10.07.2015 Views

malmilinnut

malmilinnut

malmilinnut

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Malmin lentokenttäluontoharrastajan näkökulmastaIlkka Lyytikäinen20.10.2007


Kentän luontoarvot20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta2


20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta3


Siipiparatiisi• Luonnonomainen niitty, joka niitetään säännöllisesti• Niitty - pensaisto - metsä muodostavatkokonaisuuden, jonka osat tukevat toisiaan• Peltolintutiheydet huippuluokkaa• Yhteensä kentällä reunametsineen pesii noin 70 lajia• Monen lajin ravinnonhankintapaikka• Muutonaikainen levähdyspaikka• Hyönteislajisto, mm. perhoset todennäköisesti runsas• Puutteellisesti tutkittu kohde20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta4


20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta5


Niittyjen säännöllisiä pesimälajejaMalmi 2001 Malmi 2000 Viikki 1994Kuovi 2 1-2 1Pikkutylli 3 1 1Kiuru n. 50 n. 40 124Niittykirvinen n. 45 n. 40 17Keltavästäräkki 1 2 24Pensastasku 6 11 11 NTKivitasku 3 7 2 NTPikkulepinkäinen 3 2 2 NTNT = silmälläpidettävä (Near Threatened) laji IUCN-uhanalaisluokituksessaViikin vertaulutiedot: Mikkola-Roos ja Yrjölä (toim.): Viikki (2000)Huom: Viikin peltoalue on noin 2,5 kertaa laajempi kuin Malmin20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta6


Kiurun reviirit20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta7


Niittykirvisen reviirit20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta8


Muiden niittylajien reviirejä20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta9


Muita kentän lajeja• Ruisrääkkä 1-2 paria eräinä vuosina• Tuulihaukka pesimäaikaisia havaintoja• Heinäkurppa useita syysmuutolla levähtäjiä• Muuttoaikoina runsaasti pikkulintuja, kahlaajia ym.• Petolintujen saalistuspaikka20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta10


HeinäkurppaKuva: Pertti Rasp20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta11


20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta12


20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta13


Reunametsätja Tattarisuo20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta14


Reunametsien lajeja• Sarvipöllö pesii hyvinä myyrävuosina,viimeksi vuosina 2002-2006• Pikkutikka reunametsissä 1-2 reviiriä• Valkoselkätikka 7.11.2004• Satakieli reunametsissä n. 15-20 reviiriä vuosittain• Äänimaailma poikkeuksellisen runsas20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta15


Reunametsien mestarilaulajia• Satakieli• Kultarinta• Sirittäjä• Luhtakerttunen• Viitakerttunen• Mustapääkerttu• Punakylkirastas• Tikli• Punavarpunen...20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta16


Tattarisuon metsä• Monta metsätyyppiä pienellä alueella• Jäljellä kaistale myös alkuperäistä suota• Saanut kehittyä luonnontilassa• Lahopuuta• Erittäin monipuolinen lajisto• Helsingin parhaita satakielipaikkoja• Karting-rata tuhosi keskeisen alueen• Mopojen maastoharjoittelurata lisännyt ongelmia20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta17


20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta18


Miksi luonnonja virkistyskäytön kannaltakentän säilyttäminennykyisessä muodossaan onparas vaihtoehto?20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta19


Vahvuudet• Monipuolinen ja hieno luonto• Siirtovaihtoehdot tuhoavat luontoa• Luonto, harrastus, virkistys ja työ sovussa• Koillisen keskuspuisto ja avoin maisema; ”meri”• Asiallisesti osa koillista vihersormea Viikki-Kivikko• Huippusuosittu, yhtenäinen ulkoilureittiMuista vahvuuksista puhumattakaan:• Ainutlaatuinen historia• Vahva brändi koko Malmille ympäristöineen• …20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta20


20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta21


Kehittämisvaihtoehtoja• Luontopolku ja opasteita• Asemarakennukseen aulaan luontoinfoa• Lintutorneja• Näköalapaikkoja niittyalueen reunaan• Koulujen opetuskohde – monta eri biotooppia• Yhdistetty luonto- ja historiaretkikohde• Mukaan Helsinkipuistoon• Luonnonhoitosuunnitelma20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta22


Hallittu hoito ja luonnonmukaisuus• Riittävän suuri avoin alue välttämätön peltolajeille• Tattarisuon metsäalueen monipuolisuus säilyyparhaiten jättämällä alue luonnontilaan• Reunametsävyöhykkeen levennys• ”Ryteiköt” välttämättömiä useille lajeille• Pienehkön kosteikon ennallistaminen20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta23


20.10.2007 / illy Malmin lentokenttä luontoharrastajannäkökulmasta24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!