22.12.2021 Views

Edición impresa 22-12-2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ñ º <br />

é ||


——<br />

<br />

í é


é<br />

<br />

á <br />

ñ <br />

ó <br />

<br />

ñ º <br />

é ||<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

ñ á <br />

_ <br />

ó<br />

á <br />

<br />

<br />

ó <br />

“”<br />

í<br />

<br />

á<br />

_ ó <br />

é<br />

í ñ <br />

_ó <br />

á <br />

ó <br />

í é <br />

<br />

á <br />

<br />

‘ ’<br />

<br />

<br />

_ í <br />

<br />

é <br />

á<br />

ú ñ á <br />

<br />

<br />

<br />

ó á <br />

<br />

<br />

ó ó <br />

í Á <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

á


——<br />

<br />

í é <br />

<br />

TIRADA DE ESTA EDICION<br />

<br />

<br />

EJEMPLARES<br />

Circulación auditada y<br />

certificada por<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

“ ” <br />

á<br />

<br />

<br />

ñ á <br />

ó <br />

ó <br />

í<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

í <br />

ó <br />

<br />

ú ñ <br />

<br />

í<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

í ó<br />

í <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

á <br />

<br />

<br />

í “” <br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

í <br />

<br />

í é <br />

á <br />

<br />

ñ é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é á <br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

á <br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

í<br />

ó <br />

ó í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

¿<br />

<br />

é<br />

<br />

Ó<br />

Í<br />

<br />

<br />

<br />

“ ú<br />

<br />

”<br />

<br />

á <br />

í <br />

ú<br />

í <br />

<br />

<br />

óó<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

ó <br />

ñ <br />

<br />

ó<br />

á<br />

é é <br />

ó í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

ó <br />

í


í é <br />

——


——<br />

í é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó á <br />

í ó á ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

í <br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

é <br />

á<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

é <br />

í<br />

í ñ<br />

ó<br />

ú <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

úñ “ <br />

<br />

ó é <br />

ñ <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

á <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ú <br />

”<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó ñ <br />

”<br />

“ <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

á ”<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ñ <br />

ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

á<br />

é <br />

á<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

ó é <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

é <br />

ó <br />

é <br />

<br />

ó ñ <br />

á<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

ó<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

á ó <br />

é <br />

<br />

á <br />

ó<br />

<br />

ó <br />

ú ó <br />

<br />

á <br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

í ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

á <br />

ó<br />

<br />

ó <br />

ó<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

á <br />

é <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

ó ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

í <br />

ó <br />

í<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“”<br />

ó í <br />

----


í é <br />

——


——<br />

<br />

í é <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

á <br />

á<br />

ñ <br />

ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

á <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ñ<br />

ó í <br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

í <br />

é <br />

í á<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

” ó <br />

ó <br />

á <br />

í<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

ñ<br />

ó<br />

í <br />

é ñ <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

é <br />

<br />

í <br />

í í<br />

ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

ú í í<br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ü á <br />

ó <br />

á <br />

ó<br />

ñ <br />

<br />

á <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

á <br />

<br />

í<br />

“ á é<br />

<br />

<br />

—— ó<br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

ó <br />

é <br />

é á ñ<br />

ó<br />

—— <br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ó<br />

í <br />

<br />

<br />

—— <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

á <br />

<br />

á”ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á í <br />

<br />

á <br />

ó<br />

á<br />

á<br />

í é <br />

<br />

<br />

á <br />

á <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

á<br />

----<br />

á<br />

ó<br />

Í<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

ó <br />

ñ <br />

<br />

ó <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

“ <br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

” ó<br />

ó <br />

á <br />

----<br />

í ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó ó<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó <br />

<br />

—— ó<br />

<br />

<br />

á <br />

ó<br />

—— <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

----


í é <br />

——


——<br />

<br />

í é <br />

<br />

á<br />

í é<br />

ú <br />

í <br />

<br />

Ó<br />

<br />

ñ á<br />

í í <br />

<br />

í<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

é<br />

<br />

ú <br />

í <br />

á <br />

é<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

í ó <br />

<br />

é <br />

á<br />

ú <br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

é<br />

í<br />

<br />

<br />

ó<br />

“ í ú<br />

<br />

<br />

” ó í<br />

<br />

ó <br />

<br />

— <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

ó á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á ó <br />

<br />

í<br />

á á ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

í<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

á ñ <br />

<br />

ñíí<br />

<br />

í<br />

<br />

á <br />

<br />

ó í <br />

<br />

<br />

----


í é <br />

——


——<br />

<br />

í é <br />

<br />

‘ ’<br />

<br />

<br />

ñ <br />

ó <br />

Ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

á <br />

É <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

<br />

í <br />

<br />

í á <br />

<br />

í<br />

ñ <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ó ñ<br />

<br />

ñó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó ñ <br />

<br />

í á <br />

ó <br />

<br />

í <br />

ó<br />

— <br />

<br />

í <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

“ ”<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

í <br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

í <br />

<br />

í í<br />

ñó <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

ó ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

óí<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

í <br />

á <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ó ----<br />

ú ñ <br />

óú<br />

<br />

á ó <br />

<br />

í <br />

í ó<br />

ó <br />

ó <br />

á <br />

<br />

í í <br />

<br />

ó <br />

ñ <br />

<br />

<br />

í <br />

ó <br />

<br />

é <br />

<br />

ó <br />

úí<br />

<br />

ó <br />

óó<br />

ó <br />

<br />

<br />

íé<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

á <br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ó <br />

ú <br />

<br />

<br />

ó <br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

é<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í ----


í é <br />

——


——<br />

<br />

í é <br />

<br />

“ á”<br />

á ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á<br />

ñ<br />

“ <br />

<br />

á ñ<br />

á <br />

<br />

” ó <br />

<br />

ó <br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

é ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

á<br />

— <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í <br />

ñ <br />

<br />

ó <br />

<br />

é<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

ó ----<br />

ó <br />

í<br />

ó <br />

á ó<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ó <br />

á <br />

í<br />

<br />

ó<br />

“ <br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

”<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ñ <br />

<br />

í<br />

ó é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ----


í é <br />

——


——<br />

<br />

í é <br />

<br />

<br />

¡ <br />

é á<br />

<br />

úí<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

<br />

ó á <br />

é<br />

é <br />

í <br />

ñ <br />

<br />

ó <br />

í<br />

ñ <br />

á<br />

í é<br />

á <br />

<br />

<br />

áíñ<br />

ñ <br />

ó ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

óÁ<br />

<br />

íñ<br />

<br />

é á é<br />

éíñá<br />

<br />

óó<br />

<br />

áí<br />

é <br />

á<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

ó ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á íñ ó <br />

<br />

<br />

í <br />

ó<br />

<br />

í í <br />

<br />

ú <br />

<br />

é <br />

í <br />

ó ó <br />

é <br />

“é é<br />

” ó<br />

í ñ é <br />

<br />

í <br />

<br />

é á á <br />

áóá<br />

é <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í üí<br />

<br />

<br />

ó á<br />

<br />

é ñ í <br />

<br />

<br />

ú <br />

ó<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

é ó <br />

<br />

ééó<br />

ñ <br />

é <br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

¡ <br />

Ó<br />

ó <br />

Í Í<br />

ó á<br />

<br />

<br />

é á <br />

<br />

“ é <br />

”<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á í <br />

é é <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

“ ” ó <br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í ó <br />

ó<br />

<br />

<br />

á <br />

á <br />

ó<br />

é<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

á ó <br />

<br />

ó í <br />

í<br />

í <br />

áí<br />

<br />

é ó <br />

é<br />

ó <br />

<br />

á<br />

ñó<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

ú ñ <br />

<br />

á <br />

ó ó <br />

<br />

á á <br />

í <br />

í <br />

í <br />

<br />

ñ í <br />

<br />

ó <br />

é <br />

<br />

<br />

á á<br />

<br />

á é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

í á<br />

ú <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

á<br />

í Ú <br />

ó <br />

ú<br />

í <br />

á í <br />

…<br />

ó <br />

á í <br />

í …


í é <br />

——


——<br />

í é <br />

Ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“<br />

”<br />

ó ó í <br />

ó á <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

ú á<br />

<br />

<br />

á<br />

ó <br />

<br />

<br />

í <br />

ó <br />

á <br />

<br />

ó <br />

“ <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ú <br />

<br />

” <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

á <br />

á<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

ó<br />

—— <br />

<br />

<br />

ó<br />

á <br />

<br />

—— ó <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ó <br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

----<br />

á <br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

<br />

ñ “<br />

” <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

” <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

” ----<br />

<br />

ó<br />

É <br />

<br />

<br />

<br />

é<br />

<br />

ó í <br />

ó<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

éó<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

í<br />

<br />

<br />

ñó<br />

ó <br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ó ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

” ó<br />

----<br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

í <br />

<br />

ó <br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ú<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

ú <br />

<br />

í<br />

ú <br />

íó<br />

<br />

í <br />

----


í é <br />

Ó ——


——<br />

í é <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

é <br />

á<br />

<br />

í <br />

ó “ á ” é<br />

<br />

É<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

ó ó<br />

<br />

<br />

í <br />

ú<br />

<br />

<br />

ó <br />

ñ <br />

<br />

“<br />

á ” <br />

<br />

í <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

ó <br />

“”<br />

“ <br />

á <br />

ó <br />

é <br />

ó í <br />

<br />

” ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó <br />

ñ<br />

ñ <br />

ó ñ<br />

ó é <br />

<br />

<br />

<br />

í í <br />

<br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

óáú<br />

ó <br />

<br />

<br />

í é <br />

Á <br />

ú<br />

ú <br />

á<br />

á<br />

ú<br />

ó <br />

í <br />

— é<br />

í <br />

“é é”<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

éí<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

ñ<br />

ó í<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

í<br />

ó<br />

ó<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

í á ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

“ í <br />

<br />

é<br />

ó<br />

<br />

'<br />

' <br />

áí<br />

<br />

ó<br />

” ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

á ñ<br />

é<br />

<br />

ó <br />

<br />

é á <br />

<br />

ñ <br />

----<br />

<br />

ó <br />

<br />

ú<br />

í í ú <br />

ñ á<br />

Á<br />

ó ñ <br />

<br />

ó <br />

ó<br />

<br />

í ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

í ----<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó<br />

ó <br />

ó ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

“<br />

<br />

<br />

” <br />

<br />

é<br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

ú <br />

<br />

ó<br />

<br />

ú í <br />

<br />

ó <br />

Á <br />

<br />

<br />

<br />

ó ----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í<br />

á<br />

<br />

<br />

á<br />

ó “ ó <br />

” ----


í é <br />

——<br />

ó ó<br />

á <br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ú í <br />

<br />

í ó<br />

<br />

<br />

ó ó<br />

ñ <br />

ó <br />

<br />

“<br />

” ó ó<br />

<br />

ó <br />

á <br />

<br />

í<br />

“ <br />

ó<br />

ó <br />

ú í<br />

á <br />

í<br />

<br />

<br />

ó ñ<br />

<br />

á<br />

ó <br />

¡<br />

” <br />

í <br />

í <br />

á <br />

á <br />

á<br />

á <br />

<br />

í<br />

<br />

ó<br />

----<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

ñí <br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

ñí í <br />

<br />

<br />

ó <br />

ñí <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

ñ<br />

— <br />

ó <br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó á<br />

<br />

<br />

ó ñ<br />

ó<br />

ó<br />

<br />

<br />

ó<br />

ñí <br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó “” <br />

í <br />

<br />

<br />

ó <br />

í ó<br />

<br />

é <br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

ú <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

í<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

----


——<br />

í é <br />

Á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

á<br />

<br />

<br />

á í <br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

ó ñ <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

í <br />

ó <br />

í<br />

<br />

ú<br />

á <br />

á<br />

<br />

ó ó<br />

<br />

“<br />

”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á í <br />

é<br />

é<br />

á <br />

<br />

“ í”<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

“<br />

” á <br />

<br />

ú<br />

— <br />

é á <br />

<br />

ñ <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

í í <br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“éà<br />

” <br />

á <br />

<br />

í á <br />

<br />

<br />

<br />

á á <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

á ‘ <br />

’ ‘ <br />

’ <br />

á <br />

<br />

ú<br />

é <br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

í <br />

ñ <br />

“ ñ <br />

”<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

á ----<br />

” “ <br />

<br />

<br />

ñ <br />

”<br />

“ <br />

é<br />

í <br />

”<br />

<br />

<br />

Í<br />

“<br />

” <br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

ú <br />

“<br />

” <br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

----<br />

<br />

ñ <br />

á <br />

ó <br />

<br />

ó ñ <br />

<br />

ñ <br />

ú <br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

ó ñ<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

é á <br />

----<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

é <br />

í <br />

é <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ú ó é <br />

<br />

“ ” <br />

----


í é <br />

——<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

á é <br />

<br />

<br />

É<br />

<br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

í <br />

<br />

ó<br />

ó <br />

é <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñí <br />

ó<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

ó<br />

“é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

é<br />

—— <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

—— <br />

á <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é”ó<br />

é <br />

Á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ñ<br />

ó <br />

í í <br />

á <br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

íá <br />

á <br />

ú <br />

<br />

á <br />

<br />

é <br />

á<br />

<br />

é <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

áé<br />

<br />

<br />

<br />

“é <br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

”ó<br />

----<br />

Ó<br />

Í<br />

<br />

ÚÑ<br />

<br />

é <br />

í <br />

<br />

é <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

é <br />

é ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

<br />

í<br />

<br />

é <br />

á <br />

é á<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ñ<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

¡ <br />

úñ<br />

<br />

é ñ<br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

é ñ <br />

ó <br />

<br />

“ ”<br />

ó <br />

á á<br />

<br />

ó <br />

í <br />

í <br />

<br />

“ ” <br />

<br />

<br />

ó <br />

ñ í<br />

<br />

“<br />

” <br />

<br />

ú <br />

í<br />

<br />

á <br />

“<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í”ó <br />

é ----


——<br />

<br />

í é <br />

Í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

á ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

ú <br />

í <br />

<br />

í<br />

<br />

<br />

ó á <br />

<br />

í ó <br />

í <br />

<br />

ó í <br />

ó <br />

ú<br />

í<br />

<br />

ú <br />

í<br />

ó Á í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó í<br />

ó <br />

ó <br />

ó í <br />

í ó ó<br />

ó í<br />

ñ <br />

ó “ ”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó <br />

ó <br />

á ó<br />

í<br />

í <br />

ó“<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ ó <br />

ó <br />

” í ó <br />

ó ó<br />

ó<br />

í ó é


í é <br />

——<br />

ó<br />

ñ <br />

ó <br />

á á<br />

Í<br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

<br />

ó ñ<br />

<br />

<br />

ó á <br />

é <br />

<br />

é ñ <br />

<br />

ó é <br />

<br />

<br />

ñ <br />

<br />

— <br />

<br />

<br />

ñ<br />

<br />

ú <br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Á <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ñ” <br />

ó <br />

á<br />

<br />

í é<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

é <br />

í <br />

ú <br />

<br />

----


——<br />

<br />

í é <br />

Alq. Estudio a una persona cerca de<br />

todo, con garantía $7,000.00 Tel.829-<br />

440-1942/ 809-287-5659<br />

Alquilo varios locales comerciales en la<br />

zona oriental de 8mil en adelante,<br />

tengo estudio, apto, y casa con 6 habs<br />

829-613-5190/809-829-9528<br />

Ens. Ozama. Alquilo Aptos Estudios, Av.<br />

Sabana Larga/Odfelismo. Agua y Energía<br />

Permanentes, Sistema de<br />

Cámaras, Desde $9,000 Mant.<br />

Incluido. 829-421-<strong>12</strong>76<br />

SE RENTA APTO. AMUEBLADO EN<br />

GAZCUE. US$1,200 DOLARES. INF:<br />

829-798-8986<br />

TROPICAL DEL ESTE, LAS AMERICAS<br />

CON CHARLES DE GAULLE, 3HABS.<br />

PARQUEO Y AGUA PERMANENTE.<br />

$13,500 (2+1). INF: 809-596-4977/WS.<br />

849-255-9513<br />

ARROYO HONDO<br />

II, SOLAR EN VENTA, 481Mt2,<br />

RD$2.4M. INF: 809-543-3246<br />

/809-299-2442<br />

GUZMAN Y ASOC. OPORT. APTO NACO<br />

Y BELLA VISTA $13.5 Y $9.5; MIRA-<br />

DOR SU $7.2; AVE. INDEP. $6.5 Y<br />

$5.5; LAS EMFERMERAS $2.1; LOS<br />

CACICAZGOS $8.5; CASAS PUERTA<br />

DE HIERRO$ 4.5 Y AVE. INDEP. $10.4;<br />

LA GLORIA $2.8; ALMIRANTE $1.3.<br />

HERMOSA VILLA EN PLAYA ROMANA<br />

Y LOMAS LINDA D.N. CON 50 TA-<br />

REAS FRUTALES; FINCAS 5MIL TA-<br />

REAS EN YAMASA Y EN LOS LLANOS<br />

DE SPM; FINCA 16 TAREAS SAMANA<br />

(TURISTICA) $6.5. 809-476-7716/<br />

809-696-7729<br />

PENTHOUSE EN<br />

VENTA LA ESPERILLA, 292Mtr2. de<br />

constr. 2 parqs. tech., balcon tipo<br />

terraza, 3habs. c/bñ, aire acond. Cto<br />

/serv. Planta full, lobby, excelente<br />

area social y vista al mar y parque<br />

las luces, Piscina. Seg. 24hr.<br />

US$395Mil. Inf: 809-299-2442<br />

/809-543-3246<br />

PENTHOUSE EN<br />

VENTA LA ESPERILLA,<br />

impresionante, con varias terrazas,<br />

5 parqs. 4 habs. 5.5bñ, 551Mtrs.<br />

constr., pisos de marmol, terminación<br />

de primera, planta full, lobby,<br />

recibidor, cámara seg. US$650Mil.<br />

Inf: 809-543-3246/683-6629<br />

ALQUILO CASA EN ALTOS DE ARROYO<br />

HONDO III, 4 HABS CON SU BAÑO,<br />

MARQ, 2 VEH, SALA GRANDE, COCI-<br />

NA GRANDE, C/S CON SU BAñO, A/ L.<br />

PRECIO $38,000, CON LOS SERVICIOS<br />

INCLUIDO AGUA, BASURA, Y MANTE-<br />

NIMIENTO INCLUIDO Y SEGURIDAD.<br />

INF 829-887-2090/ 809-238-8529<br />

CUEVAS COMERCIAL VENDE CASAS Y<br />

APTOS, ARROYO HONDO, NACO,<br />

GAZCUE Y EN OTROS LUGARES MAS.<br />

TEL.809-681-7115/ 809-359-2988<br />

Whatsapp.<br />

CUEVAS COMERCIAL VENDE FINCAS,EN<br />

TODO EL TERRIT. NAC. EN YAMASA<br />

217 TAREAS, 142 TAREAS EN GUE-<br />

RRA Y 1,300 TAREAS RODEADA DE<br />

UN RIO, OTRA EN LAS MONTAÑAS<br />

DEL BANDE, SEMBRADAS DE CACAO<br />

Y ARBOLES FRUTALES. TEL.<br />

809-681-7115/ 809-359-2988 Whatsapp<br />

f.cuevasc@hotmail.com<br />

SE COMPRA TIERRA<br />

BARATA POR TAREA Y SIN<br />

EXPECULACION, CON RIO O ARRO-<br />

YUELO Y MEJORA DENTRO, MINI-<br />

MO 100 TAREAS, HASTA $6MM SI<br />

EN PRODUCCION 100% REAL.<br />

(809)919-7515/ 732-1092.<br />

OFICINAS DE ABOGADOS ABREU &<br />

ASOCIADOS. RENTA DE HABITACIO-<br />

NES AMUEBLADAS DESDE $ 200.<br />

DIARIOS Y UN APTO ESTUDIOS EN EL<br />

ENSANCHE ESPAILLAT. INF. C/ ElIAS<br />

PIÑA 116. Tel. 809 238 7840, 809 356<br />

8968.<br />

NEGOCIOS<br />

ALQUILER<br />

Negocios en Alquiler, Alquilo o me<br />

Asocio con interesados para poner a<br />

producir Máquina para hacer productos<br />

de limpieza en Sachet, para más<br />

información llamar al 809-216-3938.<br />

Parque de nave en Zona Km11 Aut<br />

Duarte diferente de 160,400,600, 900<br />

Y 1,800 m2 const, con rampa y luz,<br />

seg. 24 hora 829-333-3395<br />

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL 430<br />

METROS DE CONSTRUCCION, AL LA-<br />

DO DE LA CERVECERIA AMBEV DOMI-<br />

NICANA A 15 MIN DEL PUERTO DE<br />

HAINA. INF 809-710-1637<br />

GRANDISIMAS, MEDIANAS, Y<br />

PEQUEÑAS, tambien solares para<br />

naves.Todos los tamaños y sectores<br />

829-261-6807/ 829-375-7373.<br />

PERDIDA DE CERTIFICADO DE<br />

DEPOSITO DE ALQUILER #<br />

2014-001983 POR VALOR DE RD$<br />

15,750.00, FECHA DE APERTURA<br />

07-07-2014. A NOMBRE DE LA SRA<br />

AMINTA PEREZ CED 0<strong>12</strong>-0015307.8.<br />

DOÑA LUISA RESUELVE<br />

TU PROBLEMA DE DINERO EN HO-<br />

RAS CON TU CASA O<br />

APARTAMENTO. CANCELAMOS<br />

TUS DEUDAS. LLAMAME YO SI<br />

RESUELVO. INF. (809) 682-7236/ (809)<br />

657-1526/ (809) 910-9388.<br />

!!! ABARCAR PRESTAMOS AL<br />

INSTANTE, DESDE 1% EN TODO EL<br />

PAIS. TITULO. CINTILLOS. ALQ. VEH.<br />

FACT. CANC. DEUDAS.WH<br />

849-210-5910. JAVIER.<br />

AAUTO FINANCIAMIENTO<br />

EN MINUTOS, TU CREDITO SIN<br />

TRASPASO, SIN REVISION DE<br />

CREDITO, TRABAJAMOS CON TO-<br />

DAS LAS MARCAS, AÑOS Y<br />

MODELOS, SALDAMOS DEUDAS,<br />

DIRECTO SIN INTERMEDIARIO,<br />

PRE-APROBACION POR<br />

WHATSAPP: 849-854-8080/ OFIC.<br />

809-245-0323/0449<br />

PARA TI PENSIONADO (A)<br />

Préstamos sin garantía, desembolso<br />

en 2 horas, con seguro de vida<br />

incluido y hasta 72 meses para<br />

pagar, no importa tu edad ni historial<br />

crediticio. Solicitalo Ahora.<br />

809-472-0777.<br />

Préstamos, Te saldamos la deuda de tu<br />

vehículo no importa la marca, ni donde<br />

este financiado. Firmando y llevándote<br />

tu dinero en la parte de vehículos. No<br />

importa tu data crédito, y con título de<br />

propiedad trabajamos igual, a un 0.9%<br />

Sr.Castillo.Cel: 809-545-9472<br />

WhatsApp.<br />

EN TU CASA U OFICINA,<br />

MATEMATICA, INGLES, NOTARIO,<br />

CEL. O WHATSAPP 829-701-1492<br />

SOLUCIONES PROFESIONALES: Reparamos<br />

todo tipo de filtarciones, aplicación<br />

de lona asfáltica e<br />

impermiabilizantes. 809-837-1387/<br />

829-870-2353<br />

USA EUROPA NEGOCIOS INT. CORP,<br />

ASESORIA POR ABOGADOS Y EMPRE-<br />

SAS AMERCIANAS DE LAS VISAS DE<br />

TRABAJO H-2B ANUNCIADAS POR<br />

LAS AUTORIDADES<br />

INTERNACIONALES, ASESORAMOS<br />

EN TODO TIPOS DE VISAS. INF.<br />

809-333-3353/ 809-566-3754 Enviar<br />

papel de buena conducta y CV al<br />

Email: ursulawillmore@gmail.com<br />

AGENCIA DE EMPLEO<br />

HERMANAS GARCIA SOLICITA Y<br />

OFRECE PERSONAL DOMESTICO:<br />

Niñeras, Cocineras, Choferes,<br />

Secretaria, Mensajero, Camarera,<br />

Bartender. Inf.Tel.809-333-9299<br />

/Tel.809-794-8445/Cel.849-867-2007<br />

serviciosgeneralesh.garcia<br />

@gmail.com.<br />

AAAAAGENCIA EMPLEOS JJ TIENE Y<br />

SOLICITA DOMESTICAS COCINERAS,<br />

CHEFF, NIÑERAS, LIMPIEZA,<br />

CONSERGE, PLANCHADORAS,<br />

JARDINERO, ENFERMERAS Y ENC. DE<br />

ALMACEN CEL:809-714-3002<br />

TEL:809-540-5207/809-567-0285.<br />

Email.agenciadeempleojj@gmail.com.<br />

AGENCIA DE EMPLEO solicita personal<br />

femenino para trabajar en el área de<br />

venta. Sueldo más comisión desde<br />

$7mil quincenal más dieta diaria. para<br />

información: WhatsApp: 849-459-4100<br />

AGENCIA DE EMPLEOS<br />

DOMESTICOM! Solicitamos y Ofrecemos<br />

el Siguiente Personal: Doméstica<br />

con o sin Dormida, Doméstica<br />

fin de Semana, Limpieza profunda<br />

por día, Niñera, Cuidado de<br />

Envejecientes, Oficios Generales,<br />

Conserje para Oficina. Inf. Ws.(809)<br />

989-4561/ Of. (809) 741-4561/ IG:<br />

agenciadomesticom<br />

CAR WASH NECESITA LAVADOR,<br />

LAVADORAS, BRILLADOR,<br />

INTERIORISTA, SUPERVISORES,<br />

ADMINISTRADOR.INF 809-473-7599<br />

EMPRESA AUTOMOTRIZ: Busca Auxiliar<br />

de Almacén, con conocimientos básicos<br />

de mecánica, herramientas, y<br />

disponibilidad de horario. Interesados<br />

enviar su CV al correo:<br />

gestiondeltalento04@gmail.com. O<br />

traerlo a Av. San Martin No. 260,<br />

Ensanche la Fe, Santo Domingo D.N.<br />

HOTEL NECESITA PERSONAL MASCULI-<br />

NO PARA RECEPCION, HORARIO<br />

NOCTURNO. TEL: 809-966-1779.<br />

SE BUSCA ABOGADO JOVEN, SERIO Y<br />

PROACTIVO, SE PAGA POR CASO<br />

TRABAJADO, QUE RESIDA EN LA<br />

CIUDAD CAPITAL. INF. 809-919-7515<br />

/732-1092<br />

SE SOLICITA EMPLEADO PARA FINCA<br />

GANADERA CON EXPERIENCIA. INF.<br />

(809) 604-0138<br />

SE SOLICITA SEÑORITA FINA Y DELGA-<br />

DA PARA TRABAJAR EN SERVICIOS<br />

DE ESTETICA A DOMICILIO, CON O<br />

SIN EXPERIENCIA. INF: 809-876-7027,<br />

SOLO WHATSAPP<br />

SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR<br />

EN CASA DE FAMILIA CON EXPERIEN-<br />

CIA EN QUEHACERES DOMESTICOS.<br />

INF. (809) 858-4609<br />

Se solicita Personal para trabajar de<br />

inmediato con o sin experiencia, sueldo<br />

entre RD$18,000 y RD$30,000 mil<br />

información 829-435-7353/ Wssa<br />

829-807-0514.


í é <br />

——<br />

JURISDICCION INMOBILIARIA<br />

TRIBUNAL DE TIERRAS JURISDICCION ORIGINAL DE<br />

SÁNCHEZ RAMÍREZ COTUI<br />

PARCELA No. 35-B-3<br />

DISTRITO CATASTRAL NO. 7<br />

DEL MUNICIPIO DE FANTINO<br />

RESULTANTE: 316187354919<br />

CON UNA EXTENSION DE TERRENO SUPERFICIAL DE 210.68MTS2.<br />

SANEAMIENTO:<br />

AUTO DE REQUERIMIENTO, AUTO DE EMPLAZAMIENTO Y DE FIJACION DE AUDIENCIA.<br />

A TODOS A QUIEN PUEDA INTERESAR<br />

ABOGADO DEL ESTADO VS. VIRGINIO ANTONIO LOPEZ ABREU Y EL AGRIMENSOR LUIS RAFAEL GABIN HENRIQUEZ.<br />

AGRIMENSOR: LUIS RAFAEL GABIN HENRIQUEZ, CODIA NO. <strong>22</strong>025.<br />

MENSURA PARA SANEAMIENTO DENTRO DEL AMBITO DE LA OARCELA No: 35-B-3 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 7<br />

DEL MUNICIPIO DE FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ; RESULTANDO LA PARCELA NO. 316187354919 CON<br />

UNA PORCIÓN DE TERRENO DE UNA SUPERFICIE DE 210.68 MTS2., CON LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE:<br />

ANGEL TAVAREZ, AL SUR: ANDIA MARGARITA TAVAREZ; AL ESTE: CALLE; AL OESTE: CANAL DE RIEGO.<br />

SE CITA: A las personas y todo el que crea tener o tenga interés para que comparezca por ante el Tribunal de<br />

Tierras Jurisdicción Original de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, cito en la Calle Sánchez No. 43, el día<br />

MIERCOLES (<strong>12</strong>) de ENERO del año 20<strong>22</strong> a las 9:00 a.m. a fin De dar a conocer sus pretensiones dentro de la<br />

porción de terreno 210.68MTS2, dentro del ámbito del D. C. No. 7, de Fantino, reclamada por VIRGINIO ANTONIO<br />

LOPEZ ABREU y las pruebas documentales en que se basa para que al efecto formulen sus reclamaciones ante el<br />

Tribunal de Jurisdicción Original.<br />

DADA: En la ciudad de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, hoy día Quince (15) de Diciembre del <strong>2021</strong>, año, 177 de<br />

la INDEPENDENCIA Y 158 DE LA RESTAURACION.<br />

Se hace de público conocimiento que se ha extraviado el certificado de<br />

depósito No. 797590114, expedido por el Banco Popular Dominicano,<br />

en fecha 4 de julio del 2016, por valor de Treinta y Cuatro Millones<br />

Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Ocho pesos con Cincuenta y Ocho<br />

Centavos (RD$34,407,408.58) a favor de la Sra. Noris Leonor Perello<br />

Abreu, cédula 001-0089994-7.<br />

República Dominicana<br />

PODER JUDICIAL<br />

1ra Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago<br />

AVISO DE REQUERIMIENTO DE FIJACION DE AUDIENCIA.<br />

Expediente No. 0495-21-02077<br />

PARCELA No. 3<strong>12</strong>559883794. DEL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO.<br />

A: JOSE FRANCISCO PEÑA PAZ, DEIVYS RAFAEL PEÑA BATISTA, TOMASINA PEÑA PARRA, MARIA ALTAGRACIA TAVAREZ<br />

PARRA, NARCISA GABRIELA PEÑA PARRA, VIRGINIA FELIPA PEÑA PARRA (Solicitantes), RADHAMES RAFAEL PEÑA PARRA,<br />

MARIA RODRIGUEZ Y TEOFILO RODRIGUEZ (Colindantes), AGRIM. CLAUDIO MONEGRO VERA, AL ABOGADO DEL ESTADO DE<br />

JURISDICCION INMOBILIARIA DEL DEPARTAMENTO NORTE Y A TODOS A QUIENES PUEDA INTERESAR. En virtud del artículo<br />

50, del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria. SE<br />

CITA, A todas las personas mencionadas previamente y a todas las que crean tener algun interés o derecho sobre el<br />

inmueble a sanear, para que comparezcan a la audiencia que será celebrada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción<br />

Original de Santiago 1ra Sala, con asiento en la ciudad de Santiago, sito en su local que ocupa en la Calle Lic. Ramón<br />

García No. 77, Ensanche Roman I, en el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, el próximo 02/02/20<strong>22</strong>, a las 10:10<br />

horas de la mañana, a fin de que presenten las pruebas en las cuales fundamentan sus pretensiones y para que al<br />

efecto formulen sus reclamaciones en Jurisdicción Original.<br />

DADO: En la Ciudad de Santiago, Provincia Santiago, República Dominicana, a los veintiún (21) días de diciembre del<br />

<strong>2021</strong>.<br />

Génesis M. Jorge Hiraldo Secretaria Interina<br />

Lic. Fidelina Gertrudis Batista Gullón Juez<br />

República Dominicana<br />

PODER JUDICIAL<br />

1ra Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago<br />

AVISO DE REQUERIMIENTO DE FIJACION DE AUDIENCIA.<br />

Expediente No. 0495-21-02559<br />

PARCELA No. 3<strong>12</strong>559895445 y 32559986464. DEL MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO.<br />

A: RADHAMES RAFAEL PEÑA PARRA, FRANCISCO SILVERIO PEÑA PEÑA, CARMEN PARRA, INANIA FRANCISCA CORNIEL<br />

PARRA, ANA RITA PARRA, RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA, PEDRO ANTONIO PARRA MENDEZ, JOSE EDUARDO PEÑA<br />

FERRERAS (Solicitantes), EMILIO PEÑA, JOSE PEÑA, DARIO PEÑA, FRANCISCO PEÑA, DARIO RODRIGUEZ Y MARIA<br />

RODRIGUEZ (Colindantes), AGRIM. CLAUDIO MONEGRO VERA, AL ABOGADO DEL ESTADO DE JURISDICCION INMOBILIARIA<br />

DEL DEPARTAMENTO NORTE Y A TODOS A QUIENES PUEDA INTERESAR. En virtud del artículo 50, del Reglamento de los<br />

Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria. SE CITA, A todas las personas<br />

mencionadas previamente y a todas las que crean tener algun interés o derecho sobre el inmueble a sanear, para que<br />

comparezcan a la audiencia que será celebrada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago 1ra Sala, con<br />

asiento en la ciudad de Santiago, sito en su local que ocupa en la Calle Lic. Ramón García No. 77, Ensanche<br />

Roman I, en el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, el próximo 16/02/20<strong>22</strong>, a las 09:00 horas de la mañana, a<br />

fin de que presenten las pruebas en las cuales fundamentan sus pretensiones y para que al efecto formulen sus<br />

reclamaciones en Jurisdicción Original.<br />

DADO: En la Ciudad de Santiago, Provincia Santiago, República Dominicana, a los veintiún (21) días de diciembre del<br />

<strong>2021</strong>. Cesarina Alt. Mora Mejía Secretaria<br />

Lic. Fidelina Gertrudis Batista Gullón Juez


——<br />

í é <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

é ó <br />

<br />

á <br />

ñ <br />

é<br />

ñ<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

é <br />

ú <br />

<br />

“ <br />

” é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ñ <br />

é <br />

ó <br />

ñ ó<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

ó <br />

<br />

Á<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

<br />

<br />

<br />

”<br />

<br />

<br />

<br />

é á <br />

á <br />

<br />

<br />

ó ó <br />

ñ ó <br />

<br />

’ <br />

<br />

í ó <br />

<br />

<br />

Á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

ó <br />

ñ <br />

<br />

“” <br />

<br />

ó <br />

é <br />

<br />

ó <br />

<br />

ó ----<br />

<br />

ú é <br />

<br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

í <br />

ú<br />

<br />

<br />

á <br />

á <br />

<br />

<br />

é<br />

ú<br />

<br />

á é <br />

á íñ<br />

í é <br />

<br />

<br />

<br />

— <br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

á á<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

’ <br />

á <br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

é í<br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

é <br />

á ó <br />

<br />

<br />

á Á <br />

ñ á <br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

á í <br />

ñ <br />

ñ<br />

ó <br />

<br />

á <br />

é


í é <br />

——<br />

Á <br />

<br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

“é á <br />

” ó <br />

“ <br />

á<br />

<br />

ó ú <br />

”<br />

<br />

ó á <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

ñ á <br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

ó ñ <br />

<br />

é í <br />

<br />

ó ----<br />

<br />

ó <br />

Á <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

ó <br />

Á ñ<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ñ<br />

“ <br />

<br />

ó<br />

<br />

á<br />

” ó <br />

Í <br />

Á <br />

<br />

<br />

<br />

“ <br />

ú<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

_<br />

<br />

<br />

<br />

í á” ó<br />

í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

----<br />

<br />

ñ<br />

<br />

<br />

é <br />

<br />

ñ<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

í <br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ñ<br />

----


——<br />

<br />

í é <br />

í ó<br />

<br />

ñ <br />

í <br />

á <br />

ó ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

ñ ñ <br />

<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

<br />

ú<br />

<br />

é <br />

ó <br />

<br />

<br />

ó ó <br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ñ <br />

ñ í í <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á <br />

í<br />

í <br />

í <br />

ñ<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

í<br />

<br />

—'<br />

“á <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

”<br />

<br />

' “<br />

<br />

”<br />

á <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó ó<br />

á <br />

ó <br />

á <br />

<br />

<br />

ó ó<br />

í<br />

<br />

ó ó <br />

<br />

ó ó <br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

í <br />

á <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó ----<br />

Cleveland en Boston,<br />

Orlando en Atlanta,<br />

Denver en Oklahoma City,<br />

Houston en Milwaukee,<br />

Toronto en Chicago,<br />

L.A. Clippers en Sacramento,<br />

CONFERENCIA ESTE<br />

AtlanticDivision<br />

Equipo W L Pct GB<br />

Brooklyn _21 9 .700 —<br />

Philadelphia _16_ 15 .516 5½<br />

Boston _15_ 16 .484 6½<br />

Toronto _14_ 15 .483 6½<br />

New York _13_ 17 .433 8<br />

Southeast Division<br />

Equipo W L Pct GB<br />

Miami _18_ 13 .581 —<br />

Washington _16_ 15 .516 2<br />

Charlotte _16_ 17 .485 3<br />

Atlanta _14_ 15 .483 3<br />

Orlando 6_ 25 .194 <strong>12</strong><br />

Central Division<br />

Equipo W L Pct GB<br />

Chicago _19_ 10 .655 —<br />

Cleveland _19_ <strong>12</strong> .613 1<br />

Milwaukee _19_ 13 .594 1½<br />

Indiana _13_ 18 .419 7<br />

Detroit 5_ 24 .172 14<br />

í <br />

<br />

Í<br />

<br />

<br />

í ó<br />

<br />

ó<br />

<br />

á<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

í <br />

é <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NBA<br />

7:30 p.m.<br />

7:30 p.m.<br />

8 p.m.<br />

8 p.m.<br />

8 p.m.<br />

10 p.m.<br />

CONFERENCIA OESTE<br />

Southwest Division<br />

Equipo W L Pct GB<br />

Memphis _19_ 13 .594 —<br />

Dallas _14_ 15 .483 3½<br />

San Antonio _<strong>12</strong>_ 18 .400 6<br />

Houston _10_ 21 .323 8½<br />

New Orleans _10_ 21 .323 8½<br />

Northwest Division<br />

Equipo W L Pct GB<br />

Utah _21 9 .700 —<br />

Denver _15_ 14 .517 5½<br />

Minnesota _15_ 15 .500 6<br />

Portland _13_ 18 .419 8½<br />

Oklah.City _10_ 19 .345 10½<br />

Pacific Division<br />

Equipo W L Pct GB<br />

Phoenix _24 5 .828 —<br />

Golden State _25 6 .806 —<br />

L.A. Clippers _16_ 15 .516 9<br />

L.A. Lakers _16_ 15 .516 9<br />

Sacramento _13_ 19 .406 <strong>12</strong>½<br />

ó <br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

ó<br />

í<br />

<br />

ú ----


í é <br />

——<br />

<br />

<br />

<br />

ñ<br />

<br />

Í <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ó<br />

<br />

ó <br />

<br />

ó <br />

ú<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

í<br />

ñ <br />

ó <br />

<br />

“ <br />

ó <br />

<br />

<br />

— <br />

“ <br />

<br />

ó<br />

“ <br />

<br />

á <br />

á <br />

á <br />

<br />

” <br />

<br />

í”<br />

ó <br />

í <br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

á <br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

<br />

á ó<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

ó<br />

<br />

ó<br />

<br />

á<br />

<br />

í <br />

é <br />

ó<br />

óó<br />

<br />

í <br />

<br />

----<br />

<br />

ó é <br />

<br />

ñó<br />

<br />

ó <br />

<br />

ñ<br />

ó <br />

ñ <br />

ú <br />

<br />

ñ <br />

ó <br />

í <br />

ó ó <br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

ñ á í<br />

<br />

<br />

ó <br />

“<br />

” <br />

----<br />

<br />

ó í <br />

<br />

<br />

<br />

é<br />

é <br />

<br />

í<br />

ó <br />

<br />

Ñ<br />

ú <br />

óó‘í<br />

’ ó <br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

<br />

<br />

í<br />

á<br />

<br />

<br />

ó <br />

á<br />

<br />

é<br />

<br />

<br />

ñ <br />

óí<br />

ó <br />

<br />

éó<br />

í <br />

“<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

ó <br />

<br />

éé<br />

<br />

<br />

<br />

” ó é<br />

----<br />

“Ó <br />

á ”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

_<br />

é <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

<br />

á <br />

<br />

é í<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ú <br />

<br />

á <br />

í<br />

<br />

ó <br />

ó <br />

<br />

<br />

Á<br />

á<br />

ó <br />

<br />

í <br />

á <br />

<br />

----<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó <br />

<br />

<br />

----<br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

á<br />

<br />

á í ó<br />

<br />

<br />

é ó <br />

<br />

í <br />

ó <br />

<br />

<br />

<br />

ú ñ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ó ----


——<br />

<br />

í é

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!