01.08.2022 Views

A Mi Lapunk

Szatymaz Község Önkormányzatának lapja

Szatymaz Község Önkormányzatának lapja

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

XXV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

2022. AUGUSZTUS

A MI LAPUNK

SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kik lettek Szatymaz jelesei?

Új tanulmányi ösztöndíj

Augusztus 20-a templomunk búcsúünnepe

Az Őszibarack-fesztivál nagy dobása volt az otthonkakiállítás és

a július 9-ei szatymazi otthonka show és divatbemutató. Fotó: Bakos Brigi


A MI LAPUNK

2022. AUGUSZTUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szatymazi tanulmányi ösztöndíj

Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Humán Bizottsága

pályázatot ír ki a településen lakó, kiemelkedő

tanulmányi eredményt elért

tanulók részére.

A pályázat benyújtásának feltételei:

a pályázó

- Szatymaz községben állandó lakóhellyel

vagy érvényes tartózkodási

hellyel rendelkezzen,

- magyar állampolgár legyen,

- közoktatási intézmény nappali tagozatának

7–13. évfolyamán tanuljon,

- a pályázat benyújtásakor a 12. életévét

már betöltötte, de a 20. életévét

még nem,

- a pályázónak nincs igazolatlan hiányzása,

- a pályázónak a pályázat benyújtását

közvetlenül megelőző tanév év végi

osztályzatainak átlaga (tanulmányi

átlag számításánál a magatartás

és szorgalom jegyek kivételével valamennyi

osztályzattal minősített

tantárgy számít; az átlagot két tizedes

pontossággal kell számolni kerekítés

nélkül):

- általános iskolás tanuló esetében:

4,80 vagy afeletti,

- középiskolás tanuló esetében: 4,70

vagy afeletti.

A pályázat elbírálásánál további pontokat

jelent:

- a pályázat benyújtását megelőző

tanévben nemzetközi, országos,

megyei és városi tanulmányi, művészeti

vagy sportversenyen elért

helyezés,

- államilag elismert nyelvvizsga,

- hátrányos helyzet/halmozottan

hátrányos helyzet.

Az ösztöndíj havi összege:

- általános iskolai tanulmányokat

folytató, illetve középiskolai tanulmányait

kezdő tanulók esetében

legfeljebb havi 5.000 Ft,

- középiskolai tanulmányokat folytató

tanulók esetében legfeljebb havi

10.000 Ft.

Az ösztöndíj összege 10 hónapra (egy

tanulmányi évre) szól. A megállapított

ösztöndíjat egy összegben utaljuk át. Az

ösztöndíj ugyanazon diák részére több

egymást követő tanulmányi évben is

adományozható.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, egy példányban

kell benyújtani:

- személyesen a Szatymazi Polgármesteri

Hivatalban, vagy

- postai úton a Szatymazi Polgármesteri

Hivatal címére (6763 Szatymaz,

Kossuth utca 30.).

Csatolandó mellékletek:

- a pályázó tanulmányi eredményét

tartalmazó bizonyítvány – ennek

hiányában más dokumentum – másolata,

- a pályázó lakcímét igazoló hatósági

igazolvány másolata,

- 16. életévét betöltött pályázó esetén

a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló

dokumentum eredeti példánya,

- többletpontot igazoló dokumentumok:

- művészeti, tanulmányi és sportversenyek

előző tanévben elért eredményeit

igazoló dokumentum,

- államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány,

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos

helyzet megállapításáról szóló

ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

határozat másolata.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,

akinek pályázata formailag vagy

tartalmilag érvénytelen, pályázata határidőn

túl érkezett be, valamint más

önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban

részesül.

Az ösztöndíj tanév közben visszavonható,

ha a tanuló:

- magántanulóként folytatja tanulmányait,

- tanuló jogviszonya megszűnik vagy

szünetel,

- tartósan külföldre távozik, vagy

- szatymazi lakó- vagy tartózkodási

helye megszűnik.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 30.

A pályázat elbírálásáról a pályázó 2022.

október 31. napjáig írásbeli értesítést

kap.

A pályázati adatlap elérhető a www.

szatymaz.hu oldalon, illetve a Polgármesteri

Hivatalban.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni

Szanka Csilla szociális és igazgatási

ügyintézőnél személyesen a Polgármesteri

Hivatalban vagy a +36-62/583-

560/20-as telefonszámon lehet.

Szatymaz Község Képviselő-testületének a

szociális ellátásokról szóló rendelete alapján

óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem

benyújtására van lehetőség az alábbiak

szerint.

- A támogatás nyújtásának feltétele, hogy

a családban az egy főre jutó jövedelem nem

haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át

(71.250 forintot) és vagyonnal nem rendelkeznek.

- A pénzbeli támogatás jogosultja az óvodai

nevelésben, valamint az általános iskolai és

középfokú oktatás nappali munkarend szerint

folyó oktatásában részt vevő gyermek.

- A támogatás mértéke 10.000 Ft/gyermek.

A támogatás iránti kérelmet 2022. augusztus

1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig lehet

benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása

jogvesztő.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon

a Polgármesteri Hivatalban

lehet leadni.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban

átvehető, illetve a www.szatymaz.hu

oldalról letölthető.

Szatymaz Községi Önkormányzat

2


2022. AUGUSZTUS A MI LAPUNK

Fesztiváloztunk, falunapoztunk

A 29. Őszibarack-fesztivál és falunapon

mulattunk, és múlattuk az

időt július elején. Péntek délutántól

szombat éjszakáig megszámlálhatatlan

program várta Szatymaz lakóit és

vendégeit.

A település kedves hagyománya, hogy

a pénteki megnyitón az előző falunap

óta eltelt egy évben született gyerekek

is bemutatkoznak: a polgármester virággal

és emléklappal köszöntötte a

babákat és szüleiket. Ilyenkor adják át

egy-egy életműért a "Szatymaz községért"

kitüntető címet, valamint az is

kiderült, ki került be a szatymazi díszpolgárok

sorába.

Szombaton óriási sikere volt a "Nyár

alatt" a zenés divatbemutatónak, ahol

helyi lányok és asszonyok korabeli

otthonkákban, Szőke András ironikus

értelmező konferálásával fűszerezett

otthonka show-n léptek kifutóra.

Az első magyar otthonkakiállítás és

otthonka show az egész országba elvitte

Szatymaz és az őszibarack-fesztivál

hírét.

Ingyenes ételkóstolók, fogatverseny

és gyermekprogramok sokasága várta

a látogatókat, két főzőversenyre

lehetett nevezni, a közösségi főzésekbe

lehetett besegíteni. A faluház

mögött egész napos élőzenés, pokrócos,

függőfoteles minifesztivál zajlott:

a „Nyár alatt” közösségi programok,

népzene és néptánc várta a családokat.

Elöl, a nagyszínpadon a helyi művészeti

csoportok is bemutatkoztak,

majd színpadra léptek többek között

a Pacsirták, Tatabai Nejad Flóra, valamint

Balázs Klári és Korda György

is. A fesztivál hangulatfelelőse és házigazdája

Szőke András stand-upos

humorista, filmkészítő volt.

A pörköltfőző-versenyt a Náczi kertészet

nyerte vegyes birkapörkölttel,

második lett a Jóbarátok birkapörköltje,

a harmadik helyet a CimBO-

Rák marhapörköltje csípte el. A Szőke

Andrással kiegészült zsűri különdíjjal

jutalmazta Kibéd település mícskészítő

csapatának teljesítményét.

A Szatymazi Nőegylet meghirdette

a barackos ízek ütközetét. Az édesség

kategóriában a harmadik helyen

barackos-áfonyás tortájával Bitterné

Benkó Ilona végzett, ezüstérmes tökös-barackos

lepényével Kuruczné

Oláh Andrea lett, az aranyérmet pedig

baracktorta-variációival Kuspiné

Rácz Mónika nyerte. A „gyümölcslevek,

lekvárok” kategória győztese Feketéné

Kormányos Ilona bio őszibaracklekvárja,

Kuspiné Rácz Mónika

mentás őszibarack levese pedig a második

legjobb lett. Kuspiné Rácz Mónika

nevezte a legjobb barackos ételt

is, Bosnyák Mária pedig különdíjas

lett.

3


A MI LAPUNK

2022. AUGUSZTUS

Új nevek Szatymaz jelesei sorában

A község képviselő-testülete

16/2000. (IX. 14.) Kt. sz. rendelete

értelmében évente dönt a címekről.

A település érdekében folyamatosan

végzett kiemelkedő tevékenységért

kitüntetetteket hagyományosan

az Őszbarack-fesztivál és

falunap nyitónapján köszöntik.

2022. július 8-án egy díszpolgári

címet adományoztak és három

Szatymaz Községért kitüntetést adtak

át.

DÍSZPOLGÁRI CÍM: SUTKA

ISTVÁN PLÉBÁNOS

„Szatymaz Község Képviselő-testülete

Sutka István plébános részére

a díszpolgári cím adományozásáról

és a »Szatymaz Községért«

kitüntetés alapításáról és adományozásáról

szóló 16/2000. (IX. 14.)

Kt. sz. rendelete értelmében díszpolgári

címet adományoz.”

Szatymaz sorrendben hetedik plébánosa

1978. december 2-án születetett

Szegeden. A teológus, mentálhigiénés

szakember, kántor,

ének-zene szakos tanárt 2006. június

17-én a szegedi székesegyházban

szentelte áldozó pappá Gyulay

Endre Szeged–Csanádi megyéspüspök.

Teológiai tanulmányait a Szegedi

Hittudományi Főiskolán, majd

a budapesti Pázmány Péter Katolikus

Egyetem Teológiai, ezt követően

Bölcsészettudományi Karán

4

folytatta, végül a Gál Ferenc Főiskolán

szerezte sokadik diplomáját.

Szegeden legendássá váltak a dómbéli,

mesékkel és példázatokkal kísért

bábos gyerekmiséi. Hat éve

került Szatymazra plébániai kormányzóként,

2021-től pedig már

plébánosunk. Ezzel párhuzamosan

a szegedi Gál Ferenc Egyetem kántor

szakának ének-zene tanára és a

kispapok nevelője.

Szatymazon a helyi vallástörténet

kutatója, a néprajzi és a vallástörténeti

értékek ápolója. Hisz abban,

hogy Szatymaz Szeged részeként

már azelőtt a kultúra és a vallási

élet központja volt, hogy önálló

községgé vált volna. Vallja, hogy

Szatymaz a jövőben is a helyi közösségek

összefogásának köszönhetően

különleges, egyedi település

marad. Aktív lelkipásztori jelenlétén

túl a faluközösség egyik alkotó

személyiségeként ehhez kíván hozzájárulni.

Sikeres pályázatok sorával

fejlesztette a templomot és a

plébániát, kreativitásának köszönhetően

újszerű megoldásokat talál

a rendezvények, hittantáborok,

művészeti vagy egyháztörténeti kiállítások

szervezésében, bonyolításában.

Életfilozófiájának egyik alapja,

hogy nem kívánja előírni, mit tegyen

vagy mit ne tegyen az ember

vagy az emberiség, hanem megmutatja,

milyen az, ha Istenbe vetett

bizalommal szemlélünk egy problémát,

és így keresünk rá megoldást.

Azokon a miséken, amelyeken

elsősorban az óvodás és iskolás

gyermekekhez szól, megnyilvánul

vonzalma a mesék világa, a mesékben

fellelhető tanulságok tanító

ereje iránt. Szereti a verseket és a

prózairodalmat, a közösségi ünnepeken

is hatásos előadója irodalmi

és zenei műveknek.

István Atya, vagy ahogyan legtöbben

említik, „Sutkapisti”, érdemesnek

találtatott a Szatymaz díszpolgára

kitüntető címre.

Kérjük, fogadja a képviselő-testület

és rajtuk keresztül a község lakóinak

elismerését eddigi munkájáért,

és kifejezzük a reményt, hogy még

sokáig együtt építhetjük, fejleszthetjük

szeretett településünket!

Szakmai életútja

2006–2007 – Csongrád-Belváros,

káplán

2007–2013 – Szegedi Székesegyház

(Dóm), káplán

2013–2016 – Szent Gellért Szeminárium,

prefektus (tanulmányi-fegyelmi

elöljáró)

2016. szeptember 1. – 2020. december

31. – Szatymaz, plébániai kormányzó

2021. január 1-jétől – Szatymaz,

plébános

2011–2021 – Gál Ferenc Főiskola

kántor szakjának tanára

2011–től – Gál Ferenc Főiskola

ének-zene tanára (2021-től Gál Ferenc

Egyetem)

DR. LENGYEL ANDREA

HÁZIORVOS

„Szatymaz Községért” kitüntető

cím az egészségügy területén végzett

munkájáért

Dr. Perényiné dr. Lengyel Andrea

1965. október 16-án Szegeden született.

Iskoláit is itt végezte, a Radnóti

Miklós Kísérleti Gimnáziumban

érettségizett, majd 1991-ben

szerezte meg általános orvosi diplomáját

summa cum laude az akkor

még Szent-Györgyi Albert Orvostudományi

Egyetemen. Szigorló

évében mentőtiszt III. vizsgát tett,

és hatodéves orvostanhallgatóként

mint mentőtiszt dolgozott a sze-


2022. AUGUSZTUS A MI LAPUNK

gedi, a makói és a hódmezővásárhelyi

mentőállomásokon. Pályája

elején három hónapot Gyulán, a

gyermekkórházban töltött, de hamar

visszatért Szegedre, és az országban

elsőként – másik három

kollégával – kezdte el a célirányos

háziorvosképzést. A licencvizsga

letétele után közel egy évet az Acél

utcai szociális otthonban dolgozott,

ahol kialakított egy fekvőbetegrészleget

teljes orvosi és nővéri

ellátással.

1994. október 1-jén kezdte el háziorvosi

munkáját Szatymazon. 1997

novemberében sikeres szakvizsgát

tett háziorvostanból, majd 20

év háziorvosi munka után címzetes

főorvosi címet kapott. A Magyar

Orvosi Kamara Csongrád megyei

küldöttje és a Szeged város és

járás orvosi kamara háziorvosi tagozatának

vezetőségi tagja.

Háziorvosi munkájában a korszerű

betegellátás mellett kiemelt fontosságúnak

tartja a megelőzést és az

egészségmegőrzést. Több mint 20

éve a faluházzal és az önkormányzattal

együtt szervezi az egészséghetet

Szatymazon. Ezen túl is

igyekszik a szűrésekre hangsúlyt

fektetni, amikor csak lehet, mintapraxisként

is részt vesz országos

szűrésekben. Az elmúlt öt évben

– szintén a prevenció jegyében

– az önkormányzati társulás égisze

alatt két sikeres pályázatban is

részt vett. Az ekkor alakult praxisközösségünket

szakmai vezetőként

a doktornő irányította. Ezek keretében

sikerült gyógytornát, dietetikust

biztosítani a lakosságnak,

illetve korszerű eszközök beszerzésére

is sor került. Jelenleg is egy

szoros praxisközösség tagjai vagyunk.

2000 óta a szegedi központi ügyeleten

is rendszeresen dolgozik, korábban

kivonuló, az utóbbi években

ambuláns orvosként.

Munkája során kiemelt fontosságúnak

tartja az oktatásban való részvételt.

2013 óta hivatalosan is oktató

körzetként működik, ennek

keretében minden évben jönnek

szigorló orvostanhallgatók, diplomás

ápolók és szakvizsgára készülő

orvosok. Idén a Szegedi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi

Kar államvizsga-bizottságának

munkájában is részt vett. 2022

őszétől tantermi oktatói munkát

fog végezni az SZTE egészségügyi

főiskolai karán, és várhatóan az általános

orvosképzésben is.

A tanulás mellett a sport is fontos

része életének. Gimnazistaként és

az egyetemi évek alatt NB I.-s, majd

NB II.-s kosárlabdázó volt, a mai

napig heti rendszerességgel játszik.

„Munkámat mindig nagy szeretettel

és odaadással végzem, s talán

szigorral is, de magamhoz vagyok

a legszigorúbb. A nyugodt,

biztonságot adó családi háttér mellett

a megbízható, munkájukat

szívvel-lélekkel végző munkatársak

kellettek ehhez az úthoz. Nélkülük

nem ment volna, hiszen a mi munkánk

igazi csapatmunka!” – mondja

a doktornő.

Kedves Doktornő! Hálás szívvel

köszönjük a Covid-vírus tombolásának

időszakában nyújtott odaadó

és lelkiismeretes munkáját, az oltások

szervezését! Kívánunk további

munkájához türelmet, kitartást, jó

egészséget – hogy a mi egészségünk

is jó kezekben legyen!

RÓZSA ZOLTÁN

TANYAGONDNOK

„Szatymaz Községért” kitüntető

cím a közélet területén végzett

munkájáért

Rózsa Zoltán 1957. szeptember 12-

én Szegeden született, de kezdettől

fogva szatymazi lakos volt. Kisgyermekkorában

tanyán éltek, majd beköltöztek

a faluba. Az általános iskola

alsó tagozatát a Neszűrjhegyi

iskolában járta ki. Az 5-6. osztályt

a Simsai-iskolában folytatta, általános

iskolai tanulmányait végül

a Gazdasági iskolában fejezte

be. 1974-ben kezdte el a középiskolát

a 600-as számú Ipari Szakmunkásképző

Intézetben villanyszerelő

szakon. Mivel szakmai tanulmányi

versenyen elnyerte a „szakma kiváló

tanulója” címet, három hónappal

a tanév vége előtt megkapta villanyszerelő

képesítését.

Ezt követően a DÉLÉP-nél helyezkedett

el, a szakmájában. Pár év elteltével

a Móra tszben traktorosként,

később a Szatymaz Községi

Tanácsnál mezőőrként tevékenykedett.

1992 és 1999 között halőrként

dolgozott a Szeged-Fisch Kft.-nél.

1999-től Szatymaz Község Önkormányzata

ismét mezőőrként foglalkoztatta.

2003 márciusától kezdte meg tanyagondnoki

munkáját, amelyet a

mai napig töretlen lelkesedéssel végez.

Házasságából két fiú született, akik

mára négy unokával ajándékozták

meg. A családalapítás után a nagyszülőkhöz

költöztek arra a II. körzetben

lévő tanyára, ahol jelenleg is

él.

Traktorosként sokat segített a tanyán

élő időseknek, mezőőrként

bizalmi kapcsolatot alakított ki a

külterületen élőkkel, minden tanyát

és a benne élőket is név szerint

ismeri. Tájékozottsága, helyismerete

nagy segítséget jelent mindennapi

munkában, amelyben megbízható,

pontos, segítőkész. A faluban

szinte mindenki ismeri. Hosszú

évek óta részt vesz a település rendezvényein,

az óriáspalacsinta-sütés

egyik alapító tagja. Csapatával

rendszeresen meghívást kapnak falunapokra,

jótékonysági rendezvényekre,

különböző kulturális

programokra országon belül és határainkon

túl egyaránt.

Nyugdíjas éveihez jó egészséget és

tartalmas, vidám napokat kívánunk!

Folytatás a 6. oldalon

5


A MI LAPUNK

2022. AUGUSZTUS

SZATYMAZI NŐEGYLET

KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

„Szatymaz Községért” kitüntető

cím a közélet területén végzett

munkáért

A Szatymazi Nőegylet Közhasznú

Egyesületet 2011. év elején alakult meg.

Azon gondolat hívta életre, hogy a nők

közösség-összetartó, közösségformáló

szerepe nagyobb hangsúlyt kapjon

településünkön. A nőegylet tagjai kiemelt

feladatnak tekintik, hogy felpezsdítsék

a szatymazi közösségi életet,

és minél szélesebb körét megszólítsák

és aktivizálják a lakosságnak, ezért

Szatymaz kulturális életét és rendezvényeit

színesítik. Feladatuknak érzik

az elfeledett hagyományok felelevenítését,

és a családok bevonását a közösségi

életbe.

A Szatymazi Nőegylet megalakulásának

évében megszervezte a „Majális

a ligetben” rendezvényt, amellyel hagyományt

teremtettek. Azóta a községben

május 1-jén a templom előtti ligetben

minden évben megrendezik az

eseményt, főző- és sportversennyel és

közösségi programokkal.

2011-től minden évben az Őszibarack-fesztivál

és falunapon a szatymazi

barackból főzött lekvárt, ivólevet

kínálnak, és „látványlekvárfőzést”

mutatnak be. Az általuk készített őszibaracklekvárból

a falunap résztvevői

kostolót kapnak. A Gondozási Központ

dolgozói által készített palacsinták

egy részébe is ez kerül a rendezvényen.

A nőegylet részt vesz az évente megrendezett

szegedi Hungaricum Fesztiválon,

ahol szatymazi őszibarack-kóstolóval

népszerűsítik a települést.

A helyi Kultúrparki Adventen az egyesület

tagjai forró teát, forralt bort és

zsíros kenyeret osztanak, advent második

hetén Mikulás-csomagokat készítenek

a község gyerekeinek, amit

a községi Mikulás oszt ki. Az elmúlt

években advent harmadik vasárnapján

Luca-napi pogácsát készítettek, pogácsatombolát

szerveztek.

A közösségi élet felpezsdítésére 2016

júliusában megszervezték a „Nyáresti

risza, avagy házibuli Nőegylet módra”

eseményt, az összegyűlt adományokból

a 2017. évben a faluház mögötti játszótérre

féltetős kiülőt és ivókutat állítottak

fel.

2019-ben a Nőegylet benevezett a

Szlovákiában megtartott bor- és lekvárversenyre,

ahol az általuk készített

eper-ribizlilekvár chilivel aranyérmet

nyertek.

A pandémia megszűnése után osztrák–magyar

gasztroestet szerveztek, és

rendszeresen részt vállalnak a faluház

programjainak lebonyolításában.

Tevékenységükhöz az önkormányzattól,

a Szatymazért Alapítványtól, a helyi

vállalkozóktól és cégektől és magánszemélyektől

kapnak támogatást.

Falunaptól falunapig

Az előző falunap óta született, az őszibarack-fesztiválon köszöntött gyerekek névsora

Árpási Csaba 2022. február 20.

Becsei Hanga 2022. június 26.

Becsei Róza 2021. július 23.

Benes Bella Gréta 2021. október 12.

Berta Jázmin 2022. június 28.

Biczók Bence 2021. szeptember 1.

Bódi Emma 2021. december 15.

Bogdány Benedek 2022. február 8.

Czene Ádám 2021. november 27.

Czene Dániel 2022. április 17.

Czernák Gréta Anna 2021. augusztus 16

Csányi Robinetta Zselyke 2022. február 13.

Ézsiás Benedek 2021. október 12.

Farkas-Fülöp Bendegúz 2021. november 22.

Farkas Zétény 2022. január 27.

Flender Adél Éva 2021. november 30.

Gyuris Dávid 2022. május 17.

Haydu Ádám 2021. augusztus 12.

Jáger János Levente 2022. március 5.

6

Jójárt Hanna 2022. május 17.

Keranov Benett 2022. június 29.

Kiss Lora 2022. május 24.

Kis Zalán 2021. november 20.

Kopasz Szilvia 2021. december 27.

Kovács Zsófia 2021. augusztus 11.

Krajczár Hanna 2021. december 23.

Megyeri Csanád 2021. szeptember 16.

Mónus Marcell 2022. március 23

Oláh Vanda 2021. november 10.

Ördögh Ramóna 2022. április 6.

Pálfi-Simon Roland 2021. november 15.

Posta Elvira 2022. január 21.

Rauh Linett 2021. október 30.

Rózsa Nimród Róbert 2021. szeptember 30.

Rövid Márton 2022. január 20.

Sárfi Soma Olivér 2022. február 25.

Szabó Lilien 2022. február 25.

Szabó Márk Csaba 2021. augusztus 05.

Szabó-Vízhányó Zoltán 2022. május 26.

Szalai Panna Lujza 2022. május 8.

Szász Orsolya 2021. november 6.

Szél Magor Kende 2022. június 13.

Szőke Máté 2022. május 16.

Tóth Korina 2021. augusztus 3.

Udvardi Nimród 2022. május 2.

Ungi Eleonóra 2021. szeptember 28.

Urbaniczki Nyina Szofi 2022. január 17.

Varga Félix 2022. május 2.

Vidács Rebeka 2022. február 20.

Vígh Marina 2022. február 8.

Vigh Nimród Tamás 2021. október 15.


2022. AUGUSZTUS A MI LAPUNK

Az Őszibarack-fesztivál és Falunap segítői és támogatói

Ács Eszter

Avon 63 Csapat

Balogh Kertészet (Balástya)

Barkóczi Csaba

Bartók Miklós

Bartókné Barna Anita

Bartucz Éva

Bartucz Kertészet

Bérczi Béla

Bérczi Tamás

Bozóki Margit

Bata-Szunyogh Andrea

Budai Petra

Budai Réka

Burkus Andrásné

CBA Szatymaz

CE Glass

Csányi András

Csányi Kertészet

Csíki Sör

Dr. Czibere Márta

Dr. Makay Enikő

Dr. Róvó Istvánné

Eldorádó üzletek (Szeged)

Farkas - Csamangó Etelka

Farkas Anett

Farkas Laura

Ferrag Team

Flenderné Éva

Fogasné Bárkányi Hajnalka

Frank Dezső

Frank László

Gera Fanni

Gondozási Központ

Gyevi-Ép Kft.

Gyuris Mihály

Gyuris Vincéné

Gyuris Virág Kft. (Zsombó)

Gyuris Zsuzsanna és csapata

Hódi Hajnalka

Jójártné Margitka

Kardos Lászlóné

Kibéd Önkormányzata

Kiss Antal és Kiss Antalné

Kiss Laura

Kónya Eszter

Kónya István

Kónya Tünci

Kopi – Ács Kft.

Kormányos Éva

Kurucz József

Kurusz Ádám

Marsal Ágota

Márta Ferenc

Minyó Zoltán

Molnár Róbert és csapata

Németh Andrea

Otthonka divatbemutató résztvevői

Ottlik Éva

Pálmai József és Józsefné

Papp - Start Kft.

Paragi Petra

Postakocsi Csárda

Pölös László

Preszner Sándor

Rácz Pisti

Rádio88

Sebesvári Benedek

Somogyi Dalma

Somogyiné Tóth Krisztina

Sport Klub és Büfé

Sutka István

Szalma János

Szanka Csilla

Szarka Dorina

Szász - Márta Angelika

Szatymazi Gazdakör Egyesület

Szatymazi Nőegylet

Szent István Katolikus Általános Iskola

Szőri Barbara

Szunyogh Ágnes

Szűcsné Gera Julianna

Újvári Pincészet

Virágh Éva

Zacsok János

Zónai Antal

Zónainé Kékesi Dóra

A júliusi testületi ülésről

A július 21-ei testületi ülésen a képviselők

megismerték és elfogadták a Dankó

Pista Művelődési Ház vezetőjének

beszámolóját a 29. alkalommal megrendezett

Őszibarack-fesztivál és falunapról.

Feketéné Bárkányi Ilona így foglalta

össze a településünnep szervezői

elvét: „Meggyőződésem, hogy egy falunapi

rendezvény nem az esti sztárfellépő

személyétől lesz sikeres – bár ez sem

elhanyagolható –, sokkal inkább attól,

hogy egész nap van mit látni megélni

minden korosztálynak, a hagyományok

iránt érdeklődőnek és a modern vonulatok

kedvelőinek, a nyughatatlannak és

a visszahúzódóbbnak egyaránt, hiszen

a falunap a falu napja, mindenkié. Természetesen

nem tudjuk minden egyes

lakosnak kiszolgálni az ízlését, eltalálni

a kedvét, de ezen kell fáradozni.” A kétnapos

településünnep teljes költségvetése

7,5 millió forint volt.

Az Alföldvíz Zrt. közműszolgáltatói tevékenységéről

szóló éves beszámoló az

általános feladatismertetésen túl részletezi

a településen 2021-ben végzett beavatkozásokat

is. Eszerint az ivóvízhálózaton

50 meghibásodás történt (10 a

gerincvezetéken, 12 a bekötővezetéken,

és 28 a vízmérő aknában). A víztisztítási

technológiát érintő meghibásodások,

valamint hibaelhárítások száma 17 volt.

A vízszolgáltató képviselője kérdésre elmondta,

hogy az utóbbi hónapok váratlan

(nem tervezett) reggeli vízhiányainak

oka egy szivattyú meghibásodása

volt.

A képviselők egy új tanulmányi ösztöndíj

alapításáról döntöttek. Egy korábbi

támogatási rendszer a hátrányos helyzetű

tanulók számára volt elérhető. A program

7 féléve alatt összesen 3.645.000 Ft

támogatásban részesültek a pályázók,

egy félévben átlagosan 20 pályázat érkezett

be. Az ösztöndíjprogram sikert aratott,

ezért a megszűnő helyett – az önkormányzat

költségvetésének terhére

– új tanulmányi ösztöndíjat alapítanak.

Ennek pénzügyi fedezetére az önkormányzat

a 2022. évi tartalékalap terhére

3.000.000 Ft keretösszeget biztosít. A korábbi

EFOP-ösztöndíjprogram tapasztalatai,

valamint a Szent István Katolikus

Általános Iskola tájékoztatása alapján

várhatóan 20 fő általános és 20 fő középiskolás

tanuló nyújtja majd be pályázatát.

A támogatás maximális összegét

figyelembe véve az általános iskolai

tanulóknál ez 1.000.000 Ft (20×50.000

Ft), a középiskolásoknál 2.000.000 Ft

(20×100.000 Ft) támogatási összeget jelent

majd. Az ösztöndíj pályázati felhívása

lapunkban is megtalálható.

7


A MI LAPUNK

2022. AUGUSZTUS

Autizmussal élő gyerek lovas tábora

Autizmussal élő gyermekeknek tartottak

lovastábort a Mikes Lovas Farmon.

Hasonló táborra eddig még nem

került sor megyénkben, így ez a háromnapos

esemény hiánypótló volt

az autizmussal élő gyermekek számára,

akik részvételükkel nemcsak fantasztikus

nyári élményeket szereztek

Szatymazon, egy családias hangulatú

lovarda szép környezetében, távol

a város zajától, de szakszerű fejlesztést

is kaptak szociális készségeik erősítésére.

Ebben a táborban a gyermekek a lovaglás

mellett több képességterületet

fejlesztő, autizmusspecifikus komplex

foglalkozásokon vehettek részt Vörösné

Miklós Mariann gyógypedagógus

és Bite Alexandra lovasedző, gyógypedagógus-hallgató

vezetésével.

Az eseményt a nemzetközi gyermeknap

alkalmából a Déli Farm Kft. támogatta.

A pozitív visszajelzésekre és

a nagy érdeklődésre való tekintettel a

közeljövőben tervezünk még hasonló

tábort szervezni.

Vörösné Miklós Mariann

Ovis hírek

8

Megkezdtük a csoportok átszervezését

és az óvoda épületének átrendezését

a következő tanévre, hiszen

szeptembertől megindítjuk hetedik

csoportunkat. Több szempontot is figyelembe

veszünk egy-egy csoport

elhelyezésekor, hogy a gyermekek

nyugodt légkörben, biztonságos környezetben

töltsék el mindennapjaikat.

Egy elballagó csoport után újra kicserélődnek

a játékok, hiszen a 2,5–3 éves

apróságoknak még más igényük van.

Előkerül az apró Lego helyett a Duplo,

a százdarabos kirakó helyett a 10–

20 darabos. Igyekszünk a gyermekek

minden igényét kielégítő eszközökkel

felszerelni az összes csoportszobát, és

nagy szeretettel várjuk vissza a csemetéket.

Többen egész nyáron élvezhetik a szünetet,

de nagyon sok kisgyermeknek

úgy dolgoznak a szülei, hogy a nyári

hónapokban is járnak óvodába. Nekik

különböző játszóhelyeket alakítunk ki

az udvaron, ahol lehet babázni, építőkockázni,

mesekönyvet nézegetni,

vagy éppen rajzolni. A homokozót

minden nap belocsoljuk, így szebbnél

szebb építmények készülhetnek a vizes

homokból. Szerencsések vagyunk,

hogy ilyen nagy és jól felszerelt udvara

van az óvodának, mert így mindenki

megtalálja a magának tetsző elfoglaltságot.

Nagyon kedvelt játékok

lettek a Rotary Clubtól kapott rollerek

és a már meglévő futóbiciklik, motorok

és kisautók is. Az egészségük védelme

érdekében folyamatosan ihatnak

az udvari kútból, de figyelünk rá,

hogy azok a kicsik – akik nehezen érik

fel a kutat – se maradjanak folyadék

nélkül. Nekik minden nap felkínáljuk,

hogy pohárból igyanak. A napégés ellen

napvédő krémmel is kenjük a bőrüket,

és ügyelünk rá, hogy az árnyékos

helyeken játsszanak az udvaron.

A nagyon meleg napokon párakaput

használhatnak. Az is fontos, hogy az

elviselhetetlenül nagy melegben benti

programmal foglaljuk le őket, így már

többször volt ovimozi, vagyis filmvetítés,

amit örömmel fogadtak a gyerekek.

Augusztusban azonban háromhétre

teljesen bezárunk, mert olyankor

tartjuk a nagytakarítást, renoválást

az óvodában. Ilyenkor van tisztasági

festés, az összes játék elmosása és

szőnyeg kitakarítása, hogy szeptemberben

minden tisztán, szépen, rendezetten

várja a gyermekeket. Addig is

kívánunk mindenkinek nagyon kellemes

nyarat!

szöveg és fotó: Szabóné Germán Mária


2022. AUGUSZTUS A MI LAPUNK

Augusztus 20-a templomunk búcsúünnepe

A Kárpát-medencében ötezer éve laktak

a történelem által is feljegyzett népek:

illírek, trákok, kelták, rómaiak,

hunok, különböző germán törzsek,

avarok és frankok, akik vagy beleolvadtak

a többi nép közé, vagy nyomtalanul

eltűntek. Az Árpád fejedelem

által megszerzett honban csak

a magyarság tudott megmaradni és

ezeréves államot alapítani, amelylyel

az életére törő nagy birodalmakat

is túlélte. Mindez azért volt lehetséges,

mert Szent István királyunk a

hazát Jézus Krisztus tanításának sziklájára

emelte, amelynek jelképe volt a

pápától küldött korona. Az államalapítás

Szent István király elvitathatatlan

érdeme, amely által történelmünk

legnagyobb személyisége és a magyar

szentek legnagyobbika lett.

Ezért a mai nevezetes ünnep a hála

napja is, amikor hálát adunk Istennek,

hogy nekünk adta Szent István

királyt, akiről Hartvik püspök legendájában

azt olvassuk, hogy „Krisztus

a száján, Krisztus a szívén, Krisztust

hordozta minden tettében”. Hazánk

ezeréves fennállása kiállta a külső viharokat.

Emberi ésszel szinte felfoghatatlan,

hogyan maradhatott meg.

Petőfivel együtt elmondhatjuk: „Isten

csodája, hogy áll még hazánk.”

De minden Szent István-ünnep az

önvizsgálaté is. A XIII. századi kalocsai

székesegyházból való az a kalocsai

vörösmárványszobor királyfej,

amelynek eredetije a Nemzeti Galériában

látható, és amelyről sokan azt

tartják, hogy Szent István királyt ábrázolja.

Kétszáz évvel Szent István halála után

úgy élt már a magyar nép emlékezetében,

hogy egy olyan szoborban mintázta

meg, amely markáns vonásaival,

vizsgáló tekintetével kérdőre vonja a

későbbi magyarokat. Ilyenkor katolikus

templomainkban felhangzik

az ének: „Hol vagy István király, téged

magyar kíván”, de meg is fordíthatjuk:

hol vagytok magyarok, titeket

Szent István kíván. Jézus tanításában

hallunk egy-egy ország meghasonlásáról

is. Szent István korától kezdve

mindig voltak Koppányok és Vaták,

akik a pogányságot hirdették és a belsőleg

pusztítottak.

Egy ideje nagyfokú belső meghasonlás

és gonoszság pusztítja országunkat,

amelynek kézzelfogható jele a

nép fogyása, életerejének alább hanyatlása.

Az első kérdésünk lehet önmagunkhoz,

amit egykoron a király

felkenésekor – így Szent István király

megkoronázásakor is – feltett az esztergomi

érsek: „Akarjátok-e, hogy fejedelmetek

király legyen?” A népnek

egyhangúlag kellett felelni rá: „Akarjuk!”

Ha ma megkérdeznék a magyar

népet, hogy akarják-e, hogy Szent István

királyhoz hasonló hitű és jellemű

emberek vezessék az országot, akik a

keresztény életelveket élik és népükkel

megvalósíttatják, vajon a választók

kétharmada rájuk adná-e szavazatát?

Szent István egyértelművé tette

törvényeiben, fiához intézett Intelmeiben,

hogy a keresztény hitet meg

kell őrizni, az egyház és állam rendjét

tiszteletben kell tartani, az imádságot,

a kegyességet, az irgalmasságot

és a többi erényt gyakorolni kell.

Egyéni életpéldájával pedig arra tanított,

hogy a családi életet tisztelni

szükséges.

Meggyőződéses hitének tanúságát

adta, amelyben benne volt a Szűz Mária-tisztelet

is. Így épített a sziklára,

és ezért halálakor Magyarország már

Európa jelentős államává lett.

Magáévá tette a keresztény életeszményt,

amely szenteket is termett: az

ezer évvel ezelőtt született Szent Imrét,

a nyolcszáz évvel ezelőtt születetett

Szent Erzsébetet és több más

Árpád-házi szentet. Vajon akarná-e

a magyar nép ezt követni? Mert ha

nem, akkor minden megemlékezés

csak olyan, amelyet a próféták kárhoztattak

a helytelen istentisztelettel

kapcsolatban, és ez a szentekre is áll:

hogy csak ajkunkkal tiszteljük őket

(Iz 29,13).

Szent István a hit megőrzését tette az

első helyre, mert a hit a felnőtt embernél

az üdvösségre elkerülhetetlenül

szükséges, nélküle nem lehetünk

kedvesek Isten előtt. A hit ad erőt a

keresztény élethez, a reményhez és a

szeretethez, az újrakezdéshez és a hűséghez.

Magyar népünk a népszámlálás

alkalmával 75%-ban valamely

keresztény felekezethez tartozónak

vallotta magát, s biztosan vannak sokan

olyanok is, akik ezt nem merték

megtenni, de nem istentagadók. Ez a

hit azonban csak akkor igazán értékes,

ha életformálóvá válik, és az áldozatokat

is vállalja. Sok honfitársunk

pedig úgy él, mintha Isten nem létezne.

Abban a világban, ahol nincs jelen

az Isten, felborul az erkölcsi rend.

Szent István számára magától értetődő

volt az élet szentsége, és az ezt védő

isteni parancs megtartása. Törvényeivel

azokat is büntette pénzbírsággal

és böjttel, akik véletlenül embert öltek

(I. könyv, 14.). Az erkölcsiség sarkalatos

pontja az élet védelme és szentsége,

ezért Szent István vizsgáló tekintete

előtt állva szégyenkeznünk

kell, mert a születendő emberi életet

nem védtük, az elmúlt fél évszázadban

hatmillió magzat életét oltottuk

ki. A családok széthullása, a gyermekek

nem vállalása mindannyiunk

előtt fájdalmasan ismert jelenség. Városainkban

járva meggyőződhetünk

arról, hogy sokkal kevesebb gyereket

vezető szülővel találkozunk, mint

kutyát sétáltató emberrel. Az egyre

kevesebb fiatal, aki rendesen a jövő

reménye, nem kapja meg azt a gondoskodást,

amit Szent István fiának

megadott.

Ő nemcsak taníttatta, hanem nevelte

és neveltette fiát. Örök szép példája

ennek a hozzá intézett Intelmek. A

mai fiatalság nagy része erkölcsi nevelés

nélkül nő fel, az iskolában jó

esetben oktatják, de inkább csak informálják

őket, ezért könnyebben áldozatul

esnek a szenvedélyeknek és a

bűnözésnek, ami mind fiatalabb életkorrban

kezdődik el. Az ilyen fiatalok

lelkiállapota egyre betegebb, depreszsziós,

kilátástalan életérzés uralkodik

rajtuk, amit a testi betegség követ.

Szent István király még az idegeneknek

is helyet biztosított országában,

mi pedig nem vállaltuk a teljes közösséget

nemzettársainkkal, s ezzel megtagadtuk

őket, akik saját hibáikon kívül

a határainkon túl élnek.

Pesszimistának tűnnek a fájdalmas

tények, pedig ez a valóság. Ebben se-

9


A MI LAPUNK

2022. AUGUSZTUS

gít Szent István életpéldája is. Átélte

gyermekei elvesztését, nagy reménységének,

Szent Imrének a halálát.

Sorsa drámai volt, de nem tragikus.

Tudta, hogy hova kell segítségért fordulnia.

Nagy lelki fájdalmában felajánlotta

országát a Magyarok Nagyasszonyának,

és ezt a felajánlott

korona jelképezte. Miért nem Jézusnak?

– kérdezhetnénk.

Talán azért, mert lelki rokonságot érzett

Szűz Máriával, aki ugyanúgy elvesztette

a Fiát, mint ahogy ő is. A

Szűz Máriának felajánlott ország Jézusé

is, hiszen Ő végérvényesen elválaszthatatlan

Tőle, Mária ott van,

ahol az ő Fia, a mennybe való felvételével

pedig véglegessé vált összekapcsolódásuk.

Szűz Mária oltalmazónk

és tanítónőnk, aki azt mondja a mai

magyaroknak, amit a kánai menyegző

szolgáinak: „Tegyétek, amit Jézus

mond!” Ez az örökös feladatunk.

Légy áldott, Szent István király!

10

Házasságot kötött

2022. 06. 17.

Nemes-Nagy Tibor – Jójárt Ibolya

2022. 06. 18.

Zsoldos Tamás – Bodó Brigitta

2022. 06. 24.

Budai Zoltán – Hámori Zsófia

2022. 07. 09.

Pesti Martin Imre – Náczi Kitti

„Magyarok fénye, ország reménye,

Légy áldott, Szent István Király” –

éneklik és imádkozzák sokan országszerte

és a világ minden pontján. István

király ünnepe azonban nemcsak

a vallásos embereké, hanem mindenkié,

aki ennek az országnak lakója.

Szent István Király emlékezteti a vallásos

embereket csakúgy, mint a felelős

beosztásban lévőket; a családban

élőket csakúgy, mint a jövőre nézve

felelősen gondolkodókat, hogy mivel

tartoznak önmaguknak, közösségüknek,

az országnak és végső soron az

egész emberiségnek, amelynek tagjai

vagyunk. A vallásos ember kell, hogy

lássa Benne az isteni gondviselés alkalmas

eszközét, aki a korszellem, a

családi örökség és az adottságok közepette

is egy abszolút (idő és korok

feletti) mércének tudott megfelelni.

A korszellem itt nem a környező népek

között uralkodó nézeteket jelenti,

hiszen akkor már a kereszténység

hatása eléggé ismert és elfogadott volt,

hanem a saját környezetének szellemét,

ahol a kereszténység még inkább

csak ismert volt, mint elfogadott.

Géza fejedelem és magyarjai már a

honfoglalás előtt találkoztak a kereszténységgel,

a keresztény tanítással, de

a keresztény életet nem tartották fontosnak,

mintegy „kívülről szemlélték”;

Vajk (a későbbi István) édesanyja,

Sarolt is inkább a kemény asszony

megtestesítője, aki képes volt „szőrén

megülni” a lovat és egyetlen kardcsapással

kettévágni az ellenfelet.

Nemcsak akkor, még később is inkább

hódoltak a hadúrnak és áldoztak

fehér lovat, mint a keresztény vallás

eszméit gyakorolták volna. Még

a jóval később fontosnak tartott letelepedést

és földművelést sem a hazánkba

behívott szerzetesektől látták

először; nem volt már tehát újdonság

az életükben, részleteiben azonban

tőlük tanulták meg, és csak nagyon

lassan lett igazán elfogadottá.

S ha egy kicsit távolabbra, előremegyünk

a történelemben, látjuk, hogy

Szent István halála után ismét mintegy

feléledt a régi, begyakorlott életforma.

Ebben a „környezetben” Szent

Istvánban a vallásos ember élete és

felfogása igenis a gondviselés csodálatos

intézkedését bizonyítja, amelynek

Szent István méltó eszköze lett. Akiben

a reménytelenség ellenére sem fogyatkozik

meg a hit, és nemcsak egyéni

életét, nemcsak családját, nemcsak

országa népét, hanem a jövőt is Istennek

tudja ajánlani, eszerint rendezni.

Hosszú utat kellett megtenni ahhoz,

hogy a környező népek imádsága

megváltozzék: „a magyarok nyilaitól

ments meg, Uram minket!”, de nemcsak

imádsága, hanem szívük érzése

is, hogy a magyarokban ne fosztogató,

barbár szomszédot lássanak, hanem

európai testvéreket, akik meg

akartak és meg tudtak változni. Nem

akármilyen vezetés eredményezte ezt.

Kellett az erős kéz a jó kormányozáshoz

– Szent István keze, amely tudott

adakozni is, de tudott kemény is lenni.

Talán nem is érzékelte Szent István,

hogy Ő ezáltal politikát valósít

meg, mégis azt tette, amikor a jó,

a jobb megoldásokat; valamint nemcsak

a lelki, hanem a világi kapcsolatokat

kereste, hogy a magyarokat tiszteljék,

és ne féljenek tőlük.

Igaz, hogy a honfoglaláskor már laktak

itt szláv testvérek, akik mintegy

„kiszorultak” addigi helyükről, de

Szent István király nem ellenségnek

tekintette őket, nem meghódítottnak,

hanem – mint bárki mást is – emberségesen,

testvérként. Fiához intézett

intelmeiben ezt különös hangsúllyal

fogalmazta meg, mintegy parancsként

hagyta.

A nem vallásos megközelítésben is

mekkora örökséget hagyott a nagy király

államférfiként. Édesapjától laza

törzsi szövetséget „örökölt” – érdeme,

hogy egységbe kovácsolta, országot

alakított ki belőle és ennek mű-

Búcsúzunk tőle

Matyelka Dezső (1941)

Árpád u. 52.


2022. AUGUSZTUS A MI LAPUNK

ködéséhez feltételeket, törvényeket

adott, hogy a nép biztonságosabban

élhessen; és bízhasson abban, hogy

nemcsak elveti ebbe a földbe búzáját,

hanem eheti is annak kenyerét. Meszszemenő

biztosítékot keresett az ország

számára, s amikor nem látszott

más jó megoldás, Szűz Mária oltalmába

ajánlotta. Ezekkel a megfontolt

lépésekkel országalapítóvá vált.

Mindeközben egyéni és családja életét

is alakította, átalakította, és kimondatlanul

is példakép lett, aki nem úgy

biztat, hogy előre, hanem utánam!

Megvoltak a problémái, kemény megpróbáltatásokat

kellett kiállnia, de

megvívta a jó harcot csüggedtség nélkül.

Testi ereje fogyatkozásával lelkileg,

szellemileg egyre teljesebbé tudott

lenni. Hagyott az utókorra, ránk

is annyit, hogy mindenkinek jó oka

legyen rá méltón emlékezni és kiki

a maga módján elismeréssel hajtson

fejet előtte – a hívő ember őszinte

szívvel köszönje meg Őt Istennek,

és mindenki más óhajtsa, hogy alakja,

emlékezete ne halványuljon el egyetlen

magyarban sem! Legyen bennünk

annyi lelki erő, legyen annyi becsület,

megbecsülés az értékei iránt, hogy ne

csak nézzük, hanem lássuk is, ne csak

lássuk, hanem kövessük is Őt!

Népszámlálás

2022-ben 16. alkalommal rendeznek

Magyarország területén teljes

körű népszámlálást. Ez egy olyan

egyedülálló statisztikai adatfelvétel,

amely egyidejűleg biztosítja a szükséges

adatok teljességét és területi részletezettségét.

Az egyetlen olyan adatforrás,

amely teljes körű képet nyújt a

népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a Központi

Statisztikai Hivatal (KSH) a

népszámlálás részleteiről, a válaszadás

módozatairól (pl. az online internetes

kitöltéshez szükséges egyedi

azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni

valamennyi magyarországi címre.

A felkérő levél nevet nem, csak címet

tartalmaz, ezért a pontos felkérés

érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek

a megfelelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél pontosabb

teljesítése érdekében kérjük a lakosságot,

hogy a házszámokat, illetve

többlakásos épületek esetében az ajtószámot

is pontosan tüntessék fel az

épületeken és postaládákon.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb

szabályokat, beleértve a gyűjtendő

adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról

szóló 2018. évi CI.

törvény (népszámlálási törvény) írja

elő. A népszámlálási törvény szerinti

adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra,

a fogyatékosságra, a vallásra,

az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó

adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek

megfelelően három módon teljesíthető,

egyrészt az interneten a kérdőívek

önálló kitöltésével, valamint elektronikus

eszközöket használó számlálóbiztosok

közreműködésével valósul

meg, papír alapú kérdőívek nélkül az

alábbiak szerint:

2022. október 1. és október 16. között:

internetes önkitöltési időszak (az

online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő

rendszer 2022. október 16. éjfélig

fogadja el!);

2022. október 17. és november 20. között:

számlálóbiztosok általi személyes

adatgyűjtés (azon lakosok körében,

akik nem töltötték ki az online

kérdőívet);

2022. november 21. és november

28. között: pótösszeírás-polgármesteri

hivatalban (azon kimaradt lakosok

körében, akik az előző két lehetőség

közül egyikkel sem éltek).

A népszámlálás során gyűjtött adatok

kizárólag statisztikai célra használhatók

fel. Azok összesített formában

kerülnek nyilvánosságra, semmilyen

módon nem összeköthetők a válaszadók

személyével.

Szatymaz, 2022. június 29.

Dr. Makay Enikő

jegyző

Helyi népszámlálási felelős

Falunapos hangulat a Nyár alatt

11


A MI LAPUNK

2022. AUGUSZTUS

5.400 négyzetméterrel bővült a CE Glass gyára!

Aki gyárunk felé haladt az elmúlt hónapokban,

már láthatta: elkészült

üvegipari vállalatunk üzemcsarnokának

eddigi legnagyobb bővítése! Az

összesen 5.400 négyzetméter alapterületű

új üzemrésszel így már több mint

35.000 m2-en zajlik a síküveg-feldolgozás,

a bővítéssel együtt pedig számos

új munkahelyet is létesítettünk az

elmúlt egy évben.

Idén tíz éve már, hogy a Szatymaz határában,

zöldmezős beruházás keretében

felépített új gyárunkba költöztünk.

Üzemünk területe azóta pedig

már kétszer is növekedett: előbb zárt

csarnokká fejlesztettük a féltetős raktárcsarnokot,

később nyugati irányban

hosszabbítottuk meg a termelőüzemet.

Az ünnepélyesen most átadott harmadik,

minden eddiginél nagyobb bővítést

a biztonsági üveg iránt robbanásszerűen

megnövekedett kereslet tette

indokolttá.

Új hőmegmunkáló és lamináló gépsorok,

az előkészítési munkákhoz

szükséges megmunkáló központok és

csiszoló berendezések érkeztek az eddigiek

mellé, így az építőipar növekvő

igényeit gyorsabban, nagyobb menynyiségben

és méretben tudjuk kiszolgálni.

Bővülő gépparkunk azonban mostanra

szükségessé tette a meglévő üzemterület

növelését. Az egy évvel ezelőtt

indult és május végén átadott beruházás

keretében az üzemcsarnok nyugati

irányban 20 méterrel bővült, illetve

északi irányban egy teljesen új, 30 méter

széles és több mint 100 méter hoszszú

csarnokrészt húztunk fel.

Az új csarnok átadó ünnepségén Varga

12

Gusztáv, cégünk alapítója és vezérigazgatója

elmondta: a folyamatos beruházások

célja, hogy a vállalat a nemzetközi

mezőnyben továbbra is helyt tudjon

állni, a versenyképességgel pedig fejlődő

munkahelyet tudjanak biztosítani a

régió számára. A nemzeti színű szalag

ünnepélyes átvágását követően Varga

köszönetet mondott a projektben közreműködő

munkatársainknak és partnereinknek.

Az első ütem 2.200, és a második ütem

több mint 3.200 négyzetméteres bővítésével

összesen 5.400 m2-rel nőtt az

üzem alapterülete. Szatymaz határában

álló ipari parkunkban így immáron

több mint 35.000 m2-en folytathatjuk

az üvegipari tevékenységünket,

amely így a régió egyik legnagyobb

termelőközpontjává nőtte ki magát.

A több milliárd forintos, döntő részt

önerőből megvalósított, a magyar állam

és az Európai Unió által is támogatott

beruházással nemcsak a termelési

kapacitás növekedett, de több tucat

új munkahelyet is tudtunk teremteni

az elmúlt egy évben a Szegeden és a

környező településeken élőknek, így a

szatymaziaknak is.

Az új csarnokrészt és gépeket már az

új kollégákkal együtt ünnepelte a több

száz fős CE Glassos csapat, de a munka

nem áll meg: már javában zajlik beruházásunk

következő fázisa, amelynek

keretében további bruttó 8.300 m2-rel

növeljük a gyár területét.


Pétanque diákolimpia

Pétanque diákolimpiát tartottak Kecskeméten április 12-én. A Csányi Szabolcs, Kügler Ede és a szatymazi Döme Balázs alkotta csapat területi 3. helyezést ért el.

Szatymazi judoinfó

A

szatymazi judo napközi övvizsgája július 1-jén

Kyu vizsga Mórahalmon július 3-án


A MI LAPUNK

2022. AUGUSZTUS

14


2022. AUGUSZTUS A MI LAPUNK

Sürgősségi orvosi ügyelet

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

LAKÁSRA HÍVÁS:

SZATYMAZI KÖZMŰVELŐDÉSI

EGYESÜLET

Burkus Andrásné tel: 20/263 8494

A 62 433 104-ES TELEFONSZÁMON

GONDOZÁSI KÖZPONT

FELNŐTT

GYERMEK:

Vezető: Simon Lajosné tel. : 62 283 169

Hétköznap: 11 00 –16 00

Hétköznap 11 00 –16 00 helyi

helyi háziorvosok közreműködésével a

20 55 44 901 telefonszámon.

gyermekorvos közreműködésével

sürgősségi ügyelet: 30 622 9428

TANYAGONDNOKOK

Rózsa Zoltán tel. : 20 260 0750

16 00 –7 30 a 62 433 104-es telefonszámon. Hétköznap 16 00 –7 30

Karácsonyi Gergely tel. : 30 500 0532

Szombaton, vasárnap, valamint

Szombaton, vasárnap: 07 30 –07 30

Sarapka Irén Katalin tel. : 30 567 1006

Vidácsné Lukucza Éva tel. : 30 229 7123

munkaszüneti napokon: 07 30 –07 30 SzTE Gyermekgyógyászati Klinika -

Farkas Anett tel. : 20 455 4880

Szeged, Kossuth Lajos sugárút 15 –17. Szeged, Korányi fasor 14 –15.

Bérczi Tamás tel. : 20 539 4370

(Szilágyi utca felől)

(az árvízi emlékműnél)

SZATYMAZI POSTA

Dózsa Gy. u. 19/A. tel. : 62 283 150

Nyitvatartás:

hétfő: 8 00 –12 00 , 12 30 –17 00

POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÉDŐNŐK FOGADÓIDEJE:

kedd: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

Szatymaz, Kossuth u. 30.

Igazné Herkó Mária

szerda: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

tel. : 62 583 560, zöldszám: 80 620 012

tel. : 62 283 101/15

csütörtök: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8 00 –12 00

Várandós tanácsadás: csütörtök: 12 00 –14 00 péntek: 8 00 –12 00 , 12 30 –15 00

szerda: 8 00 –16 00

Csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: ÁLLATORVOS

Polgármester: Barna Károly

szerda: 10 00 –12 00

tel. : 20 956 8786,

(orvosi tanácsadással) szerda: 12 00 –14 00 Szatymaz, Kossuth u. 32.

Alpolgármester: Dékányné dr. Balogh Andrea

tel. : 30 517 7820

+36-20/242-2823

Mezeiné Bérczy Sarolta

dr. Martinek Vilmos Tel. : +36-30/945 1386

Rendelési idő:

Jegyző: dr. Makay Enikő

Várandós tanácsadás: hétfő: 12 00 –14 00

hétfő, kedd 8 00 –9 00

tel. : 30 678 5548

Csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás:

szerda 15 00 –16 00

Képviselők:

hétfő: 14 00 –16 00 , szerda: 12 00 –14 00

csütörtök, péntek 8 00 –9 00

Báló Bertalan tel.: 30/935-3743

FOGORVOSI RENDELÉS

RENDŐRSÉG

Dékányné dr. Balogh Andrea tel.: 30/517-7820

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

MezeinéBérczy Sarolta tel.: 20/242-2823

dr. Bandl Erzsébet tel. : 62 283 101/12

Nagyné dr. Hegedűs Anita tel.: 20/438-6602 hétfő, szerda: 14 00 –19 00

Andódi Tamás tel. : 20 209 5307

Pölös László tel.: 30/229-7390

kedd: Iskolafogászat

Kazi Tibor tel. : 20 209 5302

Szél József tel.: 70/684-0175

ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSI HATÓSÁG

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefon: 62 680 141, 62 680 142

csütörtök: 8 30 –14 00 , péntek: 8 30 –12 30

GYÓGYSZERTÁR

tel. : 62 283 110

Hétköznap: 7 30 –15 30

FALUGAZDÁSZ

Gémes Dóra tel. : 70 489 3852

Fogadóóra: hétfő: 08 00 –16 30

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK EGYE-

ORVOSOK RENDELÉSE

ÁLTALÁNOS ISKOLA

SÜLETE

Szatymaz, Kossuth u. 6.

Szatymaz, Petőfi S. u. 6. tel. : 62 283 149

Dózsa Gy. u. 42. (faluház)

dr. Lengyel Dezső tel. : 62 283 130

Igazgató: Barna Károlyné

tel. : 20 593 8866

Elnök: Dohány Tamásné

Hétköznap: 8 00 –11 00

ÓVODA

CSIPET-CSAPAT NAGYCSALÁDOS

FELNŐTT HÁZIORVOS

Szatymaz József A u. 1. tel. : 62 283 114 EGYESÜLET

II. számú háziorvosi körzet

Vezető: Marótiné Balogh Zita

Vezető: Tóth Józsefné tel. : 20 934 4730

Szatymaz, Ady Endre u. 32.

BÖLCSŐDE

dr. Lengyel Andrea

SZATYMAZI NŐEGYLET

Tel.: +36-62/283-101/13, +36-62/678-898/13,

Szatymaz, József A u. 1. tel. : 62 283 020

+36-20/214-1545

Vezető: Kormányos Éva

Gulyás Zsuzsa tel. : 20 566 6994

orvosirendelolengyela@gmail.com

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI

HULLADÉKUDVAR

készenléti telefon: +36-20/554-4901

SZOLGÁLAT

Nyitvatartás:

GYERMEKORVOS RENDELÉSE:

tel. : 62 283 169

kedd: 08 00 –11 00 , 15 00 –19 00

dr. Szilágyi Katalin tel. : 30 622 9428

hétfő, csütörtök: 09 00 –13 00 péntek: 08 00 –11 00 , 14 00 –18 00

rendelési idő alatt: 62 283 101/14

kedd: 13 00 –18 00 szombat: 08 00 –11 00 , 15 00 –19 00

H, K, Cs, P: 8 00 –12 00 , Szerda: 8 00 –10 00

szerda: 13 00 –15 00 FALUHÁZ

Tanácsadás: Szerda 10 00 –12 00

KÖNYVTÁR

Dózsa Gy. u. 42. tel.: 62/583-520

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS: Dózsa Gy. u. 42. tel.: 62/583-520

muvhaz@szatymaz.hu

62 565 881 / 4-es menü

konyvtar@szatymaz.hu

hétfőtől péntekig 08 00 –19 00

kedd, csütörtök: 9 00 –17 30 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

szerda, péntek: 13 00 –17 30

tel.: 62/777-222

Fogadóóra a polgármesteri hivatalban

minden hó 3. szerdán 10:00–12:00

VÍZMŰ

Információ: 40 922 334

Hibabejelentés: 80 922 333

PLÉBÁNIA

Szatymaz, Kossuth Lajos u. 2.

tel. : 62 283 170

Plébános: Sutka István

szatymazplebania@gmail. com

TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS

ÜGYINTÉZÉS

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

ügyintéző: Patak János

tel. : 30 278 0017

Ambrus Temetkezés Kft.

Sándorfalva, Alkotmány krt. 24/A.

tel. : 62 252 369, 30 248 1627

0–24 óráig

Üdvösség Kegyeleti Kft.

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.

tel. : 70 949 1387

Sándorfalva, Szabadság tér 3.

tel. : 70 949 1385, ügyelet: 70 949 1388

KÉMÉNYSEPRÉS

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Szeged, Moszkvai krt. 27.

tel. : 62 485 077

KORMÁNYABLAK

Sándorfalva, Ady Endre utca 1.

Tel: 62 680 119, 62 680 117

Nyitva

Hétfő: 7 00 –17 00

Kedd: 8 00 –12 00

Szerda: 8 00 –16 00

Csütörtök: 8 00 –18 00

Péntek: 8 00 –12 00

DÉMÁSZ HIBABEJELENTÉS:

tel. : 06 62 565 881

ugyfelszolgalat@edf. hu

Kiadó: Dankó Pista Művelődési Ház

és Könyvtár

Felelős szerkesztő: Kémeri Attila

Nyomdai előkészítés:

Kultúrkubikos

milapunk@szatymaz. hu

telefon: + 36 30 3 722 622

Lapzárta: minden hó 20-án

ISSN 1789-7165 (print)

ISSN 1789-7173 (online)

Nyomtatás:

Tisza Press Nyomda

A lap 1850 példányban jelenik meg.

15


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!