1.7. – 31.12. - Evira

evira.fi

1.7. – 31.12. - Evira

REHU- JA LANNOITEVALVONNAN

ANALYYSITULOKSET

2003/2

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)

Maatalouskemian osasto

6.4.2004


Jakelu ja myynti:

KTTK

Maatalouskemian osasto / kirjasto

PL 83, 01301 Vantaa

Puhelin 09 576 5111, telekopio 09 823 1198

Sähköposti: ossi.ala-mantila@kttk.fi

Raportin hinta: 50 € + ALV 22 %

2


SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO................................................................................................................................... 5

1.1. SISÄLTÖ...................................................................................................................................... 5

1.2. REHU- JA LANNOITEVALMISTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET...................................... 6

2. SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUISTA

ARVOISTA .................................................................................................................................... 9

2.1. REHUAINEET ............................................................................................................................. 9

2.2. REHUSEOKSET........................................................................................................................ 10

2.2.1. Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset................................................................................ 10

2.2.2. Lemmikkieläinten rehuseokset ................................................................................................ 12

2.3. LANNOITEVALMISTEET ....................................................................................................... 12

2.3.1. Lannoitteet .............................................................................................................................. 12

2.3.2. Maanparannusaineet, lannoitetut kasvualustat, kompostointivalmisteet ja sellaisena

käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet sekä typpibakteerivalmisteet.......................................... 12

3. REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT ............................................. 15

4. KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT 1.7. 31.12.2003 ....................................... 17

4.1. MAAHANTUONNIN NÄYTTEET .......................................................................................... 17

4.2. KOTIMAISEN VALMISTUKSEN VALVONTANÄYTTEET................................................ 19

4.3. MARKKINAVALVONTANÄYTTEET ................................................................................... 20

4.4. TOIMENPIDEKOODIT............................................................................................................. 21

5. ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA 1.7. 31.12.2003............................................... 22

5.1. SALMONELLARAPORTIT...................................................................................................... 22

5.2. REHUVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT ...................................................... 22

5.3. LANNOITEVALMISTEIDEN ANALYYSITULOSRAPORTIT............................................. 23

6. AAKKOSELLISET LUETTELOT ANALYSOIDUISTA TUOTTEISTA ......................... 136

6.1. REHUAINEET ......................................................................................................................... 137

6.2. REHUSEOKSET JA LISÄAINEVALMISTEET .................................................................... 141

6.3. LANNOITTEET....................................................................................................................... 155

6.4. KALKITUSAINEET (KALKIT, KUONAT JA SIVUTUOTTEET)....................................... 157

6.5. MAANPARANNUSAINEET (KOMPOSTIT, LANTASEOKSET JA

MAANPARANNUSTURPEET).............................................................................................. 158

6.6. LANNOITETUT KASVUALUSTAT ..................................................................................... 159

3


REHU- JA LANNOITEVALVONNAN ANALYYSITULOKSET

1.7. 31.12.2003

1. JOHDANTO

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä

(138/1998, muut. MMMa 63/2002) ja lannoitevalmisteiden valvonnasta (47/1994) antamien

päätösten mukaan kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) on julkaistava valvonnan

kannalta olennaiset tulokset valmistaja- ja maahantuojakohtaisesti. Tässä raportissa

julkaistaan niiden valvontasuunnitelman mukaan otettujen näytteiden analyysitulokset,

jotka ovat valmistuneet ajanjaksona 1.7. 31.12.2003. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

valmistuneiden näytteiden analyysitulokset on julkaistu raportissa 2003/1.

Vuosien 2001 ja 2002 aikana valmistuneiden valvontanäytteiden analyysitulokset on julkaistu

koko vuoden analyysitulokset sisältäneinä raportteina. Vuoteen 2000 saakka tulokset

julkaistiin neljännesvuosiraportteina.

1.1. Sisältö

Rehuvalmistenäytteiden analyysitulokset on raportissa esitetty erikseen rehuaineille sekä

rehuseoksille ja lisäainevalmisteille. Lannoitevalmistenäytteiden analyysitulokset on esitetty

seuraavalla ryhmittelyllä: lannoitteet (yksi- ja moniravinteiset sekä hivenravinteita

sisältävät lannoitteet), kalkitusaineet (kalkit ja kuonat sekä tuhkat), maanparannusaineet

(maanparannuskompostit ja lantaseokset sekä maanparannusturpeet), lannoitetut kasvualustat,

kompostointivalmisteet sekä typpibakteerivalmisteet.

Raportissa analyysitulokset on esitetty siten, että rehuaineet ovat tuoteryhmän mukaisessa

järjestyksessä ja rehuseokset ja lisäainevalmisteet sekä lannoitevalmisteet valmistajan tai

maahantuojan nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Analyysituloksia on verrattu näytteen edustamasta tavarasta annettuun tuoteselosteeseen.

Mikäli jokin näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen

saanut tulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko

näytteelle, kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin

syy koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen

tuoteseloste on puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan.

5


1.2. Rehu- ja lannoitevalmisteita koskevat säädökset

Rehuvalmisteet: 1.7. 31.12.2003 voimassa olleet säädökset

Voimaantulo

Rehulaki 396/98 15.06.1998

Muutokset: L 228/2001 21.03.2001

L 889/2001 01.01.2002

L 636/2002 01.08.2002

MMMp rehuaineista 40/1999 21.04.1999

Muutokset: MMMp 164/1999 01.01.2000

MMMa 4/2001 15.01.2001

MMMa 8/2001 30.01.2001

MMMa 19/2001 20.04.2001

MMMa 57/2001 03.11.2001

MMMp rehuista 180/1994, 5 §

Muutokset: MMMp 779/1994 31.08.1994

MMMp rehun lisäaineista 125/1998 22.07.1998

Muutokset: MMMp 91/1999 01.07.1999

MMMp 106/1999 01.09.1999

MMMp 145/1999 16.12.1999

MMMp 14/2000 07.02.2000

MMMa 17/2002 27.03.2002

MMMa 41/2002 15.05.2002

MMMa 42/2002 27.05.2002

MMMa 90/2002 02.12.2002

MMMp tuoreen rehukasvin säilöntäaineista 48/1999 28.04.1999

Muutokset: MMMa 49/2001 06.06.2001

MMMa 80/2001 05.10.2001

MMMa 37/2002 01.06.2002

MMMa 38/2003 01.06.2003

MMMp rehuseoksista 41/1999 21.04.1999

Muutokset: MMMp 162/1999 01.01.2000

MMMa 64/2000 01.08.2000

MMMa 5/2001 15.01.2001

MMMa 18/2001 21.03.2001

MMMa 48/2002 14.06.2002

MMMa 91/2002 01.01.2003

MMMp tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 183/1994 09.03.1994

Muutokset: MMMp 22/1996 27.03.1996

MMMp 144/1999 16.12.1999

MMMp haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa 163/1998 18.11.1998

Muutos: MMMa 56/2002 01.07.2002

6


Rehuvalmisteet (jatko):

Voimaantulo

MMMp rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä 138/1998 30.09.1998

Muutokset: MMMp 57/1999 12.05.1999

MMMa 86/2000 31.08.2000

MMMa 27/2001 21.03.2001

MMMa 63/2002 05.12.2002

MMMa 19/2003 01.04.2003

MMMa 56/2003 01.08.2003

MMMa rehualan toiminnanharjoittamisesta 20/2001 21.03.2001

Muutokset: MMMa 93/2001 21.12.2001

MMMa 73/2002 04.10.2002

MMMp erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 57/1995 28.07.1995

Muutokset: MMMa 55/2000 25.05.2000

MMMa 89/2002 02.12.2002

MMMa eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa

1238/2000 01.01.2001 1)

Muutokset: MMMa 7/2001 15.01.2001

MMMa 568/2001 29.06.2001

MMMa eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan

yhteisön sisämarkkinoilla 655/2003 15.07.2003

MMMa eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista 1239/2000 01.01.2001

Muutokset: MMMa 229/2001 21.03.2001

MMMa 569/2001 29.06.2001

MMMa 468/2002 14.06.2002

MMMa eläinjätteen käsittelystä 1022/2000 07.12.2000

Muutos MMMa 6/2001 15.01.2001

MMMa TSE-riskiaineksen käsittelystä 1197/2000 01.01.2001

Turkiseläinten rehun eläintauti ja hygieniavaatimukset 34/EEO/2001 19.12.2001

Lääkerehupäätös 13/EEO/1998 01.10.1998

1) Kumottu MMM:n asetuksella 655/2003 (15.07.2003)

7


Lannoitevalmisteet:1.7. 31.12.2003 voimassa olleet säädökset

Voimaantulo

Lannoitelaki 232/93 01.01.1994

Muutokset: L 514/1998 15.02.1998

L 668/1999 01.12.1999

L 888/2002 01.01.2002

MMMp lannoitteista 45/1994 26.01.1994

Muutokset: MMMp 60/1994 24.08.1994

MMMp 67/1994 02.11.1994

MMMp 1008/1994 15.08.1995

MMMp 80/1997 01.06.1997

MMMp 56/1998 01.04.1998

MMMp 160/1998 18.11.1998

MMMp 169/1998 16.12.1998

MMMp eräistä lannoitevalmisteista 46/1994 26.01.1994

MMMp lannoitevalmisteiden valvonnasta 47/1994 26.01.1994

Muutokset: MMMp 61/1994 24.08.1994

MMMp 123/1995 01.01.1996

MMMp 160/1998 18.11.1998

8


2. SALLITUT ENIMMÄISPOIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITE-

TUISTA ARVOISTA

2.1. Rehuaineet

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat

poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp

138/1998, liite 2):

Sellaisenaan käytettävät rehut:

Ilmoitettu pitoisuus

% tai (arvo-

luku)

Suurin sallittu poikkeama

yksikköä tai % ilmoitetusta

pitoisuudesta (1)

Raakavalkuainen >20 2 yksikköä

10-20 10 %

20 2 yksikköä

5-20 10 %

30 3 yksikköä

10-30 10 %

15 1,8 yksikköä

5-15 12 %

14 2,1 yksikköä

6-14 15 %

10 1 yksikkö

5-10 10 %

15 (15) 1,5 yksikköä

kalsium, magnesium, happoluku ja 2-15 (2-15) 10 %

petrolieetteriin liukenematon aines


2.2. Rehuseokset

2.2.1. Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat

poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp

138/1998, liite 3, osa A; muut. MMMa 63/2002):

Ilmoitettu

pitoisuus %

Poikkeama alaspäin, yksikköä

tai % ilmoitetusta

pitoisuudesta

Poikkeama ylöspäin, yksikköä

tai % ilmoitetusta

pitoisuudesta

Raakavalkuainen >20 2 yksikköä 4 yksikköä

10-20 10 % 20 %

20 2 yksikköä 4 yksikköä

10-20 10 % 20 %

25 2,5 yksikköä 5 yksikköä

10-25 10 % 20 %

25 2,5 yksikköä

10-25 10 %

15 1,5 yksikköä 3 yksikköä

8-15 10 % 20 %

15 1,5 yksikköä 4,5 yksikköä

7,5-15 10 % 30 %

5-7,5 0,75 yksikköä 2,25 yksikköä

0,7-5 15 % 45 %

16 1,2 yksikköä 3,6 yksikköä

kalsium 12-16 7,5 % 22,5 %

6-12 0,9 yksikköä 2,7 yksikköä

1-6 15 % 45 %


(Muut kuin lemmikkieläinten rehuseokset)

Ilmoitettu

pitoisuus %

Poikkeama alaspäin, yksikköä

tai % ilmoitetusta

pitoisuudesta

Poikkeama ylöspäin, yksikköä

tai % ilmoitetusta

pitoisuudesta

Kosteus >10 1 yksikkö

(Hyvin kosteuspitoiselle

rehulle laskettava suhteessa

12 %:n kosteuden omaavaan

rehuun)

5-10 10 %

10 3 yksikköä 1 yksikkö

5-10 30 % 10 %

12 5,4 yksikköä 1,8 yksikköä

6-12 45 % 15 %

10 1 yksikkö

(suolahappoon liukenematon)

4-10 10 %


2.2.2. Lemmikkieläinten rehuseokset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suorittamissa tarkastuksissa todetut pitoisuudet saavat

poiketa tuoteselosteessa ilmoitetuista arvoista korkeintaan seuraavasti (MMMp

138/1998, liite 3, osa B):

Ilmoitettu

pitoisuus %

Poikkeama alaspäin, yksikköä

tai % ilmoitetusta

pitoisuudesta

Poikkeama ylöspäin, yksikköä

tai % ilmoitetusta

pitoisuudesta

Raakavalkuainen >20 3,2 yksikköä 6,4 yksikköä

12,5-20 16 % 32 %

40 3 yksikköä

20-40 7,5 %


1. Maanparannusaineet

1.1. Kalkitusaineet

Ainesosa Ilmoitettu Suurin sallittu poikkeama

pitoisuus alaspäin ylöspäin

Neutraloiva kyky (Ca) -2,0 %-yksikköä ei ylärajaa

Kalsium (Ca) -2,0 %-yksikköä ei ylärajaa

Magnesium (Mg) -1,0 %-yksikköä ei ylärajaa

Muut ravinteet vähintään 1 % -10 % ei ylärajaa

alle 1 % -30 % ei ylärajaa

Hienousaste (hiukkaskoko) -10 % ei ylärajaa

1.2. Muut maanparannusaineet

Ainesosa

alaspäin

Suurin sallittu poikkeama

ylöspäin

Irtotiheys, tilavuuspaino -25 % +25 %

Johtoluku -50 % + 50 %

pH -1-yksikköä +1-yksikköä

Humuspitoisuus -40 % +40 %

Pääravinteet -50 % +100 %

Sivu- ja hivenravinteet -50 % +100 %

Kosteus -25 % +25 %

2. Lannoitetut kasvualustat

Ainesosa

alaspäin

Suurin sallittu poikkeama

ylöspäin

Irtotiheys -25 % +25 %

Irtotilavuus -20 % ei ylärajaa

Johtokyky, johtoluku -50 % + 50 %

pH -0,5-yksikköä +1,0-yksikköä

Pääravinteet -50 % +100 %

Sivu- ja hivenravinteet -50 % +100 %

Kosteus -25 % +25 %

3. Kompostointi- ja typpibakteerivalmisteet

Ainesosa

alaspäin

Suurin sallittu poikkeama

ylöspäin

Ravinteet -50 % +100 %

Mikro-organismien lukumäärä -50 % ei ylärajaa

13


4. Maanparannusaineena, lannoitettuna kasvualustana tai kompostointivalmisteena käytettäväksi

kelpaavat sivutuotteet

Sivutuotteiden ravinnepitoisuuksissa sallittuihin poikkeamiin sovelletaan vastaaville valmisteille

edellä kohdissa 1-3 määrättyjä poikkeamia tuotteen käyttötarkoituksen mukaan.

14


3. REHU- JA LANNOITEVALMISTEIDEN NÄYTEMÄÄRÄT 3

Maatalouskemian osaston näytetietojärjestelmään kirjattuja näytteitä, joiden analyysitulokset

ovat valmistuneet 1.7. 31.12.2003 välisenä aika, oli rehuvalmisteiden valvontaan

liittyen yhteensä 5 170 kpl ja lannoitevalmisteiden valvontaan liittyen 171 kpl (kuviot 1

2). Kuvioissa rehu- ja lannoitevalmistenäytteiden määrät on esitetty jaoteltuna sekä valvonta-

että valmistetyypin mukaisesti.

3 500

3 000

2 500

2 000

2924

Näytteet valvontatyypeittäin

1 500

1 000

1056

837

500

353

0

Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

3871

Kasviper.

rehuaineet

179

Eläinper.

rehuaineet

Näytteet rehuvalmisteittain

913

90 117

Rehuseokset Kivennäisrehut Rehun

lisäaineet

Kuvio 1. Rehuvalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin 1.7.

31.12.2003 (kts. alaviite 3).

3 Näytetietojärjestelmään kirjatut näytteet, joiden analyysitulokset ovat valmistuneet 1.7. - 31.12.2003

välisenä aikana.

15


140

120

100

80

60

40

Näytteet valvontatyypeittäin

37

121

20

0

4

Markkinavalvonta EU-tuonti Valmistus Maahantuonti

9

80

70

60

Näytteet lannoitevalmisteittain

68

50

40

30

20

10

43

31 29

0

Lannoitteet Kalkitusaineet Maanparannusaineet Kasvualustat

Kuvio 2. Lannoitevalmistenäytteiden lukumäärä valvonta- ja valmistetyypeittäin 1.7.

31.12.2003 (kts. alaviite 3 edell. sivulla).

16


4. KIELLETYT VALMISTUS- JA TUONTIERÄT 1.7. 31.12.2003

4.1. Maahantuonnin näytteet

Tuote

Alkuperämaa

2)

Kielletty

määrä tn

Näytenumerot

Tutkittuja

näytteitä

kielletyssä

erässä

Saapumispvm.

Toimenpidekoodi

1)

Näytteet, joissa todettu salmonellaa

Auringonkukansiemenet

BG 22.9.2003 50 2003-03512-001 1 V0001

HU 22.9.2003 -- 2003-03541-001 1 V0001

BG 26.9.2003 26 2003-03703-001 1 V0001

BG 1.10.2003 21 2003-03775-001 1 V0001

BG 16.10.2003 26 2003-04020-001 1 V0001

BG 1.10.2003 50 2003-03811-001 1 V0001

Maissigluteeni NL 6.11.2003 800 2003-04363-001 (-16) 16 V0003

Näytteet, joissa todettu salmonellaa ja eläviä tuhohyönteisiä

Auringonkukansiemenet

BG 28.8.2003 50 2003-03067-001 1 V0001

Näytteet, joissa todettu hukkakauraa ja salmonellaa

Auringonkukansiemenet

BG 22.9.2003 50 2003-03512-001 V0031

Näytteet, joissa todettu eläviä tuhohyönteisiä

Auringonkukansiemenet

BG 30.6.2003 51 2003-02385-001 1 V0001

BG 30.6.2003 25 2003-02387-001 1 V0001

BG 23.7.2003 25 2003-02656-001 1 V0001

BG 23.7.2003 25 2003-02657-001 1 V0001

BG 23.7.2003 25 2003-02658-001 1 V0001

BG 6.8.2003 25 2003-02802-001 1 V0001

BG 28.8.2003 50 2003-03066-001 1 V0001

BG 8.9.2003 50 2003-03233-001 1 V0001

BG 19.9.2003 50 2003-03493-001 1 V0001

BG 4.9.2003 25 2003-03218-001 1 V0001

BG 14.10.2003 25 2003-03972-001 1 V0001

HU 14.10.2003 22 2003-03967-001 1 V0001

-- 8.10.2003 50 2003-03899-001 1 V0001

HU 21.10.2003 23 2003-04099-001 1 V0001

BG 28.10.2003 26 2003-04253-001 1 V0001

BG 28.10.2003 26 2003-04255-001 1 V0001

BG 7.11.2003 50 2003-04388-001 1 V0001

BG 7.11.2003 50 2003-04389-001 1 V0001

BG 7.11.2003 50 2003-04391-001 1 V0001

BG 11.11.2003 26 2003-04441-001 1 V0001

1) Kts. Luku 4.4. Toimenpidekoodit

2) Alkuperämaat: BG (Bulgaria), DE (Saksa), HU (Unkari), NL (Alankomaat)

-- tieto puuttuu (Taulukko jatkuu)

17


Maahantuonnin näytteet (jatkuu)

Tuote

Alkuperämaa

2)

Kielletty

määrä tn

Näytenumerot

Tutkittuja

näytteitä

kielletyssä

erässä

Saapumispvm.

Toimenpidekoodi

1)

Näytteet, joissa todettu eläviä tuhohyönteisiä

Auringonkukansiemenet

BG 13.11.2003 50 2003-04493-001 1 V0001

HU 12.11.2003 23 2003-04448-001 1 V0001

BG 17.11.2003 50 2003-04535-001 1 V0001

BG 25.11.2003 50 2003-04652-001 1 V0001

BG 26.11.2003 50 2003-04672-001 1 V0001

HU 11.12.2003 23 2003-04847-001 1 V0001

BG 15.12.2003 25 2003-04914-001 1 V0001

BG 15.12.2003 50 2003-04916-001 1 V0001

BG 15.12.2003 50 2003-04917-001 1 V0001

BG 15.12.2003 50 2003-04918-001 1 V0001

Näytteet, joissa todettu hukkakauraa

Auringonkukansiemenet

BG 30.6.2003 11 2003-02386-001 1 V0031

BG 28.8.2003 50 2003-03069-001 1 V0031

BG 9.9.2003 26 2003-03272-001 1 V0031

BG 9.9.2003 26 2003-03273-001 1 V0031

BG 11.9.2003 50 2003-03311-001 1 V0031

BG 15.9.2003 25 2003-03386-001 1 V0031

BG 18.9.2003 25 2003-03446-001 1 V0031

BG 18.9.2003 25 2003-03453-001 1 V0031

BG 18.9.2003 50 2003-03449-001 1 V0031

BG 18.9.2003 25 2003-03450-001 1 V0031

BG 26.9.2003 26 2003-03686-001 1 V0031

BG 26.9.2003 26 2003-03690-001 1 V0031

BG 15.9.2003 25 2003-03394-001 1 V0031

BG 15.9.2003 50 2003-03395-001 1 V0031

BG 26.9.2003 26 2003-03693-001 1 V0031

BG 29.9.2003 25 2003-03723-001 1 V0031

BG 29.9.2003 25 2003-03731-001 1 V0031

BG 29.9.2003 26 2003-03732-001 1 V0031

BG 1.10.2003 25 2003-03783-001 1 V0031

BG 1.10.2003 25 2003-03796-001 1 V0031

BG 1.10.2003 25 2003-03798-001 1 V0031

BG 29.9.2003 25 2003-03729-001 1 V0031

BG 6.10.2003 50 2003-03855-001 1 V0031

BG 6.10.2003 50 2003-03856-001 1 V0031

BG 6.10.2003 50 2003-03857-001 1 V0031

1) Kts. Luku 4.4. Toimenpidekoodit

2) Alkuperämaat: BG (Bulgaria), DE (Saksa), HU (Unkari), NL (Alankomaat)

(Taulukko jatkuu)

18


Maahantuonnin näytteet (jatkuu)

Tuote

Alkuperämaa

2)

Kielletty

määrä tn

Näytenumerot

Tutkittuja

näytteitä

kielletyssä

erässä

Saapumispvm.

Toimenpidekoodi

1)

Näytteet, joissa todettu hukkakauraa

Auringonkukansiemenet

BG 14.10.2003 26 2003-03979-001 1 V0031

BG 6.10.2003 50 2003-03838-001 1 V0031

BG 20.10.2003 50 2003-04083-001 1 V0031

BG 30.10.2003 25 2003-04300-001 1 V0031

BG 26.11.2003 50 2003-04674-001 1 V0031

BG 8.12.2003 25 2003-04813-001 1 V0031

Näytteet, joissa todettu hukkakauraa ja eläviä tuhohyönteisiä

Auringonkukansiemenet

BG 11.12.2003 25 2003-04848-001 1 V0031

BG 11.12.2003 25 2003-04849-001 1 V0031

BG 15.12.2003 50 2003-04915-001 1 V0031

Näytteet, joissa todettu tuotteen osittain vioittuneen

Rypsirouhe DE 29.7.2003 2 300 2003-02709-001 (-048) 48 V0032

4.2. Kotimaisen valmistuksen valvontanäytteet

Valmistaja

Tuote

Saapumispvm

Näytenumerot

Tutkittuja

näytteitä

kielletyssä

erässä

Toimenpidekoodi

1)

Näytteet, joiden markkinointi kielletty lannoitelain (232/93) 19 §:n perusteella

Vapo Oy, Biotech

Tunnelikompostoitu lietteen ja

biojätteen seos

26.9.2003 2003-03640-001 1 V0033

Loimaan Turve ja Humus Oy

Puutarhurin puutarhamulta 17.10.2003 2003-04046-001 1 V0033

1) Kts. Luku 4.4. Toimenpidekoodit

2) Alkuperämaat: BG (Bulgaria), DE (Saksa), HU (Unkari), NL (Alankomaat)

19


4.3. Markkinavalvontanäytteet

Valmistaja / maahantuoja

Tuote

Näytenumerot

Tutkittuja

näytteitä

kielletyssä

erässä

Saapumispvm

Toimenpidekoodi

1)

Näytteet, joissa todettu salmonellaa

VPG Finland Oy

Solmuluu, iso 19.6.2003 2003-02285-001 1 V0003

Henrietan Grooming Products Oy

Puristetikku 22.10.2003 2003-04208-001 1 V0003

Puristeluu, luunmuotoinen 22.10.2003 2003-04127-001 1 V0003

Lemmikkiruuat L & A Puustinen

Kuivatut kuoreet 14.11.2003 2003-04507-001 1 V0003

Näytteet, joissa todettu eläviä tuhohyönteisiä

Unipet Oy

Kalkkunan- ja kanankaula 22.7.2003 2003-02638-001 1 V0003

Siankorvat 22.7.2003 2003-02639-001 1 V0003

Euro Tukatti Oy

Auringonkukansiemenet 6.8.2003 2003-02803-001 1 V0003

Auringonkukansiemenet 6.8.2003 2003-02804-001 1 V0003

Kaikenkarvaiset Oy

Auringonkukansiemenet 1.9.2003 2003-03165-001 1 V0003

Oskutuote Oy

Osku Herkkuruokaa jyrsijöille 1.9.2003 2003-03216-001 1 V0003

Näytteet, joissa Cd-pitoisuus ylittää sallitun enimmäispitoisuuden

Nutriforte Oy

Nutricote-Kestolannoite NPK 13-6-11 31.3.2003 2003-01294-001 1 V0020

Näytteet, joissa todettu laatupoikkeama

Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard.

Bio-Ruusulannoite NPK 7-3-4 25.4.2003 2003-01761-001 1 V0022

Näytteet, joissa todettu hometta

Viga Trade Ltd

Auringonkukansiemenet 27.11.2003 2003-04685-001 1 V0032

20


Toimenpidekoodit

Koodi

Toimenpide

V0001: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 §:n perusteella näytteen/näytteiden edustaman

tuotteen maahantuonnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama

on poistettu.

V0003: KTTK kieltää rehulain 396/98, 36 §:n perusteella näytteen/näytteiden edustaman

tuotteen liikkeeseen laskemisen Suomessa. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena

oleva laatupoikkeama on poistettu.

V0020: Näytteen/näytteiden edustaman tuotteen Cd-pitoisuus ylittää MMM:n päätöksen

45/94 salliman enimmäispitoisuuden. KTTK kieltää kyseisen lannoitevalmisteen

pelto- ja puutarhakäytön.

V0022: KTTK kieltää MMMp 45/94, 3 §:n perusteella näytteen/näytteiden edustaman

lannoitteen myynnin. Kielto on voimassa, kunnes sen perusteena oleva laatupoikkeama

on poistettu

V0031: KTTK kieltää lain N:o 185/2002, 8 §:n (laki hukkakauran torjunnasta) perusteella

näytteen/näytteiden edustaman tuotteen maahantuonnin / liikkeeseen laskemisen.

V0032: Analyysituloksen / -tulosten perusteella KTTK kieltää erän vioittuneen osan

liikkeeseen laskemisen Suomessa. Vioittumaton osa erästä voidaan laskea liikkeeseen

Suomessa.

V0033: KTTK kieltää lannoitelain 232/93, 19 §:n perusteella näytteen/näytteiden edustaman

tuotteen / tuotantoerän markkinoinnin. Kielto on voimassa, kunnes sen

perusteena oleva laatupoikkeama on poistettu.

21


5. ANALYYSITULOKSET AJANJAKSOLTA 1.7. 31.12.2003

Alla olevassa asetelmassa on luettelo rehu- ja lannoitevalmisteiden valvonnan analyysitulosraporteista.

Mikäli tiettyyn raporttiin kuuluvia analyysejä ei ole valmistunut aikavälillä 1.7.

31.12.2003, kyseinen raportti ei ole mukana julkaisussa.

Analyysituloksia on verrattu näytteen edustamasta tavarasta annettuun tuoteselosteeseen. Mikäli

jokin näytteen yksittäiselle analyysitulokselle on annettu huomautus, huomautuksen saanut

tulos on raportissa esitetty lihavoituna. Mikäli huomautus on annettu koko näytteelle,

kyseisen tuotteen nimi ja näytenumero on esitetty raportissa lihavoituna. Tavanomaisin syy

koko näytteen saamaan huomautukseen on, että näytteen edustaman tuotteen tuoteseloste on

puutteellinen tai tuoteseloste puuttuu kokonaan.

5.1. Salmonellaraportit

Raportin nro

5.1002 Rehuaineet

5.1032 Rehuseokset ja lisäainevalmisteet

5.2022 Lannoitevalmisteet

5.2. Rehuvalmisteiden analyysitulosraportit

Rehuaineet

Raportin nro Analyysitulokset

5.1001 Haitalliset aineet

5.1003 Muut mikro-organismit

5.1004 Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset

5.1005 Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt

rehuaineet

5.1006 Pääravintoaineet

5.1007 Aminohapot

5.1008 Sokerit, tärkkelys ja hera

5.1009 Energia-arvot

5.1010 Kivennäisaineet

5.1011 Hivenaineet

5.1012 A-, E- ja C-vitamiinit

5.1013 B-vitamiinit

5.1014 Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet (I)

5.1014b Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet (II)

5.1015 Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset

(TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka)

5.1016 Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo,

propionihappo)

Rehuseokset ja lisäainevalmisteet

5.1031 Haitalliset aineet

5.1033 Muut mikro-organismit

5.1034 Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset

5.1035 Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt

rehuaineet

5.1036 Pääravintoaineet

5.1037 Aminohapot

5.1038 Sokerit, tärkkelys ja hera

5.1039 Energia-arvot

5.1040 Kivennäisaineet

5.1041 Hivenaineet

5.1042 A-, E- ja C-vitamiinit

5.1043 B-vitamiinit

22


5.1044 Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet

5.1045 Muut analyysit (liukenematon jäännös, haihtuvat typpipitoiset emäkset

(TVN), vapaat rasvahapot, peroksidiluku, HCl-liukenematon tuhka)

5.1046 Muut analyysit (muurahaishappo, maitohappobakteerit, etikkahappo,

propionihappo)

5.3. Lannoitevalmisteiden analyysitulosraportit

Lannoitteet

Raportin nro Analyysitulokset

5.2001 Typen eri muodot

5.2002 Fosfori- ja kaliumpitoisuudet

5.2003 Kalsium-, magnesium- ja rikkipitoisuudet

5.2004 Hivenravinteet

5.2005 Hivenravinteet, liukoiset

5.2006 Natrium, seleeni, kloori ja kadmium

Kalkitusaineet

- kalkit ja kuonat

5.2007 Neutraloiva kyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky, kosteuspitoisuus

ja seulontatulokset

5.2008 Lisää seulontatuloksia

5.2009 Ravinteet ja raskasmetallipitoisuudet

- sivutuotteet, mm. tuhkat

5.2010 Neutraloiva kyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky ja pääravinteet

5.2011 Raskasmetallipitoisuudet ja boori

Maanparannusaineet

- kompostit ja lantaseokset

5.2012 Hygieenisyys, fytotoksisuus- ja taimikasvatuskokeet

5.2013 Pääravinteet N, P ja K

5.2014 Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, pH ja johtokyky

(1+5) sekä näytteen haju

5.2015 Raskasmetallipitoisuudet

- maanparannusturpeet

5.2016 Kosteus- ja humuspitoisuus, irtotiheys, pH ja johtokyky (puristenesteestä)

5.2017 Raskasmetallipitoisuudet

Lannoitetut kasvualustat (kasvu- ja viljelyturpeet sekä mullat)

5.2018 Hygieenisyys ja taimikasvatuskokeet

5.2019 Liukoiset pääravinteet N, P ja K - mitattu joko puristenesteestä tai maaanalyysimenetelmällä

mitatut

5.2020 Kosteus, orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, pH ja johtokyky

(puristenesteestä tai 1+5 -menetelmällä)

5.2021 Raskasmetallipitoisuudet

23


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet : rehuaineet

Hygienia

5.1002 Salmonella

Tuotteen nimi

Tutkittuja

näytteitä

kpl

Saastuneita

näytteitä

kpl

Salmonella

tyypit

Kauraydinjauho, rakeistettu 1 -

Kaura, kypsä 2 -

Kaura, kuorittu, lämpökäsittelemätön 1 -

Ohra 124 -

Vehnä 130 -

Vehnärehujauho 1 -

Vehnälese 4 -

Maissigluteeni 60 1 S.livingstone

Mallasidut 1 -

Ohramallasrehu 2 -

Mäski, tuore 11 -

Mäski, kuivattu 1 -

Panimo-hiivaliemi 6 -

Maapähkinärouhe osaksi kuorituista pähkinöistä1 -

Rapsipuriste 155 -

Rapsirouhe, keskirasvainen 406 -

Rypsipuriste 166 -

Rypsirouhe 577 -

Rypsijauhe 40 -

Palmurouhe 76 -

Palmuydinpuriste 6 -

5.1002 -

1


Tuotteen nimi

Tutkittuja

näytteitä

kpl

Saastuneita

näytteitä

kpl

Salmonella

tyypit

Soijarouhe, keskirasvainen 1139 -

Soijapuriste 18 -

Soijapuriste LP 1 -

Soijajauho 1 -

Pellavansiemenöljy 1 -

Auringonkukansiemenet 352 7 S.agona

S.enteritidis

S.lexington

S.montevideo

S.senftenberg

Pellavansiemenrouhe 7 -

Pellavansiemenpuriste 3 -

Juurikasleike (sokeri) 78 -

Melassileike 251 -

Kuivaleike 94 -

Melassoimaton sokerijuurikaspelletti 60 -

Perunarehu 1 -

Kuorittu rehuperunapuuro 1 -

Viherjauho 5 -

Heinäjauho, pelletöity 27 -

Merileväjauho 1 -

Herajauhe 1 -

Rehuheratiiviste 16 -

Lihaluujauho 56 -

Teurasjäte 4 -

Kalajauho 49 -

5.1002 -

2


Tuotteen nimi

Tutkittuja

näytteitä

kpl

Saastuneita

näytteitä

kpl

Salmonella

tyypit

Kalajäte 3 -

Rehuhiiva 1 -

Yhteensä 3941 8

5.1002 -

3


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet, rehuseokset ja lisäainevalmisteet

Hygienia

5.1032 Salmonella

Tuoteryhmä

Tutkittuja näytteitä

kpl

Saastuneita näytteitä

kpl

SIIPIKARJA 149 -

SIAT 127 -

VASIKAT, MULLIT 44 -

LYPSYKARJA 218 -

KALAT 6 -

TURKISELÄIMET 49 -

HEVOSET 4 -

LAMPAAT 5 -

POROT 6 -

KISSAT 0 -

Salmonellatyypit

KOIRAT 37 1 S.typhimurium

KOIRAN PURULUUT, SIANKORVAT YM. 64 3 S.havana

MUUT REHUSEOKSET 24 -

KIVENNÄISREHUSEOKSET 4 -

REHUN LISÄAINEET 0 -

REHUN LISÄAINEVALMISTEET 58 -

Yhteensä 795 4

S.lexington

S.orion

5.1032-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitusvalmisteet

5.2022 Salmonellan esiintyminen

Tuoteryhmä

Tutkittuja näytteitä

kpl

Saastuneita näytteitä

kpl

ORGAANISET LANNOITTEET 4 -

ORGAANISET KIVENNÄISLANNOITTEET 0 -

MAANPARANNUSKOMPOSTIT 17 -

LANTASEOKSET 1 -

MULTAPOHJAISET KASVUALUSTAT 10 -

Yhteensä 32 0

Salmonellatyypit

5.2022 --

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuaineet

5.1001 Haitalliset aineet (12%:lle kosteudelle laskettuna).

Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Arseeni (As)

Elohopea (Hg)

Lyijy (Pb)

Kadmium (Cd)

aflatoksiinit

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

111206010 Palmurouhe - 2003-01656-21


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Arseeni (As)

Elohopea (Hg)

Lyijy (Pb)

Kadmium (Cd)

aflatoksiinit

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

111705000 Merileväjauho Biofarm Oy 2003-01846-1 25 0,02 1 0,3

Nordtang A/S 2003-02856-1 17,5 0,017

112301000 Kalajauho Fiskernes Fiskeintrustri 2003-01768-3


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuaineet

Hygienia

5.1003 Muut mikro-organismit

Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Campylobacter

Klostridit

Enterobakteerit

pmy/g

pmy/g

112201030 Lihaluujauho Honkajoki Oy 2003-02183-1


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Campylobacter

Klostridit

Enterobakteerit

pmy/g

pmy/g

Lihaluujauho Honkajoki Oy 2003-03014-1


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Campylobacter

Klostridit

Enterobakteerit

pmy/g

pmy/g

Lihaluujauho Honkajoki Oy 2003-04693-1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuaineet

Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit

5.1004 Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset

Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

111102000 Ohra Raiffeisen HaGe Nord AG 2003-02747-1 Ei huom.

111211000 Auringonkukansiemenet - 2003-02428-1 Ei huom. 1,2

2003-02439-1 Ei huom. 0,3

2003-02440-1 Ei huom. 1,4

2003-02440-2 Ei huom. 0,2

2003-02656-1 Huomautus 1,1 Todettu

2003-02657-1 Huomautus 0,8 Todettu

2003-02658-1 Huomautus 1,0 Todettu

2003-02802-1 Todettu

2003-04361-1 Ei tod.

2003-04995-1 Ei tod.

A.N-Agrotrading Ltd 2003-04100-1 Ei huom. 4,3

2003-04101-1 Ei huom. 4,4

2003-04102-1 Huomautus 7,0

2003-04103-1 Ei huom. 4,6

2003-04104-1 Ei huom. 4,0

2003-04105-1 Ei huom. 2,8

2003-04106-1 Ei huom. 3,4

2003-04107-1 Ei huom. 2,8

Agritrade Ltd. 2003-03897-1 Ei huom. 1,1

2003-03898-1 Ei huom. 1,7

2003-03899-1 Huomautus 1,2 Todettu

5.1004-

1


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Agritrade Ltd. 2003-03955-1 Ei huom. 1,0

2003-03956-1 Ei huom. 1,4

2003-03957-1 Ei huom. 1,8

2003-03999-1 Ei huom. 0,4

2003-04000-1 Ei huom. 0,5

Agrograin RT 2003-03435-1 Ei huom. 1,1

Agrotrade Ltd 2003-03838-1 Huomautus

Alanheri BV 2003-03408-1 Ei huom. 1,6

2003-03409-1 Ei huom. 1,0

2003-03410-1 Ei huom. 1,8

2003-03411-1 Ei huom. 0,7

2003-03412-1 Ei huom. 1,0

2003-03413-1 Ei huom. 0,8

2003-03444-1 Ei huom. 2,2

2003-03444-2 Ei huom. 1,1

2003-03511-1 Ei huom. 0,7

2003-03511-2 Ei huom. 0,7

2003-03511-3 Ei huom. 0,8

2003-03511-4 Ei huom. 0,6

2003-03616-1 Ei huom. 1,3

2003-03616-2 Ei huom. 1,3

2003-03616-3 Ei huom. 1,1

2003-03616-4 Ei huom. 1,4

2003-03667-1 Ei huom. 1,1

2003-03667-2 Ei huom. 0,8

2003-03667-3 Ei huom. 0,5

2003-03667-4 Ei huom. 0,9

2003-03667-5 Ei huom. 1,4

5.1004-

2


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Alanheri BV 2003-03814-1 Ei huom. 0,8

2003-03815-1 Ei huom. 1,3

2003-03816-1 Ei huom. 1,1

2003-03817-1 Ei huom. 1,2

2003-03818-1 Ei huom. 2,1

2003-03819-1 Ei huom. 1,7

2003-03820-1 Ei huom. 2,1

2003-03821-1 Ei huom. 1,8

2003-03822-1 Ei huom. 1,6

2003-03823-1 Ei huom. 2,5

2003-04068-1 Ei huom. 1,4

2003-04068-2 Ei huom. 1,2

2003-04068-3 Ei huom. 0,7

BON GmbH 2003-03068-1 Ei huom. 0,90

2003-03131-1 Ei huom. 2,5

2003-03132-1 Ei huom. 2,4

2003-03133-1 Ei huom. 3,7

2003-03134-1 Ei huom. 2,3

2003-03135-1 Ei huom. 1,7

2003-03233-1 Huomautus 4,7 Todettu

2003-03234-1 Ei huom. 2,2

2003-03235-1 Ei huom. 2,3

2003-03236-1 Ei huom. 0,4

2003-03237-1 Ei huom. 1,8

2003-03238-1 Ei huom. 2,7

2003-03390-1 Ei huom. 4,9

2003-03391-1 Ei huom. 1,3

2003-03392-1 Ei huom. 1,4

5.1004-

3


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet BON GmbH 2003-03393-1 Ei huom. 1,4

2003-03394-1 Huomautus 4,3

2003-03395-1 Huomautus 2,2

2003-04388-1 Huomautus 1,7 Todettu

2003-04389-1 Huomautus Todettu

2003-04390-1 Ei huom. 1,8

2003-04391-1 Huomautus Todettu

2003-04650-1 Ei huom. 0,8

2003-04651-1 Ei huom. 1,5

2003-04652-1 Huomautus 2,2 Todettu

2003-04672-1 Huomautus 1,4 Todettu

2003-04673-1 Ei huom. 1,1

2003-04812-1 Ei huom. 2,8

2003-04813-1 Huomautus 1,8

2003-04914-1 Huomautus 0,9 Todettu

2003-04915-1 Huomautus Todettu

2003-04916-1 Huomautus 1,4 Todettu

2003-04917-1 Huomautus 0,9 Todettu

2003-04918-1 Huomautus 1,7 Todettu

2003-04919-1 Ei huom. 1,4

BON Ltd 2003-02385-1 Huomautus 1,9

2003-02386-1 Huomautus 1,6

2003-02387-1 Huomautus 1,3

Bulgarski Oreh Ltd 2003-03314-1 Ei huom. 1,5

2003-03315-1 Ei huom. 2,3

2003-03445-1 Ei huom. 0,6

2003-03446-1 Huomautus 1,3

2003-03447-1 Ei huom. 1,7

5.1004-

4


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Bulgarski Oreh Ltd 2003-03452-1 Ei huom. 2,6

2003-03453-1 Huomautus 1,1

2003-03723-1 Huomautus 2,2

2003-03729-1 Huomautus 1,2

2003-03730-1 Ei huom. 3,1

2003-03782-1 Ei huom. 1,9

2003-03783-1 Huomautus 1,6

2003-03796-1 Huomautus 2,1

2003-03797-1 Ei huom. 2,0

2003-03798-1 Huomautus 1,2

2003-03799-1 Ei huom. 1,1

2003-04294-1 Ei huom. 2,3

2003-04295-1 Ei huom. 3,0

2003-04296-1 Ei huom. 1,6

2003-04297-1 Ei huom. 2,0

2003-04298-1 Ei huom. 1,4

2003-04299-1 Ei huom. 1,2

2003-04300-1 Huomautus

2003-04301-1 Ei huom. 1,3

Co-Operative-Targovoshte 2003-03854-1 Ei huom. 3,3

2003-03855-1 Huomautus

2003-03856-1 Huomautus

2003-03857-1 Huomautus

2003-03858-1 Ei huom. 4,2

2003-03859-1 Ei huom. 4,1

DKSH 2003-03633-1 Ei huom. 1,3

Dragiev-NV Ltd 2003-03449-1 Huomautus 0,8

2003-03512-1 Huomautus 1,3

5.1004-

5


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Dragiev-NV Ltd 2003-03811-1 Ei huom. 1,3

2003-03970-1 Ei huom. 1,3

2003-04081-1 Ei huom. 0,7

2003-04317-1 Ei huom. 1,0

Euro Tukatti Oy 2003-02803-1 Todettu

2003-02804-1 Todettu

2003-03042-1 Ei tod.

Eurofund Ou 2003-03966-1 Ei huom. 0,6

2003-03967-1 Huomautus 0,8 Todettu

2003-03968-1 Ei huom. 0,7

2003-04201-1 Ei huom. 0,7

2003-04352-1 Ei huom. 0,3

2003-04353-1 Ei huom. 0,4

2003-04448-1 Huomautus 0,8 Todettu

2003-04847-1 Todettu

Excor Ltd 2003-03312-1 Ei huom. 0,5

2003-03312-2 Ei huom. 0,4

2003-03312-3 Ei huom. 0,5

2003-03313-1 Ei huom. 0,7

2003-03450-1 Ei huom. 2,6

2003-03450-2 Huomautus 3,1

2003-03451-1 Ei huom. 2,3

2003-03451-2 Ei huom. 2,8

2003-03721-1 Ei huom. 2,0

2003-03722-1 Ei huom. 1,3

2003-03869-1 Ei huom. 2,0

2003-04378-1 Ei huom. 0,8

2003-04379-1 Ei huom. 0,6

5.1004-

6


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet FLR IMEX Kft 2003-03103-1 Ei huom. 0,6

2003-03103-2 Ei huom. 0,7

2003-03103-3 Ei huom. 0,6

2003-03264-1 Ei huom. 1,2

2003-03265-1 Ei huom. 0,9

2003-03266-1 Ei huom. 0,6

2003-03267-1 Ei huom. 0,9

2003-03440-1 Ei huom. 1,7

2003-03441-1 Ei huom. 1,6

2003-03442-1 Ei huom. 1,1

2003-03443-1 Ei huom. 2,8

Kaikenkarvaiset Oy 2003-03165-1 Huomautus 2,0 Todettu

Kákai Seed plant of Mezómag Kf 2003-04758-1 Ei huom. 1,0

2003-04758-2 Ei huom. 1,1

2003-04758-3 Ei huom. 2,9

Kaposmag 2003-03104-1 Ei huom. 1,0

2003-03104-2 Ei huom. 3,3

2003-03104-3 Ei huom. 0,9

2003-03104-4 Ei huom. 1,2

2003-03104-5 Ei huom. 1,4

2003-03104-6 Ei huom. 1,1

2003-03104-7 Ei huom. 2,1

2003-03104-8 Ei huom. 1,2

Kenter 95 KFT 2003-04422-1 Ei huom. 0,5

Korekt EOOD 2003-04175-1 Ei huom. 2,3

2003-04372-1 Ei huom. 2,0

2003-04535-1 Huomautus 2,2 Todettu

2003-04687-1 Ei huom. 1,6

5.1004-

7


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Korekt PLC 2003-03226-1 Ei huom. 0,3

Ltd Pied-Rish-Don 2003-04553-1 Ei huom. 1,9

Maatilap. Esa&Marja Heikkilä 2003-03713-1 Ei Tod.

Mauste-Sallinen Oy 2003-04945-1 Ei huom. 2,2

Megafruit Ltd 2003-03217-1 Ei huom. 2,4

2003-03218-1 Huomautus 2,4

2003-03219-1 Ei huom. 1,6

2003-03220-1 Ei huom. 2,4

2003-03384-1 Ei huom. 1,9

2003-03385-1 Ei huom. 1,3

2003-03386-1 Huomautus 2,7

2003-03492-1 Ei huom. 0,1

2003-03495-1 Ei huom. 0,3

2003-03718-1 Ei huom. 2,9

2003-03971-1 Ei huom. 1,8

2003-03972-1 Huomautus 1,3 Todettu

2003-03973-1 Ei huom. 1,2

2003-03974-1 Ei huom. 0,8

2003-03975-1 Ei huom. 1,6

2003-04128-1 Ei huom. 1,9

2003-04129-1 Ei huom. 1,3

MiuRra Ltd 2003-03066-1 Huomautus 1,3 Todettu

2003-03067-1 Huomautus 1,4 Todettu

2003-03069-1 Huomautus 0,5

2003-03070-1 Ei huom. 0,9

2003-03773-1 Ei huom. 0,3

2003-03774-1 Ei huom. 0,6

2003-03931-1 Ei huom. 0,6

5.1004-

8


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet MiuRra Ltd 2003-03932-1 Ei huom. 0,8

2003-04112-1 Ei huom. 1,2

2003-04113-1 Ei huom. 1,2

2003-04492-1 Ei huom. 1,7

2003-04493-1 Huomautus 0,9 Todettu

2003-04674-1 Huomautus

Mogyi KFT 2003-03891-1 Ei huom. 0,5

2003-03919-1 Ei huom. 0,7

2003-04013-1 Ei huom. 0,8

2003-04064-1 Ei huom. 0,9

2003-04099-1 Huomautus 0,5

2003-04196-1 Ei huom. 0,3

2003-04334-1 Ei huom. 0,3

2003-04354-1 Ei huom. 0,4

2003-04365-1 Ei huom. 0,2

2003-04375-1 Ei huom. 0,7

2003-04564-1 Ei huom. 0,8

Pick-Import Finland Oy Ltd 2003-04599-1 Ei huom. 0,4

2003-04947-1 Ei huom. 0,1

Scan Agro KFT 2003-03387-1 Ei huom. 2,9

2003-03388-1 Ei huom. 2,2

2003-03396-1 Ei huom. 0,1

2003-03397-1 Ei huom. 0,2

2003-03398-1 Ei huom. 0,1

2003-03399-1 Ei huom. 0,1

2003-03400-1 Ei huom. 0,0

2003-03401-1 Ei huom. 0,2

2003-03540-1 Ei huom. 0,1

5.1004-

9


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Scan Agro KFT 2003-03541-1 Ei huom. 0,2

2003-03542-1 Ei huom. 0,1

2003-03543-1 Ei huom. 0,2

2003-03900-1 Ei huom. 1,1

2003-03958-1 Ei huom. 0,1

2003-04036-1 Ei huom. 0,8

SNI-Commerce-1 2003-04292-1 Ei huom. 0,7

2003-04293-1 Ei huom. 0,6

2003-04423-1 Ei huom. 0,7

2003-04424-1 Ei huom. 2,4

Sortovi semena 99 Ltd 2003-03537-1 Ei huom. 1,5

2003-03538-1 Ei huom. 1,1

2003-03539-1 Ei huom. 1,8

Stemi Ltd 2003-03272-1 Huomautus 1,6

2003-03273-1 Huomautus 1,9

2003-03274-1 Ei huom. 1,7

2003-03275-1 Ei huom. 1,0

2003-03276-1 Ei huom. 1,2

2003-03277-1 Ei huom. 1,5

2003-03278-1 Ei huom. 1,4

2003-03279-1 Ei huom. 1,6

2003-03280-1 Ei huom. 1,6

2003-03281-1 Ei huom. 2,1

2003-03380-1 Ei huom. 0,8

2003-03381-1 Ei huom. 0,3

2003-03382-1 Ei huom. 0,4

2003-03383-1 Ei huom. 0,7

2003-03684-1 Ei huom. 1,5

5.1004- 10


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Stemi Ltd 2003-03685-1 Ei huom. 1,3

2003-03686-1 Huomautus 1,1

2003-03687-1 Ei huom. 1,0

2003-03688-1 Ei huom. 1,0

2003-03689-1 Ei huom. 1,0

2003-03690-1 Huomautus 1,0

2003-03691-1 Ei huom. 0,8

2003-03692-1 Ei huom. 0,9

2003-03693-1 Huomautus 1,2

2003-03694-1 Ei huom. 0,7

2003-03695-1 Ei huom. 0,7

2003-03696-1 Ei huom. 0,9

2003-03697-1 Ei huom. 1,2

2003-03698-1 Ei huom. 1,6

2003-03699-1 Ei huom. 0,5

2003-03700-1 Ei huom. 1,3

2003-03701-1 Ei huom. 1,3

2003-03702-1 Ei huom. 1,1

2003-03704-1 Ei huom. 1,2

2003-03705-1 Ei huom. 1,4

2003-03706-1 Ei huom. 0,9

2003-03724-1 Ei huom. 1,7

2003-03731-1 Huomautus 1,8

2003-03732-1 Huomautus 1,1

2003-03733-1 Ei huom. 0,8

2003-03775-1 Ei huom. 1,6

2003-03776-1 Ei huom. 1,8

2003-03777-1 Ei huom. 1,1

5.1004- 11


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Stemi Ltd 2003-03778-1 Ei huom. 1,1

2003-03779-1 Ei huom. 1,3

2003-03780-1 Ei huom. 0,8

2003-03781-1 Ei huom. 1,2

2003-03976-1 Ei huom. 1,3

2003-03977-1 Ei huom. 1,4

2003-03978-1 Ei huom. 1,1

2003-03979-1 Huomautus

2003-03980-1 Ei huom. 1,1

2003-03981-1 Ei huom. 1,3

2003-03982-1 Ei huom. 0,9

2003-03983-1 Ei huom. 1,2

2003-03984-1 Ei huom. 1,3

2003-04017-1 Ei huom. 1,8

2003-04018-1 Ei huom. 0,8

2003-04019-1 Ei huom. 1,0

2003-04020-1 Ei huom. 1,0

2003-04021-1 Ei huom. 0,9

2003-04022-1 Ei huom. 1,1

2003-04242-1 Ei huom. 0,9

2003-04243-1 Ei huom. 1,8

2003-04244-1 Ei huom. 1,2

2003-04245-1 Ei huom. 1,6

2003-04246-1 Ei huom. 1,5

2003-04247-1 Ei huom. 1,1

2003-04248-1 Ei huom. 1,1

2003-04249-1 Ei huom. 1,2

2003-04250-1 Ei huom. 1,1

5.1004- 12


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Stemi Ltd 2003-04251-1 Ei huom. 1,6

2003-04252-1 Ei huom. 1,2

2003-04253-1 Huomautus 0,7 Todettu

2003-04254-1 Ei huom. 0,9

2003-04255-1 Huomautus 1,1 Todettu

2003-04440-1 Ei tod.

2003-04441-1 Huomautus 1,3 Todettu

2003-04442-1 Ei huom. 1,8

2003-04443-1 Ei huom. 1,3

2003-04444-1 Ei huom. 0,7

2003-04445-1 Ei huom. 1,8

2003-04446-1 Ei tod.

2003-04671-1 Ei tod.

Szehszand -Mag Kft 2003-04504-1 Ei huom. 1,0

Tampereen Säästö-Tex Oy 2003-04394-1 Ei tod.

Viga Agro Ltd 2003-03299-1 Ei huom. 1,7

2003-03300-1 Ei huom. 1,9

2003-03509-1 Ei huom. 2,4

2003-03510-1 Ei huom. 1,9

2003-03719-1 Ei huom. 6,4

2003-03720-1 Huomautus 7,0

2003-04848-1 Huomautus Todettu

2003-04849-1 Huomautus Todettu

Viga Trade Ltd 2003-03310-1 Ei huom. 0,8

2003-03311-1 Huomautus 0,7

2003-03493-1 Huomautus 1,3 Todettu

2003-03494-1 Ei huom. 0,8

2003-03812-1 Ei huom. 1,1

5.1004- 13


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Visuaal.tark.linnut Kasvitiet. määritys

Tuhohyönteiset

roska%

Auringonkukansiemenet Viga Trade Ltd 2003-03813-1 Ei huom. 2,0

2003-04082-1 Ei huom. 1,1

2003-04083-1 Huomautus

2003-04084-1 Ei huom. 0,5

2003-04136-1 Ei huom. 2,1

2003-04137-1 Ei tod.

2003-04291-1 Ei huom. 1,6

2003-04685-1 Ei huom. 0,6

Vogelpick Bt. 2003-03389-1 Ei huom. 2,6

2003-03635-1 Ei huom. 0,7

5.1004- 14


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuaineet

Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit

5.1005 Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet.

Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

111102144 Ohrabriketti Kinnusen Mylly Oy 2003-04010-1 Ei tod.

111110060 Maissigluteeni Cerestar Scandinavia 2003-02790-11 Ei tod. Ei tod.

Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö

2003-02790-2 Ei tod. Ei tod.

2003-04363-1 Ei tod. Ei tod.

111202010 Rapsipuriste - 2003-04364-18 Ei tod. Ei tod.

111202020 Rapsirouhe, keskirasvainen - 2003-02830-19 Ei tod. Ei tod.

2003-02830-9 Ei tod. Ei tod.

Oelmuhle Hamburg AG 2003-02746-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02746-13 Ei tod. Ei tod.

2003-02860-8 Ei tod.

111203020 Rypsipuriste - 2003-02420-14 Ei tod.

2003-02976-15 Ei tod. Ei tod.

2003-02977-11 Ei tod. Ei tod.

2003-04366-10 Ei tod. Ei tod.

111203030 Rypsirouhe - 2003-03169-10 Ei tod. Ei tod.

Avena Nordic Grain Oy 2003-02262-20 Ei tod. Ei tod.

2003-02262-24 Ei tod. Ei tod.

2003-02262-41 Ei tod. Ei tod.

2003-02262-48 Ei tod. Ei tod.

2003-02262-9 Ei tod. Ei tod.

2003-02709-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02709-12 Ei tod. Ei tod.

2003-02709-24 Ei tod. Ei tod.

2003-02709-36 Ei tod. Ei tod.

5.1005-

1


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Rypsirouhe Cargill B.V 2003-02827-22 Ei tod. Ei tod.

Oelmuhle Hamburg AG 2003-02007-21 Ei tod.

Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö

2003-02827-26 Ei tod. Ei tod.

2003-02827-34 Ei tod. Ei tod.

2003-02827-46 Ei tod. Ei tod.

2003-02827-7 Ei tod. Ei tod.

2003-02007-38 Ei tod.

111207030 Soijarouhe, keskirasvainen Denofa Ab 2003-03345-18 Ei tod.

2003-04675-11 Ei tod. Ei tod.

2003-04675-17 Ei tod. Ei tod.

2003-04675-9 Ei tod. Ei tod.

2003-04677-19 Ei tod. Ei tod.

2003-04677-29 Ei tod. Ei tod.

Oelmuhle Hamburg AG 2003-03170-14 Ei tod. Ei tod.

2003-03307-27 Ei tod.

2003-03593-43 Ei tod. Ei tod.

2003-03593-8 Ei tod. Ei tod.

Polarfarmi Oy 2003-02276-1 Ei tod. Ei tod.

111401000 Juurikasleike (sokeri) Feedimpex B.V 2003-04131-14 Ei tod. Ei tod.

Sogema 2003-02288-11 Ei tod.

2003-04131-34 Ei tod. Ei tod.

2003-02288-29 Ei tod.

111401020 Melassileike Danisco Sugar Ab 2003-03499-12 Ei tod. Ei tod.

Deshy 2003-02859-17 Ei tod.

2003-03499-6 Ei tod. Ei tod.

2003-02859-38 Ei tod.

Feedimpex B.V 2003-02816-11 Ei tod. Ei tod.

2003-02816-24 Ei tod. Ei tod.

2003-02816-33 Ei tod. Ei tod.

2003-02816-36 Ei tod. Ei tod.

5.1005-

2


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Melassileike Feedimpex B.V 2003-03998-25 Ei tod. Ei tod.

Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö

2003-03998-39 Ei tod. Ei tod.

2003-04695-18 Ei tod. Ei tod.

2003-04695-36 Ei tod.

111401030 Kuivaleike Feedimpex B.V 2003-02087-80 Ei tod.

111401050 Melassoimaton sokerijuurikaspelletti - 2003-03232-40 Ei tod. Ei tod.

2003-03232-6 Ei tod. Ei tod.

112101010 Maito, rasvaton Valio Oy, Haapaveden tehdas 2003-04027-1 Ei huom.

112101015 Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas 2003-01775-1 Ei huom.

112301000 Kalajauho - 2003-02769-1 Ei tod.

A/S Hawsbrunn 2003-02297-1 Ei tod.

2003-02334-1 Ei huom.

2003-02490-1 Ei huom.

2003-03060-1 Ei huom.

2003-03786-1 Ei huom.

2003-04279-1 Ei huom.

2003-04558-1 Ei huom.

2003-02297-2 Ei tod.

2003-02297-3 Ei tod.

Aquarius AS 2003-03402-1 Ei tod.

Cagemax Entec BV 2003-02894-1 Ei tod.

Cagemax Holland BV 2003-02622-1 Ei tod.

2003-02629-1 Ei tod.

Demeter B.V. 2003-03500-1 Ei tod.

Fiskernes Fiskeintrustri 2003-01768-1 Ei tod. Ei anal.

Fraktarna DFDS 2003-04235-1 Ei tod.

International Handels. 2003-02348-1 Ei tod.

Saria Industries 2003-01900-1 Ei tod.

2003-01768-2 Ei tod. Ei anal.

2003-01768-3 Ei tod. Ei anal.

5.1005-

3


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kalajauho Saria Industries 2003-01901-1 Ei tod.

SR-Mjöl Hf 2003-02257-1 Ei tod.

2003-02257-2 Ei tod.

2003-02257-3 Ei tod.

2003-02598-1 Ei tod.

2003-02598-2 Ei tod.

2003-02598-3 Ei tod.

2003-03008-1 Ei tod.

2003-03009-1 Ei tod.

Suomen Rehu Oy 2003-02679-1 Ei tod.

131110000 Monokalsiumfosfaatti - 2003-02456-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02553-1 Ei tod.

2003-02676-1 Ei tod.

2003-02676-2 Ei tod.

Agrokem Oy LLC 2003-02857-1 Ei tod.

2003-02857-2 Ei tod.

131118000 Natriumbikarbonaatti - 2003-02188-1 Ei tod.

2003-02188-2 Ei tod.

Liha/lihaluuj.määrit Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö Kielletyt rehuaineet Yksikkö

5.1005-

4


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuaineet

5.1006 Pääravintoaineet

Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

111101090 Kauraydinjauho, rakeistettu Suomen Viljava Oy 2003-03048-1 7,4

111101100 Kaura, kypsä Botnia Grain Oy 2003-03062-1 9,8 6,8 27,1 3,4

111101120 Kaura, kuorittu, lämpökäsittelemätön Suomen Viljava Oy 2003-03108-1 11,3

111110060 Maissigluteeni Cerestar Scandinavia 2003-02377-11 11,4 58,5 0,9 2,6

111111040 Mäski, tuore Hartwall Lahti 2003-02020-1 78,7 5,2 3,8 0,8

Laihian Mallas Oy 2003-02434-1 75,6 6,9 3,9 0,8

111202010 Rapsipuriste - 2003-03580-11 10,3 36,0 10,0 6,5

CF & S Agents Ltd 2003-03058-11 10,3

2003-03058-14 10,3

2003-03058-22 9,9

2003-03058-23 10,1

2003-03058-4 10,7

2003-03058-6 10,3

2003-03058-9 10,6

111202020 Rapsirouhe, keskirasvainen - 2003-02830-19 9,3 32,8 10,6 6,7

Oelmuhle Hamburg AG 2003-02860-8 9,8 34,5 11,7 6,9

2003-02997-10 11,2 34,3 11,3 6,9

2003-04366-10 11,1 33,9 12,0 6,8

111203020 Rypsipuriste - 2003-02420-14 9,4 32,8 10,7 6,6

Mildola Oy 2003-01959-1 10,6 31,9 11,0 6,5

2003-01960-1 10,5 32,0 11,5 6,5

2003-02086-1 10,1 33,1 11,7 6,2

5.1006-

1


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

Rypsipuriste Mildola Oy 2003-02250-1 10,0 31,4 12,1 6,2

2003-02290-1 9,8 31,6 12,0 6,2

2003-02291-1 10,0 32,0 10,8 6,4

2003-02684-1 10,1 31,2 11,4 6,5

2003-02840-1 9,7 32,3 11,4 5,9

2003-02873-1 9,9 32,9 11,4 5,8

2003-02961-1 10,0 31,6 11,0 5,8

2003-03102-1 10,1 30,1 11,7 6,3

2003-03140-1 10,0 31,8 10,6 6,1

2003-03373-1 10,0 33,8 10,6 5,8

2003-03407-1 10,7 33,4 11,2 5,9

2003-03513-1 9,9 34,7 10,2 6,6

2003-03514-1 10,0 34,3 9,8 6,4

2003-03953-1 9,9 34,4 10,1 6,5

2003-04065-1 11,5 32,6 10,5 6,5

2003-04168-1 10,0 34,8 10,3 6,4

2003-04169-1 10,0 36,2 10,3 5,9

2003-04263-1 10,0 34,2 10,6 6,5

2003-04399-1 10,2 33,1 12,1 5,8

2003-04400-1 9,9 34,3 11,3 5,9

2003-04505-1 9,8 34,7 10,2 6,4

2003-04506-1 10,2 34,2 9,8 6,5

111203030 Rypsirouhe - 2003-03169-10 11,2 34,3 11,5 6,8

2003-03169-32 11,3

2003-03169-40 10,9

2003-03619-19 10,1 33,5 12,0 7,0

2003-03619-39 11,1 32,3 12,2 6,9

Avena Nordic Grain Oy 2003-02262-20 13,8 32,7 11,6 7,3

5.1006-

2


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

Rypsirouhe Avena Nordic Grain Oy 2003-02262-24 12,4 33,7 11,6 7,2

2003-02262-41 12,4 33,6 12,1 7,1

2003-02262-48 12,3 33,4 11,6 7,2

2003-02262-9 12,7 33,5 11,9 7,1

2003-02911-1 11,9

2003-02911-2 11,9

2003-02911-3 11,9

2003-02911-4 11,9

2003-03997-32 11,2 34,4 11,6 6,6

2003-03997-54 11,0 33,3 12,0 6,9

Cargill B.V 2003-02827-46 11,4 34,9 11,4 7,0

2003-02827-7 11,8 35,2 10,9 6,9

2003-04377-25 11,4 34,3 11,6 6,9

2003-04377-38 11,7 33,9 11,5 7,0

Oelmuhle Hamburg AG 2003-02007-21 13,8 32,0 11,2 6,9

2003-02007-38 13,4 32,3 11,6 6,8

2003-04675-17 11,3 34,8 11,7 6,5

2003-04675-9 11,5 34,4 11,7 6,5

2003-04677-11 11,6 34,5 11,5 6,6

2003-04677-19 11,8 34,5 11,6 6,6

2003-04677-29 11,1 35,5 11,8 6,5

Ravintoraisio Oy 2003-02159-1 9,4 35,5 12,2 7,0

2003-02160-1 9,6 35,8 11,9 7,1

2003-02379-1 10,1 36,1 11,8 6,9

2003-02379-2 10,3 36,0 11,8 6,9

2003-03124-1 10,4 34,4 10,4 6,8

2003-03124-2 10,4 34,9 10,1 6,8

2003-03647-1 9,1 37,8 10,9 7,1

5.1006-

3


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

Rypsirouhe Ravintoraisio Oy 2003-03647-2 9,0 37,8 11,4 7,1

111206010 Palmurouhe - 2003-01656-21 9,4

2003-03647-3 9,1 37,5 10,7 7,1

2003-03647-4 8,9 38,1 10,6 7,1

2003-04067-1 10,9 37,7 10,5 6,7

2003-04067-2 10,9 37,8 10,2 6,7

2003-04067-3 11,0 37,6 10,4 6,7

2003-04067-4 11,0 37,6 10,7 6,7

2003-01656-42 9,5 15,3 19,8 3,8

111207030 Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V 2003-02059-32 12,6 48,9 4,1 6,5

2003-02059-9 11,6 49,5 3,8 6,5

2003-02378-43 12,1 48,6 4,0 6,5

2003-02378-6 12,1 48,7 3,9 6,5

2003-03213-18 12,7 48,0 3,9 6,4

2003-03213-40 11,9 48,7 3,4 6,4

2003-04205-21 12,7 45,6 6,8 6,0

Denofa Ab 2003-03345-18 12,4 47,1 5,7 6,1

Oelmuhle Hamburg AG 2003-02241-20 13,4 46,8 3,8 6,3

2003-02241-40 13,3 46,6 3,5 6,6

2003-02263-18 13,6 47,5 3,7 6,2

2003-02263-28 13,8 46,9 3,7 6,4

2003-02263-39 13,8 46,6 3,7 6,3

2003-02263-9 13,8 47,0 3,6 6,3

2003-02770-12 13,4 46,2 4,0 6,2

2003-02770-18 13,1 46,5 3,9 6,3

2003-02770-50 13,3 46,2 3,8 6,3

2003-02998-26 13,9 43,8 7,2 6,3

2003-03170-14 12,8 48,3 3,4 6,7

5.1006-

4


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

Soijarouhe, keskirasvainen Oelmuhle Hamburg AG 2003-03170-44 13,6 47,5 3,7 6,6

2003-03307-27 13,8 41,6 8,1 5,9

2003-03593-43 13,3 46,1 4,2 6,6

2003-03593-8 13,2 46,3 4,2 6,5

2003-03874-23 13,4 46,8 3,5 6,5

2003-03874-34 13,5 47,0 3,5 6,4

2003-03948-11 13,5 46,7 3,7 6,4

2003-03948-27 13,2 46,5 3,7 6,3

2003-04465-16 13,7 48,2 3,7 6,5

2003-04465-31 13,8 48,4 3,8 6,4

2003-04465-61 13,9 48,2 3,5 6,4

Ravintoraisio Oy 2003-02161-1 9,6 45,7 5,2 5,8

2003-02162-1 9,0 46,3 5,8 5,7

2003-02380-1 10,4 47,5 5,5 5,8

2003-02380-2 8,2 48,4 5,2 5,9

2003-02821-1 10,6 43,7 5,7 5,8

2003-02821-2 10,7 44,1 5,2 5,8

2003-02822-1 9,9 44,0 4,9 6,0

2003-03428-2 8,5 49,1 5,5 6,2

2003-03428-3 9,8 45,4 6,3 6,1

2003-04287-1 11,1 47,0 5,6 5,9

2003-04287-2 11,4 46,7 5,3 6,0

2003-04287-3 11,0 47,1 5,5 6,0

2003-04287-4 10,7 47,3 5,3 6,0

2003-04371-1 8,3 44,3 5,2 6,3

2003-04371-2 8,7 44,3 4,9 6,3

2003-04568-1 11,1 47,6 5,4 6,1

2003-04568-2 10,8 47,3 5,7 6,0

5.1006-

5


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

Soijarouhe, keskirasvainen Ravintoraisio Oy 2003-04568-3 11,2 47,4 5,4 5,9

2003-04568-4 11,1 47,3 5,4 5,9

111207040 Soijapuriste Mildola Oy 2003-01902-1 11,1 45,2 5,5 5,5

2003-02186-1 10,8 45,0 5,9 5,6

2003-02187-1 10,5 42,0 5,4 5,6

2003-02570-1 11,2 43,1 5,6 5,5

2003-02767-1 10,5 41,7 5,7 5,6

2003-02789-1 10,8 43,2 5,5 5,4

2003-03046-1 11,4 42,7 5,6 5,5

2003-03231-1 10,2 42,8 6,0 5,7

2003-03261-1 11,5 43,1 6,3 5,7

2003-03746-1 11,1 43,3 6,0 5,5

2003-03747-1 10,5 43,3 5,9 5,8

2003-04324-1 10,5 43,1 5,9 5,4

111207041 Soijapuriste LP Mildola Oy 2003-02600-1 11,6 43,0 5,3 5,2

111207050 Soijajauho Botnia Grain Oy 2003-02646-1 7,2 34,5 9,5 4,4

111208005 AkoFeed kalkfet Karlshamns Ab 2003-03892-1 3

111401000 Juurikasleike (sokeri) Feedimpex B.V 2003-04131-14 10,6 9,8 13,8 6,2

2003-04131-34 9,0 10,0 14,1 6,0

111401020 Melassileike Danisco Sugar Ab 2003-03499-12 9,4 9,2 16,7 7,6

Deshy 2003-02859-17 10,7 7,2 18,0 7,1

2003-02859-38 10,7 7,1 18,1 7,2

Feedimpex B.V 2003-03998-25 10,3 8,4 18,1 5,7

2003-03998-39 11,4 8,1 17,6 5,0

2003-04695-18 9,3 10,3 12,7 6,2

2003-04695-36 9,1 9,5 12,3 5,4

111401030 Kuivaleike Feedimpex B.V 2003-02087-38 10,4 7,9 19,0 6,8

2003-02087-44 10,8 8,0 19,1 6,0

5.1006-

6


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

Kuivaleike Feedimpex B.V 2003-02087-72 10,4 8,2 19,1 6,8

2003-02087-80 10,6 8,0 19,3 6,7

111603000 Viherjauho Biokasvu Oy 2003-03991-1 6,7 16,2

Kalmar Lantmän Ek.för 2003-01782-1 7,7

Savon Bioenergia Oy 2003-02761-1 6,7 13,1

2003-02761-2 6,6 13,0 28,0 6,7

2003-02762-1 7,6 8,1

111705000 Merileväjauho Biofarm Oy 2003-01846-1 12,3

Nordtang A/S 2003-02856-1 12,7

2003-02762-2 7,7 8,2 34,4 4,7

112101010 Maito, rasvaton Valio Oy, Haapaveden tehdas 2003-04027-1 90,7 3,6

112101015 Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas 2003-01775-1 90,8 3,4

2003-02334-1 90,7 3,6

2003-02490-1 91,1 3,5

2003-03060-1 91,0 3,6

2003-03786-1 90,5 3,6

2003-04279-1 90,5 3,7

2003-04558-1 90,7 3,7

112301000 Kalajauho A/S Hawsbrunn 2003-02297-1 7,5 68,8 15,3

2003-02297-2 7,5 67,5 16,6

2003-02297-3 6,7 68,8 16,1

Fiskernes Fiskeintrustri 2003-01768-2 7,0 68,8 15,3

2003-01768-3 7 68,8 15,3

SR-Mjöl Hf 2003-02257-1 8,1 68,3 11,4

2003-02257-2 7,9 68,4 11,4

2003-02257-3 7,8 68,5 11,4

2003-02598-1 7,6 68,3 11,2

2003-02598-2 7,6 68,7 10,9

5.1006-

7


Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

%

%

%

%

Kalajauho SR-Mjöl Hf 2003-02598-3 7,6 68,8 10,9

131110000 Monokalsiumfosfaatti Agrokem Oy LLC 2003-02455-1 2

132000001 Ruokintakalkki Nordkalk Oyj Abp 2003-01977-1 0,14

132000002 Nordkalk Poikaskalkki PA Nordkalk Oyj Abp 2003-01978-1 0,14

132000003 Nordkalk Kanakalkki PA Nordkalk Oyj Abp 2003-01975-1 0,13

2003-03202-11 5,5 69,9 14,6

2003-03202-12 5,3 70,1 15,7

2003-03202-19 5,2 69,4 15,6

2003-03202-7 7,8 68,1 10,4

2003-01976-1 0,13

151001001 Ferrosulfaatti Kemira Pigments Oy 2003-02615-1 17

151100002 Lignobond FPM Lignotech Finland Oy 2003-03205-1 6

5.1006-

8


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuaineet

5.1010 Kivennäisaineet

Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Fosfori (P)

Yksikkö

131110000 Monokalsiumfosfaatti Agrokem Oy LLC 2003-02454-1 23,7 %

2003-02725-1 21,9 %

2003-02736-1 21,2 %

2003-02737-1 22,7 %

131119000 Rehufosfaatti Standard Industries LLC 2003-01583-1 22,9 %

2003-01583-2 21,4 %

2003-01583-3 21,1 %

2003-01583-4 21,1 %

5.1010-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuaineet

5.1015 Muut analyysit

Tuote Valmistaja tai myyjä Näytteen

Lims-Nro

Liukenematon

jäännös

TVN

Vapaat rasvahapot

Peroksidiluku

%

%

%

Mek.O/kg

112203000 Eläinrasva Rasmix Oy 2003-02594-1 0,03 2,8 3,3

2003-02885-1 0,0 2,9 2,5

2003-03309-1 0,01 2,7 2,3

2003-04111-1 0,01 2,9 2,3

2003-04460-1 0,0 2,6 2,3

2003-04851-1 0,01 2,5 1,5

112301000 Kalajauho A/S Hawsbrunn 2003-02297-1 0,10

2003-02297-2 0,11

2003-02297-3 0,10

Fiskernes Fiskeintrustri 2003-01768-2 0,10

2003-01768-3 0,10

SR-Mjöl Hf 2003-02257-1 0,11

2003-02257-2 0,12

2003-02257-3 0,13

2003-02598-1 0,11

2003-02598-2 0,11

2003-02598-3 0,11

2003-03202-11 0,15

2003-03202-12 0,12

2003-03202-19 0,12

2003-03202-7 0,19

5.1015-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1031 Haitalliset aineet.

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Arseeni (As)

Elohopea (Hg)

Lyijy (Pb)

Kadmium (Cd)

Nitriitti

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

- 125100006 Dan-Ex 3138 2003-03461-1 2,0 0,04


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Arseeni (As)

Elohopea (Hg)

Lyijy (Pb)

Kadmium (Cd)

Nitriitti

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

BioMar Oy Ab 125100016 Aqualife 22 (4.5mm) 2003-03168-1 1,6 0,04


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Arseeni (As)

Elohopea (Hg)

Lyijy (Pb)

Kadmium (Cd)

Nitriitti

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Kinnusen Mylly Oy 124217003 Tähti-23 2003-01499-1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Arseeni (As)

Elohopea (Hg)

Lyijy (Pb)

Kadmium (Cd)

Nitriitti

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Rehuraisio Oy 125100009 Nutra Parr LB 1.2 2003-02326-1 3,9 0,05


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Arseeni (As)

Elohopea (Hg)

Lyijy (Pb)

Kadmium (Cd)

Nitriitti

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Suomen Rehu Oy 124132307 Krono 115 Top lyhyt rae 2003-03805-1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

Hygienia

5.1033 Muut mikro-organismit

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Campylobacter

Molpe Frys Ab 126900002 Turkiseläinrehu, tuore 2003-03572-1 Ei tod.

5.1033-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

Hygienia

5.1034 Kasviperäiset epäpuhtaudet, aitous ja hyönteiset.

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Visuaalinen

tarkast.

Tuhohyönteiset

- 12C000018 Hyönteisiä 2003-02735-1 Todettu

Fed Pet Oy

Hau-Nau Tuote

JH ART TRADING OY

Oskutuote Oy

Unipet Oy

12B500051 Naudan ruokatorvi 2003-04619-1 Ei tod.

12B500079 Possun korva, kotimainen 2003-04617-1 Ei tod.

12B500035 Kalkkunan kaula 2003-04618-1 Ei tod.

12C000079 Osku Herkkuruokaa jyrsijöille 2003-03216-1 Huomautus Todettu

12B500004 Siankorvat 2003-02639-1 Todettu

2003-04620-1 Ei tod.

12B503002 Kalkkunan- ja kanankaula 2003-02638-1 Todettu

12C000018 Hyönteisiä 2003-02640-1 Todettu

5.1034-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

Visuaaliset ja mikroskooppiset analyysit

5.1035 Lihajauhon/lihaluujauhon, kalajauhon toteaminen ja maitojauheen kielletyt rehuaineet

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Altia Oyj, Koskenkorvan tehdas 124115501 Tähkä-Ohrarehu 12 2003-02400-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02591-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02919-1 Ei tod. Ei tod.

124305501 Tähkä-TTR 2003-03100-1 Ei tod. Ei tod.

AP-Mylly Oy 121220004 Tilaseos siipikarjalle 2003-03270-1 Ei tod.

Botnia Grain Oy 124905504 BG Rypsi 2003-02914-1 Ei tod. Ei tod.

Feedex Oy 122214002 Feedex Yhdistelmätäysrehu 2003-02567-1 Ei tod.

122324001 Feedex OVR-Täydennysrehu 2003-02881-1 Ei tod.

123204002 Teho-Mulli 2 2003-02878-1 Ei tod. Ei tod.

123204003 Teho-Mulli 1 2003-02582-1 Ei tod. Ei tod.

124124004 Teho-Lypsy Optima 2003-02882-1 Ei tod. Ei tod.

124124005 Teho-Lypsy Plus 2003-00686-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03429-1 Ei tod. Ei tod.

124214002 Teho-Lypsy 140 Prop 2003-04087-1 Ei tod. Ei tod.

124214003 Teho-Lypsy 17 2003-00687-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03432-1 Ei tod. Ei tod.

124214004 Teho-Lypsy 2000 2003-02580-1 Ei tod. Ei tod.

124214005 Teho-Lypsy Omega 2003-02583-1 Ei tod. Ei tod.

124214007 Tiiviste-Optima mure 2003-03430-1 Ei tod. Ei tod.

124224001 Polar-Rouhetiiviste 2003-00690-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02879-1 Ei tod. Ei tod.

128104001 Teho-Lammas Omega 2003-01798-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035-

1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Feedex Oy Teho-Lammas Omega 2003-04471-1 Ei tod. Ei tod.

128104002 Teho-Lammastiiviste 30 2003-02662-1 Ei tod. Ei tod.

128104003 Teho-Lammastäysrehu 2003-04861-1 Ei tod. Ei tod.

128104004 Teho-Karitsanrehu 2003-02222-1 Ei tod. Ei tod.

Feedmix Oy Ab 122125001 Tähkä Porsasrehu 2003-02918-1 Ei tod.

122125002 Tähkä Possu-Startteri 2003-02716-1 Ei tod.

122215001 Tähkä Tiineysrehu 2003-02916-1 Ei tod.

122325001 Tähkä OVR-Tiiviste 2003-01998-1 Ei tod. Ei tod.

122335002 Tähkä Sikatiiviste 2003-02401-1 Ei tod. Ei tod.

123205001 Mullitähkä 1 2003-01930-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02714-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03490-1 Ei tod. Ei tod.

124125001 Maitotähkä 2003-03922-1 Ei tod. Ei tod.

124215002 Tähkä 125 2003-02586-1 Ei tod. Ei tod.

124215003 Tähkä 140 2003-01929-1 Ei tod. Ei tod.

Haretek Oy 122300001 Tilaseos sioille 2003-03296-1 Ei tod.

Hauhon Myllärit Oy 122300001 Tilaseos sioille 2003-03269-1 Ei tod.

Hilannon Mylly Ky 122300001 Tilaseos sioille 2003-02543-1 Ei tod.

2003-03097-1 Ei tod. Ei tod.

Kinnusen Mylly Oy 124117001 Kesä-Tähti 100 2003-02544-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03147-1 Ei tod. Ei tod.

124127001 Viher-Tähti 2003-02547-1 Ei tod. Ei tod.

124127002 Talvi-Tähti 2003-02545-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03152-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03989-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04601-1 Ei tod. Ei tod.

124137001 Vilja-Tähti Proppi 2003-02546-1 Ei tod. Ei tod.

124137004 Tähti-14 2003-03148-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035-

2


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Kinnusen Mylly Oy 124217003 Tähti-23 2003-01499-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02548-1 Ei tod. Ei tod.

124217004 Tähti-130 Proppi 2003-03150-1 Ei tod. Ei tod.

124217005 Tähti-125 2003-02551-1 Ei tod. EI tod.

124227004 Tähti-150 Proppi 2003-02550-1 Ei tod. Ei tod.

124227005 Tähti-145 2003-03146-1 Ei tod. Ei tod.

129107001 Tähti-Poro 2003-02549-1 Ei tod. Ei tod.

Liperin Mylly /Osuusmeijeri 124114501 Liperin 10 Kesärehu 2003-03518-1 Ei tod. Ei tod.

124114502 Liperin 2003-03519-1 Ei tod. Ei tod.

Lännen Rehu Oy 122218002 Lännen Yhdistelmärehu 2003-02627-1 Ei tod. Ei tod.

122238001 Lännen Rehu Emakkotiiviste 2003-02346-1 Ei tod.

122338002 Agri-Sikatiiviste Y 2003-02146-1 Ei tod.

2003-02347-1 Ei tod.

124218001 Agri-Puolitiiviste 125 2003-02649-1 Ei tod. Ei tod.

124218002 Mestarin Nautapuolitiiviste 2003-02349-1 Ei tod. Ei tod.

124218004 Maitotilan 125 Puolitiiviste 2003-02143-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02350-1 Ei tod. Ei tod.

124228001 Agri-Tiiviste 150 2003-02054-1 Ei tod. Ei tod.

124228002 Mestarin Nautatiiviste 2003-02049-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04483-1 Ei tod. Ei tod.

124228003 LSO Teinitiiviste 2003-02352-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02652-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04077-1 Ei tod. Ei tod.

124228004 Agri-Tiiviste 2003-02382-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02651-1 Ei tod. Ei tod.

124908002 Lännen Leike, mure 2003-02351-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02981-1 Ei tod. Ei tod.

124908004 Maitotilan Leike, mure 2003-02980-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035-

3


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Lännen Rehu Oy Maitotilan Leike, mure 2003-03565-1 Ei tod. Ei tod.

124908005 Maitotilan Rypsi 2003-02344-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02984-1 Ei tod.

12C008004 Mella Leikeseos 2003-02343-1 Ei tod. Ei tod.

12C008005 Mella-Rypsimure 2003-02345-1 Ei tod. Ei tod.

12C008006 Expro-Rypsirouhe 2003-03588-1 Ei tod. Ei tod.

Oripään Koneasema Oy 121220004 Tilaseos siipikarjalle 2003-03268-1 Ei tod.

Pohjanmaan rehujauhatus Oy 124000001 Tilaseos nautakarjalle 2003-03486-1 Ei tod. Ei tod.

Pohjanmaan Rehuässä Oy 141008512 Kalsium-Ässä 2003-02461-1 Ei tod.

Provimi BV 122120003 Provilatpellet 2003-04458-1 Ei tod.

122390017 Provikruim 2003-02415-1 Ei tod.

123100012 Bovin 2003-02419-1 Ei tod. Ei tod.

Puisto Tero 122300001 Tilaseos sioille 2003-02320-1 Ei tod.

Rehumelica Oy 124217502 Milkkeri Puolitiiviste 2003-02954-1 Ei tod. Ei tod.

124227501 Milkkeri Lypsytiiviste 2003-02341-1 Ei tod. Ei tod.

124900009 Milkkeri Maitotrimmi Plus 2003-02950-1 Ei tod. Ei tod.

124900012 Milkkeri PH Trimmi 2003-01442-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02953-1 Ei tod. Ei tod.

Rehumelica Oy 124227503 Milkkeri melassoitu rypsi 2003-02275-1 Ei tod. Ei tod.

Rehunsekoittamo Tapani Laakso 121220004 Tilaseos siipikarjalle 2003-03271-1 Ei tod.

Rehupalvelu Kulmanen

12C000046 Tilaseos kotieläimille 2003-02318-1 Ei tod.

Rehupalvelu Torikka & Isotupa 121220002 Tilaseos kanoille 2003-02316-1 Ei tod.

Rehuraisio Oy 121121103 Broiler-Herkku 2 CC 2003-04541-1 Ei tod.

121121106 Broiler-Herkku 1 CC 2003-02625-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02779-1 Ei tod.

2003-02852-1 Ei tod.

2003-02967-1 Ei tod.

2003-04539-1 Ei tod.

5.1035-

4


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Rehuraisio Oy 121221104 Kana-Herkku Seniori 2003-01807-1 Ei tod.

121221106 Kana-Herkku Profit 2003-02787-1 Ei tod.

121241101 Kanatiiviste-Herkku 2003-02312-1 Ei tod.

121241103 Kana-Herkku 2003-03987-1 Ei tod.

122121101 Porsaan-Herkku 2003-02566-1 Ei tod.

122211101 Tiineen Herkku 2003-02786-1 Ei tod.

122231101 Mami-Tiiviste 2003-02286-1 Ei tod.

122311104 Sian-Herkku 1 Acid 2003-02965-1 Ei tod.

122311305 Sian-Herkku 1 Acid 2003-02278-1 Ei tod. Ei tod.

122331102 Yhdistelmä-Tiiviste 2003-02277-1 Ei tod.

2003-02279-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02310-1 Ei tod.

2003-02534-1 Ei tod.

2003-02992-1 Ei tod.

123201103 Pikku-Mullin-Herkku 2003-03988-1 Ei tod. Ei tod.

123201201 Mullin-Herkku 1 2003-04383-1 Ei tod. Ei tod.

123201302 Ison-Mullin-Herkku 2003-01908-1 Ei tod. Ei tod.

124111103 Karjan-Herkku 2003-02533-1 Ei tod.

2003-04583-1 Ei tod. Ei tod.

124111105 Pihatto-Maituri 2003-02373-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02968-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03246-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03370-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04540-1 Ei tod. Ei tod.

124111106 Maito-Maituri 18 2003-02132-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02372-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02966-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04348-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035-

5


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Rehuraisio Oy 124111302 Kesä-Herukki 2003-01907-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03051-1 Ei tod. Ei tod.

124121104 Futura-Maituri NDF 2003-02374-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02729-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02971-1 Ei tod. Ei tod.

124121208 Maito-Maituri 18 2003-04387-1 Ei tod. Ei tod.

124121301 Maituri 2003-03050-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03871-1 Ei tod. Ei tod.

124121304 Futura-Maituri NDF 2003-04582-1 Ei tod. Ei tod.

124121308 Maito-Maituri 18 2003-02619-1 Ei tod. Ei tod.

124131101 Maituri 10000 2003-02069-1 Ei tod. Ei tod.

124211101 Amino-Maituri 2003-01683-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03248-1 Ei tod. Ei tod.

124211104 Maito-Maituri 24 2003-03245-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03740-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04542-1 Ei tod. Ei tod.

124211201 Amino-Maituri 2003-02777-1 Ei tod. Ei tod.

124211203 Futura-Maituri 125 2003-02775-1 Ei tod. Ei tod.

124211301 Amino-Maituri 2003-02620-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03872-1 Ei tod. Ei tod.

124211302 Amino-Maituri 10000 2003-03052-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04584-1 Ei tod. Ei tod.

124211306 Maito-Maituri 24 2003-04585-1 Ei tod. Ei tod.

124221101 Rouhe-Tiiviste 2003-02270-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02337-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02375-1 Ei tod. Ei tod.

124221102 Tiiviste-Maituri 2003-02141-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03064-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035-

6


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Rehuraisio Oy 124221301 Rouhe-Tiiviste 2003-02617-1 Ei tod. Ei tod.

141001104 Mulli-Melli 2003-02458-1 Ei tod.

RehuX Oy 122331302 Yhdistelmä-Tiiviste 2003-02340-1 Ei tod.

Rovion Kasvatuskanala 121220002 Tilaseos kanoille 2003-02319-1 Ei tod.

Samuli Simula Oy 121220002 Tilaseos kanoille 2003-02317-1 Ei tod.

Sloten B.V 123100007 Nuklospray K43 2003-04612-1 Ei tod.

Suomen Biosol Oy 141004004 Kärki-TTR 2003-02462-1 Ei tod.

Suomen Rehu Oy 121112102 Vilja-Startti CC mure 2003-02391-1 Ei tod.

121112104 Vilja Startti P CC mure 2003-02753-1 Ei tod.

121122101 Viljabroiler 1 CC rae 2003-02390-1 Ei tod.

121122104 Viljabroiler 2 CC rae 2003-02392-1 Ei tod.

121122105 Viljabroiler 3 rae 2003-02388-1 Ei tod.

121132109 BR.Emohaudonta P Rihla 2003-02389-1 Ei tod.

121132211 Mini-Punaheltta rae 2003-02398-1 Ei tod.

121132213 Broiler-Haudonta P Rihla Proj. 2003-03110-1 Ei tod.

121222214 Nuorikko-Punaheltta Rihlamure 2003-04543-1 Ei tod.

121222215 Balans-Punaheltta Rihla V 2003-02307-1 Ei tod.

121222216 Multi-Punaheltta Rihla P 2003-02306-1 Ei tod.

121222413 Balans-Punaheltta Plus 2003-02273-1 Ei tod.

2003-02315-1 Ei tod.

121232302 Munitus-PH PT Plus mure 2003-01666-1 Ei tod.

2003-02271-1 Ei tod.

121232402 Munitus-PH PT Plus mure 2003-02274-1 Ei tod.

2003-02338-1 Ei tod.

2003-02437-1 Ei tod.

2003-02685-1 Ei tod.

121242203 Tiiviste-Punah. Multimix mure 2003-04547-1 Ei tod.

121312107 Kalkkuna-Kukko V rae 2003-02395-1 Ei tod.

5.1035-

7


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Suomen Rehu Oy Kalkkuna-Kukko V rae 2003-02755-1 Ei tod. Ei tod.

121312109 Kalkkunaemokasvatus rae 2003-03119-1 Ei tod.

121312110 Kalkkunahaudonta rae 2003-02393-1 Ei tod.

121312119 Iso-Punaheltta Vehnä 1 CC rae 2003-03117-1 Ei tod.

121312120 Iso-Punaheltta Vehnä 2 rae 2003-02394-1 Ei tod.

121312121 Iso-Punaheltta 3 Vehnä rae 2003-02815-1 Ei tod. Ei tod.

121312213 Iso-Punaheltta 4 P Syncro rae 2003-02468-1 Ei tod.

122122206 Multi-Pekoni Mini rae 2003-02660-1 Ei tod.

2003-03080-1 Ei tod.

122122403 Nami-Nasu mure 2003-04305-1 Ei tod.

122122404 Multi-Nasu mure 2003-03209-1 Ei tod.

122212102 Emakko-Pekoni rae 2003-02814-1 Ei tod.

122212202 Emakko-Pekoni mure 2003-04548-1 Ei tod.

122212213 Tiineys-Pekoni rae 2003-02210-1 Ei tod.

2003-02305-1 Ei tod.

122212214 Tiineys-Pekoni Proj. 2003-02397-1 Ei tod.

122212411 Yhdistelmä-Pekoni mure 2003-02098-1 Ei tod. Ei tod.

122232202 Pekoni-Tiiviste Y mure 2003-04545-1 Ei tod.

122232404 Pekoni-Tiiviste Y mure 2003-03211-1 Ei tod.

122312203 Maxi-Nasu rae 2003-04544-1 Ei tod.

122312205 Pekoni 2 Plus rae 2003-03072-1 Ei tod.

122312229 Syncro 100 2003-04546-1 Ei tod.

122322201 Energia-Pekoni Puolitiiv. mure 2003-03074-1 Ei tod.

122342201 Liemi-Nasu Täysrehu mure 2003-02216-1 Ei tod.

123202307 Primo Start mure 2003-03986-1 Ei tod.

123202404 Mulli-Maikki 1 E 2003-02339-1 Ei tod. Ei tod.

123202406 Primo Start mure 2003-02923-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03212-1 Ei tod.

5.1035-

8


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Suomen Rehu Oy 123202408 Primo 1 mure 2003-02613-1 Ei tod. Ei tod.

124122302 Kiri-Maikki 100 AAT 2003-02719-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03576-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03985-1 Ei tod. Ei tod.

124122303 Tuotos-Krossi 2003-03575-1 Ei tod. Ei tod.

124122307 Tuotos-2153 2003-02722-1 Ei tod. Ei tod.

124122406 Multi-Krossi 2003-02711-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04275-1 Ei tod. Ei tod.

124122408 Vilja-Krossi 2003-02272-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02611-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02710-1 Ei tod. Ei tod.

124132304 Energia-Krossi 2003-02796-1 Ei tod. Ei tod.

124132402 Luonnon-Tuotos 2003-02313-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02678-1 Ei tod. Ei tod.

124132403 Mega-Kross Sve 2003-01892-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03670-1 Ei tod. Ei tod.

124132406 Energia-Krossi 2003-02435-1 Ei tod. Ei tod.

124132409 Krono II 2003-03671-1 Ei tod. Ei tod.

124212302 Kiri-Maikki 125 Top 2003-01947-1 Ei tod. Ei tod.

124212304 Huippu-Krossi Top 2003-03577-1 Ei tod. Ei tod.

124212307 Multi-Krossi Top 2003-02798-1 Ei tod. Ei tod.

124212401 Huippu-Krossi Top 2003-02730-1 Ei tod. Ei tod.

124212405 Kiri-Maikki 125 Top 2003-02922-1 Ei tod. Ei tod.

124212406 Kiri-Maikki 140 Top 2003-02732-1 Ei tod. Ei tod.

124212412 Kiri-Maikki 135 Top 2003-02314-1 Ei tod. Ei tod.

124212413 Krono 135 Top 2003-03378-1 Ei tod. Ei tod.

124222304 Farmarin Rypsi 2003-02794-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03792-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035-

9


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Suomen Rehu Oy 124222406 Kiri-Maikki Rouhetiiviste 2003-02731-1 Ei tod. Ei tod.

124222407 Krono Tiiviste 2003-02082-1 Ei tod. Ei tod.

129102402 Poroelo 2003-03366-1 Ei tod. Ei tod.

129102404 Poro-Elo 1 rae 2003-04329-1 Ei tod. Ei tod.

129102405 Poro-Elo 3 rae 2003-04496-1 Ei tod. Ei tod.

12C002402 Farmarin Luonnon Rypsi 2003-02677-1 Ei tod. Ei tod.

12C002403 Farmarin Melassileike mure 2003-02925-1 Ei tod. Ei tod.

141002102 Agri-Kasvukivennäinen 2003-02457-1 Ei tod.

141002103 Mulli-Namino 2003-02749-1 Ei tod. Ei tod.

141002106 Racing Mineral Muro 2003-02427-1 Ei tod.

Tamsalu Veskid As 124210001 Mielikki 23 Puolitiiviste 2003-01783-1 Ei tod. Ei tod.

Tarvasjoen Rehupojat Oy 122300001 Tilaseos sioille 2003-03849-1 Ei tod.

Tila 120100001 Rehunäyte tilalta 2003-02851-1 Ei tod.

121220002 Tilaseos kanoille 2003-02626-1 Ei tod.

2003-02764-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03707-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04712-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02701-1 Ei tod.

2003-02726-1 Ei tod.

2003-02727-1 Ei tod.

122300001 Tilaseos sioille 2003-02700-1 Ei tod.

2003-02702-1 Ei tod.

2003-02728-1 Ei tod.

2003-02811-1 Ei tod. Ei tod.

124000001 Tilaseos nautakarjalle 2003-02661-1 Ei tod. Ei tod.

2003-02991-1 Ei tod. Ei tod.

Valio Oy, Haapaveden tehdas 123100001 Startti-Instant 2003-02249-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035- 10

2003-02492-1 Ei tod. Ei tod.


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Liha/lihaluuj.määrit

Yksikkö Kalajauhon määritys Yksikkö

Valio Oy, Haapaveden tehdas Startti-Instant 2003-02494-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03088-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03784-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04023-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04024-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04277-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04280-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04561-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04731-1 Ei tod. Ei tod.

123100002 Startti-Talous 2003-03089-1 Ei tod. Ei tod.

2003-03788-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04025-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04560-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04732-1 Ei tod. Ei tod.

123100003 Seosmaitojauhe 2003-03087-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04026-1 Ei tod. Ei tod.

123100004 Agri-Suvijuoma 2003-02248-1 Ei tod. Ei tod.

123110002 Startti-Talous (EU-tuki) 2003-02476-1 Ei tod. Ei tod.

5.1035- 11


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1036 Pääravintoaineet.

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

- 125100006 Dan-Ex 3138 2003-03461-1 6

125100028 IDL Solea Nu 2,0 mm 2003-02558-1 5 56,2 0,6 12,3

12A300145 Sheba, kanaa 2003-03107-1 60

Altia Oyj, Koskenkorvan 122355501 tehdas Tähkä-OVR 2003-02592-1 80,3 7,4 0,8 1,2

2003-03487-1 79,2 8,0 0,6 1,2

2003-04195-1 80,3 7,6 0,7 1,1

Berner Oy /Terveys ja Tutkimus 12A300139 Hill's Prescription diet Feline k/d 2003-02011-1 70,6 7,6 0,9 1,3

Best-In Oy

12A200003 Cat Mirrin Murkina 2003-04696-1 68,7 11,2 0,8 2,3

12B200001 Best-In kana-riisi makkara 2003-02267-1 65,1 9,5 0,7 1,3

12B200023 Hubert koiraneines 2003-02268-1 70,9 9,8 0,9 1,7

Biofarm Oy 162103004 Esiseos Kinnunen Nauta 2003-02552-1 7

2003-03158-1 7

162103014 Kilparehu kivennäispremix 2003-03568-1 5

162103017 Feedmix Sika Premix 2003-03284-1 4

162103025 Esiseos Rehux Lihasika 1 2003-01787-1 11

162103026 Combi-Premix 2003-03285-1 4

162103031 Esiseos Rehux Porsas 2003-03567-1 8

162103034 Varsarehu kivennäispremix 2003-03846-1 15

162104002 Kivennäispremix 2003-03894-1 6

163003002 Klauberkal-suola 2003-01786-1 13

Biomar A/S 125100027 Ecolife 23 8mm 2003-04033-1 1

125100030 Aqualife 23 (3 mm) 2003-04032-1 8

5.1036-

1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

BioMar A/S 125100029 Aqualife 22 (6 mm) 2003-03793-1 13

BioMar Oy Ab 125100011 Ecostart 2 2003-02854-1 9

125100012 Ecostart 17 2003-02321-1 6

2003-02323-1 6

125100015 Aqualife 23 (4.5mm) 2003-03321-1 4,2

2003-03298-1 6 53,6 0,9 9,3

125100016 Aqualife 22 (4.5mm) 2003-02855-1 45,6 1,3 8,8

2003-03168-1 6

2003-03321-2 4,7

2003-03321-3 4,5

2003-03321-4 4,7

125100018 Aqualife 23 (8 mm) 2003-02853-1 40,3 1,2 6,6

2003-03257-1 5

125100020 Ecostart 17 (1.5 mm) 2003-02322-1 8

125100023 Bio-Optimal C80 0.6 mm 2003-03297-1 6 63,9 0,6 9,4

125100024 Bio-Optimal C80 1.0 mm 2003-02175-1 62,5 0,6 8,7

125100026 Aqualife 22 (3 mm) 2003-02325-1 6

125100027 Ecolife 23 8mm 2003-02207-1 5,2

Botnia Grain Oy 124905501 BG kuorittu Kaura 2003-02235-1 8,8 15,0

2003-02466-1 7,5 8,9 19,9 3,7

2003-03524-1 8,6 14,7 14,1 3,2

124905502 BG kypsä Ohra 2003-02234-1 7,3 14,6

2003-02645-1 13,0 11,0 4,8 2,4

124905503 BG Soija 2003-02913-1 8,0 46,4

Feedex Oy 123204002 Teho-Mulli 2 2003-02878-1 10,6 15,0 8,3 7,5

124124005 Teho-Lypsy Plus 2003-03429-1 11,7 17,4 8,9 8,4

124214004 Teho-Lypsy 2000 2003-02580-1 11,2 24,9 9,0 8,1

124214005 Teho-Lypsy Omega 2003-02583-1 10,9 22,4 9,4 8,2

5.1036-

2


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Feedex Oy 124224003 Tiiviste Optima 2003-02232-1 12,2 32,4 9,1 9,1

126304004 Feedex Valkuais 1 2003-02884-1 7,8 63,7 3,5 7,5

141004006 Teho-Kalsiumkivennäinen 2003-02584-1 3

141004008 Teho-Magnesiumkivennäinen 2003-04088-1 3

141004013 Teho-L peruskivennäinen 2003-02224-1 3,1

141004014 Teho-Mix Mg 2003-01795-1 5,5

Feedex Oy Ab Turkisrehutehdas 126304004 Feedex Valkuais 1 2003-02585-1 8

2003-03434-1 7,9 61,6 3,6 7,8

2003-04466-1 8,3 62,7 3,8 8,7

Feedmix Oy Ab 122125001 Tähkä Porsasrehu 2003-02918-1 9,4 17,3 3,8 6,4

122215002 Tähkä Emakkotäysrehu 2003-02402-1 10,5 17,0 4,8 5,7

2003-04479-1 10,7 17,2 4,5 5,8

122315002 Tähkä Sikatäysrehu 1 2003-02917-1 9,9 18,1 5,0 7,0

122325001 Tähkä OVR-Tiiviste 2003-01998-1 8,3 23,1 5,1 31,1

122335002 Tähkä Sikatiiviste 2003-01508-1 8,6

2003-02713-1 6,2 22,7 5,0 31,9

2003-03920-1 7,0 24,1 4,0 31,2

2003-02154-1 9

2003-04197-1 9,0 38,4 4,3 20,0

123205001 Mullitähkä 1 2003-01930-1 12,1 19,0 7,9 8,0

124215003 Tähkä 140 2003-01929-1 13

124905001 AkoFeed Kalkfett/Calcium fat 2003-03283-1 3

141005004 Tähkä TTR-Kivennäinen 2003-01344-1 2,2

141005006 Tähkä Mullikivennäinen 2003-02590-1 2

141005007 Tähkä Soijakivennäinen 2003-02588-1 3

141005008 Tähkä Apekivennäinen 2003-01731-1 2

2003-02714-1 11,1 18,8 8,6 8,7

2003-03097-1 10,6 28,2 10,6 8,8

5.1036-

3


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Feedmix Oy Ab Tähkä Apekivennäinen 2003-03098-1 1

141005009 Tähkä Lypsykivennäinen 2003-03489-1 2

Findest Protein Oy 126900004 Lihahöyhenjauho 2003-02060-1 3,5 63,2 15,9

Hiven Oy

Kaikenkarvaiset Oy

126900005 Lihahöyhenjauho I 2003-02433-1 3,6 62,6 18,4

12B900038 Aptus Senior 2003-01687-1 5

2003-02571-1 3,7 57,9 22,1

2003-02801-1 2,9 50,3 25,7

2003-03199-1 4,2 59,5 22,8

2003-04367-1 3,3 63,4 20,5

12B100214 Top Number Peura & Peruna 2003-03215-1 10,4 17,4 2,2 8,4

Kesko / Ruokakesko Oy12A300141 Pirkka Gourmet katkarapu - lohiateria2003-02180-1 79,3 10,7 0,3 2,8

2003-02181-1 80,2 10,7 0,3 2,9

12A300142 Pirkka Gourmet riista-ateria 2003-02179-1 79,7 10,0 0,3 2,4

12B300054 Pirkka Gourmet sydän-pate 2003-02177-1 80,9 9,3 0,3 2,5

Kinnusen Mylly Oy 123207002 Mulli-Tähti I 2003-03151-1 10,8 19,4 7,6 8,1

2003-04602-1 18,7 7,4 8,0

124117001 Kesä-Tähti 100 2003-02544-1 10,9 13,7 7,4 6,9

124137006 Tähti-115 E 2003-04604-1 18,0 9,0 7,4

124217003 Tähti-23 2003-01499-1 12,0

2003-02548-1 3

124227004 Tähti-150 Proppi 2003-02550-1 11,7 32,4 10,1 6,6

124227005 Tähti-145 2003-03146-1 11,6 28,8 9,6 6,6

129107001 Tähti-Poro 2003-02549-1 10,7 12,1 9,9 8,0

141007001 Kalsium-Tähti 2003-03934-1 6

141007003 Magnesium-Tähti 2003-03886-1 4

Kurikan Kivennäis Oy 141008601 Yleis-Maku 2003-01355-1 1,5

Lemmikki Oy

Leo Pharma Oy

12B200049 Lihamakaronilaatikko 2003-02280-1 68,1 11,5 1,3 0,8

12A300140 Specific FDW 2003-02012-1 8,2 0,4 1,3

5.1036-

4


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Lidl Suomi Ky

12B400075 Orlando Snack Mix 2003-01803-1 15,9 1,9 9,3

Liperin Mylly /Osuusmeijeri 124114502 Liperin 2003-03519-1 10,5 16,3 8,7 7,2

Lännen Rehu Oy 122128003 Agri Pro-Porsasrehu 2003-02150-1 16,7 4,4 5,4

122338002 Agri-Sikatiiviste Y 2003-02347-1 11,7 33,8 4,4 18,3

124228001 Agri-Tiiviste 150 2003-02054-1 12

124228002 Mestarin Nautatiiviste 2003-02049-1 31,9 9,1 8,2

124228003 LSO Teinitiiviste 2003-02352-1 30,5 8,9 15,4

2003-04077-1 12,5 31,5 7,9 14,8

124908005 Maitotilan Rypsi 2003-02344-1 31,9 11,7 7,4

12C008004 Mella Leikeseos 2003-02983-1 11,9 12,8 9,7 7,0

12C008005 Mella-Rypsimure 2003-02650-1 11,3 32,3 10,6 7,3

141001105 Tunnu-Melli 2003-02142-1 6

141008003 Mestarin Kalsiumkivennäinen 2003-04124-1 2

141008004 Mestarin Lypsätyskivennäinen 2003-02151-1 3

162100005 VHS-Sika 2003-03282-1 0,7

Nestlé Purina PetCare Finland 12A300148 Friskies Vitality riista-maksa 2003-03517-1 82,9 9,5 0,1 2,1

Oskutuote Oy

12A300149 Friskies Vitality kana-kalkkuna 2003-03516-1 82,0 10,2 0,1 2,3

12B300041 Friskies Serti, lihapaloja kastikkeessa2003-02008-1 79,9 6,8 0,3 2,7

12C000079 Osku Herkkuruokaa jyrsijöille 2003-03216-1 12

Provimi BV 122120003 Provilatpellet 2003-01708-1 6,6

122120004 Provitalpellet 2003-01710-1 10,3

122120005 Porcipartpellet 2003-01709-1 9,4

2003-02416-1 10

122390015 Provizogmeal Provilyt 2003-01711-1 9,8

122390016 NaturStart 2003-02417-1 54,8 4,8 4,5 4,6

122390017 Provikruim 2003-02693-1 11

141000030 Sow Gestation 2003-02691-1 4

141000031 Sow Lactation 2003-02692-1 5

5.1036-

5


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Raili Pispa Oy 170000008 Virbac VET COMPLEX Hypoallergenique 2003-02006-1 7,8 24,7 2,3 8,4

Rehumelica Oy 124227501 Milkkeri Lypsytiiviste 2003-02956-1 32,0 11,6 11,4

124900012 Milkkeri PH Trimmi 2003-01442-1 6

141007503 Kärki-Namixi 2003-01403-1 6

141007504 Lempi Lypsykivennäisrehu 2003-02951-1 5

141007505 Lypsy-Melica mure kivennäisrehu 2003-01444-1 6

2003-02953-1 5,6 6,7 33,3

2003-02957-1 9

141007506 Tarmo Tunnutusrehu 2003-02948-1 8

Rehuraisio Oy 121121101 Broiler-Herkku 3 2003-03743-1 11

121121103 Broiler-Herkku 2 CC 2003-02783-1 21,2 4,3 5,5

121121105 Broilervilja-Herkku CC 2003-02031-1 22,6 4,0 6,3

2003-02785-1 23,0 4,4 6,6

121121106 Broiler-Herkku 1 CC 2003-03738-1 24,2 3,9 6,5

2003-04539-1 23,8 3,6 6,3

121221104 Kana-Herkku Seniori 2003-03744-1 16,5 4,8 13,8

121221106 Kana-Herkku Profit 2003-01808-1 16,1 4,7 10,5

121221107 Kana-Kulta-Herkku 2003-02034-1 18,0 5,1 14,5

121311104 Kalkkuna-Herkku 4 2003-02689-1 19,1 3,8 5,4

121311107 Kalkkuna-Herkku 3 2003-03877-1 22,0 3,6 6,6

122121101 Porsaan-Herkku 2003-03878-1 11,6 16,8 5,4 5,1

122121104 Vieroitus-Herkku 2003-03372-1 11,2 16,8 5,1 5,7

122311104 Sian-Herkku 1 Acid 2003-02965-1 11,7 16,4 4,9 6,1

122351102 Sian-Herkku OVR-Tiiviste 2003-02131-1 7,1 20,7 6,9 28,0

123201101 Mullin-Herkku 1 2003-04236-1 11,5 18,6 8,1 7,1

123201302 Ison-Mullin-Herkku 2003-01908-1 11,1 14,3 8,7 7,0

2003-04583-1 11,5 15,2 8,2 6,7

124111105 Pihatto-Maituri 2003-02781-1 10,5 18,7 9,1 6,8

5.1036-

6


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Rehuraisio Oy Pihatto-Maituri 2003-02968-1 10,5 18,3 8,8 7,1

2003-04540-1 11,6 18,9 7,7 6,7

124111106 Maito-Maituri 18 2003-04348-1 11,6 26,2 10,3 7,4

124121101 Maituri 2003-03880-1 12,0 18,1 8,4 6,6

124121104 Futura-Maituri NDF 2003-02374-1 12,4 16,2 8,3 6,4

124121204 Futura-Maituri NDF 2003-02776-1 12,0 15,8 8,8 6,6

124121208 Maito-Maituri 18 2003-04387-1 12,7 16,1 8,4 6,4

124121301 Maituri 2003-03050-1 11,0 17,7 7,9 6,9

124121304 Futura-Maituri NDF 2003-04582-1 11,7 17,1 7,5 6,8

124121307 Maito-Maituri 16 2003-02618-1 11,1 14,7 9,3 7,0

124131101 Maituri 10000 2003-02069-1 12

124211102 Amino-Maituri 10000 2003-03250-1 23,0 9,4 7,8

124211104 Maito-Maituri 24 2003-03245-1 12,4 21,2 9,0 7,3

2003-04542-1 12,6 21,4 8,4 7,4

124211202 Amino-Maituri 10000 2003-01848-1 22,8 9,1 7,8

124211301 Amino-Maituri 2003-03872-1 10,6 24,4 9,8 7,7

124211302 Amino-Maituri 10000 2003-04584-1 23,4 8,5 7,5

124211306 Maito-Maituri 24 2003-04585-1 11,9 21,0 8,4 7,1

124221102 Tiiviste-Maituri 2003-02141-1 12

2003-03064-1 29,6 9,6 8,1

124221301 Rouhe-Tiiviste 2003-03870-1 11,8 32,9 10,8 6,9

124901301 Aseto-Melli 2003-01684-1 12,1 8,4 5,8

125100009 Nutra Parr LB 1.2 2003-02326-1 7

125101119 Royal Respons 2.5 (5 mg) 2003-04349-1 46,3 0,9 7,3

125101129 Nutra Parr 1.2 2003-02540-1 5,2 53,2 0,4 10,4

2003-04035-1 4

125101130 Nutra Parr 1.5 2003-04034-1 7

125101152 Vital 5 Plus 5 mm (50mg) 2003-02176-1 4 41,2 1,0 6,3

5.1036-

7


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Rehuraisio Oy Vital 5 Plus 5 mm (50mg) 2003-02311-1 40,6 1,2 6,0

125101164 Royal Plus 3,5 (20 mg) 2003-02171-1 44,6 1,1 6,1

125101165 Royal Plus 5 (50 mg) 2003-02172-1 1,9

125101168 Royal Hercules 7 (50 mg) 2003-02324-1 6

2003-04238-1 4 41,8 1,3 5,9

2003-03065-1 5 38,4 1,4 5,8

2003-03882-1 5

125101169 Royal Hercules 9 (50 mg) 2003-03460-1 6 37,9 1,2 5,3

125101178 Nutra ST 0,75 2003-02529-1 8

12B100014 Baron 2003-02001-1 23,5 3,5 7,3

141001103 Laitu-Melli 2003-01883-1 5

2003-03847-1 6

2003-04191-1 6

141001104 Mulli-Melli 2003-02458-1 5

141001106 Sika-Melli 2003-01395-1 9,7

162100006 Biotiini esiseos 2003-03893-1 10

RehuX Oy 121246502 Rehux Kanatiiviste L 2003-01834-1 8

121246503 Rehux Optimi 2003-02905-1 10

121246504 Rehux Super 2003-03790-1 47,5 3,2 13,7

122124002 Teho-Atlet 2003-04488-1 11,5 20,0 3,5 5,5

122336501 Rehux Y-Tiiviste 2003-02900-1 35,9 3,4 19,1

Scandinavian Horse & Dog 127000002 Captain Oy Igor kilpa- ja kuntorehu 2003-02706-1 9,3 16,3 27,3

127900009 Captain Igor Kivennäis- ja vitamiinitäydennysrehu 2003-02705-1 7,4 16,2 32,6

127900034 Garlic Powder 2003-02532-1 6

127900036 Molasses, nestemäinen melassi2003-02530-1 35,9 9,3 11,4

Suomen Biosol Oy 141004004 Kärki-TTR 2003-02462-1 10

Suomen Rehu Oy 121112102 Vilja-Startti CC mure 2003-03120-1 22,7 3,4 6,1

121122109 Vilja-Broiler rae 2003-02756-1 21,4 3,4 5,7

5.1036-

8


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Suomen Rehu Oy 121122201 Broilerinrehu 2 CC rae 2003-04346-1 21,2 3,5 5,7

121122202 Broilerinrehu 3 rae 2003-02211-1 20,0 3,8 5,6

121222216 Multi-Punaheltta Rihla P 2003-02066-1 12

121222217 Huippu-Punaheltta Rihla V 2003-02214-1 11

121222413 Balans-Punaheltta Plus 2003-02315-1 16,5 3,9 11,5

121242203 Tiiviste-Punah. Multimix mure 2003-04547-1 11,6 42,7 2,8 12,9

121312101 Iso-Punaheltta 3 rae 2003-01831-1 19,2 3,3 5,9

121312104 Iso-Punaheltta 2 CC rae 2003-04267-1 23,7 3,8 7,0

121312109 Kalkkunaemokasvatus rae 2003-04718-1 18,2 4,8 6,1

121312110 Kalkkunahaudonta rae 2003-03118-1 17,5 4,1 10,5

121312121 Iso-Punaheltta 3 Vehnä rae 2003-02815-1 20,7 3,8 7,2

121312213 Iso-Punaheltta 4 P Syncro rae 2003-02468-1 20,7 4,0 6,5

121312222 Iso-Punaheltta 3P CC Sync. rae 2003-03109-1 21,0 3,6 6,7

121312306 Kalkkuna-Kukko V rae 2003-02795-1 10,4 4,2 4,8

122212202 Emakko-Pekoni mure 2003-03075-1 12,1 14,8 5,4 5,0

122212209 Kombi-Nasu rae 2003-02215-1 12,2 14,5 4,6 5,4

122212407 Kombi-Nasu rae 2003-01200-1 13,0 15,0 4,4 5,2

122232201 Emakko-Pekoni Tiiviste mure 2003-02220-1 9

122232202 Pekoni-Tiiviste Y mure 2003-04545-1 10,9 34,4 3,6 21,3

122312201 Pekoni 1 Plus mure 2003-03590-1 12,0 18,4 4,2 5,8

122312202 Maxi-Nasu mure 2003-03604-1 11,9 16,9 4,3 5,4

122312203 Maxi-Nasu rae 2003-02469-1 11,7 15,5 4,3 5,5

122312204 Pekoni 1 Plus rae 2003-03079-1 11,9 17,4 4,9 5,4

122312205 Pekoni 2 Plus rae 2003-03072-1 11,9 14,4 4,6 4,5

122312210 Iso-Nasu rae 2003-02041-1 12,1 13,8 4,7 5,1

122312405 Maxi-Nasu mure 2003-03210-1 12,1 15,9 4,4 5,3

122322101 Nasu OVR Optimix mure 2003-03584-1 4,8 25,4 3,6 37,5

122322201 Energia-Pekoni Puolitiiv. mure 2003-03074-1 10

5.1036-

9


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Suomen Rehu Oy 122332103 Emokko Pekoni Tiiviste 2003-04309-1 10

5.1036- 10

122332203 Protemix 100 Bacon Export 2003-02039-1 9,9 38,8 3,7 20,1

123102402 Primo milk 2003-04438-2 3,6 23,0 0,1 7,3

123202305 Primo 1 mure 2003-03806-1 13,4 18,7 7,4 6,9

123202307 Primo Start mure 2003-04439-2 14,2 17,9 6,5 6,7

123202406 Primo Start mure 2003-02923-1 11,9 17,7 6,7 6,8

123202408 Primo 1 mure 2003-02613-1 11,6 18,2 7,9 7,1

123202412 Primo Starter mure 2003-04683-1 13,0 19,4 6,2 6,8

124112305 Primo Maxi rae 2003-02720-1 13,5 12,9 8,1 6,1

124122304 Multi-Krossi 2003-01946-1 12,4 16,4 7,2 6,5

124132301 Luonnon-Tuotos 2003-02721-1 11,9 17,1 3,7 4,4

124132307 Krono 115 Top lyhyt rae 2003-03805-1 13

124132402 Luonnon-Tuotos 2003-02313-1 12,1 15,3 3,8 4,8

124132406 Energia-Krossi 2003-02435-1 12,3 18,2 7,0 6,4

124132409 Krono II 2003-03671-1 12,1 17,6 8,4 6,6

124132412 Krono 115 Top lyhyt rae 2003-04303-1 11,9 19,6 8,0 7,1

124212302 Kiri-Maikki 125 Top 2003-01947-1 12,6 20,8 9,5 6,6

124212307 Multi-Krossi Top 2003-02798-1 12,1 23,7 10,7 6,9

2003-03578-1 12,2 23,3 11,4 7,2

124212410 Multi-Krossi Top 2003-04274-1 12,6 24,0 10,8 6,8

124212413 Krono 135 Top 2003-03378-1 11,5 24,5 12,3 7,2

124222307 Krono Tiiviste 2003-01950-1 12

124222406 Kiri-Maikki Rouhetiiviste 2003-02731-1 11,9 33,2 9,6 7,9

124222407 Krono Tiiviste 2003-02082-1 11,7 29,2 9,6 7,0

127102105 Racing Fiberline 2003-01996-1 9,0 12,3 15,9 7,2

127102401 Racing Power rae 2003-04435-1 11,3 12,9 4,8 5,9

129102401 Poroelo Plus 2003-03672-1 11

129102402 Poroelo 2003-03366-1 12


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Suomen Rehu Oy

12C002403 Farmarin Melassileike mure 2003-01893-1 9

141002101 Kesä-Namino 2003-01581-1 2

141002102 Agri-Kasvukivennäinen 2003-02457-1 1

141002109 Seleeni Hertta-Minera Muro 2003-04260-1 3

141002118 Lammas Hertta-Minera Muro 2003-04125-1 4

141002127 Calcium-Hertta muro 2003-03585-1 2

141002132 Phosphorus-Hertta muro 2003-03586-1 3

162102111 ES-Nauta 2003-02986-1 0,6

Suomen Rehun koiranruoka- 126202102 Super-Supi ja 100 rae 2003-03115-1 28,6 2,9 8,1

126202104 King Kasvu SJ 2003-03560-1 10

126302101 King Kasvu BSB 2003-03555-1 9

2003-04258-1 22,3 4,2 6,4

126302125 Super-Fox Kasvu Energia rae 2003-03111-1 5 36,1 2,1 7,1

126302141 Tiiviste 6 R 2003-03557-1 7

126302142 Tiiviste 5 M 2003-04257-1 52,3 6,3 10,1

126302146 Tiiviste 8 R 2003-03558-1 8 59,4 2,0 12,2

126302150 Tiiviste 11 R 2003-03556-1 51,5 5,0 18,1

126302151 Sobel Select 2003-03112-1 6

126302152 Tiiviste 60 2003-03559-1 7

2003-04256-1 8

12B102001 Jahti & Vahti Energia 2003-03113-1 23,2 1,8 7,8

Suomen Viljava Oy 126902105 Kaurankuorijauho 2003-03049-1 10,5 2,5

2003-03554-1 25,3 1,9 6,8

Tampereen Akvaario/lintuliik. 12C000070 Sera Vipan Yleisruoka akvaariokaloille2003-01832-1 5,4 47,0 1,1

Tamsalu Veskid As 124210001 Mielikki 23 Puolitiiviste 2003-01783-1 10,9

Valio Oy, Haapaveden tehdas 123110001 Startti-Instant (EU-tuki) 2003-01792-1 2,5

5.1036- 11

2003-01833-1 5,8 45,2 1,1

2003-03707-1 12,4 26,9 8,9 7,5


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kosteus

Raakavalkuainen

Raakavalkuainen

Raakakuitu

Raakakuitu

Hehkutusjäännös

Hehkutusjäännös

%

%

g

%

g

%

g

Valio Oy, Haapaveden tehdas Startti-Instant (EU-tuki) 2003-02252-1 2,7

2003-02491-1 2,7

2003-02493-1 2,5

2003-03091-1 2,7

2003-03785-1 3,2

2003-04028-1 3,2

2003-04029-1 2,5

2003-04278-1 2,8

2003-04281-1 2,5

123110002 Startti-Talous (EU-tuki) 2003-01793-1 2,3

2003-02336-1 2,4

2003-02476-1 2,6

2003-03092-1 2,8

2003-03787-1 2,4

2003-04030-1 2,4

123110003 Seosmaitojauhe (EU-tuki) 2003-03090-1 3,1

2003-04031-1 2,3

123110004 Agri-Suvijuoma (EU-tuki) 2003-01791-1 1,9

2003-02251-1 2,2

Vitafor N.V 162104002 Kivennäispremix 2003-02908-1 4

VPG Finland Oy

162104003 Nauta premix 2003-02907-1 3

12C000077 Kräcker - hamsterin hedelmätanko 2003-02875-1 9,3 10,3 2,2 4,8

5.1036- 12


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1037 Aminohapot

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kystiini Yksikkö Metioniini Yksikkö Lysiini Yksikkö Treoniini Yksikkö

Feedex Oy 121394003 Feedex Strutsinrehu 3 2003-02883-1 0,30 % 0,31 % 1,05 % 0,58 %

122324001 Feedex OVR-Täydennysrehu 2003-02881-1 4,73 % 2,20 %

122334004 Sikatiiviste MP-Final 2003-03433-1 0,45 % 0,37 % 3,31 % 1,70 %

Feedmix Oy Ab 122235001 Tähkä Emakkotiiviste 2003-02403-1 4,5 g/kg 3,8 g/kg 16,1 g/kg 10,5 g/kg

Lännen Rehu Oy 122238001 Lännen Rehu Emakkotiiviste 2003-02147-1 4,2 g/kg 3,9 g/kg 25,7 g/kg 11,7 g/kg

122238002 Agri-Emakkotiiviste 2003-03564-1 25,9 g/kg 11,6 g/kg

122318001 Lännen Lihasika 1 2003-04486-1 11,8 g/kg 7,1 g/kg

Rehuraisio Oy 121121101 Broiler-Herkku 3 2003-03743-1 0,38 % 0,41 % 1,14 % 0,74 %

121121103 Broiler-Herkku 2 CC 2003-03369-1 0,39 % 0,51 % 1,33 % 0,80 %

122121101 Porsaan-Herkku 2003-02690-1 0,31 % 0,39 % 1,09 % 0,70 %

2003-02970-1 0,31 % 0,38 % 1,11 % 0,70 %

2003-03371-1 1,09 % 0,72 %

2003-04351-1 1,17 % 0,70 %

122121104 Vieroitus-Herkku 2003-02688-1 0,30 % 0,46 % 1,20 % 0,77 %

122231101 Mami-Tiiviste 2003-04237-1 29,5 g/kg 17,2 g/kg

2003-04350-1 29,3 g/kg 17,1 g/kg

122311305 Sian-Herkku 1 Acid 2003-03053-1 3,1 g/kg 3,0 g/kg 10,7 g/kg 6,7 g/kg

122321101 Sian-Energia-Herkku 2003-03876-1 19,4 g/kg 10,9 g/kg

122331102 Yhdistelmä-Tiiviste 2003-02036-1 4,7 g/kg 6,5 g/kg 30,3 g/kg 16,5 g/kg

RehuX Oy 122326501 Rehux Sika-Energia 2003-03789-1 18,5 g/kg 10,4 g/kg

Suomen Rehu Oy 122122206 Multi-Pekoni Mini rae 2003-03080-1 0,31 % 1,22 % 0,84 %

122122404 Multi-Nasu mure 2003-03209-1 0,31 % 0,41 % 1,18 % 0,84 %

5.1037-

1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kystiini Yksikkö Metioniini Yksikkö Lysiini Yksikkö Treoniini Yksikkö

Suomen Rehu Oy 122212202 Emakko-Pekoni mure 2003-03739-1 0,31 % 0,25 % 0,98 % 0,61 %

Vitabalans Oy

122212213 Tiineys-Pekoni rae 2003-02210-1 0,30 % 0,20 % 0,86 % 0,52 %

122212407 Kombi-Nasu rae 2003-01200-1 0,30 % 0,26 % 0,82 % 0,52 %

2003-02612-1 0,30 % 0,26 % 0,84 % 0,54 %

12C000080 Vitabalans Biotiini Forte-rakeet 2003-03863-1 25 g/100g

5.1037-

2


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1038 Sokerit, tärkkelys, hera

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Tärkkelys

Yksikkö

Valio Oy, Haapaveden tehdas 123110001 Startti-Instant (EU-tuki) 2003-01792-1 3,3 %

2003-02252-1 3,3 %

2003-02491-1 3,1 %

2003-02493-1 3,3 %

2003-03091-1 3,8 %

2003-03785-1 3,4 %

2003-04028-1 3,4 %

2003-04029-1 3,5 %

2003-04278-1 3,5 %

2003-04281-1 3,4 %

123110002 Startti-Talous (EU-tuki) 2003-01793-1 3,4 %

2003-02336-1 3,8 %

2003-02476-1 3,2 %

2003-03092-1 3,8 %

2003-03787-1 3,6 %

2003-04030-1 3,7 %

123110003 Seosmaitojauhe (EU-tuki) 2003-03090-1 4,1 %

2003-04031-1 3,3 %

123110004 Agri-Suvijuoma (EU-tuki) 2003-01791-1 4,6 %

2003-02251-1 3,5 %

5.1038-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1039 Energia arvot

Asiakas

Tuote

OIV Yksikkö PVT Yksikkö Rehuyksikkö Yksikkö

Kinnusen Mylly Oy 123207003 Mulli-Tähti II 2003-04600-1 103 g/kg ka 11 g/kg ka 1,04 RY/kg ka

124217004 Tähti-130 Proppi 2003-05030-1 131 g/kg ka 65 g/kg ka 1,11 RY/kg ka

Rehuraisio Oy 123201302 Ison-Mullin-Herkku 2003-04583-1 103 g/kg ka 0 g/kg ka 1,03 RY/kg ka

124111105 Pihatto-Maituri 2003-05028-1 115 g/kg ka 18 g/kg ka 1,07 RY/kg ka

124121304 Futura-Maituri NDF 2003-04582-1 111 g/kg ka 7 g/kg ka 1,08 RY/kg ka

124211104 Maito-Maituri 24 2003-05029-1 122 g/kg ka 43 g/kg ka 1,05 RY/kg ka

124211302 Amino-Maituri 10000 2003-04584-1 132 g/kg ka 69 g/kg ka 1.12 RY/kg ka

Suomen Rehu Oy 123202412 Primo Starter mure 2003-04683-1 111 g/kg ka 14 g/kg ka 1,11 RY/kg ka

5.1039-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1040 Kivennäisaineet

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Fosfori (P) Yks. Kalsium (Ca) Yks. Magnesium

(Mg)

Yks. Kalium (K) Yks. Natrium (Na) Yks.

- 125100028 IDL Solea Nu 2,0 mm 2003-02558-1 1,7 %

Berner Oy /Terveys ja Tutkimus

Best-In Oy

12A300139 Hill's Prescription diet Feline k/d 2003-02010-1 0,11 % 0,16 % 0,01 % 0,26 % 0,06 %

12B200026 Hubert lihahyytelö 2003-02269-1 0,12 % 0,01 %

Biofarm Oy 162103034 Varsarehu kivennäispremix 2003-03846-1 130 g/kg

Biomar A/S 125100027 Ecolife 23 8mm 2003-04033-1 1,0 %

125100030 Aqualife 23 (3 mm) 2003-04032-1 1,1 %

BioMar Oy Ab 125100011 Ecostart 2 2003-02854-1 1,1 %

125100024 Bio-Optimal C80 1.0 mm 2003-02175-1 1,6 %

125100027 Ecolife 23 8mm 2003-02207-1 0,9 %

Feedex Oy 128104001 Teho-Lammas Omega 2003-04471-1 0,68 % 1,9 % 0,33 % 0,98 % 0,68 %

128104003 Teho-Lammastäysrehu 2003-02223-1 0,61 % 1,3 % 0,33 % 1,1 % 0,56 %

141004008 Teho-Magnesiumkivennäinen 2003-04088-1 5,8 % 13,2 % 8,7 % 0,20 % 7,3 %

141004016 Teho-Mix Ca 2003-03431-1 2,7 % 11,2 % 4,1 % 0,9 % 4,0 %

Feedmix Oy Ab 124125001 Maitotähkä 2003-03922-1 6,1 g/kg 12,5 g/kg 4,5 g/kg 8,9 g/kg 5,2 g/kg

141005004 Tähkä TTR-Kivennäinen 2003-02589-1 29 g/kg 202 g/kg 41 g/kg


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Fosfori (P) Yks. Kalsium (Ca) Yks. Magnesium

(Mg)

Yks. Kalium (K) Yks. Natrium (Na) Yks.

Kesko / Ruokakesko Oy

12A300143 Pirkka Kissan liha-ateria 2003-02178-1 0,35 % 0,31 %

Kinnusen Mylly Oy 141007003 Magnesium-Tähti 2003-03886-1 9,0 %

Kurikan Kivennäis Oy 141008601 Yleis-Maku 2003-01355-1 5,8 % 17,5 % 5,7 % 0,32 % 8,3 %

Lännen Rehu Oy 122238001 Lännen Rehu Emakkotiiviste 2003-02346-1 1,5 % 2,9 %

124218004 Maitotilan 125 Puolitiiviste 2003-02350-1 0,85 % 1,4 % 0,58 % 0,99 % 0,55 %

141001102 Lypsy-Melli 2003-02149-1 4,2 % 10,7 % 3,2 % 0,74 % 5,6 %

2003-03566-1 3,0 % 11,0 % 3,0 % 0,59 % 6,6 %

141001103 Laitu-Melli 2003-02653-1 3,4 % 8,0 % 6,1 % 0,65 % 6,2 %

141008003 Mestarin Kalsiumkivennäinen 2003-02048-1 4,2 % 17,7 % 6,6 % 0,11 % 7,4 %

2003-04124-1 17,0 %

Pohjanmaan Rehuässä Oy 141008512 Kalsium-Ässä 2003-02461-1 6,7 % 23,5 % 4,3 % 0,1 % 5,7 %

Rehumelica Oy 141007502 Onni-Kivennäinen 2003-02949-1 3,0 % 22 % 8,3 % 0,09 % 8,0 %

141007503 Kärki-Namixi 2003-01403-1 3,4 % 10,5 % 5,5 % 0,47 % 5,1 %

Rehuraisio Oy 121121104 Broilervilja-Herkku 2003-02130-1 0,64 % 0,96 %

2003-03833-1 0,63 % 1,1 %

121131104 Emobroiler-Haudonta-Herkku 2003-02969-1 0,61 % 2,7 %

2003-03742-1 0,60 % 3,2 %

2003-03881-1 0,58 % 2,8 % 0,19 % 0,65 % 0,16 %

121221102 Kana-Herkku Aktiivi 2003-04239-1 0,68 % 2,9 %

121221107 Kana-Kulta-Herkku 2003-02034-1 0,68 % 3,8 %

124111105 Pihatto-Maituri 2003-02373-1 0,59 % 0,8 % 0,38 % 1,1 % 0,46 %

2003-03879-1 0,66 % 0,86 % 0,42 % 0,90 % 0,34 %

124111302 Kesä-Herukki 2003-01907-1 0,58 % 0,94 % 0,41 % 0,92 % 0,38 %

124121104 Futura-Maituri NDF 2003-03253-1 0,54 % 0,77 % 0,38 % 0,86 % 0,39 %

124121202 Maituri 2003-02778-1 0,56 % 0,92 % 0,4 % 0,89 % 0,43 %

124121301 Maituri 2003-03871-1 0,62 % 0,84 % 0,38 % 0,99 % 0,38 %

124211204 Maito-Maituri 24 2003-04382-1 0,76 % 0,84 % 0,44 % 1,1 % 0,40 %

124901301 Aseto-Melli 2003-03873-1 0,59 % 0,42 % 0,27 % 0,89 % 0,58 %

5.1040-

2


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Fosfori (P) Yks. Kalsium (Ca) Yks. Magnesium

(Mg)

Yks. Kalium (K) Yks. Natrium (Na) Yks.

Rehuraisio Oy 125101119 Royal Respons 2.5 (5 mg) 2003-04349-1 1,2 %

125101129 Nutra Parr 1.2 2003-02540-1 1,6 %

125101152 Vital 5 Plus 5 mm (50mg) 2003-02176-1 1,3 %

2003-02311-1 0,99 %

125101165 Royal Plus 5 (50 mg) 2003-02172-1 0,98 %

12B100014 Baron 2003-02001-1 1,3 % 1,7 % 0,13 %

141001103 Laitu-Melli 2003-01883-1 3,7 % 8,3 % 6,0 % 7,6 %

2003-03847-1 3,5 % 7,9 % 5,8 % 0,6 % 6,2 %

2003-04191-1 5,7 %

Scandinavian Horse & Dog Oy 127000002 Captain Igor kilpa- ja kuntorehu 2003-02706-1 0,15 % 7,4 % 1,5 %

127900009 Captain Igor Kivennäis- ja vitamiinitäydennysrehu 2003-02705-1 0,14 % 8,2 % 2,1 %

Suomen Rehu Oy 121122110 Broilerinrehu 3 rae 2003-03605-1 0,58 % 0,73 %

121122201 Broilerinrehu 2 CC rae 2003-03830-1 0,62 % 0,8 %

121122202 Broilerinrehu 3 rae 2003-03076-1 0,57 % 0,83 % 0,22 % 0,75 % 0,15 %

121122207 Broilerinrehu 1 P CC mure 2003-03609-1 0,78 % 1,1 %

121132209 Broileresihaudonta Rihla 2003-02043-1 0,67 % 1,4 %

121132210 BR.Emohaudonta P Rihla 2003-02219-1 0,61 % 2,5 % 0,25 % 0,62 % 0,17 %

2003-03592-1 0,6 % 2,5 %

121222215 Balans-Punaheltta Rihla V 2003-04345-1 0,58 % 4,4 %

121222216 Multi-Punaheltta Rihla P 2003-04073-1 0,66 % 3,8 %

121312101 Iso-Punaheltta 3 rae 2003-04264-1 0,99 % 1,7 %

121312119 Iso-Punaheltta Vehnä 1 CC rae 2003-03117-1 0,93 % 1,3 % 0,19 % 0,91 % 0,19 %

122212411 Yhdistelmä-Pekoni mure 2003-02098-1 0,57 % 0,85 % 0,17 % 0,78 % 0,14 %

122232201 Emakko-Pekoni Tiiviste mure 2003-03736-1 1,8 % 4,8 %

122232404 Pekoni-Tiiviste Y mure 2003-03211-1 1,8 % 4,0 % 0,31 % 1,5 % 0,77 %

124122303 Tuotos-Krossi 2003-01949-1 5,8 g/kg 9,5 g/kg 3,7 g/kg 9,2 g/kg 3,3 g/kg

124122307 Tuotos-2153 2003-02722-1 5,3 g/kg 11 g/kg 3,4 g/kg 8,1 g/kg 3,5 g/kg

124122401 Tuotos-Krossi 2003-02733-1 5,4 g/kg 8,5 g/kg 3,8 g/kg 8,5 g/kg 3,7 g/kg

5.1040-

3


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Fosfori (P) Yks. Kalsium (Ca) Yks. Magnesium

(Mg)

Yks. Kalium (K) Yks. Natrium (Na) Yks.

Suomen Rehu Oy 124122406 Multi-Krossi 2003-04275-1 4,6 g/kg 8,9 g/kg 3,7 g/kg 9,2 g/kg 3,7 g/kg

Suomen Rehun koiranruoka- ja

Tampereen Akvaario/lintuliik.

Vitabalans Oy

124132401 Kiri-Maikki 115 Top 2003-02926-1 6,0 g/kg 11 g/kg 3,8 g/kg 11 g/kg 3,4 g/kg

124212304 Huippu-Krossi Top 2003-03577-1 5,9 g/kg 7,4 g/kg 4,5 g/kg 10,6 g/kg 3,8 g/kg

124212312 Krono 135 Top rae 2003-03804-1 7,9 g/kg 7,9 g/kg 3,7 g/kg 1,3 g/kg 3,6 g/kg

124222407 Krono Tiiviste 2003-04302-1 7,6 g/kg 8,0 g/kg 3,4 g/kg 14 g/kg 3,3 g/kg

129102405 Poro-Elo 3 rae 2003-04496-1 5,9 g/kg 9,2 g/kg 2,4 g/kg 9,3 g/kg 2,7 g/kg

141002101 Kesä-Namino 2003-01581-1 72 g/kg

2003-01897-1 24 g/kg 84 g/kg 86 g/kg 56 g/kg

2003-02750-1 21,7 g/kg 87,8 g/kg 78 g/kg 7,7 g/kg 74,3 g/kg

2003-03258-1 77,3 g/kg 77,6 g/kg

141002104 Lypsy-Namino 2003-03562-1 24 g/kg 82 g/kg 63 g/kg 8,0 g/kg 51 g/kg

163002103 Racing Revolyte 2003-01580-1 3,4 g/kg 25,9 g/kg 81,6 g/kg

12B102003 Jahti & Vahti Kevyt 2003-03114-1 1,2 % 2,3 %

12C000070 Sera Vipan Yleisruoka akvaariokaloille 2003-01832-1 1,7 % 3,1 %

2003-01833-1 1,6 % 3,0 %

12B900040 Vitabalans Teräs Rekku 2003-03862-1 11,4 % 6,6 %

5.1040-

4


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1041 Hivenaineet

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kupari (Cu) Yksikkö Seleeni (Se) Yksikkö Rauta (Fe) Yksikkö Mangaani (Mn) Yksikkö Sinkki (Zn) Yksikkö

Biofarm Oy 142003001 Ferrimax 2003-04589-1 46 mg/g

161003010 Vitapol E+ 2003-03801-1 8 mg/l

162103014 Kilparehu kivennäispremix 2003-03568-1 85 mg/kg 23,7 g/kg 41,5 g/kg

162103031 Esiseos Rehux Porsas 2003-03567-1 13800 mg/kg 24400 mg/kg 19800 mg/kg

162103034 Varsarehu kivennäispremix 2003-03846-1 18,7 g/kg

Farnam Companies Inc. 127900041 Redglo rautapit. vitamiiniliuos 2003-04206-1 2,1 mg/kg 6408 mg/kg

Feedex Oy 128104001 Teho-Lammas Omega 2003-01798-1 12 mg/kg

2003-04471-1 14 mg/kg 94 mg/kg 230 mg/kg

128104003 Teho-Lammastäysrehu 2003-02223-1 9,3 mg/kg 63 mg/kg 130 mg/kg

141004008 Teho-Magnesiumkivennäinen 2003-04088-1 500 mg/kg 420 mg/kg 2100 mg/kg

141004016 Teho-Mix Ca 2003-03431-1 340 mg/kg 270 mg/kg 1520 mg/kg

Feedmix Oy Ab 122215001 Tähkä Tiineysrehu 2003-02916-1 0,76 mg/kg

122235001 Tähkä Emakkotiiviste 2003-04480-1 1,3 mg/kg

124125001 Maitotähkä 2003-03922-1 25 mg/kg 62 mg/kg 120 mg/kg

141005004 Tähkä TTR-Kivennäinen 2003-02589-1 224 mg/kg 356 mg/kg 858 mg/kg

141005005 Tähkä TTR-Murekivennäinen 2003-03491-1 170 mg/kg 1,7 mg/kg 260 mg/kg 590 mg/kg

141005008 Tähkä Apekivennäinen 2003-01731-1 219 mg/kg 386 mg/kg 1165 mg/kg

Hiven Oy 161002101 Taigafur E-100 2003-03546-1 0,01 mg/ml

161002104 Xylitol Seleeni-E 2003-03143-1 0,02 mg/kg

2003-03549-1 0,02 mg/ml

162003509 Seleeni Plus EC 2003-04528-1 11,1 mg/kg

163002101 Rumex 2003-03553-1 45 mg/kg 1760 mg/kg

5.1041-

1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kupari (Cu) Yksikkö Seleeni (Se) Yksikkö Rauta (Fe) Yksikkö Mangaani (Mn) Yksikkö Sinkki (Zn) Yksikkö

Hiven Oy 166002101 Taigafur Rautaliuos 60/40 2003-03544-1 35,8 mg/ml

166002103 Ane-Rauta-Tippa 200 2003-03573-1 156 mg/ml

Kinnusen Mylly Oy 124127001 Viher-Tähti 2003-02547-1 0,44 mg/kg

124217004 Tähti-130 Proppi 2003-03150-1 0,57 mg/kg

Kurikan Kivennäis Oy 141008601 Yleis-Maku 2003-01355-1 184 % 372 % 765 %

162008603 Maku E-Vitamiini 2003-03574-1 11,4 mg/kg

Lännen Rehu Oy 124218004 Maitotilan 125 Puolitiiviste 2003-02350-1 25 mg/kg 76 mg/kg 130 mg/kg

141001102 Lypsy-Melli 2003-02149-1 370 mg/kg 470 mg/kg 1460 mg/kg

2003-03566-1 370 mg/kg 420 mg/kg 1430 mg/kg

141001103 Laitu-Melli 2003-02653-1 430 mg/kg 400 mg/kg 1710 mg/kg

141001104 Mulli-Melli 2003-02148-1 13,6 mg/kg

2003-04076-1 13,0 mg/kg

141008001 Mullikivennäinen 2003-02052-1 14 mg/kg

141008003 Mestarin Kalsiumkivennäinen 2003-02048-1 310 mg/kg 320 mg/kg 1160 mg/kg

Pohjanmaan Rehuässä Oy 141008512 Kalsium-Ässä 2003-02461-1 454 mg/kg 1000 mg/kg 2530 mg/kg

Rehumelica Oy 141007502 Onni-Kivennäinen 2003-02949-1 315 mg/kg 360 mg/kg 1380 mg/kg

141007503 Kärki-Namixi 2003-01403-1 270 mg/kg 550 mg/kg 1500 mg/kg

141007505 Lypsy-Melica mure kivennäisrehu 2003-02957-1 20 mg/kg

141007506 Tarmo Tunnutusrehu 2003-02948-1 18,1 mg/kg

141008006 Nurmi-Mira 2003-02947-1 11,9 mg/kg

Rehuraisio Oy 121121104 Broilervilja-Herkku 2003-02130-1 20 mg/kg 210 mg/kg 110 mg/kg

2003-03833-1 22 mg/kg 220 mg/kg 97 mg/kg

121131104 Emobroiler-Haudonta-Herkku 2003-02969-1 21 mg/kg 270 mg/kg 130 mg/kg

2003-03742-1 28 mg/kg 278 mg/kg 105 mg/kg

2003-03881-1 20 mg/kg 140 mg/kg 110 mg/kg

121221102 Kana-Herkku Aktiivi 2003-04239-1 25 mg/kg 540 mg/kg 130 mg/kg

121221107 Kana-Kulta-Herkku 2003-02034-1 40 mg/kg 650 mg/kg 180 mg/kg

124111105 Pihatto-Maituri 2003-02373-1 22 mg/kg 58 mg/kg 190 mg/kg

5.1041-

2


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kupari (Cu) Yksikkö Seleeni (Se) Yksikkö Rauta (Fe) Yksikkö Mangaani (Mn) Yksikkö Sinkki (Zn) Yksikkö

Rehuraisio Oy Pihatto-Maituri 2003-03246-1 0,47 mg/kg

2003-03879-1 24 mg/kg 70 mg/kg 130 mg/kg

124111302 Kesä-Herukki 2003-01907-1 26 mg/kg 69 mg/kg 200 mg/kg

2003-03051-1 0,4 mg/kg

124121104 Futura-Maituri NDF 2003-03253-1 20 mg/kg 57 mg/kg 180 mg/kg

124121202 Maituri 2003-02778-1 29 mg/kg 61 mg/kg 200 mg/kg

124121301 Maituri 2003-03871-1 24 mg/kg 59 mg/kg 135 mg/kg

124211204 Maito-Maituri 24 2003-04382-1 26 mg/kg 60 mg/kg 110 mg/kg

124211301 Amino-Maituri 2003-01905-1 0,5 mg/kg

124221102 Tiiviste-Maituri 2003-03064-1 0,52 mg/kg

124901301 Aseto-Melli 2003-03873-1 9,2 mg/kg 67 mg/kg 61 mg/kg

125101168 Royal Hercules 7 (50 mg) 2003-03065-1 0,7 mg/kg

12B100014 Baron 2003-02001-1 13 mg/kg 0,27 mg/kg

141001103 Laitu-Melli 2003-03847-1 470 mg/kg 410 mg/kg 1700 mg/kg

141001106 Sika-Melli 2003-01395-1 9,2 mg/kg

RehuX Oy 121246504 Rehux Super 2003-02906-1 1,5 mg/kg

Suomen Rehu Oy 121122110 Broilerinrehu 3 rae 2003-03605-1 16 mg/kg 170 mg/kg 91 mg/kg

121122201 Broilerinrehu 2 CC rae 2003-03830-1 19 mg/kg 180 mg/kg 107 mg/kg

121122202 Broilerinrehu 3 rae 2003-03076-1 16 mg/kg 60 mg/kg 87 mg/kg

121122207 Broilerinrehu 1 P CC mure 2003-03609-1 18 mg/kg 250 mg/kg 110 mg/kg

121132209 Broileresihaudonta Rihla 2003-02043-1 18 mg/kg 180 mg/kg 110 mg/kg

121132210 BR.Emohaudonta P Rihla 2003-02219-1 18 mg/kg 90 mg/kg 130 mg/kg

2003-03592-1 20 mg/kg 260 mg/kg 120 mg/kg

121222215 Balans-Punaheltta Rihla V 2003-04345-1 19 mg/kg 290 mg/kg 95 mg/kg

121222216 Multi-Punaheltta Rihla P 2003-04073-1 17 mg/kg 254 mg/kg 96 mg/kg

121312101 Iso-Punaheltta 3 rae 2003-02751-1 18 mg/kg 0,25 mg/kg

2003-04264-1 36 mg/kg 260 mg/kg 180 mg/kg

121312119 Iso-Punaheltta Vehnä 1 CC rae 2003-03117-1 25 mg/kg 144 mg/kg 155 mg/kg

5.1041-

3


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Kupari (Cu) Yksikkö Seleeni (Se) Yksikkö Rauta (Fe) Yksikkö Mangaani (Mn) Yksikkö Sinkki (Zn) Yksikkö

Suomen Rehu Oy 122212201 Emakko-Pekoni rae 2003-02213-1 0,4 mg/kg

122212212 Imetys-Pekoni 2003-04074-1 0,4 mg/kg

122212411 Yhdistelmä-Pekoni mure 2003-02098-1 23 mg/kg 45 mg/kg 87 mg/kg

122232201 Emakko-Pekoni Tiiviste mure 2003-03736-1 110 mg/kg 1,8 mg/kg 460 mg/kg 380 mg/kg

122232404 Pekoni-Tiiviste Y mure 2003-03211-1 98 mg/kg 1,8 mg/kg 140 mg/kg 340 mg/kg

122322201 Energia-Pekoni Puolitiiv. mure 2003-03074-1 1,0 mg/kg

122332103 Emokko Pekoni Tiiviste 2003-04309-1 1,9 mg/kg

122332401 Yhdistelmä-Pekoni 30 Tiiviste 2003-04434-1 1,2 mg/kg

124122303 Tuotos-Krossi 2003-01949-1 17 mg/kg 67 mg/kg 160 mg/kg

124122307 Tuotos-2153 2003-02722-1 16 mg/kg 44 mg/kg 210 mg/kg

124122308 Vilja-Krossi 2003-03579-1 0,42 mg/kg

124122401 Tuotos-Krossi 2003-02733-1 17 mg/kg 64 mg/kg 210 mg/kg

124122403 Kiri-Maikki 100 AAT 2003-02924-1 0,57 mg/kg

124122406 Multi-Krossi 2003-04275-1 17 mg/kg 50 mg/kg 200 mg/kg

124132401 Kiri-Maikki 115 Top 2003-02926-1 16 mg/kg 66 mg/kg 240 mg/kg

124132403 Mega-Kross Sve 2003-01892-1 0,33 mg/kg

124212304 Huippu-Krossi Top 2003-03577-1 11,7 mg/kg 50 mg/kg 170 mg/kg

124212312 Krono 135 Top rae 2003-03804-1 15,7 mg/kg 100 mg/kg 190 mg/kg

124222407 Krono Tiiviste 2003-04302-1 20 mg/kg 0,5 mg/kg 65 mg/kg 240 mg/kg

129102405 Poro-Elo 3 rae 2003-04496-1 20 mg/kg 79 mg/kg 178 mg/kg

141002101 Kesä-Namino 2003-02750-1 390 mg/kg 1480 mg/kg 2480 mg/kg

141002104 Lypsy-Namino 2003-03562-1 420 mg/kg 1390 mg/kg 2520 mg/kg

141002127 Calcium-Hertta muro 2003-03585-1 16,3 mg/kg

Valio Oy, Haapaveden tehdas 123110001 Startti-Instant (EU-tuki) 2003-03785-1 3,6 mg/kg

123110002 Startti-Talous (EU-tuki) 2003-02336-1 9,8 mg/kg

2003-03787-1 4,2 mg/kg

Vitabalans Oy 127900038 Vitabalans Condrobalans 2003-03860-1 825 mg/620g

127900039 Vitabalans Ferrobalans 2003-03861-1 3,1 %

5.1041-

4


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1042 A, E ja C-vitamiinit.

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

A-vitamiini Yksikkö Alfa-tokoferoli Yksikkö

Biofarm Oy 161003005 Bio-Adesol 2003-04587-1 11700 ky/ml

162103013 Varsarehu vitamiinipremix 2003-03802-1 5330000 ky/kg 137000 mg/kg

162103025 Esiseos Rehux Lihasika 1 2003-01787-1 668000 ky/kg

162103033 Tammarehu vitamiinipremix 2003-03587-1 5410000 ky/kg 177000 mg/kg

Farnam Companies Inc. 127900041 Redglo rautapit. vitamiiniliuos 2003-04206-1 962000 ky/kg

Feedex Oy 121394001 Feedex Strutsinrehu 1 2003-04086-1 15300 ky/kg 160 mg/kg

121394002 Feedex Strutsinrehu 2 2003-02581-1 17500 ky/kg

124214003 Teho-Lypsy 17 2003-03432-1 14000 ky/kg

162004004 Teho E 2003-04469-1 5200 mg/kg

162004005 Teho ADEK 2003-04089-1 1950000 ky/kg 1700 mg/kg

Feedmix Oy Ab 122125001 Tähkä Porsasrehu 2003-02155-1 7000 ky/kg

122335002 Tähkä Sikatiiviste 2003-02401-1 49200 ky/kg

124125002 Tähkä 105 2003-01995-1 7700 ky/kg

124215002 Tähkä 125 2003-03921-1 15200 ky/kg

141005004 Tähkä TTR-Kivennäinen 2003-01344-1 117400 ky/kg

141005007 Tähkä Soijakivennäinen 2003-02588-1 217500 ky/kg

Hiven Oy 161002004 Pekoni ADEK 2003-03552-1 6700 ky/ml

161002005 Pekoni Seleeni-E Liuos 2003-03548-1 51 mg/ml

161002102 Xylitol Adesan 2003-03144-1 10200 ky/ml

2003-03550-1 10000 ky/ml

161002105 Xylitol Monivimin 2003-03145-1 4400 ky/ml

161002107 Racing Action Vimin 2003-03142-1 4400 ky/ml

5.1042-

1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

A-vitamiini Yksikkö Alfa-tokoferoli Yksikkö

Kaikenkarvaiset Oy

12B100214 Top Number Peura & Peruna 2003-03215-1 13900 ky/kg

Kinnusen Mylly Oy 124137004 Tähti-14 2003-03148-1 10300 ky/kg

Kurikan Kivennäis Oy 141008607 Kalsium-Maku 2003-02236-1 67000 ky/kg

Leo Pharma Oy

12A300140 Specific FDW 2003-02012-1 1620 ky/100 g

Lännen Rehu Oy 124228002 Mestarin Nautatiiviste 2003-04483-1 13100 ky/kg

124228003 LSO Teinitiiviste 2003-02051-1 11900 ky/kg

141008001 Mullikivennäinen 2003-02052-1 104400 ky/kg

Nestlé Purina PetCare Finland 12A300148 Friskies Vitality riista-maksa 2003-03517-1 49000 ky/kg

12A300149 Friskies Vitality kana-kalkkuna 2003-03516-1 38000 ky/kg

Raili Pispa Oy 170000008 Virbac VET COMPLEX Hypoallergenique2003-02006-1 12700 ky/kg

Rehumelica Oy 162007501 Milkkeri Seleeni E-Vitamiini 2003-02952-1 2100 mg/kg

162007502 Milkkeri ADE-vitamiini 2003-02958-1 2742000 ky/kg

162008502 Ässä E-Mix 2003-02955-1 2200 mg/kg

Rehuraisio Oy 121121103 Broiler-Herkku 2 CC 2003-02780-1 13600 ky/kg

121121104 Broilervilja-Herkku 2003-02035-1 11700 ky/kg

121221104 Kana-Herkku Seniori 2003-01807-1 13900 ky/kg

124111106 Maito-Maituri 18 2003-03252-1 9000 ky/kg

2003-04348-1 11700 ky/kg

124121308 Maito-Maituri 18 2003-02619-1 8800 ky/kg

124211101 Amino-Maituri 2003-01683-1 10300 ky/kg

124211201 Amino-Maituri 2003-02777-1 10900 ky/kg 26 mg/kg

124211202 Amino-Maituri 10000 2003-04386-1 10600 ky/kg

124211302 Amino-Maituri 10000 2003-03052-1 12700 ky/kg

RehuX Oy 121246502 Rehux Kanatiiviste L 2003-01834-1 51000 ky/kg

121246506 Rehux Öljy-Tiiviste 2003-04490-1 69200 ky/kg

122336501 Rehux Y-Tiiviste 2003-03791-1 52300 ky/kg

Suomen Rehu Oy 121122108 Vilja-Broiler CC rae 2003-03116-1 11200 ky/kg

121122207 Broilerinrehu 1 P CC mure 2003-02212-1 12500 ky/kg

5.1042-

2


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

A-vitamiini Yksikkö Alfa-tokoferoli Yksikkö

Suomen Rehu Oy 121222211 Spurtti-Punaheltta Rihla 2003-03603-1 10000 ky/kg

121222215 Balans-Punaheltta Rihla V 2003-02471-1 10900 ky/kg

121312110 Kalkkunahaudonta rae 2003-01830-1 12300 ky/kg

121312315 Iso-Punaheltta 4 P rae 2003-02797-1 11200 ky/kg 56 mg/kg

122212212 Imetys-Pekoni 2003-03073-1 10000 ky/kg

122322403 Energia-Pekoni rae 2003-03379-1 19300 ky/kg

122332001 Synergia-Pek.Energiatiiviste 2003-03669-1 35000 ky/kg

122332401 Yhdistelmä-Pekoni 30 Tiiviste 2003-04434-1 50000 ky/kg

123202406 Primo Start mure 2003-03212-1 6700 ky/kg

124122303 Tuotos-Krossi 2003-03575-1 5600 ky/kg

124212404 Mega-Krossi Top 2003-02436-1 9100 ky/kg

124212406 Kiri-Maikki 140 Top 2003-02732-1 8500 ky/kg 33 mg/kg

12C002104 Acetona -Energy Leike/Pellets 2003-04269-1 32900 ky/kg

162002102 Murovit ADE mure 2003-01829-1 1676000 ky/kg

162002103 STKL-FPF-Vita 100 2003-04266-1 442000 ky/kg 7500 mg/kg

Suomen Rehun koiranruoka- ja 126302151 Sobel Select 2003-03112-1 200 mg/kg

Vitabalans Oy 161000002 Vitabalans ADE liuos 2003-03836-1 35000 ky/ml

Vitapol Oy Ab 161000004 Vitapol E-Foli-K3 liuos 2 2003-03673-1 86900 mg/l

5.1042-

3


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1043 B-vitamiinit

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

B1-vitamiini

Yksikkö

Biofarm Oy 162003012 Furmix 2000 2003-03570-1 129900 mg/kg

162103002 Hevos-Ässä Premix 2003-03569-1 1200 mg/kg

Hiven Oy 161002103 Racing BE-Vimin 2003-03545-1 3,2 mg/ml

163002101 Rumex 2003-02127-1 1800 mg/kg

5.1043-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1044 Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Lasalosidinatrium Yksikkö Salinomysiini Yksikkö Narasiini Yksikkö Monensiini Yksikkö

Rehuraisio Oy 121121103 Broiler-Herkku 2 CC 2003-02140-1 70 mg/kg

2003-03737-1 70 mg/kg

121121104 Broilervilja-Herkku 2003-02035-1 Ei tod.

2003-02784-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121121105 Broilervilja-Herkku CC 2003-03831-1 110 mg/kg

121121106 Broiler-Herkku 1 CC 2003-02030-1 70 mg/kg

2003-02967-1 75 mg/kg

121131104 Emobroiler-Haudonta-Herkku 2003-02032-1 Ei tod.

2003-02969-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-03881-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121221102 Kana-Herkku Aktiivi 2003-01273-1 Ei tod. mg/kg

2003-04239-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121221104 Kana-Herkku Seniori 2003-01807-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-02134-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-02687-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-03744-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121221106 Kana-Herkku Profit 2003-01808-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-02033-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-02787-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-03832-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-04726-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121221107 Kana-Kulta-Herkku 2003-02168-1 Ei tod.

5.1044-

1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Lasalosidinatrium Yksikkö Salinomysiini Yksikkö Narasiini Yksikkö Monensiini Yksikkö

Rehuraisio Oy 121311104 Kalkkuna-Herkku 4 2003-02133-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121311107 Kalkkuna-Herkku 3 2003-03877-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

RehuX Oy 121246502 Rehux Kanatiiviste L 2003-02903-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121246506 Rehux Öljy-Tiiviste 2003-02902-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

Suomen Rehu Oy 121122108 Vilja-Broiler CC rae 2003-02757-1 115 mg/kg

2003-03116-1 122 mg/kg

121122201 Broilerinrehu 2 CC rae 2003-02042-1 72 mg/kg

2003-02217-1 68 mg/kg

2003-02470-1 73 mg/kg

2003-03591-1 69 mg/kg

2003-03830-1 70 mg/kg

121122202 Broilerinrehu 3 rae 2003-03076-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-04740-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121122205 Broilerinrehu 1 rae 2003-02038-1 Ei tod.

121122207 Broilerinrehu 1 P CC mure 2003-03077-1 64 mg/kg

2003-03609-1 65 mg/kg

121132210 BR.Emohaudonta P Rihla 2003-03592-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121132213 Broiler-Haudonta P Rihla Proj. 2003-03110-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121222206 Kasvatus-Punaheltta 2003-02040-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121222211 Spurtti-Punaheltta Rihla 2003-03603-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-03829-1 Ei tod. Ei tod Ei tod. Ei tod.

121222215 Balans-Punaheltta Rihla V 2003-02218-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-02471-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-04075-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121222216 Multi-Punaheltta Rihla P 2003-03078-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121222217 Huippu-Punaheltta Rihla V 2003-03608-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121232402 Munitus-PH PT Plus mure 2003-02437-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121242201 Tiiviste-Punah. Energia mure 2003-04739-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

5.1044-

2


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Lasalosidinatrium Yksikkö Salinomysiini Yksikkö Narasiini Yksikkö Monensiini Yksikkö

Suomen Rehu Oy 121242203 Tiiviste-Punah. Multimix mure 2003-01923-1 alle 4 mg/kg

2003-01924-1 alle 3 mg/kg

121242403 Tiiviste-Punaheltta Plus mure 2003-01925-1 alle 4 mg/kg

2003-01934-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121312101 Iso-Punaheltta 3 rae 2003-01831-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

2003-04264-1 Ei tod. Ei tod. Ei tod. Ei tod.

121312109 Kalkkunaemokasvatus rae 2003-03119-1 Ei tod. Ei tod.

2003-04718-1 94 mg/kg

121312110 Kalkkunahaudonta rae 2003-03118-1 Ei tod. Ei tod.

121312222 Iso-Punaheltta 3P CC Sync. rae 2003-03109-1 100 mg/kg

5.1044-

3


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1044b Kokkidiostaatit, antibiootit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Karbadoksi

Yksikkö Maduramisiini

ammon.

Yksikkö Olakvindoksi Yksikkö

Feedmix Oy Ab 122125001 Tähkä Porsasrehu 2003-02918-1 Ei tod. Ei tod.

122315002 Tähkä Sikatäysrehu 1 2003-04198-1 Ei tod. Ei tod.

122325001 Tähkä OVR-Tiiviste 2003-03920-1 Ei tod. Ei tod.

Rehuraisio Oy 122121101 Porsaan-Herkku 2003-02970-1 Ei tod. Ei tod.

122121104 Vieroitus-Herkku 2003-02688-1 Ei tod.

2003-03371-1 Ei tod. Ei tod.

122311103 Sian-Herkku TR 2003-03875-1 Ei tod. Ei tod.

122311104 Sian-Herkku 1 Acid 2003-02965-1 Ei tod. Ei tod.

122311106 Sian-Herkku 1 2003-02686-1 Ei tod.

2003-03745-1 Ei tod. Ei tod.

122321301 Sian-Energia-Herkku 2003-03834-1 Ei tod. Ei tod.

RehuX Oy 122126501 Rehux Porsasrehu 2003-02898-1 Ei tod.

122316502 Rehux Sikatr 1 2003-02899-1 Ei tod.

122326501 Rehux Sika-Energia 2003-03789-1 Ei tod. Ei tod.

Suomen Rehu Oy 121112102 Vilja-Startti CC mure 2003-03120-1 4,8 mg/kg

121222215 Balans-Punaheltta Rihla V 2003-04075-1 Ei tod.

121312104 Iso-Punaheltta 2 CC rae 2003-03561-1 5,1 mg/kg

121312109 Kalkkunaemokasvatus rae 2003-03119-1 3,7 mg/kg

121312110 Kalkkunahaudonta rae 2003-03118-1 Ei tod.

122122206 Multi-Pekoni Mini rae 2003-03080-1 Ei tod. Ei tod.

122122404 Multi-Nasu mure 2003-03209-1 Ei tod. Ei tod.

122212202 Emakko-Pekoni mure 2003-03075-1 Ei tod. Ei tod.

5.1044b-

1


Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

Karbadoksi

Yksikkö Maduramisiini

ammon.

Yksikkö Olakvindoksi Yksikkö

Suomen Rehu Oy Emakko-Pekoni mure 2003-03739-1 Ei tod. Ei tod.

122212208 Kombi-Nasu mure 2003-04071-1 Ei tod. Ei tod.

122312204 Pekoni 1 Plus rae 2003-03079-1 Ei tod. Ei tod.

5.1044b-

2


ANALYYSIEN TULOKSET

Rehuvalmisteet: rehuseokset ja lisäainevalmisteet.

5.1046 Muut analyysit

Valmistaja tai myyjä Tuote Näytteen

Lims-Nro

propyleeniglykoli Yksikkö muurahaishappo Yksikkö

Hiven Oy 165002103 Tuotos Melassiglykoli 2003-02128-1 880 g/l

165002104 Proppi Melassiglykoli 90 2003-03551-1 910 g/l

165003504 Naprox 2003-04526-1 38,1 %

165003509 Ketolact Xylitol 2003-03928-1 34 %

Prior Oy Ab 167000025 Säilöntä 2 Ensilage 2003-03368-1 68,6 %

Vitabalans Oy 165000002 Propylakta 2003-03837-1 47,5 %

5.1046-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitteet

5.2001 Typen eri muodot

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Typpi (N)

Typpi (N) vl

Typpi (N) vl

Ammoniumtyppi

vl

%

%

g/l

%

- 41287401102 Agro Biosol NPK 7-0-1 2003-03726-1 7,9 1,1

412Eirek Rekisteröimätön orgaaninen lannoite 2003-03727-1 8,2 1,0

2003-03795-1 6,8 1,0

Agropromhimija 41127401113 Viipurin kevätapulanta KAL-101 NPK 23-3-5 2003-02094-1 25,2

2003-02094-2 25,0

2003-02094-3 25,6

Kekkilä Oyj 41202702101 Kekkilän Kanankakka 2003-01606-1 4,1

Fertimix 41104401147 NPK-lannoite 25-3-9 2003-01359-1 24,3

Habitec Oy Finland 41106404151 Sierraform hitaasti liukeneva NPK-lannoite 22-2-8 2003-01096-1 23,3

Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. 41248402101 Bio-Puutarhalannoite NPK 7-1-5 2003-01762-1 7,6

41248402102 Bio-Marjalannoite NPK 6-3-7 2003-01757-1 6,4

41248402103 Bio-Nurmikkolannoite NPK 8-1-4 2003-01758-1 7,7

41248402104 Bio-Ruusulannoite NPK 7-3-4 2003-01761-1 6,9

41248402109 Bio-Havupuulannoite NPK 9-1-4 2003-01760-1 7,9

41248402114 Bio-Rhododenronlannoite NPK 7-1-4 2003-01759-1 7,8

Järviseudun Peruna Oy 41291801101 Soluneste 2003-03755-1 0,36

Kekkilä Oyj 41102404125 Kekkilän Sammalsyöjä 2003-01484-1 11,0

41302405210 Kekkilän Merileväravinne, NPK 1-0-1 2003-01420-1 8,1

Kemira Agro Oy 41101404118 Nurmikon kevätlannos NPK 10-0-19 2003-01334-1 9,8

Kemira GrowHow Oy 41101402103 Puutarhan täyslannos, 16-9-22 2003-03326-1 15,8

41101402180 Puutarhan yleislannos, NPK 8-4-14 2003-03302-1 8,1

41101404102 Nurmikon kevätlannos, NPK 10-0-19 2003-03305-1 9,7

5.2001-

1


Valmistaja / Myyjä

Tuote

Typpi (N)

Typpi (N) vl

Typpi (N) vl

Ammoniumtyppi

vl

%

%

g/l

%

Kemira GrowHow Oy 41301412104 Hevosvoima lannos 2003-01608-1 3,8 2,2

41301412105 Rodo kestolannos Plus, NPK 8-5-8 2003-01610-1 9,6 5,6

2003-03910-1 9,6

41301412107 Viherbio, NPK 10-7-14 2003-03913-1 9,4

41301414111 Nurmikkolannos PLUS, NPK 12-3-8 +Mg +hiv. 2003-03911-1 12,7

41301416101 Luomu yleislannos NPK 4-2-3 2003-01609-1 4,1 1,3

Lapuan Peruna Oy 41288801101 Perunansoluneste 2003-03756-1 0,26

Neko Oy Ab 41137405201 VIHER-kasviravinneliuos NPK 7-2-2 2003-01640-1 7,0

41137405209 Neko Orkidealannoite NPK 7-1-4 2003-01611-1 7,0

Nutriforte Oy 41107402130 Nutricote-Kestolannoite NPK 13-6-11 2003-01294-1 13,6

Puutarhaliike Helle Oy 41136405225 Pokon Palmuravinne NPK 6-3-3 Lop. 1/02 2003-01299-1 6,6

41236401201 Bio Bact, NK 3-2 2003-01176-1 2,1

Raisio Yhtymä Finnamyl Oy 41286801101 Perunansoluneste 2003-03754-1 0,35

Schetelig Oy Ab 41105402117 Nutri S-B NPK 16-4-25 2003-01101-1 16,7

5.2001-

2


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitteet

5.2002 Fosfori- ja kaliumpitoisuudet

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Fosfori (P)

Fosfori (P)

Fosfori (P)

vl

Kalium (K)

Kalium (K)

Kalium (K)

vl

%

g/l

%

%

g/l

%

- 41287401102 Agro Biosol NPK 7-0-1 2003-03726-1 0,49 1,0

412Eirek Rekisteröimätön orgaaninen lannoite 2003-03727-1 0,40 2,1

Agropromhimija 41127401113 Viipurin kevätapulanta KAL-101 NPK 23-3-5 2003-02094-1 3,2 4,6

Kekkilä Oyj 41202702101 Kekkilän Kanankakka 2003-01606-1 1,4

2003-02094-2 3,6 4,5

2003-02094-3 3,0 4,5

Fertimix

410Eirek Lannoite 2003-01362-1 48,6

41104401147 NPK-lannoite 25-3-9 2003-01359-1 1,8 11,7

Habitec Oy Finland 41106404151 Sierraform hitaasti liukeneva NPK-lannoite 22-2-8 2003-01096-1 2,8 10,0

Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. 41248402101 Bio-Puutarhalannoite NPK 7-1-5 2003-01762-1 1,8

41248402102 Bio-Marjalannoite NPK 6-3-7 2003-01757-1 1,8

41248402103 Bio-Nurmikkolannoite NPK 8-1-4 2003-01758-1 1,8

41248402104 Bio-Ruusulannoite NPK 7-3-4 2003-01761-1 2,2

41248402109 Bio-Havupuulannoite NPK 9-1-4 2003-01760-1 2,0 4,7

41248402114 Bio-Rhododenronlannoite NPK 7-1-4 2003-01759-1 1,8 4,2

Järviseudun Peruna Oy 41291801101 Soluneste 2003-03755-1 0,05 0,52

Kekkilä Oyj 41102404125 Kekkilän Sammalsyöjä 2003-01484-1 8,6

41302405210 Kekkilän Merileväravinne, NPK 1-0-1 2003-01420-1 0,52 22,3

Kemira Agro Oy 41101404118 Nurmikon kevätlannos NPK 10-0-19 2003-01334-1 19,2

Kemira GrowHow Oy 41101402103 Puutarhan täyslannos, 16-9-22 2003-03326-1 8,1 23,9

41101402170 Herkkuperunan lannos, NPK 6-4-17 2003-03306-1 4,3

41101402180 Puutarhan yleislannos, NPK 8-4-14 2003-03302-1 4,7 16,6

5.2002-

1


Valmistaja / Myyjä

Tuote

Fosfori (P)

Fosfori (P)

Fosfori (P)

vl

Kalium (K)

Kalium (K)

Kalium (K)

vl

%

g/l

%

%

g/l

%

Kemira GrowHow Oy 41101404102 Nurmikon kevätlannos, NPK 10-0-19 2003-03305-1 18,8

41301412104 Hevosvoima lannos 2003-01608-1 2,7 0,02 1,3

41301412105 Rodo kestolannos Plus, NPK 8-5-8 2003-01610-1 3,9 7,9

2003-03910-1 5,5 7,9

41301412107 Viherbio, NPK 10-7-14 2003-03913-1 8,3 14,2

41301414111 Nurmikkolannos PLUS, NPK 12-3-8 +Mg +hiv. 2003-03911-1 3,1 9,5

41301416101 Luomu yleislannos NPK 4-2-3 2003-01609-1 2,3 0,22 2,7 1,8

Lapuan Peruna Oy 41288801101 Perunansoluneste 2003-03756-1 0,03 0,53

Neko Oy Ab 41137405201 VIHER-kasviravinneliuos NPK 7-2-2 2003-01640-1 2,7 2,0

41137405209 Neko Orkidealannoite NPK 7-1-4 2003-01611-1 1,0 5,6

Nutriforte Oy 41107402130 Nutricote-Kestolannoite NPK 13-6-11 2003-01294-1 6,2 11,6

Puutarhaliike Helle Oy 41136405236 Pokon Fiikusravinne NPK 8-1-5 2003-01298-1 1,3

41236401201 Bio Bact, NK 3-2 2003-01176-1 2,0

Raisio Yhtymä Finnamyl Oy 41286801101 Perunansoluneste 2003-03754-1 0,05 0,62

Schetelig Oy Ab 41105402117 Nutri S-B NPK 16-4-25 2003-01101-1 2,1 24,6

5.2002-

2


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitteet

5.2003 Kalsium-, magnesium- ja rikkipitoisuudet

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Kalsium

(Ca)

Magnesium

(Mg)

Rikki (S)

%

%

%

Kekkilä Oyj 41202702101 Kekkilän Kanankakka 2003-01606-1 2,0

Kemira GrowHow Oy 41101402187 PK-syyslannos, NPK 0-5-20 2003-03303-1 7,8 1,6 14,6

41101404102 Nurmikon kevätlannos, NPK 10-0-19 2003-03305-1 1,7 7,6

41101404122 Nurmikon kestolannos, NPK 20-2-8 2003-03301-1 1,2 13,1

41301412107 Viherbio, NPK 10-7-14 2003-03913-1 0,62 7,0

41301414111 Nurmikkolannos PLUS, NPK 12-3-8 +Mg +hiv. 2003-03911-1 1,5

5.2003-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitteet

5.2004 Hivenravinteet

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Boori (B)

Kupari (Cu)

Rauta (Fe)

Mangaani

(Mn)

Sinkki (Zn)

%

%

%

%

%

Biofarm Oy 41122101201 K-Viljahiven I Lehtilannoite 2003-01485-1 0,14 0,21 0,52 0,38

Kemira GrowHow Oy 41101402187 PK-syyslannos, NPK 0-5-20 2003-03303-1 0,10 0,65 0,13

41101404122 Nurmikon kestolannos, NPK 20-2-8 2003-03301-1 0,03 0,2

5.2004-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitteet

5.2006 Natrium, seleeni, kloori ja kadmium

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Natrium (Na)

Kadmium

(Cd)

%

mg/kg

- 41287401102 Agro Biosol NPK 7-0-1 2003-03726-1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : kalkitusaineet/kalkit ja kuonat

5.2007 Neutraloivakyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky, kosteuspitoisuus ja seulontatutkimukset

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Neutraloiva

kyky(Ca)

Nopea

neutr.kyky(Ca)

Kosteus

Seulonta (


Valmistaja / Myyjä

Tuote

Neutraloiva

kyky(Ca)

Nopea

neutr.kyky(Ca)

Kosteus

Seulonta (


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : kalkitusaineet/kalkit ja kuonat

5.2008 Lisää seulontatutkimuksia

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Seulonta (


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : kalkitusaineet/kalkit ja kuonat

5.2009 Ravinteet ja raskasmetallipitoisuudet

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Kalsium (Ca)

Magnesium (Mg)

%

%

- 42101311015 Nordkalk Dolomiitti KU, kostea 2003-00892-1 20,6 12,8

Juuan Dolomiittikalkki Oy 42105311002 Juuan dolomiittikalkki 2003-02074-1 21,1 6,7

42105311005 Paltamon dolomiittikalkki 2003-02075-1 24 6,8

Kekkilä Oyj 42110221005 Kekkilän Puutarhakalkki 2003-01482-1 31,7 3,3

Kemira GrowHow Oy 42103211005 Rakeinen Puutarhakalkki 2003-03304-1 24,6 5,8

Kemira Phospates Oy 42103211011 Siilinjärven magnesiumpitoinen kalkki 2003-02073-1 32,1 3,6

Nordkalk Oyj Abp 42101111022 Nordkalk Kalsiitti TY, kuiva 2003-01323-1 29,7

42101111033 Nordkalk Kalsiitti VP, kostea 2003-01324-1 29,1

42101211021 Nordkalk Mg-3 TY, kuiva 2003-01322-1 28,8 4,6

42101211031 Nordkalk Mg-5 VP, kuiva 2003-01325-1 19,8 6,7

42101211032 Nordkalk Mg-5 VP, kostea 2003-01327-1 23,2 6,6

42101311014 Nordkalk Dolomiitti H SB, kuiva 2003-00890-1 26,3 7,4

42101311053 Nordkalk Dolomiitti LV, kostea 2003-00843-1 22,6 9,9

SKJ-yhtiöt Oy 42214622001 Masuunikuona, Koverhav 2003-01321-1 23,9 7,2

42214632001 Teräskuona, Koverhar 2003-01320-1 33,0 1,0

SMA Saxo Mineral Oy/Kalkkimaa 42102111031 Kalkkikivijauhe 2003-02077-1 38,3 1,5

42102311033 Dolomiittikalkki 1 DK 1 kostea 2003-02056-1 20,7 10,8

42102321031 Dolomiittirouhe 0-3 MPR 0-3 2003-02076-1 20,1 11,0

5.2009-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : Kalkitusaineet/sivutuotteet mm. tuhkat

5.2010 Neutraloivakyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky ja pääravinteet

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Neutraloiva

kyky(Ca)

Nopea

neutr.kyky(Ca)

Kalsium (Ca)

Magnesium (Mg)

%

%

%

%

Kymäläinen Pekka 42313801001 Maanparannuskalkki 2003-04336-1 32,5 17,2 37,9 0,46

MahtiRahti Ky 42315801001 Maanparannuskalkkirouhe 2003-04314-1 33,6 17,7 41,0 0,35

2003-04335-1 32,3 5,7

Omya Oy 42323530001 Silikaattikalkki 2003-01365-1 14,9 12,6 16,6

Schauman Wood Oy Viialan tehda 42332712001 Maanparannustuhka (puun tuhkaa) 2003-03496-1 27,8 13,0

Veitsiluodon Metsämiehet ry 42310801001 Kalkkirouhe CaCo3 2003-02078-1 14,5

5.2010-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : Kalkitusaineet/sivutuotteet mm. tuhkat

5.2011 Raskasmetallipitoisuudet ja boori

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Kadmium

(Cd)

mg/kg

Hukka Terho 42358712002 Mäku-tuhka 2003-04193-1 0,7

Schauman Wood Oy Viialan tehda 42332712001 Maanparannustuhka (puun tuhkaa) 2003-03496-1 0,5

UPM-Kymmene,Kaipolan tehdas 42363712002 Hake/kuori/turve/lietetuhka 2003-01988-1 0,4

5.2011-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : maanparannusaineet / kompostit ja lantaseokset

5.2012 Hygieenisyys, fytotoksisuus- (krassin siementen itävyys ja juurten pituus % verrokista)

ja taimikasvatuskokeet (kiinankaalin taimettuminen, taimien kuiva-paino ja klorofyllipitoisuus % verrokista).

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Enterokokit

Escherichia coli

Siementen

itävyys

Juurten pituus

pmy/g

pmy/g

%

%

Andelslaget Pensala Biokompost 43171161001 Pensala Biocompost 2003-04051-1 0 0

Etelä-Suomen Multaravinne Oy 43109171002 LUOMU Multaravinne 2003-03204-1 67 36

Helsingin Vesi 43120134001 Metsäpirtin maanparannuskomposti 2003-03617-1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : maanparannusaineet / kompostit ja lantaseokset

5.2013 Pääravinteet N, P ja K

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Typpi (N)

Typpi (N) vl

Typpi (N) vl

Fosfori (P)

Kalium (K)

Ammoniumtyppi

vl

g/l

g/l

mg/l

g/l

g/l

mg/l

Andelslaget Pensala Biokompost 43171161001 Pensala Biocompost 2003-04051-1 1340

Etelä-Suomen Multaravinne Oy 43109171002 LUOMU Multaravinne 2003-03204-1 6,0 934 0,9 0,9 510

Helsingin Vesi 43120134001 Metsäpirtin maanparannuskomposti 2003-03617-1 5,5

Jokelan Luomukomposti osuusk. 43174161001 Turkislantakomposti 2003-04174-1 4,0 840 5,9 0,8

Kajaanin kaupunki 43136131001 Yty-maanparannuskomposti 2003-01884-1 4,0 109 2,7 0,8

Kalajoen Komposti Osuuskunta 43178161001 Turkislantakomposti 2003-04049-1 8,5 1750 8,2 1,6

Kemin kaupunki/Tekn.palv.kesk. 43135134001 Kompostoitu Lietemulta 2003-01881-1 330

Kokkolan kaupunki 43134131001 TUVE-komposti 2003-04048-1 4,9 204 0,7 0,3

Maatilayhtymä Jääskeläinen 43221211001 Turbo-kananvoima 2003-01691-1 13 1300 13 14

Mustankorkea Oy 43116134001 Mustankorkean maanparannuskomposti 2003-03642-1 880 420

Nastolan vesihuoltolaitos 43130134001 Maanparannuskomposti 2003-02028-1 3,1 308 1,5 0,2

Nivalan Vesihuolto Oy 43159134001 Kompostoitu kuivaliete 2003-04729-1 600

P.-Satakunnan Jätteidenkäsitte 43108134001 Maan Paras musta komposti 2003-02163-1 645

Riihimäen kaupunki 43131131001 Hätkähdyttävä vihreys 2003-02139-1 170

Suomussalmen kunta 43137131002 Ekokomposti 2003-01882-1 220

Suonenjoen kaupunki 43141131001 Pellon Herkku I 2003-02137-1 3,2 300 0,87 0,51

Toholammin Maanparannus 43258111002 TOLAN 2003-04059-1 1,8 12,8 0,1 0,3

Vapo Oy, Biotech 43112111007 VAPO-lantakomposti (Himanka) 2003-04047-1 7,0 1310 1,8 1,1

43112134005 VAPO-lietekomposti (Himanka) 2003-04061-1 5,0 458 5,1 0,6

43112144009 VAPO-maanparannuskomposti (Mikkeli) 2003-04166-1 880

Varkauden kaupunki 43147144002 Varkauden Viherrakennuskomposti VARVIKE 2003-02138-1 1000 5,9 0,97

5.2013-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitetut kasvualustat ( mullat, kasvu- ja viljelyturpeet )

5.2018 Hygienisyys ja taimikasvatuskokeet (kiinankaalin taimettuminen, taimien kuiva-paino ja klorofyllipitoisuus % verrokista).

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Taimettuminen

Taimien paino

Taimien väri

%

%

%

Ecorak Oy

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-02673-1 18 32 110

2003-02674-1 67 76 98

Etelä-Suomen Multaravinne Oy 440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-02666-1 98 107 115

Kajaanin kaupunki 44245433002 Nurmikon kasvualusta 2003-01885-1 75 75 98

Kekkilä Oyj

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-01623-1 87 93 96

Rovaniemen Vesi 44230433001 Kompostimulta 2003-01888-1 20 21 -

Tammer-Tukku Oy 44257304001 Jokakodin kukkamulta 2003-01750-1 71 57 106

5.2018-

1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitetut kasvualustat ( mullat sekä kasvu- ja viljelyturpeet )

5.2019 Liukoiset pääravinteet N, P ja K -joko maa-analyysimenetelmällä tai puristenesteestä mitattu

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Typpi (N) vl

Typpi (N) pn

Fosfori (P)

liu

Fosfori (P)

pn

Kalium (K)

liu

Kalium (K)

pn

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Anja A Rantanen T:mi

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-03071-1


Valmistaja / Myyjä

Tuote

Typpi (N) vl

Typpi (N) pn

Fosfori (P)

liu

Fosfori (P)

pn

Kalium (K)

liu

Kalium (K)

pn

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Kajaanin kaupunki 44245433002 Nurmikon kasvualusta 2003-01885-1 198

Kalevi Nuolioja Ky 44254304001 Kaunokki 2003-01751-1 84

Kekkilä Oyj

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-01622-1 28

44110101010 Finnpeat viljelyturve, lannoitetaso 1 2003-04415-1 146

44110205027 Kekkilä B2S 2003-04416-1 120

44205301004 Kekkilän Puutarhamulta 2003-04521-1 108

Kokkolan kaupunki 44234433002 Peve-multa 2003-04060-1 95

2003-01623-1 79,0 6,2 56

Kotkan kaupunki/Tekn.toimiala 44207433001 Hiekkakompostimulta 2003-04289-1 520 91 60

Kuusamon Energia- ja vesiosk. 44238433001 Kompostimulta 2003-01886-1 560

Lammin Puutarhamulta 4420941001 Puutarhamulta 2003-02070-1 106 33 268

44209433005 Viherrakennusmulta 2003-02071-1 66 32 94

Loimaan Turve ja Humus Oy 44226501006 Puutarhurin puutarhamulta 2003-04046-1 47,3 13 50

44226504002 Aurinko kukkamulta 2003-01603-1


Valmistaja / Myyjä

Tuote

Typpi (N) vl

Typpi (N) pn

Fosfori (P)

liu

Fosfori (P)

pn

Kalium (K)

liu

Kalium (K)

pn

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Tornion kaupunki 44243433002 Riukkajängän kompostimulta 2003-03841-1 179,4 18 57

Vapo Oy, Biotech 44215434002 VAPOn kompostimulta (Hanko) 2003-01753-1 195

Vapo Oy, Energia

Viherrengas Järvenpää Oy

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-01643-1 16

2003-01647-1


ANALYYSIEN TULOKSET

Lannoitevalmisteet : lannoitetut kasvualustat ( mullat sekä kasvu- ja viljelyturpeet )

5.2020 Kosteuden- ja orgaanisen aineksen pitoisuus, tilavuuspaino, pH ja johtokyky (1+5 menetelmällä tai puristenesteestä)

Valmistaja / Myyjä

Tuote

Kosteus

Orgaaninen

aines

Tilavuuspaino

pH 1+5 pH pn Johtokyky 1+5

Johtokyky pn

%

% ka.

g/l

mS/m

mS/cm

Anja A Rantanen T:mi

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-03071-1 37 14,2 800 6,3 5,7

Bauhaus & co ky 44165201001 Clivio Kukkamulta 2003-03909-1 66 88 350 5,6 47,5

Ecorak Oy

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-02673-1 19 6,2 990 7,1 10,6

2003-02674-1 35 17 840 5,9 11,0

Etelä-Suomen Multaravinne Oy

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-02666-1 22 7,1 960 7,1 122

Finnlähde Oy 44247424001 Biomulta 2003-01744-1 28 15 830 6,8 71,1

44247434002 Nurmikkomulta 2003-01745-1 18 12 880 8,3 83,7

Garden Peatt Oy 44104105020 Kasper viljelyturve, lannoitetaso 1 2003-04413-1 5,6 2,3

44104105021 Kasper viljelyturve, lannoitetaso 2 2003-04412-1 5,6 2,42

44104105022 Kasper viljelyturve, lannoitetaso 6 2003-04414-1 4,6 1,9

44104205015 Kasper pottiseos B 2003-01082-1 68 23 360 6,7 7,3

44204301006 Kasper Kestomulta 2003-04409-1 40 37 480 6,2 18,9

44204501009 Kasper-Pihamulta 2003-04408-1 42 28 450 6,3 25,2

44204501025 Kasper - Kylvö- ja Kaktusmulta 2003-04411-1 41 24 430 6,7 15,6

44204504002 Kasper-EKO-Musta Kukkamulta 2003-04410-1 46 30 480 6,7 22,2

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa 44120201001 Hanhisuon lannoitettu kasvuturve 2003-03725-1 54 90 180 6,4 1,2

Helsingin Vesi 44208433005 Nurmikkomulta 2003-03618-1 41 19,6 746 7,5 83,1

Henkel Norden Oy 44264424001 SUSTRAL ekologinen kukkamulta 2003-00449-1 65 76 480 6,1 17,4

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 44229433001 Ravinnemulta 2003-02064-1 35 15 800 5,2 83,4

Inex Partners Oy 44228504001 Daily Kukkamulta 2003-00774-1 30 29 560 6,4 8,7

44228504003 Daily Kestomulta 2003-00773-1 32 23 570 6,5 11

2003-04518-1 34 24 500 6,7 16,4

5.2020-

1


Valmistaja / Myyjä

Tuote

Kosteus

Orgaaninen

aines

Tilavuuspaino

pH 1+5 pH pn Johtokyky 1+5

Johtokyky pn

%

% ka.

g/l

mS/m

mS/cm

Kajaanin kaupunki 44245433002 Nurmikon kasvualusta 2003-01885-1 41 17 800 6,1 47,8

Kalevi Nuolioja Ky 44254304001 Kaunokki 2003-01751-1 50 26 660 6,6 50

Kekkilä Oyj

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-01622-1 67 90 350 5,3 12,6

2003-01623-1 31 30 550 5,6 18,2

2003-04418-1 7,3 0,52

2003-04419-1 5,3 1,6

2003-04420-1 5,9 2,0

44110101010 Finnpeat viljelyturve, lannoitetaso 1 2003-04415-1 5,5 1,62

44110205027 Kekkilä B2S 2003-04416-1 66 80 210 6,6 32

44205301004 Kekkilän Puutarhamulta 2003-04521-1 50 46 510 6,9 23,8

Kokkolan kaupunki 44234433002 Peve-multa 2003-04060-1 27 9 900 6,7 37,8

Kotkan kaupunki/Tekn.toimiala 44207433001 Hiekkakompostimulta 2003-04289-1 65 59 550 8,6 73,3

Kuusamon Energia- ja vesiosk. 44238433001 Kompostimulta 2003-01886-1 56 33 630 7,8 96,5

Lammin Puutarhamulta 4420941001 Puutarhamulta 2003-02070-1 31 14 720 6,9 34,3

44209433005 Viherrakennusmulta 2003-02071-1 50 14 780 7,1 21,5

Loimaan Turve ja Humus Oy 44226501006 Puutarhurin puutarhamulta 2003-04046-1 60 52 410 5,5 10,8

44226504002 Aurinko kukkamulta 2003-01603-1 53 32 550 5,5 3,2

2003-04045-1 53 41 430 5,9 14,7

2003-04517-1 51 40 500 6,4 19,6

44226504005 Puutarhurin altakastelumulta 2003-01602-1 56 21 740 7,1 5,0

Mustajoen Multajaloste Oy 44206301002 peruslannoitettumulta 2003-03203-1 31 13 800 6,2 30,8

Mustankorkea Oy 44216433002 Kompostimulta 2003-03645-1 28 10 870 5,5 21,2

Oulun Katutuotanto/Viheryksikk 44244433001 Oulun Biomulta 2003-03842-1 49 21 480 6,2 50,5

P.-Satakunnan Jätteidenkäsitte 44242433003 Maan Paras Musta Multa 2003-02170-1 54 30 700 6,9 50

2003-03844-1 54 26 720 7,2 36,8

Rovaniemen Vesi 44230433001 Kompostimulta 2003-01888-1 25 12 850 8,1 123

2003-03840-1 25 62 840 7,2 42,9

Tammer-Tukku Oy 44257304001 Jokakodin kukkamulta 2003-01750-1 48 28 600 6,3 29,7

5.2020-

2


Valmistaja / Myyjä

Tuote

Kosteus

Orgaaninen

aines

Tilavuuspaino

pH 1+5 pH pn Johtokyky 1+5

Johtokyky pn

%

% ka.

g/l

mS/m

mS/cm

Tarha-Tuote Oy 44167204001 Jiffy-7 2003-01982-1 740 5,5 24,6

Toholammin Maanparannus 44258404001 TOLAN 2003-04058-1 46 36 420 4,8 40,0

44258511004 TOLAN ulkokukkamulta 2003-04057-1 51 27 580 5,6 13,6

Tornion kaupunki 44243433002 Riukkajängän kompostimulta 2003-03841-1 41 18 780 5,5 74,0

Vapo Oy, Biotech 44215434002 VAPOn kompostimulta (Hanko) 2003-01753-1 54 32 660 6,6 40,2

Vapo Oy, Energia

Viherrengas Järvenpää Oy

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-01643-1 35 17 730 7,7 21,3

2003-01647-1 34 19 660 7,4 6,0

2003-01648-1 34 24 640 7,2 7,2

2003-01747-1 23 12 610 7,3 8,7

2003-02072-1 26 15 670 7,1 9,7

44212301019 Peruskalkittu VAPO-MULTA 50; 40 mm 2003-02156-1 seulottu

40 17 740 6,1 6,5

44212443004 VAPOn kompostimulta (Mikkeli) 2003-01645-1 32 14 860 7,1 74,8

2003-03643-1 28 12 820 7,4 40,6

44212451007 VAPOn Biokompostimulta 2003-03839-1 35 17 760 5,8 49,8

44212451015 VAPON Biokompostimulta (15 mm) 2003-03644-1 26 12 820 5,4 64,1

440Eirek Rekisteröimätön kasvualusta 2003-03843-1 43 21 830 5,7 48,9

Viipurin Turve ja Multatehdas 44235301003 EURO-Piha ja Puutarhamulta 2003-04044-1 61 63 420 7,0 7,3

2003-04513-1 44 33 490 6,4 14,6

5.2020-

3


6. AAKKOSELLISET LUETTELOT ANALYSOIDUISTA TUOTTEISTA

Seuraavissa taulukoissa on esitetty ajanjaksona 1.7. 31.12.2003 valmistuneet rehu- ja lannoitevalmistenäytteet tuotteen nimen mukaisessa

aakkosjärjestyksessä. Taulukoissa on ilmoitettu myös tuotteen valmistajan/myyjän nimi. Saman valmistajan eri toimipaikoissa valmistamia,

samannimisiä tuotteita ei ole taulukoissa eritelty.

Analyysitulosraportit on taulukoissa ilmoitettu vain numerotunnuksella. Raporttien täydelliset nimet on esitetty luvussa 5.

136


6.1. Rehuaineet

Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.1001 5.1002 5.1004 5.1005 5.1006 5.1010 5.1015

AkoFeed kalkfet Karlshamns Ab x x

Auringonkukansiemenet

- x

A.N-Agrotrading Ltd

x

Agritrade Ltd.

x

Agrograin RT

x

Agrotrade Ltd

x

Alanheri BV

x

BON GmbH

x

BON Ltd

x

Bulgarski Oreh Ltd x

Co-Operative-Targovoshte

x

DKSH

x

Dragiev-NV Ltd

x

Euro Tukatti Oy x

Eurofund Ou

x

Excor Ltd

x

FLR IMEX Kft x

Kaikenkarvaiset Oy

x

Kákai Seed plant of Mezómag Kf x

Kaposmag

x

Kenter 95 KFT x

Korekt EOOD

x

Korekt PLC

x

Ltd Pied-Rish-Don

x

Maatilap. Esa&Marja Heikkilä x

Mauste-Sallinen Oy

x

Megafruit Ltd

x

MiuRra Ltd

x

Mogyi KFT

x

Pick-Import Finland Oy Ltd x

Scan Agro KFT x

SNI-Commerce-1

x

Taulukko jatkuu

137


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.1001 5.1002 5.1004 5.1005 5.1006 5.1010 5.1015

Auringonkukansiemenet

Stemi Ltd

x

Szehszand -Mag Kft

x

Tampereen Säästö-Tex Oy x

Viga Agro Ltd x

Viga Trade Ltd x

Vogelpick Bt.

x

Eläinrasva Rasmix Oy x

Ferrosulfaatti Kemira Pigments Oy x x

Juurikasleike (sokeri) Feedimpex B.V x x

Sogema x

Kalajauho - x

A/S Hawsbrunn x x

Fiskernes Fiskeindustri x

A/S Hawsbrunn x

Aquarius AS x

Cagemax Entec BV x

Cagemax Holland BV x

Demeter B.V. x

Fiskernes Fiskeindustri x x x

Fraktarna DFDS x

International Handels. x

Saria Industries x

SR-Mjöl Hf x x x

Suomen Rehu Oy x

Kaura, kuorittu, lämpökäsittelemätön Suomen Viljava Oy x

Kaura, kypsä Botnia Grain Oy x

Kauraydinjauho, rakeistettu Suomen Viljava Oy x

Kobolttikarbonaatti OMG Kokkola Chemicals Oy x

Kobolttisulfaatti OMG Kokkola Chemicals Oy x

Kuivaleike Feedimpex B.V x x x

Lignobond FPM Lignotech Finland Oy x x

Lihaluujauho Honkajoki Oy x

Magnesiumoksidi Berner Oy, Agentuuriosasto x

Taulukko jatkuu

138


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.1001 5.1002 5.1004 5.1005 5.1006 5.1010 5.1015

Maissigluteeni Cerestar Scandinavia x x

Maito, rasvaton Valio Oy, Haapaveden tehdas x x

Maito, rasvaton (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas x x

Melassileike Danisco Sugar Ab x x

Deshy

x x

Feedimpex B.V x x

Melassoimaton sokerijuurikaspelletti - x

Merileväjauho Biofarm Oy x x

Nordtang A/S x x

Monokalsiumfosfaatti - x x

Agrokem Oy LLC x x x x

Mäski, tuore Hartwall Lahti x

Laihian Mallas Oy x

Natriumbikarbonaatti - x x

Bang & Bonsomer Oy x

Natriumkarbonaatti Agrokem Oy LLC x

Natriumkloridi Berner Oy, Agentuuriosasto x

Nordkalk Kanakalkki PA Nordkalk Oyj Abp x x

Nordkalk Poikaskalkki PA Nordkalk Oyj Abp x x

Ohra Raiffeisen HaGe Nord AG x

Ohrabriketti Kinnusen Mylly Oy x

Palmurouhe - x x

Rapsipuriste - x x

CF & S Agents Ltd x

Rapsirouhe, keskirasvainen - x x

Oelmuhle Hamburg AG x x

Rehufosfaatti - x

Standard Industries LLC x x

Ruokintakalkki Nordkalk Oyj Abp x x

Rypsipuriste - x x

Mildola Oy x

Rypsirouhe - x x

Avena Nordic Grain Oy x x

Taulukko jatkuu

139


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.1001 5.1002 5.1004 5.1005 5.1006 5.1010 5.1015

Rypsirouhe

Cargill B.V x x

Oelmuhle Hamburg AG x x

Ravintoraisio Oy x

Soijajauho Botnia Grain Oy x

Soijapuriste Mildola Oy x

Soijapuriste LP Mildola Oy x

Soijarouhe, keskirasvainen Cargill B.V x x

Denofa Ab x

Denofa Ab x x

Oelmuhle Hamburg AG x x x

Polarfarmi Oy x

Raisio Yhtymä /RavintoRaisio x

Ravintoraisio Oy x x

Teurasjäte Molpe Frys Ab x

Nordahl Crister

x

Suomen Rehu Oy

x

Viherjauho Biokasvu Oy x

Kalmar Lantmän Ek.för x x

Savon Bioenergia Oy x

140


6.2. Rehuseokset ja lisäainevalmisteet

Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Acetona -Energy Leike/Pellets Suomen Rehu Oy x

Agri Pro-Porsasrehu Lännen Rehu Oy x

Agri-Emakkotiiviste Lännen Rehu Oy

x

Agri-Kasvukivennäinen Suomen Rehu Oy

x x

Agri-Puolitiiviste 125 Lännen Rehu Oy

x

Agri-Sikatiiviste Y Lännen Rehu Oy

x x

Agri-Suvijuoma Valio Oy, Haapaveden tehdas

x

Agri-Suvijuoma (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas

x x

Agri-Tiiviste Lännen Rehu Oy

x

Agri-Tiiviste 150 Lännen Rehu Oy x x x

AkoFeed Kalkfett/Calcium fat Feedmix Oy Ab

x x

Amino-Maituri Rehuraisio Oy x x x x

Amino-Maituri 10000 Rehuraisio Oy x x x x

Ane-Rauta-Tippa 200 Hiven Oy

x

Aptus Senior Hiven Oy

x x

Aqualife 22 (3 mm) BioMar Oy Ab

x x

Aqualife 22 (4.5mm) BioMar Oy Ab

x x

Aqualife 22 (6 mm) BioMar A/S

x x

Aqualife 23 (3 mm) Biomar A/S x x x

Aqualife 23 (4.5mm) BioMar Oy Ab

x x

Aqualife 23 (8 mm) BioMar Oy Ab

x x

Aseto-Melli Rehuraisio Oy x x x

Balans-Punaheltta Plus Suomen Rehu Oy

x x

Balans-Punaheltta Rihla V Suomen Rehu Oy x x x x x x

Baron Rehuraisio Oy x x x

Best-In kana-riisi makkara Best-In Oy

x

BG kuorittu Kaura Botnia Grain Oy

x

BG kypsä Ohra Botnia Grain Oy

x

BG Rypsi Botnia Grain Oy

x

BG Soija Botnia Grain Oy

x

Taulukko jatkuu

141


Tuote

Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b

Bio-Adesol

Biofarm Oy

x

Bio-Optimal C80 1.0 mm BioMar Oy Ab

x x

Biotiini esiseos Rehuraisio Oy x x

Bolifor MCP-F Kemira GrowHow Oy

x

Bovin

BR.Emohaudonta P Rihla

Provimi BV

Suomen Rehu Oy

x

x x x x

Broileresihaudonta Rihla Suomen Rehu Oy x x

Broileresihaudonta Rihla

Suomen Rehu Oy

Broiler-Haudonta P Rihla Proj. Suomen Rehu Oy

x x

Broiler-Herkku 1 CC Rehuraisio Oy x x x

Broiler-Herkku 2 CC Rehuraisio Oy x x x x x

Broiler-Herkku 3 Rehuraisio Oy x x x

Broiler-Herkku 3

Rehuraisio Oy

Broiler-Herkku 3

Rehuraisio Oy

Broilerinrehu 1 P CC mure Suomen Rehu Oy x x x x

Broilerinrehu 1 rae Suomen Rehu Oy

x

Broilerinrehu 2 CC rae Suomen Rehu Oy x x x x

Broilerinrehu 3 rae Suomen Rehu Oy x x x x

Broilervilja-Herkku Rehuraisio Oy x x x x

Broilervilja-Herkku CC Rehuraisio Oy

x x

Calcium-Hertta muro Suomen Rehu Oy x x x

Captain Igor kilpa- ja kuntorehu Scandinavian Horse & Dog Oy x x

Captain Igor Kivennäis- ja

Scandinavian Horse & Dog Oy x x

vitamiinitäyd.rehu

Cat Mirrin Murkina Best-In Oy x x

Combi-Premix Biofarm Oy x x

Dan-Ex 3138 - x x

Ecolife 23 8mm Biomar A/S x x x

Ecostart 17 BioMar Oy Ab x x

Ecostart 17 (1.5 mm) BioMar Oy Ab x x

Ecostart 2 BioMar Oy Ab x x x

Emakko-Pekoni mure Suomen Rehu Oy x x x x

Emakko-Pekoni rae Suomen Rehu Oy x x

5.1046

Taulukko jatkuu

142


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Emakko-Pekoni Tiiviste mure Suomen Rehu Oy x x x x

Emobroiler-Haudonta-Herkku Rehuraisio Oy x x x

Emokko Pekoni Tiiviste Suomen Rehu Oy x x x

Energia-Krossi Suomen Rehu Oy x x

Energia-Pekoni Puolitiiv. mure Suomen Rehu Oy x x x x

Energia-Pekoni rae Suomen Rehu Oy

x

Esiseos Kinnunen Nauta Biofarm Oy x x

Esiseos Rehux Lihasika 1 Biofarm Oy x x x

Esiseos Rehux Lihasika 1

Biofarm Oy

Esiseos Rehux Porsas Biofarm Oy x x x

ES-Nauta Suomen Rehu Oy x x

Expro-Rypsirouhe

Farmarin Luonnon Rypsi

Farmarin Melassileike mure

Lännen Rehu Oy

Suomen Rehu Oy

Suomen Rehu Oy x

x

x

x x

Farmarin Rypsi Suomen Rehu Oy

x

Feedex OVR-Täydennysrehu Feedex Oy x x

Feedex Strutsinrehu 1 Feedex Oy

Feedex Strutsinrehu 2 Feedex Oy

Feedex Strutsinrehu 3 Feedex Oy

Feedex Valkuais 1 Feedex Oy x x

Feedex Yhdistelmätäysrehu Feedex Oy

x

Feedmix Sika Premix Biofarm Oy x x

Ferrimax Biofarm Oy

Friskies Serti, lihapaloja kastikkeessa Nestlé Purina PetCare Finland

x

Friskies Vitality kana-kalkkuna Nestlé Purina PetCare Finland x x

Friskies Vitality riista-maksa Nestlé Purina PetCare Finland x x

Furmix 2000 Biofarm Oy

Futura-Maituri 125 Rehuraisio Oy

x

Futura-Maituri NDF Rehuraisio Oy x x x x x

Garlic Powder Scandinavian Horse & Dog Oy x x

Hevos-Ässä Premix Biofarm Oy

Hill's Prescription diet Feline k/d

Taulukko jatkuu

Berner Oy /Terveys ja

Tutkimus

x

x x

x

x

x

x

x

143


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Hubert koiraneines Best-In Oy

x

Hubert lihahyytelö Best-In Oy x

Huippu-Krossi Top Suomen Rehu Oy x x x

Huippu-Punaheltta Rihla V Suomen Rehu Oy x x x

Hyönteisiä -

x

Hyönteisiä Unipet Oy

x

IDL Solea Nu 2,0 mm - x x x

Imetys-Pekoni Suomen Rehu Oy x x

Iso-Nasu rae Suomen Rehu Oy

x

Ison-Mullin-Herkku Rehuraisio Oy x x x

Iso-Punaheltta 2 CC rae Suomen Rehu Oy

x x

Iso-Punaheltta 3 rae Suomen Rehu Oy x x x x

Iso-Punaheltta 3 Vehnä rae Suomen Rehu Oy x x

Iso-Punaheltta 3P CC Sync. rae Suomen Rehu Oy

x x

Iso-Punaheltta 4 P rae Suomen Rehu Oy

x

Iso-Punaheltta 4 P Syncro rae Suomen Rehu Oy x x

Iso-Punaheltta Vehnä 1 CC rae Suomen Rehu Oy x x x

Iso-Punaheltta Vehnä 2 rae Suomen Rehu Oy

x

Jahti & Vahti Energia Suomen Rehun koiranruoka- ja

x

Jahti & Vahti Kevyt Suomen Rehun koiranruoka- ja

x

Kalkkunaemokasvatus rae Suomen Rehu Oy x x x x

Kalkkunahaudonta rae Suomen Rehu Oy x x x x x

Kalkkuna-Herkku 3 Rehuraisio Oy

x x

Kalkkuna-Herkku 4 Rehuraisio Oy

x

Kalkkuna-Kukko V rae Suomen Rehu Oy x x

Kalkkunan- ja kanankaula Unipet Oy

x

Kalkkunan kaula JH ART TRADING OY

x

Kalsium-Maku Kurikan Kivennäis Oy

x

Kalsium-Tähti Kinnusen Mylly Oy x x

Kalsium-Ässä Pohjanmaan Rehuässä Oy x x x

Kana-Herkku Rehuraisio Oy

x

Kana-Herkku Aktiivi Rehuraisio Oy x x x

Kana-Herkku Profit Rehuraisio Oy x x x

Taulukko jatkuu

144


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Kana-Herkku Seniori Rehuraisio Oy x x x x

Kana-Kulta-Herkku

Kanatiiviste-Herkku Rehuraisio Oy

Karjan-Herkku Rehuraisio Oy

Kasvatus-Punaheltta Suomen Rehu Oy

Kaurankuorijauho Suomen Viljava Oy

Rehuraisio Oy x x x x

x

x

x

Kesä-Herukki Rehuraisio Oy x x x

Kesä-Namino Suomen Rehu Oy x x x x

Kesä-Tähti 100 Kinnusen Mylly Oy x x

Ketolact Xylitol

Hiven Oy

Kilparehu kivennäispremix Biofarm Oy x x x

King Kasvu BSB Suomen Rehun koiranruoka- ja x x

King Kasvu SJ Suomen Rehun koiranruoka- ja x x

Kiri-Maikki 100 AAT Suomen Rehu Oy x x

Kiri-Maikki 115 Top Suomen Rehu Oy x x

Kiri-Maikki 125 Top Suomen Rehu Oy x x

Kiri-Maikki 135 Top Suomen Rehu Oy

x

Kiri-Maikki 140 Top Suomen Rehu Oy x x

Kiri-Maikki Rouhetiiviste Suomen Rehu Oy x x

Kivennäispremix Biofarm Oy x x

Klauberkal-suola Biofarm Oy x x

Kombi-Nasu mure Suomen Rehu Oy

Kombi-Nasu rae Suomen Rehu Oy x x

Krono 115 Top lyhyt rae Suomen Rehu Oy x x

Krono 135 Top Suomen Rehu Oy x x

Krono 135 Top rae Suomen Rehu Oy x x

Krono II Suomen Rehu Oy x x x

Krono Tiiviste Suomen Rehu Oy x x x x x

Kräcker - hamsterin hedelmätanko VPG Finland Oy

x

Kärki-Namixi Rehumelica Oy x x x x

Kärki-TTR Suomen Biosol Oy x x x

Laitu-Melli Rehuraisio Oy x x x x

Lammas Hertta-Minera Muro Suomen Rehu Oy x x

Taulukko jatkuu

x

x

x

145


Tuote

Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Lempi Lypsykivennäisrehu Rehumelica Oy x x

Lihahöyhenjauho Findest Protein Oy x

Lihahöyhenjauho I Findest Protein Oy

x

Lihamakaronilaatikko Lemmikki Oy

x

Liperin 10 Kesärehu Liperin Mylly /Osuusmeijeri

x

Liperin 12 Liperin Mylly /Osuusmeijeri x x

LSO Teinitiiviste Lännen Rehu Oy x

x x x

Luonnon-Tuotos Suomen Rehu Oy x x

Lypsy-Melica mure kivennäisrehu Rehumelica Oy x x x

Lypsy-Melli Lännen Rehu Oy x x

Lypsy-Namino

Suomen Rehu Oy

x

Lännen Leike, mure Lännen Rehu Oy

x

Lännen Lihasika 1 Lännen Rehu Oy

x

Lännen Rehu Emakkotiiviste Lännen Rehu Oy x x x

Lännen Yhdistelmärehu Lännen Rehu Oy

x

Magnesium-Tähti Kinnusen Mylly Oy x x x

Maito-Maituri 16 Rehuraisio Oy

x

Maito-Maituri 18 Rehuraisio Oy x x x

Maito-Maituri 24 Rehuraisio Oy x x x x x

Maitotilan 125 Puolitiiviste Lännen Rehu Oy x x x

Maitotilan Leike, mure

Lännen Rehu Oy

x

Maitotilan Rypsi Lännen Rehu Oy x x

Maitotähkä Feedmix Oy Ab x x x

Maituri Rehuraisio Oy x x x x

Maituri 10000 Rehuraisio Oy x x x

Maku E-Vitamiini

Kurikan Kivennäis Oy

x

Mami-Tiiviste Rehuraisio Oy

x

x

Maxi-Nasu mure Suomen Rehu Oy

x

Maxi-Nasu rae Suomen Rehu Oy x x

Mega-Kross Sve Suomen Rehu Oy x x

Mega-Krossi Top Suomen Rehu Oy

x

Mella Leikeseos Lännen Rehu Oy x x

Mella-Rypsimure Lännen Rehu Oy x x

Taulukko jatkuu

146


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Mestarin Kalsiumkivennäinen Lännen Rehu Oy x x x x

Mestarin Lypsätyskivennäinen Lännen Rehu Oy x

x

Mestarin Nautapuolitiiviste

Mestarin Nautatiiviste

Lännen Rehu Oy

Lännen Rehu Oy

x

x x x

Mielikki 23 Puolitiiviste Tamsalu Veskid As x x x

Milkkeri ADE-vitamiini Rehumelica Oy

x

Milkkeri Lypsytiiviste Rehumelica Oy x x

Milkkeri Maitotrimmi Plus

Milkkeri melassoitu rypsi

Milkkeri PH Trimmi

Rehumelica Oy

Rehumelica Oy

Rehumelica Oy x

x

x

x x

Milkkeri Puolitiiviste Rehumelica Oy

x

Milkkeri Seleeni E-Vitamiini Rehumelica Oy

x

Mini-Punaheltta rae Suomen Rehu Oy

x

Molasses, nestemäinen melassi Scandinavian Horse & Dog Oy

x

Mullikivennäinen Lännen Rehu Oy x x

Mulli-Maikki 1 E

Mulli-Melli

Suomen Rehu Oy

Rehuraisio Oy

x

x x x

Mulli-Namino

Mullin-Herkku 1

Suomen Rehu Oy

Rehuraisio Oy

x

x x

Mullitähkä 1 Feedmix Oy Ab x x

Mulli-Tähti I Kinnusen Mylly Oy

x

Mulli-Tähti II Kinnusen Mylly Oy

x

Multi-Krossi Suomen Rehu Oy x x x x

Multi-Krossi Top Suomen Rehu Oy x x

Multi-Nasu mure Suomen Rehu Oy x x x

Multi-Pekoni Mini rae Suomen Rehu Oy x x x

Multi-Punaheltta Rihla P Suomen Rehu Oy x x x x x x

x x

x

x

Munitus-PH PT Plus mure Suomen Rehu Oy

Murovit ADE mure Suomen Rehu Oy

Nami-Nasu mure Suomen Rehu Oy

Naprox Hiven Oy

Nasu OVR Optimix mure Suomen Rehu Oy

NaturStart Provimi BV

Taulukko jatkuu

x

x

x

147


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Naudan ruokatorvi Fed Pet Oy x

Nauta premix Vitafor N.V x

Nuklospray K43 Sloten B.V

Nuorikko-Punaheltta Rihlamure Suomen Rehu Oy

Nurmi-Mira Rehumelica Oy

Nutra Parr 1.2 Rehuraisio Oy x x x

Nutra Parr 1.5 Rehuraisio Oy x x

Nutra Parr LB 1.2 Rehuraisio Oy x x

Nutra ST 0,75 Rehuraisio Oy x x

Omega Oil

Scandinavian Horse & Dog Oy x

Onni-Kivennäinen Rehumelica Oy x x

Orlando Snack Mix Lidl Suomi Ky

x

Osku Herkkuruokaa jyrsijöille Oskutuote Oy x x x

Pekoni 1 Plus mure Suomen Rehu Oy x x

Pekoni 1 Plus rae Suomen Rehu Oy

x x

Pekoni 2 Plus rae Suomen Rehu Oy x x

Pekoni ADEK Hiven Oy

Pekoni Seleeni-E Liuos Hiven Oy

Pekoni-Tiiviste Y mure Suomen Rehu Oy x x x x

Phosphorus-Hertta muro Suomen Rehu Oy x x

Pihatto-Maituri Rehuraisio Oy x x x x x

x

x

x

x

Pikku-Mullin-Herkku Rehuraisio Oy

Pirkka Gourmet katkarapu - lohiateria Kesko / Ruokakesko Oy

Pirkka Gourmet riista-ateria Kesko / Ruokakesko Oy

Pirkka Gourmet sydän-pate Kesko / Ruokakesko Oy

Pirkka Kissan liha-ateria Kesko / Ruokakesko Oy

Polar-Rouhetiiviste Feedex Oy

x

Porcipartpellet

Poroelo

Provimi BV

Suomen Rehu Oy

x

x x x

Poro-Elo 1 rae Suomen Rehu Oy

x

Poro-Elo 3 rae Suomen Rehu Oy x x x

Poroelo Plus Suomen Rehu Oy x x

Porsaan-Herkku Rehuraisio Oy x x x x

Taulukko jatkuu

x

x

x

x

x

x

x

148


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Possun korva, kotimainen Hau-Nau Tuote x

Primo 1 mure

Primo Maxi rae

Primo milk

Suomen Rehu Oy

Suomen Rehu Oy

Suomen Rehu Oy

x x

x

x

Primo Start mure Suomen Rehu Oy x x x

Primo Starter mure Suomen Rehu Oy x x

Profycalc Hiven Oy

x

Proppi Melassiglykoli 90 Hiven Oy

Propylakta

Vitabalans Oy

Protemix 100 Bacon Export Suomen Rehu Oy

x

Provikruim Provimi BV x x x

Provilatpellet Provimi BV x x x

Provitalpellet Provimi BV x x

Provizogmeal Provilyt Provimi BV x x

Racing Action Vimin Hiven Oy

x

Racing BE-Vimin Hiven Oy

x

Racing Fiberline Suomen Rehu Oy

x

Racing Mineral Muro Suomen Rehu Oy

x

Racing Power rae

Suomen Rehu Oy

x

Racing Revolyte

Suomen Rehu Oy

x

Redglo rautapit. vitamiiniliuos Farnam Companies Inc. x x

Rehunäyte tilalta Tila

x

Rehux Kanatiiviste L RehuX Oy x x x

x

Rehux Optimi RehuX Oy

x

x

Rehux Porsasrehu RehuX Oy

x

Rehux Sika-Energia

RehuX Oy x x

Rehux Sikatr 1 RehuX Oy x

Rehux Super RehuX Oy x x

Rehux Y-Tiiviste RehuX Oy x x

Rehux Öljy-Tiiviste RehuX Oy x x

Rouhe-Tiiviste Rehuraisio Oy

x x

Royal Hercules 7 (50 mg) Rehuraisio Oy x x

x

Royal Hercules 9 (50 mg) Rehuraisio Oy

x

x

Taulukko jatkuu

x

x

149


Tuote

Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5.1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Royal Plus 3,5 (20 mg) Rehuraisio Oy

x

Royal Plus 5 (50 mg) Rehuraisio Oy

x

x

x

Royal Respons 2.5 (5 mg) Rehuraisio Oy

x

x

x

Rumex Hiven Oy x x

x

Seleeni Hertta-Minera Muro Suomen Rehu Oy

x

x

Seleeni Plus EC Hiven Oy

x

Seosmaitojauhe Valio Oy, Haapaveden tehdas x

Seosmaitojauhe (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas x

x

Sera Vipan Yleisruoka akvaariokaloille Tampereen Akvaario/lintuliik. x x x

Sheba, kanaa

-

x

x

Sian-Energia-Herkku Rehuraisio Oy x

x

Sian-Herkku 1 Rehuraisio Oy

x

Sian-Herkku 1 Acid

Rehuraisio Oy x x x x

Sian-Herkku OVR-Tiiviste Rehuraisio Oy

x

Sian-Herkku TR Rehuraisio Oy

x

Siankorvat Unipet Oy

x

Sika-Melli

Rehuraisio Oy x x x

Sikatiiviste MP-Final Feedex Oy

x

Sobel Select Suomen Rehun koiranruoka- ja x x

x

Sow Gestation Provimi BV

x

x

Sow Lactation Provimi BV

x

x

Specific FDW Leo Pharma Oy x x

Spurtti-Punaheltta Rihla Suomen Rehu Oy x x

Startti-Instant

Valio Oy, Haapaveden tehdas

x

Startti-Instant (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas

x x

x

Startti-Talous Valio Oy, Haapaveden tehdas

x

Startti-Talous (EU-tuki) Valio Oy, Haapaveden tehdas x x x x

STKL-FPF-Vita 100 Suomen Rehu Oy

x

Super-Fox Kasvu Energia rae Suomen Rehun koiranruoka- ja x

x

Super-Supi 100 rae

Suomen Rehun koiranruoka- ja x

Syncro 100 Suomen Rehu Oy

x

Synergia-Pek.Energiatiiviste Suomen Rehu Oy

x

Säilöntä 2 Ensilage Prior Oy Ab

x

Taulukko jatkuu

150


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5. 1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Taigafur E-100

Taigafur Rautaliuos 60/40

Hiven Oy

Hiven Oy

x

x

Talvi-Tähti Kinnusen Mylly Oy

x

Tammarehu vitamiinipremix

Biofarm Oy

x

Tarmo Tunnutusrehu

Rehumelica Oy

x

x

x

Teho ADEK

Teho E

Feedex Oy

Feedex Oy

x

x

Teho-Atlet

Teho-Kalsiumkivennäinen RehuX Oy

Feedex Oy x

x

x

Teho-Karitsanreh u Feedex Oy

x

Teho-L peruskivennäinen

Feedex Oy x x

Teho-Lammas Omega Feedex Oy x

x x

Teho-Lammastiiviste 30

Teho-Lammastäysrehu Feedex Oy

Feedex Oy

x

x

x x

Teho-Lypsy 140 Prop Feedex Oy

x

Teho-Lypsy 17

Feedex Oy x

x

Teho-Lypsy 2000

Feedex Oy

x x

Teho-Lypsy Omega

Teho-Lypsy Optima

Teho-Lypsy Plus

Feedex Oy

Feedex Oy

Feedex Oy

x

x

x

x

x

Teho-Magnesiumkivennäi nen Feedex Oy x x x x

Teho-Mix Ca Feedex Oy x x

Teho-Mix Mg

Feedex Oy

x x

Teho-Mulli 1

Teho-Mulli 2

Feedex Oy

Feedex Oy

x

x x

Tiineen Herkku Rehuraisio Oy x

Tiineys-Pekoni Proj.

Suomen Rehu Oy x

Tiineys-Pekoni rae

Suomen Rehu Oy x

x

Tiiviste 11 R

Tiiviste 5 M

Suomen Rehun koiranruoka- ja

Suomen Rehun koiranruoka- ja

x

x

Tiiviste 6 R

Suomen Rehun koiranruoka- ja x

x

Tiiviste 60

Suomen Rehun koiranruoka- ja x

x

Tiiviste 8 R

Suomen Rehun koiranruoka- ja x x

Taulukko jatkuu

151


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5. 1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Tiiviste Optima Feedex Oy x

Tiiviste-Maituri

Rehuraisio Oy x x x x

Tiiviste-Optima mure Feedex Oy

x

Tiiviste-Punah. Energia mure Suomen Reh u Oy x

Tiiviste-Punah. Multimix mure Suomen Rehu Oy

x x

x

Tiiviste-Punaheltta Plus mure Suomen Rehu Oy

x

Tilaseos kanoille

Tilaseos kanoille

Rehupalvelu Torikka & Isotupa

Rovion Kasvatuskanala

x

x

Tilaseos kanoille Samuli Simula Oy x

Tilaseos kanoille Tila

x

Tilaseos kotieläimille

Rehupalvelu Kulmanen x

Tilaseos nautakarjalle

Pohjanmaan rehujauhatus Oy x

Tilaseos nautakarjalle Tila

x

Tilaseos siipikarjalle AP-Mylly Oy x

Tilaseos siipikarjalle

Tilaseos siipikarjalle

Tilaseos sioille

Oripään Koneasema Oy

Rehunsekoittamo Tapani

Laakso

Haretek Oy

x

x

x

Tilaseos sioille

Hauhon Myllärit Oy x

Tilaseos sioille Hilannon Mylly Ky

x

Tilaseos sioille Puisto Tero

x

Tilaseos sioille Tarvasjoen Rehupojat Oy

x

Tilaseos sioille

Tila

x

Top Number Peura & Peruna Kaikenkarvaiset Oy x

x

Tunnu-Melli Lännen Rehu Oy

x

Tuotos Melassiglykoli Hiven Oy

x

Tuotos-2153 Suomen Rehu Oy x x x

Tuotos-Krossi Suomen Rehu Oy

x x x x

Turkiseläinrehu, tuore Molpe Frys Ab

x

Tähkä 105 Feedmix Oy Ab x

Tähkä 125 Feedmix Oy Ab x

x

Tähkä 140 Feedmix Oy Ab x x x

Tähkä Apekivennäinen Feedmix Oy Ab x x x x

Taulukko jatkuu

152


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5. 1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Tähkä Emakkotiiviste Feedmix Oy Ab

x x

Tähkä Emakkotäysrehu Feedmix Oy Ab x

Tähkä Lypsykivennäinen Feedmix Oy Ab x

x

Tähkä Mullikivennäinen Feedmix Oy Ab

x

x

Tähkä OVR-Tiiviste Feedmix Oy Ab x x

x

Tähkä Porsasrehu Feedmix Oy Ab x x x x

Tähkä Possu-Startteri Feedmix Oy Ab

x

Tähkä Sikatiiviste Feedmix Oy Ab

x x x x

Tähkä Sikatäysrehu 1 Feedmix Oy Ab x x

Tähkä Soijakivennäinen Feedmix Oy Ab x

x x

Tähkä Tiineysrehu Feedmix Oy Ab x

x

Tähkä TTR-Kivennäinen

Feedmix Oy Ab

x x x x x

Tähkä TTR-Murekivennäinen

Feedmix Oy Ab

x x

Tähkä-Ohrarehu 12 Altia Oyj, Koskenkorvan tehdas x

Tähkä-OVR Altia Oyj, Koskenkorvan tehdas x

Tähkä-TTR Altia Oyj, Koskenkorvan tehdas x

Tähti-115 E Kinnusen Mylly Oy x

Tähti-125 Kinnusen Mylly Oy x

Tähti-130 Proppi Kinnusen Mylly Oy x x

x

Tähti-14 Kinnusen Mylly Oy x

x

Tähti-145 Kinnusen Mylly Oy x x

Tähti-150 Proppi Kinnusen Mylly Oy x x

Tähti-23 Kinnusen Mylly Oy x x x

Tähti-Poro Kinnusen Mylly Oy x x

Varsarehu kivennäispremix Biofarm Oy x x x x x

VHS-Sika Lännen Rehu Oy x x

Vieroitus-Herkku Rehuraisio Oy x x

x

Viher-Tähti Kinnusen Mylly Oy x

x

Vilja Startti P CC mure Suomen Rehu Oy x

Viljabroiler 1 CC rae Suomen Rehu Oy x

Viljabroiler 2 CC rae Suomen Rehu Oy x

Viljabroiler 3 rae

Suomen Rehu Oy x

Vilja-Broiler CC rae Suomen Rehu Oy x

x

Taulukko jatkuu

153


Tuote Valmistaja tai myyjä Raportti , jossa tuotteen analyysituloksia

5.1031 5.1033 5.1034 5.1035 5.1036 5.1037 5. 1038 5.1039 5.1040 5.1041 5.1042 5.1043 5.1044 5.1044b 5.1046

Vilja-Broiler rae Suomen Rehu Oy x

Vilja-Krossi Suomen Rehu Oy x

x

Vilja-Startti CC mure Suomen Rehu Oy x x

x

Vilja-Tähti Proppi

Kinnusen Mylly Oy x

Virbac VET COMPLEX Raili Pispa Oy

x x

Hypoallergenique

Vitabalans ADE liuos Vitabalans Oy x

Vitabalans Biotiini Forte-rakeet Vitabalans Oy x

Vitabalans Condrobalans Vitabalans Oy

x

Vitabalans Ferrobalans Vitabalans Oy

x

Vitabalans Teräs Rekku Vitabalans Oy x

Vital 5 Plus 5 mm (50mg) Rehuraisio Oy x

x

x

Vitapol E+ Biofarm Oy x

Vitapol E-Foli-K3 liuos 2 Vitapol Oy Ab x

Xylitol Adesan Hiven Oy x

Xylitol Monivimin Hiven Oy x

Xylitol Seleeni-E Hiven Oy x

Yhdistelmä-Pekoni 30 Tiiviste Suomen Rehu Oy

x x

Yhdistelmä-Pekoni mure

Suomen Rehu Oy x x x

Yhdistelmä-Tiiviste

Rehuraisio Oy x x

Yleis-Maku Kurikan Kivennäis Oy

x x

x x

Ässä E-Mix

Rehumelica Oy

x

154


6.3. Lannoitteet

Tuote Valmistaja / Myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.2001 5.2002 5.2003 5.2004 5.2006

Agro Biosol NPK 7-0-1

- x x

x

Bio Bact, NK 3-2 Puutarhaliike Helle Oy x x

Bio-Havupuulannoite NPK 9-1-4

Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. x x

x

Bio-Marjalannoite NPK 6-3-7 Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. x x

x

Bio-Nurmikkolannoite NPK 8-1-4

Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. x x

x

Bio-Puutarhalannoite NPK 7-1-5

Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. x x

x

Bio-Rhododenronlannoite NPK 7-1-4 Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. x x

x

Bio-Ruusulannoite NPK 7-3-4 Hansakraft Oy Esbau Bio-Gard. x x

x

Herkkuperunan lannos, NPK 6-4-17 Kemira GrowHow Oy x

x

Hevosvoima lannos

Kemira GrowHow Oy

x x

Kekkilän Kanankakka

Kekkilä Oyj

x x x

Kekkilän Merileväravinne, NPK 1-0-1

Kekkilä Oyj

x x

Kekkilän Sammalsyöjä

Kekkilä Oyj x x

K-Viljahiven I Lehtilannoite

Biofarm Oy x

Lannoite

Fertimix

x

Luomu yleislannos NPK 4-2-3 Kemira GrowHow Oy

x x

Neko Orkidealannoite NPK 7-1-4

Neko Oy Ab

x x

NPK-lannoite 25-3-9

Fertimix

x x

Nurmikkolannos PLUS, NPK 12-3-8 +Mg +hiv. Kemira GrowHow Oy

x x x

Nurmikon kestolannos, NPK 20-2-8

Kemira GrowHow Oy

x x

Nurmikon kevätlannos NPK 10-0-19 Kemira Agro Oy

x x

Nurmikon kevätlannos, NPK 10-0-19

Kemira GrowHow Oy x x x x

Nutri S-B NPK 16-4-25

Schetelig Oy Ab

x x

Nutricote-Kestolannoite NPK 13-6-11

Nutriforte Oy

x x

x

Perunansoluneste

Lapuan Peruna Oy

x x

PK-syyslannos, NPK 0-5-20

Kemira GrowHow Oy

x x

Pokon Fiikusravinne NPK 8-1-5 Puutarhaliike Helle Oy

x

Pokon Palmuravinne NPK 6-3-3 Lop. 1/02

Puutarhan täyslannos, 16-9-22

Puutarhaliike Helle Oy

Kemira GrowHow Oy

x

x x

Puutarhan yleislannos, NPK 8-4-14 Kemira GrowHow Oy

x x

Rekisteröimätön orgaaninen lannoite

- x x

x

Rodo kestolannos Plus, NPK 8-5-8 Kemira GrowHow Oy

x x

Taulukko jatkuu

155


Tuote Valmistaja / Myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.2001 5.2002 5.2003 5.2004 5.2006

Sierraform hitaasti liukeneva NPK-lannoite 22-2-8 Habitec Oy Finland

x x

Soluneste

Järviseudun Peruna Oy

x x

Viherbio, NPK 10-7-14 Kemira GrowHow Oy

x x x

VIHER-kasviravinneliuos NPK 7-2-2

Neko Oy Ab

x x

Viipurin kevätapulanta KAL-101 NPK 23-3-5 Agropromhimija x x

156


6.4. Kalkitusaineet (kalkit, kuonat ja sivutuotteet)

Tuote Valmistaja / Myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.2007 5.2008 5.2009 5.2010 5.2011

Dolomiittikalkki 1 DK 1 kostea SMA Saxo Mineral Oy/Kalkkimaa x x x

Dolomiittirouhe 0-3 MPR 0-3 SMA Saxo Mineral Oy/Kalkkimaa x x x

ES-kalkki

- x

Hake/kuori/turve/lietetuhka UPM-Kymmene,Kaipolan tehdas x

Juuan dolomiittikalkki

Juuan Dolomiittikalkki Oy x x

Kalkkikivijauhe

Kalkkikivirouhe Eurokalkki

Kalkkirouhe CaCo3

Kekkilän Puutarhakalkki

SMA Saxo Mineral Oy/Kalkkimaa

As Väö Paas

Veitsiluodon Metsämiehet ry

Kekkilä Oyj

x

x

x

x

x

x

Maanparannuskalkki

Kymäläinen Pekka

x

Maanparannuskalkkirouhe MahtiRahti Ky

x

Maanparannustuhka (puun tuhkaa) Schauman Wood Oy Viialan tehda

x x

Masuunikuona, Koverhav SKJ-yhtiöt Oy

x

x

Mäku-tuhka

Hukka Terho

x

Nordkalk Dolomiitti H SB, kuiva Nordkalk Oyj Abp x x x

Nordkalk Dolomiitti KU, kostea - x

x

Nordkalk Dolomiitti LV, kostea Nordkalk Oyj Abp x

x

Nordkalk Kalsiitti GEKR, kostea Nordkalk Strougns Ab

x

Nordkalk Kalsiitti TY, kuiva Nordkalk Oyj Abp x

x

Nordkalk Kalsiitti VP, kostea

Nordkalk Oyj Abp x

x

Nordkalk Mg-3 TY, kuiva

Nordkalk Oyj Abp

x

x

Nordkalk Mg-5 VP, kostea

Nordkalk Oyj Abp

x

x

Nordkalk Mg-5 VP, kuiva

Nordkalk Oyj Abp x

x

Paltamon dolomiittikalkki Juuan Dolomiittikalkki Oy x

x

Rakeinen Puutarhakalkki

Kemira GrowHow Oy x

x

Siilinjärven magnesiumpitoinen kalkki Kemira Phospates Oy

x

x

Silikaattikalkki

Omya Oy

x

Suodatinkalkki HKT-Yhtiöt/Hämeenkalkkitukku x

Teräskuona, Koverhar SKJ-yhtiöt Oy x

x

157


6.5. Maanparannusaineet (kompostit, lantaseokset ja maanparannusturpeet)

Tuote Valmistaja / Myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.2012 5.2013 5.2014 5.2016

Ekokomposti Suomussalmen kunta x x x

Hätkähdyttävä vihreys

Riihimäen kaupunki

x x x

Kompostoitu kuivaliete

Nivalan Vesihuolto Oy

x x x

Kompostoitu Lietemulta Kemin kaupunki/Tekn.palv.kesk.

x x

LUOMU Multaravinne

Etelä-Suomen Multaravinne Oy x x x

Maan Paras musta komposti P.-Satakunnan Jätteidenkäsitte x x x

Maanparannuskomposti Na stolan vesihuoltolaitos

x x x

Metsäpirtin maanparannuskomposti Helsingin Vesi

x x x

Mustankorkean maanparannuskomposti Mustankorkea Oy x x x

Pellon Herkku I

Suonenjoen kaupunki x x x

Pensala Biocompost Andelslaget Pensala Biokompost x x x

Peruskalkittu maanparannusturve

Vapo Oy, Energia

x

TOLAN

Toholammin Maanparannus

x x x

Turbo-kananvoima

Maatilayhtymä Jääskeläinen

x x

Turkislantakomposti

Jokelan Luomukomposti osuusk.

x x x

Turkislantakom posti

Kalajoen Komposti Osuuskunta x x x

TUVE-komposti

Kokkolan kaupunki x x x

Tähtiniemen turpeinen kasvuvoima

Oriveden kaupungin Vesihuoltol x

VAPO-lantakomposti (Himanka) Vapo Oy, Biotech

x x x

VAPO-lietekomposti (Himanka) Vapo Oy, Biotech

x x

VAPO-maanparannuskomposti (Etelä-Karjala) Vapo Oy, Biotech x

x

VAPO-maanparannuskomposti (Mikkeli) Vapo Oy, Biotech x x x

Varkauden Viherrakennuskomposti VARVIKE Varkauden kaupunki x x x

Yty-maanparannuskomposti Kajaanin kaupunki x x x

158


6.6. Lannoitetut kasvualustat

Tuote Valmistaja / Myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.2018 5.20189 5.2020 5.2021

Aurinko kukkamulta Loimaan Turve ja Humus Oy x x

Biomulta

Clivio Kukkamulta

Finnlähde Oy

Bauhaus & co ky

x

x

x

x

Daily Kestomulta

Inex Partners Oy x x x

Daily Kukkamulta

Inex Partners Oy x x

EURO-Piha ja Puutarhamulta

Finnpeat viljelyturve, lannoitetaso 1

Viipurin Turve ja Multatehdas

Kekkilä Oyj

x

x

x

x

Hanhisuon lannoitettu kasvuturve

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa

x x x

Hiekkakompostimulta

Ko tkan kaupunki/Tekn.toimiala

x x

Jiffy-7 Tarha-Tuote Oy

x x x

Jokakodin kukkamulta

Tammer-Tukku Oy

x x x

Kasper - Kylvö- ja Kaktusmulta Garden Peatt Oy

x x

Kasper Kestomulta Garden Peatt Oy

x x

Kasper pottiseos B Garden Peatt Oy x x

Kasper viljelyturve, lannoitetaso 1

Garden Peatt Oy

x x

Kasper viljelyturve, lannoitetaso 2

Garden Peatt Oy

x x

Kasper viljelyturve, lannoitetaso 6

Garden Peatt Oy

x x

Kasper-EKO-Musta Kukkamulta Garden Peatt Oy

x x

Kasper-Pihamulta

Garden Peatt Oy

x x

Kaunokki

Kalevi Nuolioja Ky

x x

Kekkilä B2S

Kekkilä Oyj

x x

Kekkilän Puutarhamulta

Kekkilä Oyj

x x x

Kompostimulta

Kuusamon Energia- ja vesiosk.

x x

Kompostimulta

Mustankorkea Oy

x x

Kompostimulta

Rovaniemen Vesi x x x x

Maan Paras Musta Multa

P.-Satakunnan Jätteidenkäsitte

x x x

Nurmikkomulta Finnläh de Oy

x x

Nurmikkomulta

Helsingin Vesi

x x

Nurmikon kasvualusta

Kajaanin kaupunki

x x x

Oulun Biomulta Oulun Katutuotanto/Viheryksikk x x

Peruskalkittu VAPO-MULTA 50; 40 mm seulottu

peruslannoitettumulta

Vapo Oy, Energia

Mustajoen Multajaloste Oy

x

x

x

x

Taulukko jatkuu

159


Tuote Valmistaja / Myyjä Raportti, jossa tuotteen analyysituloksia

5.2018 5.20189 5.2020 5.2021

Peve-multa

Kokkolan kaupunki

x x

Puutarhamulta Lammin Puutarhamulta

x x

Puutarhurin altakastelumulta

Loimaan Turve ja Humus Oy

x x

Puutarhurin puutarhamulta

Loimaan Turve ja Humus Oy

x x

Ravinnemulta

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy x x

Rekisteröimätön kasvualusta

Anja A Rantanen T:mi

x x

Rekisteröimätön kasvualusta

Ecorak Oy

x x x x

Rekisteröimätön kasvualusta

Etelä-Suomen Multaravinne Oy x x x x

Rekisteröimätön kasvualusta

Kekkilä Oyj

x x x

Rekisteröimätön kasvualusta

Vapo Oy, Energia

x x

Rekisteröimätön kasvualusta

Viherrengas Järvenpää Oy

x x

Riukkajängän kompostimulta

Tornion kaupunki x x

SUSTRAL ekologinen kukkamulta

Henkel Norden Oy

x x

TOLAN

Toholammin Maanparannus

x x

TOLAN ul kokukkamulta

Toholammin Maanparannus

x x

VAPOn Biokompostimulta

Vapo Oy, Energia

x x

VAPON Biokompostimulta (15 mm) Vapo Oy, Energia

x x x

VAPOn kompostimulta (Hanko)

Vapo Oy, Biotech

x x

VAPOn kompostimulta (Mikkeli)

Viherrakennusmulta Vapo Oy, Energia

Lammin Puutarhamulta

x

x

x

x

x

160

More magazines by this user
Similar magazines