29.04.2013 Views

Untitled - Copisa

Untitled - Copisa

Untitled - Copisa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Índex 2<br />

Índex<br />

2 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

5<br />

7<br />

7<br />

8<br />

11<br />

15<br />

21<br />

25<br />

26<br />

28<br />

30<br />

35<br />

45<br />

49<br />

52<br />

52<br />

62<br />

68<br />

71<br />

76<br />

81<br />

83<br />

84<br />

87<br />

93<br />

101<br />

109<br />

Carta del president<br />

Grup <strong>Copisa</strong><br />

Comitè executiu i equip directiu<br />

Societats dependents, associades i participades<br />

Sobre el Grup <strong>Copisa</strong><br />

Equip humà<br />

Parc de maquinària<br />

Compromís social<br />

Acció social i patrocini<br />

Prevenció de riscos laborals<br />

I+D+i<br />

Qualitat i medi ambient<br />

Internacionalització<br />

Infraestructures<br />

Obra civil<br />

Obres viàries<br />

Obres ferroviàries<br />

Obres aeroportuàries<br />

Obres hidràuliques<br />

Obres marítimes i fluvials<br />

Edificació<br />

El codi tècnic de l’edificació<br />

La sostenibilitat<br />

Edificis residencials i terciaris<br />

Dotacions i equipaments<br />

Restauració i rehabilitació<br />

Concessions


Índex 1<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

119<br />

122<br />

126<br />

133<br />

139<br />

143<br />

153<br />

156<br />

158<br />

163<br />

165<br />

171<br />

3<br />

Industrial<br />

Projectes<br />

Muntatges<br />

Manteniment<br />

Obres lineals<br />

Immobiliària<br />

Suport a la construcció<br />

Km5 International<br />

Conservación de viales y asfaltos<br />

Hormigones y Bombeos Soluciones<br />

Gràfics d’interès del Grup <strong>Copisa</strong><br />

Directori d’empreses


Índex<br />

4 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Carta del president<br />

Convicció, seguretat,<br />

energia i tenacitat<br />

5<br />

Al llarg de més de cinquanta anys d’història hem anat<br />

desenvolupant una ferma voluntat de progrés als mercats<br />

nacionals on operem, fruit de la nostra tenacitat i d’una<br />

visió global com a grup.<br />

L’enfortiment de l’equip humà, la innovació i el respecte<br />

mediambiental, han contribuït a consolidar les nostres<br />

actuacions al mercat nacional i a impulsar nous projectes<br />

al mercat internacional i s’han sumat, als nostres èxits,<br />

importants implantacions a l’Amèrica Llatina i al nord<br />

d’Àfrica.<br />

La confiança en el nostre treball suposa convicció, seguretat,<br />

energia i tenacitat, qualitats que contribueixen molt<br />

especialment a superar contextos desfavorables com els<br />

que vivim actualment.<br />

Creiem en la nostra activitat basada, justament, en<br />

l’esforç conjunt de les persones que integren el holding, i<br />

que n’han fet possible una reeixida trajectòria.<br />

Josep Cornadó Mateu


Índex<br />

6 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Grup <strong>Copisa</strong><br />

Comitè executiu<br />

Consellers assessors externs<br />

Equip directiu<br />

7<br />

President:<br />

Sr. Josep Cornadó Mateu<br />

Vicepresidents:<br />

Sra. Anna Cornadó Vidal<br />

Sr. Jordi Cornadó Vidal<br />

Consellers:<br />

Sra. Elvira Vidal Dinares<br />

Sra. Socorro Fernández Larrea<br />

Sr. Xavier Tauler Ferré<br />

Sr. Orlando de Porrata-Doria Botey<br />

Sr. Antonio Rubió Balagué<br />

Sr. Miguel Valls Maseda<br />

Sr. Julián García Vargas<br />

Sr. Josep Piqué Camps<br />

Secretari:<br />

Sr. José Riba Vidal<br />

Director financer:<br />

Sr. Antonio Rubió Balagué<br />

Director recursos humans:<br />

Sr. Miguel Blanch Vidal<br />

Director assessoria jurídica:<br />

Sr. Joan Carles Savall Olivella<br />

Director serveis corporatius:<br />

Sr. Jaime Rodríguez Lagunas


Índex<br />

Grup <strong>Copisa</strong><br />

Societats dependents,<br />

associades i participades<br />

Infraestructures<br />

Conseller delegat de <strong>Copisa</strong> i EASA:<br />

Sr. Xavier Tauler Ferré<br />

Directora general de <strong>Copisa</strong> i EASA:<br />

Sra. Socorro Fernández Larrea<br />

Subdirector general de <strong>Copisa</strong>:<br />

Sr. Juan José Pareras Farrás<br />

Director de concessions:<br />

Sr. Rafael Cañero González<br />

Director general de Natur System:<br />

Sr. Ambrós Martínez Oliver<br />

Director general d’Infesa:<br />

Sr. Joan Carles Fernando Magriñá<br />

Director general de Cevalls:<br />

Sr. Enrique Ibáñez Castillo<br />

8 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Industrial<br />

Conseller delegat:<br />

Sr. Orlando de Porrata-Doria Botey<br />

Director general d’operacions:<br />

Sr. Luís Rayo Valdivia<br />

Directors de producció:<br />

Sr. Xavier Vaqué Castilla<br />

Sr. Joan Andreu Badell<br />

Sr. Eduardo Frías Valero<br />

Sr. Manuel Prieto Fernández<br />

Director tècnic:<br />

Sr. Fernando Lizondo Blesa<br />

Immobiliària<br />

Director de producció:<br />

Sr. Josep Lluís Prada Lorente<br />

Director comercial:<br />

Sr. Jordi Bobé Raduà<br />

Suport a la construcció<br />

Conseller delegat:<br />

Sr. Lluís Moreno Lasalle<br />

Director d’Hormigones y<br />

Bombeos Soluciones:<br />

Sr. Pere Calopa Garriga<br />

Director de Km5 International:<br />

Sr. Lluís Moreno Lasalle<br />

9


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Sobre el Grup <strong>Copisa</strong><br />

Cinquanta anys de vocació per<br />

construir un món millor<br />

Autovia Sierra Nevada A-44, tram<br />

Albolote-Santa Fe, Granada.<br />

11<br />

Grup <strong>Copisa</strong>, holding d’empreses que opera en els<br />

sectors de la construcció, les concessions i els serveis<br />

i que explica la seva trajectòria per dècades al nostre<br />

país, pretén ser, cada dia que passa, més sensible a les<br />

expectatives de tots els col·lectius de la societat amb<br />

la qual ens relacionem, i a la qual, en última instància,<br />

ens devem. El nostre compromís aspira a llegar un món<br />

millor, sempre a través del nostre model de negoci<br />

basat en la creació de valor. I a això no s’hi arriba mai<br />

si no és procurant exercir diàriament, amb tenacitat i<br />

constància, una obstinació, com és el nostre cas, per<br />

realitzar, en totes les nostres actuacions, una vocació<br />

enfocada a la responsabilitat, la qualitat, l’esforç i la<br />

millora contínua.


Índex<br />

12 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Aquestes credencials són les que, amb els anys, ens han<br />

permès, en suma, progressar als mercats nacionals on<br />

operem. I són les mateixes que des de fa relativament poc<br />

temps, i malgrat l’actual context desfavorable, ens han<br />

impulsat a avançar en altres geografies: Romania, Portugal,<br />

el Marroc, Holanda, Perú, entre molts altres països.<br />

Avui les nostres empreses segueixen basant les seves<br />

actuacions i el consegüent rol econòmic i social que<br />

exerceixen per a tota la comunitat en valors clau com<br />

són el treball ben fet, l’impuls constant a la innovació, el<br />

respecte mediambiental, l’enfortiment de l’equip humà,<br />

el seu principal actiu.<br />

Entenem la qualitat com el resultat d’un ardu procés de<br />

millora contínua per aconseguir el nostre objectiu essencial:<br />

satisfer el client i la societat.<br />

Les nostres empreses compten amb una plantilla global<br />

de 2.202 persones, entre totes les diferents àrees de


Índex<br />

Habitatges a Morón de la Frontera, Sevilla.<br />

Canal de Navarra i edifici de control,<br />

Navarra.<br />

negoci: construcció, industrial, immobiliària i concessions,<br />

així com la divisió de suport a la construcció, que<br />

dóna suport a totes les activitats de construcció. Aquest<br />

equip conforma un poderós actiu i és el veritable motor<br />

dels nostres èxits com un referent en tot el sector.


Índex<br />

14 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Equip humà<br />

15<br />

La gestió de recursos humans està orientada al desenvolupament<br />

professional dels 2.202 treballadors del<br />

holding, autèntic valor diferencial: persones entusiastes,<br />

capacitades i plenament dedicades al nostre progrés i<br />

desenvolupament.<br />

L’adequació de la plantilla de totes les empreses del Grup<br />

a les necessitats del mercat actual no n’ha modificat,<br />

en cap cas, l’estructura, i manté la cohesió i l’equilibri<br />

entre aquells professionals amb molts anys d’experiència<br />

i el creixent nombre de joves titulats, si bé ja amb<br />

una àmplia experiència en el sector. La compenetració<br />

professional resulta essencial com a valor afegit en las<br />

actuacions en què el holding es compromet sempre<br />

amb tots els seus clients i amb altres grups d’interès. La<br />

mitjana d’edat dels nostres treballadors se situa, així, al<br />

voltant dels 42 anys, i l’antiguitat mitjana es perfila en els<br />

vuit anys de permanència.<br />

La formació contínua, com a mitjà fonamental de desenvolupament<br />

professional i personal permet, d’altra<br />

banda, l’adaptació a les sempre canviants i noves necessitats<br />

de l’entorn. Es projecta en totes les activitats de<br />

negoci i constitueix una necessitat ineludible i una de les<br />

polítiques clau per a la motivació i el desenvolupament<br />

de l’equip humà. La formació suposa, aleshores, una eina<br />

d’integració, qualitat i productivitat òptima. I un avantatge<br />

competitiu, que arribant a ser, en conseqüència, una<br />

prioritat, per tal com contribueix de forma decisiva al<br />

progrés del Grup. El 2010 vam dedicar 40.500 hores a la<br />

formació interna en totes les àrees organitzatives i de les<br />

nostres societats.<br />

Les empreses, faciliten en tant com sigui possible, totes<br />

les mesures de conciliació familiar viables i posa a la<br />

disposició dels treballadors un pla d’igualtat en totes les<br />

seves empreses de més de 250 empleats.<br />

Avui, aquestes accions són crucials per aprofitar les<br />

oportunitats i sinèrgies que comporten els reptes de futur<br />

que provenen del mercat nacional i internacional. Són<br />

molts els àmbits en els quals intervenim diàriament en la<br />

societat, mitjançant la prestació de serveis i les nostres<br />

actuacions en el sector de la construcció: certament, de<br />

la grandària i la complexitat del Grup <strong>Copisa</strong> reclama


Índex<br />

un esforç continu en la seva gestió quotidiana. I comptar<br />

amb una bona coordinació resulta, a més, un actiu<br />

imprescindible. Principalment de cara a aquests reptes<br />

de futur que ja reclamen en sincronia amb l’aprofitament<br />

i l’estímul de totes aquelles possibles sinèrgies, tan<br />

necessàries per aconseguir no només la satisfacció de la<br />

plantilla sinó també, i molt especialment, la satisfacció<br />

dels clients, al capdavall, el nostre repte principal.<br />

16 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Un grup i el valor d’un equip<br />

sobre el qual es construeixen<br />

els altres valors; en essència, la<br />

nostra forma de viure l’empresa,<br />

amb un sol propòsit i un<br />

únic objectiu: l’excel·lència.<br />

17


Índex


Índex<br />

Equip humà<br />

Categoria professional<br />

49%<br />

5%<br />

46%<br />

Persones empleades<br />

2.000<br />

2.230<br />

39 40 42<br />

47<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

54%<br />

Altres activitats: 117 Tècnics i administratius: 498<br />

Construcció: 1.009<br />

Titulats superiors i mitjans: 506<br />

Industrial: 1.076<br />

Professionals d’ofici: 1.198<br />

2.500 2.500<br />

2006 2007 2008 2009 2010<br />

Mitjana d’edat<br />

2.202<br />

19<br />

23%<br />

23%<br />

42<br />

Administració<br />

Tècnics<br />

Professionals d’ofici<br />

Comandaments Mitjana d’edat


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Parc de maquinària<br />

Planta mòbil d’esmicolament.<br />

Eficàcia i versatilitat<br />

21<br />

Modern, complet, molt versàtil i d’una enorme eficàcia<br />

en l’acompliment de totes les nostres actuacions en<br />

qualsevol obra civil o edificació, el parc de maquinària<br />

constitueix el veritable múscul físic de les nostres activitats.<br />

No en va aquestes són les mateixes qualitats que<br />

contribueixen, d’una manera decisiva, a posicionar-nos al<br />

mercat com una organització de referència, per tal com<br />

ens ajuden a encarar amb èxit els reptes constructius que<br />

els nostres clients ens plantegen diàriament.<br />

L’actiu que suposen nostres màquines i equips juga un<br />

paper molt rellevant tant en obres de grans dimensions<br />

com en aquells altres projectes que presenten una especial<br />

complexitat tècnica. La seva comesa es fa, així, evident<br />

en obres com la construcció de l’autovia B-40 (Barcelona),<br />

el desdoblament de l’Eix Transversal a la Catalunya<br />

central, el desdoblament de la carretera C-17 entre Vic<br />

i Ripoll o l’execució de la presa de Santolea a Terol. En<br />

totes aquestes ambicioses actuacions, els nostres recursos<br />

van resultar claus durant el desenvolupament dels<br />

treballs. Però el nostre Parc de maquinària aconsegueix<br />

obrar de la mateixa manera pel que fa a aquelles obres<br />

més complexes des d’un punt de vista tècnic. Destaquen<br />

aquí les importants obres de túnel que s’executen amb<br />

tuneladores de grans dimensions, com les quals realitzem<br />

per a la Línia 9 del metro de Barcelona, per a GISA, el<br />

túnel FGC Rambla de Can Roca de Terrassa (amb dues<br />

tuneladores en paral·lel), també per a GISA; i per a ADIF,<br />

l’accés a Girona o la connexió entre Atocha i Chamartín<br />

(Madrid), a més de les obres de dos túnels de gran diàmetre<br />

que venim executant sota el riu Guadalquivir, en el<br />

marc de la realització de l’ES-40 a Sevilla.<br />

I malgrat tot, aquest enorme potencial no és aliè, en cap<br />

cas, a l’atenció que ens mereix la preocupació pel medi<br />

ambient. En aquest sentit, les polítiques de protecció<br />

ambiental determinen l’adequació de tota la nostra maquinària<br />

a estrictes requisits. A aquest efecte, comptem<br />

amb equips de trituració mòbil i maquinària especialitzada<br />

a reaprofitar el material de desmunt i demolició.<br />

Mitjançant els mòduls de reciclatge instal·lats, minimitzem<br />

l’impacte de les obres, i es poden, així, reutilitzar<br />

els paviments asfàltics i de formigó. I l’anàlisi detallada


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

23<br />

El parc de<br />

maquinària constitueix<br />

el veritable múscul<br />

físic de les nostres<br />

activitats.<br />

C-17. Tram Oris-Ripoll. Barcelona-Girona.<br />

dels paràmetres de consum i emissió de gasos resulta<br />

determinant a l’hora de decidir la incorporació d’una<br />

màquina o un vehicle al Parc. En la flota del Grup <strong>Copisa</strong><br />

donem cabuda, principalment, a nous vehicles propulsats<br />

mitjançant gas natural.


Índex<br />

24 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Compromís social<br />

Servint a la comunitat<br />

Residència mixta de gent gran, Conca.<br />

25<br />

Des de l’àmbit de les nostres actuacions en la construcció<br />

i en els serveis, la immediatesa de tot allò que ens envolta<br />

diàriament pel que fa al medi ambient i al conjunt<br />

de la ciutadania, ens anima a perseverar en la vocació<br />

d’esforç i qualitat que ens caracteritza. En aquest sentit,<br />

la nostra implicació en la protecció de l’entorn, el treball<br />

ben fet i la innovació constant s’infereixen del nostre<br />

compromís amb tota la comunitat.<br />

El seu benestar ens mou i el nostre compromís és, doncs,<br />

actiu i responsable, per tal com es desenvolupa, en tots<br />

els seus vessants, buscant sempre una major rendibilitat<br />

social.<br />

I és precisament aquesta recerca la que ens repta, al seu<br />

torn, en múltiples desafiaments: des de les meres accions<br />

de patrocini en el plànol extern, fins a, internament,<br />

l’aplicació de les nostres polítiques en temes de formació,<br />

seguretat i prevenció de riscos laborals del nostre equip<br />

humà. O l’impuls que aquest mateix equip —sens dubte<br />

el nostre actiu més valuós— persegueix en l’àmbit de la<br />

investigació i el desenvolupament, centrat en el progrés<br />

social, ja que, per convicció, el nostre objectiu és llegar<br />

un món millor. Aquesta preocupació és la que també ens<br />

porta, al capdavall, a interessar-nos per actuar de forma<br />

responsable en la cura del medi ambient.<br />

Actualment, aspirar a liderar la societat en qualsevol dels<br />

seus àmbits exigeix respostes tangibles cada dia, fonamentades<br />

en projectes molt ben estudiats, duts a terme<br />

amb molta cura, i amb la finalitat que tota la societat se<br />

senti, al capdavall, beneficiada.<br />

Refermant així el nostre compromís, Grup <strong>Copisa</strong> s’ha<br />

adherit com a signant associat al Pacte Mundial de les<br />

Nacions Unides.


Índex<br />

Acció social i patrocini<br />

La nostra proximitat pel que fa al<br />

conjunt de la societat<br />

En aquest àmbit, una vegada més el nostre referent<br />

immediat és la mateixa societat: els seus ciutadans, les<br />

empreses amb les quals ens relacionem, les institucions<br />

de tot tipus, —públiques i privades—, i l’administració que<br />

l’assisteix i gestiona en la seva tasca col·lectiva. Treballem<br />

amb tots com a part integrant d’aquesta mateixa i única<br />

societat. El nostre compromís ètic, per tant, neix prestant<br />

atenció a les necessitats de la societat a la qual pertanyem<br />

i s’extingeix en finalitzar les activitats que realitzem, les<br />

quals reverteixen en el progrés col·lectiu, i es renova, així,<br />

una vegada i una altra, mitjançant aquest suport actiu a la<br />

promoció del teixit productiu al nostre país.<br />

Mitjançant les nostres empreses destaquem la nostra<br />

contribució a projectes de marcat accent social, com la<br />

implicació amb la Fundació Olof Palme dedicada a la<br />

defensa dels drets humans i a la cultura de la pau,


Índex<br />

“La casa dels Xuklis”. Casa d’acollida per a<br />

famílies de nenes i nens amb càncer en Llars<br />

Mundet, Barcelona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

la solidaritat i el desenvolupament sostenible, o la nostra<br />

recent col·laboració en l’obra social “La casa dels Xuklis”,<br />

a Barcelona, un equipament destinat a acollir famílies<br />

amb nens malalts de càncer durant la fase de tractament<br />

hospitalari i que es veuen obligats, per això, a desplaçar-se<br />

fins a la ciutat, procedents d’altres territoris de<br />

l’Estat, o les donacions efectuades al bisbat de Palència,<br />

per atendre el finançament de les obres de conservació i<br />

manteniment de l’església de Santiago Apóstol, del segle<br />

XII, a la localitat de Paredes del Monte i a la restauració<br />

de la imatge del segle XVIII de la Parroquia Mayor de<br />

Sant Mateo Apóstol, a Tarifa.<br />

D’una manera anàloga, durant aquest mateix any, hem<br />

col·laborat en diferents iniciatives implicades en l’àmbit<br />

de la formació, com el suport a la Càtedra ITER de la Universitat<br />

Politècnica de Catalunya, la qual atorga, al seu<br />

torn, els premis ITER a aquells projectes de finalització<br />

de carrera que suposen una millora en la qualitat de vida<br />

de la ciutadania; la Fundación Caminos de Hierro, la finalitat<br />

de la qual atén l’impuls de la investigació i la innovació<br />

de la tecnologia de sistemes ferroviaris i els resultats<br />

27<br />

de la qual va difondre el 2010 mitjançant el patrocini de<br />

les IV Jornadas Internacionales de Alta Velocidad, celebrades<br />

a Còrdova. Cal esmentar també, a aquest respecte,<br />

la nostra cooperació amb la Cátedra UPC-ENDESA RED,<br />

per a la promoció del coneixement i la investigació de la<br />

innovació en matèria d’energia aplicada a l’electricitat i<br />

amb la finalitat d’assegurar, al costat d’altres institucions<br />

afins, un futur model d’evolució energètica sostenible.<br />

Per últim, en l’àmbit específic de l’esport, i com no pot<br />

ser d’altra manera, hem buscat fomentar aquells valors<br />

que li són propis, d’excel·lència, superació i cohesió<br />

social. Esponsoritzem, així, el Club Bàsquet Tarragona, el<br />

Club Esportiu Olímpic de Móra d’Ebre i propostes com<br />

la candidatura de la ciutat de Tarragona per a la futura<br />

organització dels Jocs Mediterranis per al 2017.


Índex<br />

Prevenció de riscos laborals<br />

Prevenció, ofici, control<br />

i compromís<br />

28 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

El control del nivell de riscos laborals mereix una especial<br />

consideració i constitueix, de fet, un imperatiu per a<br />

tot el Grup. Millorar la seguretat en el treball suposa un<br />

repte enfront del qual ens impliquem seriosament a fi de<br />

minimitzar i prevenir tot tipus de pèrdues relacionades<br />

amb les activitats de la construcció i el manteniment<br />

industrial.<br />

La gestió atorga especial rellevància a les activitats de<br />

prevenció conforme a un criteri clar que pretén harmonitzar,<br />

segons els respectius àmbits de responsabilitat,<br />

i atès el tenor d’una adequada planificació, directius i<br />

treballadors, i teixir, entre tots, un sòlid conjunt de tres<br />

branques: per un costat, procurar la millora constant de<br />

les condicions físiques de seguretat i salut en el treball,


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Col·locació de les dovelles en el túnel<br />

de l’AVE, Girona.<br />

29<br />

de l’altre, aportar les iniciatives de formació i informació<br />

necessàries, articulades segons les diferents exigències<br />

del personal, i per un tercer costat, complir totes les normes<br />

d’ofici i estendre’n els requisits a totes les empreses<br />

del Grup, les àrees i els departaments. Dit d’una altra<br />

manera, la prevenció de riscos laborals suposa, en tota<br />

regla, un compromís renovat diàriament pel treball ben<br />

fet. Un compromís, al capdavall, que ens implica a tots<br />

per igual.<br />

Així i tot, aquesta forta malla requereix una actualització<br />

constant i una posada en pràctica eficient i concreta dels<br />

continguts apresos durant la fase de formació: la millora<br />

contínua en el desenvolupament del nostre treball, el<br />

compliment escrupolós de les normes, les instruccions<br />

—tant orals com a escrites—, així com les bones pràctiques<br />

d’ofici, han de ser —i són en definitiva— l’únic vehicle de<br />

comportament i actitud en tota l’organització.<br />

El “treball ben fet”, entès com a síntesi de compromís<br />

i eficàcia, obté així el seu reconeixement, segons el<br />

Certificat de Seguretat i Salut Internacional OHSAS 18001.<br />

A més, se superen les preceptives auditories externes de<br />

gestió de prevenció de riscos laborals, conforme a allò<br />

establert en el RD. 39/97.


Índex<br />

I+D+i<br />

El Grup <strong>Copisa</strong> i la<br />

innovació tecnològica<br />

30 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

La innovació tecnològica avui dia és un aspecte clau per<br />

a la productivitat i la competitivitat de les nostres empreses;<br />

la innovació ens aproxima una informació científica<br />

i tecnològica de qualitat. El 2006, el nostre Pla d’I+D+i ja<br />

establia una estratègia d’Investigació, Desenvolupament i<br />

Innovació que esdevindria l’actual marc de referència on<br />

avui enquadrem els recursos i el desenvolupament de la<br />

nostra activitat empresarial. Des d’aleshores, treballem<br />

de forma planificada, seguint molt de prop les freqüents<br />

aportacions que ens arriben de l’àmbit de la investigació<br />

i la innovació, i que apliquem en resultats ajustats i<br />

contrastats.<br />

Els objectius del 2006 recollien les diferents necessitats<br />

que aleshores vam identificar per a les nostres àrees<br />

Sòl de ciment per a la seva aplicació<br />

en seccions de ferm.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

31<br />

d’actuació, de forma anàloga a la resta d’empreses del<br />

sector: les nostres primeres iniciatives es van encaminar<br />

cap al perfeccionament dels materials en la mesura que<br />

les millores introduïdes suposaven un salt qualitatiu en<br />

tota la indústria de la construcció. Tot seguit, vam prosseguir<br />

desenvolupant la maquinària, fent-la més versàtil<br />

i integrant sistemes sofisticats de control, automatització<br />

i seguretat. I després, vam estendre la innovació als processos<br />

operatius que tenien a veure amb la integració en<br />

la cadena de valor: la industrialització dels procediments,<br />

la qualitat de l’obra acabada, la reducció de costos o<br />

l’orientació envers l’usuari final. Al llarg d’aquests últims<br />

anys hem acreditat nombrosos projectes en I+D+i que, al<br />

seu torn, van obtenir el corresponent informe motivat.


Índex<br />

Projectes certificats o<br />

pendents de certificar<br />

d’I+D+i<br />

32 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Actualment, <strong>Copisa</strong> té certificats 15 projectes en I+D+i.<br />

• Sistema automatitzat de gestió i control de l’ús dels<br />

equips de protecció individual i col·lectiva basat en<br />

l’ocupació d’etiquetes de radiofreqüència (RFID) per a<br />

la prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció.<br />

• Desenvolupament d’una metodologia per a la captació<br />

d’aigües subterrànies a gran profunditat.<br />

• Investigació i anàlisi de simulació de sistemes dinàmics<br />

complexos relacionats amb el comportament hidràulic.<br />

• Auscultació en materials granulars d’obra civil.


Índex<br />

Fals túnel bioclimàtic adaptat a l’entorn.<br />

Dragatge marí mitjançant un dic de palplanxes.<br />

• Sistema de protecció contra incendis i detecció precoç<br />

en l’edificació.<br />

• Sistema monitoritzat de diagnòstic, control i prevenció<br />

de gel en estructures d’obres en carreteres.<br />

• Nou mètode de control de la consolidació de sòls per<br />

jet grouting.<br />

• Revestiment in situ de canonades amb morter centrifugat.<br />

• Nova alternativa al dragatge marí mitjançant un dic de<br />

palplanxes.<br />

• Projecte d’I+D de fals túnel bioclimàtic adaptat a l’entorn.<br />

• Sistema de convergència en les comunicacions i traçabilitat<br />

d’empreses del sector de la construcció.<br />

• Digestió aeròbia termòfila autosostinguda per a estacions<br />

depuradores d’aigües residuals.


Índex<br />

Vial Port-Aeroport, tram I, El Prat<br />

de Llobregat, Barcelona.<br />

34 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Nou mètode sostenible mitjançant llindes llançades per<br />

a la construcció d’estructures en entorns singulars.<br />

• I+D de sòl de ciment per a la seva aplicació en seccions<br />

de ferm.<br />

• Seguiment de l’efecte dels llots bentonítics en el pilotatge<br />

del vial Port-Aeroport (sobre l’aqüífer principal<br />

del Delta del Llobregat).


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Qualitat i medi ambient<br />

Actuacions sostenibles i de qualitat en<br />

relació al medi ambient<br />

35<br />

Potenciar la competitivitat en el futur suposa, avui, un<br />

ferm compromís com el que assumeixen les empreses<br />

del Grup <strong>Copisa</strong> amb la qualitat i el respecte al medi<br />

ambient. Un compromís que contribuirà al nostre<br />

creixement i a afermar, sens dubte, la nostra posició al<br />

mercat. Aconseguir un mínim impacte sobre l’atmosfera<br />

i preservar la biodiversitat són les prioritats de les<br />

nostres actuacions, conforme al desenvolupament de les<br />

nostres polítiques de qualitat i medi ambient. Focalitzem<br />

els nostres esforços en el compliment de les normatives<br />

ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, i a aquest respecte ens<br />

situem en els nivells de gestió mes avantguardistes. En el<br />

darrer any ho vam fer així en les actuacions següents:<br />

• Centre Tecnològic a Cerdanyola del Vallès,<br />

Barcelona.<br />

Edifici de nova construcció per al Centre Tecnològic a<br />

Cerdanyola del Vallès. Des del punt de vista funcional<br />

és un conjunt de sales segures, aïllades i refrigerades,<br />

que allotgen sistemes informatius d’última generació i<br />

que dissipen energia en forma de calor. Requereix un<br />

sistema de connexions internes i exteriors segures i<br />

redundants, i ha de tenir garantits el subministrament<br />

energètic i el funcionament del sistema de refrigeració<br />

per diverses vies alternatives. Es tracta, a més, d’un<br />

projecte executat sota la filosofia del Sistema de classificació<br />

per a edificis sostenibles “LEED”.<br />

• Vial Port-Aeroport, tram I, entre la carretera B-250<br />

i el Polígon industrial Pratenc tram: El Prat de<br />

Llobregat, Barcelona.<br />

Nou vial per unir el port amb l’aeroport, i on un<br />

viaducte sobre el riu Llobregat constitueix l’element<br />

de major interès. La seva execució interfereix sobre<br />

els aqüífers del riu, de summa importància per al<br />

proveïment d’aigua a la ciutat de Barcelona. Durant la<br />

fonamentació del viaducte les mesures adoptades per a<br />

la reducció de l’impacte ambiental van preveure evitar<br />

la connexió hidràulica executant pilons amb camisa<br />

recuperable, i en el cas de l’aqüífer inferior es van<br />

quantificar i es van controlar els riscos mitjançant dos<br />

pous i dos piezòmetres que vam situar en els voltants<br />

i durant el bombament per l’encebament dels murs


Índex<br />

mitgers, vam reduir els nivells piezomètrics, construint<br />

un recinte encastat de pantalles estanc.<br />

• Rehabilitació de l’antic Palau Alòs del Carrer Sant<br />

Pere Més Baix, Barcelona.<br />

Prèviament, es van realitzar treballs de consolidació<br />

estructural, incloent-hi els recalçaments de mitgeres<br />

que conviuen amb les prospeccions arqueològiques i,<br />

seguint un ordre estricte, vam desmuntar de manera<br />

selectiva algunes zones concretes de l’edifici, des de la<br />

coberta fins al pis inferior i vam procedir a numerar i<br />

emmagatzemar els elements per a la seva reutilització:<br />

teules, pedres, bigues pintades, balconades de pedra,<br />

finestra gòtica i graons de la planta noble. Així mateix,<br />

es van reforçar alguns murs i forjats els quals es van<br />

mantenir com biguetes metàl·liques i de formigó, voltes<br />

catalanes, voltes de mocador, etc. El moviment de<br />

terres corresponents al pati interior es va realitzar amb<br />

criteris de recuperació arqueològica a causa de les<br />

restes que contenien, com eren atuells, rajoles, pous i<br />

antigues canalitzacions. En els tancaments, paviments<br />

i revestiments exteriors vam preservar l’antiguitat<br />

mitjançant enlluïts de calç que imiten carreuades,<br />

pedra vista i les tanques de fusta de pi de melis amb<br />

la respectiva ferramenta, i conforme als usos antics. En<br />

els interiors es van realçar els paviments de les sales<br />

nobles amb mosaics hidràulics típics del modernisme<br />

català segons dissenys propis i exclusius per a l’obra.<br />

• Construcció de plataforma d’accés ferroviari<br />

d’alta velocitat de Llevant, tram Almansa-L’Alzina<br />

(subtram II).<br />

Les principals mesures mediambientals dutes a terme<br />

van consistir en l’execució de plantacions i bandes laterals<br />

seques, hidrosembra, portes de fuita, abalisament,<br />

control de pols i gestió de residus. Prèviament a l’execució<br />

de la hidrosembra, es va aporto i es va estendre<br />

la terra vegetal, degudament condicionada, sobre els<br />

talussos de desmunt i el terraplè. A fi de protegir la<br />

fauna es van executar les bandes laterals seques en les<br />

obres de drenatge i les portes d’escapada en l’execució<br />

del tancament. També es va adaptar una parcel·la a fi<br />

de gestionar els residus, i es va procurar, així mateix,<br />

controlar l’emissió de pols en els camins d’accés i els<br />

propis de l’obra, vigilant les possibles repercussions<br />

durant l’explotació dels préstecs de terres.<br />

36 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Palau Alòs, Barcelona.


Índex


Índex<br />

• Obres de defensa i adequació ambiental associades<br />

al control i la laminació d’avingudes a la<br />

conca mitja del riu Serpis, València.<br />

Les actuacions es van circumscriure als marges del riu<br />

Serpis al seu pas per la localitat de Gandia, entre el<br />

pont de la N-332 i la desembocadura, i en va destacar<br />

la neteja general del llit, al llarg de tot el tram d’actuació<br />

i als marges del riu Serpis: es va procedir a la retirada<br />

de restes orgàniques, especialment a la zona de la<br />

desembocadura. Posteriorment es va tractar la vegetació<br />

mitjançant l’oportú desbrossament, les podes i l’eliminació<br />

d’exemplars morts o en mal estat. En la primera fase<br />

del moviment de terres es va retirar i es va emmagatzemar<br />

la capa de terra vegetal de la zona d’obres, per a la<br />

seva posterior reutilització en les tasques de revegetació.<br />

Es van realitzar sembres en el llit i hidrosembres en els<br />

talussos resultants dels moviments de terres, i es van<br />

protegir les noves superfícies de l’erosió tot afavorint-ne<br />

la integració paisatgista. Amb aquesta mateixa intenció<br />

es van dur a terme, posteriorment, les plantacions<br />

38 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Hospital de Barbastre, Osca.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

39<br />

d’espècies arbustives en els talussos. En els trams III<br />

i IV es va construir un canal d’aigües baixes per a un<br />

període d’avinguda de dos anys (la secció tipus del<br />

canal presenta una amplària de 12,5 m, 1,50 m de calat<br />

i una longitud aproximada de 1.500 m.). Es va situar el<br />

passeig/carril-bici en les proximitats del llit, també des<br />

del punt de vista hidràulic, el qual es va elevar sobre<br />

les marges del llit com a mesura de protecció, en tot el<br />

tram, durant un període de retorn de deu anys. Finalment,<br />

es va condicionar el marge esquerre del tram I<br />

com a parc públic, Parc de les Ambrosies, conforme al<br />

Pla general d’ordenació urbana de Gandia. Es va fer circular<br />

novament l’aigua en el llit d’aigües baixes i es va<br />

projectar un sistema que en garantís el cabal constant;<br />

a aquest respecte, es va executar un sistema de captació<br />

d’aigua a nivell freàtic i un altre de bombament que<br />

transportés l’aigua a la capçalera del canal per assegurar-ne<br />

la contínua circulació.<br />

• Reforma i ampliació de l’Hospital de Barbastre,<br />

Osca.<br />

En els treballs previs es van executar línies per a gasos<br />

medicinals i aplicacions elèctriques. Es va enderrocar<br />

un pas elevat que donava accés a la direcció, i es va<br />

substituir per una galeria subterrània. L’obra es va<br />

realitzar en quatre fases. A la 1a fase es va enderrocar<br />

l’antiga central hídrica i se’n va construir una de nova.<br />

Es van realitzar les connexions entre les diferents plantes<br />

de l’hospital i es van traslladar els serveis previstos.<br />

A la 2a fase es van realitzar els vestidors i les connexions<br />

provisionals de l’edifici principal amb el nou cos i<br />

l’hospital de dia, així com els quiròfans. Finalment, a la<br />

3a fase es van reformar l’antic laboratori i la farmàcia,<br />

es va reformar l’antiga zona de mostres, l’àrea d’hospitalització<br />

geriàtrica i els espais per a consultes.<br />

• UCI i edifici annex a l’Hospital de Barbastre, Osca.<br />

Es va projectar una nova UCI, llenceria i vestuaris de<br />

personal, així com un nou mortuori mitjançant una ampliació<br />

de la planta de consultes externes (laboratoris<br />

d’anatomia patològica, cuines i passadissos d’accés).<br />

Construcció d’un edifici de nova planta com a pavelló<br />

annex a l’edifici d’administració amb la finalitat d’allotjar-hi<br />

els nous arxius de l’hospital, el nou laboratori<br />

d’anatomia patològica i les instal·lacions del departament<br />

de Salut Mental. Per completar tot el procés<br />

d’obres s’hi van realitzar unes actuacions addicionals<br />

que solucionessin les necessitats del centre respecte


Índex<br />

Enllaços de l’AP-7 a Gelida i Sant Sadurní<br />

d’Anoia, Barcelona.<br />

40 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

dels serveis generals (grup electrogen, quadre general<br />

de baixa tensió, línies elèctriques, xarxes hidràuliques<br />

de climatització i fontaneria, etc.).<br />

• Remodelació dels enllaços de l’AP-7 a Gelida i<br />

Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona.<br />

En l’obra de remodelació dels enllaços de l’AP-7 s’hi va<br />

incloure una actuació de restauració paisatgística per<br />

a la integració a l’entorn de les zones afectades per les<br />

obres. Protecció dels talussos contra l’erosió atmosfèrica<br />

i increment de la seguretat en el trànsit amb<br />

mesures de protecció acústica i contra l’enlluernament.<br />

Construcció de dos murs d’escullera i muntatge d’un<br />

sistema de dren californià que recull el flux subterrani<br />

procedent del poble de Gelida, així com construcció<br />

d’altres tres murs de terra armada a fi de conservar<br />

una de les fonts afectades, pertanyent al patrimoni<br />

arqueològic nacional. Utilització d’espècies autòctones i<br />

plantació de diferents tipologies d’arbres i arbustos que<br />

procedien de vivers de la zona. Transplantament de les


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

41<br />

oliveres adultes presents a la traça, i elaboració d’un<br />

protocol específic fins a la seva reubicació definitiva.<br />

• Millora general del desdoblament de l’Eix Transversal<br />

carretera C-25, tram Gurb-Espinelves,<br />

Girona.<br />

Davant del descobriment, a la traça de les obres, d’un<br />

jaciment arqueològic de rellevància científica i cultural<br />

es va decidir efectuar un seguiment arqueològic dels<br />

moviments de terres, dels treballs de desbrossament<br />

i rebaix superficial. A continuació es va procedir a<br />

una valoració preliminar del propi jaciment “Bosc del<br />

Quer”: els sondejos informatius van posar de manifest<br />

l’existència de diverses estructures arqueològiques, les<br />

quals, un cop localitzades en la seva ubicació exacta,<br />

es van delimitar degudament. Es van localitzar 115 estructures<br />

pertanyents al període Calcolític de l’edat de<br />

bronze i a una civilització posterior, propera als segles<br />

VII a IX, de plena edat mitjana. Tots aquests treballs<br />

van permetre, al capdavall, recuperar abundants restes


Índex


Índex<br />

Desviació de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella.<br />

Principat d’Andorra.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

43<br />

ceràmiques i diversos fragments d’instrumental lític<br />

realitzat amb sílex.<br />

• Desviació de Sant Julià de Lòria, 3r tram: des de<br />

l’enllaç amb l’avinguda Francesc Cairat a la zona<br />

de la Plaça Laurèdia i fins a la boca nord del Túnel<br />

de la Tàpia. Andorra la Vella. Principat d’Andorra.<br />

Realització de la tercera fase de la variant de Sant Julià.<br />

Els treballs incloïen les excavacions en roca, desmunts<br />

i rebliments de la part aèria i l’excavació del túnel,<br />

així com la construcció d’un pont que comuniqués la<br />

variant amb la plaça Laurèdia i la instal·lació de tots<br />

els serveis necessaris. La zona es troba a menys de 10<br />

metres del riu Grand Valira i s’afecta el marge a la dreta<br />

en una longitud d’uns 100 m lineals i correspon, per<br />

tant, al Tipus A, segons la classificació del Reglament<br />

de protecció dels hàbitats aquàtics.<br />

S’hi van realitzar mesuraments en continu de l’ambient<br />

atmosfèric de partícules PM10 en una estació fixa<br />

situada sobre el pont definitiu de la Plaça Laurèdia.<br />

L’objectiu principal va ser el control dels contaminants<br />

en immissió definits a l’Estudi d’impacte ambiental,<br />

per tal de valorar l’afectació potencial en l’obra. La<br />

procedència de les partícules està relacionada amb els<br />

processos de transport i combustió i amb l’aixecament<br />

de pols. La metodologia seguida va consistir en la<br />

utilització d’un equip situat en una estació fixa per a la<br />

inspecció de les partícules en mg/m 3 . Les corbes obtingudes<br />

corresponen a sengles mesuraments setmanals.<br />

Anàlogament, es van efectuar mesuraments específics<br />

de l’estat acústic al llarg de 6 estacions situades a l’entorn<br />

de les obres, segons l’Estudi d’impacte ambiental<br />

de l’obra i conforme a la Llei sobre la contaminació<br />

atmosfèrica i els sorolls. Mesurament del nivell sonor<br />

amb un equip de funcionament manual constituït per<br />

un sonòmetre integrador model SC-20c calibrat, en<br />

horari diürn i en fase d’activitat d’obra.


Índex<br />

44 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Internacionalització<br />

Un pas més enllà: l’activitat<br />

internacional del Grup <strong>Copisa</strong><br />

eleva la nostra aposta global<br />

Central Tèrmica de Cicle Combinat a<br />

Maasbracht, Holanda.<br />

45<br />

Des de la seriosa implicació per créixer de forma sostenible<br />

en un enfocament global, aquest nou desafiament<br />

va sorgir ja el 2000 per part de la nostra àrea industrial<br />

i arran del subministrament i l’encadellat de mòduls<br />

prefabricats que la UOP dissenya, posteriorment envia i<br />

posa en servei al país de destinació, per exemple Egipte,<br />

Índia, EUA i Canadà. Després d’aquest primer pas —que<br />

avui prosseguim a Brasil—, la presència activa del Grup<br />

avança en països com Romania, Portugal, Holanda i<br />

diversos països d’Amèrica Llatina i Nord d’Àfrica. El<br />

2010 el desenvolupament de totes les nostres activitats<br />

quant a diversificació del negoci en l’esfera internacional,<br />

aconsegueix ja una xifra molt significativa del percentatge<br />

de les adjudicacions del Grup: aquest resultat dóna<br />

idea de la importància i l’èxit de l’aposta internacional<br />

que hem assumit al llarg d’aquests anys, per bé que no<br />

seria possible retre’n compte sense entendre abans la<br />

base d’aquesta expansió afermada en la solidesa de les<br />

activitats tradicionals en els àmbits d’obra civil, edificació,<br />

projectes industrials i concessions.<br />

Actualment el Grup participa, a través de les seves<br />

empreses, en nombroses licitacions d’obres en el context<br />

internacional que segueixen materialitzant-se en importants<br />

adjudicacions, la més recent de les quals és<br />

l’adjudicació provisional per als treballs d’ampliació de<br />

dos a tres carrils en tots dos sentits de circulació de l’autovia<br />

de Casablanca. Aquesta autovia A-3 uneix Rabat i<br />

Casablanca, les dues ciutats més importants del Marroc,<br />

el tram a realitzar té una longitud de 22 quilòmetres, i es<br />

tracta de la via mes transitada del país.


Índex<br />

Actuacions<br />

A Romania:<br />

Construcció de la circumval·lació de la ciutat de Carensebes,<br />

a la província de Caras Severin. COMPANÍA NATIO-<br />

NALA D’AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA.<br />

Ampliació de les xarxes d’aigua i sanejament de Cluj<br />

Napoca, Romania. COMPANIA DE APĂ SOMES, SA CLUJ<br />

NAPOCA.<br />

A Portugal:<br />

Construcció d’una nova unitat de refinació de cru per a<br />

l’obtenció de combustibles, muntatge mecànic de tota la<br />

unitat principal de procés denominada hydrocracker a<br />

Sines per a GALP.


Índex<br />

Unitat de refinació de cru, muntatge mecànic<br />

de tota la unitat principal de procés denominada<br />

hydrocraker, Sines. Portugal.<br />

Circumval·lació de la ciutat de Carensebes,<br />

Caras Severin. Romania.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

47<br />

Al Marroc:<br />

Enginyeria, subministrament i instal·lació de les xarxes<br />

primàries i secundàries per a la conducció a depuradores<br />

de les aigües residuals de la ciutat de Saidía (el Marroc)<br />

per a l’Oficina Nacional de l’Aigua Potable. OFFICE<br />

NATIONAL DE L’EAU POTABLE.<br />

Al Principat d’Andorra:<br />

Desviació de Sant Julià de Lòira, tram 3, des de l’enllaç<br />

amb l’avinguda Francesc Cairat a la zona de la plaça<br />

Laurèdia fins a la boca nord del Túnel de la Tàpia.<br />

GOVERN D’ANDORRA.<br />

A Holanda:<br />

Prefabricació i muntatge metal·lúrgic per a la interconnexió<br />

dels equips principals i els sistemes auxiliars de<br />

la Central Tèrmica de Cicle Combinat de 1.200 MW a<br />

Maasbracht per a ALSTOM POWER.


Índex<br />

est t


Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Infr<br />

Infraestructures<br />

ruc<br />

ures<br />

Índex


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Infraestructures<br />

Solidesa empresarial,<br />

lideratge i afany<br />

de superació<br />

Construcció plataforma de la línia d’alta velocitat<br />

Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera Francesa.<br />

Tram Túnels urbans i estació de Girona. Fase I. Girona.<br />

51<br />

Especialitzats en el negoci de les infraestructures, desenvolupem<br />

una política d’expansió basada en un creixement<br />

responsable. Una direcció enfocada a la qualitat<br />

total, unida al suport d’un equip humà preparat i eficaç,<br />

desenvolupa una activitat caracteritzada per una sèrie de<br />

requisits necessaris: la seguretat, la protecció del medi<br />

ambient, la rendibilitat i l’interès col·lectiu.


Índex<br />

Obra civil<br />

Compromís amb la qualitat, amb<br />

l’eficiència i la seguretat; valors de<br />

l’obra civil del Grup <strong>Copisa</strong><br />

Obres viàries<br />

52 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Al mercat nacional com en els contextos internacionals,<br />

on també tenim una presència activa, el nostre grup s’erigeix<br />

com l’empresa d’obra civil de referència. Òbviament,<br />

posicionar-nos a aquest nivell avui no hauria estat possible<br />

sense haver impulsat abans, amb tenacitat, aquells<br />

valors que conformen la nostra raó de ser i donen ple<br />

sentit a la nostra empresa: l’eficiència, la qualitat, la<br />

seguretat i un irrenunciable sentit de la responsabilitat<br />

cap a les necessitats de la societat i el respecte al medi<br />

ambient. Avui, doncs, no tenim cap dubte que aquests<br />

valors, amb el temps, han anat consolidant, dia rere dia,<br />

el cabal del nostre prestigi.<br />

Al Grup <strong>Copisa</strong> distribuïm les nostres activitats d’obra<br />

civil al voltant de cinc grans àmbits.<br />

El major volum d’activitat del Grup correspon a les grans<br />

infraestructures viàries i al desenvolupament urbanístic.<br />

En conjunt, les nostres actuacions destaquen aquí per<br />

la seva gran envergadura: autopistes i carreteres, túnels,<br />

traçats d’urbanització, etc. Al seu torn, totes aquestes activitats<br />

es complementen mitjançant la fabricació d’àrids<br />

i de formigó, i la posada en obra d’aglomerat asfàltic.<br />

Per atendre les contingències derivades d’aquestes<br />

activitats, en tots dos casos el Grup aporta sempre dos<br />

recursos imprescindibles: el parc de maquinària, modern<br />

i versàtil, i uns recursos humans plenament facultats per<br />

la seva contínua formació per assumir qualsevol tipus de<br />

projecte constructiu.<br />

Autovia A-23. Tram Nueno-Congosto<br />

de Isuela, Osca.


Índex


Índex<br />

54 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Eix transversal, C-25 tram Gurb-Espinelves.<br />

Barcelona-Girona.<br />

Un irrenunciable sentit<br />

de la responsabilitat<br />

envers les necessitats de<br />

la societat i el respecte<br />

al medi ambient.


Índex<br />

Actuacions<br />

• Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal.<br />

Carretera C25, Pk 132+380 al 157+690, tram<br />

Manresa-Santa Maria d’Oló, Barcelona. CEDINSA<br />

EIX TRANSVERSAL.<br />

• Eix transversal, C-25. Pk 180+400 al 199+735, tram<br />

Gurb-Espinelves. Barcelona-Girona. CEDINSA EIX<br />

TRANSVERSAL.<br />

• Rehabilitació dels túnels existents a la carretera C-16,<br />

entre Pk 98+750 i 115+600, tram Berga-Guardiola de<br />

Berguedà, Barcelona. GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Condicionament de la cerretera N-260. Eix Pirinenc<br />

Pk 292,5 a 294,8, tram Gerri de la Sal, Lleida. SEITT.<br />

• Millora de traçat i de la construcció de rotonda a<br />

la carretera N-234, Pk 255,600, Calatayud. DIRECCIÓ<br />

GENERAL DE CARRETERES. MINISTERI DE FOMENT.


Índex<br />

• Condicionament de la carretera de TV-3148 de Vilaseca<br />

a la Pineda (Raval del Mar), tram Vila-seca,<br />

Tarragona. GISA.<br />

• Construcció d’un tercer i un quart carril per calçada<br />

en el nou enllaç de Fornells i el nou enllaç de Vilademuls.<br />

Autopista AP-7, Girona. ACESA.<br />

• Remodelació del carrer Joaquim Costa al barri del<br />

Raval, Ciutat Vella. Barcelona. FOMENT DE CIUTAT<br />

VELLA.<br />

• Ampliació del 3r carril de la Via de Cintura (Dt.-20).<br />

Carretera Valldemossa-Túnel de Gènova, Mallorca.<br />

CONSELL DE MALLORCA DEPARTAMENT D’OBRES<br />

PÚBLIQUES.<br />

• Remodelació d’enllaços i implantació d’estacions de<br />

peatge en sistema tancat. Terme municipal Gelida i<br />

Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona. ACESA.<br />

• Urbanització sector S-1 de les NS de Huéscar, Granada.<br />

EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA.<br />

• Autovia ES-40. Sector sud-oest. Tram: Dos Hermanas<br />

(A-4)-Coria del Río (A-8058). Subtram: Enllaç<br />

A-4 (Dos Hermanas)-Túnels sud del Guadalquivir-<br />

Embocadura oest, Sevilla. SEITT.<br />

• Rotonda de El Peñón del Grajo de connexió del PAU1<br />

a la Ronda Este de Lucena, Còrdova. AJUNTAMENT<br />

DE LUCENA.<br />

• Carretera C-55, tram Sant Joan de Vilatorrada,<br />

Barcelona. GISA.<br />

• Variant de Fuentealbilla a la N-322 de Còrdova a<br />

València, Albacete. SEITT.<br />

• Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport,<br />

tram 1. Carretera B-250 Pol. Ind. Patrenc. El Prat de<br />

Llobregat, Barcelona. GISA.<br />

• Condicionament de diversos carrers del nucli urbà<br />

de Getafe, Madrid. AJUNTAMENT DE GETAFE.<br />

• Urbanització del parc Rocafonda de Mataró,<br />

Barcelona. AJUNTAMENT DE MATARÓ.<br />

56 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Túnels carretera C-16, tram Berga-<br />

Guardiola de Berguedà, Barcelona.


Índex


Índex<br />

58 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Urbanització parc Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat,<br />

Barcelona. CONSORCI REFORMA GRAN VIA<br />

L’HOSPITALET.<br />

• Urbanització sector Sanfeliu de la façana Estronci<br />

i Porta Sanfeliu, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.<br />

JUNTA DE COMPENSACIÓ SECTOR SANFELIU DE LA<br />

FAÇANA ESTRONCI I PORTA SANFELIU.<br />

• Urbanització i instal·lacions del parc esportiu Juan de<br />

la Cierva, Getafe. Madrid. AJUNTAMENT DE GETAFE.<br />

• Urbanització del passeig Álvarez de la Campa,<br />

Barcelona. PORT DE BARCELONA.<br />

• Urbanització Puig Bell, Roda de Ter. Barcelona.<br />

INCASOL.<br />

• Lot 5 d’obres de vialitat integral de Barcelona.<br />

AJUNTAMENT DE BARCELONA.<br />

Variant de Fuentealbilla en la N-322 de Còrdova a<br />

València, Albacete.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

59<br />

• Urbanització i desdoblament de la Ronda Ibèrica,<br />

Vilanova i la Geltrú. Barcelona. AJUNTAMENT DE<br />

VILANOVA I LA GELTRÚ.<br />

• Carretera CN-260, tram Sabiñánigo-Fiscal, Osca.<br />

DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES. MINISTERI DE<br />

FOMENT.<br />

• Carretera N-232, tram Variant de la Pobla d’Alcolea,<br />

Terol. SEITT.<br />

• Autovia B-40, tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls,<br />

Barcelona. DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES.<br />

MINISTERI DE FOMENT.<br />

• Condicionament, eixample i millora del traçat de la<br />

carretera C-12, tram Àger cruïlla C-13, Lleida. GISA.


Índex


Índex<br />

Carretera CN-260, tram Sabiñánigo-<br />

Fiscal, Osca.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

61<br />

• Autovia A-23, tram Nueno-Congosto de Isuela, Osca.<br />

DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES. MINISTERI DE<br />

FOMENT.<br />

• Autovia Vic-Ripoll, Barcelona-Girona. CEDINSA.<br />

• Autovia Sierra Nevada A-44, tram Albolote-Santa<br />

Fe, Granada. DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES.<br />

MINISTERI DE FOMENT.<br />

• Variant d’Erla, Saragossa. DIPUTACIÓ GENERAL<br />

D’ARAGÓ.<br />

• Àrea de Servei Ponferrada. Autovia A-6, Lleó.<br />

CONCESIONARIA ABEDUL.<br />

• Condicionament enllaços M-50 a Las Rozas, Madrid.<br />

DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES. MINISTERI DE<br />

FOMENT.<br />

• Condicionament carretera El Payo-Navasfrías-Portugal,<br />

Salamanca. DIPUTACIÓ DE SALAMANCA.<br />

• Pont sobre la Rambla del Cañuelo, Roquetas de Mar.<br />

Almería. AJUNTAMENT DE ROQUETAS DE MAR.


Índex<br />

Obres ferroviàries<br />

Actuacions<br />

62 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

En aquest àmbit, i atesa la menor adaptabilitat del traçat<br />

a l’orografia respecte a les obres de carreteres, aportem,<br />

fruit de l’experiència acumulada, una gran destresa en la<br />

construcció de túnels; totes, actuacions que, sens dubte,<br />

són particularment significatives. D’altra banda, el Grup<br />

<strong>Copisa</strong> participa en la companyia Infesa, especialitzada<br />

en el disseny, la instal·lació i la construcció d’installacions<br />

ferroviàries.<br />

• Connexió ferroviària corredor mediterrani línia<br />

d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa.<br />

Estació de Cambrils, Tarragona. MINISTERI DE<br />

FOMENT.


Índex<br />

Construcció de la plataforma de la línia d’alta<br />

velocitat Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres,<br />

tram Casar de Cáceres-Cáceres.<br />

Línia 9 del metro de Barcelona, bifurcació pou<br />

d’atac. Zona Franca Zal, Barcelona.<br />

• Obres de supressió dels passos a nivell Pk 533/734,<br />

535/172 i 535/840 de la línia Palencia-La Corunya<br />

municipi de Cambre, la Corunya. I Pk 55/480 i<br />

58/661 de la línia Redondela-Santiago municipi de<br />

Catoira, Pontevedra. ADIF.<br />

• Construcció dels accessos a l’estació de la Sagrera,<br />

Barcelona. ADIF.<br />

• Construcció de la plataforma de la línia d’alta velocitat<br />

Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres, tram<br />

Casar de Cáceres-Cáceres. ADIF.<br />

• Construcció plataforma de la línia d’alta velocitat<br />

Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera Francesa.<br />

Tram Túnels urbans i estació de Girona. Fase I.<br />

Girona. ADIF.<br />

• Supressió de passos a nivell a la línia Madrid-Barcelona<br />

en el terme municipal de Casp, Saragossa. ADIF.


Índex


Índex<br />

Construcció de la plataforma i via de la connexió<br />

ferroviària en ample UIC entre les estacions<br />

d’Atocha i Chamartín, Madrid.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

65<br />

• Construcció de determinades infraestructures del<br />

tram I de la Línia 9 del metro de Barcelona. IFERCAT.<br />

GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Construcció de la plataforma i via de la connexió<br />

ferroviària en ample UIC entre les estacions d’Atocha<br />

i Chamartín, Madrid. ADIF.<br />

• Construcció de la plataforma del nou accés ferroviari<br />

d’alta velocitat de Llevant. Madrid-Castella-la<br />

Manxa-Comunitat Valenciana-Regió de Múrcia, tram<br />

Almansa (Albacete)-L’Alzina (Alacant). Subtram I. ADIF.<br />

• Línia 5 del metro de Madrid, soterrament de vies<br />

entre les estacionis Campamento i Enpalme, Madrid.<br />

AJUNTAMENT DE MADRID.<br />

• Execució de les obres del projecte constructiu del<br />

pas inferior de la carretera GI-V-527 sota les vies del<br />

tren cremallera a Queralbs, Girona. GISA.<br />

• Pas inferior, recrescut i ampliació de les andanes de<br />

l’Estació de Ripoll, Girona. ADIF.<br />

• Ampliació de la Terminal Ferroviària situada en el<br />

Moll Sud del Port de Barcelona. Fase I, Barcelona.<br />

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.<br />

• Supressió del Pas a Nivell de la línia entre Saragossa<br />

i Alsasua en el terme municipal d’Arbizu, Navarra.<br />

ADIF.<br />

• Ampliació de la platja de càrrega i descàrrega del<br />

Centre Logístic de Júndiz, Vitòria. ADIF.<br />

• Nou aparcament controlat per a camions i edifici<br />

de serveis a l’Àrea de Servei “Porta de Barcelona”.<br />

ACESA.<br />

• Nou aparcament controlat per a camions i prolongació<br />

del carril de d’alentiment a l’Àrea de Servei<br />

“Montseny” Direcció Sud, Barcelona-Girona. ACESA.<br />

• Prolongació i recrescut de les andanes de l’Estació<br />

de Mataró, Barcelona. ADIF.


Índex<br />

Supressió de passos a nivell a la línia<br />

Madrid-Barcelona en el terme municipal<br />

de Casp, Saragossa.<br />

• Recrescut de les andanes de l’Estació de Montgat<br />

i prolongació de les andanes de l’estació de Sant<br />

Adrià de Besòs, Barcelona. ADIF.<br />

• Recrescut i prolongació de l’andana de l’Estació de<br />

Tordera i diverses actuacions a l’Estació de Santa<br />

Susana, Barcelona. ADIF.<br />

• Implantació de l’itinerari per a vianants i condicionament<br />

de la carretera BV-1418 entre Vallvidrera i<br />

l’Arrabassada, Barcelona. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.<br />

• Recrescut d’andanes a l’estació de rodalia de Sant<br />

Vicenç de Calders. Fase 2, Tarragona. SEITT. MINIS-<br />

TERI DE FOMENT.<br />

• Túnel del Roc Dui cremallera FGC Ribes-Núria.<br />

Superestructura de via, electrificació i instal·lacions<br />

de MT, BT i cremallera FGC Ribes-Núria, Girona.<br />

GISA.<br />

• Línia 9 del metro de Barcelona. GISA.


Índex<br />

• Obres de supressió dels passos a nivell situats en<br />

els Pk 45/534,46/749, 49/849 i 53/840 de la línia<br />

fèrria València-Utiel en els termes municipals de Bunyol<br />

i Xiva (València) i en els Pk 62/363 i 62/902 de<br />

la línia fèrria València-Tarragona, terme municipal<br />

de Villareal, Castelló. ADIF.<br />

• Remodelació de l’estació de rodalia de Laguna,<br />

Madrid. ADIF.<br />

• Estació LAV d’Antequera-Santa Ana, Màlaga. ADIF.<br />

• Electrificació FGC Anoia i Bages, Barcelona. GISA.<br />

• Integració del ferrocarril a Vilafranca del Penedès,<br />

tram Olèrdola-Avinyonet del Penedès. Barcelona.<br />

ADIF.<br />

• Ampliació línia de FGC Terrassa, Barcelona. GISA.<br />

• Túnels i estació de l’AVE, Girona. ADIF.<br />

• Túnel FGC Rambla-Can Roca a Terrassa, Barcelona.<br />

GISA.<br />

• Túnels de rodalia, Saragossa. ZARAGOZA ALTA<br />

VELOCIDAD 2002, SA.<br />

• Rehabilitació de diversos elements de l’estació de<br />

rodalia de San José de Valderas, Madrid. ADIF.


Índex<br />

Obres aeroportuàries<br />

Actuacions<br />

Les infraestructures lligades al transport aeri constitueixen<br />

una activitat que té com a requisits la qualitat, la<br />

funcionalitat i l’exigència de terminis. El Grup <strong>Copisa</strong><br />

afronta aquest repte amb acreditada fiabilitat i capacitat<br />

tecnològica. Ens impliquem seriosament en el desenvolupament<br />

del dinàmic i exigent sector de les infraestructures<br />

de transport aeri que, per transcendència econòmica<br />

i potencial de creixement del sector aeronàutic, ocupa un<br />

lloc preeminent en les economies desenvolupades.<br />

• Accessos i escomeses a nou Centre de Control,<br />

aeroport de València. AENA.<br />

• Construcció del nou carrer de rodada R-11 en capçalera<br />

27 i pavimentació d’illots, aeroport de Sevilla.<br />

AENA.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Construcció del nou Centre Control d’Àrea Terminal<br />

(TACC), aeroport de València. AENA.<br />

• Construcció dels vials de l’aeroport de Jerez, Cadis.<br />

AENA.<br />

• Plataforma Sud, estacionament Nord, aeroport de<br />

Barcelona. AENA.<br />

Construcció del nou Centre Control d’Àrea<br />

Terminal (TACC), aeroport de València.<br />

69


Índex


Índex<br />

Infraestructura hidràulica de la xarxa en<br />

alta de la zona reguívola de Valles Alaveses,<br />

Àlaba.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Obres hidràuliques<br />

Actuacions<br />

71<br />

Les obres relacionades amb la gestió de l’aigua requereixen,<br />

a causa de la seva creixent i inqüestionable rellevància<br />

social, l’experiència, la capacitació i l’especialització<br />

que ofereix i acredita diàriament el Grup <strong>Copisa</strong>. En<br />

aquest sentit, les intervencions de la nostra empresa operen<br />

en tres àmbits destacats: les obres de proveïment,<br />

que abasten preses i embassaments, canals, regadius i<br />

estacions de bombament, les obres relacionades amb el<br />

tractament i la depuració d’aigua i, finalment, les actuacions<br />

singulars: plantes dessalinitzadores o dipòsits de regulació.<br />

En tots hi hem demostrat una enorme eficiència,<br />

la qual engloba tots els estadis de l’obra, des del projecte<br />

fins al lliurament final.<br />

• Nova depuradora a l’aeroport de Menorca, Illes<br />

Balears. AENA.<br />

• Regadiu Xerta-Sénia. Adequació del canal, tram 4.<br />

Tarragona. REGSA.<br />

• Dipòsit anti-DSU de les conques de Bunyola i Aviació,<br />

Barcelona. AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT.<br />

• Infraestructura hidràulica de la xarxa en alta de la<br />

zona reguívola de Valles Alaveses, Àlaba. ACUAEBRO.<br />

• Sanejament i depuració dels municipis de Santurde<br />

i Santurdejo, La Rioja. CONSORCIO DE AGUAS Y<br />

RESIDUOS DE LA RIOJA.<br />

• Laminació i control d’avingudes a la conca del riu<br />

Serpis, València. ACUAMED.<br />

• Estació de bombament. Planta del Ter, tram Tordera-Fogars<br />

de la Selva, Barcelona. ATLL.<br />

• Bassa Sant Llorenç, Viladecans. Barcelona. ATLL.<br />

• Bassa de Maldà, Lleida. ATLL.<br />

• Proveïments del municipi de Castejón de Sos, Osca.<br />

DIPUTACIÓ D’OSCA.


Índex<br />

• Proveïment d’aigua a Magallón, Saragossa.<br />

ACUAEBRO. MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI<br />

RURAL I MARÍ.<br />

• Proveïment Consell-S’estremera, Palma de Mallorca.<br />

GOVERN ILLES BALEARS.<br />

• Desviament canonada Canal d’Isabel II en el PAU de<br />

Sanchinarro, Madrid. EMT MADRID.<br />

• Bombament, impulsió i bassa del Regadiu de la<br />

Terra Alta, Tarragona. REGSA.<br />

• Construcció de 16 EDAR a Aragó (zona 10),<br />

Saragossa. INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA.<br />

• EDAR Pineda de Mar, Barcelona. ACA GENERALITAT<br />

DE CATALUNYA.<br />

• Complementació connexió entre ETAP d’Abrera i<br />

Cardedeu. Interconnexió Fontsanta-Trinitat,<br />

Barcelona. ATLL.<br />

• Dipòsit de regulació pluvial carrers Urgell-Mallorca,<br />

Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA.<br />

• Dipòsit de regulació pluvial del Carmel-La Clota,<br />

Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA.<br />

• Col·lector del carrer Fulton, Barcelona. AJUNTAMENT<br />

DE BARCELONA.<br />

• Presa de regulació del riu Jiloca a Calamocha, Terol.<br />

MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ.<br />

• Presa de la Sotonera en el riu Sotón, Osca.<br />

MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ.<br />

• Recrescut de l’Embassament de Santolea, Terol.<br />

AIGÜES DE LA CONCA DE L’EBRE.<br />

• Dessaladora de Calvià i Palma de Mallorca,<br />

Mallorca. MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL<br />

I MARÍ.<br />

72 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Dessaladora d’Andratx, Mallorca. MINISTERI DE MEDI<br />

AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ. Presa de regulació del riu Jiloca<br />

a Calamocha, Terol.


Índex


Índex<br />

74 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Canal de Navarra. Trams 4, 5 i 18, Navarra.<br />

MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ.<br />

• Impulsió des de la Presa de Rialp, Lleida. CASEGA.<br />

• EDAR de Reinosa i Campoo d’Enmig, Cantàbria.<br />

AIGÜES DE LA CONCA DE L’EBRE.<br />

• EDAR d’Almuñécar, Granada. MINISTERI DE MEDI<br />

AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ.<br />

• PSARU del Tordera, Barcelona. ACA GENERALITAT DE<br />

CATALUNYA.<br />

• Sistema de bombament i conduccions de l’afluent<br />

de l’EDAR del Llobregat, Barcelona. DEPURBAIX.<br />

• Regadiu de Villagonzalo, Salamanca. SEIASA DEL<br />

NORD. MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL<br />

I MARÍ.


Índex<br />

• Regadiu del Canal de Tordesillas, Valladolid.<br />

SEIASA DEL NORD. MINISTERI DE MEDI AMBIENT I<br />

MEDI RURAL I MARÍ.<br />

• Diversos trams del Regadiu Garrigues-Sud, Lleida.<br />

REGSA.<br />

• Proveïment Mancomunitat Algodor, Toledo.<br />

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.<br />

MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ.<br />

• Regadiu Babilafuente, Salamanca. ITA. JUNTA DE<br />

CASTELLA I LLEÓ.<br />

• Regadius del Canal de Florida de Liébana, Salamanca.<br />

ITA. JUNTA DE CASTELLA I LLEÓ.<br />

• Dipòsits de Casablanca al Canal Imperial d’Aragó,<br />

Saragossa. MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI<br />

RURAL I MARÍ.<br />

Complementació connexió entre<br />

ETAP d’Abrera i Cardedeu. Interconnexió<br />

Fontsanta-Trinitat, Barcelona.<br />

Dipòsit de regulació pluvial carrers<br />

Urgell-Mallorca, Barcelona.


Índex<br />

Obres marítimes i fluvials<br />

Actuacions<br />

76 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

La protecció ambiental del medi marí unida a la influència<br />

de factors externs com les condicions meteorològiques<br />

planteja uns requisits específics, i fan d’aquest segment<br />

d’activitat un repte permanent que el Grup <strong>Copisa</strong><br />

sempre ha pogut superar amb concentració i eficiència.<br />

• Ampliació del Moll de la Química, Tarragona.<br />

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA.<br />

• Execució d’un pont sobre el riu Tordera a La Batllòria,<br />

Barcelona. AJUNTAMENT DE SANT CELONI.<br />

• Programa per a la implantació d’indicadors ambientals<br />

en el delta de l’Ebre, Tarragona. ACUAMED.<br />

Ampliació de la làmina d’aigua i instal·lació de<br />

pantalans flotants en el port de Mazagón,<br />

Palos de la Frontera, Huelva.


Índex


Índex<br />

78 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Moll saliner en el port de Sant Carles de la Ràpita,<br />

Tarragona. PORTS DE LA GENERALITAT.<br />

• Terminació de les obres del sanejament general de<br />

les marismes de Santoña. Col·lector interceptor general<br />

Santoña-Laredo-Colindres, tram EDAR de Sant<br />

Pantaleon-Argoños, Cantàbria. MINISTERI DE MEDI<br />

AMBIENT I MEDI RURAL I MEDI MARÍ.<br />

• Ampliació de la làmina d’aigua i instal·lació de pantalans<br />

flotants en el port de Mazagón, Palos de la<br />

Frontera, Huelva. CONSEJERÍA DE OBRAES PÚBLICAS Y<br />

TRANSPORTES. JUNTA DE ANDALUCIA.<br />

• Ampliació del dic d’abric del port de Barcelona,<br />

Barcelona. AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.<br />

Ampliació del Moll de la<br />

Química, Tarragona


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

79<br />

• Construcció dàrsena interior esportiva del port de<br />

Vilanova i la Geltrú, Barcelona. MARINA FAR VILANOVA.<br />

• Desviament del tram final del riu Llobregat, Barcelona.<br />

MINISTERI DE MEDI AMBIENT I RURAL I MARÍ.


Índex<br />

Hospital Comarcal Sant Bernabé, Berga. Barcelona.<br />

80 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Edificació<br />

Construïm el futur d’una<br />

realitat canviant,<br />

dinàmica i orientada a<br />

millorar la qualitat de vida<br />

81<br />

Compromesos amb la sostenibilitat mediambiental, responem<br />

a les necessitats de l’usuari en totes les edificacions, i<br />

en minimitzem l’impacte sobre l’entorn. I en els processos,<br />

construïm el futur d’una realitat canviant, dinàmica i orientada<br />

a millorar la qualitat de vida.<br />

La societat es transforma i, amb ella, hi entra en joc un<br />

ampli ventall de factors diversos que caracteritzen la noció<br />

de qualitat de vida, des dels requisits ambientals fins al<br />

desenvolupament i la innovació tecnològica que, al seu<br />

torn, donen motiu a noves normatives legals. L’ús harmonitza<br />

amb l’entorn, l’eficiència energètica complementa


Índex<br />

Habitatges a Pilas, Sevilla.<br />

la comoditat, el criteri constructiu s’equilibra amb els<br />

principis mediambientals. Aquesta és la fórmula de la<br />

sostenibilitat que marca, de manera definitiva, qualsevol<br />

actuació d’edificació.<br />

Molt conscients d’aquesta realitat, la nostra sensibilitat<br />

per la preservació del medi ambient i de l’entorn natural<br />

ens mou a prendre la iniciativa de dissenyar i construir<br />

obres sostenibles, és a dir, d’acord amb les necessitats<br />

dels clients i perdurables en el temps amb el mínim<br />

impacte ambiental.<br />

En aquesta línia, i sota una estricta política de qualitat,<br />

duem a terme totes les nostres obres amb total garantia i<br />

en potenciem tots els camps d’activitat: residencial i terciari,<br />

dotacions i equipaments, i la rehabilitació integral.<br />

En aquest sentit, les nostres actuacions estan subjectes<br />

a dos paràmetres de gran transcendència per al present<br />

i el futur: l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació i els<br />

criteris de sostenibilitat.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

El Codi Tècnic de<br />

l’Edificació<br />

83<br />

El Codi Tècnic de l’Edificació és el marc normatiu que<br />

estableix les exigències que han de complir els edificis en<br />

relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat<br />

establerts a la Llei d’ordenació de l’edificació. El desenvolupament<br />

d’aquesta normativa recull el coneixement<br />

científic del sector i estableix condicionants de caràcter<br />

reglamentari i una metodologia ordenada, per tal d’assegurar<br />

el compliment d’aquests requisits amb garanties<br />

tècniques suficients. I, alhora, fomenta la innovació i el<br />

desenvolupament tecnològic, en la mesura en què les<br />

seves directrius procuren la qualitat i la sostenibilitat dels<br />

edificis inspirant-se en els criteris establerts pel Protocol<br />

de Kyoto.<br />

Compromesos amb<br />

la sostenibilitat medi-<br />

ambiental, responem<br />

a les necessitats de<br />

l’usuari en totes les<br />

edificacions.


Índex<br />

La sostenibilitat<br />

84 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

La creixent i imparable preocupació generalitzada des de<br />

fa ja alguns anys, al voltant de la necessitat de minimitzar<br />

l’avanç del canvi climàtic ve produint en tota la<br />

població un augment en la sensibilitat mediambiental,<br />

de la qual ens fem partícips. Com a resposta eficaç i<br />

responsable, el nostre grup assumeix i promou, des de fa<br />

temps i de forma decidida, l’aplicació efectiva de totes les<br />

mesures possibles per tal de millorar la sostenibilitat dels<br />

edificis en tot allò que fa referència tant al seu procés de<br />

construcció com al seu ús posterior. Així, el compliment<br />

de les normatives a aquests efectes assegura l’eficàcia<br />

energètica de l’habitatge a través de l’estalvi d’aigua, la<br />

instal·lació de plaques solars o la recollida selectiva de<br />

residus.<br />

Habitatges La Milagrosa, Jerez de la Frontera. Cadis.


Índex


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Edificis residencials i terciaris<br />

Habitatges al carrer Escolapi Càncer (Illa D),<br />

Barcelona.<br />

87<br />

Certament, els consums d’aigua i energia a les nostres<br />

llars i als centres de treball poden reduir-se mitjançant<br />

la sensibilització actual per part de la ciutadania, però<br />

també amb el suport de mesures integrades en les construccions:<br />

aprofitament màxim de la llum solar, cisternes<br />

de capacitat reduïda, instal·lacions elèctriques de baix<br />

consum, introducció progressiva de la domòtica en els<br />

habitatges, etc. A l’edificació d’habitatges i oficines ens<br />

acredita l’adaptació de tots els processos, les tasques i<br />

les realitzacions als requisits més concrets de la construcció<br />

sostenible. Es tracta d’una política que respon a<br />

la pròpia responsabilitat de l’empresa, a la sensibilitat<br />

ambiental de la societat i a la major conscienciació de tot<br />

el sector. A les nostres edificacions de tipus residencial<br />

i terciari tenim en compte aquestes i altres solucions<br />

que contribueixen a fer un sector, una economia i unes<br />

ciutats més sostenibles. Mitjançant la construcció d’ecoedificis<br />

hi integrem cada vegada més productes i materials


Índex<br />

Actuacions<br />

88 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

naturals, propis de cada territori, amb la finalitat d’aprofitar-ne<br />

els clars beneficis ecològics. A més, i en paral·lel al<br />

desenvolupament de les noves normatives, hi incorporem<br />

sistemes d’eficiència energètica, com les plaques solars<br />

que contribueixen a disminuir la demanda d’energia.<br />

Tots aquests i altres avenços de tipus mediambiental<br />

s’incorporen sistemàticament a tots els edificis que construïm<br />

tant si són de promoció pròpia com d’organismes<br />

públics com les administracions autonòmiques i locals.<br />

• 130 habitatges de PO, locals i garatges, en règim de<br />

lloguer a l’Av. de la Libertad, s/n (Bda. de la Constitución).<br />

Jerez de la Frontera, Cadis. EMUVIJESA.<br />

• Finalització de 99 Habitatges unifamiliars a Gata de<br />

Gordos, Alacant. VÉRTICEP ROMOTORA ACTUAL, SL.<br />

• 52 habitatges protegits i 10 habitatges de renda<br />

lliure al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs,<br />

Barcelona. INCASOL.<br />

• 46 habitatges protegits i locals comercials al barri<br />

de la Corza, Fase IV, Sevilla. PROMOCIÓN EMPRESA<br />

PUBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA.<br />

• 152 habitatges, garatges, trasters i locals a la parcel·la<br />

RT-4 del PERI 013SR, San Roque. Cadis. EMROQUE, SA.<br />

• 154 habitatges, equipaments i aparcament als carrers<br />

Navas de Tolosa i Indústria, Barcelona.<br />

AJUNTAMENT DE BARCELONA.<br />

• 76 habitatges protegits i garatge a l’Av. Blas Infante,<br />

Jerez de la Frontera. Cadis. EMUVIJESA.<br />

• 6 habitatges concertats a Mazariegos, Palencia.<br />

PROVILSA.<br />

• 88 habitatges a La Milagrosa, Jerez de la Frontera.<br />

Cadis. EMUVIJESA.<br />

• 41 habitatges en el vial vermell de les antigues<br />

casernes de Sant Andreu, Barcelona. INCASOL.


Índex<br />

Habitatges al barri de la Mina, Sant Adrià de<br />

Besòs. Barcelona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

89<br />

• 94 habitatges a Torrecera, Jerez de la Frontera. Cadis.<br />

EMUVIJESA.<br />

• 64 habitatges a Morón de la Frontera, Sevilla. EPSA.<br />

• 72 habitatges al carrer Fluvià, Barcelona. PMHB.<br />

AJUNTAMENT DE BARCELONA.<br />

• 60 habitatges al carrer Escolapi Càncer (Illa D),<br />

Barcelona. REGESA.<br />

• 48 habitatges en el sector Can Coll, Torrelles de<br />

Llobregat. Barcelona. IMPSOL.<br />

• 33 habitatges en el sector Mas Pascual, Begues.<br />

Barcelona. IMPSOL.<br />

• 114 Habitatges per a joves, calli l’Encuny, Barcelona.<br />

PROVIURE.


Índex<br />

90 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• 93 Habitatges en el sector Fàbrica Nova de Sallent,<br />

Barcelona. INCASOL.<br />

• Edifici d’oficines. Plaça d’Europa, l’Hospitalet de<br />

Llobregat. Barcelona. COMAPA IMMOBILIÀRIA /<br />

FCC CONSTRUCCIÓN NA.<br />

• 37 habitatges a Pilas, Sevilla. EGUS, SA.<br />

• 107 habitatges a Aroche, Huelva. EMDARO AROCHE, SL.<br />

• 95 habitatges al Polígon Can Matas, Sant Cugat<br />

del Vallès. Barcelona. IMMOBILIÀRIA COLONIAL.<br />

• 97 habitatges en Cortegana, Huelva. CORTEGANA XXI.


Índex<br />

Habitatges a Cortegana, Huelva.<br />

Habitatges al carrer Fluvià, Barcelona.


Índex<br />

Centre Hospitalari Transfronterer<br />

a Puigcerdà, Girona.<br />

92 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Dotacions i equipaments<br />

93<br />

La transformació d’una societat dinàmica com la nostra<br />

fa necessària una adaptació constant de l’activitat d’edificació<br />

en els projectes públics d’equipaments i altres<br />

dotacions. En aquest segment, mantenim una presència<br />

constant, i proposem solucions caracteritzades per l’eficàcia<br />

i l’adequació a cada situació.<br />

Així i tot, un dels àmbits amb major progrés segueix<br />

referint-se als centres lúdics, d’oci i esportius, en un<br />

espectre tan variat que abasta des de centres comercials<br />

fins a equipaments esportius com pavellons, complexos<br />

multiús, piscines i grans estadis. Però gràcies, justament,<br />

a la nostra experiència i la nostra versatilitat podem<br />

assumir qualsevol actuació a aquest respecte. Qualsevol<br />

que sigui el projecte, l’objectiu del Grup <strong>Copisa</strong> és<br />

garantir solucions eficaces utilitzant noves aportacions<br />

d’arquitectura i disseny.


Índex<br />

Centre de Serveis Socials en el Camí de<br />

Ganapanes, Fuencarral-El Pardo, Madrid.<br />

Actuacions<br />

94 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Nou Centre d’Especialitats Mèdiques Intermodal i les<br />

Seus de la Gerència del 061 del Sector III, Saragossa.<br />

SERVEI ARAGONÈS DE SALUT. GOVERN D’ARAGÓ.<br />

• Central d’energies de la Zona Franca, Barcelona.<br />

ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I<br />

GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SA.<br />

• Auditori, teatre i biblioteca. Terme municipal de Vandellòs<br />

i l’Hospitalet de l’Infant, Tarragona. IDETSA.<br />

• Construcció del parc de bombers a Isla Verde, zona<br />

de serveis del port d’Algesires, Cadis. AUTORITAT<br />

PORTUÀRIA DE LA BADIA D’ALGESIRES.<br />

• Ampliació aparcament 3B Atocha, Av. Ciutat de<br />

Barcelona núm. (posterior), Madrid. ADIF.<br />

• Equipament cultural annex al teatre municipal de<br />

Berga, Barcelona. AJUNTAMENT DE BERGA.<br />

• Casa d’acollida per a famílies de nenes i nens amb<br />

càncer a les Llars Mundet, Barcelona. FUNDACIÓ<br />

PRIVADA DE NENS I NENS AMB CÀNCER.<br />

• Reforma de la caixa escènica Atrium Viladecans,<br />

Viladecans. Barcelona. SPM VILADECANS QUALITAT, SL.<br />

• Centre Comarcal d’Emergència a Molinicos, Albacete.<br />

GEACAM.<br />

• Centre Tecnològic a Cerdanyola del Vallès, Barcelona.<br />

SUMASA.<br />

• Pavelló de Catalunya EXPO 2008, Saragossa.<br />

ACA GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Centre Hospitalari Transfronterer a Puigcerdà,<br />

Girona. GISA.<br />

• Centre de serveis socials en el Camino de Ganapanes.<br />

Districte Fuencarral-El Pardo, Madrid. ÀREA DE<br />

GOVERN D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.<br />

• Centre Social a Munte de los Santos, Chiloeches.<br />

Guadalajara. AJUNTAMENT DE CHILOECHES.


Índex


Índex<br />

96 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Centre de salut Valdespartera, Saragossa.<br />

SÒL I HABITATGE D’ARAGÓ.<br />

• Centre de salut a la plaça d’Isabel II a Pilas, Sevilla.<br />

AJUNTAMENT DE PILAS.<br />

• Centre de dia a El Real de la Jara, Sevilla.<br />

SOCIEDAD PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL<br />

REAL DE LA JARA, SL.<br />

• Centre cívic de Roa, Burgos. AJUNTAMENT DE ROA.<br />

• Subestació Eixample, Barcelona. MAESSA.<br />

• Ampliació del CEIP Montealegre de Jerez de la Frontera,<br />

Cadis. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA JUNTA<br />

D’ANDALUSIA.<br />

• IES Les Franqueses del Vallès, Barcelona. GISA.


Índex<br />

Centre Social a Monte de los Santos,<br />

Chiloeches. Guadalajara.<br />

Poliesportiu municipal de Chiloeches,<br />

Guadalajara.<br />

• Construcció de dipòsit de 400 autobusos a<br />

Sanchinarro, Madrid. EMT.<br />

• Subestació Facultats carrer Menéndez y Pelayo,<br />

Barcelona. ENDESA.<br />

• Ampliació de l’aparcament existent a l’Av. Ciudad<br />

de Barcelona, 8 posterior, Madrid. ADIF.<br />

• Ampliació de l’aparcament del PN d’Ordesa i Monte<br />

Perdido a Torla, Osca. MINISTERI DE MEDI AMBIENT I<br />

MEDI RURAL I MARÍ.<br />

• Nou edifici municipal de Yebes, Guadalajara.<br />

AJUNTAMENT DE YEBES.<br />

• Complex esportiu Casc Antic al Parc de la Ciutadella,<br />

Barcelona. FOMENT CIUTAT VELLA.<br />

• Nou estadi del Real Club Deportivo Español, Barcelona.<br />

EMDUCSA, RCD ESPAÑOL.


Índex<br />

• CEIP Era Garona, Vielha. Lleida. GISA.<br />

• CEIP a Talamanca de Jarama, Madrid.<br />

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA COMUNITAT<br />

AUTÒNOMA DE MADRID.<br />

• Tancament, graderies i vestidors per al camp de<br />

futbol a Numancia de la Sagra, Toledo.<br />

AJUNTAMENT DE NUMANCIA DE LA SAGRA.<br />

• Centre lúdic Capital Europea del Bàsquet a Badalona,<br />

Barcelona. SACRESA.<br />

• Centre d’oci a Vilaseca, Tarragona. PORT HALLEY SL.<br />

• Centro de Interpretación del Agua a Loja, Granada.<br />

AJUNTAMENT DE LOJA.<br />

98 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Edifici de la Guàrdia Urbana Av. Hospital Militar,<br />

Barcelona. BIMSA.<br />

• Comissaria Mossos d’Esquadra, Vilanova i la Geltrú.<br />

Barcelona. GISA.<br />

• Parc comercial Sant Boi. Fase 2-6, Sant Boi de<br />

Llobregat. Barcelona. PROMOTORS ASSOCIATS, SL.<br />

• Edifici aparcament P-3 i nou aparcament d’autocars,<br />

aeroport de Girona. AENA.<br />

99<br />

Auditori, teatre i biblioteca. Terme municipal de<br />

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tarragona.


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Restauració i rehabilitació<br />

Museu de Badalona. Millora de les condicions<br />

d’accessibilitat i conservació, Badalona. Barcelona.<br />

101<br />

Les activitats de rehabilitació i restauració contribueixen<br />

a l’esforç del sector per vèncer l’actual context econòmic.<br />

A les grans ciutats l’escassetat d’espai urbà impulsa<br />

aquests treballs, atès que els edificis que requereixen<br />

especial protecció i manteniment guanyen amb l’experiència<br />

d’una actuació de reforma on preval la qualitat, el<br />

detall i la perdurabilitat.<br />

Avui la nostra organització ens permet també liderar el<br />

segment de la rehabilitació patrimonial: atenem per igual<br />

construccions d’obra singular, històriques i contemporànies.<br />

I per aquest camí ens hem distingit en la rehabilitació<br />

integral d’edificis, tant públics com privats, restaurant<br />

i rehabilitant nombrosos edificis historicoartístics de la<br />

nostra geografia.<br />

I entretant hem demostrat, així mateix, com tot un grup<br />

empresarial es preocupa seriosament per la qualitat i la<br />

protecció ambiental. I ho hem fet de forma encara més<br />

accentuada en l’última dècada, mitjançant l’ús d’aïllament<br />

tèrmic exterior, millorant l’impacte mediambiental<br />

dels edificis; un procediment que també avala els nostres<br />

esforços en gran quantitat d’actuacions realitzades fins<br />

avui. Aconseguim una sensible reducció en les emissions<br />

de CO 2 . Així i tot, seguim investigant i treballem per<br />

millorar encara en l’ús de nous materials adaptats a les<br />

últimes normatives mediambientals.<br />

Algunes de les nostres actuacions dirigides a usos collectius<br />

i marcades per la seva importància social i simbòlica,<br />

com centres culturals, auditoris i teatres, equipaments<br />

educatius i construccions industrials de rellevància<br />

destacada, ens confereixen, alhora, la satisfacció d’haver<br />

contribuït a preservar un innegable patrimoni historicoartístic,<br />

i adequar-lo a un temps, a l’ús i a les necessitats de<br />

funcionalitat i confort dels nostres dies.


Índex<br />

Actuacions<br />

102 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Reforma integral del Centro de Salud Tipo II, de<br />

Puente Genil, Còrdova. JUNTA D’ANDALUSIA.<br />

• Reforma d’edifici administratiu a la plaça de Mina<br />

8-9, Cadis. JUNTA D’ANDALUSIA.<br />

• Ampliació i reforma del CEIP Torres Amat de<br />

Sallent, Barcelona. GISA.<br />

• Rehabilitació del Palau Alòs, Barcelona.<br />

AJUNTAMENT DE BARCELONA.<br />

• Rehabilitació dels claustres del convent de Santo<br />

Domingo, Jerez de la Frontera. Cadis. AJUNTAMENT<br />

DE JEREZ.<br />

• Rehabilitació de l’escorxador municipal de Chiloeches,<br />

Guadalajara. AJUNTAMENT DE CHILOECHES.<br />

Mitgera verda al Jardí Tarradellas,<br />

Barcelona.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

103<br />

• Rehabilitació i restauració de la sala Profundis del<br />

convent de Santo Domingo, Jerez de la Frontera.<br />

Cadis. AJUNTAMENT DE JEREZ.<br />

• Rehabilitació de la presó provincial de Palencia per<br />

a centre cívic, Palencia. MINISTERI D’HABITATGE.<br />

• Rehabilitació del Antiguo Casino del Teatro Principal,<br />

Puerto Real. Cadis. AJUNTAMENT DE PUERTO REAL.<br />

• Rehabilitació de les façanes de l’Estadi Olímpic de<br />

Montjuïc, Barcelona. BSM.<br />

• Rehabilitació del pavelló C del Cuartel Diego Salinas,<br />

San Roque. Cadis. AJUNTAMENT DE SAN ROQUE.<br />

• Rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil de<br />

Guadarranque, San Roque. Cadis. AJUNTAMENT DE<br />

SAN ROQUE.


Índex<br />

• Ampliació del mercat d’abastaments, El Real de la<br />

Jara. Sevilla. AJUNTAMENT D’EL REAL DE LA JARA.<br />

• Execucions subsidiàries del nucli històric, Saragossa.<br />

AJUNTAMENT DE SARAGOSSA.<br />

• Remodelació del nucli de comunicació vertical del<br />

passatge del carrer Alcalá i annexos del Edificio<br />

Tradicional de Cibeles, Madrid. BANC D’ESPANYA.<br />

• Remodelació del mercat d’abastament de Jerez de<br />

la Frontera, Cadis. AJUNTAMENT DE JEREZ DE LA<br />

FRONTERA.<br />

• Reforma del Teatre Principal, Vilanova i la Geltrú.<br />

Barcelona. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.<br />

• Reforma i ampliació de l’edifici del conservatori<br />

municipal a Marbella, Màlaga. AJUNTAMENT DE<br />

MARBELLA.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Reforma i ampliació de l’hospital comarcal Sant<br />

Bernabé, Berga. Barcelona. HCSB.<br />

• Reforma de la residència mixta de gent gran, Conca.<br />

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE<br />

COMUNITATS DE CASTILLA-LA MANCHA.<br />

• Reforma i ampliació del poliesportiu municipal de<br />

Chiloeches, Guadalajara. AJUNTAMENT DE CHILOECHES.<br />

• Reforma del centre assistencial MC MUTUAL, Sevilla.<br />

MC MUTUAL.<br />

• Mitgera verda al Jardí Tarradellas, Barcelona.<br />

AJUNTAMENT DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL<br />

DEL PAISSATGE URBÀ I QUALITAT DE VIDA.<br />

• Rehabilitació de les façanes i reforç estructural de la<br />

coberta de l’edifici de Foment del Treball Nacional,<br />

Barcelona. FOMENT DEL TREBALL.<br />

105<br />

Rehabilitació dels claustres del convent de<br />

Santo Domingo, Jerez de la Frontera. Cadis.<br />

Edifici del conservatori municipal de<br />

Marbella, Màlaga.


Índex<br />

• Obres de restauració de les façanes i adequacions<br />

interiors de l’Ateneu Barcelonès, Barcelona.<br />

ATENEU BARCELONÈS.<br />

• Restauració de la façana nord i de les vidrieres de la<br />

Catedral de Girona, Girona. MINISTERI DE CULTURA.<br />

• P24 Obres d’accessibilitat al conjunt monumental<br />

Baetulo a les termes romanes de Badalona, Barcelona.<br />

AJUNTAMENT DE BADALONA.<br />

• Obres de rehabilitació de la coberta del Museu<br />

d’Arqueologia, 1a i 2a fase, Barcelona. GENERALITAT<br />

DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA.<br />

• Reforç estructural i adequació d’espais del Palau<br />

de la Generalitat com a sala de premsa, Barcelona.<br />

GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Restauració de l’edifici de Catalana de Gas, Fàbrica<br />

del Sol, Barcelona. FOMENT DE CIUTAT VELLA.<br />

• Castell de Penyafort: restauració de cobertes i punt<br />

d’informació, Santa Margarida i els Monjos. Barcelona.<br />

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.<br />

• Obres de remodelació parcial per a nous usos del<br />

Convent de Sant Agustí, Barcelona. AJUNTAMENT DE<br />

BARCELONA.<br />

• Restauració de la Torre del Rellotge de l’edifici<br />

central de la Universitat de Barcelona, Barcelona.<br />

UNIVERSTITAT DE BARCELONA.<br />

• Projecte d’execució de P50 Reforma del Teatre Principal,<br />

Badalona. Barcelona. AJUNTAMENT DE BADALONA.<br />

• Execució del projecte de desmuntatge, trasllat i emmagatzematge<br />

de l’edifici de Can Fàbregas i Caralt<br />

de Mataró, Barcelona. PUMSA.<br />

• Obres de reforma de l’edifici Sant Josep —Santuari<br />

de la Mare de Déu de Núria— fase 2, Girona.<br />

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

106 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Obres de rehabilitació dels pavellons Gaudí i Verdaguer<br />

per a usos docents del Campus de l’Alimentació<br />

de Torribera, Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.<br />

UNIVERSITAT DE BARCELONA.<br />

• Aïllament de façanes i impermeabilització de cobertes<br />

fase 30 al grup d’habitatges de Verdum i Sant<br />

Roc, Barcelona. ADIGSA.<br />

• Restaurant Dos Torres a Via Augusta 300, Barcelona.<br />

(Privat).<br />

107<br />

Reforma del Teatre Principal,<br />

Badalona. Barcelona.


Índex<br />

108


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Concessions<br />

Una tasca contínua en la<br />

gestió, que ens demostra la<br />

satisfacció de l’usuari<br />

Construcció i explotació de la nova marina,<br />

reubicació nàutica popular i remodelació del<br />

dic de llevant, port de Vilanova i la Geltrú.<br />

Barcelona.<br />

109<br />

El rigor en la gestió, l’eficiència social i econòmica, i<br />

una implicació total en la dimensió pública del Servei<br />

són criteris bàsics i imprescindibles per emprendre de<br />

manera responsable les tasques de construcció i explotació<br />

continuada d’edificis i instal·lacions, infraestructures,<br />

serveis hidràulics i manteniment mediambiental. <strong>Copisa</strong><br />

Concessions treballa ininterrompudament, i ha assumit i<br />

incorporat aquestes premisses des dels seus inicis.<br />

Des d’aleshores, i fins avui, la nostra labor contínua<br />

per integrar per un costat, i d’una manera òptima,<br />

l’increment de trànsit, disminuir al màxim possible els<br />

accidents i millorar la connectivitat entre les diferents poblacions<br />

que s’uneixen per carretera en aquelles autovies<br />

gestionades de la societat concessionària Cedinsa com,<br />

per altre costat, i després de vint mesos des de la posada<br />

en funcionament, la gestió de l’empresa concessionària<br />

Marina Far Vilanova, liderada per <strong>Copisa</strong> (actualment<br />

una referència en el sector de marines per a megaiots,<br />

per la seva especialització, la ubicació estratègica, les<br />

instal·lacions i els serveis), avalen el conjunt de la nostra<br />

obstinació per aconseguir la satisfacció del client i la<br />

plena ocupació. Una obstinació per part nostra i una satisfacció<br />

per part dels usuaris que destaquen per igual a<br />

la Ciutat Judicial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat,<br />

la concessionària de la qual, URBICSA, persegueix facilitar<br />

l’acostament dels serveis judicials als ciutadans, amb<br />

gran èxit fins al moment, atès el tenor de les valoracions<br />

obtingudes pel públic a qui concerneix.<br />

I, si bé l’any 2010 s’ha caracteritzat, en conjunt, per les<br />

grans dificultats al mercat financer, <strong>Copisa</strong> Concessions<br />

ha tancat l’exercici amb dos importants finançaments<br />

de projectes publicoprivats: per una banda, 1.000 M€<br />

a la concessionària CEAL9 per a la Línia 9 del metro de<br />

Barcelona tram I, i per l’altra, 500 M€ a la concessionària<br />

Cedinsa per a l’explotació de l’Eix Transversal.<br />

A més d’aquests importants assoliments, cal esmentar,<br />

per donar bon compte de la qualitat amb la qual gestionem<br />

les nostres diferents concessions, l’adjudicació per a<br />

la construcció, l’explotació i el manteniment de la presó


Índex<br />

C-17 Centelles-Ripoll, Barcelona-Girona.<br />

110 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Els Plans, finançada mitjançant la fórmula d’un contracte<br />

de dret de superfície, i per a la qual la concessionària assumeix<br />

la inversió necessària per a tot el procés, i en rep,<br />

a canvi, un cànon anual de l’Administració, i l’entrada<br />

en l’accionariat de l’empresa Ecoenergías Barcelona<br />

Sud; una recent fita que ha suposat un nou, important i<br />

qualitatiu salt endavant en la nostra aposta per les noves<br />

energies netes i la disminució en emissions CO 2 .<br />

Al llarg de 2010, finalment, la nostra tasca en el sector<br />

ha destacat en particular en rebre el premi “Deal of the<br />

Year”, atorgat a Cedinsa per la prestigiosa revista britànica<br />

“Project Finance” pel nostre projecte de finançament<br />

de la carretera C-25, Eix Transversal per a les obres de<br />

desdoblament de l’Eix Transversal que, al llarg de 150<br />

quilòmetres, connectaran Lleida (Cervera) amb Girona<br />

(Caldes de Malavella). I per la seva banda, també la concessionària,<br />

participada d’igual manera per <strong>Copisa</strong>, ha<br />

obtingut un guardó del jurat en la categoria de peatge en<br />

ombra (tenint en compte el complicat context econòmic i


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Actuacions<br />

111<br />

la cautela amb la qual actualment les entitats bancàries<br />

concedeixen les seves línies de crèdit).<br />

Grans infraestructures.<br />

• Construcció, explotació i manteniment del centre<br />

penitenciari Els Plans, Tàrrega. Lleida. URBICOPSA.<br />

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE<br />

CATALUNYA.<br />

• Construcció i explotació mitjançant “peatge en<br />

ombra”, tram Maçanet-Platja d’Aro, Girona.<br />

Cedinsa d’Aro. GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Construcció del tram Masies de Voltregà-Ripoll i “peatge<br />

en ombra” del tram C-17 Centelles-Ripoll, Barcelona-<br />

Girona. Cedinsa Ter. GENERALITAT DE CATALUNYA.


Índex<br />

112 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Construcció i explotació mitjançant “peatge en<br />

ombra”, tram Cervera-Caldes de Malavella, Lleida-<br />

Girona. Cedinsa Eix Transversal. GENERALITAT DE<br />

CATALUNYA.<br />

• Construcció del tram Puig-reig-Berga i explotació<br />

mitjançant “peatge en ombra” del tram Manresa-<br />

Berga, Barcelona. Cedinsa Eix del Llobregat.<br />

GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Construcció, manteniment i explotació de la Ciutat<br />

de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat,<br />

L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. URBICSA.<br />

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE<br />

CATALUNYA.<br />

• ASG. Construcció i manteniment de la xarxa de distribució,<br />

Lleida. Aigües del Segarra Garrigues, SA. REG<br />

SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, SA. GENERALITAT DE<br />

CATALUNYA.<br />

El rigor en la gestió,<br />

l’eficiència social<br />

i econòmica, i una<br />

implicació total en la<br />

dimensió pública<br />

del servei.


Índex<br />

Construcció i explotació del tram<br />

Puig-reig-Berga, Barcelona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

113<br />

• Construcció, explotació i manteniment dels edificis<br />

i infraestructures del centre penitenciari de joves<br />

Quatre Camins, La Roca del Vallès. Barcelona. Quatre<br />

Camins Infraestructures, S.A. i Quatre Camins Manteniment,<br />

SA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA<br />

GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Construcció i explotació de la Residència Universitària<br />

Pere Felip Monlau, Barcelona. SIRESA.<br />

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.<br />

GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Construcció i explotació de la Residència Universitària<br />

Francesc Giralt i Serra, Terrassa. Barcelona.<br />

SIRESA. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.<br />

GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Aparcament Mollet. Explotació en règim de rotació<br />

de l’estacionament, Mollet del Vallès. Barcelona. Pàrquing<br />

Mollet, SA. AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS.


Índex<br />

114


Índex<br />

Depuradora d’aigües residuals<br />

del Tordera, Girona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

115<br />

• Aparcament Arnau. Construcció, gestió i explotació<br />

en règim de rotació de l’estacionament de l’Hospital<br />

Arnau de Vilanova, Lleida. Pàrquing Arnau, SA.<br />

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. GENERALITAT DE<br />

CATALUNYA.<br />

• Aparcament l’Hospitalet. Construcció i explotació<br />

de l’estacionament amb cessió de dret d’ús,<br />

l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. UTE COMCAT.<br />

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.<br />

• Construcció, explotació i gestió de l’àrea de servei,<br />

Ponferrada. León. UTE Abedul Ponferrada. MINISTERI<br />

DE FOMENT.<br />

• Construcció, explotació i gestió de l’àrea de servei.<br />

Autovia del Nord-oest A-6, tram Benavente-Bañeza,<br />

Torre del Valle. Zamora. UTE Abedul Zamora.<br />

MINISTERI DE FOMENT.<br />

• Construcció, explotació i gestió de l’àrea de servei,<br />

Oriola. Múrcia. UTE Abedul Oriola. MINISTERI DE<br />

FOMENT.<br />

• Construcció i explotació de la nova marina, reubicació<br />

nàutica popular i remodelació del dic de llevant,<br />

port de Vilanova i la Geltrú. Barcelona. Marina Far Vilanova,<br />

SA. PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Varador Marina Far. Explotació del varador, Vilanova<br />

i la Geltrú. Barcelona. VARADOR MARINA FAR, SL.<br />

• Estacions Línia 9. Construcció, conservació, manteniment<br />

i explotació de determinades infraestructures<br />

del tram 1 de la Línia 9 del metro de Barcelona,<br />

Barcelona. Concessió Estacions Aeroport L9, SA.<br />

IFERCAT. GENERALITAT DE CATALUNYA.


Índex<br />

116 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Medi ambient.<br />

• Dessaladora Andratx. Construcció i explotació de<br />

la instal·lació dessaladora d’aigua marina, Andratx.<br />

Mallorca. UTE Dessaladora Andratx. DIRECCIÓ GENE-<br />

RAL DE L’AIGUA. MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MITJÀ<br />

RURAL I MARÍ.<br />

• EDAR Pineda. Construcció i explotació del sistema<br />

de sanejament de l’Alt Maresme Nord, Pineda de<br />

Mar. Barcelona. EDAR Pineda. ACA GENERALITAT DE<br />

CATALUNYA.<br />

• PSARU Tordera. Construcció i explotació de depuradors<br />

d’aigües residuals del Tordera, Girona. PSARU<br />

Tordera. ACA GENERALITAT DE CATALUNYA.


Índex<br />

Estació Plaça Europa de la Línia 9<br />

del metro de Barcelona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

117<br />

• Depuradores d’Aragó. Construcció i explotació de<br />

16 estacionis depuradores d’aigües residuals a la<br />

“zona 10” d’Aragó. Osca, Terol i Saragossa. Depuraragón,<br />

SA. INSTITUT ARAGONÈS DE L’AIGUA. GOVERN<br />

D’ARAGÓ.<br />

Energies renovables.<br />

• Fotovoltaica. Construcció i explotació de 3 parcs fotovoltaics,<br />

Alcázar de San Juan i Pedro Muñoz. Ciudad<br />

Real. FOTOVOLTAICA PENINSULAR, SA.<br />

• Construcció i explotació d’un sistema de producció<br />

d’energia centralitzat (fred i calor, biomassa i solar),<br />

a l’àrea territorial del barri de la Marina de Barcelona<br />

i la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat.<br />

ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I<br />

GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SAU. TERSA TRACTA-<br />

MENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, SA.


Índex<br />

esu


Índex<br />

Ind<br />

Industrial<br />

s<br />

tria


Índex


Índex<br />

Construcció del mòdul de recuperació<br />

de catalitzador. UOP per al seu<br />

client Petrobrás, Brasil.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Industrial<br />

121<br />

Des de fa més de 40 anys CPI <strong>Copisa</strong> Industrial ve desenvolupant<br />

la seva activitat als mercats espanyol i internacional,<br />

sempre sobre la base de criteris d’eficiència i servei<br />

al client. Actualment la nostra presència constant en els<br />

diferents sectors industrials tant per a clients públics com<br />

privats, s’estructura i canalitza a través de les nostres<br />

divisions de Projectes, Muntatges, Manteniments i Obres<br />

Lineals.<br />

Avui, portem endavant la consolidació i l’expansió del negoci.<br />

El repte del present rau tant a generar innovacions<br />

pròpies com a aprofitar les oportunitats d’innovació sorgides<br />

en materials, procediments, tecnologies, estratègies<br />

i nous enfocaments per a una gestió integral. Aquesta<br />

visió converteix al nostre grup en un referent del mercat<br />

dels serveis, industrials i tecnològics.<br />

L’actiu de la nostra<br />

experiència i el nostre<br />

coneixement ens permet<br />

oferir solucions integrals<br />

amb una òptica global.


Índex<br />

Projectes<br />

Solucions a mida des<br />

d’un compromís global<br />

122 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

CPI <strong>Copisa</strong> Industrial, garanteix una solució global, amb<br />

independència de la tipologia d’instal·lació requerida o<br />

l’especialitat de l’obra, i adequada a cada client. Posant<br />

al seu servei l’actiu de la nostra experiència i el nostre<br />

coneixement podem oferir solucions integrals amb una<br />

òptica global, des de l’inici mateix del projecte fins a<br />

completar-ne la definitiva realització.<br />

Les especialitzacions abasten els estudis de viabilitat<br />

tècnica i econòmica, l’enginyeria de detall, els estudis<br />

tècnics de subministraments, les compres tècniques, els<br />

premuntatges, la fabricació de components en els tallers<br />

propis, l’obra civil associada, el muntatge d’infraestructures,<br />

maquinària i instal·lacions, els muntatges elèctrics<br />

i d’instrumentació, el control de processos, i les proves<br />

i la definitiva posada en marxa. L’equip humà cobreix<br />

totes les àrees i etapes; està format per professionals<br />

qualificats en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i<br />

la construcció industrial, i ells són la garantia de l’eficàcia,<br />

de la rendibilitat i, fins i tot, de la puntualitat en el<br />

compliment dels terminis previstos per a cada actuació.<br />

Així aconseguim conjuminar, al capdavall, la satisfacció<br />

del client respectant, alhora, els compromisos amb el<br />

finançament.<br />

En tots els nostres projectes s’assumeix la direcció global<br />

i l’execució de l’obra, mentre que l’Oficina Tècnica, el Departament<br />

de Seguretat i Medi Ambient i el Departament<br />

de Qualitat donen suport i assessoren l’àrea de producció<br />

en les diferents etapes que conformen la realització del<br />

projecte.<br />

Planta de Biodièsel, Bilbao.


Índex


Índex


Índex<br />

Incineradora a Son Reus, Palma de Mallorca.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Actuacions<br />

125<br />

• Construcció d’un Mòdul CCR de 3000pph i d’un<br />

mòdul RECC per a UOP (Enginyeria d’EUA), refineria<br />

“La Cangrejera”. Unitat de 700 t d’estructura i 700 t<br />

de canonada i equips elèctrics i mecànics. UOP.<br />

• Projecte “claus en mà” per al subministrament i<br />

el muntatge dels sistemes mecànics auxiliars en<br />

l’ampliació de la incineradora de TIRME a Son Reus,<br />

Palma de Mallorca. TIRME.<br />

• Enginyeria, subministrament i instal·lació de les<br />

xarxes primàries i secundàries per a la conducció<br />

a depuradores de les aigües residuals de la ciutat<br />

de Saidia, el Marroc. OFFICE NATIONAL DE L’EAU<br />

POTABLE.<br />

• Subministrament i construcció d’una nau per als<br />

magatzems exteriors a la Central Nuclear Ascó,<br />

Tarragona. ASSOCIACIÓ NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II.<br />

• Disseny, subministrament, fabricació i muntatge de<br />

nova porta blindada per a l’accés a l’edifici de combustible<br />

a la Central Nuclear Vandellòs II, Tarragona.<br />

ASSOCIACIÓ NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II.


Índex<br />

Muntatges<br />

Aptitud professional,<br />

puntualitat en els terminis<br />

i estricta homologació<br />

126 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

L’alt grau d’especialització què hem arribat amb el temps<br />

ens permet, avui, abordar tot tipus de muntatges, els quals<br />

duem a terme sempre amb un estricte compliment de les<br />

normatives de qualitat, seguretat i medi ambient. Aquesta<br />

manera de procedir ens imposa la coherència d’un criteri<br />

conseqüent pel que fa a una exhaustiva selecció de personal<br />

homologat, del qual en destaca l’alta especialització i<br />

l’experiència en els diversos sectors i tipus de muntatge:<br />

• Muntatges d’equips dinàmics i estàtics.<br />

Incloent el disseny previ de les maniobres a realitzar, el<br />

muntatge, els ajustatges i les alineacions finals. L’estudi<br />

Planta Terquimsa, port de Barcelona.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

127<br />

de les maniobres és responsabilitat de l’Enginyeria de<br />

l’àrea Industrial, que emet els corresponents procediments<br />

de treball i els seus protocols finals.<br />

• Muntatges de sistemes de canonades.<br />

Aquests muntatges s’inicien amb la prefabricació, en tallers<br />

propis, de les línies de canonades que seran tramades<br />

prèviament, i dels seus respectius suports i estructura<br />

secundària. Posteriorment, realitzem el muntatge de<br />

les canonades i els suports típics i especials. Les ulteriors<br />

proves hidràuliques i funcionals posen fi a totes les operacions.<br />

Aquesta llarga seqüència de processos implica<br />

personal tècnic en enginyeria, control de qualitat, control<br />

de magatzem, administració, comandaments i operaris<br />

tècnics; personal, en suma, d’una alta especialització,<br />

homologat segons les normatives europees (EN o DIN) i<br />

nord-americanes (ASME). De manera anàloga, i conforme<br />

a aquestes mateixes normatives, disposem, actualment,


Índex<br />

128 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

de procediments de muntatge i soldadura adaptats als<br />

requeriments de cada client i per a tot tipus de material<br />

i espessor. En aquest àmbit totes les nostres actuacions<br />

finalitzen amb el lliurament de l’oportuna documentació<br />

de qualitat relativa als procediments utilitzats, els assajos<br />

no destructius sol·licitats, la marcat CE i les actes de les<br />

proves hidràuliques pertinents.<br />

• Muntatges d’estructures metàl·liques.<br />

Disposem d’una sòlida experiència en tot tipus d’estructures<br />

metàl·liques, la fabricació de les quals duem a terme<br />

en tallers amb personal qualificat tutelat, al seu torn, per<br />

una oficina d’enginyeria que projecta els plànols d’especejament<br />

necessaris. L’operació de muntatge finalitza amb el<br />

corresponent lliurament documental del seu estat final.<br />

• Muntatges elèctrics/instrumentació.<br />

Com a conseqüència del procés de diversificació, també<br />

executem muntatges elèctrics i d’instrumentació en<br />

plantes industrials. Aquestes operacions consisteixen<br />

en l’execució del subministrament i el muntatge dels<br />

suports, les safates i els conductes així com en la installació<br />

de cables elèctrics amb els seus corresponents<br />

assajos de continuïtat i aïllament; el muntatge i l’alineació<br />

de motors elèctrics, transformadors, etc.; la fabricació<br />

i el muntatge de quadres de regulació elèctrics i d’instrumentació;<br />

el subministrament i la instal·lació d’autòmats;<br />

i els procedents lliuraments de documentació final. Tots<br />

els muntatges es realitzen sota un únic prisma de qualitat<br />

i seguretat en el termini pactat amb el nostre client a<br />

benefici del projecte, i aportant sempre en obra la nostra<br />

experiència.<br />

Muntatge mecànic del BOP de la Central Tèrmica de<br />

Cicle Combinat de Besòs 5, Sant Adrià de Besòs. Barcelona.


Índex


Índex<br />

Actuacions<br />

130 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Construcció d’una nova unitat de refinació de cru<br />

per a l’obtenció de combustibles, muntatge mecànic<br />

de tota la unitat principal de procés denominada<br />

hydrocracker, Sines. Portugal. GALP.<br />

• Treballs de demolició de canonades i obra civil<br />

menor de l’Edifici SULPHO a la factoria de Clariant<br />

de Tarragona. CLARIANT.<br />

• Projecte d’ampliació T-56, refineria Repsol Tarragona.<br />

REPSOL.<br />

• Contracte amb Técnicas Reunidas del Muntatge<br />

Mecànic per a la Central Elèctrica de Cicle Combinat<br />

d’Endesa, Barcelona. ENDESA.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Construcció d’una nova unitat de refinació<br />

de cru, muntatge mecànic de tota la unitat<br />

principal de procés denominada hydrocracker,<br />

Sines. Portugal.<br />

131<br />

• Construcció de mòdul de recuperació de catalitzador<br />

de 1000 pph per a UOP, per al seu client PETROBRAS,<br />

Brasil. Unitat de 70 m de longitud x 32 m 2 de secció,<br />

amb 400 t d’estructura i un pes total de 800 t,<br />

Tarragona. UOP.<br />

• Muntatge mecànic del BOP de la Central Tèrmica de<br />

Cicle Combinat de Besòs 5, Sant Adrià de Besòs, Barcelona.<br />

UTE TÉCNICAS REUNIDAS Y DURO FELGUERA.<br />

• Projecte C-10. Muntatge mecànic de la unitat 651<br />

hydrocracker dins de l’ampliació de la refineria de<br />

REPSOL, Cartagena. TÉCNICAS REUNIDAS.<br />

• Prefabricació i muntatge metal·lúrgic per a la<br />

interconnexió dels equips principals i els sistemes<br />

auxiliars de la Central Tèrmica de Cicle Combinat de<br />

1.200 MW a Maasbracht, Holanda. ALSTOM POWER.<br />

• Fabricació i muntatge del circuit by-pass en caldera<br />

CTCC. Escatrón, Saragossa. ENEL POWER.<br />

• Desmuntatge i muntatge de turbina de baixa pressió<br />

per a posterior equilibratge, així com instal·lació<br />

d’instrumentació per al control de vibracions. CTCC.<br />

Escatrón, Saragossa. ENEL POWER.<br />

• Treballs de desmuntatge, condicionament i nova<br />

instal·lació d’interns en columnes de destil·lació<br />

C-V1 a CEPSA, factoria La Rabida a Huelva i columna<br />

CELANESE a la factoria Tarragona. KOCH-GLISTCH.


Índex


Índex<br />

Central Nuclear Vandellós II, Tarragona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Manteniment<br />

Qualitat de resposta i<br />

presència en tot l’ampli<br />

espectre d’actuacions<br />

133<br />

Concebem el manteniment des d’una arrelada filosofia de<br />

servei, la qual ens exigeix, alhora, un alt nivell de compromís,<br />

plenament identificats amb els nostres clients. Si<br />

parlar de manteniment és fàcil, dur-lo a terme requereix<br />

una profunda especialització. Som professionals del manteniment<br />

i col·laborem amb escreix i de forma contínua,<br />

amb empreses vinculades a l’oferta de serveis públics:<br />

gas, electricitat, petroli, nuclear, transport, etc. En tots<br />

aquests àmbits prestem una completa gamma de serveis<br />

que abasten per igual tant les actuacions de predicció<br />

com aquelles altres de tipus preventiu, correctiu o de<br />

parada de planta. El nostre objectiu general consisteix<br />

a garantir —indistintament de l’àmbit públic o privat—, la<br />

disponibilitat i el funcionament òptims dels recursos de<br />

producció de totes aquelles empreses industrials que són<br />

els nostres clients.<br />

Amb independència del sector o la situació concreta,<br />

contribuïm a aquesta tasca amb les nostres experiència,<br />

capacitat i qualitat de resposta, i aportem un coneixement<br />

profund dels diferents contextos i requisits de la<br />

indústria. I ho fem mitjançant el compromís constant del<br />

nostre expert equip humà, liderat per una oficina tècnica<br />

que ens permet, al capdavall, aconseguir els objectius<br />

tècnics, de termini i econòmics de cada operació.<br />

• Manteniment predictiu.<br />

Aquest tipus de manteniment està enfocat a detectar<br />

amb antelació possibles avaries en les màquines i els<br />

elements de la instal·lació. Les deteccions es realitzen<br />

per part de personal tècnic molt qualificat, i compta amb<br />

suport de màquines d’anàlisi de vibracions, detectors de<br />

punts calents, anàlisi d’olis, etc.


Índex<br />

• Manteniment preventiu.<br />

Consistent en operacions repetitives en el temps, és a<br />

dir, programades. Aquest manteniment té com a objecte<br />

evitar les avaries no previstes en les màquines i els<br />

elements de qualsevol planta industrial.<br />

• Manteniment correctiu.<br />

En aquest tipus d’actuacions on el factor temps adquireix<br />

una major importància, reparem les avaries no previstes<br />

i garantim, en cada ocasió, una resposta ràpida i eficaç.<br />

• Manteniments de parada de planta.<br />

Els manteniments descrits anteriorment es realitzen durant<br />

tot l’any i també quan la planta deixa de realitzar la seva<br />

activitat. És aleshores quan el manteniment passa a denominar-se<br />

“Manteniment de Parada de Planta”, i li cal un nombre<br />

de personal més elevat, per bé que durant un temps limitat.<br />

134 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010


Índex<br />

Al marge de quin sigui el tipus de manteniment sol·licitat,<br />

la nostra àrea Industrial està en condicions d’oferir als<br />

seus clients les especialitats mecànica, elèctrica, d’instrumentació,<br />

de climatització i d’obra civil. Per a la seva<br />

efectiva posada en marxa i execució, disposem d’un Gestor<br />

Informatitzat per Ordinador (GMAO) que ens permet<br />

realitzar una gestió integral, incloent el manteniment i la<br />

gestió del magatzem de recanvis i el control econòmic<br />

de totes les operacions realitzades. En alguns casos, el<br />

GMAO ens permet gestionar també l’explotació de la<br />

planta. Prestem serveis de manteniment a sectors tan<br />

variats com el petroquímic, el sector energètic, les<br />

centrals nuclears, el sector mediambiental, les plantes<br />

industrials, els parcs temàtics, etc.<br />

Manteniment integrat plantes<br />

de regasificació. Enagás, Barcelona.


Índex<br />

Actuacions<br />

136 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

• Treballs de reparació de tancs 03-T-21, 31-T-62 i 31-<br />

T-71 a la factoria d’Asfaltos Españoles a Tarragona.<br />

ASESA.<br />

• Manteniment integral dels edificis de l’Àrea d’Urbanisme<br />

de l’Ajuntament de Madrid. AJUNTAMENT DE<br />

MADRID.<br />

• Gestió integral dels serveis complementaris en els<br />

poliesportius i les instal·lacions esportives adscrits<br />

al districte de Tetuán, Madrid. AJUNTAMENT DE<br />

MADRID.<br />

• Manteniment integral de l’edifici de la Comisión<br />

Nacional de la Competencia, Madrid. MINISTERI<br />

D’ECONOMIA I HISENDA.<br />

• Manteniment de sistemes d’enllumenat d’emergència<br />

de les estacions del metro de Madrid. METRO<br />

MADRID.<br />

• Manteniment mecànic de línies contínues a la factoria<br />

de Tarragona. ISOPAN.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

137<br />

Fàbrica Seat, Martorell, Barcelona


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Obres lineals<br />

En línia, amb eficàcia<br />

i garanties<br />

Gasoducte Gallur-Tauste-Ejea de los Caballeros,<br />

Saragossa.<br />

139<br />

Prosseguim sense parar una intensa especialització en<br />

el desenvolupament de projectes per a la distribució<br />

d’energia, mitjançant la construcció d’obres lineals<br />

per al transport de recursos com l’aigua, el petroli i el<br />

gas en general. Però, a més d’això, la nostra empresa<br />

contribueix amb projectes específics per al sector de la<br />

distribució de líquids i semilíquids en línies especials. En<br />

aquest àmbit ens adaptem a les necessitats dels clients<br />

i aportem la nostra gran capacitat d’integració de tots<br />

els serveis i els treballs que intervenen en l’estudi, i en<br />

l’execució de les obres de canalització de canonades, els<br />

quals inclouen:<br />

• Estudis previs de topografia i condicionament del terreny.<br />

• Transport de canonades.<br />

• Alineació i corbaments de canonades.<br />

• Soldadures, tant en automàtica com en manual de<br />

les unions.<br />

• Aïllaments i pintures.<br />

• Assajos no destructius.<br />

• Aterraments i restabliments del terreny en situació inicial.<br />

• Proves hidràuliques i pneumàtiques.<br />

• Perforacions horitzontals o dirigides.<br />

• Posicions de vàlvules de seccionament, de derivació i<br />

de paranys de rascadors.<br />

• Protecció catòdica de la canonada.<br />

• Pas de foses intel·ligents per a detecció de defectes.<br />

• Lliurament final de documentació.<br />

Com a resultat i conseqüència d’aquesta ingent especialització,<br />

avui participem en el desenvolupament nacional<br />

de la xarxa de transport de gas a alta pressió, en qualitat<br />

de proveïdor dels seus principals operadors. Però, a més,<br />

ho fem disposant de tots els mitjans que requereix una<br />

activitat eficaç i respectuosa amb els requisits mediambientals.<br />

Entre aquests, un equipament tècnic i mecànic<br />

versàtil i modern, i un equip humà altament preparat:<br />

enginyers i personal tècnic, comandaments i operaris<br />

amb un gran nivell de coneixement i experiència en<br />

aquest tipus d’actuacions, incloent-hi, com és natural,<br />

l’ús de la maquinària especialitzada que aquest tipus de<br />

projectes requereixen en cada ocasió.


Índex<br />

Actuacions<br />

140 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

El nostre equip aporta una gran visió i una gran capacitació,<br />

necessàries per aconseguir un acompliment òptim<br />

i la innegociable qualitat en totes les obres de tipologia<br />

lineal que emprenem i ens caracteritzen.<br />

• Gasoducte Paterna-Tivissa tram Sud, València-<br />

Tarragona. ENAGÁS.<br />

• Gasoducte Martorell-Figueres tram Sud, Barcelona-<br />

Girona. ENAGÁS.<br />

• Gasoducte Burgos-Villapresente tram Sud, Burgos-<br />

Cantàbria. ENAGÁS.<br />

• Gasoducte Gallur-Tauste-Ejea de los Caballeros,<br />

Saragossa. ENDESA GAS TRANSPORTISTA.<br />

• Gasoducte Corvera-Tamón, Múrcia-Astúries.<br />

NATURGAS.<br />

Gasoducte Lorca-Chinchilla, tram Nord,<br />

Múrcia-Albacete.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

141


Índex<br />

ob


Índex<br />

Imm<br />

Immobiliària<br />

ilià<br />

ria


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Immobiliària<br />

Una activitat promotora que<br />

té una cura minuciosa<br />

de tots els detalls<br />

Edifici residencial Plaça d’Europa,<br />

l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.<br />

145<br />

Comapa Immobiliària s’ocupa principalment de la gestió<br />

integral de promocions immobiliàries, abastant tots els<br />

segments; des de la primera residència i la residència de<br />

vacances, fins al segment terciari i industrial.<br />

Som capaços de cuidar no només fins al mínim detall la<br />

selecció d’ubicacions, la gestió urbanística i la promoció<br />

de sòl, el disseny arquitectònic i àdhuc la construcció<br />

sota estrictes criteris de sostenibilitat, sinó d’orientar tot<br />

el procés en interès d’una òptima rendibilitat, de forma<br />

indistinta tant per al negoci com per al client.


Índex<br />

Edifici d’oficines a la Plaça d’Europa,<br />

l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.<br />

146 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Comapa Immobiliària destaca en aquest sentit, a més,<br />

pel seu caràcter associatiu, factor de diferenciació en<br />

el conjunt del sector. Aquest tret reforça el compromís<br />

de l’empresa amb el mercat, al qual ofereix capacitat<br />

d’adaptació i qualitat de servei. Promocions recents<br />

com els habitatges del sector Porta Meridiana, de la<br />

plaça Europa i el sector de Sanfeliu, a l’Hospitalet de<br />

Llobregat (Barcelona), o la zona del Mirador, en el municipi<br />

barceloní de Sant Andreu de Llavaneres, són un clar<br />

exemple d’això.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Actuacions<br />

147<br />

• Edifici Residencial sector Porta Meridiana, Barcelona.<br />

Promoció de 15 habitatges de 2 i 3 dormitoris amb<br />

places d’aparcament i trasters al barri de Porta, a<br />

Barcelona, un barri en creixement constant. Dotat amb<br />

equipaments educatius, esportius, de servei i culturals<br />

com el Parc Urbà Esportiu Can Dragó (12 hectàrees on<br />

gaudir d’instal·lacions esportives, un llac artificial i un<br />

parc urbà), les escoles del carrer Pintor Alzamora i el<br />

centre lúdic Heron City, el Centre Comercial Can Dragó.<br />

La zona gaudeix, així mateix, d’unes òptimes comunicacions<br />

en transports públics i està situada al costat<br />

dels principals eixos viaris.<br />

Des de la primera<br />

residència i la residència<br />

de vacances, fins al<br />

segment terciari i<br />

industrial.


Índex


Índex<br />

Edifici Residencial sector Porta<br />

Meridiana, Barcelona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

149<br />

• Edifici d’oficines a la plaça d’Europa, l’Hospitalet de<br />

Llobregat. Barcelona.<br />

Promoció d’oficines i locals comercials en el nou centre<br />

de negocis a l’Hospitalet de Llobregat, al costat de la<br />

Fira de Barcelona i a la nova Ciutat de la Justícia.<br />

• Edifici Residencial a la plaça d’Europa, l’Hospitalet<br />

de Llobregat. Barcelona.<br />

Promoció de 68 habitatges, locals comercials i places<br />

d’aparcament en una de les zones que ha experimentat<br />

una major transformació a l’àrea de Barcelona; disposa<br />

d’excel·lents comunicacions amb la nova estació dels<br />

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la futura<br />

estació de la Línia 9 de metro.<br />

• Sector Sanfeliu, l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.<br />

En el marc de la urbanització d’aquest sector, es promouran<br />

habitatges en règim lliure, concertat i protegit,<br />

a més de locals comercials i places d’aparcament.<br />

• Residencial Baqueira 1.500, la Vall d’Aran. Lleida.<br />

Promoció d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars a<br />

peu de pistes a la cota 1.500 de Baqueira, l’emblemàtica<br />

estació d’esquí del la Vall d’Aran.<br />

• Edifici Residencial Llull, Barcelona.<br />

Rehabilitació integral de l’edifici situat a la confluència<br />

dels carrers Llull i Àvila, al barri del Poblenou. La promoció<br />

compta amb 20 estudis a un pas de les platges<br />

de la Vila Olímpica i amb tots els serveis i les comunicacions<br />

que ofereix el barri del Poblenou a Barcelona.<br />

• Residencial Vinyes del Turó, Sant Esteve Sesrovires.<br />

Barcelona.<br />

72 cases unifamiliars configuren aquesta urbanització<br />

situada en un entorn que combina la natura amb la<br />

pràctica del golf. A tan sols 20 minuts amb cotxe de<br />

Barcelona, Vinyes del Turó es troba al costat de l’estació<br />

de tren de la Beguda Alta, davant del camp de golf<br />

Masia Bach i amb vista a la muntanya de Montserrat.


Índex<br />

• Urbanització El Mirador, Sant Andreu de Llavaneres.<br />

Barcelona.<br />

Promoció de parcel·les urbanitzades de 1.000 a 2.000<br />

m 2 en el terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres,<br />

un entorn privilegiat en el Maresme, entre el mar i<br />

el parc natural de Montnegre-Corredor, i a tan sols 36<br />

quilòmetres al nord de Barcelona.<br />

• Promoció de vacances a l’Escala, Girona.<br />

Promoció de 51 habitatges, situada a la zona nord de la<br />

Costa Brava, a primera línia de mar, al costat del club<br />

nàutic de l’Escala.<br />

150 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Residencial Vinyes del Turó,<br />

Sant Esteve Sesrovires. Barcelona.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

151


Índex<br />

o l


Sup<br />

Suport a la construcció<br />

rt<br />

a co<br />

Índex


Índex


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Suport a la<br />

construcció<br />

Participa de manera notable<br />

en l’avenç i el progrés dels<br />

nombrosos projectes del holding<br />

155<br />

La manifesta disposició integral de les nostres activitats<br />

requereix, per a la seva culminació eficaç, l’aportació<br />

constant i enèrgica que li proporcionen la fabricació i el<br />

subministrament de materials per a la construcció: àrids,<br />

formigons, asfalts i prefabricats, entre altres. L’àrea de<br />

Suport a la construcció del holding exerceix aquesta important<br />

tasca de suport i constitueix així, un dels nostres<br />

pilars essencials.<br />

Actualment aquesta àrea reuneix diverses empreses especialitzades<br />

en activitats concretes vinculades al subministrament<br />

de material, entre les quals, la pavimentació<br />

amb barreges asfàltiques, la pavimentació amb formigó,<br />

el bombament de formigó, les xarxes de proveïment i<br />

el reg, el sanejament, la urbanització, la conservació de<br />

carreteres i el manteniment de vials urbans.<br />

La seva contribució resulta certament significativa a<br />

l’hora de coordinar i garantir un desenvolupament<br />

òptim prestant, a més, un servei global, eficaç i econòmicament<br />

eficient.


Índex<br />

Km5 International, SLU<br />

156 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Dedicada a l’explotació a cel obert de pedra granítica,<br />

triturada i classificada per a plantes de formigó i asfalt,<br />

prefabricats i obra civil en general, aquesta societat<br />

elabora, a més, materials diversos, com àrids (sorres i<br />

gravetes), llast, sauló i escullera. Des de 2008 la firma<br />

disposa de la marcat CEE en tots els seus productes.<br />

El seu centre de producció a Dosrius, Barcelona, disposa<br />

d’un modern parc de maquinària preparat per realitzar<br />

els treballs d’arrencada, càrrega i transport de la pedra.<br />

Atès que hem incorporat les últimes tecnologies en els<br />

processos de trituració, els resultats recents ens han<br />

permès optimitzar-ne la productivitat, millorar la qualitat<br />

dels productes fabricats i reduir les emissions sonores i<br />

la pols, complint així amb les exigències mediambientals.


Índex<br />

Pedrera Dosrius, Barcelona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

157<br />

Fins a l’any 2010, a més del subministrament regular de<br />

materials, tant en plantes del Grup com en plantes externes,<br />

l’empresa Km5 International, SLU ha subministrat<br />

producte a les obres de rellevància següents:<br />

• Subministrament d’escullera a les obres de protecció<br />

mitjançant dics submergits a la platja de la Barceloneta,<br />

Barcelona. UTE PLATGES DE BARCELONA.<br />

• Subministrament de llast artificial, La Roca del<br />

Vallès. Barcelona. UTE AVE DEL VALLÈS.<br />

• Subministrament d’àrids per a formigons, Girona.<br />

UTE AVE GIRONA.<br />

• Subministrament de nucli, Blanes. Barcelona.<br />

UTE PORT DE BLANES.


Índex<br />

Conservación de viales<br />

y asfaltos, SLU<br />

Conservación de viales y asfaltos, SLU opera amb la marca<br />

VIASFALT i està especialitzada en la construcció de tot<br />

tipus de paviments, tant asfàltics com de formigó, a més<br />

del manteniment i la millora de tot tipus d’infraestructures<br />

viàries: millores de la mobilitat, remodelació d’enllaços<br />

i conservacions extraordinàries, projectes fortament<br />

lligats a la millora en les comunicacions, la vialitat i els<br />

serveis urbans.<br />

Per al desenvolupament de totes les seves activitats, la<br />

societat compta amb la participació d’Asphalt Solutions,<br />

SL, i disposa d’una planta asfàltica situada a Les Masies<br />

de Voltregà, Barcelona.


Índex<br />

Condicionament i millora del camí de sa Pobla,<br />

termes municipals de Batea, Vilalba dels Arcs i<br />

la Pobla de Massaluca, Tarragona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Actuacions<br />

159<br />

A l’àrea d’asfalts:<br />

· Pavimentació asfàltica de l’autovia C-17 entre Centelles<br />

(Barcelona) i Ripoll (Girona). UTE VIC-RIPOLL.<br />

• Rehabilitació del ferm asfàltic AP-2 (Lleida) i AP-7<br />

(Tarragona). ACESA.<br />

• Pavimentació de MBC (mescla bituminosa en calent)<br />

en els barris Sant Andreu i Nou Barris pertanyents<br />

al Pla de Manteniment Integral, Barcelona. COPISA.<br />

• Pavimentació de MBC (mescla bituminosa en calent)<br />

en carrers confrontants i accessos al nou camp del<br />

RCD Espanyol, Barcelona. UTE ESTADIUM.<br />

• Pavimentació de MBC (mescla bituminosa en calent)<br />

autovia B-40 tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls,<br />

Barcelona. UTE B-40.<br />

• Pavimentació de MBC (mescla bituminosa en calent)<br />

enllaços autopista AP-7 Gelida-St. Sadurní d’Anoia.<br />

Barcelona. COPISA.<br />

• Pavimentació de MBC (mescla bituminosa en calent)<br />

B-20 Pota Nord, tram Montgat, Barcelona. MINISTERI<br />

DE FOMENT.<br />

• Condicionament i millora del camí de sa Pobla,<br />

termes municipals de Batea, Vilalba dels Arcs i la<br />

Pobla de Massaluca, Tarragona. REGSA.<br />

A l’àrea de paviments de formigó:<br />

• Pavimentació de la plataforma d’estacionament de<br />

l’aeroport de Reus, Tarragona. UTE OBRUM-GRABITUM.<br />

• Pavimentació de la plataforma d’estacionament de<br />

l’aeroport de Sevilla. OHL.<br />

• Pavimentació de la plataforma est de l’aeroport de<br />

Barcelona. OHL.<br />

• Pavimentació de la base del túnel de Ripoll de la<br />

C-17. UTE VIC-RIPOLL.


Índex<br />

160 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

A l’àrea de conservació de carreteres:<br />

• Conservació i ajudes a la viabilitat i la vialitat hivernal<br />

dels trams de les autovies C-17 entre Centelles<br />

(Barcelona) i Ripoll (Girona). CEDINSA TER.<br />

• Conservació i ajudes a la viabilitat i la vialitat hivernal<br />

dels trams de les autovies C-25 entre Cervera<br />

(Lleida) i Caldes de Malavella (Girona). CEDINSA EIX<br />

TRANSVERSAL.<br />

• Execució d’operacions de conservació semiintegral<br />

i obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat<br />

en els trams de carretera del parc de Conservació<br />

de Montblanc. GENERALITAT DE CATALUNYA.<br />

• Treballs d’obra civil i auxiliars de manteniment del<br />

port de Barcelona. PORT DE BARCELONA.


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

161<br />

A l’àrea d’obra civil:<br />

Conservació i ajudes a la viabilitat i la vialitat<br />

hivernal dels trams de les autovies C-17 entre<br />

Centelles (Barcelona) i Ripoll (Girona).<br />

• Remodelació d’accessos a la C-25, al Pk 183+610,<br />

C-153, del Pk 3+730 al 4+440 i BV-5213, al Pk 0+000,<br />

tram Folgueroles–Tavèrnoles, Barcelona. GENERALITAT<br />

DE CATALUNYA.<br />

• Gespa artificial en el camp de futbol d’Artesa de<br />

Segre, Lleida. AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE.<br />

• Ampliació de la infraestructura d’aigua freàtica<br />

en el municipi del l’Hospitalet de Llobregat per a<br />

l’aprofitament dels recursos hídrics, l’Hospitalet de<br />

Llobregat. Barcelona. AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET<br />

DE LLOBREGAT.<br />

• Millora de la connectivitat entre l’aparcament de<br />

l’antic convent i l’avinguda Catalunya, Puigcerdà.<br />

Girona. AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ.<br />

• Supressió de barreres arquitectòniques per comunicar<br />

el barri de Can Gorgs amb la zona de l’Eixample<br />

a Barberà del Vallès, Barcelona. AJUNTAMENT DE<br />

BARBERÀ DEL VALLÈS.


Índex


Índex<br />

Planta Calldetenes. Eix Transversal,<br />

C-25, Barcelona.<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Hormigones y Bombeos<br />

Soluciones, SA<br />

Actuacions<br />

163<br />

Especialitzada en la producció de formigó, aquesta<br />

empresa realitza les seves activitats amb la marca Formigons<br />

92 en cinc plantes de la província de Barcelona.<br />

Disposa, a més, d’una línia de negoci de bombament de<br />

formigó amb la marca TACBASA.<br />

El 2010 l’empresa ha assistit obres emblemàtiques com<br />

les Línies 5 i 9 del metro de Barcelona, l’autovia orbital<br />

B-40, el nou estadi del RCD Espanyol, l’ampliació del port<br />

de Barcelona i la dessalinitzadora del Baix Llobregat.<br />

• Eix Transversal, C-25. Pk 180+400 al 199+735 tram<br />

Gurb-Espinelves. Barcelona-Girona.<br />

• Nou campus universitari a Sant Adrià de Besòs,<br />

Barcelona.<br />

• Central d’energies en la Zona Franca, Barcelona.<br />

• Transvasament d’aigua mitjançant nova canonada<br />

del riu Llobregat al riu Besòs, al terme municipal de<br />

Sant Just, Barcelona.<br />

• Vies per al metro de la L9 entre el Prat i l’aeroport<br />

de Barcelona.<br />

• Construcció d’habitatges a l’Avinguda del Carrilet a<br />

l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.<br />

• Dipòsit per a aigües pluvials al barri barceloní del<br />

Carmel-La Clota, Barcelona.<br />

• Construcció de la Biblioteca de Sant Joan Despí,<br />

Barcelona.<br />

• Dipòsit Anti-Dsu al Prat de Llobregat, Barcelona.<br />

• Rehabilitació del Moll Prat del port de Barcelona.


Índex<br />

iic


Gràf<br />

Gràfics d’interès<br />

s<br />

inter<br />

Índex


Índex<br />

166<br />

72%<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Xifra de negocis de gestió per activitats 2010<br />

En milions d’euros<br />

Construcció<br />

Industrial<br />

Immobiliària<br />

Suport a la construcció<br />

Total<br />

En percentatge<br />

3%<br />

4%<br />

21%<br />

Construcció<br />

Industrial<br />

Immobiliària<br />

Suport a la construcció<br />

2010<br />

536<br />

154<br />

23<br />

27<br />

740


Índex<br />

46%<br />

26%<br />

12%<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Xifra de negocis de gestió per clients 2010<br />

En milions d’euros<br />

Administració central<br />

Administració autonòmica<br />

Administració local<br />

Privats<br />

Total<br />

Construcció<br />

Construcció. En percentatge Industrial. En percentatge<br />

16%<br />

140<br />

248<br />

64<br />

84<br />

536<br />

167<br />

Industrial<br />

3<br />

3<br />

5<br />

143<br />

154<br />

Administració central<br />

Administració autonòmica<br />

Administració local<br />

Privats<br />

Immobiliària<br />

0<br />

0<br />

0<br />

23<br />

23<br />

93%<br />

Suport a la<br />

construcció<br />

3%<br />

2%<br />

2%<br />

0<br />

0<br />

0<br />

27<br />

27<br />

Total<br />

143<br />

251<br />

69<br />

277<br />

740


Índex<br />

168<br />

63%<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Cartera per activitats i concessions 2010<br />

En milions d’euros<br />

Construcció<br />

Industrial<br />

Immobiliària<br />

Suport a la construcció<br />

Total activitats<br />

Total activitats i concessions<br />

En percentatge<br />

1%<br />

10%<br />

26%<br />

Construcció<br />

Industrial<br />

Immobiliària<br />

Suport a la construcció<br />

2010<br />

1.066<br />

162<br />

437<br />

13<br />

1.678<br />

4.284


Índex<br />

41%<br />

5%<br />

40%<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Cartera per clients 2010<br />

En milions d’euros<br />

Administració central<br />

Administració autonòmica<br />

Administració local<br />

Privats<br />

Total<br />

Construcció. En percentatge Industrial. En percentatge<br />

14%<br />

Construcció<br />

442<br />

425<br />

53<br />

146<br />

1.066<br />

169<br />

Industrial<br />

0<br />

23<br />

4<br />

135<br />

162<br />

Administració central<br />

Administració autonòmica<br />

Administració local<br />

Privats<br />

Immobiliària<br />

0<br />

0<br />

0<br />

437<br />

437<br />

83%<br />

3%<br />

Suport a la<br />

construcció<br />

14%<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13<br />

13<br />

Total<br />

442<br />

448<br />

57<br />

731<br />

1.678


Índex<br />

cto


Dire<br />

Directori d’empreses<br />

ri<br />

d’em<br />

Índex


Índex<br />

Directori<br />

d’empreses<br />

Infraestructures<br />

COPISA<br />

172 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Pl. d’Europa, 2-4 Torre <strong>Copisa</strong><br />

08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 93 493 01 00 F + 34 93 493 01 36<br />

Romero Girón, 4<br />

28036 Madrid. Espanya<br />

T + 34 91 555 22 07 F + 34 91 555 21 87<br />

Francisco Martínez Soria, 1, Local<br />

50018 Zaragoza. Espanya<br />

T + 34 976 01 40 10 F + 34 976 01 40 11<br />

Duques de Nájera, 103 2º drcha.<br />

26005 Logroño. Espanya<br />

T + 34 941 22 55 50 F + 34 941 22 68 85<br />

Juan Sebastián Elcano, 56<br />

47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Espanya<br />

T + 34 983 40 60 62 F + 34 983 40 64 56<br />

Avda. Reino Unido, 11 Edificio Indotorre, 3ª planta – Mod. 6<br />

41012 Sevilla. Espanya<br />

T + 34 95 467 30 18 F + 34 95 452 13 51<br />

Multi Office Center Avda. de Aragón, 29<br />

46010 Valencia. Espanya<br />

T + 34 96 112 17 23 F + 34 96 112 17 05<br />

Los Naranjos, 323, San Isidro<br />

Lima 27. Perú<br />

T + 51 1 212 53 33


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

COPISA CONCESSIONS<br />

COPISA CONSTRUCT, II<br />

EASA<br />

NATUR SYSTEM<br />

INFESA<br />

CEVALLS<br />

173<br />

Pl. d’Europa, 2-4 Torre <strong>Copisa</strong><br />

08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 93 493 01 00 F + 34 93 493 01 36<br />

Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 51, Spatiul 6, Biroul 2<br />

014142 Bucures,ti. Romania<br />

T + 40 21 527 16 50 F + 40 21 527 16 53<br />

Francisco Martínez Soria, 1, Local<br />

50018 Zaragoza. Espanya<br />

T + 34 976 01 40 10 F + 34 976 01 40 11<br />

Pl. d’Europa, 2-4 Torre <strong>Copisa</strong><br />

08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 93 253 01 50 F + 34 93 253 01 51<br />

Av. de la Fabregada 55-63 1r<br />

08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 93 260 52 11 F + 34 93 338 27 55<br />

Av. Consell de la Terra 14-16 2n<br />

AD700 Escaldes Engordany. Principat d’Andorra<br />

T + 376 877900 F + 376 877901


Índex<br />

Industrial<br />

CPI COPISA INDUSTRIAL<br />

174 Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Pl. d’Europa, 2-4 Torre <strong>Copisa</strong><br />

08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 93 552 55 00 F + 34 93 552 55 01<br />

Romero Girón, 4<br />

28036 Madrid. Espanya<br />

T + 34 91 382 26 20 F + 34 91 764 53 89<br />

L’Or, s/n Parc. 196<br />

43006 Tarragona. Espanya<br />

T + 34 977 92 24 00 F + 34 977 92 24 01<br />

Major, 2-4, 2n 2a<br />

43770 Mora la Nova, Tarragona. Espanya<br />

T + 34 977 40 30 55 F + 34 977 40 23 66<br />

Ctra. Cartagena a Alhama de Murcia<br />

Km. 13 Paraja La Mina<br />

Desvío Taller<br />

30390 Cartagena. Espanya<br />

T + 34 968 55 14 89 F + 34 968 55 14 90<br />

Panamá - Edificio San Cristóbal, 32. Oficina 3, 1ª planta<br />

38009 Tenerife. Espanya<br />

T + 34 922 21 55 42 F + 34 922 60 28 57<br />

Dels Sacraments, nau 12 Polígon Industrial Sant Ermengol<br />

08630 Abrera, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 691 82 03 80 F + 34 666 44 93 11<br />

Polígono Industrial Landaben – Zona 26<br />

31008 Pamplona. Espanya<br />

T + 34 639 75 95 01<br />

Av. Cala Llenya 77, edificio Lirios 4A<br />

07850 San Carles de Peralta, Ibiza. Espanya<br />

T + 34 971 19 95 88 F + 34 971 19 29 19<br />

Av. Ambassadeur Ben Aicha angle<br />

Amr Bnou Ass, Résidence Safir Ben Aicha, 3 eme étage, porte 15<br />

20303 Roches Noires Casablanca. Marroc<br />

T + 212 22 24 89 44 F + 212 22 24 68 77


Índex<br />

Memòria Grup <strong>Copisa</strong> 2010<br />

Immobiliària<br />

COMAPA IMMOBILIÀRIA<br />

Suport a la construcció<br />

175<br />

Bunkerhaven, 3<br />

6051 LR Maasbracht. Països Baixos<br />

T + 31 0 475 46 19 60<br />

Nave Unidad Industrial CPI<br />

Zona Industrial e Logistica de Sines, Zona 10, Lote E7<br />

Apartado de Correios 244, ECSines<br />

7521-903 Sines. Portugal<br />

T/F + 351 269 86 90 15<br />

Pl. d’Europa, 2-4 Torre <strong>Copisa</strong><br />

08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 93 252 10 65 F + 34 93 205 41 80<br />

Pl. d’Europa, 2-4 Torre <strong>Copisa</strong><br />

08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya<br />

T + 34 93 242 12 00 F + 34 93 242 12 01


Índex


Índex

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!