Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1 TARIHIN BAYAJIDDA I ...

هَوُسَ
aflang.humnet.ucla.edu - 45 other Mags
Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1 TARIHIN BAYAJIDDA I ...
|
6 Pages
|
2
|
0 Views
|
Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1 TARIHIN BAYAJIDDA I ... Inappropriate

Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1 TARIHIN BAYAJIDDA I

Tarihin Bayajidda Supplement to 5.01 1. Zuwaæn Bayaæjiddaæ appleasa® Baæ®no TARIHIN BAYAJIDDA I Lawan Îanladi Yalwa Ta\®êhìn Haæusa¥wa\ ya\ nu\naæ ce]wa\ aæ da] can an yi wani shaæhaæ®a®®en muætu]m maæi su\na\ Bayaæjiddaæ. Shê wannaæn muætu]m an ce] asalinsaæ ∂an Sarkin Baægaæda\zaæ ne\ aæ can ˚asa® Sha]m. To¥, ana¥ nan ana¥ nan, sai wata ra\na\ Bayaæjiddaæ, shê daæ muta¥nensaæ sukaæ bar Baægaæda\zaæ sukaæ yi ya]mma. Ba\yan sun yi taæfiyaæ maæi nêsa\, sai sukaæ ìsa ˚asa® Baæ®no. Daæ sukaæ ìsa Baæ®no, Sarkin Baæ®no ya kaær∫e\ suæ daæ mu®na¥, ya kuma ba\ suæ masaukê maæi kya]u. Bayaæjiddaæ ya zauna¥ aæ Baæ®no ha® ma\ ya sa¥mi da\ma\ ya aæuri &ya® Sarkin Baæ®no sukaæ zauna¥ cikin jôn da\∂ê. To], ana¥ nan ana¥ nan, sai Bayaæjiddaæ daæ Sarkin Baæ®no sukaæ ∂an sa\∫a¥. Sabo¥daæ hakaæ, sai ya yi shir∑ ya fìta daægaæ ˚asa® Baæ®no. 2. Bayaæjiddaæ Ya\ Äsa Ga¥®un Gabaæs Ba\yan Bayaæjiddaæ ya\ bar ˚asa® Baæ®no, sai ya yi ta taæfiya¥ ya]mma daæ ˚asa® Baæ®no ha® sai daæ ya ìsa wani baæbban gaærê maæi su\na\ Ga¥®un Gabaæs. AÆ wannaæn lo\kaæcê ma¥ta®saæ tana¥ daæ cik∑. Sabo¥daæ waæhalaæ® taæfiya¥ daægaæ gaære\ taæ, sai Bayaæjiddaæ ya bar taæ ta¥re daæ wasu ba\yinsaæ aæ waænnan gaærê. Shê kuæwa ya ci gaæba daæ taæfiya¥. Ba\yan ya\ taæfi, baæ aæ jima¥ ba, sai ma¥ta®saæ ta haæifi ∂a\ namijì. To¥ shê wannaæn ∂a\, an sa] masaæ su\na\ Bì®aæm. Ba\yan ya\ girma ne¥, sai Alla¥h ya ba\ shì saærautaæ® Bì®aæm, wa¥to¥ Ga¥run Gabaæs. 1

Sammana Katuzu

Sammana Katuzu

1 TALUBE KAIBONO KUYANGA BOLEWA [CUSTOMS OF ...

1 TALUBE KAIBONO KUYANGA BOLEWA [CUSTOMS OF ...

Full text of Tentemen' Ad'o

Full text of Tentemen' Ad'o

ARU BO BOLE

ARU BO BOLE

Devek Barakau

Devek Barakau

Ngizimicae lingvae principia.

Ngizimicae lingvae principia.

Magaara Haɗ Vun Museyna May, Vun Françaisna May

Magaara Haɗ Vun Museyna May, Vun Françaisna May

LABARIN BAYAJIDDA

LABARIN BAYAJIDDA

1 A SQUIRREL AND A BUFFALO Musa Gana Amshi T”rz”na Amsi ...

1 A SQUIRREL AND A BUFFALO Musa Gana Amshi T”rz”na Amsi ...

Wenya D'agai Na Migara

Wenya D'agai Na Migara

Nen Na Amatingeri Shirin

Nen Na Amatingeri Shirin

SANIN ABUBUWA

SANIN ABUBUWA

M003_pronunciation practice.pdf

M003_pronunciation practice.pdf

BIDO KA DILA Malam Kariya Gambo (Dindeno ka gi ma Malam ...

BIDO KA DILA Malam Kariya Gambo (Dindeno ka gi ma Malam ...

BA JIRE KALEKA CAWA BAI Malam Kariya Gambo (Dindeno ka gi ...

BA JIRE KALEKA CAWA BAI Malam Kariya Gambo (Dindeno ka gi ...

ADJECTIVES

ADJECTIVES

KWATANCE II

KWATANCE II

Bamdimarem and a Hyena

Bamdimarem and a Hyena

1 MAGANA DƏK WUNYATKƏLA [AN HERBALIST AND HER ...

1 MAGANA DƏK WUNYATKƏLA [AN HERBALIST AND HER ...

DUWATSUN KANO

DUWATSUN KANO

1 T“RZ“NA KAZA, T“MAKU D“K “BJL“M (T”rz”na Gabade, pages 10 ...

1 T“RZ“NA KAZA, T“MAKU D“K “BJL“M (T”rz”na Gabade, pages 10 ...

English-Bade (Gashua)

English-Bade (Gashua)

ENGLISH-NGAMO A

ENGLISH-NGAMO A

ENGLISH-BADE WORDLIST A

ENGLISH-BADE WORDLIST A

ENGLISH-BOLE WORDLIST A

ENGLISH-BOLE WORDLIST A

1 GOROI TON NGAMO [NGAMO BELIEFS] (Dintir Ki Asum Bo ...

1 GOROI TON NGAMO [NGAMO BELIEFS] (Dintir Ki Asum Bo ...

A comparative study of West Chadic verb suffixes - UCLA

A comparative study of West Chadic verb suffixes - UCLA

HAUSAR BAKA “Gani Ya Kori Ji” - UCLA

HAUSAR BAKA “Gani Ya Kori Ji” - UCLA

HAUSA- UWAI A B

HAUSA- UWAI A B

ENGLISH-KAREKARE A

ENGLISH-KAREKARE A

© 2006-2014 by i-Magazine AG