20.07.2015 Views

MEMÒRIA 2011 - Ateneu Barcelonès

MEMÒRIA 2011 - Ateneu Barcelonès

MEMÒRIA 2011 - Ateneu Barcelonès

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>MEMÒRIA</strong> <strong>2011</strong>


1234567891011ALa memòria que teniu a les mans recull tot això de forma detallada, i presenta lesdades i les actuacions més significatives de l’any, juntament amb el balanç econòmiccorresponent.La valoració que fem d’aquest any és positiva, tant pel que fa a la creixent vinculacióde l’<strong>Ateneu</strong> amb les inquietuds ciutadanes que l’envolten, com pel que fa a laseva sostenibilitat, sobretot si es té en compte que continuem immersos en uncontext econòmic de contenció; i un any més s’ha aconseguit tancar l’exercici deforma equilibrada. Ambdues coses s’han aconseguit amb l’esforç i la col·laboracióde moltes persones –sòcies i no sòcies–, Junta, treballadors i col·laboradors.El darrer apartat de la memòria ofereix els propòsits per a l’any 2012, especificantels objectius i actuacions clau que s’han previst, així com el seu pressupost econòmic.L’any 2012 serà un any en què les iniciatives de la nova junta començaran aprendre forma, en un context complicat, però no per això seran menys ambicioses.L’<strong>Ateneu</strong> vol continuar tenint incidència en la societat, cooperant més que mai ambaltres institucions i mantenint l’equilibri pressupostari aconseguit aquests darrersanys. Tot un repte.5


L’ENTITATI ELS SOCISLa singularitat de l’entitat i el seu volum de socis fan de l’<strong>Ateneu</strong> una instituciócultural ciutadana de primer ordre.Aquesta singularitat ve donada tant per la seva localització, al centre de Barcelona,en un palau remodelat per donar resposta a la seva activitat i ús, comper l’amplitud d’horaris i serveis, com també per la pluralitat i transversalitatdels socis, tots ells persones interessades per la cultura en el sentit ampli delterme.L’ entitatL’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> és una associaciósense ànim de lucre, amb seu al centrede Barcelona, formada per més de 4.000socis i reconeguda d’utilitat pública.L’any 2006 va rebre la Medalla d’Or dela Ciutat al Mèrit Cultural de l’Ajuntamentde Barcelona i l’any 1983, la Creu de SantJordi, que atorga la Generalitat de Catalunya.L’<strong>Ateneu</strong>, en els seus estatuts, es declaracom una entitat cultural oberta a tothom,sense cap mena de discriminació, i que técom a objecte social promoure el diàleg,la recerca i la difusió dels coneixementsartístics, literaris, humanístics i científics,així com afavorir el desenvolupamentcultural del país i de la llengua catalana.La seu de l’entitat, al Palau Savassonadel carrer de la Canuda, disposa de nombrososespais que són el nucli principalde la vida ateneística, especialment lesseves sales de conversa i el jardí.L’<strong>Ateneu</strong> ofereix als socis un horari ininterromputdel matí al vespre, dissabtes idiumenges inclosos. Els mesos d’hivern,de les 9 del matí a les 10 de la nit; i elsmesos d’estiu, fins a les 11 de la nit.Paral·lelament, l’<strong>Ateneu</strong> ofereix una activitatpermanent fonamentada en tresgrans eixos que es reforcen i complementenentre ells: la programació d’activitatsi tertúlies, la Biblioteca i l’arxiu històric,i l’Escola d’Escriptura.E ls socisEls socis són l’actiu més important que tél’<strong>Ateneu</strong>: participen en la seva activitat in’impulsen el dinamisme.L’any <strong>2011</strong> es va tancar amb 4.045 socis,amb la qual cosa se n’ha augmentat6


1234567891011Alleument el nombre (10) en relació ambl’any 2010, tot i que s’havia previst quepossiblement disminuiria en un 4% perla conjuntura que estem vivint. D’altrabanda, l’any tanca amb una xifra superiorals 4.000 socis, considerada la mínimaquantitat a consolidar, per mantenirtant el nivell d’ingressos propis necessariscom un bon nivell d’incidència social.El repte actual és mantenir aquest volumde socis, reforçant els serveis dequalitat i l’atenció personalitzada.EvolucióAl llarg de l’any <strong>2011</strong> el nombre de socisde l’<strong>Ateneu</strong> ha augmentat en 10, la qualcosa suposa pràcticament un mantenimentsostingut d’aquest paràmetre.El més significatiu, però, és que es mantéel moviment continuat d’altes i baixesdurant l’any: l’any <strong>2011</strong> el nombre d’altesha estat de 1.596, i el nombre de baixes,de 1.586.L’alt nivell de fluctuació ha estat habitualal llarg de la història de l’<strong>Ateneu</strong> i es reforçaamb l’activitat de l’Escola d’Escriptura,on els alumnes es donen d’alta i de baixaquan inicien i finalitzen els cursos quefan a l’entitat: els alumnes que s’han donatd’alta al llarg del curs han estat 1.149,mentre que se n’han donat de baixa1.059. Amb aquestes xifres s’observa queun total de 90 alumnes de l’Escola hanacabat fidelitzant-se com a nous socisl’any <strong>2011</strong>, quantitat considerablementsuperior a la de l’any 2010 (en què ho vanfer 10), possiblement gràcies a la campanyafeta en finalitzar els cursos per difondrel’activitat general de l’<strong>Ateneu</strong>. Aquestfet mostra que cal consolidar i reforçar lesaccions d’informació i difusió de l’entitatentre aquelles persones que hi acudeixenestimulades per l’Escola.Evolució del nombre de socis (2007-<strong>2011</strong>)4.5004.0004.1664.035 4.0453.5003.2933.5683.0002.5002.000Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any <strong>2011</strong>7


L’ENTITATI ELSSOCISAixí mateix, s’observa una importantfluctuació entre els socis ordinaris ques’han donat d’alta i de baixa al llarg del’any, 447 i 527 respectivament, malgratque per pal·liar-la s’ha introduït unaquota d’alta des de fa dos anys.Tipologia de socisEls socis de l’<strong>Ateneu</strong> poden respondrea cinc tipologies bàsiques: ordinaris,alumnes de l’Escola d’Escriptura, usuarismenors de 18 anys, socis d’honor isocis col·lectius i/o protectors.En tancar l’any <strong>2011</strong>, la distribució delssocis en relació amb aquestes categoriesera la següent: 77,3% de socis ordinaris;16,5% de socis alumnes de l’Escolad’Escriptura; 0,4% d’usuaris menors de18 anys; 5,3% de socis d’honor, i 0,5%de socis col·lectius i protectors.La tipologia de socis presenta lleusfluctuacions d’un any a l’altre –coms’observa en el quadre adjunt–, les méssignificatives de les quals són la davalladad’un punt percentual dels socisordinaris i l’augment d’aquest punt entreels socis alumnes de l’Escola.Socis col·lectiusA aquelles entitats que requereixen l’úsd’espais, ja sigui per reunions interneso bé per organitzar activitats públiquesamb certa regularitat, l’<strong>Ateneu</strong> elsofereix la possibilitat de ser socis col·lectius. Aquesta opció els dóna la possibilitat,a canvi, de participar en la vidaassociativa de l’<strong>Ateneu</strong> de forma activa.Durant l’any <strong>2011</strong>, han estat socis col·lectius de l’<strong>Ateneu</strong> les següents entitats:• Cambra Oficial de Comerç, Indústria iNavegació• Col·legi de Censors Jurats de Comptesde Catalunya• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat• Fundació Barcelona Olímpica• Fundació Privada Vila Casas• Hotel Rivoli de Barcelona• INNOVA. Associació per a la InnovacióOrganitzativa i Social• Sociedad Española de PsicologíaAnalíticaEn tancar l’any <strong>2011</strong>, s’havien produït1 alta i 3 baixes. Les baixes han estatocasionades, segons ens han comunicatels interessats, per la necessitat deles entitats de reduir despeses a causade la conjuntura econòmica.Quadre de la tipologia de socis (2008-<strong>2011</strong>)TIPOLOGIA DE SOCIS 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>Ordinaris 76,2% 78,4% 78,4% 77,3%Socis d’honor 6,8% 5,7% 5,6% 5,3%Alumnes Escola 15,9% 14,7% 15,1% 16,5%Usuaris (menors 18 anys) 0,3% 0,6% 0,4% 0,4%Socis col·lectius/protectors 0,8% 0,6% 0,5% 0,5%TOTAL 100% 100% 100% 100%8


1234567891011AL’ús de sales i espais per part dels sociscol·lectius varia molt, en funció decada entitat: des de les que solamentusen les sales per a reunions internes,fins a les que organitzen actes públics imultitudinaris.V ida associativaAssemblees i sessionsinformativesAl llarg de l’any han tingut lloc diversesaccions rellevants en la vida associativade l’entitat: les assemblees i sessionsinformatives per tractar aspectes internsde l’entitat, exclusivament per als socis.Concretament han tingut lloc:––l’assemblea ordinària anual (29 demarç de <strong>2011</strong>), en la qual s’aprovà lamemòria d’activitat i el balanç econòmicde 2010, així com els plans pressupostarisde l’any <strong>2011</strong>.––una sessió informativa (2 de novembrede <strong>2011</strong>), on es presentà el pla d’actuacióde la nova Junta i els ponents deles seccions acabats d’elegir.Informació i participacióDurant l’any <strong>2011</strong> s’ha volgut potenciarla informació i la participació dels socisa la mateixa seu de l’entitat. Per ferho,a la planta principal s’han habilitatplafons informatius de les activitats encurs, s’ha col·locat una nova bústia desuggeriments i s’ha instal·lat un “puntd’intercanvi” de serveis entre socis.Pel que fa a la nova bústia, en mig anys’han rebut 31 suggeriments generals(ja que la Biblioteca i l’Escola tenen canalspropis de recollida), la major partdels quals (60%) estan relacionats ambaspectes de manteniment de les instal·lacions, i un 30%, amb les activitats. Totsells han rebut resposta personalitzada is’han resolt, sempre que les possibilitatstècniques i econòmiques ho han permès.Paral·lelament, el juliol de <strong>2011</strong> la Juntava aprovar una Carta de serveis dels socis,amb l’objectiu d’exposar de maneraresumida els drets i deures dels socis del’<strong>Ateneu</strong>, com a complement d’allò queregulen els estatuts de l’entitat, amb lavoluntat de millorar la qualitat del serveii, alhora, afavorir que tots els sociscontribueixin a generar un ambient derespecte i harmonia a l’entitat.S erveis especialsAules d’estudi i calaixosEls socis tenen a la seva disposició aulesper estudiar i calaixos per dipositar-hitemporalment els seus béns personals.Durant l’any <strong>2011</strong> s’han recollit de formasistemàtica les dades d’ús d’aquestsserveis, que en termes generals han estatles següents:– cessió d’aules: 419– calaixos: 89,3% d’ocupats(es disposa de 196 calaixos,dels quals n’hi ha 175 de llogats)Avantatges per als socisL’any <strong>2011</strong> s’han revisat els acords ambtotes les empreses i entitats amb lesquals l’<strong>Ateneu</strong> manté acords d’intercanvid’avantatges per als socis. Totes tenen9


1234567891011AL’ENTITATI ELSSOCISun cert vincle amb l’<strong>Ateneu</strong>, ja que sóndel món de la cultura i l’oci.Perquè els socis estiguin informats puntualment,hi ha un espai específic alweb, amb un enllaç des de la mateixapàgina d’inici, en el qual s’actualitzenpermanentment els acords a què s’arriba,ja siguin per a una oferta específica–com ara l’obtenció d’entrades per a unespectacle concret– o bé per a ofertesgenerals –com ara descomptes per lainscripció a una entitat.L’any <strong>2011</strong> s’han ofert els següentsavantatges destacats, per l’establimentd’acords amb cadascuna de les entitats:• Descomptes en l’adquisiciód’entrades: Teatre Nacionalde Catalunya, Teatre Tantarantanai Mercat de les Flors, i descomptespuntuals en diversos teatres iespectacles.• Descomptes en l’adquisició de llibresi subscripcions: Llibreria La Central,El Periódico de Catalunya i el ClubTR3SC.• Descomptes en visites i activitats:Museu Egipci de Barcelona, CaixaForum i Fundació Josep Pla.• Descomptes en les inscripcionsa cursos i tallers del Cercle Artísticde Sant Lluc.• Descomptes en centres de saluti agències de viatges.210


EL 150èANIVERSARIDE L’ENTITATL’any 1860 es va crear l’Ateneo Catalán, embrió del que acabaria sent l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>. Aquesta efemèride s’ha volgut celebrar 150 anys després ambla culminació del procés de renovació que l’entitat ha viscut aquests darrersset anys, amb una mirada de present i de futur en tots els àmbits en què estàtreballant la institució.Així, la celebració del 150è aniversari s’ha traduït en un compendi d’activitatspúbliques i actuacions internes, que es van iniciar a les acaballes de l’any2010 i que s’han allargat fins al desembre de <strong>2011</strong>.Durant l’any <strong>2011</strong>, un conjunt d’accionshan configurat el 150è aniversari:Cicle de conferènciesCatalunya 2050Al llarg del primer semestre de l’any vatenir lloc un cicle de conferències sobreun ampli ventall de temes d’actualitat,de la mà de persones de relleu en cadascundels àmbits, amb una miradaprospectiva comuna: què es preveu pera l’any 2050.Relació de conferències realitzades:- “Com serà la societat catalanad’aquí 50 anys?”, a càrrecd’Anna Cabré, directora delCentre d’Estudis Demogràficsi catedràtica de Geografia Humanade la UAB.- “El sistema financer en procés decanvi: reptes de futur”, a càrrec deJoan Maria Nin, director general de“la Caixa”.- “L’educació universitària al serveid’una societat emprenedora”, acàrrec d’Eugènia Bieto, directorageneral d’ESADE.- “Dones i cultura. Trencarem alguncop el sostre de vidre?”, a càrrecde Carme Riera, escriptora.- “La fortalesa econòmica deCatalunya”, a càrrec d’AndreuMas-Colell, conseller d’Economiai Coneixement de la Generalitat deCatalunya.- “Una dècada al servei d’un segle”,a càrrec d’Artur Mas, president de laGeneralitat de Catalunya.11


EL 150èANIVERSARIDEL’ENTITATVisites guiadesRedescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Aquests últims anys, l’entitat ha viscut reformesmolt rellevants, arquitectòniques,organitzatives i d’incidència ciutadana.Per aquest motiu, s’ha dissenyat un noumodel de visita per a grups a la seu del’<strong>Ateneu</strong>, el Palau Savassona, que, ambel guiatge d’un historiador, ajuda a descobrirles noves instal·lacions, així com elpes de la història i de les anècdotes quecontenen els 150 anys de la institució.Durant el <strong>2011</strong> s’han organitzat 32 visites,de les quals 14 han estat obertes als socisi ciutadans de forma individual, i 18han estat visites concertades per a grupsd’altres entitats i col·lectius. Prop de siscentespersones han gaudit i visitat elPalau Savassona acollint-se a aquestaproposta.El cicle Ateneistes Singulars s’allargaràtot el 2012 amb entrevistes a altres socisi sòcies de l’entitat.Documental L’<strong>Ateneu</strong>.La porta de les ideesEl documental L’<strong>Ateneu</strong>. La porta de lesidees s’ha rodat durant la tardor de <strong>2011</strong>.Descriu la història de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>,amb una mirada especial sobre elsesdeveniments que succeïren a l’entitat ia la ciutat des de la dictadura de Primode Rivera fins al final de la Guerra Civil,emprant documents gràfics i bibliogràfics,alguns d’ells inèdits fins ara.És una producció de Goroka, impulsadaper l’<strong>Ateneu</strong>, i participada de les televisionspúbliques, les quals l’emetran durantla primavera de 2012.L’èxit de la iniciativa, especialment entregrups i institucions, fa que s’hagi deciditcontinuar-la oferint l’any 2012.Cicle Ateneistes SingularsEl mes d’octubre s’inicià un cicle bimestrald’entrevistes a socis de l’<strong>Ateneu</strong>, conduïdespel periodista Pep Montes, perconèixer a fons i amb rigor els aspectesmés destacats de la seva biografia, i moltespecialment de l’activitat rellevant queduen a terme dins i fora de l’entitat.Els primers socis entrevistats han estat:––Oriol Bohigas i Guardiola, arquitectei expresident de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.––Carmina Virgili i Rodon, geòloga,investigadora del CSIC i secretàriad’Estat d’Universitats i Investigació enel primer govern de Felipe González.Campanya “Apadrina un llibre!Conserva el futur, preservael passat”S’ha continuat amb la campanya “Apadrinaun llibre!”, iniciada a finals de l’any2010 i coincidint amb el 150è aniversaride l’<strong>Ateneu</strong>.La campanya pretén restaurar, digitalitzari difondre per la xarxa la col·lecció d’incunables,manuscrits, cartes, autògrafs,primeres edicions, opuscles i facsímilsrars i llibres dels segles xvi, xvii i xviii de laBiblioteca de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>, totsells peces úniques i singulars, amb granvalor històric i patrimonial.Els “padrins” compten amb un reconeixementpúblic de la seva col·laboració, amés de constar en la caixa de preservacióque protegeix el llibre apadrinat.12


1234567891011APer tal de tenir una informació públicapermanentment actualitzada, amb la relacióde documents per apadrinar i l’estaten què es troben, i, alhora, poder ferles gestions d’apadrinament per Internet,s’ha creat un web específic: http://apadrina.ateneubcn.org.Al llarg de l’any <strong>2011</strong>, sota d’aquesta iniciativas’han reunit 110 padrins, que hanapadrinat 55 llibres. Cal destacar que unllibre pot compartir diversos padrins i que10 padrins han apadrinat dos o més llibres.Fins ara s’han restaurat 20 llibres, entreels quals destaquen:– Aristòtil. Aristotelis Logica (1589)– Alighieri, Dante. Le Terze rime di Dante(1502)– Góngora y Argote, Luis de. Obras deDon Luis de Góngora (1667)– Erasmus, Desiderius. De duplici copiaverborum ac rerum commentarii duo(1556)– Consolat de Mar. Llibre de consolatdels fets marítims (1645)– Llull, Ramon. Bla[n]querna (1521)Publicacions en el marcdel 150è aniversariCoincidint amb el 150è aniversari, l’<strong>Ateneu</strong>ha editat dos llibres i ha col·laborat en untercer:amb l’editorial RBA el desembre de 2010,i s’ha difós principalment al llarg de <strong>2011</strong>.L’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>,una entitat per al segle xxiAquesta publicació explica com els 150anys d’història de la institució han configuratl’<strong>Ateneu</strong> d’avui, amb una mirada centradaen la renovació global d’aquests darrersanys, tant arquitectònica com organitzativai d’incidència social i de servei.L’edició s’ha fet en col·laboració amb laDirecció de Relacions Ciutadanes i Institucionalsde l’Ajuntament de Barcelona.S’hi va estar treballant durant l’any 2010, iva veure la llum el febrer de <strong>2011</strong>.Llum entre ombres.6 biblioteques singularsa la Catalunya contemporàniaEl llibre, coordinat per Montserrat Comasi Víctor Oliva, recull la història de sis bibliotequesd’iniciativa privada, entre ellesla Biblioteca de l’<strong>Ateneu</strong>, que per la sevagènesi i evolució esdevenen significativesper analitzar el context cultural català.L’edició s’ha fet al llarg de l’any <strong>2011</strong> deforma cooperada entre les sis entitats quehi apareixen i ha vist la llum just a finalsd’any.Testimonis artístics.<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>Aquest llibre recull el valuós fons artísticconformat per testimonis molt diversos,que inclouen pintura, escultura, fotografiao gravat, reunits al llarg de la històriade l’entitat. Es va editar en cooperació13


ACTIVITATCULTURALAmb la programació d’activitats s’ofereix als socis i a la ciutadania en generalun conjunt de propostes que fan de l’<strong>Ateneu</strong> un lloc de referència i dedebat més enllà dels corrents dominants del moment.La programació es genera a partir de les iniciatives dels mateixos socis –permitjà de les propostes de les diverses seccions i alhora de les activitats queimpulsa la mateixa Junta Directiva–, o acollint les iniciatives dels socis del’entitat o propostes d’altres institucions.Des de 2008 es treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat, augmentar lasignificació pública i obtenir més rendiment de l’organització d’actes. Aquestpropòsit s’ha reforçat amb l’equilibri de les diverses seccions, l’ordenacióde les demandes i la valoració amb una mirada de conjunt de totes les propostesque arriben.Activitat cultural general (<strong>2011</strong>)A ctivitatcultural general15%1%Durant el <strong>2011</strong>, l’<strong>Ateneu</strong> ha programat i/oacollit un total de 694 activitats (tertúlies,presentacions, taules rodones, seminaris...),algunes d’elles promogudes perla mateixa institució (60%), d’altres pelsmateixos socis, com les tertúlies (24%),i d’altres en qualitat de lloguer dels espaisa altres entitats i institucions (15%).La participació global a totes aquestesactivitats ha estat de més de 48.000 persones.24%Actes <strong>Ateneu</strong>TertúliesLloguer i ocupacionsAltres60%14


ACTIVITATCULTURALAssistènciaA causa del creixement en el nombred’actes i de l’augment de la capacitatde les sales disponibles, s’ha produït unaugment de l’assistència als actes del12,36%, ja que s’ha passat dels 31.230assistents de 2010 a 35.191.Pel que fa a la mitjana d’assistència alsactes, s’assoleixen uns nivells notables,amb una mitjana de 85,83 persones peracte, i podem afirmar que aquesta xifraes manté similar a la de l’any 2010(86,75), i en valors propers als aconseguitsels anys 2008 (88) i 2009 (92,3),cosa que representa un salt important enrelació amb els anys anteriors (78 personesper acte l’any 2007).Els actes proposats i organitzats per lamateixa Junta Directiva, amb una mitjanade més de 112,34 persones per acte,han tingut una acollida rellevant, peròcal destacar també la secció de Cinema,que presenta un creixement moltgran respecte a l’any passat, ja que arribaa 128,26 persones per acte. Darrereseu se situa la secció de Música (ambuna mitjana de 99,01 assistents), la secciód’Economia (75,75), la secció deLlengua i Literatura (70,5), i la secció deCiència es i Tecnologia (68), totes ellesamb una mitjana d’assistència superiora la de l’any 2010.L’any <strong>2011</strong> s’ha tornat a treballar ambuna nova dada estadística que dónamolta informació sobre l’acceptació perpart del públic de les activitats organitzades:el percentatge mitjà d’aforamentocupat de les sales. És un valor ques’ha tret per aproximació estadística, iés possible que presenti un cert margede desviació. La dada obtinguda és queles activitats han omplert, de mitjana, el62,6% de l’aforament disponible de lessales. Aquesta quantitat és molt similara l’obtinugda l’any 2010, en què es vaomplir una mitjana del 62% de l’aforament.Tipologia d’actesSi s’observa el conjunt d’actes organitzats,segons la seva tipologia, en líniesgenerals s’observa que es mantenen lesAssistents a les activitats de l’<strong>Ateneu</strong> (2010-<strong>2011</strong>)6.0005.000Total 2010: 31.320Total <strong>2011</strong>: 35.1914.0003.0002.0001.0000GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolSetembreOctubreNovembreDesembre16


ACTIVITATCULTURALTots els ponents, juntament amb el vicepresidentprimer de la Junta, conformenla Comissió de Cultura de l’entitat, definidaen els mateixos estatuts.Activitats organitzadesper les seccionsEn termes generals, cal destacar quel’any <strong>2011</strong> les activitats promogudes perles seccions han augmentat en un 15%:s’ha passat de les 216 activitats de l’any2010 a 249.Es mantenen com a seccions més activesla de Música, amb 112 activitats alllarg de l’any; la de Filosofia, amb 36 activitats,i la de Cinema, amb 23 activitats.D’altra banda, la secció d’Arts Plàstiquesha fet 5 visites a exposicions omuseus (vegeu-ne el detall a l’annex 2).Pel que fa a la secció d’Escacs, calremarcar la seva participació en elcampionat de Catalunya per equipsde <strong>2011</strong>, organitzat per la FederacióCatalana d’Escacs i en el qualvan competir dos equips de la Secció;el primer equip (A), en categoriapreferent, va aconseguir situar-se enquarta posició, i l’equip B, en primeraposició de la seva categoria. La Secciótambé va organitzar el torneig dePrimavera de partides semiràpides, eltorneig de Tardor de partides lentes iel torneig de Nadal de partides ràpides,on van participar un gran nombrede socis.D’altra banda, a les dades referents ales activitats organitzades per les seccions,s’hi han de sumar les tertúliesorganitzades mensualment per les sec-Activitats organitzades per les seccions (<strong>2011</strong>)6%4%4% 2% Música8%7%9%45%FilosofiaCinemaHistòriaLlengua i LiteraturaArts PlàstiquesEPJiSCiències i TecnologiaEconomia14%18


ACTIVITATCULTURALFronteres indefinides, de la secció d’ArtsPlàstiques; el cicle Nou cinema alemanyinèdit, de la secció de Cinema; el Cursd’autodefensa matemàtica. Usos i abusosdels nombres a la premsa, la políticai la societat, de la secció de Ciència iTecnologia, o el cicle Aproximació al Renaixement,de la secció de Filosofia.Paral·lelament, durant l’any <strong>2011</strong> s’haorganitzat de nou el cicle trimestralHomenatges / En record de..., amb 4actes: homenatge a Albert Manent, iactes de record a Lluís Marquet, especialistaen terminologia científica; a JosepMaria de Sagarra, commemorantel cinquantenari de la seva mort, i aMaria Aurèlia Capmany, amb motiu delvint-i-cinquè aniversari de la seva mort(vegeu-ne el detall a l’annex 4).Un any mes s’ha organitzat el cicle Cinemaa la fresca, els vespres del mesde juliol. Cicle patrocinat per la Dammi que reuneix un nombrós públic jove aljardí de l’<strong>Ateneu</strong>.Nous cicles rellevantsEl <strong>2011</strong> ha vist néixer un nou cicle,Controvèrsies: l’actualitat a debat. Técom a objectiu tractar mensualment untema de màxima vigència i interès general,amb la voluntat de ser presentsen els debats d’actualitat. És un caraa cara entre dos especialistes en lamatèria, moderat per un periodista omembre de la Junta (vegeu-ne el detalla l’annex 5).D’altra banda, el cicle Tribuna <strong>Ateneu</strong>,diàleg tertúlia en el marc d’un dinar, s’harenovat amb l’acord signat el mes desetembre amb l’Obra Social “la Caixa” iEl Periódico, i s’ha ampliat la seva temàticacultural a temes socials i científics(vegeu-ne el detall a l’annex 6).L’any <strong>2011</strong> s’ha organitzat un cicle especial,Converses de campanya. Eleccionsal Congrés dels Diputats, ambuna entrevista a cadascun dels capsde llista a les eleccions generals per lademarcació de Barcelona (vegeu-ne eldetall a l’annex 7).I finalment, els dos cicles que han tingutlloc amb motiu del 150 anys del’<strong>Ateneu</strong>, Catalunya 2050 i AteneistesSingulars, ja descrits a l’apartat 2, “El150è aniversari de l’entitat”.Altres iniciativesUn bon gruix dels actes són impulsats persocis individuals o per acord amb altresinstitucions. En aquesta mena d’actess’hi troben una gran varietat d’iniciatives,des de presentacions de llibres de socisfins a sortides culturals (vegeu-ne el detalla l’annex 8), o cicles organitzats de formacooperada amb institucions externes,com ara SOS Monuments, el FestivalÀsia o la Fundació Catalunya Europa.L’any <strong>2011</strong> aquesta tipologia d’actesha disminuït, i s’ha passat dels 72actes de 2010 als 62 actes d’enguany–sovint per falta de disponibilitatd’espais–, amb una assistència de4.084 persones.20


1234567891011ACicles d’activitats (<strong>2011</strong>)Gen. Febr. Març Abril Maig Juny Juliol Set. Oct. Nov. Des.Actes dela JuntaArtsPlàstiquesCiències iTecnologiaCinemaEPJiSFilosofiaHistòriaLlengua iLiteraturaMúsicaAcordsamb altresinstitucionsTribuna <strong>Ateneu</strong>Catalunya 2050Ateneistes SingularsControvèrsies: l’Actualitat a DebatHomenatges / En Record de...Premi CrexellsEleccions al Congrés dels DiputatsAny Joan MaragallL’Art a l’Edat del SiliciCòmic, Cultura i ContraculturaArt, Ciència i Religió. Fronteres IndefinidesInterrelació de Cultures i Visions del MónCurs d’Autodefensa MatemàticaEl Cervell Envaeix la CiutatCinema i MúsicaNou Cinema Alemany InèditEls Curtmetratges dels GaudíCinema a la FrescaMòstra de Cinèma OccitanEls Dijous EuropeusLlibres per Pensar (més)Liceu MaragallDues Mirades al Pensament CatalàDues Mirades a la BioèticaVigència del Pensament GrecAproximació al RenaixementConverses sobre Pensament GrecAula Oberta d’Història OralJornades sobre història medievalTríptic Surrealista: Buñuel, Dalí i LorcaPoesia Catalana Contemporània30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong>Orquestra de Cambra -Amics dels ClàssicsConcerts de la Fundació Massià CarbonellWagner, Poeta i Músic VIIIFranz Liszt. En el 200 Aniversaridel seu NaixementCicle Música del Segle XX-XXICicle Joves & ClàssicaPensem EuropaAula SOS MonumentsCicle Genealogia i HeràldicaJornades poètiques de l’ACEC21


ACTIVITATCULTURALL es tertúliesLes tertúlies constitueixen probablementl’aportació més genuïna de l’<strong>Ateneu</strong>,pel que fa tant a la socialitzaciócom a l’autoformació i al debat plural idemocràtic.En són una prova les 19 tertúlies activesque hi ha hagut el <strong>2011</strong>:• AB Llibre FòrumCoordinadora: Maria Àngels Cerdà• <strong>Ateneu</strong>esferaCoordinador: Guillem Carbonell• Cercle CatalanistaCoordinador: Lluís Juste de Nin• Cruïlla de DebatCoordinador: Enric Cirici• Espai <strong>Ateneu</strong>Coordinadora: Mina Pedrós• Fòrum de Debat SocialCoordinadora: Rosa Domènech• Grup QueequegCoordinadors: Toni Merigói Toni Parera• Prosa Catalana ContemporàniaCoordinadors: Jordi Arraut i LauraRodríguez de Rozas• Seminari de Lecturad’Assaig ContemporaniCoordinador: Bernat Castany• Seminari de Lecturad’Assaig amb l’AutorCoordinador: Bernat Castany• TastúliaCoordinadors: Àngel Juezi Pere Sans• Tertúlia d’Arts PlàstiquesCoordinadora: Toni Rodríguez Yuste• Tertúlia BorrallerasCoordinadors: Bernat Castany iEduard Moreno• Tertúlia BúsulaCoordinador: Fèlix Pujol• Tertúlia de DebatCoordinadora: Irene Boada• Tertúlia Els CríticsCoordinador: Manuel Pérez Delgado• Tertúlia d’EconomiaCoordinador: Josep Maria Carreras• Tertúlia GaudíCoordinador: Eliseu Oriol• Tertúlia TR3SCCoordinador: el Club TR3SCParal·lelament, l’any <strong>2011</strong> s’han creatdues noves tertúlies:• Tertúlia Fènix <strong>Ateneu</strong>Coordinador: Rafa Villaró(inici: abril <strong>2011</strong>)• Tertúlia <strong>Ateneu</strong> RenovacióCoordinador: Norbert Bilbeny(inici: maig <strong>2011</strong>)La relació detallada de les tertúlies i laseva temàtica, les podeu consultar al’annex 9.A banda de les tertúlies amb cert caràcterpúblic, n’hi ha una dotzena mésd’espontànies, no publicitades, i quetenen l’<strong>Ateneu</strong> com a espai habitual detrobada.A ctes singularsPremi CrexellsEl Premi Crexells és un guardó a la millornovel·la publicada l’any anterior.L’any <strong>2011</strong> s’ha seguit amb la configuraciódel Premi engegada l’any 2009, segonsla qual un jurat d’experts tria tres22


1234567891011Anovel·les i els socis de l’<strong>Ateneu</strong> s’erigeixenen tribunal mitjançant el seu vot.Aquest canvi estratègic no només voldotar de transparència i participació unpremi molt emblemàtic, origen del PremiNacional de Literatura, sinó que ambaquesta nova configuració pretén estimularla lectura.Un altre aspecte que ha ajudat a donarrellevància al Premi en aquesta novaetapa ha estat el canvi de data en la festade lliurament −de Sant Jordi al solsticid’estiu−. Aquest canvi afavoreix el ressòobtingut als mitjans de comunicació,perquè és l’únic premi important que esconcedeix en aquelles dates, fet que liha atorgat un aire festiu en convertir-seen una revetlla literària al jardí de l’<strong>Ateneu</strong>,just el dia abans de la revetlla deSant Joan.Amb la renovació del Premi s’ha tornat aoferir un reconeixement en metàl·lic peral guanyador, acompanyat d’un guardóoriginal dissenyat per l’artista AntoniLlena.L’any <strong>2011</strong>, per segon any consecutiu,el Premi Crexells ha estat patrocinat perla Fundació Agbar.Dades del XL Premi Crexellsde novel·la <strong>2011</strong>• Membres del jurat: Carme Arnau,Pilar Argudo, Ricard Ruiz, Xavier Pla,Ramon Pla i Arxé (secretari) i Lluís Reales(president).• Obres seleccionades pel jurat coma finalistes:––La pastoral catalana, de Julià de Jòdar––Un dia tranquil, de Ponç Puigdevall––El somni de Farringdon Road, d’AntoniVives• Préstec dels llibres finalistes a laBiblioteca de l’<strong>Ateneu</strong>: 144 préstecsde les obres preseleccionades.• Activitats de foment de la lectura:- Conferències: s’ha fet un cicle de tresactes per donar a conèixer les tresnovel·les finalistes. Les conferènciesvan comptar amb la presència delsautors, que van explicar el procés decreació de la seva obra, i dels críticsi membres del jurat Carme Arnau, PilarArgudo i Xavier Pla. En total hi vanassistir 46 persones.- Club de lectura: es va organitzar unclub de lectura per a cadascuna deles tres novel·les, coordinat per l’escriptorÀngel Burgas, amb la participacióde 19 persones.• Votació: amb una participació del10,7% dels socis de l’<strong>Ateneu</strong>, el resultatva ser el següent:– Antoni Vives – 43,8%– Julià de Jòdar – 33,3%– Ponç Puigdevall – 16,3%– Vots en blanc – 5,1%– Vots nuls – 1,5%• Obra guanyadora: El somni de FarringdonRoad, d’Antoni Vives, que vaobtenir un gran ressò mediàtic (comes pot veure a l’apartat 6 d’aquestamemòria).• Revetlla: la proclamació del XL PremiCrexells va tenir lloc el 22 de juny, ambuna assistència de 400 persones, enel marc del que anomenem RevetllaLiterària al jardí de l’<strong>Ateneu</strong>. L’acte vaconsistir en els parlaments habituals,el veredicte del jurat i el lliurament delguardó al guanyador. La cerimòniava ser conduïda pel periodista deTV3 Toni Puntí, i va comptar amb la23


ACTIVITATCULTURALmúsica en directe del grup Fast3,aportació de la Fundació Mas i Mas.Com a bona revetlla, no hi va faltar lacoca Crexells, especialment feta pera l’ocasió.Actes singularsDurant el <strong>2011</strong> l’<strong>Ateneu</strong> ha acollit mésde 20 actes singulars.Alguns d’aquests actes segueixen elcalendari popular, com la celebracióde la festa de Sant Jordi o l’Ou comBalla, dies en què l’<strong>Ateneu</strong> obre lesseves portes a la ciutadania en generalperquè pugui visitar tots els seus espais,amb un èxit d’afluència inqüestionable:2.600 i 350 persones comptabilitzades,respectivament.A aquesta oferta de portes obertes, s’hiha d’afegir, per segon any consecutiu, lacol·laboració amb la iniciativa 48h OpenHouse Bcn, d’Arquitectura Reversible,que obre al públic edificis habitualmenttancats i arquitectònicament emblemàtics.A Barcelona es van obrir 160edificis, amb la participació de l’<strong>Ateneu</strong>sota el guiatge dels arquitectes MateuBarba i Álex Grávalos. En total van participarde la visita comentada 490 persones,i molta gent es va quedar sensepoder-la fer per falta d’horari disponible.També s’ha participat en la primera convocatòriadel projecte Barcelona Ciutat-Concert –que promou l’associació culturalSecrets BCN i que va organitzar50 actuacions a diferents patis i jardinsde Barcelona–, amb l’espectacle, ofertal jardí romàntic, The New Generations,del grup Gospel Messengers, del Tallerde Músics, al qual van assitir 280 persones.Altres actes singulars formen part de latradició pròpia de l’<strong>Ateneu</strong>, com arala conferència sobre l’Onze de Setembre−enguany a càrrec de Carme PérezAparicio, catedràtica de la Universitatde València− o la inauguració del cursde l’Escola d’Escriptura.D’altra banda, dins dels actes de BarcelonaPoesia <strong>2011</strong>, es va inaugurar unaplaca amb el poema “Pluja en el jardí del’<strong>Ateneu</strong>”, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel(Nou poemes, 1933), amb la lectura, acàrrec de l’actor Pep Tosar, d’algunesde les seves poesies.El mes de maig de <strong>2011</strong>, amb motiu deles eleccions a l’Ajuntament de Barcelona,es va organitzar una taula rodonaamb els responsables de cultura delsdiversos partits polítics amb representacióal consitori per analitzar les sevespropostes. Hi van assitir Jordi Martí(PSC), Jaume Ciurana (CiU), ÁngelesEsteller (PP), Jordi Farriol (ICV-EUiA) iJordi Portabella (ERC), amb el periodistaVicent Partal com a moderador.A més, per les festes nadalenques s’haorganitzat per primera vegada un actedestinat als infants familiars dels socis,amb l’espectacle Bestiari de Pere Quart,del grup l’Estenedor Teatre de Titelles,amb una bona acollida de participants.Per acabar, l’<strong>Ateneu</strong> ha col·laborat ambaltres entitats en la celebració d’efemèrideso festivals. Destaquen les participacionsen l’Any Joan Maragall, acollintles vuit conferències organitzades per la24


1234567891011AInstitució de les Lletres Catalanes, ambla col·laboració de l’Associació Famíliade Joan Maragall i Clara Noble, i en elFestival Àsia, acollint dos dels espectaclesprogramats: Ramayana: Teatred’Ombres Wayang Kulit, amb NahuelBon i l’Orquestra gamelan Charaka Laras,i el concert d’Indradeep Gosh i ArupSen.La relació detallada dels actes singularsla podeu consultar a l’annex 10.C ursos i tallersDurant l’any <strong>2011</strong> s’han realitzat diversoscursos i tallers, els quals compten jaamb una llarga tradició a l’<strong>Ateneu</strong>.S’ha seguit, com en anys anteriors, ambdos tipus de cicles:––El cicle Conversa en…, que ofereixgrups de conversa en anglès, francèsi italià, i on s’han inscrit un totalde 65 alumnes.––I el cicle Conèixer, que aprofundeixen el coneixement d’alguna matèria,com ara el cas del curs d’Història del’Art i les Cultures, on s’han inscrit untotal de 19 alumnes.25


4BIBLIOTECA IARXIU HISTÒRICEl <strong>2011</strong> ha significat un any de continuïtat i consolidació dels serveis de laBiblioteca. En aquest sentit, s’ha seguit amb les tasques de recuperació defons i s’ha reforçat la presència a Internet dels fons bibliogràfics, amb elcreixement de continguts digitals tant en projectes cooperatius com propis.També s’han mantingut i ampliat els projectes encetats l’any anterior, comper exemple la campanya “Apadrina un llibre!” o el projecte Almirall: Portalde Pensament i Cultura del Segle xix. I d’altres, com el bloc Llegeix B@rcelona,han millorat la qualitat dels continguts amb una reorganització de laseva dinamització i de la participació oberta de socis i ciutadans.Pel que fa l’Arxiu històric, s’han iniciat les tasques que han de facilitar queel seu contingut pugui ser ben preservat i, alhora, difós. Entre les accionsdestacades hi ha l’ordenació, classificació i descripció del fons de JoanCrexells, o l’inici de la digitalització de les activitats que s’han produït al’<strong>Ateneu</strong> entre els anys 1973 i 2010, registrades en àudio.En línies generals, de l’any <strong>2011</strong> cal destacar l’augment generalitzat del usosdels serveis que ofereix la Biblioteca.E ls serveisLa Biblioteca ha mantingut la seva tascade centre d’informació i de servei orientatal públic investigador en general i,particularment, als socis de l’<strong>Ateneu</strong>, através del seus principals serveis:• Espai obert de 9 del matí a 9.30del vespre, cada dia de la setmana,amb 86,5 hores setmanals de servei,i 358 dies l’any.• Consulta dels fons oberta a la comunitatuniversitària i investigadora,i a tota la ciutadania.• Servei de préstec de documents, úsdels espais per a la lectura i l’estudi,i ús dels ordinadors, restringits alssocis de l’<strong>Ateneu</strong>.• Préstec interbibliotecari de documentsentre els centres adscrits alConsorci de Biblioteques Universitàriesde Catalunya.• Servei d’informació bibliogràfica perobtenir qualsevol informació o documentque es necessiti per als estu-26


BIBLIOTECAI ARXIUHISTÒRICBiblioteca, elaborat durant el 2010 i alqual es pot accedir a través del web.Pel que fa a les revistes i diaris, l’any<strong>2011</strong> s’han fet 6 noves subscripcions:Think in English, Her&Mus, Letras Libres,Qué Leer, Le Magazine Littéraire iAïnes Noves.T ractamentdocumentalEn l’àmbit de la catalogació i el tractamentdocumental, l’any <strong>2011</strong> s’hanintroduït 6.283 volums nous al catàleginformatitzat. En conseqüència, en tancarl’any s’havien acumulat més de110.000 volums al catàleg automatitzat,accessible a través del web de laBiblioteca i del catàleg col·lectiu delConsorci de Biblioteques Universitàriesde Catalunya.Finalment, durant el <strong>2011</strong> s’han registrat4.471 baixes. Les baixes poden serdegudes al mal estat de les obres i, enaquest cas, són reemplaçades per unanova edició, o al fet de ser obres duplicadeso que no s’adeqüen a les àreestemàtiques de la col·lecció bibliogràficade la Biblioteca, casos en què s’ofereixenen donació o intercanvi a altres biblioteques.DonatiusUn fet destacable de l’any <strong>2011</strong> és el donatiude la família del doctor FrancescGomà i Musté. Compost de gairebé 300volums, el seu valor resideix en el fet queés un fidel testimoni de la postguerra espanyolai del moment filosòfic d’aquestaèpoca. Aquests volums, però, encara estroben en procés tècnic perquè es puguinposar a disposició dels usuaris.El fons Gomà consta de llibres editatsentre 1930 i 1980 on predomina elpensament de M. Heidegger, C. Lévi-Strauss i M. Foucault, dels quals el doctorGomà fou introductor a Catalunya. Amés, podem trobar altres obres singularsde filòsofs catalans contemporanis comel doctor Josep Maria Terricabras.El doctor Francesc Gomà i Musté fou llicenciatel 1941 i doctorat el 1959 ambla tesi El tema de la nada en la filosofíacontemporánea, fou catedràtic de Fonamentsde Filosofia i Història dels SistemesFilosòfics el 1967 a la Universitatde Barcelona, d’on fou degà el 1979.President de la Societat Catalana deFilosofia (1985-1990), impulsà la revistaConvivium (1958) i fou influït per Font iPuig, Ortega y Gasset i Merleau-Ponty.A més de la introducció de filòsofs comHeidegger, es dedicà sobretot a l’antropologiafenomenològica i a la psicologiade la forma. És autor d’El problema de lapsicología de la expresión (1964) i Freudy su obra (1977). Fou vicepresident del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> i l’any 1989 rebé laCreu de Sant Jordi.D’altra banda, s’han rebut 497 donatiusde documents patrimonials, aportatsper socis o ciutadans que han confiaten el nostre paper de biblioteca garantde guardar i gestionar el patrimoni bibliogràficcatalà.28


1234567891011AD ifusió dela col·leccióCentres d’interèsPer donar a conèixer la col·lecció de la Biblioteca,millorar-ne l’accés, posar l’accenttemporalment en temàtiques d’actualitat odonar suport a les activitats culturals quees fan a l’<strong>Ateneu</strong>, al llarg de <strong>2011</strong> s’hanpotenciat en gran manera els centres d’interès.D’aquesta manera, els documentssurten del seu lloc habitual i són exposatsde forma visible en diferents espais de laBiblioteca.Durant el <strong>2011</strong> s’han fet els següents centresd’interès destacables, per àrees deconeixement:• Història:––1931: la lluita pel vot de la dona;––Václav Havel i l’Europapostcomunista;––Proclamació del 80è aniversaride la Segona República;––Conflicte basc;––Història de Palestina;––Les causes de la guerrade Successió i el sentit dela derrota de 1714;––Minories i Estat;––L’intent federalista;––Historiadors i marxismeal segle xx.• Pensament i cultura:––Freud i Jung: el mètodede la discòrdia;––Islamisme segle xxi;––Reflexions sobre la culturajaponesa;––Llibres per pensar:Causa sui, de Spinoza;––Cronistes;––Viatges i viatgers;––Redescobrint Roma;––Multiculturalisme• Ateneistes singulars:––Heribert Barrera: política,ciència i cultura;––Carles Sentís i el periodismecatalà dels anys 30;• Art i estètica:––Els 4 Gats (1897-1903): vidabohèmia i intel·lectual en laBarcelona modernista;––Uns moments per a l’absurd;––La “cara B” de la música;––Arquitectura i societat: més enllàde la modernitat.• Literatura:––La millor literatura catalanade 2010, Premi Crexells;––Lectures per a la tardor;––Històries per al bon temps;––Charles Baudelaire;––En record de Maria AurèliaCapmany.• Societat i actualitat:––Indignació - transformació social;––Ciutat vella: identitat perdudao laboratori urbà;––Keynes i el futur del’economia global;––Cristòfor Colom català: ciènciahistòrica o fanatisme polític?;––Si Catalunya fos independent,sortirien els números?;––Temps de viatges;––Estiueja amb ciència i tecnologia;––Viatjant per Europa.Aquesta manera de fer visibles els llibresde la col·lecció ajuda molt a difondre’lsi, sobretot, a fer objecte depréstec obres que, si no, quedarien29


1234567891011AMitjana de visitants per dia (2008-<strong>2011</strong>)400,0350,0321,3338,3351,1300,0250,0200,0183,4150,0100,050,00,0Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any <strong>2011</strong>Paral·lelament, si s’observa la mitjanade visitants al dia, es veu l’evolució al’alça que aquesta xifra presenta, anyrere any.Préstec de documentsLa quantitat de préstecs de documentsl’any <strong>2011</strong> ha estat de 18.199, la qualcosa suposa un augment del 9,1% respectea l’any 2010. Això significa gairebéquatre vegades més préstecs que l’any2007, en què se’n van fer 4.484. Aquestfet s’explicaria perquè, des de mitjansde 2006, hi ha la possibilitat d’accedirdirectament al fons modern, ordenat temàticamentals prestatges –i també perla renovació de la Biblioteca en general ila satisfacció dels socis amb la seva políticad’adquisicions–, actualitzat i d’acordamb la demanda.Préstec de llibres, revistes i audiovisuals (2008-<strong>2011</strong>)20.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000018.19915.82516.6828.674Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any <strong>2011</strong>31


TIPUS DE PRÉSTECS (<strong>2011</strong>)Préstec de llibres, CD i DVD a domicili 13.285Préstec de llibres per a la lectura a sala (reservats) 1.148Préstec d’exemplars de revistes a domicili 269BIBLIOTECAI ARXIUHISTÒRICRenovacions del préstec a domicili 3.330Préstec interbibliotecari 167TOTAL 18.199Del moviment de préstecs, se’n podenextreure, a més, diversos indicadorsque ajuden a observar l’evolució i tendènciade l’ús de la Biblioteca:• El grau de penetració de la Bibliotecaentre els socis de l’<strong>Ateneu</strong>: el 36,7%dels socis han estat usuaris del serveide préstec durant l’any <strong>2011</strong>, un3,1% més que l’any 2010 (33,6%).L’augment posa de manifest dins dela comunitat d’ateneistes el paper dela Biblioteca, que es promociona através de les campanyes de difusiódels fons, més integrades amb lesaltres línies d’activitat de l’entitat, ique possiblement van donant els seusfruits.• La intensitat de l’ús del servei: cadausuari ha agafat en préstec una mitjanade 12,2 documents durant l’any <strong>2011</strong>,la qual cosa suposa una xifra mantingudaen relació amb l’any 2010 (12,3).Aquest fet s’explica pel mantenimentde documents que es poden prestar deforma simultània i l’elaboració de nombrososcentres d’interès.La Biblioteca al món digitalEl portal de la Biblioteca ha rebut23.302 visites al llarg de l’any <strong>2011</strong>,amb una mitjana de 1.942 visites mensualsi de 1.017 usuaris únics mensuals.Això suposa un decrement del5,7% en les visites en relació amb l’any2010 (24.706 visites anuals i 2.059 visitesmensuals), i un descens de l’1,9%de la mitjana d’usuaris únics (1.037). Acausa d’aquest descens, es va decidirreorganitzar la informació del web i, amés, començar a treballar en milloresper la gestió electrònica dels préstecs iles renovacions.Durant l’any <strong>2011</strong> hi ha hagut 105.159 consultesal catàleg en línia, amb una mitjanade 8.763 visites mensuals i 1.290usuaris únics mensuals. Això suposa unincrement del 50,9% en les consultesal catàleg en línia en relació amb l’any2010 (69.689 consultes anuals i 5.807consultes mensuals) i, alhora, tambémés diversitat d’usuaris únics, ja queaquests han augmentat un 61,5% (799).Amb les xifres a la mà, es pot afirmarque no hi ha una relació directa entre lesconsultes al web general i les consultesal catàleg, ja que, tot i la davallada deles consultes al web general, les consultesal catàleg han augmentat de formamolt rellevant.D’altra banda, la Biblioteca ha creat dosespais virtuals en els quals es concentrendeterminats serveis o activitats:32


1234567891011A• Netvibes: escriptori digital de laBiblioteca que ofereix als usuaris,a través del web, les darreresinformacions, imatges i vídeospublicats a la xarxa sobre l’<strong>Ateneu</strong>(http://www.ateneubcn.org), així cominformació sobre els actes i elscursos de l’entitat, i permet consultarla premsa nacional i internacionalen línia. Durant l’any <strong>2011</strong> ha rebut3.787 visites i 2.577 usuaris únics.Això suposa un augment acusat del42% en relació amb les visites del’any 2010 (n’hi va haver 2.666),i un augment més lleu en els usuarisúnics, amb un 1,6% d’increment(n’hi va haver 2.536).• Llegeix B@rcelona: durant el <strong>2011</strong>,el bloc ha continuat la tasca iniciadaa finals de 2010 d’ampliar el seucamp temàtic i voler ser un canalper promocionar la lectura entre elsciutadans barcelonins. L’activitat esfa de forma conjunta entre la Bibliotecade l’<strong>Ateneu</strong> i el Consorci deBiblioteques de Barcelona, concretamentamb la Biblioteca Pública delCarmel Juan Marsé i la BibliotecaPública del Guinardó Mercè Rodoreda.A finals d’any, a més, s’hi hanincorporat dues biblioteques: laBiblioteca Pública de Montbau AlbertPérez Baró i la Biblioteca Públicad’Horta Can Mariner.Durant l’any <strong>2011</strong> aquest subportal harebut 11.870 visites de 5.212 usuarisúnics. Aquestes xifres doblen ambescreix les aconseguides l’any 2010(4.793 visites i 2.933 usuaris únics),gràcies a la renovació i reestructuraciórealitzada el darrer trimestre de2010 i que va tenir un fort impacte elprimer semestre de <strong>2011</strong>. L’adreçadel portal és http://www.llegeixbarcelona.net.Visites als subportals de serveis (<strong>2011</strong>)1.8001.6001.400NetvibesLlegeixB@arcelona1.2001.0008006004002000GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre33


BIBLIOTECAI ARXIUHISTÒRICP rojectespatrimonialsEl projecte AlmirallDins del marc patrimonial, l’any <strong>2011</strong> hasignificat l’any de consolidació i creixementdel projecte Almirall.La finalitat d’aquest projecte, singular iúnic en la seva configuració, és la creaciód’un portal a Internet que expliqui, contextualitzii interrelacioni els llibres, autors,temes i revistes del segle xix, facilitantl’accés a les còpies digitals d’una maneraordenada i lògica.A partir del material que es troba a laBiblioteca de l’<strong>Ateneu</strong>, aquest s’investigai es complementa amb documentsi objectes que es troben a altres bibliotequesi centres, amb els quals es procuraestablir un acord perquè se suminal Projecte.Durant el <strong>2011</strong>, s’han elaborat 165 estudissobre obres i autors del catàleg del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>, que des del mesde desembre poden ser consultats enlínia, i se sumen als 195 que ja hi haviadisponibles arran del treball fet anteriorment.Enguany s’ha treballat sobretot l’oberturade noves línies de recerca com elromanticisme, que es completa ambel positivisme, els avenços tècnics aCatalunya o l’estudi de la premsa delsegle xix.En la realització dels estudis hi continuenparticipant investigadors que ja hivenien treballant l’any 2010, de la Universitatde Barcelona, de la UniversitatPolitècnica de Catalunya, de la UniversitatAutònoma de Barcelona i de laUniversitat Oberta de Catalunya. Però,a més, s’hi han sumat investigadors dela Universitat de Lleida. D’altra banda, hihan participat centres com la Bibliotecade Catalunya o la Biblioteca de l’EscolaTècnica Superior d’Enginyeria Industrial,mitjançant l’aportació d’obresdel seu fons digitalitzades. Amb totesaquestes institucions es treballa per establiracords de cooperació que facindel Projecte una iniciativa col·laborativaestable.Des de finals de <strong>2011</strong> es poden consultaren català a l’adreça http://almirall.ateneubcn.org, i durant l’any 2012 estarandisponibles en castellà i en anglès.El Projecte ha comptat amb l’ajudaeconòmica de la Diputació de Barcelonadurant tres anys (2008-2010), per crearloi donar-li l’impuls inicial, i els anys2010 i <strong>2011</strong> ha rebut una subvenciócomplementària del Consell Nacionalde la Cultura i de les Arts.Campanya “Apadrina un llibre!”A finals de l’any 2010, es va iniciar lacampanya “Apadrina un llibre!”, queha estat una de les accions estrelladel 150è aniversari de l’<strong>Ateneu</strong> (vegeul’apartat 2).Aquesta campanya és, tal com s’explica,un projecte que pretén preservar iassegurar la conservació de les obresbibliogràfiques patrimonials de més valor,com a pas previ a la tasca de difon-34


1234567891011Adre-les, a partir d’una iniciativa de participacióoberta als socis i a la ciutadania.Per poder iniciar aquest projecte, alllarg de 2010 es va dur a terme un estudique ha permès conèixer quina és lasituació dels 3.000 volums que conformenla col·lecció de reserva impresa del’<strong>Ateneu</strong> i establir prioritats d’actuació,segons l’estat de les obres i el cost derecuperar-les.Durant l’any <strong>2011</strong>, el projecte ha continuati es preveu perllongar-lo l’any 2012,com a acció cívica i de participació perpreservar el patrimoni bibliogràfic delpaís.Per obtenir-ne informació detallada iactualitzada, es pot consultar el webhttp://apadrina.ateneubcn.org.Catalogació del patrimoniUns dels grans valors de la Bibliotecaés el seu fons patrimonial comprèsentre els segles xv i xix, el qual requereixser catalogat. Aquesta tasca esfa de forma continuada i, tot i que finsa l’any 2010 es van rebre ajudes externesde suport, l’any <strong>2011</strong> s’ha fetexclusivament amb el personal tècnici els recursos propis de l’entitat.Tot i això, el volum de catalogació no hadavallat i s’han catalogat prop de 3.490volums, fonamentalment fullets jurídicsdel segle xvi al segle xviii.Entre els documents identificats i tractats,destaquen molt especialment:• Molt illustre senyor, Los estampersde la present ciutat de Barcelonadihuen, y representan à V.S.que la Confraria dels Llibraters della,los vexan, y molestan cada dia,volentlos prohibir la venda dels llibreslligats, ò per relligar, y encaraprohibir als matexos llibraters,que no sols pugan vendrer, sinoque los llibres sian seus propis ...— [Barcelona? : s.n., 1669 o post.]Instància dirigida al rei d’Espanyaper la Confraria de Sant Jeroni delsLlibreters de Barcelona, antecessoradel Gremi de Llibreters de Barcelona,que tracta sobre el conflicte queva sorgir a finals del segle xvii entreels impressors i els llibreters de Barcelona.El Gremi d’Estampers, decaràcter fortament religiós, noméspodia vendre impresos de poquespàgines de temàtica religiosa, senserelligar, i reclamava poder vendreimpresos de tota mena, estiguessinrelligats o no. Finalment, els dos gremises van acabar fusionant.• Cordial, hvmil y affectvosa svpplicacioy discvrs demonstrativ qvepresentan los consols y Collegide Apotecaris als molt illvstressenyors consellers y savi Consellde Cent de la nobilissima civtat deBarcelona. — En Barcelona : en laEsta[m]pa de Matevat, administ.per Marti Gelabert, 1679. Discursde súplica presentat davant el Consellde Cent de la ciutat de Barcelonapel Col·legi d’Apotecaris de Barcelonal’any 1679. El Col·legi teniadiversos privilegis sobre la preparacióde medicaments i de fórmulesmagistrals, i cap persona del gremino podia vendre a un farmàcia senseel seu permís, ni vendre cap medicamentsense tenir-ne l’aprovació.35


BIBLIOTECAI ARXIUHISTÒRICEn aquest escrit es queixa que elsreligiosos del desaparegut conventde Santa Caterina de Barcelona, del’orde dels predicadors, venien alpúblic medicaments preparats perells a la porta de l’Església, cosa queno podien fer segons els reials privilegisi les ordinacions conferides alCol·legi d’Apotecaris de Barcelonapel Rei Carles V.• Manifiesto de las razones assistenal ilustre Abad, y imperial monasteriode monges beneitos, dela regular observancia, de la villade San Feliu de Guixols, Obispadode Gerona, para oponerse à lafundacion, que se entiende solicitala Universidad de dicha villa,de un convento de religiosos minimos,en la casa, y Hospital de SanJuan de Pobres, de la misma villa.— [S.l. : s.n., 1603 o post.]. Escritpresentat al principi del segle xvii perl’abad del monestir de Sant Feliu deGuíxols, de l’orde dels benedictins,per manifestar la seva oposició alfet que l’Ajuntament de Sant Feliude Guíxols permetés la instal·laciód’un monestir de l’orde dels mínimsal municipi. Aquest fullet forma partd’un volum factici temàtic que conté33 fullets relacionats amb el monestirde Sant Feliu de Guíxols, una fontde gran utilitat per a l’estudi d’aquestmonestir entre els segles xvii i xviii.• Por el muy ilustre duque de Medinaceli,Segorbe, y Cardona contrael dotor Francisco Canudaspresbytero, Francisca Canudas,y Thomasa, viuda del ... BartholoméCanudas, en la Real Sala de... Fracisco de Borrás, y Viñals ... /notario Alexos Claramunt. — Barcel.: en la imprenta de los herederosde Maria Martí, administradapor Mauro Martí, librero, [1744 opost.]. Escrit d’al·legació presentatper Luis Antonio Eustaquio NicolásFernández de Córdoba y de la Cerda,11è duc de Medinaceli, contrael religiós Francisco Canudas, FranciscaCanudas i la vídua de BartoloméCanudas, en relació amb un litigisorgit per l’herència deixada perBartolomé Canudas.• Procès-verbal de la ConventionNationale : imprimé par son ordre... — Paris : de l’Imprimerie Nationale,1792-[1795]. Publicació seriadade la Convenció Nacional, l’assembleaconstituent que governàFrança des del 21 de setembre de1792 fins al 25 d’octubre de 1795.Recull totes les disposicions queva promulgar durant els seus anysd’activitat, i és una font essencialper a l’estudi de la Revolució Francesa.Dels 74 volums de l’ediciócompleta, a la Biblioteca de l’<strong>Ateneu</strong>se’n troben 18.D’altra banda, durant l’any <strong>2011</strong> s’hamantingut el que s’ha anomenat “OperacióJujol”, que tenia l’objectiu de normalitzarl’accés als fons que es trobena l’àmbit Jujol de la Biblioteca i que estavensense identificació de localització,en la pràctica deslocalitzats. Dinsd’aquest conjunt d’accions, durant el2009 es van localitzar els volums de lamajoria d’armaris de la planta noble, durantl’any 2010 es va finalitzar la localitzaciódels volums de la planta noble il’any <strong>2011</strong> s’ha finalitzat la tasca de localitzaciódels documents d’altells. Elspropers anys es continuarà amb la recu-36


1234567891011Aperació i catalogació dels fons publicatsentre 1868 i 1950. Fruit d’aquesta tasca,destaca la localització d’un singular volumde Salvador Dalí:• La Femme visible / Salvador Dalí.— A Paris : Éditions Surréalistes,1930. Exemplar d’una tirada numeradade l’obra de Salvador DalíLa femme visible. La particularitatd’aquest exemplar resideix en el fetque va ser donada per Dali, i inclouuna dedicatòria autògrafa a l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>.DigitalitzacióUna altra línia d’actuació important de laBiblioteca és la participació en diversosprojectes de digitalització, que permetenmillorar la difusió dels fons sense comprometrela integritat dels documents.Durant el <strong>2011</strong>, s’han prioritzat líniesque faran sostenibles i eficients elmanteniment i preservació digital detot el patrimoni digitalitzat al llarg delsquatre darrers anys. En aquest sentit,també s’han treballat diverses líniesestratègiques per optimitzar elsrecursos en el moment de digitalitzar.Totes aquestes actuacions han donatels següents fruits:• Totes les col·leccions digitals del’<strong>Ateneu</strong> es troben a la Memòria Digitalde Catalunya, repositori cooperatiuque ofereix en accés obertles col·leccions digitalitzades relacionadesamb Catalunya i el seupatrimoni. En concret, l’<strong>Ateneu</strong> hi haaportat: 22 incunables; 1.129 fullets;1.255 manuscrits, i 106 monografies.Per accedir a tots els documentsdigitalitzats a través del repositoridigital de la Memòria Digital de Catalunya,es pot consultar l’adreçahttp://mdc.cbuc.cat/index.php.• En el marc del Google Library Project,al llarg de l’any <strong>2011</strong> s’han arxivat,per preservar-les, totes lescòpies digitalitzades per l’empresaGoogle durant els dos darrers anys.D’aquesta manera, l’<strong>Ateneu</strong> ha arxivatprop de 12.000 volums, que ocupen4,35 GB.• Actualment, també es pot accedira totes les col·leccions digitals del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> des de la bibliotecadigital europea, que repel nom d’Europeana (http://www.europeana.eu/portal/).A rxiu històricDesprés de la construcció del dipòsit afinals de 2008, tècnicament dotat pera la preservació apropiada dels materials,l’Arxiu històric de l’<strong>Ateneu</strong> ha anatmillorant substancialment gràcies altrasllat de tot el material.L’Arxiu històric de l’<strong>Ateneu</strong> el componen122 metres lineals de documentsi 732.000 fulls. A aquest patrimoni, el2009 s’hi va sumar un fons digital degairebé 21 TB. Al llarg de <strong>2011</strong>, aquestpatrimoni ha augmentat en 0,5 TB, fruitdels projectes de digitalització i enregistramentque es comenten a continuació.L’any <strong>2011</strong> s’ha continuat amb les tasquesiniciades al llarg dels anys 2009 i2010, entre les quals destaquen:37


BIBLIOTECAI ARXIUHISTÒRIC• Descripció, ordenació i classificaciódel fons Joan Crexells.• S’ha aplicat el pla de preservaciódigital i el marc de treball OAIS, segonsla norma ISO 14721:2003, perassegurar la futura preservació delsmaterials digitals. Amb l’aplicaciódel pla s’ha pogut iniciar de formasistemàtica l’arxiu digitalitzat de totesles activitats culturals que tenenlloc a l’<strong>Ateneu</strong>. Durant l’any s’hanpreservat i difós: 62 activitats fetesa la sala Verdaguer, 2 activitats esdevingudesa l’Hotel Rivoli i 73 activitatsrealitzades a la sala Oriol Bohigas.Totes elles es difonen a travésdel canal Youtube de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>,i es posen a l’abast de totsels ciutadans.• S’ha iniciat el projecte Arxiu de laParaula, que comprèn la digitalitzacióde les prop de 4.000 cintes magnètiquesdels actes enregistrats al’<strong>Ateneu</strong> els anys setanta i vuitanta, ila seva descripció bibliogràfica. Durantel <strong>2011</strong> se n’han digitalitzat 166i se n’han catalogat 125.Durant l’any <strong>2011</strong>, aquests fons han rebut201 consultes d’investigadors.A ctivitatscomplementàriesLes activitats de difusió complementenl’activitat i els serveis propis de la Biblioteca.Són activitats d’una gran importànciaper visibilitzar i valorar la tascaque s’està fent i l’estan convertint en unreferent de biblioteca patrimonial dinsl’entorn professional. Paral·lelament, lareforma feta l’any 2008 n’ha fet un referentcom a projecte arquitectònic i funcional.Visites professionalsUna de les primeres conseqüènciesd’aquest nou paper, són les constantsvisites de professionals de l’entorn bibliotecari,cultural, empresarial i polític.L’any <strong>2011</strong> han visitat la Biblioteca moltespersones i grups –per diversos motiusi interessos–, entre els quals destaquen:• Grup de professionals assistents alMaking Catalan Literature Travel forInternational Publishers, organitzatper l’Institut Ramon Llull.• 35 directors de biblioteques d’escolesde negocis dins de les JornadesInternacionals d’Escoles de Negocis,organitzades per l’IESE.• Josep Maria Nin, director generalde La Caixa.• Antonio Basagoiti, president delPartit Popular Basc, i Alberto VillagrasaGil, regidor del Grup MunicipalPopular de l’Ajuntament deBarcelona.• Eduard Sanjuán, periodista i directordel programa 30 minuts, de TV3.• Juan Insua, director del FestivalInternacional de Literatura Kosmopolisdel Centre de Cultura Contemporàniade Barcelona.• Mònica Baró, responsable de l’Observatorisobre Biblioteques, Llibresi Lectura de la Universitat de Barcelona.• 30 alumnes d’arquitectura de laUniversitat del País Basc, acompanyatspel professor Iñaki Galarraga.38


1234567891011A• 60 alumnes de la Universitat de laVida de la Universitat de Barcelona.• 15 alumnes del màster de GestióCultural de la Universitat PompeuFabra.• 20 alumnes del màster de GestióCultural de la Universitat Internacionalde Catalunya.• 490 participants a les 48h OpenHouse Bcn, que es van celebrarels dies 16 i 17 d’octubre.Cessió de materialsper a exposicionsLa Biblioteca cedeix materials, ja siguinen còpia o bé originals, per a exposicions,documentals audiovisuals, producteseditorials, etc.Al llarg de l’any <strong>2011</strong>, destaca la cessiódels quatre volums de la revistaMemorias de la Associació Catalanistad’Excursions Científicas : ilustradas abgrabats y acompanyadas d’índices analítichs(1880-1884), en el marc de la col·laboració amb repositori digital del projecteBiblioteca Digital d’Art Hispànic dela Universitat Autònoma de Barcelona.Participació encongressos i comissionsDes de la Biblioteca es procura ser presentde forma activa en jornades i congressosrellevants, per donar visibilitatals projectes que es duen a terme.De l’any <strong>2011</strong>, destaquen:• Jornades Espanyoles de Documentacióde Fesabid - Congrés Internacionald’EBLIDA-NAPLE Conference<strong>2011</strong>: la Federació Espanyolad’Arxius, Biblioteques i Centresde Documentació, amb l’EuropeanBureau of Library, Information andDocumentation Associations i elNational Authorities on Public Librariesin Europe, van celebrar un congrésconjunt en què la Biblioteca del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> va ser convidadaper exposar el projecte Almirall.En aquest sentit, el responsable deprojectes tecnològics de l’<strong>Ateneu</strong> iel director de la Biblioteca van assistircom a ponents a la taula sobre“Software libre y desarrollo de serviciosde información”. El Congrés vatenir lloc al Palau de Congressos deMàlaga els dies 26, 27 i 28 de maig.• Congrés de la IFLA. Social ScienceLibraries, A Bridge to Knowledgefor Sustainable Development: en elmarc del congrés anual de la InternationalFederation of Library Associationsand Institutions, el directorde la Biblioteca va presentar elprojecte Almirall. El Congrés va tenirlloc a la Biblioteca Nacional de CubaJosé Martí, a l’Havana, Cuba, elsdies 7, 8 i 9 d’agost.D’altra banda, l’<strong>Ateneu</strong> participa en diversescomissions i consells, on ha estatconvidat. L’any <strong>2011</strong> ha participaten la Comissió de Lectura Pública del’Ajuntament de Barcelona.39


ESCOLAD’ESCRIPTURAL’Escola d’Escriptura de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> té com a finalitat l’ensenyamentde les arts i els oficis de la paraula, per la qual cosa posa a l’abast de l’alumnatles eines i tècniques pròpies de l’ofici d’escriure, per tal que cada personapugui emprendre amb els fonaments necessaris el seu itinerari literari personal.Aquests darrers anys l’Escola ha anat ampliant la seva oferta i l’any <strong>2011</strong> haconsolidat els 80 cursos presencials, per a grups reduïts, organitzats en cincgrans àrees: cursos d’escriptura, cursos d’oficis de l’edició, cursos de literaturai humanitats, cursos de comunicació i narració oral, i el cicle de conferènciescol·loqui Amb veu pròpia.Paral·lelament, en la línia d’enfortir la seva activitat, l’Escola d’Escripturamanté relacions d’intercanvi amb nombroses entitats culturals i associacions.Així mateix, l’Escola col·labora activament amb l’European Associationof Creative Writing Programmes (EACWP), formada per quinze escolesd’escriptura.D’altra banda, des del novembre de 2009, l’Escola també ha ampliat la sevaactivitat oferint cursos virtuals, amb la voluntat d’arribar a més personesi més lluny, i de donar resposta a la demanda creixent de formació en líniaen escriptura creativa (www.campusdescriptura.com). En aquest marc,l’octubre de <strong>2011</strong>, l’Escola ha engegat el tercer any del campus virtuald’escriptura i als cursos de Narrativa, Novel·la I i Conte I que s’havien ofertl’any anterior, s’hi han sumat els cursos Novel·la II i Conte II, que constitueixenel tercer nivell dels tres que conformen l’itinerari troncal de la propostaformativa de l’Escola.40


1234567891011AL es inscripcionsEl curs 2010-<strong>2011</strong> l’Escola va tancarhavent atès 1.682 inscrits als diferentscursos presencials i virtuals, i de lesdiverses tipologies i durades. Aquestaxifra suposa un increment del 5,4% enrelació amb el tancament del curs anterior,i supera un any més el volum dematrícules aconseguit fins ara.Seguint amb aquesta tendència, el curs<strong>2011</strong>-2012 ha tancat el seu períoded’inscripció als cursos anuals i del primertrimestre amb un total de 1.095 matrícules:819 per als cursos presencialsi 276 per als cursos virtuals. Aquestes1.095 matrícules suposen un incrementdel 7,2% en relació amb les del curspassat (1.021) i es tracta del setè cursconsecutiu de creixement, en què lesmatrícules del curs 2004-2005 s’hanmultiplicat per més de sis, i han passatde 178 a 1.095, i han superat per segoncop les 1.000 inscripcions.Si es manté aquesta tendència, és moltprobable que a final de curs (<strong>2011</strong>-2012)se superin les 1.750 matrícules, cosaque significaria, un any més, superar elsostre dels anys anteriors i sextuplicargairebé les 300 matrícules de set cursosenrere.Matriculació per cursos (del 2002/2003 al <strong>2011</strong>/2012)2.0001.8001.6001.400Matrícules anuals i del 1r trimestreTotal matrícules a final de curs1.2001.00080060040020002002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/<strong>2011</strong><strong>2011</strong>/2012<strong>2011</strong>/201241


Distribució de la matrícula segons les branques d’estudi (curs <strong>2011</strong>-2012)4%3%1,5%0,5%ESCOLAD’ESCRIP-TURA26%Cursos d’escripturaCursos virtualsCursos d’oficis de l’edicióCursos de literatura i humanitatsCicle Amb Veu PròpiaCursos d’oralitat65%També és interessant veure la distribucióde la matrícula del curs <strong>2011</strong>-2012 encadascuna de les branques d’estudien comparació de la del curs anterior.El fet més destacat, sens dubte, ésl’important creixement que continuenexperimentant les inscripcions als cursosvirtuals de l’Escola, que en aquestsmoments representen el 26% del totaldels alumnes matriculats al centre.L’ oferta formativaEls cursos presencialsL’activitat principal de l’Escola és l’ofertaformativa presencial, amb més de 80cursos, que abasten un ampli ventall, pelque fa tant a la temàtica com al formati la durada. N’hi ha que s’imparteixen alllarg de tot el curs acadèmic −d’octubrea juny, amb 60 o 90 hores de classe–, itambé n’hi ha de semestrals –de 40 o45 hores–, de trimestrals –de 20 o 30hores– i d’altres de durada curta, entre10 i 15 hores. D’altra banda, hi ha elscursos intensius d’estiu, que tenen llocdes de la darrera setmana de juny i duranttot el mes de juliol. Així mateix, calassenyalar les tutories personals.Una de les tasques que es fa curs rerecurs és renovar la programació ambpropostes innovadores. Durant el <strong>2011</strong>s’han ofert un total de 25 cursos presencialsnous, alguns dels quals obrennoves línies de treball, com el guionatgede sèries de televisió, la composicióde lletres de cançons, la poesiaeròtica, el reportatge periodístic o lesintroduccions a literatures de diversospaïsos (russa, nord-americana, anglesa,italiana i alemanya).42


1234567891011AEls cursos virtualsDes d’octubre de <strong>2011</strong>, l’Escola ofereix,complet, l’Itinerari virtual per a narradors(de 3 anys de durada). Aquest itinerari inclouels cursos Narrativa –primer any–,Conte I i Novel·la I –segon any–, i Conte IIi Novel·la II –tercer any.Per poder oferir aquests cursos, unade les tasques principals en què s’haestat treballant durant tot l’any <strong>2011</strong>ha estat el procés d’elaboració dematerials teòrics i pràctics per alscursos del tercer any de l’Itinerari.Com a valor afegit, els cursos virtuals incorporen,a més de vídeos, fòrums, xatso qüestionaris didàctics, les videocorreccionsdels exercicis, a través de lesquals el professorat analitza els exercicisd’escriptura dels alumnes mitjançantun vídeo de cinc minuts, on l’alumneveu com es remarquen i corregeixenen temps real les frases i paràgrafs delseu text literari. Cada alumne pot veure,també, les videocorreccions dels companysi comentar-les. El campus virtualde l’Escola disposa d’un serveid’assessorament acadèmic, informàtic iadministratiu.En finalitzar el curs virtual Narrativa, espublica un llibre amb una selecció autoritzadade contes de l’alumnat. Des deldesembre de 2010 ja està disponible elllibre Íncipit, corresponent al curs 2009-2010, del qual s’han distribuït més de740 exemplars.InscripcionsL’any <strong>2011</strong> s’han obert 21 grups de cursosvirtuals: dos al gener (curs 2010-<strong>2011</strong>) i dinou a l’octubre (curs <strong>2011</strong>-2012). Això suposa un total de 5 grupsmés que els que es van obrir l’any 2010.Del total de 21 grups, 8 són del primernivell (curs Narrativa), 7 del segon nivell(5 de Novel·la I i 2 de Conte I) i 6 del tercernivell (4 de Novel·la II i 2 de Conte II).El total d’alumnes matriculats al llarg del’any <strong>2011</strong> ha estat de 306 –30 al generi 276 a l’octubre–. Això suposa augmentaren 57 les matrícules de l’any anterior(249). Cal subratllar, a més, l’alt grau defidelització de l’alumnat, que continuaamb els cursos de segon i tercer any del’Itinerari virtual per a narradors.També cal destacar el gran abast que hantingut els cursos, amb alumnes d’arreude Catalunya, el País Valencià, les IllesBalears, la resta de l’Estat espanyol, Andorra,la resta d’Europa (a ciutats comLondres, Berlín, Brussel·les, París, Oslo,Bülach, Dreux i Edimburg), l’Amèrica delSud i Central (Buenos Aires, Bogotà, Medellín,Quito i Ciutat de Mèxic), i del Nord(Nova York o Chicago). Fins i tot hi ha dosalumnes a l’Àsia (Hong Kong - Pequín iSaigon) i un a l’Àfrica (Lesotho). L’àmpliadifusió respon, en bona part, als diversosacords de col·laboració que hi ha ambnombroses entitats i associacions, tantde Catalunya com de fora, per difondreaquests cursos.F ormacióexterna i serveiscomplementarisL’Escola ofereix, a més de la formacióque té lloc al centre, els següents serveis:43


ESCOLAD’ESCRIP-TURA• Cursos ad hoc per a empreses, universitats,editorials i institucions.• Gabinet d’Assessorament Lingüístici Literari (GALL), que s’ha ocupatde la lectura i valoració d’originals; dela correcció d’estil de textos literarisi no literaris; de l’editing d’obresliteràries, i de traduccions. Durantel <strong>2011</strong> s’han fet 31 encàrrecs, xiframolt similar a la de l’any 2010.A ctivitatscomplementàriesA més de l’activitat pròpiament formativa,l’Escola organitza activitats amb l’objectiude divulgar el fet literari, i col·labora enl’organització de propostes impulsadesper altres entitats, associacions i institucionsculturals i acadèmiques.Cicle Amb veu pròpiaParal·lelament als cursos presencials ivirtuals, des de fa set anys l’Escola organitzaun cicle de conferències col·loqui,anomenat Amb veu pròpia, en el qual lespersones inscrites tenen ocasió de trobarsei dialogar amb alguns dels principalsescriptors actuals de renom −narradors,poetes, dramaturgs i cantautors− i feruna mirada a la seva trajectòria literària.Durant l’any <strong>2011</strong>, han participat enaquest cicle Santiago Roncagliolo, FerranTorrent, Màrius Sampere, Jordi Galceran,Chantal Maillard i Ramon Solsona,amb una afluència de 201 participants.Presentacions de llibresi altres actes literarisLa presentació de llibres publicats perl’alumnat, el professorat o bé escriptorsvinculats al centre és una activitat habitual.També ho són altres activitats decaràcter literari, estretament relacionadesamb l’Escola.Al llarg de l’any <strong>2011</strong>, s’han organitzat untotal de 32 actes, xifra molt similar a la del’any 2010.Activitats literàries complementàries (<strong>2011</strong>)2522201510650Presentacionsde llibresRecitals poèticsi lectures literàries2Conferènciesi debatsPremis literaris1 1Inauguració delcurs acadèmic44


1234567891011ALlibres publicatsper l’alumnat i el professoratDurant l’any <strong>2011</strong>, un total de 17 professorsi 72 alumnes i exalumnes hanpublicat llibres en diferents editorials ien gèneres ben diversos: novel·la, recullde contes, conte infantil, poesia, noficció,relat testimonial, relats d’humor,narrativa de viatges, assaig, història...Algunes d’aquestes publicacions estantenint un ressò mediàtic important i elreconeixement de la crítica, i són èxitsde vendes. A l’entorn d’una quarta parthan tingut un gran reconeixement i hanrebut algun premi literari, o bé es trobenen un lloc preferent als expositors de lesllibreries.Cal destacar, d’una manera significativa:• La casa cantonera,de Sílvia Alcàntara• Ulls a través, de Gemma Arimany• D’esquena al sol, de Jordi Bordasi Coca• Bobúo, d’Emanuela Carmenati• Passió boletaire, de Josep CuelloSubirana• Bon cop de falç!, de RamonGasch i Andreu González• Tots els colors del camaleó,de Jordi Losantos Sistach• L’home més feliç del món,de Ramon Pardina• Les caputxes de la Caputxeta,d’Esperança Ros• El manuscrito de Avicena,d’Ezequiel TeodoroParada de llibres perla diada de Sant JordiEl 23 d’abril, el dia de Sant Jordi, comes ve fent els darrers anys, es va muntaruna parada a la Rambla amb les novetatseditorials d’alumnat i professoratde l’Escola, publicades durant el curs.Així mateix, es van posar a la venda elsllibres editats per l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>amb motiu del 150è aniversari de la institució,així com les tres novel·les finalistesde la 40a edició del Premi Crexells(<strong>2011</strong>).Altres activitats rellevants• Tallers de poesia a la setmanaBarcelona Poesia <strong>2011</strong> (XXVIIFestival Internacional): tallers queofereixen un tast d’alguns dels recursosi de les tècniques poètiquesmés rellevants, en el marc de lasetmana Barcelona Poesia <strong>2011</strong>.L’Escola ha organitzat deu tallersper encàrrec de l’Institut de Culturade Barcelona (ICUB), amb lacol·laboració del Grup de RecercaPoció (Poesia i Educació) i la FundacióJoan Brossa.L’any <strong>2011</strong> hi han participat 148 persones,xifra que representa un importantincrement respecte a l’any2010 (104). Cal esmentar que hi hahagut, així mateix, 53 persones enllista d’espera.• Premi Literari de Narrativa BreuDistricte V <strong>2011</strong> (7a edició): premien el qual el tema central és l’anticdistricte V (el Raval o Barri Xino),entès com a nucli argumental ocom a escenari, organitzat encol·laboració amb l’editorial Montflorit.Els guanyadors d’aquestaedició han estat: Eva Arnal Arasa,amb Cel·lofana (Microrelats); EvaArnal Arasa, amb Una volta (Relatsen Català), i Artur Alarcón, amb Elconserje de la calle Riera Alta, por-45


ESCOLAD’ESCRIP-TURAtal número 59 (Relats en Castellà).En l’acte en què es va fer públic elveredicte del jurat es va presentartambé el llibre editat per l’editorialMontflorit que recull els relatsguanyadors i els finalistes d’aquestcertamen literari.• III Beca Carnet Jove Connecta’t ales Lletres <strong>2011</strong>: beca que impulsal’Agència Catalana de la Joventutde la Direcció General de Joventutde la Generalitat de Catalunya, ique promou l’accés professionalde les persones joves al mónde la premsa escrita. L’Escolad’Escriptura hi col·labora fent-nedifusió i com a membre del juratque concedeix l’ajuda, juntamentamb l’Agència Catalana de laJoventut i el diari Avui.• I Concurs de Relats Breus Abacus– Sant Jordi <strong>2011</strong>. Abacuscooperativa convoca el I Concursde Relats Breus Sant Jordi <strong>2011</strong>de temàtica lliure, amb la finalitatd’incrementar les dinàmiques departicipació en la creació literàriaen llengua catalana. El jurat estàformat per dues persones d’Abacuscooperativa i per un membre del’Escola d’Escriptura.• I Concurs de Mil·lirelats Ambientals– La Fàbrica del Sol – SantJordi <strong>2011</strong>. La Fàbrica del Solconvoca el I Concurs de Mil·lirelatsAmbientals i diverses activitats ambmotiu de la diada de Sant Jordi<strong>2011</strong> (“Sant Jordi pren el sol”). Eljurat d’aquest certamen està formatper una persona d’Icaria Editorial,un especialista en temàtiques ambientals,una persona representantde l’Ajuntament de Barcelona i unmembre de l’Escola d’Escriptura.• Inspiraciència – I Concursde Relats d’Inspiració Científica,organitzat per la delegacióa Catalunya del Consell Superiord’Investigacions Científiques (CSIC).Inspiraciència vol apropar la ciènciaa la societat a través d’una activitatcreativa com l’escriptura. L’Escolad’Escriptura col·labora amb aquestainiciativa en la difusió de la convocatòriai també en l’organització del’acte de lliurament de premis.•D ifusió i publicitatDurant el <strong>2011</strong>, l’Escola ha tingut unapresència constant als mitjans de comunicació,i ha aparegut tant en mitjansescrits com digitals i audiovisuals, ambarticles de fons o referències a l’activitatque l’Escola genera:• A la premsa escrita, en diaris comAra, El Punt - Avui, La Vanguardia(també al suplement Es, del mateixdiari), El Periódico de Catalunya,El País; revistes com El Temps,L’Hiperbòlic, Òmnium, i les revistesdel TR3SC (El Club de Cultura), delCarnet Jove, del RACC, del Círculode Lectores, entre altres.• A la ràdio i la televisió, en emissorescom Catalunya Ràdio, Com Ràdio,Ràdio 4, Ràdio Barcelona - CadenaSER, i cadenes com TV3, La 2 deTVE i BTV.• En mitjans digitals, com Vilaweb,Canal Literatura, Lecturalia, Revistade Letras i diversos blocs literaris.D’altra banda, l’Escola treballa molt intensamentla publicitat i la presència a46


1234567891011Amúltiples àmbits, la qual cosa li fa guanyarincidència i matrícules.L’any <strong>2011</strong> s’han dut a terme diversesaccions publicitàries als diaris La Vanguardiai El País, a la revista Cercle(del Círculo de Lectores), a la revista delRACC i a Canal Literatura.A més, l’Escola ha estat present enesdeveniments destacats –distribuintpublicitat o donant informació personalitzada–,entre els quals destaquen:• Saló de l’Ensenyament (Estudia)<strong>2011</strong> – Fira de Barcelona (del 23al 27 de març).• Món Llibre (festa del llibre per anens i nenes) <strong>2011</strong> – CCCB (9 i10 d’abril).• Universitat Catalana d’Estiu (Pradade Conflent, agost de <strong>2011</strong>).• Fira Tàrrega - Teatre al Carrer(del 8 a l’11 de setembre).• Mostra d’Entitats dels Països Catalans– 10a edició (11 de setembre).• Mostres de revistes de l’APPEC(Associació de PublicacionsPeriòdiques en Català).• Setmana del Llibre en Català –29a edició (del 9 al 18 de setembre).Per acabar, cal destacar les campanyesde publicitat que s’han fet de forma regularjust abans de l’inici dels cursos:• la distribució de publicitat a unelevat nombre de punts, com arabiblioteques, llibreries, centres cívics,editorials, teatres, cinemes,museus, restaurants... i per mitjà debutlletins digitals i per correu electrònica diverses entitats amb lesquals s’ha establert un acord;• la difusió amb cartells al carrer duesvegades l’any (setembre <strong>2011</strong> / desembre<strong>2011</strong>), als barris de Barcelonamés concorreguts;• dues campanyes mitjançant expositorspublicitaris lluminosos a dotzeestacions del metro de Barcelona(setembre <strong>2011</strong> / desembre <strong>2011</strong>).R elacionsexternesAmb l’objectiu de ser un centre dedifusió d’iniciatives artístiques, l’Escolamanté relacions d’intercanvi amb nombrosesentitats culturals, com associacionsd’escriptors, revistes literàries,editorials, etc. I col·labora amb altresentitats i llibreries.Paral·lelament, també té un estret lligamamb les institucions públiques, amb lesquals col·labora en l’organització d’activitatsi estableix intercanvis de serveis.Aquesta xarxa de relacions afavoreix ladifusió de l’Escola en entorns molt mésamplis.En aquest sentit, durant l’any <strong>2011</strong>s’han continuat tancant acords decol·laboració amb diverses entitats quedifonen els cursos presencials i virtualsde l’Escola d’Escriptura en diferentsespais (butlletí electrònic, web, revista,etc.), a canvi d’un descompte enel preu del curs per als seus associats,usuaris, subscriptors o titulars.Entre aquests acords, destaquen elssegüents:• Nous acords de col·laboració ambel Club FNAC Oci i Cultura, el Club47


1234567891011AESCOLAD’ESCRIP-TURAde Subscriptors de La Vanguardia,EADA Alumni, la revista Taller deLetras, el setmanari de comunicacióDirecta, el grup Lleuresport, Revistade Letras, la revista Entropía (i Entropia.cat)...• Inici de la col·laboració amb el programacultural Wonderland (Ràdio4), dirigit i presentat per la periodistaRosa Gil. El programa culturalWonderland inicia la temporada(setembre de <strong>2011</strong>) posant en marxaun concurs de microrelats setmanal.El mes de desembre, d’entreels relats seleccionats se’n vanescollir un i el seu autor o autora vaobtenir la matrícula gratuïta al cursMicrorrelatos I (gener de 2012), queimparteix Flavia Company. Així mateix,el programa inaugura una novasecció, “L’art d’escriure”, també encol·laboració amb l’Escola. Cada dimarts,a les 15.30 h, professorat delcentre comparteix amb els oientsles eines i les tècniques de l’art il’ofici de la paraula.• Continua la col·laboració amb GO!Barcelona –guia d’oci i cultura–,revista gratuïta mensual que distribueix30.000 exemplars a una xarxade 450 punts d’interès cultural, ien la qual l’alumnat i professoratde l’Escola publiquen cada mesun microrelat a canvi de difusió del’Escola.professors de sis escoles d’escripturamés de la EACWP (EuropeanAssociation of Creative Writing Programmes).Aquest curs, que comptaamb el suport de la Unió Europea,ofereix un curs de tècniquespoètiques a un total de 35 alumneseuropeus, al llarg de quatre sessionsvirtuals i dues de presencials.• 7è Simposi de l’EACWP (del 4 al 7de maig de <strong>2011</strong>, a Torí, Itàlia, a laseu de la Scuola Holden). La trobadava servir per consolidar l’associació,aprovar les incorporacions denous membres i crear els grups detreball que han de desenvolupar lafeina específica de cada àrea finsal proper simposi, el 8è, que tindràlloc a Viena (Àustria), del 31 de maigal 3 de juny de 2012, a la seu de laSchule für Dichtung.Per acabar, l’Escola manté una estretarelació amb Escuela de Escritores deMadrid, amb la qual col·labora habitualmentper qüestions acadèmiques i derelació internacional.6En l’àmbit internacional, l’Escola ha participaten dos projectes:• Curs internacional Fundamentalsof Poetry. El febrer de <strong>2011</strong>, cincalumnes de l’Escola d’Escripturai la poeta i professora de l’EscolaXènia Dyakonova van començar elcurs internacional Fundamentals ofPoetry, juntament amb estudiants i48


COMUNICACIÓI DIFUSIÓEl conjunt d’accions de comunicació i difusió que l’<strong>Ateneu</strong> emprèn tenenper objectiu difondre les activitats i esdeveniments culturals que s’hi duena terme, així com reforçar la visibilitat de l’entitat com a referent cultural iciutadà.Per aconseguir-ho, s’elaboren materials de difusió, es participa en les xarxessocials, s’actualitzen el web i les agendes, es confecciona un butlletíelectrònic, s’organitzen actes amb la premsa i s’emeten comunicats.Diàriament es dóna a conéixer als mitjans de comunicació la informacióinstitucional que genera l’entitat i les diverses activitats que tenen lloc alPalau Savassona –conferències, jornades, seminaris, debats, concerts, projeccions,etc.–, organitzades per la mateixa institució o en col·laboració ambaltres entitats.L’any 2010 es va consolidar la presència diària de les activitats de l’<strong>Ateneu</strong>a totes les agendes dels grans diaris del país, es va incorporar la informacióde l’entitat a diversos mitjans d’Internet de nova creació, i es va millorar lapresència dels mitjans en els principals actes de la institució. L’any <strong>2011</strong>s’ha aprofundit aquesta tendència: s’ha impulsat decididament la presènciai participació de la institució a les xarxes socials d’Internet, s’ha aconseguitun augment considerable de les aparicions en premsa (596) i s’ha incrementatla visibilitat de la institució a internet amb més de 80.000 visites al web.P resènciaals mitjansde comunicacióUn dels principals reptes ha estatincrementar la presència regular alsmitjans de comunicació, després delressò aconseguit gràcies a la celebracióde l’acte inaugural del 150èaniversari de l’entitat.Enguany, s’ha aconseguit, altre cop,que l’oferta i la programació culturalde l’<strong>Ateneu</strong> siguin un referent que,recolzat per una bona difusió, apareixde manera regular i habitual ala secció d’agendes dels diversosdiaris del país.49


COMUNI-CACIÓI DIFUSIÓEn aquest sentit, analitzant l’exercici<strong>2011</strong>, s’observa que continua la tendènciaascendent dels anys 2009 i 2010,i pràcticament la presència diària al’agenda dels diaris La Vanguardia, ElPeriódico, El Punt-Avui i el diari Ara, queressenyen els actes de l’<strong>Ateneu</strong>.A més, s’ha aconseguit mantenir unapresència permanent a les revistes Butxaca,Time Out i Literata, així com tambéa les revistes Secundèria i L’Hiperbòlic.Cal destacar, també, l’impacte mediàticque l’entitat ha tingut als mitjans audiovisualsi radiofònics, entre ells Televisióde Catalunya - TV3 –amb aparicions alTelenotícies–, Televisió Espanyola - TVEi Barcelona Televisió - BTV, i als diversosinformatius radiofònics de RàdioNacional d’Espanya, Catalunya Ràdio,RAC1, Com Ràdio i la SER. Finalment,cal destacar que una bona part de lessessions de la Tribuna <strong>Ateneu</strong> han estatenregistrades per Vilaweb TV, i es podenvisualitzar a Internet a través del portalweb de l’<strong>Ateneu</strong>.Pel que fa a les xifres, l’<strong>Ateneu</strong> haaparegut en forma de notícia, ja siguiprotagonitzant-la o bé citat en el text,en 596 ocasions, tant en premsa escritacom en els mitjans digitals. Aquestaxifra suposa un increment del 43,6%respecte a l’any 2010, que es va tancaramb un total de 415 aparicions.Pel que fa a la premsa escrita, és remercablela publicació de 289 notícies sobreactes organitzats per l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>,la qual cosa suposa el 48,5%, gairebéla meitat de les notícies aparegudes,quantitat lleument inferior a la de l’any2010, en què l’inici del 150è aniversari del’entitat va tenir un gran ressò.L’evolució de l’impacte mediàtic anual, ila comparació amb l’any anterior, es potveure a través de les dades recopiladesmensualment.Impacte mediàtic per mesos (2010-<strong>2011</strong>)120100Total 2010: 415Total <strong>2011</strong>: 596806040200GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolSetembreOctubreNovembreDesembre50


1234567891011AA través d’aquestes dades podemobservar que els mesos amb menyspresència als mitjans de comunicaciócorresponen als mesos d’estiu, en quèno hi ha programació d’activitats, i elsmesos de gener i setembre, en els qualss’inicia la programació a mitjans de mes.D’altra banda, es pot observar com lamajor presència ve determinada perla popularitat mediàtica de l’activitat ques’organitza. El mes amb una rellevànciamediàtica més important ha estat eljuny (102 notícies), amb la celebració dediversos actes especials impulsats desde l’<strong>Ateneu</strong>, com ara l’acte de cloenda delcicle Catalunya 2050, amb el presidentde la Generalitat, Artur Mas; l’entregadel XL Premi Crexells, i la celebració del’Ou com Balla. Cal subratllar, també,la bona presència als mitjans durantel mes de març (95 notícies), en quèvan tenir lloc les eleccions a la JuntaDirectiva de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> i lasessió de la Tribuna <strong>Ateneu</strong> amb elconseller de Cultura, Ferran Mascarell.Notícies a la premsa escrita(impresa i digital)Entre les notícies destaquen les informacionsque s’han fet ressò dels esdevenimentssegüents:• Eleccions a l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> (37).• Cloenda del cicle Catalunya 2050amb el president de la Generalitatde Catalunya, Artur Mas (35).• Premi Crexells en conjunt: guanyador,finalistes, actes que l’acompanyen,etc. (24).• Tribuna <strong>Ateneu</strong> amb el conseller deCultura, Ferran Mascarell (13).• Atorgament del Premi Nacional deCultura al president de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>,Oriol Bohigas (12).• Tribuna <strong>Ateneu</strong> amb el director de laFundació La Caixa, Jaume Lanaspa(11).• Tribuna <strong>Ateneu</strong> amb la directora deTVE a Catalunya, Anna Maria Bordas(11).• Acte “Realitats i reptes dels diarisen català” (10).• Presentació del nou disc de Raimona l’<strong>Ateneu</strong> (10).• Sant Jordi a l’<strong>Ateneu</strong> i la campanya“Aquest Sant Jordi, salva un llibre”(6).També cal fer èmfasi en el ressò quehan assolit diversos actes que ha acollitl’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> o que s’han realitzaten col·laboració amb altres entitats, comara les 48h Open House Bcn, l’entregadel Premi Llibreter i el Premi Fuster al’<strong>Ateneu</strong>, l’Sport Film Festival, el FestivalÀsia o Barcelona Poesia <strong>2011</strong>.Notícies als mitjans audiovisualsPel que fa a l’impacte mediàtic, cal subratllarl’aparició de notícies destacadesde l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> en mitjans audiovisualsen horari de màxima audiència,d’entre les quals destaquem:• La Revetlla Literària, acte d’entregadel Premi Crexells, als informatiusde TV3 i de Barcelona Televisió.• La iniciativa “Apadrina un llibre!”, alTelenotícies Vespre de TV3, i el reportatge,per la Xarxa de TelevisionsLocals.• Tribuna <strong>Ateneu</strong> amb Anna MariaBordas, a l’informatiu de TVE a Catalunya.51


COMUNI-CACIÓI DIFUSIÓ• L’Ou com Balla, a Vilaweb TV i BarcelonaTelevisió.• Controvèrsies sobre “Indignació =transformació social?”, a VilawebTV i Ara TV.• L’Escola d’Escriptura de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>, a través de Sílvia Alcàntara,al Telenotícies Vespre deTV3.E ntrevistesi rodes de premsaa l’<strong>Ateneu</strong>L’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> s’ha convertit enun espai de confluència habitual de productores,mitjans de comunicació i diversesentitats, que utilitzen els espaisdel Palau Savassona per fer-hi rodatges,entrevistes i rodes de premsa.Al llarg de l’any <strong>2011</strong>, han tingut lloc106 activitats d’aquests tipus en elsdiversos espais de la institució, un 19%més que l’any anterior, en què se’n vanfer 89.S’hi han fet entrevistes i rodes de premsad’escriptors com ara Jaume Cabré,Sílvia Alcàntara, Xavier Bru de Sala,Isidre Grau, Joan Francesc Mira, SihemBensedrine, Esther Zarraluki, Daniel Veroneseo Carlos Ruiz Zafón, entre altres.I músics com Raimon, Manolo García,Quimi Portet, Sílvia Pérez Cruz, LluísGavaldà o Els Amics de les Arts.També hi han tingut lloc múltiples rodesde premsa com ara les del Festival TemporadaAlta, el Festival Barna Sants,el Simposi Internacional Òpera i Llibret,les rutes de l’Any Joan Maragall ol’espectacle Mamma Mia!Cal destacar, també, les entrevistes quehan efectuat mitjans internacionals comFrance 3 o Russia Today, aprofitant elmagnífic escenari que ofereix el PalauSavassona.Per acabar, hem de subratllar quel’<strong>Ateneu</strong> ha estat l’escenari del rodatgede la pel·lícula 14 d’abril. Macià contraCompanys, de la productora MinoriaAbsoluta. Dirigida per Manuel Huerga iamb guió de Toni Soler, es tracta d’unaficció televisiva sota l’aparença d’undocumental que s’endinsa en el queva passar entre el 14 i el 17 d’abril de1931, quan el president Francesc Maciàva proclamar la República Catalana.Aquest film es va presentar als sociscom a primícia, abans de la seva estrenaa la televisió.L’ <strong>Ateneu</strong>al món digitalEl portal webUn dels puntals de comunicació i difusióde l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> és el portal web.Amb el seu desenvolupament i la sevaactualització constant, el nou portalweb ha esdevingut un aparador oberta tothom i un dinamitzador de l’activitatcultural de l’entitat.Actualment, s’està en procés de preparaciói redisseny d’un nou portal periniciar una nova etapa en la difusió i co-52


1234567891011Amunicació de la institució, millorar-neels serveis i oferir-ne de nous a socis iciutadans.Al llarg de l’any <strong>2011</strong>, s’han continuat ampliantcontinguts i propostes per millorarel servei donat als socis i als ciutadans.L’objectiu de donar la informació completasobre tota l’oferta cultural, tant laque s’adreça amb exclusivitat als sociscom la que és oberta al públic en general,s’ha mantingut.A través del portal web de l’<strong>Ateneu</strong> tambées poden fer altres gestions, com ferse’nsoci, inscriure’s a cursos, reservarllibres o renovar-ne els préstecs, o demanarun préstec interbibliotecari.Un portal múltipleCal destacar el fet que el portal web del’<strong>Ateneu</strong> el conformen tres webs. A lapart central del portal de l’<strong>Ateneu</strong> (AB),s’hi afegeixen dos portals paral·lels,tan extensos i rics en continguts i tanactualitzats com el primer: es tractadels webs de la Biblioteca (BAB) i del’Escola d’Escriptura (EE), dos webs ques’han convertit en un element de l’ofertade serveis i programacions d’aquestesàrees d’activitat de l’entitat.Al llarg de l’any <strong>2011</strong>, el portal web harebut 80.066 visites, amb una mitjana de6.672 visites mensuals. Aquesta dadarepresenta un increment del 30,3% respectea l’any 2010, en què el portal varebre 61.460 visites i es va situar en unamitjana de 5.122 visites mensuals.Des del web de la Biblioteca, que durantl’any <strong>2011</strong> ha rebut 23.302 visites, ambuna mitjana de 1.942 visites mensuals,es pot consultar el fons bibliogràfic enlínia, amb més de 110.500 documents,i accedir a tots els serveis que ofereix laBiblioteca (vegeu l’apartat 4).El portal de l’Escola d’Escriptura haregistrat, al llarg de l’any <strong>2011</strong>, 48.591visites, i una mitjana de 4.049 visitesmensuals, un 36% més que l’any 2010,en què va rebre 35.668 visites, amb unamitjana de 2.972 visites mensuals. Desd’aquest portal s’exposa tota l’oferta del’Escola i es dóna pas al campus virtual ia la seva oferta de cursos en línia, motiupel qual les visites han crescut considerablement.Visitants dels web del portal de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> (<strong>2011</strong>)10.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreweb ABweb BABweb EEDesembre53


COMUNI-CACIÓI DIFUSIÓB utlletí electrònicPer complementar la tasca de difusió,s’elabora un butlletí electrònic quinzenal,que s’envia a tots els socis, treballadorsi patrocinadors de l’entitat. Aquestbutlletí inclou les principals notícies, elsactes més destacats, i avantatges i altresinformacions d’interès per als socis.L’ <strong>Ateneu</strong> ales xarxes socialsDurant els últims temps, l’<strong>Ateneu</strong> ha fetuna aposta per les noves tecnologies.Des del desembre de l’any 2010, i percommemorar el 150è aniversari del naixementde la institució, l’entitat va iniciar laseva participació a les xarxes socials.A través del Facebook i el Twitter s’hainformat dels diversos actes culturals del’<strong>Ateneu</strong> i aquests s’han pogut compartir(a més, s’hi han penjat fotografies i enregistraments).Aquestes dues xarxessocials s’han convertit en una nova viade comunicació propera i directa decara a donar a conèixer als ciutadansde manera transparent les activitatsque es desenvolupen a l’entitat.Gràcies a les xarxes socials, l’<strong>Ateneu</strong>ha obert noves vies de diàleg i ha pogutacostar les seves activitats culturals alscomentaris, les crítiques i les diversesopinions de tots els ciutadans. A més,han esdevingut una nova via d’atencióal soci i una eina per transmetre informaciósobre novetats d’última hora atots els ciutadans.Inicialment, l’objectiu es va focalitzar adifondre exclusivament els actes i accionsrelacionades amb la celebraciódels 150 anys de l’<strong>Ateneu</strong>, però progressivaments’ha anat ampliant alsactes més destacats organitzats per laJunta Directiva i les diverses seccionsde l’<strong>Ateneu</strong>.Al llarg de l’any <strong>2011</strong> s’ha fet una apostaclara per aquesta via i se n’ha anat ampliantl’abast, fins a determinar els cincobjectius següents:1. Difondre les principals activitatsculturals de l’<strong>Ateneu</strong>.2. Anunciar les novetats de laBiblioteca de l’<strong>Ateneu</strong> i del’Escola d’Escriptura.3. Informar sobre els avantatgestemporals i permanents de quègaudeixen els socis.4. Informar puntualment sobre canviso avisos d’última hora.5. Millorar el servei d’atenció als socis,i estar al corrent de l’opinió i elssuggeriments dels ciutadans.A finals d’any, s’havia aconseguit l’adhesióde 1.167 persones al Facebook i2.115 persones al Twitter, que segueixeni comparteixen activament les activitatsque l’<strong>Ateneu</strong> els proposa, i hi participen.El creixement ha estat molt rellevant i alllarg de l’any gairebé s’han quadruplicatels seguidors del Facebook i s’han multiplicatper deu els seguidors del Twitter.Dins la xarxa social Twitter, s’ha creat elhashtag #ateneubcn, per tal de categoritzartotes les informacions publicades54


1234567891011AEvolució de seguidors a les xarxes socials (<strong>2011</strong>)2500200015001000500TwitterFacebook111091067046667057845412551377736 790171515511456853 907 932211519991859996 1073 1127 11670Gener<strong>2011</strong>Feb.<strong>2011</strong>Març<strong>2011</strong>Abril<strong>2011</strong>Maig<strong>2011</strong>Juny<strong>2011</strong>Juliol<strong>2011</strong>Agost<strong>2011</strong>Set.<strong>2011</strong>Oct.<strong>2011</strong>Nov.<strong>2011</strong>Des.<strong>2011</strong>en aquesta xarxa social sota la mateixamarca i fer-ne el seguiment. Gràcies aaquesta etiqueta, els usuaris poden consultartots els tweets o piulades que hantingut lloc durant l’any en què s’hagi esmentatl’<strong>Ateneu</strong>.Finalment, cal destacar que a mitjans del’any <strong>2011</strong> es va crear el Canal <strong>Ateneu</strong>al Youtube. Des d’aquesta plataformadigital es poden consultar els enregistramentsde les principals conferènciesi actes que tenen lloc a la institució. Aixòha permès arribar a tota la ciutadaniai difondre les conferències en vídeo,gratuïtament i de manera oberta per atothom. Una mostra de la bona acollidad’aquest recurs són les més de 3.100reproduccions dels vídeos del Canalque s’han comptabilitzat des que va començara funcionar.M aterials gràficsde difusióAquests darrers anys l’<strong>Ateneu</strong> ha introduïtun nou grafisme d’identificació, obrad’Enric Satué, que està present en tota lasenyalització interna i en tots els materialsde difusió que s’editen.Al llarg d’aquests anys, però, s’han anatelaborant nous materials i s’han introduïtnous dissenys per promoure cicles d’activitatsespecífics, per informar sobre elsserveis de la Biblioteca, per promocionarels cursos de l’Escola, etc.Durant l’any <strong>2011</strong> els materials gràficsnous han estat vinculats al 150è ani-55


1234567891011ACOMUNI-CACIÓI DIFUSIÓversari, elaborats just en iniciar-se’n lacommemoració, al final de l’any 2010: eltríptic informatiu per fer-se soci de l’entitat,el tríptic de la campanya “Apadrinaun llibre!”, punts de llibre, banderoles,etc., amb la presència del logo 150 atots els materials que s’han elaborat.Edicions de llibresCompleta el conjunt de materials gràficsl’edició de llibres vinculats a la mateixaentitat.Al llarg de <strong>2011</strong> s’han difós els dos llibreseditats amb motiu del 150è aniversari,i s’ha elaborat un tercer llibreen col·laboració amb altres institucions(vegeu més informació al capítol 2, El150è aniversari de l’entitat).La difusió d’aquests llibres durant l’anyha estat la següent:• Testimonis artístics. <strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>(desembre 2010): 250exemplars distribuïts entre persones irepresentants d’institucions i vendes.• L’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>, una entitatper al segle xxi (febrer <strong>2011</strong>): 550exemplars distribuïts entre persones irepresentants d’institucions i vendes.• Llum entre ombres. 6 bibliotequessingulars a la Catalunya contemporània.Editat el desembre de<strong>2011</strong>, se’n farà l’acte de presentaciói la difusió a partir del febrer de2012.P resentacionsde l’<strong>Ateneu</strong>L’<strong>Ateneu</strong> ha esdevingut una entitat singularen el conjunt d’entitats culturals senseànim de lucre, la qual cosa fa que sovintes rebin sol·licituds per ser presentat enels entorns més diversos. El seu interèsresideix en els aspectes més variats, desde la transformació arquitectònica fins alcanvi organitzatiu o la seva dinàmica deprogramació i activació cultural.En l’entorn formatiuL’any <strong>2011</strong> destaca la presentació del’entitat pel que fa als aspectes organitzatiusde gestió i de programació del’activitat cultural –amb especial èmfasien el procés de canvi– a dos màsters deGestió Cultural que ofereixen les universitatscatalanes −el de la Universitat Internacionalde Catalunya i el de l’IDEC dela Universitat Pompeu Fabra−, a un totalde 40 alumnes. Aquesta presentació s’hacomplementat amb una visita dels alumnesa l’<strong>Ateneu</strong>.Visites guiades per a ciutadansL’<strong>Ateneu</strong> rep de manera freqüent visitesd’associacions i entitats que desitgenconèixer la institució, ja sigui pel valor arquitectònicdel Palau o per l’activitat del’entitat.Motivats per aquesta demanda, en elmarc del 150è aniversari s’ha dissenyatun nou model de visita per a grups ala seu de l’entitat anomenada Redescobreixl’<strong>Ateneu</strong> (vegeu el capítol 2, El150è aniversari de l’entitat).56


7RELACIONSAMB ENTITATSL’<strong>Ateneu</strong> ha teixit, seguint la política dels darrers anys, una àmplia xarxa derelacions institucionals. La voluntat d’obrir l’<strong>Ateneu</strong> a la ciutadania i, alhora,oferir un espai de trobada, intercanvi i diàleg s’ha traduït en la signatura deconvenis amb entitats de tipologia molt diversa i per a un ventall molt amplid’àmbits de cooperació: des de la programació conjunta d’activitats fins al’intercanvi de serveis o el desenvolupament conjunt de projectes.C onvenisde cooperacióAmb les entitats amb les quals es cooperao s’estableix un intercanvi de serveis,s’hi estableix un conveni de cooperacióper un any, renovable si totes dues partsho consideren oportú.Durant el <strong>2011</strong>, s’han mantingut acordsde cooperació amb un total de 14 entitats:• Aula Màrius Torres• Centre de Lectura de Reus• Cercle Artístic de Sant Lluc• Cercle Cartòfil de Catalunya• Club TR3SC• Consorci de Biblioteques de Barcelona• Escola Superior de Músicade Catalunya (ESMUC)• El Periódico de Catalunya• Fundació Catalunya Europa• Fundació de l’Obra Social La Caixa• Fundació Mas i Mas• Institut Cambó• Joventuts Musicals de Barcelona• SOS MonumentsEls termes de la cooperació són moltvariats, en funció d’acords anteriors ide noves propostes que es presenten.La majoria són acords que es basen enl’organització i difusió d’activitats, comen el cas de la Fundació Mas i Mas ambel cicle 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong>;la Fundació Catalunya Europa, amb laqual s’organitzen sessions per reflexionarsobre Europa, o les Joventuts Musicalsde Barcelona, per organitzar elcicle de música Joves & Clàssica.Però també n’hi ha que són per intercanviarserveis, com el cas del convenisignat amb el Cercle Artístic de SantLluc, o per cooperar en el desenvolupamentd’algun projecte, com en el casdel Consorci de Biblioteques de Barce-57


1234567891011ARELACIONSAMBENTITATSlona, amb qui s’elabora de forma conjuntael bloc LlegeixB@rcelona.Durant l’any <strong>2011</strong> s’han fet reunionsamb diverses entitats amb què es col·laborava des de feia temps, per tald’establir un nou conveni de cooperacióo revisar la vigència del que s’haviasignat feia temps. Fruit d’aquesta tasca,s’han tramitat nous convenis que sesignaran a l’inici de 2012 amb Vilaweb,el Liceu Joan Maragall, el Consorci pera la Normalització Lingüística i l’<strong>Ateneu</strong>de Maó.858


L’EDIFICI:PATRIMONII EQUIPAMENTLa seu de l’<strong>Ateneu</strong> és un edifici declarat monument històric nacional i estàinclòs en el Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Això suposaque necessita una renovació constant i alhora acurada, tant amb obres dereforma estructurals com amb treballs de conservació i manteniment.Paral·lelament, aquesta seu patrimonial arquitectònica i artística s’ha vistenriquida amb noves intervencions i donacions aquests darrers anys, i l’any<strong>2011</strong> no n’ha estat una excepció.L’ edificiObres de reformaestructurals i patrimonialsEls arquitectes Manuel Brullet i Mateu Barbaal seu dia van elaborar un projecte globalde la reforma estructural que s’hauriade fer. Segons el finançament que s’obtéany rere any i les prioritats que s’estableixen,aquest projecte es va desenvolupantde forma parcial amb l’objectiu d’arribar,amb el temps, a culminar-ne la globalitat.El conjunt d’aquestes actuacions estàapropant la configuració estructural i arquitectònicadel Palau Savassona a lesnoves necessitats tecnològiques i de serveide l’<strong>Ateneu</strong> del segle xxi.L’any 2010 es van fer actuacions de granrelleu, entre elles la reconversió de l’envellidasala d’actes en un modern auditori;d’aquesta manera, se solucionaven els diversosproblemes estructurals i de seguretatque patia. La nova sala es va inaugurarel desembre de 2010, coincidint amb l’actecommemoratiu del 150è aniversari, cosaque ha fet que durant els primers mesosde <strong>2011</strong> s’hagin hagut de fer diverses actuacionsd’ajustament, especialment quanla sala s’ha posat en ple funcionament.El mes d’octubre, la nova sala ha rebutel nom de sala Oriol Bohigas, en el marcd’un acte públic de reconeixement a l’anticpresident.D’altra banda, l’any <strong>2011</strong> s’ha elaborat elprojecte de reforma de la sala PompeuFabra, a fi d’emprendre’l durant l’any2012, sempre que s’obtingui el finançamentprevi necessari. La reforma preveu,a més d’una reconfiguració de l’accés ila seva funcionalitat, una intervenció dereforç de l’estructura, necessària per motiusde seguretat.59


1234567891011AL’EDIFICI:PATRIMONII EQUIPA-MENTConservació i mantenimentLa conservació dels espais requereix petitesactuacions constantment, des de renovarpintura fins a reparar finestres, mobiliari,etc., a més de les tasques pròpiesde manteniment del jardí, els ascensors,els sistemes antiincendis, els sistemes declimatització, etc.Entre les actuacions de conservació imanteniment de l’any <strong>2011</strong>, destaca especialmentla intervenció que s’ha fet ala coberta del terrat, i diverses accionsper renovar els baixants de l’edifici i enllaçar-losamb el clavegueram municipal.C ol·lecciód’obres artístiquesAl llarg de la seva història, l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>ha atresorat una col·lecció patrimonialque inclou pintures, gravats, fotografiesi escultures, i que en els últims tempss’ha enriquit de manera notable amb novesaportacions d’art contemporani delsmateixos artistes. Algunes d’elles són,per exemple, el mural pictòric d’AlfonsBorrell, a l’entrada de la sala Oriol Bohigas,o el de Frederic Amat, a la porta dela Biblioteca, i obres de Josep Guinovart,Narcís Comadira, Maria Girona, AntoniLlena, Jordi Benito, Antoni Tàpies, JaumePlensa, Soledad Sevilla, Zush, Josep MariaSubirachs, Albert Ràfols Casamada oPerejaume, entre altres.Aquest conjunt d’obres s’han recollit,amb un comentari crític, en el llibre ques’edità l’any 2010: Testimonis artístics.<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.L’any <strong>2011</strong>, aquest conjunt artístic s’hacontinuat enriquint amb les obres següents:• En la piedra 13 i En la piedra 14 (2003),de Joan Hernández Pijuan, donació dela família Hernández Maluquer. Gravatslitogràfics, sobre paper Arches, impresosal taller d’Antonio Gayo de Madrid.Dimensions: 155 x 39 cm.Aquestes dues obres s’exposen a laplanta principal del Palau Savassona,custodiant l’entrada de la sala de juntesde l’<strong>Ateneu</strong>.• Sense títol (2010-<strong>2011</strong>), de Miquel Barceló,donació de l’artista. Aiguafort ambaiguatinta, sucre, monotip, rodet i fotogravatamb perforacions realitzades pelmateix artista. Dimensions: 50 x 50 cm.Aquesta obra s’exposa al vestíbul quedóna entrada a la Biblioteca.E quipamentCom en totes les institucions, l’equipamenttècnic i informàtic i la seva renovaciói actualització són cada vegada mésuna necessitat principal per a la feinadiària de l’equip d’organització, per a lacomunicació amb els socis i per a la difusióde l’<strong>Ateneu</strong>.Al llarg de l’any <strong>2011</strong>, les principals accionsrealitzades en aquest camp han estatles següents:• Dotació d’un nou servidor de treballi emmagatzematge de documents, acausa de l’obsolescència de l’anterior.• Adquisició de diversos ordinadorsportàtils de suport a les activitatsi als cursos.• Adquisició d’unitatsd’emmagatzematge d’informacióper a les gravacions dels actesi la digitalització dels documents.• Unitats de còpies de seguretat delsdocuments emmagatzemats.960


L’ORGANITZACIÓDE L’ENTITATL’<strong>Ateneu</strong>, com a associació que és, té un òrgan de govern escollit pels mateixossocis: la Junta Directiva. Paral·lelament, disposa d’un equip de gestióque aquests darrers anys s’ha professionalitzat.L’any <strong>2011</strong> hi ha hagut eleccions per escollir la nova junta directiva, de lesquals va sortir guanyadora la junta presidida per Francesc Cabana i ques’autodefineix “de continuïtat” respecte a la tasca feta per la junta sortint,presidida per Oriol Bohigas.L a Junta DirectivaL’any <strong>2011</strong> ha estat de traspàs entrejuntes: la junta presidida per Oriol Bohigas,escollida a finals de 2007, ha finalitzatel seu mandat el març de <strong>2011</strong>i ha traspassat la seva responsabilitata la junta escollida pels socis, per aun període de tres anys, presidida perFrancesc Cabana.Les dues darreres juntes de l’<strong>Ateneu</strong>han estat compostes per 15 membres,i han format part de l’una i de l’altra lespersones següents:Junta 2007-<strong>2011</strong>Oriol Bohigas Guardiola,presidentFerran Mascarell Canalda,vicepresident primerFrancesc Cabana i Vancells,vicepresident segonAndrew Davis,secretariMercè Àlvarez Urgellès,vicesecretàriaJoaquim Coll Amargós,bibliotecariJordi Garcés i Brusés,conservadorMiquel Àngel Barrabia Aguilera,tresorer-comptadorEster Escudero Grao,vocal primeraNarcís Garolera Carbonell,vocal segonMina Pedrós Barban,vocal terceraJoan Celma Antolí,vocal quartLluís Reales i Guisado,vocal cinquèRamon Alcoberro i Pericay,vocal sisèSergi Jover i Rejsek,vocal setè61


1234567891011Ativa –Guillem Carbonell–, la gerent i eldirector de la Biblioteca. Te la funcióde prendre les decisions relacionadesamb la Biblioteca, l’Arxiu i l’àmbit tecnològicde l’<strong>Ateneu</strong>, i fer-ne el seguiment.Es reuneix mensualment.Paral·lelament, sempre que es consideranecessari la Junta delega en una comissióde treball, formada per membres dela Junta i de l’equip tècnic, l’impuls i seguimentd’un projecte o d’un tema concret.Al llarg de l’any <strong>2011</strong> s’han creatdues comissions que s’han reunit ambcerta periodicitat: la Comissió de l’Escolad’Escriptura i la Comissió <strong>Ateneu</strong> 2.0.D’altra banda, la resta de vocals tenentots ells una responsabilitat delegadaper la Junta:• Relació i coordinació de les tertúlies:Rosa Domènech i Manuel Baratech• Atenció al soci: Teresa Ventura• Relació amb altres ateneus:Sergi JoverE l Consell SocialEl Consell Social de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>és un òrgan consultiu que es constitueixamb la voluntat d’eixamplar la xarxa decomplicitats de l’entitat en el món sociali econòmic català, i amb la finalitat d’incrementarla seva capacitat de finançamenta través de fons privats, per la viadel patrocini o mecenatge cultural.Les persones que el componen són nomenadesper la Junta i renovades quanaquesta finalitza el seu mandat.Amb la junta 2007-<strong>2011</strong>, el Consell Socialha estat format pels següents representantsd’empreses i institucions:Salvador Alemany,president d’AbertisRamon Armadàs,patró de la Fundació DammPilar de Torres,presidenta d’IfercatIsidre Fainé,president de “la Caixa”Joan-Josep López Burniol,notariJoan Llonch,vicepresident del Banc SabadellJordi Mercader,president d’AgbarManuel Royes,vicepresident del Consorcide la Zona FrancaLa junta incorporada el <strong>2011</strong> ha aprovatconfigurar un consell més ampli i transversal,i nomenar les persones següentsperquè formin part del nou Consell Sociala partir de 2012:Salvador Alemany,president d’AbertisRamon Armadàs,patró de la Fundació DammJosep Maria Coronas,president del Conservatori del LiceuCarles Duarte,director de la Fundació Lluís CarullaHelena Guardans,presidenta de Sellbytel GroupJaume Lanaspa,director de la Fundació “la Caixa”Joan-Josep López Burniol,notari63


0ASPECTESECONÒMICSEl finançament de l’<strong>Ateneu</strong> prové principalment, a part de les quotes queabonen els socis i les matrícules a cursos de formació i tallers, de les subvencionsde diverses administracions públiques, dels patrocinis privats idel lloguer d’espais.L’augment d’ingressos de l’<strong>Ateneu</strong> durant la primera dècada del segle xxi ésun reflex del canvi de l’entitat. Del pressupost de 730.000 euros de l’any 2000,s’ha passat a un pressupost en despesa corrent que l’any <strong>2011</strong> s’apropa alstres milions.La situació econòmica de l’<strong>Ateneu</strong>, però, no és diferent de la del conjuntdel món cultural que l’envolta, i actualment s’ha hagut d’imposar, desprésd’uns anys de projecció a l’alça, el principi de contenció.L’any <strong>2011</strong>, les aportacions econòmiques, tant del sector privat com delsector públic, s’han reduït, mentre que els ingressos per quotes, lloguers omatrícules han augmentat. Aquest fet ha pal·liat les mesures de reducció dela despesa, necessàries per complir l’objectiu de tancar l’any sense dèficit.I ngressosL’any <strong>2011</strong> els ingressos han estatun 2,3% inferior a la previsió d’inici.Aquest fet s’ha produït fonamentalmentper la davallada en els ingressosaportats per les administracionspúbliques i els patrocinadors, mentreque els ingressos propis s’han mantinguti, fins i tot, han estat per sobrela previsió.L’any 2009 la distribució de la procedènciadels ingressos es caracteritzavaper un joc gairebé de terços: 34%de quotes d’associats, 37% de lavenda de serveis (matrícules, lloguersd’espais, etc.) i 29% d’aportacionsexternes (subvencions i patrocinis).L’any 2010 aquesta distribució va començara variar i el <strong>2011</strong> s’ha reforçat.L’any s’ha tancat amb un 40%d’ingressos procedent de les quotesd’associats, un 40% procedent de lavenda de serveis (matrícules, lloguersd’espais, etc.) i un 20% procedentd’aportacions externes (subvencions ipatrocinis). Aquest fet ajuda a enfortirl’entitat, ja que la seva dependència66


1234567891011AProcedència dels ingressos (<strong>2011</strong>)20 %40 %Quotes associatsVenda de serveis (cursos, lloguers, etc.)Subvencions i patrocinis40 %de recursos externs és molt reduïda, alhoraque posa l’accent en els serveis ien la qualitat d’aquests si es volen mantenirels nivells de socis.Subvencions públiquesL’any <strong>2011</strong> les subvencions s’han centraten l’ajuda a l’activitat i a projectesespecífics, a diferència dels darrersanys, en què també s’havien obtingutaportacions per a inversió en obres.S’han renovat alguns convenis anuals,però tots ells amb reduccions degudesa la cojuntura econòmica, i s’haconcorregut a totes les convocatòriespúbliques on, per un motiu o un altre,l’<strong>Ateneu</strong> es podia presentar: per orga-Convenis i subvencions per a l’activitat de l’<strong>Ateneu</strong> (<strong>2011</strong>)INSTITUCIÓ CONCEPTE QUANTITATAjuntament de Barcelona.Institut de Culturade BarcelonaGeneralitat de Catalunya.Departament de Cultura.Institució de les Lletres CatalanesGeneralitat de Catalunya.Departament de Cultura.Consell Nacional de Cultura (CoNCA)Generalitat de Catalunya.Departament de laVicepresidència.Relacions ExteriorsDiputació de Barcelona.Àrea de BibliotequesConveni plurianual per a programaciód’activitats i gestió dels serveis.Conveni de col·laboracióper a l’execució del programageneral d’activitats.180.000,00 €80.000,00 €Subvenció per al projecte Almirall. 36.100,00 €Subvenció per participaren jornades internacionals.Conveni per a la informatitzacióde registres bibliogràfics.1.450,00 €18.000,00 €Diputació de Barcelona.PresidènciaSubvenció per a l’organitzaciódels actes del 150è aniversari.10.000,00 €TOTAL 325.550,00 €67


0ASPECTESECONÒ-MICSnitzar determinades activitats, per processardeterminats documents, per serpresents a congressos, per oferir determinatsserveis... Algunes d’aquestessubvencions s’han aconseguit i d’altreshan estat denegades.En total, les aportacions obtingudesper mitjà de les subvencions i convenisamb entitats públiques s’han vist reduïdesen conjunt en un 20,2% en relacióamb l’any 2010: l’any <strong>2011</strong> s’han obtingutsubvencions per valor de 325.550 €,mentre que l’any 2010 es van obtenir408.044,93 €. Cal destacar que lesaportacions obtingudes l’any 2010 jahavien disminuït en un 12,4% respectea les de l’any 2009.Patrocinis privatsEls patrocinis privats han afavorit la relacióde l’<strong>Ateneu</strong> amb nombroses empresesdel sector privat, fet que ha permèscrear espais de cooperació més enllà del’aportació econòmica en si mateixa.L’any 2008, es va articular un sistemade patrocinadors anomenat Amics del’<strong>Ateneu</strong>. Aquesta tipologia de patrocinadors,en funció de la seva aportació iimplicació, reben de l’<strong>Ateneu</strong> una sèriede serveis i un cert nivell de difusió. Elsistema, en essència, s’ha mantingut alllarg d’aquests darrers anys, tot i que laseva incidència ha disminuït considerablement.L’any <strong>2011</strong> ha tornat a ser complex pelque fa a patrocinis, molts dels quals hanrestringit la seva aportació o, fins i tot,l’han cancel·lat.En conjunt, l’any <strong>2011</strong> els patrocinadorshan aportat un total de 246.000,00€, un 10,5% menys que l’any 2010(275.000,00 €), un 3,5% menys que l’any2009 (255.000,00 €) i un 30% menysque l’any 2008, en què es va assolir laxifra més elevada, amb 353.113,89 €.La davallada tots l’atribueixen al mateix:la conjuntura econòmica.Lloguer de salesL’increment considerable del nombre desol·licituds d’ús dels espais respon a lamajor projecció pública de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>en els darrers anys. Això ha duta una política creixent de cessió i lloguerd’espais els últims temps.Els lloguers i cessions d’espais han generatun moviment de més de 6.000Patrocinadors per a l’activitat de l’<strong>Ateneu</strong> (<strong>2011</strong>)ENTITAT CONCEPTE QUANTITATFundació La CaixaConveni de Caixes, concertat pel Departament d’Economiadel Govern de la Generalitat,destinat a la programació cultural.180.000,00 €Agbar Premi Crexells. 21.000,00 €Fundació Damm Programació d’activitats dirigides al públic jove. 25.000,00 €Fundació Banc Sabadell Edició del programa mensual d’activitats. 20.000,00 €TOTAL 246.000,00 €68


1234567891011Apersones (un 50% més que el movimentgenerat l’any 2010).L’any <strong>2011</strong> hi ha hagut 92 ocupacions,de les quals 25 han estat cessions gratuïtesperquè han estat sol·licitades percol·lectius o entitats amb les quals l’<strong>Ateneu</strong>ha considerat oportú cooperar. Les67 restants han estat de pagament.Aquest any s’ha produït un augmentconsiderable del nombre de lloguersen relació amb l’any 2010 (40), fet ques’atribueix amb les millores de les condicionstècniques de les sales Bohigas iVerdaguer.Els 67 lloguers realitzats durant el <strong>2011</strong>han permès ingressar 31.866 €, gairebéun 187,57% més respecte a l’import del’any 2010, amb la qual cosa se superaen un 7,5% l’import pressupostat per aaquest exercici.D’altra banda, s’ha de remarcar que unavintena de les sol·licituds de lloguer rebudesno s’han pogut satisfer perquèl’espai estava ocupat per la mateixa activitatcultural de l’<strong>Ateneu</strong>.D espesesLes despeses de l’<strong>Ateneu</strong> reuneixen latotalitat del seu moviment comptableal llarg de l’any, des de les despesesde manteniment i recursos humans,fins a la globalitat d’activitats, serveisi projectes.L’objectiu és que aquestes no superinels ingressos, i aquesta fita, per segonany consecutiu, s’ha aconseguit. Engran manera, gràcies al control permanentdel moviment d’ingressos i despeses,i a l’ajustament d’aquestes alsingressos reals que s’anaven obtenint.En termes generals, les despeses de<strong>2011</strong> han estat un 2,3% inferiors a laprevisió d’inici. Aquest fet s’ha donaten observar que els ingressos disminuïeni gràcies a la política de contencióde la despesa, amb l’objectiu queaquesta no fos superior als ingressos.69


T ancament econòmic de l’any <strong>2011</strong>0 Balanç de situació abreujat a 31 de desembreASPECTESECONÒ-MICSACTIU Saldo a 31.12.<strong>2011</strong>A. ACTIU NO CORRENT 11.860.440,35I. Immobilitzat intangible 24.155,04II. Immobilitzat material 191.941,25IV. Béns del patrimoni històric 11.636.197,75VI. Inversions financeres a llarg termini 8.146,31B. ACTIU CORRENT 713.898,97II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 579.176,19IV. Inversions financeres a curt termini 6.605,16V. Periodificacions a curt termini 9.603,16VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 118.514,46TOTAL ACTIU 12.574.339,32PASSIU Saldo a 31.12.<strong>2011</strong>A. PATRIMONI NET 10.392.810,83A-1) Fons propis 3.709.898,48I. Fons social 4.485.903,601. Fons social 4.485.903,60VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00III. Excedents d'exercicis anteriors -777.720,42V. Excedent de l'exercici 1.715,30A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 6.682.912,35B. PASSIU NO CORRENT 1.217.916,30II. Deutes a llarg termini 1.217.916,301. Deutes amb entitats de crèdit 1.200.000,002. Altres deutes a llarg termini 17.916,30C. PASSIU CORRENT 963.612,19II. Deutes a curt termini 22.895,591. Deutes amb entitats de crèdit 4.878,283. Altres deutes a curt termini 18.017,31IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 279.936,121. Proveidors 139.071,452. Creditors Varis 0,003. Personal 24.310,814. Passius per impost corrent i altres deutes amb lesAdministracions Públiques116.553,86V. Periodificacions a curt termini 660.780,48TOTAL PASSIU 12.574.339,3270


1234567891011ACompte de pèrdues i guanys abreujata 31 de desembre de <strong>2011</strong>Saldo a 31.12.<strong>2011</strong>1. Ingressos per les activitats 2.782.227,43a) Quotes d’usuaris i afiliats 2.210.677,43d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 246.000,00e) Subvencions, donacions i llegats i altres ingressos 325.550,006. Altres ingressos d’explotació 57.403,47a) Ingressos per arrendaments 57.403,477. Despeses de personal -1.110.681,038. Altres despeses d’explotació -1.660.730,229. Amortització de l’immobilitzat -427.830,8510. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats 393.807,95a) Afectats a l’activitat pròpia 393.807,95I. RESULTATS D’EXPLOTACIÓ 34.196,7514. Ingressos financers 692,4115. Despeses financeres -33.173,86II. RESULTAT FINANCER -32.481,45III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 1.715,3019. Impostos sobre beneficis 0,00IV. RESULTAT DE L’EXERCICI 1.715,30Liquidació del pressupost de l’any <strong>2011</strong>INGRESSOSPRESSUPOSTAPROVAT <strong>2011</strong>PRESSUPOSTEXECUTAT <strong>2011</strong>QUOTES 1.067.714,82 1.145.567,35Quotes altes de socis 18.000,00 24.240,00Quotes socis ordinaris individuals 868.499,27 944.801,90Quotes socis ordinaris col·lectius 18.215,55 11.811,00Quotes socis Escola d’Escriptura 163.000,00 164.714,45CURSOS I TALLERS 988.275,00 985.923,13Matrícules EE cursos presencials 735.000,00 743.288,29Matrícules EE cursos virtuals 212.000,00 211.167,84Altres cursos EE (externs, tutories, seminaris) 23.500,00 13.922,19Matrícules tallers i cursos generals 17.775,00 17.544,81SERVEIS ATENEU 84.490,62 72.852,43Lloguer de calaixos 11.299,20 10.519,20Serveis Biblioteca 25.965,64 11.247,83Lloguer d’espais 25.000,00 31.866,90Activitats diverses (Tribuna <strong>Ateneu</strong> i altres) 10.725,78 8.060,30Marxandatge i venda llibres 1.500,00 813,30Altres 10.000,00 10.344,9071


0ASPECTESECONÒ-MICSINGRESSOSPRESSUPOSTAPROVAT <strong>2011</strong>PRESSUPOSTEXECUTAT <strong>2011</strong>ARRENDAMENTS 65.124,00 67.293,96Restaurant 31.568,00 33.783,51Bar 14.400,00 14.400,00Sertres (Moka) 9.275,00 9.219,965a planta (associacions) 9.881,00 9.890,49SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS 368.500,00 325.550,00Govern central 34.000,00 0,00Generalitat de Catalunya 126.500,00 117.550,00Diputació de Barcelona 28.000,00 28.000,00Ajuntament de Barcelona 180.000,00 180.000,00PATROCINIS 334.784,73 246.000,00La Caixa 200.000,00 180.000,00Altres 134.784,73 66.000,00TOTAL 2.908.889,17 2.843.186,87DESPESESPRESSUPOSTAPROVAT <strong>2011</strong>PRESSUPOSTEXECUTAT <strong>2011</strong>RECURSOS HUMANS 1.080.786,80 1.031.314,92Salaris (cost empresa) 1.059.924,58 1.010.215,82Prevenció riscos laborals 2.862,22 2.922,90Formació continuada 3.000,00 2.497,98Serveis externs i substitucions 15.000,00 15.678,22VIGILÀNCIA I SEGURETAT 28.790,44 48.085,13ASSEGURANCES 13.580,52 12.133,97CONSERVACIÓ EDIFICI 192.545,25 183.611,93Neteja 115.200,35 115.542,02Reparacions i material manteniment 35.784,64 31.732,00Manteniments contractats a empreses 36.237,12 29.506,72Altres (taxes i impostos, etc.) 5.323,14 6.831,19SUBMINISTRAMENTS 101.821,11 134.983,09Aigua 8.711,04 8.065,01Electricitat 64.581,09 97.527,03Gas 5.528,99 5.726,01Telèfon 23.000,00 23.665,04ADMINISTRACIÓ 48.970,79 41.421,62Material papereria <strong>Ateneu</strong> 4.965,20 4.756,54Material fungible 10.280,19 9.349,29Trameses postals i missatgeria 2.935,20 3.804,05Lloguer i manteniment fotocopiadora 9.085,20 10.289,4572


1234567891011ADESPESESPRESSUPOSTAPROVAT <strong>2011</strong>PRESSUPOSTEXECUTAT <strong>2011</strong>Fotocòpies externes 15.000,00 3.811,85Centraleta telefònica 1.705,00 1.340,42Altres 5.000,00 8.070,02INFORMÀTICA I TECNOLOGIES 45.704,60 58.972,18Manteniment web i equips 23.240,00 36.205,86Actualització programari de treball i comunicació 4.700,00 4.696,40Rènting ordinadors 17.764,60 18.069,92RELACIONS INSTITUCIONALS 5.500,00 4.849,16PROFESSIONALS SUPORT GESTIÓ 18.833,54 21.699,23Auditors 3.833,54 6.450,28Gestoria i assessoria laboral 8.000,00 8.000,40Serveis jurídics i gestoria API 7.000,00 7.248,55COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS 59.991,20 42.461,97Comptes i comissions 3.991,20 5.154,56Pòlissa crèdit 27.500,00 8.876,70Interessos bancaris 28.500,00 28.430,71COMUNICACIÓ GENERAL 38.802,56 50.637,42Reportatges fotogràfics 6.000,00 3.611,38Materials gràfics generals 5.500,00 23.422,67Trameses i publicitat 26.752,56 21.929,87Atenció als nous socis 550,00 1.673,50BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC 165.717,86 115.730,06Subscripcions a publicacions periòdiques 20.000,00 22.784,65Compra de fons 40.000,00 24.413,12Serveis de custòdia de llibres 10.630,22 8.412,40Conservació i preservació de fons 20.000,00 7.942,50Manteniment catàlegs informatitzats 9.087,64 7.890,94Material tècnic de Biblioteca 2.000,00 4.083,17Projecte Almirall 30.000,00 33.774,69Projecte tractament fons patrimonial 9.000,00 6.109,99Projecte digitalització 25.000,00 318,60PROGRAMACIÓ 156.079,73 119.381,29Tribuna <strong>Ateneu</strong> i Observatori <strong>Ateneu</strong> 20.000,00 14.744,38Homenatges i altres 16.000,00 8.725,58Premi Crexells 20.000,00 21.006,09Diades especials 4.500,00 2.184,72Programació de les seccions 35.000,00 22.726,1773


1234567891011A0ASPECTESECONÒ-MICSDESPESESPRESSUPOSTAPROVAT <strong>2011</strong>PRESSUPOSTEXECUTAT <strong>2011</strong>Tallers i cursos 11.300,00 8.922,50Lloguer equipament tècnic 12.000,00 5.120,02Materials de difusió de les activitats 37.279,73 35.951,83ESCOLA D’ESCRIPTURA 951.764,78 942.166,70Equip de gestió i administració 213.499,78 207.854,03Professorat 475.000,00 500.428,32Activitats complementàries 24.500,00 13.598,11Cursos i serveis externs 9.000,00 7.769,20Difusió (publicitat, fires, etc.) 30.000,00 29.049,54Despeses administració(material fungible, recanvis, comissions bancàries, etc.) 35.000,00 34.388,32Escola virtual: professorat i materials 164.765,00 149.079,18TOTAL 2.908.889,17 2.807.448,671RESUM INGRESSOS-DESPESES CORRENTSINGRESSOS 2.908.889,17 2.843.186,87DESPESES 2.908.889,17 2.807.448,67RESULTAT 0,00 35.738,20AMORTITZACIONS / PROVISIONS 34.022,90TOTAL RESULTAT EXERCICI <strong>2011</strong> 0,00 1.715,3074


1REVISIÓD’OBJECTIUSDE L’ANY <strong>2011</strong>I PLANSPER AL 2012V aloració delsobjectius de <strong>2011</strong>Per a l’any <strong>2011</strong> l’<strong>Ateneu</strong> s’haviaproposat quatre objectius prioritaris,a més de mantenir l’objectiu ja establertel 2010, en termes de controleconòmic:• Captar nous socis i fidelitzarels actuals, amb una millora delsserveis i de la comunicació, perno davallar més del 3%.• Desenvolupar l’<strong>Ateneu</strong> 2.0 enel màxim d’activitats i àmbits deservei, així com desenvoluparla gestió interna necessària perassolir-ho.• Revisar i generar noves aliancesamb institucions, empreses ientitats per generar una xarxad’incidència i de sinergiescomunes.• Fer més eficient l’organitzacióinterna de l’<strong>Ateneu</strong> i el seuservei als socis.• Tancar el pressupost sensedèficit, establint criteris de rigoren les despeses ajustant-les alsingressos reals.En tancar l’any, s’observa que dosdels objectius s’han assolit plenament,dos s’han assolit en gran part iun d’ells solament s’ha iniciat.Entre els assolits plenament hi ha elprimer i el darrer objectiu. Pel quefa al primer, s’ha de destacar que elnombre de socis s’ha mantingut perdamunt dels 4.000, i fins i tot ha presentatun petitíssim augment de 10socis, molt lluny del 3% de disminucióque s’havia marcat com a límit.Aquesta dada és molt rellevant a l’horad’assolir el cinquè objectiu: tancarel pressupost sense dèficit, ja queels recursos que han proporcionat75


1REVISIÓD’OBJECTIUSDE L’ANY<strong>2011</strong>I PLANSPER AL2012aquests socis han pal·liat la importantdavallada dels patrocinadors i de lessubvencions procedents de les administracionspúbliques.Quant als objectius assolits en granpart, es troben el tercer i el quart. La reorganitzacióde l’equip exposada en elcapítol 9 s’ha dut a terme per aconseguirel quart objectiu, millorar l’eficiènciainterna i el servei al soci. Tot i que és unàmbit que sempre està en un procés demillora constant, l’any <strong>2011</strong> s’ha fet ungran pas i s’han establert les bases perquèl’equip treballi cada vegada més enaquesta direcció.D’altra banda, les tasques per assolir eltercer objectiu, revisar i generar novesaliances, han consistit en els nous convenisque s’han establert, així com lesmúltiples reunions i acords a què s’haarribat per treballar de forma cooperadaen l’organització d’actes, en els projectesde la Biblioteca, en l’intercanvi deserveis, etc.Per acabar, hi ha un darrer objectiuque tan sols s’ha iniciat: desenvoluparl’<strong>Ateneu</strong> 2.0. S’ha fet que l’entitat estiguipresent a les xarxes socials, s’hancomençat a enregistrar i difondre perla xarxa les activitats més rellevants,i s’han dibuixat les prioritats i les viesdel que ha de ser el camí a seguir perdesenvolupar aquest projecte, però finsara no s’ha aconseguit finançar-lo, motiupel qual no s’ha pogut desplegar deltot i sols s’avança amb els recursos propisdisponibles, realment escassos.O bjectiusi accions rellevantsper a l’any 2012Per a l’any 2012 s’han articulat 6 objectius–amb un conjunt d’accions rellevantsper aconseguir-los–, que són elssegüents:• Desenvolupar l’<strong>Ateneu</strong> 2.0: iniciarel desenvolupament del projecte 2.0,especialment centrat en la renovaciódel web, per difondre millor lesactivitats i els serveis als socis.• Captar nous socis i fidelitzar elsactuals: mantenir, com a mínim,l’actual nivell i volum d’activitat iserveis (horari, nombre d’activitatsi assistents, préstecs de laBiblioteca, nombre de socis, etc.).• Reforçar la incidència de l’<strong>Ateneu</strong>en els processos de reflexió ipresència en la societat civil:reorientar els cicles promogutsper la Junta a activitats demàxima actualitat i que fomentinel debat social; comunicar abans,durant i després les activitats ques’organitzen, i mantenir el nivellde presència en els mitjans decomunicació, posant un èmfasiespecial en els continguts.• Impulsar les intervencionsarquitectòniques necessàries pera la seguretat i el millor servei alsusuaris: finalitzar la fase d’obresdels espais històrics i amb dèficitestructural, concretament la salaPompeu Fabra.• Fer més eficient l’organització:articular l’equip als projectes76


1234567891011Aobjectiu, amb una millora constantdels processos de treball icomunicació interns; tancar elpressupost anual sense dèficit,treballant especialment l’obtencióde recursos, tan propis com depatrocinadors.• Generar noves aliances amb institucions,empreses i entitats: potenciarel treball cooperat en el màximde projectes i iniciatives, tant en elsja existents com en les noves propostes.P ressupost econòmic per a l’any 2012INGRESSOSQUOTES 1.152.941,67Quotes altes de socis 23.040,00Quotes socis ordinaris individuals 958.845,95Quotes socis ordinaris col·lectius 12.106,28Quotes socis Escola d’Escriptura 158.949,44CURSOS I TALLERS 995.384,81Matrícules EE cursos presencials 700.000,00Matrícules EE cursos virtuals 264.340,00Altres cursos EE (externs, seminaris, etc.) 13.500,00Matrícules tallers i cursos generals AB 17.544,81SERVEIS ATENEU 82.044,38Lloguer de calaixos 10.782,18Lloguer d’espais 35.407,67Serveis Biblioteca 11.247,83Jornades i seminaris 4.500,00Tribuna <strong>Ateneu</strong> i altres (visites, taquillatge, etc.) 8.261,81Merchandising i venda llibres 1.500,00Altres 10.344,90ARRENDAMENTS 66.705,41Restaurant 32.357,20Bar 14.760,00Sertres (Moka) 9.450,465a planta (associacions) 10.137,75SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS 305.550,00Govern central 6.500,00Generalitat de Catalunya 76.450,00Diputació de Barcelona 48.000,00Ajuntament de Barcelona: activitat cultural 174.600,00PATROCINIS 285.000,00La Caixa 200.000,00Altres 85.000,00TOTAL 2.887.626,2777


1EVISIÓ’OBJECTIUSE L’ANY011PLANSER AL012DESPESESRECURSOS HUMANS 1.106.857,01Salaris (cost empresa) 1.030.457,34Prevenció riscos laborals 2.995,97Formació continuada 2.560,43Substitucions i tasques reforç 6.343,27Vigilància i seguretat 64.500,00ASSEGURANCES 12.200,00CONSERVACIÓ EDIFICI 193.883,49Neteja 118.422,51Reparacions i material manteniment 38.000,00Manteniments contractats a empreses 31.537,84Altres (taxes i impostos, etc.) 5.923,14SUBMINISTRAMENTS 116.819,83Aigua 8.266,64Electricitat 78.427,37Gas 5.869,16Telèfon 24.256,67ADMINISTRACIÓ 43.487,23Material papereria <strong>Ateneu</strong> 4.875,45Material fungible 9.583,02Trameses postals i paqueteria 3.899,15Fotocòpies i manteniment fotocopiadora 14.453,84Memòria anual 6.631,77Centraleta telefònica (renting) 2.544,00Altres (anuncis oficials, …) 1.500,00INFORMÀTICA I TECNOLOGIES 76.544,83Projecte <strong>Ateneu</strong> 2.0 40.000,00Manteniment web i equips 17.066,02Actual. software de treball i comunicacions 4.813,81Preservació arxius digitals de l'<strong>Ateneu</strong> 5.615,00Rènting ordinadors 9.050,00RELACIONS INSTITUCIONALS 4.970,39PROFESSIONALS SUPORT GESTIÓ 20.980,41Auditors 4.580,00Gestoria i assessoria laboral 8.200,41Serveis jurídics i gestoria API 8.200,00COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS 38.688,90Comptes i comissions 5.283,42Pòlissa crèdit 5.000,00Interessos bancaris prestec 28.405,4878


1234567891011ADESPESESCOMUNICACIÓ GENERAL 36.000,00Reportatges fotogràfics 5.500,00Materials gràfics generals 8.000,00Trameses i publicitat 18.000,00Campanyes socis (captació, visites, etc.) 4.500,00BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC 125.915,73Subscripcions a publicacions periòdiques 20.000,00Compra de fons 25.023,45Serveis de custòdia de llibres 8.622,71Conservació, restauració i preservació de fons 10.000,00Manteniment catàlegs informatitzats 9.269,57Material tècnic de Biblioteca 5.000,00Gestió de donatius: taxació, transport... 3.000,00Projecte Almirall (portal segle xix) 30.000,00Projecte Guimerà (tractament fons arxiu) 6.500,00Jornades i seminaris 3.500,00Serveis especials per als usuaris 5.000,00PROGRAMACIÓ 133.438,46Tribuna <strong>Ateneu</strong> 10.399,12Homenatges, Controvèrsies, altres 13.000,00Premi Crexells 20.000,00Diades especials, de portes obertes 2.239,34Programació de les seccions 35.000,00Tallers i cursos 9.000,00Lloguer equipament tècnic 7.500,00Materials de difusió de les activitats 36.300,00ESCOLA D’ESCRIPTURA 977.840,00Professorat, equip de gestió i administració 718.889,40Activitats complementàries 12.382,00Cursos i serveis externs 11.000,00Difusió (publicitat, i comunicació) 29.776,00Despeses administració 35.967,60Escola virtual: professorat i materials 169.825,00TOTAL 2.887.626,27RESUM INGRESSOS-DESPESES CORRENTSTOTAL DESPESES 2.887.626,27TOTAL INGRESSOS 2.887.626,27RESULTAT 0,0079


ANNEXOSANNEXOSAnnex 1Relació detallada de les activitatsorganitzades per l’<strong>Ateneu</strong> <strong>2011</strong>GENER ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA09/01/11 Carles Marigó, piano - AssociacióMassià CarbonellCarles Marigó, piano. 17511/01/11 Cicle Llibres per Pensar (més) -La vida humana en el medi tècnic.El pensament de Jacques Ellul,d’Albert FlorensaAlbert Florensa autor del llibre;Santiago Riera, professor emèritde la UB; Llorenç Sagalés, teòleg;José Sols, director de la col·leccióAntígona de l’Editorial Claret, iRamon Alcoberro, ponent de lasecció de Filosofia.9011/01/11 Conferència “Història delcatalanisme polític a la CatalunyaNord”Llorenç Planes. 12012/01/11 Aula Oberta d’Història Oral -“Jordi Bonet, l’alumne i continuadorde Gaudí en l’aventura d’unaarquitectura espiritual”12/01/11 Cicle Cinema i Música - Conferènciainaugural del cicle13/01/11 Cicle L’Art a l’Edat del Silici -“Veritats excessives, ficcionsprofilàctiques”13/01/11 Presentació del llibre El ladrónde corazones hembra, de PepaCantareroJordi Bonet, arquitecte; BernatCastany, ponent de la secciód’Història; Enric Crusat, llicenciaten Història de l’Art, i FrancescFontboté, professor d’història.Conrado Xalabarder, professor dela UPF.Joan Fontcuberta, crític artístic,comissari d’exposicions ihistoriador.Pepa Cantarero autora; JadeSalvador, filòloga.7462605815/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Daniel Ligorio, piano. 14815/01/11 Liceu Maragall - Cicle La Filosofiacom a Forma de Vida - “La sospitacom a filosofia vital”16/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Duo El Revire18/01/11 Cicle Tríptic Surrealista: Buñuel, Dalí iLorca - “El surrealisme, una estètica,una (contra)moral: textos de Breton,Freud i Dalí”Gonçal Mayos, professor de la UB. 47Pablo Logiovine, bandoneó; ManuEstoa, guitarra.75Laureà Bonet, professor de la UB. 2780


1234567891011A18/01/11 Presentació del llibre Matins grisos,de Joan Adell ÁlvarezJoan Adell Álvarez; Isidre Grau,escriptor i professor de l’Escolad’Escriptura.7018/01/11 Cicle Pensem Europa - “La culturaeuropea: un element clau pelsentiment identitari dels europeus”19/01/11 “Per un republicanisme comercialcontemporani”19/01/11 Tribuna <strong>Ateneu</strong> - “La televisiópública: el model de TVE aCatalunya”Encarna Hernández, periodista, iIgnasi Guardans, polític i exdirectorde l’Instituto de la Cinematografíay de las Artes Audiovisuales.Jordi Casassas, catedràticd’Història de la UB; DavidCasassas, doctor en Sociologia, iJordi Mundó, professor de filosofiamoral i política de la UB.Montse Abbad, directora de La 2de TVE.65554219/01/11 Cicle Cinema i Música - Taxi Driver 12020/01/11 Any Joan Maragall - “Joan Maragall ila paraula viva”Lluís Solà. 6620/01/11 Presentació del llibre El canto dela Fuente, de María del CarmenGonzález SánchezMaría del Carmen GonzálezSánchez autora del llibre; JesúsRicart, psicòleg.21/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Ionut Podgoreanu, trompa;Oksana Solovieva, violí; AstridSteinschaden, piano.22/01/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Sortida a l’exposició“Joies d’artista. Del Modernisme al’avantguarda” (MNAC) i al MuseuOlímpic22/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Jordi Tarrús, flauta; GemmaGanzer, piano.23/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Sabine van Waesberghe, soprano;Gustavo Them, piano.81033010011523/01/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssicsDirecció: Joan Palet i Ibars. 12524/01/11 Cicle Dues Mirades al PensamentCatalà - “De Francesc Llorens iBarba a Rodolf Llorens: Per quèsabem tan poc sobre filosofiacatalana?”24/01/11 Conferència il·lustrada “La luna enLucena. Un gráfico sefardí de lacreación: cábala y canto”26/01/11 Cicle Dues Mirades al PensamentCatalà - “La suposada ironia i elpensament català”26/01/11 Cicle Aula SOS Monuments -“Privatització del paisatge iremodelació d’habitatges a laBarceloneta”Joan Cuscó i Clarasó i RamonAlcoberro.Fernando Carbonell. Presenta:Valentí Gómez i Oliver.Frank Dubé, músic; HeribertBarrera, expresident de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>; Xavier Sust, escriptori periodista, i Josep M. VallComaposada, editor.Mercè Tatjer, historiadora; EmmaAlari, representant de l’Associacióde Veïns l’Òstia de la Barceloneta;Manuel Novoa, enginyer. Modera:Mari Creu Santos, historiadora.6058303081


ANNEXOS26/01/11 Cicle Cinema i Música - SunsetBoulevard (‘El crepúsculode los dioses’)26/01/11 Visita comentada i exclusiva per alssocis de l’<strong>Ateneu</strong> a l’exposició “LuisGordillo. Sense títol (provisional)”27/01/11 Jornades sobre la Història Medievalde Barcelona - “Bernat Metge,escriptor barceloní del segle xiv”27/01/11 Cicle Els Dijous Europeus -“L’Union fait la force? Balançde la presidència belga de la UE”Lola Badia, professora delDepartament de Filologia Catalanade la UB i responsable del Centrede Documentació Ramon Llull.Guillaume Bontoux, corresponsala Espanya del diari Le Soir, i MarkCloostermans, corresponsal aEspanya del diari De Standaard.28/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Clàudia Schneider, mezzosoprano;Alfredo Armero, piano.12520643513329/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Alfredo Salvador, piano. 13430/01/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Lito Iglesias, violoncel; Mar Serra,piano.103FEBRER ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA01/02/11 Cicle Tríptic Surrealista: Buñuel,Dalí i Lorca - “Buñuel, Dalí, Lorca:els putrefactes i el bigoti d’AdolpheMenjou”01/02/11 “La Soft Systems Methodology(SSM). Una aproximació integral ala complexitat organitzativa i la sevarelació amb les TIC”Laureà Bonet, professor de la UB. 56Joan Roma, president d’Innova,i David Sierra, consultord’organitzacions i cotraductor delllibre Soft Systems Methodology,de Peter Checkland.02/02/11 Cicle Cinema i Música - Jules et Jim 1402502/02/11 Presentació del llibre In nominepatri(a), de David Yeste03/02/11 Jornades sobre la Història Medievalde Barcelona - “Els hospitals deBarcelona a l’edat mitjana”03/02/11 Cicle Curs d’AutodefensaMatemàtica. Usos i Abusos delsNombres a la Premsa, la Política i laSocietat - “Assassinats matemàtics”04/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Follia a DueDavid Yeste autor del llibre;Sebastià Alzamora, escriptor iprofessor de l’Escola d’Escriptura.Antoni Conejo, professor titular delDepartament d’Història de l’Art dela UB.Claudi Alsina, catedràtic deMatemàtiques de la UniversitatPolitècnica de Catalunya.Adriana Alcaide, violí; FrancesBartlett, violoncel.20601009305/02/11 Liceu Maragall - Cicle La Filosofiacom a Forma de Vida - “Elracionalisme i el sentiment de lamoralitat”Marta Doltra. 3105/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Elisabet Gimeno, soprano; VivianaSalisi, piano.8682


1234567891011A06/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Cristina Granero, flauta travessera;Laia Armengol, piano.07/02/11 Cicle Catalunya 2050 - “Com serà lasocietat catalana d’aquí 50 anys”08/02/11 Presentació del llibre Sueños enManhattan, de Josep Lluís BenetVidal09/02/11 Aula Oberta d’Història Oral -“Enric Pubill, una vida de lluitaper la llibertat i la justícia social”Anna Cabré, directora delCentre d’Estudis Demogràfics icatedràtica de Geografia Humanade la UAB.Josep Lluís Benet Vidal autor delllibre, Larissa Zadorojny i MartaAbelló, professors de literatura.Enric Pubill, sindicalista; BernatCastany, ponent de la secciód’Història; Enric Crusat, llicenciaten Història de l’Art, i FrancescFontboté, professor d’història.09/02/11 Cicle Cinema i Música - Fargo 11756130602010/02/11 Jornades sobre la HistòriaMedieval de Barcelona - “Cristianes,musulmanes i jueves. Ser dona al’època medieval”Teresa Vinyoles, professora titulard’història medieval de la UB;Dolors Bramon, professora titulard’estudis àrabs i islàmics de laUB, i Meritxell Blasco, professoralectora del Departament deFilologia Semítica de la UB.8010/02/11 Concert amb motiu de la presentacióde l’Associació Joan ManénCarles Feliu Vives, Jaime delBlanco i Samuel Castellanos.Intèrprets: Bernat Castillejo, flauta;Marta Mathéu, soprano; EnricMartínez Castignani, baríton.Kalina Macuta, violí; Daniel Blanch,piano.11/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Jorge Nava, piano. 10223912/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Svetlana Tovstukha, violoncel. 15113/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -La Mariposa Tango13/02/11 Concert Recordant Maria Massià -Associació Massià Carbonell14/02/11 Cicle Art, Ciència i Religió. FronteresIndefinides - “Salvador Dalí i lapassió per la ciència”Laura Hansen, veu; Carlos Morera,bandoneó i piano.Maria Calvo, piano; Mioara Vilcu,soprano; Marc Santandreu, piano;Martina Teixidor, soprano; SílviaRomera, piano.Jorge Wagensberg, físic i directorcientífic de la Fundació La Caixa.1391658014/02/11 Presentació del llibre Els petits i elsgrans. Els maltractaments als infants:intervenció i mediació, d’ÀngelsRobert15/02/11 Cicle Tríptic Surrealista: Buñuel, Dalí iLorca - “Lorca a la llum de Buñueli Dalí: Poeta en Nueva York i Viaje ala Luna”Rosa Domènech, presidenta del’editorial Impuls a l’Acció Social;Josa Fernàndez, directora delDepartament de Treball Sociali Serveis Socials (UB), i ÀngelsRobert, autora del llibre.70Laureà Bonet, professor de la UB. 6383


ANNEXOS16/02/11 Cicle Dues Mirades a la Bioètica -“Entre la vida i la mort”16/02/11 Cicle Cinema i Música - Let the RightOne In17/02/11 Any Joan Maragall - “Música, gesti paraula: l’estètica musical de JoanMaragall”M. Farners Riera, metgessa;Miquel Verdaguer, filòsof; NúriaTerribas, directora de l’InstitutBorja de Bioètica - URL, iMargarita Boladeras, catedràticade la UB.73100Jaume Radigales. 7017/02/11 Presentació del llibre Educaciónresponsable desde el nacimiento,de Joan Sánchez-Fortun Ruiz18/02/11 “Amb l’ajuda dels amics”.Presentació de Vestigis, de SergiJoverJoan Sánchez-Fortun Ruiz, autordel llibre.Concert de Túrnez & Sesé, MariaCinta, Jordi Batiste, Ia Clua, ManelJoseph, Natàlia Sellarés, LauraRosich, Pep Tosar, Araceli Bruch.18/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Georghe Motatu, violoncel;Francesc Teixidó, piano.377510219/02/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Sortida a Vilanovai la Geltrú, per visitar la BibliotecaMuseu Víctor Balaguer i el Museu delFerrocarril19/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Jordi Humet, piano. 872420/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Annedilia Riestra, violí; AgnieszkaScholz, piano.10520/02/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssicsDirecció: Joan Palet i Ibars. 11022/02/11 Presentació del llibre Breviaridels polítics, del cardenal GiulioRaimondo Mazzarino23/02/11 Cicle Dues Mirades a la Bioètica -“Quina dignitat vol la bioètica?”24/02/11 Cicle Els Dijous Europeus - “10 anysamb euros comptants… i el Govern,què hi compta?”Oriol Ponsatí-Murlà, editor, iRamon Alcoberro, ponent de lasecció de Filosofia.Margarita Boladeras, professorade la UB, i els membres del grupd’investigació en temes de DignitatHumana.Albert Carreras, degà de lafacultat de Ciències Econòmiquesi Empresarials de la UPF, i JordiGalí, del Centre de Recerca enEconomia Internacional de la UPF.62685025/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Josep Fadó, tenor; Xavier Martín,piano.11326/02/11 Liceu Maragall - Cicle La Filosofiacom a Forma de Vida - “Una lecturade Montaigne”26/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Nexus Piano DuoJordi Bayod, traductor delsAssaigs de Montaigne al castellà.Mireia Fornells i Joan MiquelHernández, piano a quatre mans.3611727/02/11 Visita comentada i exclusiva alTeatre-Museu Dalí de Figueres2684


1234567891011A27/02/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Dame Nella Camera28/02/11 Desena celebració del Diad’Andalusia a l’<strong>Ateneu</strong> - “Marinaleda:un exemplaritzant ajuntamentautogestionari” - Lorca: passaportGranada-Barcelona-Llatinoamèrica,a càrrec de la soprano ElisabetGimeno i de la pianista Viviana Salisi- Recital poètic, de Petra JiménezIsabel Señas, soprano; MaríaMontes, violí barroc; MaikeBurgdorf, corda polsada.Juan Manuel Sánchez Gordillo,alcalde de Marinaleda. ElisabetGimeno, soprano, i Viviana Salisi,pianista. Petra Jiménez, del GrupTeatral Lauta.97200MARÇ ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA01/02/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - “L’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.Les noves reformes arquitectòniques”02/03/11 Homenatge a Albert Manent iSegimonMateu Barba, arquitecte. 31Jordi Amat, Josep Maria Cadena,Pilar Garcia-Sedas, Oriol Izquierdo,Josep Massot, Jaume Medina,Josep Murgades, Vinyet Panyella,Ramon Pla, Jordi Pujol, JosepMaria Roig i Rosich, Eva Serra,Josep Maria Solé i Sabaté, JaumeSubirana, Joan Veny, VicençVillatoro i Antoni Vives. Conductorde l’acte: Sergi Jover, membrede la Junta Directiva de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>.03/03/11 Concert de Guadalupe Solorzano Guadalupe Solorzano, cantant. 7623903/03/11 Presentació del llibre Mientras el ríobaja, de José Luis Rodríguez Lara04/03/11 Cicle Nou Cinema Alemany Inèdit -Ganz nah bei dir (‘Molt a prop teu’)José Luis Rodríguez Lara iFrancesc Murgadas. Lecturapoètica de María Jesús Gómezde Arteche i Iván Benítez.7021004/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Esther Martínez Vila, soprano,i Medir Bonachi, piano.7805/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Tocs Trio de CambraConsol Grau, castanyoles;Montserrat Carles, castanyoles,i Rosa Carme Martínez, piano.06/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Yoko Suzuki, piano. 17016408/03/11 Arquitectura de les estratègies(màrqueting, icona, política, massa,developer, núm. 1...)09/03/11 Cicle Catalunya 2050 - “El sistemafinancer en procés de canvi: Reptesde futur”10/03/11 Presentació del llibre La casacantonera, de Sílvia AlcàntaraEduard Sancho Pou, arquitecte iconsultor estratègic, actualmentfinalista de la beca Graham <strong>2011</strong>,i Eduard Bru, arquitecte.Joan Maria Nin, director generalde La Caixa. Modera: FrancescCabana, vicepresident segon del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.Sílvia Alcàntara autora del llibre;Andreu Ayats, professor de llenguaa la UAB, i Josep Cots, editor.452296085


10/03/11 Cicle Curs d’AutodefensaMatemàtica. Usos i Abusos delsNúmeros a la Premsa, la Política i laSocietat - “Estadística: Atenció a lesfalses imitacions”Pere Grima, professor d’estadísticade la Universitat Politècnica deCatalunya.70ANNEXOS11/03/11 “La Barcelona artúrica: la seducciócontemporània d’una ciutat per lamatèria de Bretanya”11/03/11 Cicle Nou Cinema Alemany Inèdit -Neukölln Unlimited (‘Neukölln senselímits’)Juan Miguel Zarandona, professorde la Universitat de Valladolid.3721011/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Montserrat Melero, soprano;Ricardo Estrada, piano.12/03/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Sortida cultural almón de Pau Casals1132512/03/11 Liceu Maragall - Cicle La Filosofiacom a Forma de Vida - “De l’alegriai el dolor. I potser de la malenconia”Rosa Rius i Gatell, professora dela UB.4512/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Isolda Crespi i Jordi Armengol,piano a quatre mans.13/03/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>911313/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Clàssica/flamencJosé Luís Montón, guitarraflamenca; Olvido Lanza, violí.12313/03/11 Concert de l’Associació MassiàCarbonellPau Casan Bonet, piano, i GuillemCalvo Martínez, violí.10514/03/11 “La traducció simultània arriba al’<strong>Ateneu</strong>”14/03/11 Presentació de la versió castellanadel llibre Curial e Güelfa15/03/11 Cicle Art, Ciència i Religió -“Salvador Dalí i la religió”Mina Pedrós, intèrpret deconferència i vocal de la JuntaDirectiva. Presideix: Oriol Bohigas,president de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.Amb la col·laboració de la intèrpretRosa Ginestà.Carles Duarte, José M. Micó,Sergio Gaspar, David Guixeras,Anton M. Espadaler i JoanSantanach.6042Lluís Racionero, escriptor. 8015/03/11 Sibboleth - Setmana Mundial delCervell16/03/11 Tribuna <strong>Ateneu</strong> - “Més cultura, majorcentralitat”Núria Sebastián-Gallés, psicòlogaexperimental, catedràtica dela UPF, i Màrius Serra i Roig,escriptor i filòleg, UOC. Coordina:Mara Dierssen.Ferran Mascarell, consellerde Cultura de la Generalitat deCatalunya. Presenta: Albert Sáez,director adjunt d’El Periódico.3710286


1234567891011A16/03/11 Cicle Aula SOS Monuments - “Calrecuperar el patrimoni popular?Experiències dels safareigs públicsa Barcelona”17/03/11 Any Maragall 2010-<strong>2011</strong> - “LaCatalunya del canvi de segle enel periodisme de Maragall”17/03/11 Presentació del llibre Joan SalasAnton 1854-1931, de Jordi Serrano(Fundació Roca Galès)18/03/11 Cicle Nou Cinema Alemany Inèdit -Die Fremde (‘L’estranya’)Rafael Folch, del Servei dePatrimoni Etnològic del Centre dePromoció de la Cultura Popular iTradicional Catalana (CPCPTC);Mònica Díaz Von der Fecht,comissària d’exposicions; MariaCarmen Tapia, arquitecta; XavierRoigé, professor d’antropologia dela Universitat de Barcelona, i NadjaMonnet, antropòloga.A càrrec de Miquel Pairolí.Presenta: Lluís Reales,vicepresident primer substitutde l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.Àngel Duarte, professor d’històriacontemporània de la UdG; JoanJosep González, president de laFundació Roca i Galès, i AntoniGavaldà, professor de didàcticade les ciències socials de laURV i director de la col·leccióCooperativistes Catalans.45475521018/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Hugo Soligo Schuler, piano. 7219/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Chirill Maximov, violí, i Ester Vela,piano.20/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Marcelo Mercadante, bandoneó, iGustavo Battaglia, guitarra.1147920/03/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssics21/03/11 “Cristòfor Colom català: ciènciahistòrica o fanatisme patriòtic?L’estat de la qüestió”22/03/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>22/03/11 Cicle Pensem Europa - “Cooperaciójudicial a la UE i justíciainternacional”23/03/11 “El paper de les dones en les actualsrevolucions àrabs”Direcció: Joan Palet i Ibars. 185Francesc Albardaner, expresidentdel Centre d’Estudis Colombins,arquitecte i estudiós.Montserrat Pi, professora de dretinternacional públic a la UAB,i Eduard Segarra, professor dedret internacional públic a la UB iESADE. Modera: Joaquim Llimona,advocat i membre del ConsellCatalà del Moviment Europeu.701561Wassyla Tamzali, escriptora. 3623/03/11 “Josep-Maria Terricabras: Nietzschei la veritat. Reflexions d’un traductorde Sobre veritat i mentida en sentitextramoral”24/03/11 Presentació del llibre Els 7 pecatsrevisitats, de Xavier JovéJosep-Maria Terricabras, professora la UdG.Xavier Jové autor del llibre;Francesc Parcerisas, poeta iprofessor de l’Escola d’Escriptura,i Josep Serra, il·lustrador del llibre.L’escriptora Coia Valls1477587


24/03/11 Cicle Curs d’AutodefensaMatemàtica. Usos i Abusos delsNúmeros a la Premsa, la Política i laSocietat - “Estadística: Atenció a lesfalses imitacions” - “El tsunami dela informació: com sobreviure en unmón inundat per les dades”Fabien Girardin, investigador ienginyer, de l’agència de recercaLift Lab.73ANNEXOS24/03/11 Aula Oberta d’Història Oral - “PereCarbonell, antic membre del FrontNacional de Catalunya”Pere Carbonell; Bernat Castany,ponent de la secció d’Història;Enric Crusat, llicenciat en Històriade l’Art, i Francesc Fontboté,professor d’història.2025/03/11 Cicle Nou Cinema Alemany Inèdit -Lila, Lila21025/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Akiko Nomoto, piano. 9125/03/11 Presentació de la revista ElAlambique, monogràfic dedicata Ángel Crespo26/03/11 Liceu Maragall - Cicle La Filosofiacom a Forma de Vida - “L’erotismei la mort en G. Bataille”José Corredor Matheos, ÁngelGuinda, Amador Palacios, AgustínPorra i Pilar Gómez-Bedate.Ginés Navarro, professor de laUNED.554226/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Oroitz Maiz, acordió. 15927/03/11 Visita a la Basílica de la SagradaFamília27/03/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong>- Presentació del disc Miniaturescatalanes28/03/11 Presentació del llibre L’home mésfeliç del món, de Ramon Pardina28/03/11 Homenatge als advocats laboralistesassassinats el 24 de gener de 197728/03/11 Presentació del llibre Huracán sobreel Sáhara, de Pablo-Ignacio deDalmases30/03/11 XL Premi Crexells. Acte deproclamació de la tria de lestres novel·les escollides31/03/11 Cicle Els Dijous Europeus - “25 anysde l’adhesió d’Espanya: quin encaixté Catalunya a la UE? L’opinió deCiU”31/03/11 Presentació del llibre Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), de FerranAisa i Mei VidalKalina Macuta, violí; Daniel Blanch,piano.Ramon Pardina; Pep Albanell,escriptor i professor de l’Escolad’Escriptura, i Lluís Pagès, editor.Francesc Casares, MontserratAvilés i Antoni Martin, advocats,i Carlos Navales i Antonio RuizAcevedo, sindicalistes.Antoni Segura, catedràticd’Història Contemporània idirector del Centre d’EstudisHistòrics Internacionals (CEHI) dela UB, i Santi Sobrequés, directord’Editorial Base.Ramon Tremosa, eurodiputat deCiU, i Stefan Rating, advocat.Ferran Aisa i Mei Vidal autors;Sergi Jover i Rejsek, ponent de lasecció de Llengua i Literatura del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.49129781373915858088


1234567891011AABRIL ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA01/04/11 Cicle Nou Cinema Alemany Inèdit -Renn, wenn du kannst (“Corre sipots”)01/04/11 Presentació del llibre L’home del sac,de Màrius Serra02/04/11 Presentació del llibre Barcelona,t’estimo, de diversos autorsMàrius Serra autor del llibre; JosepGregori, president d’EdicionsBromera,i Andreu Martín, escriptor.Sílvia Romero, presidenta del’Associació de Relataires enCatalà (ARC), i Alícia Gili, GlòriaCalafell i M. Teresa Saborit, autoresd’alguns dels relats publicats ialumnes de l’Escola d’Escriptura.02/04/11 Concert de poemes <strong>2011</strong> Pepa Ortiz, Josep Bover, EnriqueIbáñez, José Antonio Prior, JoséIcaria, Aigua Maria, Josep MariaAsensio, Sagrario Hernández,Glòria Bosch i Morera, LlumVentura i Rodolfo Navarrete.04/04/11 Cicle Catalunya 2050 - “L’educacióuniversitària al servei d’una societatemprenedora”Eugènia Bieto, directora generald’ESADE. Modera: Lluís Reales.05/04/11 “La societat de la ignorància” Gonçal Mayos, professor titularde la UB; Toni Brey, enginyer decomunicacions; Marina Subirats,catedràtica de Sociologia de laUAB; Joan Campàs, professor dela UOC; Ferran Ruiz Tarragó, físic,matemàtic i responsable de les TICde la Generalitat.05/04/11 Presentació del llibre La terra deThule, de Miquel SánchezMiquel Sánchez autor del llibre;Isidre Grau, escriptor i professorde l’Escola d’Escriptura.47808046426707/04/11 Presentació del llibre de poemesUna sombra, una ilusión, de JoséLuis Ruiz Castillo08/04/11 Presentació del llibre de poesia Un filde veu, de Rossend SellarésJosé Membrive, editor, i BernatCastany, ponent de la secciód’Història de l’<strong>Ateneu</strong>. Recitalde poemes amb els rapsodes:Llum Ventura, Aigua Maria i CésarLarriba. Acompanyament musicalde Josep Maria Farré, acordió, iNicolas Markuerkiaga, saxofon.Rossend Sellarés autor delllibre; Xènia Dyakonova,poeta i professora de l’Escolad’Escriptura. Recital poètic delsrapsodes: Assumpta Santacreu,Dolors Claret, Ramon Carreté,Josep Vilarmau i Rossend Sellarés.Acompanyament a la guitarra:Martí Riera.376208/04/11 Vetllada literariomusical - DeZires, deVíctor Vázquez09/04/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Víctor Vázquez. 40289


09/04/11 Liceu Maragall - Cicle LaFilosofia com a Forma de Vida -“Schopenhauer: la filosofia com aforma de vida i reflexió sobre la mort.Entre Pierre Hadot i Thomas Mann”Miguel Ángel Granada, catedràticde Filosofia de la UB.47ANNEXOS10/04/11 Concert - Associació MassiàCarbonell11/04/11 Cicle Art, Ciència i Religió. FronteresIndefinides - “Art i malaltia mental:les paradoxes del cervell humà”Álvaro Rosso, contrabaix, i PilarLópez, piano.Jordi Obiols, psiquiatra i catedràticde Psicopatologia de la UAB.839711/04/11 Cicle Pensem Europa -“Emprenedoria rural a Europa: unarealitat”Eva Tarragona, de l’empresaMontanyanes; José HernándezLuque, director generald’Agricultura i DesenvolupamentRural de la Comissió Europea.4212/04/11 Presentació dels volums ix (L’exiliada,segona part) i x (Viure a Tarragona,1966-1971) de les Obres Completesd’Artur Bladé DesumvilaXavier Garcia, periodista i escriptor;Dr. Sam Abrams, escriptor i críticliterari; Albert Manent, escriptori crític literari, i Artur Bladé Font,fill de l’autor.2212/04/11 Cicle Wagner, Poeta i Músic VIII - “Elprimer Wagner: L’holandès errant.Acte I”Eva Muns, membre de l’AssociacióWagneriana.6712/04/11 Presentació del llibre Després deLaura, de Jordi CabréJordi Cabré autor del llibre; LauraBorràs, professora de teoria de laliteratura; Joan Vives, divulgadormusical i professor d’història de lamúsica, i Carlota Garriga, pianista.8113/04/11 Tribuna <strong>Ateneu</strong> - “El futur de l’OrfeóCatalà: l’Escola Coral”Mariona Carulla, presidenta del’Orfeó Català - Palau de la MúsicaCatalana.4013/04/11 Concert recital - J. V. Foix Quartet Bernat Bofarull, viola; JaumeComas, rapsode; Joan Orpella,violí, i Artur Trias, rapsode.13013/04/11 Cicle Llibres per Pensar (més) -“Profanar el poder: una conversaamb Mario Pérez Antolín”13/04/11 Visita comentada i exclusiva per alssocis de l’<strong>Ateneu</strong> a l’esglésiade Santa Maria del Mar14/04/11 Any Maragall 2010-<strong>2011</strong> - “Vida,visions i versos. Una semblança deJoan Maragall a través dels escrits”14/04/11 Commemoració del 80è aniversaride la proclamació de la SegonaRepúblicaMario Pérez Antolín, EnriqueMurillo, José Corredor i RamonAlcoberro.Josep M. Jaumà. Presenta: NarcísGarolera, doctor en FilologiaCatalana.Norbert Bilbeny, catedràtic, iRafael Borràs i Ramon Serrano,escriptors i editors.6025587290


1234567891011A14/04/11 Taula rodona “La dieta mediterrània” Jordi Sala i Casarramona, directorgeneral de Desenvolupament Ruralde la Conselleria d’Agricultura;F. Xavier Medina, director delDepartament de SistemesAlimentaris, Cultura i Societatde la UOC; Claudi Mans i Teixidó,catedràtic emèrit de la UB; RamonSegura i Cardona, catedràticemèrit de la UB, i Pere Costa iBatllori, catedràtic emèrit de laUPC.17/04/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssics41Direcció: Joan Palet i Ibars. 9519/04/11 Presentació del llibre D’Arenys deMunt al cel. L’inici de les consultesindependentistes, de Manel Ximenis19/04/11 Presentació del llibre Històries deCan Fanga, de Jordi Portabella23/04/11 Sant Jordi - Jornada de portesobertes al Palau Savassona27/04/11 Cicle Els Dimecres del Crexells -“Coneix l’autor i la seva obra: Elsomni de Farringdon Road, d’AntoniVives”27/04/11 Insults al públic, de Peter Handke aRicard Salvat27/04/11 Taula rodona “La dolorosa esperançade la resistència independentista”28/04/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Jordi Quera, editor de CIMEdicions; Jordi Bilbeny, autor delpròleg, i Josep Manel Ximenis,autor del llibre.Antoni Vives autor del llibre; CarmeArnau, periodista i crítica literària,membre del jurat del PremiCrexells.Sergi Jover, Núria Golobardes,Araceli Bruch i Jordi Aymerich.Enric Urraca, de l’Associació pera la Recuperació de la MemòriaHistòrica de l’Exili Republicà(ARMHER); Josep Planchart,secretari d’Estat Català; RobertSurroca, militant històric del FrontNacional de Catalunya (FNC);Agustí Barrera, curador de l’edició,i Josep M. Vall, editor del llibre.522925591266411528/04/11 Cicle Els Dijous Europeus - “25 anysde l’adhesió d’Espanya: quin encaixté Catalunya a la UE? L’opinió deJoan Colom (PSC)”28/04/11 Aula Oberta d’Història Oral - “TeresaJuvé, la passió per Catalunya i pelsaber”29/04/11 Cicle Llibres per Pensar (més) -Causa sui (Spinoza)Joan Colom, exeurodiputat del PSC,exsíndic de Comptes i professor dela UB, i Jordi Jaria, professorde la URV.Teresa Juvé, escriptora; BernatCastany, ponent de la secciód’Història; Enric Crusat, llicenciaten Història de l’Art, i FrancescFontboté, professor d’història.3915Felipe Martínez Marzoa. 14030/04/11 Liceu Maragall - Cicle La Filosofiacom a Forma de Vida - “Hi ha unaciència de la nació?”Xavier Filella, Albert Llorca i JoanCavaller.30/04/11 Concert d’Alexa i Paco Farré Alexa Farré, Josep Buforn, PolAvinyó i Paco Farré.4823091


MAIG ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA03/05/11 “La Bressola, 35 anys d’història i unfutur ple de nous projectes”Joan Pere Le Bihan, Aleix Andreu,Enric Larreula, Vicent Partal, NúriaFeliu i Oriol Ferran.1504/05/11 Cicle Interrelació de Cultures iVisions del Món - “Japó-Catalunya,mirades creuades”Menene Gras, directora de Culturai Exposicions de la Casa Àsia deBarcelona.60ANNEXOS05/05/11 Eleccions <strong>2011</strong> - “La cultura coma motor social i econòmic a la ciutat- Eleccions a l’Ajuntamentde Barcelona”Jordi Martí (PSC), Jaume Ciurana(CiU), Ángeles Esteller (PP),Ricard Josep Gomà (ICV) i JordiPortabella (ERC). Modera: VicentPartal, director de Vilaweb.6506/05/11 Presentació del llibre sobre lajornada “Vicens Vives, una visióde futur”Ferran Mascarell, Roser Rahola,Jaume Lanaspa, Santos Juliá,Borja de Riquer, Miquel Roca,Antonio Garrigues Walker, AnnaVicens, i Adela Subirana.20006/05/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI -Concert de Tactum EnsembleMayte Santos, flauta; FredericMiralda, clarinet; FranciscoCastillo, violí; Patricia Torres, viola;Olga Mensenin, violoncel; VanesaSantanach, piano. Director: EnricFerrer.9507/05/11 Lectura dramatitzada de l’obrateatral Teoria de catàstrofes, de ToniCabré, Premi Crítica Serra d’Or almillor text teatralDirector: Moisès Maicas.Repartiment: Abel Coll, ÒscarIntente i Laura Aubert.3708/05/11 Concert - Associació MassiàCarbonellXavier Pardo, piano, i MireiaPlanas, clarinet baix.14009/05/11 Cicle Els Dimecres del Crexells -“Coneix l’autor i la seva obra: Lapastoral catalana, de Julià de Jòdar”Julià de Jòdar autor del llibre;Pilar Argudo, membre del jurat delPremi Crexells.909/05/11 Cicle Vigència del Pensament Grec -“Una conversa sobre pensamentgrec”10/05/11 “El paper de la Fundació Martí Boneti de la Fundació Vicenç Ferrer en lahistòria de la lluita contra la pobresa”10/05/11 Cicle Wagner, Poeta i Músic VIII -“El primer Wagner: L’holandès errant.Acte II”10/05/11 Presentació del llibre Honorables.Cartes a la pàtria perduda, de QuimTorra11/05/11 Cicle Els Dimecres del Crexells -“Coneix l’autor i la seva obra:Un dia tranquil, de Ponç Puigdevall”11/05/11 Barcelona Poesia <strong>2011</strong> -“Pluja en el jardí de l’<strong>Ateneu</strong>”Jordi Sales Coderch, professor dela UB; Harold Roig, i Josep Pla iCarrera.Rosa Maria Sust, vicepresidentade la Fundació Martí Bonet ioftalmòloga.Maria Infiesta, membre del’Associació Wagneriana.Quim Torra; Joan Capdevila,director d’El Matí.Ponç Puigdevall autor del llibre;Xavier Pla, membre del jurat delPremi Crexells.70213870108092


1234567891011A11/05/11 Cicle Curs d’AutodefensaMatemàtica. Usos i Abusos delsNúmeros a la Premsa, la Políticai la Societat - “Natalitat, família ienvelliment: què en sabem?”12/05/11 Barcelona Poesia <strong>2011</strong> - A tresquarts de vers, la poesia en puntAnna Cabré, directora delCentre d’Estudis Demogràficsi catedràtica de Geografia Humanade la UAB.Alumnes de primer curs de poesiade l’Escola d’Escripturade l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.477013/05/11 Barcelona Poesia <strong>2011</strong> - Suc detaronja13/05/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI -Taula rodona “La recepció de lamúsica contemporània: acceptació,rebuig o indiferència”OmbraKdiu, Leonci Canals, LolaIrún, Joan Naval, Núria Rodergasi M. Teresa Saladrigas.Diego Fernández Magdaleno,Miquel-Lluís Muntané, Jorge dePersia i Albert Sardà. Modera:Cèsar Calmell.184713/05/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI Diego Fernández Magdaleno,piano.14/05/11 Barcelona Poesia <strong>2011</strong> - Maniobres Escac al Vers, Gemma Arimany,Xènia Dyakonova, Trini Casas,Joan Franch, Jordi Muntané,Marisa Olivera, Oriol Prat, JosepSantín, Rossend Sellarés, PereUrpí.14/05/11 Projecció vídeo LOOP-<strong>2011</strong> -Outlandish: Étranges CorpsÉtrangers (Strange Foreign Bodies),de Phillip Warnell15/05/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>15/05/11 Barcelona Poesia <strong>2011</strong> Joan Margarit i Luis GarcíaMontero, poetes.8944201530016/05/11 Cicle Vigència del Pensament Grec -“Una conversa amb Gregorio Lurisobre el vocabulari de Plató”16/05/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI -Duo d’acordions17/05/11 Acte inaugural del BCN Sports FilmFestival <strong>2011</strong>17/05/11 Cicle Pensem Europa - “Canviclimàtic i polarització dels impactes”18/05/11 XL Premi Crexells Club de lectura- El somni de Farringdon Road,d’Antoni VivesJosep-Maria Esquirol, professor dela UB; Ramon Alcoberro, professorde la UdG, i Anna Punsoda,membre de la Junta de l’<strong>Ateneu</strong>.Iñaki Alberdi i Iñigo Aizpiolea,acordions.Josep Enric Llebot, secretari deMedi Ambient i Coordinador del2n Informe del canvi climàtic aCatalunya; Antón Uriarte, doctoren Geografia i catedràtic de laUniversitat del País Basc. Modera:Josefina Castellví, oceanògrafa idoctora en Ciències Biològiques.Modera la sessió l’escriptor ÀngelBurgas.65807570518/05/11 Cicle Els Curtmetratges dels Gaudí 3893


18/05/11 Aula Oberta d’Història Oral - “EnricCirici, un activista i empresari pelreconeixement i la independènciade Catalunya”Enric Cirici, enginyer químic;Bernat Castany, ponent de lasecció d’Història; Enric Crusat,llicenciat en Història de l’Art, iFrancesc Fontboté, professord’història.19ANNEXOS19/05/11 Any Joan Maragall 2010-<strong>2011</strong>- “Unaveu encara viva, Joan Maragall i lapoesia popular”19/05/11 Presentació del llibre L’artefacte, dePep Campei, XXII Premi Literari Vilad’Ascó 2010Tònia Passola. Presenta: SergiJover.Pep Albanell, Carme Ballús,Amadeu Ballesté, Muntsa Colell,Pere Juncadella, Elvira Compte,Imma Guiteras i Isidre Grau,escriptor i professor de l’Escolad’Escriptura.625920/05/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI Lluís Guinovart, violí, i M. CarmePoch, piano.21/05/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Excursió per als socisde l’<strong>Ateneu</strong> a Capellades842521/05/11 Liceu Maragall - “Nacionalisme:fenomen antic o modern?”Eva Serra, catedràtica d’Històriade la UB; Armand Sammamed,historiador, i Gonçal Mayos, titularde filosofia de la UB.3422/05/11 Visita comentada i exclusiva perals socis de l’<strong>Ateneu</strong> de l’exposiciópermanent “Ètnic. De les culturestradicionals a la interculturalitat”22/05/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssics23/05/11 En Record de Josep Maria deSagarraDirecció: Joan Palet i Ibars. 13088025/05/11 XL Premi Crexells Club de lectura- La pastoral catalana, de Julià deJòdar25/05/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Modera la sessió l’escriptorÀngel Burgas.71325/05/11 Cicle Els Curtmetratges dels Gaudí 2525/05/11 Presentació del llibre Plantesmedicinals de Montserrat,de Jaume Jorba25/05/11 Cicle Aula SOS Monuments - “Lesbiblioteques a debat: el testimonid’unes professionals”Jaume Jorba autor del llibre; MercèViladiu, autora dels dibuixos;Salvador Cañigueral, professor dela Unitat de Farmacologia de laUB; Ramon Masalles, professoremèrit de botànica de la UB, i LluísPagès, editor de Pagès Editors.Montserrat Julià, directora de laBiblioteca Jaume Vila i Pascual deGelida; Mercè Escardó, directorade la Biblioteca Can Butjosa deParets del Vallès, i MontserratLlovera, directora de la BibliotecaDistricte 2 de Terrassa.631594


1234567891011A26/05/11 Presentació del poemari Enyors itornes, de Lali Ribera, XIV PremiAlella a Maria Oleart 201026/05/11 Cicle Els Dijous Europeus - “25 anysde l’adhesió d’Espanya: quin encaixté Catalunya a la UE?”26/05/11 “La història d’una adhesió i unadesafecció al franquisme (elcarlisme)”Lali Ribera autora del llibre i LauraLópez, poeta i professora del’Escola d’Escriptura.Alfons López Tena, diputat delParlament de Catalunya perSolidaritat per la Independència.Manuel Martorell, periodista ihistoriador, i M. J. Pinilla Pérez,estudiant.27/05/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI Harry Sparnaay, clarinet baix,i Jean Pierre Dupuy, piano ielectrònica.7063248130/05/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI -Quartet de bec FrullatoJordi Argelaga, Joan Izquierdo,Maria Jesús Udina i Andreu Roca.68JUNY ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA01/06/11 XL Premi Crexells Club de lectura -Un dia tranquil, de Ponç PuigdevallÀngel Burgas, escriptor. 701/06/11 Cicle Els Curtmetratges dels Gaudí 3501/06/11 “Mercè Rodoreda i ArmandObiols. A favor i en contrade les correspondències”02/06/11 Cicle Curs d’AutodefensaMatemàtica. Usos i Abusos delsnombres a la Premsa, la Política i laSocietat - “L’urna i la bola de vidre:secrets i enganys dels sondejos”02/06/11 “L’utilitarisme negatiu i els límits dela vida. Quan és millor no ser”03/06/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI -Grup 21Anna Maria Saludes, filòloga icuradora de l’obra, professorade literatura a les universitatsde Florència i Pisa; Sergi Jover,ponent de la secció de Llengua iLiteratura, i Anna Punsoda, vocalsde la Junta Directiva de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>.Frederic Udina, professord’estadística, UPF i BarcelonaGSE.Miguel Schafschetzy, doctor enFilosofia per la Universitat deBarcelona, i Ramon Alcoberro,professor de la UdG.396763Director: Peter Bacchus. 6504/06/11 Liceu Maragall - Cicle La Filosofiacom a Forma de Vida - “L’erotismei la mort en G. Bataille”04/06/11 The New GenerationsGospel Messengers / Taller de MúsicsGinés Navarro, catedràtic d’instituti professor de la UNED.35Gospel Messengers. 28005/06/11 Gruix de llum Grup OmbraKdiu. 4206/06/11 Cicle Catalunya 2050 - “La fortalesaeconòmica de Catalunya”Andreu Mas-Colell, consellerd’Economia i Coneixement de laGeneralitat de Catalunya. Modera:Pilar de Torres, vicepresidentasegona de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.23095


07/06/11 Presentació del llibre El somni d’unPallars lliure, de Roser TomàsRoser Tomàs autora del llibre;Maria Barbal, escriptora, i Josepde Moner, actor.8307/06/11 “Existí la República Catalana de1641?: El combat dels catalanscontra la monarquia hispànica”Eva Serra i Puig, professorad’història de la UB.55ANNEXOS08/06/11 “Escolta música simfònica,atreveix-te!”Joan Oller, director general delPalau de la Música Catalana, iBernat Dedéu, vocal de la JuntaDirectiva de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.7008/06/11 Cicle Els Curtmetratges dels Gaudí 5109/06/11 “La funció de l’imaginari, el simbòlici la fantasia en el psiquisme humà”.Debat sobre el llibre Redes yobstáculos, de Lluís Roca Jusmet10/06/11 26è Cicle Música del Segle XX-XXI -Harmonia Quintet de Vent12/06/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Lluís Roca Jusmet, professorassociat del Departament deFilosofia de la UAB; Pere Saborit,escriptor i professor de la UB;Jordi Riba, professor de filosofiade la UAB.Albert Botet, flauta; Emili Pascual,oboè; Josep Fuster, clarinet;Leonard Castelló, fagot; JoanCarles Chordà, trompa.6392812/06/11 Concert - Associació MassiàCarbonellImma Gil Trepat, piano. 17014/06/11 “Cultura i cinema europeu: elementsd’identitat”14/06/11 “Economia i societat: Valènciai Catalunya sempre distants?”15/06/11 Aula Oberta d’Història Oral - “RoserRosés Senabre, una de les nenes del’expedició infantil a la URSS delsanys 1938-1946”16/06/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Francesc Poch, productor deFilms Mallerich; Esteve Riambau,director de la Filmoteca deCatalunya; Rosa Vergés, directorade cinema, i Núria Vidal, crítica decinema.Germà Bel, catedràtic d’Economiade la UB, i Vicent Soler, catedràticd’Economia de la Universitat deValència. Presenta: FrancescViadel, periodista i escriptor.Roser Rosés Senabre, professorade català i rus.2064631516/06/11 Any Joan Maragall 2010-<strong>2011</strong> -“La ciutat del perdó’. El periodismede Joan Maragall i la SetmanaTràgica”Josep Maria Casasús, degà dela Facultat de Comunicacióde la UPF. Presenta: Lluís Reales,vicepresident primer de la JuntaDirectiva de l’<strong>Ateneu</strong>.5096


1234567891011A16/06/11 “Corrupción y transparencia. Comoestamos y hacia donde vamos”Jesús Lizcano Álvarez, presidentde Transparencia InternacionalEspaña i catedràtic de laUniversitat Autònoma de Madrid.Presentació a càrrec de JosepMaria Carreras, ponent de lasecció d’Economia i vocal de laJunta Directiva de l’<strong>Ateneu</strong>.17/06/11 Concert de piano Isaac Friedhoff, piano. 1205718/06/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Excursió per als socisde l’<strong>Ateneu</strong> a Cardona4519/06/11 Apunts al natural 16019/06/11 Amics dels Clàssics Direcció: Joan Palet i Ibars. 17019/06/11 Clàssics a l’<strong>Ateneu</strong>. Representacióconcertística de l’òpera Les nocesde FigaroDirecció artística i musical:Montserrat Aparici, Carles Puig(piano).14020/06/11 “Indignació = transformació social?” Arcadi Oliveres i Vicent Sanchis. 37020/06/11 “Escòcia: de la Devolution a laindependència”Martin Steven, professor deciències polítiques de la Universitatde Glasgow; Josep Lluís Rovira,vicepresident d’Acció per laDemocràcia, i Elisabet Ferran,ponent de la secció d’EstudisPolítics, Jurídics i Socials.2021/06/11 Cicle Wagner, Poeta i Músic VIII -“El primer Wagner: L’holandès errant”.21/06/11 Visita el Cercle d’Amics de l’<strong>Ateneu</strong> -Fàbrica DammJuan Carlos Juárez, membre del’Associació Wagneriana.22/06/11 XL Premi Crexells - Revetlla Literària 400312523/06/11 Diada de l’Ou com Balla 35027/06/11 Cicle Catalunya 2050 - “Una dècadaal servei d’un segle”Artur Mas, president de laGeneralitat de Catalunya. Modera:Francesc Cabana, president del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.28528/06/11 “Estat i globalització, avui” José Luis Borges Horta, professorde la Universitat Federal de MinasGerais del Brasil (UFMG); DanielaMuradas, professora de la UFMG;Gonçal Mayos, professor de la UB,i Ramon Alcoberro, professor dela UdG.3930/06/11 Cicle Els Dijous Europeus - “25 anysde l’adhesió d’Espanya: quin encaixté Catalunya a la UE?”Santiago Fisas Ayxelà, eurodiputatdel Grup del Partit PopularEuropeu (Democratacristians),i Stefan Rating, advocat.2197


JULIOL ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA01/07/11 “Els temps que vénen - Lesdimensions de la vida catalana”Jordi Sales, professor de filosofiaa la UB.45ANNEXOS01/07/11 Presentació del llibre El cançoner delrai, de Marcel Fité04/07/11 Homenatge pòstum al doctor LluísMarquet i FeriglePablo Andrés Giménez, flautatravessera; Joan Ramon Gracieta,veu i guitarra; Boris Prat, acordió,i Juan Ramón Roldán, guitarra.Recita els poemes: Laura FitéNaya.Francesc Cabana, HeribertBarrera, Jordi Badia, AgustíBarrera, Rosa Calafat, OriolCasassas, Carles Castellanos,Josep Ferrer, Roser Latorre, MariaDolors Petitbò, Ramon Sangles iJosepmiquel Servià.24016006/07/11 Cinema a la Fresca sota lesPalmeres - Exit through the gift shop14509/07/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Visita cultural per alssocis de l’<strong>Ateneu</strong> a Món Sant Benet5010/07/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssicsPau Reverté, trompeta; MartíReverté, trombó. Direcció JoanPalet i Ibars.14012/07/11 Presentació del llibre El consejo, deMontecarlo, Eva Snijers i Ángel M.HerreraEva Snijders i Ángel M. Herreraautors.3113/07/11 Cinema a la Fresca sota lesPalmeres - Benvinguts al nord(Bienvenue chez les Ch’tis)18520/07/11 Cinema a la Fresca sota lesPalmeres - La red social(The social Network)27521/07/11 Visita el Cercle d’Amics de l’<strong>Ateneu</strong> -Fàbrica Damm2527/07/11 Cinema a la Fresca sota lesPalmeres - Tengo algo que deciros(Mine vaganti)290SETEMBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA12/09/11 “Catalunya i el País Valencià, laresistència d’un poble. 1707-1714”15/09/11 Presentació del llibre Les caputxesde la Caputxeta, d’Esperança Ros17/09/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Sortida cultural a lescases de Rafael Casanova i EnricPrat de la RibaCarme Pérez Aparicio, catedràticad’Història Moderna de laUniversitat de València. Modera:Ramon Alcoberro.Esperança Ros autora del llibre;Emma Martínez, il·lustradora;Marta Luna, professora de l’Escolad’Escriptura, i Noemí Pes, editorade La Tortuga Casiopea.97905298


1234567891011A18/09/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>2020/09/11 Cicle Llibres per Pensar (més) - “Unaconversa amb Antoni Defez sobreètica aplicada”20/09/11 Presentació del llibre A la ciutat deLleida hi ha una presó, de Pepita Pla22/09/11 Conferènci “L’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>,cultura i catalanitat”Antoni Defez, Oriol Ponsatí-Murlài Joan Vergés, professors de laUdG.Pepita Pla i Maria RosaNogué, professora de l’Escolad’Escriptura.Francesc Cabana, president del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.435014023/09/11 Festival Àsia - Ramayana: Teatred’Ombres Wayang Kulit (Indonèsia)El mestre titellaire Nahuel Boni l’Orquestra gamelan CharakaLaras.24/09/11 Festival Àsia - Concert Indradeep Gosh, violí; Arup SenGupta, tabla.24024026/09/11 Aula Oberta d’Història Oral -“Francesc Casares, un creient en lesllibertats i la justícia de les personesi els pobles”26/09/11 Presentació del llibre La pau delsorígens. Homenatge a Isidor Cònsul,de diversos autors27/09/11 Cicle Interrelació de Cultures iVisions del Món. Japó-Catalunya,Mirades Creuades - “Ikebana i eljardí japonès”27/09/11 Presentació del llibre El somriuredels somnis, de Lluís Llurba28/09/11 Tribuna <strong>Ateneu</strong> - “L’Obra Social “laCaixa” i la crisi”Francesc Casares, advocatlaboralista.Sebastià Serrano, catedràtic deLingüística General i de Teoriade la Comunicació, i el Dr. SamAbrams, poeta i curador del llibre.Azusa Kito, artista i mestred’ikebana.Lluís Llurba, escriptor, i BernatCastany, ponent de la secciód’Història de l’<strong>Ateneu</strong>.Jaume Lanaspa, director generalde l’Obra Social “la Caixa”.7015083515628/09/11 Presentació del llibre Pati interior, deJaume Conesa28/09/11 Presentació del llibre Gaudí, ciutadà ipolític, de Xavier Iparraguirre29/09/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Jaume Conesa autor del llibre;Laura López, poeta i professora del’Escola d’Escriptura, i FrancescSànchez, de March Editor.Xavier Iparraguirre i Joan Rigol,expresident del Parlament deCatalunya.75302029/09/11 “Assaig de definició del fetdiferencial (català) a través de lahistòria”29/09/11 Cicle Els Dijous Europeus - “Lapresidència hongaresa de la UE i elTractat de Lisboa”Antònia Pallach Juvé, professorade la Universitat de Toulouse.Edit Bucsi Szabó, ambaixadorad’Hongria a Espanya.30/09/11 Dia Internacional de la Traducció Montserrat Abelló, EnricCasasses, Ramon Farrés, FeliuFormosa, Manuela Palacios i IñakiIrazabalbeitia.25186399


OCTUBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA02/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Néstor Bayona, piano. 7502/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Guitarres a la catalana: DuetEntredosElisabeth Roma, guitarra, i VíctorValls, guitarra i multiefectes.45ANNEXOS03/10/11 En Record de Maria AurèliaCapmanyCarmina Virgili, Guillem-JordiGraells, Josep Anton Codina,Jordi Font, Montserrat Palau,Anna Capmany i Oriol Bohigas.Presenta i modera: Pilar de Torres,vicepresidenta segona de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>.7204/10/11 Presentació de la Revista d’Històriade la Filosofia Catalana / Journal ofCatalan Intellectual HistorySalvador Giner, president del’Institut d’Estudis Catalans;Pompeu Casanovas, de la UAB,i Vicenç Villatoro, director del’Institut Ramon Llull.5004/10/11 Presentació del llibre D’ara endavant,de Martí NoyMartí Noy autor del llibre i JordiValls, poeta i autor del pròleg delllibre.4804/10/11 Presentació del llibre Reflexions d’unvell centenari, de Moisès BroggiMoisès Broggi autor del llibrei Arcadi Oliveres, economista ipresident de l’associació Justíciai Pau.16205/10/11 “L’impacte de l’11-S en l’estèticacontemporània”Giuseppe Di Giacomo, catedràticde la Universitat La Sapienza,Roma.3505/10/11 Presentació del llibre Imatges d’atac.Art i conflicte als segles xvi i xvii, deCristina FontcubertaVicenç Furió Galí, professord’història de l’art de la UB; JoanLluís Palos, professor d’històriamoderna de la UB, i Joan RamonTriadó, professor d’història de l’artde la UB.4305/10/11 Presentació del llibre Albadaa Lisboa, de Lluís Busquets iGrabulosaLluís Busquets autor del llibre,Marina Penalva i Bernat Dedéu,filòsof i vocal de la Junta Directivade l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.2806/10/11 Flautes, virtuosisme i bel canto Claudi Arimany, flauta; EnricRibalta i Michel Wagemans, piano.5506/10/11 Dia Internacional de la Traducció -“Què passa a Itàlia? La literaturacom a reflex del moment polític”Vicenç Lozano, Rossend Arqués,Giovanni Albertocchi, Josep MariaMuñoz i Pep Tosar.6107/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Marc Charles, violí. 3507/10/11 Un bosc de paraules. Espectaclepoeticomusical sobre textos deMiquel Martí i PolDirecció i dramatúrgia: TeresaCanas. Rapsodes: Aleix Rengel,Jaume Mimó i Núria Puigdoménech.Músics: Joan López, percussió;Pere Bou, violoncel,i Guillem Pareja, violoncel.55100


1234567891011A08/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Quartet Jadin09/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -TangoAndrea Chao, violí; María Ramírez,violí; Isabel Juárez, viola, i CarlesMuñoz, violoncel.Gustavo Battaglia, guitarra, iMarcelo Mercadante, bandoneó.985909/10/11 Concert de piano Marc Castellà, piano. 8410/10/11 Cicle Controvèrsies: l’actualitata Debat - “Si Catalunya fosindependent, sortirien els números?”Modest Guinjoan i ManuelMilián Mestre, director adjuntd’El Periódico.16011/10/11 Cicle Franz Liszt. En el 200Aniversari del seu NaixementJosep Maria Busqué. 4511/10/11 Presentació del llibre Els xargalls delsilenci, d’Elena PeraltaElena Peralta, Carlos Ceballos iMarian Ramentol.2013/10/11 “Realitats i reptes dels diaris encatalà”13/10/11 Presentació del llibre El Manuscritode Avicena, d’Ezequiel Teodoro14/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Mínima Distancia V. 2.0José Antich, director de LaVanguardia; Carles Capdevila,director del diari Ara; Xevi Xirgu,director d’El Punt - Avui, i EnricHernández, director d’El Periódico.Modera: Gemma Calvet, advocadai analista política.David Salleras, saxo, i OriolGonzález, contrabaix.155355515/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Margarida Lladó, mezzosoprano, iXavier Coll, guitarra.16/10/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>521916/10/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssicsDirecció: Joan Palet i Ibars. 16216/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Duo Vela17/10/11 Projecció del documental 14 d’abril.Macià contra Companys17/10/11 Presentació del llibre Tallaferro& Tocafusta. O la dificultat deperdonar, de Norbert BilbenyEulàlia Vela i Ester Vela López,piano a quatre mans.Norbert Bilbeny autor del llibre;Jordi Llavina, escriptor, i LleonardMuntaner, editor.1381352517/10/11 Cicle Pensem Europa - “La políticaeuropea d’immigració i asil:Schengen i les revolucionsdel nord d’Àfrica”Eduard Segarra i Gemma Pinyol. 5818/10/11 Cicle Converses de Campanya -Conversa amb Joan Coscubiela (ICV)Joan Coscubiela (ICV) i AlbertSàez, periodista.3118/10/11 “La crisi de mai acabar”. Projeccióparcial d’Inside JobJordi Fabregat, professor definances d’ESADE.112101


18/10/11 Cicle Genealogia i Heràldica -“Sistemes d’ordre dels cognoms.Quin ha de ser el cognom dels fills?Un greu embolic innecessari”Armand de Fluvià i Escorsa,president de la ICGenHer iconseller heràldic de Catalunya.3919/10/11 Cicle Ateneistes singulars - OriolBohigas GuardiolaOriol Bohigas Guardiola,president de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>(2003- <strong>2011</strong>), urbanista i doctorarquitecte. Modera: Pep Montes.77ANNEXOS20/10/11 Any Joan Maragall 2010-<strong>2011</strong>-Lectura d’una traducció de JoanMaragall: Les ‘Vidas de santos’,d’Ernest HelloVíctor Obiols; Anna Punsoda, vocalde la Junta Directiva de l’<strong>Ateneu</strong>.4320/10/11 Inauguració del curs acadèmic <strong>2011</strong>-2012 de l’Escola d’EscripturaAlbert Sánchez Piñol, Sílvia Bel iBorja González.23021/10/11 Cicle Converses de Campanya -Conversa amb Alfred Bosch (ERC)Alfred Bosch (ERC) i Joan Tàpia,periodista.2821/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Svetlana Tovstukha, violoncel. 15022/10/11 Liceu Maragall - Cicle Hi ha unaNova Filosofia Politica? - “Formespolítiques dels ‘nous movimentssocials’”Gonçal Mayos, professor de la UB. 2222/10/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Sortida cultural a Olot 5522/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Yoko Suzuki, piano. 16723/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Troileana24/10/11 Cicle Converses de Campanya -Conversa amb Jorge FernándezDíaz (PP)25/10/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>26/10/11 Tribuna <strong>Ateneu</strong> - “El corredormediterrani i el futur econòmicde Catalunya”26/10/11 “La Constitució en tant que ‘veusdels pobles’ és per definiciócanviant”26/10/11 Cicle Llibres per Pensar (més) -Elogio del ateísmo, de MarianoChóliz Montañés26/10/11 Cicle Interrelació de Cultures iVisions del Món. Japó-Catalunya,Mirades Creuades - “Tatsumi iTaniguchi. Reflexions dibuixadesde la societat japonesa”27/10/11 Cicle Els Dijous Europeus -“Comunicar Europa: missióimpossible?”Sandra Rehder, veu, i PabloLogiovine, bandoneó.Jorge Fernández Díaz (PP) i JoanTàpia, periodista.Germà Bel catedràtic d’Economiaaplicada ala UB. Presentai modera: Pilar de Torres,vicepresidenta segona de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>.Salvador Gómez de ArtecheCatalina, professor de dretconstitucional.Mariano Chóliz Montañés,professor de psicologia dela Universitat de València.Carles Santamaria Martínez,director del Saló Internacionaldel Manga i del SalóInternacional del Còmicde Barcelona.Willy Hélin, director de laRepresentació de la UE a Bèlgica,antic portaveu de Comissaris iVicepresidents de la UE, i ManelCamós i Grau, director de laRepresentació de la ComissióEuropea a Barcelona.6318154821594025102


1234567891011A28/10/11 Cicle Converses de Campanya -Conversa amb Carme Chacón (PSC)Carme Chacón (PSC) i Joan Tàpia,periodista.5128/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Duo AltbassMónica Cruzata, viola, i Luis Cojal,contrabaix.5429/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Aída Vera, soprano; MarianoTorcal, tenor, i Akiko Nomoto,piano.30/10/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Consol Grau, castanyoles;Montserrat Carles, castanyoles, iRosa Carme Martínez, piano.94126NOVEMBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA02/11/11 Sessió informativa sobre la políticacultural i presentació dels nousponents03/11/11 Mòstra de Cinèma Occitan LlanternaDigital - Projeccions de Bufola e lolop Blanc i Bodega. Buf de vida04/11/11 Mòstra de Cinèma OccitanLlanterna Digital - Projeccionsde La recreacion i Gents de Ventor04/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Primer premi del IX ConcursInternacional de Piano Eugènia Verdet05/11/11 Mòstra de Cinèma Occitan LlanternaDigital - Projeccions Aci laguensi ès tu i L’orsalher552524Natalia Tkachenko, piano. 524805/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Elisabet Gimeno, soprano, i VivianaSalisi, piano.5706/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Duo Rennweg07/11/11 Homenatge a Just Cabot, crític iateneista07/11/11 Projecció del documental Gent ipaisatge de Catalunya, de JosepGaspar, 192608/11/11 “Els jueus contra l’Imperi Romà. Eltestimoni de Flavi Josep”08/11/11 Cicle Franz Liszt. En el 200Aniversari del seu Naixement -“La vida i l’obra de Franz Liszt”08/11/11 Presentació del llibre Els amantsvolàtils, d’Isidre GrauJoel Bardolet, violí, i AntoniaValente, piano.Quim Torra, director de l’editorialAcontravent; Albert Benzerkry,rapsode; Jordi Cortada, tenor,i Marco Evangelisti, pianista.Teresa Iribarren, professoradels estudis d’arts i humanitatsde la UOC.Manuel Forcano, vicepresidentdel CoNCA; Joan Ferrer, professorde la UdG, i Ramon Alcoberro,bibliotecari de la Junta Directiva iponent de la secció de Filosofia del’<strong>Ateneu</strong>.Maria Infiesta, presidenta del’Associació Wagneriana deBarcelona.Isidre Grau autor del llibre; EduardMárquez, escriptor i professorde l’Escola d’Escriptura, i JosepLluch, director d’Edicions Proa iPòrtic.50161211582570103


ANNEXOS10/11/11 Cicle Aproximació al Renaixement -“Quatre figures del Renaixement:Petrarca, Maquiavel, Erasme,Montaigne”10/11/11 Presentació del llibre Espai <strong>Ateneu</strong>.El debat de les idees11/11/11 Clar i ras: propostes per a unbenestar sostenible araJordi Bayod, professor de filosofia. 70Mina Pedrós, Manuel Baratech,Francesc Cabana, Xavier Rubertde Ventós, Víctor Amela, JoséAntonio González Casanova, EnricMajó, Josep Maria Loperena, JoanPera.Josep Prats, llicenciat en Dret; IuPijoan, llicenciat en Dret i inspectord’hisenda de l’Estat, i JoaquimPerramon, doctor en CiènciesEconòmiques i professor deperiodisme econòmic a la UAB.11/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Jordi Tarrús, flauta, i GemmaGanzer, piano.158705912/11/11 Liceu Maragall - Cicle Hi ha unaNova Filosofia Política? - “Novapolítica cultural per a un nou país?1980-1994”Xavier Filella, catedràtic d’IES. 1712/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Ayako Fujiki, piano. 13213/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -ELLAS, siempre hay una mujer…(tango)13/11/11 Concert de l’Associació MassiàCarbonellMayte Caparrós, veu, i GustavoLlull, piano.José Manuel Gesto, piano, i PaulaMartínez, flauta.7411014/11/11 Cicle Controvèrsies: l’Actualitata Debat - “Ciutat Vella, identitatperduda o laboratori urbà?”15/11/11 Cicle Genealogia i Heràldica - “Papercabdal dels masos en la història i enla formació dels cognoms catalans”16/11/11 Presentació del llibre Cròniques dedisseny amb gust de menta, vainillao xocolata, d’Enric Satué16/11/11 X jornades poètiques de l’ACEC“Las tradiciones métricas en lamodernidad” - Jornada inaugural17/11/11 Any Joan Maragall 2010-<strong>2011</strong>- Actede cloenda del cicle Joan Maragall -“Joan Maragall: Catalunya iEspanya”Catalina Gayà i Alberto Villagrasa. 67Antoni Pladevall i Font. 45Enric Satué autor del llibre; OriolBohigas, arquitecte; Violant Porcel,galerista i critica d’art, i EliseuCliment, d’Edicions 3i4.Juan Luis Panero, Miquel de Palol,Miquel Lluís Muntaner, MireiaVidal-Conte, Juan Luis Paneroi Rodolfo Häsler.Oriol Izquierdo, director de laInstitució de les Lletres Catalanes,i Lluís Reales, vicepresident primerde l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.1508014017/11/11 X jornades poètiques de l’ACEC“Las tradiciones métricas en lamodernidad” - Taula rodona: “Laconstrucción de la tradición poéticaoccidental”Guillermo Carnero, Salvador Oliva,Valentí Gómez Oliver, Marina Orozai Lluís M. Todó.18/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Xavier Canela, tenor, i Marc Vidal,piano.8051104


1234567891011A18/11/11 X jornades poètiques de l’ACEC“Las tradiciones métricas en lamodernidad” - Conferència decloendaCarles Miralles, Jaume PonsAlborda, Estíbaliz Espinosai Pura Salceda.9019/11/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Visita cultural aMontblanc i Santa Coloma deQueralt19/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> María Manzano, piano. 1023920/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Granados DuoOksana Solovieva, violí, i JosepBuforn, piano.10820/11/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssics21/11/11 Presentació del llibre Edició especial,del col·lectiu Setze PetgesDirecció: Joan Palet i Ibars. 115Maria Barbal, escriptora, i IsidreGrau, escriptor i professor del’Escola d’Escriptura.19123/11/11 Tribuna <strong>Ateneu</strong> - “El reptedemocràtic de l’islamisme radical”23/11/11 Cicle Poesia CatalanaContemporània24/11/11 Cicle Els Dijous Europeus - Debatsobre el 25è aniversari de l’adhesiód’Espanya a la UE - “Quin encaix hité Catalunya? La posició d’ERC”25/11/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>A càrrec de Pilar Rahola,periodista. Presenta i modera:Anna Punsoda, vocal de la JuntaDirectiva de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.Francesc Parcerisas i JaumePomar.Oriol Junqueras, president d’ERCi diputat al Parlament Europeu.Modera: Stefan Rating, advocat.3370701825/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Astrid Steinschaden, piano. 6626/11/11 Liceu Maragall - Cicle Hi ha unaNova Filosofia Política? - “Polítiquesdel reconeixement”26/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Sonates barroquesRicard Gómez Ventura, catedràticd’IES.Joan Ignasi Ferrer, viola, i EsterVela, piano.3111927/11/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Marta Garcia Cadena, soprano, iJordi Humet Alsius, piano.8327/11/11 Cicle Joves & Clàssica Galina Txistiakova, piano. 7029/11/11 “Joan Prim i Prats (Reus, 1814 -Madrid, 1870). Un crim que modificàla història”Josep Maria Fontana Bertran,Josep Fontana Làzaro i Oriol Pide Cabanyes.80DESEMBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA01/12/11 Presentació del llibre Quien coñoeres, de Maribel ÁlvarezMaribel Álvarez autor del llibre;Mònica Randall, actriu, i CarlosBempar, directorde cinema.02/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Josep-Ramon Olivé, baríton, iPedro Beriso, piano.5552105


03/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Sandrine Robilliard, violoncel, iJordi Armengol, piano.7409/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Nexus Piano DuoJoan Miquel Hernández i MireiaFornells, piano a quatre mans.63ANNEXOS10/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> -Zalas TrioCarlota Amargós, violí; BeatrixGrax, clarinet, i Nikos Stavlas,piano.11/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Celeste Alías, veu, i MarcoMezquida, piano.11/12/11 Cicle Joves & Clàssica Pau Codina, violoncel. 85944411/12/11 Concert de l’Associació MassiàCarbonell13/12/11 Cicle El Cervell Envaeix la Ciutat.Les Claus Neurobiològiques de laSocietat13/12/11 Cicle Franz Liszt. En el 200Aniversari del seu Naixement13/12/11 Cicle Genealogia i Heràldica - “Elsdocuments personals, què fer-ne?Com classificar la documentaciómitjançant el programa GDS”14/12/11 Cicle Ateneistes Singulars - CarminaVirgili15/12/11 Cicle Aproximació al Renaixement -“La filosofia del Renaixement a lesterres catalanes”Marija Ivanovic, piano. 95Xurxo Mariño, professor defisiologia a la Universitat de laCorunya, i Vicente Souza, actor.Jaume Térmens, membre del’Associació Wagneriana.Joaquim Casals i de Nadal,enginyer industrial.Carmina Virgili, geòloga i gestoracientífica. Modera: Pep Montes,periodista.175704818Jaume Puig, professor de la UB. 6615/12/11 Cicle Joves & Clàssica Eugènia Gassull i Miguel ÁngelDionis, piano a quatre mans.16/12/11 Cicle Converses sobre PensamentGrec - “De Tales a Demòcrit. Elpensament presocràtic. Fragmentsi testimonis”Antoni Bosch-Veciana, professorde la Facultat de Filosofia de laURL; Raül Garrigasait, filòleg itraductor del grec i de l’alemany;Ramon Alcoberro, ponent de lasecció de Filosofia, i Oriol Ponsatí-Murlà, professor de filosofia antigade la UdG.16/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Isabel Albaladejo, soprano, i MariaLilia Cano, piano.16/12/11 Presentació del llibre Passióboletaire, de Josep Cuello Subirana17/12/11 150è Aniversari de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> - Redescobreix l’<strong>Ateneu</strong>Josep Cuello Subirana autor delllibre; Joan Soler i Amigó, preminacional de cultura popular 2006,i Josep Lluch, editor de Proa iPòrtic.707058802117/12/11 Liceu Maragall - Cicle Hi ha unaNova Filosofia Política? - “Filosofiapolítica, personalisme i Ricoeur”Albert Llorca, catedràtic desecundària i professor associatde la UAB.1717/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Marija Ivanovic, piano. 110106


1234567891011A17/12/11 Espai <strong>Ateneu</strong> - Visita cultural aEscaladei i els vins dels cantautorscatalans del Priorat18/12/11 30 Minuts de Música a l’<strong>Ateneu</strong> Marija Ivanovic, piano. 435118/12/11 Orquestra de Cambra - Amics delsClàssics19/12/11 Cicle Controvèrsies: l’Actualitat aDebat - “Retallades: Decisió políticao dels mercats?”19/12/11 Presentació del llibre D’esquena alsol, de Jordi Bordas i Coca20/12/11 Districte V <strong>2011</strong>. 7a edició del PremiLiterari de Narrativa Breu21/12/11 Nadal per a Tothom - Recitalpoeticomusical de Poesia en Accióper ajudar Somàlia, en col·laboracióamb Metges sense Fronteres29/12/11 Acte extraordinari de Nadal -Bestiari, de Pere Quart - Espectaclede L’Estenedor Teatre de TitellesDirecció: Joan Palet i Ibars. 110Josep M. Vallès i Casadevall,Guillem López Casasnovas.Modera: Pilar de Torres,vicepresidenta segona del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.Jordi Bordas i Coca autor del llibre;Isidre Grau, escriptor i professorde l’Escola d’Escriptura; Guillem-Jordi Graells, escriptor.Francisco Antúnez, Jordi Muñoz,Pau Pérez i Muriel Villanueva,de l’Escola d’Escriptura, i JosepM. Riera, editor de l’EditorialMontflorit.Amb la participació dels poetesMontserrat Abelló, Carles Duarte,Jaume Comas, Miquel-LluísMuntané, José Corredor-Matheos,Jaume Sisterna, Laura López,Alfonso Levy, Teresa CostaGramunt, Jordi Valls, AlbertTugues. Miquel Pujol, violoncel.Idea original i manipulació: DavidLaín. Creació i interpretaciómusicals: Pep Pascual. Producció:L’Estenedor Teatre de Titelles.110858776106107


Annex 2Visites - Secció Arts Plàstiques <strong>2011</strong>DATA VISITA ASSISTENTS CAPACITAT MÀXIMAANNEXOS26/01/<strong>2011</strong> Fundació Suñol - exposició “LuisGordillo. Sense títol (provisional)”27/02/<strong>2011</strong> Visita al Teatre-Museu Dalí deFigueres. Activitat inclosa al cicleArt, Ciència i Religió. FronteresIndefinides27/03/<strong>2011</strong> Visita a la Basílica de la SagradaFamília. Activitat inclosa al cicleArt, Ciència i Religió. FronteresIndefinides13/04/<strong>2011</strong> Visita a l’església de Santa Mariadel Mar. Activitat inclosa al cicleArt, Ciència i Religió. FronteresIndefinides22/05/<strong>2011</strong> Visita al Museu Etnològic deBarcelona. Activitat inclosa al cicleInterrelació de Cultures i Visionsdel Món - japó - Catalunya,mirades creuades19 20 places26 25 places49 50 places24 25 places8 25 placesTotal assistents 126108


Annex 3Tertúlia d’Economia <strong>2011</strong>DATA ACTIVITAT ASSISTÈNCIA10/01/<strong>2011</strong> “Què passa amb les caixes d’estalvi?”Joan Cals Güell, catedràtic d’Economia de la UAB.14/02/<strong>2011</strong> “Barcelona a l’Exposició Universal de Xangai”Ferran Ferrer Viana, comissari de Barcelona a l’ExposicióUniversal de Xangai 2010.14/03/<strong>2011</strong> “El sistema penitenciari: un món desconegut”Albert Batlle i Bastardas, secretari de Serveis Penitenciaris,Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justíciade la Generalitat de Catalunya.11/04/<strong>2011</strong> “Hi ha vida per a la construcciód’infraestructures després de la crisi?”Carles Sumarroca Claverol, enginyeri vicepresident de COMSA EMTE.09/05/<strong>2011</strong> “Reptes energètics actuals: realitats,mites i la necessitat de llums llargues”Antoni Flos, responsable de les relacionsamb Europa de Gas Natural.06/06/<strong>2011</strong> “Competir no és capitalista, competir és humà”Arseni Gilbert, president de l’Autoritat Catalana de la Competència.11/07/<strong>2011</strong> “El cadastre immobiliari: fiscalitat versus servei públic”Antoni Ripollès, gerent del Cadastre a Catalunya.12/09/<strong>2011</strong> “Contra l’estalvi captiu! Discurs apocalípticsobre pensions i tirania dels mercats”Anna Cabré,professora de la UAB.10/10/<strong>2011</strong> “Com vàrem afrontar els problemes financers de la Generalitat”Ferran Sicart, economista i exdirector general de Política Financerai Assegurances de la Generalitat de Catalunya.14/11/<strong>2011</strong> Petroli i democràcia a AlgèriaAurèlia Mañé, professora de Política Econòmica de la UB.12/12/<strong>2011</strong> “Aprofitem la crisi: evitem repetir els elefants blancs del passat.Una visita a les infraestructures innecessàries que es van construiri a aquelles que s’oblidaren”Pilar de Torres, vicepresidenta segona de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.2924211919182030201923Total assistents 242109


Tertúlia d’Arts Plàstiques <strong>2011</strong>DATA ACTIVITAT ASSISTÈNCIAANNEXOS20/01/<strong>2011</strong> Cicle Còmic, Cultura i Contracultura - “L’art de volar” JoaquimAubert Puigarnau ‘Kim’.24/02/<strong>2011</strong> “ARCOMadrid <strong>2011</strong>. 30 anys de trajectòria2Roberta Bosco, periodista.24/03/<strong>2011</strong> Cicle Art, Ciència i Religió. Fronteres Indefinides - “Enginyi espiritualitat a l’obra de l’arquitecte, Antoni Gaudí” Jordi Bonet,director de les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família,i Joan Bassegoda, arquitecte i president d’Amics de Gaudí.09/05/<strong>2011</strong> Cicle Art, ciència i Religió. Fronteres Indefinides -“El missatge de Gaudí”.Etsuro Sotoo, escultor japonès.21/06/<strong>2011</strong> Cicle Art, Ciència i Religió. Fronteres Indefinides -“Japó-Catalunya mirades creuades. Disseny japonès a Catalunya”Hiroshi Tsunoda, dissenyador japonès.18/10/<strong>2011</strong> “Manga, el còmic que ha canviat la manera d’explicar històries”Santi Casas, il·lustrador i coordinador de IKARI STUDIO.09/11/<strong>2011</strong> “Sant Lluc és una contradicció, Sant Lluc és viu”Lluís Utrilla Robert, president del Cercle Artístic de Sant Lluc.02/12/<strong>2011</strong> “El cinema bastard”Isaki Lacuesta, director de Los pasos dobles, Concha de Oro delFestival de Sant Sebastiá <strong>2011</strong>.259591626133212Total assistents 192110


1234567891011AAnnex 4Homenatges / En Record de… <strong>2011</strong>DATA ACTE PARTICIPANTS ASSISTENTS01/03/11 H o m e n a t g e a A l b e r t M a n e n t Jordi Amat, Josep Maria Cadena,Pilar Garcia-Sedas, Oriol Izquierdo,Josep Massot, Jaume Medina,Josep Murgades, Vinyet Panyella,Ramon Pla, Jordi Pujol, Josep Maria Roigi Rosich, Eva Serra, Josep Maria Soléi Sabaté, Jaume Subirana, Joan Veny,Vicenç Villatoro i Antoni Vives.Conductor de l’acte: Sergi Jover,membre de la Junta Directiva de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>.22/05/11 En Record de Josep Maria deSagarra04/07/11 Homenatge pòstum al doctorLluís Marquet i Ferigle. Acteorganitzat conjuntamentamb Amicsprada, Associaciód’Amics i Amigues de laUniversitat Catalana de PradaJoan Anguera i Ivan Benet.Conductor de l’acte: Joan de Sagarra.Francesc Cabana, Heribert Barrera,Jordi Badia, Agustí Barrera, Rosa Calafat,Oriol Casassas, Carles Castellanos,Josep Ferrer, Roser Latorre, Maria DolorsPetitbò, Ramon Sangles i JosepmiquelServià.2398016002/10/11 En Record de Maria AurèliaCapmany. Acte organitzatamb la Fundació Maria AurèliaCapmanyCarmina Virgili, Guillem-Jordi Graells,Josep Anton Codina, Jordi Font,Montserrat Palau, i Anna Capmany.Conductora de l’acte: Pilar de Torres,vicepresidenta segona de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>.72Annex 5Controvèrsies: l’Actualitat a Debat <strong>2011</strong>DATA TEMÀTICA PONENTS20/06/11 “Indignació = transformació social?” Arcadi Oliveres, economista.Vicent Sanchis, periodista.10/10/11 “Si Catalunya fos independent, sortirienels números?”14/11/11 “Ciutat Vella, identitat perduda olaboratori urbà?”19/12/11 “Retallades: decisió política o delsmercats?”Modest Guinjoan, doctor en Economiaper la UAB.Manuel Milián Mestre, polític i periodista.Catalina Gayà, periodista.Alberto Vilagrasa, regidor de l’Ajuntamentde Barcelona.Josep Maria Vallès i Casadevall, advocat.Guillem López Casasnovas, catedràticd’Economia a la UPF.111


Annex 6Tribuna <strong>Ateneu</strong> <strong>2011</strong>DATA TEMÀTICA CONVIDATANNEXOS19/01/11 “La televisió pública: el model de TVECatalunya”Anna Maria Bordas, directora de TVEa Catalunya.16/03/11 “Més cultura, major centralitat” Ferran Mascarell, conseller de Culturade la Generalitat de Catalunya.13/04/11 “El futur de l’Orfeó Català l’Escola Coral” Mariona Carulla, presidenta de la FundacióOrfeó Català - Palau de la Música.28/09/11 “L’Obra Social de La Caixa i la crisi” Jaume Lanaspa, director general de l’ObraSocial de La Caixa.26/10/11 “El corredor mediterrani i el futureconòmic de Catalunya”23/11/11 “El repte democràtic de l’slamismeradical”Germà Bel, catedràtic d’Economia Aplicadade la UB.Pilar Rahola, periodista.Annex 7Converses de Campanya. Eleccions al Congrésdels Diputats <strong>2011</strong>DATA CONVIDAT MODERADOR10/10/11 Joan Coscubiela (ICV) Albert Sáez, director adjunt d’El Periódico.21/10/11 Alfred Bosch (ERC) Joan Tàpia, periodista.24/10/11 Jorge Fernández Díaz (PPC) Joan Tàpia, periodista.28/10/11 Carme Chacón (PSC) Joan Tàpia, periodista.Acte suspèsJosep Antoni Duran i Lleida (CiU)112


1234567891011AAnnex 8Sortides culturals <strong>2011</strong>DATA ACTIVITAT ORGANITZACIÓ22/01/11 Sortida a l’exposició “Joies d’artista. Del Modernismea l’avantguarda” (MNAC) i al Museu Olímpic19/02/11 Sortida a Vilanova i la Geltrú. Visita al Museu Víctor Balagueri al Museu del FerrocarrilEspai <strong>Ateneu</strong>Espai <strong>Ateneu</strong>12/03/11 Sortida cultural al món de Pau Casals Espai <strong>Ateneu</strong>21/05/11 Sortida cultural a Capellades Espai <strong>Ateneu</strong>18/06/11 Sortida cultural a Cardona Espai <strong>Ateneu</strong>21/06/11 Visita a la Fàbrica Damm <strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>09/07/11 Visita cultural a Món Sant Benet Espai <strong>Ateneu</strong>17/09/11 Sortida cultural a les cases de Rafael Casanova i Enric Pratde la RibaEspai <strong>Ateneu</strong>22/10/11 Sortida cultural a Olot Espai <strong>Ateneu</strong>19/11/11 Visita cultural a Montblanc i Santa Coloma de Queralt Espai <strong>Ateneu</strong>17/12/11 Visita cultural a Escaladei i els vins dels cantautors catalansdel PrioratEspai <strong>Ateneu</strong>Annex 9Relació de tertúlies <strong>2011</strong>TERTÚLIA COORDINACIÓ PERIODICITAT CONTINGUTSAB LlibreFòrumMaria ÀngelsCerdàMensual.Cada tercerdiumengede mes.Debat i discussió sobre un llibre que els participantshan llegit prèviament. Relació dels llibres que hanestat objecte d’estudi: Henry James, WashingtonSquare; J.W. Goethe, Die Leiden des jungenWerther; Una historia de pasión, de Miguel deUnamuno; Hard Times, de Charles Dickens; F.M.Dostoievski, Dvoinik; Sebastià Juan Arbó, TinoCosta; Jean Cocteau, Les enfants terribles; GeorgeEliot, Silas Marner; Robert Musil, Die Verwirrungendes Zöglings Törless.<strong>Ateneu</strong>esferaGuillemCarbonellMensual.Un grup de persones que disposen de bloc personalparlen sobre la xarxa i els seus entorns.CercleCatalanistaLluís Justede NinMensual.Cruïlla deDebatEnric CiriciSetmanal.Cadadimecres.Tertúlia integrada per un grup que “viu i fomentala catalanitat sense límits”. Es fa en el transcurs d’undinar.113


ANNEXOSEspai <strong>Ateneu</strong>(dinar -col·loqui)Fòrum deDebat SocialGrupQueequegProsa CatalanaContemporània(club de lectura)Mina PedrósSetmanal.Cada dimarts.Tertúlia temàtica amb un convidat diferent cadavegada. Una vegada al mes trien un convidatespecialment rellevant i obren la tertúlia a nousparticipants. Algunes de les persones convidadeshan estat Joan Pera, actor (gener); Jordi Garcés,conservador de la Junta Directiva de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong>, i Mateu Barba, autor del projecte dereforma de l’<strong>Ateneu</strong> (febrer); Enric Majó, actor(març); Joan Francesc Marco, director general delGran Teatre del Liceu (abril); Víctor Amela, periodistade La Vanguardia (maig); Ferran Mascarell,conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya(juny); Oriol Bohigas, arquitecte i expresident del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> (juliol); Joan Colom Nadal,exvicepresident del Parlament Europeu i exsíndicde Comptes de Catalunya (setembre); Emili Teixidor,premi nacional de Literatura i premi Crexells del’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> per Pa Negre (octubre); BethGalí, arquitecta (novembre); Carles Sans, membre deTricicle (desembre).Rosa Domènech Mensual. Debat i discussió amb un convidat diferent cadames. “Democràcia econòmica”, a càrrec d’AntoniComín (gener); “Relacions laborals i treball dequalitat en el Tercer Sector”, a càrrec de PauVidal, director de l’Observatori del Tercer Sector,i Joan Gasull, de CCOO (febrer); “La pobresa aCatalunya”, a càrrec de Jordi Roglan, directorde Càritas a Barcelona (març); La reforma de lespensions, a càrrec de Carles Campuzano, diputatde CiU, i Isabel López Chamosa, diputada delGrup Socialista (abril); “Balanç de la immigració aCatalunya 1990-2010”, a càrrec d’Oriol Amorós,exresponsable d’Immigració de la Generalitat deCatalunya, i Esperança Esteve, diputada del GrupSocialista al Congrés dels Diputats (maig); “L’etapaactual de la crisi econòmica: què ens cal fer?”, acàrrec de Francesc Cabana, advocat i presidentde l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong> (juny); “De la reconstruccióde Barcelona als seus desafiaments actuals”, acàrrec d’Oriol Bohigas, arquitecte (octubre); “Laviabilitat del sistema de salut a Catalunya”, a càrrecde Miquel Vilardell, president del Col·legi Oficial deMetges (novembre); “El copagament en l’atencióa la dependència”, a càrrec de Júlia Montserrat iCodorniu, economista i experta en economia delsserveis socials (desembre).Toni Merigó iToni PareraJordi Arraut iLaura Rodríguezde RozasMensual.Mensual.Tertúlia literària. Alguns dels llibres tractatshan estat: El ingenioso hidalgo Don Quijote deLa Mancha, deMiguel de Cervantes i El fill del’acordionista, de Bernardo Atxaga.Debat i discussió sobre una novel·la que elsparticipants han llegit prèviament. Obres tractades:Dins el darrer blau, de Carme Riera; Júlia, d’Isabel-Clara Simó; L’edat d’or, d’Artur Bladé i Desumvila; Latragèdia de cal Pere Llarg, d’Eduard Girbal Jaume;L’últim patriarca, de Najat El Hachmi; Senyoria, deJaume Cabré; Dietari complet 1 (1978-1980) i Dietaricomplet 2 (1980-1982), de Pere Gimferrer; L’atlesfurtiu, d’Alfred Bosch; L’auca del senyor Esteve, deSantiago Rusiñol.114


1234567891011ASeminaride Lecturad’AssaigContemporaniSeminaride Lecturad’AssaigContemporaniamb l’AutorTastúliaTertúlia <strong>Ateneu</strong>RenovacióTertúlia d’ArtsPlàstiquesBernat Castany Mensual. Debat i discussió sobre un llibre que els participantshan llegit prèviament. Relació dels llibres que hanestat objecte d’estudi: Els reptes de l’educació enla modernitat líquida, de Zygmunt Bauman; CharlesBaudelaire, un líric en l’època de l’alt capitalisme,de Walter Benjamin; La postmodernidad, de J.Baudrillard, J. Habermas, E. Saidi i altres; Lespartícules elementals, de Michel Houellebeck.Bernat CastanyÀngel Juez iPere SansNorbert BilbenyToni RodríguezYuste (secciód’ArtsPlàstiques)Cada dosmesos.Mensual.Mensual.Mensual.Debat i discussió amb l’autor. Relació delsllibres que han estat tractats: Llums i ombres del’urbanisme de Barcelona, de Jordi Borja; La fàbricade les idees. Política i cultura a la Catalunya delsegle xx, de Jordi Casassas; De oficio fiscal, de JoséM. Mena; Lena, de Jordi Coca.Tertúlia gastronòmica al voltant d’un petit àpat ques’elabora durant la trobada.Tertúlia al voltant de temes artístics amb un convidatdiferent cada mes. Convidats: Joaquim AubertPuigarnau ‘Kim’ (gener); Roberta Bosco, periodista(febrer); Jordi Bonet, arquitecte i director de lesobres del Temple Expiatori de la Sagrada Família, iJoan Bassegoda, arquitecte i president d’Amics deGaudí (març); Etsuro Sotoo, escultor japonés (maig);Hiroshi Tsunoda, dis-senyador japonès (juny); SantiCasas, il·lustrador i coordinador de IKARI STUDIO(octubre); Lluís Utrilla Robert, president del CercleArtístic de Sant Lluc (novembre); Isaki Lacuesta,director de Los pasos dobles, Concha de Oro delFestival de Sant Sebastiá <strong>2011</strong> (desembre).TertúliaBorrallerasBernat Castanyi Eduard MorenoSetmanal.Cada dijous.Convidats: Gerard Martí Alonso, professor dedret constitucional de la UB; Pelai Pagès, titulard’Història de la UB (gener); Morteza Saffari,ambaixador de la R. I. d’Iran; Carlos JiménezVillarejo, exfiscal anticorrupció; (febrer); AnnaMiñarro, psicòloga; Antoni Ros-Marbà, directord’orquestra; Josep Ignasi Oms i Llohis, pediatra(març); Carles Pol Torrella; E. Khermas, professorairaquiana exiliada (abril); Andreu Martín, novel·lista;Pablo Ignacio de Dalmases, periodista (maig);Josep Cruanyes Tor, advocat i historiador; JoanFrancesc Pont Clemente (juny); José Luis Gordillo,titular de Filosofia del Dret de la UB; AntòniaPallach, professora de la Universitat de Toulouse(setembre); Francesc Cabana, economista,historiador i president de l’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>;Quim Boix, enginyer i membre del Consell de laFederació Sindical Mundial (octubre); Martí Boadai Juncà, doctor en Ciències Ambientals, professorinvestigador de la UAB; Eduard Alonso, metge iexalcalde de Sant Joan Despí (novembre); DídacS. Costa, membre del moviment 15-M i sociòleg;Joan Ridao, exportaveu d’Esquerra Republicanade Catalunya al Congrés dels Diputats de Madrid(desembre).115


Tertúlia Búsula Fèlix Pujol Bimensual. Tertúlia al voltant de temes de màxima actualitat.Tertúlia deDebatIrene BoadaMensual.Tertúlia ElsCríticsManuel PérezDelgadoMensual.Tertúlia al voltant de temes d’actualitat i literaris.ANNEXOSTertúliad’EconomiaJosep MariaCarreras (secciód’Història)Mensual.Cada segondilluns demes.Tertúlia al voltant de temes econòmics amb unconvidat diferent cada mes. Convidats: Joan CalsGüell, catedràtic d’Economia de la UAB (gener);Ferran Ferrer Viana, comissari de Barcelona al’Exposició Universal de Xangai 2010 (febrer); AlbertBatlle i Bastardas, secretari de Serveis Penitenciaris,Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departamentde Justícia de la Generalitat de Catalunya (març);Carles Sumarroca Claverol, enginyer i vicepresidentde COMSA EMTE (abril); Narcís de Carreras,economista i director de Desenvolupament aLlatinoamèrica de Gas Natural (maig); Arseni Gibert,president de l’Autoritat Catalana de la Competència(juny); Antoni Ripollès, gerent del Cadastre aCatalunya (juliol); Anna Cabré, professora de laUniversitat Autònoma de Barcelona (setembre);Ferran Sicart, economista i exdirector general dePolítica Financera i Assegurances de la Generalitatde Catalunya (octubre); Aurèlia Mañé, professorade política econòmica de la UB (novembre); Pilarde Torres, vicepresidenta segona de l’<strong>Ateneu</strong><strong>Barcelonès</strong> (desembre).Tertúlia Fènix<strong>Ateneu</strong>Rafa Villaró Mensual. Espai de reflexió i proposició sobre el modeld’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>.Tertúlia Gaudí Eliseu Oriol Bimensual Tertúlia al voltant de l’obra de Gaudí amb unconvidat diferent cada vegada. Convidats: LuisGueilburt, director acadèmic del Taller Gaudí (UPC)(febrer); M. Jesús Alonso Gavela, escriptora iespecialista en Gaudí (abril); Josep Maria Tarragona,escriptor i biògraf de Gaudí (maig); Benet MecaAcosta, director del Taller Gaudí (UPC) (juliol); DavidArgulló, arquitecte, i Daniel Barbé-Ferrer, geòleg(octubre).Tertúlia TR3SC Club TR3SC Mensual. Organitzada pel Club TR3SC, amb el qual hi ha unacord d’intercanvi de serveis. En cada sessió, unescriptor parla sobre la seva obra. Els convidats hanestat: Agnès Rotger i Nàdia Ghulam (gener); BlancaBusquets (febrer); Isabel-Clara Simó (març); JordiCabré (abril); Mercè Ibarz (maig); Najat el Hachmi(juny); Ferran Torrent (octubre); Andreu Martín(novembre); David Monteagudo (desembre).116


1234567891011AAnnex 10Actes singulars <strong>2011</strong>DATA ACTE ASSISTENTS10/02/11 Concert amb motiu de la presentació de l’Associació Joan Manén 23913/02/11 Concert Recordant Maria Massià 16528/02/11 Celebració del Dia d’Andalusia (secció d’Història) 20001/03/11 “L’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>. Les noves reformes arquitectòniques”, acàrrec de Mateu Barba14/04/11 Commemoració del 80è aniversari de la proclamació de la SegonaRepública317223/04/11 Diada de Sant Jordi 2.55905/05/11 “La cultura com a motor social i econòmic a la ciutat”. Eleccions al’Ajuntament de Barcelona65Maig Setmana Barcelona Poesia <strong>2011</strong> 56111/05/11 “Pluja en el jardí de l’<strong>Ateneu</strong>”. Inauguració d’una placa amb unpoema del Bartomeu Rosselló-Pòrcel8017/05/11 Acte inaugural del BCN Sport Film Festival <strong>2011</strong> 7504/06/11 Barcelona Ciutat-Concert. Gospel Messengers / Taller de Músics 28019/06/11 Apunts al natural al jardí romàntic 16022/06/11 Revetlla Literària. Acte de proclamació del XL Premi Crexells 40023/06/11 L’Ou com Balla 35012/09/11 Diada Nacional de Catalunya. “Catalunya i el País Valencià, laresistència d’un poble”, a càrrec de Carme Pérez Aparicio22/09/11 Conferència inaugural. “L’<strong>Ateneu</strong> <strong>Barcelonès</strong>, cultura i catalanitat”,a càrrec de Francesc Cabana23/09/11 Festival Àsia. Ramayana: Teatre d’Ombres Wayang Kulit, ambNahuel Bon i l’Orquestra gamelan Charaka Laras9714024024/09/11 Festival Àsia. Concert d’Indradeep Gosh i Arup Sen 24020/10/11 Inauguració del curs acadèmic <strong>2011</strong>-2012 de l’Escola d’Escriptura 23023/10/11 48h Open House Bcn 49017/11/11 Acte de cloenda del cicle Joan Maragall 41028/12/11 Acte extraordinari de Nadal. Bestiari, de Pere Quart, perL’Estenedor Teatre de Titelles106117

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!