24.04.2013 Views

Resum Pla d'Actuacio 2009 - SEBA

Resum Pla d'Actuacio 2009 - SEBA

Resum Pla d'Actuacio 2009 - SEBA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ASSEMBLEA DE SOCIS <strong>2009</strong><br />

<strong>Pla</strong> d’actuació <strong>2009</strong>


Instal·lacions autònomes<br />

Línies d’actuació principals :<br />

MANTENIMENT I SEGUIMENT DE LES INSTAL·LACIONS<br />

1. Consolidació de l’activitat de manteniment preventiu, incidint en les àrees que manca fer-lo : Aragó i illes Balears<br />

2. Programa “Renove” d’instal·lacions que finalitzen el contracte en el marc del PERC i Diputacions (a Catalunya), línia de<br />

subvencions (Aragó) i sense suport a Balears<br />

3. Renovació provisionals de contractes en instal·lacions en correcte estat i prèvia revisió<br />

4. Reducció d’avaries urgents i el seu cost associat<br />

PERC <strong>2009</strong><br />

PROJECTES D’ELECTRIFICACIÓ RURAL<br />

Aprofitar la convocatòria del PERC <strong>2009</strong> per presentar propostes de:<br />

- Noves instal·lacions<br />

- Ampliacions de potència FV<br />

- Canvi de bateries<br />

- Canvi de centraletes obsoletes


PARC SOLAR DE <strong>SEBA</strong><br />

L’objectiu de <strong>2009</strong> és iniciar el procés de creació del primer Parc Solar promogut per <strong>SEBA</strong><br />

D’ençà 2008 l’activitat de <strong>SEBA</strong> ha estat fer el seguiment de la proposta de Parc Solar sobre un dipòsit d’aigua del Consorci d’Aigües<br />

de Tarragona (CAT)<br />

S’ha col·laborat amb el CAT amb idees sobre la redacció del Plec Administratiu del concurs per adjudicar l’ús de les cobertes de<br />

dipòsits<br />

A juny de <strong>2009</strong> el CAT ja ha presentat una proposta de Plec que s’està acabant de polir amb la intenció de treure el concurs de forma<br />

immediata<br />

Hi haurà diversos lots de dipòsits de 4.000 a 6.000 m2 de superfície<br />

En un dipòsit de 6.500 m2 es podrien instal·lar fins a 450 kWp de plaques FV<br />

L’objectiu inicial de <strong>SEBA</strong> és fer un parc solar d’uns 50-60 kWp, amb un cost d’inversió d’uns 250.000 €<br />

L’origen dels fons seria:<br />

-Fons propis de <strong>SEBA</strong><br />

-Préstec bancari<br />

- Aportacions de socis i futurs socis interessats a invertir en una actuació col·lectiva de generació d’energia neta<br />

TIR de la inversió entre 8 i 9%<br />

Ingressos anuals 25.000 €


Avantatges de l’emplaçament triat:<br />

- Instal·lació sobre coberta<br />

- Prima actual de<br />

- Perímetre de l’emplaçament amb tanca i vigilància<br />

- Transformador dins de l’emplaçament<br />

PARC SOLAR DE <strong>SEBA</strong>


INSTAL·LACIONS CONNECTADES A XARXA<br />

En el marc normatiu actual és pràcticament inviable la promoció d’instal·lacions<br />

FVCX de poca potència amb promoció individual:<br />

- El pes dels costos de tramitació és desmesurat<br />

- El temps de tramitació és llarg<br />

- S’exigeixen molts documents, llicències, avals<br />

L’estratègia de <strong>SEBA</strong> en aquest camp passa per dues fases:<br />

- Promoció de Parcs Solars col·lectius mentre hi hagi una prima que ho faci<br />

atractiu econòmicament<br />

- Preparar un model d’instal·lació FV CX amb capacitat d’emmagatzematge i<br />

gestió intel·ligent per un escenari sense prima fotovoltaica i amb preu de<br />

l’electricitat variable segons la demanda


.<br />

Palestina (Hebron)<br />

PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL<br />

Durant <strong>2009</strong> es preveu completar el projecte d’electrificació autònoma del poble d’Emnazeil amb la col·laboració del’Energy Research<br />

Centre de la Universitat Nacional An-Najah de Nablús. Properament s’hi traslladarà un voluntari de <strong>SEBA</strong> per fer el treball de camp i<br />

preparar les obres.


NOVES OFICINES<br />

Es preveu el trasllat de les oficines de <strong>SEBA</strong> a la Fàbrica del Sol per al setembre de<br />

<strong>2009</strong><br />

Aquest edifici acollirà unes 5 entitats més, així com un equipament d’educació<br />

ambiental i energètica a la planta baixa<br />

Actualment estan pràcticament acabades les obres de rehabilitació d el’edifici i la<br />

posada en servei de les instal·lacions solar tèrmica i fotovoltaica<br />

Instal·lació tèrmica<br />

Al terrat de l’edifici una pèrgola que l’ombreja és un gran<br />

captador d’energia solar i generador d’aigua calenta entre<br />

80 i 90ºC (35 captadors solars formats cada un per 30 tubs<br />

solars de buit, 90 m2, dipòsit de 7.000 l.<br />

A l’hivern aquesta energia s’utilitza per a la calefacció de<br />

l’edifici (mitjançant terra radiant i aeroconvectors.<br />

A l’estiu, l’aigua calenta generada amb el sol es condueix a<br />

una màquina d'absorció de 105 kW de potència.<br />

El suport és amb una caldera de pellets de 68 kW


NOVES OFICINES<br />

Instal·lació Fotovoltaica<br />

A la Fàbrica del Sol s’ha cobert la paret mitgera cega amb una segona façana fotovoltaica, formada per 82 plaques.<br />

Aquesta instal·lació està dividida en dues: una està connectada a la xarxa elèctrica i té 5,2 kWp (52 plaques de 100 Wp) i 2 ondulador s<br />

2,5 kW. La producció total seria d’uns 3783 kWh/any<br />

La segona és una instal·lació autònoma de 2.250 Wp (30 plaques 75 Wp), bateries i centraleta


FIRES<br />

- 9a fira d’energies Renovables i Eficiència Energètica a la llar i Construcció sostenible. Cassà de la Selva. setembre. <strong>SEBA</strong> a<br />

més de l’estand informatiu participarà al cicle de xerrades amb una presentació del Parc Solar<br />

PUBLICACIONS<br />

- Publicació del número 51-53 de la revista Viure amb el sol.<br />

- Difusió del tríptic informatiu de projecte Parc Solar de <strong>SEBA</strong><br />

- Segona edició del llibre “Tejados Fotovoltaicos”


SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS<br />

Al llarg de <strong>2009</strong> es preveu sol·lictar subvencions per a projectes en les diverses convocatòries:<br />

• Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals. Direcció General de Serveis d’Espais Natural<br />

• Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.<br />

• Generalitat de Catalunya .Institut Català d’Energia.<br />

• Govern d’Aragó. Departament d’indústria, Comerç i Turisme.<br />

• Ajuntament de Barcelona. Programa Barcelona solidaria.<br />

Enguany preveiem sol·licitar també ajuts per a cursos i activitats d’informació sobre energia<br />

.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!