Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Polonais

Prostredie: Miesta,

Prostredie: Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta kam môže preniknút’ hmyz; vystavené mechanickým vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.). Televízny prijímač chráňte pred odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi tekutinami. Neklaďte na televízny prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod. Situácia: Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od siet’ovej zásuvky a od antény. Rozbité kúsky: • Do televízneho prijímača nič nehádžte. Sklo na obrazovke sa môže nárazom poškodit’ a spôsobit’ vážny úraz. • Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho, až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade hrozí úder elektrickým prúdom. Ak sa prijímač nepoužíva • Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používat’, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a bezpečnosti. • Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnut’ vidlicu zo siet’ovej zásuvky. • Niektoré televízne funkcie však môžu mat’ funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom režime. Pre deti • Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač. • Drobné príslušenstvo sa nesmie ponechat’ v dosahu detí, pretože by mohlo byt’ omylom prehltnuté. Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy... Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny prijímač vypnite a okamžite odpojte napájací kábel. Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač skontroloval odborník. Keď: – Napájací kábel je poškodený. – Siet’ová zásuvka je uvoľnená. – Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo predmetom, ktorý naň dopadol. – Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo iný predmet. Výstraha Aby ste predišli požiaru, nikdy do blízkosti tohto produktu neklaďte sviečky ani žiadny iný otvorený oheň. Preventívne pokyny Sledovanie televízneho programu • Niektorým ľuďom môže byť sledovanie 3D obrazu alebo hranie stereoskopických 3D hier nepríjemné (bolenie alebo vysilenie očí, únava či nevoľnosť). Sony odporúča všetkým divákom, aby si pri sledovaní 3D obrazu alebo hraní stereoskopických 3D hier dopriali pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok sa môžu líšiť u jednotlivých osôb. Sami musíte rozhodnúť, čo vám vyhovuje najviac. Ak sa stretnete s nepríjemným pocitom, prestaňte sledovať 3D obraz alebo hrať stereoskopické 3D hry, kým nepríjemný pocit nepominie; v prípade potreby sa poraďte s lekárom. Zároveň si prečítajte aktuálne informácie (i) v príručkách ostatných zariadení alebo médií používaných s týmto televízorom a (ii) na našich webových stránkach (http:// www.sony-europe.com/myproduct). Zrak malých detí (najmä vo veku do šesť rokov) sa stále vyvíja. Predtým ako povolíte malým deťom sledovať 3D obraz alebo hrať stereoskopické 3D hry sa poraďte s lekárom (napr. detským alebo očným lekárom). Dospelé osoby musia dohliadať na to, aby sa malé deti riadili vyššie uvedenými odporúčaniami. • 3D okuliare alebo betériu nepoužívajte, neskladujte ani nenechávajte v blízkosti ohňa alebo na miestach s vysokou teplotou, napr. na priamom slnečnom svetle alebo v slnkom vyhriatych autách. • Pri používaní simulovaného 3D efektu, upozorňujeme, že z dôvodu konverzie uskutočnenej touto televíziou sa mení zobrazený obraz z pôvodného originálu. • Televízny program sledujte pri miernom osvetlení, pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči. • Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitost’, pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobit’ poškodenie sluchu. Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na obrazovke LCD môžu byt’ trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu. • Čelný filter sa nesmie stláčat’ ani poškriabat’, na tento televízny prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byt’ nerovnomerné a mohla by sa poškodit’ obrazovka LCD. • Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na zobrazení sa môžu prejavit’ škvrny alebo obraz môže stmavnút’. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú. • Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejavit’ „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznút’. • Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka môže zohrievat’. Nie je to príznak poruchy. • Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov. Niektoré žiarivky, ktoré televízny prijímač obsahuje, obsahujú aj ortut’. Pri likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy. Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel pripájajúci televízny prijímač k siet’ovej zásuvke. Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady. • Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho prostriedku. • Nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na televízor. Môžu stiecť do spodnej časti obrazovky alebo do vonkajších dielov a spôsobiť nesprávnu funkciu. • Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe obsahujúce lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani prchavé rozpúšt’adlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými materiálmi môže spôsobit’ poškodenie povrchu obrazovky a materiálu skrinky. • Na zaručenie dostatočného vetrania sa odporúča pravidelne povysávat’ vetracie otvory. • Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojana a neprevrhol sa. Prídavné zariadenia • Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobit’ deformáciu zobrazenia a/ alebo šum vo zvuku. • Toto zariadenie bolo testované a je v zhode s obmedzeniami podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite pri použití prípojného signálneho kábla kratšieho než 3 metre. 26 SK

Batérie • Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich polaritu. • Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s novými. • Batérie zneškodňujte tak, aby neznečist’ovali životné prostredie. V niektorých krajinách môže byt’ zneškodňovanie batérií regulované. Obrát’te sa na miestny úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní. • S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne. Nenechajte ho padnút’, nestúpajte naň, nepolievajte ho žiadnymi tekutinami. • Diaľkový ovládač nesmie byt’ položený v blízkosti zdroja tepla, na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného svetla, ani vo vlhkej miestnosti. Funkcia bezdrôtového pripojenia jednotky • Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov (kardiostimulátor, atď.) lebo by mohlo dôjsť k poruche lekárskeho prístroja. • Trebaže, toto zariadenie vysiela/ prijíma zakódované signály, dávajte pozor na neoprávnený príjem. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné ťažkosti. Likvidácia televízneho prijímača Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu) Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byt’ spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Ďalšie informácie 27 SK

 • Page 1 and 2:

  4-180-180-78(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Installation Fixation du support de

 • Page 7 and 8:

  Raccordement d’une antenne/d’un

 • Page 9 and 10:

  Exécution du réglage initial KDL-

 • Page 11 and 12:

  Démontage du support de table du t

 • Page 13 and 14:

  Pour utiliser l’i-Manual 1 Le mod

 • Page 15 and 16:

  Condition Généralités Impossible

 • Page 17 and 18:

  Nom du modèle KDL- 52NX805 46NX705

 • Page 19 and 20:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 21 and 22:

  SU-WL700 ~ • Retirez le cache inf

 • Page 23 and 24:

  SU-WH500 Reportez-vous au mode d’

 • Page 25 and 26:

  Consignes de sécurité Installatio

 • Page 27 and 28:

  Fonction sans fil de l’appareil

 • Page 29 and 30:

  Sommario Verifica degli accessori f

 • Page 31 and 32:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 33 and 34:

  Collegamento di un’antenna/decode

 • Page 35 and 36:

  Esecuzione dell’impostazione iniz

 • Page 37 and 38:

  Rimozione del supporto da tavolo ~

 • Page 39 and 40:

  Uso dell’i-Manual 1 2 Questo tele

 • Page 41 and 42:

  Condizione Generale Il televisore n

 • Page 43 and 44:

  Nome del modello KDL- 52NX805 46NX7

 • Page 45 and 46:

  Installazione degli accessori (Staf

 • Page 47 and 48:

  SU-WL700 ~ • Rimuovere il coperch

 • Page 49 and 50:

  SU-WH500 Per eseguire correttamente

 • Page 51 and 52:

  Informazioni di sicurezza Installaz

 • Page 53 and 54:

  Smaltimento del televisore Trattame

 • Page 55 and 56:

  Per i modelli KDL-55NX815, KDL-46/4

 • Page 57 and 58:

  Inhaltsverzeichnis Überprüfen des

 • Page 59 and 60:

  Aufstellung und Grundeinstellungen

 • Page 61 and 62:

  Bei den Modellen KDL-55NX815, KDL-4

 • Page 63 and 64:

  Bündeln der Kabel ~ • Bündeln S

 • Page 65 and 66:

  3 „Transponder“: Im Modus „Ne

 • Page 67 and 68:

  So verwenden Sie i-Manual 1 2 Diese

 • Page 69 and 70:

  Symptom Allgemeines Das Fernsehger

 • Page 71 and 72:

  Leistungsaufnahme im Standby-Betrie

 • Page 73 and 74:

  Montieren des Zubehörs (Wandhalter

 • Page 75 and 76:

  SU-WL700 ~ • Nehmen Sie die unter

 • Page 77 and 78:

  SU-WH500 Lesen Sie bitte in der mit

 • Page 79 and 80:

  Sicherheitsinformationen Installati

 • Page 81 and 82:

  • Wenn Sie den Winkel des Fernseh

 • Page 83 and 84:

  Innehållsförteckning Kontrollera

 • Page 85 and 86:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 87 and 88:

  Ansluta en antenn/ digitalbox/inspe

 • Page 89 and 90:

  Utföra startinställningar KDL-55N

 • Page 91 and 92:

  Titta på TV Titta på program 1 Sl

 • Page 93 and 94:

  Övrig information Felsökning Kont

 • Page 95 and 96:

  Modellnamn KDL- 52NX805 46NX705 40N

 • Page 97 and 98:

  Installera tillbehören (väggfäst

 • Page 99 and 100:

  SU-WL700 ~ • Ta bort underdelssky

 • Page 101 and 102:

  SU-WH500 Se bruksanvisningen som me

 • Page 103 and 104:

  Säkerhetsinformation Installation

 • Page 105 and 106:

  Avfallsinstruktion rörande förbru

 • Page 107 and 108:

  Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb

 • Page 109 and 110:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod S

 • Page 111 and 112:

  Tilslutning af antenne/Set Top Box/

 • Page 113 and 114:

  Udførelse af startopsætning KDL-5

 • Page 115 and 116:

  Brug af tv'et Se programmer 1 Tænd

 • Page 117 and 118:

  Yderligere oplysninger Fejlfinding

 • Page 119 and 120:

  Modelnavn KDL- 52NX805 46NX705 40NX

 • Page 121 and 122:

  Montering af tilbehør (beslag til

 • Page 123 and 124:

  SU-WL700 ~ • Fjern bunddækslet o

 • Page 125 and 126:

  SU-WH500 Yderligere oplysninger om

 • Page 127 and 128:

  Sikkerhedsoplysninger Installation/

 • Page 129 and 130:

  Fjernelse af udtjente batterier (g

 • Page 131 and 132:

  Sisällysluettelo Lisävarusteiden

 • Page 133 and 134:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 135 and 136:

  Antennin, digisovittimen tai tallen

 • Page 137 and 138:

  Alkuasetusten määrittäminen KDL-

 • Page 139 and 140:

  TV:n katselu Ohjelmien katseleminen

 • Page 141 and 142:

  Lisätietoja Vianmääritys Tarkist

 • Page 143 and 144:

  Mallinimi KDL- 52NX805 46NX705 40NX

 • Page 145 and 146:

  Lisävarusteiden asentaminen (sein

 • Page 147 and 148:

  SU-WL700 ~ • Kun televisio kiinni

 • Page 149 and 150:

  SU-WH500 Katso asennusohjeet SU-WH5

 • Page 151 and 152:

  Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt

 • Page 153 and 154:

  Käytöstä poistettujen paristojen

 • Page 155 and 156:

  Spis treści Sprawdzanie akcesorió

 • Page 157 and 158:

  Instalacja Mocowanie podstawy Aby u

 • Page 159 and 160:

  Dotyczy modeli KDL-55NX815, KDL-46/

 • Page 161 and 162:

  Formowanie wiązki przewodów ~ •

 • Page 163 and 164:

  3 „Transponder”: W trybie „Pr

 • Page 165 and 166:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 167 and 168:

  Warunek Ogólne Nie można włączy

 • Page 169 and 170:

  Nazwa modelu KDL- 52NX805 46NX705 4

 • Page 171 and 172:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 173 and 174:

  SU-WL700 ~ • W przypadku montażu

 • Page 175 and 176:

  SU-WH500 Informacje na temat prawid

 • Page 177 and 178:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 179 and 180:

  zwilżonej rozcieńczonym roztworem

 • Page 181 and 182:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 183 and 184:

  Oppsett Montere bordstativet Se hef

 • Page 185 and 186:

  Koble til antenne/dekoder/ opptaker

 • Page 187 and 188:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 189 and 190:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 191 and 192:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 193 and 194:

  Modellnavn KDL- 52NX805 46NX705 40N

 • Page 195 and 196:

  Montere tilbehøret (veggmonterings

 • Page 197 and 198:

  SU-WL700 ~ • Fjern bunndekselet o

 • Page 199 and 200:

  SU-WH500 Se instruksjonene som fulg

 • Page 201 and 202:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 203 and 204: Avhending av TVapparatet Avhending
 • Page 205 and 206: Obsah Kontrola příslušenství ..
 • Page 207 and 208: Nastavení Připojení stolního st
 • Page 209 and 210: Připojení antény/zařízení Set
 • Page 211 and 212: Provedení počátečního nastaven
 • Page 213 and 214: Odmontování stolního stojanu z t
 • Page 215 and 216: Použití příručky i-Manual 1 N
 • Page 217 and 218: Podmínka Obecně Televizor nelze z
 • Page 219 and 220: Název modelu KDL- 52NX805 46NX705
 • Page 221 and 222: Instalace příslušenství (Nást
 • Page 223 and 224: SU-WL700 ~ • Odstraňte spodní k
 • Page 225 and 226: SU-WH500 Aby byla instalace provede
 • Page 227 and 228: Bezpečnostní informace Instalace/
 • Page 229 and 230: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 231 and 232: Obsah Kontrola príslušenstva ....
 • Page 233 and 234: Inštalácia Montáž stolového st
 • Page 235 and 236: Pripojenie antény/ káblového pri
 • Page 237 and 238: Vykonanie úvodných nastavení 1 2
 • Page 239 and 240: Odmontovanie stolového stojana od
 • Page 241 and 242: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 243 and 244: Stav Všeobecné Televízny prijím
 • Page 245 and 246: Názov modelu KDL- 52NX805 46NX705
 • Page 247 and 248: Inštalácia príslušenstva (mont
 • Page 249 and 250: SU-WL700 ~ • V prípade inštalá
 • Page 251 and 252: SU-WH500 Postupujte podľa návodu
 • Page 253: Informácie o bezpečnosti Inštal
 • Page 257 and 258: Содержание Проверк
 • Page 259 and 260: Настройка Сборка н
 • Page 261 and 262: Для моделей KDL-55NX815,
 • Page 263 and 264: Группирование кабе
 • Page 265 and 266: ~ • При выполнении
 • Page 267 and 268: Просмотр телевизор
 • Page 269 and 270: Дополнительные све
 • Page 271 and 272: Технические характ
 • Page 273 and 274: Название модели KDL-
 • Page 275 and 276: Таблица установочн
 • Page 277 and 278: 7 Подсоедините монт
 • Page 279 and 280: SU-WH500 Для надлежаще
 • Page 281 and 282: Сведения по безопа
 • Page 283 and 284: • Не нажимайте на з