Sicherheitsdatenblatt 40456045 (fi-FI) - Grohe

grohe.group.com

Sicherheitsdatenblatt 40456045 (fi-FI) - Grohe

EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 1 -sta 8

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi:

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Yleinen käyttö:

Puhdistusaine

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi: Grohe AG

Katu/postilokero: Industriepark Edelburg

Postinumero, paikkakunta: 58675 Hemer

Saksa

WWW:

www.grohe.com

Sähköposti:

info@grohe.com

puhelin: +49 (0)2372 93-0

telefax: +49 (0)2372 93-1322

Tiedotuksesta vastaava taho:

puhelin: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

GIZ-Nord, Saksa, puhelin: +49 (0)551-19240

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

Xi; R36 Ärsyttää silmiä.

R52-53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

2.2 Merkinnät

Tunnusmerkintä (67/548/ETY tai 1999/45/EY)

Xi

ärsyttävä

R-lausekkeet: R 36 Ärsyttää silmiä.

R 52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia

vesiympäristössä.

S-lausekkeet: S (2) Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S 25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

S 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

S 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä

pakkaus tai etiketti.

S 50 Ei saa sekoittaa happojen kanssa.

S 61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

tulostettu GROHE

... QualiSys SUMDAT:n kanssa


EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 2 -sta 8

Erityismerkintä

Ohjeteksti varoituslipukkeisiin:

Sisältää < 5% NTA-Na ja desinfiointiaine.

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Vaikutusainepitoisuus: max. 2,5% Trikloseeninatrium dihydraatti

Rekisteröintinumero biosidi-ilmoitusmääräyksen mukaisesti: N-44145.

Käyttö: käyttöohjeet löytyvät laitteen teknisestä tuoteinformaatiosta

Lisätilausmahdollisuus (Re-Order-Information): www.beviclean.com - Bestell-Nr. 86.305.020

2.3 Muut vaarat

Sisältää Trinatriumnitrilotriasetaatti: Epäillään aiheuttavan syöpää.

1. ATP - CLP < 5% mukaan ei vaadita luokitusta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet: käyttökelvoton

3.2 Seokset

Vaaralliset aineosat:

Ainesosa Nimitys Sisältö Luokitus

EINECS 207-838-8

CAS 497-19-8

EINECS 225-768-6

CAS 5064-31-3

EINECS 220-767-7

CAS 51580-86-0

Natriumkarbonaatti 25-50 % EU: Xi; R36.

CLP: Eye Irrit. 2; H319.

Trinatriumnitrilotriasetaatti 1-2,5 % EU: Xn; R22. Xi; R36. Carc. Cat. 3; R40.

CLP: Acute Tox. 4; H302. Eye Irrit. 2; H319.

Carc. 2; H351.

Trikloseeninatrium 1-2,5 % EU: Xn; R22. R31. N; R50-53. Xi; R36/37.

dihydraatti

CLP: Acute Tox. 4; H302. Eye Irrit. 2; H319.

STOT SE 3; H335. Aquatic Acute 1; H400.

Aquatic Chronic 1; H410. (EUH031).

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitettynä:

Jouduttuaan iholle:

Roiskeet silmiin:

Nieltynä:

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Huolehdittava raittiista ilmasta. Oireilujen esiintyessä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä..

Avoimia silmiä on huuhdeltava juoksevalla vedellä 10 - 15 min. Sen jälkeen hakeuduttava

silmälääkärin hoitoon.

Suu huuhdeltava vedellä. Vettä juotava toistuvasti.

Älä oksennuta. Vaahdonmuodostumisen vaara aspiroitaessa!

Sen jälkeen hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Jos joutunut silmiin: Punerrus, kivut.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Symptomaattinen käsittely.

Tuote reagoi alkalinen .

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Tuote ei ole palava. Sammutusvälineet on siksi valittava ympäristön mukaan.

tulostettu GROHE

... QualiSys SUMDAT:n kanssa


EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 3 -sta 8

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ympäristöpalo saattaa aiheuttaa vaarallisten höyryjen muodostumisen.

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: kloorivety, nitroosikaasu, Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipalon varalle:

Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

lisäohjeet:

Sammutusvesi reagoi alkalinen.

Sammutusvettä ei saa päästää putkistoon, vesistöön tai maaperään.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä pölyn muodostumista.

Pölyä muodostuessa: Kaasunaamari soveltuvalla suodattimella.

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

ei saa päästää pohjaveteen, vesistöön tai viemäriin.

Vapautuessa on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Otettava talteen kuivana ja toimitettava hävitettäväksi sopivassa astiassa. Puhdistettava.

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen vesi.

Katso myös luku 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ohjeet tuotteen turvallisesta käsittelystä:

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta työpaikalla. Älä hengitä pölyä.

Pidettävä huolta työpaikan siisteydestä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

Pölyn muodostuessa: Poistaminen imemällä tarpeellista.

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastointiolosuhteille ja säiliöille:

Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna ja varastoitava kuivassa ja viileässä paikassa.

Tiedot yhteisvarastoinnista: Ei saa varastoida hapot kanssa.

ei saa varastoida elintarvikkeiden kanssa.

Varastointiluokka:

7.3 Erityinen loppukäyttö

13 = Palamattomat kiinteät aineet

Puhdistusaine

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

lisäohjeet:

Ei sisällä työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen ylittäviä aineita.

tulostettu GROHE

... QualiSys SUMDAT:n kanssa


EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 4 -sta 8

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Pölyn muodostuessa: Poistaminen imemällä tarpeellista.

Työperäisen altistumisen ehkäiseminen

Hengityksensuojaus: Pölyn muodostuessa: Pölynaamari tai Hiukkassuodatinhengityksensuojain P1 (EN 143).

Käsiensuojaus:

Silmien suojaus:

Vartalon suojaus:

Suojakäsineet EN 374 mukaisesti.

Käsinemateriaali: Nitriilikumi-Kerroksen vahvuus: 0,11 mm.

Läpäisyaika (maksimaalinen käyttöaika): >480 min.

Käsineiden valmistajan antamia tietoja läpäisevyyksistä ja puhkaisemisajoista on noudatettava.

Tiiviit suojalasit EN 166 mukaisesti.

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

Suojautumis - ja hygieniatoimenpiteet:

Vältettävä pölyn muodostumista. Älä hengitä pölyä.

pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö:

Haju:

Hajukynnys:

Olomuoto: kiinteä, tabletit

Väri: valkoinen

lievästi

tietoja ei saatavilla

pH-arvo: -ssa 10 g/L: 10,7

Sulamispiste/sulamisalue:

Kiehumispiste/kiehumisalue:

Leimahduspiste/leimahdusalue:

Haihtumisnopeus:

Syttyvys:

Räjähdysvaara:

Räjähdysrajat:

Höyrynpaine:

Höyryn tiheys:

Tiheys:

Liukoisuus:

N-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin:

Itsesyttyvyys:

Terminen hajoaminen:

Viskositeetti, dynaaminen:

Räjähtävät ominaisuudet:

Hapettavat ominaisuudet:

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

tietoja ei saatavilla

9.2 Muut tiedot

muut tiedot:

tietoja ei saatavilla

10.1 Reaktiivisuus

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Tuote reagoi alkalinen .

tulostettu GROHE

... QualiSys SUMDAT:n kanssa


EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 5 -sta 8

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on vakaa normaaleissa varastointioloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi happojen muodostaen lämpöä ja kloorikaasua.

10.4 Vältettävät olosuhteet

tietoja ei saatavilla

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

tietoja ei saatavilla

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Terminen hajoaminen:

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: kloorivety, nitroosikaasu, Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

tietoja ei saatavilla

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Hengitettynä:

Nieltynä:

Jouduttuaan iholle:

Roiskeet silmiin:

Oireet

Yleiset huomautukset

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Pölyn hengittämisestä voi seurata hengitysteiden ärsyyntymistä.

Vaahdonmuodostumisen vaara aspiroitaessa.

lievästi ärsyttävää

ärsyttävä

Jos joutunut silmiin: Punerrus, kivut.

Tieto koskee Trikloseeninatrium dihydraatti:

LD50 Rotta, oraalinen 550 - 1600 mg/kg.

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesieliöille:

Vesivaarallisuusluokka:

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Tieto koskee Trikloseeninatrium dihydraatti:

Vesikirppumyrkyllisyys:

EC50 Daphnia magna: 0,28 mg/L/48h.

Kalamyrkyllisyys:

LC50 Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0,25 mg/L/96h.

haitallinen vaikutus vesieliölle pH-arvon muuttumisen vuoksi.

2 = vesivaarallinen

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Muut ohjeet:

Natriumkarbonaatti:

Hajoavuuden määritysmenetelmät eivät sovellu epäorgaanisille aineille.

Trinatriumnitrilotriasetaatti:

Biohajoavuus: > 90 % (OECD 302B, ISO 9888)

Tuote on helposti biohajoavaa.

tulostettu GROHE

... QualiSys SUMDAT:n kanssa


EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 6 -sta 8

12.3 Biokertyvyys

N-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin:

tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperässä

tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

tietoja ei saatavilla

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Yleiset ohjeet:

ei saa päästää pohjaveteen, vesistöön tai viemäriin.

Pienikin määrä voi maaperään joutuessaan saastuttaa juomaveden.

Vapautuessa on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Jätekoodi: 07 06 99 = Rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden

ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä

syntyvät jätteet

VSJK = valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä

Suositus:

hävitä paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Pakkaus

Suositus:

Huuhdeltava vedellä. Tyhjät pakkaukset on hävitettävä materiaalin mukaan.

Yksittäispakkaukset voidaan poistaa talousjätteiden mukana.

14.1 YK-numero

jää pois

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID:

IMDG, IATA:

Ei rajoitettu

Not restricted

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

jää pois

14.4 Pakkausryhmä

jää pois

14.5 Ympäristövaarat

Vesistömyrkky

Ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei vaarallinen aine kuljetussääntöjen kannalta.

tulostettu GROHE

... QualiSys SUMDAT:n kanssa


EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 7 -sta 8

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset

tai -lainsäädäntö

Kansalliset määräykset - EY-jäsenvaltio

Pakkauksen merkintä, kun sisältö on


EU-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti (REACH)

Cleaning Tablets varten Carbonizer and Cooler

Materiaalinumero 40456045

Päivitetty: 15.11.2011

Versio: 1

Kieli:

fi-FI

Tulostettu: 17.06.2013

Sivu: 8 -sta 8

Syötetty: 15.11.2011

Tiedotteen laativa taho

Yhteyshenkilö:

katso kohta 1: Tiedotuksesta vastaava taho

Lyhenteet ja akronyymit katso ECHA: ohjeistukset informaatiovaatimuksiin ja aineen turvallisuuden arvioimiseen,

luku R. 20 (luettelo käsitteistä ja lyhenteistä).

Tämän tiedotteen tiedot on koottu parhaan tietämyksen mukaisesti ja ovat ajan tasalla. Kuitenkin ne vastaavat

sitoumuksetta esitettyen ominaisuuksien osalta.

tulostettu GROHE

... QualiSys SUMDAT:n kanssa

More magazines by this user
Similar magazines