08.07.2021 Views

Catálogo Comerç de Peix Ros

Catàleg / Catálogo de Comerç de Peix Ros

Catàleg / Catálogo de Comerç de Peix Ros

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COMERÇ DE PEIX


2


Índex / Índice

EL GRUP - PRESENTACIÓ - SITUACIÓ GEOGRÀFICA

EL GRUPO - PRESENTACIÓN - SITUACIÓN GEOGRÁFICA P. 04

PRODUCTES FRESCOS / PRODUCTOS FRESCOS P. 06

- Peixos / Pescados

Peix blau / Pescado azul P. 08

Peix blanc / Pescado blanco P. 13

Aqüicultura / Acuicultura P. 24

- Serveis / Servicios P. 27

- Mariscs / Mariscos

Mol·luscs i equinoderms / Moluscos y equinodermos P. 30

Cefalòpodes / Cefalópodos P.34

Crustacis / Crustáceos P.37

- Fumats, conserves i pesca salada / Ahumados, conservas y pesca salada P. 44

- Elaborats / Elaborados P. 51

PRODUCTES CONGELATS / PRODUCTOS CONGELADOS P. 53

- Peixos / Pescados P. 54

- Rodanxes de peix / Rodajas de pescado P. 61

- Filets de peix / Filetes de pescado P. 64

- Mariscs / Mariscos

Mol·luscs i equinoderms / Moluscos y equinodermos P. 70

Cefalòpodes / Cefalópodos P. 73

Crustacis / Crustáceos P. 78

- Verdures / Verduras P. 87

- Precuinats / Precocinados P. 94

3


El Grup

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓN

La història de Grup Ros s’inicia l'any 1930 a Blanes,

arran de l’obertura d’un petit negoci familiar de

comercialització de peix al detall. Anys més tard,

funden l’empresa Pescados Ros, amb la qual amplien

les vendes a l’engròs de tot tipus de peix fresc i

congelat. Als anys noranta es reestructura l’empresa

gràcies a l’encert comercial i a l’empenta familiar. Així

sorgeixen Frigorífics Ros Import/Export (importació

i exportació de peix, principalment del Mediterrani),

Comerç de Peix Ros (elaboració i comercialització

de peix i marisc i congelats) i Transports Ros

(subministrament logístic de l’empresa). Finalment,

l’any 2008, amb la voluntat d’oferir solucions al

consumidor final, neix Freskibo, empresa que

presenta una solució ideal per a menjar peix de

primera qualitat i de la manera més fàcil i còmoda.

A Comerç de Peix Ros el coneixement del peix i la

nostra tradició empresarial donen pas a un servei de

màxima qualitat. Som especialistes en l’assessorament

i distribució al major, a tots els professionals de la

cuina, peixateries i supermercats. Disposem d’una

àmplia gamma de productes del mar, des de peix i

marisc fresc, fins a una gran varietat de congelats,

conserves i fumats. Comercialitzem productes de

tots els orígens, sempre oferint la millor relació de

qualitat/preu per poder satisfer les expectatives

dels nostres clients. El nostre personal especialitzat

realitza les compres amb els més estrictes controls

d’homologació de productes. D’aquesta manera,

servim peix de màxima qualitat i sempre al gust del

client, amb la opció d'elaborar-lo segons convingui

(eviscerat, filetejat, pelat, en rodelles...). Les nostres

instal·lacions són les equivalents a un mercat

central de peix, on s’exposen tots els productes i els

compradors poden veure, valorar i triar, directament

aquells que millor s’adapten a les seves necessitats.

Per finalitzar, comptem amb un magatzem

completament informatitzat, amb capacitat per a

1.820 palets i amb la nostra pròpia flota de camions.

La historia de Grupo Ros se inicia el año 1930 en Blanes, a raíz de la

apertura de un pequeño negocio familiar de comercialización de pescado

al por menor. Años más tarde, fundan la empresa Pescados Ros, con

la que amplían las ventas al por mayor de todo tipo de pescado fresco

y congelado. En los años noventa se reestructura la empresa gracias al

acierto comercial y al empuje familiar. Así surgen Frigoríficos Ros Import/

Export (importación y exportación de pescado, principalmente del

Mediterráneo), Comercio de Pescado Ros (elaboración y comercialización

de pescado, marisco y congelados) y Transportes Ros (suministro

logístico de la empresa). Finalmente, en 2008, con la voluntad de ofrecer

soluciones al consumidor final, nace Freskibo, empresa que presenta una

solución ideal para comer pescado de primera calidad y de la manera más

fácil y cómoda.

En Comercio de Pescado Ros el conocimiento del pescado y nuestra

tradición empresarial dan paso a un servicio de máxima calidad. Somos

especialistas en el asesoramiento y distribución al mayor, a todos los

profesionales de la cocina, pescaderías y supermercados. Disponemos

de una amplia gama de productos del mar, desde pescado y marisco

fresco, hasta una gran variedad de congelados, conservas y ahumados.

Comercializamos productos de todos los orígenes, siempre ofreciendo

la mejor relación de calidad/precio para poder satisfacer las expectativas

de nuestros clientes. Nuestro personal especializado realiza las compras

con los más estrictos controles de homologación de productos. De esta

manera, servimos pescado de máxima calidad y siempre al gusto del cliente

con opción de elaborarlo según convenga (eviscerado, fileteado, pelado, a

rodajas...). Nuestras instalaciones son las equivalentes a un mercado central

de pescado, donde se exponen todos los productos y donde los clientes

pueden ver, valorar y elegir, directamente, aquellos que mejor se adaptan

a sus necesidades. Por último, contamos con un almacén completamente

informatizado, con capacidad para 1.820 palés y con nuestra propia flota

de camiones.

4


SITUACIÓ GEOGRÀFICA

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Andorra

Girona

Lleida

Blanes

Barcelona

Tarragona

Illes Balears

5


Productes frescos

Productos frescos

El peix més fresc seleccionat de les millors llotges.

El pescado más fresco seleccionado de las mejores lonjas.

6


7


Productes frescos · Peixos

Productos frescos · Pescados

Peix blau

Pescado azul


ESPECEJAMENT DE LA TONYINA

DESPIECE DEL ATÚN

2

Clatell / Morrillo

6

Llom / Lomo

1

Galta / Cococha

3

Galet / Galete

6

Llom / Lomo

4

Parpatana / Parpatana

5

Ventresca / Ventresca

6

Llom de tonyina / Lomo de atún

9


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blau / Pescado azul

1. Tonyina vermella / Atún rojo

Thunnus thynnus

2. Bonítol del Mediterrani / Bonito del Mediterráneo

Sarda sarda

3. Bonítol del nord / Atún blanco

Thunnus alalunga

10


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blau / Pescado azul

4. Melva de la costa / Melva de la costa

Auxis rochei

5. Verat / Caballa

Scomber scombrus

6. Sardina de la costa / Sardina de la costa

Sardina pilchardus

7. Seitó de la costa / Boquerón de la costa

Engraulis encrasicolus

8. Biso / Caballa austral

Scomber australascius

9. Sorell / Jurel

Trachurus trachurus

11


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Llistat de peix blau / Listado de pescado azul

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Angules / Angulas / Anguillidae

Bacora / Albacora / Thunnus alalunga

Biso / Caballa austral 8

Bonítol / Bonito 2

3

Caçó / Cazón / Galeorhinus galeus

Bonítol del Mediterrani / Bonito del Mediterráneo

Bonítol del nord / Atún blanco

Bonítol ratllat / Atún listado / Katsuwonus pelamis

Net / Limpio

3kg - 5kg

2kg - 3kg

3kg - 5kg

Melva de la costa / Melva de la costa 4 1kg - 2kg

Peix espasa / Pez espada / Xiphias gladius

Sardina / Sardina 6 Sardina de la costa

Sardina gran / Sardina grande

Seitó / Boquerón 7 Seitó de la costa / Boquerón de la costa

Seitó gran / Boquerón grande

Sorell / Jurel 9

Tonyina / Atún 1 Tonyina vermella / Atún rojo

Tonyina aleta groga / Atún aleta amarilla / Thunnus albacares

Tonyina “patuda” / Atún patudo / Thunnus obesus

Especejament de la tonyina / Despiece del atún:

- Ventresca

- Llom / Lomo

Verat / Caballa 5

* Es pot demanar tot el peix tant per quilos com per peces / Puede pedir todo el pescado tanto por kilos como por piezas.

12


Productes frescos · Peixos

Productos frescos · Pescados

Peix blanc

Pescado blanco


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

10. Lluç / Merluza

Merluccius merluccius

11. Llucet boli / Pescadilla boli

Merluccius spp

12. Galta de lluç / Cococha de merluza

14


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

13. Bacallà / Bacalao

Gadus morhua

14. Bacaladilla / Bacaladilla (Maira)

Micromesistius poutassou

15


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

15. Cua de Rap / Cola de Rape

16. Rap sencer / Rape entero

Lophius spp

17. Llobarro / Lubina

Dicentrarchus labrax

18. Corball / Corvina

Argyrosomus regius

16


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

19. Orada / Dorada

Sparus aurata

20. Déntol / Dentón

Dentex dentex

21. Besuc de la piga / Besugo de la pinta

Pagellus bogaraveo

22. Besuc boga-ravell / Panchito (Besugo blanco)

Pristipomoides spp

23. Pagre / Pargo

Pagrus pagrus

24. Pagell / Breca

Pagellus erythrinus

25. Mabres / Herreras

Lithonathus mormyrus

26. Sarg / Sargo

Diplodus sargus

17


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

27. Turbot / Rodaballo

Scophthalmus maximus

28. Rèmol / Rémol

Scophthalmus rhombus

29. Gall / Gallo

Lepidorhombus boscii

30. Platussa / Platija

Platichthys

31. Llenguado / Lenguado

Solea solea

32. Llenguadina / Lenguadina

Glyptocephalus cygnoglossus

18


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

33. Mero / Mero

Epinepheus marginatus

34. Gall Sant Pere / Pez de San Pedro

Zeus faber

35. Bròtola de fang / Brótola

Phycis blennoides

36. Mòllera fosca / Fanecas

Trispoterus luscus

37. Escórpora / Cabracho

Scorpaena scrofa

38. Rogers costa / Salmonetes

Mullus spp

39. Penegal / Gallineta

Helicolenus dactylopterus

40. Lluerna costa / Bejel

Chelidonichthys lucerna

19


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

41. Peix aranya / Pescado araña

Trachinus araneus

42. Peix rata / Miracielo

Uranoscopus scaber

43. Congre / Congrio

Conger conger

44. Peix per a sopa / Pescado para sopa 45. Morralla de Blanes / Morralla de Blanes

20


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Llistat de peix blanc / Listado de pescado blanco

Producte

Producto

Número

Número

Bacaladilla / Bacaladilla (Maira) 14

Distincions

Distinciones

Bacallà / Bacalao 13 Bacallà / Bacalao

Besuc / Besugo 21

Bròtola de fang / Brótola 35

Cintes / Pez cinta / Cepola macrophthalma

22

Bacallà fogoner / Fogonero / Pollachius virens

Bacallà abadejo / Abadejo / Pollachius pollachius

Besuc de la piga / Besugo de la pinta

Besuc boga-ravell / Panchito (Besugo blanco)

Mesura per peça

Medida por pieza

1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

200g - 300g

300g - 400g

1kg - 2kg

2kg - 3kg

Congre / Congrio 43 3kg - 5kg

5kg - 7kg

7kg - 10kg

Corball / Corvina 18 De la costa 300g - 400g

1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

4kg - 5kg

Déntol costa / Dentón costa 20 2kg - 3kg

3kg - 4kg

Escórpora / Cabracho 37 300g - 500g

500g - 2kg

Gall / Gallo 29 200g - 300g

300g - 500g

Gall Sant Pere / Pez de San Pedro 34 Gall Sant Pere de la costa / Pez de San Pedro de la costa

Gall Sant Pere del nord / Pez de San Pedro del norte

0,5kg - 1kg

1kg - 1,5kg

2kg - 3kg

Llenguadina / Lenguadina 32 150g - 300g

300g - 500g

Llenguado / Lenguado 31 Llenguado de la costa / Lenguado de la costa

Llenguado holandès / Lenguado holandés

Llenguado francès / Lenguado francés

Llobarro / Lubina 17 Llobarro de la costa / Lubina de la costa

Llobarro francès / Lubina francesa

Raor / Lorito / Xyrichtys novacula

Llucet / Pescadilla 11 Llucet boli de la costa / Pescadilla boli de la costa

Llucet gallec / Pescadilla gallega

Llucet francès / Pescadilla francesa

180g - 200g

200g - 300g

300g - 400g

400g - 600g

600g - 800g

800g - 1kg

1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

200g - 300g

300g - 500g

500g - 800g

800g - 1kg

Lluerna costa / Bejel 40 1kg - 3kg

21


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Llistat de peix blanc / Listado de pescado blanco

Producte

Producto

Número

Número

Lluç / Merluza 10

12

Distincions

Distinciones

Lluç palangre del nord / Merluza palangre del norte

Lluç “palangrillo” de nord / Merluza palangrillo del norte

Lluç pinxo del cap / Merluza pincho del cabo / Merluccius paradoxus

Lluç d’arrossegament / Merrluza de arrastre

Galta de lluç / Cococha de merluza

Mesura per peça

Medida por pieza

1,8kg - 2,5kg

3kg - 4kg

800g - 1kg

1kg - 1,5kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

1kg - 2kg

2kg - 3kg

Mabres / Herreras 25 300g - 500g

Maire / Maira

Maire de la costa / Maira de la costa

Maire gallega / Maira gallega

Mero / Mero 33 3kg - 5kg

Mòllera fosca / Fanecas 36

Morralla de Blanes / Morralla de Blanes 45 Palaietas / Peludas / Arnoglossus kessleri

Rogerets / Salmonetes / Mullus spp

Cintes / Cintas

Burrets / Burro / Plectorhinchus mediterraneus

Molletes / Brótola de roca / Phycis phycis

Mòllera fosca / Fanecas / Trisopterus luscus

5kg - 10kg

Orada / Dorada 19 200g - 300g

300g - 400g

400g - 600g

600g - 1kg

1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

Pagell / Breca 24 200g - 300g

300g - 500g

500g - 1kg

1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

Pagre / Pargo 23 500g - 1kg

Peix aranya / Pescado araña 41

Peix per a sopa / Pescado para sopa 20

Peix rata / Miracielo 42

Penegal / Gallineta 39

Platussa / Platija 30

1kg - 3kg

22


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Llistat de peix blanc / Listado de pescado blanco

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Rap / Rape 16

Rogers costa / Salmonetes 38

15

Rap sencer de la costa / Rape entero de la costa

Rap sencer del nord / Rape entero del norte

Cua de rap de La Corunya / Cola de rape de La Coruña

Cua de rap de França / Cola de rape de Francia

Cua de rap tercejada / Cola de rape terciada

Cua de rap MX / Cola de rape MX

Cua de rap petita / Cola de rape pequeña

Rèmol / Rémol 28 Rèmol de la costa / Rémol de la costa

Rèmol francès / Rémol francés

Rèmol danès / Rémol danés

400g - 600g

600g - 1kg

1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 5kg

+5kg

1kg - 2kg

2kg - 4kg

4kg - 5kg

900g - 1,5kg

600g - 800g

200g - 300g

300g - 500g

500g - 1kg

1kg - 2kg

+2kg

Sabre / Sable / Benthodesmus elongatus

Sarg / Sargo 26 300g - 400g

500g - 800g

1kg - 2kg

Sonsets / Lanzones / Gymnammodytes semisquamatus

Turbot / Rodaballo 27 1kg - 2kg

2kg - 3kg

3Kg - 5kg

Xerna / Cherna / Polyprion americanus Net / Limpio 5kg - 20kg

* Es pot demanar tot el peix tant per quilos com per peces / Puede pedir todo el pescado tanto por kilos como por piezas.

23


Productes frescos · Peixos

Productos frescos · Pescados

Aqüicultura

Acuicultura

24


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Aqüicultura / Acuicultura

46. Llobarro / Lubina

Dicentrarchus labrax

47. Orada / Dorada

Sparus aurata

48. Corball / Corvina

Argyrosomus regius

49. Turbot / Rodaballo

Scophthalmus maximus

50. Truita / Trucha

Salmo trutta fario

51. Salmó / Salmón

Salmo salar

25


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Llistat aqüicultura / Listado acuicultura

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Corball / Corvina 48 1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

4kg - 6kg

Llenguado / Lenguado / Solea Solea

Llobarro / Lubina 46 Llobarro nacional o grec / Lubina nacional o griega

Llobarro d’estuari / Lubina de estero

Orada / Dorada 47 Orada nacional o grega / Dorada nacional o griega

Orada d’estuari / Dorada de estero

Pagre / Pargo / Pagrus pagrus

200g - 300g

300g - 500g

200g - 300g

300g - 400g

400g - 600g

600g - 800g

800g - 1kg

1kg - 1,5kg

1,5kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

100g - 200g

200g - 300g

300g - 400g

400g - 600g

600g - 800g

800g - 1kg

1kg - 1,5kg

1,5kg - 2kg

300g - 600g

600g - 1kg

Turbot / Rodaballo 49 300g - 400g

400g - 500g

600g - 800g

800g - 1kg

1kg - 1,5kg

1,5kg - 1,8kg

1,8kg - 2kg

2kg - 2,5kg

2,5kg - 3kg

3kg - 4kg

4kg - 5kg

Truita / Trucha 50 Truita / Trucha

Truita salmonada / Trucha asalmonada

Salmó / Salmón 51 1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

4kg - 5kg

5kg - 6kg

6kg - 7kg

7kg - 8kg

8kg - 9kg

* Es pot demanar tot el peix tant per quilos com per peces / Puede pedir todo el pescado tanto por kilos como por piezas.

26


Productes frescos · Peixos

Productos frescos · Pescados

Serveis

Servicios

27


Productes frescos · Peixos / Productos frescos · Pescados

Serveis / Servicios

A Comerç de Peix Ros ens adaptem a qualsevol petició dels

nostres clients, oferint una gran varietat d’elaboracions i

serveis només realitzats pels nostres professionals del peix,

sota les més estrictes normes de qualitat.

En Comerç de Peix Ros nos adaptamos a cualquier petición de

nuestros clientes, ofreciendo una gran variedad de elaboraciones

y servicios solo realizados por nuestros profesionales del

pescado, bajo las más estrictas normas de calidad.

28


Escatar

Escamar

Pelar

Pelar

Tall a rodanxes

Corte a rodajas

Filetejat

Fileteado

Tall obert

Corte abierto

Eviscerat

Eviscerado

29


Productes frescos · Mariscs

Productos frescos · Mariscos

Mol·luscs i equinoderms

Moluscos y equinodermos


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Mol·luscs i equinoderms / Moluscos y equinodermos

52. Cloïssa fina gallega / Almeja fina gallega

Ruditapes decussatus

53. Cloïssa japònica palurda italiana / Almeja

japónica palurda italiana Ruditapes philippinarum

54. Catxel de Galícia/ Berberechos

Cerastodema edule

55. Xirles / Chirlas

Chamelea gallina

56. Tellerina / Coquinas

Donax trunculus

57. Navalles / Navajas

Ensis magnus

31


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Mol·luscs i equinoderms / Moluscos y equinodermos

58. Cargols de punxes / Cañaíllas

Bolinus brandaris

59. Cargolí blanc / Bígaro blanco

Littorina littorea

60. Zamburinyes / Zamburiñas

Chlamys varia

61. Vieires / Vieiras

Pectinidae

62. Petxines de Pelegrí / Vieira entera

Pecten spp

63. Ostres / Ostras

Ostrea edulis

32


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Mol·luscs i equinoderms / Moluscos y equinodermos

64. Ostrons / Ostra rizada

Crassostrea gigas

65. Musclo de roca Ros / Mejillón de roca Ros

Mytilus galloprovincialis

66. Musclo net atmosfera / Mejillón limpio atmósfera

67. Musclo gallec

Mejillón gallego

Mytilus galloprovincialis

68. Garota / Erizo de mar

Paracentrotus lividus

69. Espardenyes / Espardeña

Parastichopus

33


Productes frescos · Mariscs

Productos frescos · Mariscos

Cefalòpodes

Cefalópodos


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Cefalòpodes / Cefalópodos

70. Pop de roca / Pulpo de roca

Octopus vulgaris

71. Pop blanc / Pulpo blanco

Eledone cirrhosa

72. Sípia comuna de la costa / Sepia común de la costa

Sepia officinalis

73. Calamar de la costa / Calamar de la costa

Loligo Vulgaris

74. Calamarsets costa / Chipirones costa

Lolliguncula

75. Castanyons / Sepias o jibas o chocos

Sepia spp

35


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Cefalòpodes / Cefalópodos

76. Canades / Canadas

Todaropsis eblanae

Elaborats / Elaborados

77. Potes de pop cuites / Patas de pulpo cocidas 78. Sípia neta fresca “Ros” / Sepia limpia fresca “Ros”

79. Tires de canana gegant “Ros” / Tiras de potón del

pacífico “Ros” Dosidicus gigas

80. Anelles de calamar “Ros” / Anillas de calamar

“Ros”

36


Productes frescos · Mariscs

Productos frescos · Mariscos

Crustacis

Crustáceos

37


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Crustacis / Crustáceos

81. Gamba vermella de Blanes / Gamba roja de Blanes

Aristeus antennatus

82. Gamba blanca de Blanes / Gamba blanca de Blanes

Parapenaeus longirostris

83. Gamba panxuda de Blanes / Gamba panzuda de Blanes

Plesionika edwardsii

84. Llamàntol del país viu / Bogavante del país vivo

Homarus gammarus

85. Llamàntol del Canadà viu / Bogavante de Canadá vivo

Homarus americanus

86. Bou de mar / Buey de mar

Cancer pagurus

38


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Crustacis / Crustáceos

87. Cabra de mar viva / Centollo vivo

Maja squinado

88. Cranc verd / Cangrejo verde

Carcinus maenas

89. Nècores vives / Nécoras vivas

Necora puber

90. Cranc de sopa / Falsa nécora "cabretas"

Liocarcinus depurator

91. Llagosta del país viva / Langosta del país viva

Palinurus elephas

39


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Crustacis / Crustáceos

92. Escamarlà de la costa / Cigala de la costa

Nephrops noruegicus

93. Escamarlà escocès / Cigala escocesa

Nephrops noruegicus

94. Llagostí tigrat verd / Langostinos

Penaeus semisulcatus

95. Galera / Galera

Squilla mantis

96. Percebes / Percebes

Pollicipes pollicipes

40


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Llistat de marisc fresc / Listado de marisco fresco

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura

Medida

MOL·LUSCS / MOLUSCOS

Cargolí blanc / Bígaro blanco 59

Cargols de punxes / Cañaíllas 58 Cargols de punxes de la costa / Cañaílla de la costa

Cargols de punxes d’Itàlia / Cañaílla de Italia

Cloïsses / Almejas 52

53

Cloïssa fina gallega / Almeja fina gallega

Cloïssa fina francesa / Almeja fina francesa

Cloïssa japònica palurda gallega / Almeja japónica palurda

gallega

Cloïssa japònica palurda italiana / Almeja japónica palurda

italiana

Cloïssa japònica palurda francesa / Almeja japónica palurda

francesa

Escopinyes / Berberechos 54 Catxel de Galícia / Berberecho de Galicia

Catxel d'Escòcia / Berberecho de Escocia / Cerastoderma edule

Petxina lluent / Almejón (Lluenta)

Callista chione

Musclos / Mejillones 65

67

66

Musclo roca Ros / Mejillón roca Ros

Musclo roca “bouchot” / Mejillón roca “bouchot”

Musclo gallec / Mejillón gallego

Musclo del Delta de l’Ebre / Mejillón del Delta del Ebro

Musclo francès / Mejillón francés

Musclo net atmosfera / Mejillón limpio atmósfera

Navalles / Navajas 57 Navalla gallega / Navaja gallega

Navalla holandesa / Navaja holandesa

Navalla irlandesa / Navaja irlandesa

Navalla “longueirón” / Navaja longueirón

Ostres / Ostras 63 Ostra gallega o francesa:

- Ostra flor

- Ostra especial

- Ostra juràssica / Ostra jurásica

- Ostra Napoleó / Ostra Napoleón

- Ostra Guillardeau

Ostrons / Ostra rizada 64 Ostró del Delta de l’Ebre / Ostrón del Delta del Ebro

Ostró francès / Ostrón francés

Tellerina / Coquinas 56

Vieires / Vieiras 61

62

Vieira amb closca / Vieira con concha

Petxines de Pelegrí / Vieira entera

Xirles / Chirlas 55 Xirla de costa / Chirla de costa

Xirla italiana / Chirla italiana

Zamburinyes / Zamburiñas 60

Mitjans / Medianos

Grans / Grandes

nº3: 90 - 120pça./pza./kg

nº2: 80 - 90pça./pza./kg

nº1: 55 - 60pça./pza./kg

nº00: 40 - 45pça./pza./kg

nº000: 30 - 40pça./pza./kg

Mitjanes / Medianos

Grans / Grandes

2kg/caixa/caja

25pça/caixa/caja

8pça./pza./kg

Petites / Pequeñas

Mitjanes / Medianas

EQUINODERMS / EQUINODERMOS

Espardenyes / Espardeña 69

Garota / Erizo de mar 68 Garota / Erizo de mar

Closca d’eriçó de mar / Concha de erizo de mar

41


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Llistat de marisc fresc / Listado de marisco fresco

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura

Medida

CEFALÒPODES / CEFALÓPODOS

Calamars / Calamares 73

80

Calamar de la costa

Calamar escocès / Calamar escocés

Calamar francès / Calamar francés

Anelles de calamar / Anillas de calamar

Calamarsets / Chipirones 74 Calamarsets costa / Chipirones costa

-100g/pça/pza.

100g - 300g/pça/pza.

300g - 500g/pça/pza.

+500g/pça/pza.

3kg - 5kg/caixa/caja

Canana / Potón 79 Tires de canana gegant / Tiras de potón del pacífico 3kg - 5kg/caixa/caja

Canades / Canadas 76

Castanyons / Sepias, jibas o chocos 75 Petits / Pequeños

Pop / Pulpo 70

71

77

Sípia / Sepia 72

78

Pop de roca / Pulpo de roca

Pop blanc / Pulpo blanco

Pop cuit sencer / Pulpo cocido entero

Potes de pop cuites / Patas de pulpo cocidas

Sípia comuna de la costa / Sepia común de la costa

Sípia del nord / Sepia del norte

Sípia francesa / Sepia francesa

Sípia neta fresca / Sepia limpia fresca

“Rejos” de sípia / Rejos de sepia

Mitjans / Medianos

1kg - 2kg/pça./pza.

2kg - 3kg/pça./pza.

3kg - 4kg/pça./pza.

1kg/bossa/bolsa

300g/bossa/bolsa

80g - 100g/pça./pza.

100g - 300g/pça./pza.

300g - 500g/pça./pza.

+500g/pça./pza.

Petita / Pequeña

Mitjana / Mediana

Gran / Grande

(3kg - 5kg/caixa/caja)

CRUSTACIS / CRUSTÁCEOS

Bou de mar viu / Buey de mar vivo 86

Cabra de mar viva / Centollo vivo 87 Gallega / Gallego

Camarons / Camarones / Crangon spp

Gallecs / Gallegos

Crancs / Cangrejos 88

90

Cranc verd / Cangrejo verde

Cranc de riu / Cangrejo de las marismas / Procambarus

Cranc de sopa / Falsa nécora "cabretas"

Escamarlans / Cigalas 92

93

Escamarlà de la costa / Cigala de la costa

Escamarlà escocès / Cigala escocesa

Escamarlà francès / Cigala francesa

Galera / Galera 95

Gambes / Gambas 81

82

83

Gamba vermella de Blanes / Gamba roja de Blanes

Gamba blanca de Blanes / Gambla blanca de Blanes

Gamba panxuda de Blanes / Gamba panzuda de Blanes

Gamba salada cuita / Gamba salada cocida

Gambeta plàstic de Blanes / Gambita plástico de Blanes

Petita / Pequeña

Mitjana / Mediana

Gran / Grande

500g - 1kg/caixa/caja

42


Productes frescos · Mariscs / Productos frescos · Mariscos

Llistat de marisc fresc / Listado de marisco fresco

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Llagostes vives / Langostas vivas 91 Llagosta del país / Langosta del país

Llagosta verda / Langosta verde

Llagostins / Langostinos 94 Llagostí tigrat verd / Langostinos

Llagostí de Tunísia / Langostino de Túnez

Llamàntols vius / Bogavantes

vivos

84

87

Llamàntol del país / Bogavante del país

Llamàntol de Canadà o americà / Bogavante de Canadá

o americano

Mesura

Medida

300g - 500g/pça./pza.

800g - 1kg/pça./pza.

1kg - 1,5kg/pça./pza.

Mitjà / Mediano

Gran / Grande

500g - 600g/pça./pza.

600g - 700g/pça./pza.

700g - 1kg/pça./pza.

Nècores vives / Nécoras vivas 89 Mitjanes / Medianas

Grans / Grandes

Percebes / Percebes 96 Mitjans / Medianos

Grans / Grandes

43


Productes frescos

Productos frescos

Fumats

Conserves

Pesca salada

Ahumados

Conservas

Pesca salada

44


Productes frescos · Fumats, conserves i pesca salada

Productos frescos · Ahumados, conservas y pesca salada

Fumats / Ahumados

97. Salmó fumat a retalls

Salmón ahumado a recortes

98. Salmó fumat pretallat 1a Ros

Salmón ahumado precortado 1ª Ros

99. Assortit de fumats

Surtido ahumados

100. Bacallà fumat pretallat

Bacalao ahumado precortado

101. Carpaccio de bacallà

Carpaccio de bacalao

102. Lloms de sardina fumada

Lomos de sardina ahumada

45


Productes frescos · Fumats, conserves i pesca salada

Productos frescos · Ahumados, conservas y pesca salada

Conserves / Conservas

103. Caviar de lumpus

Caviar de lumpo

104. Caviar de truita

Caviar de trucha

105. Caviar de salmó

Caviar de salmón

106. Anxoves en sal de l’Escala

Anchoas en sal de L'Escala

107. Anxoves en oli a filets

Anchoas en aceite a filetes

108. Seitons en vinagre filets

Boquerones en vinagre a filetes

46


Productes frescos · Fumats, conserves i pesca salada

Productos frescos · Ahumados, conservas y pesca salada

Conserves / Conservas

109. Pot cua de gamba cuita

Bote de colas de gamba

110. Algues variades

Algas variadas

111. Tinta de sípia en pot

Tinta de sepia en bote

112. Farina per fregir peix

Harina para freír pescado

113. Paté salmó

Paté salmón

47


Productes frescos · Fumats, conserves i pesca salada

Productos frescos · Ahumados, conservas y pesca salada

Pesca salada / Pesca salada

114. Bacallà salat esqueixat

Bacalao salado desmigado

115. Bacallà salat a penques

Bacalao salado abierto

116. Llom de bacallà salat

Lomo de bacalao salado

117. Llom de bacallà dessalat

Lomo de bacalao desalado

48


Productes frescos · Fumats, conserves i pesca salada

Productos frescos · Ahumados, conservas y pesca salada

Llistat de fumats, conserves i pesca salada

Listado de ahumados, conservas y pesca salada

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura

Medida

FUMATS / AHUMADOS

Anguila fumada / Anguila ahumada

Anguila fumada en peça / Anguila ahumada en pieza

Anguila fumada en sobre / Anguila ahumada en sobre

500g - 1kg/pça./pza.

100g/sobre

250g/sobre

Anxova fumada / Anchova ahumada En sobre 100g/sobre

Arengada fumada / Arenque ahumado En sobre 100g/sobre

Assortit de fumats / Surtido

de ahumados

99 En sobre 150g/sobre

Bacallà fumat / Bacalao ahumado 100 Bacallà fumat pretallat / Bacalao ahumado precortado

Bacallà fumat sencer / Bacalao ahumado entero

Carpaccio de bacallà / Carpaccio de

bacalao

Lloms de sardina fumada / Lomos de

sardina ahumada

Bacallà fumat en oli / Bacalao ahumado en aceite

Bacallà fumat en sobre / Bacalao ahumado en sobre

1kg - 2kg/pça/pza.

1kg - 2kg/pça/pza.

700g/caixa/caja

100g/sobre

101 En sobre 100g/sobre

700g/caixa/caja

102 En oli / En aceite 700g/caixa/caja

Moixama / Mojama Extra de 1a / Extra de 1ª 500g - 1kg/pça/pza.

Peix espasa fumat / Pez espada ahumado

Salmó fumat / Salmón ahumado 97

Tonyina fumada / Atún ahumado

Truita fumada / Trucha ahumada

98

Peix espasa fumat en tronc / Pez espada ahumado en taco

Salmó fumat a retalls / Salmón ahumado a recortes

Salmó fumat pretallat de 1a Ros / Salmón ahumado precortado

de 1ª Ros

Salmó fumat sencer / Salmón ahumado entero

Salmó fumat en sobre / Salmón ahumado en sobre

Salmó fumat a daus / Salmón ahumado en dados

Salmó marinat / Salmón marinado

Tonyina fumada en sobre / Atún ahumado en sobre

Tonyina fumada en tronc / Atún ahumado en taco

Truita fumada pretallada / Trucha ahumada precortada

Truita fumada en sobre / Trucha ahumada en sobre

1kg - 1,5kg/pça/pza.

1kg/pça./pza.

1kg - 2kg/pça./pza.

1kg - 2kg/pça./pza.

100g/sobre

250g/sobre

700g/caixa/caja

1kg - 1,5kg/pça./pza.

100g/sobre

700g/pça./pza.

500g - 1kg/pça./pza.

100g/sobre

CONSERVES / CONSERVAS

Algues variades / Algas variadas 110 Mongeta de mar / Judía de mar

Enciam de mar / Lechuga de mar

Anèmones de mar / Anémonas de mar

Anxoves / Anchoas 106

Carn de cranc reial / Carne de cangrejo

real

107

108

Ortiguetes de mar / Ortiguillas de mar

Anxoves en sal de l’Escala / Anchoas en sal de L’Escala

Anxoves en oli a filets / Anchoas en aceite a filetes

Seitons en vinagre a filets / Boquerones en vinagre a filetes

155pça/pza./terrina

100pça/pza./terrina

40pça/pza./terrina

100pça/pza./terrina

1kg/caixa/caja

900g - 1kg/terrina

165g/pça/pza./terrina

49


Productes frescos · Fumats, conserves i pesca salada

Productos frescos · Ahumados, conservas y pesca salada

Llistat de fumats, conserves i pesca salada

Listado de ahumados, conservas y pesca salada

Producte

Producto

Número

Número

Caviar / Caviar 103

104

105

Distincions

Distinciones

Caviar de lumpus / Caviar de lumpo

Caviar de lumpus i capelí / Caviar de lumpo y capelán

Caviar de truita / Caviar de trucha

Caviar de salmó / Caviar de salmón

Caviar iranià / Caviar iraní

Mesura

Medida

100g/terrina

325g/terrina

100g/terrina

325g/terrina

50g/terrina

30g/terrina

50g/terrina

100g/terrina

Cues de gamba / Colas de gamba 109 Pot de cues de gamba / Bote de colas de gamba Mitjanes / Medianas

Extragrans / Extra grandes

(900g/caixa/caja)

Farina / Harina 112 Per fregir peix / Para freír pescado 500g/bossa/bolsa

Paté / Paté

Sticks en conserva / Sticks en conserva

113

Paté de bacallà / Paté de bacalao

Paté de salmó / Paté de salmón

1kg/bossa/bolsa

1,5kg/caixa/caja

900g/pça/pza.

Tinta de sípia / Tinta de sepia 111 En pot / En bote 180g/pça/pza.

500g/pça/pza.

PESCA SALADA / PESCA SALADA

Arengada salada / Arenque salado

Bacallà / Bacalao 114

115

116

117

Sardina salada / Sardina salada

Bacallà salat esqueixat / Bacalao salado desmigado

Bacallà salat a penques / Bacalao salado abierto

Llom de bacallà salat / Lomo de bacalao salado

Filet de bacallà salat / Filete de bacalao salado

Llom de bacallà dessalat / Lomo de bacalao desalado

Galta de bacallà dessalada / Cococha de bacalao desalada

40pça/pza./caixa/caja

6kg/caixa/caja

1,2kg - 1,7kg/pça/pza.

4-6kg/pça/pza.

Curt / Corto

Llarg / Largo

(6kg/caixa/caja)

200g - 400g/pça/pza.

700g - 1kg/pça/pza.

2,5kg/caixa/caja

1kg/caixa/caja

40pça/pza/caixa/caja

50


Productes frescos

Productos frescos

Elaborats

Elaborados

51


Productes frescos / Productos frescos

Elaborats / Elaborados

Elaboració

pròpia

Elaboración

propia

118. Hamburguesa de tonyina

Hamburguesa de atún

119. Hamburguesa de bacallà i espàrrecs

Hamburguesa de bacalao y espárragos

120. Hamburguesa de lluç i gambes

Hamburguesa de merluza y gambas

121. Hamburguesa de salmó i lluç

Hamburguesa de salmón y merluza

Llistat productes elaborats / Listado productos elaborados

Producte

Producto

Número

Número

Peces per caixa

Piezas por caja

Hamburguesa de tonyina / Hamburguesa de atún 118 2 - 4

Hamburguesa de bacallà i espàrrecs / Hamburguesa de bacalao y espárragos 119 2 - 4

Hamburguesa de lluç i gambes / Hamburguesa de merluza y gambas 120 2 - 4

Hamburguesa de salmó i lluç / Hamburguesa de salmón y merluza 121 2 - 4

52


Productes congelats

Productos congelados

Congelats a alta mar, per conservar tota la seva frescor.

Congelados en alta mar, para conservar toda su frescura.

53


Productes congelats

Productos congelados

Peixos

Pescados

54


Productes congelats · Peixos / Productos congelados · Pescados

Peix blau / Pescado azul

122. Tonyina d'aleta groga en llom

Atún de aleta amarilla en lomo

Thunnus albacares

123. Salmó vermell sense cap / Salmón rojo sin cabeza

Oncorhynchus nerka

124. Peix espasa en llom / Pez espada en lomo

Xiphias gladius

125. Caella en llom pelada sense espina

Caella en lomo pelada sin espina

Prionace glauca

126. Mussola caralló net sencer / Cazón limpio entero

Galeorhinus galeus

127. Sardina del nord / Sardina del norte

Sardina pilchardus

128. Truita comuna eviscerada / Trucha común eviscerada

Salmo trutta fario

55


Productes congelats · Peixos / Productos congelados · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

129. LLuç argentí (malví) extra sense cap

Merluza argentina (malvina) extra sin cabeza

Merluccius hubbsi

130. Lluç del cap (Namíbia) extra sense cap

Merluza del cabo (Namibia) extra sin cabeza

Merluccius capensis

132. Galta de lluç / Cococha de merluza

131. Lloms de lluç del cap amb pell

Lomos de merluza del cabo con piel

133. Llucet net sense cap / Pescadilla limpia sin cabeza

134. Llom de bacallà dessalat

Lomo de bacalao desalado

Gadhus morhua

135. Bacallà dessalat esqueixat

Bacalao desalado desmigado

56


Productes congelats · Peixos / Productos congelados · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

136. Cua de rap nacional amb pell

Cola de rape blanco con piel

Lophius piscatorius

137. Cua de rap nacional sense pell

Cola de rape blanco sin piel

Lophius piscatorius

138. Cap de rap / Cabeza de rape

139. Rosada sense cap / Rosada sin cabeza

Genypterus blacodes

140. Molla / Brótola

Phycis phycis

141. Tronquet de granader / Tronquito de granadero

Coleorinchus fasciatus

142. Embotit de mar de lluç

Embutido de mar de merluza

Merluccius hubbsi

143. Roger / Salmonete

Mullus spp

57


Productes congelats · Peixos / Productos congelados · Pescados

Peix blanc / Pescado blanco

144. Lenguadina (llenguadina) o limanda

Lenguadina (llenguadina) o limanda

Limanda limanda

145. Palaia peluda / Pelaya peluda

Arnoglossus kessleri

146. Llenguado holandès / Lenguado holandés

Solea solea

147. Fletà o halibut pelat

Fletán o halibut pelado del atlántico

Hippoglossus hippoglossus

148. Joell / Pejerrey

Atherina boyeri

149. Xanguets d’Àsia / Chanquete de Asia (chino)

Salangichthys microdon

58


Productes congelats · Peixos / Productos congelados · Pescados

Llistat de peix congelat / Listado de pescado congelado

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

PEIX BLAU CONGELAT / PESCADO AZUL CONGELADO

Aleta de ratlla / Aleta de raya / Raja spp

Angula / Angula / Anguillidae

Caella / Caella 125 En llom pelada sense espina / En lomo pelada sin espina 2kg - 3kg 250g

Mussola caralló / Cazón 126 Net sencer / Limpio entero 1,5kg - 2,5kg 10kg

Peix espasa / Pez espada 124 En llom / En lomo 2kg - 3kg

Salmó vermell / Salmón rojo 123 Sense cap / Sin cabeza 2kg - 4kg 10kg

Sardina / Sardina 127 Del nord / Del norte 20pça./pza./kg 10kg

Sonsos petits de la costa / Sonsos

pequeños de la costa / Gymnammodytes

cicerelus

Tonyina d'aleta groga / Atún de

aleta amarilla

250g

122 En llom / En lomo 2kg - 4kg 10kg

Truita comuna / Trucha común 128 Eviscerada / Eviscerada 100g - 150g 5kg

PEIX BLANC CONGELAT / PESCADO BLANCO CONGELADO

Bacallà / Bacalao 134

135

Rap / Rape 136/137

138

Llom de bacallà dessalat d’Islàndia / Lomo de bacalao

desalado de Islandia

Bacallà dessalat esqueixat / Bacalao desalado desmigado

Ventresca de bacallà sense espina / Ventresca de

bacalao sin espina

Galta de bacallà / Cococha de bacalao

Cua de rap nacional amb o sense pell / Cola de rape

nacional con o sin piel

Cua de rap del Cap sense pell / Cola de rape del Cabo

sin piel

Cua de rap de China sense pell / Cola de rape de China

sin piel

Cap de rap / Cabeza de rape

2kg - 4kg

150g - 250g

250g - 500g

Embotit de mar / Embutido de mar 142 de lluç / de merluza 2kg - 3kg 15kg

Gall Sant Pere / Pez de San Pedro Sense cap / Sin cabeza 10kg

Gula del nord superior / Gula del

norte superior

Lenguadina (llenguadina) o limanda

Lenguadina (llenguadina) o limanda

Llenguado / Lenguado 146

300g

144 Sense pell / Sin piel 150g 14kg

147

Xanguets / Chanquetes 148

149

Llenguado holandès / Lenguado holandés

Llenguado francès / Lenguado francés

Fletà o halibut pelat / Fletán o halibut pelado del atlántico

Joell / Pejerrey

Xanguets d’Àsia / Chanquete de Asia (chino)

Nº4: 250g

Nº3L: 330g

Nº2: 380g

300g - 400g

400g - 600g

600g - 800g

150g - 300g

5kg

4kg

7kg

2kg

10kg

6kg

5kg

1kg

5kg

5kg

14kg

5kg

59


Productes congelats · Peixos / Productos congelados · Pescados

Llistat de peix congelat / Listado de pescado congelado

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

Llucet / Pescadilla 133 Llucet net sense cap / Pescadilla limpia sin cabeza 100g - 200g 15kg

Lluç / Merluza 129

130

131

132

Lluç argentí (malví) sense cap / Merluza argentina

(malvina) sin cabeza

Lluç del cap (Namíbia) sense cap / Merluza del cabo (Namibia)

sin cabeza

Lluç austral sense cap / Merluza austral sin cabeza

Lloms de lluç amb pell / Lomos de merluza con piel

Ventresca de lluç / Ventresca de merluza

Galta de lluç / Cococha de merluza

N. 2: <800g

N. 3: 1kg - 1,5kg

N. 4: 1,5kg - 2kg

Mero / Mero (cherna) 10kg - 30kg 20kg

Molla / Brótola 140 1kg - 1,5kg 17kg

Palaia peluda / Pelaya peluda 145 100g - 150g 25kg

Peix mantega (escolar) / Pez

mantequilla (escolar) / Ruvetllus pretiosus

100g

80g

8kg - 12kg

Roger / Salmonete 143 100g - 200g 6kg

Rosada / Rosada 139 Sense cap / Sin cabeza N. 3: 1kg - 1,5kg

N. 4: 2kg - 2,5kg

N. 5: +3kg

Seitó costa / Boquerón costa

Engraulis encrasicolus

Tronquet de granader / Tronquito

de granadero

60-70pça./pza./kg

15kg

10kg

5kg

1kg

28kg

141 100g - 200g 10kg

15kg

10kg

60


Productes congelats

Productos congelados

Rodanxes de peix

Rodajas de pescado

61


Productes congelats / Productos congelados

Rodanxes de peix / Rodajas de pescado

Peix blanc / Pescado blanco

150. Rodanxes de lluç del cap (Namíbia)

Rodajas de merluza del cabo (Namibia)

151. Rodanxes de lluç argentí (malví)

Rodajas de merluza argentina (malvina)

152. Rodanxes de rap americà / Rodajas de rape

americano / Lophius americanus

153. Rodanxes de molla de roca / Rodajas de brótola de

roca / Phycis phycis

154. Rodanxes de fletà o halibut atlàntic

Rodajas de fletán o halibut atlántico

155. Rodanxes d'embotit de mar de lluç

Rodajas de embutido de mar de merluza

62

156. Rodanxes de rosada

Rodajas de rosada


Productes congelats / Productos congelados

Rodanxes de peix / Rodajas de pescado

Peix blau / Pescado azul

157. Rodanxes de llom de tonyina sense espines

Rodajas de lomos de atún sin espinas

158. Rodanxes de salmó vermell

Rodajas de salmón rojo / Oncorhynchus nerka

159. Rodanxa de peix espasa / Rodajas de pez espada

Xiphias gladius

160. Rodanxes de merlí / Rodajas de marlin azul

Makaira mazara

161. Rodanxes de caçó / Rodajas de cazón

Galeorhinus galeus

162. Rodanxes de tintorera amb pell / Rodajas de

tintorera con piel / Prionace glauca

163. Rodanxes de caella sense pell

Rodajas de caella sin piel

63


Productes congelats

Productos congelados

Filets de peix

Filetes de pescado

64


Productes congelats / Productos congelados

Filets de peix / Filetes de pescado

Peix blau / Pescado azul

164. Filet de salmó vermell Sockeye salvatge

Filete de salmón rojo Sockeye salvaje

Oncorhynchus nerka

165. Filet de salmó del Pacífic

Filete de salmón del Pacífico

Oncorhynchus spp

166. Filets de truita salmonada

Filetes de trucha asalmonada

Salvelinus fontinalis

167. Filets de verat / Filetes de caballa

168. Filets de sardina / Filetes de sardina

65


Productes congelats / Productos congelados

Filets de peix / Filetes de pescado

Peix blanc/ Pescado blanco

169. Filets de lluç argentí (malví) amb pell

Filetes de merluza argentina (malvina) con piel

170. Filets de lluç del cap (Namíbia) amb pell

Filetes de merluza del cabo (Namibia) con piel

171. Filets de lluç austral amb pell

Filetes de merluza austral con piel

172. Filets de lluç del cap (Namíbia) sense pell

Filetes de merluza del cabo (Namibia) sin piel

173. Filets de bacallà d’Islàndia de primera al punt de sal

Filetes de bacalo de Islandia de primera al punto de sal

174. Filets de peix carboner/ Filetes de fogonero

66

175. Filets de granader sense pell / Filetes de granadero

sin piel / Coleorinchus fasciatus

176. Filets de panga extra sense pell/ Filetes de

panga extra sin piel / Pangasius hypohthalmus


Productes congelats / Productos congelados

Filets de peix / Filetes de pescado

Peix blanc/ Pescado blanco

177. Filets de plana sense pell

Filetes de platija sin piel

178. Filets de plana de taques vermelles sense pell

Filetes de solla sin piel

179. Filets de tilàpia sense pell

Filetes de tilapia sin piel

Oreochromis niloticus niloticus

180. Filets de perca del Nil sense pell

Filetes de perca del Nilo sin piel

181. Filets de penegal

Filetes de gallineta

Helicolenus dactylopterus

67


Productes congelats / Productos congelados

Llistat de peix congelat / Listado de pescado congelado

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

RODANXES DE PEIX BLAU CONGELAT / RODAJAS DE PESCADO AZUL CONGELADO

Rodanxes de caella sense pell /

Rodajas de caella sin piel

Rodanxes de tintorera / Rodajas

de tintorera

163 12kg

162 Amb pell / Con piel 12kg

Rodanxes de caçó / Rodajas de cazón 161 12kg

Rodanxes de merlí / Rodajas de marlin

azul

Rodanxes de peix espasa / Rodajas

de pez espada

Rodanxes de salmó vermell / Rodajas

de salmón rojo

Rodanxes de tonyina / Rodajas de

atún 157

160 12kg

159 6kg

158 Grans / Grandes 12kg

Rodanxes de tonyina / Rodajas de atún

Rodanxes de llom de tonyina sense espines / Rodajas

de lomo de atún sin espinas

RODANXES DE PEIX BLANC CONGELAT / RODAJAS DE PESCADO BLANCO CONGELADO

Rodanxes de lluç / Rodajas de

merluza

Rodanxes de molla de roca / Rodajas

de brótola de roca

Rodanxes de rap americà / Rodajas

de rape americano

Rodanxes de rosada / Rodajas de

rosada

Rodanxes d’embotit de mar / Rodajas

de embutido de mar

Rodanxes de fletà o halibut atlàntic

/ Rodajas de fletán o halibut

atlántico

Rodanxa de bacallà / Rodaja de

bacalao

150

151

Rodanxes de lluç del Cap (Namíbia) / Rodajas de

merluza del Cabo (Namibia)

Rodanxes de lluç argentí (malví) / Rodajas de merluza

argentina (malvina)

12kg

6kg

nº3: 7kg

nº2: 12kg

nº3: 12kg

153 6kg

12kg

152 7kg

156 Mitjanes / Medianas

Grans / Grandes

7kg

12kg

155 de lluç / de merluza 12kg

154 6kg

68


Productes congelats / Productos congelados

Llistat de peix congelat / Listado de pescado congelado

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

FILETS DE PEIX BLAU CONGELAT / FILETES DE PESCADO AZUL CONGELADO

Filets de salmó / Filetes de salmón 164

165

Filet de salmó vermell Sockeye salvatge / Filete de

salmón rojo Sockeye salvaje

Filet de salmó del Pacífic / Filete de salmón del Pacífico

700g - 800g

800g - 1,5kg

Filets de sardina / Filetes de sardina 168 12kg

Filets de truita / Filetes de trucha 166 Salmonada / Asalmonada 5kg

Filets de verat / Filetes de caballa 167 10kg

FILETS DE PEIX BLANC CONGELAT / FILETES DE PESCADO BLANCO CONGELADO

Filets de bacallà d’Islàndia / Filetes

de bacalao de Islandia

Filets de peix carboner/ Filetes de

fogonero

Filets de granader / Filetes de

granadero

Filets de lluç / Filetes de merluza 169

173 De primera congelació (Qualitat A) / De primera

congelación (Calidad A)

De segona congelació (Qualitat B) / De segunda

congelación (Calidad B)

400g - 700g

500g - 1kg

+1kg

174 Amb pell o sense pell / Con piel o sin piel 500g - 1kg 10kg

20kg

175 Sense pell / Sin piel 80g - 150g 14kg

170/172

171

Filets de lluç argentí (malví) amb pell / Filetes de

merluza argentina (malvina) con piel

Filets de lluç del cap (Namíbia) amb o sense pell /

Filetes de merluza del cabo (Namibia) con o sin piel

Filets de lluç austral amb pell / Filetes de merluza

austral con piel

80g - 120g

500g - 700g

Filets de panga / Filetes de panga 176 Extra sense pell / Extra sin piel 100g - 120g

120g - 170g

Filets de penegal / Filetes de

gallineta

Filets de perca del Nil sense pell /

Filetes de perca del Nilo sin piel

Filets de plana sense pell / Filetes

de platija sin piel

Filets de plana de taques vermelles

sense pell / Filetes de solla sin

piel

Filets de tilàpia sense pell / Filetes

de tilapia sin piel

12kg

10kg

7kg

12kg

14kg

181 Amb pell / Con piel 70g - 130g 7kg

180 200g - 500g

500g - 1kg

177 100g - 150g 6kg

178 130g 5kg

179 90g - 140g 5kg

13kg

5kg

6kg

69


Productes congelats · Mariscs

Productos congelados · Mariscos

Mol·luscs

i equinoderms

Moluscos

y equinodermos

70


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Mol·luscs i equinoderms / Moluscos y equinodermos

182. Petxina pelegrí de l'Atlàntic

Vieira media concha

Pecten maximus

183. Carn de vieira japonesa sense

closca / Carne de vieira japonesa

sin concha / Patinopecten yessoensis

184. Zamburinyes

Zamburiñas

Chlamys varia

185. Musclo mitja closca gallec cuit

Mejillón media concha gallego cocido

Mytilus galloprovincialis

186. Musclo amb closca “jugosón”

cuit extra / Mejillón con concha

“jugosón” cocido extra

187. Musclo sense closca nacional cuit

Mejillón sin concha nacional cocido

188. Cloïssa blanca xilena

Almeja blanca chilena

Venus antiqua

189. Cloïssa del Pacífic "Vietnam"

Almeja del Pacífico "Vietnam"

Transennella pannosa

190. Tellerines

Coquinas

Donax trunculus

71


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Mol·luscs i equinoderms / Moluscos y equinodermos

191. Navalla holandesa

Navaja holandesa

Ensis magnus

192. Navalla irlandesa

Navaja irlandesa

Ensis magnus

193. Cargols de punxes

Cañaíllas

Bolinus brandaris

194. Carn de garota

Yemas de erizo

Paracentrotus lividus

195. Marisc per a salsa

Marisco para salsa

196. Salpicó de marisc extra Ros

Salpicón de marisco extra Ros

72


Productes congelats · Mariscs

Productos congelados · Mariscos

Cefalòpodes

Cefalópodos

73


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Cefalòpodes / Cefalópodos

197. Pop de roca

Pulpo de roca

Octopus vulgaris

198. Pop marroquí

Pulpo marroquín

Octopus vulgaris

199. Pop gallec net

Pulpo gallego limpio

200. Potes de pop marroquí cuites

Patas de pulpo marroquí cocidas

201. Popets orientals extra

"Vietnam" / Pulpitos

orientales extra "Vietnam" /

Octopus dollfusi

202. Castanyó

Choquitos

Sepia elegans

203. Sípia bruta marroquina

Sepia sucia marroquí

74

Sepia officinalis

204. Sípia bruta gran francesa

Sepia sucia grande francesa

Sepia officinalis

205. Sípia neta extra

Sepia limpia extra

Sepia officinalis


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Cefalòpodes / Cefalópodos

206. Canana gegant en mantell

Potón del Pacífico en manto

Dosidicus gigas

207. Canana gegant a tires

Potón del Pacífico en tiras

Dosidicus gigas

208. Preparat per a paella

Preparado para paella

209. Calamar nacional extra

embolicat / Calamar nacional extra

envuelto / Loligo vulgaris

210. Calamar Boston

Calamar Boston

Loligo pelaeii

211. Calamar francès

Calamar francés

Loligo vulgaris

212. Calamar de l’Índia

Calamar de la India

Loligo duvauceli

213. Calamar patagònic mitjà "Malví"

/ Calamar patagónico mediano

"Malvino" / Loligo gahi

214. Calamar mitja beina francès

Calamar media vaina francés

Loligo vulgaris

75


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Cefalòpodes / Cefalópodos

215. Pota neta japonesa en tub

Pota limpia japonesa en tubo

Todarodes pacificus

216. Calamar net de l’Índia

Calamar limpio de la India

Loligo duvauceli

217. Calamar net patagònic planxa

Calamar limpio patagónico plancha

Loligo gahi

218. Pota argentina en puntes i ales

Pota argentina en puntas y alas

Illex argentinus

219. Anelles de pota japonesa extra

Anillas de pota japonesa extra

Todarodes pacificus

220. Calamar patagònic trocejat

Calamar patagónico troceado

221. Rejos de pota Argentina

Rejos de pota Argentina

76

Illex Argentinus

222. Calamarcets menors marroquins

superiors / Calamarín menor

marroquí superior / Alloteuthis media

223. Canana gegant trossejada cuita

Potón del Pacífico troceado cocido

Dosidicus gigas


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Cefalòpodes / Cefalópodos

224. Puntilla de Japó

Puntilla de Japón

Loligo japonica

225. Puntilla de Japó sense ploma

Puntilla de Japón sin pluma

Loligo japonica

77


Productes congelats · Mariscs

Productos congelados · Mariscos

Crustacis

Crustáceos

78


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Crustacis / Crustáceos

226. Gamba de la costa

Gamba de la costa

Aristeus antennatus

227. Gamba llistada

Gamba Listada

Aristeus varidens

228. Llagostí austral

Langostino austral

Pleoticus muelleri

229. Gamba blanca mitjana

Gamba blanca mediana

Parapenaeus longirostris

230. Gamba boreal

Camarón boreal

Pandalus borealis

231. Gambeta boreal cuita salada

Gambita boreal cocida salada

Pandalus borealis

232. Camaró

Camarón

Pandalus spp

233. Llagostí mediterrani "Túnez"

Langostino mediterráneo "Túnez"

Penaeus kerathurus

234. Llagostí de vannamei "equador"

Langostino de vannamei "ecuador"

Penaeus vannamei

79


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Crustacis / Crustáceos

235. Llagostí blanc cuit salat

Langostino blanco cocido salado

Penaeus vannamei

236. Escamarlà “Ros” d’Escòcia

Cigala “Ros” de Escocia

Nephrops norvegicus

237. Carabiner

Carabinero

Plesiopenaeus edwardsianus

238. Galeres grans

Galeras grandes

Squilla mantis

239. Cues de gamba llistada amb pell

Colas de gamba alistada con piel

Aristeus varidens

240. Cues de gamba xines sense pell

Colas de gamba china sin piel

Solenocera melantho

241. Cues de gamba cuites extra

sense pell / Colas de gamba cocidas

extra sin piel

80

242. Cues de gambó amb pell

Colas de gambón con piel

243. Cues de gambó sense pell

Colas de gambón sin piel


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Crustacis / Crustáceos

244. Cues de llagostí de l’Índia amb

pell / Colas de langostino de la India

con piel

245. Cues de llagostí del Mediterrani

amb pell / Colas de langostino del

Mediterráneo con piel

246. Llagosta Rosada

Langosta Rosada

Palinurus Mauritanicus

247. Llagosta verda

Langosta verde

Panulirus regius

248. Cua de llagosta

Cola de langosta

249. Llamàntol del Canadà

Bogavante de Canadá

Homarus americanus

250. Llamàntol del Canadà cuit

Bogavante de Canadá cocido

251. Carn de bogavant americà GG

Carne de bogavante americano GG

252. Cabra de mar

Centollo

Maja squinado

81


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Crustacis / Crustáceos

253. Bou de mar cuit

Buey de mar cocido

Cancer pagurus

254. Carn de bou de mar “Txangurro”

Carne de buey de mar “txangurro”

255. Cranc de sopa

Falsa nécora "cabretas"

256. Cossos

Cuerpos

Chaceon maritae

257. Xerla ratllada

Bocas grandes negras

258. Boques mitjanes

Bocas medianas

Geryon spp

259. Boques petites extra

Bocas pequeñas extra

82

Geryon spp


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Llistat de marisc congelat / Listado de marisco congelado

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

MOL·LUSCS CONGELATS / MOLUSCOS CONGELADOS

Cargols de punxes / Cañaílla 193 3k

Cloïsses / Almejas 188

189

Cloïssa blanca xilena / Almeja blanca chilena

Cloïssa del Pacífic "Vietnam" / Almeja del Pacífico

"Vietnam"

90-150pça./pza./kg

60-80pça./pza./kg

Escopinya / Berberecho De Galícia / De Galicia 2kg

Musclos / Mejillones 185

186

187

Navalles / Navajas 191

Salpicó de marisc / Salpicón de

marisco

192

Musclo mitja closca gallec cuit / Mejillón media

concha gallego cocido

Musclo mitja closca cuit xilè / Mejillón media concha

cocido chileno

Musclo amb closca “jugosón” cuit extra / Mejillón

con concha “jugosón” cocido extra

Musclo sense closca nacional cuit / Mejillón sin

concha nacional cocido

Navalla holandesa / Navaja holandesa

Navalla irlandesa / Navaja irlandesa

60-100pça./pza./kg

60-100pça./pza./kg

20-30pça./pza./kg

200-300pça./pza./kg

12kg

10kg

8kg

8kg

10kg

6kg

5kg

2kg/bossa/bolsa

196 Extra Ros 7kg

Tellerines / Coquinas 190 250g/bossa/bolsa

12 bosses per caixa

Vieires / Vieiras 182

183

Petxina de pelegrí de l'Atlàntic / Vieira media concha

Carn de vieira japonesa sense closca / Carne de

vieira japonesa sin concha

Zamburinyes / Zamburiñas 184 Zamburinyes a granel / Zamburiñas a granel

Zamburinyes en safata / Zamburiñas en bandeja

EQUINODERMS CONGELATS / EQUINODERMOS CONGELADOS

80g

(12pça./pza./kg)

50g - 100g

(10-20pça./pza./kg)

25g - 35g

(30-40pça./pza./kg)

12 bolsas por caja

1kg/bosses/bolsas

1kg/bosses/bolsas

8kg

5-6pça./pza./

safata/bandeja

Carn de garota / Yemas de erizo 194 130g/pot/bote

7 pots per caixa

7 botes por caja

83


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Llistat de marisc congelat / Listado de marisco congelado

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

CEFALÒPODES CONGELATS / CEFALÓPODOS CONGELADOS

Calamars / Calamares 209

210

Calamar nacional extra embolicat / Calamar nacional

extra envuelto

Calamar nacional extra en bloc / Calamar nacional

extra en bloque

Calamar Boston

N. 5: 100g

N. 4: 100g - 150g

N. 3: 150g - 200g

N. 1: 500g - 1kg

N. 0: +1kg

211

212

213

214

220

221

Calamar net / Calamar limpio 215

216

217

Calamarsets / Chipirones 222

224

225

Calamar francès / Calamar francés

Calamar de l’Índia / Calamar de la India

Calamar patagònic mitjà "Malví" / Calamar patagónico

mediano "Malvino"

Calamar mitja beina francès / Calamar media vaina

francés

Calamar en puntes i ales / Calamar en puntas y alas

Calamar patagònic trossejat / Calamar troceado

Rejos de pota Argentina / Rejos de pota Argentina

Pota neta japonesa en tub / Pota limpia japonesa

en tubo

Calamar net de l’Índia / Calamar limpio de la India

Calamar net patagònic planxa / Calamar limpio

patagónico plancha

Calamarsets menors marroquins superiors / Calamarín

menor marroquí superior

Puntilla de Japó / Puntilla de Japón

Puntilla de Japó sense ploma / Puntilla de Japón sin

pluma

Calamarsets de l’Índia / Chipirones de la India

Calamarsets de l’Índia sense ploma nets / Chipirones

de la India sin pluma limpios

100g - 250g

300g - 500g

N. 5: 100g

N. 4: 100g - 150g

N. 3: 150g - 200g

N. 1: 500g - 1kg

N. 0: +1kg

Petits / Pequeños

Grans / Grandes

6-10pça./pza./kg

10-20pça./pza./kg

3cm - 5cm

7kg

10kg

12kg

14kg

20kg

7kg

20kg

5kg

9kg

12kg

2kg

12kg

6kg

1kg/bossa/bolsa

12kg

12kg

Castanyó / Choquitos 202 8kg

Pop / Pulpo 197

198

199

200

Pop de roca / Pulpo de roca

Pop marroquí / Pulpo marroquí

Pop gallec net / Pulpo gallego limpio

Potes de pop marroquí cuites / Patas de pulpo

marroquí cocidas

Popets / Pulpitos 201 Popets orientals extra "Vietnam" / Pulpitos orientales

extra "Vietnam"

Pota / Potón 206

207

219

223

Canana gegant en mantell / Potón del Pacífico en manto

Canana gegant a tires / Potón del Pacífico en tiras

Anelles de pota japonesa extra / Anillas de pota japonesa extra

Canana gegant trossejada cuita / Potón del Pacífico

troceado cocido

1kg - 2kg

2kg - 3kg

3kg - 4kg

4kg - 6kg

+6kg

Grans / Grandes

Extragrans / Extra grandes

40-60pça./pza./kg

60-80pça./pza./kg

5kg

15kg

18kg

1,5kg

3kg

6kg

21kg

12kg

5kg

5kg

84


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Llistat de marisc congelat / Listado de marisco congelado

Producte

Producto

Número

Número

Sípia bruta / Sepia sucia 203

204

Distincions

Distinciones

Sípia bruta marroquina / Sepia sucia marroquí

Sípa bruta gran francesa / Sepia sucia grande

francesa

Fetge de sípia / Hígado de sepia

Sípia neta / Sepia limpia 205 Sípia neta extra / Sepia limpia extra

Sípia neta de l’Índia / Sepia limpia de la India

Mesura per peça

Medida por pieza

K8: 100g

K7: 100g - 200g

K6: 200g - 300g

K5: 300g - 400g

5-7pça./pza./kg

8-12pça./pza./kg

13-20pça./pza./kg

Pes caixa

Peso caja

K8: 12kg

K7: 16kg

K6: 18kg

K5: 20kg

5kg

8kg

6kg

10kg

CRUSTACIS CONGELATS / CRUSTÁCEOS CONGELADOS

Boques / Bocas 257

258

259

Bou de mar / Buey de mar 253

254

Xerla ratllada / Bocas grandes negras

Boques mitjanes / Bocas medianas

Boques petites extra / Bocas pequeñas extra

Bou de mar cuit / Buey de mar cocido

Carn de bou de mar “Txangurro” / Carne de buey de

mar “Txangurro”

400g - 700g

500g

2kg

18pça./pza.

Cabra de mar / Centollo 252 5kg - 6kg

Cranc de sopa / Falsa nécora

"cabretas"

255 5kg

Carabiner / Carabinero 237 8-10pça./pza./kg 2kg

Cranc vermell / Nécora / Necora puber

Cranc vermell cru/ Nécora cruda

Cranc vermell cuit / Nécora cocida

Escamarlà “Ros” / Cigala “Ros” 236 D'Escocia / de Escocia N. 6: +40pça./pza./kg

N. 5: 35-40pça./pza./kg

N. 4: 25-35pça./pza./kg

N. 3: 19-25pça./pza./kg

N. 2: 15-19pça./pza./kg

N. 1: 10-15pça./pza./kg

N. 0: 8-10pça./pza./kg

N. 00: 6-8pça./pza./kg

Cossos / Cuerpos 256 Petits / Pequeños

Cues de gamba / Colas de gamba 239

240

Cues de gamba llistada amb pell / Colas de gamba

listada con piel

Cues de gamba xines sense pell / Colas de gamba

china sin piel

Grans / Grandes

80-90pça./pza./kg

10-30pça./pza./kg

50-70pça./pza./kg

100-200pça./pza./kg

1,5kg

2kg

1kg

5kg

6kg

241

Cues de gambó / Colas de gambón 242

243

Cues de gamba cuites extra sense pell / Colas de

gamba cocidas extra sin piel

Cues de gambó amb pell / Colas de gambón con piel

Cues de gambó sense pell / Colas de gambón sin

piel

125-175pça./pza./kg

40pça./pza./kg

20-30pça./pza./kg

10kg

2kg

1kg/bossa/bolsa

85


Productes congelats · Mariscs / Productos congelados · Mariscos

Llistat de marisc congelat / Listado de marisco congelado

Producte

Producto

Cues de llagostí / Colas de langostino

Número

Número

244

245

Distincions

Distinciones

Cues de llagostí de l’Índia amb pell / Colas de langostino

de la India con piel

Cues de llagostí del Mediterrani amb pell / Colas de

langostino del Mediterráneo con piel

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

Galeres / Galeras 238 Grans / Grandes 1kg

Gambes / Gambas 226

227

232

228

229

Gambetes / Gambitas 230

231

Gamba de la costa

Gamba llistada / Gamba Listada

Camaró / Camarón

Llagostí austral / Langostino austral

Gamba blanca mitjana / Gamba blanca mediana

Gambeta extra / Gambita extra

Gambeta cuita salada / Gambita cocida salada

Gambeta crua / Camarón crudo / Palaemonetes varians

M

GG

30-40pça./pza./kg

40-50pça./pza./kg

N. 4: 40-50pça./pza./kg

N. 3: 30-40pça./pza./kg

N. 2: 20-30pça./pza./kg

N. 1: 10-20pça./pza./kg

Gambot / Gambón Vermell mitjà / Rojo mediano 2kg

Llagosta / Langosta 246

247

248

Llagostins / Langostinos 233

234

235

Llamàntol / Bogavante 249

250

Llagosta rosada / Langosta rosada

Llagosta verda / Langosta verde

Cua de llagosta / Cola de langosta

Llagostí mediterrani "túnez" / Langostino mediterráneo

"túnez"

Llagostí vannamei "equador"/ Langostino de vannamei

"ecuador"

Llagostí blanc cuit salat / Langostino blanco cocido

salado

Llamàntol del Canadà / Bogavante de Canadá

Llamantol del Canadà cuit / Bogavante de Canadá

cocido

100g - 200g

200g - 300g

300g - 400g

400g - 500g

500g - 600g

+600g

A: 20-30pça./pza./kg

AA: 10-2pça./pza./kg

40-60pça./pza./kg

30-40pça./pza./kg

80-120pça./pza./kg

60-80pça./pza./kg

40-60pça./pza./kg

300g - 350g

350g - 450g

450g - 550g

800g -1kg

1kg

2kg

1kg

2kg

1kg

2kg

4,5kg

1kg

1kg

4-5kg

6-7kg

10-12kg

4,5kg

800g

1kg

800g

2kg

5kg

6kg

251

Carn de llamàntol GG / Carne de Bogavante GG

150g - 170g

12pça./pza.

ALTRES / OTROS

Anques de granota / Ancas de rana Del Delta de l’Ebre / Del Delta del Ebro 1kg

Fumet de Peix Ros / Caldo de Peix

Ros

Preparat per a paella / Preparado

para paella

Concentrat amb sofregit / Concentrado con sofrito 250g/bossa/bolsa 12kg

208 7kg

Marisc per a salsa / Marisco para salsa 195 5kg

86


Productes congelats

Productos congelados

Verdures

Verduras

87


Productes congelats / Productos congelados

Verdures / Verduras

260. Bledes

Acelgas

261. Carxofa trossejada

Alcachofa troceada

262. Bròquil verd

Brócoli

263. Ceba picada daus

Cebolla picada dados

264. Ceba rodona perla

Cebolla redonda perla

265. Xampinyons laminats

Champiñones laminados

266. Xampinyons sencers

Champiñones enteros

267. Cols de Brussel·les

Coles de Bruselas

268. Bròquil

Coliflor

88


Productes congelats / Productos congelados

Verdures / Verduras

269. Amanida d’arròs “tres delícies”

Ensalada de arroz “tres delicias”

270. “Ensaladilla” extra

Ensaladilla extra

271. Espinacs

Espinacas

272. Espàrrecs

Espárragos

273. Pèsols extrafins AA

Guisantes extrafinos AA

274. Faves mini-baby

Habas mini-baby

275. Mongeta extrafina sencera

Judía extrafina entera

276. Mongeta fina sencera

Judía fina entera

277. Mongeta fina trossejada

Judía fina troceada

89


Productes congelats / Productos congelados

Verdures / Verduras

278. Mongeta perona

Judía perona

279. Blat de moro

Maíz dulce

280. Menestra de verdures

Menestra de verduras

281. Menestra imperial especial

Menestra imperial especial

282. Menestra primavera

Menestra primavera

283. Barreja de bolets

Mezcla de setas

284. Olives negres sense pinyol

Aceitunas negras sin hueso

285. Pebrot vermell en daus

Pimiento rojo a dados

286. Pebrot vermell en tires

Pimiento rojo a tiras

90


Productes congelats / Productos congelados

Verdures / Verduras

287. Pebrot verd en daus

Pimiento verde a dados

288. Pebrot verd en tires

Pimiento verde a tiras

289. Remenat d’espàrrecs, gambes i

alls tendres

Revuelto de espárragos, gambas y

ajos tiernos

290. Saltat campestre-rústic

Salteado campestre-rústico

291. Pastanaga “baby”

Zanahoria “baby”

292. Pastanaga en daus

Zanahoria a dados

293. Pastanaga en discos

Zanahoria a discos

294. Pastanaga parisenca

Zanahoria parisina

91


Productes congelats / Productos congelados

Llistat de verdura congelada

Listado de verdura congelada

92

Producte

Producto

Número

Número

Amanides / Ensaladas 269

270

Distincions

Distinciones

Amanida d’arròs “tres delícies” (Arròs, pernil,

pastanaga, truita i gamba) / Ensalada de arroz “tres

delicias” (Arroz, jamón, zanahoria, tortilla y gamba)

“Ensaladilla” extra (Patata, pastanaga, mongeta i

pèsol) / Ensaladilla extra (Patata, zanahoria, judía y

guisante)

Barreja de bolets / Mezcla de setas 283 Nameko, shitake, xampinyó, pletorus / Nameko,

shitake, champiñon, pletorus

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

10kg

2,5kg/bossa/bolsa

10kg

Blat de moro / Maíz dulce 279 10kg

Bledes / Acelgas 260 10kg

Bròquil / Coliflor 268 40mm - 60mm 10kg

Bròquil verd / Brócoli 262 10kg

Carxofa trossejada / Alcachofa

troceada

Ceba / Cebolla 263

Cols de Brussel·les / Coles de

Bruselas

261 40mm - 60mm 10kg

264

Ceba picada daus / Cebolla picada dados

Ceba rodona perla / Cebolla redonda perla

10mm

18mm - 21mm

5kg

10kg

10kg

267 25mm - 32mm 10kg

Espinacs / Espinacas 271 50g 10kg

Espàrrecs / Espárragos 272 Verds / Verdes 10mm - 16mm

16mm - 20mm

Faves mini-baby / Habas mini-baby 274 2,5kg/bossa/bolsa

10kg

Menestres / Menestras 280

281

282

Mongetes / Judías 275

Olives negres sense pinyol /

Aceitunas negras sin hueso

276

277

278

Pastanagues / Zanahorias 291

Menestra de verdures (Pastanaga, coliflor, pèsol i

mongeta) / Menestra de verduras (Zanahoria, coliflor,

guisante y judía)

Menestra imperial especial (Carxofa, mongeta,

xampinyó, coliflor, espàrrec i pastanaga) / Menestra

imperial especial (Alcachofa, judía, champiñón,

coliflor, espárrago y zanahoria)

Menestra primavera (ceba rodanxa, pèsols, mongeta

trossejada, patata Parisina i pastanaga baby)/

Menestra primavera (cebolla rodajas, guisantes, judias

trozeadas, patata Parisina y zanahoria baby)

Mongeta extrafina sencera / Judía extrafina entera

Mongeta fina sencera / Judía fina entera

Mongeta fina trossejada / Judía fina troceada

Mongeta perona / Judía perona

5kg

10kg

2,5kg/bossa/bolsa

10kg

10kg

10kg

10kg

10kg

2,5kg/bossa/bolsa

284 10kg

292

293

294

Pastanaga “baby” / Zanahoria “baby”

Pastanaga en daus / Zanahoria a dados

Pastanaga en discos / Zanahoria a discos

Pastanaga parisenca / Zanahoria parisina

14mm - 18mm

10mm

18mm - 24mm

10kg

10kg

10kg

10kg

10kg


Productes congelats / Productos congelados

Llistat de verdura congelada

Listado de verdura congelada

Producte

Producto

Número

Número

Pebrot verd / Pimiento verde 287

288

Pebrot vermell / Pimiento rojo 285

286

Distincions

Distinciones

Pebrot verd en daus / Pimiento verde a dados

Pebrot verd en tires / Pimiento verde a tiras

Pebrot vermell en daus / Pimiento rojo a dados

Pebrot vermell en tires / Pimiento rojo a tiras

Pèsols / Guisantes 273 Pèsols extrafins AA / Guisantes extrafinos AA

Remenat d'espàrrecs / Revuelto

de espárragos

Saltat campestre-rústic / Salteado

campestre-rústico

Xampinyons / Champiñones 265

Pèsol fi dolç nacional / Guisante fino dulce nacional

289 (Gambes, alls tendres i espàrrecs / Gambas, ajos

tiernos y espárragos)

290 (Albergínia, mongeta, ceba i pastanaga / Berenjena,

judía, cebolla y zanahoria)

266

Xampinyons laminats / Champiñones laminados

Xampinyons sencers / Champiñones enteros

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

10kg

10kg

10kg

10kg

2,5kg/bossa/bolsa

10kg

10kg

10kg

5kg

10kg

10kg

93


Productes congelats

Productos congelados

Precuinats

Precocinados

94


Productes congelats / Productos congelados

Precuinats / Precocinados

295. Croquetes artesanes

pernil/pollastre/bacallà

Croquetas artesanas

jamón/pollo/bacalao

296. Croquetes casolanes pernil/

pollastre

Croquetas caseras jamón/pollo

297. Minicroquetes casolanes de

pernil

Mini croquetas caseras de jamón

298. Lasanya bolonyesa

Lasanya boloñesa

299. Canelons de carn

Canelones de carne

300. Anelles de Canana gegant

arrebosades “Ros”

Anillas de Potón rebozadas “Ros”

301. Rabes de Canana gegant

empanada

Rabas de potón empanadas

302. Crestes de tonyina extra

Empanadillas de atún extra

303. Varetes de lluç/verdures

empanades

Varitas de merluza/verduras

empanadas

95


Productes congelats / Productos congelados

Precuinats / Precocinados

304. Filets de lluç empanats

Filetes de merluza empanados

305. Filets de bacallà arrebossats

Filetes de bacalao rebozados

306. Rodanxes de lluç arrebossades

Rodajas de merluza rebozadas

307. Figures de lluç

Figuras de merluza

308. Palets de lluç arrebossat

Palitos de merluza rebozada

309. “Muslitos” amb pinça

Muslitos con pinza

310. Musclo tigre arrebossat

Mejillón tigre empanado

311. Bunyols de bacallà

Buñuelos de bacalao

312. “Sanjacobos”

Sanjacobos

96


Productes congelats / Productos congelados

Precuinats / Precocinados

313. “Bocadito” casolà Cabrales

Bocadito casero Cabrales

314. “Bocadito” de rosada arrebossat

Bocadito de rosada rebozado

315. Anelles de ceba arrebossades

Aros de cebolla rebozados

316. Pebrots “piquillo” farcits de

marisc / Pimientos de piquillo

rellenos de marisco

317. Sticks en rodanxes de surimi

Sticks en rodajas de surimi

318. Rotllet de primavera artesanal

Rollito de primavera artesanal

319. “Nuggets” de pollastre

“Nuggets” de pollo

320. “Cordón bleu” de pollastre

“Cordón bleu” de pollo

97


Productes congelats / Productos congelados

Precuinats / Precocinados

321. Carbassó arrebossat

Calabacín rebozado

322. Carxofa arrebossada

Alcachofa rebozada

323. Coliflor arrebossada

Coliflor rebozada

324. Patata Julienne

Patata Julienne

325. Patata brava

Patata brava

326. Patata prefregida 3/8

Patata prefrita 3/8

327. Patata dòlar

Patata dólar

328. Patata steak-house

Patata steak-house

329. Patata “gajos” amb pell especiada

Patata gajos con piel especiada

98


Productes congelats / Productos congelados

Precuinats / Precocinados

330. Patata en daus

Patata a dados

331. Xurros

Churros

99


Productes congelats / Productos congelados

Llistat de productes precuinats

Listado de productos precocinados

Producte

Producto

Anelles de ceba arrebossades /

Aros de cebolla rebozados

Número

Número

"Bocadito" / Bocadito 313

314

Bunyols de bacallà / Buñuelos de

bacalao

Calamars arrebossats / Calamares

rebozados

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

315 6kg

“Bocadito” casolà Cabrales / Bocadito casero Cabrales

“Bocadito” de rosada arrebossat / Bocadito de

rosada rebozado

311 10g 4kg

300

301

Anelles de Canana gegant arrebosades “Ros” /

Anillas de Potón rebozadas “Ros”

Anelles de Pota Argentina extra “Ros” arrebosades

/ Anillas de Pota Argentina extra “Ros” rebozadas

Calamars extra Ros / Calamares extra Ros

Rabes de Canana gegant empanada / Rabas de

potón empanadas

Canelons / Canelones 299 Canelons de carn (porc i pollastre) / Canelones de

carne (cerdo y pollo)

Carbassó arrebossat / Calabacín

rebozado

Carxofa arrebossada / Alcachofa

rebozada

Coliflor arrebossada / Coliflor

rebozada

"Cordón bleu" de pollastre / "Cordón

bleu" de pollo

Crestes de tonyina extra / Empanadillas

de atún extra

Croquetes / Croquetas

"Muslitos amb pinça" / Muslitos

con pinza

Canelons d’espinacs / Canelones de espinacas

Canelons de tonyina / Canelones de atún

24g

21g

30/70

50/50

40g

6kg

4kg

8kg

6kg

4kg

100pça./pza.

321 15g 6kg

322 6kg

323 15g - 25g 6kg

320 6kg

302 32g 4kg

295

296

297

Croquetes de pollastre / Croquetas de pollo

Croquetes de bacallà / Croquetas de bacalao

Croquetes artesanes de pernil / Croquetas artesanas

de jamón

Croquetes artesanes de pollastre / Croquetas

artesanas de pollo

Croquetes artesanes de bacallà / Croquetas artesanas

de bacalao

Croquetes casolanes de pernil / Croquetas caseras

de jamón

Croquetes casolanes de pollastre / Croquetas

caseras de pollo

Minicroquetes casolanes de pernil / Mini croquetas

caseras de jamón

18g

18g

35g

35g

35g

26g

26g

10g - 12g

309 1kg

6kg

6kg

4kg

4kg

5kg

6kg

6kg

4kg

100


Productes congelats / Productos congelados

Llistat de productes precuinats

Listado de productos precocinados

Producte

Producto

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

Figures de lluç / Figuras de merluza 307 25g 6kg

Filets de bacallà arrebossats /

Filetes de bacalao rebozados

Filets de lluç empanats / Filetes

de merluza empanados

305 7,2kg

304 6kg

Lasanya / Lasaña 298 Lasanya de carn sense beixamel / Lasaña de carne

sin bechamel

Lasanya vegetal sense beixamel / Lasaña vegetal sin

bechamel

Mandonguilles / Albóndigas De porc i pollastre / De cerdo y pollo 25g 6kg

Musclo tigre arrebossat / Mejillón

tigre empanado

"Nuggets" de pollastre / "Nuggets"

de pollo

Palets de lluç arrebossats / Palitos

de merluza rebozados

160g

160g

30pça./pza.

30pça./pza.

310 6kg

319 15g 6kg

308 18g 4kg

Patata Julienne / Pat a Julienne 324 Patata Julienne de reserva privada

Patata Julienne de 1a / Patata Julienne de 1ª

Patata Julienne per a hostaleria / Patata Julienne

para hostelería

6mm x 6mm

7mm x 7mm

7mm x 7mm

Patata brava / Patata brava 325 10kg

Patata daus / Patata a dados 330 10mm x 10mm 10kg

Patata dòlar / Patata dólar 327 10kg

Patata "gajos" / Patata gajos 329 Pata amb pell i especiada / Patata con piel y especiada 10kg

Patata parisenca / Patata parisina

Patata prefregida 3/8 /

Patata prefrita 3/8

Patata steak-house / Patata

steak-house

Pebrots "piquillo" / Pimientos de

piquillo

Rodanxes de lluç arrebossades /

Rodajas de merluza rebozadas

Rotllet de primavera artesanal /

Rollito de primavera artesanal

"Sanjacobos" / Sanjacobos 312 Sanjacobos

Sanjacobos extra

326 Patata prefregida 3/8 de reserva privada / Patata

prefrita 3/8 de reserva privada

Patata prefregida 3/8 de 1a / Patata prefrita 3/8 de 1a

Patata prefregida 3/8 per a hostaleria / Patata

prefrita 3/8 para hostaleria

328 Patata steak-house de 1a / Patata steak-house de 1ª

Patata steak-house per a hostaleria / Patata

steak-house para hostelería

316 Pebrots farcits de marisc / Pimientos rellenos de

marisco

10mm x 10mm

10mm x 10mm

10mm x 10mm

9mm x 18mm

9mm x 18mm

10kg

12,5kg

12,5kg

10kg

12,5kg

12,5kg

12,5kg

12,5kg

12,5kg

306 90g 4kg

318 Rotllet de primavera artesanal / Rollito de primavera

artesanal

Mini-rotllet primavera / Mini-rollito primavera

40g

15g

100g

100g

3kg

100 unit.

600 unit.

6kg

4,8kg

101


Productes congelats / Productos congelados

Llistat de productes precuinats

Listado de productos precocinados

Producte

Producto

Sticks de surimi / Sticks de surimi

Sticks en rodanxes de surimi /

Sticks en rodajas de surimi

Surimi ratllat / Surimi rallado

Varetes empanades / Varitas

empanadas

Número

Número

Distincions

Distinciones

Mesura per peça

Medida por pieza

Pes caixa

Peso caja

317 10kg

303 Varetes de lluç / Varitas de merluza

Varetes de verdures / Varitas de verduras

30g

30g

5kg

5kg

500g/bossa/bolsa

Xurros / Churros 331 4kg

4kg

6kg

102


Obra social

Obra social

La Responsabilitat Social Corporativa del

nostre grup, es basa en garantir el creixement

de l’empresa, tenint en compte que l’activitat

que desenvolupem té efectes sobre la societat

i el medi ambient. Des d’aquest punt de vista,

ens esforcem en ajudar a entitats socials que

necessiten la nostra col·laboració, ja sigui amb

aportacions dineràries i/o amb donacions de

peix a diferents entitats:

• Missions Salesianes

• Càrites diocesanes de Girona

• Creu Roja

• Associació pro respecte a la Vida Humana

• Banc dels aliments de Girona.

• Germanetes dels Pobres de Girona. Residencia

geriàtrica per gent gran.

• Missioneres de la Caritat de la Mare Teresa

de Calcuta.

• Càrites Diocesana de Blanes. El grup deixa

una nau a aquesta entitat.

A més, Grup Ros també col·labora amb diverses

entitats esportives, culturals i lúdiques del

mateix poble a través de l'ajuntament.

La Responsabilidad Social Corporativa de

nuestro grupo, se basa en garantizar el

crecimiento de la empresa, teniendo en cuenta

que la actividad que desarrollamos tiene efectos

sobre la sociedad y el medio ambiente. Desde

este punto de vista, nos esforzamos en ayudar

a entidades sociales que precisan de nuestra

colaboración, sea con aportaciones dinerarias y/o

donaciones de pescado a diferentes entidades:

• Misiones Salesianas

• Cáritas diocesanas de Girona

• Cruz Roja

• Asociación pro respeto a la Vida Humana

• Banco de los alimentos de Girona.

• Hermanitas de los Pobres de Girona. Residencia

geriátrica para gente mayor.

• Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa

de Calcuta.

• Cáritas Diocesana de Blanes. El grupo deja

una nave a esta entidad.

Además, Grup Ros también colabora con diferentes

entidades deportivas, culturales y lúdicas del

mismo pueblo a través del ayuntamiento.


104

Ctra. Accés Costa Brava, 76 · 17300 Blanes (Girona)

(+34) 972 347 225 · comercial.c@grupros.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!