22.05.2020 Views

Prueba desde HOY 2020-05-22

Prueba desde HOY 2020-05-22

Prueba desde HOY 2020-05-22

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ñ º <br />

||


——<br />

<br />

í


é<br />

<br />

ñ º <br />

||<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

_ <br />

ó<br />

ó á <br />

<br />

<br />

á <br />

_ó <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

á é Á <br />

<br />

<br />

<br />

_ <br />

<br />

á <br />

<br />

Ú<br />

<br />

á í á <br />

<br />

<br />

á <br />

ó<br />

<br />

<br />

_ ó <br />

<br />

á


——<br />

<br />

í <br />

<br />

TIRADA DE ESTA EDICION<br />

<br />

<br />

EJEMPLARES<br />

Circulación auditada y<br />

certificada por<br />

<br />

<br />

<br />

íá<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

á <br />

<br />

ó<br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

ñ <br />

<br />

íó<br />

ó <br />

<br />

ñ ó ó<br />

á ó ó <br />

é<br />

á <br />

á á <br />

<br />

í<br />

í <br />

<br />

í í <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

á ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í <br />

á<br />

<br />

í <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

é <br />

<br />

ó <br />

í<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

é ó <br />

ó ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó í <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

ñ<br />

<br />

<br />

Ó<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

í í<br />

í<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

á <br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

ó ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

í <br />

ó <br />

á“<br />

” ï <br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

é í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ú ó <br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó ó <br />

á ü<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á í <br />

í <br />

é <br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á ó<br />

<br />

<br />

<br />

Ó<br />

Í<br />

<br />

ó á <br />

<br />

“ á í <br />

é<br />

é<br />

” <br />

<br />

á<br />

í á<br />

á <br />

óé<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

ñ <br />

<br />

ó<br />

á<br />

é é <br />

ó í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

ó <br />

í


í <br />

——


——<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á í<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

í ó <br />

ó <br />

í <br />

á <br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

ú á<br />

á í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í ó <br />

<br />

“ <br />

í á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

” ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

á á í<br />

<br />

í ó <br />

é <br />

<br />

ú <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

—— <br />

<br />

<br />

<br />

—— <br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

—— ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

ó ó<br />

á <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

í <br />

áá<br />

ó <br />

ú<br />

á é <br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

ó á <br />

í <br />

é <br />

ó <br />

á <br />

í<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

í <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

á<br />

ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

á<br />

— <br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ó á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á ó <br />

<br />

<br />

ó á<br />

<br />

í ó<br />

í á <br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

----


í <br />

——<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

”<br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

á<br />

ó <br />

<br />

<br />

óó<br />

<br />

<br />

ó<br />

“ í <br />

ó <br />

<br />

” <br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó á<br />

<br />

<br />

ó í <br />

<br />

“ ó<br />

<br />

“ <br />

í”<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

í<br />

é <br />

ó <br />

<br />

í<br />

“ <br />

<br />

é <br />

í <br />

<br />

”<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

á <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

ó ó <br />

” <br />

<br />

<br />

í í <br />

” ó<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

í<br />

<br />

á <br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

íí<br />

á <br />

<br />

í<br />

ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

í<br />

“ ó á<br />

í<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

í” <br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

“ <br />

ó<br />

<br />

”<br />

ó <br />

ó í <br />

ó <br />

ó <br />

í ú<br />

“ <br />

<br />

í <br />

<br />

”<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ñ <br />

í <br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

ó <br />

í é <br />

<br />

<br />

í <br />

ó <br />

í <br />

á <br />

ó <br />

á í <br />

----


——<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

ó í <br />

á <br />

Í<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó<br />

<br />

í<br />

“á<br />

<br />

¡ ” <br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

ó í <br />

<br />

í <br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

í <br />

ú<br />

<br />

<br />

á ó <br />

ú <br />

í<br />

é ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

ó ó ñ<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

é í <br />

<br />

<br />

í <br />

á <br />

é ó <br />

<br />

á í <br />

<br />

á <br />

í<br />

<br />

ó <br />

<br />

“ <br />

” “ <br />

” <br />

<br />

<br />

ó<br />

ñ <br />

ñ <br />

á <br />

<br />

í<br />

----<br />

ú <br />

<br />

<br />

í <br />

é<br />

”<br />

“ <br />

ó<br />

í<br />

í <br />

í<br />

<br />

í <br />

í<br />

”ó<br />

ó <br />

ú<br />

ó<br />

ó <br />

<br />

ó<br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

ñ <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é ó<br />

í<br />

ó<br />

ó é<br />

<br />

ó <br />

á <br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é” ----<br />

<br />

ñ<br />

á<br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

ñ <br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á á<br />

<br />

<br />

á í <br />

á <br />

----<br />

á ó <br />

<br />

á <br />

<br />

Ó<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

ñ á ó <br />

ó á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

“ <br />

<br />

<br />

” ó <br />

ñ á<br />

ó<br />

ó<br />

ñ ñ<br />

á ó <br />

<br />

<br />

<br />

á “ <br />

í <br />

<br />

<br />

”<br />

á <br />

<br />

<br />

Ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

í <br />

ó á<br />

ó<br />

á <br />

<br />

ó <br />

í<br />

í <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

á <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

áí<br />

<br />

ó <br />

“ <br />

ú <br />

<br />

ó <br />

á” ----<br />

ó <br />

í ú <br />

<br />

ú<br />

<br />

ú<br />

<br />

ú <br />

í ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó á <br />

ñ<br />

é <br />

<br />

----


í <br />

——<br />

ó <br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

ñó <br />

<br />

<br />

ó é <br />

<br />

<br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ó ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

“ <br />

ó <br />

ó <br />

”<br />

<br />

ó ó <br />

ó<br />

Ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

á<br />

ó<br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó <br />

<br />

<br />

í <br />

é á<br />

<br />

ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

í <br />

<br />

é <br />

<br />

á <br />

ó <br />

ó <br />

ú <br />

ó <br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

<br />

ñ <br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

ó


í á <br />

Ó<br />

——<br />

í <br />

<br />

ó<br />

í<br />

<br />

<br />

á é <br />

<br />

<br />

é <br />

ó<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

á <br />

á é <br />

<br />

í Á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

í ó <br />

í <br />

í <br />

<br />

í <br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó ú á <br />

<br />

<br />

í é <br />

í<br />

<br />

é<br />

ó í<br />

<br />

á ñ<br />

ú <br />

á í<br />

Á é<br />

<br />

í <br />

ó í<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

á <br />

á<br />

ó í ó <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

í ú <br />

í <br />

<br />

<br />

ú á<br />

<br />

ó ñ <br />

— ó <br />

— <br />

<br />

“” <br />

<br />

<br />

á í <br />

<br />

á <br />

í <br />

í <br />

á <br />

ó <br />

<br />

Ó<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é ú é <br />

<br />

<br />

á<br />

í é <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

á <br />

ó<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

”<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

ú <br />

<br />

ó<br />

á <br />

óí<br />

—í—<br />

éá<br />

“ <br />

ú <br />

”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó á <br />

é <br />

<br />

é <br />

<br />

Í Í<br />

<br />

…<br />

é á <br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

í<br />

“” <br />

“”¿é<br />

í é <br />

á á <br />

ó ó é <br />

…<br />

<br />

ñíí<br />

ñ <br />

¿á ó<br />

á é á <br />

ú<br />

ó¿<br />

<br />

<br />

á<br />

¿ é <br />

ó ó ¡ <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

í ó


——<br />

í <br />

Ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

á á <br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

ó<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

í <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

ó <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

ó <br />

é <br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

ó á <br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó <br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ñó <br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

í <br />

<br />

ñó á <br />

á <br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í é <br />

ó <br />

á <br />

<br />

ó<br />

ú<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

ñ<br />

ó<br />

ó <br />

á <br />

<br />

<br />

—<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

“ á<br />

<br />

<br />

íá<br />

<br />

” ó <br />

é <br />

í<br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

í ----<br />

ó á ó <br />

í<br />

á<br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

í <br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

<br />

á<br />

ó <br />

<br />

“ <br />

á <br />

<br />

” ó<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

ó á <br />

é <br />

<br />

áá<br />

ú <br />

<br />

<br />

“á<br />

á <br />

é <br />

á <br />

<br />

ó <br />

” <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

í ----<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

í <br />

ñ <br />

ó ú<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó<br />

é <br />

ó ó í <br />

í ----


í <br />

——<br />

<br />

<br />

<br />

í í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

óá<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

í <br />

ó<br />

ú <br />

í <br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

—— <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

—— <br />

<br />

<br />

é <br />

ú <br />

ú <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

á <br />

á <br />

ó ----<br />

Tu negocio<br />

SE LEVANTARÁ<br />

EL DÍA estará ahí<br />

para apoyarte.<br />

Periodismo útil<br />

eldia.com.do<br />

@eldia_do<br />

Periódico El Día<br />

Cada día mejor


——<br />

í <br />

Á<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ú<br />

<br />

ú á<br />

<br />

<br />

ó ó ó <br />

“é <br />

” é<br />

<br />

Í<br />

á<br />

á<br />

ú <br />

á<br />

é<br />

<br />

á á <br />

á <br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

ñ <br />

<br />

é <br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú” ó<br />

<br />

<br />

í ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

ó<br />

á <br />

<br />

ñ <br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

ú<br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

”<br />

‘ ’<br />

ñí <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

—<br />

á <br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

“<br />

<br />

<br />

<br />

”<br />

“¿é<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

”<br />

<br />

í é <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

é <br />

í<br />

<br />

<br />

“ <br />

ó <br />

ñ <br />

<br />

<br />

” ----<br />

<br />

<br />

ú <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ú <br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í ó<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

----<br />

<br />

”<br />

“ ó<br />

<br />

ú ó<br />

ó<br />

<br />

”<br />

“ <br />

<br />

<br />

í ”<br />

<br />

Á<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

“”<br />

ú<br />

<br />

á<br />

ú <br />

ó ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

á <br />

ú <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“ ”<br />

<br />

<br />

ó “ ” <br />

<br />

ó <br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

----<br />

<br />

í <br />

<br />

í <br />

í<br />

ó í<br />

<br />

ñ <br />

ó <br />

í <br />

<br />

“í <br />

<br />

'<br />

á <br />

<br />

” ----


í <br />

——<br />

<br />

í <br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

ó ñ <br />

“ á ”<br />

É<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

ó<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ú <br />

<br />

á <br />

ñ<br />

ó <br />

ó<br />

í<br />

<br />

“ <br />

á<br />

” ó <br />

ñ <br />

<br />

“ <br />

é <br />

ó<br />

<br />

<br />

é <br />

ó <br />

<br />

” ó é <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á ñ<br />

<br />

<br />

í <br />

í <br />

á <br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

”<br />

<br />

<br />

<br />

ó ñ<br />

<br />

ó “ <br />

á <br />

<br />

ñ á <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

”<br />

<br />

<br />

‘<br />

’ <br />

ó “<br />

á <br />

á<br />

— <br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ”<br />

í<br />

á <br />

“ <br />

é ó<br />

<br />

ó <br />

ó<br />

á <br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

ñ “ <br />

á ” <br />

<br />

ó<br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

í <br />

” ó<br />

á<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

ó<br />

“é<br />

<br />

é <br />

” “é<br />

ó <br />

”<br />

<br />

ó <br />

ó<br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

óá<br />

<br />

<br />

ó <br />

í<br />

----


——<br />

<br />

í <br />

! REPARACIONES CH A DOMICILIO<br />

CHEQUEO GRATIS AIRE<br />

ACONDICIONADO, NEVERA, ESTUFA,<br />

LAVADORA, SECADORA, LE PRESTA-<br />

MOS NEVERA Y ESTUFA MIENTRAS<br />

REPARAMOS LA SUYA, PINTURA<br />

100% GARANTIZADA. 829-254-1175<br />

/809-698-4730 SR. LUIS<br />

! DETECTIVES PRIVADO MONTANA 30%<br />

DESC., SERVICIOS DE INFIDELIDADES,<br />

EMPRESARIALES, VIGILANCIA A<br />

PERSONAS, MONITOREO VEHICULAR,<br />

VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS.<br />

809-882-1268/1-809-407-1268<br />

Cuesta hermosa II, 1,200Mts solar,<br />

600Mts†const. 6Hab. 7.5B. 5 salas,<br />

estar, 2 terraza, mirador, pisc. bello<br />

jardin, marq. 4veh. US$450,000.<br />

809-692-7099/ 809-756-3112.<br />

APROBACION INMEDIATA!<br />

Prestamos con Casas, Apartamentos<br />

y Vehículos aún estén incautados.<br />

Saldamos deudas viejas. Bajo interés<br />

y rapidez. No importa Cicla. Tel.<br />

(809) <strong>22</strong>7-4110.<br />

<br />

<br />

<br />

é<br />

ALQUILO APTO. VILLA MELLA, STO DGO<br />

NORTE, A 300 MTRS. DEL METRO, C/<br />

CONSTELACION, No.1, SOL DE LUZ, 2<br />

HABS. SALA COMEDOR, LAVADERO 1<br />

BAÑO, BALCONES, 1 PARQ, AGUA<br />

PERMANENTE. TEL. 809-568-6064/<br />

809- 797- 8366<br />

Apto,209Mts, 6to y 2do piso, 3hab.,<br />

2.5b., 2 salas, estar, balcón, lobby,<br />

asc. 2Parq. US$850; Otro Ev. Morales<br />

8vo piso, 3hab.,3.5b., 2salas, estar<br />

familiar US$850. 809-692-7099/<br />

809-756-3112.†<br />

Se alquila apto. Estudio en el<br />

Quisqueya, sala, hab. y baño<br />

separados, agua, basura $10,500<br />

pesos, Inf. 809 330-0379/809<br />

953-3195<br />

GUZMAN Y ASOC. VENDE: GAZCUE<br />

$5.3; VILLA MELLA $875MIL; CASA V.<br />

BELLA $2.6; ALMA ROSA $4.2; CASA<br />

V. CARMEN $1.8 Y $3.1; INVIVIENDA<br />

$2.4 Y APTO $1.2; CASA GAZCUE<br />

$12.5; EL MILLON†Y LAS PRADERAS<br />

$15.2;OZAMA $4.2; FINCAS† GUERRA<br />

540 TAREAS GANADERA, CONSTAN-<br />

ZA 50 TAREAS,†MONTE PLATA<br />

10,000 TAREAS, LOS LLANOS 7,000<br />

TAREAS;†SOLARES GAZCUE Y ALMI-<br />

RANTE 1,000 MTS, REP. COLOMBIA<br />

15,000MTS.†809476-7716/ CEL:<br />

809-696-7729/ 809-<strong>22</strong>1-4959.<br />

Piantini, 5to, 159Mts., 2hab., 2.5b.,<br />

gym, a/soc. lobby, 2pq tech. plta full.<br />

US$ 175,000. ó alq. US$ 1,100.<br />

809-692-7099/ 809-756-3112.<br />

EN TU CASA, INGLES, MATEMATICA,<br />

ESPAÑOL, QUIMICA, FRANCES,<br />

NOTARIO, CEL. O WHATSAPP<br />

829-701-1492<br />

ALQUILO 4 APARTA ESTUDIOS, DE 1 Y<br />

2 HAB. BAÑO, COC, PATIO, GALERIA,<br />

CAM SEGURIDAD, INF. 809-967-2176,<br />

W.1-407-259-6750.<br />

VENDO DATSUN 78, 4 PUERTAS, A/C,<br />

MANUAL Y MECANICO,<br />

INF.809-967-2176, W.1-407-259-6750.<br />

AGENCIA DE EMPLEO<br />

HERMANAS GARCIA SOLICITA Y<br />

OFRECE PERSONAL DOMESTICO:<br />

Niñeras, Cocineras, Choferes,<br />

Secretaria, Mensajero, Camarera,<br />

Bartender. Inf.Tel.809-333-9299/<br />

Tel.809-794-8445/Cel.849-867-2007<br />

serviciosgeneralesh.garcia<br />

@gmail.com<br />

AAAAAGENCIA EMPLEOS JJ TIENE Y<br />

SOLICITA DOMESTICAS COCINERAS,<br />

NIÑERAS, LIMPIEZA, CONSERGE,<br />

PLANCHADORAS CEL:809-714-3002<br />

TEL:809-540-5207/809-567-0285<br />

Agencia de Empleo Jimenes ofrece y<br />

solicita servicio de Domestica y en<br />

General cocinera básica , cacinera<br />

gourmet , niñera ,cuidado de personas<br />

mayores , conserje ,empleo para fines<br />

de semana empleado por 2 y 3 dias†a<br />

la semana†con dormina y sin<br />

dormida† lavado y plachado depurado<br />

100% whatapp 829-604-1658.†<br />

Chofer: mujer o hombre con<br />

experiencia, referencia y papel de<br />

buena conducta Tel.809-701-6726<br />

/723-5014/723-4639<br />

EMPLEO: JARDINERO, empresa de limpieza<br />

solicita, JARDINERO de todos<br />

los sectores de Santo Domingo. Interesados<br />

favor ir con copia de cédula a<br />

la C/Rafael Abreu No.1, Los Prados o<br />

llamar al 809-540-3060, Entrevista de<br />

inmediato<br />

Empres de servicio de limpieza solicita<br />

OPERARIO (A) de limpieza, de los<br />

sectores de Santo Domingo. Interesados<br />

ir con copia de cédula a la C<br />

/Rafael Abreu No.1, Los Prados o<br />

llamar al 809-540-3060 ext.112.<br />

SE SOLICITA CHOFER PARA CASA<br />

FAMILIA CON EXPERIENCIA, PREFERI-<br />

BLE EX-MILITAR CON ARMA DE<br />

FUEGO. (849)763-9516 SR. ROA<br />

SE SOLICITA JOVEN 18 A 25 AÑOS<br />

PARA TRABAJAR CASA DE FAMILIA<br />

COMO JARDINERO, PREFERIBLE DEL<br />

CAMPO. 849-763-9516 Sr. Roa<br />

SE SOLICITA SEÑORITA FINA Y DELGA-<br />

DA PARA TRABAJO DE ESTETICA A<br />

DOMICILIO, CON O SIN EXPERIENCIA.<br />

INF: 809-876-7027, SOLO WHATSAPP<br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

“<br />

” <br />

<br />

é <br />

<br />

á<br />

ú á á <br />

<br />

ñí <br />

<br />

é <br />

á ñ<br />

<br />

<br />

“ <br />

”<br />

<br />

<br />

ú á <br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

í ú <br />

áú<br />

ú<br />

ú <br />

ú <br />

<br />

“ <br />

ú<br />

ú <br />

é<br />

ú ”


í <br />

——<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó í <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ----<br />

”“ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

á “<br />

ú <br />

” <br />

<br />

<br />

ó ó <br />

<br />

í<br />

<br />

”<br />

“ <br />

<br />

<br />

ú<br />

” ó <br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

<br />

ú ó<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

í é í<br />

ó <br />

ó<br />

“ ñ <br />

<br />

— <br />

” <br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

” <br />

“ <br />

” <br />

<br />

<br />

ó<br />

é <br />

<br />

“ ó <br />

ó<br />

ó <br />

ú ” <br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ñ<br />

í<br />

<br />

<br />

é á <br />

<br />

í <br />

á <br />

ú <br />

“ ú <br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

” ñ ----<br />

<br />

ó <br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

í <br />

é <br />

á <br />

ó ----


——<br />

<br />

í

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!