12.05.2013 Views

1000-PATRIMONIO CULTURAL - Concello de Viveiro

1000-PATRIMONIO CULTURAL - Concello de Viveiro

1000-PATRIMONIO CULTURAL - Concello de Viveiro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C a t á<br />

l o g o ( 1 <strong>de</strong> e 3)<br />

A p r o b a c i ó n<br />

A b r i l 2 0 1 1<br />

i n i c i a l


t ea<br />

planes y proyectos<br />

CATÁLOGO (1 <strong>de</strong> 3)<br />

DIRECTOR EQUIPO REDACTOR:<br />

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ<br />

Arquitecto<br />

EQUIPO REDACTOR:<br />

MANUEL ÁNGEL LÓPEZ REAL<br />

Enxeñeiro <strong>de</strong> Edificación - Arquitecto Técnico<br />

BELINDA YEPES JIMÉNEZ<br />

Enxeñeira <strong>de</strong> Montes<br />

MANUEL CAMPO DÍAZ<br />

Enxeñeiro <strong>de</strong> Camiños Canles e Portos<br />

FERNANDO POUSADA GARCÍA<br />

Arquitecto<br />

VERÓNICA MARTÍNEZ VÁZQUEZ<br />

Arquitecta<br />

JOSÉ ANTONIO MAIRA MÉNDEZ<br />

Enxeñeiro Agrónomo<br />

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ<br />

Licenciada en Dereito<br />

Catálogo<br />

Aprobación inicial<br />

Páxina 1


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUEOLOXICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Asentamento - Aire Libre<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

100 PRAIA DE AREA 1


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUEOLOXICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Asentamento - Castro<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

107 OS CASTROS 2<br />

114 CASTRO DE CASÓN 3<br />

118 OS CASTROS 4<br />

120 A CROA. CASTRO DE FORCA 5<br />

121 CASTRO DE LOUREIRO 6<br />

122 CASTRO DE LOURIDO 7<br />

123 CASTRO DE CONDOMIÑAS 8


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUEOLOXICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Asentamento-Fortificado<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

101 CASTELO DE CELEIRO 9<br />

119 CASTELO 10


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUEOLOXICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Mámoas e Dolmens<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

106 POZO PREHUNDIDO 11<br />

128 MENHIR DE PEDRA PARDA 12


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUEOLOXICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Necrópoles - Túmulo megalítico<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

102 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº1 13<br />

103 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº2 14<br />

104 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº3 15<br />

105 PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº4 16<br />

108 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº1 17<br />

109 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº2 18<br />

110 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº3 19<br />

111 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº4 20<br />

112 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº5 21<br />

113 CHAU DA MOA. MÁMOA Nº6 22<br />

115 TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº1 23<br />

116 TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº2 24<br />

117 TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº3 25<br />

124 CHAN DO TESOURO 26<br />

125 CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº1 27<br />

126 CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº2 28<br />

127 CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº3 29


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.civil - Casa<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

250 CASA DA TORRE EN TOXEIRAS 30<br />

251 CASA CON ESCUDO E RELOXO DE SOL 31<br />

252 CASA TRAS IGREXA 32<br />

300 ESCOLA EN A IGREXA 33<br />

303 ESCOLA DE CALVOSO 34<br />

305 CASA CON ESCALEIRA 35<br />

307 CASA CON BALCONADA 36<br />

308 CASA TRADICIONAL CON HORREO E ALPENDRE EN NOGARIDO 37<br />

310 CASA CON CORREDOR 38<br />

311 ESCOLA DE VALCARRIA 39<br />

313 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 40<br />

314 EDIFICACIÓN TRADICIONAL 41<br />

316 CASA DE NADAL 42<br />

318 CASA CON ESCUDO PRETO DA IGREXA PARROQUIAL DE LANDROVE 43<br />

319 CASA CON MIRADOIRO 44<br />

320 CASA DE TOXEIRAS 45<br />

321 CASA GRANDE CON GALERÍA II 46<br />

324 CASA DE PIÑONA 47<br />

326 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 48<br />

327 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 49<br />

331 CASA CON BALCONES 50<br />

332 CASA GRANDE 51<br />

333 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 52<br />

334 CASA CON BALCONS E GALERÍA 53<br />

335 CASA CON CORREDOR XUNTO A PONTE VELLA 54<br />

338 CASAS TRADICIONALES EN A ABELLEIRA 55<br />

339 CASA OSORIO EN ABELLEIRA 56<br />

340 ESCOLA DA ABELLEIRA 57<br />

341 CASA DOS MONTERO 58<br />

342 VIVIENDA RURAL TRADICIONAL 59<br />

343 CASA TRADICIONAL EN CATAROU 60


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

344 CASA EN GUISTILÁN, 4 61<br />

345 CASA EN GUISTILÁN, 1-2 62<br />

346 CASA TRADICIONAL CON CORREDOR EN VILAR 63<br />

347 CASA CANOSA 64<br />

348 CASA DE MOREIRAS 65<br />

351 CASA GALEA 66<br />

352 ESCOLA DE SANTA RITA 67<br />

353 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 68<br />

354 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 69<br />

356 ESCUDOS DA CASA DE PITA ROMERO 70<br />

360 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 71<br />

362 CASA CON CORREDOR 72<br />

363 CASA DE ABADIN 73<br />

364 CASA DA AMARELA 74<br />

365 POSIBLE CASA DA TORRE 75<br />

366 CASA DE VILLEGAS 76<br />

368 ESCOLA DE VIEIRO 77<br />

369 VILLA LOLA 78<br />

370 CASA DA MINA 79<br />

375 CASA RURAL TRADICIONAL 80<br />

376 CASA RURAL TRADICIONAL 81<br />

377 CASA RURAL TRADICIONAL 82<br />

379 CASA RURAL TRADICIONAL 83<br />

380 CASETA DE LAS GALDO 84<br />

381 CASA RECTORAL DE SANTA MARÍA DE MAGAZOS 85<br />

382 VIIVIENDA RURAL TRADICIONAL 86<br />

383 CASA CON ESCUDO 87<br />

384 CASA CON DOUS ESCUDOS NA XUNQUEIRA 88<br />

387 CASA CON BALCONADA DE PEDRA FRONTE CAPELA DE SANTA ANA 89<br />

389 CASA CARNEIRO 90<br />

390 CASA PERNAS 91<br />

391 VILLA MARÍA 92<br />

392 CASA DO ESGUELLO 93


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

393 CENTRO SOCIO<strong>CULTURAL</strong> 94<br />

394 CASA DO ATALLO 95<br />

395 CASA EN RUA NOVA 96<br />

396 CASA CON DOUS ESCUDOS EN VILLAMARCOL 97<br />

398 CASA TRADICIONAL EN FONDON 98<br />

399 CASA GRANDE CON GALERÍA 99<br />

400 VIVENDA RURAL TRADICIONAL 100<br />

402 EDIFICIO DE "UNIÓN DE FABRICANTES DEL NORTE DE GALICIA" 101<br />

403 CASCO ANTIGO DE CELEIRO 102<br />

404 GRUPO DE VIVENDAS SOCIAIS ANTONIO PEDROSO LATAS 103<br />

898 CASA CON ESCUDO EN GALEA 104<br />

899 CASA CON ARCO ADOELADO NA TORRE 105


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong><br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

304 CASA GRANDE CON CORREDOR 106<br />

312 CASA GRANDE 107<br />

325 CASA CON GALERÍA EN LANDROVE 108<br />

328 CASA GRANDE CON GALERIA I 109<br />

329 CASA CON BALCONS E MIRADOR 110<br />

330 CASA TRADICIONAL NO CRISTO 111<br />

349 CASA DE DOÑA 112<br />

350 CASA GRANDE 113<br />

355 VILLA MINCHA 114<br />

357 CASA DA TORRE 115<br />

358 CASA GRANDE 116<br />

359 CASA GRANDE 117<br />

361 CASA GRANDE 118<br />

378 CASA GRANDE 119<br />

397 CASA GRANDE CON BALCONES 120


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.civil - Casa Rectoral<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

301 CASA REITORAL DE SANTO ANDRÉ DE BOIMENTE 121<br />

302 CASA REITORAL DE CHAVÍN 122<br />

309 CASA REITORAL DE VALCARRIA 123<br />

317 CASA REITORAL DE LANDROVE 124<br />

337 CASA REITORAL DE GALDO 125<br />

367 CASA RECTORAL DE VIEIRO 126


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.civil - Nave<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

306 ANTIGA FÁBRICA DE CARROCERÍAS 127<br />

385 COFRARIA DE PESCADORES 128<br />

386 FÁBRICA SALGAZÓN - FAMILIA ALONSO 129


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.civil - Pazo<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

336 PAZO DA TRABE 130<br />

373 PAZO DE GRALLAL CON CAPELA 131<br />

401 PAZO DA MISERICORDIA 132


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.civil - Ponte<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

255 PONTE DE GALDO 133<br />

256 PONTE DE VASOIRAL 134<br />

552 PONTE VELLA DE LANDROVE 135<br />

553 PONTE GRANDE DE LANDROVE 136<br />

574 PONTE CASTELOS 137


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.militar - Castelo<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

323 CASTELO DE SAN MARTIÑO 138


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.relixiosa - Capela<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

202 CAPELA DO CEMENTERIO DE CHAVÍN 139<br />

203 CAPELA DE CALVOSO 140<br />

204 RESTOS DA CAPELA DE SAN CAETANO 141<br />

207 CAPELA DE SAN XOSÉ DE PEDROSA 142<br />

208 CAPELA DE SANTO ANTONIO 143<br />

209 CAPELA DE NASEIRO OU ERMIDA DOS MILAGROS 144<br />

211 CAPELA DE COPACAVANA 145<br />

212 ERMIDA DO CASTELO 146<br />

213 CAPELA DE REVELLÓN OU DE SAN ROQUE 147<br />

214 CAPELA DE SANTA RITA 148<br />

215 CAPELA DO PAZO DA TRABE 149<br />

217 CAPELA DE SAN MARTIÑO 150<br />

218 CAPELA DE GUADALUPE 151<br />

219 CAPELA DE ABELLEIRA OU NOSA SEÑORA DE BELEN 152<br />

220 CAPELA DE SAN MIGUEL 153<br />

222 CAPELA DA AMEIXOA 154<br />

223 CAPELA DO PAZO DE GRALLAL Nª SRA CONCEPCIÓN 155<br />

227 CAPELA DE SANTA ANA 156<br />

230 CAPELA DE SAN MARTIÑO 157<br />

235 CAPELA DE SAN ROQUE 158<br />

236 CAPELA DA VIRXE DOS REMEDIOS OU DA SARNA 159


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.relixiosa - Convento<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

232 CONVENTO DAS NAIS DOMINICAS DE NOSA SRA DE VALDEFLORES 160


<strong>PATRIMONIO</strong> ARQUITECTONICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Arq.relixiosa - Igrexa<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

200 IGREXA DE BOIMENTE 161<br />

201 IGREXA DE CHAVIN 162<br />

205 IGREXA DE VALCARRIA 163<br />

206 IGREXA DE SAN PEDRO DE VIVEIRO 164<br />

210 IGREXA DE LANDROVE 165<br />

216 IGREXA DE GALDO 166<br />

221 IGREXA DE VIEIRO 167<br />

224 IGREXA DE COVAS 168<br />

225 IGREXA DE FARO 169<br />

228 IGREXA DE CELEIRO 170<br />

229 IGREXA ANTIGA DE CELEIRO 171<br />

231 IGREXA DE MAGAZOS 172


<strong>PATRIMONIO</strong> CONXUNTOS HISTORICOS<br />

TIPOLOXÍA<br />

Conxunto Urbano<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

388 BARRIO DA XUNQUEIRA 173


LUGAR AREA<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862 en dirección norte,<br />

a altura <strong>de</strong> Augadoce, xiramos á esquerda pola<br />

estrada CP-2610 dirixíndonos cara a praia <strong>de</strong><br />

Area.<br />

Atópase na zona norte da praia.<br />

PRAIA DE AREA<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> espacios naturais<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 100<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Aire Libre ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Restos arquitectónicos. Obsérvanse muros rectos en dirección NL-SW na parte superior da praia. Nun talu<strong>de</strong> apréciase<br />

un muro <strong>de</strong> inicios dunha escada. O aparello do muro e <strong>de</strong> lousa, alternando sillares <strong>de</strong> cantería e ladrillo romano,<br />

acadando unha altura <strong>de</strong> 1,70 m.<br />

Protección<br />

NOME PRAIA DE AREA NUMERO 100<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066002<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066002<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 614.848 COORD Y<br />

4.839.187<br />

páx 1


LUGAR RUA NOVA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada CP-6602, xirando <strong>de</strong> novo<br />

no segundo camiño á <strong>de</strong>reita.<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova<br />

OS CASTROS<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 107<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Castro ÉPOCA Ida<strong>de</strong> do Ferro<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O xacemento estaba situado nunha zona elevada sobre o seu entorno, dominándoo; aprécianse restos da súa<br />

estrutura <strong>de</strong>fensiva amurallada polo N e W.<br />

Protección<br />

NOME OS CASTROS NUMERO 107<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066005<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066005<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.580 COORD Y<br />

4.833.404<br />

páx 2


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR FONTECOVA<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á esquerda.<br />

Atópase no lugar <strong>de</strong> Fontecova á beira da pista.<br />

CASTRO DE CASÓN<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 114<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Castro ÉPOCA Ida<strong>de</strong> do Ferro<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Situado nunha meseta presenta un complexo sistema <strong>de</strong>fensivo. O recinto principal ten forma semi-elíptica,<br />

adosándose un antecastro polo sw, fechado por dúas murallas, un recto e outro acodado, formando unha estreita<br />

entrada. Todo o conxunto <strong>de</strong>fén<strong>de</strong>se con muralla pétrea reforzada por foso que ro<strong>de</strong>a polo N-NW e outro foso<br />

menor que protexe a entrada do antecastro. Paralelo ó foso atópase polo N-NW, un parapeto.<br />

Protección<br />

NOME CASTRO DE CASÓN NUMERO 114<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066007<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066007<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 616.690 COORD Y<br />

4.832.591<br />

páx 3


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR POUSADOIRO (O)<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6607, ó pasar o<br />

núcleo <strong>de</strong> Barreira, xiramos por unha pista á<br />

esquerda e o pasar o núcleo <strong>de</strong> Pedrouzos no<br />

primeiro cruce seguimos pola <strong>de</strong>reita ata chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> O Pousadoiro.<br />

Atópase moi preto do núcleo <strong>de</strong> O Pousadoiro.<br />

OS CASTROS<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 118<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Castro ÉPOCA Ida<strong>de</strong> do Ferro<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Situado nunha zona chá <strong>de</strong> la<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> monte, o xacemento é un pequeno recinto circular ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> muralla<br />

pétrea ó longo <strong>de</strong> todo o seu perímetro. Complétase o sistema <strong>de</strong>fensivo cun foso que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> o recinto principal<br />

polo W. O resto do seu contorno atópase ro<strong>de</strong>ado por unha pronunciada pen<strong>de</strong>nte.<br />

Protección<br />

NOME OS CASTROS NUMERO 118<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066009<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066009<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 614.773 COORD Y<br />

4.831.766<br />

páx 4


LUGAR PORTOCIÑO (O)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Por pistas forestais, <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o núcleo <strong>de</strong> Piñeirón.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte <strong>de</strong> Parga.<br />

A CROA. CASTRO DE FORCA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 120<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Castro ÉPOCA Ida<strong>de</strong> do Ferro<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O xacemento sitúase nun promontorio ro<strong>de</strong>ado por unha serie <strong>de</strong> terrazas, <strong>de</strong>fendido por unha muralla que ro<strong>de</strong>a o<br />

recinto principal, <strong>de</strong> pequena extensión, 50m <strong>de</strong> diámetro, situado nunha cota superior.<br />

Protección<br />

NOME A CROA. CASTRO DE FORCA NUMERO 120<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066011<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066011<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.089 COORD Y<br />

4.830.689<br />

páx 5


LUGAR LOUREIRO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

antes <strong>de</strong> chegar a Condomiñas <strong>de</strong> Abaixo,<br />

xiramos por unha pista á esquerda ata chegar á<br />

zona do Temoral, alí xiramos á esquerda por<br />

unha pista sen asfaltar que vai cara o núcleo <strong>de</strong><br />

Castro <strong>de</strong> Arriba.<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Castro <strong>de</strong> Abaixo.<br />

CASTRO DE LOUREIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 121<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Castro ÉPOCA Ida<strong>de</strong> do Ferro<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Existen dous topónimos, Castro <strong>de</strong> Arriba e Castro <strong>de</strong> Abaixo, localizándose o xacemento neste último. Atópase<br />

alterado pola casa do lugar, pero conserva parte da muralla que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> o recinto principal en todo o seu perímetro<br />

agás polo NO, que dispón dunha forte pen<strong>de</strong>nte cara o río.<br />

Protección<br />

NOME CASTRO DE LOUREIRO NUMERO 121<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066012<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066012<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 19<br />

COORD X 618.566 COORD Y<br />

4.830.412<br />

páx 6


LUGAR CALVOSO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> A Ponte xiramos á esquerda pola<br />

estrada LU-161 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> Calvoso.<br />

Atópase a carón do Souto da Retorta.<br />

CASTRO DE LOURIDO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 122<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Castro ÉPOCA Ida<strong>de</strong> do Ferro<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O xacemento atópase moi alterado por mor da súa utilización como canteira, con abundante estracción <strong>de</strong> pedra.<br />

Consérvase sóamente un reducido sector <strong>de</strong> muralla polo SE, <strong>de</strong> gran altura, completando a estructura <strong>de</strong>fensiva, un<br />

foso paralelo á mesma. O sector NW do recinto <strong>de</strong>fén<strong>de</strong>se <strong>de</strong> forma natural pola pen<strong>de</strong>nte sobre o río Landro.<br />

Protección<br />

NOME CASTRO DE LOURIDO NUMERO 122<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066013<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066013<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.876 COORD Y<br />

4.829.932<br />

páx 7


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASTRO DE CONDOMIÑAS<br />

LUGAR CONDOMIÑAS<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> Condomiñas <strong>de</strong> Abaixo,<br />

seguimos por unha pista que vai cara o núcleo<br />

<strong>de</strong> Condomiñas <strong>de</strong> Arriba, xirando <strong>de</strong>spois á<br />

<strong>de</strong>reita pola pista que vai <strong>de</strong> Condomiñas Os<br />

Castros<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na parte máis alta do núcleo <strong>de</strong><br />

Condomiñas <strong>de</strong> Arriba.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 123<br />

TIPOLOXIA Asentamento - Castro ÉPOCA Ida<strong>de</strong> do Ferro<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O xacemento, <strong>de</strong> cima <strong>de</strong> monte, consta dun recinto principal <strong>de</strong> forma ten<strong>de</strong>nte a circular, ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> muralla en<br />

<strong>de</strong>sigual estado <strong>de</strong> conservación, agás a zona S, totalmente arrasada. Polo NE, a<strong>de</strong>máis do <strong>de</strong>snivel natural, presenta<br />

un foso <strong>de</strong>fensivo. Na zona S, a pesar <strong>de</strong> estar moi alterado, conserva un antecastro.<br />

Protección<br />

NOME CASTRO DE CONDOMIÑAS NUMERO 123<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066014<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066014<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22-23<br />

COORD X 616.186 COORD Y<br />

4.828.459<br />

páx 8


LUGAR CASTELO (O)<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Por pistas forestais <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o lugar <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no lugar <strong>de</strong> Castelo.<br />

CASTELO DE CELEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 101<br />

TIPOLOXIA Asentamento-Fortificado ÉPOCA Medieval<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cima rochosa con afloracións graníticas, <strong>de</strong>stacando unha superficie plana, útil para asentamento. As prolongadas<br />

pen<strong>de</strong>ntes que protexen o xacemento conservan <strong>de</strong>rrubes con sillares traballados.<br />

Protección<br />

NOME CASTELO DE CELEIRO NUMERO 101<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066003<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066003<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.244 COORD Y<br />

4.837.743<br />

páx 9


LUGAR CASTELO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540, en dirección sur, unha vez<br />

pasado o núcleo <strong>de</strong> A Arredoada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por un camiño sen asfaltar que nos leva<br />

ó alto do monte.<br />

Atópase no monte Castelo.<br />

CASTELO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 119<br />

TIPOLOXIA Asentamento-Fortificado ÉPOCA Medieval<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O xacemento localízase nun emplazamento <strong>de</strong> cima <strong>de</strong> monte, nun roquedo que domina completamente o entrono.<br />

Atópase moi castigado pola erosión, e non se aprecian restos <strong>de</strong> estructuras <strong>de</strong>fensivas artificiais, innecesarias <strong>de</strong>bido<br />

á espectacular <strong>de</strong>fensa natural.<br />

Protección<br />

NOME CASTELO NUMERO 119<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066010<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066010<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 611.951 COORD Y<br />

4.829.866<br />

páx 10


LUGAR LAVANDEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Na parroquia <strong>de</strong> Galdo no lugar <strong>de</strong> A<br />

Lavan<strong>de</strong>ira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte <strong>de</strong> Padrón.<br />

POZO PREHUNDIDO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 106<br />

TIPOLOXIA Mámoas e Dolmens ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Pozo utilizado para a preparación <strong>de</strong> mámoas, según a opinión <strong>de</strong> F. Maciñeira. Apréciase o círculo refundido como<br />

resultado dos traballos.<br />

Protección<br />

NOME POZO PREHUNDIDO NUMERO 106<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066019<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066019<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 12<br />

COORD X 609.090 COORD Y<br />

4.833.518<br />

páx 11


LUGAR SOBREVILA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

MENHIR DE PEDRA PARDA<br />

Localización<br />

NUMERO 128<br />

TIPOLOXIA Mámoas e Dolmens ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizado<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME MENHIR DE PEDRA PARDA NUMERO 128<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 12


LUGAR LAVANDEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

ACCESOS<br />

Na parroquia <strong>de</strong> Galdo no lugar <strong>de</strong> A<br />

Lavan<strong>de</strong>ira.<br />

Atópase no monte <strong>de</strong> Padrón.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº1<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 102<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Presenta restos <strong>de</strong> coraza <strong>de</strong> xisto e cuarcita. Dimensións: N-S 20 m; L-O 19,6 m. Altura 1,7 m.<br />

Violación: N-S 4 m; L-O 3 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,9 m.<br />

Protección<br />

NOME PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº1 NUMERO 102<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066004<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066004<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 609.367 COORD Y<br />

4.833.611<br />

páx 13


LUGAR LAVANDEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Na parroquia <strong>de</strong> Galdo no lugar <strong>de</strong> A<br />

Lavan<strong>de</strong>ira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte <strong>de</strong> Padrón.<br />

PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº2<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 103<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Conserva restos <strong>de</strong> coraza. Dimensións: N-S 13,4 m; L-O 13,7 m. Altura 1 m.<br />

Violación: N-S 2,8 m; L-O 3,2 m. Profundida<strong>de</strong>: 2,1 m.<br />

Protección<br />

NOME PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº2 NUMERO 103<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066016<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066016<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 12<br />

COORD X 609.302 COORD Y<br />

4.833.541<br />

páx 14


LUGAR LAVANDEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Na parroquia <strong>de</strong> Galdo no lugar <strong>de</strong> A<br />

Lavan<strong>de</strong>ira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte <strong>de</strong> Padrón.<br />

PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº3<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 104<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

É <strong>de</strong> pequeno tamaño, atopándose moi erosionada. No interior do crater presenta pedras <strong>de</strong> gran tamaño <strong>de</strong> xisto e<br />

cuarcita. Dimensións: N-S 10 m; L-O 9,8 m. Altura 0,65 m.<br />

Violación: N-S 1,5 m; L-O 1,7 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,5 m.<br />

Protección<br />

NOME PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº3 NUMERO 104<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066017<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066017<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 12<br />

COORD X 609.286 COORD Y<br />

4.833.498<br />

páx 15


LUGAR LAVANDEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Na parroquia <strong>de</strong> Galdo no lugar <strong>de</strong> A<br />

Lavan<strong>de</strong>ira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte <strong>de</strong> Padrón.<br />

PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº4<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 105<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Ten coraza <strong>de</strong> xisto. Dimensións: N-S 8,4 m; L-O 12,3 m. Altura 1,5 m.<br />

Violación: N-S 2 m; L-O 2,3 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,5 m.<br />

Protección<br />

NOME PEDRA BLANCA. MÁMOA Nº4 NUMERO 105<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066018<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066018<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 12<br />

COORD X 609.294 COORD Y<br />

4.833.443<br />

páx 16


LUGAR PORTO DE BAO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á esquerda.<br />

Atópase cerca do Castro do Casón, a 30 m da<br />

pista á esquerda.<br />

CHAU DA MOA. MÁMOA Nº1<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 108<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Destaca sobre o seu entorno, e non se aprecian restos da cámara e <strong>de</strong> coraza.<br />

Dimensións: N-S 23 m; L-O 22,3 m. Altura 1,2 m.<br />

Violación: N-S 5,5 m; L-O 5,7 m. Profundida<strong>de</strong>:0,4 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAU DA MOA. MÁMOA Nº1 NUMERO 108<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066006<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066006<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 616.784 COORD Y<br />

4.832.782<br />

páx 17


LUGAR PORTO DE BAO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte.<br />

CHAU DA MOA. MÁMOA Nº2<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 109<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O túmulo está cortado pola pista e moi alterado polas obras. Dimensións: N-S 16 m; L-O 13,8 m. Altura 1,3 m.<br />

Violación: N-S 5 m; L-O 4 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,7 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAU DA MOA. MÁMOA Nº2 NUMERO 109<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066020<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066020<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 617.138 COORD Y<br />

4.833.003<br />

páx 18


LUGAR PORTO DE BAO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á esquerda.<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte baixo<br />

CHAU DA MOA. MÁMOA Nº3<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

NUMERO 110<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Está moi arrasada. Dimensións: N-S 11,4 m; L-O 10 m.<br />

Violación: N-S 2 m; L-O 4 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,4 m.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CHAU DA MOA. MÁMOA Nº3 NUMERO 110<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066021<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066021<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 617.713 COORD Y<br />

4.833.518<br />

páx 19


LUGAR PORTO DE BAO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á esquerda.<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte baixo<br />

CHAU DA MOA. MÁMOA Nº4<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> espacios naturais<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 111<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O cráter <strong>de</strong> violación está moi removido e <strong>de</strong>sfigurado. Dimensións: N-S 14,8 m; L-O 15 m. Altura 0,8 m.<br />

Violación: N-S 1,8 m; L-O 3 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,5 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAU DA MOA. MÁMOA Nº4 NUMERO 111<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066022<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066022<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 617.745 COORD Y<br />

4.833.489<br />

páx 20


LUGAR PORTO DE BAO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á esquerda.<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte baixo<br />

CHAU DA MOA. MÁMOA Nº5<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 112<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Conserva restos <strong>de</strong> coraza granítica. Dimensións: N-S 12 m; L-O 13 m. Altura 0.7 m.<br />

Violación: N-S 4 m; L-O 4 m. Profundida<strong>de</strong>:1,1 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAU DA MOA. MÁMOA Nº5 NUMERO 112<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066023<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066023<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 617.771 COORD Y<br />

4.833.461<br />

páx 21


LUGAR PORTO DE BAO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á esquerda,<br />

segundo <strong>de</strong>spois por unha pista forestal á <strong>de</strong>reita.<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte baixo, na<br />

parroquia <strong>de</strong> Magazos.<br />

CHAU DA MOA. MÁMOA Nº6<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> espacios naturais<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 113<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

O túmulo está moi arrasado pola colocación <strong>de</strong> postes da luz, sen restos <strong>de</strong> coraza.<br />

Dimensións: N-S 12,8 m; L-O 14,2 m.<br />

Violación: N-S 2,5 m; L-O 3 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,6 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAU DA MOA. MÁMOA Nº6 NUMERO 113<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066024<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066024<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 618.075 COORD Y<br />

4.833.637<br />

páx 22


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VILAMENOR<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á <strong>de</strong>reita.<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte baixo<br />

TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº1<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 115<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Presenta restos <strong>de</strong> coraza en superficie <strong>de</strong> granito. Dimensións: N-S 16,4 m; L-O 16,2 m. Altura 1 m.<br />

Violación: N-S 3 m; L-O 5,5 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,4 m.<br />

Protección<br />

NOME TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº1 NUMERO 115<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066008<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066008<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 615.983 COORD Y<br />

4.832.140<br />

páx 23


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VILAMENOR<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á <strong>de</strong>reita.<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte baixo<br />

TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº2<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 116<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Está moi <strong>de</strong>teriorada. Dimensións: N-S 14,4 m; L-O 14 m. Altura 0,7 m.<br />

Violación: N-S 3 m; L-O 3 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,3 m.<br />

Protección<br />

NOME TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº2 NUMERO 116<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066025<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066025<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 615.957 COORD Y<br />

4.832.172<br />

páx 24


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VILAMENOR<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á <strong>de</strong>reita.<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte baixo.<br />

TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº3<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> interese paisaxística<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 117<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Moi arrasada parte do túmulo está <strong>de</strong>saparecido. Dimensións: L-O 9,2 m. Altura 0,60 m.<br />

Violación: L-O 1,7 m. Profundida<strong>de</strong>: 0,35 m.<br />

Protección<br />

NOME TESOURO DE CAMBELA. MÁMOA Nº3 NUMERO 117<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066026<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066026<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 615.928 COORD Y<br />

4.832.211<br />

páx 25


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CHAN DO TESOURO<br />

LUGAR CASTIÑEIROS<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

NUMERO 124<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION <strong>de</strong>saparecido<br />

TITULARIDADE<br />

Hoxe <strong>de</strong>saparecido por roturación.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CHAN DO TESOURO NUMERO 124<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066015<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066015<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 23<br />

COORD X 618.755 COORD Y<br />

4.827.365<br />

páx 26


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº1<br />

LUGAR CASTIÑEIROS<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar o <strong>de</strong>svío para o núcleo <strong>de</strong><br />

Fontao, xiramos no seguinte <strong>de</strong>svío á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte alto.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 125<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Trátase dunha mámoa que conserva a coraza. Dimensións: N-S 11,10 m; L-O 12,80 m. Altura 0,70 m.<br />

Violación: N-S 2,60 m; L-O 3,90 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº1 NUMERO 125<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066027<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066027<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 23<br />

COORD X 617.450 COORD Y<br />

4.827.390<br />

páx 27


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº2<br />

LUGAR CASTIÑEIROS<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar o <strong>de</strong>svío para o núcleo <strong>de</strong><br />

Fontao, xiramos no seguinte <strong>de</strong>svío á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte alto.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 126<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Trátase dunha mámoa que conserva a coraza. Dimensións: N-S 12,70 m; L-O 10,50 m. Altura 0,80 m.<br />

Violación: N-S 5,20 m; L-O 4,80 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº2 NUMERO 126<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066028<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066028<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 23<br />

COORD X 617.463 COORD Y<br />

4.827.404<br />

páx 28


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº3<br />

LUGAR CASTIÑEIROS<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico especialmente protexido con interese<br />

patrimonial<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar o <strong>de</strong>svío para o núcleo <strong>de</strong><br />

Fontao, xiramos no seguinte <strong>de</strong>svío á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha zona <strong>de</strong> monte alto.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 127<br />

TIPOLOXIA Necrópoles - Túmulo megalítico ÉPOCA Neolítico<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Trátase dunha mámoa que conserva a coraza. Dimensións: N-S 11,5 m; L-O 14,90 m. Altura 0,90 m.<br />

Violación: N-S 4,10 m; L-O 3,30 m.<br />

Protección<br />

NOME CHAN DA GARITA. MÁMOA Nº3 NUMERO 127<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO GA-27066029<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arqueolóxico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arqueolóxico. R-II Ambiental<br />

CODIGO GA-27066029<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 23<br />

COORD X 617.474 COORD Y<br />

4.827.419<br />

páx 29


LUGAR TOXEIRAS<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

CASA DA TORRE EN TOXEIRAS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 250<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda rehabilitada <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta a dúas augas e cos típicos ventanucos para ventilar o<br />

faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA DA TORRE EN TOXEIRAS NUMERO 250<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 612.623 COORD Y<br />

4.831.156<br />

páx 30


LUGAR PARRAGUESA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrada provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Parraguesa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada CP-6602, adosada a<br />

dúas vivendas.<br />

CASA CON ESCUDO E RELOXO DE SOL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 251<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda tradicional <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a tres augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON ESCUDO E RELOXO DE SOL NUMERO 251<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.567 COORD Y<br />

4.831.919<br />

páx 31


LUGAR CALZADA (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 en dirección norte, ó chegar<br />

a altura do núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Pedrouzos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Calzada no<br />

medio <strong>de</strong> varias vivendas tradicionais.<br />

CASA TRAS IGREXA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 252<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda tradicional <strong>de</strong> dúas plantas con cuberta <strong>de</strong> lousa a dúas augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA TRAS IGREXA NUMERO 252<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.072 COORD Y<br />

4.831.730<br />

páx 32


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ESCOLA EN A IGREXA<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, antes <strong>de</strong> chegar<br />

ó núcleo <strong>de</strong> Boimente, chegamos a un cruce e<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita seguindo pola estrada<br />

municipal que nos leva a Espiño.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na beira da estrada ó norte do núcleo<br />

rural <strong>de</strong> Espiño.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 300<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Antiga escola <strong>de</strong> planta baixa usada agora como centro sociocultural.<br />

Protección<br />

NOME ESCOLA EN A IGREXA NUMERO 300<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.618 COORD Y<br />

4.828.754<br />

páx 33


LUGAR CALVOSO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-161 en dirección sur, no<br />

núcleo <strong>de</strong> Calvoso.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Calvoso, preto do Souto<br />

da Retorta.<br />

ESCOLA DE CALVOSO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 303<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

A escola ro<strong>de</strong>a a capela, dita escola úsase na actualida<strong>de</strong> como centro social.<br />

Protección<br />

NOME ESCOLA DE CALVOSO NUMERO 303<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.027 COORD Y<br />

4.829.953<br />

páx 34


LUGAR CHAOS<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, ó pasar o río<br />

Loureiro a altura <strong>de</strong> Chaos xiramos á esquerda<br />

pola estrada municipal que atravesa o núcleo<br />

<strong>de</strong> Chaos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> Chaos.<br />

CASA CON ESCALEIRA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 305<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta a dúas augas na que <strong>de</strong>staca a escaleira <strong>de</strong> pedra con patín.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON ESCALEIRA NUMERO 305<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.036 COORD Y<br />

4.830.380<br />

páx 35


LUGAR NOGARIDO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, ó pasar o río<br />

Loureiro a altura <strong>de</strong> Chaos xiramos á esquerda<br />

pola estrada municipal que atravesa o núcleo<br />

<strong>de</strong> Chaos que nos leva ó núcleo <strong>de</strong> Nogarido.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase o sur do núcleo <strong>de</strong> Nogarido<br />

CASA CON BALCONADA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 307<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas plantas con cuberta a dúas augas, cun corredor <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira e pedra que ocupa todo o<br />

frontal da edificación.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON BALCONADA NUMERO 307<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.128 COORD Y<br />

4.829.854<br />

páx 36


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA TRADICIONAL CON HORREO E ALPENDRE EN NOGARIDO<br />

LUGAR NOGARIDO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, ó pasar o río<br />

Loureiro a altura <strong>de</strong> Chaos xiramos á esquerda<br />

pola estrada municipal que atravesa o núcleo<br />

<strong>de</strong> Chaos que nos leva ó núcleo <strong>de</strong> Nogarido.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensións<br />

entre os núcleos <strong>de</strong> O Batán e Nogarido.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 308<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA TRADICIONAL CON HORREO E ALPENDRE EN N NUMERO 308<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.865 COORD Y<br />

4.830.237<br />

páx 37


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VALADO (O)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-611 en dirección sur,<br />

xiramos á esquerda para seguir pola estrada<br />

provincial CP-6607, que vai atravesando varios<br />

núcleos ata chegar ó nucleo <strong>de</strong> O Valado.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada CP-6607, ó sur do<br />

núcleo <strong>de</strong> O Valado.<br />

CASA CON CORREDOR<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 310<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte", posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado e a gran cheminea. Dispón <strong>de</strong> corredor sobre ménsulas.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON CORREDOR NUMERO 310<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.255 COORD Y<br />

4.830.596<br />

páx 38


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VALCARRIA<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> o núcleo <strong>de</strong> Forxán, xiramos por un<br />

camiño á esquerda que nos leva ó núcleo <strong>de</strong><br />

Suasbarras, ó chegar a dito núcleo xiramos á<br />

esquerda por outro camiño que vai cara A<br />

Corredoira, atopando dita edificación antes <strong>de</strong><br />

chegar ó núcleo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atopase entre os núcleos <strong>de</strong> Suasbarras e A<br />

Corredoira.<br />

ESCOLA DE VALCARRIA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 311<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Antiga escola <strong>de</strong> planta rectangular e cuberta a dúas augas, usada actualmente como centro social.<br />

Protección<br />

NOME ESCOLA DE VALCARRIA NUMERO 311<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.338 COORD Y<br />

4.830.707<br />

páx 39


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR XUNCAL (O)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, ó<br />

chegar ó alto do Naseiro, xiramos á esquerda<br />

pola estrada municipal,<br />

<strong>de</strong>seguido, metémonos por un camiño á <strong>de</strong>reita,<br />

xirando <strong>de</strong>spois á esquerda ata chegar ó núcleo<br />

<strong>de</strong> Xuncal.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Xuncal a beira da pista.<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

NUMERO 313<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 313<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 616.722 COORD Y<br />

4.832.164<br />

páx 40


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VASOIRAL (O)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, ó<br />

pasar o río Loureiro xiramos á esquerda pasando<br />

polo núcleo <strong>de</strong> Chaos,<br />

uns metros máis adiante atopamos unha ponte á<br />

man esquerda, xiramos por esa pista ata chegar<br />

ó núcleo <strong>de</strong> Vasoiral.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Vasoiral preto do río<br />

Loureiro.<br />

EDIFICACIÓN TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 314<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas máis baixo cuberta con cuberta <strong>de</strong> lousa.<br />

Protección<br />

NOME EDIFICACIÓN TRADICIONAL NUMERO 314<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.565 COORD Y<br />

4.830.474<br />

páx 41


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR REGO DO GOLPE<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540, ó chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Ponte, seguimos pola estrada LU-<br />

161 ata chegar ó final do núcleo <strong>de</strong> Rego do<br />

Golpe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó surleste do núcleo <strong>de</strong> Rego do Golpe,<br />

á beira da estrada LU-161.<br />

CASA DE NADAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 316<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Construida aproximadamente en 1922. Casa <strong>de</strong> volumen prismático e cuberta a dúas augas. Nunha das fachadas<br />

laterais ten adosada unha galería sobre pilares que crea un porche na planta baixa. Fachada combinada <strong>de</strong><br />

cantería e mampostería <strong>de</strong> pizarra.<br />

Protección<br />

NOME CASA DE NADAL NUMERO 316<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.525 COORD Y<br />

4.831.809<br />

páx 42


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA CON ESCUDO PRETO DA IGREXA PARROQUIAL DE LANDROVE<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 en dirección norte, ó chegar<br />

a altura do núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Pedrouzos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo preto da igrexa<br />

parroquial.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 318<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra con escudo <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON ESCUDO PRETO DA IGREXA PARROQUIA NUMERO 318<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.943 COORD Y<br />

4.831.728<br />

páx 43


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR PORTOCIÑO DE ARRIBA (O)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-540.<br />

CASA CON MIRADOIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 319<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente <strong>de</strong> principios do século XX. Caracterízase<br />

por un volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong><br />

ventilación do faiado e unha gran cheminea. Mirador/galería central moi <strong>de</strong>corado.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON MIRADOIRO NUMERO 319<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.758 COORD Y<br />

4.831.493<br />

páx 44


LUGAR TOXEIRAS<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> Toxeiras, xiramos por unha<br />

pista á <strong>de</strong>reita, a uns 200 m xiramos á esquerda<br />

por a pista que nos leva a Toxeiras <strong>de</strong> Abaixo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo, ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

CASA DE TOXEIRAS<br />

Localización<br />

NUMERO 320<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda tradicional <strong>de</strong> pedra, cun arco na porta principal.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASA DE TOXEIRAS NUMERO 320<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 612.543 COORD Y<br />

4.831.272<br />

páx 45


LUGAR CALVARIO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-540.<br />

CASA GRANDE CON GALERÍA II<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 321<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado. Galería que ocupa toda a fachada principal.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE CON GALERÍA II NUMERO 321<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.816 COORD Y<br />

4.831.713<br />

páx 46


LUGAR CRISTO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras, no lugar <strong>de</strong> Cristo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

CASA DE PIÑONA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 324<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra cun escudo na fachada, cuberta <strong>de</strong> lousa a dúas augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA DE PIÑONA NUMERO 324<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13-14<br />

COORD X 612.725 COORD Y<br />

4.831.467<br />

páx 47


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 en dirección norte, ó chegar<br />

a altura do núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Pedrouzos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo preto da igrexa<br />

parroquial <strong>de</strong> Landrove.<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

NUMERO 326<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ruina<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra en estado ruinoso.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 326<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.918 COORD Y<br />

4.831.727<br />

páx 48


LUGAR BARRIO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> o núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrada municipal que vai cara o núcleo <strong>de</strong><br />

Pedrouzos, antes <strong>de</strong> chegar a dito núcleo<br />

xiramos á esquerda por un camiño que nos leva<br />

a fonte do Barrio.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nun camiño que non ten saída que vai<br />

dar á fonte do Barrio.<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 327<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra con ocos das fiestras en cantería, con cuberta <strong>de</strong> lousa a dúas augas.<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 327<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.122 COORD Y<br />

4.831.680<br />

páx 49


LUGAR CRISTO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras, no lugar <strong>de</strong> Cristo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

CASA CON BALCONES<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 331<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilacion<br />

do faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON BALCONES NUMERO 331<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.732 COORD Y<br />

4.831.408<br />

páx 50


LUGAR CRISTO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

CASA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 332<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilacion<br />

do faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE NUMERO 332<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 612.709 COORD Y<br />

4.831.350<br />

páx 51


LUGAR TOXEIRAS<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 333<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a dúas augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilacion<br />

do faiado.<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 333<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 612.654 COORD Y<br />

4.831.239<br />

páx 52


LUGAR A PONTE DE ARRIBA<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar o núcleo <strong>de</strong> A Ponte, xusto antes <strong>de</strong><br />

atravesar a ponte nova do río Landro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-540, moi preto da<br />

ponte nova do río Landro.<br />

CASA CON BALCONS E GALERÍA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 334<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado. Ten catro balcóns na fachada principal e unha galería nunha das fachadas laterais.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON BALCONS E GALERÍA NUMERO 334<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.979 COORD Y<br />

4.832.342<br />

páx 53


LUGAR PONTE (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA CON CORREDOR XUNTO A PONTE VELLA<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540, ó chegar ó<br />

nucleo <strong>de</strong> A Ponte, xiramos á esquerda pola<br />

estrada LU-161.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Ponte, xunto á<br />

ponte vella do río Landro.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 335<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas. Ten cuberta <strong>de</strong> lousa á dúas augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON CORREDOR XUNTO A PONTE VELLA NUMERO 335<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.077 COORD Y<br />

4.832.185<br />

páx 54


LUGAR ABELLEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A<br />

Abelleira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Abelleira, preto dos<br />

regos <strong>de</strong> Bravos e Veiga.<br />

CASAS TRADICIONALES EN A ABELLEIRA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 338<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspo<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente <strong>de</strong> principios do século XX. Caracterízase<br />

por un volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong><br />

ventilación do faiado. Elementos "cultos" coma cornisa, imposta, ocos con arco rebaixado, balcóns, mirador, etc.<br />

Protección<br />

NOME CASAS TRADICIONALES EN A ABELLEIRA NUMERO 338<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 610.040 COORD Y<br />

4.830.544<br />

páx 55


LUGAR ABELLEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A<br />

Abelleira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Abelleira, preto dos<br />

regos <strong>de</strong> Bravos e Veiga.<br />

CASA OSORIO EN ABELLEIRA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 339<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Elementos <strong>de</strong> interés: tipoloxía característica <strong>de</strong> casa gran<strong>de</strong> da zona. Fachada dividida en tres ocos e eixe vertical<br />

con arcos rebaixados. Ocos <strong>de</strong> ventilación <strong>de</strong> faiado. Cornisas e balcóns sobre mensulillas <strong>de</strong> cantería labradas.<br />

Elementos <strong>de</strong> carpintería mo<strong>de</strong>rnistas. Cerraxería en balcóns.<br />

Protección<br />

NOME CASA OSORIO EN ABELLEIRA NUMERO 339<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 610.038 COORD Y<br />

4.830.404<br />

páx 56


LUGAR ABELLEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A<br />

Abelleira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Abelleira,<br />

preto da estrada CP-6602.<br />

ESCOLA DA ABELLEIRA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 340<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Antiga escola da Abelleira, actualmente está moi <strong>de</strong>teriorada.<br />

Protección<br />

NOME ESCOLA DA ABELLEIRA NUMERO 340<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 610.023 COORD Y<br />

4.830.351<br />

páx 57


LUGAR ABELLEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A<br />

Abelleira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón do rego <strong>de</strong> Bravos<br />

CASA DOS MONTERO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 341<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda <strong>de</strong> "indianos" <strong>de</strong> principios do século XX. Caracterízase por estar<br />

retranqueada do camiño formando un pequeño xardín con especies foráneas. Balcón abalaustrado sobre columnas.<br />

Protección<br />

NOME CASA DOS MONTERO NUMERO 341<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 610.035 COORD Y<br />

4.830.226<br />

páx 58


LUGAR CATAROU<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> o núcleo <strong>de</strong> Pé da Ruba xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por unha pista que vai dar ó núcleo <strong>de</strong><br />

Catarou, ó chegar ó primeiro cruce seguimos<br />

pola esquerda e o chegar ó segundo cruce<br />

seguimos pola pista da <strong>de</strong>reita.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na zona norte do núcleo <strong>de</strong> Catarou.<br />

VIVIENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 342<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ruina<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> tres alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a dúas augas en estado <strong>de</strong> abandono.<br />

Protección<br />

NOME VIVIENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 342<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 610.077 COORD Y<br />

4.831.805<br />

páx 59


LUGAR CATAROU<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> o núcleo <strong>de</strong> Pé da Ruba xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por unha pista que vai dar ó núcleo <strong>de</strong><br />

Catarou, ó chegar ó primeiro cruce seguimos<br />

pola <strong>de</strong>reita don<strong>de</strong> xa se po<strong>de</strong> ver a casa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na zona sur do núcleo <strong>de</strong> Catarou.<br />

CASA TRADICIONAL EN CATAROU<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 343<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA TRADICIONAL EN CATAROU NUMERO 343<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 610.181 COORD Y<br />

4.831.403<br />

páx 60


LUGAR GUISTILÁN<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6608 ata o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Igrexa, ó final do núcleo, xiramos á<br />

esquerda en dirección ó núcleo <strong>de</strong> Baralla e no<br />

primeiro cruce xiramos <strong>de</strong> novo á esquerda cara<br />

o núcleo <strong>de</strong> Guistilán.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Guistilán preto do río<br />

Landro.<br />

CASA EN GUISTILÁN, 4<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 344<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Planta cadrada e cuberta a catro augas. Ten os típicos ventanucos para a ventilación do faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA EN GUISTILÁN, 4 NUMERO 344<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.020 COORD Y<br />

4.831.595<br />

páx 61


LUGAR GUISTILÁN<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6608 ata o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Igrexa, ó final do núcleo, xiramos á<br />

esquerda en dirección ó núcleo <strong>de</strong> Baralla e no<br />

primeiro cruce xiramos <strong>de</strong> novo á esquerda cara<br />

o núcleo <strong>de</strong> Guistilán.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Guistilán preto do río<br />

Landro.<br />

CASA EN GUISTILÁN, 1-2<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 345<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Data <strong>de</strong> construcción: 1903. Planta cadrada con cuberta a catro augas. Galería que cubre toda a fachada Norte.<br />

Edificio sobrio <strong>de</strong> reminiscencias historicistas, que combina paños <strong>de</strong> sillería con outros <strong>de</strong> mapostería enfoscada e<br />

pintada. O sillar labrado está presente en recercados, ocos, pilastras, cornisas… etc.<br />

Protección<br />

NOME CASA EN GUISTILÁN, 1-2 NUMERO 345<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.050 COORD Y<br />

4.831.591<br />

páx 62


LUGAR VILAR<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA TRADICIONAL CON CORREDOR EN VILAR<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6602 seguimos durante uns 3<br />

Km, ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> Vilar, e xiramos no<br />

primeiro cruce á <strong>de</strong>reita pola estrada CP-6610,<br />

xirando <strong>de</strong> seguido no seguinte cruce á<br />

esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na zona norte do núcleo <strong>de</strong> Vilar.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 346<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> planta cadrada con cuberta a catro augas cun balcón <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira.<br />

Protección<br />

NOME CASA TRADICIONAL CON CORREDOR EN VILAR NUMERO 346<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 610.642 COORD Y<br />

4.831.891<br />

páx 63


LUGAR FEIRA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada CP-6602<br />

seguimos durante uns 3 Km, ata chegar ó núcleo<br />

<strong>de</strong> Vilar.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Vilar á beira da estrada CP-<br />

6602.<br />

CASA CANOSA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 347<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente <strong>de</strong> principios do século XX con influencias<br />

<strong>de</strong> arquitectura <strong>de</strong> "indianos". Caracterízase por un volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro<br />

augas. Motivos <strong>de</strong>corativos cultos en cornisa, remate <strong>de</strong> alero, mensulillas <strong>de</strong> balcóns. Conserva os típicos ventanucos<br />

<strong>de</strong> ventilación <strong>de</strong> faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA CANOSA NUMERO 347<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 610.680 COORD Y<br />

4.831.687<br />

páx 64


LUGAR PONTIGO (O)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada CP-6602<br />

seguimos durante uns 3 Km, ata chegar ó núcleo<br />

<strong>de</strong> Pontigo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Pontigo preto do río<br />

Padrón.<br />

CASA DE MOREIRAS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 348<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Ano posible <strong>de</strong> construcción: 1932. O conxunto edificado conta, aparte da vivenda, con dúas construccións<br />

<strong>de</strong>stinadas a garaxe e palomar respectivamente.<br />

Protección<br />

NOME CASA DE MOREIRAS NUMERO 348<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 610.967 COORD Y<br />

4.831.765<br />

páx 65


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Trabe, preto<br />

do Pazo da Trabe.<br />

CASA GALEA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 351<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> tres alturas cunha gran galería moi <strong>de</strong>corada na fachada principal.<br />

Protección<br />

NOME CASA GALEA NUMERO 351<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.850 COORD Y<br />

4.832.223<br />

páx 66


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Trabe, preto<br />

do Pazo da Trabe.<br />

ESCOLA DE SANTA RITA<br />

Localización<br />

NUMERO 352<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio <strong>de</strong> tres alturas.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME ESCOLA DE SANTA RITA NUMERO 352<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.853 COORD Y<br />

4.832.179<br />

páx 67


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A<br />

Trabe, unha vez alí, no principio do núcleo<br />

xiramos no primeiro cruce á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó leste do núcleo, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> vivendas<br />

tradicionais.<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 353<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 353<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.050 COORD Y<br />

4.832.228<br />

páx 68


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A<br />

Trabe, unha vez alí, no principio do núcleo<br />

xiramos no primeiro cruce á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó norleste do núcleo, ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 354<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda tradicional <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 354<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.069 COORD Y<br />

4.832.234<br />

páx 69


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase fronte á igrexa parroquial.<br />

ESCUDOS DA CASA DE PITA ROMERO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 356<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Chamada tamén casa dos feudalistas. Ten dous escudos na fachada principal.<br />

Protección<br />

NOME ESCUDOS DA CASA DE PITA ROMERO NUMERO 356<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.927 COORD Y<br />

4.832.015<br />

páx 70


LUGAR BARALLA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6608, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Insua, xiramos á esquerda<br />

e pasamos a ponte do río Galdo ata chegar ó<br />

nucleo <strong>de</strong> Baralla.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Baralla, ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 360<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda tradicional <strong>de</strong> dúas plantas con cuberta <strong>de</strong> lousa a dúas augas.<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 360<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.610 COORD Y<br />

4.831.623<br />

páx 71


LUGAR PENAHEDRÁ<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6602, ó pasar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Abelleira, xiramos á esquerda e no<br />

primeiro cruce xiramos <strong>de</strong> novo á esquerda ata<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> Penahedrá.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Penahedrá, preto do rego<br />

<strong>de</strong> Penahedrá.<br />

CASA CON CORREDOR<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 362<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa. Conta cunha galería <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira que recorre toda a<br />

fachada principal.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON CORREDOR NUMERO 362<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 610.540 COORD Y<br />

4.829.446<br />

páx 72


LUGAR CARBALLO (O)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> O<br />

Carballo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Carballo.<br />

CASA DE ABADIN<br />

Localización<br />

NUMERO 363<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Escudo cun ancho <strong>de</strong> 1,00 metro e perfil ondulado.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASA DE ABADIN NUMERO 363<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.109 COORD Y<br />

4.832.383<br />

páx 73


LUGAR AMARELÁ (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

unha vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608, ó chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Pontigo, xiramos á<br />

esquerda, cruzamos o río Galdo ata chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> Amarelá.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no suroeste do núcleo <strong>de</strong> Amarelá.<br />

CASA DA AMARELA<br />

Localización<br />

NUMERO 364<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ruina<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra en ruinas<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASA DA AMARELA NUMERO 364<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.065 COORD Y<br />

4.831.521<br />

páx 74


LUGAR BARALLA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6608, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Insua, xiramos á esquerda,<br />

pasamos a ponte do río Galdo ata chegar ó<br />

nucleo <strong>de</strong> Baralla.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Baralla, ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais, preto do río Galdo.<br />

POSIBLE CASA DA TORRE<br />

Localización<br />

NUMERO 365<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa con escudo.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME POSIBLE CASA DA TORRE NUMERO 365<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.646 COORD Y<br />

4.831.698<br />

páx 75


LUGAR ENGROBIAS<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA DE VILLEGAS<br />

Localización<br />

NUMERO 366<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizada<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASA DE VILLEGAS NUMERO 366<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 76


LUGAR CAL DO SAPO<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6601 en dirección sur<br />

ata atopar o núcleo <strong>de</strong> A Cal do Sapo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Cal do Sapo.<br />

ESCOLA DE VIEIRO<br />

Localización<br />

NUMERO 368<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Antiga escola <strong>de</strong> dúas plantas.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME ESCOLA DE VIEIRO NUMERO 368<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 611.681 COORD Y<br />

4.834.577<br />

páx 77


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6601 en dirección sur,<br />

ó chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Cal do Sapo, xiramos á<br />

esquerda pola estrada CP-6610 ata chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Igrexa, preto da estrada<br />

CP-6610.<br />

VILLA LOLA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 369<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Data <strong>de</strong> construcción: 1905. Volumen cúbico composto <strong>de</strong> semisoto e dúas plantas con cuberta a catro augas con<br />

buhardillas. Ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> pórticos que nalgunha fachada se convirten en galería.<br />

Protección<br />

NOME VILLA LOLA NUMERO 369<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 611.777 COORD Y<br />

4.834.287<br />

páx 78


LUGAR CABECEIRA (A)<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6601 en dirección sur,<br />

chegamos ó núcleo <strong>de</strong> A Cabeceira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Cabeceira ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais<br />

CASA DA MINA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 370<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> base cadrada e cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA DA MINA NUMERO 370<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 611.390 COORD Y<br />

4.834.118<br />

páx 79


LUGAR ALDEA (A)<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862 en dirección norte,<br />

a altural do núcleo <strong>de</strong> Augadoce, xiramos á<br />

esquerda pola estrada CP-6606, e antes <strong>de</strong><br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Castelo xiramos por unha<br />

pista que nos leva ó núcleo <strong>de</strong> A Al<strong>de</strong>a.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais<br />

CASA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 375<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda rehabilitada <strong>de</strong> dúas planta con cuberta a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA RURAL TRADICIONAL NUMERO 375<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 615.216 COORD Y<br />

4.839.678<br />

páx 80


LUGAR ALDEA (A)<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862 en dirección norte,<br />

a altural do núcleo <strong>de</strong> Augadoce, xiramos á<br />

esquerda pola estrada CP-6606, e antes <strong>de</strong><br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Castelo xiramos por unha<br />

pista que nos leva ó núcleo <strong>de</strong> A Al<strong>de</strong>a.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais<br />

CASA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 376<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA RURAL TRADICIONAL NUMERO 376<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 615.215 COORD Y<br />

4.839.668<br />

páx 81


LUGAR ALDEA (A)<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862 en dirección norte,<br />

a altural do núcleo <strong>de</strong> Augadoce, xiramos á<br />

esquerda pola estrada CP-6606, e antes <strong>de</strong><br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Castelo xiramos por unha<br />

pista que nos leva ó núcleo <strong>de</strong> A Al<strong>de</strong>a.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais<br />

CASA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 377<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA RURAL TRADICIONAL NUMERO 377<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 615.219 COORD Y<br />

4.839.625<br />

páx 82


LUGAR BRIEIRO (O)<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-2610 en dirección<br />

norte, chegamos ó núcleo <strong>de</strong> O Brieiro, e logo<br />

xiramos á esquerda polo camiño da Pedriña.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Brieiro.<br />

CASA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 379<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> dúas alturas máis sótano con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas, cunha galería nunha das fachadas laterais.<br />

Protección<br />

NOME CASA RURAL TRADICIONAL NUMERO 379<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 614.781 COORD Y<br />

4.839.464<br />

páx 83


LUGAR BRIEIRO (O)<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-2610 en dirección<br />

norte, chegamos ó núcleo <strong>de</strong> O Brieiro, e logo<br />

xiramos á esquerda polo camiño da praia Arnela.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Brieiro.<br />

CASETA DE LAS GALDO<br />

Localización<br />

NUMERO 380<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Caseta <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> planta baixa<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASETA DE LAS GALDO NUMERO 380<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 614.886 COORD Y<br />

4.839.357<br />

páx 84


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA RECTORAL DE SANTA MARÍA DE MAGAZOS<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

pasar a subestación eléctrica <strong>de</strong> Magazos,<br />

xiramos á esquerda pola estrada CP-6611, máis<br />

adiante xiramos polo segundo <strong>de</strong>svío á <strong>de</strong>reita<br />

que nos leva ó núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Igrexa a carón da igrexa<br />

e do cemiterio parroquial.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 381<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> dúas plantas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA RECTORAL DE SANTA MARÍA DE MAGAZOS NUMERO 381<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.070 COORD Y<br />

4.833.403<br />

páx 85


LUGAR<br />

PARROQUIA<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

VIIVIENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

NUMERO 382<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizada<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME VIIVIENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 382<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 86


LUGAR RUA GRANDE, 6<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Rúa Gran<strong>de</strong> xa preto do porto o pé dunhas<br />

escaleiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Típico barrio <strong>de</strong> pescadores con casas<br />

balconadas <strong>de</strong> pedra e solanas.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA CON ESCUDO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 383<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> planta baixa e dúas plantas altas. Na planta segunda galería <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira. Na planta primeira escudo<br />

cuartelado sen cimeira.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON ESCUDO NUMERO 383<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.502 COORD Y<br />

4.837.399<br />

páx 87


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA CON DOUS ESCUDOS NA XUNQUEIRA<br />

LUGAR Camiño campo da Festa<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> á<br />

esquerda pola Rúa Camiño Real Xunqueira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificacións <strong>de</strong> similar<br />

interés.<br />

Localización<br />

NUMERO 384<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX-XX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> tipo tradicional con dous escudos.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASA CON DOUS ESCUDOS NA XUNQUEIRA NUMERO 384<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 613.079 COORD Y<br />

4.834.591<br />

páx 88


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA CON BALCONADA DE PEDRA FRONTE CAPELA DE SANTA ANA<br />

LUGAR Rúa Gran<strong>de</strong>, 13<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Rúa Gran<strong>de</strong> xa preto do porto frente á capela<br />

<strong>de</strong> Santa Ana.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Típico barrio <strong>de</strong> pescadores con casas<br />

balconadas <strong>de</strong> pedras e solanas.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 387<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa composta <strong>de</strong> planta baixa e dúas plantas altas. Na segunda planta alta balconada <strong>de</strong> pedra e ma<strong>de</strong>ira sainte<br />

sobre o resto da fachada. No dintel da porta inscripción en latín.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON BALCONADA DE PEDRA FRONTE CAPELA NUMERO 387<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.531 COORD Y<br />

4.837.414<br />

páx 89


LUGAR VEIGA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> a <strong>de</strong>reita.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "rural" ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

CASA CARNEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 389<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio construido entre os anos 1929 e 1932.trátase dunha mostra da arquitectura promovida na Europa <strong>de</strong><br />

entreséculos pola burguesía emerxente. O conxunto componse dun corpo principal a dous niveis adosado a un<br />

segundo volumen <strong>de</strong> tres plantas. Completa o conxunto unha terraza balaustrada sostida polos pilares que<br />

conforman o porche.<br />

Protección<br />

NOME CASA CARNEIRO NUMERO 389<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 612.992 COORD Y<br />

4.834.168<br />

páx 90


LUGAR MAGAZOS<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> a <strong>de</strong>reita.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "rural" ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

CASA PERNAS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 390<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Pequena construcción <strong>de</strong> planta cadrada e tellado a catro augas exponente da arquitectura rural tardía (primeira<br />

meta<strong>de</strong> do século XX). Dentro da sobrieda<strong>de</strong> e pureza das liñas, ecos da época racionalista, <strong>de</strong>stacan o porche<br />

germinado, balcón con balaustre <strong>de</strong> fundición e cornisa polimoldurada.<br />

Protección<br />

NOME CASA PERNAS NUMERO 390<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 612.965 COORD Y<br />

4.834.110<br />

páx 91


LUGAR MAGAZOS<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 entrando en <strong>Viveiro</strong> a esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "rural" ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

VILLA MARÍA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 391<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificación construida na década dos anos 20 do pasado século. Ten unha interesante verxa <strong>de</strong> fundición apoiada<br />

sobre zócalo <strong>de</strong> mampostería.Volumetricamente componse dun prisma rectangular central e dous volumes<br />

posteriores. Escalinata na fachada principal.<br />

Protección<br />

NOME VILLA MARÍA NUMERO 391<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 612.819 COORD Y<br />

4.833.945<br />

páx 92


LUGAR MAGAZOS<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 entrando en <strong>Viveiro</strong> a esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "rural" ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

CASA DO ESGUELLO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 392<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Constuida aproximadamente nos anos 30 do século XX. Prisma rectangular con numerosos corpos acristalados.<br />

Fachada principal <strong>de</strong> composición simétrica con tres vanos por planta. Buhardillón con frontispicio triangular.<br />

Fachada lateral esquerda con gran galería. Fachada posterior con corredor. Fachada lateral <strong>de</strong>reita con terraza.<br />

Protección<br />

NOME CASA DO ESGUELLO NUMERO 392<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 612.804 COORD Y<br />

4.833.823<br />

páx 93


LUGAR MAGAZOS<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> a <strong>de</strong>reita.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "rural" con edificacións tradicionais<br />

mezcladas con construccións recentes.<br />

CENTRO SOCIO<strong>CULTURAL</strong><br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 393<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Edificio <strong>de</strong> planta baixa <strong>de</strong> planta rectangular antigamente usado como escola unitaria e hoxe adicado a Centro<br />

Social.<br />

Protección<br />

NOME CENTRO SOCIO<strong>CULTURAL</strong> NUMERO 393<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.816 COORD Y<br />

4.833.678<br />

páx 94


LUGAR MAGAZOS<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> á <strong>de</strong>reita<br />

<strong>de</strong>trás do edificio do grupo escolar.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "rural" con edificacións tradicionais<br />

mezcladas con construccións recentes.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA DO ATALLO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 394<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Construida aproximadamente no ano 1932. Edificio <strong>de</strong> dúas alturas e planta baixo cuberta. Planta cadrada con<br />

cuberta a tres augas. Na planta baixo cuberta o buhardillón ábrese centrado na fachada cun pequeno balcón.<br />

Protección<br />

NOME CASA DO ATALLO NUMERO 394<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.865 COORD Y<br />

4.833.686<br />

páx 95


LUGAR RUA NOVA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 en dirección a <strong>Viveiro</strong> a<br />

esquerda (zona Rúa Nova <strong>de</strong> Magazos)<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "Rural" con edificacións tradicionais<br />

mezclads con construccións recentes.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA EN RUA NOVA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 395<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX-XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" con influenzas <strong>de</strong> ultramar posiblemente <strong>de</strong> principios<br />

do século XX. Caracterízase por un volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva<br />

os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación <strong>de</strong> "faiado". Elementos cultos coma galería, balcóns con cerraxería, etc.<br />

Protección<br />

NOME CASA EN RUA NOVA NUMERO 395<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.800 COORD Y<br />

4.833.543<br />

páx 96


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA CON DOUS ESCUDOS EN VILLAMARCOL<br />

LUGAR VILAMARCOL DE ABAIXO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 en dirección a <strong>Viveiro</strong> na zona<br />

<strong>de</strong> Magazos a <strong>de</strong>reita polo Camiño da Cruz.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "Rural" con edificacións tradicionais<br />

mezclads con construccións recentes.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 396<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificación <strong>de</strong> dúas alturas <strong>de</strong> planta cadrada. Muros e chemineas <strong>de</strong> cantería. Cuberta <strong>de</strong> lousa.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON DOUS ESCUDOS EN VILLAMARCOL NUMERO 396<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.952 COORD Y<br />

4.833.504<br />

páx 97


LUGAR FONDÓN<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540, ata chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> Ponte Grañolas<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-540<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA TRADICIONAL EN FONDON<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 398<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio conrrespon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente <strong>de</strong> finais do século XIX. Volumen<br />

prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación <strong>de</strong><br />

faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA TRADICIONAL EN FONDON NUMERO 398<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.853 COORD Y<br />

4.833.038<br />

páx 98


LUGAR PONTE (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540, ata chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> Río Pedroso.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á carón do río Pedroso.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA GRANDE CON GALERÍA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 399<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

voulme prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cubierta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado e a gran cheminea. Impresionante galería <strong>de</strong> dazanove corpos.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE CON GALERÍA NUMERO 399<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.945 COORD Y<br />

4.832.506<br />

páx 99


LUGAR MAGAZOS<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a LU-540 en dirección a <strong>Viveiro</strong> collendo<br />

á <strong>de</strong>reita cara Fontecova e <strong>de</strong>spois pola Pista<br />

<strong>de</strong> Prado a A Tafona.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito "rural" con edificacións tradicionais<br />

mezcladas con construccións recentes.<br />

VIVENDA RURAL TRADICIONAL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 400<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificación <strong>de</strong> dúas alturas <strong>de</strong> planta cadrada. Muros e chemineas <strong>de</strong> cantería. Cuberta <strong>de</strong> lousa a varias augas.<br />

(Vivenda tradicional galega)<br />

Protección<br />

NOME VIVENDA RURAL TRADICIONAL NUMERO 400<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 613.238 COORD Y<br />

4.834.381<br />

páx 100


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

EDIFICIO DE "UNIÓN DE FABRICANTES DEL NORTE DE GALICIA"<br />

LUGAR Rúa Lavan<strong>de</strong>iras esquina Rúa Arribada<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Rúa Lavan<strong>de</strong>iras esquina Rúa Arribada.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 402<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Edificio <strong>de</strong> planta cadrada e dúas alturas con reloxo na fachada da porta principal.<br />

Protección<br />

NOME EDIFICIO DE "UNIÓN DE FABRICANTES DEL NORTE DE NUMERO 402<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.600 COORD Y<br />

4.837.322<br />

páx 101


LUGAR CELEIRO<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Tanto pola Rúa Gran<strong>de</strong> pola Rúa Lavan<strong>de</strong>iras ou<br />

pola Rúa do Porto.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Típico barrio <strong>de</strong> pescadores con casas<br />

balconadas <strong>de</strong> pedras e solanas.<br />

CASCO ANTIGO DE CELEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 403<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA século.XIX-XX<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Típico barrio <strong>de</strong> pescadores con casas blaconadas. Calexóns poteriores.<br />

Protección<br />

NOME CASCO ANTIGO DE CELEIRO NUMERO 403<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.566 COORD Y<br />

4.837.456<br />

páx 102


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

GRUPO DE VIVENDAS SOCIAIS ANTONIO PEDROSO LATAS<br />

LUGAR Barrio do Chao.<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada que nos leva a Riba<strong>de</strong>o<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasada a gasolineira a esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 404<br />

TIPOLOXIA Conxunto Urbano ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Grupo <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> planta baixa, unha ou dúas alturas promovidas polo Instituto Social da Marina nos anos 50 do<br />

século XX.<br />

Protección<br />

NOME GRUPO DE VIVENDAS SOCIAIS ANTONIO PEDROSO L NUMERO 404<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.083 COORD Y<br />

4.837.117<br />

páx 103


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR GALEA<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6607 ó chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Paxariña xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

dirixíndonos cara o núcleo <strong>de</strong> Galea.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón do muíño <strong>de</strong> Galea no río <strong>de</strong><br />

Loureiro.<br />

CASA CON ESCUDO EN GALEA<br />

Localización<br />

NUMERO 898<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASA CON ESCUDO EN GALEA NUMERO 898<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.082 COORD Y<br />

4.830.240<br />

páx 104


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR TORRE (A)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, ó<br />

pasar o núcleo <strong>de</strong> O Rego do Golpe, xiramos á<br />

esquerda pola estrada CP-6607, ata chegar ó<br />

nucleo <strong>de</strong> Forxán, unha vez alí, xiramos á<br />

esquerda por unha pista que vai cara o núcleo<br />

<strong>de</strong> A Torre.<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Torre.<br />

CASA CON ARCO ADOELADO NA TORRE<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 899<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con arco <strong>de</strong> pedra na entrada principal.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON ARCO ADOELADO NA TORRE NUMERO 899<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.001 COORD Y<br />

4.830.715<br />

páx 105


LUGAR CHAOS<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, ó pasar o río<br />

Loureiro a altura <strong>de</strong> Chaos xiramos á esquerda e<br />

<strong>de</strong> seguido xiramos no primeiro camiño á <strong>de</strong>reita<br />

que vai unirse <strong>de</strong> novo coa estrada LU-161.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó sur do núcleo <strong>de</strong> Chaos a carón do<br />

regato Presa do Muíño <strong>de</strong> Chaos.<br />

CASA GRANDE CON CORREDOR<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 304<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte", posiblemente do s.XIX.<br />

Caracterízase por un volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos<br />

ventanucos <strong>de</strong> ventilación do faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE CON CORREDOR NUMERO 304<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.961 COORD Y<br />

4.830.343<br />

páx 106


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR CANCELO<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6607 en<br />

dirección leste, cara o núcleo <strong>de</strong> O Cancelo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase cara o norleste do núcleo <strong>de</strong> A<br />

Corredoira preto da igrexa parroquial.<br />

CASA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 312<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a tres augas que forma conxunto cun hórreo <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong><br />

planta rectangular e cuberta <strong>de</strong> lousa a tres augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE NUMERO 312<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.590 COORD Y<br />

4.830.875<br />

páx 107


LUGAR CALZADA (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-540.<br />

CASA CON GALERÍA EN LANDROVE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 325<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas. Ten unha galería <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira que cubre dúas das catro<br />

fachadas da vivenda.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON GALERÍA EN LANDROVE NUMERO 325<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.834 COORD Y<br />

4.831.784<br />

páx 108


LUGAR CRISTO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-540<br />

CASA GRANDE CON GALERIA I<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 328<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente <strong>de</strong> principios do século XX. Caracterízase<br />

por un volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong><br />

ventilación do faiado. Galería que ocupa toda a fachada principal moi <strong>de</strong>corada nos seus niveis superior e inferior,<br />

nos que se observan cristais <strong>de</strong> cores.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE CON GALERIA I NUMERO 328<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.749 COORD Y<br />

4.831.580<br />

páx 109


LUGAR CRISTO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras, no lugar <strong>de</strong> Cristo<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

CASA CON BALCONS E MIRADOR<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 329<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente <strong>de</strong> principios do século XX. Caracterízase<br />

por un volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong><br />

ventilación do faiado. Elementos "cultos" coma cornisa, imposta, ocos <strong>de</strong> arco rebaixado, balcóns, mirador, etc.<br />

Protección<br />

NOME CASA CON BALCONS E MIRADOR NUMERO 329<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13-14<br />

COORD X 612.717 COORD Y<br />

4.831.448<br />

páx 110


LUGAR CRISTO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras, no lugar <strong>de</strong> Cristo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais.<br />

CASA TRADICIONAL NO CRISTO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 330<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volumen prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilacion<br />

do faiado e a gran cheminea.<br />

Protección<br />

NOME CASA TRADICIONAL NO CRISTO NUMERO 330<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.711 COORD Y<br />

4.831.432<br />

páx 111


LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6602, en dirección sur,<br />

ó chegar ó núcleo <strong>de</strong> Portochao, xusto ó cruzar<br />

a ponte do río Landro, xiramos á esquerda en<br />

dirección ó núcleo <strong>de</strong> O Outeiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó sur do núcleo <strong>de</strong> O Outeiro.<br />

CASA DE DOÑA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 349<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> planta cadrada con cuberta a catro augas e dous escudos na fachada principal.<br />

Protección<br />

NOME CASA DE DOÑA NUMERO 349<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.359 COORD Y<br />

4.832.607<br />

páx 112


LUGAR CARBALLO (O)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada CP-6602, cruzamos a ponte<br />

do río Landro ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> Carballo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha gran parcela no núcleo <strong>de</strong><br />

Carballo.<br />

CASA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 350<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a tres augas neste caso. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong><br />

ventilación <strong>de</strong> faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE NUMERO 350<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.152 COORD Y<br />

4.832.461<br />

páx 113


LUGAR PEDROSAS (AS)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602, ó pasar ó núcleo <strong>de</strong> Carballo,<br />

xiramos no primeiro <strong>de</strong>svío á esquerda que vai<br />

cara o núcleo <strong>de</strong> As Pedrosas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> As Pedrosas nunha pista<br />

que une as estradas CP-6602 e<br />

CP-6608.<br />

VILLA MINCHA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 355<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular ou cuadrada con cuberta a tres ou catro augas. Conserva un escudo.<br />

Protección<br />

NOME VILLA MINCHA NUMERO 355<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.274 COORD Y<br />

4.832.289<br />

páx 114


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada CP-6608, no núcleo<br />

<strong>de</strong> A Igrexa.<br />

CASA DA TORRE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 357<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas máis baixo cuberta con cuberta <strong>de</strong> lousa.<br />

Protección<br />

NOME CASA DA TORRE NUMERO 357<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.889 COORD Y<br />

4.832.002<br />

páx 115


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Igrexa á beira da<br />

estrada.<br />

CASA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 358<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado e a gran cheminea.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE NUMERO 358<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.777 COORD Y<br />

4.831.896<br />

páx 116


LUGAR CRUZ<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Igrexa á beira da<br />

estrada.<br />

CASA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 359<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE NUMERO 359<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.722 COORD Y<br />

4.831.888<br />

páx 117


LUGAR BARALLA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6608, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Insua, xiramos á esquerda,<br />

pasamos a ponte do río Galdo ata chegar ó<br />

nucleo <strong>de</strong> Baralla.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Baralla, ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong><br />

vivendas tradicionais<br />

CASA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 361<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio correspon<strong>de</strong>nte á tipoloxía <strong>de</strong> vivenda rural "pu<strong>de</strong>nte" posiblemente do século XIX. Caracterízase por un<br />

volume prismático <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta a catro augas. Conserva os típicos ventanucos <strong>de</strong> ventilación<br />

do faiado e a gran cheminea.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE NUMERO 361<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.620 COORD Y<br />

4.831.639<br />

páx 118


LUGAR CASTELO<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862 en dirección norte,<br />

a altural do núcleo <strong>de</strong> Augadoce, xiramos á<br />

esquerda pola estrada CP-6606 ata chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> O Castelo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó sur do núcleo <strong>de</strong> O Castelo.<br />

CASA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 378<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda <strong>de</strong> dúas plantas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE NUMERO 378<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 615.396 COORD Y<br />

4.839.559<br />

páx 119


LUGAR FONDÓN<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540, ata chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> Ponte Grañolas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-540<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA GRANDE CON BALCONES<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 397<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Gran<strong>de</strong> ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Data <strong>de</strong> construcción: 1927. Planta composta pola intersección <strong>de</strong> dous corpos principais. Torre cunha altura máis que<br />

o resto da vivenda. Fachadas sur e este dominadas por galería <strong>de</strong> dúas plantas. Cuberta <strong>de</strong> tella. Acabados interiores<br />

<strong>de</strong> elevada calida<strong>de</strong>: ma<strong>de</strong>iras nobres e mármores. Mobiliario do salón prinicpal 1º premio da Exposición Universal <strong>de</strong><br />

Barcelona <strong>de</strong> 1927.<br />

Protección<br />

NOME CASA GRANDE CON BALCONES NUMERO 397<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.848 COORD Y<br />

4.832.961<br />

páx 120


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASA REITORAL DE SANTO ANDRÉ DE BOIMENTE<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, a altura do<br />

núcleo <strong>de</strong> Boimente en dirección norte, xiramos<br />

no primeiro cruce á esquerda seguindo pola<br />

estrada municipal ata chegar ó nucleo <strong>de</strong> A<br />

Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha explanada a carón da igrexa<br />

parroquial e do cemiterio parroquial<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 301<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Rectoral ÉPOCA<br />

CONSERVACION ruina<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra con terreo. A casa consta <strong>de</strong> planta baixa e primeiro piso, cunha superficie por planta <strong>de</strong> 65 m2. A<br />

vivenda encóntrase moi <strong>de</strong>teriorada.<br />

Protección<br />

NOME CASA REITORAL DE SANTO ANDRÉ DE BOIMENTE NUMERO 301<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.695 COORD Y<br />

4.828.322<br />

páx 121


LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161 en dirección sur, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-6502.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Outeiro a carón da<br />

igrexa parroquial e do cemiterio parroquial.<br />

CASA REITORAL DE CHAVÍN<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 302<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Rectoral ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> planta rectangular e cuberta a dúas augas. A casa consta <strong>de</strong> planta baixa, primeiro piso e faiado,<br />

cunha superficie por planta <strong>de</strong> 80 m2. Depen<strong>de</strong>ncias anexas 16 m2.<br />

Protección<br />

NOME CASA REITORAL DE CHAVÍN NUMERO 302<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.231 COORD Y<br />

4.829.658<br />

páx 122


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VALCARRIA<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6607 en<br />

dirección leste, cara o núcleo <strong>de</strong> A Corredoira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Corredoira a carón da<br />

Igrexa parroquial e do cemiterio parroquial.<br />

CASA REITORAL DE VALCARRIA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 309<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Rectoral ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Antiga casa Reitoral con terreo situado no lugar <strong>de</strong> Igrexa. Posúe unha placa <strong>de</strong> pedra cunha inscrición.<br />

Protección<br />

NOME CASA REITORAL DE VALCARRIA NUMERO 309<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.448 COORD Y<br />

4.830.778<br />

páx 123


LUGAR CALVARIO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 en dirección norte, ó chegar<br />

a altura do núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> As Pedrosas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo nunha explanada<br />

xunto coa igrexa parroquial e o cemiterio.<br />

CASA REITORAL DE LANDROVE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 317<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Rectoral ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas <strong>de</strong> planta rectangular con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA REITORAL DE LANDROVE NUMERO 317<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.992 COORD Y<br />

4.831.751<br />

páx 124


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón da igrexa parroquial.<br />

CASA REITORAL DE GALDO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 337<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Rectoral ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Casa <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas plantas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas.<br />

Protección<br />

NOME CASA REITORAL DE GALDO NUMERO 337<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.996 COORD Y<br />

4.832.016<br />

páx 125


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6601 en dirección sur<br />

ata atopar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase preto da igrexa parroquial e do<br />

cemiterio.<br />

CASA RECTORAL DE VIEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 367<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Casa Rectoral ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivenda tradicional <strong>de</strong> dúas plantas con cuberta <strong>de</strong> lousa a catro augas. Ten unha galería na fachada principal da<br />

casa.<br />

Protección<br />

NOME CASA RECTORAL DE VIEIRO NUMERO 367<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 611.818 COORD Y<br />

4.834.237<br />

páx 126


LUGAR CALVOSO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-161 en dirección sur, no<br />

núcleo <strong>de</strong> Calvoso.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Calvoso, preto do Souto<br />

da Retorta.<br />

ANTIGA FÁBRICA DE CARROCERÍAS<br />

Localización<br />

NUMERO 306<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Nave ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Antiga fábrica <strong>de</strong> carrocerías.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME ANTIGA FÁBRICA DE CARROCERÍAS NUMERO 306<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.006 COORD Y<br />

4.830.082<br />

páx 127


LUGAR Avda. <strong>de</strong> Ramón Canosa<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Preto do porto e ó pé da praia <strong>de</strong> Celeiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

COFRARIA DE PESCADORES<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 385<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Nave ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio <strong>de</strong> planta cadrada composto <strong>de</strong> planta baixa, planta alta e planta baixo cuberta. Cuberta a catro augas.<br />

Cúpula en fachada frontal.<br />

Protección<br />

NOME COFRARIA DE PESCADORES NUMERO 385<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.440 COORD Y<br />

4.837.385<br />

páx 128


LUGAR Rúa Lavan<strong>de</strong>iras<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Rúa Lavan<strong>de</strong>iras <strong>de</strong> frente a Rúa Lavan<strong>de</strong>ira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

FÁBRICA SALGAZÓN - FAMILIA ALONSO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 386<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Nave ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio <strong>de</strong> planta cadrada composto <strong>de</strong> planta baixa, dúas plantas altas e planta baixo cuberta. Cuberta a dúas<br />

augas vertendo hacia fachadas principal e posterior. Anexas naves do mesmo estilo arquitectónico do edificio<br />

principal.<br />

Protección<br />

NOME FÁBRICA SALGAZÓN - FAMILIA ALONSO NUMERO 386<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.589 COORD Y<br />

4.837.289<br />

páx 129


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

O pazo da Trabe está formado polo conxunto <strong>de</strong><br />

o pazo, a capela, o hórreo e o cruceiro, atópase<br />

moi preto da escola <strong>de</strong> Santa Rita.<br />

PAZO DA TRABE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 336<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Pazo ÉPOCA século.XV<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

É unha casa señorial <strong>de</strong> pedra, cun escudo na fachada principal.<br />

Protección<br />

NOME PAZO DA TRABE NUMERO 336<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.893 COORD Y<br />

4.832.219<br />

páx 130


LUGAR COVAS<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-862 en dirección a Vicedo á<br />

marxe esquerda <strong>de</strong> frente ó final da praia <strong>de</strong><br />

Covas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas<br />

<strong>de</strong> diferentes alturas e tipoloxías.<br />

PAZO DE GRALLAL CON CAPELA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 373<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Pazo ÉPOCA século.XVI<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificado por un capitán da Infantería Española, <strong>de</strong> orixe inglés en 1597. O edificio ten forma rectangular con dúas<br />

portas con reminiscencias do gótico isabelino. Na parte superior dos muros hai dous escudos. Parte da cuberta é <strong>de</strong><br />

tella e parte <strong>de</strong> laxe.<br />

Protección<br />

NOME PAZO DE GRALLAL CON CAPELA NUMERO 373<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 05<br />

COORD X 611.958 COORD Y<br />

4.836.588<br />

páx 131


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR MISERICORDIA<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

LU-862 tras pasar a Ponte da Misericordia en<br />

dirección a Covas a esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> viviendas e<br />

dalgún edificio <strong>de</strong> similar interés.<br />

PAZO DA MISERICORDIA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 401<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Pazo ÉPOCA século.XVII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Pazo con Capela chamada do Ecce Homo que foi fundada no ano 1603 e sufriu varias remo<strong>de</strong>lacións posteriores.<br />

Estilo renacemento. Escudo frontal.<br />

Coor<strong>de</strong>nadas Capela Ecce Homo: (612849;4835789) (BLOQUE nª 234)<br />

Protección<br />

NOME PAZO DA MISERICORDIA NUMERO 401<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 612.835 COORD Y<br />

4.835.801<br />

páx 132


LUGAR BARALLA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada CP-6608, ó<br />

chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Insua, xiramos á esquerda<br />

por unha pista que vai cara o núcleo <strong>de</strong> Baralla.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Preto do núcleo <strong>de</strong> Baralla, sobre o río Galdo.<br />

PONTE DE GALDO<br />

Localización<br />

NUMERO 255<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Ponte ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Ponte <strong>de</strong> pedra con dous arcos sobre o río Galdo.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME PONTE DE GALDO NUMERO 255<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.643 COORD Y<br />

4.831.776<br />

páx 133


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VASOIRAL (O)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, ó<br />

pasar o río Loureiro xiramos á esquerda pasando<br />

polo núcleo <strong>de</strong> Chaos.<br />

Unha vez pasado dito núcleo, uns metros máis<br />

adiante atopamos a ponte á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase sobre o río Loureiro no núcleo <strong>de</strong> O<br />

Vasoiral.<br />

PONTE DE VASOIRAL<br />

Localización<br />

NUMERO 256<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Ponte ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Ponte <strong>de</strong> sillería<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME PONTE DE VASOIRAL NUMERO 256<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.540 COORD Y<br />

4.830.376<br />

páx 134


LUGAR LANDROVE<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540, ó chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Ponte seguimos pola estrada LU-161<br />

ata chegar ó primeiro camiño que se mete entre<br />

unhas casas á <strong>de</strong>reita.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase sobre o río Landro no núcleo <strong>de</strong> A Ponte.<br />

PONTE VELLA DE LANDROVE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 552<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Ponte ÉPOCA século.XV<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Ponte <strong>de</strong> sillería e mampostería do século XV cunha bóveda oxival e outra rebaixada.<br />

Protección<br />

NOME PONTE VELLA DE LANDROVE NUMERO 552<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.056 COORD Y<br />

4.832.176<br />

páx 135


LUGAR LANDROVE<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540, ó chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Ponte.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase sobre o río Landro no núcleo <strong>de</strong> A Ponte.<br />

PONTE GRANDE DE LANDROVE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 553<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Ponte ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Ponte <strong>de</strong> sillería do século XIX con arcos rebaixados. Ensanchado cunha lousa <strong>de</strong> formigón.<br />

Protección<br />

NOME PONTE GRANDE DE LANDROVE NUMERO 553<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.958 COORD Y<br />

4.832.249<br />

páx 136


LUGAR COVAS<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-862 en dirección a Vicedo á<br />

marxe esquerda no final da praia <strong>de</strong> Covas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Praia <strong>de</strong> Covas.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

PONTE CASTELOS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 574<br />

TIPOLOXIA Arq.civil - Ponte ÉPOCA<br />

CONSERVACION case <strong>de</strong>struido<br />

TITULARIDADE<br />

Acceso ó islote. En orixe dúas pontes <strong>de</strong> un vano apoiados sobre a rocha. Prácticamente <strong>de</strong>rruido.<br />

Protección<br />

NOME PONTE CASTELOS NUMERO 574<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 05<br />

COORD X 612.068 COORD Y<br />

4.836.700<br />

páx 137


LUGAR<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CASTELO DE SAN MARTIÑO<br />

Localización<br />

NUMERO 323<br />

TIPOLOXIA Arq.militar - Castelo ÉPOCA<br />

CONSERVACION <strong>de</strong>saparecido<br />

TITULARIDADE<br />

Desaparecido<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CASTELO DE SAN MARTIÑO NUMERO 323<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 138


LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161 en dirección sur, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-6502.<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Outeiro a no recinto do<br />

cemiterio municipal e preto da casa reitoral<br />

CAPELA DO CEMENTERIO DE CHAVÍN<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 202<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Capela <strong>de</strong> pedra situada no recinto do cemiterio parroquial.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DO CEMENTERIO DE CHAVÍN NUMERO 202<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.217 COORD Y<br />

4.829.723<br />

páx 139


LUGAR CALVOSO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-161 en dirección sur, no<br />

núcleo <strong>de</strong> Calvoso.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Calvoso, preto do Souto<br />

da Retorta.<br />

CAPELA DE CALVOSO<br />

Localización<br />

NUMERO 203<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Capela ro<strong>de</strong>ada por unha escola.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE CALVOSO NUMERO 203<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.026 COORD Y<br />

4.829.947<br />

páx 140


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

RESTOS DA CAPELA DE SAN CAETANO<br />

LUGAR<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

NUMERO 204<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION <strong>de</strong>saparecido<br />

TITULARIDADE<br />

Desaparecida<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME RESTOS DA CAPELA DE SAN CAETANO NUMERO 204<br />

INVENTARIO CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 141


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR PEDROSA<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6607 en dirección oeste, a<br />

altura do núcleo <strong>de</strong> Cora xiramos no primeiro<br />

camiño á esquerda cara o núcleo <strong>de</strong> Pedrosa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Preto do núcleo <strong>de</strong> Pedrosa<br />

CAPELA DE SAN XOSÉ DE PEDROSA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 207<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificada no s. XVIII e restaurada en 1950, <strong>de</strong> planta rectangular e espadaña nun só van. Retábulo barroco, típico da<br />

zona, da segunda meta<strong>de</strong> do s. XVIII<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SAN XOSÉ DE PEDROSA NUMERO 207<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.495 COORD Y<br />

4.830.946<br />

páx 142


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VALDEMIRÓS<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6607, xiramos á esquerda pola<br />

estrada municipal que vai cara o núcleo <strong>de</strong><br />

Val<strong>de</strong>rmirós, ó pasar dito núcleo xiramos no<br />

primeiro camiño á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

No núcleo <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>mirós, no recinto dunha casa<br />

señorial.<br />

CAPELA DE SANTO ANTONIO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 208<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION case <strong>de</strong>struido<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Sita no recinto dunha antiga propieda<strong>de</strong> amurallada con casa señorial, da que só fican os muros e un gran hórreo.<br />

Consérvanse da capela os muros laterais da nave, o arco triunfal <strong>de</strong> medio punto e a capela maior cuadrada,<br />

Cuberta con unha cupuliña vaída sobre nervos simulados.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SANTO ANTONIO NUMERO 208<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 614.169 COORD Y<br />

4.831.934<br />

páx 143


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CAPELA DE NASEIRO OU ERMIDA DOS MILAGROS<br />

LUGAR NASEIRO<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai<br />

ó Naseiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no campo do naseiro preto do río<br />

Landro.<br />

Localización<br />

NUMERO 209<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio mo<strong>de</strong>rno con pórtico dianteiro.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE NASEIRO OU ERMIDA DOS MILAGROS NUMERO 209<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.667 COORD Y<br />

4.830.834<br />

páx 144


LUGAR TOXEIRAS<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 a altura do núcleo <strong>de</strong><br />

Toxeiras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

Atópase pegado a estrad LU-540, no núcleo <strong>de</strong><br />

Toxeiras.<br />

CAPELA DE COPACAVANA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 211<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio mo<strong>de</strong>rno. A capela primitiva trasladouse a outro lugar da parroquia.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE COPACAVANA NUMERO 211<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 612.696 COORD Y<br />

4.831.313<br />

páx 145


LUGAR MONTE CASTELO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540, en dirección sur, unha vez<br />

pasado o núcleo <strong>de</strong> A Arredoada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por un camiño sen asfaltar que nos leva<br />

ó alto do monte.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na cima dun monte, nun rochedo que<br />

domina completamente o entorno.<br />

ERMIDA DO CASTELO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 212<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificio rectangular con sacristía adosada. Cuberta a dúas augas. Reedificouse en 1895. Retábulo do s. XIX.<br />

Protección<br />

NOME ERMIDA DO CASTELO NUMERO 212<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 611.977 COORD Y<br />

4.829.906<br />

páx 146


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrad provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

Atópase a carón da estrada CP-6602, fronte o<br />

pazo <strong>de</strong> Trabe.<br />

CAPELA DE REVELLÓN OU DE SAN ROQUE<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 213<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Adicada a San Roque. Planta rectangular con cuberta <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira a tres augas, muros <strong>de</strong> pedra, campanil <strong>de</strong><br />

granito ós pés e tellado <strong>de</strong> laxe. Esculturas <strong>de</strong> San Roque e outros santos, Século XVIII.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE REVELLÓN OU DE SAN ROQUE NUMERO 213<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.900 COORD Y<br />

4.832.195<br />

páx 147


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrada provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no interior da escola <strong>de</strong> Santa Rita.<br />

CAPELA DE SANTA RITA<br />

Localización<br />

NUMERO 214<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Capela situada no interior da escola <strong>de</strong> Santa Rita.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SANTA RITA NUMERO 214<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.833 COORD Y<br />

4.832.179<br />

páx 148


LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrada provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no recinto que pertence o pazo da<br />

Trabe.<br />

CAPELA DO PAZO DA TRABE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 215<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Planta rectangular con cuberta <strong>de</strong> lousa a dúas augas, muros <strong>de</strong> pedra.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DO PAZO DA TRABE NUMERO 215<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.926 COORD Y<br />

4.832.253<br />

páx 149


LUGAR SAN MARTIÑO<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> San Martiño.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase pegado a estrada CP-6608, no núcleo<br />

<strong>de</strong> San Martiño.<br />

CAPELA DE SAN MARTIÑO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 217<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

De planta rectangular con teito <strong>de</strong> voladizo diante da fachada, muros <strong>de</strong> pedra e tellado <strong>de</strong> laxe.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SAN MARTIÑO NUMERO 217<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.533 COORD Y<br />

4.832.131<br />

páx 150


LUGAR FEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrada provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> O Vilar.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón da estrada CP-6602, na parte<br />

sur do núcleo.<br />

CAPELA DE GUADALUPE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 218<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Planta rectangular con cuberta a tres augas, muros <strong>de</strong> laxe, pavimento <strong>de</strong> lajas, tribuna <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira á entrada,<br />

campanil dun só van.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE GUADALUPE NUMERO 218<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 610.702 COORD Y<br />

4.831.724<br />

páx 151


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CAPELA DE ABELLEIRA OU NOSA SEÑORA DE BELEN<br />

LUGAR ABELLEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrada provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Abelleira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Abelleira a<br />

carón da estrada CP-6602<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 219<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Segundo a tradición oral no sitio da ermita existiu antigamente unha sinagoga para os xu<strong>de</strong>os aquí afincados. O<br />

edificio actual é relativamente mo<strong>de</strong>rno, <strong>de</strong> planta rectangular, cuberta a tres augas e campanil na fachada.<br />

Retábulo neoclásico.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE ABELLEIRA OU NOSA SEÑORA DE BELEN NUMERO 219<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 610.070 COORD Y<br />

4.830.418<br />

páx 152


LUGAR SAN MIGUEL<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6602, ó chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Fornela, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada municipal que vai cara ó núcleo <strong>de</strong> San<br />

Miguel<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó sur do núcleo <strong>de</strong> San Miguel.<br />

CAPELA DE SAN MIGUEL<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 220<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

O edificio actual data do ano 1918. Planta rectangular con cuberta a tres augas e campanil frontal.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SAN MIGUEL NUMERO 220<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 609.406 COORD Y<br />

4.830.356<br />

páx 153


LUGAR ESTACADA<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Estrada LU-862 dirección <strong>Viveiro</strong>-Covas torcemos<br />

a esquerda cara a zona da Ameixoa na isleta<br />

que marca o Pq 0. Cruzamos por baixo da vía<br />

do tren ata chegar á capela.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> construcción recente.<br />

CAPELA DA AMEIXOA<br />

Localización<br />

NUMERO 222<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION case <strong>de</strong>struido<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Capela <strong>de</strong> construcción recente.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DA AMEIXOA NUMERO 222<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 612.552 COORD Y<br />

4.835.430<br />

páx 154


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CAPELA DO PAZO DE GRALLAL Nª SRA CONCEPCIÓN<br />

LUGAR COVAS<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-862 en dirección a Vicedo á<br />

marxe esquerda <strong>de</strong> frente ó final da praia <strong>de</strong><br />

Covas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas<br />

<strong>de</strong> diferentes alturas e tipoloxías.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 223<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

A capela foi reconstruída en 1867 e ten unha pequena espadana na fachada.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DO PAZO DE GRALLAL Nª SRA CONCEPCIÓ NUMERO 223<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 05<br />

COORD X 611.971 COORD Y<br />

4.836.604<br />

páx 155


LUGAR Rúa Gran<strong>de</strong>, 24<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Rúa Gran<strong>de</strong> preto do porto.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Típico barrio <strong>de</strong> pescadores con casas<br />

balconadas <strong>de</strong> pedra e solanas.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CAPELA DE SANTA ANA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 227<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Foi capela do antigo Hospital <strong>de</strong> Peregrinos. Ten planta rectangular, pavimento <strong>de</strong> laxe. Retábulo renacentista <strong>de</strong><br />

dous corpos.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SANTA ANA NUMERO 227<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.537 COORD Y<br />

4.837.398<br />

páx 156


LUGAR CARREIRA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6611 en dirección<br />

leste, o chegar ó núcleo <strong>de</strong> Vilar xiramos á<br />

esquerda pola estrada municipal que nos leva ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Carreira<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha zona alta ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> eucaliptos.<br />

CAPELA DE SAN MARTIÑO<br />

Localización<br />

NUMERO 230<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Retábulo popular con talla <strong>de</strong> S. Martín do s. XVIII.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SAN MARTIÑO NUMERO 230<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 614.976 COORD Y<br />

4.833.368<br />

páx 157


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR SAN ROQUE<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6613 ata o final<br />

chégase a cima do monte San Roque que e<br />

don<strong>de</strong> se atopa a capela.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na cima do monte San Roque.<br />

CAPELA DE SAN ROQUE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 235<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Restaurada en 1963, Consta <strong>de</strong> nave rectangular e un pequeno edificio xunto ao muro esquerdo no que habitaba o<br />

santeiro. Arco triunfal <strong>de</strong> forma carpanel.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DE SAN ROQUE NUMERO 235<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 614.652 COORD Y<br />

4.835.733<br />

páx 158


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CAPELA DA VIRXE DOS REMEDIOS OU DA SARNA<br />

LUGAR CAPILLA<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos á <strong>de</strong>reita e atopamos o lugar <strong>de</strong><br />

A Capela.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no lugar <strong>de</strong> A Capela preto do Castro<br />

<strong>de</strong> Casón.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 236<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Capela ÉPOCA século.XVI<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Fundada no s.XVI. Ten forma rectangular, arco adintelado na porta. Espadaña dun só van.<br />

Protección<br />

NOME CAPELA DA VIRXE DOS REMEDIOS OU DA SARNA NUMERO 236<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 616.277 COORD Y<br />

4.832.333<br />

páx 159


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CONVENTO DAS NAIS DOMINICAS DE NOSA SRA DE VALDEFLORES<br />

LUGAR XUNQUEIRA<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Estrada LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> a esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas<br />

<strong>de</strong> diferentes alturas e tipoloxías.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 232<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Convento ÉPOCA século.XIV<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

O templo é <strong>de</strong> estilo gótico <strong>de</strong> finais do s. XIV, moi refeito no século XVIII e restaurado recentemente.<br />

Protección<br />

NOME CONVENTO DAS NAIS DOMINICAS DE NOSA SRA DE NUMERO 232<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 613.093 COORD Y<br />

4.834.682<br />

páx 160


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

IGREXA DE BOIMENTE<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, a altura do<br />

núcleo <strong>de</strong> Boimente en dirección norte, xiramos<br />

no primeiro cruce á esquerda seguindo pola<br />

estrada municipal ata chegar ó nucleo <strong>de</strong> A<br />

Igrexa don<strong>de</strong> se atopa a igrexa <strong>de</strong> Boimente.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón do cemiterio municipal <strong>de</strong><br />

Boimente e da casa reitoral.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 200<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XVI<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Os comezos da parroquia fixanse no ano 862. O templo foi construído no s.XVI e últimamente en 1925. Consta <strong>de</strong><br />

nave, cruceiro, capela maior e dúas sacristías aos lados <strong>de</strong> ésta. A fachada principal, totalmente refeita, ten porta <strong>de</strong><br />

arco escarzano e torre encima coroada con cupuliña. Dúas portas en ambos brazos do cruceiro. Nave con<br />

contrafortes. Retábulos maior <strong>de</strong>reito e esquerdo do cruceiro <strong>de</strong> estilo rococó.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE BOIMENTE NUMERO 200<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.678 COORD Y<br />

4.828.281<br />

páx 161


LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161 en dirección sur, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-6502.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Outeiro a carón do<br />

cemiterio municipal e da casa reitoral<br />

IGREXA DE CHAVIN<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 201<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XVII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Construida no s.XVII e reformada nos s. XVIII e XIX. Consta dunha nave central e dúas capelas laterais. Dúas sacristías<br />

aos extremos da capela maior. É característico <strong>de</strong>sta igrexa un pórtico sostido por pilastras que ro<strong>de</strong>a o templo en<br />

todo o contorno da nave.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE CHAVIN NUMERO 201<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.233 COORD Y<br />

4.829.701<br />

páx 162


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR VALCARRIA<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada provincial CP-6607, cara o núcleo<br />

<strong>de</strong> A Corredoira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

No núcleo <strong>de</strong> A Corredoira, a carón do cemiterio<br />

municipal.<br />

IGREXA DE VALCARRIA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 205<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XVII<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Construida a finais do s. XVII sobre outra anterior. Consta <strong>de</strong> nave, cruceiro, sacristía <strong>de</strong>trás, con reconstrucións e<br />

recomposicións sucesivas. Retábulo maior, necoclásico, repintado con un só corpo. Retábulo <strong>de</strong>reito, barroco <strong>de</strong><br />

finais do S.XVIII. Outros tres retábulos necoclásicos, un <strong>de</strong>les <strong>de</strong> finais do s. XIX.<br />

Dous cruceiros: un <strong>de</strong> 1888 <strong>de</strong>trás do presbiterio: outro <strong>de</strong> 1894 na fachada.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE VALCARRIA NUMERO 205<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.505 COORD Y<br />

4.830.775<br />

páx 163


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161 en dirección sur, xiramos á<br />

esquerda pola estrada provincial CP-6607, ata<br />

chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Igrexa<br />

IGREXA DE SAN PEDRO DE VIVEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 206<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.X<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Igrexa románica do século X. Declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional. Nave rectangular con portas en<br />

dous frontes, ábsi<strong>de</strong> <strong>de</strong> tramo recto e cabeceira semicircular. Cara o s.XVI engadíronse unha nave lateral no lado<br />

Norte e a sacristía no sur.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE SAN PEDRO DE VIVEIRO NUMERO 206<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.029 COORD Y<br />

4.831.359<br />

páx 164


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 en dirección norte, ó chegar<br />

a altura do núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Pedrouzos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo a carón do<br />

cemiterio municipal<br />

IGREXA DE LANDROVE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 210<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XVII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Sufriu diversas restauracións nos s. XVII e XIX. É <strong>de</strong> nave rectangular e conserva restos do seu pasado románico na súa<br />

portada e o arco lixeiramente apontado do interior. A bóveda é tamén rectangular e o arco <strong>de</strong> ingreso <strong>de</strong> medio<br />

punto. Polo lado <strong>de</strong>reito adosouse á nave unha capela, á que se acce<strong>de</strong> por un arco <strong>de</strong> medio punto sobre pilastras.<br />

A techumbre é <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira e barrotiño con tellado <strong>de</strong> laxe. Posee varios retábulos, o mais antigo do século XVIII. Son<br />

interesantes a cruz parroquial <strong>de</strong> prata, con alma <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, datada en 1679 e o cruceiro do adro.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE LANDROVE NUMERO 210<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.967 COORD Y<br />

4.831.743<br />

páx 165


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na praza no centro do núcleo<br />

IGREXA DE GALDO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 216<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edifício construído no o século XVIII pero moi modificado no primeiro tercio do s. XIX e retoques en época recente.<br />

Consta <strong>de</strong> tres naves separadas por arcos <strong>de</strong> medio punto que apoian en piares <strong>de</strong> planta rectangular, cada un<br />

<strong>de</strong>les con tres tramos. O cruceiro ten a mesma lonxitu<strong>de</strong> que o ancho das naves lonxitudinais. na parte central do<br />

cruceiro bóveda nervada que arrinca <strong>de</strong> modillóns nos ángulos. Presbiterio con bóveda nervada.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE GALDO NUMERO 216<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.982 COORD Y<br />

4.831.965<br />

páx 166


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6601 en dirección sur<br />

ata atopar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no sur do núcleo, a carón do cemiterio<br />

parroquial e da casa reitoral<br />

IGREXA DE VIEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 221<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Construido no ano 1900 no sitio que ocupaba a capela <strong>de</strong> San Cipriano, advocación que pasou a ser titular do novo<br />

templo.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE VIEIRO NUMERO 221<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 611.804 COORD Y<br />

4.834.185<br />

páx 167


LUGAR COVAS<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-862 collendo á <strong>de</strong>reita<br />

pola travesía da Iglesia.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbano ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas<br />

<strong>de</strong> diferentes alturas e tipoloxías.<br />

IGREXA DE COVAS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 224<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Nave única con dúas capelas laterais, arco triunfal, presbiterio e sacristía <strong>de</strong>trás. En todo o muro <strong>de</strong>reito da nave un<br />

pórtico sostido por pilastras <strong>de</strong> pedra con pavimento <strong>de</strong> lousas <strong>de</strong> granito. Fachada principal con arco adintelado<br />

coa data 1829, encima espadana con dous corpos e tres vans. Retábulo maior barroco da segunda meta<strong>de</strong> s. XVIII.<br />

Outros retábulos laterales.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE COVAS NUMERO 224<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 05<br />

COORD X 611.878 COORD Y<br />

4.836.897<br />

páx 168


LUGAR FARO<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> costas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada provincial CP-2610 cara ó<br />

norte, en dirección ó núcleo <strong>de</strong> Faro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase ó principio do núcleo a carón do<br />

cemiterio parroquial.<br />

IGREXA DE FARO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 225<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XVI<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Capela dunha soa nave do século XVI, reedificada no XVIII. Capela maior con cuberta a catro augas con arco<br />

triunfal <strong>de</strong> medio punto. Fachada principal con arco <strong>de</strong> medio punto e espadaña lateral dun só corpo con un van<br />

rematado con frontón, bolas e cruz <strong>de</strong> pedra. Fontalmente pórtico rústico coberto con dúas entradas laterais.<br />

Retábulo maior neoclásico popular <strong>de</strong> dous corpos,<br />

Outro retábulo barroco popular <strong>de</strong> dous corpos <strong>de</strong> finais do s. XVII.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE FARO NUMERO 225<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 614.520 COORD Y<br />

4.840.036<br />

páx 169


LUGAR Rúa Gran<strong>de</strong><br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Rúa Gran<strong>de</strong> esquina coa rúa Rego da Fonte.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> vivendas<br />

<strong>de</strong> diferentes alturas e tipoloxías.<br />

IGREXA DE CELEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 228<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Inaugurada en 1972 con gran<strong>de</strong>s vidreiras ao cemento con símbolos relixiosos.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE CELEIRO NUMERO 228<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.853 COORD Y<br />

4.837.367<br />

páx 170


LUGAR<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

IGREXA ANTIGA DE CELEIRO<br />

Localización<br />

NUMERO 229<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizada<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME IGREXA ANTIGA DE CELEIRO NUMERO 229<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X 615.007 COORD Y<br />

4.833.528<br />

páx 171


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección norte,<br />

ó pasar xusto o centro sociocultural <strong>de</strong> Magazos,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada CP-6611, xirando<br />

<strong>de</strong> novo á <strong>de</strong>reita no primeiro cruce que vai<br />

cara o nucleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo preto da casa<br />

reitoral<br />

IGREXA DE MAGAZOS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 231<br />

TIPOLOXIA Arq.relixiosa - Igrexa ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

De planta <strong>de</strong> cruz latina, con arco triunfal <strong>de</strong> medio punto, foi profundamente modificada no s.XVIII e no actual. Nos<br />

seus muros percibense vestíxios dunha sinxelísima construcción gótica do s.XV. Conserva no seu interior un retábulo<br />

mo<strong>de</strong>rno, <strong>de</strong> imitación plateresca e <strong>de</strong> taller compostelano.<br />

Protección<br />

NOME IGREXA DE MAGAZOS NUMERO 231<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.106 COORD Y<br />

4.833.376<br />

páx 172


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR A Xunqueira<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> a<br />

esquerda pola Rúa Camiño Real Xunqueira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán con edificacións tradicionais na súa<br />

maioría.<br />

BARRIO DA XUNQUEIRA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 388<br />

TIPOLOXIA Conxunto Urbano ÉPOCA século.XIX-XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificacións <strong>de</strong> tipo tradicional. Fachadas <strong>de</strong> pedra e cubertas <strong>de</strong> lousa.<br />

Protección<br />

NOME BARRIO DA XUNQUEIRA NUMERO 388<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 613.140 COORD Y<br />

4.834.562<br />

páx 173


C a t á<br />

l o g o ( 2 <strong>de</strong> e 3)<br />

A p r o b a c i ó n<br />

A b r i l 2 0 1 1<br />

i n i c i a l


t ea<br />

planes y proyectos<br />

CATÁLOGO (2 <strong>de</strong> 3)<br />

DIRECTOR EQUIPO REDACTOR:<br />

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ<br />

Arquitecto<br />

EQUIPO REDACTOR:<br />

MANUEL ÁNGEL LÓPEZ REAL<br />

Enxeñeiro <strong>de</strong> Edificación - Arquitecto Técnico<br />

BELINDA YEPES JIMÉNEZ<br />

Enxeñeira <strong>de</strong> Montes<br />

MANUEL CAMPO DÍAZ<br />

Enxeñeiro <strong>de</strong> Camiños Canles e Portos<br />

FERNANDO POUSADA GARCÍA<br />

Arquitecto<br />

VERÓNICA MARTÍNEZ VÁZQUEZ<br />

Arquitecta<br />

JOSÉ ANTONIO MAIRA MÉNDEZ<br />

Enxeñeiro Agrónomo<br />

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ<br />

Licenciada en Dereito<br />

Catálogo<br />

Aprobación inicial<br />

Páxina 1


<strong>PATRIMONIO</strong> CONXUNTOS HISTORICOS<br />

TIPOLOXÍA<br />

Núcleo Rural<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

253 BARRIO DA PONTE 174<br />

254 BARRIO DE REGO DO GOLPE 175<br />

258 NUCLEO DA ALDEA 176<br />

371 POBOADO DA SILVAROSA 177


<strong>PATRIMONIO</strong> ETNOGRAFICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Cons.popular - Cruceiro<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

500 CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA 178<br />

501 CRUZ DO CEMITERIO 179<br />

502 CRUZ DA IGREXA OU DE CHAO 180<br />

503 CRUZ DE FEBREIRO 181<br />

504 CRUZ DE ABUÍN 182<br />

505 CRUCEIRO EN LAMAS 183<br />

506 CRUZ DE AS CABANAS 184<br />

507 CRUCEIRO DE MORGADE 185<br />

509 CRUZ DE CELEIRO 186<br />

512 CRISTO DA PONTE OU CRISTO DE PALMEIRO 187<br />

513 CRUCEIRO DE TRASVIVEIRO 188<br />

514 CRISTO DE MARCOS OU CALVOSO 189<br />

515 CRISTO DA CALEIRA 190<br />

516 CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE CHAVIN 191<br />

519 CRUZ DE REGO DE BURGO 192<br />

520 CRISTO DE A TORRE 193<br />

521 CRUZ DE RIBAS 194<br />

522 CRISTO DE AGUIEIRA 195<br />

523 CRUZ DOS MUÍÑOS 196<br />

526 CRUCEIRO DO OUTEIRO 197<br />

527 CRUZ DO OUTEIRO OU DE RAMON CAO 198<br />

528 CRUZ DE FORXAN 199<br />

529 CRUCEIRO DA ESCOLA DE VALCARRIA OU DA CORREDOIRA 200<br />

530 CRISTO DO ADRO DA IGREXA DE SAN ESTEVO DE VALCARRIA 201<br />

531 CRISTO DOS VECIÑOS 202<br />

532 CRUZ DO MARIÑAO 203<br />

539 CRISTO DO MURÉS OU DE AURÁ 204<br />

540 CRUCEIRO NO ADRO DA IGREXA DE SAN PEDRO DE VIVEIRO 205<br />

541 CRUZ DO CEMITERIO 206<br />

542 CRUCEIRO DE NASEIRO (CAMPO DE NASEIRO) 207<br />

544 CRUZ DO POUSADOIRO 208


<strong>PATRIMONIO</strong> ETNOGRAFICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

546 CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE LANDROVE 209<br />

547 CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE LANDROVE 210<br />

549 CRUCEIRO DE LANDROVE NO BARRIO DO CRISTO 211<br />

550 CRUZ DO PORTOCIÑO DE ARRIBA 212<br />

551 CRUZ DE SAN MARTÍN DE CASTELO 213<br />

556 CRUZ DOS CIGARROS EN DEVESA 214<br />

557 CRUCEIRO DA ABELLEIRA 215<br />

560 CRUZ DE BARALLA 216<br />

561 CRUZ DE MARÍA PAN 217<br />

563 CALVARIO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE GALDO 218<br />

564 CRUZ DO CEMITERIO DE SANTA MARIA DE GALDO 219<br />

565 CRISTO DE SAN ROQUE OU DE TRABE DE ARRIBA 220<br />

570 CRUZ DE CAL DO SAPO 221<br />

571 CRUZ DA PAXÓN 222<br />

576 CRUZ DA CORUXA OU DAS MENTIRAS 223<br />

577 CRUZ DO CARRIL 224<br />

582 CRUCEIRO DE SAN XOÁN 225<br />

583 CRUZ DA PARDIÑEIRA 226<br />

597 CRUCEIRO DE ATALAIA 227<br />

598 CRUCEIRO DO CHAO 228<br />

599 CRUZ DO OUTEIRO 229<br />

601 CRUZ DA REITORAL EN MAGAZOS 230<br />

602 CRUZ DA ROSA 231<br />

603 CRUZ DO VILAR 232<br />

607 CRUZ DE MOISÉS 233<br />

608 CRUCEIRO JUSTO MOIRÓN 234<br />

609 CRISTO DA PONTE VELLA 235<br />

610 CRISTO DA XUNQUEIRA 236<br />

611 CRUCEIRO DO BARRIO DE PÉNXAMO EN SAN LÁZARO 237<br />

613 CRUCEIRO DE SAN ROQUE 238<br />

614 CRUZ NO MONTE DE SAN ROQUE 239<br />

889 CRUCEIRO DO PAZO EN TRABE DE ARRIBA 240<br />

893 CRUZ DO CRUCE DE MORGADE 241


<strong>PATRIMONIO</strong> ETNOGRAFICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

894 CRUZ DE A ROZADA 242<br />

895 CRUZ DE ESCOURIDO 243<br />

897 CRUCEIRO DA FONTECOVA (CAPELA DA SARNA) 244


<strong>PATRIMONIO</strong> ETNOGRAFICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

Cons.popular - Fonte-Lavadoiro<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

567 FONTE DE SAN MIGUEL 245<br />

715 FONTE DE MORGADE 246<br />

716 FONTE DAS CABANAS, CON LAVADOIRO 247<br />

717 FONTE DA IGREXA 248<br />

719 FONTE-LAVADOIRO EN SANTO ANDR 249<br />

720 FONTE PENOUCO, CON LAVADOIRO 250<br />

721 FONTE CELEIRO 251<br />

722 FONTE FONDAIA 252<br />

723 FONTE REBOIRAS 253<br />

725 FONTE GALIÑEIRO 254<br />

728 FONTE DAS LAMAS, CON LAVADOIRO 255<br />

729 FONTE DE ABUÍN 256<br />

730 FONTE DE RAMOS 257<br />

732 FONTE DAS ROZADAS 258<br />

733 FONTE DE TERCERAS 259<br />

734 FONTE DA PURÍSIMA 260<br />

735 FONTE DE SAN JUAN 261<br />

736 FONTE VIRXE DO CARMEN 262<br />

737 FONTE DA COVA CAIDA 263<br />

738 FONTE DO REGO DA FONTE 264<br />

739 FONTE DA RÚA GRANDE 265<br />

741 FONTE IGREXA VELLA 266<br />

742 LAVADOIRO DE LAVANDEIRAS 267<br />

743 LAVADOIRO DE CANGAS 268<br />

744 FONTE XARDÍNS LAVANDEIRAS 269<br />

745 FONTE DE TRASVIVEIRO 270<br />

746 FONTE DE CHAOS 271<br />

748 FONTE DO REGO 272<br />

749 FONTE DE SAN XOSÉ 273<br />

751 FONTE DE NOGARIDO 274<br />

752 FONTE DA ESCORA CON LAVADOIRO 275


<strong>PATRIMONIO</strong> ETNOGRAFICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

753 FONTE DE RIAÑO CON LAVADOIRO 276<br />

754 FONTE LOMBO CON LAVADOIRO 277<br />

757 FONTE ENTRADA SOUTO DA RETORTA 278<br />

758 FONTE PARQUE PERNAS PEÓN 279<br />

759 FONTE CANTARRANA 280<br />

760 FONTE SUASBARRAS 281<br />

761 FONTE DO PEDREGAL 282<br />

762 FONTE EN NOGARIDO 283<br />

763 FONTE DE SAN XOSÉ 284<br />

764 FONTE DA IGREXA 285<br />

765 FONTE ESCOURIDO 286<br />

767 FONTE DO SOUTO 287<br />

768 FONTE DE RÁBADE 288<br />

769 FONTE DE CARRACEDO 289<br />

771 FONTE DO PREGUÍN 290<br />

772 FONTE FONTEVELLA CON LAVADOIRO 291<br />

774 FONTE DO CONDE CON LAVADOIRO 292<br />

775 FONTE DE FARO 293<br />

776 FONTE DE AGUADOCE CON LAVADOIRO 294<br />

777 FONTE DOS PAXARIÑOS CON LAVADOIRO 295<br />

778 LAVADOIRO DE FRANCISCO DE REGO 296<br />

779 FONTE DA PERGUIZA 297<br />

780 FONTE DO BURGO CON LAVADOIRO 298<br />

781 FONTE DO OBISPO 299<br />

782 FONTE DA PARRAGUESA 300<br />

783 FONTE DA TRAVE CON LAVADOIRO 301<br />

785 FONTE DO PRADO 302<br />

786 FONTE DA FEIRA 303<br />

787 FONTE MANANTIAL DO CACHÓN 304<br />

788 FONTE DOS GOLPES 305<br />

789 FONTE PETEIRA 306<br />

790 FONTE DE SAN XILLAO 307<br />

792 FONTE DA IGREXA 308


<strong>PATRIMONIO</strong> ETNOGRAFICO<br />

TIPOLOXÍA<br />

NUM. NOME<br />

páx.<br />

794 FONTE DA BARALLA 309<br />

795 LAVADOIRO DE SAN MIGUEL 310<br />

797 LAVADOIRO DOS MONTEIROS 311<br />

798 LAVADOIRO REGO DE CASTRO 312<br />

799 LAVADOIRO DO BATÁN 313<br />

800 LAVADOIRO DE CATAROU 314<br />

801 FONTE DA PONTE 315<br />

802 FONTE CEMITERIO PARROQUIAL 316<br />

803 FONTE DO BARRIO 317<br />

806 FONTE DA VOZ 318<br />

807 FONTE DO BISPO 319<br />

808 FONTE DOS CANTAROS 320<br />

809 NOVA FONTE DA PONTE 321<br />

810 FONTE EN MAGAZOS (DE SANTA ANA) 322<br />

811 FONTE DO OUTEIRO CON LAVADOIRO 323<br />

813 FONTE DA PEDREIRA 324<br />

814 FONTE DA IGREXA 325<br />

815 FONTE DE PRADO CON LAVADOIRO 326<br />

816 FONTE RÍO PEDROSO 327<br />

817 FONTE DA ROSA 328<br />

819 FONTE DA CARREIRA 329<br />

821 LAVADOIRO DE SANTA ANA 330<br />

824 FONTE DO OUTEIRO 331<br />

825 FONTE DE FORXÁN CON LAVADOIRO 332<br />

826 FONTE DE SUASBARRAS 333<br />

827 FONTE DO CASTAÑAL 334<br />

828 FONTE DE AROI 335<br />

829 FONTE DO XUNCAL 336<br />

831 FONTE DO PORTO DO RÍO CON LAVADOIRO 337<br />

832 FONTE DA TANECA 338<br />

833 FONTE POO DARRIBA 339<br />

835 FONTE DA ESTIVADA 340<br />

836 FONTE DE VILAMEÁ 341


LUGAR PONTE (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no cruce coa LU-161.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Forma o núcleo <strong>de</strong> A Ponte, situado á beira do río<br />

Landro.<br />

BARRIO DA PONTE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 253<br />

TIPOLOXIA Núcleo Rural ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificacións <strong>de</strong> tipo tradicional. Fachadas <strong>de</strong> pedra e cubertas <strong>de</strong> lousa.<br />

Protección<br />

NOME BARRIO DA PONTE NUMERO 253<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.261 COORD Y<br />

4.832.101<br />

páx 174


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR REGO DO GOLPE<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

antes <strong>de</strong> chegar a ponte nova do río Landro<br />

xiramos á esquerda pola estrada LU-161.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Forma o núcleo <strong>de</strong> Rego do Golpe, situado preto<br />

do río Landro.<br />

BARRIO DE REGO DO GOLPE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 254<br />

TIPOLOXIA Núcleo Rural ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificacións <strong>de</strong> tipo tradicional. Fachadas <strong>de</strong> pedra e cubertas <strong>de</strong> lousa.<br />

Protección<br />

NOME BARRIO DE REGO DO GOLPE NUMERO 254<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.387 COORD Y<br />

4.831.938<br />

páx 175


LUGAR ALDEA (A)<br />

PARROQUIA FARO (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6606 en dirección<br />

norte, antes <strong>de</strong> chegar ó nucleo <strong>de</strong> Castelo<br />

<strong>de</strong>sviámonos por unha pista á esquerda cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Al<strong>de</strong>a.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase preto do rego dos muíños.<br />

NUCLEO DA ALDEA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 258<br />

TIPOLOXIA Núcleo Rural ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Edificacións <strong>de</strong> tipo tradicional. Fachadas <strong>de</strong> pedra e cubertas <strong>de</strong> lousa.<br />

Protección<br />

NOME NUCLEO DA ALDEA NUMERO 258<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 03<br />

COORD X 615.208 COORD Y<br />

4.839.641<br />

páx 176


LUGAR SILVAROSA (A)<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6610 en dirección sur,<br />

antes <strong>de</strong> chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Vilar xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por unha pista que nos leva ó núcleo <strong>de</strong><br />

Silvarosa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha zona elevada ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong><br />

pastizais e árbores.<br />

POBOADO DA SILVAROSA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 371<br />

TIPOLOXIA Núcleo Rural ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Vivendas tradicionais <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> dúas alturas con cuberta <strong>de</strong> lousa a dúas augas.<br />

Protección<br />

NOME POBOADO DA SILVAROSA NUMERO 371<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio arquitectónico. P-2 Parcial<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio arquitectónico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 609.728 COORD Y<br />

4.834.565<br />

páx 177


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, a altura do<br />

núcleo <strong>de</strong> Boimente en dirección norte, xiramos<br />

no primeiro cruce á esquerda seguindo pola<br />

estrada municipal ata chegar ó nucleo <strong>de</strong> A<br />

Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no adro da igrexa parroquial xunto co<br />

cemiterio e a casa reitoral<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 500<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruceiro sobre tres bancadas, base cúbica e pirámi<strong>de</strong> truncada ornamentada con greca floral. Base con inscricións.<br />

Fuste octogonal con símbolos da paixón <strong>de</strong> Jesucristo. No remate diversos motivos xeométricos. Capitel con volutas e<br />

querubíns. Cruz <strong>de</strong> sección octogonal con remates en rosácea. Anverso figura <strong>de</strong> Cristo.<br />

Reverso Pieda<strong>de</strong> con Virxe sostendo o fillo morto <strong>de</strong> pequeño tamaño.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA NUMERO 500<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.675 COORD Y<br />

4.828.291<br />

páx 178


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DO CEMITERIO<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, a altura do<br />

núcleo <strong>de</strong> Boimente en dirección norte, xiramos<br />

no primeiro cruce á esquerda seguindo pola<br />

estrada municipal ata chegar ó nucleo <strong>de</strong> A<br />

Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no portón da entrada do cemiterio<br />

municipal<br />

Localización<br />

NUMERO 501<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela sobre base cadrada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO CEMITERIO NUMERO 501<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.650 COORD Y<br />

4.828.288<br />

páx 179


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DA IGREXA OU DE CHAO<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, a altura do<br />

núcleo <strong>de</strong> Boimente en dirección norte, xiramos<br />

no primeiro cruce á esquerda seguindo pola<br />

estrada municipal ata chegar ó nucleo <strong>de</strong> A<br />

Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no cruce <strong>de</strong> camiños antes <strong>de</strong> chegar o<br />

núcleo da Igrexa.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 502<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XVII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruceiro sobre tres gradas cadradas e base troncopiramidal. Fuste cilíndrico. Os brazos e a cabeza da cruz forman<br />

hoxe unha soa peza tomada con cemento ó fuste, pero antigamente este cruceiro tiña un mecanismo que facia que<br />

os brazas da cruz xiraran. Na cabeceira, ó longo dos brazos e en parte do fuste da cruz aparece unha inscripción.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DA IGREXA OU DE CHAO NUMERO 502<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.749 COORD Y<br />

4.828.401<br />

páx 180


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DE FEBREIRO<br />

LUGAR ESPIÑO (O)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, antes do núcleo<br />

<strong>de</strong> Boimente, chegamos a un cruce e xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita seguindo pola estrada municipal que nos<br />

leva a Espiño.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Espiño, á beira da estrada<br />

municipal.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 503<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Érguese sobre unha bancada rectangular, base prismática con arestas biseladas. Columna tamén con arestas<br />

biseladas. Sobre unha peaña imaxe hierática da Virxe. Debaixo inscrición. Capitel moi sinxelo semella un ábaco. Cruz<br />

<strong>de</strong> sección cadrada con arestas biseladas e rematada en rosáceas. No anverso figura <strong>de</strong> Cristo crucificado moi<br />

estilizado, pés apoiados sobre caveira. Sen figura no reverso.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE FEBREIRO NUMERO 503<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.682 COORD Y<br />

4.828.654<br />

páx 181


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DE ABUÍN<br />

LUGAR FONTAO<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-161 cara o sur, chegamos<br />

a un cruce á <strong>de</strong>reita que vai cara o núcleo <strong>de</strong><br />

Fontao.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-161.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 504<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Gran<strong>de</strong> cruz <strong>de</strong> cantería, <strong>de</strong> 1,64 cm. <strong>de</strong> altura, con arestas rebaixadas, sobre un bloque <strong>de</strong> pedra irregular. Inscrición<br />

nos brazos da cruz.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE ABUÍN NUMERO 504<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.867 COORD Y<br />

4.827.366<br />

páx 182


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO EN LAMAS<br />

LUGAR LAMAS<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar o cruce do núcleo <strong>de</strong> Fontao,<br />

xiramos a <strong>de</strong>reita no seguinte <strong>de</strong>svío por unha<br />

pista que nos leva a Lamas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase en Lamas, pegado a un muro <strong>de</strong> pedra.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 505<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Bancada toncopiramidal con inscrición. Fuste cuadrangular con imaxe <strong>de</strong> Virxe Dolorosa sobre peana. Capitel <strong>de</strong><br />

forma cúbica ornamentado con volutas, querubín na cara frontal.<br />

Na actualida<strong>de</strong> carece <strong>de</strong> cruz.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO EN LAMAS NUMERO 505<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.640 COORD Y<br />

4.826.893<br />

páx 183


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DE AS CABANAS<br />

LUGAR CABANAS (AS)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6502 en dirección sur, ó cruzar o<br />

rego <strong>de</strong> Cobelo, xiramos por unha pista á<br />

esquerda que vai cara o núcleo <strong>de</strong> Morga<strong>de</strong>, ó<br />

pasar dito núcleo xiramos no seguinte cruce á<br />

<strong>de</strong>reita dirixíndonos cara As Cabanas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nun cruce <strong>de</strong> pistas pouco antes <strong>de</strong><br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> As Cabanas.<br />

Localización<br />

NUMERO 506<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela sen base<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE AS CABANAS NUMERO 506<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 614.239 COORD Y<br />

4.827.474<br />

páx 184


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DE MORGADE<br />

LUGAR MORGADE<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6502 en dirección sur, ó cruzar o<br />

rego <strong>de</strong> Cobelo, xiramos por unha pista á<br />

esquerda que vai cara o núcleo <strong>de</strong> Morga<strong>de</strong>.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase xunto a un hórreo no núcleo <strong>de</strong><br />

Morga<strong>de</strong>.<br />

Localización<br />

NUMERO 507<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz labrada sobre base <strong>de</strong> formigón<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DE MORGADE NUMERO 507<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 614.474 COORD Y<br />

4.827.988<br />

páx 185


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DE CELEIRO<br />

LUGAR CELEIRO<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, ó<br />

pasar o núcleo <strong>de</strong> O Penouco, xiramos no<br />

seguinte cruce á <strong>de</strong>reita que nos leva cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> O Celeiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase sobre un muro no centro do núcleo <strong>de</strong> O<br />

Celeiro.<br />

Localización<br />

NUMERO 509<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz labrada <strong>de</strong> pedra con base cadrada<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE CELEIRO NUMERO 509<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.738 COORD Y<br />

4.829.006<br />

páx 186


LUGAR CHAOS<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRISTO DA PONTE OU CRISTO DE PALMEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección<br />

sur,pasando o núcleo <strong>de</strong> Lamas e xusto ó pasar<br />

a ponte sobre o río Loureiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca privada preto dos ríos<br />

Landro e Loureiro.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 512<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Tres bancadas cadradas ás que se acce<strong>de</strong> por tres escaleiras. Base cúbica. Varal <strong>de</strong> sección cadrada na parte<br />

inferior e o resto ten catro pilastras rematada en pequenos capiteis. Entre as pilastras do lado Leste hai un listel sobre o<br />

que se asenta a imaxe dunha Virxe Dolorosa moi expresiva. A cruz, cos extremos en forma <strong>de</strong> roseta, ten no seu<br />

anverso a figura <strong>de</strong> Cristo crucificado coroado <strong>de</strong> espiñas. Os pés ápoianse sobre caveira. No alto da lenda ovoi<strong>de</strong><br />

con dúas volutas e a inscrición "INRI".<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DA PONTE OU CRISTO DE PALMEIRO NUMERO 512<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.916 COORD Y<br />

4.830.425<br />

páx 187


LUGAR TRASVIVEIRO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

unha vez pasada a parroquia <strong>de</strong> Landrove,<br />

xiramos á esquerda por unha pista que nos leva<br />

a Trasviveiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase na parte alta do núcleo <strong>de</strong> Trasviveiro.<br />

CRUCEIRO DE TRASVIVEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 513<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base piramidal, varal <strong>de</strong> sección cadrada, cruz latina coa imaxe <strong>de</strong> cristo.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DE TRASVIVEIRO NUMERO 513<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.507 COORD Y<br />

4.830.479<br />

páx 188


LUGAR CALVOSO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

paralelo ó rio Landro e <strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar a ponte<br />

do río Loureiro, chegamos a Calvoso.<br />

Atópase en Calvoso preto do Souto da Retorta.<br />

CRISTO DE MARCOS OU CALVOSO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 514<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Base formada por tres bancadas cadradas, base troncopiramidal con dúas inscricións. Fuste octogonal no centro e<br />

cuadrangular nos extremo, remata nun capitel troncopiramidal invertido con volutas nos ángulos e querubíns alados,<br />

con corpo a xeito <strong>de</strong> cunchas <strong>de</strong> peregrino.<br />

Non se conserva a cruz.<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DE MARCOS OU CALVOSO NUMERO 514<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.007 COORD Y<br />

4.829.942<br />

páx 189


LUGAR CALVOSO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

paralelo ó rio Landro e <strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar a ponte<br />

do río Loureiro, chegamos a Calvoso.<br />

Atópase a carón do camiño que sube cara a<br />

igrexa parroquial <strong>de</strong> O Outeiro.<br />

CRISTO DA CALEIRA<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 515<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base formada por tres bancadas cadradas, base troncopiramidal con escocia, inscrición no frontis. Fuste octogonal<br />

no centro e cadrado nos extremos. Ten unha peaña que soporta a imaxe dunha Virxe Dolorosa, con resto <strong>de</strong><br />

policromía. Capitel con querubíns alados e volutas. Cruz con extremos rematados en sección circular, soporta un<br />

Cristo coroado <strong>de</strong> espiñas. Os pés <strong>de</strong>scansan sobre caveira.<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DA CALEIRA NUMERO 515<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.140 COORD Y<br />

4.829.857<br />

páx 190


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE CHAVIN<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161 en dirección sur, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-6502.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón da igrexa parroquial e da casa<br />

reitoral<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 516<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Bancadas cuadrangulares, base con moldura composta <strong>de</strong> plinto, touro e escocia. Fuste octogonal, capitel<br />

moldurado. Cruz octogonal con remates <strong>de</strong> rosáceas nos extremos.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE CH NUMERO 516<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.242 COORD Y<br />

4.829.674<br />

páx 191


LUGAR RUBEIRA (A)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6502, ó chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Escora, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por unha pista que baixa cara o núcleo<br />

<strong>de</strong> A Rubeira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Rubeira preto do rego<br />

<strong>de</strong> Rubeira.<br />

CRUZ DE REGO DE BURGO<br />

Localización<br />

NUMERO 519<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> pedra labrada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE REGO DE BURGO NUMERO 519<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 613.384 COORD Y<br />

4.828.058<br />

páx 192


LUGAR CABANAS (AS)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRISTO DE A TORRE<br />

Localización<br />

NUMERO 520<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizado<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DE A TORRE NUMERO 520<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 193


LUGAR RIBAS<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6607, ó chegar ó<br />

nucleo <strong>de</strong> A Paxariña, xiramos á <strong>de</strong>reita por<br />

unha pista que vai cara o núcleo <strong>de</strong> Galea, o<br />

pasar o nucleo <strong>de</strong> Galea seguimos pola pista<br />

ata o primeiro cruce.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nun cruce <strong>de</strong> camiños preto do núcleo<br />

<strong>de</strong> Ribas.<br />

CRUZ DE RIBAS<br />

Localización<br />

NUMERO 521<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz labrada sen imaxe, con base pequena <strong>de</strong> pedra.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE RIBAS NUMERO 521<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.564 COORD Y<br />

4.830.035<br />

páx 194


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR PO<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6607, ó chegar a<br />

altura do núcleo <strong>de</strong> O Valado xiramos á <strong>de</strong>reita,<br />

por unha pista que nos leva ó núcleo <strong>de</strong> Po.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha zona arbolada a carón dunha<br />

pista preto do núcleo <strong>de</strong> Po.<br />

CRISTO DE AGUIEIRA<br />

Localización<br />

NUMERO 522<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz labrada, sen base.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DE AGUIEIRA NUMERO 522<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.829 COORD Y<br />

4.830.266<br />

páx 195


LUGAR RIAÑO (O)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6502 en dirección sur,<br />

na ponte do río Cobelo antes <strong>de</strong> chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Escora.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón do río Cobelo, preto <strong>de</strong> varios<br />

muíños.<br />

CRUZ DOS MUÍÑOS<br />

Localización<br />

NUMERO 523<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz simple tallada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DOS MUÍÑOS NUMERO 523<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 613.737 COORD Y<br />

4.828.605<br />

páx 196


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á esquerda pola estrada CP-6607, ó<br />

pasar o rego <strong>de</strong> Rairo, xiramos por unha pista á<br />

esquerda que vai ó núcleo <strong>de</strong> O Outeiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca privada.<br />

CRUCEIRO DO OUTEIRO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 526<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Cruceiro <strong>de</strong> base cadrangular cunha inscripción, con varal <strong>de</strong> sección rectangular, cruz latina <strong>de</strong> sección rectangular<br />

coa imaxe <strong>de</strong> Cristo.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DO OUTEIRO NUMERO 526<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.805 COORD Y<br />

4.830.836<br />

páx 197


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á esquerda pola estrada CP-6607, ó<br />

pasar o rego <strong>de</strong> Rairo, xiramos por unha pista á<br />

esquerda que vai ó núcleo <strong>de</strong> O Outeiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no muro dunha finca privada.<br />

CRUZ DO OUTEIRO OU DE RAMON CAO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 527<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Cruz labrada situada sobre base <strong>de</strong> pedra cadrada e unha peana na que hai unha inscripción.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO OUTEIRO OU DE RAMON CAO NUMERO 527<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.801 COORD Y<br />

4.830.836<br />

páx 198


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR FORXÁN<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á esquerda pola estrada CP-6607, ó<br />

pasar o rego <strong>de</strong> Rairo, ó chegar ó núcleo <strong>de</strong><br />

Forxán, xiramos á esquerda por unha pista<br />

asfaltada.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no muro dunha finca privada.<br />

CRUZ DE FORXAN<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 528<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> cemento sobre base <strong>de</strong> pedra sen labrar, situada encima dun muro <strong>de</strong> pedra.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE FORXAN NUMERO 528<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.897 COORD Y<br />

4.830.740<br />

páx 199


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DA ESCOLA DE VALCARRIA OU DA CORREDOIRA<br />

LUGAR CORREDOIRA (A)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> o núcleo <strong>de</strong> Forxán, xiramos por un<br />

camiño á esquerda que nos leva ó núcleo <strong>de</strong><br />

Suasbarras, ó chegar a dito núcleo xiramos á<br />

esquerda por outro camiño que vai cara A<br />

Corredoira, atopando dita edificación antes <strong>de</strong><br />

chegar ó núcleo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón da antiga escola <strong>de</strong> Valcarría.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 529<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base troncopiramidal, varal <strong>de</strong> sección sexagonal con cruz sen imaxes.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DA ESCOLA DE VALCARRIA OU DA CORR NUMERO 529<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.367 COORD Y<br />

4.830.718<br />

páx 200


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRISTO DO ADRO DA IGREXA DE SAN ESTEVO DE VALCARRIA<br />

LUGAR CORREDOIRA (A)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada provincial CP-6607, cara o núcleo<br />

<strong>de</strong> A Corredoira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no adro da igrexa parroquial <strong>de</strong> Valcarría<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 530<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Bancadas cadradas, base troncopiramidal con inscripción, varal cadrangular con virxe orante, capitel cadrado con<br />

querubíns, cruz latina con imaxe <strong>de</strong> Cristo.<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DO ADRO DA IGREXA DE SAN ESTEVO DE VA NUMERO 530<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.526 COORD Y<br />

4.830.781<br />

páx 201


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR CORREDOIRA (A)<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada provincial CP-6607, cara o núcleo<br />

<strong>de</strong> A Corredoira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no adro da igrexa parroquial <strong>de</strong><br />

Valcarría.<br />

CRISTO DOS VECIÑOS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 531<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Bancadas cadradas, base troncopiramidal, varal cadrangular con virxe orante, capitel cadrado con querubíns, cruz<br />

latina con imaxe <strong>de</strong> Cristo.<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DOS VECIÑOS NUMERO 531<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.489 COORD Y<br />

4.830.757<br />

páx 202


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR MAÑAR<br />

PARROQUIA VALCARRIA (SANTO ESTEVO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6607 en dirección sur,<br />

ó pasar o núcleo <strong>de</strong> Vilameá, uns 100m máis<br />

adiante, xiramos á <strong>de</strong>reita por unha pista sen<br />

asfaltar que vai cara o núcleo <strong>de</strong> Mañar.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca privada no núcleo <strong>de</strong><br />

Mañar.<br />

CRUZ DO MARIÑAO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 532<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Cruz sobre dúas bancadas cadradas, e sobre base cadrada con inscripción.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO MARIÑAO NUMERO 532<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 19<br />

COORD X 617.241 COORD Y<br />

4.830.969<br />

páx 203


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR AURÁ<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, a<br />

altura do núcleo <strong>de</strong> Rego do Golpe, xiramos á<br />

esquerda pola pista que vai cara o núcleo <strong>de</strong><br />

Aurá, pasamos o <strong>de</strong>svio do núcleo seguindo<br />

pola pista ata o rego dos Muíños.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase preto do rego dos Muíños<br />

CRISTO DO MURÉS OU DE AURÁ<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 539<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruceiro sen base, varal <strong>de</strong> sección pentagonal con capitel cadrado e cruz labrada sen imaxe.<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DO MURÉS OU DE AURÁ NUMERO 539<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 614.145 COORD Y<br />

4.832.034<br />

páx 204


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO NO ADRO DA IGREXA DE SAN PEDRO DE VIVEIRO<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161 en dirección sur, xiramos á<br />

esquerda pola estrada provincial CP-6607, ata<br />

chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón da igrexa parroquial <strong>de</strong> San<br />

Pedro.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 540<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base cadrada, varal <strong>de</strong> sección pentagonal, capitel cadrado e cruz con imaxe <strong>de</strong> Cristo.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO NO ADRO DA IGREXA DE SAN PEDRO DE NUMERO 540<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.050 COORD Y<br />

4.831.362<br />

páx 205


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR BARREIRA<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161 en dirección sur, xiramos á<br />

esquerda pola estrada provincial CP-6607, ó<br />

pasar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa atopámonos<br />

<strong>de</strong>sviámonos á <strong>de</strong>reita por unha pista que vai<br />

cara o cemiterio parroquial.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no portón da entrada do cemiterio<br />

parroquial <strong>de</strong> San Pedro.<br />

CRUZ DO CEMITERIO<br />

Localización<br />

NUMERO 541<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> sección circular coa imaxe <strong>de</strong> Cristo.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO CEMITERIO NUMERO 541<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.043 COORD Y<br />

4.831.190<br />

páx 206


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DE NASEIRO (CAMPO DE NASEIRO)<br />

LUGAR NASEIRO (O)<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai<br />

ó Naseiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no campo do Naseiro a carón da<br />

capela.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 542<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruceiro <strong>de</strong> base cadrada, varal <strong>de</strong> sección pentagonal, capitel cadrado e cruz con coa figura <strong>de</strong> Cristo no anverso<br />

e no reverso a Virxe sostendo o seu fillo morto.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DE NASEIRO (CAMPO DE NASEIRO) NUMERO 542<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.670 COORD Y<br />

4.830.840<br />

páx 207


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR<br />

PARROQUIA SAN PEDRO DE VIVEIRO (SAN PEDRO)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

CRUZ DO POUSADOIRO<br />

Localización<br />

NUMERO 544<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizada<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO POUSADOIRO NUMERO 544<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 208


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE LANDROVE<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 en dirección norte, ó chegar<br />

a altura do núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Pedrouzos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón da igrexa e do cemiterio<br />

parroquial <strong>de</strong> Landrove.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 546<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Elévase sobre dúas bancadas, rectangular moldurada e cuadrangular. Base con forma <strong>de</strong> cono truncado. Fuste<br />

cuadrangular <strong>de</strong> arestas rebaixadas en parte da súa altura, peaña con Virxe orante. Capitel liso moi sinxelo. Cruz<br />

cadrangular, rematados cabeceira e brazos con formas esféricas. Imaxe <strong>de</strong> Cristo esculpida na mesma pedra, rostro<br />

moi expresivo, <strong>de</strong>sproporción en mans e costelas remarcadas.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE L NUMERO 546<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.947 COORD Y<br />

4.831.757<br />

páx 209


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE LANDROVE<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540 en dirección norte, ó chegar<br />

a altura do núcleo <strong>de</strong> A Calzada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada municipal que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Pedrouzos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a pegada ó muro <strong>de</strong> pedra dunha finca,<br />

a carón da igrexa parroquial.<br />

Localización<br />

NUMERO 547<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela <strong>de</strong> sección circular sobre base cadrada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO ADRO DA IGREXA DE SAN XIAO DE LANDR NUMERO 547<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.973 COORD Y<br />

4.831.726<br />

páx 210


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DE LANDROVE NO BARRIO DO CRISTO<br />

LUGAR BARRIO DE CRISTO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

no núcleo <strong>de</strong> Toxeiras, no lugar <strong>de</strong> Cristo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no cruce que vai para Portociño <strong>de</strong><br />

Arriba, a beira da estrada LU-540.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 549<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruceiro <strong>de</strong> sección cadrangular con arestas biseladas, remates <strong>de</strong> brazos e cabeceira en diamante. Base formada<br />

por bancada e base con plinto e escocia. Ao longo do varal presenta <strong>de</strong> abaixo arriba, un peto para esmolas, unha<br />

pequena fornela e unha cruz rebordada escavada na pedra. Dentro da cruz atopa unha figura <strong>de</strong> Cristo crucificado<br />

<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira protexido por un cristal.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DE LANDROVE NO BARRIO DO CRISTO NUMERO 549<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.732 COORD Y<br />

4.831.435<br />

páx 211


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR PORTOCIÑO DE ARRIBA (O)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> Toxeiras xiramos á esquerda<br />

por unha pista que vai cara o núcleo <strong>de</strong><br />

Portociño <strong>de</strong> Arriba.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no muro dunha finca privada á beira da<br />

pista.<br />

CRUZ DO PORTOCIÑO DE ARRIBA<br />

Localización<br />

NUMERO 550<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela <strong>de</strong> sección hexagonal<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO PORTOCIÑO DE ARRIBA NUMERO 550<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 612.944 COORD Y<br />

4.831.356<br />

páx 212


LUGAR MONTE CASTELO<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-540, en dirección sur, unha vez<br />

pasado o núcleo <strong>de</strong> A Arredoada xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por un camiño sen asfaltar que nos leva<br />

ó alto do monte.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte Castelo a carón da capela.<br />

CRUZ DE SAN MARTÍN DE CASTELO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 551<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base formada por catro gradas, e cruz sinxela <strong>de</strong> sección cadrada.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE SAN MARTÍN DE CASTELO NUMERO 551<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 611.939 COORD Y<br />

4.829.894<br />

páx 213


LUGAR DEVESA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 , ó pasar o núcleo <strong>de</strong> A<br />

Abelleira, no primeiro <strong>de</strong>svío xiramos á esquerda<br />

por unha pista que pasa por riba do rego <strong>de</strong><br />

Bravos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada, preto do rego <strong>de</strong><br />

Bravos.<br />

CRUZ DOS CIGARROS EN DEVESA<br />

Localización<br />

NUMERO 556<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela con inscripción<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DOS CIGARROS EN DEVESA NUMERO 556<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 609.932 COORD Y<br />

4.829.991<br />

páx 214


LUGAR ABELLEIRA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola LU-540 en dirección sur, ó chegar<br />

ó nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada CP-6602 ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> A<br />

Abelleira.<br />

Atópase no cruce que vai cara Penahedrá, á<br />

beira da estrada.<br />

CRUCEIRO DA ABELLEIRA<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 557<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Sen bancadas, base e pirámi<strong>de</strong> truncada irregular. Fuste: columna prismática con moldura superior e inferior. No<br />

centro presenta unha virxe e unha inscrición. Cruz cuadrangular e con arestas recortadas. Brazos e cabeceira<br />

rematados nunha especie <strong>de</strong> roseta, pequena lenda con "INRI". Figura <strong>de</strong> Cristo <strong>de</strong> certa rusticida<strong>de</strong>, hierática e<br />

inexpresiva.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DA ABELLEIRA NUMERO 557<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 610.010 COORD Y<br />

4.830.167<br />

páx 215


LUGAR BARALLA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6608, ó<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> A Insua, xiramos á esquerda,<br />

pasamos a ponte do río Galdo ata chegar ó<br />

nucleo <strong>de</strong> Baralla.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> Baralla, nun<br />

cruce <strong>de</strong> camiños.<br />

CRUZ DE BARALLA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 560<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sobre unha rocha con base cadrada e sección cadrangular.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE BARALLA NUMERO 560<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.651 COORD Y<br />

4.831.672<br />

páx 216


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada provincial CP-6608 ata<br />

chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa, ó pasar o nucleo<br />

<strong>de</strong> A Igrexa, xiramos á <strong>de</strong>reita por unha pista<br />

que une coa estrada CP-6602.<br />

Atópase á beira da pista no núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

CRUZ DE MARÍA PAN<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

NUMERO 561<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela <strong>de</strong> base cadrada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE MARÍA PAN NUMERO 561<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.695 COORD Y<br />

4.831.872<br />

páx 217


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CALVARIO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE GALDO<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no adro da igrexa parroquial <strong>de</strong> Galdo.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 563<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

O conxunto constitúe unha representación da estación da crucifixión do "Viacrucis". Está composto por tres elementos:<br />

Cruz central, asentada sobre dúas bancadas cadradas e unha base moldurada. Fuste <strong>de</strong> sección octogonal con<br />

inscrición. Cruz mesma sección con remates semicirculares. Anverso con cristo crucificado <strong>de</strong> pequeno tamaño.<br />

Cruces <strong>de</strong>reita e esquerda: base <strong>de</strong> dúas bancadas cadradas. Fuste <strong>de</strong> sección octogonal. Cruz sen Cristo igual á<br />

cruz central.<br />

Protección<br />

NOME CALVARIO DA IGREXA DE SANTA MARIA DE GALDO NUMERO 563<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.957 COORD Y<br />

4.831.968<br />

páx 218


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DO CEMITERIO DE SANTA MARIA DE GALDO<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-540 en dirección sur, unha<br />

vez pasada a ponte nova do río Landrove,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6608 ata chegar o núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no interior do cemiterio parroquial <strong>de</strong><br />

Galdo.<br />

Localización<br />

NUMERO 564<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Varal e cruz <strong>de</strong> sección sexagonal con inscripción.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO CEMITERIO DE SANTA MARIA DE GALDO NUMERO 564<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.079 COORD Y<br />

4.832.119<br />

páx 219


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRISTO DE SAN ROQUE OU DE TRABE DE ARRIBA<br />

LUGAR TRABE (A)<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrad provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no muro que ro<strong>de</strong>a a capela <strong>de</strong><br />

Revellón.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 565<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Pequena cruz <strong>de</strong> media altura, falta a cabeceira. Base <strong>de</strong> cemento. Cruz monolítica <strong>de</strong> arestas vivas e brazos<br />

cuadrangulares rematados en pequenas molduras concéntricas. Anverso con Cristo crucificado.<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DE SAN ROQUE OU DE TRABE DE ARRIBA NUMERO 565<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.898 COORD Y<br />

4.832.189<br />

páx 220


LUGAR CAL DO SAPO<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6601 en dirección sur<br />

ata atopar o núcleo <strong>de</strong> Cal do Sapo.<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> Cal do Sapo,<br />

preto da antiga escola <strong>de</strong> Vieiro.<br />

CRUZ DE CAL DO SAPO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

NUMERO 570<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> lousa irregular<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE CAL DO SAPO NUMERO 570<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 611.694 COORD Y<br />

4.834.541<br />

páx 221


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA VIEIRO (SAN CIBRAO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6601 en dirección sur,<br />

ó chegar ó nucleo <strong>de</strong> A Cal do Sapo, xiramos á<br />

esquerda pola estrada CP-6610 ata chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Igrexa a carón do<br />

campo <strong>de</strong> fútbol.<br />

CRUZ DA PAXÓN<br />

Localización<br />

NUMERO 571<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> pedra sen labrar<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DA PAXÓN NUMERO 571<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 611.745 COORD Y<br />

4.834.301<br />

páx 222


LUGAR COVAS<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Estrada LU-862 en dirección a Vicedo frente ó<br />

hotel "Las Sirenas" pista á esquerda con dirección<br />

ó Depósito <strong>de</strong> Augas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes tipoloxías.<br />

CRUZ DA CORUXA OU DAS MENTIRAS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 576<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base redonda. Fuste cuadrangular <strong>de</strong> aristas rebaixadas en parte da súa altura. Cruz cuadrangular.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DA CORUXA OU DAS MENTIRAS NUMERO 576<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 05<br />

COORD X 611.676 COORD Y<br />

4.837.187<br />

páx 223


LUGAR PALLAREGAS<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862, ó chegar a altura<br />

<strong>de</strong> Covas, xiramos á esquerda por unha pista<br />

que cruza a vía do ferrocarril, xusto ó cruzar a vía<br />

xiramos <strong>de</strong> novo á esquerda para dirixirnos cara<br />

o núcleo <strong>de</strong> Pallaregas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira dun camiño forestal.<br />

CRUZ DO CARRIL<br />

Localización<br />

NUMERO 577<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> lousa irregular.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO CARRIL NUMERO 577<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 09<br />

COORD X 612.017 COORD Y<br />

4.835.910<br />

páx 224


LUGAR ESCOURIDO<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DE SAN XOÁN<br />

Localización<br />

NUMERO 582<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizado<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DE SAN XOÁN NUMERO 582<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 225


LUGAR PARDIÑEIRA<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO<br />

ACCESOS<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DA PARDIÑEIRA<br />

Localización<br />

NUMERO 583<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION<br />

TITULARIDADE<br />

Non localizada<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DA PARDIÑEIRA NUMERO 583<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA<br />

COORD X COORD Y<br />

páx 226


LUGAR Praza <strong>de</strong> Atalaia<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a carreterea que vai cara á Riba<strong>de</strong>o<br />

torcendo a esquerda pola carretera da Atalaia<br />

ata chegar ó grupo <strong>de</strong> viviendas Atalaia.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Grupo <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> pescadores, unifamiliares<br />

na súa maioría.<br />

CRUCEIRO DE ATALAIA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 597<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base cuadrangular. Fuste redon<strong>de</strong>ado. Cruz con extremos rematados en sección circular.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DE ATALAIA NUMERO 597<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.360 COORD Y<br />

4.837.635<br />

páx 227


LUGAR Barrio do Chao<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a carretera que nos leva a Riba<strong>de</strong>o<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasada a gasolinera á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> viviendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

CRUCEIRO DO CHAO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 598<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Base formada por unha grada cadrada con base cadrada. Fuste <strong>de</strong> sección cadrada con figuras. Cruz latina con<br />

imaxe.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DO CHAO NUMERO 598<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.085 COORD Y<br />

4.837.114<br />

páx 228


LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a carretera que nos leva a Riba<strong>de</strong>o unha<br />

vez pasada a Rúa Gran<strong>de</strong> subimos pola seguinte<br />

á <strong>de</strong>reita.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

CRUZ DO OUTEIRO<br />

Localización<br />

NUMERO 599<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Pequena cruz <strong>de</strong> media altura.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO OUTEIRO NUMERO 599<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.988 COORD Y<br />

4.837.492<br />

páx 229


LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección norte,<br />

ó pasar xusto o centro sociocultural <strong>de</strong> Magazos,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada CP-6611, xirando<br />

<strong>de</strong> novo á <strong>de</strong>reita no primeiro cruce que vai<br />

cara o nucleo <strong>de</strong> A Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase diante da igrexa parroquial <strong>de</strong><br />

Magazos, a carón da casa reitoral<br />

CRUZ DA REITORAL EN MAGAZOS<br />

Localización<br />

NUMERO 601<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz labrada sen imaxe con base cadrada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DA REITORAL EN MAGAZOS NUMERO 601<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.072 COORD Y<br />

4.833.386<br />

páx 230


LUGAR ROSA (A)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

xiramos á esquerda pola estrada CP-6611, ó<br />

chegar a altura do núcleo <strong>de</strong> A Rosa xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita por un camiño sen asfaltar que nos mete<br />

cara as casas do núcleo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase a carón da fonte do núcleo <strong>de</strong> A Rosa.<br />

CRUZ DA ROSA<br />

Localización<br />

NUMERO 602<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> pedra labrada con base cadrada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DA ROSA NUMERO 602<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.360 COORD Y<br />

4.833.594<br />

páx 231


LUGAR VILAR<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

xiramos á esquerda pola estrada CP-6611 ata<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Vilar.<br />

Atópase á beira da estrada, no <strong>de</strong>svío que vai<br />

cara o núcleo <strong>de</strong> A Carreira.<br />

CRUZ DO VILAR<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 603<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> cemento rematada nas puntas con figuras, coa inscripción "INRI"<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO VILAR NUMERO 603<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 613.751 COORD Y<br />

4.833.868<br />

páx 232


LUGAR ATALLO (O)<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

pasar a subestación eléctrica <strong>de</strong> Magazos,<br />

xiramos á esquerda pola estrada CP-6611 cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> O Atallo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Atallo, no interior dunha<br />

finca privada.<br />

CRUZ DE MOISÉS<br />

Localización<br />

NUMERO 607<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela <strong>de</strong> pedra, sen base nin imaxe.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE MOISÉS NUMERO 607<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 612.999 COORD Y<br />

4.833.683<br />

páx 233


LUGAR CASTELO<br />

PARROQUIA MAGAZOS (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur, ó<br />

chegar o nucleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á<br />

<strong>de</strong>reita pola estrada CP-6602 e a uns 300m<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita por unha pista que vai cara o<br />

núcleo <strong>de</strong> Castelo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no interior dunha finca privada, preto do<br />

río Landro.<br />

CRUCEIRO JUSTO MOIRÓN<br />

Localización<br />

NUMERO 608<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Cruceiro con moita <strong>de</strong>coración.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO JUSTO MOIRÓN NUMERO 608<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 612.166 COORD Y<br />

4.833.391<br />

páx 234


LUGAR PONTE (A)<br />

PARROQUIA LANDROVE (SAN XIAO)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

antes <strong>de</strong> cruzar a ponte nova do río Landro,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada LU-161 don<strong>de</strong><br />

atopamos o núcleo <strong>de</strong> A Ponte.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> A Ponte, á beira<br />

da estrada.<br />

CRISTO DA PONTE VELLA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 609<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XVIII<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Pe<strong>de</strong>stal cadrada con repisa, base cuadrangular. Fuste octogonal <strong>de</strong> sección cadrada no seu extremo inferior,<br />

adornado cunha imaxe da Virxe orante sobre unha peaña. Capitel liso a excepción dunha gran caveira. Cruz <strong>de</strong><br />

sección cuadrangular con remates en bola en cabeceira e brazos. Anverso con imaxe <strong>de</strong> Cristo crucificado con<br />

corpo unido á cruz agás en xeonllos. Destacan a <strong>de</strong>sproporción <strong>de</strong> mans e esaxerado remarque das costelas. Lenda<br />

con "INRI" sobre a cruz.<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DA PONTE VELLA NUMERO 609<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 14<br />

COORD X 613.081 COORD Y<br />

4.832.198<br />

páx 235


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR XUNQUEIRA<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 entrando a <strong>Viveiro</strong> a<br />

esquerda pola Rúa Camiño Real A Xunqueira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbán con edificacións tradicionais na súa<br />

maioría.<br />

CRISTO DA XUNQUEIRA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 610<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> 1,97 m <strong>de</strong> altura sobre base irregular. Cristo crucificado moi realista, moito <strong>de</strong>talle en faccións e músculos.<br />

Conxunto coroado por cartel elipsoidal con inscrición "INRI".<br />

Protección<br />

NOME CRISTO DA XUNQUEIRA NUMERO 610<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 613.141 COORD Y<br />

4.834.629<br />

páx 236


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DO BARRIO DE PÉNXAMO EN SAN LÁZARO<br />

LUGAR Praza <strong>de</strong> Pénjamo<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Rúa Río dos Fole na Praza <strong>de</strong> Pénjamo.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Entorno urbán con edificios <strong>de</strong> diferentes<br />

características, número <strong>de</strong> alturas e vivendas.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 611<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruceiro sobre catro bases cadradas e basa cadrada tamén. Columna con aristas biseladas. Cruz <strong>de</strong> sección<br />

cadrada con aristas biseladas e imaxe.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DO BARRIO DE PÉNXAMO EN SAN LÁZAR NUMERO 611<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.690 COORD Y<br />

4.836.086<br />

páx 237


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR SAN ROQUE<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6613 ata o final<br />

chégase a cima do monte San Roque que e<br />

don<strong>de</strong> se atopao cruceiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte San Roque, xunto a capela.<br />

CRUCEIRO DE SAN ROQUE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 613<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruceiro sobre tres gradas cadradas e base troncopiramidal. Varal <strong>de</strong> sección cadrada capitel con querubíns e cruz<br />

coa imaxe <strong>de</strong> Cristo.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DE SAN ROQUE NUMERO 613<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 614.691 COORD Y<br />

4.835.732<br />

páx 238


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR SAN ROQUE<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6613 ata o final<br />

chégase a cima do monte San Roque que e<br />

don<strong>de</strong> se atopa a cruz.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no monte San Roque xunto co cruceiro<br />

e a capela <strong>de</strong> San Roque.<br />

CRUZ NO MONTE DE SAN ROQUE<br />

Localización<br />

NUMERO 614<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela sen imaxe.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ NO MONTE DE SAN ROQUE NUMERO 614<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 10<br />

COORD X 614.626 COORD Y<br />

4.835.703<br />

páx 239


LUGAR TRABE DE ARRIBA<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada LU-540 en dirección sur, a altura<br />

do núcleo <strong>de</strong> A Rúa Nova, xiramos á <strong>de</strong>reita<br />

pola estrada provincial CP-6602 ata chegar o<br />

núcleo <strong>de</strong> A Trabe.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no recinto do pazo da Trabe xunto a<br />

capela.<br />

CRUCEIRO DO PAZO EN TRABE DE ARRIBA<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 889<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Base cilíndrica, varal <strong>de</strong> sección cadrada con aristas recortadas, capitel cadrado e cruz sen imaxe.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DO PAZO EN TRABE DE ARRIBA NUMERO 889<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 13<br />

COORD X 611.920 COORD Y<br />

4.832.245<br />

páx 240


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DO CRUCE DE MORGADE<br />

LUGAR MORGADE<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6502 en dirección sur, ó cruzar o<br />

rego <strong>de</strong> Cobelo, xusto no cruce que vai para o<br />

núcleo <strong>de</strong> Morga<strong>de</strong>.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada no sur do núcleo <strong>de</strong><br />

Morga<strong>de</strong>.<br />

Localización<br />

NUMERO 893<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz sinxela <strong>de</strong> pedra.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DO CRUCE DE MORGADE NUMERO 893<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 614.613 COORD Y<br />

4.827.897<br />

páx 241


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUZ DE A ROZADA<br />

LUGAR ROZADA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur, a<br />

uns 100m <strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar o núcleo <strong>de</strong><br />

Condomiñas <strong>de</strong> Abaixo, xiramos á <strong>de</strong>reita por<br />

unha pista e <strong>de</strong>spois <strong>de</strong> atravesar o rego <strong>de</strong><br />

Cobelo atopámonos co núcleo <strong>de</strong> A Rozada.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atopase sobre o muro dunha finca, no núcleo <strong>de</strong><br />

A Rozada.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 894<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> pedra con inscripción que ten como base un muro <strong>de</strong> bloque.<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE A ROZADA NUMERO 894<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.669 COORD Y<br />

4.827.734<br />

páx 242


LUGAR ESCOURIDO<br />

PARROQUIA COVAS (SAN XOAN)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Saíndo <strong>de</strong> Covas, e seguindo pola estrada LU-<br />

862 en dirección norte, atopamos o núcleo <strong>de</strong><br />

Escourido.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira da estrada LU-862, ó sur do<br />

núcleo <strong>de</strong> Escourido.<br />

CRUZ DE ESCOURIDO<br />

Localización<br />

NUMERO 895<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Cruz <strong>de</strong> pedra <strong>de</strong> sección redonda con base cadrada.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME CRUZ DE ESCOURIDO NUMERO 895<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 05<br />

COORD X 611.718 COORD Y<br />

4.838.159<br />

páx 243


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CRUCEIRO DA FONTECOVA (CAPELA DA SARNA)<br />

LUGAR CAPELA (A)<br />

PARROQUIA SANTA MARÍA E SANTIAGO DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada CP-6611 ata o final, o chegar<br />

ó cruce xiramos por unha pista á <strong>de</strong>reita e<br />

atopamos o lugar <strong>de</strong> A Capela.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca privada a carón da capela<br />

e da fonte da Sarna.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 897<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Cruceiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE<br />

Formada por dúas gradas cadradas, base cadrada con inscripción, varal <strong>de</strong> sección redonda e cruz latina sen imaxe.<br />

Protección<br />

NOME CRUCEIRO DA FONTECOVA (CAPELA DA SARNA) NUMERO 897<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-1 Integral<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 15<br />

COORD X 616.267 COORD Y<br />

4.832.338<br />

páx 244


LUGAR SAN MIGUEL<br />

PARROQUIA GALDO (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada CP-6602, ó chegar ó<br />

núcleo <strong>de</strong> A Fornela, xiramos á <strong>de</strong>reita pola<br />

estrada municipal que vai cara ó núcleo <strong>de</strong> San<br />

Miguel<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> San Miguel preto da<br />

capela <strong>de</strong> San Miguel.<br />

FONTE DE SAN MIGUEL<br />

Localización<br />

NUMERO 567<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> cemento con catro canos<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE SAN MIGUEL NUMERO 567<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 17<br />

COORD X 609.395 COORD Y<br />

4.830.371<br />

páx 245


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DE MORGADE<br />

LUGAR MORGADE<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6502 en dirección sur, ó cruzar o<br />

rego <strong>de</strong> Cobelo, xiramos por unha pista á<br />

esquerda que vai cara o núcleo <strong>de</strong> Morga<strong>de</strong>.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Morga<strong>de</strong>.<br />

Localización<br />

NUMERO 715<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Actualmente sen auga<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE MORGADE NUMERO 715<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 614.142 COORD Y<br />

4.827.461<br />

páx 246


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DAS CABANAS, CON LAVADOIRO<br />

LUGAR CABANAS (AS)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada CP-6502 en dirección sur, ó cruzar o<br />

rego <strong>de</strong> Cobelo, xiramos por unha pista á<br />

esquerda que vai cara o núcleo <strong>de</strong> Morga<strong>de</strong>, ó<br />

pasar dito núcleo xiramos no seguinte cruce á<br />

<strong>de</strong>reita dirixíndonos cara As Cabanas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> As Cabanas.<br />

Localización<br />

NUMERO 716<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Fonte <strong>de</strong> pedra con lavadoiro, reparada no ano 1950<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DAS CABANAS, CON LAVADOIRO NUMERO 716<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.695 COORD Y<br />

4.828.289<br />

páx 247


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DA IGREXA<br />

LUGAR IGREXA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, a altura do<br />

núcleo <strong>de</strong> Boimente en dirección norte, xiramos<br />

no primeiro cruce á esquerda seguindo pola<br />

estrada municipal ata chegar ó nucleo <strong>de</strong> A<br />

Igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> A Igrexa a carón da igrexa<br />

parroquial e da casa reitoral.<br />

Localización<br />

NUMERO 717<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION pouco alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte dun só cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DA IGREXA NUMERO 717<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.695 COORD Y<br />

4.828.289<br />

páx 248


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE-LAVADOIRO EN SANTO ANDR<br />

LUGAR BOIMENTE<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

ata atopar o núcleo <strong>de</strong> Boimente.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase en no centro do núcleo <strong>de</strong> Boimente á<br />

beira da estrada LU-161<br />

Localización<br />

NUMERO 719<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> canteira con dous canos<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE-LAVADOIRO EN SANTO ANDR NUMERO 719<br />

INVENTARIO Dirección Xeral do Patrimonio CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 23<br />

COORD X 616.166 COORD Y<br />

4.828.947<br />

páx 249


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE PENOUCO, CON LAVADOIRO<br />

LUGAR FONTE - PENOUCO<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita cara o núcleo <strong>de</strong> Penouco no<br />

penúltimo cruce antes <strong>de</strong> chegar ó núcleo <strong>de</strong><br />

Boimente.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca entre os núcleos <strong>de</strong><br />

Penouco e Fonte.<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 720<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Protección<br />

NOME FONTE PENOUCO, CON LAVADOIRO NUMERO 720<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 615.964 COORD Y<br />

4.829.109<br />

páx 250


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE CELEIRO<br />

LUGAR FONTE- CULLEREIRO<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161, xirar á <strong>de</strong>reita<br />

cara ó nucleo <strong>de</strong> Fonte, no cruce que hai xusto<br />

antes do núcleo <strong>de</strong> Boimente.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase á beira dun camiño no núcleo <strong>de</strong> Fonte.<br />

Localización<br />

NUMERO 721<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> cantería en forma <strong>de</strong> hornacina<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE CELEIRO NUMERO 721<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.125 COORD Y<br />

4.828.605<br />

páx 251


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE FONDAIA<br />

LUGAR FONDAIA<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada CP-6502, ó<br />

chegar ó primeiro cruce, xiramos á esquerda<br />

pola estrada municipal que nos leva ó núcleo <strong>de</strong><br />

Fondaia.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Fondaia, a beira dun<br />

camiño.<br />

Localización<br />

NUMERO 722<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Destruída por ampliación da pista<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE FONDAIA NUMERO 722<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.218 COORD Y<br />

4.828.706<br />

páx 252


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE REBOIRAS<br />

LUGAR REBOIRAS<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada CP-6502, ó<br />

chegar ó primeiro cruce, xiramos á esquerda<br />

pola estrada municipal que nos leva ó núcleo <strong>de</strong><br />

Fondaia.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> Reboiras, no<br />

medio do camiño.<br />

Localización<br />

NUMERO 723<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

E máis ben un pozo, esta pechada con porta<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE REBOIRAS NUMERO 723<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.225 COORD Y<br />

4.828.493<br />

páx 253


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE GALIÑEIRO<br />

LUGAR GALIÑEIRO (O)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

no último cruce que hai antes do núcleo <strong>de</strong><br />

Boimente, xiramos á esquerda pola estrada<br />

municipal, pasando polo rego <strong>de</strong> Louro ata<br />

chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Galiñeiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> O Galiñeiro.<br />

Localización<br />

NUMERO 725<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte dun só cano <strong>de</strong> pedra.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE GALIÑEIRO NUMERO 725<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 23<br />

COORD X 616.530 COORD Y<br />

4.829.129<br />

páx 254


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DAS LAMAS, CON LAVADOIRO<br />

LUGAR LAMAS (AS)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar o cruce do núcleo <strong>de</strong> Fontao,<br />

xiramos a <strong>de</strong>reita no seguinte <strong>de</strong>svío por unha<br />

pista que nos leva a Lamas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Lamas, con moita<br />

arboreda ó seu redor.<br />

Localización<br />

NUMERO 728<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE<br />

Fonte-lavadoiro con moita maleza, non se usa.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DAS LAMAS, CON LAVADOIRO NUMERO 728<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.664 COORD Y<br />

4.827.019<br />

páx 255


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DE ABUÍN<br />

LUGAR ABUIN<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo a estrada LU-161 cara o sur, chegamos<br />

a un cruce á <strong>de</strong>reita que vai cara o núcleo <strong>de</strong><br />

Fontao.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca privada.<br />

Localización<br />

NUMERO 729<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION non se aprecia<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Está nunha finca privada non se puido ver o sitio concreto.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE ABUÍN NUMERO 729<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.869 COORD Y<br />

4.827.438<br />

páx 256


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DE RAMOS<br />

LUGAR RAMOS (OS)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Pola estrada LU-161, <strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasar o núcleo<br />

<strong>de</strong> Boimente, aparece unha pista á esquerda<br />

que vai dar ó núcleo <strong>de</strong> Os Ramos.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> Os Ramos.<br />

Localización<br />

NUMERO 730<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte cun só cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE RAMOS NUMERO 730<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 23<br />

COORD X 617.455 COORD Y<br />

4.828.475<br />

páx 257


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DAS ROZADAS<br />

LUGAR ROZADA (A)<br />

PARROQUIA SANTO ANDRE DE BOIMENTE (SANTO ANDRE)<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> o núcleo <strong>de</strong> Condomiñas <strong>de</strong> Abaixo,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita por unha pista que nos leva ó<br />

núcleo <strong>de</strong> Balseiros, e <strong>de</strong>spois <strong>de</strong> atravesar o<br />

rego <strong>de</strong> Cobelo atopámonos co núcleo <strong>de</strong> A<br />

Rozada.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase nunha finca no núcleo <strong>de</strong> A Rozada.<br />

Localización<br />

NUMERO 732<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Lavadoiro <strong>de</strong> pedra abandoado.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DAS ROZADAS NUMERO 732<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 22<br />

COORD X 615.790 COORD Y<br />

4.827.700<br />

páx 258


LUGAR TERCERAS, <strong>de</strong>pósito<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Carretera a Riba<strong>de</strong>o antes <strong>de</strong> chegar a<br />

gasolineira <strong>de</strong> Repsol a <strong>de</strong>reita. O pé do<br />

Depósito <strong>de</strong> Auga Terceras.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DE TERCERAS<br />

Localización<br />

NUMERO 733<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> un cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE TERCERAS NUMERO 733<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.122 COORD Y<br />

4.836.896<br />

páx 259


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR RÚA PURÍSIMA, BARRIO DO CHAO<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada que nos leva a Riba<strong>de</strong>o<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasada a gasolineira a esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

FONTE DA PURÍSIMA<br />

Localización<br />

NUMERO 734<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> un cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DA PURÍSIMA NUMERO 734<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.093 COORD Y<br />

4.837.137<br />

páx 260


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LUGAR PRAZA DO CRUCEIRO, BARRIO DO CHAO<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a estrada que nos leva a Riba<strong>de</strong>o<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasada a gasolineira á esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

FONTE DE SAN JUAN<br />

Localización<br />

NUMERO 735<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> un cano,<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE SAN JUAN NUMERO 735<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.106 COORD Y<br />

4.837.107<br />

páx 261


PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE VIRXE DO CARMEN<br />

LUGAR RÚA VIRXEN DO CARMEN, BARRIO DO CHAO<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a carretera que nos leva a Riba<strong>de</strong>o<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasada a gasolineira a esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

Localización<br />

NUMERO 736<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> un cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE VIRXE DO CARMEN NUMERO 736<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.063 COORD Y<br />

4.837.105<br />

páx 262


LUGAR PRAIA DE LAVANDEIRAS<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a carretera que nos leva a Riba<strong>de</strong>o<br />

<strong>de</strong>spois <strong>de</strong> pasada a<strong>de</strong>puradora <strong>de</strong> augas a<br />

esquerda.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

FONTE DA COVA CAIDA<br />

Localización<br />

NUMERO 737<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> un cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DA COVA CAIDA NUMERO 737<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.676 COORD Y<br />

4.836.972<br />

páx 263


LUGAR RÚA REGO DA FONTE<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Den<strong>de</strong> a Rúa Gran<strong>de</strong> en dirección ó porto,<br />

dobrando a esquina a esquerda <strong>de</strong>spois <strong>de</strong><br />

pasala igrexa.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DO REGO DA FONTE<br />

Localización<br />

NUMERO 738<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> dous canos.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DO REGO DA FONTE NUMERO 738<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.822 COORD Y<br />

4.837.353<br />

páx 264


LUGAR RÚA GRANDE<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Rúa Gran<strong>de</strong> facendo esquina co calexón.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Típico barrio <strong>de</strong> pescadores con casas<br />

balconadas <strong>de</strong> pedra e solanas.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

FONTE DA RÚA GRANDE<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 739<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> dous canos na planta baixa do centro sociocultural <strong>de</strong> Celeiro.<br />

Protección<br />

NOME FONTE DA RÚA GRANDE NUMERO 739<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.618 COORD Y<br />

4.837.430<br />

páx 265


LUGAR LUGAR DA IGREXA<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuaria<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862 en dirección norte,<br />

ó pasar o grupo <strong>de</strong> vivendas Pedrosa Latas,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada que vai cara o<br />

cemiterio parroquial <strong>de</strong> Celeiro, cruzando<br />

<strong>de</strong>spois a vía do ferrocarril.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase en Celeiro preto do cemiterio parroquial<br />

e da vía do ferrocarril.<br />

FONTE IGREXA VELLA<br />

Localización<br />

NUMERO 741<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> pedra e cemento dun só cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE IGREXA VELLA NUMERO 741<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.495 COORD Y<br />

4.837.437<br />

páx 266


LUGAR PLANTÍO<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

ACCESOS<br />

Carretera a Riba<strong>de</strong>o frente a gasolineira <strong>de</strong><br />

Repsol.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Edificios <strong>de</strong> vivendas <strong>de</strong> diferentes alturas e<br />

tipoloxías.<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

LAVADOIRO DE LAVANDEIRAS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 742<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Lavadoiro <strong>de</strong> planta rectangular. Cuberta a catro augas <strong>de</strong> lousa apoiada sobre oito pilares <strong>de</strong> pedra.<br />

Protección<br />

NOME LAVADOIRO DE LAVANDEIRAS NUMERO 742<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.193 COORD Y<br />

4.837.007<br />

páx 267


LUGAR CANGAS<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> augas<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-862 en dirección norte,<br />

ó pasar o grupo <strong>de</strong> vivendas Pedrosa Latas,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada que vai cara o<br />

cemiterio <strong>de</strong> Celeiro, cruzando <strong>de</strong>spois a vía do<br />

ferrocarril ata chegar ó lugar <strong>de</strong> Cangas.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Está no lugar <strong>de</strong> Cangas a carón do rego da<br />

Baixá<br />

LAVADOIRO DE CANGAS<br />

Localización<br />

Descrición<br />

NUMERO 743<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE Privada<br />

Protección<br />

NOME LAVADOIRO DE CANGAS NUMERO 743<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 614.935 COORD Y<br />

4.837.237<br />

páx 268


LUGAR LAVANDERIAS<br />

PARROQUIA CELEIRO (SANTIAGO)<br />

CLASE SUELO Suelo Urbano<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Rúa Lavan<strong>de</strong>iras na zona ver<strong>de</strong> do mesmo nome.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Ambito urbano ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> edificios <strong>de</strong> viviendas<br />

<strong>de</strong> diferentes alturas e tipoloxías.<br />

FONTE XARDÍNS LAVANDEIRAS<br />

Localización<br />

NUMERO 744<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XX<br />

CONSERVACION ben conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> un cano.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE XARDÍNS LAVANDEIRAS NUMERO 744<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 06<br />

COORD X 613.661 COORD Y<br />

4.837.260<br />

páx 269


LUGAR TRASVIVEIRO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-540 en dirección sur,<br />

unha vez pasada a parroquia <strong>de</strong> Landrove,<br />

xiramos á esquerda por unha pista que nos leva<br />

a Trasviveiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no centro do núcleo <strong>de</strong> Trasviveiro, preto<br />

do cruceiro.<br />

FONTE DE TRASVIVEIRO<br />

Localización<br />

NUMERO 745<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION gravemente alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> cemento, xa non bota auga.<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE TRASVIVEIRO NUMERO 745<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.542 COORD Y<br />

4.830.483<br />

páx 270


LUGAR CHAOS<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

CLASE SUELO Suelo <strong>de</strong> Núcleo Rural<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

pasando o núcleo <strong>de</strong> Lamas pasando a ponte<br />

sobre o río Loureiro.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase no núcleo <strong>de</strong> Chaos á beira da estrada<br />

LU-161 e do rego da Presa Muíño <strong>de</strong> Chaos.<br />

FONTE DE CHAOS<br />

Localización<br />

NUMERO 746<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION rehabilitado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Fonte <strong>de</strong> pedra dun só cano, reconstruída no ano 2003<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE CHAOS NUMERO 746<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 613.939 COORD Y<br />

4.830.316<br />

páx 271


LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur<br />

ata chegar ó núcleo <strong>de</strong> O Outeiro.<br />

Atópase á beira da estrada LU-161, no muro<br />

dunha finca.<br />

FONTE DO REGO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> infraestructuras<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Localización<br />

NUMERO 748<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA século.XIX<br />

CONSERVACION mal conservado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

Actualmente abandonada<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DO REGO NUMERO 748<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.468 COORD Y<br />

4.829.749<br />

páx 272


LUGAR OUTEIRO (O)<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección forestal<br />

ACCESOS<br />

Seguindo pola estrada LU-161 en dirección sur,<br />

xiramos á <strong>de</strong>reita pola estrada provincial CP-<br />

6502 pasamos por diante da igrexa parroquial<br />

ata chegar ó lugar <strong>de</strong> Zamboeira.<br />

DESCRICIÓN DO ENTORNO<br />

Atópase apartada da estrada no lugar <strong>de</strong><br />

Zamboeira.<br />

FONTE DE SAN XOSÉ<br />

Localización<br />

NUMERO 749<br />

TIPOLOXIA Cons.popular - Fonte-Lavadoiro ÉPOCA<br />

CONSERVACION alterado<br />

TITULARIDADE Pública<br />

É un manantial, antigamente tiña fonte <strong>de</strong> cantería<br />

Descrición<br />

Protección<br />

NOME FONTE DE SAN XOSÉ NUMERO 749<br />

INVENTARIO Plan Xeral <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Municipal CODIGO<br />

ÁREA DE PROTECCIÓN Patrimonio etnográfico. P-3 Ambiental<br />

AREA DE RESPETO Patrimonio etnográfico. R-II Ambiental<br />

CODIGO<br />

CARTOGRAFIA FOLLA 18<br />

COORD X 614.186 COORD Y<br />

4.829.538<br />

páx 273


LUGAR NOGARIDO<br />

PARROQUIA CHAVIN (SANTA MARIA)<br />

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIVEIRO<br />

CLASE SUELO Suelo Rústico <strong>de</strong> protección agropecuari