05.11.2020 Views

Cobertes i tancaments

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COBERTES I TANCAMENTS

Erika Guzman, Kaylord Xavier, Mahnoor Riaz


Les cobertes

Les cobertes separen horitzontalment

l’edifici del l’exterior. La seva funció és

protegir els habitatges de la pluja i la neu

i evitar que hi penetri la humitat. Les

cobertes poden ser inclinades, com les

teulades o horitzontals, com els terrats i

les terrasses.

Fotos de teulades

ESP: Cubiertas

ALM: Abdeckungen

ENG: Covers


Les cobertes

ESP: Sistemas de impermeabilización

ALM: Abdichtungssystem

ENG: Waterproofing system

SISTEMES D’IMPERMEABILITZACIÓ

És qualsevol material que impedeix

passar l’aigua actuant com una

paraigua sobre la superfície. N’hi han

un munt de diferents sistemes

d'impermeabilització, cadascú te una

duració diferent

Persona col·locant tela asfàltica


Les cobertes

SISTEMES D’IMPERMEABILITZACIÓ

- Tela asfàltica

És utilitzada bàsicament als sostres i

teulades, en el nostre cas, al nostre

habitatge. Amb un objectiu de que res del

superior es mulli. Dura 10 anys.

Tela asfàltica i un home posant-la.

ESP: Tela asfáltica

ALM: Asphalt Leinwand

ENG: Asphalt canvas


Les cobertes

SISTEMES D’IMPERMEABILITZACIÓ

- Impermeabilitzants acrílics

Són líquids antigoteres similars a

una pintura i normalment es

posen en terrasses.

Foto d’un pot d’acrílic,

el procés i com queda

al final

ESP: Impermeabilizantes

acrílicos

ALM: Acrylabdichtung

ENG: Acrylic waterproofing


Les cobertes

ESP: impermeabilizantes

cementosos

ALM: Zementabdichtung

ENG: Cement

waterproofing

SISTEMES D’IMPERMEABILITZACIÓ

- Impermeabilitzants cimentosos

Els impermeabilitzants cimentosos

són molt pero que molt resistents a

les climes freds, tenen una durada

increible i eviten l’aparició del

salitre (o nitre, és un agent

oxidant).


Les cobertes

SISTEMES D’IMPERMEABILITZACIÓ

- Membranes líquides

Les membranes líquides seguint

el procediment, apliquen primer

la capa d’imprimació i altres

polímers, també son molt

flexibles i tenen una bona

durada.

Membrana líquida i home posant-la

ESP: Membranas líquidas

ALM: Flüssige Membranen

ENG: Liquid membranes


Les cobertes

TEULADES

Les teulades són els elements

constructius que protegeixen els

edificis a la part superior i

normalment eren inclinades.

Fotografies de teulades

ESP: Tejados

ALM: Dächer

ENG: Roofs


Les cobertes

TEULADES

- Canaló

Canal que es col·loca a les teulades amb

l'objectiu de recollir les aigües pluvials que

cauen sobre la teulada i conduir-les cap al

carrer.

Imatge d’aigua caient als canalons

ESP: Canalón

ALM: Rinne

ENG: Gutter


Les cobertes

TEULADES

- Bonera o bunera

Forat per on es buida l'aigua

d'un safareig, d'una pica, etc.

Imatge de bonera i com es connecta una

ESP: Sumidero

ALM: Bonera

ENG: Bonera


Les cobertes

TEULADES

- Morrió o morralló

Peça en forma de engraellat que es

col·loca al final de les canonades o en

un aparell d'aspiració, i fa de filtre per a

evitar embussaments. Es posa junt

amb la bunera.

Fotos d’un moralló

ESP: Bozal

ALM: Er starb


Les cobertes

TERRASSES

Espai exterior i elevat que sobresurt

de la part superior d'un edifici, al

qual s'arriba des de dins de

l'habitatge i que està limitat per una

barana, normalment horitzontal

Fotos de terrases amb diferent estètica

ESP: Terrazas

ALM: Terrassen

ENG: Terraces


Les cobertes

TERRASSES

- Barana

Tanca de poca alçada feta per

impedir la caiguda de persones cap

avall.

Foto de baranes de diferent tipus

ESP: Barandilla

ENG: Rail


Les cobertes

CONSELLS DE MANTENIMENT

ESP: Consejos de

mantenimiento

ALM: Wartungstipps

ENG: Maintenance tips

Els principals problemes que podem presentar en les cobertes son les

goteres i humitats.

- Hi han coses que es poden fer per evitar aquests problemes, ara es posa

tela asfàltica per evitar filtracions d’aigua per exemple. També es fa una

petita inclinació per que l’aigua baixi amb pendent a uns canalons que

estan per tot el perímetre i vagi per aquest fins arribar al clavegueram.


Dos fotos de goteres en interiors

Dos fotos d’humitat en interiors


Coberta amb tela asfàltica

Teulada inclinada amb canaló


Les cobertes

CONSELLS DE MANTENIMENT

- En cas de terrats i teulades, es

recomana fer una neteja periòdica per

evitar que les bruticies produeixin

acumulacions excessives d'aigua o

inundacions.

Home netejant teulada

- És important reemplaçar les peces

trencades per evitar mal funcionament.

Teules trencades


Tancaments

Són les parets que separen llocs d’uns

altres llocs, ja sigui la separació

d’habitacions o la separació d’edificis.

Per això hi han diferents tipus de

tancaments, per a exterior i interior.

Fotos de tancaments interiors i exteriors

ESP: Cierres

ALM: Verschlüsse

ENG: Closures


Tancaments

Tècnica amb maons

TÈCNIQUES DE CONSTRUCCIÓ

És el fet realitzar les obres d'un edifici o

de monuments, estructures i el

coneixement del món de les runes així

fer i portar a bon terme la realització

d'una obra pública com pot ser una

carretera, un port, etc.

ESP: Tecnicas de construcción

ALM: Bautechniken

ENG: Construccions techniques

Tècnica amb la fusta


Tancaments

TÈCNIQUES AMB LA FUSTA (exterior)

Un dels llocs més comunes per instalar un

habitatge de fusta és enmig de la natura, això és un

dels motius perquè construeixen un habitatge de

fusta. Però també per la resistència (compressió),

l’aïllament tèrmic (baixa densitat, passa menys

fred), transpirabilitat (no reté vapor d’aigua), etc...

Habitatge fet de fusta

ESP: Técnicas con la madera (exterior)

ALM: Techniken mit Holz (außen)

ENG: Techniques with wood (exterior)


Tancaments

TÈCNIQUES AMB MAONS (interior)

Decoració de diversos elements arquitectònics

(sovint són arcs, columnes, particions i

decoracions),

la selecció de la zona de llar de foc, la més

rellevant per a la sala d'estar.

ESP: Técnicas con ladrillos (interior)

ALM: Techniken mit Ziegeln (Innenraum)

ENG: Techniques with bricks (interior)

Interior fet de maons


Tancaments

CLASSIFICACCIÓ

En un habitatge poden haver 2 tipus

de tancaments:

- Interiors: són les parets o

tancaments que es fan servir

dins de l'habitatge, com per

exemple separar una habitació

d’una altre.

ESP: Interior

ALM: Innere

ENG: Interior

Paret de maons amb una paret de pladur


Tancaments

CLASSIFICACCIÓ

En un habitatge poden haver 2 tipus

de tancaments:

- Exteriors: són les parets que

donen de cara a l’exterior de

l’hagitatge, per lo qual

normalment són més gruixudes

que les interiors.

ESP: Exterior

ALM: Draussen

ENG: Exterior

Com està fet una paret exterior


Tancaments

INTERIORS

- Paret mestra o mur de càrrega

Paret principal i més gruixuda que

en un edifici sol suportar els arcs i

les bigues.

ESP: Muro de carga

ALM: Wand laden

ENG: Load wall

Foto de una paret mestra


Tancaments

INTERIORS

- Envà

És una paret prima que serveix

per a separar estances dins

d'un habitatge

ESP: Tabique

ALM: Partition

ENG: Partition

Elements d’un envà


Tancaments

EXTERIORS

- Paret mitgera

Paret menys gruixuda que la paret mestra

que pertany a dues finques veïnes amb un

règim especial d’indivisió que permet a cada

propietari de carregar i d’aprofitar fins a la

meitat del seu gruix.

ESP: Medianería

ALM: Trennwand

ENG: Dividing wall

Paret mitgera d’un habitatge


Tancaments

EXTERIORS

- Façana

És qualsevol parament exterior d'un

edifici; encara que per defecte, quan

es parla de façana, es fa al·lusió a la

davantera o principal, indicant-se més

dades en cas contrari.

ESP: Fachada

ALM: Fassade

ENG: Facade

Façana amb balcó


Tancaments

ESP: Aberturas

ALM: Öffnungen

ENG: Openings

OBERTURES

És qualsevol forat obert en un mur amb la intenció

d'il·luminar un espai, poden ser:

Portes: Part que va des del terra cap a dalt i permet

passar d'un lloc o ambient a un altre.

Foto de portes i finestres

Finestres: Generalment rectangulars, fet per deixar

entrar aire i claror dins un edifici i per poder mirar de

dins a fora o viceversa.


Tancaments

OBERTURES

- Replà

Superfície horitzontal i plana,

més gran que l'esglaó, en què

acaba cada tram d'una escala.

ESP: Rellano

ALM: Landung

ENG: Landing

Aquí tenim una foto de replà que en el mig de l’escala.


Tancaments

OBERTURES

- Esglaó

Pla que ve a certa altura sobre

un altre pla, de manera que fent

una passa es pot pujar d’aquest

a aquell o baixar del primer al segon.

ESP: Peldaño

ALM: Er taumelte

Aquí tenim una foto de l’Esglaó


Tancaments

OBERTURES

- Entornpeu

Post, faixa de fusta o d'un

altre material que cobreix

o forma la part de sota de

la barana d'un balcó o d'una

escala.

ESP: Rodapie

Aquí tenim una foto de l’Entornpeu


Tancaments

OBERTURES

- Estesa

Causa per cobrir una àrea més gran;

fer més llarg o més ample.

ESP: Extendida

ALM: Verlängert

ENG: Extended

Aquí tenim una foto de l'Estesa


Tancaments

OBERTURES

- Volada

Part d'un element arquitectònic

que surt enfora del mur que la

sosté.

ESP: Volada

Aquí tenim una foto de la volada


Tancaments

OBERTURES

- Bastiment o marc (de porta o de finestra)

Marc de fusta (o de ferro, alumini, etc)

collat a l’obra i al qual resten subjectes

amb frontisses els batents d’una obertura.

ESP: Construcción de la puerta o ventana

ALM: Tür- oder Fenstergerüste

ENG: Door or window scaffolding

Aquí tenim una foto de Bastiment o marc també hi ha

parts explicant.


Tancaments

OBERTURES

- Frontissa

Una frontissa o xarnera és

un farratge que possibilita

el gir de portes, finestres o

panells de mobles.

Aquí tenim dues fotos de

la Frontissa o de la xarnera...

ESP: Bisagra

ALM: Scharnier

ENG: Hinge


Tancaments

OBERTURES

- Fulla (porta o finestra)

El tipus més comú de

porta, una fulla és tècnicament

qualsevol porta amb una sola

el panell que omple una porta.

Aquí tenim dues fotos de Fulla (porta o finestra)

ESP: Hoja (puerta o ventana)

ALM: Blatt (Tür oder Fenster)

ENG: Leaf (door or window)


Tancaments

OBERTURES

- Caixa de persiana

Les caixes de persiana amb un punt

feble de les façanes dels edificis. A

l’encaixar la caixa en el mur exterior

de façana estem reduint la seva

secció generant un pont tèrmic.

ESP: Caja de persiana

ALM: Shutterbox

Aquí tenim algunes fotos amb la caixa de persiana plantejada


Tancaments

OBERTURES

- Persiana

Una persiana és un element

mecànic que es col·loca a l'exterior

o interior d'un balcó o finestra per

regular el pas de la llum i el control

de la privacitat.

ESP: Persiana

ALM: Shutter

ENG: Shutter

Aquí tenim una foto de la Persiana


Tancaments

OBERTURES

- Entoldat (“toldo”)

Coberta de lona o de canyes

amb voltes sostinguda per arcs

que tapa un carro.

ESP: toldo

ALM: Markise

ENG: Awning

Entoldat es que està enganxat sobre la finestra per salvar-nos

del sol.


Tancaments

CONSELLS DE MANTENIMENT

Els principals problemes que poden haver a

les façanes és el despreniment d’algun

element.

Si arribés a caure algún, podría caure a algún

vianant i provocar accidents, per això també

s’ha de fer neteges periòdiques de les

façanes, no només per anar millorant

l’aspecte, si no també per prevenir accidents i

detectar problemes..

Façana d’un edifici


Tancaments

CONSELLS DE MANTENIMENT

Pel que fa les parets interiors, lo bàsic de manteniment i reparació seria la

neteja i una repasada de pintura periòdica.

- Per pintar les parets interiors: primer s’ha de treure la pintura vella si està

bufada, després s’ha de tapar possibles forats o esquerdes i tot seguir es

protegeix amb cinta adhesiva tot lo que es pugui pintar sense voler per

estar a prop de la zona que volem pintar. Finalment, després de fer tot

això ja es por procedir a pintar.


Fotos de persones pintant una altre vegada una paret


Tancaments

CONSELLS DE MANTENIMENT

- En lo que consta les portes i finestres, el millor manteniment que podem

donar-hi és una capa d’esmalt (acrílic o sintètic) per mantenir color sobre

fusta i metall.

- Si es prefereix un acabat més natural en fusta, es por utilitzar vernís.

- Les baranes de balcons i finestres al estar exposats a l’exterior també

requereixen manteniment periòdic amb pintures específiques (abans de

pintar-hi, la prèvia eliminació d’òxid).


Foto de fusta amb vernís

Reixes o baranes de metall pintades amb pintura especial

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!