13.04.2017 Views

proyecto 25 86

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>25</strong>-a Jarkolekto * Decembro 2009 * N-ro <strong>86</strong><br />

ISSN 1576 - 0618<br />

HUERCAL OVERA<br />

maŭra historio ĉe la andaluza oriento


Gazeto Andaluzia<br />

Fundada por D. José Garzón Ruíz, en San Fernando (Cádiz) en 1910.<br />

Órgano oficial de la Asociación Andaluza de Esperanto.<br />

EDITA: Asociación Andaluza de Esperanto<br />

REDACCIÓN: C/ Anfora 6 5-D 29013 Málaga (Hispanio)<br />

DEPÓSITO LEGAL: MA-1136/<strong>86</strong>. ISSN: 1576-0618.<br />

IMPRIME: Litopress SL Córdoba<br />

DIRECTOR: Ángel ARQUILLOS LÓPEZ<br />

REDACTOR: José María RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ<br />

(esperanto14@ono.com)<br />

Kunlaboris ĉi-numere: Purificación JIMÉNEZ, Juan ARJONA LEYVA<br />

ENHAVO<br />

Esperanto en Andaluzio .............................................. 3<br />

15-a Andaluza Kongreso de Esperanto ...................... 5<br />

Lingva Angulo ............................................................. 8<br />

Historio pri unu el la heroinoj de la bahaa kredo:<br />

Martha Root ............................................................... 11<br />

Seneko ....................................................................... 13<br />

La Kastelo Greziljono ................................................ 17<br />

Novelo: La Miraklo de la vino ……………..……….......19<br />

Paĝoj pri nia Historio:<br />

Notoj pri Esperanto kaj Andaluzio ............................. 22<br />

Turismi en HUERCAL OVERA .................................. 26<br />

Andaluza Kuirarto ...................................................... 29<br />

Misteroj kaj Legendoj de Andaluzio .......................... 31<br />

Libro-Servo de AEU .................................................. 32<br />

Internaciaj Esperanto-Asocioj<br />

Universala Medicina Esperanto-Asocio ................... 33<br />

Nekrologo .................................................................. 34<br />

Flamenko ................................................................... 35<br />

Noto: pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.<br />

La redaktoro rajtas rifuzi nepetitajn artikolojn.


Andaluzia Esperanto-Unuiĝo<br />

Asociación Andaluza de Esperanto<br />

<br />

Andaluzia Esperanto-Unuiĝo estas la asocio kiu strebas al la disvastigo de<br />

la internacia lingvo Esperanto en Andaluzio.<br />

Ĝi fondiĝis en la jaro 1984a danke al la iniciato de geesperantistoj de la<br />

provincoj Malago, Sevilo kaj Kordovo. Hodiaŭ apartenas kaj kunlaboras kun<br />

A.E.U. geesperantistoj de la tuta Andaluzio kaj eĉ ekster ĝi.<br />

Estraro<br />

Prezidanto : Angel Arquillos López<br />

Sekretario: Julio Herrero Segura<br />

Kasistino: María Dolores Torres Mateo<br />

Voĉdonanto pri Propagando: José María Rodríguez Hernández<br />

Adreso: C/ Ánfora 6 5-D 29013 Málaga<br />

E-Adresoj:<br />

angelarquillos@gmail.com<br />

esperanto14@ono.com<br />

Blogo: www.andaluciaesperanto.blogspot.com<br />

Aliaj interesaj adresoj de la Esperanto-Movado<br />

* Universala Esperanto-Asocio<br />

Nieuwe Binnenweg 176 NL-3015 BJ Rotterdam (Nederlando)<br />

uea@inter.nl.net<br />

* Hispana Esperanto-Federacio<br />

C/ Rodríguez San Pedro 13-3-7 28015 MADRID (Hispanio)<br />

admin@esperanto-es.net


La Espero<br />

En la mondon venis nova sento,<br />

tra la mondo iras forta voko;<br />

per flugiloj de facila vento<br />

nun de loko flugu ĝi al loko.<br />

Ne al glavo sangon soifanta<br />

ĝi la homan tiras familion:<br />

al la mond' eterne militanta<br />

ĝi promesas sanktan harmonion.<br />

Sub la sankta signo de l' espero<br />

kolektiĝas pacaj batalantoj,<br />

kaj rapide kreskas la afero<br />

per laboro de la esperantoj.<br />

Forte staras muroj de miljaroj<br />

inter la popoloj dividitaj;<br />

sed dissaltos la obstinaj baroj,<br />

per la sankta amo disbatitaj.<br />

ĉi tiel festis Google, la pasintan 15an de<br />

decembro, la 150-an datrevenon de la<br />

naskiĝo de L.L.Zamenhof, la aŭtoro de<br />

esperanto.<br />

Sur neŭtrala lingva fundamento,<br />

komprenante unu la alian,<br />

la popoloj faros en konsento<br />

unu grandan rondon familian.<br />

Nia diligenta kolegaro<br />

en laboro paca ne laciĝos,<br />

ĝis la bela sonĝo de l' homaro<br />

por eterna ben' efektiviĝos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!