26.04.2013 Views

2001. INFORME PÒBLIC GRATUÏT - xarxanoticies.cat

2001. INFORME PÒBLIC GRATUÏT - xarxanoticies.cat

2001. INFORME PÒBLIC GRATUÏT - xarxanoticies.cat

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2001. INFORME PÚBLIC GRATUÏT

CATALUNYA

Audiències i Consums Culturals

2


INFORMACIÓ AL SEU ABAST

Aquest Informe Públic Gratuït és un extracte resumit de les múltiples dades i creuaments

que El Baròmetre genera i ofereix sobre audiències i consums culturals.

A part d’oferir en obert aquest resum, FUNDACC també posa a la seva disposició altres

Informes amb dades amb més detall i profunditat, a mida de les seves necessitats. Alguns

d’aquests informes són:

- Informe d’Audiència d’un Mitjà de Comunicació i de la seva Competència: Inclou les

dades quantitatives i qualitatives d’audiència d’un mitjà de comunicació concret, el seu

posicionament en els rànquings corresponents (del seu sector, del seu territori, etc.), el perfil

detallat sociodemogràfic, sociolingüístic i ideològic de l’audiència i la seva distribució territorial,

sempre en comparació amb els mitjans que són competència directe.

- Informe General d’Audiències i Consums Culturals : Inclou dades detallades sobre

premsa diària, suplements, ràdio, televisió, medi exterior, Internet, telefonia, llibres, videojocs,

cinema, música, concerts, espectacles i exposicions.

- Informe Territorial d’Audiències i Consums Culturals: Dades d’audiència i de consums

culturals, classificades per perfils de consumidors, d’un territori determinat, ja sigui una regió,

província, illa, o comarca específica.

- Explotacions a Mida : Dades obtingudes a partir d’un encàrrec concret i específic prèviament

definit amb l’objectiu d’explotar la base de dades del Baròmetre a partir de les variables

desitjades.

Conegui en detall el perfil de la seva audiència o consumidor i defineixi estratègies efectives.

Sol·liciti’ns més informació al 93.246.25.63 o a info@fundacc.org.

Aquest document és propietat de Fundacc, que autoritza la reproducció total o parcial i la difusió dels seus

continguts sempre que es faci esment al seu origen i no se’ls doni un tractament que permeti introduir autoria o

propietat d’altres organismes, empreses o persones diferents a Fundacc.

Fundacc, el Baròmetre, el logotip de Fundacc i el logotip del Baròmetre són marques registrades de la fundació.

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre


EL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA. NOVEMBRE 2006-OCTUBRE 2007

I N D E X D E T A U L E S

T A U L E S

ESTRUCTURA DE MITJANS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

PREMSA DIÀRIA

AUDIÈNCIA GENERAL

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

SETMANALS

SETMANALS DE PAGAMENT

SETMANALS GRATUÏTES

SETMANALS EN CATALÀ

SETMANALS EN CASTELLÀ

SETMANALS

QUINZENALS

QUINZENALS DE PAGAMENT

QUINZENALS GRATUÏTES

QUINZENALS EN CATALÀ

QUINZENALS EN CASTELLÀ

QUINZENALS

MENSUALS

MENSUALS DE PAGAMENT

MENSUALS GRATUÏTES

MENSUALS EN CATALÀ

MENSUALS EN CASTELLÀ

MENSUALS

ALTRES PERIODICITATS

ALTRES PERIODICITATS DE PAGAMENT

ALTRES PERIODICITATS GRATUÏTES

ALTRES PERIODICITATS EN CATALÀ

ALTRES PERIODICITATS EN CASTELLÀ

ALTRES PERIODICITATS

RÀDIO

AUDIÈNCIA GENERAL

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Penetració

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Penetració

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Penetració

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

Pàgines

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21- 66

67

68

69

70

71

72- 116

117

118

119

120

121

122- 166

167

168

169

170

171

172- 216

217

218

219

220

221

222- 266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

Pàgina 3


EL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA. NOVEMBRE 2006-OCTUBRE 2007

I N D E X D E T A U L E S

T A U L E S

TV

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Penetració

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIVENDRES* Perfil

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIVENDRES* Penetració

PER TERRITORIS* DISSABTE-DIUMENGE* Perfil

PER TERRITORIS* DISSABTE-DIUMENGE* Penetració

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIUMENGE* Perfil

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIUMENGE* Penetració

RÀNQUING DE CADENES* Aud.Acumulada

AUDIÈNCIA GENERAL

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Penetració

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Penetració

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIUMENGE* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DILLUNS-DIVENDRES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* DISSABTE-DIUMENGE* Penetració

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIUMENGE* Perfil

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIUMENGE* Penetració

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIVENDRES* Perfil

PER TERRITORIS* DILLUNS-DIVENDRES* Penetració

PER TERRITORIS* DISSABTE-DIUMENGE* Perfil

PER TERRITORIS* DISSABTE-DIUMENGE* Penetració

RÀNQUING DE CANALS TV

NACIONALS,AUTONÒMIQUES I LOCALS* PER DIA SETMANA* Share

NACIONALS,AUTONÒMIQUES I LOCALS* PER DIA SETMANA* Aud.Acumulada

NACIONALS,AUTONÒMIQUES I LOCALS* PER DIA SETMANA* Aud.Acumulada

NACIONALS,AUTONÒMIQUES I LOCALS* PER DIA SETMANA* Aud.Acumulada

NACIONALS,AUTONÒMIQUES I LOCALS* PER DIA SETMANA* Aud.Acumulada

NACIONALS,AUTONÒMIQUES I LOCALS* PER DIA SETMANA* Aud.Acumulada

NACIONALS,AUTONÒMIQUES I LOCALS* PER DIA SETMANA* Aud.Acumulada

MEDI EXTERIOR

AUDIÈNCIA

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

277

278

279

280

281

282

283

284

285- 330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352- 355

356- 359

360- 400

401- 441

442- 443

444- 445

446- 447

448- 449

450- 451

452- 453

Pàgina 4


EL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA. NOVEMBRE 2006-OCTUBRE 2007

I N D E X D E T A U L E S

T A U L E S

INTERNET

EQUIPAMENT TECNOLÒGIC

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

ÚS D’INTERNET ÚLTIMS 30 DIES

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

ÚS D’INTERNET AHIR

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

LLENGÜES EN USOS D’INTERNET

TELEFONIA

EQUIPAMENT TECNOLÒGIC DE LA LLAR

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

ÚS DE TELEFONIA MÒBIL

LLENGUA D’ÚS EN SMS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

Pàgines

454

455

456

457

458

459

460- 464

465- 469

470

471

472

473

474

475

476- 480

481- 485

486

487

488

489

490

491

492- 496

497- 501

502

503

504

505

506

507

508

509- 513

514- 518

519

520

Pàgina 5


EL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA. NOVEMBRE 2006-OCTUBRE 2007

I N D E X D E T A U L E S

T A U L E S

LLIBRES

LLIBRES LLEGITS ÚLT.12 MESOS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

GÈNERES LITERARIS HABITUALS

PROCEDÈNCIA DE L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT

LLENGUA DE L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT

CINEMA

PEL LÍCULES VISTES ÚLT.12 MESOS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

GÈNERES CINEMATROGRÀFICS HABITUALS

TIPUS DE SALA ÚLTIMA PEL LÍCULA VISTA

LLENGUA DE L’ÚLTIMA PEL LÍCULA VISTA

VIDEOJOCS

FREQÜÈNCIA VIDEOJOCS ÚLT.3 MESOS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

GÈNERES DE VIDEOJOCS HABITUALS

PROCEDÈNCIA DE L’ÚLTIM VIDEOJOC

LLENGUA DE L’ÚLTIM VIDEOJOC

MÚSICA

FREQÜÈNCIA D’ESCOLTAR MÚSICA

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

GÈNERES MUSICALS HABITUALS

PROCEDÈNCIA DE L’ÚLTIMA MÚSICA ESCOLTADA

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

Pàgines

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

Pàgina 6


EL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA. NOVEMBRE 2006-OCTUBRE 2007

I N D E X D E T A U L E S

T A U L E S

LLENGUA DE L’ÚLTIMA MÚSICA ESCOLTADA

CONCERTS

CONCERTS PRESENCIATS ÚLT.12 MESOS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

GÈNERES MUSICALS HABITUALS

GRATUÏTAT/PAGAMENT DE L’ÚLTIM CONCERT

LLENGUA DE L’ÚLTIM CONCERT PRESENCIAT

ESPECTACLES

ESPECTACLES PRESENCIATS ÚLT.12 MESOS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

GÈNERES D’ESPECTACLE HABITUALS

GRATUÏTAT/PAGAMENT DE L’ÚLTIM ESPECTACLE

LLENGUA DE L’ÚLTIM ESPECTACLE PRESENCIAT

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS PRESENCIATS ÚLT.12 MESOS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

PER TERRITORIS* Perfil

PER TERRITORIS* Penetració

TIPUS D’EXPOSICIONS HABITUALS

GRATUÏTAT/PAGAMENT DE L’ÚLTIMA EXPOSICIÓ

LLENGUA DE L’ÚLTIMA EXPOSICIÓ PRESENCIADA

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

Pàgines

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

Pàgina 7


EL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA. NOVEMBRE 2006-OCTUBRE 2007

I N D E X D E T A U L E S

T A U L E S

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER TERRITORIS

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

PER TERRITORIS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

Pàgines

584

585

586

587

Pàgina 8


ESTRUCTURA DE MITJANS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

GÈNERE

Home

Dona

EDAT

14 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 34 anys

35 a 44 anys

45 a 54 anys

55 a 64 anys

65 i més anys

NIVELL D’ESTUDIS

No sap llegir ni escriure

Sense estudis acabats

EGB 1ª et,Primària(fins 12)

EGB 2ª et,1cESO(fins 14)

FP,2cESO,Batx,BUP,COU(fins 18)

Títol mitjà

Títol superior

ACTIVITAT LABORAL

Treballa

No treballa

ROL FAMILIAR

Sustentador principal

Mestressa de casa

Altres

CLASSE SOCIAL

Alta i Mitjana alta

Mitjana

Mitjana baixa i Baixa

TAMANY DE LA LLAR

1 membre

2 membres

3 membres i més

HÀBITAT

Més d’1 milió

De 100mil a 400mil

De 50mil a 100mil

De 10mil a 50mil

De 2mil a 10mil

Menys de 2mil

LLOC DE NAIXEMENT

Territoris Baròmetre

Resta Estat espanyol

Estranger

NsNc

TERRITORIS BARÒMETRE

Catalunya

..Barcelona

..Girona

..Lleida

..Tarragona

TOTAL

POBLA

CIÓ

29.544

6.178

49,4

50,6

6,5

7,2

21,1

18,8

15,1

12,3

19,0

1,0

7,1

14,5

26,1

31,5

9,9

9,9

57,1

42,9

42,2

42,2

28,0

24,6

44,7

30,6

9,3

24,1

66,6

22,2

21,6

12,2

25,0

14,0

5,1

48,7

34,2

16,9

0,2

100,0

74,5

9,6

5,8

10,2

DIARIS

12.414

2.726

60,3

39,7

4,8

7,5

21,2

19,7

17,0

13,1

16,7

0,1

3,8

12,0

23,3

34,2

12,5

14,1

63,8

36,2

47,9

34,6

29,1

31,8

45,5

22,7

8,8

23,7

67,4

26,8

21,1

11,8

22,0

13,1

5,1

53,7

32,4

13,7

0,3

100,0

76,2

9,3

6,3

8,2

TOTAL

REVIS

TES

17.662

3.496

45,9

54,1

7,5

8,1

23,4

20,3

15,4

11,4

13,8

0,2

4,2

11,9

27,0

34,0

11,1

11,6

60,4

39,6

37,4

42,0

31,1

28,4

47,0

24,6

7,4

22,3

70,3

19,1

19,2

12,5

26,1

16,9

6,2

52,5

33,0

14,3

0,2

100,0

71,6

10,6

7,4

10,4

Setma

nals

10.580

2.051

41,3

58,7

6,4

7,4

21,2

19,5

15,6

13,1

16,8

0,2

5,4

14,3

29,5

32,5

9,3

8,7

57,1

42,9

37,1

46,0

28,0

24,8

47,7

27,6

7,7

23,2

69,1

14,9

19,6

13,2

28,0

17,7

6,6

52,0

34,4

13,3

0,3

100,0

69,4

11,6

7,6

11,4

AUDIÈNCIA GENERAL DE MITJANS U.P.

Quinze

nals

1.279

251

50,2

49,8

23,8

8,0

20,7

21,2

14,1

5,2

7,0

-

2,0

8,0

33,3

37,2

10,0

9,6

59,9

40,1

35,2

25,3

46,2

28,9

48,4

22,7

4,4

14,6

80,9

16,3

19,2

15,7

25,8

15,7

7,3

55,7

26,2

18,1

0,1

100,0

67,5

8,1

11,6

12,7

Men

suals

11.139

2.203

48,9

51,1

9,1

9,2

27,1

22,4

15,4

9,1

7,7

0,1

1,8

8,0

25,9

37,1

13,0

14,1

66,7

33,3

35,7

37,7

35,7

32,7

48,5

18,7

6,0

19,7

74,3

19,7

18,3

12,4

25,6

17,8

6,3

53,9

31,0

14,9

0,1

100,0

71,5

10,9

8,3

9,2

Altres

perio

dicitats

2.227

406

48,4

51,6

4,8

7,1

27,6

22,3

18,7

9,9

9,6

-

2,2

7,2

22,9

34,6

16,6

16,5

70,3

29,7

38,6

41,9

29,5

38,5

45,7

15,8

6,4

22,3

71,3

13,7

12,7

10,9

31,1

22,1

9,5

55,7

32,5

11,7

0,1

100,0

71,2

11,9

9,5

7,4

INTER

NET

8.330

1.861

59,7

40,3

12,6

13,6

29,4

20,8

14,9

6,0

2,7

0,0

0,6

5,0

17,0

41,1

16,6

19,6

71,7

28,3

36,8

26,2

45,2

40,8

45,5

13,7

5,6

17,4

77,0

27,3

20,8

12,9

22,5

13,0

3,5

56,8

26,4

16,5

0,2

100,0

79,4

8,7

4,7

7,2

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

RÀDIO

15.934

3.323

53,8

46,2

6,3

7,7

22,8

19,3

15,8

12,0

16,0

0,5

5,2

12,7

25,8

34,0

10,7

11,1

62,4

37,6

43,5

37,5

30,2

28,0

45,8

26,2

8,3

22,9

68,8

20,7

20,3

12,9

25,0

15,4

5,8

51,9

34,3

13,6

0,2

100,0

73,3

10,3

6,3

10,1

TELE

VISIÓ

26.171

5.401

49,9

50,1

6,6

6,9

20,4

18,7

15,1

12,6

19,6

1,0

7,3

14,6

27,0

31,4

9,4

9,3

55,8

44,2

42,2

41,7

28,0

24,1

45,0

30,9

9,0

24,3

66,8

21,0

21,5

12,3

25,3

14,5

5,3

49,0

34,2

16,6

0,2

100,0

73,5

9,8

6,1

10,6

EXTE

RIOR

15.225

3.495

52,1

47,9

8,0

9,0

24,9

20,5

15,3

10,4

11,9

0,3

4,7

12,2

24,4

34,7

11,9

11,8

63,6

36,4

39,3

37,8

33,5

26,8

47,0

26,2

7,8

21,3

71,0

26,8

23,5

13,9

23,3

10,1

2,5

50,4

30,5

18,9

0,2

100,0

78,3

9,3

4,2

8,2

% VERTICALS

Pàgina 9


ESTRUCTURA DE MITJANS

PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

GÈNERE

Home

Dona

EDAT

14 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 34 anys

35 a 44 anys

45 a 54 anys

55 a 64 anys

65 i més anys

NIVELL D’ESTUDIS

No sap llegir ni escriure

Sense estudis acabats

EGB 1ª et,Primària(fins 12)

EGB 2ª et,1cESO(fins 14)

FP,2cESO,Batx,BUP,COU(fins 18)

Títol mitjà

Títol superior

ACTIVITAT LABORAL

Treballa

No treballa

ROL FAMILIAR

Sustentador principal

Mestressa de casa

Altres

CLASSE SOCIAL

Alta i Mitjana alta

Mitjana

Mitjana baixa i Baixa

TAMANY DE LA LLAR

1 membre

2 membres

3 membres i més

HÀBITAT

Més d’1 milió

De 100mil a 400mil

De 50mil a 100mil

De 10mil a 50mil

De 2mil a 10mil

Menys de 2mil

LLOC DE NAIXEMENT

Territoris Baròmetre

Resta Estat espanyol

Estranger

NsNc

TERRITORIS BARÒMETRE

Catalunya

..Barcelona

..Girona

..Lleida

..Tarragona

TOTAL

POBLA

CIÓ

29.544

6.178

3.051

3.127

400

444

1.302

1.160

935

761

1.176

63

436

889

1.602

1.933

610

606

3.525

2.653

2.609

2.610

1.727

1.522

2.763

1.893

574

1.486

4.117

1.368

1.332

755

1.544

863

316

3.009

2.111

1.044

14

6.178

4.602

591

356

629

DIARIS

42,0

44,1

53,9

34,6

33,0

46,2

44,4

46,3

49,6

46,9

38,6

2,5

23,7

36,8

39,5

47,9

55,7

63,1

49,3

37,2

50,1

36,2

46,0

57,0

44,9

32,7

42,0

43,5

44,7

53,4

43,2

42,7

38,9

41,5

44,1

48,6

41,8

35,8

49,0

44,1

45,2

42,9

48,3

35,3

TOTAL

REVIS

TES

59,8

56,6

52,6

60,4

65,8

64,0

62,8

61,3

57,7

52,5

40,9

9,2

33,9

46,8

58,7

61,3

63,5

66,6

59,9

52,1

50,2

56,3

63,0

65,2

59,5

45,4

45,2

52,4

59,7

48,8

50,4

57,7

59,0

68,6

69,2

61,0

54,6

48,0

61,1

Setma

nals

35,8

33,2

27,8

38,5

32,7

34,3

33,4

34,5

34,1

35,2

29,3

6,2

25,2

33,0

37,7

34,4

31,3

29,4

33,2

33,2

29,1

36,1

33,3

33,4

35,4

29,9

27,5

32,0

34,4

22,3

30,2

35,7

37,2

42,1

43,1

35,4

33,4

26,2

41,9

AUDIÈNCIA GENERAL DE MITJANS U.P.

Quinze

nals

4,3

4,1

4,1

4,0

15,0

4,5

4,0

4,6

3,8

1,7

1,5

-

1,1

2,3

5,2

4,8

4,1

4,0

4,3

3,8

3,4

2,4

6,7

4,8

4,4

3,0

1,9

2,5

4,9

3,0

3,6

5,2

4,2

4,6

5,8

4,7

3,1

4,4

1,8

Men

suals

37,7

35,7

35,3

36,0

50,4

45,5

45,9

42,5

36,2

26,3

14,5

1,9

9,3

19,9

35,6

42,2

46,7

51,1

41,7

27,7

30,1

31,9

45,6

47,4

38,7

21,8

22,9

29,3

39,7

31,7

30,2

36,1

36,5

45,4

44,2

39,5

32,3

31,4

23,5

Altres

perio

dicitats

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

56,6

54,4

62,5

73,2

57,9

33,2

30,9

40,4

44,0

37,0

4,1

3,7

3,4

8,2

5,1

35,7

34,2

40,8

51,4

32,2

7,5

6,6

6,4

6,7

4,9

6,5

8,6

7,8

8,1

5,3

3,3

-

2,0

3,3

5,8

7,3

11,0

11,0

8,1

4,6

6,0

6,5

7,0

10,3

6,7

3,4

4,5

6,1

7,0

4,1

3,9

5,9

8,2

10,4

12,2

7,5

6,3

4,6

3,4

6,6

6,3

8,2

10,8

4,8

INTER

NET

28,2

30,1

36,4

24,0

58,5

57,1

42,0

33,4

29,6

14,6

4,3

0,3

2,7

10,5

19,6

39,4

50,6

60,0

37,8

19,9

26,3

18,7

48,6

49,9

30,6

13,5

18,3

21,7

34,8

37,1

29,1

31,8

27,1

28,0

20,9

35,2

23,3

29,4

30,1

30,1

32,1

27,3

24,8

21,3

RÀDIO

53,9

53,8

58,6

49,1

52,5

58,0

58,1

55,3

56,2

52,5

45,3

26,4

39,4

47,4

53,3

58,2

58,3

60,5

58,9

47,1

55,4

47,7

58,1

61,1

55,1

46,0

47,9

51,2

55,6

50,2

50,6

56,6

53,8

59,4

60,7

57,3

54,0

43,3

53,7

53,8

53,0

57,8

58,5

53,4

TELE

VISIÓ

88,6

87,4

88,4

86,5

89,4

84,4

84,6

87,1

87,5

89,2

90,2

88,1

89,8

88,4

90,4

87,3

82,8

82,3

85,5

90,0

87,4

86,3

87,6

85,5

88,0

88,2

84,5

88,2

87,6

82,9

87,3

87,7

88,7

90,8

91,3

88,0

87,5

85,7

83,3

87,4

86,3

89,1

93,1

90,9

EXTE

RIOR

51,5

56,6

59,7

53,5

70,2

70,9

66,8

61,7

57,1

47,8

35,4

14,3

37,7

47,8

53,0

62,3

67,6

67,8

63,1

47,9

52,6

50,7

67,9

61,6

59,5

48,3

47,2

50,0

60,3

68,5

61,7

64,1

52,7

40,8

27,3

58,5

50,5

63,4

44,9

56,6

59,5

55,1

41,4

45,3

% HORITZONTALS

Pàgina 10


ESTRUCTURA DE MITJANS

% VERTICALS

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

BASE: Catalunya

AUDIÈNCIA GENERAL DE MITJANS U.P.

Altres

TOTAL

TOTAL

EXTE

TELE

INTER

perio

Men

Quinze

Setma

REVIS

POBLA

RIOR

VISIÓ

RÀDIO

NET

dicitats

suals

nals

nals

TES

DIARIS

CIÓ

15.225

26.171

15.934

8.330

2.227

11.139

1.279

10.580

17.662

12.414

29.544

Entrevistes

3.495

5.401

3.323

1.861

406

2.203

251

2.051

3.496

2.726

6.178

POBLACIÓ (000)

LLENGUA HABITUAL

36,1

38,9

41,5

41,4

60,0

44,1

40,6

45,2

44,1

44,8

38,7

Català

59,8

57,1

55,6

56,0

36,4

52,9

56,0

52,3

53,1

52,9

57,2

Castellà

4,1

4,0

2,9

2,7

3,7

3,0

3,3

2,6

2,8

2,2

4,1

Altres/NsNc

LLENGÜES QUE ENTÉN

93,6

93,5

95,1

96,8

98,3

96,7

97,6

96,1

96,2

95,9

93,2

Català

99,9

99,8

99,8

100,0

99,9

99,9

100,0

99,8

99,9

99,9

99,8

Castellà

19,2

15,5

18,5

32,8

28,1

25,1

26,3

17,2

20,4

19,4

16,0

Anglès

9,8

9,5

11,4

14,8

20,1

14,7

14,5

10,8

11,9

12,2

9,5

Francès

2,8

2,7

1,9

1,4

2,4

1,6

2,5

1,8

1,8

1,6

2,7

Àrab

2,2

1,9

2,2

3,7

3,3

2,7

2,1

2,0

2,3

2,4

1,9

Italià

1,3

1,1

1,3

2,0

1,8

1,6

1,1

1,1

1,3

1,4

1,1

Alemany

7,1

6,7

7,0

9,5

9,9

8,9

9,7

6,2

7,4

6,5

6,8

Altres

LLENGÜES QUE PARLA

79,6

78,6

82,4

87,8

91,2

86,5

89,4

83,8

84,1

84,4

78,4

Català

99,8

99,6

99,7

99,7

99,8

99,8

99,8

99,6

99,7

99,7

99,6

Castellà

12,3

9,9

12,0

20,8

18,8

16,4

15,7

11,4

13,2

12,9

10,3

Anglès

7,7

7,6

9,1

11,8

16,3

11,7

11,6

8,7

9,5

9,9

7,6

Francès

2,7

2,6

1,8

1,3

2,4

1,6

2,5

1,8

1,8

1,5

2,7

Àrab

1,6

1,4

1,5

2,7

2,2

2,1

1,6

1,5

1,7

2,0

1,5

Italià

1,0

0,9

1,0

1,6

1,7

1,3

0,8

0,9

1,1

1,1

0,9

Alemany

6,2

5,9

6,0

8,2

8,5

7,8

8,6

5,3

6,5

5,6

6,0

Altres

LLENGÜES QUE ESCRIU

62,4

58,8

64,2

77,3

78,1

71,9

72,6

63,2

66,1

66,6

58,8

Català

99,1

98,8

99,1

99,4

99,6

99,3

99,6

99,1

99,1

99,2

98,7

Castellà

10,6

8,4

10,3

17,8

15,7

14,2

13,5

9,8

11,4

11,1

8,7

Anglès

5,8

5,6

6,7

9,0

11,5

8,5

8,7

6,3

7,0

7,4

5,6

Francès

2,0

2,0

1,4

0,9

1,8

1,2

1,5

1,3

1,3

1,1

2,0

Àrab

1,2

1,0

1,0

1,9

1,8

1,4

0,9

0,9

1,1

1,2

1,0

Italià

0,8

0,7

0,8

1,3

1,5

1,1

0,7

0,6

0,9

0,8

0,7

Alemany

4,5

4,3

4,7

6,2

5,9

5,9

6,8

4,0

4,8

4,1

4,4

Altres

PRIMERA LLENGUA QUE VA PARLAR

34,4

36,5

38,7

39,2

53,9

41,5

39,2

41,8

41,4

42,5

36,4

Català

58,3

56,3

55,9

54,9

40,0

52,6

53,1

53,2

53,0

52,4

56,2

Castellà

7,3

7,2

5,4

5,9

6,1

5,9

7,7

5,0

5,7

5,1

7,4

Altres/NsNc

LLENGUA D’IDENTITAT

40,9

43,3

45,9

46,8

59,9

47,2

45,6

47,2

47,0

49,5

43,0

Català

53,5

51,3

50,2

48,6

36,0

48,4

48,7

49,1

48,7

46,4

51,5

Castellà

5,5

5,3

4,0

4,6

4,1

4,4

5,7

3,7

4,3

4,0

5,5

Altres/NsNc

POSICIONAMENT POLÍTIC

9,1

10,8

10,9

9,5

13,3

11,1

8,5

12,9

11,7

12,6

10,4

CIU

19,6

19,2

18,7

17,4

13,9

17,8

19,1

19,7

18,7

19,6

18,8

PSC-PSOE

4,7

4,8

4,8

3,6

3,3

4,6

6,3

4,6

4,6

5,0

4,7

PP

7,9

7,2

8,5

11,0

13,9

10,3

9,8

8,1

8,9

9,3

7,3

ESQUERRA

5,8

4,7

5,4

7,3

8,0

6,1

6,0

4,2

5,5

5,6

4,8

ICV-EUiA

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

C’s

1,2

1,2

1,2

1,7

2,4

1,4

1,4

1,1

1,3

1,4

1,2

Altres

51,6

52,0

50,3

49,2

45,2

48,5

48,8

49,3

49,2

46,3

52,7

Cap/NsNc

POSICIONAMENT NACIONAL

6,1

6,6

7,4

7,7

13,0

8,4

8,4

8,0

8,0

8,1

6,7

Només Cat/Val/Bal

22,3

23,5

24,6

26,5

33,1

26,6

24,4

26,0

25,8

26,9

23,1

Més Cat/Val/Bal que espanyol

40,6

40,7

41,1

35,8

30,8

38,3

35,7

41,0

39,8

38,8

40,2

Igual

9,2

9,3

8,8

9,1

5,5

8,2

12,3

8,6

8,4

7,9

9,1

Més espanyol que Cat/Val/Bal

4,4

4,7

4,2

2,8

1,5

3,3

3,4

3,7

3,7

4,0

4,9

Només espanyol

17,4

15,1

14,0

18,2

16,1

15,2

15,8

12,7

14,3

14,3

15,9

Cap de les anteriors

IDENTIFICACIÓ AMB TERRITORIS DE PARLA CATALANA

61,5

58,7

62,1

65,3

72,3

66,4

64,9

64,4

64,3

64,0

58,8

Si

30,5

32,1

30,3

28,8

19,4

26,1

26,2

26,6

27,2

28,1

31,9

No

8,1

9,2

7,6

5,9

8,4

7,6

8,9

9,0

8,4

7,8

9,3

NsNc

Pàgina 11

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007


ESTRUCTURA DE MITJANS

% HORITZONTALS

PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

BASE: Catalunya

AUDIÈNCIA GENERAL DE MITJANS U.P.

Altres

TOTAL

TOTAL

EXTE

TELE

INTER

perio

Men

Quinze

Setma

REVIS

POBLA

RIOR

VISIÓ

RÀDIO

NET

dicitats

suals

nals

nals

TES

DIARIS

CIÓ

51,5

88,6

53,9

28,2

7,5

37,7

4,3

35,8

59,8

42,0

29.544

Entrevistes

56,6

87,4

53,8

30,1

6,6

35,7

4,1

33,2

56,6

44,1

6.178

POBLACIÓ (000)

LLENGUA HABITUAL

52,9

87,9

57,7

32,2

10,2

40,7

4,3

38,8

64,6

51,2

2.389

Català

59,1

87,3

52,3

29,5

4,2

33,0

4,0

30,3

52,5

40,8

3.534

Castellà

56,2

84,7

38,0

19,6

5,8

26,0

3,3

20,6

38,7

24,0

255

Altres/NsNc

LLENGÜES QUE ENTÉN

56,8

87,7

54,9

31,3

6,9

37,0

4,3

34,2

58,4

45,4

5.760

Català

56,6

87,4

53,8

30,2

6,6

35,7

4,1

33,2

56,6

44,2

6.165

Castellà

68,2

85,1

62,4

61,9

11,6

56,2

6,7

35,8

72,3

53,6

986

Anglès

58,3

87,6

64,6

47,2

14,0

55,2

6,2

37,9

71,2

56,8

585

Francès

57,6

86,3

36,9

15,3

5,9

21,3

3,8

22,4

37,5

26,2

167

Àrab

65,2

87,4

61,9

58,5

11,5

50,9

4,5

35,1

67,8

56,9

116

Italià

66,0

88,5

64,3

54,6

11,2

53,0

4,2

32,5

70,2

55,6

67

Alemany

59,3

86,8

55,7

42,0

9,6

46,6

5,8

30,4

61,6

42,6

419

Altres

LLENGÜES QUE PARLA

57,4

87,6

56,6

33,7

7,7

39,3

4,6

35,5

60,7

47,5

4.843

Català

56,7

87,4

53,8

30,1

6,6

35,7

4,1

33,2

56,6

44,2

6.154

Castellà

67,8

84,2

62,9

60,9

12,0

57,1

6,2

36,8

73,0

55,5

635

Anglès

57,4

87,3

64,2

46,4

14,1

54,5

6,2

38,0

70,1

57,1

472

Francès

57,3

87,0

36,8

14,5

6,0

21,1

3,8

22,7

37,5

25,6

164

Àrab

63,5

86,7

57,1

56,6

9,8

50,4

4,4

34,8

65,7

59,4

90

Italià

63,3

86,8

62,4

55,2

12,4

53,9

3,6

32,8

70,8

54,8

55

Alemany

58,5

86,0

54,4

41,4

9,4

46,6

5,9

29,7

61,2

41,7

368

Altres

LLENGÜES QUE ESCRIU

60,0

87,4

58,8

39,6

8,7

43,6

5,0

35,7

63,6

50,0

3.631

Català

56,8

87,5

54,0

30,3

6,6

35,9

4,1

33,3

56,8

44,4

6.095

Castellà

68,8

84,9

63,6

61,6

11,9

58,3

6,3

37,2

74,1

56,2

538

Anglès

59,0

87,2

64,1

48,4

13,5

54,1

6,3

37,4

70,4

58,3

346

Francès

56,5

87,1

36,4

12,8

5,7

20,9

3,0

21,3

36,3

23,0

125

Àrab

68,4

87,5

53,9

59,8

12,3

53,8

3,9

30,6

66,7

53,9

59

Italià

66,5

88,0

64,2

57,3

15,1

57,7

4,4

30,2

73,0

55,5

41

Alemany

57,6

86,0

57,0

42,5

8,8

47,6

6,3

30,3

62,0

41,3

272

Altres

PRIMERA LLENGUA QUE VA PARLAR

53,4

87,6

57,1

32,4

9,7

40,6

4,4

38,1

64,3

51,5

2.250

Català

58,7

87,7

53,5

29,5

4,7

33,4

3,8

31,5

53,4

41,1

3.469

Castellà

55,6

84,9

39,4

23,7

5,4

28,2

4,2

22,4

43,2

30,3

458

Altres/NsNc

LLENGUA D’IDENTITAT

53,9

88,1

57,4

32,8

9,2

39,2

4,3

36,5

61,9

50,8

2.656

Català

58,8

87,1

52,4

28,4

4,6

33,5

3,8

31,6

53,5

39,8

3.183

Castellà

57,1

85,0

38,9

25,3

4,9

28,8

4,2

22,2

44,1

32,6

338

Altres/NsNc

POSICIONAMENT POLÍTIC

50,0

91,3

56,6

27,6

8,5

38,4

3,3

41,4

63,8

53,7

639

CIU

58,8

89,1

53,3

27,9

4,9

33,8

4,1

34,6

56,3

46,0

1.163

PSC-PSOE

56,2

88,6

54,6

23,0

4,5

34,8

5,4

32,5

55,1

47,0

293

PP

61,0

86,4

63,0

45,4

12,6

50,3

5,5

36,8

69,0

56,6

450

ESQUERRA

68,9

86,5

61,1

46,3

11,0

45,4

5,1

29,5

65,4

51,5

295

ICV-EUiA

77,1

96,9

71,2

60,1

2,9

62,8

3,3

37,2

77,3

56,7

6

C’s

57,8

87,1

56,0

43,7

12,9

40,4

4,7

29,4

60,9

50,8

74

Altres

55,3

86,2

51,3

28,1

5,6

32,8

3,8

31,0

52,8

38,7

3.258

Cap/NsNc

POSICIONAMENT NACIONAL

50,9

86,1

58,8

34,2

12,7

44,1

5,0

39,5

66,8

53,1

417

Només Cat/Val/Bal

54,6

88,9

57,1

34,5

9,4

41,0

4,3

37,3

63,1

51,3

1.429

Més Cat/Val/Bal que espanyol

57,1

88,6

54,9

26,8

5,0

34,0

3,6

33,8

56,0

42,6

2.483

Igual

57,5

89,6

51,9

30,3

4,0

32,3

5,5

31,4

52,6

38,3

561

Més espanyol que Cat/Val/Bal

50,9

84,3

46,8

17,0

2,0

24,0

2,8

25,0

42,8

36,6

302

Només espanyol

61,8

82,6

47,2

34,4

6,6

34,0

4,0

26,5

50,8

39,5

985

Cap de les anteriors

IDENTIFICACIÓ AMB TERRITORIS DE PARLA CATALANA

59,1

87,3

56,8

33,4

8,1

40,2

4,5

36,3

61,9

48,0

3.633

Si

54,0

87,8

51,1

27,2

4,0

29,1

3,3

27,7

48,3

38,9

1.972

No

49,3

86,8

43,8

19,3

5,9

29,0

3,9

32,3

51,5

37,3

573

NsNc

Pàgina 12

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007


ESTRUCTURA DE MITJANS

% VERTICALS

PER TERRITORIS* Perfil

BASE: Catalunya

AUDIÈNCIA GENERAL DE MITJANS U.P.

Altres

TOTAL

TOTAL

EXTE

TELE

INTER

perio

Men

Quinze

Setma

REVIS

POBLA

RIOR

VISIÓ

RÀDIO

NET

dicitats

suals

nals

nals

TES

DIARIS

CIÓ

15.225

26.171

15.934

8.330

2.227

11.139

1.279

10.580

17.662

12.414

29.544

Entrevistes

3.495

5.401

3.323

1.861

406

2.203

251

2.051

3.496

2.726

6.178

POBLACIÓ (000)

TERRITORIS BARÒMETRE

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Catalunya

78,3

73,5

73,3

79,4

71,2

71,5

67,5

69,4

71,6

76,2

74,5

..Barcelona

9,3

9,8

10,3

8,7

11,9

10,9

8,1

11,6

10,6

9,3

9,6

..Girona

4,2

6,1

6,3

4,7

9,5

8,3

11,6

7,6

7,4

6,3

5,8

..Lleida

8,2

10,6

10,1

7,2

7,4

9,2

12,7

11,4

10,4

8,2

10,2

..Tarragona

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

CATALUNYA

0,4

0,6

0,5

0,2

0,4

0,5

0,5

1,0

0,7

0,4

0,6

.Alt Camp

1,6

1,8

2,0

1,6

4,7

1,9

1,3

2,7

2,0

1,9

1,7

.Alt Empordà

0,7

1,3

1,4

1,4

1,3

1,3

0,9

2,7

1,7

1,0

1,3

.Alt Penedès

0,2

0,3

0,3

0,3

0,5

0,7

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

.Alt Urgell

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

.Alta Ribagorça

1,1

1,5

1,6

1,4

0,9

1,6

1,6

2,5

1,9

1,4

1,5

.Anoia

2,1

2,5

2,7

2,2

2,5

3,4

3,2

2,6

2,9

2,5

2,4

.Bages

1,9

2,5

2,5

1,6

2,3

2,3

2,1

2,2

2,5

2,4

2,4

.Baix Camp

0,9

1,2

1,1

0,5

0,6

1,1

4,1

1,3

1,2

0,6

1,1

.Baix Ebre

1,9

1,8

1,9

1,1

1,2

2,1

2,0

2,3

2,0

1,9

1,7

.Baix Empordà

11,0

10,8

10,9

11,5

6,6

11,0

9,9

8,4

9,9

10,1

10,6

.Baix Llobregat

1,1

1,2

1,2

0,8

1,0

1,0

0,9

1,6

1,2

0,9

1,2

.Baix Penedès

38,0

30,8

29,5

36,0

17,4

26,1

22,4

20,9

26,1

36,0

32,0

.Barcelonès

0,3

0,6

0,6

0,5

1,4

1,0

0,3

1,0

0,8

0,6

0,6

.Berguedà

0,1

0,3

0,3

0,2

0,4

0,6

0,2

0,2

0,4

0,3

0,2

.Cerdanya

0,1

0,3

0,2

0,1

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

0,3

0,3

.Conca de Barberà

2,0

1,9

2,0

1,8

1,8

1,8

1,2

3,0

2,2

1,8

1,8

.Garraf

0,2

0,3

0,3

0,1

0,5

0,2

2,1

0,3

0,3

0,3

0,3

.Garrigues

0,6

0,8

0,7

0,5

0,5

0,5

0,2

1,0

0,7

0,6

0,7

.Garrotxa

2,4

2,2

2,3

2,2

1,2

2,1

1,3

2,3

2,2

2,2

2,3

.Gironès

4,3

5,6

5,6

5,7

5,4

6,8

7,2

7,3

6,7

5,3

5,7

.Maresme

0,9

1,0

0,8

0,5

0,4

0,8

1,9

0,8

0,8

0,4

0,9

.Montsià

0,3

0,6

0,5

0,4

0,8

0,8

0,4

0,6

0,7

0,6

0,5

.Noguera

1,5

2,0

2,2

2,1

15,0

2,5

0,8

3,9

2,9

1,6

2,0

.Osona

0,1

0,2

0,2

0,1

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

.Pallars Jussà

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

.Pallars Sobirà

0,3

0,5

0,6

0,3

0,8

0,5

0,3

0,5

0,5

0,4

0,5

.Pla d’Urgell

0,4

0,4

0,5

0,5

0,2

0,7

0,2

0,5

0,5

0,4

0,4

.Pla de l’Estany

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

0,1

.Priorat

0,2

0,4

0,4

0,2

0,4

0,5

0,7

0,4

0,4

0,3

0,3

.Ribera d’Ebre

0,3

0,4

0,5

0,4

1,9

0,4

0,2

0,7

0,5

0,4

0,4

.Ripollès

0,2

0,3

0,3

0,2

0,6

0,4

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

.Segarra

2,4

2,8

3,0

2,6

4,6

3,6

5,7

3,9

3,3

3,2

2,6

.Segrià

2,0

2,1

2,2

2,2

1,6

2,8

2,8

2,1

2,4

1,7

2,1

.Selva

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

.Solsonès

2,6

3,1

3,1

3,0

1,9

2,4

1,9

3,4

2,9

2,5

3,1

.Tarragonès

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

.Terra Alta

0,4

0,5

0,5

0,3

0,4

0,6

1,7

0,7

0,7

0,5

0,5

.Urgell

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

.Val d’Aran

12,4

11,3

11,5

11,9

6,4

10,3

8,1

10,3

10,6

11,1

11,5

.Vallès Occidental

5,1

5,1

5,4

4,9

12,9

5,9

11,9

6,7

6,0

4,8

5,1

.Vallès Oriental

Pàgina 13

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007


ESTRUCTURA DE MITJANS

% HORITZONTALS

PER TERRITORIS* Penetració

BASE: Catalunya

AUDIÈNCIA GENERAL DE MITJANS U.P.

Altres

TOTAL

TOTAL

EXTE

TELE

INTER

perio

Men

Quinze

Setma

REVIS

POBLA

RIOR

VISIÓ

RÀDIO

NET

dicitats

suals

nals

nals

TES

DIARIS

CIÓ

51,5

88,6

53,9

28,2

7,5

37,7

4,3

35,8

59,8

42,0

29.544

Entrevistes

56,6

87,4

53,8

30,1

6,6

35,7

4,1

33,2

56,6

44,1

6.178

POBLACIÓ (000)

TERRITORIS BARÒMETRE

56,6

87,4

53,8

30,1

6,6

35,7

4,1

33,2

56,6

44,1

6.178

Catalunya

59,5

86,3

53,0

32,1

6,3

34,2

3,7

30,9

54,4

45,2

4.602

..Barcelona

55,1

89,1

57,8

27,3

8,2

40,8

3,4

40,4

62,5

42,9

591

..Girona

41,4

93,1

58,5

24,8

10,8

51,4

8,2

44,0

73,2

48,3

356

..Lleida

45,3

90,9

53,4

21,3

4,8

32,2

5,1

37,0

57,9

35,3

629

..Tarragona

56,6

87,4

53,8

30,1

6,6

35,7

4,1

33,2

56,6

44,1

6.178

CATALUNYA

34,8

91,8

51,1

13,0

4,9

29,8

3,3

55,1

69,5

34,0

35

.Alt Camp

52,4

91,3

61,7

27,9

18,0

40,0

3,0

51,6

67,0

49,1

107

.Alt Empordà

28,5

88,1

56,6

31,8

6,3

34,7

2,8

67,7

72,7

33,4

82

.Alt Penedès

46,3

95,1

59,0

26,1

10,1

77,3

5,0

32,4

82,5

42,5

19

.Alt Urgell

16,8

94,3

56,4

24,3

18,6

71,4

2,1

29,1

79,6

56,2

4

.Alta Ribagorça

41,4

89,6

57,8

27,4

4,1

38,1

4,2

55,5

70,3

42,2

93

.Anoia

48,2

91,3

58,8

26,9

6,7

49,6

5,4

35,8

67,0

45,4

150

.Bages

45,6

90,0

55,9

19,8

6,3

34,6

3,5

30,1

59,0

44,5

148

.Baix Camp

46,8

94,7

55,0

13,0

3,4

34,9

15,5

40,9

64,1

24,0

67

.Baix Ebre

60,9

92,6

58,5

19,9

4,7

42,6

4,7

43,9

64,9

47,9

107

.Baix Empordà

58,7

88,8

55,4

32,7

4,1

36,9

3,8

26,4

52,8

41,9

655

.Baix Llobregat

52,7

91,6

52,4

20,2

5,7

31,5

3,2

44,4

58,0

33,2

73

.Baix Penedès

67,2

84,3

49,7

33,9

3,6

29,1

2,9

21,7

46,2

49,7

1.974

.Barcelonès

30,9

92,0

52,4

26,9

15,4

64,0

2,4

55,2

78,2

46,3

36

.Berguedà

28,0

93,0

66,9

26,7

10,2

81,6

3,7

24,7

84,8

46,3

15

.Cerdanya

17,6

88,1

42,3

12,8

7,9

29,6

3,0

45,6

60,9

38,7

18

.Conca de Barberà

60,1

91,7

59,1

29,8

6,4

34,4

2,5

53,5

66,3

43,3

113

.Garraf

30,6

93,4

58,2

9,4

11,2

30,6

29,8

34,1

67,8

44,1

18

.Garrigues

41,5

87,8

52,8

20,1

4,4

21,9

1,1

42,7

54,3

35,2

46

.Garrotxa

60,4

85,6

54,8

29,4

3,5

33,0

2,3

33,1

53,5

43,0

141

.Gironès

42,7

85,9

53,4

30,2

6,3

42,9

5,2

43,1

67,2

41,0

349

.Maresme

58,0

95,0

47,2

17,4

2,8

30,7

8,3

27,6

50,6

20,1

57

.Montsià

26,2

97,0

50,2

19,4

10,0

53,7

3,1

34,9

71,6

49,1

34

.Noguera

40,9

88,4

58,8

31,4

48,7

43,4

1,6

64,2

82,3

34,9

125

.Osona

24,7

89,1

54,5

23,3

9,5

74,8

1,9

26,9

79,5

42,7

11

.Pallars Jussà

21,7

93,8

58,9

21,0

6,7

84,5

4,0

25,6

88,7

40,4

6

.Pallars Sobirà

30,8

96,9

62,1

18,1

11,6

39,8

2,5

35,3

60,1

40,1

30

.Pla d’Urgell

60,5

87,1

67,7

36,0

3,9

65,7

1,7

39,6

74,4

48,6

24

.Pla de l’Estany

20,5

96,6

60,4

23,1

2,6

49,5

1,3

41,6

67,9

43,6

9

.Priorat

28,8

93,2

58,6

21,9

7,5

51,2

8,9

35,6

71,3

39,2

21

.Ribera d’Ebre

50,1

91,6

64,8

30,0

32,8

34,6

2,2

58,5

71,7

40,7

24

.Ripollès

32,5

95,2

56,9

24,1

14,0

48,5

6,9

53,2

74,2

40,3

19

.Segarra

51,6

91,4

60,4

29,2

11,4

48,7

8,7

48,9

71,5

53,6

163

.Segrià

53,9

88,1

55,1

30,9

4,9

47,8

5,4

33,3

63,8

35,4

130

.Selva

37,4

96,3

59,9

34,5

10,6

55,2

5,7

75,9

85,8

39,7

11

.Solsonès

46,9

88,3

54,0

29,2

4,0

28,4

2,5

37,1

53,2

36,4

190

.Tarragonès

18,7

90,3

51,3

20,9

3,4

26,1

8,3

29,4

47,2

38,6

11

.Terra Alta

42,6

92,6

54,8

19,9

5,6

46,3

14,0

49,6

78,8

43,9

30

.Urgell

32,9

91,4

55,9

26,4

12,5

63,3

3,2

32,7

79,8

47,8

8

.Val d’Aran

61,2

86,0

53,8

31,3

3,7

31,8

2,9

29,7

52,3

42,7

709

.Vallès Occidental

56,5

87,6

56,6

28,8

16,6

41,4

9,5

43,8

66,2

42,0

315

.Vallès Oriental

Pàgina 14

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007


PREMSA DIÀRIA

AUDIÈNCIA GENERAL* PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Perfil

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

GÈNERE

Home

Dona

EDAT

14 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 34 anys

35 a 44 anys

45 a 54 anys

55 a 64 anys

65 i més anys

NIVELL D’ESTUDIS

No sap llegir ni escriure

Sense estudis acabats

EGB 1ª et,Primària(fins 12)

EGB 2ª et,1cESO(fins 14)

FP,2cESO,Batx,BUP,COU(fins 18)

Títol mitjà

Títol superior

ACTIVITAT LABORAL

Treballa

No treballa

ROL FAMILIAR

Sustentador principal

Mestressa de casa

Altres

CLASSE SOCIAL

Alta i Mitjana alta

Mitjana

Mitjana baixa i Baixa

TAMANY DE LA LLAR

1 membre

2 membres

3 membres i més

HÀBITAT

Més d’1 milió

De 100mil a 400mil

De 50mil a 100mil

De 10mil a 50mil

De 2mil a 10mil

Menys de 2mil

LLOC DE NAIXEMENT

Territoris Baròmetre

Resta Estat espanyol

Estranger

NsNc

TERRITORIS BARÒMETRE

Catalunya

..Barcelona

..Girona

..Lleida

..Tarragona

TOTAL

POBLA

CIÓ

29.544

6.178

49,4

50,6

6,5

7,2

21,1

18,8

15,1

12,3

19,0

1,0

7,1

14,5

26,1

31,5

9,9

9,9

57,1

42,9

42,2

42,2

28,0

24,6

44,7

30,6

9,3

24,1

66,6

22,2

21,6

12,2

25,0

14,0

5,1

48,7

34,2

16,9

0,2

100,0

74,5

9,6

5,8

10,2

TOTAL

PREMSA

12.414

2.726

60,3

39,7

4,8

7,5

21,2

19,7

17,0

13,1

16,7

0,1

3,8

12,0

23,3

34,2

12,5

14,1

63,8

36,2

47,9

34,6

29,1

31,8

45,5

22,7

8,8

23,7

67,4

26,8

21,1

11,8

22,0

13,1

5,1

53,7

32,4

13,7

0,3

100,0

76,2

9,3

6,3

8,2

INFOR

MACIÓ

GENERAL

10.799

2.377

57,1

42,9

3,9

7,0

20,8

19,7

17,7

13,5

17,2

0,1

3,6

11,4

21,6

34,3

13,4

15,6

63,8

36,2

47,7

36,9

27,6

33,6

44,8

21,6

9,2

24,1

66,7

28,9

21,1

11,3

20,8

12,8

5,2

54,3

32,3

13,1

0,3

100,0

76,4

9,5

6,5

7,5

ECONÒ

MICS

96

18

88,8

11,2

-

6,6

20,8

15,9

28,5

15,7

12,5

-

1,2

4,6

10,9

24,6

17,7

41,0

78,5

21,5

74,1

22,3

17,6

65,8

31,2

3,0

11,2

35,5

53,2

22,5

18,4

15,1

17,1

19,7

7,3

39,3

49,6

11,1

-

100,0

67,0

16,9

9,4

6,7

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

ESPOR

TIUS

3.312

734

85,3

14,7

8,0

10,0

24,6

21,8

14,6

10,6

10,6

0,0

2,9

13,6

30,1

37,0

8,6

7,8

69,8

30,2

53,1

16,2

37,8

26,6

48,8

24,6

5,9

19,8

74,3

15,3

20,9

13,6

28,4

16,2

5,6

54,4

31,0

14,3

0,3

100,0

72,2

10,9

6,1

10,8

PAGA

MENT

10.485

2.247

63,9

36,1

4,8

6,9

21,2

20,4

17,3

13,6

15,7

0,0

2,9

11,4

23,5

34,2

12,4

15,5

65,8

34,2

50,1

32,2

28,8

34,6

45,1

20,3

8,4

23,3

68,3

23,1

20,0

11,8

23,9

15,2

5,9

55,7

32,7

11,4

0,2

100,0

72,2

11,2

7,2

9,4

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

GRA

TUÏTS

2.676

684

50,3

49,7

5,2

10,3

21,8

19,1

15,5

11,1

17,0

0,1

5,9

13,2

20,9

35,8

13,1

11,0

61,1

38,9

41,7

40,5

31,4

22,6

47,4

30,0

9,9

23,7

66,4

43,7

25,7

13,1

12,8

3,8

0,8

48,2

28,7

22,8

0,3

100,0

95,4

0,3

2,6

1,7

CATALÀ

3.754

709

58,4

41,6

4,1

6,4

19,4

18,6

17,2

15,3

19,0

0,0

3,4

10,1

21,7

34,3

13,7

16,8

65,1

34,9

49,4

35,3

26,5

38,5

43,6

18,0

8,5

24,2

67,3

17,3

13,2

12,2

25,4

22,2

9,7

66,7

28,8

4,4

0,1

100,0

60,2

23,4

10,4

6,1

CASTE

LLÀ

7.870

1.756

67,8

32,2

5,0

7,1

22,1

20,9

17,7

13,2

13,9

0,0

2,6

11,2

23,7

34,4

12,0

16,0

67,2

32,8

51,4

29,5

29,9

34,8

44,8

20,4

8,3

22,9

68,9

25,0

20,9

11,8

23,8

13,5

5,1

52,1

34,4

13,3

0,2

100,0

75,1

7,9

6,0

11,0

% VERTICALS

MIXTOS

3.186

775

51,7

48,3

5,0

10,4

22,2

19,5

15,5

11,0

16,5

0,1

5,4

13,2

22,3

35,6

12,6

10,8

62,5

37,5

42,6

39,3

31,0

23,3

47,3

29,4

9,3

23,7

66,9

38,5

31,6

11,7

12,1

4,8

1,4

49,5

28,9

21,3

0,3

100,0

92,0

0,2

7,1

0,8

Pàgina 15


PREMSA DIÀRIA

AUDIÈNCIA GENERAL* PER VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES* Penetració

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

GÈNERE

Home

Dona

EDAT

14 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 34 anys

35 a 44 anys

45 a 54 anys

55 a 64 anys

65 i més anys

NIVELL D’ESTUDIS

No sap llegir ni escriure

Sense estudis acabats

EGB 1ª et,Primària(fins 12)

EGB 2ª et,1cESO(fins 14)

FP,2cESO,Batx,BUP,COU(fins 18)

Títol mitjà

Títol superior

ACTIVITAT LABORAL

Treballa

No treballa

ROL FAMILIAR

Sustentador principal

Mestressa de casa

Altres

CLASSE SOCIAL

Alta i Mitjana alta

Mitjana

Mitjana baixa i Baixa

TAMANY DE LA LLAR

1 membre

2 membres

3 membres i més

HÀBITAT

Més d’1 milió

De 100mil a 400mil

De 50mil a 100mil

De 10mil a 50mil

De 2mil a 10mil

Menys de 2mil

LLOC DE NAIXEMENT

Territoris Baròmetre

Resta Estat espanyol

Estranger

NsNc

TERRITORIS BARÒMETRE

Catalunya

..Barcelona

..Girona

..Lleida

..Tarragona

TOTAL

POBLA

CIÓ

29.544

6.178

3.051

3.127

400

444

1.302

1.160

935

761

1.176

63

436

889

1.602

1.933

610

606

3.525

2.653

2.609

2.610

1.727

1.522

2.763

1.893

574

1.486

4.117

1.368

1.332

755

1.544

863

316

3.009

2.111

1.044

14

6.178

4.602

591

356

629

TOTAL

PREMSA

42,0

44,1

53,9

34,6

33,0

46,2

44,4

46,3

49,6

46,9

38,6

2,5

23,7

36,8

39,5

47,9

55,7

63,1

49,3

37,2

50,1

36,2

46,0

57,0

44,9

32,7

42,0

43,5

44,7

53,4

43,2

42,7

38,9

41,5

44,1

48,6

41,8

35,8

49,0

44,1

45,2

42,9

48,3

35,3

INFOR

MACIÓ

GENERAL

36,6

38,5

44,5

32,6

23,4

37,7

38,0

40,4

45,1

42,2

34,8

2,2

19,5

30,4

31,8

41,9

52,1

61,0

43,0

32,4

43,5

33,7

38,0

52,4

38,6

27,1

38,2

38,5

38,5

50,2

37,6

35,5

32,0

35,3

38,9

42,9

36,4

29,8

42,9

ECONÒ

MICS

0,3

0,3

0,5

0,1

-

0,3

0,3

0,2

0,5

0,4

0,2

-

0,0

0,1

0,1

0,2

0,5

1,2

0,4

0,1

0,5

0,2

0,2

0,8

0,2

0,0

0,4

0,4

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,4

0,4

0,2

0,4

0,2

-

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

ESPOR

TIUS

11,2

11,9

20,5

3,4

14,6

16,5

13,9

13,8

11,4

10,2

6,6

0,3

4,9

11,2

13,7

14,0

10,3

9,4

14,5

8,4

14,9

4,6

16,1

12,8

13,0

9,5

7,5

9,8

13,2

8,2

11,5

13,2

13,5

13,8

13,0

13,3

10,8

10,0

16,0

PAGA

MENT

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

38,5

39,5

38,4

43,7

28,2

0,3

0,3

0,5

0,5

0,2

11,9

11,5

13,6

12,6

12,5

35,5

36,4

47,1

26,0

26,7

35,1

36,7

39,5

41,6

40,3

30,1

1,6

15,0

28,8

32,9

39,6

45,5

57,0

41,9

29,0

43,1

27,7

37,5

51,1

36,7

24,1

32,9

35,2

37,3

38,0

33,7

35,0

34,8

39,7

42,2

41,6

34,8

24,5

33,7

36,4

35,3

42,6

45,2

33,7

GRA

TUÏTS

9,1

11,1

11,3

10,9

8,9

15,8

11,5

11,2

11,3

10,0

9,9

0,9

9,2

10,1

8,9

12,6

14,6

12,3

11,9

10,0

10,9

10,6

12,4

10,2

11,7

10,8

11,8

10,9

11,0

21,8

13,2

11,9

5,7

3,1

1,8

10,9

9,3

14,9

16,9

11,1

14,2

0,3

5,1

1,9

CATALÀ

12,7

11,5

13,6

9,4

7,2

10,2

10,6

11,4

13,0

14,3

11,5

0,5

5,4

8,0

9,6

12,5

15,9

19,5

13,1

9,3

13,4

9,6

10,9

17,9

11,2

6,7

10,5

11,5

11,6

8,9

7,0

11,4

11,7

18,2

21,9

15,7

9,7

3,0

5,9

11,5

9,3

28,0

20,7

6,8

CASTE

LLÀ

26,6

28,4

39,0

18,1

21,9

28,2

29,8

31,6

33,3

30,6

20,8

1,2

10,4

22,1

25,9

31,2

34,5

46,0

33,5

21,7

34,6

19,9

30,4

40,1

28,5

19,0

25,3

27,0

29,4

32,0

27,5

27,3

27,0

27,5

28,4

30,4

28,6

22,3

31,1

28,4

28,7

23,5

29,5

30,7

% HORITZONTALS

MIXTOS

10,8

12,5

13,1

12,0

9,6

18,1

13,2

13,0

12,9

11,2

10,8

0,9

9,6

11,4

10,7

14,1

15,9

13,7

13,7

10,9

12,6

11,7

13,9

11,9

13,3

12,0

12,6

12,4

12,6

21,8

18,4

12,0

6,1

4,3

3,5

12,7

10,6

15,8

18,0

12,5

15,5

0,3

15,4

0,9

Pàgina 16


PREMSA DIÀRIA

AUDIÈNCIA GENERAL* PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Perfil

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

LLENGUA HABITUAL

Català

Castellà

Altres/NsNc

LLENGÜES QUE ENTÉN

Català

Castellà

Anglès

Francès

Àrab

Italià

Alemany

Altres

LLENGÜES QUE PARLA

Català

Castellà

Anglès

Francès

Àrab

Italià

Alemany

Altres

LLENGÜES QUE ESCRIU

Català

Castellà

Anglès

Francès

Àrab

Italià

Alemany

Altres

PRIMERA LLENGUA QUE VA PARLAR

Català

Castellà

Altres/NsNc

LLENGUA D’IDENTITAT

Català

Castellà

Altres/NsNc

POSICIONAMENT POLÍTIC

CIU

PSC-PSOE

PP

ESQUERRA

ICV-EUiA

C’s

Altres

Cap/NsNc

POSICIONAMENT NACIONAL

Només Cat/Val/Bal

Més Cat/Val/Bal que espanyol

Igual

Més espanyol que Cat/Val/Bal

Només espanyol

Cap de les anteriors

TOTAL

POBLA

CIÓ

29.544

6.178

38,7

57,2

4,1

93,2

99,8

16,0

9,5

2,7

1,9

1,1

6,8

78,4

99,6

10,3

7,6

2,7

1,5

0,9

6,0

58,8

98,7

8,7

5,6

2,0

1,0

0,7

4,4

36,4

56,2

7,4

43,0

51,5

5,5

10,4

18,8

4,7

7,3

4,8

0,1

1,2

52,7

6,7

23,1

40,2

9,1

4,9

15,9

TOTAL

PREMSA

12.414

2.726

44,8

52,9

2,2

95,9

99,9

19,4

12,2

1,6

2,4

1,4

6,5

84,4

99,7

12,9

9,9

1,5

2,0

1,1

5,6

66,6

99,2

11,1

7,4

1,1

1,2

0,8

4,1

42,5

52,4

5,1

49,5

46,4

4,0

12,6

19,6

5,0

9,3

5,6

0,1

1,4

46,3

8,1

26,9

38,8

7,9

4,0

14,3

IDENTIFICACIÓ AMB TERRITORIS DE PARLA CATALANA

Si

58,8 64,0

No

31,9 28,1

NsNc

9,3 7,8

INFOR

MACIÓ

GENERAL

10.799

2.377

47,1

50,9

2,0

96,4

99,9

20,4

13,1

1,4

2,6

1,5

6,5

85,6

99,7

13,7

10,6

1,3

2,1

1,2

5,7

68,1

99,2

11,8

8,0

0,9

1,3

0,9

4,2

44,8

50,5

4,7

51,7

44,7

3,7

12,7

19,4

4,7

9,8

5,9

0,1

1,4

45,9

8,6

28,2

38,2

7,0

3,6

14,4

ECONÒ

MICS

96

18

54,6

43,5

2,0

98,1

100,0

34,4

31,7

1,5

15,3

8,4

14,6

88,1

100,0

25,9

27,9

1,5

11,0

5,8

12,4

71,7

100,0

24,3

27,1

1,5

3,7

5,2

9,7

47,4

45,8

6,8

43,9

47,1

9,0

19,9

5,1

8,1

10,7

6,3

-

4,6

45,5

10,2

31,7

30,0

5,2

2,8

20,1

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

ESPOR

TIUS

3.312

734

39,7

57,8

2,4

95,7

100,0

16,3

9,9

2,6

1,8

0,9

7,1

83,2

99,9

11,1

8,0

2,5

1,4

0,8

5,9

64,8

99,4

9,5

5,7

1,8

0,6

0,5

4,2

36,7

57,1

6,2

43,9

51,2

4,9

12,8

20,2

6,7

9,5

3,8

0,1

1,3

45,7

7,7

23,9

39,7

11,0

4,9

12,9

PAGA

MENT

10.485

2.247

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

65,5

26,9

7,6

54,4

35,6

10,0

61,3

31,1

7,6

48,9

49,0

2,1

96,8

99,9

19,7

13,5

1,6

2,6

1,5

6,9

86,9

99,7

13,1

11,0

1,5

2,0

1,2

6,0

70,2

99,3

11,2

8,3

1,1

1,3

0,9

4,4

46,1

48,9

5,0

52,5

43,8

3,7

13,5

19,2

5,1

10,2

5,7

0,1

1,3

44,8

9,1

29,2

37,3

7,5

3,6

13,4

65,8

26,4

7,7

GRA

TUÏTS

2.676

684

28,6

69,0

2,4

93,3

99,8

19,6

8,3

1,4

2,3

0,9

5,8

76,9

99,7

13,7

6,4

1,4

1,8

0,8

4,8

55,1

99,1

12,2

4,7

0,8

1,1

0,6

3,0

28,6

66,0

5,4

37,8

57,2

5,0

8,9

21,7

4,8

6,6

5,1

0,1

1,7

50,9

4,8

17,8

44,0

10,0

5,5

17,9

57,4

35,3

7,3

CATALÀ

3.754

709

77,8

20,6

1,6

99,2

99,9

20,2

16,3

1,0

3,6

1,2

6,3

97,0

99,5

14,0

13,3

0,9

3,0

1,0

5,4

85,7

99,2

12,1

10,1

0,7

1,9

0,8

4,3

73,1

24,0

2,8

76,4

21,5

2,1

19,0

14,0

1,2

18,1

5,7

0,0

1,2

40,8

18,1

43,2

26,2

2,6

1,2

8,7

78,9

14,6

6,5

CASTE

LLÀ

7.870

1.756

41,2

56,5

2,2

96,2

99,9

20,2

13,6

1,8

2,6

1,7

7,2

84,2

99,7

13,5

11,0

1,7

2,0

1,4

6,2

66,5

99,3

11,5

8,2

1,2

1,2

1,0

4,5

38,8

55,7

5,6

46,5

49,4

4,2

12,2

20,5

6,1

8,2

5,8

0,1

1,4

45,6

6,9

25,1

39,9

9,0

4,2

14,9

62,6

29,8

7,7

% VERTICALS

MIXTOS

3.186

775

30,1

67,4

2,6

93,8

99,8

19,2

8,7

1,6

2,2

0,8

6,2

78,1

99,7

13,3

6,8

1,6

1,7

0,7

5,3

56,4

99,2

11,9

5,0

0,9

1,1

0,5

3,5

30,1

64,0

5,9

39,2

55,8

5,0

9,3

21,4

5,4

6,9

4,8

0,1

1,6

50,6

5,1

19,0

44,2

9,7

5,3

16,8

58,4

34,3

7,3

Pàgina 17


PREMSA DIÀRIA

AUDIÈNCIA GENERAL* PER VARIABLES LINGÜÍSTIQUES I IDEOLÒGIQUES* Penetració

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

LLENGUA HABITUAL

Català

Castellà

Altres/NsNc

LLENGÜES QUE ENTÉN

Català

Castellà

Anglès

Francès

Àrab

Italià

Alemany

Altres

LLENGÜES QUE PARLA

Català

Castellà

Anglès

Francès

Àrab

Italià

Alemany

Altres

LLENGÜES QUE ESCRIU

Català

Castellà

Anglès

Francès

Àrab

Italià

Alemany

Altres

PRIMERA LLENGUA QUE VA PARLAR

Català

Castellà

Altres/NsNc

LLENGUA D’IDENTITAT

Català

Castellà

Altres/NsNc

POSICIONAMENT POLÍTIC

CIU

PSC-PSOE

PP

ESQUERRA

ICV-EUiA

C’s

Altres

Cap/NsNc

POSICIONAMENT NACIONAL

Només Cat/Val/Bal

Més Cat/Val/Bal que espanyol

Igual

Més espanyol que Cat/Val/Bal

Només espanyol

Cap de les anteriors

TOTAL

POBLA

CIÓ

29.544

6.178

2.389

3.534

255

5.760

6.165

986

585

167

116

67

419

4.843

6.154

635

472

164

90

55

368

3.631

6.095

538

346

125

59

41

272

2.250

3.469

458

2.656

3.183

338

639

1.163

293

450

295

6

74

3.258

417

1.429

2.483

561

302

985

TOTAL

PREMSA

42,0

44,1

51,2

40,8

24,0

45,4

44,2

53,6

56,8

26,2

56,9

55,6

42,6

47,5

44,2

55,5

57,1

25,6

59,4

54,8

41,7

50,0

44,4

56,2

58,3

23,0

53,9

55,5

41,3

51,5

41,1

30,3

50,8

39,8

32,6

53,7

46,0

47,0

56,6

51,5

56,7

50,8

38,7

53,1

51,3

42,6

38,3

36,6

39,5

IDENTIFICACIÓ AMB TERRITORIS DE PARLA CATALANA

Si

3.633 48,0

No

1.972 38,9

NsNc

573 37,3

INFOR

MACIÓ

GENERAL

36,6

38,5

46,8

34,2

18,8

39,8

38,5

49,2

53,2

20,1

52,9

52,2

37,1

42,0

38,5

51,2

53,5

19,4

55,4

50,7

36,6

44,6

38,7

52,3

54,8

17,3

52,3

51,6

36,5

47,3

34,6

24,4

46,2

33,4

25,7

47,4

39,7

38,1

51,7

47,2

54,0

46,2

33,5

49,2

46,9

36,6

29,7

28,0

34,7

ECONÒ

MICS

0,3

0,3

0,4

0,2

0,1

0,3

0,3

0,6

1,0

0,2

2,4

2,3

0,6

0,3

0,3

0,7

1,1

0,2

2,2

1,9

0,6

0,4

0,3

0,8

1,4

0,2

1,1

2,3

0,6

0,4

0,2

0,3

0,3

0,3

0,5

0,6

0,1

0,5

0,4

0,4

-

1,1

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

ESPOR

TIUS

11,2

11,9

12,2

12,0

7,0

12,2

11,9

12,1

12,4

11,2

11,5

10,0

12,4

12,6

11,9

12,9

12,4

11,4

11,3

10,8

11,7

13,1

12,0

12,9

12,0

10,9

7,0

8,1

11,3

12,0

12,1

10,0

12,1

11,8

10,6

14,7

12,8

16,7

15,5

9,4

15,1

12,4

10,3

13,5

12,3

11,7

14,4

11,9

9,6

PAGA

MENT

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

42,8

32,5

31,6

0,3

0,3

0,3

12,4

11,6

9,8

35,5

36,4

46,0

31,2

18,6

37,8

36,4

44,9

51,9

21,7

49,9

50,8

37,1

40,3

36,4

46,5

52,6

21,0

51,3

49,0

36,5

43,4

36,6

46,7

53,8

19,5

48,5

50,5

36,5

46,0

31,7

24,5

44,4

31,0

24,6

47,4

37,2

39,1

50,8

43,6

45,2

40,7

30,9

48,8

45,9

33,7

30,1

26,8

30,5

40,7

30,1

30,3

GRA

TUÏTS

9,1

11,1

8,2

13,4

6,3

11,1

11,1

13,6

9,7

5,8

13,7

8,9

9,5

10,9

11,1

14,8

9,3

5,8

13,6

10,0

8,9

10,4

11,1

15,5

9,3

4,2

13,3

9,3

7,6

8,7

13,0

8,0

9,7

12,3

10,1

9,5

12,8

11,3

10,1

11,9

13,8

15,8

10,7

8,0

8,5

12,1

12,2

12,4

12,4

10,8

12,2

8,7

CATALÀ

12,7

11,5

23,1

4,1

4,4

12,2

11,5

14,5

19,7

4,4

22,1

12,8

10,6

14,2

11,5

15,7

20,0

4,1

23,7

12,8

10,4

16,7

11,5

16,0

20,6

4,1

22,8

13,6

11,2

23,0

4,9

4,4

20,4

4,8

4,3

21,0

8,5

2,9

28,5

13,7

2,8

11,3

8,9

30,7

21,4

7,5

3,2

2,9

6,2

15,4

5,2

8,1

CASTE

LLÀ

26,6

28,4

30,3

28,1

15,5

29,3

28,5

35,9

40,7

18,5

39,5

45,3

30,4

30,5

28,5

37,5

41,1

18,1

40,0

43,6

29,7

32,2

28,6

37,6

41,5

16,6

34,9

42,5

29,3

30,2

28,2

21,4

30,7

27,2

21,7

33,4

31,0

36,7

32,0

34,7

41,1

33,9

24,6

29,1

30,9

28,2

28,0

24,5

26,5

30,2

26,5

23,5

% HORITZONTALS

MIXTOS

10,8

12,5

9,8

14,8

7,8

12,6

12,5

15,1

11,5

7,3

14,8

9,5

11,5

12,5

12,6

16,2

11,1

7,3

14,9

10,4

11,0

12,0

12,6

17,1

11,3

5,9

14,6

9,4

10,0

10,4

14,3

10,0

11,4

13,6

11,4

11,3

14,2

14,2

11,8

12,6

16,3

16,5

12,0

9,4

10,3

13,8

13,4

13,6

13,2

12,4

13,5

9,9

Pàgina 18


PREMSA DIÀRIA

% VERTICALS

AUDIÈNCIA GENERAL* PER TERRITORIS* Perfil

BASE: Catalunya

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

INFOR

TOTAL

CASTE

GRA

PAGA

ESPOR

ECONÒ

MACIÓ

TOTAL

POBLA

MIXTOS

LLÀ

CATALÀ

TUÏTS

MENT

TIUS

MICS

GENERAL

PREMSA

CIÓ

3.186

7.870

3.754

2.676

10.485

3.312

96

10.799

12.414

29.544

Entrevistes

775

1.756

709

684

2.247

734

18

2.377

2.726

6.178

POBLACIÓ (000)

TERRITORIS BARÒMETRE

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Catalunya

92,0

75,1

60,2

95,4

72,2

72,2

67,0

76,4

76,2

74,5

..Barcelona

0,2

7,9

23,4

0,3

11,2

10,9

16,9

9,5

9,3

9,6

..Girona

7,1

6,0

10,4

2,6

7,2

6,1

9,4

6,5

6,3

5,8

..Lleida

0,8

11,0

6,1

1,7

9,4

10,8

6,7

7,5

8,2

10,2

..Tarragona

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

CATALUNYA

-

0,6

0,3

-

0,5

0,7

-

0,4

0,4

0,6

.Alt Camp

0,0

1,7

4,6

0,0

2,3

2,2

4,6

2,0

1,9

1,7

.Alt Empordà

0,6

1,1

1,1

0,7

1,1

1,3

2,8

1,0

1,0

1,3

.Alt Penedès

0,1

0,3

0,5

0,0

0,4

0,4

-

0,3

0,3

0,3

.Alt Urgell

0,1

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

.Alta Ribagorça

0,4

1,7

1,6

0,5

1,6

2,3

3,3

1,3

1,4

1,5

.Anoia

0,4

2,2

6,1

0,8

2,9

2,9

4,1

2,4

2,5

2,4

.Bages

0,0

3,4

1,4

0,2

2,8

2,9

0,3

2,3

2,4

2,4

.Baix Camp

-

0,8

0,5

-

0,7

0,9

-

0,5

0,6

1,1

.Baix Ebre

0,0

1,5

4,9

0,0

2,3

2,2

-

1,9

1,9

1,7

.Baix Empordà

12,2

10,6

6,1

13,8

9,5

10,9

8,0

9,8

10,1

10,6

.Baix Llobregat

0,2

1,2

0,9

0,2

1,0

1,2

-

0,9

0,9

1,2

.Baix Penedès

53,2

33,1

21,1

60,3

30,3

23,9

29,2

37,9

36,0

32,0

.Barcelonès

0,0

0,6

1,6

0,1

0,7

0,8

-

0,6

0,6

0,6

.Berguedà

0,0

0,3

0,3

0,0

0,3

0,4

0,4

0,2

0,3

0,2

.Cerdanya

0,0

0,3

0,3

0,1

0,3

0,2

-

0,3

0,3

0,3

.Conca de Barberà

0,9

2,1

1,3

1,0

2,0

2,7

1,5

1,6

1,8

1,8

.Garraf

0,2

0,3

0,5

0,1

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

.Garrigues

-

0,5

1,7

-

0,7

0,8

1,6

0,6

0,6

0,7

.Garrotxa

0,0

1,4

6,8

0,0

2,7

2,2

3,0

2,4

2,2

2,3

.Gironès

3,2

5,8

6,3

3,6

5,7

6,3

3,8

5,1

5,3

5,7

.Maresme

0,0

0,5

0,3

0,0

0,5

0,8

-

0,3

0,4

0,9

.Montsià

0,4

0,5

1,3

0,2

0,7

0,5

1,7

0,6

0,6

0,5

.Noguera

0,2

1,8

2,2

0,2

1,8

2,3

-

1,4

1,6

2,0

.Osona

0,1

0,2

0,3

-

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

.Pallars Jussà

0,0

0,1

0,2

-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

0,1

.Pallars Sobirà

0,4

0,4

0,8

0,1

0,5

0,4

0,2

0,5

0,4

0,5

.Pla d’Urgell

0,0

0,3

1,2

0,0

0,5

0,5

2,1

0,5

0,4

0,4

.Pla de l’Estany

-

0,2

0,1

-

0,2

0,1

-

0,1

0,1

0,1

.Priorat

0,0

0,4

0,3

0,1

0,3

0,7

-

0,2

0,3

0,3

.Ribera d’Ebre

0,0

0,3

0,8

0,0

0,4

0,3

-

0,4

0,4

0,4

.Ripollès

0,2

0,2

0,5

0,1

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

.Segarra

5,0

3,0

4,5

2,0

3,6

2,7

4,9

3,4

3,2

2,6

.Segrià

0,1

1,7

3,3

0,1

2,0

2,3

5,2

1,6

1,7

2,1

.Selva

0,0

0,1

0,5

-

0,2

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

.Solsonès

0,4

3,5

1,8

1,2

2,9

2,9

5,5

2,5

2,5

3,1

.Tarragonès

-

0,2

0,2

-

0,2

0,3

0,9

0,1

0,2

0,2

.Terra Alta

0,3

0,5

0,8

0,1

0,5

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

.Urgell

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,6

0,1

0,1

0,1

.Val d’Aran

18,2

10,8

7,6

11,3

11,4

11,5

9,2

11,0

11,1

11,5

.Vallès Occidental

2,7

5,4

5,1

3,1

5,2

7,3

5,2

4,4

4,8

5,1

.Vallès Oriental

Pàgina 19

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007


PREMSA DIÀRIA

% HORITZONTALS

AUDIÈNCIA GENERAL* PER TERRITORIS* Penetració

BASE: Catalunya

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

INFOR

TOTAL

CASTE

GRA

PAGA

ESPOR

ECONÒ

MACIÓ

TOTAL

POBLA

MIXTOS

LLÀ

CATALÀ

TUÏTS

MENT

TIUS

MICS

GENERAL

PREMSA

CIÓ

10,8

26,6

12,7

9,1

35,5

11,2

0,3

36,6

42,0

29.544

Entrevistes

12,5

28,4

11,5

11,1

36,4

11,9

0,3

38,5

44,1

6.178

POBLACIÓ (000)

TERRITORIS BARÒMETRE

12,5

28,4

11,5

11,1

36,4

11,9

0,3

38,5

44,1

6.178

Catalunya

15,5

28,7

9,3

14,2

35,3

11,5

0,3

39,5

45,2

4.602

..Barcelona

0,3

23,5

28,0

0,3

42,6

13,6

0,5

38,4

42,9

591

..Girona

15,4

29,5

20,7

5,1

45,2

12,6

0,5

43,7

48,3

356

..Lleida

0,9

30,7

6,8

1,9

33,7

12,5

0,2

28,2

35,3

629

..Tarragona

12,5

28,4

11,5

11,1

36,4

11,9

0,3

38,5

44,1

6.178

CATALUNYA

-

29,7

5,1

-

32,8

14,7

-

26,7

34,0

35

.Alt Camp

0,1

28,7

30,2

0,1

48,7

15,4

0,8

45,5

49,1

107

.Alt Empordà

5,6

24,0

9,1

5,6

29,9

11,3

0,6

27,4

33,4

82

.Alt Penedès

5,7

28,3

20,7

0,2

42,1

15,1

-

38,0

42,5

19

.Alt Urgell

12,2

32,3

30,5

3,3

55,3

17,1

-

50,3

56,2

4

.Alta Ribagorça

3,5

32,8

12,3

3,5

38,5

18,4

0,6

33,5

42,2

93

.Anoia

2,0

25,5

28,9

3,6

43,1

14,4

0,5

38,7

45,4

150

.Bages

0,1

40,0

6,7

0,8

42,6

14,4

0,0

36,7

44,5

148

.Baix Camp

-

19,8

5,0

-

23,1

10,3

-

16,0

24,0

67

.Baix Ebre

0,1

25,0

32,2

0,1

47,7

14,8

-

42,8

47,9

107

.Baix Empordà

14,4

28,3

6,6

14,4

32,6

12,2

0,2

35,4

41,9

655

.Baix Llobregat

2,3

28,0

9,1

2,3

31,9

12,4

-

28,5

33,2

73

.Baix Penedès

20,9

29,5

7,6

20,9

34,5

8,9

0,3

45,7

49,7

1.974

.Barcelonès

1,0

27,6

32,5

1,0

45,7

16,2

-

42,4

46,3

36

.Berguedà

0,5

37,3

14,7

0,5

45,8

18,1

0,5

35,1

46,3

15

.Cerdanya

2,1

28,0

10,9

2,1

36,2

7,2

-

33,4

38,7

18

.Conca de Barberà

6,3

32,7

7,8

6,3

38,7

17,4

0,2

33,7

43,3

113

.Garraf

7,7

28,7

20,7

3,7

42,7

11,4

0,4

38,3

44,1

18

.Garrigues

-

19,8

25,5

-

35,2

13,4

0,6

30,5

35,2

46

.Garrotxa

0,1

17,4

34,1

0,1

42,7

11,6

0,4

40,5

43,0

141

.Gironès

7,1

29,1

12,8

7,1

36,5

13,2

0,2

34,5

41,0

349

.Maresme

0,4

16,8

4,3

0,4

20,1

10,6

-

11,6

20,1

57

.Montsià

10,1

23,6

27,3

3,7

43,5

11,7

0,9

43,2

49,1

34

.Noguera

1,4

25,7

12,5

1,4

33,2

13,4

-

26,2

34,9

125

.Osona

6,4

30,5

18,1

-

42,3

11,2

0,4

38,7

42,7

11

.Pallars Jussà

6,1

26,4

21,1

-

40,4

7,3

-

37,3

40,4

6

.Pallars Sobirà

11,0

25,2

19,8

2,7

38,2

10,9

0,1

36,9

40,1

30

.Pla d’Urgell

0,4

24,9

35,6

0,4

48,6

16,0

1,6

45,3

48,6

24

.Pla de l’Estany

-

36,0

12,1

-

41,9

11,4

-

37,6

43,6

9

.Priorat

1,9

32,9

8,8

1,9

37,2

23,6

-

25,8

39,2

21

.Ribera d’Ebre

0,5

25,5

22,6

0,5

39,9

10,3

-

36,6

40,7

24

.Ripollès

9,6

23,3

18,0

4,5

38,0

13,4

0,4

33,1

40,3

19

.Segarra

23,6

32,8

19,8

8,6

49,6

12,0

0,5

50,4

53,6

163

.Segrià

0,7

23,6

18,1

0,7

34,6

13,0

0,7

28,4

35,4

130

.Selva

1,0

23,0

28,7

-

39,1

13,4

0,6

33,8

39,7

11

.Solsonès

1,6

32,6

6,7

4,1

34,4

11,1

0,5

30,6

36,4

190

.Tarragonès

-

28,6

10,8

-

35,1

18,2

1,3

24,7

38,6

11

.Terra Alta

7,1

27,8

19,7

1,2

40,4

16,6

0,4

36,0

43,9

30

.Urgell

18,2

33,5

13,1

-

45,9

14,8

1,3

41,6

47,8

8

.Val d’Aran

19,8

26,7

7,6

10,9

36,2

12,0

0,2

36,8

42,7

709

.Vallès Occidental

6,7

29,9

11,4

6,7

37,4

17,0

0,3

33,1

42,0

315

.Vallès Oriental

Pàgina 20

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ECONÒMICS

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

20 Minutos (G)(5)

El Periódico de Catalunya(Cas)

El Mundo Deportivo

El Periódico de Catalunya(Cat)

Metro (G)(5)

Adn (G)(5)

Qué! (G)(5)

Sport

ABSO

LUTS

29.544

6.178

2.726

2.377

18

734

2.247

684

709

1.756

775

0

728

593

468

405

354

344

336

316

297

275

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

44,1

38,5

0,3

11,9

36,4

11,1

11,5

28,4

12,5

-

11,8

9,6

7,6

6,6

5,7

5,6

5,4

5,1

4,8

4,4

Pàgina 21


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Barcelona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ECONÒMICS

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

20 Minutos (G)(5)

El Periódico de Catalunya(Cas)

Metro (G)(5)

ABSO

LUTS

18.029

4.602

2.078

1.817

12

530

1.623

652

426

1.319

712

0

614

482

462

353

325

% VERTI

CALS

18.029

4.602

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

45,2

39,5

0,3

11,5

35,3

14,2

9,3

28,7

15,5

-

13,3

10,5

10,1

7,7

7,1

Pàgina 22


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Girona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ECONÒMICS

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Punt

El Periódico de Catalunya

Diari de Girona

La Vanguardia

El Mundo Deportivo

ABSO

LUTS

3.738

591

254

227

3

80

252

166

139

0

108

52

50

49

31

% VERTI

CALS

3.738

591

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

42,9

38,4

0,5

13,6

42,6

28,0

23,5

-

18,3

8,8

8,4

8,3

5,3

Pàgina 23


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Lleida

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ECONÒMICS

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Mañana

Segre (Edició en Castellà)

La Vanguardia

ABSO

LUTS

4.020

356

172

156

2

45

161

18

74

105

55

0

95

59

48

40

23

% VERTI

CALS

4.020

356

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

48,3

43,7

0,5

12,6

45,2

5,1

20,7

29,5

15,4

-

26,8

16,5

13,5

11,1

6,5

Pàgina 24


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Tarragona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Diari de Tarragona

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

El Mundo Deportivo

Sport

ABSO

LUTS

3.757

629

222

178

79

212

12

43

193

6

0

86

40

39

35

28

% VERTI

CALS

3.757

629

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

35,3

28,2

12,5

33,7

1,9

6,8

30,7

0,9

-

13,7

6,4

6,2

5,5

4,4

Pàgina 25


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Alt Camp

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Diari de Tarragona

El Mundo Deportivo

La Vanguardia

ABSO

LUTS

301

35

12

9

5

12

2

11

0

4

3

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

301

35

34,0

26,7

14,7

32,8

5,1

29,7

-

11,7

8,8

7,1

Pàgina 26


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Alt Empordà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Punt

El Periódico de Catalunya

Diari de Girona

ABSO

LUTS

621

107

52

49

16

52

32

31

0

19

14

12

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

621

107

49,1

45,5

15,4

48,7

30,2

28,7

-

18,0

13,1

11,7

Pàgina 27


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Alt Penedès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Catalunya(Cat)

ABSO

LUTS

452

82

28

23

9

25

5

8

20

5

0

9

9

6

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

452

82

33,4

27,4

11,3

29,9

5,6

9,1

24,0

5,6

-

11,0

10,5

6,9

Pàgina 28


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Alt Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Segre

El Periódico de Catalunya

Segre (Edició en Català)

ABSO

LUTS

214

19

8

7

3

8

4

5

0

3

3

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

214

19

42,5

38,0

15,1

42,1

20,7

28,3

-

17,7

13,9

12,1

Pàgina 29


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Alta Ribagorça

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Mañana

ABSO

LUTS

118

4

2

2

1

2

1

1

0

0

1

1

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

118

4

56,2

50,3

17,1

55,3

30,5

32,3

12,2

-

34,6

27,2

14,3

Pàgina 30


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Anoia

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya

El Mundo Deportivo

ABSO

LUTS

420

93

39

31

17

36

3

11

30

3

0

14

14

10

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

420

93

42,2

33,5

18,4

38,5

3,5

12,3

32,8

3,5

-

15,2

14,7

10,3

Pàgina 31


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Bages

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Regió 7

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

ABSO

LUTS

1.046

150

68

58

22

65

5

43

38

3

0

33

19

14

% VERTI

CALS

1.046

150

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

45,4

38,7

14,4

43,1

3,6

28,9

25,5

2,0

-

21,9

12,8

9,4

Pàgina 32


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Baix Camp

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Diari de Tarragona

La Vanguardia

El Mundo Deportivo

ABSO

LUTS

699

148

66

54

21

63

10

59

0

34

10

10

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

699

148

44,5

36,7

14,4

42,6

6,7

40,0

-

23,3

7,0

6,8

Pàgina 33


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Baix Ebre

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Sport

El Periódico de Catalunya

Diari de Tarragona

ABSO

LUTS

375

67

16

11

7

15

3

13

0

4

4

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

375

67

24,0

16,0

10,3

23,1

5,0

19,8

-

6,7

5,8

5,4

Pàgina 34


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Baix Empordà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Punt

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya

ABSO

LUTS

548

107

51

46

16

51

34

27

0

26

9

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

548

107

47,9

42,8

14,8

47,7

32,2

25,0

-

24,5

8,8

8,1

Pàgina 35


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Baix Llobregat

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Catalunya(Cas)

20 Minutos (G)(5)

ABSO

LUTS

2.619

655

274

232

80

214

94

43

185

94

0

94

63

63

% VERTI

CALS

2.619

655

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

41,9

35,4

12,2

32,6

14,4

6,6

28,3

14,4

-

14,4

9,6

9,7

Pàgina 36


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Baix Penedès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya(Cas)

ABSO

LUTS

322

73

24

21

9

23

7

20

0

9

7

5

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

322

73

33,2

28,5

12,4

31,9

9,1

28,0

-

12,3

8,9

7,4

Pàgina 37


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Barcelonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

20 Minutos (G)(5)

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

ABSO

LUTS

6.167

1.974

982

902

176

680

412

150

582

412

0

294

268

233

% VERTI

CALS

6.167

1.974

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

49,7

45,7

8,9

34,5

20,9

7,6

29,5

20,9

-

14,9

13,6

11,8

Pàgina 38


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Berguedà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Regió 7

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Catalunya(Cat)

ABSO

LUTS

301

36

17

15

6

16

12

10

0

9

4

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

301

36

46,3

42,4

16,2

45,7

32,5

27,6

-

24,5

12,4

10,7

Pàgina 39


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Cerdanya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya

El Mundo Deportivo

ABSO

LUTS

227

15

7

5

3

7

2

6

0

3

2

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

227

15

46,3

35,1

18,1

45,8

14,7

37,3

-

17,0

12,7

9,5

Pàgina 40


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Conca de Barberà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Diari de Tarragona

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

ABSO

LUTS

218

18

7

6

1

6

2

5

0

2

2

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

218

18

38,7

33,4

7,2

36,2

10,9

28,0

-

13,7

8,7

8,4

Pàgina 41


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Garraf

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

El Mundo Deportivo

ABSO

LUTS

573

113

49

38

20

44

7

9

37

7

0

14

11

10

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

573

113

43,3

33,7

17,4

38,7

6,3

7,8

32,7

6,3

-

12,2

9,6

9,2

Pàgina 42


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Garrigues

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Mañana

ABSO

LUTS

288

18

8

7

2

8

4

5

1

0

4

3

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

288

18

44,1

38,3

11,4

42,7

20,7

28,7

7,7

-

22,7

19,0

16,0

Pàgina 43


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Garrotxa

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Punt

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Catalunya(Cat)

ABSO

LUTS

364

46

16

14

6

16

12

9

0

6

4

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

364

46

35,2

30,5

13,4

35,2

25,5

19,8

-

12,7

9,5

7,6

Pàgina 44


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Gironès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Punt

Diari de Girona

La Vanguardia

ABSO

LUTS

752

141

60

57

16

60

48

25

0

35

18

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

752

141

43,0

40,5

11,6

42,7

34,1

17,4

-

24,5

12,5

6,0

Pàgina 45


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Maresme

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya(Cat)

ABSO

LUTS

1.563

349

143

121

46

128

25

45

102

25

0

47

39

26

% VERTI

CALS

1.563

349

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

41,0

34,5

13,2

36,5

7,1

12,8

29,1

7,1

-

13,3

11,3

7,4

Pàgina 46


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Montsià

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Mundo Deportivo

Sport

ABSO

LUTS

286

57

11

7

6

11

2

10

0

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3

3

286

57

20,1

11,6

10,6

20,1

4,3

16,8

-

6,1

4,9

Pàgina 47


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Noguera

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Mañana

ABSO

LUTS

372

34

17

15

4

15

9

8

3

0

10

8

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

372

34

49,1

43,2

11,7

43,5

27,3

23,6

10,1

-

29,7

24,2

10,4

Pàgina 48


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Osona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya(Cat)

ABSO

LUTS

774

125

44

33

17

41

16

32

0

15

13

11

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

774

125

34,9

26,2

13,4

33,2

12,5

25,7

-

11,9

10,7

9,0

Pàgina 49


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Pallars Jussà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Vanguardia

ABSO

LUTS

254

11

5

4

1

5

2

3

0

2

2

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

254

11

42,7

38,7

11,2

42,3

18,1

30,5

-

18,7

14,0

12,3

Pàgina 50


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Pallars Sobirà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Vanguardia

ABSO

LUTS

153

6

3

2

3

1

2

0

2

1

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

153

6

40,4

37,3

40,4

21,1

26,4

-

24,2

18,4

15,8

Pàgina 51


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Pla d’Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Mañana

ABSO

LUTS

406

30

12

11

3

11

6

7

3

0

7

5

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

406

30

40,1

36,9

10,9

38,2

19,8

25,2

11,0

-

23,0

15,2

10,5

Pàgina 52


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Pla de l’Estany

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Punt

Diari de Girona

Sport

ABSO

LUTS

290

24

12

11

4

12

9

6

0

7

2

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

290

24

48,6

45,3

16,0

48,6

35,6

24,9

-

27,2

7,9

7,6

Pàgina 53


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Priorat

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

La Vanguardia

Diari de Tarragona

ABSO

LUTS

125

9

4

3

1

4

1

3

0

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

1

1

125

9

43,6

37,6

11,4

41,9

12,1

36,0

-

16,9

14,0

Pàgina 54


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Ribera d’Ebre

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Sport

Diari de Tarragona

El Mundo Deportivo

ABSO

LUTS

247

21

8

5

5

8

2

7

0

2

2

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

247

21

39,2

25,8

23,6

37,2

8,8

32,9

-

12,0

11,6

10,4

Pàgina 55


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Ripollès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya(Cat)

ABSO

LUTS

303

24

10

9

2

9

5

6

0

4

3

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

303

24

40,7

36,6

10,3

39,9

22,6

25,5

-

15,3

13,4

11,7

Pàgina 56


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Segarra

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

La Vanguardia

ABSO

LUTS

214

19

8

6

3

7

3

4

2

0

3

3

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

214

19

40,3

33,1

13,4

38,0

18,0

23,3

9,6

-

18,5

13,7

8,8

Pàgina 57


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Segrià

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

La Mañana

Segre (Edició en Català)

ABSO

LUTS

1.162

163

87

82

20

81

14

32

53

38

0

54

33

29

% VERTI

CALS

1.162

163

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

53,6

50,4

12,0

49,6

8,6

19,8

32,8

23,6

-

33,3

20,3

17,6

Pàgina 58


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Selva

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

El Punt

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

ABSO

LUTS

665

130

46

37

17

45

24

31

0

14

11

10

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

665

130

35,4

28,4

13,0

34,6

18,1

23,6

-

10,9

8,4

7,6

Pàgina 59


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Solsonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Regió 7

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Catalunya(Cat)

ABSO

LUTS

150

11

4

4

2

4

3

3

0

2

2

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

150

11

39,7

33,8

13,4

39,1

28,7

23,0

-

22,0

17,4

11,4

Pàgina 60


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Tarragonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Diari de Tarragona

Més Tarragona (G)

La Vanguardia

ABSO

LUTS

978

190

69

58

21

66

8

13

62

3

0

32

21

11

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

978

190

36,4

30,6

11,1

34,4

4,1

6,7

32,6

1,6

-

16,8

12,5

5,8

Pàgina 61


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Terra Alta

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES

Sport

La Vanguardia

El Periódico de Catalunya

ABSO

LUTS

206

11

4

3

2

4

1

3

0

1

1

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

206

11

38,6

24,7

18,2

35,1

10,8

28,6

-

9,9

8,9

8,8

Pàgina 62


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Català)

El Periódico de Catalunya

ABSO

LUTS

342

30

13

11

5

12

6

8

2

0

6

4

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

342

30

43,9

36,0

16,6

40,4

19,7

27,8

7,1

-

20,1

14,4

10,1

Pàgina 63


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Val d’Aran

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

Segre

Segre (Edició en Castellà)

La Vanguardia

ABSO

LUTS

321

8

4

3

1

4

1

3

2

0

2

2

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

321

8

47,8

41,6

14,8

45,9

13,1

33,5

18,2

-

27,5

18,2

13,2

Pàgina 64


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Vallès Occidental

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

20 Minutos (G)(5)

ABSO

LUTS

2.623

709

303

261

85

257

78

54

189

141

0

82

62

59

% VERTI

CALS

2.623

709

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

42,7

36,8

12,0

36,2

10,9

7,6

26,7

19,8

-

11,6

8,7

8,3

Pàgina 65


PREMSA DIÀRIA

RÀNQUING* TOTAL PREMSA DIÀRIA

BASE: Vallès Oriental

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

PREMSA LLEGIDA O FULLEJADA AHIR

TOTAL PREMSA

INFORMACIÓ GENERAL

ESPORTIUS

PAGAMENT

GRATUÏTS

CATALÀ

CASTELLÀ

MIXTOS

ALTRES LLENGÜES

El Periódico de Catalunya

La Vanguardia

El Mundo Deportivo

ABSO

LUTS

1.485

315

132

104

54

118

21

36

94

21

0

48

27

25

% VERTI

CALS

1.485

315

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

42,0

33,1

17,0

37,4

6,7

11,4

29,9

6,7

-

15,2

8,5

8,0

Pàgina 66


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

Lecturas

El Jueves

Interviu

Mia

Diez Minutos

El 9 Nou

Semana

Cuore

Que Me Dices

La Fura(G)

Capgròs Mataró i Maresme(G)

El Tot Mataró i Maresme(G)

Revista del Vallès

Reclam Osona Ripolles(G)

Nuevo Vale

Més Tarragona (G)

Sorpresa

ABSO

LUTS

29.544

6.178

2.088

447

333

276

149

118

116

114

109

98

90

77

70

65

62

56

52

51

41

39

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

33,8

7,2

5,4

4,5

2,4

1,9

1,9

1,8

1,8

1,6

1,5

1,3

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,8

0,6

0,6

Pàgina 67


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS DE PAGAMENT

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS PAGAMENT LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

Lecturas

El Jueves

Interviu

Mia

Diez Minutos

El 9 Nou

Semana

Cuore

Que Me Dices

Revista del Vallès

Nuevo Vale

Sorpresa

Motociclismo

Autopista

Diari de Vilanova

El 3 de Vuit

Tiempo de Hoy

ABSO

LUTS

29.544

6.178

1.741

447

333

276

149

118

116

114

109

98

90

77

56

51

39

38

38

36

27

25

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

28,2

7,2

5,4

4,5

2,4

1,9

1,9

1,8

1,8

1,6

1,5

1,3

0,9

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

Pàgina 68


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS GRATUÏTES

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS GRATUÏTES LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

La Fura(G)

Capgròs Mataró i Maresme(G)

El Tot Mataró i Maresme(G)

Reclam Osona Ripolles(G)

Més Tarragona (G)

Punt Alt i Baix Emp/Garr(G)

El Pregó(G)

Punt Giron/Pla d’Est./Selva(G)

Més la Marxa (G)

L’Enllaç dels Anoiencs(G)

El Cargol(G)

Més! Osona(G)

El Tot Granoll/Vallès Or.(G)

Aquí(G)

Tot Cerdanyola(G)

Tot Sant Cugat(G)

Tribuna Maresme(G)

Cafè & Llet(G)

Contrapunt(G)

ABSO

LUTS

29.544

6.178

630

70

65

62

52

41

33

31

27

27

25

24

24

22

19

19

19

16

15

13

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

10,2

1,1

1,0

1,0

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

Pàgina 69


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS EN CATALÀ

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS EN CATALÀ LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

El 9 Nou

La Fura(G)

Capgròs Mataró i Maresme(G)

El Tot Mataró i Maresme(G)

Revista del Vallès

Reclam Osona Ripolles(G)

Més Tarragona (G)

Diari de Vilanova

Punt Alt i Baix Emp/Garr(G)

El Pregó(G)

Punt Giron/Pla d’Est./Selva(G)

El 3 de Vuit

Més la Marxa (G)

L’Enllaç dels Anoiencs(G)

El Cargol(G)

Més! Osona(G)

La Veu de l’Anoia

El Tot Gran i Vallès Or.(G)

Setmanari de l’Alt Empordà

ABSO

LUTS

29.544

6.178

879

109

70

65

62

56

52

41

36

33

31

27

27

27

25

24

24

22

22

20

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

14,2

1,8

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

Pàgina 70


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS EN CASTELLÀ

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS EN CASTELLÀ LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

Lecturas

El Jueves

Interviu

Mia

Diez Minutos

Semana

Cuore

Que Me Dices

Nuevo Vale

Sorpresa

Motociclismo

Autopista

Tiempo de Hoy

Mi Cartera de Inversion

Coche Actual

Telenovela

Teleindiscreta

ABSO

LUTS

29.544

6.178

1.497

447

333

276

149

118

116

114

98

90

77

51

39

38

38

25

23

22

22

18

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

24,2

7,2

5,4

4,5

2,4

1,9

1,9

1,8

1,6

1,5

1,3

0,8

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Pàgina 71


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Barcelona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

Lecturas

El Jueves

El 9 Nou

Diez Minutos

Mia

Interviu

Semana

Cuore

Capgròs Mataró i Maresme(G)

El Tot Mataró i Maresme(G)

Revista del Vallès

Que Me Dices

ABSO

LUTS

18.029

4.602

1.455

308

231

193

111

101

79

77

70

69

66

65

62

56

54

% VERTI

CALS

18.029

4.602

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

31,6

6,7

5,0

4,2

2,4

2,2

1,7

1,7

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

Pàgina 72


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Girona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

Lecturas

Punt Alt i Baix Emp/Garr(G)

Punt Giron/Pla d’Est./Selva(G)

Setmanari de l’Alt Empordà

Interviu

Mia

El Jueves

Diez Minutos

Hora Nova

La Comarca d’Olot

Cafè & Llet(G)

Cuore

ABSO

LUTS

3.738

591

242

42

36

34

33

27

20

18

16

15

15

14

13

12

12

% VERTI

CALS

3.738

591

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

41,0

7,2

6,1

5,7

5,6

4,5

3,3

3,1

2,6

2,6

2,5

2,4

2,3

2,1

2,0

Pàgina 73


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Lleida

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

Lecturas

El Jueves

Interviu

Semana

Mia

Nova Tàrrega

Diez Minutos

Celsona Informació

Que Me Dices

La Veu de la Segarra

Nuevo Vale

Sorpresa

ABSO

LUTS

4.020

356

158

41

29

21

13

12

10

9

8

8

7

7

5

5

4

% VERTI

CALS

4.020

356

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

44,4

11,5

8,2

5,8

3,7

3,5

2,9

2,6

2,4

2,4

2,1

1,9

1,5

1,4

1,2

Pàgina 74


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Tarragona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Més Tarragona (G)

Hola

Lecturas

Interviu

La Fura(G)

Mia

La Veu de l’Ebre

Més Ebre (G)

El Vallenc

Semana

Diez Minutos

El Jueves

Cuore

ABSO

LUTS

3.757

629

233

55

41

36

29

17

16

14

14

13

12

12

11

10

8

% VERTI

CALS

3.757

629

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

36,9

8,8

6,5

5,8

4,5

2,7

2,6

2,3

2,2

2,0

1,9

1,9

1,8

1,6

1,3

Pàgina 75


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Alt Camp

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

El Vallenc

Pronto

ABSO

LUTS

301

35

20

11

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

301

35

55,1

32,4

11,8

Pàgina 76


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Alt Empordà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Setmanari de l’Alt Empordà

Punt Alt i Baix Emp/Garr(G)

ABSO

LUTS

621

107

57

20

15

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

621

107

53,2

18,4

13,7

Pàgina 77


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Alt Penedès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

La Fura(G)

El 3 de Vuit

ABSO

LUTS

452

82

56

44

26

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

452

82

67,7

53,4

31,6

Pàgina 78


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Alt Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Lecturas

ABSO

LUTS

214

19

6

2

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

214

19

32,4

11,5

9,0

Pàgina 79


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Alta Ribagorça

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

ABSO

LUTS

118

4

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

0

118

4

29,1

13,7

Pàgina 80


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Anoia

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

L’Enllaç dels Anoiencs(G)

La Veu de l’Anoia

ABSO

LUTS

420

93

52

25

22

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

420

93

55,5

27,2

24,0

Pàgina 81


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Bages

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

1.046

150

55

15

12

% VERTI

CALS

1.046

150

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

36,9

9,9

7,7

Pàgina 82


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Baix Camp

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

699

148

44

13

11

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

699

148

29,9

9,1

7,7

Pàgina 83


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Baix Ebre

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

La Veu de l’Ebre

Més Ebre (G)

ABSO

LUTS

375

67

27

9

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

375

67

40,9

13,3

13,3

Pàgina 84


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Baix Empordà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Punt Alt i Baix Emp/Garr(G)

Pronto

ABSO

LUTS

548

107

47

15

8

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

548

107

43,9

13,8

7,6

Pàgina 85


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Baix Llobregat

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

2.619

655

173

48

36

% VERTI

CALS

2.619

655

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

26,4

7,3

5,5

Pàgina 86


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Baix Penedès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

La Fura(G)

Pronto

ABSO

LUTS

322

73

32

16

8

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

322

73

44,4

21,8

11,0

Pàgina 87


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Barcelonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

6.167

1.974

429

124

102

% VERTI

CALS

6.167

1.974

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

21,7

6,3

5,2

Pàgina 88


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Berguedà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Lecturas

ABSO

LUTS

301

36

20

5

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

301

36

55,2

13,6

8,3

Pàgina 89


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Cerdanya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

ABSO

LUTS

227

15

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

1

227

15

24,7

9,9

Pàgina 90


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Conca de Barberà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Nova Conca

Pronto

ABSO

LUTS

218

18

8

5

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

218

18

45,6

29,6

8,2

Pàgina 91


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Garraf

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Diari de Vilanova

L’Eco de Sitges

ABSO

LUTS

573

113

61

36

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

573

113

53,5

31,4

8,0

Pàgina 92


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Garrigues

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Lecturas

ABSO

LUTS

288

18

6

3

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

288

18

34,1

15,4

6,3

Pàgina 93


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Garrotxa

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

La Comarca d’Olot

Punt Alt i Baix Emp/Garr(G)

ABSO

LUTS

364

46

20

13

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

364

46

42,7

28,3

6,7

Pàgina 94


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Gironès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Punt Giron/Pla d’Est./Selva(G)

Pronto

ABSO

LUTS

752

141

47

16

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

752

141

33,1

11,4

6,2

Pàgina 95


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Maresme

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Capgròs Mataró i Maresme(G)

El Tot Mataró i Maresme(G)

ABSO

LUTS

1.563

349

151

64

61

% VERTI

CALS

1.563

349

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

43,1

18,4

17,6

Pàgina 96


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Montsià

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Més Ebre (G)

ABSO

LUTS

286

57

16

5

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

286

57

27,6

8,8

6,2

Pàgina 97


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Noguera

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

372

34

12

4

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

372

34

34,9

11,2

6,1

Pàgina 98


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Osona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

El 9 Nou

Reclam Osona Ripolles(G)

ABSO

LUTS

774

125

93

57

50

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

774

125

74,6

46,0

39,8

Pàgina 99


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Pallars Jussà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

254

11

3

1

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

254

11

26,9

9,0

8,5

Pàgina 100


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Pallars Sobirà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

ABSO

LUTS

153

6

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

2

153

6

25,6

Pàgina 101


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Pla d’Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

406

30

10

4

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

406

30

35,3

11,9

8,2

Pàgina 102


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Pla de l’Estany

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Punt Giron/Pla d’Est./Selva(G)

Hola

ABSO

LUTS

290

24

10

3

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

290

24

39,6

11,6

8,4

Pàgina 103


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Priorat

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

ABSO

LUTS

125

9

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

2

125

9

41,6

18,2

Pàgina 104


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Ribera d’Ebre

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

247

21

7

3

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

247

21

35,6

15,0

8,3

Pàgina 105


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Ripollès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

El Ripolles

El 9 Nou

ABSO

LUTS

303

24

16

9

7

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

303

24

66,0

38,5

29,6

Pàgina 106


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Segarra

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

La Veu de la Segarra

Hola

ABSO

LUTS

214

19

10

5

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

214

19

53,2

28,8

9,7

Pàgina 107


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Segrià

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Hola

ABSO

LUTS

1.162

163

81

19

16

% VERTI

CALS

1.162

163

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

49,7

12,0

9,9

Pàgina 108


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Selva

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Cafè & Llet(G)

Pronto

ABSO

LUTS

665

130

43

12

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

665

130

33,3

9,6

6,6

Pàgina 109


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Solsonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Celsona Informació

ABSO

LUTS

150

11

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

7

150

11

75,9

65,5

Pàgina 110


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Tarragonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Més Tarragona (G)

Pronto

ABSO

LUTS

978

190

71

41

12

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

978

190

37,1

21,3

6,3

Pàgina 111


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Terra Alta

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

La Veu de l’Ebre

ABSO

LUTS

206

11

3

1

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

206

11

29,4

9,9

7,9

Pàgina 112


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Nova Tàrrega

Pronto

ABSO

LUTS

342

30

15

8

3

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

342

30

49,6

25,8

11,4

Pàgina 113


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Val d’Aran

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

Lecturas

ABSO

LUTS

321

8

3

1

1

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

321

8

32,7

11,0

6,4

Pàgina 114


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Vallès Occidental

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Pronto

El Pregó(G)

ABSO

LUTS

2.623

709

211

41

30

% VERTI

CALS

2.623

709

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

29,7

5,8

4,2

Pàgina 115


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* SETMANALS

BASE: Vallès Oriental

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES SETMANALS LLEGIDES ÚLTIMA SETMANA

TOTAL

Revista del Vallès

El 9 Nou

ABSO

LUTS

1.485

315

156

56

44

% VERTI

CALS

1.485

315

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

49,7

17,8

14,1

Pàgina 116


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

29.544

6.178

241

64

54

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3,9

1,0

0,9

Pàgina 117


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS DE PAGAMENT

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS PAGAMENT LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

29.544

6.178

199

64

54

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3,2

1,0

0,9

Pàgina 118


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS GRATUÏTES

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS GRATUÏTES LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Línia Sants(G)

Llobregat Exprés(G)

ABSO

LUTS

29.544

6.178

47

10

7

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

0,8

0,1

0,1

Pàgina 119


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS EN CATALÀ

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS EN CATALÀ LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Cavall Fort

Lestel

ABSO

LUTS

29.544

6.178

88

15

15

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

1,4

0,3

0,2

Pàgina 120


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS EN CASTELLÀ

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS EN CASTELLÀ LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

29.544

6.178

158

64

54

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

2,5

1,0

0,9

Pàgina 121


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Barcelona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

18.029

4.602

166

49

38

% VERTI

CALS

18.029

4.602

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3,6

1,1

0,8

Pàgina 122


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Girona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

3.738

591

20

7

6

% VERTI

CALS

3.738

591

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3,4

1,1

0,9

Pàgina 123


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Lleida

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Som Garrigues

Super Pop

ABSO

LUTS

4.020

356

23

6

6

% VERTI

CALS

4.020

356

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

6,5

1,7

1,6

Pàgina 124


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Tarragona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Lestel

Bravo Por Ti

ABSO

LUTS

3.757

629

32

14

7

% VERTI

CALS

3.757

629

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

5,1

2,3

1,1

Pàgina 125


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Alt Camp

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

301

35

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

301

35

Pàgina 126


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Alt Empordà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

621

107

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3

621

107

3,0

Pàgina 127


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Alt Penedès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

452

82

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

452

82

Pàgina 128


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Alt Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

214

19

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

214

19

Pàgina 129


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Alta Ribagorça

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

118

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

118

4

Pàgina 130


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Anoia

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

420

93

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

4

420

93

4,2

Pàgina 131


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Bages

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Super Pop

ABSO

LUTS

1.046

150

4

% VERTI

CALS

1.046

150

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

2

2,7

1,5

Pàgina 132


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Baix Camp

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

699

148

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

5

699

148

3,5

Pàgina 133


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Baix Ebre

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Lestel

ABSO

LUTS

375

67

10

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

9

375

67

15,5

13,0

Pàgina 134


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Baix Empordà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

548

107

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

5

548

107

4,7

Pàgina 135


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Baix Llobregat

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Llobregat Exprés(G)

ABSO

LUTS

2.619

655

25

9

7

% VERTI

CALS

2.619

655

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3,8

1,4

1,1

Pàgina 136


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Baix Penedès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

322

73

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

322

73

Pàgina 137


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Barcelonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

6.167

1.974

56

17

12

% VERTI

CALS

6.167

1.974

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

2,9

0,8

0,6

Pàgina 138


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Berguedà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

301

36

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

301

36

Pàgina 139


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Cerdanya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

227

15

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

227

15

Pàgina 140


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Conca de Barberà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

218

18

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

218

18

Pàgina 141


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Garraf

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

573

113

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3

573

113

2,5

Pàgina 142


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Garrigues

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Som Garrigues

ABSO

LUTS

288

18

5

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

5

288

18

29,8

29,2

Pàgina 143


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Garrotxa

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

364

46

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

364

46

Pàgina 144


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Gironès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

752

141

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3

752

141

2,3

Pàgina 145


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Maresme

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

1.563

349

18

8

5

% VERTI

CALS

1.563

349

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

5,2

2,4

1,3

Pàgina 146


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Montsià

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Lestel

ABSO

LUTS

286

57

5

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

4

286

57

8,3

6,8

Pàgina 147


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Noguera

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

372

34

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

372

34

Pàgina 148


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Osona

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

774

125

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

774

125

Pàgina 149


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Pallars Jussà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

254

11

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

254

11

Pàgina 150


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Pallars Sobirà

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

153

6

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

153

6

Pàgina 151


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Pla d’Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

406

30

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

406

30

Pàgina 152


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Pla de l’Estany

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

290

24

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

290

24

Pàgina 153


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Priorat

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

125

9

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

125

9

Pàgina 154


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Ribera d’Ebre

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Lestel

ABSO

LUTS

247

21

2

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

1

247

21

8,9

5,8

Pàgina 155


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Ripollès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

303

24

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

303

24

Pàgina 156


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Segarra

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

214

19

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

1

214

19

6,9

Pàgina 157


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Segrià

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

1.162

163

8

3

3

% VERTI

CALS

1.162

163

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

5,1

1,8

1,7

Pàgina 158


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Selva

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

665

130

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

7

665

130

5,4

Pàgina 159


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Solsonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

150

11

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

150

11

Pàgina 160


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Tarragonès

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

978

190

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

5

978

190

2,5

Pàgina 161


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Terra Alta

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

ABSO

LUTS

206

11

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

1

206

11

8,3

Pàgina 162


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Urgell

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

El Pregoner d’Urgell

ABSO

LUTS

342

30

4

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

3

342

30

14,0

9,1

Pàgina 163


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Val d’Aran

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

ABSO

LUTS

321

8

% VERTI

CALS

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

321

8

Pàgina 164


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Vallès Occidental

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Computer Hoy

Super Pop

ABSO

LUTS

2.623

709

20

7

5

% VERTI

CALS

2.623

709

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

2,9

0,9

0,8

Pàgina 165


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* QUINZENALS

BASE: Vallès Oriental

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES QUINZENALS LLEGIDES ÚLTIMS QUINZE DIES

TOTAL

Super Pop

ABSO

LUTS

1.485

315

30

% VERTI

CALS

1.485

315

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

4

9,5

1,4

Pàgina 166


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* MENSUALS

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES MENSUALS LLEGIDES ÚLTIM MES

TOTAL

Muy Interesante

National Geographic

El Mueble

Saber Vivir Muy Saludable

Fotogramas

Historia National Geographic

Sàpiens

Ser Padres Hoy

Cosas de Casa

Cosmopolitan

Quo

Mente Sana

Maxi Tuning

Solo Moto Treinta

Pc Actual

Vogue

40 Principales

Viajes National Geographic

Tp Teleprograma

ABSO

LUTS

29.544

6.178

2.203

262

184

122

106

106

99

96

88

75

73

72

70

70

69

66

65

62

59

58

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

35,7

4,2

3,0

2,0

1,7

1,7

1,6

1,5

1,4

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

Pàgina 167


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* MENSUALS DE PAGAMENT

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES MENSUALS PAGAMENT LLEGIDES ÚLTIM MES

TOTAL

Muy Interesante

National Geographic

El Mueble

Saber Vivir Muy Saludable

Fotogramas

Historia National Geographic

Sàpiens

Ser Padres Hoy

Cosas de Casa

Cosmopolitan

Quo

Mente Sana

Maxi Tuning

Solo Moto Treinta

Pc Actual

Vogue

40 Principales

Viajes National Geographic

Tp Teleprograma

ABSO

LUTS

29.544

6.178

2.100

262

184

122

106

106

99

96

88

75

73

72

70

70

69

66

65

62

59

58

% VERTI

CALS

29.544

6.178

© Fundacc. Tots els drets reservats. Font: El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Novembre 2006-Octubre 2007

34,0

4,2

3,0

2,0

1,7

1,7

1,6

1,5

1,4

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

Pàgina 168


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

RÀNQUING* MENSUALS GRATUÏTES

BASE: Catalunya

Entrevistes

POBLACIÓ (000)

REVISTES MENSUALS GRATUÏTES LLEGIDES ÚLTIM MES

TOTAL

Freqüència - Manresa(G)

Línia Vallés(G)

Pànxing Selva(G)

La Borrufa(G)

Pànxing Tot Berguedà(G)

Cop d’Ull(G)

L’Ham - Banyoles(G)

Viu l’Hospitalet(G)

Pànxing Tot Cerdanya(G)

Reclam Cerdanya(G)

Els Colors Pla l’Estany(G)

Diari Baix Llobregat Nord(G)

Teatr