23.12.2014 Views

tourujoki_luonnos

tourujoki_luonnos

tourujoki_luonnos

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TOURUJOEN<br />

KEHITTÄMISSUUNNITELMA<br />

LUONNOS<br />

28.11.2014<br />

Jyväskylän kaupunki<br />

Kaupunkirakennepalvelut


1 JOHDANTO ............................................................................................................................................... 3<br />

2 YLEISTÄ .................................................................................................................................................... 4<br />

2.1 Suunnittelualueen sijainti ............................................................................................................................. 4<br />

2.2 Suunnitteluprosessi ....................................................................................................................................... 5<br />

3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA OSALLISTAMINEN .................................................................................... 7<br />

3.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet ..................................................................................................................... 7<br />

3.2 Asukkaiden kuuleminen ................................................................................................................................ 8<br />

4 TOURUJOEN KEHITYSVAIHEITA ............................................................................................................... 11<br />

5 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE ...................................................................................................... 14<br />

5.1 Kaavoitustilanne .......................................................................................................................................... 14<br />

5.2 Muut suunnitelmat ja selvitykset ................................................................................................................ 16<br />

5.3 Maanomistus ............................................................................................................................................... 18<br />

5.4 Maisema ...................................................................................................................................................... 18<br />

5.5 Kulttuuriympäristön arvokohteet ............................................................................................................... 20<br />

5.6 Luonnonolosuhteet ..................................................................................................................................... 21<br />

5.7 Virkistys, viherpalvelut ja urheilu ................................................................................................................ 25<br />

5.8 Reittiyhteydet .............................................................................................................................................. 26<br />

5.9 Valaistus, kalusteet ja varusteet sekä opastus ............................................................................................ 26<br />

5.10 Viheralueiden hoito ................................................................................................................................... 27<br />

5.11 Melu .......................................................................................................................................................... 27<br />

5.12 Hulevesien hallinta .................................................................................................................................... 29<br />

5.13 Vesivoimalaitos ja Kankaan pato .............................................................................................................. 30<br />

6 KEHITTÄMISSUUNNITELMA .................................................................................................................... 31<br />

6.1 Kankaan vesivoimalaitos, joen kunnostusmahdollisuudet sekä patoturvallisuus ...................................... 31<br />

6.2 Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen ......................................................................................... 42<br />

6.3 Reittiyhteyksien parantaminen ................................................................................................................... 45<br />

6.4 Maisemakuva ja näkymät ........................................................................................................................... 53<br />

6.5 Valaistus ...................................................................................................................................................... 54<br />

6.6 Kalusteet ja varusteet ................................................................................................................................. 59<br />

6.7 Opastus........................................................................................................................................................ 60<br />

6.8 Taide ............................................................................................................................................................ 62<br />

6.9 Luonnonhoidolliset toimenpide-ehdotukset .............................................................................................. 63<br />

6.10 Eroosio-ongelmien torjunta ...................................................................................................................... 67<br />

6.11 Melun torjuntatoimenpiteet ..................................................................................................................... 68<br />

6.12 Hulevesien hallinta .................................................................................................................................... 69<br />

6.13 Esitettyjen toimenpiteiden luontovaikutusten arviointi ........................................................................... 70<br />

Lähteet ..................................................................................................................................................... 71<br />

2


1 JOHDANTO<br />

Tourujoen kehittämissuunnitelman laadinta on lähtenyt käyntiin erityisesti Kankaan hankkeen myötä, minkä<br />

yhteydessä on pohdittu itse joen kunnostusmahdollisuuksia sekä vesivoimalaitoksen kohtaloa. Tourujoki on<br />

myös osa Kehä Vihreää, joka on Jyväskylän kaupungin vuonna 2012 hyväksytyssä viherpolitiikassa määritelty<br />

periaate. Periaatteen kärkihankkeeksi on nostettu kehittämissuunnitelman laatiminen koko Kehä Vihreälle.<br />

Tämä kehittämissuunnitelma on päätetty toteuttaa osissa, ja tämä Tourujoen aluetta koskeva kehittämissuunnitelma<br />

on ensimmäinen alueellinen osa tätä kokonaissuunnitelmaa.<br />

Saman aikaisesti Tourujoen kehittämissuunnitelman kanssa on käynnistetty koko Kehä Vihreää koskeva selvitys,<br />

jonka yhteydessä luodaan periaatteita mm. opastuksen, valaistuksen sekä reittien kehittämisen osalta.<br />

Kyseinen selvitys valmistuu myös alkuvuodesta 2015, ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään tämän kehittämissuunnitelman<br />

viimeistelyssä <strong>luonnos</strong>vaiheen jälkeen. Kehä Vihreän kehittämisestä saa lisätietoa internetistä<br />

osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kehavihrea.<br />

Tourujoen kehittämissuunnitelmassa suurimman huomion on prosessin aikana saanut itse joen kunnostusvaihtoehdot.<br />

Keväällä 2014 toteutettiin kehittämissuunnitelman ensimmäisenä vaiheena erityinen monitavoitearviointi<br />

uomavaihtoehdoista Kankaan kohdalla. Arvioinnista valmistui erillinen raportti maaliskuussa 2014. Siksi<br />

tätä vaihetta ei ole enää tässä kehittämissuunnitelmaraportissa syvällisemmin kuvattu. Monitavoitearvioinnin<br />

loppuraporttiin voi tutustua internetissä osoitteessa:<br />

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/<strong>tourujoki</strong>/loppuraportti_<strong>tourujoki</strong>.pdf.<br />

Kankaan osalta kaupunginvaltuusto teki toukokuussa 2014 päätöksen, jonka mukaan jokea ei toteuteta ns.<br />

pitkänä uomana Kankaan viherkehällä, vaan jokea kehitetään nykyisellä paikallaan. Syksyn 2014 aikana on tätä<br />

vaihtoehtoa suunniteltu ja selvitetty eri tekijöiden suhteen – vaihtoehtoasetelmana on vesivoimalaitoksen<br />

säilyminen tai lakkauttaminen. Nämä eri vaihtoehdot merkitsevät hyvin erilaista lopputilannetta niin virkistyksen,<br />

maiseman kuin jokiluonnonkin kannalta.<br />

Kehittämissuunnitelmassa joen kunnostuksen lisäksi on lukuisia muita tarkasteltavia kysymyksiä: virkistyskäytön<br />

ja reittiverkoston kehittäminen, osa-alueiden hoitotaso, näkymien avaaminen, eroosionsuojaustoimenpiteet,<br />

valaistus, opastus, rakenteet ja taide.<br />

Kehittämissuunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Se tulee ohjaamaan alueen tulevaa maankäytön<br />

suunnittelua sekä muuta suunnittelua ja alueiden ylläpidon ohjelmointia. Esitetyt toimenpiteet ja niiden toteutuminen<br />

määritetään sitovasti vuosittaisissa eri vastuualueiden investointiohjelmissa.<br />

Kehittämissuunnitelman ovat laatineet Jyväskylän kaupungin maankäytön vastuualueella maisema-arkkitehti<br />

Mervi Vallinkoski sekä kaavoitusbiologi Anne Laita.<br />

3


2 YLEISTÄ<br />

2.1 Suunnittelualueen sijainti<br />

Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 1. Suunnitelmassa tarkastellaan Tourujokea koko matkaltaan<br />

Palokkajärveltä Jyväsjärvelle. Lisäksi tutkitaan yhteyksiä lähiympäristöön tarkoituksenmukaiselta alueelta.<br />

Kuva 1. Suunnittelualue ja keskeisimmät yhteydet ympäristöön.<br />

4


2.2 Suunnitteluprosessi<br />

2.2.1 Suunnittelun vaiheet<br />

Tourujoen kehittämissuunnitelman laadintaprosessi on ollut kaksivaiheinen:<br />

- keväällä 2014 laadittiin Kankaan uuden uoman vaihtoehtoihin liittyvä monitavoitearviointi<br />

- syksyllä 2014 laadittiin <strong>luonnos</strong> kehittämissuunnitelmaksi koskien koko suunnittelualuetta.<br />

Monitavoitearvioinnin päävaiheet olivat:<br />

• monitavoitearvioinnin ohjausryhmän 1. kokous 10.1.2014 (aloituskokous)<br />

• ohjausryhmän 2. kokous 21.2.2014 (arviointikehikko, vaihtoehtojen vaikutukset)<br />

• kaupunkirakennelautakunnan iltakoulu 25.2.2014 (esittely)<br />

• asukaskysely 3.-23.3.2014 (internet-pohjainen)<br />

• ohjausryhmän 3. kokous 4.3.2014 (vaihtoehtojen vaikutukset, arviointilomakkeen viimeistely)<br />

• kaupunkirakennelautakunnan ylimääräinen kokous 4.3.2014 (keskustelu vaihtoehtojen vaikutuksista)<br />

• sidosryhmätyöpaja 12.3.2014 (keskustelu vaihtoehtojen vaikutuksista)<br />

• valtuustoseminaari 24.3.2014 (uomavaihtoehtojen ja vaikutusten esittely)<br />

• ohjausryhmän 4. kokous 26.3.2014 (raportti<strong>luonnos</strong> ja johtopäätökset)<br />

• tulosten esittelytilaisuus 27.3.2014 (kaupunkirakennelautakunta ja sidosryhmät)<br />

• Tourujoen kehittämissuunnitelman ohjausryhmä 31.3.2014<br />

• kaupunkirakennelautakunnan käsittely 8.4./22.4.2014<br />

• kaupunginhallituksen käsittely 28.4.2014<br />

• Kaupunginvaltuuston päätös uomavaihtoehdoista 19.5.2014<br />

Monitavoitearvioinnin kulku ja tulokset on kuvattu tarkemmin erillisessä maaliskuussa 2014 valmistuneessa<br />

raportissa, joka löytyy internetistä: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/<strong>tourujoki</strong>/loppuraportti_<strong>tourujoki</strong>.pdf.<br />

Kesän ja syksyn 2014 aikana tarkennettiin maastoinventointeja mm. kasvillisuuden, luontoarvojen, vieraslajien,<br />

hulevesien, reittien ja valaistuksen osalta.<br />

Asukkaille järjestettiin kaksi asukaskävelyä elo-syyskuun vaihteessa (27.9. ja 10.9.2014). Näistä tiedotettiin<br />

Jyväskylän tiedotuslehdessä sekä projektin internet-sivuilla (http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/<strong>tourujoki</strong>).<br />

Asukaskävelyihin osallistui n. 30 henkeä.<br />

Kehittämissuunnitelman ohjausryhmä on käsitellyt suunnittelua syksyllä kahdessa kokouksessa (30.9. sekä<br />

11.11.2014).<br />

Kaupunkirakennelautakunnalle kehittämissuunnitelman <strong>luonnos</strong>ta esitellään kokouksessa 2.12.2014. Asukastilaisuus<br />

järjestetään 8.12.2014.<br />

2.2.2 Projektin organisoituminen<br />

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen. Muut ohjausryhmän jäsenet<br />

ovat: Erja Saarivaara (kaupungingeodeetti), Leena Rossi (yleiskaavapäällikkö), Veli-Jussi Koskinen (kaupungininsinööri),<br />

Anne Sandelin (hankejohtaja), Pekka Sihvonen (liikuntajohtaja), Jari Salomaa (viestintäpäällikkö), Tero<br />

Saarno (toimitusjohtaja, kevät 2014), Sami Kettunen (kunnossapitopäällikkö, syksy 2014) ja Heli-Maija Voutilainen<br />

(Keski-Suomen museon museonjohtaja).<br />

Projektipäällikkönä on toiminut maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski. Projektiryhmään ovat kuuluneet kaavoitusbiologi<br />

Anne Laita, geotekninen asiantuntija Kari Seuranen, ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, yleis-<br />

5


suunnitteluinsinööri Mika Koliseva sekä kaupunginpuutarhuri Vesa Lehtinen. Myös muita asiantuntijoita on<br />

kuultu suunnitelmaa laadittaessa.<br />

Kuva 2. Palokkajärven luusua.<br />

6


3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA OSALLISTAMINEN<br />

3.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet<br />

3.1.1 Kaupungin viherpolitiikka - Tourujoki osana Kehä Vihreää<br />

Tourujoki muodostaa keskeisen osan ns. Kehä Vihreää, joka on kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä<br />

viherpolitiikassa oleva periaatelinjaus. Kehä Vihreä on keskustan tärkeä virkistysaluekokonaisuus. Sen<br />

osalta tavoitteeksi on asetettu, että sitä pitkin pääsisi tulevaisuudessa kulkemaan viheralueille sijoittuvia virkistysreittejä<br />

pitkin. Virkistysreitistöstä halutaan kehittää sujuva ja turvallinen, tasoylityksiä katujen ja teiden ylityksissä<br />

pyritään välttämään. Reitistön kehittämiseen liittyy keskeisesti myös reittien opastus ja valaistus. Tourujoen<br />

kehittämissuunnitelmassa esitetään periaatteita koskien esim. valaistusta tai opastusta, joita on samalla<br />

pohdittu myös Kehä Vihreän kannalta.<br />

Kuva 3. Kehä Vihreä.<br />

3.1.2 Kankaan uomavaihtoehtojen monitavoitearviointi<br />

Tourujoen kehittämissuunnitelman tarve on noussut erityisesti esille Kankaan hankkeen yhteydessä. Kankaalla<br />

erityiskysymyksenä on ollut mahdollinen uuden uoman rakentaminen alueen halki. Kehittämissuunnitelman<br />

laadinnan alkuvaiheessa, keväällä 2014, painopiste projektissa oli Kankaan uuden uoman rakentamiskysymyksessä.<br />

Kevään 2014 aikana toteutettiin erityinen monitavoitearviointi uuden uoman rakentamista koskeneen uomapäätöksen<br />

pohjaksi. Uomavaihtoehdot olivat kaupunginvaltuuston päätettävänä 19.5.2014, ja valtuusto päätti<br />

esittää etenemistä vaihtoehdon VE0+ pohjalta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Kankaan osayleiskaavan<br />

mukainen uoman tilavaraus viherkehällä tulee kuitenkin säilyttää ja ottaa huomion asemakaavoituksessa<br />

mahdollista myöhempää toteuttamista varten. Vesivoimalaitoksen jatkoon liittyvistä ratkaisuista kaupunginhallitus<br />

antaa Jyväskylän Energialle erillisen konserniohjeen Tourujoen kokonaisselvityksen valmistuttua.<br />

Monitavoitearvioinnin loppuraportti on luettavissa internetissä:<br />

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/<strong>tourujoki</strong>/loppuraportti_<strong>tourujoki</strong>.pdf. Monitavoitearvioinnin laati Suomen<br />

Ympäristökeskuksen Vesikeskus. Monitavoitearvioinnissa on kyse erityisen analyysimenetelmän soveltamisesta<br />

päätöksenteon läpinäkyvyyden ja systemaattisuuden varmistamiseksi. Monitavoitearviointiin osallistuivat<br />

7


kaupunkirakennelautakunnan jäsenet, kutsutut sidosryhmät sekä asiantuntijoita kaupunkirakennepalveluista<br />

ja muista viranomaistahoista. Sen osana toteutettiin myös kysely kaupunkilaisille.<br />

3.1.3 Työn tavoitteet<br />

Tourujoen kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda tulevaisuuden visio Tourujoen ja sen lähiympäristön<br />

kehittämisestä pitkällä tähtäimellä.<br />

Tourujoki muodostaa keskeisen osan ns. Kehä Vihreää, joka on kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä<br />

viherpolitiikassa oleva periaatelinjaus. Kehä Vihreä on osoitettu myös kaupungin yleiskaavassa strategisena<br />

viheralueiden kehittämismerkintänä. Kehä Vihreä on keskustan tärkeä virkistysaluekokonaisuus, jota on<br />

tarkoitus kehittää mm. reitistöltään yhtenäisemmäksi.<br />

Kehittämissuunnitelman laadinnan tavoitteena on ollut ratkaista itse joen kunnostusperiaatteet. Keväällä käydyn<br />

monitavoitearvioinnin tavoitteena oli ratkaista erityisesti uoman sijaintivaihtoehto. Kaupunginvaltuusto<br />

päätti 19.5.2014 kokouksessaan, että Tourujokea kehitetään uomavaihtoehdon VE0+ mukaisesti. Syksyn aikana<br />

tehtyjen lisäselvitysten ja –suunnittelun tavoitteena on ollut selvittää, mitä vesivoimalaitoksen mahdollinen<br />

lakkauttaminen tarkoittaa joen kunnostuksen kannalta. Edelleen on selvitetty myös kalatien rakentamisen<br />

mahdollisuuksia sekä säännöstelyehtojen modernisoinnin mahdollisuuksia.<br />

Muita kehittämissuunnitelmalle asetettuja tavoitteita ovat olleet:<br />

• määritellä joen lähialueiden virkistyskäytön periaatteet, lähtökohtana on ollut alueen käyttömahdollisuuksien<br />

parantaminen<br />

• joen ja sen varsialueiden luontoarvojen huomioon ottaminen,<br />

• mahdollisten itse luonnonsuojelualuetta koskevien kehittämistoimenpiteiden määrittely (joiden pitää<br />

olla alueen rauhoituspäätöksen mukaisia),<br />

• alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottaminen,<br />

• virkistysreitistön kehittäminen. Virkistysreitistöstä halutaan kehittää sujuva ja turvallinen, tasoylityksiä<br />

katujen ja teiden ylityksissä pyritään välttämään.<br />

• eroosio-ongelmien kartoittaminen ja ratkaisujen esittäminen,<br />

• Tourujoen varren kasvillisuuden ja metsien hoidon periaatteiden määrittely,<br />

• vieraslajien torjuminen,<br />

• alueen valaistusperiaatteiden sekä kalusteita, varusteita sekä taidetta koskevien yleisperiaatteiden<br />

määrittely sekä<br />

• opastusperiaatteiden pohdinta.<br />

3.2 Asukkaiden kuuleminen<br />

3.2.1 Internet-kysely keväällä 2014<br />

Kankaan uomavaihtoehtojen monitavoitearvioinnin yhteydessä järjestettiin internet-pohjainen asukaskysely<br />

maaliskuussa 2014. Se järjestettiin sekä satunnaisotantana että avoimena kyselynä. Yhteensä vastauksia saatiin<br />

933 henkilöltä. Uomavaihtoehtojen lisäksi kyselyssä kysyttiin avoimena kysymyksenä yleisiä kehittämisehdotuksia<br />

Tourujoelle. Vastauksia tähänkin kysymykseen saatiin satoja. Seuraavaan on koottu poimintoja tehdyistä<br />

ehdotuksista. Osin ehdotukset ovat keskenään myös ristiriitaisia, eli toisaalta esim. toivottiin uusia laitureita<br />

tai yleistä saunaa, ja toisaalta niitä vastustettiin.<br />

Hyvin monissa kommenteissa esitettiin toiveena, että veden äärelle päästäisiin oleskelemaan ja kulkemaan.<br />

Veden tuntumaan toivottiin usein ulkoilureittejä, piknik-paikkaa ja kahvilaa. Yleisesti toivottiin lisää aktiviteettejä,<br />

jotta alueesta kehittyisi osa elävää kaupunkia.<br />

8


Hyvin monissa kommenteissa tuotiin esille, että alue on tärkeä nimenomaan luonnon tarkkailun ja rauhoittumisen<br />

paikkana ja että jotkin alueet on säilytettävä tulevaisuudessakin luonnontilaisina. Toisaalta rantojen<br />

siistimistä ja kasvillisuuden raivausta toivottiin myös monessa kommentissa. Näitä ei välttämättä kuitenkaan<br />

nähty keskenään ristiriitaisina tavoitteina, vaan tärkeää on tunnistaa alueet, jotka säilyvät luonnontilaisina, ja<br />

alueet, joita voidaan kunnostaa enemmän.<br />

Tourujoelle toivottiin mahdollisuutta melomiseen ja uintiin. Uoman siistimistä, laitureita, luontopolun kunnostusta,<br />

nuotiopaikkaa ja koirien ulkoilutusmahdollisuuksia toivottiin. Ylipäätään alue koettiin tärkeäksi virkistymispaikaksi.<br />

3.2.2 Asukaskävelyt elo-syyskuussa 2014<br />

Elo-syyskuun vaihteessa järjestettiin kaksi asukaskävelyä, joihin osallistui yhteensä n. 30 henkeä. Kävelyillä<br />

esiteltiin alustavia kehittämisajatuksia sekä Tourujokeen liittyviä erilaisia haasteita ja arvoja. Kävelyn lopuksi<br />

keskustelua jatkettiin vielä tovi kansalaistoiminnankeskus Matarassa.<br />

Kävelyillä esille nousseita toiveita olivat mm:<br />

- mahdollisimman yhtenäinen kävelyreitti joen varrella<br />

- veden äärelle pääsyn mahdollistaminen<br />

- rantojen siistimistä<br />

- ympäristötaidetta<br />

- kunnon opasteet<br />

- enemmän penkkejä ja roskiksia<br />

- meluntorjunta teiden kohdalla<br />

- valaistuksen lisääminen<br />

- monimuotoisempaa kasvillisuutta<br />

- melontamahdollisuus<br />

- laitureita<br />

3.2.3 Muut asukastilaisuudet<br />

Kehittämissuunnitelman <strong>luonnos</strong>ta esitellään 9.12.2014 pidettävässä asukastilaisuudessa, jossa saatuja palautteita<br />

otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelman viimeistelyssä.<br />

3.2.4. Muu saatu palaute<br />

Suunnitteluprosessin kuluessa on ollut auki OtaKantaa.fi –keskustelupalsta (https://www.otakantaa.fi/fi-<br />

FI/Selaa_hankkeita/Tourujoen_kehittamissuunnitelma/Tourujoen_kehittaminen(27787). Siellä on ollut kaksi<br />

eri keskusteluaihetta, toinen keväällä koskien Kankaan uomavaihtoehtoja sekä toinen koskien yleensä Tourujoen<br />

kehittämistä.<br />

Tourujoen kehittämisen osalta OtaKantaa-sivuilla on keskusteltu mm. seuraavista aiheista:<br />

- on esitetty joen rantojen siistimistä puistomaisiksi, vastakommenttina kuitenkin esitetty, että nykyiset<br />

”ryteiköt” ovat elintärkeitä monille eläinlajeille<br />

- on esitetty vihersuojavyöhykkeen jättämistä uhanalaiselle saukolle joen varteen<br />

- otettu kantaa siihen, että joki olisi arvokkaampi vapaana<br />

- esitetty, että Tourujokea voisi hyödyntää matkailuvalttina<br />

Lisäksi sähköpostilla on saatu muutamia palautteita jo ennen <strong>luonnos</strong>vaihetta. Kommenteissa on esitetty esim.<br />

uutta siltaa Tourujoen yli, esteettömiä reittejä, valaistuksen ja opastuksen parantamista, lisää roska-astioita,<br />

sorsien ruokinnan sallimista, keinoja vieraslajien torjuntaan ja ympäristötaidetta.<br />

9


3.2.5 Kehittämissuunnitelman luonnoksen nähtävilläolo<br />

Luonnosvaiheen aikana suunnitelmat ovat nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa (Rakentajantalo, Hannikaisenkatu<br />

17) sekä internetissä (http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/<strong>tourujoki</strong>). Luonnossuunnitelmasta voi antaa<br />

palautetta kirjallisesti joko postitse osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut/Vallinkoski,<br />

PL 233, 40101 Jyväskylä. Tai sähköpostitse Mervi Vallinkoskelle: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.<br />

Kuvat 4-5. Kuvia luonnonsuojelualueelta.<br />

10


4 TOURUJOEN KEHITYSVAIHEITA<br />

Alkuperäisessä ilmeessään Tourujoki on ollut monikoskinen, moniuomainen ja voimakkaasti mutkitteleva. Alun<br />

perin Tourujoesta lähes 60 % oli koskea. Tourujoen varrella on ollut talollisten vesimyllyjä oletettavasti 1730-<br />

luvulta alkaen. Tuolloin alueen nimenä on ollut karttalähteiden mukaan Myllykoski.<br />

Jyväskylän kaupunki perustettiin vuonna 1837. Tuolloin nykyinen tehdasalue oli käytössä pienialaisena viljelyalueena.<br />

Kaupungin porvareiden ensimmäiset paikalliset teollisuushankkeet kohdistuivat vuoden 1850 aikoihin<br />

juuri Tourujoen koskiin. Vuonna 1872 ruotsalainen vapaaherra Hjalmar Åkerhjelm ryhtyi appensa kauppaneuvos<br />

Sneckenströmin tuella rakentamaan Lohikosken paperitehdasta. Lohikosken paperiruukki oli valmis tammikuussa<br />

1874. Kun tehdas muutettiin osakeyhtiöksi 1891, se otti nimensä läheisen Kankaan talon mukaan.<br />

Alueen ympärillä on ollut laajoja peltoalueita Jyväsjärven rantaan saakka. Laukaaseen vievä päätie on kulkenut<br />

alueen pohjoispuolelta. Vaajakoskelle vievä tie on kulkenut tehdasalueen poikki. Nykyiset pääväylät noudattavat<br />

suurin piirtein vanhaa tieverkkoa.<br />

Tourujoki on aikaisemmin virrannut Kankaan alueen läpi, mutta nykyisin vesi kulkee voimalaitokselle tehtyä<br />

uomaa pitkin Kankaan alueen länsipuolelta. Viime vuosisadalla jokea on tältä osin muokattu rajusti ja se on<br />

padottu kokonaan vuosisadan puolivälissä. Tällöin Tourujoen vedet ohjattiin Kankaan kohdalla pelkästään nykyistä<br />

suoralinjaista kanavaa pitkin. Myös asutuksen laajentuminen, teiden, katujen ja siltojen rakentaminen<br />

ovat vaikuttaneet Tourujoen uomaan ja lähiympäristöön. Alkuperäisessä ilmeessään Tourujoki on ollut monikoskinen,<br />

moniuomainen ja voimakkaasti mutkitteleva.<br />

Kuva 6. Vanha kartta Tourujoesta vuodelta 1849. (Lähde: Heikki Rantatupa,<br />

Historialliset kartat –palvelu)<br />

11


Kuva 7. Kartta Tourujoen vaiheista (VSU maisema-arkkitehdit Oy).<br />

Kuva 8. Tourujoen vartta Taulumäellä, kuvausaika-arvio 1895-1915. (Kuvaaja: G.A.Stoore, lähde: Keski-Suomen<br />

museo).<br />

12


Kuva 9. Myllysaari Makkaramutkan kohdalla, kuva n. vuodelta 1930 (Lähde: Keski-Suomen museo).<br />

Kuva 10. Työläisasuntoja Tourujoen eteläpäästä, kuva mahdollisesti vuodelta 1920 tai 1928. (Kuvaaja: Valokuvaamo<br />

Päijänne, lähde: Keski-Suomen museo).<br />

13


5 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE<br />

5.1 Kaavoitustilanne<br />

Yleiskaavatilanne<br />

Osin alue on mukana Kankaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Kankaan osayleiskaavassa on esitetty<br />

mm. ohjeellinen varaus uuden uoman rakentamisen mahdollistamiseksi Kankaan viherkehälle sekä uusi kevyen<br />

liikenteen silta Tourujoen yli. Osayleiskaavan pohjana on ollut alueelle laadittu kaavarunkosuunnitelma. Kaavarungon<br />

laatija on ollut Kankaan arkkitehtikilpailun voittanut arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.<br />

Kuva 11. Ote Kankaan kaavarungosta, joka on päivitetty vastaamaan asemakaavojen suunnittelutilannetta<br />

marraskuussa 2014.<br />

Muun suunnittelualueen osalta on voimassa 10.11.2014 kaupunginvaltuustossa hyväksytty Jyväskylän yleiskaava.<br />

Siinä alue on osin strategista keskustatoimintojen aluetta, osin kestävän liikkumisen taajamaa ja osin<br />

viheraluetta. Lisäksi yleiskaavaehdotuksessa Tourujoki on osa strategista viheralueiden kehittämismerkintää<br />

Kehä Vihreää.<br />

14


Kuvat 12-13. Otteet Jyväskylän yleiskaavasta, kartoista 1 (Yhdyskuntarakenteen ohjaus) sekä 2 (Luontoarvojen<br />

verkottuminen).<br />

Asemakaavatilanne<br />

Alue on asemakaavoitettu. Tourujoen varsialueet ovat pääosin viher- ja virkistysaluetta (VP, PI, VL, PL). Alasuistolla<br />

joki rajoittuu KL-2 –alueeseen (Schaumanin linna) sekä liikenne- ja rautatiealueisiin (LT, LR). Samoin pohjoispäässä<br />

liikenne- (LT) ja katualueet kulkevat joen yli. Lisäksi Tourulassa sekä aivan pohjoisosassa jokea sen<br />

itäpuolella on suojaviheraluetta (EV). Luonnonsuojelualue on asemakaavassa SL-aluetta, ja sen länsipuolella on<br />

hautausmaa-aluetta (EH). Kankaan kohdalla asemakaava on vielä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta<br />

(T) sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueitta (KT). Kankaankadun kohdalla on pysäköintialuetta<br />

(LPA) sekä toteutumaton liike- ja yleisten rakennusten korttelialue (ALY). Lohikoskentien ja Vapaaherrantien<br />

risteyksen tuntumassa ulottuvat asuinkorttelit (AO, AL-1) jokeen saakka sen itärannalla.<br />

Alueella on kaavoja vuosilta 1951, 1971, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 ja<br />

2004. Vireillä olevia asemakaavoja on Kankaalla, Kankaankadulla, Heikinkadun varressa sekä Kivääritehtaan<br />

alueella.<br />

Kuva 14. Ote Kankaan Piippurannan asemakaavasta.<br />

15


5.2 Muut suunnitelmat ja selvitykset<br />

5.2.1 Kankaan yleissuunnitelma<br />

Kankaan alueen kunnallistekniikkaa koskeva yleissuunnitelmaraportti on valmistunut tammikuussa 2014. Se<br />

pitää sisällään yleispiirteiset suunnitelmat koskien liikenteen järjestämistä, katuja, kevyen liikenteen väyliä,<br />

Tourujoen ylittävää siltaa, vesihuoltoa, kaukolämpöä ja kaukokylmän rakentamista, hulevesien hallintaa, rakennettavuutta<br />

ja valaistusta. Yleissuunnitelmassa on myös otettu huomioon uuden uoman rakentamisen<br />

mahdollistaminen. Yleissuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan Piippurannan asemakaavan suunnittelutilannetta.<br />

Kankaan 1. toteutumisalueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelu on käynnistynyt myös syksyllä<br />

2014.<br />

Kuva 15. Ote Kankaan elokuussa 2014 valmistuneesta päivitetystä yleissuunnitelmasta.<br />

5.2.2 Rajakadun hulevesien johtamisen yleissuunnitelma<br />

Tourujokeen liittyy myös Rajakadun hulevesien johtamisen yleissuunnitelma vuodelta 2012. Suunnittelualue<br />

käsittää alueen luoteesta Rajakadulta itään Tourujoelle sekä lounaassa Sepänkadulle saakka. Suunnitelmassa<br />

on esitetty toimenpiteitä nykyisen sekaviemäröinnin purkamiseksi sekä hulevesitulvien tilanteen helpottamiseksi<br />

ydinkeskustassa. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.x.x.<br />

5.2.3 Baanan aluevaraussuunnitelma<br />

Ns. Baanasta eli nopeasta pyöräilyreitistä keskustasta Seppälänkankaalle on valmistunut aluevaraussuunnitelma<br />

kesäkuussa 2014. Baanaa varten esitetään uutta Tourujoen yli kulkevaa siltaa Haavepuiston kohdalle.<br />

16


Kuva 16. Ote Baanan aluevaraussuunnitelmasta Kankaan ja Tourujoen kohdalta.<br />

5.2.4 Vesienhoitosuunnitelmat<br />

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle. Suunnitelmissa ja<br />

niihin liittyvissä toimenpideohjelmissa on tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toimista,<br />

joilla pinta- ja pohjavesien hyvä tila aiotaan saavuttaa alueelle vuoteen 2015 mennessä. Vesienhoitosuunnitelma<br />

tarkistetaan kuuden vuoden välein. Parhaillaan on käynnissä vuoteen 2021 ulottuvien suunnitelmien<br />

valmistelu, ja suunnitelmat ovat kuultavana 1.10.2014 – 31.3.2015 välisen ajan. Vesienhoitosuunnitelmiin liittyy<br />

myös yksityiskohtaisemmat toimenpideohjelmat.<br />

Jyväskylä ja Tourujoki kuuluu Kymijoen – Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Tourujoki on luokiteltu siinä<br />

voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi, sen hydrologis-morfologinen tila on huono ja ekologinen tila<br />

suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan nähden on luokiteltu tyydyttäväksi.<br />

Nähtävillä olevassa Keski-Suomen toimenpideohjelmassa esitetään, että Tourujoelle tehtäisiin joen elinympäristökunnostus<br />

joen alaosaan sekä suunniteltaisiin kalankulkua helpottavia toimenpiteitä. Lisäksi esitetään<br />

selvitettävän säännöstelykäytännön kehittämistä.<br />

5.2.5 Tehdyt selvitykset<br />

Alueelta on tehty lukuisia luontoselvityksiä. Tourujoen jokivarren luontotyyppi- ja liito-oravan esiintymätiedot<br />

on täydennetty koko Tourujokivarren kattavaksi kesällä 2014. Tässä yhteydessä myös aluetta koskevat luontotiedot<br />

on koostettu yhdeksi raportiksi (Laita 2014a). Kesällä 2014 on selvitetty myös Tourujoen jokivarren vieraslajitilanne<br />

(Laita 2014b). Tourujokivarressa on tehty myös lajiryhmäkohtaisia selvityksiä: lepakot (Erkinaro<br />

2013), putkikasvit ja sammalet (Pykälä 2012), kalat ja pohjaeläimet (Tolonen ja Alaja 2012), linnut (Pylvänäinen<br />

2011) sekä saukot (Sulkava 2011). Nämä lajiryhmäkohtaiset selvitykset eivät kuitenkaan kata koko Tourujokivarren<br />

aluetta, vaan keskittyvät lähinnä luonnonsuojelualueen ja Kankaan alueen läheisyyteen. Jyväskylän<br />

yleiskaavan pohjaksi on laadittu ekoverkkoselvitys, jossa Tourujoki on esitetty ekologisesti merkittävänä viheryhteytenä.<br />

Kankaan uuden uoman osalta on kaavarunkovaiheen uomatarkasteluista laadittu raportti 2012. Vuonna 2011<br />

laadittiin Tourujoen ennallistamisen esiselvitys.<br />

Kankaalle on laadittu maisema- ja viheralueselvitys 2011.<br />

17


Kankaan alueelta on tehty rakennushistoriaselvitys vuonna 2011, joka koskettaa myös nykyisiä vesivoimalaitoksen<br />

rakenteita.<br />

Vesivoimalaitoksen kuntokartoitus on tehty vuonna 2012.<br />

Patoturvallisuuteen liittyvä vahingonvaaraselvitys on valmistunut marraskuussa 2014.<br />

Kaikki suunnitelmassa käytetyt selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu kohdassa Lähteet.<br />

5.3 Maanomistus<br />

Tourujoen varsialueet ovat kaavoitettujen puistojen osalta suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa.<br />

Itse vesialueen omistus on pirstaleinen. Koko vesialueen käsittävästä yhteensä 34 tilasta/yhteisalueesta suurimman<br />

osan omistaa Jyväskylä kaupunki. Muu omistajajoukko on varsin monitahoinen (mm. valtio, Jyväskylän<br />

Energia Oy ja kiinteistöyhtiöitä).<br />

5.4 Maisema<br />

Jyväskylän keskustaajaman maisemarakenteessa voi erottaa kolme vyöhykettä, länsiosan vuorimaat, keskiosan<br />

alavan järviseudun sekä itäosan mäkialueet. Kankaan alue sijaitsee näistä keskiosan alavalla alueella. Sisä-<br />

Suomen reunamuodostuma kulkee alueen pohjoispuolelta Taulumäen kautta, sen läpi on puhkaissut tiensä<br />

Tourujoki, joka yhdistää Palokkajärven ja Jyväsjärven toisiinsa.<br />

Tourujoki sijaitsee jääkauden synnyttämässä murroslaaksossa. Tourujoen kautta virtaavat lähes koko<br />

pohjoisen Jyväskylän kattavan Tuomiojärven-Palokkajärven valuma-alueen vedet edelleen etelään Päijänteen<br />

Ristiselän alueelle. Tourujoki muodostaa viimeisen osan Tuomiojärven-Palokkajärven valuma-alueen pääuomaa<br />

sen alajuoksulla.<br />

Kuva 17. Kankaan alueen ja keskustan sijainti maisemarakenteessa.<br />

18


Kuva 18. Leikkaus A-A, laserleikkauksesta muokattu poikkileikkauskuva tilanteesta vuonna 2011 Kankaan alueella<br />

(leikkauksessa näkyvä lämpövoimala on purettu vuonna 2014).<br />

Tourujoen maisemakuva on pääosin sulkeutunut ja rehevä. Joen pohjoispäässä ja keskivaiheilla reitit kulkevat<br />

joen tuntumassa, mutta silti niilläkin osuuksilla näkymät ovat päässeet paikoin pahasti pusikoitumaan. Varsinaisia<br />

avoimia alueita ei joen varrella ole juurikaan.<br />

Tourujoen yli kulkevat sillat toimivat toisaalta maamerkkeinä, mutta toisaalta ne ovat massiivisia ja hallitsevia<br />

elementtejä jokimaisemassa. Siltojen ilme ja lähiympäristöt kaipaisivat kohentamista.<br />

Kuva 19. Kasvillisuus joen varrella peittää näkymiä joelle monin paikoin.<br />

Kuva 20. Tourulantien ja Nahkurinkujan sillat.<br />

19


Kuva 21. Asukkaiden ylläpitämää, avointa rantamaisemaa Tourujoen pohjoispäässä.<br />

5.5 Kulttuuriympäristön arvokohteet<br />

Kankaankadun tuntumassa Tourujoen rannan tuntumassa on muinaismuistolailla suojeltu kivikautinen asuinpaikka<br />

(Kankaankatu 16, mj 179010002).<br />

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja alueita on koko Tourujoen alueella. Taulumäen kirkko ympäristöineen<br />

sekä vanha hautausmaa ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä<br />

(RKY2009).<br />

Kankaan paperitehdasalue on maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuus, jolla<br />

on merkitystä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä maisemallisesti. Myös kivetyillä kanavauomilla<br />

sekä muilla vesivoimarakenteilla on todettu olevan rakennushistoriallista ja historiallista arvoa. Keski-<br />

Suomen museo katsoo, että vesivoimaan liittyvien rakenteiden tai niiden osien säilyttäminen osana Kankaan<br />

alueen historiallista kokonaisuutta on tärkeää myös mahdollisen vesivoimatuotannon päätyttyä.<br />

Lisäksi alueella on lukuisia paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia esim. Tourukadun varrella.<br />

Kuva 22. Ote 10.11.2014 hyväksytyn yleiskaavan kartasta ”Kulttuuriympäristön<br />

vaaliminen” (sm=muinaismuisto,<br />

rky=valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö,<br />

m=maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö). Kankaan<br />

alueen kohteet eivät näy kartassa, koska tältä osin jää voimaan<br />

Kankaan osayleiskaava. Yleiskaavassa ei esitetty paikallisesti arvokkaita<br />

kulttuuriympäristöjä.<br />

20


5.6 Luonnonolosuhteet<br />

5.6.1 Tourujoki<br />

Tourujoki on Tuomiojärven-Palokkajärven vesistöalueen purkureitti, joka johtaa vedet Jyväsjärven kautta Päijänteeseen.<br />

Vesistöalueen pinta-ala on 334 km².<br />

Kuva 23. Tourujoen valuma-alue (vesistöalue 14.29). (kuva Jyväskylän valuma-alueselvityksestä, Ramboll 2009)<br />

Tourujoki on Jyväskylän ydinkaupungin ainoa jokiluokan vesimuodostuma. Tourujoen pituus on 2,7 km. Tourujoen<br />

vuosikeskivirtaamaksi on arvioitu jaksolla 1970-2010 noin 3,1 m³/s. Ylin havaittu virtaama on ollut 30,5<br />

m³/s ja alin havaittu 0,2 m³/s. Virtaaman 50 %:n pysyvyyttä vastaa virtaama on 1,97 m³/s (puolet ajasta<br />

virtaama on tätä suurempi ja puolet ajasta tätä pienempi). Tourujoen keväinen keskiylivirtaama jaksolla<br />

1967 – 1990 oli 16,2 m³/s. Tourujoen putouskorkeus on noin 16 metriä. Tourujoen veden laatu on pitkälti sama<br />

kuin Palokkajärven, jonka yleisluokitus on tyydyttävä.<br />

Jokiluonnolle turmiollisinta on ollut voimataloudellinen vuorokausisäännöstely sekä 140-vuotinen historia jätevesiviemärinä.<br />

1960 – 1970 –luvuilla Tourujoki ja Jyväsjärvi olivat maamme pahimmin likaantuneita vesialueita.<br />

Tourujoen luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset alueet ovat kutistuneet murto-osaan, erityisesti<br />

vesielöistön monimuotoisuus on kaikissa lajiryhmissä alainen. Lohikosken säännöstelypato estää tällä hetkellä<br />

täydellisesti kalojen läpivaelluksen ja säännöstely vesieliöstön normaalin elämänkierron.<br />

5.6.2 Maaperä<br />

Tourujoki kiemurtelee läpi Keski-Suomen reunamuodostelman. Keski-Suomen reunamuodostelman murtumisen<br />

yhteydessä sekä reunamuodostuman synnyn yhteydessä Tourujoen murroslaakso täyttyi moreenista sekä<br />

sora- ja hiekkapitoisista maa-aineksista. Joen syntytapaan liittyy jyrkät jokitörmäseinämät, joita joki on kuluttanut<br />

voimakkaasti vuosien saatossa. Nykyiset eroosio-ongelmat liittyvät erityisesti joen vesimäärien voimak-<br />

21


kaisiin vaihteluihin. Vaihtelut alistavat rantapenkereet syöpymiselle, koska ne ovat maaperältään hienojakoisia<br />

aineksia sisältävää hiekkaa ja hietaa. Yksi eroosiota lisäävä vaikutus on rinteiden lähteisyys, joka altistaa maaperän<br />

liikkeelle lähtemisen yhdessä voimakkaiden sateiden ja jokieroosion kansa.<br />

Tourujoen länsireunalla, hautausmaan kohdalla tapahtui sortuma v. 2010, jonka vuoksi rinnettä tuettiin mittavin<br />

toimenpitein kesällä 2011. Törmän sortumia on aika ajoin tapahtunut ennenkin. Kankaan suunnittelun<br />

pohjaksi on laadittu maaperäselvityksiä joen itärannoilta ja niiden perusteella on mm. määritelty alue, jolle ei<br />

tulisi rakennuksia sijoittaa, jotta vältyttäisiin rantapenkereen voimakkailta luiskaamisilta ja tukemiselta. Suunnittelun<br />

lähtökohtana on ollut, ettei rakennuksia tälle alueelle sijoiteta. Itäranta säilyttää, maisemanhoidollisia<br />

toimenpiteitä tai kevyen liikenteen reittien ym kevyempien rakenteiden rakentamista lukuun ottamatta, nykyisen<br />

luonteensa.<br />

5.6.3 Luonnon yleiskuvaus<br />

Tourujokivarren ranta-alueiden luonnonympäristö vaihtelee luonnonsuojelualueen luonnontilaisesta jokikanjonista<br />

avoimeen ja hoidettuun rantavyöhykkeeseen. Joen yläjuoksulla, Kankaan alueen pohjoispuolella kevyen<br />

liikenteen väylän rajaama rantavyöhyke on kapea ja paikoin harvapuustoinen (puustona mm. hopeapaju, tervaleppä<br />

ja rauduskoivu). Yläjuoksulla joen itäranta on laajasti yksityispihoina (vaikkakin myös näiden alueiden<br />

osalta kaupungin omistuksessa on noin 10 metrin levyinen rantakaistale). Joen alajuoksulla on varsin hoitamattomia<br />

rantametsiä, joissa kasvaa runsaasti nuorta lehtipuustoa. Osa näistä metsistä on vanhoja pihapiirejä ja<br />

aivan alajuoksun osalla myös entisiä peltoalueita. Hoitamattomilla rantavyöhykkeillä esiintyy myös huomattavia<br />

määriä lahopuustoa.<br />

Luonnonsuojelualueen ulkopuolella Tourujoen varret ovat lajistoltaan kulttuurivaikutteisia ja monin paikoin<br />

suurruohoisia. Erityisesti Tourujoen alajuoksun ranta-alueiden metsiköt (Kankaan alueelta joen alajuoksulle)<br />

ovat suurelta osin kasvupaikkatyypiltään lehtoja.<br />

Tourujoen luonnonsuojelualue edustaa Tourujokivarren luontoarvoiltaan monipuolisinta aluetta. Luonnonsuojelualue<br />

sijaitsee jokilaaksossa, ja rajautuu länsiosassa jyrkkään rinteeseen. Aluetta luonnehtii maapohjan rehevyys,<br />

lähteisyys ja kostea pienilmasto.<br />

5.6.4 Alueen putkilokasvi- ja sammalarvot<br />

Tourujokivarren putkilokasvit ja sammallajit on inventoitu Kankaan ja Kinakujan sillan väliseltä alueelta (Kypärä<br />

2012). Alueelta tehdyt merkittävät putkilokasvi- ja sammalhavainnot Tourujokivarteen ja tehtaan ja Ailakinkadun<br />

väliseen metsikköön.<br />

Valtakunnallisesti vaarantuneet (VU): isonauhasammal<br />

Valtakunnallisesti silmälläpidettävät (NT): rantanukkasammal, kellotalvikki<br />

Alueellisesti uhanalainen (RT): kantohohtosammal, pikkuhiippasammal, puistohiippasammal, kyläkellukka<br />

Maakunnallisesti uhanalainen laji (M): keltanokitkerö<br />

Suomen vastuulaji: katvesammal<br />

Isonauhasammal- ja katvesammalesiintymät sijoittuvat luonnonsuojelualueelle. Rantanukkasammal kasvaa<br />

jokirinteessä paljaalla maalla. Keski-Suomen edellinen havainto lajista on tehty ennen vuotta 1940. Puistohiippa-<br />

ja pikkuhiippasammalet kasvavat lehtipuiden rungoilla. Kummastakin on vain kaksi esiintymää Keski-<br />

Suomessa, ja molemmat lajit kasvavat täällä esiintymisalueidensa äärirajoillaan. Kantohohtosammal kasvaa<br />

Tourujoen tuntumassa irrallisella mäntypölkyllä.<br />

Kellotalvikki esiintyy Kankaan tehdasalueen metsittyneellä kulmalla. Laji on hiekkaisten ja harjumaisten kangasmetsien<br />

laji, jolle tehdasalueen ruohovartinen kasvupaikka lienee satunnainen ja lyhytaikainen kasvupaikka.<br />

Keltanokitkeröllä on Keski-Suomessa parikymmentä kasvupaikkaa. Laji on perinneympäristöjen laji, jonka nykyisiä<br />

kasvupaikkoja ovat avoimet pihat ja pientareet. Myös kyläkellukka on kulttuurinsuosija. Kasvillisuusselvityksessä<br />

havaitut esiintymät ovat pieniä ja huonokuntoisia polunvarsikasvustoja.<br />

22


5.6.5 Vieraslajit<br />

Tourujoen vieraslajitilanne selvitettiin koko jokivarren osalta elokuussa 2014 (Laita 2014b). Tourujokilaakson<br />

vieraslajeista laajimmin levinneet ovat jättipalsami ja viitapihlaja-angervo. Selvityksessä tuotettiin kartta alueen<br />

vieraslajiesiintymistä, mikä helpottaa tulevien vuosien vieraslajitorjunnan suunnittelua.<br />

Kuva 24. Tourujokivarren vieraslajitilanne elokuussa 2014.<br />

23


5.6.6 Linnusto ja arvokkaat lintukohteet<br />

Tourujoen alue on linnustoltaan hyvin tunnettu. Tourujokivarsi on linnustoltaan monipuolinen. Tourujoen linnustossa<br />

esiintyy sekä vesi- ja rantalintuja sekä pensaikkojen ja lehtimetsien lajeja. Tourujoen linnustoarvot on<br />

selvitetty Tiira – havaintotietojärjestelmään perustuen vuonna 2011 (Pylvänäinen 2011). Lisäksi uusimmat<br />

havainnot uhanalaisten lintujen osalta päivitettiin vuonna 2014 (Laita 2014a).<br />

Tourujokivarressa havaittuja uhanalaisia lintulajeja ovat virtavästäräkki (vaarantuneet, VU), koskikara (VU),<br />

kivitasku (VU), sinirinta, (silmälläpidettävä, NT), rantasipi (NT)sirittäjä (NT), käenpiika (NT), mustaleppälintu<br />

(NT), punavarpunen (NT) ja sinirinta (NT). Tourujokilaaksossa on havaintoja myös muista huomionarvoisista<br />

lintulajista (mm. idänuunilintu, pikkusieppo ja pikkutikka). Uhanalaisten lintujen havainnot keskittyvät luonnonsuojelualueen<br />

tuntumaan joen kummankin puolin.<br />

5.6.7 Lepakot ja tärkeät lepakkokohteet<br />

Tourujoki on tunnetusti hyvää lepakkoaluetta. Tourujoen lepakkojen esiintymistä maastossa ja rakennuksissa<br />

on selvitetty Kankaan alueen kohdalla (Erkinaro 2013). Selvitysalue ulottuu Tourujokivarrressa voimalaitoksen<br />

padolta Kinakujan sillalle. Selvityksessä tehtiin runsaasti lepakkohavaintoja Tourujokivarressa. Alueelta havaittiin<br />

pohjanlepakkoja, vesisiippoja ja määrittelemättömän siippalajin yksilöitä. Osoitteesta Kankaankatu 1 löydettiin<br />

pitkäaikainen lepakkopiilo. Lepakkojen erityistarpeet on tärkeää huomioida alueen valaistuksen suunnittelussa,<br />

jotta lepakkojen elinympäristön laatua (mm. kulkureittien käytettävyyttä) ei heikennetä valaistusratkaisuilla.<br />

5.6.8 Kalat, hyönteiset ja nisäkkäät<br />

Jyväskylän yliopiston ympäristötutkimuskeskus on selvittänyt Tourujoen kalaston ja pohjaeläimistön vuonna<br />

2012 (Alaja & Tolonen 2012). Sähkökoekalastuksella tuotettiin yleiskuva Tourujoen kalastosta, erityisesti rantavyöhykkeen<br />

kalaston osalta. Tourujoen sähkökoekalastusten saalis koostui viidestä kalalajista (ahven, kiiski,<br />

hauki, särki ja salakka). Saaliista puuttuivat kaikki virtaavien vesien tyyppilajit, ja kalasto koostuu pääasiassa<br />

ympäröivien järvien lajistosta. Joessa saattaa esiintyä yksittäisiä, istutusperäisiä taimeni ja kirjolohia. Joessa ei<br />

kuitenkaan ole selvityksen perusteella merkittävää lohikalojen poikastuotantoa. Yliopiston tekemien radiolähetintutkimusten<br />

perusteella on myös viitteitä, että kuhat saattavat nousta kesäaikana Jyväsjärvestä Tourujokeen.<br />

Selvityksen mukaan Tourujoen pohjaeläinlajistosta puuttuvat koskien kivikkopohjille tyypilliset pohjaeläinlajit<br />

(mm. koskikorennot), ja lajisto vastaa lähinnä järvien rantavyöhykkeen tai hidasvirtaisten jokiosuuksien<br />

lajistoa. Padon yläpuolisten ja alapuolisten paikkojen pohjaeläinlajiston koostumus ja runsaus poikkesi toisistaan.<br />

Tourujoen hyönteislajistoa ei ole systemaattisesti inventoitu. Tourujokivarressa ei ole tehty havaintoja uhanalaisista<br />

hyönteislajeista.<br />

Tourujokilaakso on liito-oravan vahvaa esiintymisaluetta. Liito-oravaselvityksiä on tehty kaavoituksen yhteydessä<br />

Kankaan alueen ja Tourujoen alajuoksun välisellä alueella (Pylvänäinen 2011), Kivääritehtaan alueella<br />

(Heikkinen 2010), Kankaankadun ja Tourujoen välisellä alueella (Pylvänäinen 2013), Kankaan alueen ja Ailakinkadun<br />

välisellä metsäalueella (Pylvänäinen 2014) sekä Tourujoen yläjuoksulla Kankaan alueesta pohjoiseen<br />

(Laita 2014a). Systemaatttiset liito-oravainventoinnit kattavat koko Tourujokivarren alueen (kaupungin omistuksessa<br />

olevan maa-alueen osalta). Systemaattisten inventointien lisäksi liito-oravasta on pitkin Tourujokivartta<br />

satunnaisia havaintoja (ELY-keskuksen liito-oravarekisteri). Liito-oravan esiintyminen painottuu Tourujoen<br />

alajuoksulle (Kankaan alueen seuduille ja siitä joen alajuoksulle). Kankaan alueen pohjoispuolella ei ole<br />

tehty havaintoja liito-oravista Tourujoen rantavyöhykkeellä. Liito-oravahavainnot painottuvat kuvioille, jossa<br />

on järeämpiä kuusia ja/tai kolopuita. Lisäksi liito-orava pesii alueella sille tarkoitetuissa pesäpöntöissä.<br />

Tourujoella on tehty saukkoselvitys talvella 2011 (Sulkava 2011). Saukkoselvityksessä on todettu, että Tourujoen<br />

alue on melko suurelta osin erinomaista saukkoympäristöä, ja alue on saukon satunnaisesti käyttämä elinpiirin<br />

osa. Tourujoen alue ei ole välttämättä elinpiirin keskeinen alue, mutta sillä saattaa olla merkitystä yksilön<br />

tai sen poikueen talviselviämiselle joinakin vuosina. Runsasliikkeiset tiet, tehtaan verkkoaidat, pato ja muut<br />

24


akennelmat haittaavat saukkojen liikkumista alueella. Jokivarren suojaisuuden ja luonnontilaisten kohtien<br />

säilyttäminen on saukkojen kannalta tärkeää, sillä saukko hyötyy ennen kaikkea kaatuneiden runkojen ja rantakasvillisuuden<br />

tarjoamista piilopaikoista.<br />

5.7 Virkistys, viherpalvelut ja urheilu<br />

Tourujoen varsialueilla tärkein virkistyskäytön muoto on kävely, lenkkeily ja pyöräily joko koiran kanssa tai<br />

ilman. Luontopolku on tärkeä luonnon tarkkailun paikka.<br />

Varsinaisia viherpalveluita (kuten leikkipuistoja tai kenttiä ym) ei nykyisellään juuri ole. Kankaan alueelle niitä<br />

tosin tulevaisuudessa rakentuu. Kankaalla on toiminut jo pari kesää aktiivinen kaupunkiviljelyalue. Sen sijainti<br />

Kankaan maankäytön kehittyessä muuttuu, mutta toiminnolle on tarkoitus jatkossakin löytää alueelta paikka.<br />

Kuva 25. Kankaan puutarha eli kaupunkiviljelyalue.<br />

Tourujoen alaosassa Jyväsjärven rannalla on koirien uittopaikka.<br />

Oleskelulle tarjoutuu joen varrella varsin hyvin vähän mahdollisuuksia. Penkkejä ei joen rannalla ole kuin Haavepuistossa.<br />

Pari olemassa olevaa laituria ovat epävirallisia rakennelmia, joita kaupunki ei ylläpidä. Erityisesti<br />

yläpäässä Tourujokea veneillään ja melotaan.<br />

Kuva 26. Veneilijöitä Tourujoen yläpäässä.<br />

Kuva 27. Koskenharjun kentän rakennuksia ja rakennelmia.<br />

25


Joen tuntumassa, sen pohjoispäässä sijaitsee Koskenharjun kenttä, joka on pesäpalloilijoiden käytössä. Siellä<br />

järjestetään myös pesäpallo-otteluita, ja otteluiden aikainen pysäköinti on koettu hankalaksi. Kentän sosiaalija<br />

huoltotilat ovat puutteelliset, ja ympäristön ilme kaipaisi kohennusta.<br />

5.8 Reittiyhteydet<br />

Tourujoen varrella on hyvä reitistö joen yläjuoksulla sekä keskivaiheilla. Tosin talvikunnossapidettyjä reitit ovat<br />

lähinnä pohjoispäässä. Oheisessa kuvassa x näkyvät Tourujoen alueen rakennetut reitit (ruskean sävyiset) sekä<br />

luontopolku (vihreä katkoviiva). Lisäksi alueella risteilee maastoon tamppautuneita, paljon käytettyjä reittejä<br />

myös muualla.<br />

Kuva 28. Tourujoen alueen nykyinen reitistö.<br />

Pohjoisosan reiteillä on tärkeä merkitys myös työmatka-, koulu- ja asiointireitteinä. Erityisesti pohjoispäässä<br />

joen vartta kulkeva reitti ja siitä yhteys Kankaankatua pitkin keskustan suuntaan on paljon käytetty.<br />

5.9 Valaistus, kalusteet ja varusteet sekä opastus<br />

Joen varren reiteistä valaistuja reittejä on vain reittiosuus Kankaankadulta pohjoiseen Lahjaharjuntielle. Valaistus<br />

alueella on monin paikoin riittämätön. Erityinen valaistu kohde alueella on Kinakujan silta.<br />

26


Joen varren varustus ja kalustus on vähäistä. Yksi penkki sijaitsee Haavepuistossa. Siellä on myös roska-astia.<br />

Muutoin roska-astiat sijaitsevat Tourujokea sivuavilla katualueilla, itse joen varren viheralueilla niitä ei ole ollenkaan.<br />

Joen varren reittien opastus on myös olematonta. Ainoa selkeästi opastettu kohde on Tourujoen luontopolku.<br />

5.10 Viheralueiden hoito<br />

Kaupunkirakennepalvelujen Liikenne ja viheralueet –vastuualueen hoidon piirissä Tourujoen tuntumassa on<br />

alueita lähinnä vanhalta hautausmaalta etelään. Hoito reittien varsilla joen tuntumassa on lähinnä kerran vuodessa<br />

tehtävää niittoa. Haavepuisto vanhan hautausmaan eteläpäässä on ainoa A2-hoitoluokassa (käyttöviheralueet)<br />

hoidettava alue Tourujoen varrella jokea sivuavien katuviheralueiden lisäksi. Lisäksi alueella on metsäsuunnitelmassa<br />

lähimetsiksi luokiteltuja alueita, mutta lähimetsien hoitotöitä ei alueella ole tehty pitkiin aikoihin.<br />

Vaarallisiksi katsottuja puita on poistettu tarpeen mukaan, hieman reilummin näin tehtiin muutama vuosi<br />

sitten joen rantaraitin varrella.<br />

Tourujoen yläpäässä asukkaat hoitavat jossain määrin rannan tuntumassa olevia viheralueita, sillä jotkut kiinteistöt<br />

ovat hakeneet viherhoitoluvan kaupungilta.<br />

5.11 Melu<br />

Melu aiheuttaa häiriötä Tourujoen varressa erityisesti pohjoispäässä sekä eteläpäässä jokea. Meluselvitystä ei<br />

suunnitelman yhteydessä ole tehty, suunnittelualueen tuntumasta löytyy meluselvityksiä mm. pohjoispäästä<br />

Kivelänrannan alueelta ja Kankaan kohdilta.<br />

Suurimmat melunaiheuttajat ovat pohjoispäässä valtatien ramppi Lohikoskentielle sekä Lohikoskentien sillalla<br />

kulkeva liikenne. Näillä kohdin ei ole toteutettuna melua torjuvia rakenteita. Itse valtatien varrella mm. yläpään<br />

suiston kohdalla melusuojaukset toimivat tehokkaasti joen suuntaan.<br />

Kuva 29. Tourujoen yläpään kohdalla on valtatielle toteutettu meluesteitä, jotka torjuvat hyvin valtatien melua.<br />

(Lähde: GoogleMaps).<br />

27


Kuva 30.Valtatieltä 4 pohjoisesta Lohikoskentielle nousevalla rampilla ei ole meluesteitä, ja melu aiheuttaakin<br />

tällä kohdin häiriöitä Tourujoen varrella.(Lähde: GoogleMaps)<br />

Kuva 31. Lohikoskentien sillalta melu pääsee esteettömästi ympäristöönsä. (© Blom, kuvan kopiointi kielletty)<br />

Myös Tourujoen eteläpäässä on meluongelmia Rantaväylän, Vaajakosken moottoritien sekä Tourulantien kohdilla.<br />

28


Kuva 32. Tourulantien sillalla kulkeva liikenne aiheuttaa meluhaittoja Tourujoen laaksoon. (© Blom, kuvan<br />

kopiointi kielletty)<br />

5.12 Hulevesien hallinta<br />

5.12.1 Rajakadun hulevedet<br />

Rajakadun vesiä johtuu nykyisin erillisviemäröidyltä osuudelta Puutarhakadun hulevesilinjaan, joka purkaa<br />

vetensä Tourujokeen. Tourujokeen johdettavan huleveden määrä on noin 1300 l/s (laskettuna kerran viidessä<br />

vuodessa esiintyvän mitoitussateen perusteella). Puutarhakadun linjan valuma-alueen koko on noin 27. ha.<br />

Rajakadun hulevesien yleissuunnitelmassa on esitetty, että alueen<br />

hulevesiä johdettaisiin nykyistä enemmän Tourujokeen. Suunnitelman<br />

tavoitteena on vähentää kaupungin ydinkeskustan suuntaan<br />

johtuvia vesimääriä putkiverkossa ja tulvareiteillä. Tätä varten suunnitelmassa<br />

on esitetty, että hulevesiä johdettaisiin nykyistä ja uutta<br />

rakennettavaa putkea pitkin Tourujokeen 2800 l/s (laskettuna kerran<br />

viidessä vuodessa esiintyvän mitoitussateen perusteella).<br />

Lisäksi suunnitelmassa esitetään tulvareitin rakentamista Tourukadulta<br />

Haavepuiston läpi Tourujokeen. Tulvareitti olisi vähintään 20<br />

cm syvä ja sen pohjan leveys olisi 1 m.<br />

5.12.2 Tourujoen varren kiinteistöt<br />

Liitekartasta x / kuvasta x näkyy, kuinka monella kiinteistöllä Tourujoen<br />

varrella on liittymä Jyväskylän Energian hulevesiverkostoon.<br />

Tourujoen varrella on x omakotitalokiinteistöä, x rivitaloyhtiötä ja x<br />

kerrostaloyhtiötä, joilla ei ole liittymää hulevesiverkostoon.<br />

Kuva 33. Tourujoen hulevesien uurtamaa rinnettä Tourukadun varrella.<br />

29


Näiden liittymättömien kiinteistöjen osalta on erityisesti tehty maastoinventointeja niiltä osin, missä hulevesien<br />

hallitsematon johdatus Tourujoen suuntaan voisi aiheuttaa eroosio-ongelmia eli kohdissa, joissa joen penkat<br />

ovat jyrkempiä. Tällaisia kiinteistöjä on erityisesti Tourukadun varrella. Tourukadun varren kiinteistöjen<br />

osalta on maastossa havaittu johdettavan hulevesiä Tourujoen penkkaan niistäkin kiinteistöistä, joilla on liittymä<br />

hulevesiverkostoon. Kuvassa x näkyy esimerkki syöpyneestä kohdasta Tourujoen penkassa Tourukadun<br />

28 kohdalla.<br />

5.13 Vesivoimalaitos ja Kankaan pato<br />

Kankaan vesivoimalaitos on rakennettu vuonna 1941. Voimalaitoksen teho on 620 kW, ja se tuottaa sähköä 1,5<br />

– 3,5 GWh vuodessa. Tämä vastaa vajaata 2% Jyväskylän Energian tuottamasta sähköstä. Voimalaitoksen tehoa<br />

ohjataan käsikäytöllä. Voimalaitoksen läpi juoksutetaan vettä vuosittain keskimäärin n. 100 vuorokauden<br />

ajan. Sähköntuotannossa voimalaitos on erityisesti kevätaikaan huhti-toukokuussa sekä loppusyksystä, vähiten<br />

käyttöpäiviä on alkuvuodesta. Kesäaikana se on käytössä n. puolet ajasta (vuoden 2011 tietojen mukaan).<br />

Säännöstelypato sijaitsee runsaan kilometrin Palokkajärven luusuasta alavirtaan. Voimalaitoksen ylä- ja alapuolella<br />

Tourujoen vesi on ohjattu betonoituun kanavaan. Voimalaitoksen toiminta perustuu Itä-Suomen vesioikeuden<br />

päätökseen vuodelta 1972. Lupapäätösten mukaan Palokkajärven, Alvajärven ja Korttajärven muodostamasta<br />

säännöstelyaltaasta saadaan johtaa vettä yhteensä 57 000 m³ vuorokaudessa Kankaan voimalaitokseen.<br />

Vettä johdattaessa on noudatettava padotus- ja juoksutussäännön määräyksiä. Palokkajärven vedenkorkeus<br />

ei saa ylittää 1.7. -30.9. välisenä aikana korkeutta 94.30 m eikä muuna aikana korkeutta 94.40 m. Ennen<br />

kevättulvan alkua on vedenpinta alennettava korkeuteen 94.00 m tai sen alapuolelle. Palokkajärven vedenkorkeus<br />

ei saa alittaa korkeutta 93.50 m.<br />

Itä-Suomen lupapäätöksen mukaan juoksutus Tourujokeen ja muutokset juoksutuksissa on suoritettava tarpeellista<br />

varovaisuutta noudattaen, jotta ei aiheuteta vältettävissä olevia vahinkoja Tourujoessa ja sen varsilla.<br />

Lohikosken padolta on juoksutettava voimalaitoksen tai tulva-aukon kautta 17 000 m³ vuorokaudessa, mikäli<br />

se on mahdollista alittamatta säännöstelyn alarajaa Palokkajärvessä.<br />

30


6 KEHITTÄMISSUUNNITELMA<br />

6.1 Kankaan vesivoimalaitos, joen kunnostusmahdollisuudet sekä patoturvallisuus<br />

6.1.1 Yleistä<br />

Kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä on syksyn 2014 aikana selvitetty Tourujoen kehittämis- ja kunnostusmahdollisuuksia<br />

nykyisellä paikalla kahden eri vaihtoehdon mukaisesti:<br />

• vaihtoehto 1 – vesivoimalaitoksen toiminta jatkuu<br />

• vaihtoehto 2 – vesivoimalaitoksen toiminta lakkaa<br />

Vaihtoehtoja arvioitiin ja vertailtiin talouden, patoturvallisuuden sekä vesienhoito- ja ympäristökysymysten<br />

kannalta. Vaihtoehtojen vertailutaulukko eri tekijöiden suhteen on koottu kappaleeseen 6.1.4.<br />

6.1.2 Vaihtoehto 1 – vesivoimalaitoksen toiminta jatkuu<br />

Vaihtoehdossa 1 vesivoimalaitos säilyy ja sitä modernisoidaan Jyväskylän Energia Oy:n esittämällä tavalla. Modernisoinnissa<br />

voimalaitos automatisoidaan ja juoksutuskoneistoa uusitaan. Tämä nostaisi Jyväskylän Energia<br />

Oy:n arvioiden mukaan voimalan tehoa 10-25 %, lisäksi voimalaitosta voitaisiin ajaa yhtäjaksoisemmin.<br />

Jyväskylän Energia Oy on teettänyt marraskuussa 2014 valmistuneen vahingonvaaraselvityksen koskien patoturvallisuutta.<br />

Pato noussee tulevaisuudessa luokkaan I (nykyisen luokan II sijaan), mikä vaatii toimenpiteitä<br />

padon turvallisuuden parantamiseksi. Nykyiselläänkään patorakennelmat eivät täytä edes luokan II vaatimuksia.<br />

Patoturvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tarkoittavat padon korottamista sekä Valkoisen<br />

talon kohdalla olevan padon osalta että alempana olevan betonisen tulvakanavan reunojen osalta, korotuksen<br />

tarve on n. 1 metri.<br />

Kuva 36.Vahingonvaaraselvityksessä esitetty ratkaisu patoturvallisuustoimenpiteiksi vaihtoehdossa, jossa vesivoimalaitos<br />

säilyy (Ramboll Oy).<br />

Patoturvallisuuden vaatimat korotukset kanavien laitoihin tarkoittavat sitä, että vesi piiloutuisi entistä enemmän<br />

teknisten reunarakennelmien taakse. Vesi näkyisi lähinnä Kankaankadun kohdalla olevalta sillalta sekä<br />

alajuoksulta Kankaan rannasta. Tällöinkin näkymiä hallitsisi betoniset, nykyistä massiivisemmat rakennelmat.<br />

Tulevalta jokiraitilta tällä kohdin ei vettä betonireunojen takia näkyisi.<br />

31


Kulttuuriympäristön kannalta Keski-Suomen museo katsoo, että patoturvallisuustoimenpiteiden toteutuessa<br />

vesivoimarakenteiden perusominaisuudet säilyvät ja niiden vaikutus olemassa olevaan kulttuuriympäristöön<br />

on hallittu, osa vesivoimarakenteiden teknisen kehityksen historiallista jatkumoa.<br />

Kuva 34. Näkymä Kankaankadulta yläkanavan yli valkoiselle talolle(kuvasta puuttuu syksyllä 2014 toteutettu<br />

muuntamorakennus).<br />

Kuva 35. Havainnekuva padon korotuksesta vaihtoehdossa 1.<br />

Joen ekologisen tilan parantamisen osalta vaihtoehto 1 antaa hyvin vähän mahdollisuuksia. Kalojen nousun<br />

mahdollistava tekninen kalatie olisi todennäköisesti mahdollista rakentaa nykyisen kanavan itäpuolelle. Se olisi<br />

kuitenkin teknisesti hyvin haasteellinen ja kallis rakenne.<br />

Vesivoimalaitoksen säilyminen alueella edellyttää säännöstelyn modernisointia, jotta voimalan käyttöaste saataisiin<br />

mahdollisimman tasaiseksi. Yhtenä esityksenä on, että yläpuolisten vesistöjen osalta nostettaisiin luvan<br />

mukaista vedenpinnan ylärajaa hieman ylemmäksi, jolloin vettä voitaisiin juoksuttaa voimalaan tasaisemmin.<br />

Tällä olisi myönteinen vaikutus myös Tourujoen alaosien osalta, kun virtausmäärä sielläkin saataisiin jakaantumaan<br />

tasaisemmin eri vuodenaikoina ja siten voitaisiin vähentää joen varren eroosio-ongelmia (ks. enemmän<br />

kpl 6.10). Palokkajärven, Alvajärven ja Tuomiojärven pinnan nostolla voisi olla myös vähäinen vedenlaatua<br />

kohentava vaikutus. Em. järvialueet on luokiteltu tulvariskialueiksi, josta johtuen ko. järvialueilla joudutaan<br />

tekemään selvitys, miten tulvariskejä voidaan vähentää.<br />

32


Vaihtoehto 1, alustava kustannusarvio<br />

JE:n kustannukset/<br />

euroa<br />

Kaupungin kustannukset /<br />

euroa<br />

Voimalaitoksen modernisointi 1 500 000<br />

Patoturvallisuustoimenpiteet 700 000<br />

Patojen ja muun ympäristön maisemointi (istutukset, aidat,<br />

200 000 – 300 000<br />

ympäristörakentaminen), voimalaitosrakennuksen peltikuoren<br />

poisto<br />

Mahdollinen koskimaiseman pienimuotoinen kunnostus, tulvakanavan<br />

100 000 – 200 000<br />

alapäässä<br />

Tourujoen alajuoksun pohjapadot 50 000<br />

Yhteensä 2 250 000 300 000 - 500 000<br />

YHTEENSÄ 2 550 000 – 2 750 000<br />

Kustannuksiin on laskettu mukaan tilaajatehtävät. Kustannukset on jaoteltu Jyväskylän Energia Oy:n ja kaupungin<br />

vastuulla oleviin kustannuksiin. Maisemointia ja koskimaiseman kunnostusta koskevat kustannusarviot<br />

ovat hyvin alustavia, koska niitä ei ole vielä suunniteltu. Voimalaitoksen modernisoinnin hinta perustuu urakkatarjouksiin,<br />

ja patoturvallisuustoimenpiteiden kustannusarvio marraskuussa 2014 valmistuneeseen vahingonvaaraselvitykseen.<br />

Säännöstelyn kehittämisen vaatimia kustannuksia ei ole vielä arvioitu.<br />

Voimalaitoksen modernisointiin on ELY-keskus myöntänyt energiatukea 20 % eli 200 000 euroa.<br />

Vuosittainen sähköntuotannon määrä vastaisi modernisoinnin jälkeen 144 000 e/vuosi.<br />

Mahdollisesti voi tulla tarpeeseen myös kunnostaa yläkanavan liuskekiveykset, joiden osalta museon vaatimus<br />

on, että kiveys kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa. Tämän kustannuksia ei ole otettu huomioon yllä olevassa<br />

taulukossa esitetyissä kustannuksissa, koska kustannukset on otettava huomioon molemmissa tarkastelluissa<br />

vaihtoehdoissa.<br />

Yllä esitettyihin kustannuksiin ei ole laskettu mukaan teknisen kalatien kustannuksia, jotka on arvioitu alustavasti<br />

3,0 – 3,5 miljoonaksi. Teknisen kalatien toteuttaminen vaatisi todennäköisesti muutoksia myös juuri rakenteilla<br />

olevaan kaukolämpöputkeen, mikä lisää hieman kustannuksia aiemmin arvioidusta (arvio maaliskuussa<br />

2014 2,8 miljoonaa euroa). Kalatien teknistä toteutettavuutta, sijoittumista ym. ei ole arvioitu tarkemmin,<br />

joten kustannusarvioon sisältyy paljon epävarmuustekijöitä.<br />

33


6.1.3. Vaihtoehto 2 – vesivoimalaitoksen toiminta lakkaa<br />

Vaihtoehdossa 2 voimalaitostoiminta lakkaa. Itse voimalaitosrakennusta ei pureta, mutta sen käyttötarkoitus<br />

muuttuu. Yksi uusi käyttötapa voisi olla yleisen saunan sijoittaminen voimalaitokseen, sen yhteyteen olisi järjestettävissä<br />

myös turvallinen pulahdusmahdollisuus. Voimalaitosrakennuksen vanha ”muoto” on tarkoitus<br />

paljastaa peltikuoren alta molemmissa vaihtoehdoissa.<br />

Kuva 37. Vesivoimalaitoksen peltikuori on tarkoitus poistaa,<br />

jotta vanha voimalaitosrakennus saadaan näkyviin. (Kuvaaja:<br />

Valokuvaamo Päijänne, lähde: Keski-Suomen museo)<br />

Vaihtoehdossa 2 Kankaan kohdalla olevien, nykyisten betonisten<br />

yläkanavan sekä alemman tulvakanavan sijalle<br />

olisi mahdollista kunnostaa uusi uoma. Kyseinen ratkaisu<br />

on esitetty kuvissa 38 ja 41 näkyvissä alustavissa tarkasteluissa.<br />

Kunnostustoimenpiteitä tehtäisiin myös muualla<br />

Tourujoessa.<br />

Vaihtoehdossa 2 ei tarvita erityisiä patoturvallisuustoimenpiteitä,<br />

sillä vedenpintaa lasketaan yläkanavan yläpuolella<br />

niin paljon, että se ei suurtulvankaan aikana nouse viereisen<br />

maanpinnan yläpuolelle. Uoman kunnostaminen pienentää<br />

tulvariskiä. Se mahdollistaa myös nykyisen reunojen<br />

madaltamisen ja muotoilemisen paremmin ympäristöön<br />

sopeutuviksi. Patoturvallisuuden ja myös muun turvallisuuden<br />

kannalta olisi hyvä, jos uomaa voitaisiin leventää nykyisestä,<br />

tällöin uomaan saadaan lisää tilavuutta ja virtaaman<br />

nopeus ei isoillakaan vesimäärillä kasvaisi kovin suureksi.<br />

Maisemallisesti ja virkistyksellisesti vaihtoehdon mahdollistama uusi koskimaisema tarjoaa mahdollisuuden<br />

luoda todella vetovoimainen ympäristö Kankaan oleskelurantaan. Tourujoen tuleva jokiraitti kulkisi kosken<br />

vierellä, ja sillä kulkijat voisivat ihailla koskea raitin koko matkalta.<br />

Kulttuuriympäristön kannalta luonnonmukaisen uoman rakentaminen johtaisi osittain rakenteiden purkamiseen,<br />

mutta muistumia vanhoista padoista sekä kanavarakenteista jää alustavan suunnitelman mukaan jäljelle<br />

melko paljon. Myös itse voimalaitosrakennus säilyy.<br />

Joen ekologian kannalta vaihtoehdon vaikutukset ovat positiiviset ja tällä keinoin olisi saavutettavissa hyvä<br />

ekologinen tila.<br />

34


Kuva 38. Periaatteellinen suunnitelma vaihtoehdon 2 mukaisen uuden kosken sijainnista Kankaan kohdalla<br />

(VSU maisema-arkkitehdit Oy).<br />

35


Suunnitelmassa on lähtökohtana, että nykyistä vedenpintaa lasketaan jo ennen Kankaan yläkanavaa. Tämä<br />

tehdään siten, että Tourujoen yläpäähän, Palokkajärven luusuaan rakennetaan pohjapato. Tästä seuraisi vedenkorkeuden<br />

lasku itse jokiosuudella sekä vaihteleva koski-suvanto –vuorottelu (vrt. vanha kartta kuvassa<br />

39), jota kunnostustoimin voitaisiin vahvistaa. Samalla voitaisiin jokirantoja muuttaa maisemallisesti ja virkistyksellisesti<br />

nykyistä vaihtelevammiksi. Alueella voisi edelleen myös meloa. Aikoinaan Tourujoen vedenpinta<br />

on Kankaan nykyisen pohjoisen maapadon kohdalla ollut jopa viisi metriä nykyistä alempana (ennen nykyisen<br />

padon ja sulun rakentamista).<br />

Kuva 39. Ote katselmuskartasta vuodelta 1905 Tourujoen yläpäästä. Kuvassa näkyy vanhoja koskiosuuksia<br />

joessa.<br />

Mikäli voimalatoiminta lopetetaan, silloin yläpuolisten järvien säännöstely loppuu, mutta pohjapadolla vedenkorkeudet<br />

pidettäisiin halutulla tasolla eli ylimmät tulvakorkeudet eivät nouse, eivätkä alimmat vedenkorkeudet<br />

laske tähän saakka vallinneista. Palokkajärven vedenkorkeuksien osalta siirryttäisiin niissä voimala-rytmistä<br />

luonnon-rytmiin, ts. epänormaalin tasaisista vedenkorkeuksista suurempaan vaihteluun. Haitalliset kevätkauden<br />

jäänpainumat ja savikkorantojen liettymät jäisivät samalla pois. Tarkemmassa suunnittelussa tutkitaan se<br />

vaihteluväli, mikä on eri käyttömuotojen kannalta paras ja erilaisissa vesitilanteissa toimiva.<br />

Kankaan yläkanavan sulun kohdalla uoma kulkisi nykyisen sulun kautta ja myös nykyinen maapato voidaan<br />

säilyttää nykyisellään tai mahdollisesti myös hieman alentaa sen korkeutta. Yläkanavan kohdalla on mahdollista<br />

toteuttaa vasemmalla, Kankaan puoleisella rannalla joen uudelleen muotoilua, tehden siitä suurimmalta<br />

osin tai osin loivarantaisempi, jolloin sen tuntumaan saataisiin myös oleskeluun ja virkistykseen sopivaa puistoaluetta<br />

(Valkoisen talon tuntumassa). Yläkanavan länsipuolella on lähdetty siitä, että kulttuurihistoriallisesti<br />

merkittäväksi arvioitu kanavarakenne voisi säilyä muistumana vanhasta. Betonisen kanavan pohjalle kunnostettaisiin<br />

luonnonpuroa muistuttava profiili kivineen ja kasvillisuuksineen.<br />

Nykyisestä betonipadosta voidaan myös säilyttää historiallisina muistumana osia rakenteesta. Patoa kuitenkin<br />

avarretaan ja vesi johdatetaan myös mahdollisesti padon yläpuolelta ja itäpuolelta uuteen koskiosuuteen.<br />

Koskiosuus muodostuu padosta alajuoksulle n. 200 metrin matkalle. Koski rakennetaan 20-50 metriä leveänä,<br />

luonnonmukaista koskea jäljitellen. Alapäässä koski jatkuu vesivoimalaitosrakennuksen ja luonnonsuojelualueen<br />

rajan kohdille, ja tällä kohdin joen nykyistä pohjaa nostettaisiin, ja osin koski voi leventyä tällä kohdin<br />

myös oikealle, joen länsirannalle.<br />

Nousukorkeus kyseisellä välillä on n. 14 metriä. Nykyisellään alakanava on kaltevuudeltaan keskimäärin 20 % /<br />

1:5. Suunnitelman tavoitteena on tältä osin ollut saada kaltevuus nykyistä loivemmaksi, että kalojen nousu on<br />

mahdollista. Yläpäässä vedenpinnan laskeminen ja alapäässä joen pohjan nosto on esitetty tästä syystä. Kos-<br />

36


kiosuuden pituuskaltevuudeksi voitaisiin saada keskimäärin 7 % / 1:14, mutta pituuskaltevuus kuitenkin vaihtelisi<br />

eri kohdissa. Jokeen voidaan muotoilla allastuksia, joita voi olla tarpeen tukea myös betonilla. Paikoitellen<br />

koskeen voidaan muodostaa putousmaisiakin, visuaalisesti hyvin näyttäviä kohtia kuitenkin ottaen huomioon<br />

aina kalojen nousumahdollisuudet jostain kohtaa uomaa.<br />

Koskiosuudesta saadaan myös kalojen, erityisesti uhanalaiseksi luokitellun järvitaimenen, kuljettavissa oleva<br />

reitti. Tourujoki on ollut aiemmin Pohjois-Päijänteen taimenen tärkeä lisääntymisalue, joen kunnostaminen<br />

erityisesti Kankaalta ylöspäin mahdollistaisi myös luontaisten lisääntymisalueiden ennallistamisen. Yläjuoksulla<br />

uoma rakennettaisiin siten, että sinne syntyy kutusoraikkoja sekä suojapaikkoja erikokoisesta kiviaineksesta.<br />

Koskiosuuden alapää päätyy nykyisen maapadon kohdalle. Tälle kohdalle voidaan haluttaessa muodostaa hieman<br />

jyrkempi vesiputous, jos niin halutaan maisemallisista syistä. Kankaan oleskelupuisto istuskeluportaineen<br />

sijaitsee putouksen tuntumassa, joten kohiseva vesiputous voisi muodostaa houkuttelevan vetovoimatekijän<br />

oleskelurantaan. Tarvittaessa tälle kohdin voidaan rakentaa putouksen ohittava lyhyt tekninen kalatiekin, mutta<br />

kalojen kulku saataneen turvattua tälläkin kohdin luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin.<br />

Kuva 40. Tourujokea 1900-luvun alkupuolelta (Lähde: Keski-Suomen museo)<br />

37


Kuva 41. Näkymä nykytilanteessa Kankaan vesivoimalaitokselta yläjuoksulle.<br />

Kuva 42. Havainnekuva joen kunnostusvaihtoehdosta (VE 2) katsottuna vesivoimalaitoksen kohdalta yläjuoksulle<br />

(VSU maisema-arkkitehdit Oy).<br />

38


Vaihtoehto 2, kustannusarvio<br />

Kustannukset/ euroa<br />

Huomioita<br />

Arvio sähköntuotantoliiketoiminnan<br />

nykyarvosta<br />

300 000 Jyväskylän Energia Oy:n arvio nykyisestä<br />

tasearvosta 28.11.2014<br />

Joen kunnostustoimenpiteet 800 000 - 1 000 000<br />

Vesivoiman rakenteiden ja kanavien<br />

tarvittavat purut<br />

Vesivoimalaitosrakennuksen kunnostus<br />

300 000 – 700 000<br />

200 000 – 300 000 ulkopuolisen kuoren poisto ym<br />

minimitoimenpiteet, jotta saadaan<br />

säilymään (kustannusarvio ei pidä<br />

sisällään tilannetta, jossa rakennus<br />

otetaan esim. saunakäyttöön)<br />

YHTEENSÄ 1 600 000 – 2 300 000<br />

Rakentamiskustannuksiin on laskettu mukaan tilaajatehtävät. Kustannukset ovat tässä vaihtoehdossa kaikki<br />

kaupungille koituvia kustannuksia. Kustannukset ovat alustavia, ja niihin liittyy epävarmuustekijöitä, kunnostustoimenpiteiden<br />

suunnittelu on hyvin alustavaa, ja esim. purettavien betonirakenteiden määrää ei voi tarkasti<br />

tietää tässä vaiheessa. Kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa.<br />

Joen kunnostukseen voitaneen saada tukea ELY-keskuksen vesistökunnostusrahoista 200 000 – 300 000 euroa.<br />

Tuen saamisen ehtona on, että toimenpiteillä saadaan joen vesienhoidollinen tila paranemaan. Keski-Suomen<br />

ELY-keskus on todennut, että mikäli alue saadaan suunniteltavilla toimenpiteillä hyvään ekologiseen tilaan,<br />

hankkeelle pyritään saamaan merkittävä valtion tuki toteutusajankohdan raamien puitteissa.<br />

Mahdollisesti voi tulla tarpeeseen myös kunnostaa yläkanavan liuskekiveykset, joiden osalta museon vaatimus<br />

on, että kiveys kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa. Tämän kustannuksia ei ole otettu huomioon kustannuksissa,<br />

koska toimenpide koskettaa molempia vaihtoehtoja.<br />

39


6.1.4 Vaihtoehtojen vertailutaulukko<br />

Arviointitekijä<br />

Kustannusarvio / VE 1<br />

Kustannusarvio / VE 2<br />

- josta joen kunnostus<br />

1,3 -2,0 milj e ja<br />

- vesivoimalaitoksen<br />

tasearvo 300 000 milj<br />

e<br />

Saatavilla olevat tuet<br />

VE 1 – energia-avustus voimalaitoksen<br />

modernisointiin<br />

VE 2 – vesistökunnostusavustus<br />

(ELY-keskukselta)<br />

Patoturvallisuus<br />

Maisema<br />

Virkistyskäyttö ja toiminnat<br />

Kulttuuriympäristö<br />

Joen ekologinen tila<br />

Vaihtoehto 1 - voimalaitos säilyy<br />

2 550 000 – 2 750 000 e<br />

200 000 e<br />

Toimenpiteitä tarvitaan (patoluokka<br />

I), nykyisten reunavallien ja betonireunojen<br />

korotus 1 metrillä<br />

Nykyisen kaltaiset rakennelmat säilyvät,<br />

patoturvallisuustoimenpiteet<br />

vaikuttavat voimakkaasti näkymiin,<br />

kanavien ja putkien lähiympäristö<br />

säilyy nykyisen kaltaisena<br />

Voimalaitostoiminta jatkuu nykyisellään<br />

ja joen virkistyskäyttömahdollisuudet<br />

säilyvät nykyisellään<br />

Patoturvallisuustoimenpiteet muuttavat<br />

rakenteita, niiden vaikutus<br />

hallittu ja osa vesivoimarakenteiden<br />

teknisen kehityksen historiallista<br />

jatkumoa<br />

Mikäli kalatie rakennetaan, ekologinen<br />

tila saattaa parantua kalojen<br />

nousun kannalta. Kalojen lisääntymis-<br />

ja levähdysalueita ei jokeen<br />

kuitenkaan saada. Lisäkustannukset<br />

alustavien arvioiden mukaan 3,0 –<br />

3,5 miljoonaa euroa.<br />

Vaihtoehto 2 - voimalaitos lakkautetaan<br />

1 600 000 – 2 300 000 e<br />

200 000 e<br />

Erityisiä patoturvallisuustoimenpiteitä<br />

ei tarvita, patoturvallisuus hoituu uoman<br />

kunnostuksen yhteydessä<br />

Saadaan uusi koskimaisema, joka näkyy<br />

mm. Kankaan tulevalle oleskelurannalle<br />

sekä viereiselle Tourujoen jokiraitille.<br />

Kankaan alueen lisäksi jokimaisema<br />

monipuolistuu ja elävöityy myös muilla<br />

jokiosuuksilla.<br />

Jokiraitti sijoittuisi koskimaiseman viereen,<br />

voimalaitosrakennuksen uusi<br />

käyttö (esim. sauna pulahdusmahdollisuuksineen),<br />

yläjuoksulla rantojen kehittämisessä<br />

uusia mahdollisuuksia<br />

Muistumia patorakenteista ja kanavista<br />

voidaan säilyttää melko paljon, voimalaitosrakennus<br />

säilyy.<br />

Joen hyvä ekologinen tila saavutetaan,<br />

kalojen ja muiden vesieliöiden kulkeminen<br />

mahdollistuu, jokiuoma muodostaa<br />

uuden, ennallistetun jokiympäristön<br />

kasvillisuuksineen. Kalaston tilaa on<br />

mahdollista parantaa.<br />

40


Eroosio-ongelmat<br />

Säännöstely<br />

Alapuolisen joen eroosio-ongelmiin<br />

tuo helpotusta voimalaitoksen modernisointi,<br />

jonka ansiosta virtaaman<br />

vaihtelut pienenevät.<br />

Säännöstely jatkuu, sen ehtoja voidaan<br />

modernisoida.<br />

Alapuolisen joen eroosio-ongelmat helpottuvat<br />

luonnollisen virtaaman mahdollistuessa.<br />

Säännöstely loppuu, pohjapadolla määritellään<br />

veden taso yläpuolisissa vesistöissä.<br />

Se voidaan toteuttaa niin, että<br />

ylimmät tulvakorkeudet eivät nykyisestä<br />

muutu, ja alimmat vedenkorkeudet<br />

eivät laske.<br />

41


6.2 Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen<br />

6.2.1 Oleskelu ja uudet puistot<br />

Koko suunnitelman tavoitteena on parantaa Tourujoen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Keskeisimpiä toimenpiteitä<br />

tähän liittyen on reitistön kehittäminen, niin nykyisten reittien parantaminen kuin uusien reittien toteuttaminen<br />

(näistä on enemmän seuraavassa kappaleessa 6.3). Reittien varsien kehittämisessä on tärkeää myös<br />

niiden varustetason parantaminen eli mm. penkkien ja roska-astioiden lisääminen, hyvä opastus sekä valaistus.<br />

Penkkejä on ehdotettu Kankaalle, uuteen Kansalaispuistoon sekä Tourujoen kehitettävän jokiraitin varrelle<br />

useampaan kohtaan, ja ne näkyvät kuvassa 70 (kappaleen 6.6 yhteydessä). Myös uudet laiturit tms. rakenteet<br />

sijoittuvat reittien varsille, ja tarjoavat toivottua veden äärelle pääsyä.<br />

Joen kunnostusmahdollisuudet vaikuttavat jossain määrin virkistyskäytön kehittämisen mahdollisuuksiin erityisesti<br />

joen yläpäässä. Mikäli päädytään vaihtoehtoon, jossa voimalaitos ei säily, voidaan Kankaalta pohjoiseen<br />

saada uuden, kunnostettavan jokiuoman varrelle enemmän uusia rantaanpääsymahdollisuuksia ja pienempiä<br />

rantapolkuja joen äärelle.<br />

Koko Kehä Vihreän varrelle on esitetty erityisiä teemapuistoja, joita olisivat esim. aistipuisto, syötävä puisto<br />

sekä kasvitieteelliset kohteet. Näiden yhteyteen on järkevää myös sijoittaa pientä oleskelua, vähintään penkkejä.<br />

Myös riippumatot ym. varusteet sopisivat näille alueille.<br />

Kuvat 43 ja 44. Ideakuvia uuden tyyppisistä oleskelurakenteista Tourujoen varrelle.<br />

Erityinen näköalapaikka toteutetaan vanhan hautausmaan pohjoispään tuntumaan, Kankaankadun varrelle.<br />

Kohdasta avautuu hienot näkymät yli Tourujoen laakson kohden Kangasta. Näköalapaikalle toteutetaan hieman<br />

korotettu pieni lava, joka voi olla esim. teräsritilikkö-rakenteinen, jolloin se olisi ylläpidollisesti helppo<br />

hoitaa. Ympäristöä raivataan ja kunnostetaan pienimuotoisesti, ja paikkaa korostetaan hillityllä valaistuksella.<br />

Sen yhteyteen sijoitetaan myös yksi Tourujoen alueopastaulu (ks. opastus, kappale 6.7).<br />

42


Kuvat 45 ja 46. Kankaankadun varrelle sijoitettavan, uuden näköalapaikan sijainti ilmakuvassa sekä kuva nykytilasta.<br />

Syötävää puistoa kehitetään mm. Koskenharjun kentän ympäristössä, missä on jo tällä hetkellä joitakuita vanhoja,<br />

säilyneitä omenapuita. Aistipuisto-ajatusta kehitetään erityisesti Kinakujan, Kansalaispuiston sekä Haavepuiston<br />

ympäristössä – alueelle kehitetään pieni opastettu aisti-teemareitti. Aistipuistossa on tärkeää äänimaailma<br />

ja myös hiljaisuus, siten luonnonsuojelualue, luontopolku ja uusi reitti itärannalla voidaan ottaa mukaan<br />

teemaan luonnon rauhaa tarjoavana paikkana.<br />

Kansalaistoiminnankeskus Mataran kohdalle toteutetaan uusi oleskelupuisto, jossa aistipuiston lisäksi yhtensä<br />

teemana voi olla syötävä puisto. Kansalaispuistossa käytetään tuoksuvia, värikkäitä ja syötäviä lajeja. Alueelle<br />

tulevan taiteen ja muiden rakenteiden tulee olla kosketeltavia, ja tarjota elämyksiä myös näkövammaisille.<br />

Alueelle sijoitetaan myös kiinteitä penkkejä ja pöytiä sekä muita rakenteita, jotka palvelevat esim. piknikkäyttöä,<br />

pienimuotoisia tapahtumia ja kokoontumisia. Alueelle voidaan ajatella haluttaessa myös kaupunkiviljelyä.<br />

Kansalaispuiston osalta käynnistetään kehittämissuunnitelman valmistuttua erillinen suunnitteluprosessi,<br />

jossa on tarkoitus erityisesti ideoida tulevaa puistoa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kansalaispuiston suunnittelussa<br />

tulee ottaa huomioon liito-oravan kulkuyhteyksien turvaaminen (ks. enemmän kappaleessa 6.9.5).<br />

Kuva 47. Uuden, ehdotetun Kansalaispuiston alue.<br />

Uutta oleskelupuistoa rakentuu erityisesti Kankaan vanhan paperitehtaan kohdalle sekä Valkoisen talon ympäristöön.<br />

Vanhan paperitehtaan eli Piippurannan kohdan rakennussuunnittelu on jo käynnissä, yleissuunnitelmien<br />

mukaan on tavoitteena mm. mahdollistaa helppo veden äärelle pääsy portaikkojen ja puisten laiturien<br />

kautta.<br />

43


Kehä Vihreän varrelle sijoittuu Jyväskylän kasvitieteellinen puutarha (kampusalueilla) sekä havulajipuisto Sepänpuistossa.<br />

Kasvitieteellisten puistojen ideaa on tarkoitus kehittää jatkossa juuri Kehä Vihreän varrella. Tourujoen<br />

varrella kasvitieteellisen puiston ideaa on tarkoitus kehittää erityisesti Lohikoskentiestä pohjoiseen<br />

olevilla alueilla, Kansalaispuistossa sekä tulevaisuudessa myös Ramoninkadun seutuvilla. Kansalaispuistossa<br />

lajisto valitaan mm. aistipuistoteeman mukaan, muilla alueilla on tarkoitus istuttaa erityisesti jokiympäristöön<br />

soveltuvia puuvartisia kasveja (puista esim. pihlajia, haapoja, leppiä, vaahteroita tai saarnia ja pensaista esim.<br />

seljoja, korpipaatsamaa, heisipensaita, näsiää tai kuusamia).<br />

6.2.2 Koskenharjun kentän ympäristö<br />

Koskenharjun kentän toiminnot säilyvät nykyisellään, eli pesäpallotoiminta siellä jatkuu. Kentän käyttöä voitaisiin<br />

myös monipuolistaa, esim. päivällä kenttä toimisi lähialueen lähikenttänä ja talvella siihen voisi jäädyttää<br />

luistinradan.<br />

Kentän ympäristön ilmettä tulisi kehittää nykyisestä. Kentän sosiaalitilat, katsomorakenteet ja varustus kaipaisivat<br />

uudistamista. Alue tulisi liittää kunnallistekniikan piiriin, infrastruktuuri on alueella valmiina, mutta liittymiä<br />

ei vielä ole. Tällöin mm. häiritsevät bajamajat joen varrelta saataisiin pois. Kentän uudelle huoltorakennukselle<br />

(pukutilat, WC-tilat, varasto) soveltuva paikka olisi kentän länsilaita, jossa se saataisiin vesijohtoverkostoon<br />

ja käyttö helpottuisi. Myös huoltoajot kevyen liikenteen väylillä vähenisivät. Uuden huoltorakennuksen<br />

kustannusarvio on n. 600 000 e.<br />

6.2.3 Melonta ja veneily<br />

Melonnan ja veneilyn olosuhteita on tarkoitus myös kehittää. Mahdolliset joen kunnostustoimenpiteet (ks.<br />

enemmän kappaleessa 6.1.3) vaikuttavat näihin ratkaisuihin. Kunnostusvaihtoehdossa voi veneily jossain määrin<br />

hankaloitua, mutta melonta on edelleen mahdollista. Kankaan kohdalla joudutaan kulkemaan kanootin<br />

kanssa maitse jyrkimmän osuuden ohitse. Tämä tullaan huomioimaan mm. Kankaan oleskelurannan suunnittelussa,<br />

jotta siihen saadaan hyvä rantautumispaikka eli kanoottilaituri. Kanoottien kuljetukseen ja säilytykseen<br />

tulee varata välineitä ja paikka (esim. maitokärryt ja kanoottiteline).<br />

Veneilyn ja melonnan kannalta haastava paikka on nykyisen luonnonsuojelualueen kohdalla, missä veteen<br />

kaatuu jatkuvasti puita. Myös muualla veteen kaatuneet puut hankaloittavat vesitse kulkua. Luonnonsuojelualueen<br />

kohdalla tilanne helpottunee tulevaisuudessa, sillä joen itärannalle suunnitellulta penkereellä kulkevalta<br />

reitiltä voitaisiin kaatunutta puustoa nykyistä helpommin raivata pois (ks. penkereestä enemmän eroosionsuojaussuunnitelman<br />

kohdalta kappaleesta 6.10). Tosin ylläpito vaatii resursseja, joihin kaupunki ei ole vielä<br />

varautunut.<br />

6.2.4 Muut uudet toiminnot<br />

Virkistyskalastuksen osalta mahdollisuudet ovat erilaiset riippuen joen kunnostusajatuksista (ks. enemmän<br />

kappale 6.5.1). Mikäli vesivoimalaitos säilyy, joesta voidaan kalastaa edelleen nykymuotoisesti järvikaloja. Mikäli<br />

joki kunnostetaan joen kalasto monipuolistuu, mutta aluksi joki tulee todennäköisesti pitää kalastukselta<br />

rauhoitettuna. Kalaston elvyttyä kalastus alueella voi olla todennäköisesti korkeintaan varovaista ja uhanalaisia<br />

vaelluskaloja säästävää.<br />

Varsinaisia uusia uimarantoja ei Tourujoen varrelle ole esitetty. Koirien uittopaikka säilyy Tourujoen alapäässä,<br />

Jyväsjärven rannalla.<br />

Kankaan kohdalla tutkitaan yleisen saunan sijoittumismahdollisuuksia. Yksi mahdollisuus vaihtoehdossa, jossa<br />

voimalaitostoiminta ei jatkuisi, olisi saunan sijoittaminen voimalaitosrakennukseen. Sen yhteyteen olisi mah-<br />

44


dollista saada myös turvallinen pulahduspaikka saunasta, voimalaitoksen betonisten rakenteiden väliin jäävään<br />

”altaaseen”.<br />

Kankaan kohdalla Tourujoen varrelle sijoittuu tulevaisuudessa myös erilaisia palveluita vanhan paperitehtaan<br />

ympäristöön. Tavoitteena on mm. Piippurannan aukion yhteyteen sijoittuva kahvila terasseineen. Myös Kansalaispuiston<br />

yhteyteen voidaan mahdollistaa esim. kahvila- tai jäätelökioskityyppistä toimintaa.<br />

6.3 Reittiyhteyksien parantaminen<br />

6.3.1 Kaupungin virkistysreittiverkosto<br />

Tourujoen varren reitistöt – nykyiset sekä uudet suunnitellut yhteydet – parantavat virkistysreittiverkostoa<br />

merkittävästi koko kaupungin tasolla. Uudet visiot esim. pyöräilyn laatukäytävistä sekä virkistystä palvelevista<br />

ranta- ja jokiraiteista on esitetty myös kaupungin yleiskaavassa.<br />

Kuva 48. Ote 10.11.2014 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn yleiskaavan kartasta 6 Täydennysrakentaminen ja<br />

kestävä liikkuminen (punaiset pyöräilyn pääreittejä, siniset pyöräilyn aluereittejä, vihreä vinoviivarasteri Kehä<br />

Vihreä ja turkoosi katkoviiva Kehä Siniset).<br />

45


6.3.2 Tourujoen jokiraitti<br />

Tärkein tavoite suunnittelualueen reittien osalta on yhtenäisen virkistysreitin rakentaminen joen vartta seuraillen<br />

Jyväsjärven rantaraitilta Palokkajärven ja Tuomiojärven rantaraiteille. Kyseinen jokiraitti on nostettu tavoitteeksi<br />

myös kaupungin viherpolitiikassa osana koko Kehä Vihreän kehittämistä sekä vasta hyväksytyssä yleiskaavassa.<br />

Kuva 49. Tourujoen jokiraitin tavoitteellinen sijainti.<br />

Reitti vaihtaa joen puolta ainakin kahdesti. Palokkajärveltä Kankaalle jokiraitti kulkee joen länsipuolta. Kankaankadun<br />

kohdalla se pujahtaa itäpuolelle, ja kulkee Kankaan alueen puolella. Uuden kevyen liikenteen sillan,<br />

Baanan sillan kohdalla jokiraitti vaihtaa taas puolta. Loppuosan matkasta tavoitteena on saada jokiraitti kulkemaan<br />

joen länsirannalla.<br />

Alaosassa Tourujokea jokiraitin sijainnille on kuitenkin vielä vaihtoehtoja, sillä osuus Tourulantieltä Jyväsjärven<br />

rantaraitille on haastava. Vaikein ratkaistava kysymys on rautatien alittaminen tai ylittäminen. Vaihtoehdot on<br />

esitetty kuvassa 49. Vaihtoehto 1 on ns. perusvaihtoehto, jossa jokiraitti kulkisi joen länsirantaa rautatiesillan<br />

yli/ali (mikä vaatisi joko korkean ylikulkusillan tai muutoksia itse rautatiesiltaankin, ja on korkeintaan todella<br />

pitkän tähtäimen vaihtoehto).<br />

46


Muut alaosan vaihtoehdot ovat vaihtoehto 2, jossa jokiraitti tulisi Nahkurinkujan sillalta joen länsirantaa Ramoninkadulle,<br />

ja kulkisi tämän jälkeen Heikinkadun varteen. Vaihtoehdossa 2a jokiraitti kulkisi nykyistä Heikinkadun<br />

sillan länsireunaa, kun taas vaihtoehdossa 2b jokiraittia varten toteutettaisiin lisäsilta reittiä varten Heikinkadun<br />

itäpuolelle, ja rautatien ylityksen jälkeen jokiraitti palaisi joen rantaan.<br />

Vaihtoehto 3 on reitti, jossa jokiraitti vaihtaisi puolta Nahkurinsillan kohdalla, ja kulkisi tästä alajuoksulle joen<br />

itärantaa. Vaihtoehdossa 3a tämä reitti palaisi Ramoninkatua takaisin länsipuolelle Heikinkadun varteen. Vaihtoehdossa<br />

3b jokiraitti kulkisi joen vartta Ramoninkadun sillan ali, ja kulkisi rautatien ali tai yli (mikä myös on<br />

kallis ratkaisu ja siksi todennäköisesti sen toteutuminen on melko kaukana tulevaisuudessa).<br />

Kuva 50. Tourujoen alajuoksulla jokiraitin linjaukselle on vielä useita vaihtoehtoja.<br />

Jokiraitin vieminen rautatiesillan alitse, on hyvin haasteellista. Kivääritehtaan kaavoituksen yhteydessä on tutkittu<br />

mahdollisuutta alittaa rautatie joen itäpuolella alikululla. Yksi mahdollisuus on myös rautatien ylittäminen,<br />

tosin ylikulkusillasta tulisi korkea ja siten maisemassa varsin massiivinen ja hallitseva. Joka tapauksessa<br />

ensi vaiheessa raitti on opastettava kulkemaan Heikinkadun kautta Jyväsjärven rantaraitille. Tulevissa maankäytön<br />

ja liikenteen järjestelyissä voi pitkällä tähtäimellä toki avautua mahdollisuuksia raitin sijoittumiselle<br />

toisin, ja maankäytön suunnitelmissa ei tulisi sulkea vielä erilaisia vaihtoehtoja pois. Esim. parhaillaan on käynnissä<br />

Heikinkadun varrella (Ramoninkadun ja Heikinkadun kulmassa) asemakaavamuutos, jossa pyritään ottamaan<br />

huomioon jokiraitin mahdolliset tulevaisuuden jatkokehittämisajatukset.<br />

47


Kuva 51. Rautatien silta, joka on niin matala, että jokiraitin mahduttaminen sen alitse on teknisesti hyvin haastavaa.<br />

Tourujoen jokiraitin alaosan sijainti joen länsi- tai itärannalla riippuu siis rautatiesillan alituksen tai ylityksen<br />

lopullisesta ratkaisusta, joka tapauksessa molemmille rannoille on tavoitteena luoda jonkin tasoinen reitti välillä<br />

Tourulantie – Ramoninkatu. Kivääritehtaan kaavoituksen yhteydessä tutkittiin joen itärannan reittiä paaluilla<br />

seisovana teräsritiläratkaisuna, jonka avulla reitti saataisiin sovitettua ahtaaseen ja jyrkkään joenrantaan aiheuttamatta<br />

siihen suuria pengerryksiä ja muokkauksia. Joen länsirannalla reitille on jo suurimmalta osin tasainen<br />

sopiva paikka, pieni osa reitistä heti Ramoninkadun pohjoispuolella sijoittuu varsin kapeaan pätkään, jossa<br />

jouduttaisiin mahdollisesti toteuttamaan reitti myös esim. teräsritilänä.<br />

Kuva 52. Kivääritehtaan kaavoituksen yhteydessä tutkittiin joen rannassa kulkevan reitin toteuttamista paaluilla<br />

kulkevana teräsritilärakenteena. Havainnekuva viheryleissuunnitelmasta (VSU maisema-arkkitehdit Oy).<br />

Niiltä osin, missä jokiraitti on jo olemassa, tarvitaan raitin palvelutason nostamista nykyisestä. Valaistusta ei<br />

ole mm. aivan jokiraitin pohjoispäässä eikä myöskään välillä hautausmaa – Tourulantie.<br />

Jokiraitti tulee olemaan sorapintainen, kauttaaltaan valaistu sekä talvikunnossapidetty.<br />

48


6.3.3 Baana ja Tourujoen uusi kevyen liikenteen silta<br />

Kankaan suunnittelun yhteydessä on suunniteltu uutta ”baanaa” eli nopean pyöräilyn väylää keskustasta Kankaan<br />

kautta Seppälään. Baanasta on laadittu aluevaraussuunnitelma koko matkalle (ks. kuva 16). Baana kulkisi<br />

Kankaalta keskustaan uuden, Tourujoen yli kulkevan sillan kautta. Baana on osa laajempaa Jyväskylän kaupungin<br />

pyöräilyverkoston tavoiteverkkoa, ja se parantaa huomattavasti koillisen suunnan pyöräilyolosuhteita.<br />

Baanalta pääsee jatkossa sujuvasti myös Tourujoen jokiraitille Kankaan kohdalta, siten se muodostaa myös<br />

tärkeän virkistysreittiyhteyden.<br />

Baanan on tavoitteena olla varsin leveä (poikkileikkaus jopa 7 m), ja siinä on kaistat eri suuntiin kulkeville pyöräilijöille,<br />

sekä oma kävelijöille varattu kaista. Baana on asfaltoitu, valaistu ja talvikunnossapidettävä väylä.<br />

Kuva 53. Periaatepoikkileikkauskuva Baanasta.<br />

Kuva 54.Tourujoen uuden kevyen liikenteen sillan periaatteellinen sivukuva Kankaan yleissuunnitelmassa esitetyllä<br />

tavalla.<br />

49


6.3.4 Lähireitit<br />

Tourujoen varren reitistön kehittämiseksi on esitetty myös muita uusia reittiyhteyksiä. Nämä ovat tyypiltään<br />

ns. lähireittejä. Osa niistä on yhteyksiä isompien reittien välillä ja siten talvikunnossapidettyjä ja valaistuja.<br />

Pääosa lähireiteistä on laatutasoltaan vaatimattomampia, ja ne on tarkoituskin toteuttaa kevyempirakenteisina,<br />

jotta ne sopeutuvat herkkään ympäristöön. Reittien luonnehdinnat, talvikunnossapito- ja valaistustavoitteet<br />

on esitetty kuvissa 55 ja 63.<br />

Kuva 55. Virkistys- ja pyöräilyreittien tavoitteellinen luokitus Tourujoen alueella (mustat aluereittejä sekä pyöräilyn<br />

pääreittejä, ruskeat lähireittejä, vihreä luontopolku)<br />

Merkittävimpiä uusia lähireittejä ovat Kankaanrannan ja Ailakinkadun kohdalle esitetyt uudet lähireittiyhteydet,<br />

jotka yhdistyvät etelässä edelleen Kansalaispuiston alueelle kulkeville reiteille. Kankaanrannan ja Ailakinkadun<br />

uudet reitit liittyvät kiinteästi Ailakinkadun kohdalle joen mutkaan suunniteltuihin eroosionsuojaustoimenpiteisiin<br />

(ks. kappale 6.10). Joen vesirajaan suunnitellun penkereen päälle voidaan toteuttaa kevyt polku.<br />

Sieltä se nousee Ailakinkadun kohdalla uuden sillan alta Baanalle, ja toisaalta reittiä jatkaa sillalta myös Kinakujalle<br />

sekä Kinakujan sillan alta uuteen Kansalaispuistoon.<br />

50


Kuvat 56. Nykytilan kuva Ailakinkadun kohdalta joen itärannalla kulkevasta polusta. Olemassa olevia reittejä<br />

pyritään hyödyntämään reittien sijoittelussa mahdollisimman paljon.<br />

Kansalaispuistosta on tarkoitus jatkua joen itärannalla reitti tulevan Kivääritehtaan alueelle ja Ramoninkadulle.<br />

Tämä osuus voi myös olla osa varsinaista Tourujoen jokiraittia (ks. enemmän kappaleessa 6.3.2).<br />

Luonnonsuojelualueen halki kulkeva luontopolku säilyy, mutta pitkällä tähtäimellä sen kunnostamiseksi tulisi<br />

miettiä esim. mahdollisia teräsritilöistä toteutettuja osuuksia niille kohdille, missä polku kulkee nykyisin ”puusilloilla”.<br />

Näitä osuuksia joudutaan melko usein korjaamaan, koska maaperän ominaisuuksista ja eroosiosta<br />

johtuva maan paine ja liikkuminen aiheuttaa rakenteiden rikkoutumista.<br />

Kuva 57. Luontopolun puurakenteisia ”siltaosuuksia” voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti toteuttaa kuvan<br />

kaltaisina teräsritilärakenteina.<br />

Luontopolun rakentamista säätelee luonnonsuojelualueen rauhoitusehdot, joiden mukaan alueelle saa mm.<br />

rakentaa kevyen polun, jonka leveys voi olla maksimissaan 1,5 metriä leveä. Luontopolun muita rakenteita ja<br />

51


opastauluja uusitaan myös tarpeen mukaan. Opastuksen osalta voi koko Kehä Vihreän kehittämisen myötä<br />

syntyä vielä uusia ajatuksia, joiden perusteella myös tätä raporttia päivitetään <strong>luonnos</strong>vaiheen jälkeen (ks.<br />

enemmän opastuksesta kappaleessa 6.7).<br />

Kansalaispuiston osalta on yhtenä ajatuksena toteuttaa sinne lyhyt ”aistireitti”. Se tarjoaisi lyhyen ja mahdollisimman<br />

esteettömän reitin, jonka varrella tarjoutuisi esim. kasvillisuuden ominaisuuksien (värit, tuoksut), taiteen,<br />

rakenteiden ja kalusteiden sekä itse joen kautta erilaisia aistielämyksiä. Tavoitteena on reitti, joka tarjoaa<br />

elämyksiä myös esim. näkövammaisille. Aistireitti tullaan ideoimaan ja suunnittelemaan Kansalaispuiston<br />

suunnittelun yhteydessä (ks. Kansalaispuistosta enemmän kappaleessa 6.2.1).<br />

6.3.5 Sisääntulo- ja solmukohdat<br />

Suunnittelussa on tunnistettu erityisiä solmukohtia, jotka ovat tärkeitä alueen orientoitavuuden sekä tunnistettavuuden<br />

kannalta. Osin nämä solmukohdat sijaitsevat myös itse suunnittelualueen ulkopuolella, eli ne ovat<br />

paikkoja, joista lähtee reitti kohden Tourujokea. Näitä paikkoja ja niiden opastusta on syytä korostaa. Myös<br />

muilla ympäristöön kohdistuvilla kehittämistoimilla, kuten rakenteilla, materiaaleilla, istutuksilla, valaistuksella<br />

ja taiteella voidaan näitä kohteita edelleen korostaa. Solmukohtien osalta tulee teettää jatkossa tarkempaa<br />

kohdekohtaista suunnittelua.<br />

Tärkeä solmukohtien sarja on Tourujoen pohjoispäässä. Tourujoelle pääsyä tulisi korostaa niin Saarijärventien<br />

varrella, Tuomiojärven ja Palokkajärven rantaraittien varrella kuin itse Tourujoen jokiraitilla Koskenharjun kentän<br />

tuntumassa.<br />

Kuva 58. Kuvassa näkyvä solmukohta (reittien risteyskohta Tourujoen rannassa Koskenharjun kentän pohjoispäässä)<br />

on nykyisellään epämääräinen, huonosti opastettu eikä jokikaan juuri näy Saarijärventien suunnasta<br />

lähestyttäessä.<br />

Toinen tärkeä solmukohta on Kankaankatu, sekä sen risteysalueet Puistokadulla ja Lohikoskentiellä, sekä Kankaalle<br />

johtavan sillan seutu. Teiden ja katujen risteysalueille sijoitetaan vähintään opasteet Tourujoelle ja Kankaalle.<br />

Kankaan sillan ympäristön tarkempi suunnittelu tapahtuu Kankaankadun asemakaavan toteuttamiseen<br />

liittyen.<br />

52


Kuva 59. Kankaankadun asemakaavan yhteydessä ideoitiin yhtä tärkeää Tourujoen ja Kankaalle saapumisen<br />

solmukohtaa.<br />

Merkittävä uusi solmukohta syntyy uuden Tourujoen ylittävän kevyen liikenteen sillan kohdalle. Siihen liittyy<br />

myös tarve tarkastella hieman laajemmalta saapumista keskustasta Kankaalle, eli tulevan baanan linjausta,<br />

luonnetta ja siihen liittyen ympäristön käsittelyä. Tältä alueelta on tarkoitus käynnistää erillinen jatkosuunnittelu<br />

vuonna 2015.<br />

Solmukohtana kehitettävä on myös Kinakujan sillan ympäristö, jonka yhteydessä tulee erityisesti kehittää joen<br />

itärannalla uusien reittien ja tulevan Kansalaispuiston liittymistä sillan kautta kulkevaan reittiin. Myös sisääntulo<br />

Tourulantieltä Kansalaispuistoon vaatii tarkempaa ideointia. Nämä tulee liittää osaksi Kansalaispuiston<br />

suunnittelua. Nahkurinkujan sillan suunnalta Kansalaispuiston ja Tourujoen sisääntuloa voidaan korostaa myös<br />

erityisesti ympäristön rakennusten valaisemisella (ks. kappale 6.5).<br />

Merkittävä solmukohta on myös Veturitalleilta tuleva alikulku, joka liittyy Ramoninkatuun. Käynnistyvässä<br />

Heikinkadun asemakaavan muutoksessa tulee pohtia tämän solmukohdan luonnetta tarkemmin. Tulevaisuudessa<br />

myös Kivääritehtaan puolella, joen itärannalla tulee maankäyttö muuttumaan, ja tässä yhteydessä tulee<br />

ottaa huomioon myös tämä tältä suunnalta tärkeä Tourujoen solmukohta.<br />

Ongelmallisin solmukohta on Tourujoen ja Jyväsjärven rantaraitin risteäminen. Koska reitistöä ei ole mahdollista<br />

vielä pitkään aikaan saada kulkemaan Tourujoen vartta aivan sen alajuoksulla siten, että rantaraitilta olisi<br />

suora yhteys jokiraitille, tulee Tourujoen havaittavuutta ja jokiraitille opastusta kehittää tätä ennen Heikinkadun<br />

kautta.<br />

6.4 Maisemakuva ja näkymät<br />

Tourujoen varren alueet ovat tällä hetkellä suurimmaksi osaksi varsin sulkeutuneita, ja jopa pusikkoisia. Yleisenä<br />

tavoitteena erityisesti Tourujoen pohjoispäässä (Kankaalta pohjoiseen) sekä luonnonsuojelualueesta etelään<br />

on näkymien avaaminen siellä, missä se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista (esim. reittien varsilta).<br />

Pohjoispäässä joen näkyvyyttä nykyiseltä jokiraitilta joen länsirannalla parannetaan raivaamalla pusikkoa sekä<br />

poistamalla puustoa. Kuitenkin valtatien sekä Lohikoskentien tuntumassa säästetään puustoa, joka on tärkeä<br />

mm. ilman epäpuhtauksien suodattajana. Alueen hoitotasoa pyritään parantamaan yhteistyössä asukkaiden<br />

kanssa. Hoitoluokituskarttaan (ks. kappaleessa 6.9.2) merkityistä hoitoluokista näkymiä avataan erityisesti<br />

avoimet alueet ja näkymät –luokan alueilla (B4) sekä puustoisella rantavyöhykkeellä (E1).<br />

53


Kuva 60. Ailakinkadun kohdalla, joen itärannalla on tulevan uuden lähireitin varressa vielä suhteellisen avoimena<br />

säilyneitä alueita, joita on tarkoitus jatkossa hoitaa avoimina niittyinä.<br />

Tarkemmin kasvillisuuteen kohdistuvat raivaus- ym. toimenpiteet on esitetty kappaleessa 6.9 (luonnonhoidolliset<br />

toimenpide-ehdotukset).<br />

6.5 Valaistus<br />

6.5.1 Yleistä Tourujoen varren valaistuksen kehittämisestä<br />

Tourujoen alueella on valaistuksellisesti erilaisia tavoitteita eri osa-alueilla. Tärkeää on myös määritellä alueet,<br />

joilla valaistusta ei ole tai se on hyvin vähäistä. Tourujoen luonnonsuojelualue sekä siellä kulkeva luontopolku<br />

ovat kokonaisuutena osa-alue, jolle ei esitetä minkäänlaista valaistusta. Valaistuksen kannalta erityinen huomioon<br />

otettava laji on lepakko (ks. enemmän kappaleessa 6.9.5).<br />

Valaistuksen kehittämisen periaatteet voidaan jakaa yleisvalaistuksen parantamiseen (erityisesti reittien valaistus),<br />

kohdevalaistukseen (esim. puiden valaistus) sekä erikoisvalaistukseen (esim. pysyvät valoinstallaatiot).<br />

Tourujoki, osana Kehä Vihreää, on erityiskohde, jolle halutaan luoda myös valaistuksellisesti tunnistettava ilme.<br />

Näitä periaatteita määritellään parhaillaan tekeillä olevassa Kehä Vihreä –selvityksessä. Tourujoen kehittämissuunnitelmaa<br />

täydennetään <strong>luonnos</strong>vaiheen jälkeen Kehä Vihreä –selvityksen periaatteiden mukaiseksi.<br />

Tourujoen alueella valaistuksen tavoitteena on luoda tunnelmallinen, viihtyisä, esteetön ja turvallisen tuntuinen<br />

pimeän ajan tila. Tilasarjat muodostuvat valaistusta väylästä, valaistuista horisonttipisteistä, valotaiteesta<br />

ja valaistuskohteista. Yksi valaistuksellinen ulottuvuus on myös väliaikainen valaistus, mm. Valon Kaupunki –<br />

tapahtumien yhteydessä järjestettävien Tourujoen yö ja Valo virtaa –tapahtumissa toteutettavat valoinstallaatiot.<br />

54


Kuva 61. Valoinstallaatioteos Valo virtaa –tapahtumasta Tourujoelta 2013 (Kuva: Jiri Halttunen).<br />

Erityisiä uusia valaistavia aluekohteita ovat Kankaan alueen lisäksi Kansalaispuisto Matara sekä Koskenharjun<br />

kentän valaistuksen kehittäminen. Kankaan alueelle on laadittu valaistuksen yleissuunnitteluperiaatteet, ja<br />

myös alueen asemakaavoissa on esitetty erityisiä valaistusmääräyksiä. Uutena kaavakohteena myös Kankaankadun<br />

kaavassa on esitetty mm. julkisivuvalaistuksia. Kansalaispuisto Mataran valaistusperiaatteet tarkentuvat<br />

jatkosuunnittelussa.<br />

Erityisiä valaistavia kohteita alueella ovat myös ns. solmukohdat eli erilaiset tärkeät reittien risteämiskohdat<br />

sekä kohdat, joista ”saavutaan” alueelle. Näissä sijaitsee usein myös alue- ja reittiopasteita, joiden osalta on<br />

tärkeää myös hyvä valaistus. Solmukohdista on kerrottu enemmän kappaleessa 6.x.<br />

55


6.5.2 Kevyen liikenteen reittien ja puistokäytävien valaistus<br />

Nykyinen sekä tulevaisuuden tavoitteellinen, reittien ja kevyen<br />

liikenteen väylien valaistustilanne (Tourujoen alueelta) on esitetty<br />

kuvissa 62 ja 63.<br />

Kuva 62. Tourujoen alueen nykyinen reittien ja katujen valaistustilanne<br />

(keltaiset valaistuja, vaaleanpunaiset ei-valaistuja).<br />

Kuva 63. Tourujoen alueen tavoitteellinen reittien ja katujen valaistustilanne<br />

(keltaiset valaistuja nykyisiä ja uusia reittejä, punaiset<br />

uusia valaisemattomia reittejä).Valaistut reitit ovat myös talvikunnossapidettyjä<br />

reittejä.<br />

Tourujoen varrelle on tavoitteena kehittää ns. Tourujoen raitti. Sen on tavoitteena olla valaistu ja talvikunnossapidettävä.<br />

Jokiraitti kulkee joen vartta pitkin, vaihtaen välillä joen puolta. Yläpäässä valaistu jokiraitti kulkee<br />

joen länsirannalla, Kankaan kohdalla se kulkee joen itärannalla. Jokiraitti vaihtaa taas puolta uuden Baanan<br />

kohdalla ja kulkee alapäässään taas joen länsirannalla. Nahkurinkujasta etelään vaihtoehtona tutkitaan edelleen<br />

myös jokiraitin viemistä itäpuolelta.<br />

Baanalla tulee olemaan oma tunnistettava valaistusilme, jota ei tässä yhteydessä ole vielä tarkemmin suunniteltu.<br />

Muista lähireiteistä valaistuja ovat lähinnä ne yhteydet, jotka toimivat yhteysreitteinä kaduilta ja lähialueilta<br />

jokiraitille ja baanalle.<br />

56


6.5.3 Siltojen ja katujen valaistus<br />

Suunnittelualueelle ja sen tuntumaan sijoittuvat kadut ovat kaikki jo valaistuja. Joen ylittävien siltojen osalta<br />

esitetään niiden korostamista valaistuksellisin keinoin. Erityisesti Lohikoskentien sekä Tourulantien sillat valaistaan<br />

näyttävämmin, pysyvin valoinstallaation keinoin. Muita siltoja tuodaan hienovaraisen valaistuksen keinoin<br />

myös esille.<br />

Kuva 64. Kinakujan sillan nykyinen valaistus.<br />

Kuvat 65-66. Ideakuvia siltojen valaistukseksi (kuvat Annukka Larsen).<br />

6.5.4 Rakennusten valaistus<br />

Kehittämissuunnitelmassa esitetään joidenkin Tourujoen ja erityisesti sen solmukohtien (ks. enemmän kappaleessa<br />

6.3.5) tuntumaan sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien valaisemista.<br />

Suunnittelualueella on joitakuita teknisiä rakennuksia, pumppaamo ja muuntamoita, joita esitetään korostettava<br />

valaistuksellisesti (pohjoisosan pumppaamo, Kankaankadun vanha muuntamorakennus sekä muuntamo<br />

Nahkurinsillan vieressä).<br />

Myös Mataran alueen valaistusta olisi syytä kehittää, sen suunnittelu voidaan kytkeä osaksi tulevan Kansalaispuiston<br />

valaistusta.<br />

57


Kuva 66. Tourukadun ja Tourulantien liittymiskohdassa<br />

sijaitsevan kerrostalon seinään voisi projisoida jotainsen<br />

seinään, mikä toisi yhtä tärkeää Tourujoen sisääntulokohtaa<br />

esille myös pimeään aikaan. (© Blom, kuvan kopiointi<br />

kielletty).<br />

6.5.5 Muita valolla korostettavia kohteita<br />

Muita korostettavia kohteita ovat jokiraitin varrella valolla esiin nostettava puut tai puu ryhmät. Jokiraitin pimeän<br />

ajan orientoituvuuden kannalta esitetään, että reitin horisontaalipisteistä (eli esim. reitin mutkan kohdalla)<br />

näkyviä puita tai puuryhmiä valaistaan. Näitä ei ole vielä tarkemmin suunnitelmassa esitetty, koska vasta<br />

alueen suunniteltujen raivausten jälkeen voidaan sanoa, mitä puita voidaan ja kannattaa esittää valaistaviksi.<br />

Oheisessa kuvassa x on Kankaalta pohjoiseen jokiraitin varrelta esimerkinomaisesti esitetty keltaisin nuolin<br />

näitä tutkittavia näkymäsuuntia.<br />

Kuva 67. Puiden tai puuryhmien valaistusmahdollisuuksia<br />

tutkitaan jatkosuunnittelussa siten, että<br />

ne tukisivat reitillä kulkijan orientoituvuutta. Kuvassa<br />

esitetty esimerkinomaisesti näkymäsuuntia<br />

Koskenharjun kentän ja Kankaan väliseltä jokiraitin<br />

osuudelta.<br />

58


Kuvat 68 - 69. Ideakuvia puiden ja muun ympäristön valaisemisesta (kuvat Annukka Larsen).<br />

6.5.6 Valaistustekniikka<br />

Alueen reiteillä käytetään yhtenäistä valaisinmallistoa, johon kuuluu pylväsvalaisin, matalampi pollarivalaisin ja<br />

erikoisvalaistuskalusteita, kuten valopenkkejä. Mallistoa sitoo yhteneväinen väritys. Mallisto voi Kankaan alueella<br />

olla laatutasoltaan hieman korkeampi kuin muualla Kehä Vihreällä.<br />

Teknisesti valaisinlaitteet ovat kestäviä ja optiikaltaan häikäisemättömiä. Valoa ei suunnata taivaalle vaan kohdistetaan<br />

kohteeseensa. Valon väri on valkoinen. Valaistusluokka on K4 – K5.<br />

6.6 Kalusteet ja varusteet<br />

Tourujoen alueelle esitetään lisättäväksi erityisesti<br />

jokiraitin varrelle penkkejä sekä roskakoreja<br />

(ks. kuva 70). Kankaan lisäksi niitä esitetään<br />

yläpäähän kolmeen kohtaan sekä Kankaasta<br />

etelään kahteen kohtaan. Myös Kansalaispuistoon<br />

tulee istuskelupaikkoja.<br />

Penkkien ja roskakorien tyyli tarkentuu jatkosuunnittelussa.<br />

Muita erityisiä rakenteita ovat ainakin kolme<br />

uutta, oleskeluun ja esim. kalastukseen tarkoitettua<br />

laituria. Yksi niistä sijoittuu Kankaasta<br />

pohjoiseen n. Koskenharjun kentän tienoille,<br />

yksi Kankaan oleskelupuistoon sekä yksi Kansalaispuistoon.<br />

Ajatuksena on, että ne voisivat olla<br />

rannan suuntaisia, pitkittäisiä rakenteita. Nykyiset<br />

epäviralliset laiturirakennelmat poistetaan.<br />

Kuva 70. Tourujoen jokiraitin varrelle ehdotetut,<br />

alustavat uudet penkkien ja roskakorien paikat<br />

(punaiset pisteet).<br />

59


Kuva 71. Ideakuva puisesta laiturirakenteesta Tukholmasta, jonka kaltainen voitaisiin toteuttaa Kankaan oleskelurantaan.<br />

Kansalaispuistoon ja Kankaalle on tavoitteena saada monipuolisempia oleskelurakenteita, niiden määrä, luonne<br />

ja tyyli tarkentuvat jatkosuunnittelussa.<br />

6.7 Opastus<br />

Tourujoen alueen opastusta tulee kehittää määrätietoisesti ja osana laajempaa kokonaisuutta. Parhaillaan on<br />

käynnissä selvitystyö koko Kehä Vihreän kehittämisen periaatteista, joiden pohjalta myös tässä kehittämissuunnitelmassa<br />

esitettyjä ajatuksia koskien esim. opastusta tullaan tarvittaessa päivittämään.<br />

Tourujoen opastus ei liity pelkästään Kehä Vihreän opastuksen periaatteisiin vaan myös laajemmin koko keskustan<br />

ja Kankaan opastuksen kehittämiseen. Mahdollisesti tältä osin voi käynnistyä myös erillinen selvitys<br />

opastuksesta (esim. keskustan kehittämishankkeen osana). Opastuksen kehittämisessä on tarve pohtia asiaa<br />

myös käyttäjä- ja palvelulähtöisesti. Minkälaisia opasteita tarvitsee esim. osin jokiraittia työmatkallaan tai asiointimatkallaan<br />

hyödyntävä asukas, mitä kaipaa virkistyskäyttäjä vapaa-ajallaan tai minkälainen opastuksen<br />

tulisi olla harvoin alueella käyvän matkailijan kannalta Opastuksen jatkosuunnittelun kannalta on vielä olennaista<br />

tunnistaa kaikki ne kohteet niin Tourujoella kuin muuallakin kaupungissa, joita tulisi opastuksessa ottaa<br />

huomioon mm. eri käyttäjien kannalta. Erityisesti on tunnistettava ne välttämättömät kohteet, jotka on ainakin<br />

opasteissa otettava huomioon.<br />

Keskustan alueella on toteutettu vuonna 2014 opastuksen uusimisia, jotka voivat antaa lähtökohdan myös<br />

muiden alueiden opastuksen ilmeelle.<br />

Opastus jaetaan alueopasteisiin, kohdeopasteisiin ja suuntaopasteisiin. Alueopasteet ovat suurempia opastetauluja,<br />

joissa voidaan kertoa esim. koko Tourujoesta tai sen osa-alueesta. Ne sijoitetaan esim. solmukohtiin,<br />

joiden kautta alueelle saapuu suurin osa käyttäjistä (ks. solmukohdista enemmän kappaleessa 6.x). Alueopaste<br />

sisältää tyypillisimmillään esim. alueen tai osa-alueen kartan, tietoa historiasta ja nykytilasta sekä alueelta<br />

löytyvien reittien ja kohteiden esittelyä. Mahdollisesti esim. Kankaalle on syytä harkita vielä mittavampaa<br />

koontiopastetta, jossa Tourujoki olisi osa laajempaa opastuspalvelua.<br />

60


Kuva 72. Paikat, joihin esitetään sijoitettavan ns. alueopasteet (violetit pisteet).<br />

Kohdeopasteet ovat esim. reitin varrella sijaitsevia pienempiä opastetauluja, jotka kertovat juuri sen kohteen<br />

tai alueen historiasta tai nykytilasta. Kohdeopasteet voivat olla perinteisiä opastekylttejä, mutta mm. tolppiin<br />

sijoitettuja QR-koodiopasteita voitaisiin harkita Tourujoella. Luontopolun lisäksi erityisiä kohdeopasteita on<br />

tarkoitus tulla myös jokiraitin ja mahdollisen aistireitin varrelle. Sopivia aiheita opasteisiin ovat Tourujoen vaiheet<br />

ja kunnostusperiaatteet (mikäli kunnostukseen päädytään), alueen kulttuurihistoria ja rakennusperintö ja<br />

Kankaalla mm. alueen tehdashistoria.<br />

Kuva 73. QR-koodia voitaisiin hyödyntää Tourujoen kohdeopastuksessa. Kokeile<br />

tätä!<br />

(Tietoa QR-koodista: http://www.qr-koodit.fi/qr-koodi)<br />

61


Suuntaopasteet ovat tienviittamaisia opasteita, joiden tavoite on kertoa kulkijalle, mihin suuntaan esim. risteyskohdissa<br />

tulee kääntyä, jotta pääsee haluamaansa paikkaan. Suuntaopasteiden tulee muodostaa palveluiden<br />

ja kohteiden välille katkeamaton verkosto, jotta reitillä tai kohteeseen kulkija ei pääse missään vaiheessa<br />

eksymään reitiltään. Suuntaopasteet voidaan myös jakaa kahteen tasoon:<br />

- isompiin suuntaopasteisiin, joissa on useamman kohteen nimet, suunnat ja etäisyydet ja<br />

- pienempiin ohjaaviin opasteisiin, joissa opastetaan vain yhteen kohteeseen.<br />

Suuntaopasteissa voisi olla oma persoonallinen ilme, logo tai väritys esim. jokiraitin, baanan tai luontopolun<br />

opastuksen osalta. Opasteiden ei myöskään tarvitse olla aina välttämättä perinteisiä kylttejä.<br />

Opasteissa tulee ottaa huomioon myös esteettömyys, joka voidaan toteuttaa äänen tai kohokuvioiden avulla.<br />

Kuvat 74-77. Ideakuvia erilaisista opasteista.<br />

6.8 Taide<br />

Tourujoki osana Kehä Vihreää on tunnistettu yhdeksi aluekokonaisuudeksi, jonne sijoitetaan suunnitellusti<br />

taidetta tai jossa toteutetaan väliaikaisia taideprojekteja.<br />

Erityisiä taiteen sijoituspaikkoja Tourujoen alueella ovat ainakin:<br />

- Kankaan alue<br />

- solmukohdat (esim. reittien risteyskohdissa, ks. enemmän kappale 6.x)<br />

- Kansalaispuisto Matara<br />

- siltojen alusalueet ja mahdolliset muut ”epäpaikat”<br />

Edellä luetellut kohteet sopivat erityisesti pysyvän taiteen sijoittumiseen. ”Epäpaikkoja” tosin voitaisiin nimenomaan<br />

käyttää myös väliaikaisen taiteen paikkoina, niiden mahdollisen väliaikaisen luonteenkin vuoksi (esim.<br />

Heikinkadun tai Kivääritehtaan tulevat tonttialueet).<br />

Väliaikaista (ympäristö)taidetta voidaan sijoittaa hienovaraisesti myös niille alueille, joille muutoin ei luonnonarvojen<br />

takia voida osoittaa juuri ympäristöä muuttavia toimenpiteitä. Tällöin taiteen tulee kunnioittaa<br />

alueen luonnon arvoja, ja olla jättämättä ympäristöön pysyviä jälkiä. Mallina voi käyttää esim. Kuokkalan kartanon<br />

lähistölle vuonna 2014 toteutettua väliaikaista Lumoava metsä –ympäristötaideteoskokonaisuutta, jossa<br />

taideteoksia toteutettiin puihin esim. virkkaamalla, alueen rikkakasveja hyödyntäen tai ripustaen puiden oksiin<br />

kevyitä kehyksiä ja valokuvia.<br />

62


Pysyvät taideteokset alueella valaistaan. Joku tai jotkut teoksista ovat valotaideteoksia. Alueen valaistavien<br />

kohteiden eli rakennusten, puiden ja siltojen valaistuksessa ja kalusteissa voi myös olla valotaiteen elementtejä<br />

kuten rakenteellisia valokuvioita, projisointeja tai erityisiä värisävyjä.<br />

Kuvat 78-79. Kuokkalan kartanon lähelle ympäristöluotsien kanssa v. 2014 toteutettuja Lumottu metsä –<br />

ympäristötaideteoksia (Kuvat: Hannemari Laitinen ja Hanna Veander).<br />

6.9 Luonnonhoidolliset toimenpide-ehdotukset<br />

6.9.1 Yleisperiaatteet<br />

Luonnonhoidollisilla toimenpiteillä Tourujoen varressa tavoitellaan jokinäkymien avauksia sekä suurruohoisten<br />

alueiden hoitamista niittotoimenpitein. Paikoin on tarkoitus myös edistää aktiivisesti avointen alueiden lajistollista<br />

monimuotoisuutta luomalla edellytyksiä niittykasvillisuudelle. Tourujokivarresta löytyy sekä kuiville ja<br />

tuoreille/kosteille niityille soveltuvia aloja.<br />

Tourujoen rantavyöhykkeistä on tarkoitus muodostaa hoitointensiteetiltään vaihtelevia alueita niin, että jokivarressa<br />

on sekä luonnontilaisia, monimuotoisuutta turvaavia alueita ja nykytilaan nähden hoidetumpia alueita.<br />

Tourujoen eroosioherkät rinnealueet muodostavat reunaehdon puuston käsittelylle alueella. Luonnonhoidollisia<br />

toimenpide-ehdotuksia ei esitetä lainkaan rinnealueille, jossa puusto ja pensaat sitovat juuristollaan maaainesta.<br />

Maisemaraivaukset kohdistuvat alueille, joissa ei ole eroosioriskiä.<br />

6.9.2 Hoitoluokitus<br />

Tourujokivarren viheralueet luokiteltiin hoitoluokkiin, jotka kuvaavat alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon<br />

laatutasoa. Hoitoluokat on esitetty hoitoluokituskartalla (kuva 80).<br />

63


Kuva 80. Tourujokivarren hoitoluokituskartta.<br />

Muiden kuin suojelualueiden (S) sisällä voi olla pienialaisia, intensiivisemmin tai muusta hoitoluokasta poikkeavasti<br />

hoidettuja alueita esim. solmukohtien ympäristössä tai oleskelupaikkojen yhteydessä. Puustoinen<br />

rantavyöhyke (E1) käsittää nykyluonteeltaan vaihtelevia alueita. Puustoisen rantavyöhykkeen osalta on mahdollista<br />

avata näkymiä joelle. Rantavyöhykkeen hoidossa huomioidaan maisema-arvojen lisäksi myös monimuotoisuusarvojen<br />

turvaaminen (ks. enemmän kappaleessa 6.8.7 Toimenpide 2). C3 – suojametsiin sisältyy<br />

niin liikenneväylien varrella sijaitsevat metsiköt että eroosioherkät rinnemetsät. Eroosioherkissä rinnemetsissä<br />

ei tehdä metsänhoidollisia toimenpiteitä. Lähivirkistysmetsissä voidaan tehdä harkittuja ja pienialaisia<br />

näkymänavauksia virkistysreittien varrella. Lähivirkistysmetsissä pyritään turvamaan pysty- ja maalahopuuston<br />

jatkumo ja puuston eri-ikäisrakenne, sekä tarjoamaan tiheikköjä linnuille ja eläimille. Arvometsä<br />

on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä kohde, joka on kokonaisuudessaan metsän-<br />

64


hoitotoimien ulkopuolella. Metsäisille alueille (luokat C1.2., C3, C5 ja E1) ei kohdisteta taloudellisia<br />

tuotto-odotuksia.<br />

6.9.3 Luonnonsuojelualue<br />

Tourujoen luonnonsuojelualue on perustettu kahdessa osassa: pohjoisosa 15.5.1981 (noin 1 ha) ja eteleläosa<br />

23.5.1991 (noin 2,2 ha). Luonnonsuojelualue on maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävä jokivarren ja lehtometsän<br />

luonnonsuojelualue, jonka läpi kulkeva luontopolku on suosittu lähivirkistysreitti. Luonnonsuojelualueella<br />

on kielletty kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti<br />

kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen, mm. koirien ulkoiluttaminen ja liikkuminen luontopolun ulkopuolella.<br />

Luonnonhoitotöitä voidaan suorittaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Tourujoen länsireuna<br />

suojelualueen kohdalla on eroosioherkkää rinnettä, jota jouduttiin tukemaan mittavin toimenpitein kesällä<br />

2011 (ELY-keskuksen päätös 9.2.2011) yläpuolisen hautausmaan sortumavaaran takia.<br />

6.9.4 Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet<br />

Luonnonsuojelualueen ulkopuolella Tourujoen luonnonarvoiltaan arvokkaimmat alueet sijaitsevat suojelualuetta<br />

vastapäätä joen vastarannalla. Tälle alueelle keskittyy erityisesti arvokkaita lintu- ja sammallajihavaintoja.<br />

Metsä on kasvupaikkatyypiltään lehtoa, ja sen jyrkillä jokirinteillä esiintyy monipuolinen, varttunut lehtisekametsä.<br />

Paikoin rinteessä esiintyy myös hiirenporrasvaltaisen sanaislehdon osuuksia. Alueella on suhteellisen<br />

runsaasti sekä pysty- että maalahopuuta. Alueen hoitaminen monimuotoisuusarvoja turvaten tukee myös<br />

luonnonsuojelualueen suojelutavoitteita.<br />

Alueen kehittämisessä ja metsänhoidossa tulee turvata monimuotoisuusarvot. Lahopuustoa tulee jättää metsään,<br />

mutta sitä voidaan sijoitella kauemmas poluilta. Metsänhoidollisina toimenpiteinä voidaan tapauskohtaisesti<br />

harkita huonokuntoisten puuyksilöiden korjuuta ulkoilureitistön varrella sekä yksittäisten maisemanavauksien<br />

toteuttamista eroosioherkkien rinnealueiden ulkopuolella.<br />

6.9.5 Erityisten lajien huomioon ottaminen<br />

Tourujoen valaistuksen suunnittelussa tulee huomioida lepakoiden erityisvaatimukset valaistukselle. Vettä,<br />

vesirajaa ja luonnonsuojelualuetta ei valaista. Lisäksi valonlähteiden, valon määrän ja valo-ohjauksen suunnittelussa<br />

huomioidaan lepakoiden tiedossa olevat erityistarpeet.<br />

Liito-oravan kulkuyhteyksien säilyminen jokivarressa tulee turvata. Tämä vaatimus korostuu Kansalaistoiminnankeskus<br />

Mataran edustalle ehdotetun puistoalueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikkumiseen soveltuvien<br />

korkeiden puiden etäisyys toisistaan ei saa ylittää 20-25 metriä puistoalueella.<br />

Jokivarressa satunnaisesti liikkuvien saukkojen kannalta on tärkeää, että vesirajassa löytyy paikoin kaatuneita<br />

puunrunkoja ja suojaa tarjoavaa rantakasvillisuutta. Veteen kaatuneet puut ovat tärkeitä myös pohjaeliöstön<br />

monimuotoisuuden kannalta, joten niiden korjuuta tulee välttää.<br />

Luonnonsuojelualueen ulkopuolisista uhanalaisista sammallajeista Tourujoen varressa on rantanukkasammalen,<br />

puistohiippasammalen ja kantohohtosammalen tiedossa olevan esiintymät. Nämä esiintymät sijaitsevat<br />

alueella, jota on ehdotettu hoidettavan monimuotoisuusarvojen näkökulmasta hoidettavalla lähivirkistysmetsäalueella<br />

(ks. kohta 6.9.4). Luonnonsuojelualueen ulkopuolisten uhanalaisista putkilokasveista tarkastelualueella<br />

on havaittu kyläkellukan ja kellotalvikin esiintymät. Nämä esiintymät ovat pienialaisia ja erityisesti kyläkellukan<br />

osalta huonokuntoisia. Kasvustot sijaitsevat lähivirkistysmetsäksi osoitetulla alueella.<br />

6.9.6 Vieraslajien torjunta<br />

Vieraslajien torjunta Tourujokivarressa on tulevien vuosien tärkeä toimenpide. Vieraslajit ovat tällä hetkellä<br />

uhka myös luonnonsuojelualueen luontoarvoille, sillä niiden esiintymät rajoittuvat tällä hetkellä aivan luonnonsuojelualueen<br />

rajalle.<br />

65


Erityisesti jättipalsamin ja karhunköynnöksen torjunnassa koordinoitu talkootoiminta olisi tehokas torjuntakeino.<br />

Talkootoimintaa olisi mahdollista järjestää esimerkiksi yhteistyössä asukkaiden, luonnonsuojeluyhdistysten<br />

ja Jyväskylän kestävä kehitys ry JAPAn kanssa.<br />

Erityisen ongelmallinen vieraslaji torjunnan kannalta on viitapihlaja-angervo, joka on muodostanut laajoja kasvustoja<br />

rinteisiin. Maa-ainesvaluman takia rinne pitää saada nopeasti peitteiseksi pihlaja-angervokasvuston<br />

myrkyttämisen tai kaivamisen jälkeen. Viitapihlaja-angervon torjuntaa tulee kokeilla ensin koeluontoisesti<br />

pienemmällä alueella, jotta saadaan lisätietoa torjunnan onnistumisesta ja pihlaja-angervon korvaavan kasvilajin<br />

valinnassa.<br />

Palsamipoppeli ei ole luokiteltu virallisesti vieraslajiksi, mutta sen torjunta on kuitenkin kokemusten perusteella<br />

suositeltavaa.<br />

6.9.7 Luonnonhoidolliset toimenpide-ehdotukset<br />

Luonnonhoidollisina toimenpiteinä ehdotetaan:<br />

Toimenpide 1. Hopeapajurivistön vähittäinen uusiminen<br />

Jokivarren hopeapajujen rivistössä (erityisesti Kankaalta pohjoiseen) on joitakin huonokuntoisia puuyksilöitä.<br />

Hopeapajurivistön uudistamista edistetään oksapistokkain, jolloin varsin tasaikäiseen hopeapajurivistöön<br />

saadaan luotua myös nuorempaa puustoa. Varttuneiden hopeapajujen korjuu kohdistetaan vain selkeästi<br />

huonokuntoiseksi arvioituihin yksilöihin.<br />

Kuva 81. Joen varren iäkkäitä hopeapajuja.<br />

Toimenpide 2. Jokinäkymien avaus.<br />

Jokinäkymien avaus jokiraitin suuntaan raivaamalla erityisesti nuorempaa puustoa. Toimenpide kohdistetaan<br />

hoitoluokituksen E1- alueelle, ja kohdistetaan erityisesti Kankaan alueen pohjoispuolisille, puustoisille<br />

rantavyöhykkeille. Raivauksessa huomioidaan liito-oravan kulkuyhteyksien turvaaminen jokivartta pitkin.<br />

Puustoa jätetään myös kasvamaan paikoitellen puuryhmiksi rantaan. Tervaleppä jätetään raivaamatta ja<br />

66


aivaamisessa tähdätään mahdollisimman sekapuustoiseen lopputulokseen. Maisemaraivauksien tarvetta<br />

täsmennetään Tourujoen uoman kehittämistä koskevan päätöksen jälkeen.<br />

Myös lähivirkistysmetsissä voidaan tehdä harkittuja ja pienialaisia jokinäkymänavauksia virkistysreittien<br />

varrella.<br />

Toimenpide 3. Niittyalojen perustaminen<br />

Koskenharjun kentän edustalla (rannan ja kevyen liikenteen väylän välissä) on ala, jossa on jo nyt niittykasvillisuutta.<br />

Tälle alalle ehdotetaan kylvettäväksi niittykasvisiemeniä (lajistona mm. harakankello, käenkukka,<br />

purtojuuri, ruusuruoho, ahomatara ja nurmikaunokki). Maan pinta rikotaan siemenkylvövaiheessa. Hoitona<br />

niitto kerran kesässä, niittykasvien kukittua (elokuussa). Etenkin alkuvuosina niittotähteen korjuuta suositellaan<br />

käytössä olevien resurssien puitteissa.<br />

Tuoreen/kostean niityn alaa ehdotetaan perustettavaksi Tourujoen itärannalle Ailakinkadun kohdalla. Niityn<br />

perustamisen yhteydessä olemassa olevaa nuorempaa puustoa ja pensaikkoa voidaan raivata avoimien<br />

kasvupaikkojen luomiseksi. Raivauksen yhteydessä on hyvä rikkoa myös maanpintaa, jotta niittykasveille<br />

saadaan hyviä itämispaikkoja. ja avointa kasvutilaa. Mahdollista kylvettävää lajistoa on mm. ojakellukka,<br />

rantatädyke, aitovirna, kultapiisku, rätvänä, peurankello ja metsäkurjenpolvi. Hoitona niitto kerran kesässä<br />

kasvien kukkimisen jälkeen. Etenkin alkuvuosina niittotähteen korjuuta suositellaan.<br />

Toimenpide 4. Vieraslajien torjunta.<br />

Vieraslajien torjunta kohdan 6.9.6. mukaisesti.<br />

6.9.8 Yhteistyö asukkaiden kanssa sekä hoitosopimukset<br />

Erityisesti Tourujoen pohjoispäässä tavoitteena on länsirannalta avautuvien näkymien pitäminen avoinna joelle<br />

sen varrella kulkevalta jokiraitilta. Tämä vaatii jatkuvaa niittoa sekä vesakon raivausta. Kaupunki pyrkii siihen,<br />

että esim. joen varren kiinteistöjen ja taloyhtiöiden kanssa voitaisiin sopia siitä, että asukkaat voisivat<br />

huolehtia tarvittavasta, jatkuvasta ylläpidosta. Tätä varten kiinteistöt voivat hakea kaupungilta erityistä viherhoitolupaa.<br />

Kiinteistöjen omistajien kanssa on tarkoitus järjestää tästä koskien neuvottelu alkuvuodesta 2015.<br />

Tällä hetkellä alueella on jo joitakin taloyhtiöitä, joille kaupunki on myöntänyt luvan hoitoon. Tarvittaessa voidaan<br />

sopia, että kaupunki hoitaa järeämpien (ranteen paksuisten tai sitä vahvempien) puiden poiston, mutta<br />

puu- ja risujätteen pois kuljetuksesta tulee asukkaiden itse vastata.<br />

Erityisesti asukkaita halutaan mukaan myös vieraslajitalkoisiin, joista on kerrottu aiemmin kappaleessa 6.x.x.<br />

6.10 Eroosio-ongelmien torjunta<br />

Maaperä Tourujoen kohdalla on ollut paksulti eroosioherkkää karkeaa silttiä. Joen luonnolliseen elämään kuuluu<br />

se, että se on muokannut omaa kulkureittiään, syönyt reittinsä silttikerrosten läpi alla olevaan kantavampaan<br />

moreenipohjaan, muuttanut paikkaansa tai leventänyt uomaansa rantoja kuluttamalla. Jokiuoma on hakeutunut<br />

nykyiseen paikkaansa tuhansien vuosien kuluessa ja ympäristön muokkaus jatkuu yhä edelleen. Esimerkiksi<br />

Ailakinkadun kohdalla, luonnonsuojelualueen eteläpään kohdilla, on aivan viime vuosina tapahtunut<br />

joen itärannalla useiden metrien muutoksia joen rantaviivassa.<br />

Joen rantojen erosioituminen johtuu virtaavasta vedestä. Virtaava vesi syö rantaluiskista erityisesti hienoainesta,<br />

saa luiskan jyrkkenemään ja lopulta luiskan sortumaan. Virtauksen vaihtelut omalta osaltaan kiihdyttävät<br />

erosioitumista. Eroosion torjunnan kannalta tärkeää olisi, että virtaava vesimäärä ei vaihtelisi kovin voimakkaasti.<br />

Joen vesimäärät vaihtelevat osaksi vuodenaikojen mukaan. Keväällä lumien sulettua joen virtaus on<br />

moninkertainen muihin vuodenaikoihin verrattuna. Vesimääriin ja niiden vaihteluun vaikuttaa myös paljon<br />

vesivoimalaitos Kankaan tehtaan kohdalla. Uittoa ja voimalaistosäätelyä varten tehdyt uomaperkaukset ovat<br />

vielä voimistaneet maanvyörymä- ja huuhtoutumisalttiutta. Tasaisempi virtaus vähentäisi eroosio-ongelmia ja<br />

eroosiosuojauksen tarvetta.<br />

67


Tehokkaimmin eroosiota voidaan torjua suojaamalla joen rantaluiskia louhe- ja kiviverhouksin niin ettei virtaava<br />

vesi pääse syömään hienoainesta luiskista. Esim. parhaillaan Ailakinkadun mutkan kohdalla joen itärannan<br />

eroosio-ongelmat ovat niin suuret, että kaupungilla on käynnissä tarkempi eroosionsuojaussuunnittelu.<br />

Eroosionsuojaus toteutetaan joen vesirajaan rakennettavalla louhepenkereellä, joka ehkäisee virtaavan veden<br />

kuluttavan vaikutuksen ja pysäyttää eroosion. Penger tarvitaan myös korjaustyön työalustaksi ja korjauskohtaan<br />

pääsyä varten. Penger on tarkoitus muotoilla vaihtelevanmuotoiseksi, jotta se ajan kanssa muodostaisi<br />

mahdollisimman luonnollisen näköisen rantaviivan. Louhepenger kiilataan pienemmällä louheella ja murskeella.<br />

Penkereen pinta verhoillaan penkereen upottamisesta saaduilla silttisillä kaivumailla johon alueen luontainen<br />

kasvillisuus nopeasti siementää ja alue maisemoituu ajan kanssa. Louhepenkereen päälle on tarkoitus<br />

osoittaa myös kevyt polku, joka kulkee Kankaan kohdilta uudelle Baanan sillalle (ks. enemmän kappaleessa<br />

6.2.x Lähireitit).<br />

Tarvittaessa puututaan myös muilla kohdin eroosion aiheuttamiin ongelmiin esim. vahvistamalla ranta-alueita<br />

kivetyksillä tai muilla eroosionsuojausratkaisuilla. Näillä näkymin ei ole tarvetta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin<br />

muilla kohdin kuin edellä kerrotun Kankaanrannan ja Ailakinkadun mutkan kohdalla. Tavoitteena on myös etsiä<br />

ratkaisuja itse joen uomaa kiveämällä tai jokiluontoa monipuolistavilla rantasuojauksilla, missä se katsotaan<br />

teknisesti riittäväksi ratkaisuksi.<br />

Joen rantojen eroosiota voidaan vähentää myös jokipaineen avulla, joka edellyttäisi pohjapatojen rakentamista<br />

voimalaitoksen alapuolisille jokialueille. Pohjapadot hidastaisivat veden virtausta ja nostaisivat hieman veden<br />

pintaa joka puolestaan parantaisi rantojen stabiliteettia.<br />

Itse joen eroosion lisäksi jokilaaksossa on erityisen ongelmallisia jyrkät korkeat luiskat mm Kankaankadun,<br />

Vanhan hautausmaan, Tourukadun ja em. Ailakinkadun mutkan kohdalla. Luiskat ovat erittäin eroosioherkkää<br />

karkeaa silttiä. Paikoin pohjavesi purkautuu luiskista. Luiskien stabiliteetti on lähellä kriittistä kaltevuutta siten,<br />

että paikallisia murtumia saattaa esiintyä aika ajoin. Luiskien vakavuuden kannalta on erityisen tärkeää, että<br />

luiskien kasvillisuus ennen kaikkea puusto säilyy. Kaatuneiden puiden tilalle tulisi istuttaa uusia. Kasvillisuus<br />

sitoo pintakerroksia ja ylläpitää ns. negatiivistä huokosvedenpainetta luiskissa ja siten parantaa luiskien vakavuutta.<br />

Lisäksi luiskien säilymisen kannalta on tärkeää, ettei luiskiin ohjata pintavesiä tai rakennusten kuivatusvesiä.<br />

Kaikki laaksoa kohti tulevat hulevedet tulee viedä putkella tai muulla vastaavalla eroosiota estävällä<br />

rakenteella alas jokeen saakka. Hulevesien johtamisesta on kerrottu enemmän kappaleessa 6.12.<br />

Eroosiontorjunnan kannalta on myös merkitystä sillä, säilyykö vesivoimalaitos Kankaalla vai lakkautetaanko se.<br />

Mikäli päädyttäisiin tilanteeseen, jossa vesivoimalaitoksen toiminta alueella lakkaa, se tarkoittaa myös nykyisen<br />

kaltaisen säännöstelyn lopettamista ja tasaisemman, luonnollisemman virtauksen palauttamista.<br />

Mikäli vesivoimalaitos säilyy, se modernisoidaan, ja vettä voidaan ajaa voimalaitoksen läpi tasaisemmin kaikkina<br />

vuoden aikoina. Tällä on eroosiohaittoja lieventävä vaikutus. On myös keskusteltu, että Palokkajärven<br />

säännöstelyä voisi modernisoida. Modernisoinnissakin on erilaisia vaihtoehtoja riippuen siitä, painotetaanko<br />

nykyisen kaltaisen tilanteen säilymistä (mm. Palokkajärven ranta-asutuksen ja virkistyskäytön takia) vai korostetaanko<br />

Tourujoen eroosiohaittojen torjunnan tarpeita.<br />

Tourujoen nykyisiin eroosio-ongelmiin pohditaan ratkaisuja edelleen tarkentuvassa jatkosuunnittelussa.<br />

6.11 Melun torjuntatoimenpiteet<br />

Melua torjuvia rakenteita tarvittaisiin pohjoispäässä Tourujokea valtatien ramppiin Lohikoskentielle, Lohikoskentien<br />

sillalle. Myös Tourulantien sillalle tulisi pohtia meluntorjuntatoimenpiteinä umpinaisten kaiteiden toteuttamista.<br />

Rantaväylän ja Vaajakoskentien melua tulisi myös torjua joen kohdalla. Jossain määrin meluongelmat<br />

voivat lieventyä Tourujoen alaosissa myös täydennysrakentamisen toteuduttua Kivääritehtaan kohdilla.<br />

68


6.12 Hulevesien hallinta<br />

6.12.1 Yleistä hulevesien hallinnasta<br />

Hulevesiä johdetaan Tourujokeen useasta kohdin. On myös esitetty Tourujokeen johdettavien hulevesien määrän<br />

kasvattamista, merkittävimmät muutokset kohdistuvat Kankaan alueeseen sekä Haavepuiston kohdalle.<br />

Kankaan alueen hulevesien hallintaa suunnitellaan Kankaan hankkeen yhteydessä, tavoitteena tulisi olla myös<br />

hulevesien laadullinen viivyttäminen sekä rakennusaikaisten hulevesien mahdollisimman hyvä hallinta, jotta<br />

jokeen päätyisi mahdollisimman vähän haitallisia aineita. Mm. Kankaan valmistumassa olevassa Laatuaapisessa<br />

on hulevesien viivyttämistä erilaisin mm. tonteilla tapahtuvin ratkaisuin nostettu esille.<br />

6.12.2 Tourukadun kiinteistöjen hulevesien hallinta<br />

Tourukadun varrella on muutamia kiinteistöjä, joilla on hulevesiliittymä, mutta maastossa on huomattu kyseisiltä<br />

tonteilta kuitenkin johtuvan hulevesiä Tourujoen penkkaan. Lisäksi kadun varrella on muutamia kiinteistöjä,<br />

joilla ei ole hulevesiliittymää, ja näiden kiinteistöjen osalta on havaittavissa jossain määrin merkkejä hulevesien<br />

kuluttavasta vaikutuksesta Tourujoen penkassa.<br />

Tourukadun osalta esitettävät toimenpiteet tarkentuvat vielä jatkosuunnittelun aikana. Todennäköisesti Tourukadun<br />

varren kiinteistöjen osalta tulee tehdä tarkempi hulevesitarkastelu yhteistyössä kiinteistöjen omistajien<br />

kanssa. Siinä tulee määritellä ne toimenpiteet, miten hulevesien johdattaminen Tourujoen penkkaan saadaan<br />

lopetettua, ja se, kuka toimenpiteiden toteuttamisesta sekä kustannuksista on vastuussa.<br />

69


6.13 Esitettyjen toimenpiteiden luontovaikutusten arviointi<br />

Kehittämissuunnitelmassa ehdotetuista toimenpiteistä luontovaikutuksiltaan yksittäisenä merkittävin on kansalaispuiston<br />

perustaminen. Alueella on nykyhetkellä n. 50-60 – vuotias eri-ikäisrakenteinen sekametsikkö<br />

(puustona mm. harmaaleppä, tuomi, kuusi, vaahtera, raita, rauduskoivu ja lehmus). Metsikön koko on n. 0,6<br />

ha. Alueella on sijainnut aikaisemmin asutusta pihapiireineen, ja kenttäkerros on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen.<br />

Metsikkö on ollut vain kevyiden metsänhoitotoimenpiteiden piirissä. Tällä hetkellä metsäkuviolla esiintyy<br />

suhteellisen runsaasti maalahopuuta. Alueelta on kolme yksittäistä jätöspuuhavaintoa (vuosilta 2009-<br />

2012), joten alue toimii liito-oravan käyttämänä kulkuyhteytenä joen alajuoksulla ja yläjuoksulla sijaitsevien<br />

reviirin ydinalueiden välillä. Alueelta itsessään ei ole havaittu liito-oravan pesäpuita. Puiston suunnittelussa ja<br />

toteuttamisessa on tärkeää huomioida liito-oravan kulkuyhteyksien säilyminen alueen lävitse.<br />

Tourujoen kehittämistoimenpiteissä on pyritty yhteensovittamaan asukkaiden eriävät näkemykset jokivarren<br />

kasvillisuuden ja puuston hoidosta. Osa asukkaista toivoo jokivarren hoitotason nostoa ja jokinäkymien avaamista<br />

jokiraitin suunnalta. Toisaalta taas osa asukkaista toivoo, että rantavyöhykkeet jätetään luonnontilaisiksi.<br />

Esitetyt toimenpiteet ovat kompromissi eriävistä näkemyksistä. Esitettyinä toimenpiteinä ehdotetaan puuston<br />

maisemaraivauksia erityisesti Kankaan alueen pohjoispuolella. Maisemaraivaukset ovat jokivarren luonnonarvoja<br />

vähentäviä. Niiden vaikutuksia pyritään vähentämään jättämällä myös raivattavilla alueille puustoisia vyöhykkeitä.<br />

Jokivarsi säilytetään kokonaisuudessaan liito-oravan kulkuyhteytenä, jolloin myös raivauksissa kiinnitetään<br />

huomiota liikkumiseen soveltuvien kookkaiden puiden etäisyyteen toisistaan. Myös lepakot ja saukko<br />

hyötyvät jokivarren suojaisista kohdista, joten maisemaraivaukset ovat niiden kannalta haitallisia.<br />

Tourujoen luonnonsuojelualueen vastarannalla sijaitseva suoja- ja lähivirkistysmetsä on tunnistettu tässä selvityksessä<br />

monimuotoisuuden kannalta tärkeänä alueena, jossa pyritään tietoisesti säilyttämään jokivarren monimuotoisuusarvoja<br />

tulevaisuudessa. Suuri osa tästä alueesta on jo muutenkin, eroosioherkkänä rinteenä,<br />

metsänkäytön ulkopuolella. Tärkeätä tällä alueella on pyrkiä säilyttämään lahopuujatkumo tulevaisuudessa.<br />

Kehittämisalueen (luonnonsuojelualueen ulkopuoliset) uhanalaiset sammallajit sijaitsevat kaikki tällä. Myös<br />

alueen muiden lähivirkitysmetsien hoidossa painotetaan virkistysmetsien edellytysten ohella luonnonarvojen<br />

turvaamista, millä on positiivisia vaikutuksia erityisesti alueen linnustoon ja lahopuuhun sidoksissa olevaan<br />

lajistoon.<br />

Tourujokivarren kupeeseen rakentuva Kankaan alue tulee suunnitelmien mukaan olemaan asuin- ja työssäkäyntialue<br />

yli 5000 ihmiselle. Kehittämissuunnitelmassa on varauduttu Kankaan alueen rakentumisen aiheuttamaan<br />

virkistyskäyttöpaineen lisääntymiseen alueella. Virkistyskäyttöä on tässä suunnitelmassa ohjattu luontoarvoiltaan<br />

vähäisemmille alueille.<br />

Kehittämissuunnitelman positiivissa luontovaikutuksia on vieraslajien ehdotetut torjuntatoimenpiteet. Vieraslajit<br />

muodostavat paikoitellen Tourujoen varressa suuria kasvustoja, ja ne uhkaavat tulevaisuudessa myös<br />

luonnonsuojelualueen luontoarvoja. Niiden pitkäjänteinen torjuntatyö tulevina vuosina on tärkeä toimenpide<br />

koko jokivarren luontoarvojen turvaamiseksi. Positiivisia luontovaikutuksia saavat onnistuessaan aikaiseksi<br />

myös ehdotetut niittyalat, sillä niiden avulla alueen niittylajistoa voidaan saada monipuolisemmaksi. Myös<br />

hulevesiaiheilla voi olla myönteisiä monimuotoisuusvaikutuksia, sillä niillä voidaan rikastuttaa alueen lajistoa.<br />

Hulevesien hallinnalla vähennetään myös Tourujoen haitta-ainekuormitusta.<br />

70


Lähteet<br />

Alaja, H. & Tolonen, K. T. 2012. Tourujoen kalasto- ja pohjaeläinselvitys vuonna 2011. Jyväskylän yliopisto,<br />

Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 57/2012.<br />

Baanan aluevaraussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Destia. 2014.<br />

Erkinaro, M. 2012. Jyväskylän kankaan alueen lepakkokartoitus 2011-2012 sekä piilotutkimusten tulokset. Tutkimus-<br />

ja suunnittelutoimisto Habitaatti.<br />

Heikkinen, T. 2010. Kivääritehtaan liito-oravaselvitys. Jyväskylän kaupunki, kaavoitus.<br />

Jyväskylän virkistysreittiselvitys 2010. Jyväskylän kaupunki. WSP Finland Oy.<br />

Kangas. Tourujoki. Uoman palauttamisen vaihtoehdot ja arviointi. Jyväskylän kaupunki. 2013.<br />

Kankaan 1. vaiheen yleissuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. A-insinöörit. WSP Finland Oy. 2014.<br />

Kankaankatu. Yleissuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Destia. 2014.<br />

Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma<strong>luonnos</strong> vuoteen 2021. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-<br />

ja ympäristökeskus. 2014<br />

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B993CB57A-6E67-4BBC-8415-AF2E76CD7F4B%7D/103718<br />

Kivääritehtaan viheryleissuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. VSU arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy.<br />

2010.<br />

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. Yhteistyöllä parempaan<br />

vesienhoitoon. Uudenmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon elinkeino-,<br />

liikenne- ja ympäristökeskukset. 2009.http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B77DAB50C-0FEC-<br />

4F36-AB8A-3CA0D9197509%7D/94760<br />

Kypärä, T. 2012. Tourujoen ja Kankaan alueen kasviselvitys.<br />

Laita, A. 2014a. Tourujoen jokivarren kasvillisuuden ja luontoarvojen nykytilan kartoitus. Jyväskylän kaupunki,<br />

Kaupunkirakennepalvelut.<br />

Laita, A. 2014b. Tourujokilaakson vieraslajitilanne 2014. Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut.<br />

Luonnonmukaiseksi rakennetun uoman patoturvallisuus ja vahingonvaaratarkastelu. Ramboll Oy. 27.11.2014.<br />

Pylvänäinen, T. 2014. Kankaankadun ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys. Jyväskylän kaupunki,<br />

kaavoitus.<br />

Pylvänäinen, T. 2013. Kankaankadun ja Tourujoen välisen alueen liito-oravaselvitys. Jyväskylän kaupunki, kaavoitus.<br />

Pylvänäinen, T. 2011. Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut. Jyväskylän kaupunki, kaavoitus.<br />

Rajakadun hulevesien johtamisen yleissuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Ramboll. 2012.<br />

Silén, Saija. Kankaan paperitehdas. Rakennusinventointiraportti. Keski-Suomen museo. 2011.<br />

Sulkava, R. 2011. Jyväskylä, Tourujoki. Saukkoselvitys maaliskuu 2011.<br />

Tourujoen ennallistamisen esiselvitys. Jyväskylän kaupunki. VSU arkkitehtuuri ja viheraluesuunnittelu Oy.<br />

2011.<br />

Tourujoen kehittämisen ja Kankaan uomavaihtoehtojen monitavoitearviointi. Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus,<br />

vesivarat ja ympäristöarvioinnit. 2014.<br />

Tourujoen Lohikosken voimalaitospadon vahingonvaaratarkastelut. Jyväskylän Energia Oy. Ramboll. 2014.<br />

Valuma-alueselvitys. Jyväskylän kaupunki. Ramboll. 2009.<br />

Veijola, Heikki. Tourujoen vesistöalueen järvien seurantatutkimus vuonna 2006 ja 2007. Ympäristöntutkimuskeskus,<br />

Jyväskylän yliopisto. Tutkimusraportti 126/2007.<br />

Vesien tila hyväksi yhdessä. Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi<br />

vuosiksi 2016-2021. Uudenmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon<br />

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. 2014.http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B26D3DF8E-<br />

756A-4AAC-8D0F-838B84E7A111%7D/103506<br />

71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!