13.04.2017 Views

proyecto 25 86

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

25-a Jarkolekto * Decembro 2009 * N-ro 86

ISSN 1576 - 0618

HUERCAL OVERA

maŭra historio ĉe la andaluza oriento


Gazeto Andaluzia

Fundada por D. José Garzón Ruíz, en San Fernando (Cádiz) en 1910.

Órgano oficial de la Asociación Andaluza de Esperanto.

EDITA: Asociación Andaluza de Esperanto

REDACCIÓN: C/ Anfora 6 5-D 29013 Málaga (Hispanio)

DEPÓSITO LEGAL: MA-1136/86. ISSN: 1576-0618.

IMPRIME: Litopress SL Córdoba

DIRECTOR: Ángel ARQUILLOS LÓPEZ

REDACTOR: José María RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

(esperanto14@ono.com)

Kunlaboris ĉi-numere: Purificación JIMÉNEZ, Juan ARJONA LEYVA

ENHAVO

Esperanto en Andaluzio .............................................. 3

15-a Andaluza Kongreso de Esperanto ...................... 5

Lingva Angulo ............................................................. 8

Historio pri unu el la heroinoj de la bahaa kredo:

Martha Root ............................................................... 11

Seneko ....................................................................... 13

La Kastelo Greziljono ................................................ 17

Novelo: La Miraklo de la vino ……………..……….......19

Paĝoj pri nia Historio:

Notoj pri Esperanto kaj Andaluzio ............................. 22

Turismi en HUERCAL OVERA .................................. 26

Andaluza Kuirarto ...................................................... 29

Misteroj kaj Legendoj de Andaluzio .......................... 31

Libro-Servo de AEU .................................................. 32

Internaciaj Esperanto-Asocioj

Universala Medicina Esperanto-Asocio ................... 33

Nekrologo .................................................................. 34

Flamenko ................................................................... 35

Noto: pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.

La redaktoro rajtas rifuzi nepetitajn artikolojn.


Andaluzia Esperanto-Unuiĝo

Asociación Andaluza de Esperanto


Andaluzia Esperanto-Unuiĝo estas la asocio kiu strebas al la disvastigo de

la internacia lingvo Esperanto en Andaluzio.

Ĝi fondiĝis en la jaro 1984a danke al la iniciato de geesperantistoj de la

provincoj Malago, Sevilo kaj Kordovo. Hodiaŭ apartenas kaj kunlaboras kun

A.E.U. geesperantistoj de la tuta Andaluzio kaj eĉ ekster ĝi.

Estraro

Prezidanto : Angel Arquillos López

Sekretario: Julio Herrero Segura

Kasistino: María Dolores Torres Mateo

Voĉdonanto pri Propagando: José María Rodríguez Hernández

Adreso: C/ Ánfora 6 5-D 29013 Málaga

E-Adresoj:

angelarquillos@gmail.com

esperanto14@ono.com

Blogo: www.andaluciaesperanto.blogspot.com

Aliaj interesaj adresoj de la Esperanto-Movado

* Universala Esperanto-Asocio

Nieuwe Binnenweg 176 NL-3015 BJ Rotterdam (Nederlando)

uea@inter.nl.net

* Hispana Esperanto-Federacio

C/ Rodríguez San Pedro 13-3-7 28015 MADRID (Hispanio)

admin@esperanto-es.net


La Espero

En la mondon venis nova sento,

tra la mondo iras forta voko;

per flugiloj de facila vento

nun de loko flugu ĝi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta

ĝi la homan tiras familion:

al la mond' eterne militanta

ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l' espero

kolektiĝas pacaj batalantoj,

kaj rapide kreskas la afero

per laboro de la esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj

inter la popoloj dividitaj;

sed dissaltos la obstinaj baroj,

per la sankta amo disbatitaj.

ĉi tiel festis Google, la pasintan 15an de

decembro, la 150-an datrevenon de la

naskiĝo de L.L.Zamenhof, la aŭtoro de

esperanto.

Sur neŭtrala lingva fundamento,

komprenante unu la alian,

la popoloj faros en konsento

unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro

en laboro paca ne laciĝos,

ĝis la bela sonĝo de l' homaro

por eterna ben' efektiviĝos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!