHU PHQ RJVn XQGHU

KHQV\Q WLO IRUWRONQLQJHQV SUDNWLVNH IRUQXIWLJKHG PnOW L UHODWLRQ

WLO IRUXGVDWWH PnOV WQLQJHU RJ YXUGHULQJHU

'HWWH Pn LNNH IRUVWnV Sn GHQ PnGH DW DIJ¡UHQGH IRU GRP

PHUHQ HU KYDG ORYJLYHUHQ IDNWLVN KDU YLOOHW RJ PHQW ª/RYJLYHUYLO

MHQ© HU VnOHGHV VRP GHQ PRGHUQH ORY EOLYHU WLO PHUH HOOHU PLQ

GUH HQ ILNWLRQ RJ RP PDQJIROGLJH IRUWRONQLQJVSUREOHPHU KDU

GH IRUVNHOOLJH PHQQHVNHU GHU KDU IRUEHUHGW HOOHU GHOWDJHW L ORY

JLYQLQJVDUEHMGHW VOHW LNNH JMRUW VLJ QRJHQ PHQLQJ , YLVW RPIDQJ

NDQ ORYHQV IRUDUEHMGHU PRWLYHU XGYDOJVEHW QNQLQJHU \WULQJHU L

VDOHQ LQGHKROGH RSO\VQLQJHU GHU KDU Y JW VRP IRUWRONQLQJVGD

WD 'HWWH J OGHU LV U GH PRWLYHU GHU DI DGPLQLVWUDWLRQHQ HOOHU

HQ NRPPLVVLRQ XGDUEHMGHV WLO HW ORYIRUVODJ 8QGHU KHQV\Q WLO

GHQ RYHUYHMHQGH EHW\GQLQJ VRP XGYDOJVDUEHMGHW KDU IRU GHQ

VDJOLJH GU¡IWHOVH DI ORYIRUVODJ YLO PDQ JHQQHPJnHQGH WLOO JJH

XGWDOHOVHU L HQ XGYDOJVEHW QNQLQJ VW¡UUH Y JW HQG XGWDOHOVHU L

VDOHQ 0HQ L LQJHQ WLOI OGH YLO GRPPHUHQ I¡OH VLJ XEHWLQJHW

EXQGHW DI IRUDUEHMGHUQH +YLV VW UNH IRUWRONQLQJVKHQV\Q WDOHU

L PRGVDW UHWQLQJ YLO GRPPHUHQ V WWH VLJ XG RYHU VHOY NODUH

XGWDOHOVHU L IRUDUEHMGHUQH 'LVVH InU GHUIRU GHUHV Y VHQWOLJH

EHW\GQLQJ VRP XGVODJJLYHQGH IRU YDOJHW PHOOHP PXOLJKHGHU DI

KYLONH LQJHQ GHFLGHUHW IRUHWU NNHV DI GRPPHUHQ VRP GHQ

SUDNWLVN PHVW Y UGLIXOGH

'H DIJ¡UHQGH IDNWRUHU L ORYIRUWRONQLQJHQ NDQ KHUHIWHU VLJHV

DW Y UH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

/RYEHVWHPPHOVHQV RUG L IRUELQGHOVH PHG VSURJV GYDQHU RJ

V\QWDNWLVNH UHJOHU

/RYEHVWHPPHOVHQV IRUKROG WLO GH ¡YULJH GHOH DI UHWVV\VWHPHW

RJ

3UDJPDWLVNH KHQV\Q G Y V HQ YXUGHULQJ DI IRUWRONQLQJVUHVXO

WDWHW HYHQWXHOW PHG VW¡WWH L ORYHQV IRUDUEHMGHU XG IUD GH

IRUPnO ORYHQ DQWDJHV DW VNXOOH WMHQH HOOHU XG IUD UHWVI¡OHOVHQ

RJ NXOWXUWUDGLWLRQHQ

'HQ I¡UVWH IDNWRU HU LGHW RUGHQH O VHV PHG VLPSHO IRUQXIW

DIJ¡UHQGH IRU RUGJU QVHQV ULPHOLJH VSLOOHUXP 'HQ DQGHQ HU

EHVWHPPHQGH IRU RP ORYEHVWHPPHOVHQ PXOLJYLV Pn PRGLIL

FHUHV HOOHU WLOVLGHV WWHV XQGHU KHQV\Q WLO DQGUH UHJOHU 2J GHQ

WUHGLH HU XGVODJJLYHQGH IRU KYRUOHGHV IRUWRONQLQJHQ IDOGHU XG

L IRUKROG WLO RUGJU QVHQV VSLOOHUXP 'HW YLO QDWXUOLJYLV L PDQJH

ªRSODJWH© WLOI OGH Y UH VnOHGHV DW GHQ IRUHOLJJHQGH VLWXDWLRQ

IUHPWU GHU VRP NODUW G NNHW DI ORYHQ LQGHQIRU RUGJU QVHQV

ULPHOLJH VSLOOHUXP RJ DW LQJHQ SUDJPDWLVNH KHQV\Q WDOHU PRG DW

EULQJH ORYHQ WLO DQYHQGHOVH , Vn IDOG IRUHNRPPHU IRUWRONQLQJHQ

UHQW ªPHNDQLVN© GH SUDJPDWLVNH KHQV\QV IXQNWLRQ VSRUHV LNNH

0HQ GHW NDQ RJVn Y UH DW GH SUDJPDWLVNH KHQV\Q I¡UHU WLO HQWHQ

HQ SU FLVHUHQGH LQGVNU QNHQGH HOOHU XGYLGHQGH IRUWRONQLQJ

3U FLVHUHQGH IRUWRONQLQJ IRUHOLJJHU QnU SUDJPDWLVNH KHQV\Q HU

DIJ¡UHQGH IRU YDOJHW PHOOHP IOHUH W\GQLQJHU GHU DOOH HU ULPHOLJH

RJ PXOLJH L IRUKROG WLO RUGJU QVHQ 6nOHGHV NDQ I HNV RUGHW ªHMHQ

GRPVUHW© L JUGO † XGHQ XULPHOLJKHG IRUVWnV VnYHO L HQ VQ Y

UHUH EHW\GQLQJ JnHQGH Sn GHQ IXOGVW QGLJH UnGLJKHG RYHU HQ

WLQJ VRP L YLGHUH EHW\GQLQJ HQVEHW\GHQGH PHG IRUPXHUHW

3UDJPDWLVNH KHQV\Q HU DIJ¡UHQGH IRU DW GHQ YLGHUH EHW\GQLQJ

Y OJHV +HUYHG SU FLVHUHV GHQ PXOLJH EHW\GQLQJ DI †

,QGVNU QNHQGH IRUWRONQLQJ WDOHU PDQ RP QnU SUDJPDWLVNH KHQ

V\Q I¡UHU WLO LNNH DW DQYHQGH HQ UHJHO L WLOI OGH GHU IDOGHU LQGHQ

IRU RUGJU QVHQV ULPHOLJH VSLOOHUXP 'HWWH YLO IRUWULQVYLV ILQGH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

VWHG QnU PRGVWnHQGH KHQV\Q NU\GVHU ORYHQV XPLGGHOEDUH IRU

PnO

8GYLGHQGH IRUWRONQLQJ EHW\GHU DW SUDJPDWLVNH KHQV\Q I¡UHU WLO DW

DQYHQGH ORYHQ Sn VLWXDWLRQHU GHU IDOGHU XGHQIRU RUGJU QVHQV

ULPHOLJH VSLOOHUXP 1nU XGYLGHOVHQ HU nEHQEDU LGHW HQKYHU IRUH

VWLOOLQJ RP DW NXQQH ªVWU NNH© RUGHQH HU XGHOXNNHW WDOHU PDQ

RP HQ DQDORJLVOXWQLQJ

+YLV HQ UHJHO HIWHU ULPHOLJ IRUVWnHOVH HU EHJU QVHW WLO DW ILQGH

DQYHQGHOVH Sn RPUnGH D IRUXGV WWHU GHQV XGYLGHOVH WLO RPUnGH

E DW HQ UHWOLJ YXUGHULQJ XG IUD GH IRUPnO RJ LGHHU GHU DQWD

JHV DW KDYH EHVWHPW UHJOHQ WDOHU IRU DW DQYHQGH GHQ RJVn Sn

RPUnGH E (Q VnGDQ YXUGHULQJ NDQ LV U KDYH VLQ URG L GHQ RS

IDWWHOVH DW UHJOHQ HU HQ NDVXLVWLVN IRUPXOHULQJ HQ LNNH WLOHQGH

W QNW VSRUDGLVN nEHQEDULQJ DI HW PHUH DOPLQGHOLJW V\QVSXQNW

2J DW GHU LNNH PHOOHP D RJ E HU QRJHQ VnGDQ IRUVNHO GHU XG

IUD DQGUH UHWOLJH YXUGHULQJHU RJ LGHHU NDQ EHJUXQGH DW GH WR

WLOI OGH EHKDQGOHV IRUVNHOOLJW +YLV I HNV OGUH ORYEHVWHPPHOVHU

DQYHQGHU RUG VRP ªKDQ© RJ ªPDQG© HU GHW PXOLJW DW PDQ YLO

K YGH DW HQ GLIIHUHQWLHULQJ PHOOHP P QG RJ NYLQGHU Sn GHW

SnJ OGHQGH UHWVRPUnGH LNNH O QJHUH KDU URG L GH LGHHU GHU

HOOHUV EHKHUVNHU YRU QXWLGVUHW RJ DW EHVWHPPHOVHUQH GHUIRU E¡U

XGYLGHV DQDORJLVN WLO RJVn DW J OGH NYLQGHU

, WUDGLWLRQHO IRUWRONQLQJVWHRUL XGWU\NNHV GLVVH WR YXUGHULQJHU

L GHQ VDPPHQWU QJWH IRUPHO ªnUVDJHUQHV OLJKHG© 'HVXGHQ

SOHMHU PDQ DW WLOI¡MH DW GHW HU HQ EHWLQJHOVH IRU DQDORJLVOXWQLQJ

IUD D WLO E DW E HU XORYEHVWHPW 'HWWH UHVSHNWHUHV GRJ LNNH L

SUDNVLV RJ NUDYHW V\QHV KHOOHU LNNH YHOEHJUXQGHW 'HW Pn DQWD

JHV DW IRUKROGHW PHOOHP GHQ DQDORJLVNH UHJHO RJ HQ EHVWnHQGH

ORYUHJHO IRU VDPPH WLOI OGH YLO EOLYH EHG¡PW VRP DQGUH WLOI OGH

DI QRUPNRQIOLNW 'HU YLO I HNV VnOHGHV LNNH Y UH QRJHW L YHMHQ

IRU DQDORJLVN XGYLGHOVH DI HQ XQGWDJHOVHVUHJHO XDQVHW DW WLOI OGHW

HU G NNHW DI GHQ DOPLQGHOLJH OGUH UHJHO

'HQ IRUWRONQLQJVW\SH GHU JnU XQGHU QDYQ DI PRGV WQLQJVVOXW

QLQJ HU LQJHQ Q\ YDULDQW DI SUDJPDWLVN IRUWRONQLQJ PHQ HQWHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

EORW HW OHG L ªQDWXUOLJ O VHPnGH© HOOHU XGWU\N IRU HQ DIYLVQLQJ DI

DQDORJLVN XGYLGHOVH

6RP X JWH PRGV WQLQJVVOXWQLQJ NDQ VnGDQQH WLOI OGH EHWHJQHV

KYRU HQ PHQLQJ L RYHUHQVVWHPPHOVH QHG V GYDQOLJ VSURJEUXJ

XGWU\NNHV LQGLUHNWH PHQ GRJ XWYLYOVRPW 1nU I HNV JUGO †

EHVWHPPHU DW NRQJHQ HU P\QGLJ QnU KDQ KDU I\OGW VLW nU

EHW\GHU GHWWH XWYLYOVRPW DW KDQ HU XP\QGLJ LQGWLO GD 2J QnU

DNWLHVHOVNDEVORYHQV † VLJHU DW DQWDOOHW DI VWLIWHUH LNNH Pn Y UH

XQGHU NDQ LQJHQ Y UH L WYLYO RP DW VWLIWHUH HU WLOVWU NNHOLJW

'HQ HJHQWOLJH PRGV WQLQJVVOXWQLQJ DOWVn GHQ GHU JnU XG RYHU HQ

DOPLQGHOLJ VSURJOLJ IRUWRONQLQJ HU Sn GHQ DQGHQ VLGH LQJHQ

YLUNHOLJ VOXWQLQJ PHQ EHW\GHU VLPSHOWKHQ DW HQ ORYUHJHO IDVWKRO

GHV PHG GHQ EHJU QVQLQJ GHU L HQ YLV KHQVHHQGH IUHPJnU DI

GHQV LQGKROG LGHW PDQ KHUPHG DIYLVHU PXOLJKHGHQ IRU XGYLGHQ

GH DQDORJLVN IRUWRONQLQJ L GHQ SnJ OGHQGH KHQVHHQGH 1RJOH

HNVHPSOHU YLO J¡UH PHQLQJHQ W\GHOLJHUH , DIWDOHORYHQV †

EHVWHPPHV GHW DW HQ YLOMHVHUNO ULQJ GHU HU UHWVWULGLJW IUHPNDOGW

YHG NRPSXOVLY WYDQJ LNNH HU ELQGHQGH IRU GHQ WYXQJQH KYLV

GHQ WLO KYHP HUNO ULQJHQ HU DIJLYHW VHOY KDU XG¡YHW WYDQJHQ

HOOHU KDU LQGVHW HOOHU EXUGHW LQGVH DW HUNO ULQJHQ UHWVWULGLJW YDU

IUHPNDOGW YHG WYDQJ IUD WUHGLHPDQGV VLGH 0DQ SOHMHU DW VLJH DW

PDQ KHUIUD PRGV WQLQJVYLV NDQ VOXWWH DW HUNO ULQJHQ VRP UHJHO

HU ELQGHQGH GHUVRP O¡IWHPRGWDJHUHQ YDU L JRG WUR 'D QX †

IUHPWU GHU VRP HQ XQGWDJHOVH IUD GHQ DOPLQGHOLJH KRYHGUHJHO

RP O¡IWHUV IRUELQGHQGH NUDIW EHW\GHU ªVOXWQLQJHQ© LNNH DQGHW

HQG DW † XQGWDJHOVHQ IDVWKROGHV PHG GHQ JLYQH EHJU QVQLQJ

DW O¡IWHPRGWDJHUHQ HU L RQG WUR LGHW PDQ DIYLVHU GHQ PXOLJKHG

DW XGYLGH XQGWDJHOVHQ DQDORJLVN WLO RJVn DW RPIDWWH WLOI OGH DI

JRG WUR 3n VDPPH PnGH KYLV PDQ IUD UHJOHUQH L J OGVEUHYOR

YHQV † † RJ RP DW VN\OGQHUHQ L YLVVH WLOI OGH IULJ¡UHV YHG

DW EHWDOH WLO RYHUGUDJHUHQ YLO VOXWWH DW VN\OGQHUHQ VRP UHJHO

LNNH IULJ¡UHV YHG DW EHWDOH WLO DQGUH WUHGLHP QG HQG RYHUGUD

JHUHQ 'HWWH EHW\GHU EORW DW PDQ IDVWKROGHU † † PHG GHQ

JLYQH EHJU QVQLQJ RJ IDOGHU WLOEDJH Sn GHQ DOPLQGHOLJH KRYHGUH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

JHO RP DW VN\OGQHUHQ LNNH IULJ¡UHV YHG DW EHWDOH WLO DQGUH HQG

UHWWH IRUGULQJVKDYHU , JWHVNDEVORY , †† NDQ PDQ IRU

PHQWOLJ PRGV WQLQJVYLV ªVOXWWH© DW JWHVNDE LNNH NDQ RPVW¡GHV

L DQGUH WLOI OGH I HNV LNNH KYLV GHW HU LQGJnHW L VWULG PHG DOGHUV

EHWLQJHOVHUQH 0HQ GHWWH YLO LNNH VLJH DQGHW HQG DW PDQ DIYLVHU

DQDORJLVN XGYLGHOVH DI RPVW¡GHOVHVWLOI OGHQH , IRUELQGHOVH PHG

GHW DOPLQGHOLJH V\QVSXQNW DW JWHVNDE LNNH NDQ RPVW¡GHV XGHQ

KYRU GHU HU KMHPPHO KHUWLO I¡UHU GHQQH DIYLVQLQJ WLO GHW Q YQWH

UHVXOWDW

, V\VWHPDWLVNH ORYDUEHMGHU VRP GH FLWHUHGH VW¡WWHV ªPRGV W

QLQJVVOXWQLQJHQ© Sn HQ IRUPRGQLQJ RP DW ORYHQ HU Vn YHO JHQ

QHPW QNW DW GHQV EHVWHPPHOVHU PHG KHQV\Q WLO XQGWDJHOVHU

EHWLQJHOVHU R OLJQ NDQ DQWDJHV IRU XGW¡PPHQGH 'HW NDQ GRJ

RJVn IRUHNRPPH DW GHU L ORYHQ VHOY HOOHU GH OHGVDJHQGH EH

P UNQLQJHU HU KROGHSXQNW IRU GHW PRGVDWWH * OGVEUHYVORYHQV

† RSUHJQHU HQ U NNH LQGVLJHOVHU VRP IRUWDEHOLJH $OOLJHYHO

NDQ PDQ LNNH KHUIUD VOXWWH DW DOOH DQGUH LQGVLJHOVHU HU XIRUWDEHOL

JH 'HWWH IUHPJnU GHOV DI PRWLYHUQH RJ GHOV DI ORYHQ VHOY GHU L

† LQGHKROGHU HQ PRGVWnHQGH DQJLYHOVH DI HQ U NNH XIRUWDEH

OLJH LQGVLJHOVHU 'HWWH YLO VLJH DW PDQ KDU WDJHW DIVWDQG IUD DW

J¡UH QRJHQ DI IRUWHJQHOVHUQH XGW¡PPHQGH RJ GHUPHG XGWU\N

NHOLJW KDU KROGW G¡UHQ nEHQ IRU DQDORJLVN XGYLGHOVH DI GHQ HQH

HOOHU DQGHQ DI JUXSSHUQH

0DQ YLO DI GHW IRUHJnHQGH IRUVWn DW VHOYRP ORYHQV RUG O JJHU HW

EnQG Sn GRPPHUHQ HU GHWWH EnQG GRJ IRUKROGVYLV HODVWLVN MD

NDQ WLO WLGHU HQGRJ KHOW VSU QJHV 'RPPHUHQ KDU L UHWVXG¡YHO

VHQ EHW\GHOLJ IULKHG WLO JHQQHP VLQ IRUWRONQLQJ DI ORYHQ DW Qn

IUHP WLO DIJ¡UHOVHU GHU VWHPPHU PHG KDQV VDPIXQGVP VVLJH

YXUGHULQJHU RJ LQWHUHVVHDIYHMQLQJHU NRQNUHW ELOOLJKHG RJ KDQV

DOPLQGHOLJH UHWVI¡UHOVH 'HW HU GHW GHU J¡U GRPPHUJHUQLQJHQ

WLO HQ Vn DQVYDUVIXOG VDPIXQGVIXQNWLRQ 0HQ GHW Pn HULQGUHV DW

QnU GHU KHU RJ DQGHWVWHGV WDOHV RP ªGRPPHUHQ© PHQHV GHU LNNH

GHQ LQGLYLGXHOOH GRPPHU PHG KDQV V UHJQH SHUVRQOLJH V\QV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

SXQNWHU RJ YXUGHULQJHU PHQ GRPPHUVWDQGHQ VRP E UHU DI HQ

I OOHV nQG RJ LGHRORJL

0HQ VN¡QW ªIUL© YXUGHULQJHU RJ KHQV\Q DI IRUVNHOOLJ DUW VnOHGHV

XWYLYOVRPW VSLOOHU HQ PHJHW EHW\GHOLJ UROOH L UHWVXG¡YHOVHQ L

NRQNXUUHQFH PHG ORYHQV RUG WU GHU GH NXQ VM OGHQW nEHQW

IUHP L GRPVEHJUXQGHOVHQ 'HW V GYDQOLJH HU DW GHU L SU PPLV

VHUQH DQYHQGHV HQ DUJXPHQWDWLRQVWHNQLN GHU ODGHU GRPVDI

J¡UHOVHQ IUHPWU GH VRP YDU GHQ LQWHW DQGHW HQG GHQ ORJLVN

Q¡GYHQGLJH NRQNOXVLRQ EDVHUHW L HQ ORJLVN IRUWRONQLQJ DI ORYHQ

RJ YLVVH VOXWQLQJVPHWRGHU 3n GHQQH PnGH RSUHWKROGHV IRUHVWLO

OLQJHQ RP UHWVSOHMHQV PHNDQLVNH REMHNWLYLWHW XGHQ DW GHU L YLU

NHOLJKHGHQ O JJHV KLQGULQJHU L YHMHQ IRU HQ EHW\GHOLJ IULKHG WLO

YXUGHULQJHU )ULKHGHQ PXOLJJ¡UHV GHUYHG DW DUJXPHQWDWLRQVWHN

QLNNHQ ² VRP GHW YLO IUHPJn DI GHW IRUHJnHQGH ² RPIDWWHU HQ

PDQJIROGLJKHG DI ªIRUWRONQLQJVUHJOHU© RJ ªVOXWQLQJVPHWRGHU©

XGHQ DW GHU ILQGHV QRJHW REMHNWLYW NULWHULXP IRU QnU GHQ HQH

HOOHU GHQ DQGHQ DI GLVVH VNDO ILQGH DQYHQGHOVH 'RPPHUHQ NDQ

VW¡WWH VLJ WLO RUGHQH HOOHU SnEHUnEH VLJ ªORYJLYHUHQV KHQVLJW© KDQ

NDQ YHG UHJHONU\GVQLQJ JLYH GHQ HQH HOOHU DQGHQ UHJHO IRUUDQJ

KDQ NDQ ªVOXWWH© DQDORJLVN HOOHU PRGV WQLQJVYLV KDQ NDQ Sn

EHUnEH VLJ ORYHQV IRUDUEHMGHU HOOHU WLOVLGHV WWH GHP R V Y $OOLJH

YHO HU DUJXPHQWDWLRQVWHNQLNNHQ LNNH EHW\GQLQJVO¡V 'HQ PRWL

YHUHU LNNH DIJ¡UHOVHQ PHQ GHQ EHVWHPPHU GH UDPPHU LQGHQIRU

KYLONH GRPPHUHQ Qn NXQQH UHWI UGLJJ¡UH VLQ DIJ¡UHOVH

9LGHQVNDEHQ RP UHWWHQ

0DQJH VODJV UHWVYLGHQVNDE

5HWWHQ NDQ OLJHVRP DQGUH VLGHU DI PHQQHVNHOLYHW J¡UHV WLO JHQ

VWDQG IRU YLGHQVNDEHOLJW VWXGLXP XG IUD IRUVNHOOLJH V\QVSXQNWHU

RJ SUREOHPVWLOOLQJHU RJ UHWVYLGHQVNDEHQ GHOHU VLJ L RYHUHQV

VWHPPHOVH KHUPHG L IRUVNHOOLJH IRUJUHQLQJHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

'HQ Y VHQWOLJVWH VRQGULQJ K QJHU VDPPHQ PHG KYDG PDQ

NXQQH NDOGH UHWWHQV GREEHOWVLGLJH QDWXU ª* OGHQGH UHW© HU VRP

YL KDU VHW HW V W DI KDQGOHUHJOHU GHU HIIHNWLYW IXQJHUHU L VDP

IXQGVOLYHW 'HW GHU DGVNLOOHU GHW UHJHOV\VWHP YL NDOGHU ªJ OGHQ

GH GDQVN UHW© IUD HQ EORW IDQWDVHUHW UHWVWLOVWDQG IUD UHIRUPIRU

VODJ HOOHU IUD UHW GHU JMDOGW WLGOLJHUH HOOHU J OGHU DQGHWVWHGV HU

GHW YLUNHOLJKHGVIRUKROG DW GHWWH UHJHOV\VWHP IDNWLVN IXQJHUHU L

UHWVPDVNLQHULHW RJ GHUPHG EOLYHU HQ DIJ¡UHQGH IDNWRU L VDP

IXQGVOLYHW 9L NDQ GHUIRU VLJH DW UHWWHQ KDU WR VLGHU HOOHU ªDVSHN

WHU© GHQ HU EnGH LGHRORJL HW NRPSOHNV DI QRUPHU RJ OLY GH

KDQGOLQJHU GHU PRWLYHUHV DI QRUPHUQH EnGH HW WDQNHLQGKROG

RJ QRJHW YLUNHOLJW 0HQ PDQ Pn YHO IRUVWn DW GHW GUHMHU VLJ RP

WR VLGHU DI VDPPH VDJ RJ LNNH RP WR WLQJ GHU NDQ O¡VULYHV IUD

KLQDQGHQ )RU Sn GHQ HQH VLGH HU LGHRORJLHQ NXQ HW IDQWDVLSUR

GXNW XGHQ NDUDNWHU DI ªJ OGHQGH UHW© KYLV GHQ LNNH XGIROGHU VLJ

L HW OLY RJ Sn GHQ DQGHQ VLGH InU PHQQHVNHUV IDNWLVNH KDQGOLQJHU

NXQ NDUDNWHU DI ªUHWVOLY© GHUYHG DW GLVVH KDQGOLQJHU IRUVWnV RJ

W\GHV VRP EnUQH DI UHWOLJ LGHRORJL

0HQ PDQ NDQ LQWHUHVVHUH VLJ IRUWULQVYLV IRU GHQ HQH HOOHU

DQGHQ VLGH DI VDJHQ RJ KHUYHG RSVWnU VRQGULQJHQ PHOOHP UHWV

GRJPDWLN RJ UHWVVRFLRORJL

5HWVGRJPDWLNNHQ HOOHU MXUDHQ L V GYDQOLJ IRUVWDQG HU GHQ

IRUJUHQLQJ DI UHWVYLGHQVNDEHQ GHU LQWHUHVVHUHU VLJ IRU LGHRORJL

HQ VRP VnGDQ RJ VHU ERUW IUD GHQV NRQWDNW PHG GHW VRFLDOH OLY

-XULVWHQ EHWUDJWHU UHWWHQ VLPSHOWKHQ VRP HW nQGHOLJW LQGKROG HQ

WDQNHE\JQLQJ EHVWnHQGH DI V WQLQJHU RP ªUHWWLJKHGHU© RJ ªSOLJ

WHU© R OLJQ RJ LNNH VRP HW XGYRUWHV LDJWWDJHOLJW I QRPHQ -XUL

VWHQ EHVN IWLJHU VLJ DOHQH HU KDQ WLOE¡MHOLJ WLO DW PHQH PHG KYDG

GHU HU J\OGLJW KYDG GHU E¡U Y UH LNNH PHG KYDG GHU IDNWLVN

VNHU +DQ EHVNULYHU LNNH YLUNHOLJKHGHQ PHQ VWLOOHU NUDY WLO GHQ

$W ªDFFHSWDQWHQ HU IRUSOLJWHW WLO DW EHWDOH YHNVOHQ Sn IRUIDOGVGD

JHQ© XGWU\NNHU I HNV HW VnGDQW NUDY GHU HU J\OGLJW IRUGL GHW HU

KMHPOHW L YHNVHOORYHQ 'HW UHWWHU VLJ WLO GHQ GHU DFFHSWHUHU HQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

YHNVHO RJ WLO GRPPHUHQ GHU VNDO DIJ¡UH HQ YHNVHOVDJ PHQ VLJHU

LQWHW RP KYDG GHU IDNWLVN VNHU

0HQ IRUELQGHOVHQ PHOOHP LGHRORJL RJ OLY NDQ DOGULJ JDQVNH

RYHUVN UHV 6HOYRP MXULVWHQ LNNH LQWHUHVVHUHU VLJ IRU GHQQH

IRUELQGHOVHVOLQLH ILQGHV GHQ )RU XGHQ GHQ EOLYHU GHW L VLGVWH

DQDO\VH XPXOLJW DW IRUNODUH KYRUIRU YHNVHOORYHQ RJ GHW V\VWHP

GHQ WLOK¡UHU HU ªJ OGHQGH UHW© ,¡YULJW YLOOH HQ IUHPVWLOOLQJ DI

UHWVUHJOHUQH GHU JDQVNH Vn ERUW IUD GLVVHV XGIRUPQLQJ RJ XG

YLUNQLQJHU L GHW VRFLDOH OLY EOLYH P UNHOLJ OLYVIMHUQ 6RP YL KDU

VHW V RJ KnQGK YHV UHWVUHJOHUQH L SUDNVLV LNNH UHQW

PHNDQLVN PHQ GHUHV PHQLQJ EHVWHPPHV IRU HQ VWRU GHO XQGHU

KHQV\Q WLO GHUHV VDPIXQGVP VVLJH YLUNQLQJHU 'HW HU GHUIRU HQ

LOOXVLRQ DW WUR DW PDQ KHOW NDQ DEVWUDKHUH UHWWHQ VRP LGHRORJL

IUD UHWWHQ VRP OLY

5HWVVRFLRORJLHQ HU RPYHQGW GHQ IRUJUHQLQJ DI UHWVYLGHQVND

EHQ GHU IRUWULQVYLV LQWHUHVVHUHU VLJ IRU UHWVOLYHW 0HQ RJVn KHU

J OGHU GHW DW IRUELQGHOVHQ LNNH JDQVNH NDQ EU\GHV )RU GH IDNWL

VNH PHQQHVNHOLJH KDQGOLQJHU VRP UHWVVRFLRORJLHQ EHVN IWLJHU

VLJ PHG InU QHWRS I¡UVW GHUHV VSHFLILN UHWOLJH NYDOLILNDWLRQ GHU

YHG DW GH ªW\GHV© YHG KM OS DI GHQ UHWOLJH LGHRORJL

'HQQH YLGHQVNDEVJUHQ HU HQGQX Vn XQJ RJ XXGYLNOHW DW GHW

HU YDQVNHOLJW DW DQJLYH GH SUREOHPHU GHQ EHKDQGOHU 0DQ NDQ

L EUHG DOPLQGHOLJKHG VLJH DW GHQ EHVNULYHU RJ V¡JHU DW ILQGH

ORYP VVLJ VDPPHQK QJ L UHWVOLYHW LGHW GHU KHUYHG DQO JJHV

LQGLYLGXDOSV\NRORJLVNH VRFLDOSV\NRORJLVNH KLVWRULVNH RJ L VQ Y

UHUH IRUVWDQG VRFLRORJLVNH V\QVSXQNWHU 'HW Pn KHUYHG HULQGUHV

VRP MXVW DQI¡UW DW UHWVQRUPHUQH NXQ DQJLYHU HQ UDPPH LQGHQ

IRU KYLONHQ UHWVOLYHW XGIROGHU VLJ PHGEHVWHPW DI V GYDQHU ¡NR

QRPLVNH RJ LGHRORJLVNH IDNWRUHU VRFLDOH IRUPnO RJ VRFLDOWHRUH

WLVN LQGVLJW (W JLYHW V W DI UHWVQRUPHU I HNV DQJnHQGH VNLOVPLV

VH HOOHU DIWDOHU NDQ XGIROGH VLJ ² RP MHJ Vn Pn VLJH ªVSLOOHV© ² Sn

K¡MVW IRUVNHOOLJ YLV L GHW IDNWLVNH UHWVOLY 'HQ GHU NXQ NHQGHU

QRUPHUQH YHG LNNH PHJHW RP GHQ NRUUHVSRQGHUHQGH VRFLDOH

UHDOLWHW +YLONH VNLOVPLVVHJUXQGH SnEHUnEHV L SUDNVLV L IRUVNHOOLJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

EHIRONQLQJVODJ" +YLONHQ PXOLJKHG HU GHU IRU DW RPJn UHJOHUQH

YHG DW IDEULNHUH EHYLV RJ KYLONH V GYDQHU KDU GHU XGYLNOHW VLJ

L Vn KHQVHHQGH" +YLONHQ PRGVWDQG HOOHU YHOYLOMH P¡GHU GH IRU

VNHOOLJH VNLOVPLVVHJUXQGH IUD GRPVWROHQHV VLGH LV U L EHYLVP V

VLJ KHQVHHQGH" +YLONH DIWDOHW\SHU KDU XGIRUPHW VLJ" +YLONHQ

UROOH VSLOOHU NROOHNWLYH DIWDOHU L IRUKROG WLO LQGLYLGXHOOH" 3n OLJQHQ

GH PnGH KYRUOHGHV HU GHQ HIIHNWLYH EHVNDWQLQJ VHW L IRUKROG WLO

EHVNDWQLQJVUHJOHUQH" +YRUOHGHV HU EHIRONQLQJHQV UHWVEHYLGVWKHG

RYHUIRU VNDWWHVQ\GHUL RJ KYLONHQ UROOH VSLOOHU GHQ L GHQ IDNWLVNH

DGI UG R V Y R V Y 'HW HU VS¡UJVPnO DI GHQQH DUW PHG VLJWH Sn

GHQ NRQNUHWH OHYHQGH VRFLDOH UHWVYLUNHOLJKHG GHU VWLOOHV RJ

EHKDQGOHV L UHWVVRFLRORJLHQ

(W UHWVVRFLRORJLVN SUREOHPIHOW DI V UOLJ LQWHUHVVH HU YHNVHOVSLO

OHW PHOOHP UHW RJ VDPIXQG +YRUOHGHV IRUNODUHV UHWVIRUHVWLOOLQ

JHUQHV PRWLYHUHGH PDJW RYHU PHQQHVNHU" +YRUOHGHV RSVWnU

LQGLYLGXHOW RJ VRFLDOW GHQ LQGVWLOOLQJ DI UHVSHNW RJ O\GLJKHG

RYHUIRU J OGHQGH UHW GHU J¡U GHW PXOLJW IRU ORYJLYHUHQ DW GLUL

JHUH GHW VRFLDOH OLY" +YLONH DQGUH IDNWRUHU VSLOOHU LQG RJ V WWHU

HQ JU QVH IRU ORYJLYHUHQV PDJW" +YLONH UHDNWLRQHU Pn HQ Sn

W QNW ORYJLYQLQJVIRUDQVWDOWQLQJ DQWDJHV DW IUHPNDOGH" 2J L RP

YHQGW UHWQLQJ KYLONH VRFLDOH NU IWHU HU EHVWHPPHQGH IRU UHWWHQV

LQGKROG RJ XGYLNOLQJ" +YLONHQ UROOH VSLOOHU L Vn KHQVHHQGH ¡NR

QRPLVNH PDJWIRUKROG RJ EHIRONQLQJHQV UHWVRYHUEHYLVQLQJ" (U

UHWVXGYLNOLQJHQ HW SURGXNW DI EOLQGH NU IWHU HOOHU VSLOOHU SODQ

O JQLQJ RJ UDWLRQHO LQGVLJW HQ UROOH"

+YHU DI UHWVYLGHQVNDEHQV WR KRYHGIRUJUHQLQJHU IDOGHU LJHQ L

IRUVNHOOLJH XQGHUDIGHOLQJHU

,QGHQIRU GHQ GRJPDWLVNH OLQLH NDQ PDQ IRUXGHQ UHWVGRJPDWLN

NHQ L VQ YUHUH IRUVWDQG GHU EHVN IWLJHU VLJ PHG HW DNWXHOW UHWVV\

VWHP L HW EHVWHPW VDPIXQG I HNV QXJ OGHQGH GDQVN UHW Q YQH

UHWVKLVWRULHQ RJ GHQ VDPPHQOLJQHQGH UHWVYLGHQVNDE 'HQ I¡UVWH DI GLVVH

VWXGHUHU IRUWLGLJ J OGHQGH UHW RJ GHQV KLVWRULVNH XGYLNOLQJ 'HQ

VLGVWH V¡JHU HQWHQ YHG VDPPHQOLJQLQJ PHOOHP IRUVNHOOLJH DNWXHO

OH UHWVV\VWHPHU DW XGYLQGH HUIDULQJ RP IRUVNHOOLJH RUGQLQJHUV

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

VRFLDOH YLUNQLQJHU HOOHU RJVn YHG KLVWRULVNH VDPPHQOLJQLQJHU DW

XGILQGH GH VRFLDOH RPVW QGLJKHGHU GHU NDQ IRUNODUH DW UHWWHQ

KDU XGYLNOHW VLJ IRUVNHOOLJW L IRUVNHOOLJH VDPIXQG 6nYHO UHWV

KLVWRULHQ VRP GHQ VDPPHQOLJQHQGH UHWVYLGHQVNDE KDU HW VW UNW

VRFLRORJLVN LVO W

,QGHQIRU GHQ VRFLRORJLVNH UHWQLQJ NDQ PDQ VRQGUH PHOOHP HQ

DOPLQGHOLJ GHO GHU XQGHU DEVWUDNWLRQ IUD GHW NRQNUHWH UHWVLQG

KROG EHVN IWLJHU VLJ PHG UHWVOLYHWV DOPLQGHOLJH WU N VnVRP GHQ

PHNDQLN KYRULJHQQHP UHWVUHJOHUQH SnYLUNHU PHQQHVNHUV KDQG

OHPnGH HOOHU UHWWHQV VDPVSLO PHG DQGUH VRFLDOH NU IWHU RJ IRU

VNHOOLJH VSHFLHOOH GHOH GHU NRUUHVSRQGHUHU PHG WLOVYDUHQGH VSH

FLHOOH UHWVRPUnGHU VnVRP NULPLQRORJLHQ GHU NRUUHVSRQGHUHU

PHG NULPLQDOUHWWHQ RJ VWXGHUHU GHQ NULPLQHOOH DGI UG RJ GH

LQGLYLGXHOOH RJ VRFLDOH IDNWRUHU GHU EHWLQJHU GHQ GHQ SROLWLVNH

YLGHQVNDE GHU NRUUHVSRQGHUHU PHG IRUIDWQLQJVUHWWHQ RJ VWX

GHUHU GHW SROLWLVNH OLY HOOHU LQWHUQDWLRQDO UHODWLRQV GHU NRUUHVSRQ

GHUHU PHG IRONHUHWWHQ R V Y

1 UPHUH RP UHWVGRJPDWLN L VQ YUHUH IRUVWDQG MXUD

'HW Pn Y UH HQ WU¡VW DW GHQ GHU JLYHU VLJ WLO DW VWXGHUH MXUD VRP

XQLYHUVLWHWVIDJ LNNH VNDO EHVN IWLJH VLJ PHG UHWVYLGHQVNDE L DOOH

GH RPWDOWH IRUJUHQLQJHU PHQ L GHW Y VHQWOLJH NXQ PHG GHQ

GRJPDWLVNH UHWVYLGHQVNDE L VQ YUHUH IRUVWDQG +YDG JnU Vn

GHQQH XG Sn"

)¡UVW RJ IUHPPHVW Sn HQ V\VWHPDWLVN IUHPVWLOOLQJ DI GHQ J O

GHQGH UHW UHWVYLGHQVNDE GH OHJH ODWD

6\VWHPHWV Y UGL Pn V¡JHV Sn IOHUH IURQWHU 'HW HU IRU GHW

I¡UVWH HQ EHWLQJHOVH IRU HQ YLV RYHUVNXHOLJKHG RJ VLPSHOKHG

XGHQ KYLONHQ GHW YLOOH Y UH XPXOLJW DW RULHQWHUH VLJ L GHW XPnGHOLJ

YLGWO¡IWLJH UHWVVWRI /LJHVRP PDQ NXQ YLOOH KDYH ULQJH Q\WWH DI HW

ELEOLRWHN KYLV LNNH E¡JHUQH YDU RSVWLOOHW RJ NDWDORJLVHUHW HIWHU

HW V\VWHP VnOHGHV YLOOH RJVn HQ WLOI OGLJ RJ SODQO¡V IUHPVWLOOLQJ

DI J OGHQGH UHW Y UH XWMHQOLJ VRP NXQGVNDEVNLOGH IRU GHQ GHU

V¡JHU RSO\VQLQJ RP HW EHVWHPW VS¡UJVPnO (Q HOOHU DQGHQ Q¡JOH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

HU Q¡GYHQGLJ RP PDQ LNNH VNDO IRUWDEH VLJ L NDRWLVN YLUYDU

'HUQ VW HU V\VWHPHW EDVLV IRU GHQ DUEHMGVGHOLQJ GHU L KYHUW IDOG

L YRUH GDJH HU Q¡GYHQGLJ IRU DW EHPHVWUH VWRIIHW 6\VWHPHW \WUHU

VLJ L Vn KHQVHHQGH VRP RSGHOLQJ DI UHWVYLGHQVNDEHQ L IRUVNHOOLJH

IDJ HOOHU GLVFLSOLQHU GHU G\UNHV DI KYHU VLQH VSHFLDOLVWHU RJ DI

VSHMOHU VLJ L WLOVYDUHQGH O UHVWROH YHG GH YLGHQVNDEHOLJH O UHDQ

VWDOWHU (QGHOLJ RJ LNNH PLQGVW KDU V\VWHPDWLVHULQJHQ ² QnU GHQ

KYLOHU Sn Y VHQWOLJH HOOHU UHOHYDQWH NULWHULHU ² KHXULVWLVN Y UGL IRU

VHOYH GHQ YLGHQVNDEHOLJH DQDO\VH DI UHWVVWRIIHW 'HQ V\VWHPDWLVNH

XGYLNOLQJ HU HJQHW WLO DW VWLOOH IUXJWEDUH SUREOHPHU RJ nEQH ¡MQHQH

IRU OLJKHGHU RJ IRUVNHOOH GHU HOOHUV YDU IRUEOHYQH XSnDJWHGH

6nOHGHV KDU I HNV GLVNXVVLRQHQ RP KYRUYLGW RSKDYVUHWWHQ V\VWH

PDWLVN NDQ KHQI¡UHV XQGHU HMHQGRPVUHWWHQ YLUNHW DQVSRUHQGH

WLO HQ IRUG\EHW DQDO\VH DI RSKDYVUHWWHQV NDUDNWHU 'HVXGHQ JnU

V\VWHPDWLNNHQ KnQG L KnQG PHG HQ IUXJWEDU JHQHUDOLVHULQJ 9HG

DW VDPPHQVWLOOH HQVDUWHGH UHWVIRUKROG L HQ YLV GLVFLSOLQ V¡JHU

PDQ XQGHU DEVWUDNWLRQ IUD GH HQNHOWH IRUKROGV V UHJHQKHGHU

DW XGVNLOOH I OOHV SUREOHPHU RJ L HQ DOPLQGHOLJ GHO IUHPVWLOOH GH

UHWVUHJOHU GHU HU I OOHV IRU GHW EHKDQGOHGH RPUnGH , HW HQGQX

K¡MHUH DEVWUDNWLRQVSODQ OLJJHU GH JUXQGV WQLQJHU RJ LGHHU GHU

XGWU\NNHU GRPLQHUHQGH YXUGHULQJHU LQGHQIRU GHW SnJ OGHQGH

UHWVRPUnGH RJ VRP XGHQ DW NXQQH WDJHV VRP HJHQWOLJH UHWVUHJ

OHU VSLOOHU HQ EHW\GHOLJ UROOH YHG UHWWHQV IRUWRONQLQJ ªcQGHQ© L

IRUPXHUHWWHQ HU HQ DQGHQ HQG L IDPLOLHUHWWHQ HQ DQGHQ L DU

EHMGVUHWWHQ HQG L GHQ IRUPXHUHWOLJH REOLJDWLRQVUHW R V Y

0HQ KHUPHG HU GRNWULQHQV UROOH LNNH XGVSLOOHW 'H MXULGLVNH

IRUIDWWHUH VHU GHW RJVn VRP GHUHV RSJDYH DW WDJH VWLOOLQJ WLO Vn

GDQQH IRUWRONQLQJVVS¡UJVPnO VRP NDQ W QNHV DW RSVWn L SUDNVLV

UHWVYLGHQVNDE GH VHQWHQWLD IHUHQGD 'HUYHG IRUHJULEHU GH GRP

VWROHQHV YLUNVRPKHG RJ GHUHV YLUNH KDU IRU Vn YLGW NDUDNWHU DI

EHJUXQGHGH UnG RJ YHMOHGQLQJHU IRU GRPPHUQH MIU RYI V

'HQQH VLGH DI GRNWULQHQ HU LNNH DI UHQW YLGHQVNDEHOLJ NDUDNWHU

LGHW DO IRUWRONQLQJ VRP WLGOLJHUH IRUNODUHW KYLOHU Sn YXUGHULQJV

IRUXGV WQLQJHU DI PHUH HOOHU PLQGUH VXEMHNWLY QDWXU 'HQ YLGHQ

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

VNDEHOLJH LQGVDWV OLJJHU L GHQ EHJUXQGHOVH GHU XG IUD YLVVH YXU

GHULQJHU JLYHV WLO IRUVYDU IRU HQ YLV IRUWRONQLQJ RJ GHQQH EH

JUXQGHOVH NDQ VRP RJVn RPWDOW WLGOLJHUH EHVWn L XGUHGQLQJHU DI

IRUVNHOOLJ VODJV DI VDPPHQK QJHQ L ORYJLYQLQJHQ DI WHQGHQVHU

L GRPVSUDNVLV DI KLVWRULVNH VDPPHQK QJ DI ORYHQV IRUDUEHMGHU

RJ LV U DI GH EHU¡UWH LQWHUHVVHNRQVWHOODWLRQHU RJ GHQ HQH HOOHU

GHQ DQGHQ O¡VQLQJV YLUNQLQJHU L IRUKROG WLO GLVVH 3n GHQQH PnGH

ELGUDJHU GRNWULQHQ WLO DW J¡UH UHWVXG¡YHOVHQ PHUH VHHQGH 'HQ

V¡JHU L YLGHVW XGVWU NQLQJ DW XQGHUE\JJH GRPPHUHQV PHUH

I¡OHOVHVEHVWHPWH RJ VSRQWDQH UHDNWLRQ PHG UDWLRQHOOH RYHUYHMHO

VHU EDVHUHW L V\VWHPDWLVNH XQGHUV¡JHOVHU (Q MXULGLVN IRUIDWWHU

VYLJWHU HQ YLGHQVNDEHOLJ RSJDYH KYLV KDQ VLPSHOWKHQ SnEHUnEHU

VLJ VLQ UHWVI¡OHOVH +DQV O UH InU GD NDUDNWHU DI HQ IRUN\QGHOVH

HW SRVWXODW RJ WDEHU L FKDQFH IRU DW SnYLUNH GRPVWROHQH +YRU

IRU VNXOOH HQ GRPPHU WDJH PHUH KHQV\Q WLO KU 1 1 V UHWVI¡OHOVH

HQG WLO VLQ HJHQ"

9LGHQVNDEHOLJ UHGHOLJKHG NU YHU DW GHQ MXULGLVNH IRUIDWWHU Vn

YLGW PXOLJW NODUJ¡U VLJ VLQH VXEMHNWLYW EHWLQJHGH YXUGHULQJV

IRUXGV WQLQJHU RJ GHUYHG KROGHU XGH IUD KLQDQGHQ KYDG GHU HU

KDQV SHUVRQOLJH VWDQGSXQNW RJ KYDG GHU NDQ J¡UH NUDY Sn GHQ

YLGHQVNDEHOLJH VDQGKHGV DOPHQJ\OGLJKHG 2IWH VNHU GHWWH GRJ

LNNH 'HW GHU NDOGHV HW ªUHDOW KHQV\Q© YLO RIWH Y UH HQ VDPPHQ

VPHOWQLQJ DI HQ YXUGHULQJ RJ HQ XGUHGQLQJ DI HQ YLUNHOLJKHGV

VDPPHQK QJ

(QGHOLJ EHVN IWLJHU GRNWULQHQ VLJ RJVn PHG ORYJLYQLQJVSUR

EOHPHU UHWVYLGHQVNDE GH OHJH IHUHQGD RJ KDU IRU Vn YLGW NDUDNWHU

DI EHJUXQGHGH UnG RJ YHMOHGQLQJHU IRU ORYJLYHUHQ 0HG GHQ IRU

VNHO GHU I¡OJHU DI DW ORYJLYHUHQ HU Vn PHJHW IULHUH VWLOOHW HQG GRP

PHUHQ L VLQ UHWVVNDEHQGH YLUNVRPKHG J OGHU KHURP SULQFLSLHOW

GHW VDPPH VRP PHG KHQV\Q WLO UnGJLYQLQJ GH VHQWHQWLD IHUHQGD

2P UHWVV\VWHPHW

'HQ LQGGHOLQJ DI UHWVVWRIIHW L IRUVNHOOLJH IDJ HOOHU GLVFLSOLQHU GHU

KDU YXQGHW K YG L 'DQPDUN VRP L¡YULJW Sn NRQWLQHQWHW KYLOHU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

LNNH Sn UDWLRQHOOH SULQFLSSHU PHQ Sn HQ KLVWRULVN WUDGLWLRQ GHU

JnU WLOEDJH WLO 5RPHUUHWWHQ 5RPHUQH GHOWH GHW KHOH UHWVVWRI L

RIIHQWOLJ RJ SULYDW UHW RJ GHQ VLGVWH LJHQ L SHUVRQHUQHV UHW

WLQJHQHV UHW RJ DNWLRQHUQHV UHW SURFHV 7LQJHQHV UHW HU VHQHUH

EOHYHW RSO¡VW L WLQJVUHWWHQ GHU DQJnU GH XPLGGHOEDUH UnGLJKHGVUHW

WLJKHGHU RYHU WLQJ RJ REOLJDWLRQVUHWWHQ GHU DQJnU IRUGULQJHU PRG

HQ SHUVRQ RJ L¡YULJW U NNHU YLGHUH HQG NUDY Sn WLQJ HOOHU WLQJOLJH

\GHOVHU 7LQJVUHW RJ REOLJDWLRQVUHW VDPOHV JHUQH XQGHU EHWHJQHO

VHQ IRUPXHUHWWHQ 8QGHU SULYDWUHWWHQ IDOGHU YLGHUH SHUVRQUHWWHQ

IDPLOLHUHWWHQ RJ DUYHUHWWHQ +HUPHG HU GHW NODVVLVNH UHSHUWRLUH XG

W¡PW , Q\HUH WLG KDU GHU XGYLNOHW VLJ UHWVRPUnGHU VRP URPHUQH

LNNH NHQGWH RJ VRP PDQ KDU KDIW VY UW YHG DW SODFHUH LQGHQIRU

GHW DQJLYQH VNHPD 'HW GUHMHU VLJ RP GHQ UHWVEHVN\WWHOVH GHU

\GHV NXQVWQHUH IRUIDWWHUH RSILQGHUH HOOHU DQGUH WLO DW Q\GH IUXJ

WHQ DI GHUHV DUEHMGH VDPW RP IRUVNHOOLJH UHWWLJKHGHU WLO Y UQ IRU

NHQGHWHJQ L HUKYHUYVOLYHWV NRQNXUUHQFH 'LVVH UHWVGDQQHOVHU

VDPPHQIDWWHV XQGHUWLGHQ XQGHU QDYQ DI XGHOXNNHQGH HUKYHUYVUHWWLJ

KHGHU LPPDWHULDOUHWWHQ HOOHU OLJQHQGH

'HQQH V\VWHPDWLN HU L PDQJH KHQVHHQGHU DQJULEHOLJ RJ XKHQ

VLJWVP VVLJ 'HW Pn LPLGOHUWLG DQVHV IRU KnEO¡VW DW SU¡YH DW

HUVWDWWH GHQ PHG HQ PHUH UDWLRQHO $OOLJHYHO YLO GHW IRU DW IRUVWn

VDPPHQK QJHQ L UHWVV\VWHPHW Y UH DI Y UGL DW XQGHUNDVWH GH

IXQGDPHQWDOH LQGGHOLQJHU HQ NULWLN

2IIHQWOLJ UHW RJ SULYDW UHW

8QGHU GHQ RIIHQWOLJH UHW SOHMHU PDQ DW LQGEHIDWWH VWDWVIRUIDW

QLQJVUHW VWDWVIRUYDOWQLQJVUHW VWUDIIHUHW RJ SURFHV 1X HU GHU QD

WXUOLJYLV LQWHW WLO KLQGHU IRU DW DQYHQGH XGWU\NNHW ªRIIHQWOLJ UHW©

VRP HQ VLPSHO VDPOHEHWHJQHOVH IRU GH Q YQWH GLVFLSOLQHU 0HQ

GHW Pn EHVWULGHV DW GH KDU VnGDQQH Y VHQWOLJH WU N WLOI OOHV DW

PDQ Sn JUXQGODJ KHUDI NDQ IRUHQH GHP XQGHU HW I OOHV EHJUHE

RJ J¡UH VRQGULQJHQ PHOOHP RIIHQWOLJ UHW RJ SULYDW UHW WLO GHQ

JUXQGO JJHQGH LQGGHOLQJ DI UHWVVWRIIHW 'H IRUVNHOOLJH IRUV¡J

PDQ KDU JMRUW Sn DW RSVWLOOH HW I OOHV NULWHULXP IRU GHQ RIIHQWOLJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

UHW HU IRUPHQWOLJ DOOH XKROGEDUH 'HW HU GD RJVn V\PSWRPDWLVN

DW PDQ DOGULJ KDU JMRUW QRJHW IRUV¡J Sn DW VNDEH HQ DOPLQGHOLJ

GHO I OOHV IRU GHQ VnNDOGWH RIIHQWOLJH UHWV IRUVNHOOLJH GLVFLSOLQHU

(W KROGEDUW EHJUHE RP RIIHQWOLJ UHW NDQ YLQGHV PHG XGJDQJV

SXQNW L EHJUHEHW RIIHQWOLJ P\QGLJKHG 'HWWH EHW\GHU HQ NRPSH

WHQFH G Y V HQ PDJW WLO DW VNDEH UHW JHQQHP GHUSn UHWWHGH WLO

NHQGHJLYHOVHU GHU HU JLYHW WLO YDUHWDJHOVH LNNH DI HJQH PHQ DW

GHW VWDWVOLJH I OOHVVNDEV LQWHUHVVHU 2JVn LQGHKDYHUHQ DI VnGDQ

NRPSHWHQFH RIWH HW RUJDQ VDPPHQVDW DI IOHUH SHUVRQHU I HNV

IRONHWLQJHW NDOGHV HQ RIIHQWOLJ P\QGLJKHG 'HQ RIIHQWOLJH UHW

NDQ GD GHILQHUHV VRP UHWWHQ RP GH RIIHQWOLJH P\QGLJKHGHUV

UHWVVWLOOLQJ GHUHV VDPPHQV WQLQJ NRPSHWHQFH RJ SOLJWHU 'HQ

RPIDWWHU VWDWVIRUIDWQLQJVUHWWHQ RJ VWDWVIRUYDOWQLQJVUHWWHQ 'HU HU

LQJHQ SULQFLSLHO JU QVH PHOOHP GLVVH WR GLVFLSOLQHU 'HQ WUDGLWLR

QHOOH VNLOOHOLQLH HU EORW XGWU\N IRU DW PDQ L VWDWVIRUIDWQLQJVUHWWHQ

EHKDQGOHU GH ¡YHUVWH VWDWVRUJDQHU PHGHQV GH XQGHURUGQHGH

KHQYLVHV WLO VWDWVIRUYDOWQLQJVUHWWHQ *U QVHQ HU LNNH VNDUS

'HILQHUHW Sn GHQQH PnGH EOLYHU GHQ RIIHQWOLJH UHW HW YHODIJU Q

VHW RPUnGH 'HQV V USU J OLJJHU L DW GHQ KDQGOHU RP GH RIIHQWOL

JH P\QGLJKHGHU 'HWWH J OGHU GHULPRG LNNH RP GH DQGUH GLVFLSOL

QHU GHU WUDGLWLRQHOW KHQUHJQHV WLO GHQ RIIHQWOLJH UHW

.ULPLQDOUHWWHQ DQJnU ERUJHUQHV UHWVIRUKROG 'H VWUDIIHUHWOLJH

QRUPHU DQJLYHU HQ V UOLJ VDQNWLRQ WLO Y UQ I HNV IRU HMHQGRP

UH RJ OLY 'H DGVNLOOHU VLJ SULQFLSLHOW LNNH IUD HUVWDWQLQJVUHWWHQ

VRP LQJHQ KDU YLOOHW KHQUHJQH WLO GHQ RIIHQWOLJH UHW (MHQGRP

I HNV Y UQHV L OLJH JUDG JHQQHP VWUDI IRU W\YHUL RJ HUVWDWQLQJ IRU

EHVNDGLJHOVH 6WUDIIHUHWWHQ NDQ NXQ L GHQ IRUVWDQG NDUDNWHULVHUHV

VRP ªRIIHQWOLJ© DW SnWDOHQ XG¡YHV LNNH DI GH SULYDWH L HJHQ

LQWHUHVVH PHQ DI RIIHQWOLJH P\QGLJKHGHU VRP HPEHGVSOLJW 0HQ

GHW HU NODUW DW GHQQH ªRIIHQWOLJKHG© HU QRJHW JDQVNH DQGHW HQG

GHQ GHU NHQGHWHJQHU VWDWVUHWWHQ

'HUQ VW HU GHU HQ VWRU P QJGH ORYH GHU L DOPLQGHOLJKHG EH

WHJQHV VRP RIIHQWOLJUHWOLJH RJ KHQUHJQHV WLO GHQ VSHFLHOOH IRUYDOW

QLQJVUHW I HNV IRUV¡UJHOVHVORYH RJ VRFLDOH IRUVLNULQJVORYH ORYH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

RP VNDWWHU RJ DIJLIWHU DUEHMGHUORYJLYQLQJ ODQGERORYH V¡IDUWV

RJ ILVNHULORYH Q ULQJVORYH ORYH RP NRQWURO PHG LPSRUW RJ

HNVSRUW SULVORYH WUDILN RJ YHMORYH E\JQLQJV RJ EUDQGY VHQV

ORYH VXQGKHGVORYH ORYH RP P¡QW PnO RJ Y JW P P $IJ¡UHQ

GH IRU DW GLVVH ORYH DQVHV IRU RIIHQWOLJUHWOLJH HU LV U GHQ RP

VW QGLJKHG DW GHQ SULYDWHV UHWVVWLOOLQJ KHU L YLGW RPIDQJ LNNH HU

EHVWHPW XPLGGHOEDUW YHG ORY DOPLQGHOLJH UHWVUHJOHU PHQ IRU

XGV WWHU HQ PHOOHPNRPPHQGH NRQNUHW IRUYDOWQLQJVDNW L IRUP

DI WLOODGHOVH EHYLOOLQJ GLVSHQVDWLRQ JRGNHQGHOVH HOOHU SnO J

+HUYHG SU JHV GLVVH OLYVIRUKROG DI GHW RIIHQWOLJHV HQVLGLJH DXWRULWDWL

YH NRQNUHWH UHWVIDVWV WWHOVH L PRGV WQLQJ WLO GHQ GHU VNHU YLD GHQ

SULYDWH DIWDOH SDUWVDXWRPRQL

+YDG HQGHOLJ SURFHVVHQ DQJnU ² ERUWVHW IUD GH GHOH GHU YHGU¡UHU

GRPVWROHQHV RUJDQLVDWLRQ RJ NRPSHWHQFH ² HU GHW HQGQX YDQ

VNHOLJHUH DW IRUVWn XG IUD KYLONHW V\QVSXQNW GHWWH UHWVRPUnGH

DQVHV IRU DW WLOK¡UH GHQ RIIHQWOLJH UHW 6WRUH GHOH DI SURFHVVHQ

I HNV EHYLVUHJOHUQH RJ GHQ PDWHULHOOH VNLIWHUHW ODGHU VLJ LNNH

VNLOOH IUD GHW GHU HOOHUV DQVHV IRU SULYDW UHW +YDG VHOYH UHJOHUQH

RP VDJHQV JDQJ IRU UHWWHQ DQJnU V\QHV WDQNHQ RP GHUHV RIIHQW

OLJUHWOLJH NDUDNWHU DW EHUR Sn HQ XNODU IRUHVWLOOLQJ RP DW GHU JHQ

QHP GLVVH HWDEOHUHV HW UHWVIRUKROG WLO GHW RIIHQWOLJH 'HW YLUNHOLJH

IRUKROG HU DW LDJWWDJHOVH DI GLVVH IRUVNULIWHU HU HQ \GHUOLJHUH

EHWLQJHOVH XG RYHU GH PDWHULHOOH UHWVIDNWD IRU RSQnHOVH DI GRP

RJ HNVHNXWLRQ 'LVVH IRUVNULIWHU VOXWWHU VLJ WLO GH PDWHULHOOH UHJOHU

RP GHW XQGHUOLJJHQGH UHWVIRUKROG RJ GHU HU LQJHQ DQOHGQLQJ WLO

DW DQVH GHP L K¡MHUH JUDG IRU ªRIIHQWOLJUHWOLJH© HQG GHW XQGHUOLJ

JHQGH IRUKROG

0DWHULHO UHW VDQNWLRQVUHW RJ SURFHV

'HW IUHPJnU DI GHW IRUHJnHQGH DW GHW HU PLVYLVHQGH DW NDUDNWHUL

VHUH VWUDIIHUHW RJ SURFHV VRP EHVWDQGGHOH DI ªRIIHQWOLJ UHW© 'LVVH

GLVFLSOLQHUV SODFHULQJ L UHWVV\VWHPHW Pn IRUNODUHV Sn DQGHQ PnGH

)RUNODULQJHQ Pn V¡JHV L QRJHW UHQW IUHPVWLOOLQJVWHNQLVN +YLV

PDQ EHWUDJWHU HQ HOOHU DQGHQ UHWVUHJHO GHU UHWWHU VLJ WLO ERUJHUQH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

I HNV GHQ UHJHO DW WUDVVDWHQ YHG DFFHSWHQ IRUSOLJWHU VLJ WLO DW

EHWDOH YHNVOHQ Sn IRUIDOGVGDJHQ YLO PDQ RSGDJH DW GHQ HJHQWOLJ

NXQ XGJ¡U HW IUDJPHQW DI HQ VW¡UUH VDPPHQK QJ )RU IXOGVW Q

GLJW DW EHVNULYH YHNVHODFFHSWDQWHQV UHWVVWLOOLQJ HU GHW QHPOLJ

LNNH QRN DW VLJH DW KDQ HU SOLJWLJ DW EHWDOH YHNVOHQ Sn IRUIDOGVGD

JHQ 0DQ PnWWH RJVn DQJLYH KYLONHQ VDQNWLRQ KDQ XGV WWHU VLJ

IRU GHUVRP KDQ LNNH EHWDOHU RJ L KYLONHQ UHWOLJ SURFHGXUH

GHQQH VDQNWLRQ NDQ JHQQHPI¡UHV $I IUHPVWLOOLQJVWHNQLVNH JUXQ

GH HU GHW QX ² GD VDQNWLRQHUQH RJ SURFHGXUHQ RIWH YLO Y UH GH

VDPPH IRU IRUVNHOOLJH XQGHUOLJJHQGH KDQGOHIRUVNULIWHU ² KHQ

VLJWVP VVLJW DW RSVSOLWWH UHWVIRUKROGHWV EHVNULYHOVH L WUH OHG

VnOHGHV DW PDQ L pQ DIGHOLQJ DQJLYHU KYDG PDQ Pn RJ LNNH Pn

L HQ DQGHQ KYLONH UHWOLJH VDQNWLRQHU PDQ XGV WWHU VLJ IRU KYLV

PDQ KDQGOHU KHULPRG RJ L HQ WUHGLH KYRUOHGHV UHDNWLRQHQ IDVW

V WWHV RJ JHQQHPI¡UHV , RYHUHQVVWHPPHOVH KHUPHG NDQ PDQ

VRQGUH PHOOHP

'HQ SULP UH HOOHU PDWHULHOOH UHW GHU DQJLYHU GHQ SOLJWP V

VLJH DGI UG GHU XGNU YHV DI ERUJHUQH +HUPHG HU GH Q¡GYHQGL

JH PHQ LNNH GH WLOVWU NNHOLJH EHWLQJHOVHU DQJLYHW IRU GRPI OGHO

VH RJ WYDQJVIRUDQVWDOWQLQJHU 'LVVH UHJOHU HU GHP GHU XPLGGHO

EDUW LQWHUHVVHUHU ERUJHUQH )RU VHOY RP GH LNNH HU IXOGVW QGLJH

LGHW GHU MR KHUPHG LNNH HU VDJW QRJHW RP KYDG GHU VNHU L WLOI O

GH DI GHUHV RYHUWU GHOVH KDU GH GRJ GHQ VWRUH EHW\GQLQJ DW

PDQ YHG DW GHQ GHU LNNH NU QNHU GLVVH UHJOHU HU Sn GHQ VLNUH

VLGH GHW HU XGHOXNNHW DW KDQV KDQGOHPnGH NDQ DII¡GH UHWOLJH

UHDNWLRQHU

'HQ VHNXQG UH UHW HOOHU VDQNWLRQVUHWWHQ GHU IUHPVWLOOHU GH

IRUVNHOOLJH VDQNWLRQHU GHU YHG GRP NDQ EULQJHV WLO DQYHQGHOVH

PRG GHQ GHU NU QNHU GHQ PDWHULHOOH UHW RJ GH Q UPHUH EHWLQ

JHOVHU KHUIRU +HUXQGHU IDOGHU LV U HUVWDWQLQJVUHWWHQ RJ VWUDI

IHUHWWHQ 'HW HU YLJWLJW DW IRUVWn DW EHJJH GLVVH GLVFLSOLQHU HU

XVHOYVW QGLJH L GHQ IRUVWDQG DW GH IRUXGV WWHU XGWU\NNHOLJH HOOHU

VWLOWLHQGH UHJOHU RP SOLJWVWULGLJ KDQGOHPnGH RYHUIRU YLVVH JRGHU

5HJOHUQH RP HUVWDWQLQJ IRU WLQJEHVNDGLJHOVH RJ GH VWUDIIHUHWOLJH

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


5HW VRP WHNQLN NXQVW RJ YLGHQVNDE

UHJOHU RP IRUPXHIRUEU\GHOVHU IRUXGV WWHU VnOHGHV SULP UH

UHJOHU RP HMHQGRPVIRUGHOLQJHQ 'HW VWUDIIHUHWOLJH EHJUHE W\YHUL

I HNV IRUXGV WWHU UHJOHU RP HMHQGRPVUHW 'HW HU GRJ LNNH DOWLG

GHQQH RSGHOHQGH IUHPVWLOOLQJVWHNQLN I¡OJHV 7LO GH VWUDIIHUHWOLJH

UHJOHU RP VWUDI IRU PDQGGUDE VYDUHU I HNV LQJHQ XGWU\NNHOLJH

UHJOHU RP DW GHW HU IRUEXGW DW VOn LKMHO /RYJLYHUHQ KDU ¡MHQV\Q

OLJ IXQGHW GHWWH Vn VHOYI¡OJHOLJW DW KDQ LNNH KDU DQVHW GHW Q¡G

YHQGLJW DW XGWDOH GHW PHQ LQGVNU QNHW VLJ WLO DW DQJLYH KYRUOH

GHV GHQ GHU EHJnU PDQGGUDE VNDO VWUDIIHV

'HQ WHUWL UH UHW HOOHU SURFHVVHQ GHU DQJLYHU GH Q UPHUH

EHWLQJHOVHU IRU DW GRP NDQ RSQnV RJ IXOGE\UGHV KHUXQGHU LV U

UHJOHUQH RP SnWDOH EHYLV RJ VDJVEHKDQGOLQJ IRU GRPVWROH RJ

HNVHNXWLYH P\QGLJKHGHU

6RQGULQJHU LQGHQIRU GHQ PDWHULHOOH UHW

'HW GHU L GHW IRUHJnHQGH HU NDOGW GHQ PDWHULHOOH UHW VYDUHU L

KRYHGVDJHQ WLO KYDG GHU WUDGLWLRQHOW NDOGHV SULYDWUHWWHQ ,QGHQ

IRU GHQQH NDQ GHU XGVRQGUHV HQ U NNH W\SLVNH UHWVRPUnGHU

KYHUW NDUDNWHULVHUHW YHG YLVVH V UHJHQKHGHU YHG GH OLYVIRUKROG

GH DQJnU RJ GHUHV UHWOLJH UHJXOHULQJ 'HW HU Sn VnGDQW JUXQGODJ

GHQ WUDGLWLRQHOOH VRQGULQJ PHOOHP WLQJVUHW REOLJDWLRQVUHW IRU

PXHUHW SHUVRQUHW IDPLOLHUHW DUYHUHW RJ LPPDWHULDOUHW HU RS

E\JJHW 'HW Pn LPLGOHUWLG EHP UNHV DW KHOH GHQ PDWHULHOOH UHW

ODQJWIUD HU XGW¡PW KHUPHG RJ LV U DW GH KHQV\Q RJ NULWHULHU GHU

OLJJHU WLO JUXQG IRU LQGGHOLQJHQ LNNH HU JHQQHPI¡UW NRQVHNYHQW

'HW HU I HNV LQGO\VHQGH DW IDPLOLHUHWWHQ RJ DUYHUHWWHQ IRU HQ

PHJHW VWRU GHOV YHGNRPPHQGH HU DI IRUPXHUHWOLJW LQGKROG 0DQ

Pn L YLUNHOLJKHGHQ HUNHQGH DW GHQ J QJVH IDJLQGGHOLQJ HU DI

PHJHW YLONnUOLJ NDUDNWHU RJ HJHQWOLJ NXQ OHYHU YLGHUH L NUDIW DI

WUDGLWLRQHQ RJ GHQ UHQW XGYRUWHV Q¡GYHQGLJKHG DI HQ DUEHMGVGH

OLQJ LQGHQIRU IDNXOWHWHUQH 1HWRS GHQQH DUEHMGVGHOLQJ NQ\WWHW

WLO IRUVNHOOLJH O UHVWROH J¡U GHW WLO HQ Q VWHQ XPXOLJ RSJDYH DW

V¡JH HQ PHUH KHQVLJWVP VVLJ V\VWHPDWLN JHQQHPI¡UW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


1DWXUUHW FRQWUD UHWVSRVLWLYLVPH

1DWXUUHWVUHQDLVVDQFHQ

'D YDQGHQH WUDN VLJ WLOEDJH HIWHU +LWOHUV V\QGIORG EOHY W\VNH

MXULVWHU JUHEHW DI HQ EHY JHOVH GHU Sn UHWWHQV RJ UHWVILORVRILHQV

RPUnGH NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP HW VLGHVW\NNH WLO EHY JHOVHQ

0RUDOVN 2SUXVWQLQJ 0HG HQWRQLJ EHJHMVWULQJ EHNHQGWH PDQ

IRUWLGHQV V\QGHU UHWVSRVLWLYLVPHQ GHU XQGHU VORJDQ·HW *HVHW] LVW

*HVHW] KDYGH VO¡YHW W\VNH MXULVWHUV IRUVWnHOVH DI UHWVLGHHQV HYLJ

J\OGLJH NUDY RJ ELGUDJHW WLO GHQ PRGVWDQGVO¡VH NDSLWXODWLRQ RYHU

IRU +LWOHUUHJLPHWV XPHQQHVNHOLJKHG 0HG VDPPH EHJHMVWULQJ

IRUN\QGWH PDQ GHW JHQIXQGQH LGHDO WURHQ Sn DW ªGHU ILQGHV HQ

UHW GHU HU RV PHGI¡GW RJ ERU L VWMHUQHUQH HQ XVNUHYHQ ORY HQ

HYLJ XU UHW HQ OH[ DHWHUQD GHU KDU VLQ URG LNNH L PHQQHVNHUV YHN

VOHQGH YLOMH PHQ L GHW WUDQVFHQGHQWDOH RJ DEVROXWWH L HW K¡MHVWH

Y VHQV YLOMH L *XG © 'HWWH WHPD JHQWDJHV L PDQJIROGLJH YDULD

WLRQHU XGVDW L UHOLJL¡VH PHWDI\VLVNH HOOHU WUDQVFHQGHQWDOILORVRIL

VNH WRQHDUWHU ª5HWWHQV IDVWH NOLSSHJUXQG© HU EOHYHW YDNOHQGH RJ

JOLGHQGH 'HW HU GHUIRU GHQ VWRUH RSJDYH IRU YRU WLGV UHWVILORVRIL

DW IULJ¡UH VLJ IUD HQ W QNHQ IRU KYLONHQ GHW KHQVLJWVP VVLJH HU

K¡MHVWH Y UGL RJ ILQGH WLOEDJH WLO GH DEVROXWWH PnOHVWRNNH RJ

JHQRSUHWWH UHWWHQV WDEWH IRUELQGHOVH PHG V GHOLJKHGHQ

7LGVVNULIW IRU 5HWWVYLWHQVNDS V ² $ SURSRV 1DWXUUHFKW RGHU

5HFKWVSRVLWLYLVPXV" +HUDXVJHJHEHQ YRQ :HUQHU 0DLKRIHU +HUPDQQ *HQWQHU

9HUODJ %DG +RPEXUJ YRU GHU +|KH V

$GROI 6 VWHUKHQQ L GHW RYHQIRU DQJLYQH Y UN V

$ VW MIU

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


1DWXUUHW FRQWUD UHWVSRVLWLYLVPH

%HY JHOVHQ VDYQHU LNNH HQ GUDPDWLVN RPYHQGHOVHVHIIHNW 'HW

YDU QHPOLJ HQ DI GH In RYHUOHYHQGH RJ KMHPPHEOLYHQGH DI I¡U

+LWOHUWLGHQV OHGHQGH UHWVILORVRIIHU *HRUJ 5DGEUXFK GHU WLGOL

JHUH KDYGH IRUN\QGW HQ KLVWRULVN UHODWLYLVWLVN NXOWXUILORVRIL RJ

K YGHW DW UHWVVLNNHUKHG PnWWH Jn IRUXG IRU UHWI UGLJKHG GHU QX

JLN L VSLGVHQ IRU EHY JHOVHQ RJ L WR DIKDQGOLQJHU GHU YDNWH

XK\UH LQWHUHVVH RJ RSVLJW EHNHQGWH VLQ RPYHQGHOVH WLO HQ UHOL

JL¡VW IXQGHUHW QDWXUUHW

'HW Y UN GHU RYHQIRU HU Q YQW VRP DQOHGQLQJ WLO Q UY UHQGH

DIKDQGOLQJ JLYHU HW VW UNW PHQ PHJHW PRQRWRQW ELOOHGH DI GHQ

W\VNH QDWXUUHWVGLVNXVVLRQV XGYLNOLQJ 8GJLYHUHQ KDU

KHUL VDPOHW WLGVVNULIWVDIKDQGOLQJHU GHU DOOH Sn HW SDU HQNHOWH

XQGWDJHOVHU Q U JnU LQG IRU QDWXUUHWVILORVRILHQ 'HQQHV JUXQG

ODJ HU L GH IOHVWH WLOI OGH DI UHOLJL¡V QDWXU , VS¡UJVPnOHW RP GH

¡YHUVWH UHWVV WQLQJHUV J\OGLJKHG Pn MXULVWHQ VLJHV GHW YHQGH VLJ

WLO GH NULVWQH NLUNHU IRU DW In VYDU 'LVVH V WQLQJHU J OGHU IRUGL

*XG KDU IDVWVDW GHP VRP IRUELQGHQGH 5HWWHQ NDQ SULQFLSLHOW

NXQ HUNHQGHV L WURHQ RJ LNNH EHJUXQGHV VRP EHJUHE HOOHU LGH

'HQ NULVWQH QDWXUUHW KDU RYHUYHMHQGH VRP 1HR 7KRPLVPH

Y UHW DI NDWROVN HNVWUDNWLRQ PHQ GHW HU EHP UNHOVHVY UGLJW

VLJHV GHW DW RJVn GH HYDQJHOLVN NULVWQH L VWLJHQGH JUDG KDU VOXWWHW

RS RP QDWXUUHWWHQV IDQH 1 U EHVO JWHW PHG GHQ UHOLJL¡VH EH

JUXQGHOVH HU GHQ GHU SnEHUnEHU VLJ VDPYLWWLJKHGHQ VRP PHWDI\VLVN

nEHQEDULQJVNLOGH *XGV U¡VW L PHQQHVNHWV KMHUWH ,QGHQIRU GH

ILORVRILVN EHJUXQGHGH YDULDQWHU HU GHW IRUVWnHOLJW QRN 0D[ 6FKH

OHUV RJ 1LFRODL +DUWPDQQV VnNDOGWH PDWHULHOOH Y UGLILORVRIL PHG

GHQV I¡OHOVHVP VVLJW HUNHQGWH HOOHU LQWXLWLYW DQVNXHGH REMHNWLYH

ª*HVHW]OLFKHV 8QUHFKW XQG EHUJHVHW]OLFKHV 5HFKW© 6 GG -XU ² =WJ

$XJXVW RSWU\NW L 5HFKWVSKLORVRSKLH XGJ (ULN :ROI ª'LH

(UQHXHUXQJ GHV 5HFKWV© 'LH :DQGOXQJ (LQH 0RQDWVVFKULIW

$ VW MIU

$ VW

$ VW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


,9 -XUD RJ UHWVYLGHQVNDE

Y UGLHU GHU L I¡UVWH U NNH SnEHUnEHV .XQ L HW HQNHOW WLOI OGH HU

GHU WDOH RP HQ IRUPDOLVWLVN EHJUXQGHOVH L .DQWV PDQpU

$W Jn LQG Sn RPWDOH RJ NULWLN DI GH HQNHOWH LQGO J YLOOH LNNH

KDYH QRJHW IRUPnO 'H HU JHQQHPJnHQGH XK\UH PRQRWRQH RJ L

GH IOHVWH WLOI OGH HU GHU LQWHW DW GLVNXWHUH IRUGL GHU LNNH DUJX

PHQWHUHV RJ DQDO\VHUHV PHQ IRUN\QGHV RJ SRVWXOHUHV 'HULPRG

NDQ GHQQH VDPOLQJ VRP UHSU VHQWDWLY IRU W\VN ILORVRILVN VSHFL

HOW UHWVILORVRILVN W QNQLQJ QRN JLYH DQOHGQLQJ WLO QRJOH UHIOHN

WHUHQGH NRPPHQWDUHU

2J GD I¡UVW RJ IUHPPHVW GHQQH DW GHW HU EHVN PPHQGH RJ

IRUXUROLJHQGH DW NRQVWDWHUH KYRU DOGHOHV XSnYLUNHW GHQ W\VNH

W QNQLQJ VWDGLJ HU DI GHQ VREUH DQDO\WLVNH YLGHQVNDEHOLJW GLV

FLSOLQHUHGH nQG RJ PHWRGH GHU SU JHU RJ KDU SU JHW LV U VNDQ

GLQDYLVN RJ DQJOR DPHULNDQVN ILORVRIL L GHQ VLGVWH PHQQHVNHDO

GHU RJ VRP XDQVHW DOOH PHQLQJVIRUVNHOOLJKHGHU KDU nEQHW PX

OLJKHG IRU DW XGYLNOH ILORVRILHQ ERUW IUD VXEMHNWLY SRVWXOHUHQ

GLJWHULVN WRONQLQJ RJ RSE\JJHOLJ IRUN\QGHOVH KHQLPRG YLGHQ

VNDEHOLJ REMHNWLYLWHW 'HQ VSHNXODWLY PHWDI\VLVNH W QNQLQJ

NHQGHWHJQHV YHG GHQV XNRQWUROOHUEDUKHG RJ YLONnUOLJKHG 7LO

VOXWQLQJ RJ DIVWDQGVWDJHQ EHWLQJHV LNNH DI YHULILNDWLRQ HOOHU

DQGHQ REMHNWLY HIWHUSU¡YHOVH PHQ DI I¡OHOVHVP VVLJH UHDNWLRQHU

, EHGVWH IDOG KDU GHQQH ILORVRIL NDUDNWHU DI HQ nQGULJ OLYVW\GQLQJ

L Y UVWH DI GHW UHQH RUGVNYDOGHU HQ NXQVW W\VNHUQH VWDGLJ HU

PHVWUH L +HU HU HW SDU YDUHSU¡YHU

([LVWHQ] YHUZLUNOLFKW VLFK ]ZDU DOV *HJHQEHZHJXQJ ]XP 9HU

IDOOHQ DQ GLH $OOWlJOLFKNHLW DQ GLH VR]LDOH 6SKlUH GHV 0DQ

$EHU ([LVWHQ] LVW NHLQ DXVVHUKDOE RGHU EHUKDOE GHV WlJOLFKHQ

'DVHLQV GDXHUQGHU =XVWDQG 6LH YHUZLUNOLFKW VLFK YLHOPHKU DOV

$XIVFKZXQJ DXV GHP WlJOLFKHQ 'DVHLQ LQ GHVVHQ $OOWlJOLFK

$ VW 2P 0D[ 6FKHOHU VH $OI 5RVV .ULWLN GHU

VRJHQDQQWHQ SUDNWLVFKHQ (UNHQQWQLV I

$ VW

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


1DWXUUHW FRQWUD UHWVSRVLWLYLVPH

NHLW VLH VLFK LPPHU ZLHGHU ]XU FNZHQGHQ PXVV XP GHQ $XI

VFKZXQJ YRQ QHXHP ]X ZDJHQ ª'DV HLJHQWOLFKH 6HOEVWVHLQ

LVW© QDFK +(,'(**(5 ª HLQH H[LVWHQWLHOOH 0RGLILNDWLRQ

GHV 0DQ © XQG QDFK -$63(56 LVW ªMHGH :HLVH GHU *HPHLQ

VFKDIW XQHQWEHKUOLFK I U P|JOLFKH ([LVWHQ] LP 'DVHLQ

(LQH VROFKH %HJHJQXQJ LQ GHU GDV ,FK EHU VLFK KLQDXV

VFKUHLWHW ªH[LVWLHUW© YROO]LHKW VLFK LP 7RG GHU ªHLJHQVWHQ

XQ EHUKROEDUHQ XQG XQYHUWUHWEDUHQ 6HLQVP|JOLFKNHLW© MHGHV

0HQVFKHQ HLQH VROFKH %HJHJQXQJ LQ GHU GHU 0HQVFK DXV

VLFK KHUDXVWUHWHQG VLFK ILQGHW YROO]LHKW VLFK LP *RWWHUOHEHQ

GHV *ODXEHQV LP *HVSUlFK PLW *RWW GHP ª6LFK JDQ]|IIQHQ©

GHV %HWHUV LQ GHU P\VWLVFKHQ 9HUELQGXQJ GHV 0HQVFKHQ PLW

*RWW LP HXFKDULVWLVFKHQ 0DKO HLQH VROFKH %HJHJQXQJ YROO]L

HKW VLFK DXFK LP .DPSI PLW *RWW GHQ GHU $WKHLVW I KUW GHU

*RWW OHXJQHQ ZLOO XQG GRFK YRQ *RWW QLFKW ORVNRPPW GHQQ

DXFK GHU $WKHLVW HUOHEW *RWW LP .DPSI JHJHQ ,KQ HLQH VRO

FKH %HJHJQXQJ YROO]LHKW VLFK LQ GHU /LHEH LQ GHU GHU 0HQVFK

VHLQ ,FK GHP 'X GHV DQGHUHQ KLQJLEW XQG VR VHLQ ,FK LP 'X

GHV DQGHUHQ ILQGHW XQG HLQH VROFKH H[LVWHQ] EHJU QGHQGH

%HJHJQXQJ YROO]LHKW VLFK VFKOLHVVOLFK LP 5HFKW

0DQJH YLO PnVNH VHOY RP GH LNNH NDQ WLOVOXWWH VLJ HQ UHOLJL¡V

PHWDI\VLVN ILORVRIL JO GH VLJ RYHU GH W\VNH MXULVWHUV RPYHQGHOVH