Carlz dikensi daviT koperfildi Tavi pirveli dabadeba me viqnebi gmiri ...

d252441.u.telcom.net

Carlz dikensi daviT koperfildi Tavi pirveli dabadeba me viqnebi gmiri ...

Carlz dikensi

daviT koperfildi

Tavi pirveli

dabadeba

me viqnebi gmiri Cemive sakuTari Tavgadasavlisa Tu sxva, amas

mkiTxveli Semdegi furclebidan dainaxavs.

Tu Cemi cxovrebis ambavs sicocxlis dasabamidan daviwyeb, unda

mogaxsenoT, rom davibade paraskevs, swored Ramis Tormet saaTze. am

RirSesaniSnavi SemTxvevis damswreebma SeniSnes da cnobad miiRes is

garemoeba, rom saaTis SuaRamis rekva da axaldabadebulis pirveli

tirili erTsa da imave wuTSi moxda.

am damswreTa Soris iyvnen: gadia, bebiaqali da zogierTi sxva gonieri

dedakaci, romelnic did monawileobas iRebdnen Cems bedSi jer kidev

ramdenime TviT adre, sanam maTi piradi gacnobis fizikuri saSualeba

momeca.

yvela am pirma, miiRo ra mxedvelobaSi dRe da saaTi Cemi dabadebisa,

erTsulavnad da erTxmad gamoacxada, rom, jer erTi, _ me ubeduri viqnebi

Cems sicocxleSi, da meorec _ isa, rom moCvenebaTa da sulebis naxva

miweria. imaTi SexedulebiT, bedi aucileblad orive am upiratesobiT im

bavSvebs ajildoebs, romelnic kviris mexuTe dRis SuaRames ibadebian.

am winaswarmetyvelebis pirveli debulebis Sesaxeb aq ara Rirs bevri

laparaki: Cemi cxovrebis ambidan TavisTavad gamoirkveva, ramdenad

ubeduri an bednieri viyavi. winaswarmetyvelebis meore debuleba sulebisa

da moCvenebaTa naxvis Sesaxeb, ramdenadac maxsovs, aqamdis jer ar

gamarTlebula, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT siyrmis pirvel dReebs,

romelnic srulebiT wariSalnen Cems mexsierebaSi. magram me ar vemduri

beds, Tu man srulebiT momispo es upiratesoba. ar vemduri im

SemTxvevaSic ki, Tu vinme ZaliT wamarTmevs mas.

me davibade `perangiani~, romlis Sesaxeb ramdenime xnis Semdeg

gazeTSi iyo gamocxadebuli, rom igi sul iafad, TxuTmed ginead iyideba.

magram, rogorca Cans, im dros mezRvaurebi an ufulod iyvnen, an korpis

tanisamosi amjobines; ase iyo Tu ise, arc erTi mezRvauri ar gamoexmaura

am gancxadebas arc sityviT, arc saqmiT. aTi wlis Semdeg Cvens ubanSi

gadawyda am `perangis~ bedi. igi gaaTamaSes latareaSi, ormocdaaT wevrs

Soris, naxevar kronad TiTo sulze, xolo momgebs unda daematebina xuTi

Silingi naRdi. me TviTon daveswari am ceremonias da Zalian kargad

maxsovs uxerxuloba, romelsac vgrZnobdi im ledisa da jentlmenebis

Semyure, romelTac, ase vTqvaT, Cemi sxeulis nawili gaaTamaSes. momgebiani

bileTi ergo erT moxuc ledis, romelsac xelSi eWira patara CanTa,

saidanac iZulebuli iyo, metismetad uxalisod amoeRo daTqmuli xuTi

Silingi _ sul xurda fuli. didxans Tvala moxucma Tavisi

naxevarpensianebi _ saWiro Tanxis Sesadgenad, da mainc daaklo ori pensi,

Tumca yvela damswreni cdilobdnen, daemtkicebinaT misTvis maTematikuri

gamoangariSebiT, rom igi cdeboda. Cveni provinciis yvela Zvel mcxovrebs

Zalian kargad axsovs, da ueWvelia, kidev didxans exsomeba, rom Cemi

`perangis~ bednieri mflobeli marTlac ar damxrCvala wyalSi, igi

mSvidad da wynarad gardaicvala dabadebidan oTxmocdaToTxmeti wlisa,

MYTOPBOOK.ORG


sakuTar sawolSi, bumbulis loginze, Tumca isic unda iTqvas, rom moxucs

WiriviT sZulda wyali da Tavi mohqonda, rom mTeli sicoclis

ganmavlobaSi TvaliTac ar enaxa.

me davibade daba blonderstonSi, sufolkis sagrafoSi. mamaCemis

Tvalebi daixuWa am qveynisaTvis eqvsi TviT adre, vidre me pirvelad

vixile igi. axlac maocebs, roca gamaxsendeba, rom mamas arasodes

vunaxivar. ufro metad ki is makvirvebs, rom igi wevs martodmarto civ

samareSi, Ramis gauval wyvdiadSi maSin, rodesac Cvens patara sastumroSi

siTbo, sinaTle da myudroeba sufevs.

mamaCemis mamida da, maSasadame, Cemi papida, romlis Sesaxeb Semdeg

Zalian dawvrilebiT momixdeba laparaki, yvelaze mniSvnelovani pirovneba

iyo Cvens ojaxSi. mas erqva mis trotvudi, anu mis betsi, rogorc

yovelTvis eZaxda mas sabralo dedaCemi im SemTxvevaSi, roca dasZlevda

xolme SiSs da am naTesavze Camoagdebda laparaks. mis trotvudi odesRac

Zalian lamazi iyo, magram, samwuxarod, ar amarTlebda Zvelebur inglisur

andazas, rom `mSvenieria mxolod is, visi moqmedebac mSvenieria~. Cum-Cumad

laparakobdnen, TiTqos qmari scemda mis betsis. erTxel xma gavrcelda,

ojaxuri aliaqoTis dros, rac fulis sakiTxs exeboda, es jentlmeni ise

gaaavda, rom Tavisi meuRle meore sarTulis fanjridan unda gadegdoo.

yovelive es albaT sisulelea, magram ueWvelia, rom meuRleTa Soris

araviTari xasiaTis msgavseba ar arsebobda. amitom iyo, rom isini

gaSordnen erTmaneTs. mis betsim gadaixada garkveuli Tanxa da moaxerxa

gayra, romelic orive mxaris urTierTsurvilze iyo damyarebuli. qmarma

waiRo mTeli Tanxa da wavida indoeTSi mxecebze sanadirod. aTi wlis

Semdeg movida cnoba misi sikvdilis Sesaxeb. igi wynarad da uSfoTvelad

gardaicvala. ukanaskneli amooxvris win dastiroda Tavis siymawvilis

Secdomebs. rogori STabeWdileba moaxdina am ambavma papidaCemze, aravin

icoda da verc aqamde Seityo. is kia, rom gayris Semdeg Tavisi

qaliSvilobis saxeli daibruna, iyida saxli erT sofelSi zRvis piras,

dasaxlda da rogorc gauTxovari, xanSi Sesuli qali, erTi moaxlis

anabara, da yvelam Seityo, rom man uaryo yvela amqveyniuri siamovneba da

gandegilad cxovrobs.

mamaCemi papidas, mgoni, odesrac Zalian uyvarda, magram SemdegSi igi

didad Seuracxyofili darCenila misi colis SerTviT, radgan dedaCemi,

papidas sityviT, `sanTlis dedofala~ iyo. Tumca isic unda iTqvas, rom

papidas arasodes enaxa dedaCemi da mxolod is icoda, rom misi Zmiswulis

coli oc welze metisa ar iyo. am qorwinebis Semdeg mamida da Zmiswuli

aRar Sexvedrian erTmaneTs. mamaCemi metad susti agebulebisa iyo,

dedaCemze oci wliT ufrosi. igi qorwinebis erTi wlis Semdeg

gardaicvala, rogorc vTqvi, eqvsi TviT adre Cems dabadebamde.

ai ra mdgomareobaSi iyo saqme paraskevs dRisiT: dedaCemi, avadmyofi

da sevdiani, buxarTan ijda da Tvalcremliani cecxls Sehyurebda. marti

idga, qariani da notio. igi fiqrobda gansvenebul qmarze, Tavis

martoobaze da im axal, usaxlkaro, qveynisTvis jer kidev ucnob mgzavrze,

romlisTvisac ujraSi kidec elaga aTasgvari qinZisTavebi. `gadavitan Tu

ara im saSinel tanjvas, romelic momelis?~ _ SeekiTxa TavisTavs sabralo

qali. mere cremlebi moiwminda, Sexeda pirdapir fanjaras da dainaxa

baRSi momavali ucnobi ledi.

meore Sexvedris dros sevdianma winaTrgrZnobam ubiZga dedaCems, rom

es ledi usaTuod mis betsi unda yofiliyo. igi iseTi mtkice nabijiT

uaxlovdeboda karebs da mTel mis garegnobaSi iseTi Rrma Segneba

MYTOPBOOK.ORG


ixateboda sakuTari Rirsebisa, rom es mxolod gansvenebuli mamaCemis

mamida SeiZleboda yofiliyo.

male amis damamtkicebeli meore sabuTic gamoirkva, rom ucnauri ledi

da mis betsi erTi da igive pirovneba iyo. mamaCemi ambobda xolme,

mamidaCemi metismetad eqscentrulia, rasac ar unda akeTebdes, da

garkveviT gansxvavdeba yvela sxva qalisa da kacisagano. axlac, roca

ucnauri ledi saxls mouaxlovda, imis magivrad, rom karebTan zari

daereka, fanjaraSi Semoixeda da ise magra miado SuSas cxviri, rom zed

mieWylita da mTlad gauTeTrda.

me mgonia, es garemoeba iyo ukanaskneli mizezi, rom swored paraskevs

davibade.

gaocebuli da aRelvebuli dedaCemi saCqarod adga skamidan da

gaCerda mis ukan, oTaxis kuTxeSi. mis betsim nela da dinjad daiwyo

mTeli oTaxis Tvaliereba, bolos misi Tvalebi dedaCemze SeCerda.

ucnaurma ledim warbebi Seikra da xelis brZanebiTi moZraobiT aniSna

karis gaReba. dedaCemi daemorCila.

_ misis koperfildi, Tu ara vcdebi? _ warmoTqva mis betsim, roca

Tvali gadaavlo ZaZiT mosil orsul qals.

_ diax, _ upasuxa dedam susti xmiT.

_ mis trotvudi, _ Tqva axlad mosulma. _ Tqven, rasakvirvelia,

gagegonebaT es saxeli.

dedam upasuxa, rom hqonda es bedniereba.

_ igi Tqvens win dgas, _ uTxra mis betsim.

dedam Tavi daukra da sTxova stumars, oTaxSi SebrZanebuliyo.

Semdeg isini oriveni oTaxSi Sevidnen, dasxdnen erTimeoris pirdapir

da Rrma dumilSi gaatares ramdenime xani. bolos deda, miuxedavad imisa,

rom Zalian cdilobda, Tavi Seekavebina, mwared aqviTinda.

_ s-s-s-u... ta, ta, ta! _ miayara mis betsim. _ aseTebi ar iyos, kmara!

dedam didxans ver SeaCera cremlebi, da manamde qviTinebda, sanam

guls moioxebda.

_ moixadeT Tavsafari, Svilo, _ uTxra mis betsim. _ damanaxveT Tqveni

Tavi.

deda metad SeSinebuli iyo, rom uari eTqva am ucnaur Txovnaze. man

mTrTolvare xelebiT swrafad moixada Tavsafari da mSvenieri Savi Tmebi

uswormasworod CamoeSala saxeze.

_ RmerTo Cemo! Tqven srulebiT bavSvi yofilxarT! _ SesZaxa mis

betsim.

dedaCems marTlac metad ymawvili Sexeduleba hqonda. man naRvlianad

Cahkida Tavi da warmoTqva qviTiniT, rom marTlac Zalian ymawvil qvrivad

grZnobs Tavs, da, rasakvirvelia, metad axalgazrda, bavSvurad

gamoucdeli deda iqneba, Tu miaRwia am ukve moaxloebul Jams. Semdeg

xanmokle siCume Camovarda, da dedas moeCvena, TiTqos mis betsi

alersianad Seexo mis Tmebs; magram roca gaubedavad Sexeda, dainaxa, rom

mis betsi warbebSekruli ijda cecxlTan, xelebi muxlebze daelagebina

da fexebi buxris napirze daedga.

_ aba, _ uTxra mis betsim, _ rodis moeliT?

_ mTlad makankalebs, _ wailaparaka dedam, _ ar vici, RmerTmani ra

memarTeba. albaT sikvdili momiaxlovda!

_ ara, ara, ara! _ UuTxra mis betsim, _ aba, erTi Cai dalieT!

_ ah, ar vici! Tqvena ggoniaT, rom es CemTvis sasargeblo iqneba? _

hkiTxa dedaCemma sabralo xmiT.

MYTOPBOOK.ORG


_ rasakvirvelia, sasargeblo iqneba, _ upasuxa mis betsim. _ yovelive

es mxolod aRelvebisagan mogdiT... ra hqvia Tqvens qals?

_ me, swore mogaxsenoT, ar vici, qali iqneba Tu vaJi, qalbatono, _

gulubryvilod upasuxa dedaCemma.

_ ra bavSvi xarT! _ SesZaxa mis betsim da xeli xels Semohkra. _ me

Tqven gekiTxebiT, ra hqvia Tqvens moaxles?

_ pegoti? _ gaimeora mis betsim aRSfoTebiT. _ nuTu Tqvena ggoniaT,

umecaro bavSvo, rom qristian xalxebs moepovebaT pegotis msgavsi saxeli?

_ es misi gvaria, _ Cumad Tqva Cemma dedam. _ mister koperfildi mas

gvariT eZaxda, radgan me da mag qals erTi da igive saxeli gvqvia.

_ ei, pegoti! _ dauZaxa mis betsim da sastumros kari gaaRo. _ Cai!

Tqveni qalbatoni uqeifod aris! aba, male!

es gankarguleba iseTi brZanebis kiloTi iyo warmoTqmuli, TiTqos

igi mudam mefobda am saxlSi. Semdeg mkacrad Sexeda gaocebul pegotis,

romelic sanTliT xelSi talanSi modioda, da isev uwindeburad dajda;

fexebi buxris piras daalaga da orive xeli erT muxlze dauSva.

_ Tqven, mgonia, geeWvebaT, rom qali geyolebaT? _ SeniSna mis betsim.

_ me ki darwmunebuli var, rom yovlad SeuZlebelia sxvafriv moxdes.

maSasadame, Svilo, im wuTidan, roca es gogona...

_ iqneb vaJia, _ gaawyvetina dedaCemma gaubedavi xmiT.

_ me Tqven geubnebiT, qali iqneba-meTqi, nu mekamaTebiT. da, ai, im

wuTidan roca es gogona gaCndeba, me ganzraxuli maqvs, misi megobari

gavxde. me misi naTlia viqnebi, da axlave gTxovT, daarqvaT mas betsi

trotvud-koperfildi. am betsi trotvudis cxovrebaSi araviTar Secdomebs

ar unda eqnes adgili, me aravis mivcem nebas, rom misi grZnobebi

saTamaSod gaixados. igi mudam Cemi mfarvelobis qveS iqneba. saukeTesod

unda aRvzardoT, rom betsi trotvud-koperfildma ar gaswiros Tavisi

guli da vinme sulels ar miendos. yovelive amas me vkisrulob da Cemze

viReb pasuxismgeblobas.

TiToeuli frazis Semdeg mis betsi energiulad aqnevda Tavs, TiTqos

mis gulSi sakuTari cxovrebis mravali mware mogonebani iRviZebdnen.

_ miTxariT, geTayva, daviTs uyvardiT, Svilo? kargad cxovrobdiT? _

ikiTxa mis betsim ramdenime xnis siCumis Semdeg, roca cotaTi dawynarda.

_ diax, Cven Zalian bednierebi viyaviT, _ warmoTqva dedaCemma. _ mister

koperfildi iseTi keTili iyo...

_ da, rasakvirvelia, ganebivrebdaT. asea Tu ara?

_ oh! diax! roca momagondeba, rom isev martodmarto davrCi amqveynad

da yvelaferSi Cemi Tavis anabara unda viyo... _ upasuxa dedam da isev

aqviTinda.

_ aba, aba, nu tiriT! _ uTxra mis betsim. _ Tqven ar iyaviT erTmaneTis

Sesaferisi... gana sadme ki moipoveba ori iseTi adamiani, romelTac

SeuZliaT kargi wyvili Seadginon? Tqven xom, mgoni, oboli xarT, Tu ara

vcdebi?

_ diax.

_ Tqven aRmzrdelad iyaviT?

_ diax, erT ojaxSi, sadac mister koperfildi daiareboda, bavSvebis

aRmzrdelad vmuSaobdi. igi Zalian alersiani iyo, didi yuradRebiTa da

mzrunvelobiT mepyroboda da bolos winadadebiT mommarTa. me davTanxmdi

da jvari daviwereT.

_ hm! sabralo balRi! _ CafiqrebiT wailaparaka mis betsim. _ gagegebaT

rame?

MYTOPBOOK.ORG


_ rogor unda gavigo Tqveni sityvebi, qalbatono?

_ gesmiT rame diasaxlisobisa, magaliTad?

_ ar vici, swore mogaxsenoT, _ upasuxa dedaCemma, _ vfiqrob, Zalian

cota ram vici. Tumca miset koperfildi maswavlida...

_ TviTon ki bevri ram gaegeboda! _ SeniSna mis betsim.

_ maswavlida didi moTminebiT; me vcdilobdi, mesargebla misi

gakveTilebiT; da rom, Cemda saubedurod, mister koperfildi ar

gardacvliliyo...

cremlebma isev Seawyvetina dedas laparaki.

_ daviTma, mgoni, moaxerxa da TavisTavi uzrunvelhyo SemosavliT, _

Tqva mis betsim, _ sainteresoa, ra gaakeTa TqvenTvis?

_ mister koperfildi, _ upasuxa dedam da Tan cdilobda, mRelvareba

Seekavebina, _ iseTi keTili da windaxeduli iyo, rom winaswarve Seecada

daemtkicebina Cems saxelze mniSvnelovani nawili Tavisi Semosavlisa.

_ magaliTad, ramdeni?

_ as xuTi girvanqa sterlingi weliwadSi.

_ hm! SesaZloa ufro cudad yofiliyo saqme, _ SeniSna mis betsim.

sityvebi `ufro cudad~ exeboda dedaCems, radgan igi sul uaresad da

uaresad xdeboda, da axla, roca oTaxSi Semovida pegoti Cais WurWliTa

da sanTlebiT, maSinve SeniSna es mdgomareoba. mis betsis gacilebiT ufro

adre SeeZlo es SeeniSna, oTaxSi rom sinaTle yofiliyo. pegotim

xmaamouReblad, saCqarod aiyvana avadmyofi zemo sarTulSi, mis sawol

oTaxSi, da maSinve gagzavna Tavisi Zmiswuli eqimisa da bebiaqalis

mosayvanad.

eqimsa da bebiaqals, romelnic TiTqmis erTdroulad gamocxaddnen,

Zalian gaukvirdaT, roca sastumroSi didebuli Sexedulebis ucnobi ledi

daxvdaT. mis betsi buxarTan uwindel pozaSi, medidurad ijda da yurebSi

bambas icobda; qudi ki, Tavidan rom moexada, mklavze uqanavebda.

eqimi avida zemo sarTulSi, gaecno, ramdenadac saWiro iyo, kritikul

mdgomareobas da kvlav dabrunda sastumroSi. male darwmunda, rom

iZulebuli iyo, am ucnob ledisTan pirispir gaetarebina dro ramdenime

saaTis ganmavlobaSi. man gadawyvita, zrdilobianad da Tavazianad

moqceuliyo. es iyo Zalian uwyinari da Cumi jentlmeni. igi Sedioda

oTaxSi da gamodioda yovelTvis gverdulad, odnav mobuzuli, da amasTan

ise nela da Cumad abijebda, rogorc moCveneba Seqspiris `hamletSi~. Tavi

yovelTvis mxarze hqonda gadaxrili. garSemo myof pirTa udidesi

pativiscemis niSnad. cofiani ZaRlic rom scemoda yelSi, mgoni, maSinac

alersianad gaukeTebda SeniSvnas Tavaziani da zrdilobiani sityvebiT, da

ar Seuracxyofda mas _ arc sityviT, arc saqmiT.

aseTi iyo mister Cilipi, medicinis da dostaqarobis doqtori. man

Sexeda papidaCems, gadaxara Tavi erT mxareze, mdablad miesalma da

zrdilobianad moikiTxa misi Zvirfasi janmrTelobis ambavi. papida dumda.

roca eqimma Cilipma SeniSna, rm papida yurebSi bambas icobda, igi odnav

Seexo Tavis marcxena yurs da hkiTxa:

_ Tqven adgilobriv gaRizianebasa grZnobT, qalbatono?

_ rao-o-o? _ hkiTxa papidam da, rogorc boTlis sacobi, ise amoiZro

bamba erTi yuridan.

mister Cilipi im zomamde iyo gaocebuli am ukmexi pasuxiT, rom

cotas gawyda ar dahkarga sulis simSvide, rogorc Semdeg TviTon uambo

gulaxdilad dedas. axla ki gaimagra guli da morcxvad gaimeora Tavisi

kiTxva:

MYTOPBOOK.ORG


_ adgilobrivi gaRizianebaa, qalbatono?

_ sisulelea! _ upasuxa papidam da isev Seigdo bamba uyurSi.

amis Semdeg mister Cilips ara darCenoda-ra imis garda, rom skamze

damjdariyo da Cum-Cumad ecqirna misTvis. papida daSterebiT Sehyurebda

buxris als. ase mdumared isxdnen isini, sanam eqims zemo sarTulSi ar

dauZaxes. TxuTmeti wuTis Semdeg eqimi isev sastumroSi gaCnda.

_ aba, rao? _ hkiTxa papidam da gamoiRo bamba im yuridan, romelic

eqimisken haonda miqceuli.

_ araferi, qalbatono, _ upasuxa mister Cilipma, _ win miviwevT... nelnela,

qalbatono...

_ eh! _ warmoTqva papidam sruli zizRis gamometyvelebiT.

Semdeg Tavi daiqnia da isev bambiT daico yuri.

_ es ki, swore mogaxsenoT, aRarafers ar hgavda! _ ambobda Semdeg

mister Cilipi. Tumca Zalian gauZnelda, magram meti ra gza hqonda,

sabralo, kibeze avida da orpir qarSi iq ijda sibneleSi manamde, sanam

isev ar miiwvies meore sarTulze.

Tavisi saqmis bednierad daboloebis Semdeg siamovnebiT aRsavse eqimi

Cilipi mzad iyo yovelive Seuracxyofa epatiebina yvelasaTvis. igi

gverdulad Seipara sastumro oTaxSi da mimarTa papidas mdablad Tavis

dakvriT:

_ didad bednieri var, rom SemiZlia mogilociT, qalbatono.

_ ra momilocoT? _ hkiTxa papidam mkvaxed.

mister Cilipi isev SekrTa, magram maSinve gaimarTa, gaiRima da isev

Tavi daukra, rom cotaTi moego misi guli.

_ ah, es ra ucnauri adamiania! _ SesZaxa mouTmenlad papidam. _ iciT

Tu ara laparaki, ser?

_ damSviddiT, qalbatono, _ uTxra mister Cilipma da Tan cdilobda,

Tavisi xmisTvis sinaze mieca. _ Cven ukve yvelafers movrCiT, ase rom Tqven

aRaraferi asaRelvebeli mizezi aRara gaqvT. dawynardiT, miledi.

im garemoebas, rom papida am wuTSi ara swvda eqims qeCoSi da ar

gamoabertyina piridan sasurveli pasuxi, Cvens saxlSi yvelani saswaulad

Tvlidnen.

_ neba miboZeT, qalbatono, suliT da guliT mogilocoT, _ daiwyo

isev eqimma Cilipma, rogorc ki igrZno sakmarisi gabeduleba laparakis

ganaxlebisaTvis. _ yvelaferi ukve gaTavda, miledi, da gaTavda bednierad.

im sami Tu oTxi wamis ganmavlobaSi, romelic man moandoma am

sityvebis warmoTqmas, papidas Tvalebi daSterebiT misCerebodnen mister

Cilips.

_ mere? rogoraa igi? _ hkiTxa gulxeldakrefilma papidam da misi

lentebiT morTuli qudi kvlav aqanavda mis xelze.

_ yvelaferi kargad gaxlavT, qalbatono. male igi srulebiT

moikeTebs da imedi maqvs, iseve janmrTelad iqneba, rogorc yoveli

axalgazrda deda, romelmac mSvidobianad daaRwia Tavi sicocxlis

sabediswero kriziss. Tu gnebavT, SegiZliaT naxoT igi; araviTari

dabrkoleba ar arsebobs. piriqiT, Tqvenma naxvam SeiZleba sargeblobac

moutanos.

_ isa? is rogoriRaa. gekiTxebiT! _ gaimeora papidam mkacrad.

mister Cilipma ufro metad gadaagdo Tavi gverdze da alersiani

TvalebiT Sexeda papidas.

_ ratom aras ambobT? rogoria igi, axlad dabadebuli gogona?

MYTOPBOOK.ORG


_ ukacravad, qalbatono, me megona, rom Tqven ukve iciT, _ upasuxa

mister Cilipma, _ axlad dabadebuli bavSvi vaJia.

papidam xmaamouReblad, saCqarod moixsna mklavidan qudi, Camoifxata

Tavze da swrafad gavida gareT, rom arasodes aRar dabrunebuliyo. igi

gahqra, rogorc avi suli, an erTi im moCvenebaTagani, romelic

miwinaswarmetyveles, da mas aqeT misi xseneba aRar yofila Cvens mxareSi.

me vesvene kalaTaSi dedis gverdiT, romelic loginSi iwva. betsi

trotvudi samudamod darCa CvenebaTa da aCrdilTa samefoSi. Cveni oTaxis

fanjaraSi SemoWrili mTvaris Suqi anaTebda agreTve im saflavis borcvs,

sadac ganisvenebda odesRac cocxali arsebis neSti, uromlisodac me

verasodes gavCndebodi amqveynad.

Tavi meore

pirveli dakvirvebani

rodesac axla gonebis TvaliT vubrundebi Cemi bavSvobis pirvel

wlebs, me jer ver varCev verc saxeebs, verc xmebs da verc movlenebs;

magram ai pirveli sagnebi, romelnic ixatebian Cems mexsierebaSi: dedaCemi,

misi mSvenieri TmiTa da ymawviluri saxiT, mis pegoti _ qaliSvili Savi

TvalebiT, tlanqi xelebiT da iseTi wiTeli loyebiT rom mikvirda, ratom

Citebi ara hkenwlaven maT, vaSlebis magivrad-meTqi.

es ori pirovneba me axla magondeba sul mcire manZiliT daSorebulni

erTmaneTisagan; isini, albaT, Cem win idgnen an muxlebze daCoqilebi, an

daxrilebi, da me gaubedavi nabijiT gadavdiodi erTisgan meoresTan. Cems

mexsierebaSi darCa Semdgom mogonebaTagan ganuSorebeli STabeWdileba,

rom me vekarebodi mis pegotis cers, roca igi xels miwvdida; da es ceri

iseTi xorkliani hqonda kervisagan, rogorc muSkis kaklis patara safxeki.

Tu gnebavT, ocneba daarqviT amas, magram dabejiTebiT vfiqrob, rom

bevris ymawviluri mogonebani gacilebiT ufro Sors midian, vidre

sazogadod hgoniaT. me mgonia, agreTve, rom Zalian bevri patara bavSvi

dajildoebulia dakvirvebis saocari niWiT, da am dakvirvebis Sedegi

xSirad araCveulebrivi swori da zedmiwevniTia.

maSasadame, rogorc vTqviT, upirveles yovlisa, cxadad da

garkveulad, sxva movlenebTan Seurevlad, Cems mexsierebaSi ixateba ori

sagani: Cemi deda da mis pegoti. iqneb SevZlo kidev movigono rame? vnaxoT.

ai, warsulis bundovan RrublebSi Cems winaSe Cveni saxli ixateba.

qvemo sarTulSi mis pegotis samzareuloa, romlis fanjrebi ukana ezoSi

gadis; da aq, ukana ezoSi, Sig mis SuagulSi sarze gadis; da aq, ukana

ezoSi, Sig mis SuagulSi sarze damagrebulia samtrede, romelSic ara

Cans arc erTi mtredi; cota moSorebiT, kuTxeSi, saZaRlea, sadac ZaRli

ar aris. mTel am aremareSi mkacrad da mrisxaned daseirnoben qaTmebi. Cems

TvalSi isini uzarmazarni arian, metadre saSinelia mamali me SiSiT

vucqerdi mas fanjridan. WiSkars iqiT batebi dadian da bortad win

iwvdian TavianT grZel kisrebs, roca win Camivlian. batebi ZilSic

mesizmrebian. asea, adamians, romelic mxecebiT aris garSemortymuli,

lomebi da vefxvebi elandeba ZilSi.

ai kidev grZeli, dausrulebeli talani, Tvaluwvdeneli CemTvis. igi

pegotis samzareulodan saxlis mTavar Sesavalisaken modis. talanis

meore boloSi sakuWnaoa, saSineli CemTvis RamRamobiT, radgan ar vici, ra

MYTOPBOOK.ORG


udobs am auarebel SuSebsa, boTlebsa da qilebs Sua, am SexuTul

alagas, saidanac gamodis sapnis, mwnilis, wiwakis, yavis, qonisa da

sanTlebis mZime suni.

talanis erT mxareze Cveni ori sastumro oTaxia. erTSi yovel

saRamos vsxedvarT deda, me da pegoti _ Cveni mudmivi mosaubre; meoreSi,

sadResaswaulo darbazSi, romelic ufro didia, magram myudrebas

moklebuli, kvira dReebs vatarebT. am oTaxSi me yovelTvis mZime da

naRvliani fiqrebi momdioda. pegotim miambo, ar maxsovs rodis, albaT

ramdenime saukunis winaT, rogor emzadebodnen am oTaxSi mamaCemis

dasaflavebisaTvis da rogor modiodnen aq Savwamosasxamiani jentlmenebi.

aqve erT kvira saRamos dedam wagvikiTxa me da pegotis aRmosavluri

moTxroba, sadac mTavari moqmedi samaridan amoRebuli mkvdari iyo; amis

Semdeg ise vkankalebdi loginSi, rom ufrosebi iZulebulebi iyvnen

fanjridan daenaxvebinaT CemTvis myudro sasaflao, sadac mTvaris Suqze

micvalebulni mSvidad ganisveneben TavianT samareebSi.

ai Cveni savarZeli eklesiaSi, _ uh, ra maRali sazurge aqvs!

fanjaraSi, romelic mis gverdiTaa, Cveni saxli ise Cans, rogorc

xelisgulze. pegoti wirvis dros xSirad ucqeris saxls, rom darwmundes,

cecxli xom ar ukidia mas, an qurdebi xom ar Sesulan. Tumca pegoti

wamdauwum iqiT-aqeT icqireba, magram Zalian javrobs, roca mec, imis

mixedviT, yovel mxares vaceceb Tvalebs; pegoti warbebs ikravs da xeliT

maniSnebs, rom pastors vuyuro. rada? risTvis? isedac Zalian kargad

vicnob am jentlmens. Cemi daSterebuli cqera rom SeamCnios da mkiTxos:

ra minda? mere? marTalia Tvalebis parpali ar varga, samarcxvinoa, magram

meti ra gza maqvs... me dedas vuyureb, magram deda iseT saxes iRebs, TiTqos

arc ki mxedavs; gavcqeri biWs, ekvderSi rom dgas, da ise meCveneba, TiTqos

igi meRrijebodes. eklesiis misavals xom ar Sevxedo? ager, karebTan

faras CamorCenili cxvari dgas da, mgonia Ria karebSi apirebs Semosvas.

ai, sadResaswaulo frakSi gamowyobili mister Cilipi zis; mister

Cilipidan Cemi Tvalebi kaTedraze da sxva sagnebze gadadian... TandaTan

Tvalebi kaTedraze da sxva sagnebze gadadian... TandaTan Tvalebi mexuWeba,

nanasaviT Camesmis mRvdlis galoba, sul male sruliad aRaraferi mesmis

da xmauriT vaskdebi iataks; pegotis xelSi ayvanili mivyavar SiSisagan

gulgaxeTqili.

Tvalwin midgas Cveni saxlis fasadi, misi veneciuri fanjrebiT, sawol

oTaxidan baRCisken rom aris gaRebuli, sadac maRal Telas jer kidev

SerCenia Wilyvavebis Zveli, naxevrad dangreuli budeebi. surnelovani

haeri Semdis yvela oTaxis Ria fanjrebSi; magram ar miyvars oTaxebSi

jdoma gazafxulze da zafxulSi, roca ukana ezo amwvanebulia da baRSi

xexili hyvavis. davrbivar samtredesa da saZaRlis gverdiT, Sevdivar

baRSi. mwife da mSvenieri xili asxia yvela xes da deda hkrefs maT

kalaTaSi. am dros me Cumad TeTrekalasa vWam da Tan vcdilob, miamiti

saxe miviRo.

hqris Zlieri qari, asxams wvima, _ TiTqos zafxuli ar yofiliyos.

zamTarSi, bindisas, Cven vTamaSobT sastumroSi, vtrialebT, vxtivarT da

vcekvavT. araqaTgamoleuli deda savarZelSi ecema; me veTamaSebi mis

kululebs, da aravin icis Cemze ukeTesad, rogor esiamovneba mas, rom

lamazia, da rogor amayobs Tavisi silamaziT.

aseTia Cemi adrindeli STabeWdilebani. mraval movlenaTa Soris, gars

rom maxvevia. male gamovitane srulebiT samarTliani daskvna, rom me da

MYTOPBOOK.ORG


dedas cotaTi gveSinia pegotisa da yovelvis mis nebas vemorCilebiT. es

daskvna Cemi bavSvuri azrovnebis erTi pirveli nayofTagani iyo.

erTxel saRamos me da pegoti martoni davrCiT, sastumroSi buxarTan

visxediT. me xmamaRla vkiTxulobdi wigns niangebis Sesaxeb; albaT Zalian

garkveviT vkiTxulobdi, an pegoti Zalian iyo dainteresebuli, maxsovs,

rom am kiTxvis Semdeg mis pegotis darCa bundovani warmodgena, TiTqos

niangebi bostneulis nairsaxeoba yofiliyvnen. deda stumrad iyo wasuli.

me, kargi yofaqcevis jildod, neba momeca sastumroSi vyofiliyavi mis

mosvlamde. wignma male damRala, ena TiTqmis ar memorCleboda, Tvalebic

mexuWeboda, magram sikvdils ufro Sevurigdebodi vidre sawol oTaxSi

wasvlas da loginSi Cawolas.

_ pegoti, _ vuTxari moulodnelad, _ iyaviT Tqven rodisme

gaTxovili?

_ ra dagemarTaT, mister devi? _ SesZaxa pegotim. _ saidan mogividaT

TavSi es azri?

es pasuxi iseTi araCveulebrivi sircxviliT iyo warmoTqmuli, rom

srulebiT gamovfxizldi. pegoti gakvirvebiT miyurebda, paerSi gaSeSebul

xelSi nemsi SerCenoda.

_ miTxariT, iyaviT gaTxovili, pegoti? _ gavimeore me. – Tqven xom

Zalian lamazi xarT?

pegoti, rasakvirvelia, ara hgavda dedas, magram mainc Taviseburi did

silamazis arsebad vTvlidi mas. Cvens sadResaswaulo darbazSi iyo erTi

patara, wiTelxaverdSemovlebuli fexis dasadgmeli skami, romelzedac

dedam Taiguli moqarga; am skamis xaverdi da mis pegotis loyebi, swori

rom vTqvaT, erTi da igive ferisani iyvnen, mxolod im gansxvavebiT, rom

skami rbili iyo, pegotis ki Zalian magari loyebi hqonda.

_ me var lamazi, devi? _ Sehyvira pegotim. _ kargi, Cemo sayvarelo!

magram ram mogagona aseTi kiTxva?

_ TviTonac ar vici, Tqven xom mxolod erT qmarze SegiZliaT

gaTxovdeT, pegoti, ara? xom ar SeiZleba ori qmris yola erTsa da imave

dros?

_ rasakvirvelia, ara.

_ mere, vTqvaT, Tqven jvari daiwereT, da Tqveni qmari mokvda, SeiZleba

maSin sxva qmars gahyveT, pegoti?

_ rogor ara, meoredac Txovdebian. es survilzea. es yvelaferi imazea

damokidebuli, vin rasa fiqrobs am saganze.

_ Tqven rogora fiqrobT, pegoti?

es rom vkiTxe, dakvirvebiT davacqerdi, isic me makvirdeboda.

cota xnis siCumis Semdeg pegoti samuSaos miubrunda da Tqva:

_ ai rasa vfiqrob, mister devi: me TviTon gaTxovili ara vyofilvar

_ da arc gavTxovdebi. ai, ras SemiZliaT gTxraT magis pasuxad.

_ xom ar mijavdebiT, pegoti? _ vkiTxe erTi wuTis siCumis Semdeg.

marTlac, megona, TiTqos igi gajavrebuli iyo, radgan Zalian ugulod

melaparakeboda, magram Sevcdi. pegotim daaneba muSaobas Tavi, farTod

gaSala mklavebi, Caikra Cemi xuWuWa Tavi gulSi da damkocna. am moxvevnisa

da kocnis gulwrfelobaSi me eWvi ara mqonda. pegoti Zalian msuqani iyo,

da roca viwro kostiumSi morTuli, raimeze Zalas miitanda, kabis Rilebi

zurgze awydeboda da iqiT-aqeT cvioda. Zalian kargad maxsovs, rom axlac

ori Rili gagorda sastumro oTaxis meore kuTxeSi.

_ aba, axla miambeT rame mag niangebze, _ Tqva pegotim. _ me, swori

giTTxraT, naxevaric ar gamigia imisa, rasac Tqven kiTxulobdiT.

MYTOPBOOK.ORG


verasgziT ver mivxvdi, rad gamoiyureboda pegoti ase ucnaurad, da

rad maCqarebda ase mouTmenlad, rom niangebs davbrunebodi. ase iyo Tu

ise, Cven marTlac davubrundiT am sazarel mxecebs, da me isev didis

xalisiT daviwye kiTxva. Tavidan bolomde gavecaniT am saintereso jiSis

mcxovelebis istorias, maT znesa da Cveulebebs. me didi gulmodginebiT

vkiTxulobdi. magram pegoti, rogorc Canda, ver mismenda yuradRebiT da

maincdamainc did monawileobas ar iRebda niangebze nadirobaSi. igi Cumad

ijda, dafiqrebuli saxiT, da ramdenjerme nemsic ki iCxvlita TiTSi.

roca niangebs movrCiT, gvindoda aligatorebze gadavsuliyaviT,

magram am dros baRCis karebTan zaris rekva moisma, Cven karebisaken

wavediT da SevxvdiT dedas, romelsac Tan axlda viRac jentlmeni,

mSvenieri Savi TmiT da bakenbardebiT _ swored is, warsul kviras

eklesiidan rom gamogvacila.

karebTan deda daixara, amiyvana xelSi da makoca; am dros misma

Tanamgzavrma SeniSna, rom me mefeze bednieri var, raRac amis magvari.

_ es ras niSnavs? _ vkiTxe jentlmens dedaCemis xmars iqidan.

iman Tavze xeli gadamisva, magram ar vici, ratom ar momewona es kaci

da SemezizRa misi xma. roca igi Semexo, da CemTan erTad _ dedasac, odnav

xeli vkari mis xels. me veWvianobdi.

_ ah, devi! _ miTxra dedam wyeniT.

_ ra mSvenieri bavSvia! _ SesZaxa jentlmenma. _ srulebiT ar mikvirs,

rom mas ase uyvarxarT.

arasodes winaT ar SeminiSnavs iseTi warmtaci vardisferi dedaCemis

loyebze, rogorc am wuTSi. igi gamiwyra uzrdelobisaTvis, magram maSinve

gulSi Camixuta da ise gadauxada madloba jentlmens gacilebisaTvis.

madlobis sityvebTan, dedam xeli gauwoda, da roca xeli CamoarTva, dedam

me Semomxeda.

_ SevrigdeT, geTayva, _ miTxra jentlmenma da Tavi daxara dedas

xelTaTmanze. _ vusurvoT erTmaneTs Rame mSvidobisa.

_ Rame mSvidobisa! _ vuTxari me.

_ maS davmegobrdiT? _ ganagrZo jentlmenma RimiliT. _ moita xeli,

Cemo kargo.

Cemi marjvena xeli dedas yelze exvia; me marcxena xeli gavuwode.

_ eg ara, eg ara, devi! _ siciliT miTxra jentlmenma.

dedam aiRo Cemi marjvena xeli, rom jentlmenisaTvis gaewodebina igi,

magram me gavjiutdi da isev marcxena xeli miveci. jentlmenma alersianad

mouWira mas Tavisi xeli da Tqva, kargi biWi xaro. mere Tavi dagvikra da

wavida.

axlac TiTqos Tvalwin midgas, rogor SeCerda igi baRSi, gadmogvxeda

Tavisi arakeTili TvalebiT da Semdeg WiSkars miefara.

pegotim, romelic mTeli am xnis ganmavlobaSi uZravad idga da erTi

xma ar amouRia, saCqarod gauyara karebs rkinis urduli, da Cven yvelani

sastumroSi SevediT. deda ar dajda Cveulebisamebr savarZelSi buxarTad;

igi sastumros meore boloSi gadavida da neli xmiT raRac melodias

mReroda.

_ imedi maqvs, imxiaruleT, qalbatono? _ hkiTxa pegotim, romelic

sanTliT xelSi oTaxis SuagulSi SeCerda.

_ gmadlobT, pegoti, _ upasuxa dedam mxiaruli kiloTi. diax, Zalian

sasiamovno saRamo iyo.

_ axal xalxTan, ueWvelia, sasiamovnoa dros gatareba, _ SeniSna

pegotim.

MYTOPBOOK.ORG


_ Zalian sasiamovnoa, _ daudastura dedaCemma.

pegoti ganagrZobda oTaxis SuagulSi uZravad dgomas. dedam isev

RiRini morTo.

me dameZina, magram arc ise, rom srulebiT ara gamego-ra. roca

Tvlemisagan gamovfxizldi da Tvalebi gavaxile, dedac da pegotic _

orive Tvalcremlianebi iyvnen da Zalian xmamaRla laparakobdnen.

_ ara, magisTana adamiani ar moewoneboda mister koperfilds,

cocxali rom iyos, _ Tqva pegotim. _ amaSi Tund fics davdeb, diax!

_ ah, ras ambobT! _ SesZaxa dedam. _ Tqven gamagiJebT, pegoti, rodis da

sad mouTmeniaT sabralo qaliSvilebs amgvari Seuracxyofa TavianTi

moaxlisagan?.. an rad veZaxi Cems Tavs qaliSvils? gana gaTxovili ar

viyavi, pegoti?

_ diaxac rom iyaviT, _ upasuxa pegotim.

_ maS rogora bedavT, _ ganagrZo dedam, _ ese igi, me mindoda meTqva,

rogor giZlebT guli, pegot, rom aseT cud sityvebs meubnebiT, roca

mSvenivrad iciT, rom am saxls iqiT arc erTi gulwrfeli megobari ara

myavs!

_ ai swored imitom vbedav, _ upasuxa pegotim. _ rogorc geneboT,

qalbatono, da eg ar varga! diax, ar varga! nu gamiwyrebiT, da kidev vityvi,

rom ar varga!

pegoti iseTi gamwarebuli laparakobda, rom vfiqrobdi Sandals

iatakze daanarcxebs-meTqi.

_ o, ratom ara grcxveniaT, pegoti, rom ase mawyenineT! _ uTxra dedam

da ufro metad atirda. _ ratom ggoniaT, rom Cvens Soris yvelafri

gadawyvetili da gaTavebulia? garkveviT gelaparakebiT, rom garda sul

ubralo Tavazianobisa, jer araferi ara yofila-ra, da ueWvelia, arasodes

arc iqneba. Tqven ambobT, rom CemTvis giJdebian, _ mere ra vqna? gana eg

Cemi bralia? gana SemiZlia vaJkacebis grZnobaTa Sekaveba, Tuki isini aseTi

sulelebi arian? ra vqna am SemTxvevaSi, gekiTxebiT? xom ar mibrZabenT,

Tavi moviarso, Savi feriT moviTxupno saxe, an kidev sxvagvarad

davimaxinjo Tavi? Tqvengan yvelaferi mosalodnelia, pegoti. Tqven Zalian

gindaT, rom me maxinji viyo.

es sayvedurebi, rogorca Canda, Zalian ewyina pegotis.

_ ai, Cemi biWuna, Cemi sayvareli devi, _ Tvalcremliani ganagrZobda

deda da miuaxlovda savarZels, romelSic vijeqi. _ nuTu vinmes SeuZlia

misayveduros, rom sakmarisad ar miyvars es mSvenieri bavSvi?

_ veravin da verasodes ver gabedavs, qalbatono, rom eg gisayveduroT,

_ uTxra pegotim.

_ Tqven misayvedureT, Tqven, pegoti! _ upasuxa dedam. _ maS sxagvarad

rogor gavigo yvela es sawyeni mikibul-mokibuli laparaki? Tqven Zalian

kargad iciT, pegoti, rom mxolod devis gulisaTvis ar viyide axali

qolga, Tumca Cemi Zveli mwvane qolga srulebiT gaxunda da foCic mTlad

gaucvda. diax, es Tqven Zalian kargad iciT, pegoti, amaze uars ver ityviT!

mere dedam makoca gansakuTrebuli sinaziT da isev ganagrZo. axla

ukve piradad me mommarTavda.

_ miTxari, cudi deda var, devi? boroti, anCxli, Tavmoyvare? ara,

devi? miTxari `ho~, Cemo angelozo, miTxari, Cemo Svilo, _ da pegotis

eyvarebi, devi, misi siyvaruli ufro Zvirfasi iqneba SenTvlis, vidre Cemi.

me Sen srulebiT ar miyvarxar... diax, srulebiT ar miyvarxar!..

am sityvebTan erTad yvelani xmamaRla avtirdiT gulwrfeli

cremlebiT, da SeiZleba yvela xmamaRla me vtirodi. marTlac, sevdsagan

MYTOPBOOK.ORG


guli miskdeboda da, mgoni, wyenis pirvel wuTSi me pegotis `boroti

nadiri~ vuwode. keTili qali Zalian nawyeni iyo da, ramdenadac maxsovs, am

dros dahkarga TiTqmis yvela Tavisi Rili, imitom, rom verc erTi veRar

SevniSne, rodesac, dedasTan Serigebis Semdeg, man muxlebze daiCoqa

savaZlis win, rom CemTanac mSvidoba daemyarebina.

amis Semdeg pegoti gacilebiT ufro iSviaTad rCeboda saRamoobiT

CvenTan, vidre uwin. deda didi yuradRebiT eqceoda mas, _ iqneb meti

yuradRebiT, vidre odesme, da Cven, samiveni, Zalian kargi megobrebi

viyaviT, magram mainc raRac ucnauri cvlileba moxda. Cvens saxlSi aRar

iyo uwindeli silaRe da simxiarule. xandaxan meCveneboda, TiTqos pegoti

uSlida dedas feradi kabebis Cacmas, tanisamosisi karadaSi rom ekida, da

isec xdeboda, rom igi exveweboda dedas _ ar wasuliyo stumrad; magram

riT iyo gamowveuli yovelive es, ver mivxvedriliyav.

nel-nela SeveCvie SavTmiani da bakenbardebiani jentlmenis Sexvedras

Cvens saxlSi. me ar miyvarda igi iseve, rogorc uwin, da mousvenari

iWvianoba yovelTvis mawuxebda am kacis danaxvis dros.

erTxel, Semodgoma diliT, roca me da deda baRCaSi vseirnobdiT,

mister mordstoni, _ me ukve vicodi misi saxeli, _ cxeniT moadga baRCis

Robes. SeaCera cxeni, Tavi daukra dedas da uTxra, rom loustoftSi

mivdivar megobrebis sanaxavado; mere mxiarulad mkiTxa, miyvars Tu ara

cxeniT seirnoba, da SemomTavaza masTan cxenze Sejdoma.

Eme gamgzavnes pegotisTan _ cxenze sajdomi tanisamosis Casacmelad.

mister mordstoni Camoxta cxenidan, aRviri mxarze gadaido da seirnoba

daiwyo surnelovani askilis Robis gadaRma, dedaCemi ki nel-nela dadioda

baRCaSi imave Robis aqeT da Tan elaparakeboda. maxsovs, rogor

vucqerodiT maT me da pegoti Cemi sawoli oTaxis patara fanjridan,

rogor axlos SeCerdnen isini erTmaneTis win da raRacas sinjavdnen

askilze. pegoti, romelic erTi wuTis win mSvenier gunebaze iyo, uceb

gaibuta da damiwyo Tmebis varcxna, arc srulebiT ar iyo saWiro.

male me da mister mordstoni mivaWenebdiT cxens mwvane mindroze,

Saragzis gverdiT. mas Zalian moxerxebulad veWire erTi xeliT, da

amxanad ar vgrZnobdi Cveulebrivs Sewuxebas.

Cven mivediT zRvis sanapirosTan myof sastumroSi, sadac ori

jentlmeni dagvxvda. isini sigarebs eweodnen. orives ganieri, gaxsnili

qurTukebi ecva. TiToeuli, sul cota rom vTqvaT, oTx skamze mainc iwva.

oTaxis kuTxeSi erT boRCaSi Sekruli eyara serTukebi, bairaRi da

mezRvaurebis wamosasxamebi.

Cveni SesvlisTanave jentlmenebi swrafad wamoxtnen fexze da erTxmad

Sehyvires:

_ a! mordston! nuTu es Tqven xarT! Cven gvegona, rom ukve mkvdari

iyaviT!

_ jer ara, rogorca hxedavT, _ upasuxa mister mordstonma.

_ es Wabuki viRaa? _ ikiTxa erTma jentlmenTaganma da Cemze miuTiTa.

_ es devia.

_ vin devi, jonsi?

_ koperfildi, _ auxsna mister mordstonma.

_ rogor! im mSvenieri qvrivis biWunaa, momxiblavi misis

koperfildisa?

_ kvinion, gTxovT, frTxilad iyoT, _ uTxra mister mordistonma. _ aq

gvismenen.

_ aq gvismens? _ ikiTxa jentlmenma mxiaruli siciliT.

MYTOPBOOK.ORG


me swrafad mivixed-movixede yovel mxares, mainteresebda, visi

eridebodaT.

_ Sefildeli bruqsi, _ upasuxa m-r mordstonma.

me guls momeSva, roca es saxeli warmoTqva, radgan pirvelad ise

meCvena, TiTqos laparaki Cemze iyo.

albaT raRac Zalian sasacilo iyo am Sefildeli bruqsis

pirovnebaSi, radgan jentlmenebi mis xsenebaze siciliT daixocnen.

_ mere, rasa fiqrobs es Sefildeli bruqsi erT saintereso proeqtze?

_ jerjerobiT, mgonia, mas araferi esmis am saqmeebisa, _ upasuxa m-r

mordstonma, _ magram, sazogadod, Tu ar vcdebi, bruqsi ar iqneba Cems

mxareze.

isev saerTo sicili atyda. Semdeg mister kvinionma ubrZana _ erTi

boTli xeresi moetanaT bruqsis pativsacemad. roca msaxurma Rvino

moitana, m-r kvinionma damisxa erTi Wiqa, namcxvari momca, mere adga Tavisi

adgilidan da Tqva:

_ dae, Sefildma bruqsma kiseri moitexos!

yvelam aRtacebiT miiRo es sadRegrZelo da taSi daukres. mec

gavicine, da maT kidev ufro moumates taSiskvras. erTi sityviT, yvelani

gavmxiaruldiT.

amis Semdeg yvelani wavediT zRvis cicabo napirisaken saseirnod da

balaxze davsxediT. aqedan jentlmenebma daiwyes durbindiT sxvadasxva

sagnebis Tvaliereba. Cven avediT agreTve xomaldze, sadac samive

jentlmeni Cavida kaiutaSi raRac saaqmeebisaTvis. isini iq didxans

sinjavdnen da kiTxulobdnen raRac qaRaldebs. amas me kaiutis sarkmlidan

vxedavdi.

Cemi dakvirvebiT, mTeli am dRis ganmavlobaSi m-r mordstoni ufro

dinji da seriozuli iyo, vidre danarCeni ori jentlmeni, isini metad

mxiarulni da udardelni gamodgnen. jentlmenebi daurideblad

exumrebodnen erTmaneTs, magram maTi xumroba Zalian iSviaTad iyo

mimarTuli motrdstonisadmi. cxadi iyo, rom igi oriveze gonieri da

Wkuadamjdari iyo. me SevniSne, rom erTxel-orjer mister kvinionma

saubris dros gverdze gadmohxeda mister mordstons, TiTqos undoda

gaego, kmayofili iyo Tu ara igi misi laparakiT. me ise maxsovs, TiTqos

mister mordstons, ar gaucinia im dRes, garda erTi SemTxvevisa, roca

laparaki ucnob Sefildel bruqsze Camovarda, _ da es misi erTaderTi

xumroba iyo.

saRamos, jer isev TvalnaTliv, Cven Sin davbrundiT. mSvenieri saRamo

iyo. deda da mister mordstoni isev mohyvnen seirnobas surnelovan

askilis Robis iqiTa da aqeTa mxares. me pegotisTan gamgzavnes Cais

dasalevad.

mister mordstonis wasvlis Semdeg deda didxans mekiTxeboda, rogor

gavatare es dRe. sxvaTa Soris, vuambe, ra iTqva imis Sesaxeb. dedam gaicina

da SeniSna, rom yvela isini qarafSuta xalxia, sisuleleze gadareuli;

magram vicodi, rom es dedas Zalian moswonda. me vicodi Zalian kargad,

ise, rogorc axla vici. visargeble SemTxveviT da vkiTxe, vin aris es

Sefildeli mister bruqsi-meTqi? dedam mipasuxa, ar vici, Tuca SeiZleba

meqarxne iyos, romelic dana-Cangals akeTebso.

droTa siSoris gamo, ise meCveneba, TiTqos pegotis meore dResve

mouvida azrad, moeca CemTvis erTi metad ucnauri da gabeduli

winadadeba, magram, ueWvelia, es moxda erTi-ori Tvis Semdeg.

MYTOPBOOK.ORG


erTxel, saRamos, roca deda kvlav saxlSi ar iyo, Cven orni visxediT

sastumro oTaxSi buxarTan. pegoti windasa hqsovda; me vapirebdi niangebis

Sesaxeb wignis kiTxvas. ramdenjerme ise meCvena, TiTqos pegotis raRacis

Tqma undoda CemTvis, magram igi mxolod aRebda pirs da isev hkumavda. me

jer momeCvena, TiTqos mxolod amTqnarebda, magram bolos pegotim miTxra:

_ ras ityviT, mister devi, me rom azrad momivides dagpatiJoT Cems

ZmasTan iarmauTSi stumrad, erTi-ori kviriT? CemTvis da TqvenTvis es

namdvili dResaswauli iqneboda, ara?

_ mere, Tqveni Zma kargi kacia, pegoti? _ vkiTxe me.

_ oh, mere, aRar ityviT, ra kargia! _ mipasuxa megotim. _ iqvea zRvac,

navebi, gemebi da mezRvaurebi. Tqven SegiZliaT iTamaSoT zRvis piras, Cems

ZmiswulebTan erTad!

_ mere, deda ras ityvis? gagviSvebs? _ vkiTxe me, moxiblulma amdeni

siamovnebiT.

_ amaze nu SewuxdebiT, _ mipasuxa pegotim da Tan makvirdeboda, _ me

mzada var, dageniZlaoT, rom deda xmasac ar amoiRebs. gindaT, vkiTxoT,

rogorc ki saxlSi dabrundeba?

_ kargi, pegoti. oRond ai ras getyviT: _ vuTxari me. _ mere, Cven rom

aqedan wavalT, deda ras izams? xom ar SeiZlia martoka darCes?

_ ah, gana Tqven ar iciT, mister devi?

_ ra? _ dedaTqveni am dReebSi stumrad midis misis greiperTan da

mTeli ori kvira darCeba masTan.

didi mouTmenlobiT velodi dedis dabrunebas. misis greiperi Cveni

mezobeli iyo, da dedam, es ramdenime xania, mouxSira masTan siaruls.

srulebiT moulodnelad, deda, dabrunebisas, maSinve daeTanxma pegotis

winadadebas da Cven im saRamosve SevudeqiT gasamgzavreblad mzadebs.

male wasvlis dRec dadga. Tumca Zalian meSinoda, rom miwisZvras an

bunebriv raime movlenas ar CaeSala es eqspedicia. Cven unda

gavmgzavrebuliyaviT etliT, diliT, sauzmis Semdeg. me mzad viyavi uari

meTqva mTel Cem Segrovil fulze, oRond es Rame samgzavro wamosasxamiTa

da CeqmebiT gametarebina.

axlac ki sevda mereva, roca vigoneb, rogori mouTmenlobiT

vnatrobdi im dros Cemi bednieri saxlis datovebas, da srulebiT fiqrad

ar momdioda, rom samudamod vkargavdi mas.

Tumca didi kmayofilebiT sxva ramec magondeba: roca alayafis karebs

etli moadga da dedam gamoTxovebisas kocna damiwyo, siyvarulma misdami

da mSobliuri kerisadmi, romelsac me jer arasodes ar movSorebivar,

uneburi cremlebi momgvara. dedac tiroda, da me vgrZnobdi, rogor

Zlierad scemda misi guli Cems mkerdTan.

roca Cven adgilidan daviZariT, deda gamoiqca da meetles ubrZana,

SeCerebuliyo; mas undoda, erTxel kidev ekocna CemTvis da gulSi

Cavexutebine. didi siamovnebiT vCerdebi am wvrilmanebze, romelnic

usaTuod amtkiceben mis dedobriv siyvaruls erTaderTi Svilisadmi.

etli ukve sabolood daiZra adgilidan, deda ki isev idga gzaze, im

adgilas, sadac Cven gagvSorda. male masTan mivida mister mordstoni,

romelic, rogorca Canda, stuqsavda mas metismeti mgrZobiarobisaTvis

gamoTxovebis dros. Zalian gamikvirda _ ra esaqmeboda am kacs dedaCemis

grZnobebTan? pegotic metad ukmayofili iyo da Zalian gajavrebuli saxe

hqonda.

vakvirdebodi pegotis saxes da Cavfiqrdi. usaqmurobisagan Cems Tavs

aseTi amocana miveci: pegotim rom damkargos gzaSi ise, rogorc erT

MYTOPBOOK.ORG


zRaparSi patara biWi dakarges, mivagneb Tu ara saxls im Rilebis

mixedviT, romlebsac igi axla daabnevs-meTqi?

Tavi mesame

cvlileba

megona, rom qveyanaze ar iyo cxeni, im jaglagze ufro zanti,

romliTac Cven iarmauTSi mivdiodiT. igi ris vai-vaglaxiT miCanCalebda

dabla Tavdaxrili. xandaxan meCveneboda, TiTqos igi frutuniT dascinoda

Cvens mouTmenlobasa da wyenas, magram meetlem agvixsna, rom misi

Cveulebrivi xvela iyo, romliTac itanjeboda es ramdeni xania.

TviTon meetlec, cxenis wabaZviT, Tavdaxrili ijda kofoze, xelebi

muxlebze daelagebina da TiTqos sanaxevrod sZinavso, ise `marTavda~

cxens. igi xmas ar gvcemda da mxolod ustvenda.

Cven karga xSirad gvixdeboda Saragzidan gadaxveva: sauzmisTvis,

sadilisTvis, samxrisTvis, vaxSmisTvis, Ramis gasaTevad ki sastumroebsa

da barakebSi vCerdebodiT. yovelive aman metad damRala da Zalian

gamixarda, roca, bolos, iarmauTi davinaxeT.

roca SevuxvieT quCaSi, romelic pirvelad ucnauri meCvena, cxvirSi

gveca Tevzis, fisis, kanafisa da kupris magari suni, davinaxeT mezRvaurebi

gasanTluli qudebiT, yovel wams vxvdebodiT furgonebs, romlebic qvebze

njRreviT miraxunebdnen.

_ ager qamic! _ Sehyvira pegotim. _ rogor gazrdila! verc ki icnob!

mis pegotis Zmiswuli marTlac sastumros karebTan gveloda. es iyo

Ronieri, sakmaod msxvili da mxarbeWiani ymawvili eqvsi futis simaRlisa,

moRimari bavSvuri saxiT da qera xuWuWa TmiT, romelic mas batkans

amsgavsebda. tilos qurTuki ecva da Sarvali ise gaxeveboda, rom

Tavisuflad dadgeboda miwaze umisfexebod. qudis magivrad Tavs ufaravda

raRac, Zveli Senobis saxuravis msgavsi nivTi.

qams zurgze akidebuli mivyavdi. quCis misaxvev-mosaxvevebi yvelgan

savse iyo auarebeli qviSita da RorRiT. Cveni gza midioda gazisa da

Tokis qarxnebis, navsaSenebis, didi sawyobebisa, uzarmazari ezoebisa da

sxva amgvari adgilebis gverdiT. bolos gavediT mosawyen cariel

mindorze zRvis piras. qamma miTxra:

_ ai Cveni saxlic, master devi!

me gavixede yovel mxares, _ zRvisaken, mdinarisaken, mindvrisaken,

magram Cvens axlos saxlis msgavsi arsad ara iyo ra. napirze moCanda

mxolod didi Savi sabargo navi Tu Zveli gemi, romelsac Rumelis milis

magivrad mogrZo rkinis Zabri ekava.

_ sad aris saxli? _ vkiTxe me. _ me mxedav mxolod Senobas, romelic

xomaldsa hgavs.

_ ai, swored eg aris Cveni saxli, master devi, _ mipasuxa qamma.

es rom aladinis sasaxle yofiliyo, an zRapruli cixedarbazi

margalitis kedlebiTa da brolis WeriT, aseT aRtacebaSi ar movidodi,

rogorc axla. gevrdze lamazi patara kari iyo, Tan pawawina fanjrebi

karis orTav mxares, magram mis umTavres mSvenierebas is Seadgenda, rom es

namdvili gemi iyo, romelsac ueWvelia, asjer mainc moevlo qveyana. es rom

Cveulebrivi sacxovrebeli saxli yofiliyo, ueWvelia, mouxeSavi, viwro da

metad mosawyeni meCveneboda; magram namdvili gemi, napirze sacxovreblad

MYTOPBOOK.ORG


mowyobili, _ ra SeiZleboda yofiliyo amaze ufro fantastikuri da,

maSasadame, ufro mSvenieri, Cemi bavSvuri warmodgenisaTvis!

SigniT yvelaferi sufTa, lamazi da gakrialebuli iyo. aq iyo magida,

kedlis saaTi da kamodi. kamodze idga didi sini da zed daxatuli iyo

qolgiani ledi, romelic daseirnobda patara, vaJkacuri Sexedulebis

biWTan erTad. es biWi rgols agoravebda. kedelze ekida minian CarCoebSi

Casmuli suraTebi. am suraTebis Sinaarsi umTavresad `dabadebidan~ iyo

aRebuli. roca, SemdegSi, me Semxvedria quCaSi, xelze movaWreebTan,

mxatvruli xelovnebis es nawarmoebni, yovelTvis cocxlad

warmomidgeboda xolme pegotis Zmis saxlis mTeli mowyobiloba. buxris

patara Taros zemoT ekida erTi sakvirveli suraTi, romelzedac

daxatuli iyo pawawina xomaldi, namdvili xis cxviriT, romelic

xelovnurad iyo miwebebuli suraTze, _ mxatvruli nawarmoebi, sadac

SeerTebuliyo durglobis xeloba da mxatvrubis xelovneba. amaze

Zvirfasi da moxdenili veraferi warmomedgina qveyanaze. kedelTan

Camwkrivebuli skivrebi da yuTebi mSvenivrad asrulebdnen skamebis

daniSnulebas da amTavrebdnen am saucxoo binis morTuloba.

yvelive es davaTvaliere imwamsve, rogorc ki fexi Sevdi saxlSi. male

pegotim gaaRo patara karebi da miCvena Cemi sawoli oTaxi. es iyo

yovelmxriv mSvenieri sawoli, rogorc ki SeiZleboda gamarTuliyo gemis

cxvirze. aq iyo: pawawina sarkmeli, gakeTebuli im naxvretSi, sadac winaT

saWe yofiliyo; patara sarke, lokokinebis niJarebis CarCoTi, damagrebuli

kedelze Cems simaRleze; logini, romelsac TiTqmis mTeli oTaxi eWira,

da magidaze, cisfer finjanSi, wylis mcenareTa Taiguli.

Zalian alersianad migviRo TeTrwinsafrianma dedakacma, romelic

karebTan idga. me davinaxe igi qamis zurgs iqidan, albaT kilometris

meoTxedis siSoreze mainc, igi wamdauwum Tavs gvikravda da reveranss

gvikeTebda, sanam mas vuaxlovdebodiT. aqve idga mSvenieri gogona, lurji

mZivis farRuliT yelze; roca misi kocna movindome, daimala. movusxediT

Tu ara magidas, karebSi gamoCnda xSirTmiani da keTili saxis vaJkaci. man

pegotis `gogo~ uwoda da erTi magari kocna miakra loyaze. aqedan

davaskveni, rom es pegotis Zma unda yofiliyo. es marTlac ase iyo: igi

gamacnes, rogorc mister pegoti, saxlis ufrosi maspinZeli.

_ didad mixaria Tqveni naxva, ser, _ miTxra mister pegotim. _ Cven

ubralo xalxi varT, magram yovelTvis mzad varT gemsaxuroT.

madloba gadavuxade da vupasuxe, rom imedi maqvs, bednieri viqnebi

aseT mSvenier alagas-meTqi.

_ dedaTqveni rogor brZandeba, ser? _ mkixa mister pegotim.

_ sruliad janmrTelad, didad gmadlobT.

_ mxiarulad iyo gamoTxovebisas?

_ o, diax, ise mxiarulad, rom meti ar SeiZleboda. deda salams

giZRvniT, mister pegoti, _ vupasuxe me, radgan es zrdilobiani sicrue

aucileblad mivCnie.

_ didad vmadlob dedaTqvens, _ miTxra mister pegotim. _ maS Tqven

ori kviriT gvestumreT?

_ diax.

_ Zalian kargi. Cemi da, qami da patara emilia yovelnairad ecdebian,

rom ar mogewyinoT.

roca amgvarad, pirvel Sexvedrisas mister pegotim Seasrula

zrdilobiani maspinZlis movaleoba, igi wavida cxeli wyliT piris

dasabanad da Tan srulebiT safuZvlianad SeniSna, rom civi wyali ver

MYTOPBOOK.ORG


moaSorebs sqel WuWys mis xelebsa da saxes. male igi iseTi wiTeli

dabunda, rom uneburad momagonda aduRebuli wylisgan gawiTlebuli Savi

kiboebi.

Cais Semdeg, roca karebi daketes da oTaxebi milagda (ukve civi da

burusiani Remeebi idga), es patara saxli ufro mSvenieri meCvena, vidre

dRisiT.

ijde buxarTan siTboSi da am dros gesmodes qaris zuzuni zRvaze,

icode, rom burusi sqel zewrad efineba mTel am Tvaluwvden sivrces da

Tan warmoidgino, rom garSemo ar aris sxva TavSesafari, garda Cveni

saxlisa, da es saxli gemia, _ es namdvili mSveniereba iyo! patara emiliam

dasZlia morcxvoba da Cems gverdiT skivrze Camojda. TeTrwinafriani mis

pegoti windasa qsovda buxris meore mxares. mister pegoti Cibuxsa swevda.

vigrZeni, rom gulaxdili laparakis dro dadga.

_ mister pegoti! _ vuTxari me.

_ gismenT, ser.

_ imitom xom ar daarqviT Tqvens vaJs qami, rom kidobanSi cxovrobT?

rogorc Canda am kiTxvaSi mister pegotim Rrma azri ipova. erTi

wuTis dumilis Semdeg mipasuxa:

_ ara ser, me misTvis araferi miwodebia.

_ maS vin daarqva mas es saxeli?

_ mamamisma.

_ me ki megona, rom swored Tqven xarT mamamisi!

_ Cemi Zma jo iyo misi mama.

_ mokvda?

_ wyalSi daixrCo.

Zalian gamokvirda, rom mister pegoti ar gamodga qamis mama, da

SeveWvdi, swored ki mqonda warmodgenili am adamianis naTesauri

damokidebuleba garSemo myofTadmi? Cemi cnobismoyvareoba uaRresad iyo

gaRizianebuli, da gadavwyvite _ mister pegotisTan saubarSi gamomerkvia

es sakiTxi.

_ patara emilia? _ vkiTxe da emilias Sevxede, _ igi xom Tqveni

qaliSvilia, miser pegoti, ara?

_ ara ser, Cemi siZe Toma iyo patara emilias mama.

_ Tqveni siZe mokvda, mister pegoti?

_ wyalSi daixrCo.

isev siCume. gamiZnelda laparakis gagrZeleba, magram Zalian mindoda

dawvrilebiT gamego danarCenebi.

_ gana Tqven ara gyavT Svilebi, mister megoti?

_ ara, ser, me ucolo var.

_ ucolo xarT?.. maS vin aris es qali, mister pegoti? _ mivuTiTe

winsafrian dedakacze, romelic windas qsovda.

_ es misis gumijia, ser.

_ gumiji, mister pegoti?

_ diax, ser.

magram am dros pegotim, Cemma sakuTarma pegotim _ didmniSvnelovnad

maniSna xeliT, rom Semewyvita SekiTxvebi. roca dasaZineblad wavedi Cems

sawolSi, pegotim saidumlod miambo, rom qami da emilia, misi Zmiswuli da

diswuli, oblebi iyvnen da Cemma Zmam jer kidev bavSvbaSi iSvila, roca

isini RvTis anabarad iyvnen datovebulni da arsebobis araviTari saxsari

ar hqondaTo. misis gumiji qvrivi iyo mister pegotis erTi amxanagisa,

meTevzisa, romelic did siRaribeSi momkvdara. `Cemi Zma arc TviTon aris

MYTOPBOOK.ORG


mdidari adamiani~, _ ganagrZo pegotim, _ `magram oqrosaviT guli aqvs da

kaJiviT saimedoa!~ _ aseTi iyo misi Sedarebani. mxolod erT rames SeeZlo

gaejavrebina misi Zma: es iyo misi didsulovnebis qeba. roca erTxel erTma

misgan Sexiznulma obolma amis Sesaxeb Tqva, mister pegotim ise saSinlad

dahkra marjvena xeli magidas, rom magida imwamsve daimsxvra.

rogorc ki alionma gaanaTa Cemi sarkis lokokinebis CarCo, wamovxti

sawolidan da zRvis napirze gamovedi; aq me da emiliam kenWebis mogroveba

daviwyeT.

_ Tqven namdvili mezRvauri xarT, emilia _ vuTxari me.

ara mgnia, rom marTla darwmunebuli vyofiliyavi amaSi, magram

zrdiloba moiTxovda, rogorc megona, riTime damewyo saubari. Cvens win

lamazad ixateboda mimavali navis ialqani, da swored am suraTma

gamoiwvia albaT emilias Sedareba mezRvaurTan.

_ ara, _ mipasuxa emiliam Tavis qneviT, _ me meSinia zRvisa.

_ geSiniaT! _ vTqvi da uSiSari Tvalebi mivapyari okeanes. _ me ki ar

meSinia.

_ ah, igi sastikia, _ ganagrZo emiliam, _ vnaxe, ra saimkacriT moeqca

igi zogierT Cvengans. vnaxe, rogor wvril nafotebad aqcia erTi gemi,

iseTive maRali, rogoric Cveni saxlia.

_ imedi maqvs, rom es is gemi ar iyo...

_ romelzedac Cemi mama daixrCo? _ daabolova emiliam. _ ara, is gemi

arasodes ar minaxavs.

_ mama ki ginaxavT?

emiliam Tavi gaiqnia.

_ SeiZleba minaxavs kidec, magram ar maxsovs, _ Tqva man erTxans

siCumis Semdeg, _ Cemi mama meTevze iyo, deda meTevzis Svili iyo; biZaCemi

danic meTevzea.

_ es dani mister pegotia? _ vkiTxe me.

_ ager iq aris biZaCemi dani, _ mipasuxa emiliam da gemis saxlze

mimiTiTa.

_ diax, mec egre vfiqrobdi. igi Zalian keTilia, ara?

_ keTili? _ Tqva emiliam. _ maRali wodebis ledi rom viyo, vaCuqebdi

mas lurj fraks, briliantis RilebiT, nankis Sarvals, wiTeli xaverdis

Jilets, samkuTxa quds, did oqros saaTs, vercxlis Cibuxs da fuliT

savse yuTs.

me vupasuxe, rom mister pegoti usaTuod Rirsia mTeli am saunjisa,

Tumca CemTvis gavifiqre, rom igi maincdamainc moxerxebulad ver

igrZnobda Tavs am tanisamosSi, romelic misTvis madlierma diswulma

moigona. metadre ver warmomedgina, ras uzamda mister pegoti samkuTxa

quds, magram saWirod ar CavTvale Cemi eWvis gamoTqma.

patara emilia SeCerda am saunjeTa TvlaSi da Sehyurebda cas, TiTqos

yvela es mSvenieri nivTi aq dacuravda. Semdeg Cven isev SevudeqiT

kenWebisa da lokokinis niJarebis mogrovebas.

_ aba, axla geSiniaT zRvisa? _ mkiTxa emiliam.

zRva metad mSvidi iyo am dros da, maSasadame, ar SeeZlo SiSis

grZnoba gamoewvia CemSi, magram didi talRa rom mogorebiliyo, patara

emilias daRupul naTesavebze saSineli mogonebiT Sewuxebuli ueWvelad

gaviqceodi. ase iyo Tu ise, vupasuxe: `ara~, da Semdeg davumate:

_ mgonia, arc Tqven geSiniaT zRvisa, Tumca iZaxiT, rom igi SiSsa

ggvriT.

MYTOPBOOK.ORG


emilia am wuTas mivida Zveli kaSxalis napirTan, romelzedac Cven

davdiodiT. me SemeSinda, rom mas fexi aucdeboda da zRvaSi

gadavardeboda.

_ o, ase srulebiT ar meSinia zRvisa! _ mipasuxa emim. magram Tu igi

Relavs da grgvinavs, yovelTvis meRviZeba da mTlad makankalebs, roca

biZia danze da qamze vfiqrob; ise meCveneba, TiTqos kidec mesmis maTi

sasowarkveTili yvirili. ase ki srulebiT ar meSinia zRvisa, srulebiT.

ai, miyureT!

es Tqva Tu ara, igi uecrad momSorda da im kaSxalidan, sadac Cven

videqiT, rbeniT gavida direze, romelic ufskrulze ekida usaydrdenod.

es SemTxeva ise RRmad CamrCa mexsierebaSi, mxatvari rom viyo, axlac

davxatavdi mas yoveli wvrilmaniT, ise rogorc igi im dRes moxda. patara

emi miiswrafoda Tavis dasaRupavad (me ase meCveneboda) iseTi saxiT,

romelic arasodes ar damaviwyda.

seirnobis Semdeg davbrundiT saxlSi, mister pegotis binaze.

ramdenime wamiT SevCerdiT sakuWnaos win; sadac kiboebi elaga, da

gulubryvilod vakoceT erTmaneTs. Semdeg, mxiarulebi da jansaRebi,

SevediT oTaxSi, sadac gemrieli sauzme gveloda.

_ SaSvis bartyebs ara gvanan! _ Tqva mister pegotim.

rasakvirvelia, me Semiyvarda patara emi. Cemi goneba ferad ocnebas

hqmnida am cisferTvaleba bavSvis garSemo; mas araamqveyniur, haerovan

arsebad vTvlidi. erT mSvenier dilas mas rom gaeSala Tavisi patara

frTebi da RrublebSi afreniliyo Cems Tvalwin, amas srulebiT ubralo

movlenad CavTvlidi.

Cven mTeli saaTobiT vseirnobdiT da adgilidan adgilze

gadavdiodiT iarmauTis mTel am mosawyen cariel mindorze. dReebi ise

mxiarulad miiswrafodnen, TiTqos dro jer ar gazrdiliyo da iseTive

bavSvi iyo, rogorc me da patara emi. me mas gamovucxade, rom miyvars da

Tu ar giyvarvar wamsve laxvariT guls gavigmirav Sens Tvalwin-meTqi.

emilia gamotyda, rom masac vuyvardi. me eWvi ar Semitania misi naTqvamis

simarTleSi.

misis gumiji da pegoti Ceulebriv Cveni cqeriT tkbebodnen, roca Cven

erTad visxediT dabal yuTze, buxris win. `ah, ra mSvenieri bavSvebi arian~,

_ CurCulebdnen isini. am dros mister pegoti ise iRimeboda, rom Cbuxs

piridan ar iRebda; qami ki iRriWeboda da aras ambobda.

mister pegoti xSir-xSrad daiareboda samikitnoSi, romelsac

`mxiaruli Tavi~ erqva. sxvaTa Soris, igi iq wavida Cveni mosvlis meore Tu

mesame dRes. es gavige misis gumijis sityvebidan, romelmac Tqva, patroni

im tial samikitnoSi wavidao.

mTeli am dRis ganmavlobaSi misis gumiji gulCaTxrobili iyo.

saRamos, roca buxari gaaxures, cxare cremliT atirda.

_ me ubeduri! _ tiroda misis gumiji. _ yvelaferi ZiraRma migvdis.

_ gaCumdiT! _ uTxra pegotim. _ Tqven iciT, rom es Zalian male

gaivlis da araviTari safrTxe ar mosdevs. ra vuyoT, aravisTvis ar aris

es sasiamovno.

_ oh! aravin ara grZnobs amas ise, rogorc me! _ upasuxa misiss

gumijma.

karga civi amindi iyo da xSirad qaris Zlieri qrolva ismoda. misis

gumijis kuTxe buxarTan yvelaze Tbili da yudro megona, magram igi,

rogorca Canda, srulebiT ar iyo kmayofili Tavis alagiT; sul erTTavad

MYTOPBOOK.ORG


sicives uCioda da javrobda, rom qari zurgis ZvlebSi mivliso man

tirili daiwyo da Cioda, aravina myavs mfarveli me, ubedursao.

_ marTlac, dRes Zalian civa, _ Tqva pegotim, _ Cven yvelani vgrZnobT

amas.

_ yovel SemTxvevaSi, aravin ara grZnobs amas ise, rogorc me, _

upasuxa misis gumijma Rrma oxvriT.

sadilzedac igive gameorda. Tevzi wvrili da fxiani iyo, kartofili

damwvariyo. gamovtydiT, rom yvelani vgrZnobdiT am patara uxerxulobas,

magram misis gumijma gadaWriT gamoacxada, rom aravis SeeZlo es egrZno

im zomamde, rogorc mas.

bolos, roca mister pegoti saRamos cxra saaTze saxlSi dabrunda,

misis gumiji mijda kuTxeSi windis saqsovad da mTlad mieca unugeSo

fiqrebs. mis pegoti Zalian mxiarulad Seudga saqmes qami Tavis sazRvao

Ceqmebs wmendda; me patara emis mivujeqi da wignis kiTxva daviwye. misis

gumiji mZimed oxravda.

_ aba, megobrebo, _ gviTxra mister pegotim, roca Tavis adgilas

dajda erT-erT skivrze, _ rogora xarT?

yoveli Cvengani ecada, alersiani ram eTqva mxiaruli maspinZlisaTvis;

mxolod misis gumijma gaaqnia Tavi, ijda iseve gatvrenili, Tan windasa

qsovda.

_ aba, megobrebo, _ gviTxra mister pegotim, roca Tavis adgilas

dajda erT-erT skivrze, _ rogora xarT?

_ ra dagemarTa? _ hkiTxa mas mister pegotim, _ gamxiaruldi!

magram, rogorca Canda, arafers ar SeeZlo gaemxiarulebina misis

gumiji. man amoiRo Zveli, Savi abreSumis cxvirsaxoci da Tvalebi

moiwminda; Semdeg, imis magivrad, rom jibeSi Caedo, muxlebze daido

cxvirsaxoci saqmeSi mosaxmareblad, radgan isev cremlebi daRvara.

_ mainc ra mogivida? _ hkiTxa mister pegtim.

_ araferi, daniel, _ upasuxa misis gumijma. _ Sen, mgoni, `mxiaruli

Tavidan~ dabrundi, ara?

_ ho, marTalia, me Sevedi iq erTi saTiT, _ upasuxa mister pegotim. _

mere rao?

_ araferi; Zalian mwyins, rom Cemi gulisaTvis dadixar iq.

_ Seni gulisTvis? ai, axali ambavi! _ upasuxa siciliT mister

pegotim. _ me TviTonac didi siamovnebiT davdivar iq.

_ mere ra ufleba maqvs, Tavi mogabezroT? _ ganagrZobda misis gumiji.

_ araviTari! gana ar vici, rom amiTi ar unda gadavuxado sxvis purmarils.

sjobda, isev TavSesafarSi wavsuliyavi da iq mzeze gdebiT

amomxdomoda suli. martoka vinaRveb am wuTisofelSi da aRar Sevawuxeb

keTil xalxs. raxan yvelaferSi ukuRmarTad da Cem sawinaaRmdegod midis

da yvelsasaTvis autaneli gavxdi, laparakic metia, xvalve mivdivar

TavSesafarSi.

am sityvebTan erTad misis gumiji adga da dasaZineblad wavida. mister

pegotim Tavi dagviqnia da waiCurCula:

_ ssu! mas Tavisi bebrucuna gaaxsenda.

ver mivxvdi, romel bebrucunaze laparakobda igi, magram pegotim

amixsna Semdeg, rom `bebrucuna~ _ es gansvenebuli mister gumiji iyo, rom

misi Zma yovelTvis amiTi xsnis misis gumijis mizezianobas, da es

yovelTvis aRelvebs mister pegotis.

marTlac, im saRamosve gavigone, rogor uCurCula mister pegoti qams:

_ sabralo! mas isev Tavisi bebrucuna moagonda!

MYTOPBOOK.ORG


orma kviram Zalian swrafad, Tumca erTferovnad gairbina. erTaderTi

cvlileba Cvens saerTo cxovrebaSi iyo zRvis miqceva da moqceva, rasTanac

dakavSirebuli iyo mister pegotis zRvaSi gasvla da dabruneba. qamis

samuSaoc icvleboda bunebis am movlenebTan dakavSirebiT, magram, roca

mas araviTari saqme ara hqonda, daseirnobda CvenTan erTad zRvis napirze,

gvaCvenebda navebs, xomaldebs, gemebs da erTxel Tu orjer naviTac

gagvaseirna.

bolos, Cveni Sin dabrunebis dRec dadga. CemTvis advili iyo mister

pegotisa da misis gumijis moSoreba, magram Zalian vitanjebodi, roca

patara emilias veTxovebodi. Cven xelixel Cakidebulni mivediT

sastumromdis, sadac meetle gveloda, da davpirdi, rom gzidan werils

movwerdi. (es dapireba marTlac Sevasrule: me mivwere mas ramdenime

werili iseTi uSvelebeli asoebiT, rogoriTac Cveulebrivad, oTaxis

gaqiravebas acxadeben).

unda gamovtyde agreTve, rom mTeli am ori kviris ganmavlobaSi, me

umadurs, TiTqmis arc ki momogonebia saxli, magram dabrunebisas Cemma

bavSvurma sindisma sayveduriT gamaxsena es mSobliuri kera da cocxlad

vigrZeni, rom dedaCemi erTaderTi megobari da nugeSismcemeli mimeloda

iq.

es azri aRar momSorebia mTeli mgzavrobis dros. rac ufro

vuaxlovdebodiT saxls da rac ufro nacnobi iyo sagnebi CemTvis, miT

ufro metad vRelavdi da ufro metad meCqareboda Cavxutebodi dedas.

magram pegoti srulebiT ar iziarebda am aRtacebas; piriqiT, igi

cdilobda Cemi grZnobebis Sekavebas, da SevniSne, rom raRac ucnaur

gunebaze iyo.

Tumca cxeni zantad da nela miCaqCaqebda, magram mainc xom unda

mivsuliyavi rodisme `blondrstonis Wilyvavebamde~ (ase erqva Cvens

saxls), da mivediT kidec gacrecil civ saRamos, roca ca moRrubluli

iyo da kokispirul wvimas apirebda. o! ra kargad maxsovs es dRe!

kari gaiRo. aRelvebuli, xan mtirali, xan mocinari TvalebiT veZebdi

Cems dedas. igi ar Canda. Cven nacnobi moaxle dagvxvda.

_ rogor, pegoti! _ SevZaxe me. _ gana deda saxlSi ar aris? jer ar

dabrunebula?

_ ara, ara, master devi, _ mipasuxa pegotim, _ deda saxlSia; moiTmineT

erTi wuTiT, master devi, unda giTxraT raRac. _ man samzareuloSi

gamiyvana.

_ pegoti! _ Sevyvire me, mTlad SeSinebulma. _ ra moxda?

_ araferi, master devi, damSviddiT! _ mipasuxa man, da Tan cdilobda,

mxiaruli saxe mieRo.

_ Tqven matyuebT, pegoti! ra moxda? sad aris deda?

_ Tqven gindaT gaigoT sad aris deda? _ gaimeora pegotim.

_ diax, ratom ar gamovida deda? ram mogafiqraT Cemi samzareuloSi

Semoyvana, pegoti?

_ a, raSia saqme, Cemo gvrito! _ daiwyo pegotim. _ sadac samarTalia,

me yvelaferi es winaTve unda meTqva TqvenTvis, magram SemTxveva ar momeca.

SemTxveva iqneb kidec iyo, magram simarTle giTxra, gabeduleba ar meyo.

madroveT, erTi suli moviTqva.

_ ganagrZeT, pegoti! _ uTxari me, uneburi TrTolviT gasmWvaluli.

_ master devi, _ miTxra pegotim da Tan akankalebuli xeliT ixsnida

Tavsafris boloebs, _ ras ifiqrebT, me rom giTxraT, rom Tqven mama

gyavT?

MYTOPBOOK.ORG


me amakankala da gavfiTrdi, raRac moCveneba, dakavSirebuli

samaresTan da micvalebulis mkvdreTiT aRdgomasTan, uecrad gamomexata

Tvalwin.

_ sxva mama, _ miTxra pegotim.

_ sxva?

pegotim farTod gaaRo piri, TiTqos yelze Zvali daadgao, gamomiwoda

xeli da miTxra:

_ wadiT masTan, master devi.

_ me ar minda misi naxva.

_ dedasi?

Tavi davanebe jiutobas. wavediT sadResaswaulo darbazSi da aq,

karebSi, pegotim mimatova. buxris erT mxares deda ijda, meore mxares _

mister mordstoni. dedam Tavi daaneba xelsaqmes da saCqarod adga Tavis

adgilidan, magram me mis moZraobaSi raRacnairi gaubedaoba SevniSne.

_ klara, Cemo megobaro! _ uTxra mister morsdtonma. _ gaxsovdeT,

rac giTxari. SeeCvie Tavis Sekavebas. gamarjoba devi, rogor xar?

me xeli CamovarTvi. mere, erTi wuTis yoymanis Semdeg, mivedi dedasTan

da vakoce mas. dedam odnav xeli gadamisva mxarze da isev Tavis xelsaqmes

Caujda. ver vbedavdi verc dedisa da verc mister mordstonis Sexedvas:

mesmoda, rom igi gvzveravda Cven orTaves.

pirveli SemTxveviT visargeble, rom meore sarTulSi avsuliyavi. Cemi

Zveli sayvareli sawoli oTaxi srulebiT gamocvliliyo. Cemi sabavSo

logini sxva adgilas gadaetanaT. Cavedi dabla, iqac yvelaferi sxvanairad

meCvena. gaviqeci ezoSi, magram male davbrundi; saZaRleSi, aqamdis carieli

rom idga, axla pirdaRrenili uzarmazari qofaki iwva, mas mordstonis

TmebiviT Savi balani hqonda; me rom daminaxa, gabrazda. wamoxta da

sakbenad gamoeqana.

Tavi meoTxe

wyroma

grZnoba da fiqri rom SesZleboda im oTaxs, romelSic gadaetanaT

Cemi sawoli, mas moviyvandi im mware naRvelis mowmed, romliTac Sig

Sevedi stumrobidan dabrunebis pirvel Rames.

jaWviT dabmuli ZaRlis xmamaRali yefis xma yurebSi medga, roca

kibeze mivcocavdi Cems sawol oTaxSi asasvlelad. Sesvlisas meCvena,

TiTqos oTaxma iseTive daRvremili, gajavrebuli da eWviani TvaliT

Semomxeda, ra TvaliTac mas vuyurebdi. Camovjeqi sawolze, davikrife

gulze patara xelebi da fiqrebs miveci Tavi.

vfiqrobdi mraval ucnaur saganze: am oTaxis formaze da gabzarul

Werze, kedlis iaffasian Spalerze da fanjris uswormasworo SuSebze,

romlebSic sagnebi damtvreul da mrude saxes Rebulobdnen. vfiqrobdi

Zvel, pirsabanis samfexa magidaze...

vfiqrobdi da vtirodi... TviTnac ar vici, ratom. TavSi mitrialebda

bundovani azri, rom mciva am mSobliur TavSesafarSi, saca yvela da

yvelaferi, rogorca Cans, uars ambobda Cemze. am mZime azrebiT daRlili

gavexvie sabanSi da dameZina.

didxans meZina Tu ara, ar vici, oRond gamomaRviZa viRacis xmam,

romelmac warmoTqva:

MYTOPBOOK.ORG


_ ai, devi!

Cems win deda da pegoti idgnen.

_ dedi! _ miTxra dedam. _ ra dagemarTa?

Zalian gamikvirda, rom deda amas mekiTxeboda.

_ araferi! _ vupasuxe me.

mere Cavmale Tavi baliSSi, rom damefara Cemi mTrTolvare tuCebi,

romlebzedac siamarTle ewera.

_ devi! _ miTxra dedam. _ devi, Cemo Svilo!

araviTar misgan naTqvam sxva sityvas ar SeeZlo iseTi gulsaklavi

STabeWdleba moexdina Cemze, rogorc am Cveulebrivma momarTvam moaxdina.

Cavmale balisSi Tavi, rom cremlebi damemala da xeli vkari im xels,

romelsac Cemi wamoyeneba undoda.

_ es yvelaferi Tqveni bralia, pegoti, Seubralebelo arsebav! _

uTxra dedam. _ araviTari eWvi ara maqvs amaSi. rogor ar grcxveniaT, rom

Cems Svils amxedrebT Cemsa da im adamianis winaaRmdeg, romelic axla

Zvirfasia CemTvis?

sabralo pegotim xelebi da Tvalebi aRmarTa zecisaken da

didmniSvnelovnad Tqva:

_ misis koperfild! RmerTma gapatioT eg sityvebi! visurvebdi,

arasodes ar genanoT es Tqveni gamonaTqvami.

_ esRa maklda! _ SesZaxa dedam. _ da yvelaferi es Cemi bednierebis

TveSi xdeba, roca mtrebsac ki ar SeSurdebodaT Cemi sulis simSvide da

Cemi bedniereba! ah! devi! Sen cudi biWi xar! usindiso pegoti! ah! _ iZaxda

cremlmoreuli deda da xan me da xan pegotis mogvmarTavda. _ ra

sicocxlea, Tuki bednierebas swored maSin giklaven, roca ufleba gaqvs

yovelnair siamovnebas moelode!

am wuTs vigrZeni xelis mokareba, romelic arc dedisa da arc pegotis

xels ara hgavda. am xelis Sexebam maSinve wamomayena loginSi. es mister

mordstoni iyo, mas Cemi mxari eWira.

_ es ra ambavia? _ ikiTxa mister mordstonma. _ klara, Cemo kargo,

gana dagaviwyda? sulis simtkice, upirveles yovlisa.

_ Zalian vwuxvar, eduard, _ upasuxa dedam. _ Tavs Zalas vatandi

mtkiced vyofiliyavi, magram iseTi ubeduri var...

_ marTla? es, swore giTxra, veraferi sasiamovno mosasmenia

qorwinebis Semdeg pirvelsave dReebSi.

_ maS uRmerToba ar aris, eduard, Cemi am zomamde miyvana? _ upasuxa

dedam sabralod. _ es xom Zalian didi sisastikea, ara?

mister mordstonma Tavisken miizida deda, raRac wasCurCula yurSi

da akoca. dedam miayrdno Tavi mis mxars da xeli yelze mohxvia. me mivxvdi

maSinac da Semdegac gavige, rom es adamiani sruli ufali iyo dedaCemis

yoveli moZraobisa.

_ Cadi Zirs, genacvale, _ uTxra mister mordstonma deda, _ me da

daviTi axlave CamovalT SenTan.

_ yuri migdeT, Cemo keTilo, _ mimarTa mister mordstonma pegotis, _

iciT Tu ara Tqveni diasalisis saxeli?

_ me didi xania vemsaxurebi mas, unda vicode, ser, _ upasuxa pegotim.

_ es marTalia, _ Tqva mister mordstonma, _ magram ise meCvena aq

Semosvlisas, TiTqos Tqven uwodeT saxeli, romelic mas ar ekuTvnis.

rogorc iciT, man Cemi gvari miiRo, gTxovT, ar daiviwyoT es.

pegotim aRelvebulma gadmomxeda, Tavi daukra da xmaamouReblad

gavida oTaxidan. roca Cven orni davrCiT, mister mordstnma mixura karebi,

MYTOPBOOK.ORG


dajda skamze, orive xeliT gamaCera Tavis win da CamaSterda Tavisi Savi,

boroti TvalebiT. uneburad mec aseve dakvirvebiT mivaCerdi.

_ daviT, _ miTxra mister mordstonma da qveda tuCi moikvnita, _ me

rom jiuti cxeni an ZaRli myavdes, ras vuzam, Seni azriT?

_ ar vici, ser.

_ vcem, icode es. me dezebs vuWer jiut cxens da vwvrTni mas; jiuti

pirutyvis mTeli sisxlis gamoSvebac rom damWirdes, mainc Cemsas gaviyvan.

eg ra gaqvs saxeze?

_ WuWyi, _ vupasuxe me.

man iseve kargad icoda, rogorc me, rom es cremlebis nakvalevi iyo,

magram ocjer rom moeca erTi da igive kiTxva da yovel kiTxvaze ocjer

rom daertya CemTvis, mjera, rom bavSvuri guli gaskdeboda _ da mainc ar

gamovamJRavnebdi, rom es cremlis nakvalevi iyo.

_ vxedav, rom Sens asakTan SedarebiT Zalian Wkviani yofilxar, _

miTxra mister mordstonma pirquSi RimiliT, _ da vxedav, rom Zalian

kargad gesmis Cemi. daibane xel-piri da wamomyevi. _ man mimiTiTa pirabanze.

eWvic ar Semparvia imaSi, rom Tu davayovnebdi, damartyamda.

roca piri davibane, Cven dabla CavediT da sastumro oTaxSi SevediT.

mister mordstons isev Cems mxarze evlo xeli...

_ klara, Cemo megobaro, _ uTxra man dedas, _ axla imedi maqvs, rom

aRaravin Segawuxebs; male Cven savsebiT Tavs davanebebT Cvens bavSvur

mizezianobas.

mgonia, samudamod mxiaruli da gulwrfeli davrCebdi da, ueWvelia,

sul sxva adamiani gamovidodi, rom mister mordstoni am pirvel

Sexvedrisas sxvanairad mompyroboda. erTi alersiani sityva axlad

Seqmnili garemoebis asaxsnelad, sibraluli Cemi bavSvuri umecrebisadmi,

gulwrfeli Sexvedra _ yovelive es, darwmunebuli var, Cemgan morCil da

gamgone bavSvs daayenebda, da Rrma pativiscemas vigrZnobdi misdami, im

siZulvilisa da TvalTmaqcobis magivrad, romelic imwamsve CaiTesla Cems

bavSvur gulSi.

magram alersiani sityva ar iyo naTqvami, Cven samni davsxediT

sadilad. mister mordstons, rogorc Canda, Zalian uyvarda dedaCemi, _

Tumca me ra? _ dadedasac Zalian uyvarda mister mordstoni. maTi

laparakidan gavige, rom isini moelodnen mister mordstonis das,

romelic im saRamosve unda Camosuliyo.

nasadilevs, roca Cven buxarTan visxediT da me oTaxidan

gasasxltomad mizezs veZebdi pegotis sanaxavad, uecrad baRis karebs

etli moadga. saxlis patroni gavida stumris Sesaxvedrad. deda gahyva mas.

me mokrZalebiT avedevne dedas. sastumros karebTan rom mivida, deda

ucbad momibrunda, Zveleburad Camixuta gulSi da CurCuliT mTxova

myvareboda Cemi axali mama da yvelaferSi morCilic vyofiliyavi.

axladmosuli pirovneba iyo mis mordstoni, metad mkacri da

moRuSuli ledi. misi xSiri da sqeli warbebi TiTqmis SeerTebuliyvnen

uSvelebel cxviris Tavze, adamians SeiZleboda efiqra, bunebam imitom

daajildova am morTulobiT, rom aenazRaurebina ulvaSebis uqonloba,

romelTa tareba uxerxuli iqneboda misTvis, rogorc nazi sqesis

warmomadgenlisaTvis. roca meetles uswordeboda, man fuli amoiRo

foladis safulidan. _ es safule mas edo CanTaSi, romelic mZime jaWviT

mimagrebuli hqonda mklavze. arasodes ar menaxa im dromde iseTi foladis

ledi, rogorc mis mordstoni iyo. misi safulis piri gareuli nadiris

xaxad meCvena.

MYTOPBOOK.ORG


mas didi ambiT Sexvdnen, Seiyvanes sastumroSi da aq formalurad

warudgines dedaCemi, rogorc axali axlobeli naTesavi. am dros mis

mordstonma Semomxeda da ikiTxa:

_ es Tqveni vaJia, Cemo rZalo?

dedam Tavi daukra.

_ sazogadod me ar miyvars biWebi, _ ganacxada mis mordstonma. _

rogor xar, biWo?

amgvari salmiT gamxnevebulma, vupasuxe, rom kargada var, da imedi

gamovTqvi, rom isic srulebiT jansarad aris. magram, etyoba, Cems pasuxSi

ar iyo is Tavazianoba, romelsac mis mordstoni moeloda. mas ori

sityviT damaxasiaTa:

_ cudadaa aRzrdili.

Semdeg mis mordstonma moiTxova eCvenebinaT misi oTaxi. am wuTidan es

oTaxi CemTvis saSiSar da sazarel sagnad gadaiqca. iq idga ori

uzarmazari Savi skivri, romelic arasodes, arasodes ar ixdeboda da

romelTa Sesaxeb yvelam icoda, rom isini mudam klitiT iyo daketili. am

oTaxSi agreTve (me erTxel YTu orjer SemTxveva mqonda Sig Semexeda),

zed sarkis Tavze, sastiki wesrigiT ekida foladis Zewkvebi, Sesakravebi

da qinZisTavebi, romiTac mis mordstoni irTveboda xolme.

ramdenadac gavige, mis mordstoni sadiasaxlisod movida CvenTan da

srulebTac ar apirebda ukan dabrunebas. meore dResve man daiwyo

dedaCemis `Svela~ da dilidan saRamomde itriala sakuWnaoSi, sadac Tavis

gunebaze daalaga yvela SinaurobaSi mosaxmari sagani da srulebiT

daarRvia Zvelad SemoRebuli wesebi.

roca saxlSi yvelani jer kidev Rrma ZilSi iyvnen, mis mordstoni

ukve fexze idga. pegoti marwmunebda, rom Zilis drosac ki cali Tvali

gaxelili aqvso, magram me ar veTanxmebodi am azrs, radgan Cems Tavze

vcade da davrwmundi, rom adamians ar SeuZlia Ria TvaliT Zili.

Tavisi mosvlis pirvelsave dilas mamlis yivils ahyva da daiwyo

zaris rekva. roca deda gamovida sauzmisaTvis da undoda Cai moemzadebina,

mis mordstonma, misasalmebeli kocnis magivrad, loyaze xeli moucacuna,

rogorc patara gogonas da uTxra:

_ klara Cemo megobaro! rogorc iciT, me imisaTvis movedi aq, rom

Tavidan mogaSoroT Sinauri saqmeebis tvirTi. momeciT, Cemo rZalo, Tqveni

gasaRebebi da saxls me gavuZRvebi.

amas iqiT yvela gasaRebi mis mordstonis Senaxuli hqonda Tavis

foladis tomaraSi, RamiT ki baliSis qveS inaxavda.

magram es mtkice avtoriteti saojaxo saqmeebSi man moipova erTgvari,

_ marTalia, susti, magram mainc winaaRmdegobis Semdeg dedaCemis mxriv.

erTxel, roca mis mordstonma Zmis winaSe daiwyo saojaxo meurnebis

gegmebis dalageba, deda uecrad atirda da Tqva, rom urigo ar iqneboda

amgvar SemTxvevebSi misTvis ekiTxaT rCeva.

_ klara! _ uTxra dedas mister mordstonma mkacri kiloTi. _ klara!

Sen me makvirveb.

_ o! diax, es advili saTmelia TqvenTvis, eduard! _ SesZaxa dedam. _

Tqven SegiZliaT gaikvirvoT ramdenic gnebavT. Tqven arafrad giRirT

CemTan sulis simtkiceze laparaki, magram vici, rom Tqven ver itanT am

simtkices sxvebSi.

unda SevniSno, rom sulis simtkice iyo erTgvari sigiJis sagani

Rirseul Zmisa da uRirseulesi disa. mister mordstoni mtkice iyo, _ Cven

yvelam vicodiT es, da arvin iyo ojaxur wreSi iseTi mtkice, rogorc m-r

MYTOPBOOK.ORG


mordstoni; magram aravs areZleoda ufleba, gamoeCina es Tviseba masTan,

radgan yvelas Tavi unda moexara misi sulis Seudrekeli simtkicis winaSe.

_ maS sisastike ar aris, eduard, _ Tqva dedam _ rom Cems sakuTar

saxlSi...

_ Cems sakuTar saxlSi?.. _ gaimeora m-r mordstonma, _ klara!

_ me mindoda meTqva, Cvens sakuTar saxlSi, _ wailaparaka SeSinebulma

dedam. _ imedi maqvs, eduard, rom Tqven gesmiT Cemi.

_ ganagrZe.

_ diax, Cemo kargo, es didi usamarTloba da sisastikea, rom sakuTar

saxlSi me xma ver amomiRia Sinaur saqmeebze. ras hgavs es? xom vuZRvebodi

ojaxs, roca jer col-qmari ar viyaviT, da kargadac vuZRvebodi... amis

Sesaxeb SegiZlia pegotis hkiTxo, _ ganagrZobda cremlmoreuli deda, _ me

sxvisi daxmareba ara mWirdeboda.

_ eduard, _ Tqva mis mordstonma, _ gavaTaoT es laparaki. xvalve Sin

mivdivar.

_ jeni mordston, _ uTxra mas Zmam, _ gaCumdiT! ise iqceviT, TiTqos

ar icodeT Cemi xasiaTi.

_ me srulebiTac ar minda, _ ganagrZo dedam cxare cremlebiT, _ rom

vinme wavides Seni saxlidan, eduard. raTa? didi ubeduri viqnebi, Tu vinme

Cemi gulisaTvs wava aqdan. miTumetes, rom aseT mcired rames vTxoulob.

RmerTmani! me minda mxolod, rom drogamoSebiT rCeva mkiTxon xolme.

rasakvirvelia, didad davalebuli var, rom saxlis movlas mSvelian,

oRond minda xandaxan... ise... formisTvis mainc mkiTxon xolme Cemi azric.

_ eduard, _ Tqva mis mordstonma, _ bolo moeRos amas. xvalve

mivdivar!

_ jeni mordston! _ daigrgvina mister mordstonma. _ gaCumdebiT

TuUara? rogor bedavT?

mis mordstonma amoRo jibidan cxvirsaxoci da TvalebTan miitana.

_ klara! _ uTxra mister mordstonma da miapyro Savi Tvalebi

dedaCemi SemkrTal saxes. _ Tqven maocebT! roca jeni mordstonma Tavis

gulkeTilobiT Cveni saerTo sargeblobisTvis daiWira Cvens saxlSi

diasaxlisis alagi, igi srulebiT moulodnelad xvdeba aseT umadurobas.

_ o, eduard! _ SesZaxa aRelvebulma dedam. _ gTxov, nu damwameb

umadurobas!

_ maSasadame, vambob me, roca jeni mordstoni srulebiT mulodnelad

xvdeba aq aseT umadurobas mxolod imitom, rom naTesauri grZnoba

amoqmedebs, _ ganagrZobda Seupovari mister mordstoni, _ mec guneba

mecvleba da SeiZleba siyvarulic Caqres.

_ o, nu meubnebi magas, Cemo kargo! _ emudareboda deda sabralo xmiT.

_ nu meubnebi magas, eduard! Cemi guli savsea siyvaruliTa da

gulwrfelobiT Sendami. me SimiZlia siyvaruli da unda miyvarde. amas ar

vityodi, darwmunebuli rom ar viyo amaSi. hkiTxe pegotis; is getyvis,

rogori siyvaruli vici.

_ klara! _ upasuxa mister mordstonma. _ damSviddi: metismeti

sisustis gamomJRavnebiT, ra saxiTac ar unda iyos igi, ar SeiZleba Cemi

gulis mogeba. Sen tyuilad xarjav cremlebs.

_ ah, SevrigdeT, Cemo kargo! _ ganagrZobda deda. _ mapatie, eduard. me

vici, rom bevri nakli maqvs, da Zalian kargia, eduard, rom cdilob Cems

gamosworebas Seni nebis simtkiciT. jeni, aRar gagiwevT winaaRmdegobas.

raca gnebavdeT, isa hqeniT, oRond Tavs nu damanebebT.

MYTOPBOOK.ORG


_ jeni mordston, _ mimarTa das mister mordstonma, _ imedi maqvs,

amgvari usiamovneba aRar ganmeordeba. Cemi brali ar aris, Tu dRes amgvari

SemTxveva moxda Cems saxlSi. sxvebma maiZules es usiamovno laparaki. arc

Tqveni bralia, jen mordston, sxvebma gaiZules es usiamovno ganmarteba.

vecadoT daviviwyoT igi. srulebiT saWiro ar aris, rom bavSvi yurs

udgebdes amgvar scenebs. daviT! wadi Sens sawolSi!

sevdianma, Tvalcremlianma, Zlivs vipove sastumro oTaxis karebi,

iseTi Tavzari damca sabralo dedaCemis naRvelma. xelis faTuriT

sibneleSi avedi Cems oTaxSi.

meore dRes Cveulebrivze adre avdeqi da dabla Cavedi. sastumro

oTaxs rom Cavuare, dedaCemis xma momesma. igi patiebas sTxovda mis

mordstons mokrZalebuli da moridebuli xmiT, da am ledimac, ramdenime

SeniSvnis Semdeg, mianiWa es patieba. Serigeba moxda. im dRidan dedas

arasodes aRar gaubedia sakuTari azris gamoTqma, sanam winaswar mis

mordstons ar daekiTxeboda.

erTxel rogorRac Camovarda laparaki Cemi mibarebis Sesaxeb,

romelime pansionSi. es azri pirvelad mis da mister mordstonebis TavSi

daibada. deda, rasakvirvelia, xmaamouReblad daeTanxma, magram saqme jer

sisruleSi ar iyo moyvanili; am dromdis saxlSi vswavlobdi.

nuTu odesme damaviwydeba es Sinauri gakveTilebi? mecadineobis

xelmZRvaneli deda unda yofiliyo, magram namdvilad me mis da mister

mordstonebis pirdapiri meTvalyureobis sagani viyavi. isini yovelTvis

eswrebodnen am gakveTlebs da saucxoo SemTxvevas poulobdnen, raTa

darigeba miecaT dedaCemisTvis. me darwmunebuli var, rom swored am

mizniT damtoves saxlSi. sakmarisad gonieri da bejiTi bavSvi viyavi, sanam

me da deda orni vcxovrobdiT, magram am sazeimo leqciebs vigoneb,

rogorc Cemi sulieri simSvidis sasikvdilo Wrilobebs, rogorc

yoveldRiuri Sromisa da vaebis ganuwyvetel borkils. simwrisagan Tavbru

mexveoda; darwmunebuli var, sabralo Cemi deda Cemze naklebad ar

itanjeboda. o, ra Zneli, damqancveli, abdaubda iyo es dausrulebeli

gakveTilebi!

vecdebi movigono, rogor vswavlobdi. dae warsulidan erTi dila

aRdges.

Sevdivar darbazSi sauzmis Semdeg. iRliaSi wignebi, rveulebi da

aspidis Savi dafa amomiCria. deda ukve elis Tavis mowafes sawer

magidasTan magram ufro metad mimelian mister mordstoni da misi da.

vawvdi dedas wigns. SesaZlebelia, es gramatikaa, an iqneb istoria, an

geografia, ukanasknelad sasowarkveTilebiT Tvals vayoleb gadaSlil

gverdze da saCqarod viwyeb gakveTilis Cabarebas, sanam igi jer kidec

cocxladaa aRbeWdili Cems mexsierebaSi. magram ai, wavborZikdi erT

sityvaze, _ mister mordstoni maRla ixedeba; meore sityvaze wavborZikdi,

_ mis mordstoni iRebs Tavs maRla. vwiTldebi, vtokav erT adgilas, da,

bolos, garkveulad CixSi vemwyvdevi. dedas unda, rogorme momexmars, an

wigni momawodos, magram ver bedavs. igi oxravs da iZaxis:

_ ah, devi, devi!

_ axla, klara, mTeli Seni sulis simtkice unda gamoiCino am bavSvTan

mopyrobaSi, _ eubneba mister mordstoni. _ sasaWiroa es sityvebi: `ah, devi,

devi!~ es bavSvobaa. orSi erTia: man an icis, an ar icis gakveTili.

_ man ar icis gakveTili, _ iZaxis mis mordstoni saSineli xmiT.

_ diax, mec ase mgonia, rom ar icis, _ ambobs dedaCemi.

MYTOPBOOK.ORG


_ maSasadame, klara, _ agrZelebs mis mordstoni, _ daubruneT wigni

da iswavlos.

_ diax, diax, mec ase vfiqrob, geTayva, jeni, _ upasuxebs deda. _ aba,

devi, cota kidev iswavle, Cemo kargo, da nu iqnebi aseTi suleli.

pirvel brZanebas sityva-sityviT vasruleb, magram meoris Sesruleba

ar SemiZlia. me Zalian suleli var! ra vqna? Cemi codnis meore reviziis

dros ufro adre vbrkoldebi da iq, sadac uwin SeuCereblad

miviswrafodi, axla vCerdebi da vfiqrob. _ raze? ara gakveTilze. me

vfiqrob, magaliTad, ramdeni adli arSia moundeba mis mordstonis

Tavsafars, an _ ra Rirs mister mordstonis dilis xalaTi. mister

mordstoni mouTmenlobas iCens, rasac didi xania, velodi; mis mordstoni

imeorebs Zmis moZraobas. deda mokrZalebiT ucqeris maT, hkecavs wigns da

gverdze debs.

male mTeli xrova grovdeba Cemi valebisa, da igi Tovlis gundasaviT

swrafad izrdeba; rac ufro meti valebi medeba, miT ufro vsuleldebi.

bolos, sasowarkveTilebamde misuli da uazrobiT ufskrulSi

Cavardniuli, xels viqnev yvelaferze da bediswrebas vandob Cems Tavs.

dedas Tavisi gulubryvilobiT hgonia, rom aravin uyurebs; igi

cdilobs, gonebaSi Camagdos tuCebis moZraobiT. yvela amgvar SemTxvevaSi

mis mordstoni uZaxis boxi, gamafrTxilebeli xmiT:

_ klara!

deda krTeba da wiTldeba. mister mordstoni dgeba savarZlidan,

iRebs wigns, TavSi maxlis da mxarSi wakvriT oTaxidan magdebs.

aseTi iyo saerTo msvleloba Cemi ubeduri mecadineobisa. ueWvelia,

mordstonebi rom ar yofiliyvnen, yvelaferi kargad iqneboda; magram maT

winaSe me patara niblias vgavdi, mojadoebuls ori vqemZromis TvalebiT.

iyo iseTi SemTxvevebic, roca bednierad davaRwevdi xolme Tavs am dilis

maxes, magram erTaderTi jildo Cemi bejiTobisa is iyo, rom neba meZleoda

monawileoba mimeRo saerTo sadilSi; amis mets arafers vigebdi. mis

mordstoni dauRalavad adevnebda Tvalyurs, rom mudam gakveTilebi

mezepirebina, Tu rodisme xelSi ar meWira wigni an kalmistari, imwamsve

Tavisi Zmisa da rZlis yuradRebas aqcevda am garemoebas da ambobda:

_ ah, Zvirfaosi klara! Sroma upirvelesad yovlisa! mieciT bavSvs

gakveTili.

maSinve axal gakveTils maZlevdnen, dila iqneboda, Sua dRe Tu

saRamo. dasvenebisa da garTobis xsenebac ar iyo. mordstonebis mkacri

filosofiiT yvela bavSvebi warmoadgendnen raRac mxecebs, romelnic

erTmaneTs swamlavdnen.

bunebrivi Sedegi amgvari mopyrobisa, romelic eqvs Tves gagrZelda, is

iyo, rom gadaviqeci mowyenil, zant, daRvremil da metad mouxeSav bavSvad.

amas kidev xels uwyobda is mware fiqri, rom dRiTidRe maSorebdnen

dedas. unda vifiqroT, rom savsebiT gamovsuleldebodi, Tu ara erTi

garemoeba.

saqme imaSia, rom mamaCemis Semdeg dagvrCa mcire biblioTeka patara

oTaxSi, Cemi sawolis gverdiT. iq Sesvla yovelTvis SemeZlo. Cems garda

es wignebi aravis ainteresebda. sevdis momgvrel martoobis dros am

dalocvili oTaxidan drogamoSvebiT gamodiodnen CemTan sabaasod:

roderik rendomi, peregrin pikli, homfri klinkeri, tom jonsi,

vikfildis moZRvari, don-kixoti, Jilblazi da robinzon kruzo.

SemoqmedebiTi fantaziis es Sedevrebi, `aTas erTi Ramis~ da `jadosnuri

zRaprebis~ gmirebTan erTad, da kidev ramdenime wigni mogzaurobis Sesaxeb

MYTOPBOOK.ORG


ufro aRvivebda Cems bavSvur ocnebas da momavlis imedebs micxovelebda.

am nawarmoebTa cudi mxare ar arsebobda CemTvis, radgan me igi ar mesmoda.

yvela sayvareli pirovneba ganxorcielebuli iyo CemTvis am moqmed

pirebSi, romelTac avtoris ocneba sxvadasxva rols akuTvnebda, da,

rasakvirvelia, yvela fantastikur borot pirovnebaSi me vxedavdi mister

da mis mordstonebis sazarel saxes.

es iyo Cemi erTaderTi da mudmivi nugeSi. roca axla vigoneb yovelive

amas, cocxlad warmomidgeba xome Tvalwin zafxulis saRamo, roca biWebi

sasaflaoze TamaSoben, me ki vzivar Cems loginze wigniT xelSi da TiTqos

minda gavZRe kiTxviT. yoveli mezobeli Senoba, eklesiis yoveli qva,

sasaflaos yoveli lodi, aRviZebda Cems ideebs, romelic mWidrod iyo

dakavSirebuli am wignebTan, da magonebda maTSi aRweril raime adgils.

erTxel, diliT, iRliaSi amoCrili wignebiT Sevedi sastumro oTaxSi.

deda, etyoboda, Zalian aRelvebuli da SemkrTali iyo; samagierod mis

mordstoni metad mticed gamoiyureboda. mister mordstoni raRacas

amagrebda wvril da moqnil wkeplaze. roca oTaxSi Sevedi, man awona es

wkepla xelSi, Semdeg albaT sacdelad, haerSi gaiqnia. wkeplam gaizuzuna.

_ geubnebi, klara, _ Tqva mister mordstonma, _ me TviTon mcemdnen

xolme uwin.

_ rasakvirvelia, es Cveulebrivi saqmea, _ daadastura mis mordstonma.

_ usaTuod es asea, Tqven marTals ambobT, _ wailaparaka dedam susti

xmiT, _ magram Tqven ggoniaT, aman sagebloba mutana eduards?

_ maS nuTu Sen ggonia, klara, rom eduards avno aman? _

didmniSvnelovnad ikiTxa mister mordstonma.

_ swored rom mizanSi moxvda, _ mxari dauWira mis mordstonma.

_ Tqven marTali xarT, Cemo jeni, _ Tqva dedam da gaCumda.

_ aba, devi, _ miTxra mister mordstonma, _ dRes fxizlad unda iyo.

man isev awona Solti xelisgulze da isev gaatylaSuna haerSi.

gakveTilis dasawyisSive vigrZeni, rom sityvebi xtebodnen Cemi Tavidan

striqonebiT da winadadebebiT ki ara, aramed mTeli gverdebiT. tyuilad

vcdilobdi maT daWeras da saTanado wesrigSi da sazRvrebSi Cayenebas;

isini mihqrodnen rac Zala da Rone hqondaT, vin icis saiT; yovlad

SeuZlebeli iyo maTi SeCereba.

cudad daviwyeT da ufro uaresad ganvagrZeT. mis mordstoni Tvals

ar gvaSorebda. bolos deda mwared da xmamaRla atira.

_ klara! _ SesZaxa mis mordstonma gamafrTxilebeli kiloTi.

_ raRac uqeifod var Zvirfaso jeni, _ upasuxa dedam.

mister mordstonma didmniSvnelovnad Caukra Tvali Tavis das,

wamodga adgilidan, aiRo Solti da Tqva:

_ aba, jeni, Cven, rasakvirvelia, ufleba ar gvaqvs movTxovoT klaras,

rom Sesaferisi simtkiciT aitanos is zneobrivi tanjva, romelic mas dRes

daviTma moumzada. amisaTvis stikis xasiaTia saWiro. klara, rasakvirvelia,

TvalsaCinod mtkice gaxda sulierad, magram jer ar SegviZlia viqonioT

imedi, rom sakmaris nebisyofas gamoiCens. daviT, erTi zeviT wamomye.

man xeli CamWida da karebisaken wamiyvana. deda gamogvedevna, magram

mis mordstonma SeaCera da uTxra:

_ klara! gagiJdiT?

maSin dedam yurebi daicva da gavige, rogor aqviTinda igi.

mister mordstons mivyavdi zeviT dinji da wynari nabijiT; cxadi iyo,

rom amgvari dasja didad sasiamovno iyo misTvis. roca sawol oTaxSi

SevediT, man ucbad Cemi Tavi iRliaSi amoido.

MYTOPBOOK.ORG


_ mister mordston! ser! _ daviyvire me. nu mcemT! me vcdilob,

bejiTad viswavlo, magram ar SemiZlia gakveTilis Cabareba, roca Tqven da

mis mordstoni Tvals madevnebT. me ar SemiZlia swavla Tqveni

TandaswrebiT.

_ marTla? ar SegiZlia? magasac vnaxavT.

Cemi Tavi mas ise eWira, rogorc muxruWebSi moqceuli, magram erTi

saSinlad gavibrZole da wuTiT daveRwie. tyuilad vecade erTxel kidev

patiebis Txovna; mister mordstonma isev Camigdo da momiWira Tavze. am

dros me vwvdi mis xels, romliTac piri momikuma, Cavasvi kbilebi da

vukbine.

maSin ki iseTi saSineli cema damiwyo, TiTqos mister mordstons

sasikvdilod vyavdi gametebuli. miuxedavad im xmaurobisa, romelic Cven

avtexeT, me mesmoda sirbili kibeebze da qalebis kivili. dedasa da

pegotis mware trilis xma.

bolos mister mordstoni gavida da karebi gaiketa. davrCi iatakze

martoka, datanjuli, aRSfoTebuli, gawarebuli.

ra kargad maxsovs araCveulebrivi siCume mTel saxlSi! ra kargad

maxsovs mware tkivili mTels nacem sxeulze! magram yvela es tanjva

umniSvnelo iyo danaSaulis mware grZnobasTan SedarebiT. me Tavs avazakad

vTvlidi. ras mizamen? cixeSi Camsvamen? iqneb CamomaxrCon?

ukve dabindda, roca gasaRebi gadatrialda, dari gaiRo da oTaxSi

Semovida mis mordstoni puriT, erTi naWeri Zroxis xorciT da rZiT.

yvelaferi es magidaze dadga da xmaamoureblad, Semomxeda mtkiced da

gavida. kari isev daiketa.

arasodes ar damaviwdeba meore dila. mSvenier xasiaTze gameRviZa,

ganwyobilebac xalisiani mqonda, magram uecrad Tavzari damca winadRiT

Cems Tavze momxdari ambis mware mogonebam. vidre loginidan avdgebodi,

mis mordstoni Semovida Cem sawol oTaxSi da miTxra, rom neba meZleva

viseirno baRSi ara umetes naxevari saaTisa. gasvlisas kari naxevrad Ria

datova, rasakvirvelia, im mizniT, rom mesargebla am nebarTviT.

mec vsargeblobdi am nebarTviT Cemi tusaRobis yovel dilas, ramac

xuTi dRe gastana. me rom saSualeba mqonoda martoka menaxa deda,

muxlisCoqiT mivfofxdebodi masTan, patiebas vTxovdi, magram mTeli am

xnis ganmavlobaSi aravin minaxavs, garda mis mordstonisa. mxolod

saRamoobiT, roca sastumro oTaxSi saerTo locvisTvis ikribebodnen, mec

Semiyvandnen xolme oTaxSi, magram iqve karebTan gamaCerebdnen. rogorc ki

locva damTavrdeboda, vidre romelime daCoqili moaswrebda fexze

wamodgomas, Cemi sulTamxuTavi mwvdeboda mxarSi da mimarbeninebda Cems

dilegSi. vxedavdi, rom deda, romelic Sor kuTxeSi idga, maridebda pirs.

isic davinaxe, rom mister mordstons Sexveuli xeli Camkidebuli hqonda.

ver agiwerT, rogor didxans gagrZelda CemTvis es xuTi dRe. yurs

vugdebdi yovel moZraobas saxlSi, vcdilobdi, amexsna TiToeuli faCunis

mniSvneloba kibeze da talanSi. karebi iReboda da ixureboda, zarebi

rekdnen, ismoda CurCulis xmebi, viracebi erTmaneTs gaszaxodnen. sicili,

CoCqoli, stvena da simRerebi saxls gareT sevdas matebda cems tyveobas.

didi ucnauroba iyo, rom Cemi xma ar mesmoda. wuTierad ifeTqebda xolme

sixarulismafvari grZnoba, yoveli sadilisa da vaxSmis dros, da kvlav

swrafad qreboda.

tyveobis ukanasknel Rames gamaRviZa CurCuliT warmoTqmulma Cemma

saxelma.

_ pegoti, es Tqvena xarT? _ waviCurCule me.

MYTOPBOOK.ORG


pasuxi ar iyo. fexis TiTebze mivipare karebTan, mivad tuCebi gasaRebi

WuWrutanas da isev waviCurCule:

_ pegoti, genacvale, es Tqvena xarT?

_ diax, me me var, Cemo TvalisCino devi, _ mipasuxa man. _ frTxilad

iyavi, TagviviT, Torem kata gagvigebs.

_ rogor aris deda, pegoti? Zalian miwyreba?

me tirili daviwye, da ise momesma, TiTqos pegotic tiroda

WuWrutanas meore mxares. man mipasuxa namtiralevi xmiT:

_ ara, genacvale, Zalian ara.

_ ras mizamen, pegoti? ar iciT?

_ skolaSi migabareben, londonis axlos, _ mipasuxa pegotim.

_ mere rodis, pegoti?

_ xval.

_ imisaTvis xom ar amoalaga dRes mis mordstonma kamodidan Cemi

tanisamosi?

_ diax, CemodanSi Caawyo.

_ me vera vnaxav dedas?

_ naxav, xval diliT.

aq pegotim ufro mouaxlova WuWrutanas Tavisi piri da ramdenime

nawyvet-nawyveti fraza warmoTqva iseTi grZnobiT, rogorc, arc erT karis

WuWrutanas qveyanaze ar gadaucia meore yurisaTvis.

_ devi, Cemo sayvarelo Svilo! Tu me... ar gialersebdi am dReebSi ise,

rogorc uwin... es imitom ki ara, Cemo Tvalis sinaTlev, rom ar miyvarde...

oh, diax... me miyvarxar, Cemo sanatrelo Citunav... ufro metad, vidre uwin;

oRond es moxda imisTvis, rom SenTvisve ukeTesi yofiliyo... da kidev

sxvisTvisac. devi, Cemo kargo, gesmis, rasac geubnebi? SegiZlia, momismino?

_ mes-s-mis-s, pegoti! _ amovikvnese me.

_ Sen genacvale! _ Tqva pegotim warmoudgeneli TanagrZnobiT. _ ai, ra

minda giTxra: ar damiviwyo arasodes, Seni gadia... da mec arasodes ar

dagiviwyeb... dedaSens movuvli, devi, ise, rogorc Sen givlidi. arasodes

Tavs ar davanebeb, arasodes. mova dro... iqneba... misTvis sasiamovno iyos,

rom miayrdnos Tavisi sabralo Tavi... beberi, suleli pegotis mxars. me

Sen werilebs mogwer, Cemo TvalisCino. Tumca uswavleli var... da me... da

me...

aq pegotim akoca gasaRebis WuWrutanas. ise, TiTqos Cems tuCebs

hkocnida.

_ gmadlobT, gmadlobT, sayvarelo pegoti! _ vuTxari me. _ gmadlobT!

Cven erTxel kidev vakoceT ganusazRvreli sinaziT gasaRebis

WuWrutanas orTav mxriv da Semdeg gavSirdiT erTmaneTs.

am Ramis Semdeg Cems gulSi Seipara pegotisadmi iseTi grZnoba,

romlis namdvili saxeli me ar vici. man, rasakvirvelia, ar daiWira dedis

adgili, _ es SeuZlebeli iyo; magram Seavso raRac sicariele Cems gulSi.

me misdami iseTi didi siyvaruli vigrZeni, rogoric sxva adamianebis

mimarT arasodes ar migvrZnia.

dilaadrian Cems sawol oTaxSi Cveulebisamebr Semovida mis

mordstoni da miTxra, rom pansianSi mgzavnian. mas, rasakvirveia, fiqradac

ar mosvlia, rom ukve vicodi es axali ambavi. mibrZana, tanT Camecva,

Semdeg gamomicxada, sauzmisaTvis sasadiloSi Cavsuliyavi. aq ukve meloda

deda, fermkrTali da namtiralevi. movexvie dedas da patiebis Txovna

davuwye.

MYTOPBOOK.ORG


_ ah, devi, devi! _ miTxra man. _ rogor gabede Seuracxyofa

migeyenebina im adamianisaTvis, romelic me miyvars? gamoswordi, Cemo

kargo! gapatieb, magram Zalian mwyins, rom aseTi cudi Tvisebebi dagetyo.

igi daerwmunebinaT, rom me wyalwaRebuli aramzada var, da es

garemoeba mas ufro metad swyinda, vidre Cemi moSoreba. mwared da

mtkivneulad vigrZeni es.

_ gaitaneT mister koperfildis Cemodani, _ ubrZana mis mordstonma,

rodesac alayafis karebTan gaisma etlis xma.

oTaxis karebSi Cemi Zveli nacnobi meetle idga. man zurgze moidgo

Cemodani da etlisaken waiRo.

_ klara! _ uTxra dedas mis mordstonma gamafrTxilebeli kiloTi.

_ axlave, Cemo jeni, _ upasuxa dedam. _ mSvidobiT, devi! Sen midixar

Senive sikeTisaTvis. mSvidobiT, Cemo Svilo. ardadegebze saxlSi moxval.

imedi maqvs, rom gamoswordebi.

_ klara! _ gaimeora mis mordstonma.

axlave, axlave, Zvirfas jeni, _ eubneboda deda da Tan mexveoda. _

mipatiebia SenTvis, Cemo sayvarelo biWunav, iyavi yoCaRad da mxiarulad.

_ klara! _ erTxel kidev uTxra mis mordstonma.

mis modrstonma ikisra Cemi micileba etlamde da gamoTxovebisas

miTxra: _ gamoswordi, Torem cudi bolo mogeliso.

Cavjeqi etlSi. zanti jaglagi adgilidan daiZra.

Tavi mexuTe

momaciles mSobliur saxls

TiTqmis naxevari mili gveqneboda gavlili. cxvirsaxoci mTlad

damisvelda cremlebisagan. uecrad meetle Secerda.

gavixeda da Zalian gamikvirda, roca pegoti davinaxe. igi Robis

Sesaxvevidan gamovida da etlSi Camijda. iseTi ZaliT Camikra gulSi, rom

Cemo cxviri korsets mieWira da cota xnis Semdeg sakmarisad Zlieri

tkivilic vigrZeni. pegotim gaiTavisufla erTi xeli, jibeSi Caiyo, amoiRo

iqidan qaRaldebSi Sexveuli kupatebi da namcxvrebi, damitvirTa amiT

jibeebi, xelSi CanTa momaCeCa, magram erTi xmac ar amouRia. mere erTxel

kidev Camixuta Tavisi mZlavri mklavebiT, gadaxta etlidan da swrafad

gaiqca saxlisaken. am dros mTeli Tavisi kabis Rilebi dahkarga. aviRe

erTi maTgani da didxans vinaxavdi, rogorc sayvarel saxsovars.

amis Semdeg gavsinje pegotis saCuqari. es iyo sqeli tyavis safule

klitiT, Sig sami kriala Silingi ido. magram yvelaze Zvirfasi CemTvis

iyo ori krona, qaRaldis naWerSi Sexveuli; am qaRaldze dedaCemis xeliT

ewera: `devis, Cemi siyvarulis niSnad~.

roca Cven, rogorc iyo, daaxloebiT ori mili gaviareT CanCaliT,

vkiTxe meetles, mas unda vetarebine mTeli gza, Tu ara.

_ mere sadamde?

_ iqamde.

_ sad iqamde?

_ londonamde, _ vupasuxe me.

MYTOPBOOK.ORG


_ ras brZanebT! _ gaikvirva meetlem. mere miagdo aRviri jaglagze da

miTxra:

_ es cxeni taxiviT gafSikavs fexebs, vidre Sua gzamde miaRwevs.

_ maS Tqven mxolod iarmauTamde mimiyvanT? _ vkiTxe me.

_ ase gamodis.

meetle (misi saxelia mister barkisi) flegmaturi temperamentisa da

Cumi adamiani iyo. CemTan laparakma, rogorc Canda, daRala igi. me

pativiscemis niSnad tkbili namcxvari mivarTvi; mister barkisma gadaylapa

da tlanq saxeze sruliad araferi gamoexata.

_ amisTanebs is acxobs?

_ Tqven pegotize laparakobT?

_ ho, rasakvirvelia.

_ diax, pegoti acxobs Cvens saxlSi yvela namcxvars da amzadebs

yvela saWmels.

_ Sexede erTi, _ waiburtyuna mister barkisma.

man miapyro Tvalebi Tavisi cxenis yurebs, TiTqos maTSi SesaniSnavi

raRac dainaxao, da didxans dahyo am dgomareobaSi.

_ maS Tqven ambobT, rom am namcxvars is acxobs _ ikiTxa mister

barkisma xangrZlivi fiqris Semdeg.

_ diax, is amzadebs CvenTan yvelafers.

_ werilis miweras xom ar apirebT, ser?

_ aucileblad mivwer.

_ marTla? _ Tqva mister barekisma mZimed. _ xom ar ikisrebT, Cems

magivrad misweroT, rom barkisi winadadebas aZlevs? ar dagaviwdebaT?

_ `barkisi winadadebas aZlevs~, _ gavimeore me, _ da sxva araferi?

_ sxva ara-fe-ri. barkisi aZlevs winadadebas. morCa da gaTavda.

im saRamosve, roca iarmauTis sastumroSi diliJansis gastumrebas

velodi, viSove qaraldi, samelne, kalami da mivwere pegotis Semdegi

werili:

`Zvirfao pegoti!

me mSvidobiT movedi iarmauTSi. barkisi winadadebas gaZlevT. uTxariT

dedas, rom Zalian miyvars.

Tqveni erTguli daviT koperfildi.

P.S. man mTxova, usaTuod momewera TqvenTvis, rom barkisi winadadebas

gaZlevT~.

diliJansi ezoSi idga, magram mis axlos arc erTi cxeni ara Canda da

araviTari niSani ar iyo imisi, rom igi male daiZvreboda adgilidan. iqiTaqeT

viyurebodi da didad maeWvebda Cemi Cemodnis bedi, romelic sruliad

uyuradRebod ido diliJansis axlos.

_ es xom ar aris blonderstoneli patara jentlmeni? _ ikiTxa

fanjridan dedakacma.

_ diax, qalbatno, _ vupasuxe me.

_ ra gvari xarT?

_ koperfildi, qalbatono.

_ maS es Tqven ar yofilxarT, _ Tqva man. _ koperfildis saxelze aq

sadili ar SeukveTiaT.

_ iqneb Tqven mordstons kiTxulobT?

_ Tu mordstoni xarT, maS rad irqmevT sxvis saxels?

MYTOPBOOK.ORG


me avuxseni saqmis viTareba ucnob ledis. man daawkaruna zari da

uTxra msaxurs:

_ viliam! uCveneT saerTo darbazi.

sastumros mosamsaxures, romelic am Zaixilze movida, Zalian

gaukvirda, rogorca Canda, roca aseTi patara jentlmeni dainaxa.

man Semiyvana did, grZel oTaxSi, moitana katletebi, bostneuli da

iseTi xmauroba atexa xufebis axdis dros, rom SemeSinda, raime

Seuracxyofa xom ar mivayene-meTqi. magram gulze momeSva, roca skami

damidga magidasTan da alersianad miTxra:

_ aba, goliaTo, Seudeqi!

madloba gadavuxade da Cems adgilze davjeqi; magram Zalian

gamiZnelda dana-Canglis xmareba da kinaRam wveni ar gadavaqcie sufraze.

aylayuda msaxuri am dros Cemi skamis pirdapir idga da Zalian uxerxul

mdgomareobaSi mayenebda Tavisi daJinebuli cqeriT.

_ es ra aris? _ bolos ikiTxa man da ataka Cangali Cems TefSs. _

katleti xom ar aris?

_ diax, katletia.

_ rasa brZanebT! me ki ar vicodi, rom katletebi iyo.

man aiRo katleti erT xelSi, kartofili meoreSi, uneburad Tvali

damrCa masze, ise gemrielad Wamda erTsac da meoresac. cota xnis Semdeg

kidev aiRo katleti da kartofili, mere kidev da kidev. sakvirveli madiTa

da siswrafiT Seeqceoda. roca, bolos, gavaTaveT es saWmeli, man moitana

pudingi da Cems win magidaze dadga. ramdenime wuTis ganmavlobaSi igi

TiTqos raRac Rrma fiqrebSi iyo garTuli.

_ rogoria kupati? _ ikiTxa bolos, TiTqos Rrma Zilidan gamoerkvao.

_ es pudingia, _ vupasuxe me.

_ pudingi? _ Sehyvra man. _ nuTu? darwmunebuli ki xarT namdvilad,

rom es pudingia?

da igi daixara, rom Cems sityvebSi darwmunebuliyo.

_ diax, sworia, Tqven marTalsa brZanebT. mere, mgonia, pudingi karaqiT

aris gakeTebuli.

_ es plum-pudingia, _ vupasuxe me.

_ nuTu!.. vin ifiqrebda, rom es Cemi sayvareli pudingia! _ SesZaxa man

da sufris kovzi aiRo. _ ra bednierebaa! aba, pawiav, daiwye! vnaxoT, vin

ufro mets SeWams.

rasakvirvelia, msaxurma gacilebiT ufro meti SeWama, vidre me. igi

Zalian zrdilobianad mTxovda ar CamovrCeniliyav da, Tu SevZlebdi,

mejobna misTvis am Rormucelobis asparezze; magram Sejibreba metad

usworo iyo: ras gavawyobdi me Cemi Cais kovziT mis sufris kovzTan, da

Cemi madiT _ mis madasTan? rasakvirvelia, CamovrCi pirvelsave lukmaze da

yovelive imedi davkarge, rom odesme daveweodi. mgonia, arasodes ar

minaxavs, rom vinme aseTi netareba egrZnos pudingis WamaSi.

msaxuris megobruli daxmarebiT Cemi sadili didi warmatebiT

dasrulda.

magram rodesac diliJansSi Casajdomad gamovedi, gamaoca erTma, arc

ise sasiamovno garemoebam: rogorca Canda, yvelas egona, rom me, martokam,

sxvis dauxmareblad, SevWame Cemi sadili. sastumros diasaxlisma

fanjridan dauZaxa konduqtors:

_ jorj! gaufrTxildiT am pawias, ar gaskdes gzaSi!

am sityvebs saerTo sicili mohyva. sastumros moaxle qalebi gars

Semoexvivnen diliJanss da msinjavdnen, rogorc ucnaur zRvis cxovels.

MYTOPBOOK.ORG


Cemi mdgomareoba diliJansSi Zalian saZnelo iyo, radgan meetle da

konduqtori damcinodnen; maT aRviraxsnil oxunjobas sazvari ar hqonda,

da arwmunebdnen danarCen mgzavrebs, rom mxolod me vaZneleb Cemi simZimiT

etlis winsvlas. ramdenime wuTis ganmavlobaSi yvelam dawvrilebiT gaigo

Cemi madis ambavi da mekiTxebodnen: rogori xelSekruleba dades

saswavlebelSi Cemi kvebis Sesaxeb? mxolod CemTvis gadaixdian fass, Tu

ori an samis magivrad? _ da sxva amgvari kiTxvebi.

iarmauTidan gamovediT naSuadRevis sam saaTze. unda CavsuliyaviT

londonSi meore dRes, dilis rva saaTisTvis.

Rame Zalian acivda. imis SiSiT, rom ar gadmovvardniliyavi

diliJansis imperialidan, or jentlmens Sua Camsves. roca isini iZinebdnen,

ise mWyletdnen orive mxridan, rom maT Sua, rogorc muxruWebSi, ise viyavi

momwyvdeuli. me vixrCobodi da vyvirodi: `o, RvTis gulisaTvis, nu

gamWyliteT!~ es Zalian ar moswondaT jentlmenebs, radgan Cemi yvirili

maT Zils ufrTxobda.

bolos amovida mze da Cemi Tanamgzavrebic damSvidnen nel-nela.

rogorca Canda, mTeli Ramis ganmavlobaSi isini warmoudgenel siZneleebsa

da dabrkolebebs ebrZodnen. es brZola gamoixateboda SeTanxmebul

xvrinvasa da fSvinvaSi. magram horizontze mzem maRla aiwia, da maTi

Zilic ufro msubuqi gaxda. bolos maT gamoiRviZes. Zalian gamikvirda,

roca erTmaneTs rwmuneba dauwyes, TiTqos mTeli Rame ar sZinebiaT.

rogori sakvirveli meCvena londoni, roca pirvelad davinaxe igi

Soridan imperialis simaRlidan! cocxlad warmovidgine yvela Cemi

sayvareli gmiri, romelmac aq Seasrula Tavisi SesaniSnavi saqmeebi.

Tavis droze Cven gavCerdiT uaitCeplSi. sastumros, romlis winac

gaCerda diliJansi, erqva `lurji xari~ Tu `lurji taxi~, kargad ar

maxsovs; maxsovs oRond, rom raRac lurji sagani Cveni diliJansis

karzedac exata.

konduqtori Camovida kofodan, mivida diliJansebis kantoris karebTan

da ikiTxa:

_ xom aravin elis aq biWunas, romelic davTarSi Cawerili gvyavs,

rogorc blonderstoneli mordstoni. aq unda mosuliyvnen mis wasayvanad.

pasuxi ar iyo.

_ aba, koperfildis saxelze ecadeT ikiTxoT, ser, _ vTxive me,

TavCaRunulma.

_ xom aravin elis aq biWunas, romelic Cawerili gvyavs

blonderstoneli mordstonis saxeliT da romelic TavisTavs

koperfilds uwodebs? aq unda mosuliyvnen mis wasayvanad. ei! vis unda

mordstoni an koperfildi?

aravis ar vundivar! Sewuxebulma mivixed-movixede yovel mxares, magram

aman aravisze araviTari STabeWdileba ar moaxdina, garda calfexa

jentlmenisa, romelmac SeniSna, rom urigo ar iqneboda, gaekeTebinaT

CemTvis rkinis sayelo da TavlaSi davebi.

mitovebuli, martodmarto, rogorc robinzon kruzo udabur

kunZulze, Sevedi kantoraSi da, morige mwerlis miwveviT, davjeqi did

sasworze, daxls iqiT. saSineli fiqrebi erTimeores cvlidnen, _ vaiTuU

aravin movides aq, diliJansebis kantoraSi! ramden xans damtoveben am

alagas? nuTu am xis yuTebze unda daviZino da dilaobiT piri ezoSi,

WasTan davibano? vaiTu mister mordstonma gangeb moigona es saSualeba

Cemi Tavidan mosaSoreblad? maSin raRa vqna! rasakvirvelia, SimSiliT

unda movkvde, roca Cem Svid Silings davxarjav; magram sad unda movkvde?

MYTOPBOOK.ORG


kantoraSi nebas ar momcemen, radgan aman SeiZleba usiamovno STabeWdileba

moaxdinos mgzavrebze da amasTanave _ `lurji taxi~ an `xari~ am

SemTxvevaSi iZulebuli iqneba Tavis sakuTari xarjiT dammarxos. xom ar

gaviqce ukan, mSobliur saxlSi? es urigo ar iqneboda, magram rogor

vipovo gza martokam, uTanamgzavrod? Svid Silingad ki aravin wamiyvans.

Tumca isic safiqrebelia, rogor mimiReben saxlSi, rom mivaRwio kidec

blonderstonamde? pegotis garda, vici, aravis ar gauxardeba Cemi

dabruneba. xom ar mivmarTo adgilobriv mTavrobas, rom jariskacad an

mezRvaurad Camweron? ara, me iseTi patara var, mTavroba usaTuod

uarhyofs Cems winadadebas.

yvela am da sxva amgvar fiqrebisagan xan maciebda, xan macxelebda, ise

rom, bolos srulebiT Tavbru damexva. roca Cemma mRelvarebam

ukiduresobamde miaRwia, diiJansebis kantoraSi Semovida viRac mamakaci da

morige mwerals yurSi raRac wasCurCula. mweralma xeli mkra, sasworidan

gadmomagdo da xelidan xelSi gadamcers ucnobs ise, TiTqos amwones,

miyides da rogorc savaWro saqonels, ise momeqcnen.

am myidvelTan xelixelCakidebuli gamovedi quCaSi da Cumad Sevxede

mas. ucnobs ecva Savi, sakmarisad daZvelebuli fraki. am tansacmels viwro

da mokle saxeloebi srulebiT gaxexoda. Sarvali arafriT ar iyo frakze

ukeTesi. kiserze ekeTa gauxamebeli da mTlad daWmuWnuli TeTri sayelo.

ise meCvena maSin, _ da, mgonia, arc vcdebodi, _ TiTqos es sayelo ucnobis

erTaderT TeTreuls Seadgenda.

_ Tqven `axali~ xarT? _ mkiTxa man.

_ diax, ser.

me alalbedze vupasuxe. magram vivaraude, rom saxelwodeba `axali~,

yovel SemTxvevaSi, SeiZleboda me mkuTvneboda.

_ me ki salem-hauzis erTi maswvlebelTagani var.

Tavi davukari da maSinve pativiscema vigrZeni salem-hauzis

maswavleblisadmi. mrcxvenoda, xma amomeRo naswavli jantlmenis winaSe

iseTi umniSvnelo sagnis Sesaxeb, rogoric Cemi samgzavro Cemodani iyo,

magram, roca ramdenime nabiji gadavdgiT, gavbede da vuTxari, rom Cemi

nivTebi diiJansebis kantoraSi darCa. Cven ukan mivbrundiT, salemis

maswavlebelma mimarTa mwerals da uTxra, am nivTebis wasaRebad dResve,

nasadilevs movleno.

_ neba miboZeT gkiTxoT, ser _ vuTxari me, roca Cven isev gamovediT

kantodidan, _ Sori gza gvaqvs gasavleli?

_ arc ise patara, _ daaxloebiT eqvsi mili. Cven diliJansiT wavalT.

saSinlad daRlili viyavi, da im azrma, rom kidev eqvsi mili mqonda

gasavleli, sasowarkveTilebaSi Camagdo. movikribe Zal-Rone da vuTxari,

rom mSia, radgan TiTqmis mTei dRe-Ramis ganmavlobaSi araferi miWamia, da

igi didad damavalebda, Tu momcemda nebas _ meyidna rame. gakvirvebuli

maswavlebeli Secerda da yuradRebiT Semomxeda. cota xnis fiqris Semdeg

miTxra, unda Seviaro erT moxuc qalTan, romelic aq axlo cxovrobs, mis

saxlSi SeiZleba viSovnoT rZe sauzmisaTvis, puri ki aqve, gzaze viyidoTo.

Cven viyideT sanovage da gavagrZeleT gza xalxis bubunsa da quCis

xmaurSi. Cven gadaviareT romeliRac xidi, mas Cemma Tanamgzavrma, rogorc

magondeba, londonis xidi uwoda. Tavbru mexveoda, fexze Zlivs videqi.

bolos movediT sabralo dedabris binaze. es iyo samrevlo TavSesafris

erTi ganyofilebaTagani, rogorc Canda warweridan alayafis karebis

Tavze, sadac naTqvami iyo, rom saxli aSenebulia ocdaxuTi Raribi qalis

sacxovreblado.

MYTOPBOOK.ORG


SevediT momcro oTaxSi, sadac viRac dedaberi cecxls uberavda

RumelSi. mas zedadgarze patara qvabi edga. maswavleblis SesvlisTanave

moxucma gamoiRo saberveli da ise momesa, TiTqos igi miesalma

maswavlebels sityvebiT: `a, es Sena xar, Carli!~ magram ucnobi bavSvis

danaxvaze dedaberi adga, gasworda da raRac reveransis msgavsi moZraobiT

salami mogvca.

_ xom ar SeiZleba sauzme moumzadoT am patara jentlmens? _ ikiTxa

maswavlebelma._ xom ar SeiZleba? rasakvirvelia, SeiZleba! _ upasuxa

dedaberma.

Cem win magidaze dades puri, lori, kvercxebi da koWobi rZiT; sauzme

gemrielic gamodga da maZRrisic; savsebiT vtkbebodi am sauzmiT, roca

moxucma diasaxlisma hkiTxa salemis maswavlebels:

_ fleita Tana gaqvT?

_ diax, _ upasuxa maswavlebelma.

_ kargi iqneba, Tu cotas daukravT, _ alersianad sTxova moxucma.

maswavlebelma Caiyo xeli jibeSi, da, marTlac, fleitis msgavsi

sakravi amoiRo. man daukra, da imwamsve gadavwyvite, rom mTels qveyanaze

ar aris da arc SeiZleba iyos adamiani, romelic masze cudad ukravs.

amgvari iyo Cemi imdroindeli azri, da axlac ki ar vambob amaze uars. ar

vici, rogor aRvniSno im musikaluri hangis xasiaTi, Tu ki aq saerTod iyo

raime musika da hangi, magram STabeWdileba, romelic moaxdina Cemze am

gulsaklavma stvirma, iseTi iyo, rom, jer erTi, cocxlad warmomidga

mTeli Cemi dardi da varami, dawyebuli siyrmidan am wuTamde; meore _ is,

rom srulebiT mada damekarga, da mesamec, _ saSinelma Tvlelmam amitana.

da ai, Cemi Tvalebi Cemda uneburad ixuWeba. nel-nela qreba Cemi

TvalTaxedvidan es oTaxi, Tavisi Ria karadiT bnels kuTxeSi, misi

oTxkuTxa sazurgiani skamebiT, saxuravze asasvleli patara kibiT da

farSavangis sami frTiT, romelic Rumelis Tavze arWvia (oTaxSi

Sesvlisas Cems Tavs vekiTxebodi, ras izamda sabralo farSavangi, Tavisi

bumbulis bedi rom icodes). salemis maswavlebeli, fexi fexze

gadadebuli, zis uZravad da ustvens, ustvens umowyalod, xolo dedaberi,

stumarTmoyvare diasaxlisi, aRtacebiT Sehyurebs mas. male hqreba

yvelaferi, ise rom aRar aris aRarc salemis saswavlebeli, arc daviT

koperfildi _ araferi, garda mZime Zilisa.

meZina didxans da magrad; yovel SemTxvevaSi, ase meCvena. bolos,

salemis maswavlebelma sam nawilad daSala Tavisi stviri, Seaxvia, jibeSi

Caido da karSi gamiyvana. diliJansma swored am dros gamoiara

TavSesafris win da imperialze avcocdiT. male isev Rrma Zils miveci

Tavi da ar gamiRviZia, sanam diiJansma ar daiwyo aRmarTSi mZimed asvla,

maRal gorakze, mwvane xexilebs Sua. igi male gaCerda, radgan Tavis

daniSnulebis adgils miaRwia.

ramdenime nabiji gadavdgiT da mivadeqiT salemis saswavlebels,

romelsac maRali aguris galavani ertya. misi Sexeduleba mosawyeni da

moRuSuli meCvena. kars Tavze mikruli iyo liToni ficari warweriT:

`salemis saswavlebeli keTilSobil mowafeTaTvis~. davrekeT. karebSi

gakeTebuli mrgvali sarkmlidan gamoixeda gauparsavma, daRvremilma saxem,

romelic, rogorc Semdeg davinaxeT, ekuTvnoda sqel vaJkacs, mas xariviT

kiseri da xis fexi hqonda. mokelgakreWili Tma jagarviT aburZgvnoda.

_ es axali mowafea, tunge, _ uTxra mas maswavlebelma.

xisfexianma jentlmenma yuradRebiT amaTvalier-CamaTvaliera, daketa

Cvens ukan kari da gasaRebi gamoiRo.

MYTOPBOOK.ORG


salemis saswavlebeli warmoadgenda qvis oTxkuTxa Senobas

fligelebiT; garedan srulebiT sada iyo. Sig sruli siCume da siwynare

sufevda, da me gamovTqvi azri, rom ueWvelia bavSvebi saseirnod arian

wasulni mecadineobis Semdeg-meTqi, magram mister melma, _ ase erqva

maswavlebels, _ amixsna, rom yvela bavSvi amJamad saxlSia daTxovili.

saswavleblis patroni, mister krili, isvenebs agarakze, zRvis piras,

coliTa da qaliSviliT. xolo Sen imitom gamoggzavnes ardadegebis dros,

rom cudi saqcielis gamo dagsajeso.

samecadino darbazi, sadac maswavlebelma Semiuyvana, mitovebuli da

sevdismomgvreli meCvena. igi axlac cocxlad midgas Tvalwin. es grZeli

da ganieri oTaxia, sadac amrigad magidebi dgas da eqvsrigad skamebi.

WuWyiani iataki mofenilia mowafeTa rveulebis naxevebiT. magidebs zevidan

ablabudas sqeli gaubams. WuWyiani muyaos pawia saxlSi ori TeTri Tagvi

win da ukan darbis da Tavisi wiTeli TvalebiT msunagad eZeben, xom ar

aris sadme raime saWmelio. pawawina galiaSi zis raRac Citi; igi

frTxialebs da daxtis latanze, magram ar galobs da arc JRurtulebs.

mTeli oTaxi gaJRenTilia ucnauri suniT: obisa, dampali vaSlebisa da

Tagvebisagan daRrRnili rveulebis suniT. yvelgan auarebeli melnis

laqaa; adamianma SeiZleba ifiqros, rom saxli usaxuraod dgas Tavisi

aSenebis dRidan da rom mas SeuCerebliv dasdis melnis wvima, Tovli da

setyva.

yvela es dakvirveba me mister melis oTaxSi aryofnis dros movaxerxe.

roca oTaxis meore boloSi gavedi, erT-erT magidaze davinaxe muyaos

dafa, romelzedac garkveviT ewera Semdegi sityvebi: `ufrTxildiT,

ikbineba~. imwamsve magidaze avxti, radgan vifiqre, oTaxSi didi ZaRliameTqi.

tyuilad veZebdi mousvenrad; ZaRli arsad Canda. me jer kidev am

ZebnaSi viyavi, rom mister meli dabrunda oTaxSi da mkiTxa, rad

amZvralxar magidazeo.

_ bodiSs vixdi, ser, _ vuTxari me, _ minda gavigo sad aris aq ZaRli?

_ ZaRli? ra ZaRli?

_ gana es ZaRli ar aris?

_ sada? romeli ZaRli? _ ZaRli, romelic ikbineba.

_ ara, koperfild, _ mipasuxa seriozulad maswavlebelma, _ es ZaRli

ar aris. es bavSvia. davalebuli maqvs, koperfild, es dafa zurgze

CamogkidoT. Zalian mwyins, rom Cveni nacnoboba ase iwyeba, magram meti gza

ara maqvs.

am sityvebTan erTad mibrZana magididan Camosvla da zurgze Camomkida

dafa, romelic am mizniT iyo momzadebuli.

Zneli warmosadgenia, ra ganvicade am dafis gamo. micqerda vinme Tu

ara, sul meCveneboda, rom Cems zurgze kiTxulobdnen warweras. tyuilad

vtrialebdi yovel mxares, raTa davrwmunebuliyavi, rom aravin madevnebda

Tvals. mainc zurgze ara mqonda Tvalebi da, Cemi fiqriT, uxilavi

mkiTxveli kiTxulobda am sabediswero warweras. xisfexiani jentlmeni

umowyalod mimatebda tanjvas. mas davalebuli hqonda edevnebina CemTvis

Tvalyuri, da amis gamo, rogorc ki miveyudebodi xes an kedels, miyviroda

saSineli xmiT:

_ ei, Tqven, ser! mister koperfild! kargad gamoaCineT Tqveni dafa,

Torem dagabezRebT!

ezo, sadac seirnobis neba damrTes, samzareulosa da mosamsaxureTa

binebis win iyo. Cemis azriT, yvela msaxuri qali da kaci kiTxulobda Cems

dafas; kiTxulobda yasabi, kiTxulobda xabazi, erTi sityviT, yvela

MYTOPBOOK.ORG


kiTxulobda da yvelam icoda, rom unda momrideboda, radgan vikbinebdi.

saqme iqamdis mivida, rom Cemi Tavisa TviTonve meSinoda da warmovidgine _

raRac eSvebiani boroti mxeci viyavi.

am ezoSi iyo erTi Zveli xis kari, sadac maswavleblis mowafeebs

daniT Tavisi saxelebi amoeWraT. SiSiT vfiqrobdi Cemi momavali

amxanagebis male dabrunebaze da maT gvarebs rom vukvirdebodi, windawinve

warmodgenili mqonda, rogori rixiT warmoTqvamda yoveli maTgani:

`ufrTxildiT, ikbineba~. aq iyo erTi Segirdi, vinme jems stirfordi; misi

saxeli, Rrmad amoWrili ficarze, yvelaze xSirad meordeboda.

warmovidgine, rom es jems stirfordi boxi xmiT waikiTxavda Cems

warweras da Semdeg TmebiT maTrevs-meTqi. meore Segirds, tom tredelss,

Cemis azriT, masxrad unda avegde, da igi iseT saxes miiRebda, TiTqos

marTlac eSinoda Cemi. salemis saswavelbelSi sul ormocdaxuTi mowafe

iyo, rogorc mister melma miTxra, _ vaiTu yvelam erTxmad daiyviros:

`ufrTxildiT, ikbineba!~

aseTive SiSs miRvivebda klasis skamebi da magidebi, sawol oTaxSi

mowafeTa loginebi da Cemi sakuTari loginic.

cxovrebis erTferovneba da mudmivi SiSi Zalian Zneli da mZime

asatani iyo CemTvis. mister meli did gakveTilebs mitarebda yoveldRe,

magram me Zalian kargad vswavlobdi, radgan aq ar iyvnen mis da mister

mordstonebi. gakveTilebis Semdeg saseirnod gamovdiodi ezoSi, sadac

xisfexa jentlmeni Tvalyurs madevnebda. o, ra kargad maxsovs obisa da

notio suni saxlSi, damtvreuli filaqani ezoSi, Zveli daxeTqili kasri

mis kuTxeSi da xeebis gayviTlebuli foTlebi!

naSuadRevis pirvel saaTze me da mister meli vdasilobdiT

sasadiloSi, sadac araviTari aveji ar idga. garda cxvris qoniT

gaJRenTili aryis xis magidebisa. saRamos, gakveTilebis Semdeg, Cais

vsvamdiT: mister meli _ lurji finjanidan, me ki Tunuqis maSrafidan. Cven

Seusveneblad vmuSaobdiT yoveldRe saRamos Svid an rva saaTamde. mister

meli ujda magidas saswavlo darbazSi, mTlad garSemozRuduli kalmebiT,

saxazavebiT, wignebiT, rveulebiT. male gavige, rom igi salemis

saswavleblis ukanaskneli semestris angariSebs asworebda. roca mister

meli aTavebda dRiur muSaobas, igi xels hkidebda Tavis stvirs da ise

dauRalavad ukravda, rom zogjer meCveneboda, TiTqmis mTlad,

xelfexianad, apirebda Sesvlas am sakravis WuWrutanaSi.

cocxlad warmomidgeba Cemi Tavi salemis saswavleblis mobnelo

oTaxebSi. me vzivar mister melis pirdapir xelebze TaviT dayrdnobili,

vusmen misi musikis gulsaklav xmas da naRvlianad vfiqrob xvalindel

gakveTilebze. vkecav wignebs da flietis sevdiani xmebis smenis dros

vigoneb mSobliur saxls, iarmauTs, zRvis napirs da patara emis. magram,

ai, sawol oTaxSi var martoka, mitvebuli cariel oTaxebs Sua, vzivar Cems

loginze da Cumad vtiri imis fiqrSi, rom Zilis win pegoti

nugeSimscemeli sityvebiT ar mova CemTan.

diliT, rogorc ki mzis pirveli sxivebi gamoanaTeben, dabla Cavdivar

da WuWyian sarkmelSi vxedav salemis zars, qoxis saxuravze rom hkidia

flugeris qvemoT. male, male dadgeba dro, roca es zari gaaRviZebs jems

stirfords da sxva mowafeebs!

Tavi meeqvse

MYTOPBOOK.ORG


nacnobebis wre farTovdeba

ase gavatare daaxloebiT erTi Tve, roca, bolos, calfexa mekare

gamoClaxunda ezoSi cocxiT erT xelSi da wylis saTliT meoreSi. aqedan

davaskveni, rom iwyeboda mzadeba mister kriklisa da mis mravalricxovan

mowafeTa Rirseuli daxvedrisaTvis. me ar vcdebodi. male cocxi da wylis

saTli saswavlo darbazSiv gaCnda da gamogvreka iqidan me da mister meli.

ramdenime dRis ganmavlobaSi Cven vai-vaglaxiT vcxovrbdiT da, rogor

boSebi, erTi adgilidan meore adgilze gadavdiodiT. mtveri sqeli

RrubelivT bolqvebad idga mTel saxlSi da yovel wuTSi cxvirs

maceminebda, TiTqos salemis saswavlebeli erT did burnuTis yuTad

qceuliyo.

daaxloebiT sami dRis Semdeg mister melma Sematyobina, rom im

saRamos salemSi moelodnen TviT mister krikls. marTlac, saRamos gavige,

rom mister krikli movida. ori saaTis Semdeg, roca ukve dasaZineblad

vemzadebodi, xisfexa jentlmeni movida mister kriklisagan Cems

sawayvanad.

is nawili Senobisa, sadac cxovrobda mister krikli ojaxobiT,

gacilebiT ufro lamazi da ukeT mowyobili iyo, vidre danarCeni Senoba,

sadac TviT pansioni iyo moTavsebuli. win mSvenieri patara baRCa hqonda

gaSenebuli; es baRCa ekvroda Cvens sarekreacio ezos, imdenad udabursa da

mosawyens, rom aq mxolod aqlemebs SeeZloT myudrod egrZnoT Tavi. SiSiT

mivdiodi mister krilTan, da roca, bolos, mis binaSi SEmiyvanes, ise

davibeni, rom verc ki SevniSne mis da misis krikli, romlebic sastumroSi

isxdnen. aravis vxedavdi, garda mister krilkisa, msxvili jentlmenisa,

romelsac saaTis oqros Zewkvi da aTasgvari samkaulebi ubrwyinavda.

igi ijda did savarZelSi, patara magidis win, romelzedac idga Wiqa

da boTli RviniT.

_ a! _ SesZaxa mister kriklma. _ maS es aris axalgazrda jentlmeni,

romelsac kbilebi unda movaxexoT? erTi moabruneT.

xisfexa jentlmenma mimabrunda zurgiT ise, rom yvelas SesZeboda Cemi

dafis danaxva. roca es sinjva gaTavda, isev Zvel pozaSi damayenes; xisfexa

jentlmeni ki mister krilkis axlos dadga. mister krikls alisferi saxe

hqonda, Tvalebi patara, Rrmad Camjdari; Sublze sqeli, TOkebissimsxo

ZarRvebi dabervoda, cxviri atara, nikapi ganieri da msuqani. meloti Tavi

uprialebda, Tumca dafaruli hqonda Txeli, WaRara TmiT, romelic

safeTqlebidan zeviT hqonda avarcxnili. yvelaze metad iman gamakvirva,

rom mister krikls srulebiT ara hqonda xma, igi CurCuliT laparakobda.

im zaldatanebis gamo, romelic mas laparakisTvis uxdeboda, an iqneb am

naklis usiamovno grZnobis gamo, mister krikli laparakis dros ufro da

ufro javrobda da Sublze ZarRvebi ufro da ufro ebereboda, roca igi

Zalas atanda Tavs, rom gamoeRo es yru da sisina xmebi.

_ aba! _ Tqva mister kriklma. _ ras metyviT am ymawvili Sesaxeb?

_ jerjerbiT araferi cudi ar SegvimCnevia, _ upasuxa xisfexa

jentlmenma, _ jer ar yofila SemTxveva.

amgvari pasuxi, rogorc SevniSne, ewyina mister krikls, magram misi

coli da qali _ wynari da moridebuli arsebani, romlebic mxolod axla

SevniSne pirvelad, etyobda, kmayofilni iyvnen xisfexa jentlmenis

pasuxiT.

_ aq modi, _ miTxra mister kriklma da xeliT maniSna.

MYTOPBOOK.ORG


_ aq modi! _ gaimeora xisfexa jentlmenma da mister kriklis moZraoba

gaimeora.

_ me Zalian kargad vicnob Sens maminacvals, _ waiCurCula mister

kriklma... uRirseulesi jentlmenia, mtkice xasiaTisa. mordstoni micnobs

me da me vicnob mordstons. Sena? micnob Tu ara, ymawvilo, ha? _ miTxra

mister kriklma da yuri amiwia.

_ jer ara, ser, _ vupasuxe me da tkivilisagan SevkrTi.

_ jer ara? ha? _ gaimeora mister kriklma. _ male gamicnob, ha.

_ male gaicnob, ha? _ gaimeora xisfexianma.

SemdegSi gavige, rom es xisfexa, romelsac Zlier xma hqonda,

yovelTvis Tarjimnad axlda mister kriklis pirovnebas, roca mas

mowafeebiTan uxdeboda laparaki. Zalian SeSinebuli viyavi da vupasuxe,

rom imedi maqvs male gavigo is, rac saWiroa.

_ me mtkice xasiaTi maqvs, _ sisinebda mister krikli, _ me vici Cemi

movaleobis asruleba, icode es. Cemma sakuTarma sisxlma da xorcma rom

winaRmdegoba gamiwios, uars vityvi Cems sisxlsa da xorcze (aq man mis

krikls Sexeda). mas aRar CavTvli Cemad. is aramzada kidev iyo aq?

_ ara ser, _ upasuxa koWlma._ ara! _ Tqva mister kriklma. _ ai is

micnobs, is ukeT micnobs. sjobia, rom arc movides. _ am sityvebTan mister

kriklma muSti daartya magidas da gajavrebiT Sexeda Tavis cols. _ Sors

daiWiros Tavi, igi micnobs me. ai, axal Senc TandaTan gamicnob, Cemo Zmao.

wadi, waiyvane.

_ neba miboZeT, ser...

_ ha? rao? _ gaisisna mister kriklma da misi Tvalebi ise

damaSterdnen, TiTqos Cemi dawva undodaT.

_ me mindoda amexsna, ser, Tu naebas mibzebT...

_ aba?

_ me vwuxvar Cems saqcielze, ser. didi xania vnanob. xom ar ubrZanebT,

es dafa momxsnan, sanam amxanagebi...

ar vici, marTla gajavrda mister krikli, Tu Cemi SeSineba undoda,

oRond is kia, rom swrafad wamoxta savarZlidan... kisristexiT gamovvardi

oTaxidan da sawol oTaxSi gaviqeci. sabednierod, koWli ar gamomdevnebia.

iq tanT gavixade da ori saaTis ganmavlobaSi vkankalebdi loginSi.

_ meore dRes, diliT, movida mister Sarpi, ufrosi maswavlebeli da

meTvamyure, romlis xelqveiTad iTvleboda miter meli. mister meli

sadilobda bavSvebTan erTad, mister Sarpi ki sadilobda da vaxSmobda

mister kriklis surfaze. mas mudam Tavi gverdze hqonda gadaxrili,

TiTqos amZimebda. mister Sarps Txelida xuWuWi Tma hqonda, magram

pirvelmave skolaSi dabrunebulma mowafem miambo, rom mister Sarpi

pariks atarebs, da rom yovel SabaTs igi midis sadalaqoSi xelovnuri

Tmebis dasaxuWuWeblado. me isic ki gavige, rom mister Sarpis pariki

naxmari iyo, meore-mesame xelidan nayidi.

yvela es cnoba Sematyobina tom tredelsma, romelic yvelaze uwin

dabrunda saxlidan. misi adreuli dabruneba Zalian sasargeblo iyo

CemTvis, man guli ijera cems dafaze masxaraobiT da uxerxuli

mdgomareobidan gamomiyvana, radgan Tavs ido Cemi gacnoba amxanagebTan.

tredelsi daurideblad mimaTrevda xeliT da yovelgvari rekomendaciis

magivrad eubneboda axalmosuls: `erTi Sexede, ra sasaciloa~.

Cemda sabednierod, meti wili mowafeebisa naRvlianebi brundebodnen

mSobliur saxlebidan, ise rom TiTqmis aravis ar mosvlia azrad Cemi

masxrad agdeba.

MYTOPBOOK.ORG


magram Cemi formaluri wardgena moxda mxolod maSin, roca jems

stirfordi dabrunda. es ymawvili eqvsi wliT iyo Cemze ufrosi da did

swavlulad iTvleboda. me gamacnes igi, rogorc ufrosi, romlisganac

damokidebuli iyo Cemi saboloo gasamarTleba. sarekreacio ezoSi jems

stirfordi Seudga Cems gamokiTxvas... me vuambe yvelaferi ise, rogorc

vgrZnobdi da vicodi. man didi yuradRebiT momismina da ganaCeni Semdeg

sityvebSi gamoxata:

_ sisulelea, koperfild! nu inaRvleb!

amisTvis samudamod madlobeli var misi.

_ ramdeni gaqvs fuli, koperfild? _ mkiTxa stirfordma.

_ Svidi Silingi.

_ SenTvis ukeTesi iqneba, Tu mag fuls me momabareb Sesanaxad. Tumca

CemTvis sul erTia: momcem _ kargi, ara da _ rogorc ginda, me ar gaZaleb.

magram im wuTSive avCqardi, mesargebla am megobruli winadadebiT, _

gavxseni pegotis safule da mTeli Cemi saunje xelisgulze gadmovuyare.

_ Sen, iqneb yidva ginda risime? _ mkiTxa man.

_ ara, gmadlobT.

_ xom ar ginda daxarjo erTi Silingi tkbili sasmelis sayidlad?

Cven erTad davlevdiT mas saRamos, roca dasaZinelblad gagvrekaven. Sen,

mgoni, CemTan erTad gZinavs oTaxSi?

_ diax, ser.

_ maS ras ityvi amaze?

_ raze, ser?

_ tkbili sasmelis Sesaxeb.

_ mgonia, urigo ar iqneba, _ vupasuxe me radgan SevniSne, rom

stirfordi dadebiT pasuxs eloda Cemgan.

_ Zalian kargi. iqneb, gesiamovnos, rom erTi Silingi kidev daxarjo

nuSis namcxvris sayidlad?

_ diax, ser.

_ mSvenieria! maSasadame, laparakic zedmetia! kidev erTi Silingi

biskvitisaTvis da erTic kampetebisTvis, _ ha? Seni fuli eyofa yvelafer

amas.

am sityvebTan erTad man jibeSi Caido Cemi fuli da miTxra, rom

arafris dardi ar mqonoda; igi kisrulobda ise moexerxebina, rom fuli

yvelafers hyofnida.

roca saRamos Cvens sawolSi SevediT, stirfordma amoalaga Cemi

Svidi SilingiT navaWri sanovage da mTvaris Suqze mTeli es sagzali Cems

loginze gaSala.

gamoucdelobis gamo ver SevZeli mTeli am tkbileulobis ganawileba

da xeli miTrToda maT mikarebaze, Cemi TxovniT stirfordma ikisra

maspinZloba da _ marTali unda vTqva, _ saukeTesod gauZRva am bankets.

igi ijda Cems baliSze, anawilebda Tanabrad yvela tkbileuls, stumrebis

ricxvis mixedviT, da YviTon gvawvdida sasmels patara WiqiT. me mis

gverdiT vijeqi, marcxena mxares; danarCeni bavSvebi ki Sejgufdnen Cvens

garSemo, _ zogi loginebze, zogic iatakze.

yvela CurCuliT laparakobda. me mowiwebiT vusmendi maT. mTvaris Suqi

gvinaTebda fanjridan.

me gavige mravali ambavi salemis saswavleblis Sesaxeb. upirveles

yovlisa, TviT mister kriklis Sesaxeb. Turme simkacriT da sisastikiT igi

aRemateboda yvela maswavebels. igi yoveldRe scemda bavSvebs, vinc xelSi

moxvdeboda. TviTn mas araviTari codna ara hqonda da mxolod Cxubi

MYTOPBOOK.ORG


SeeZlo. jems stirfordis azriT, ukanasknel Segirds skolaSi ufro meti

esmoda mecnierebisa, vidre mister krikls. uwin igi vaWrobda sviiT

londonis erT-erT bazarze da roca am vaWrobaSi CaRupa Tavisi colis

mTeli qoneba, maSin saswavlebeli gaxsna.

me gavige agreTve, rom ufexo mekare, romelsac tunge erqva, namdvili

barbarosi iyo da savsebiT Seefereboda Tavis patrons. uwin isic iRebda

monawileobas sviiT vaWrobaSi, mister kriklis samsaxurSi moitexa fexi

da masTan erTad Sedga fexi sapedagogo asparezze. igi aravis ar scemda

pativs, garda mister kriklisa, da yvela Segirds Tavis mtrad Tvlida.

mister riks hyavda erTi vaJi, romelic mas skolaSi mecadineobaSi

Sveloda. erTxel mas usayvedura mamas bavSvebTan sastiki mopyrobis gamo;

miTxres, rom amisTvis mister kriklma igi saxlidan gaagdo, da amis

Semdeg misis da mis krili mudam sevdianebi ariano.

magram yvelaze metad am moTxrobaSi iman gamakvirva, rom skolaSi iyo

erTi mowafe, romlis cemas mister krikli ver bedavda; es iyo jems

stirfordi. man TviTan daadastura es da daumata, Zalian minda vnaxo,

erTi rogor gabedavs mister krikli Cemi xelis xlebaso.

_ isic gavige, rom yvela darwmunebuli iyo, rogor uyvarda mis

krikls stirfrdi, da es azri Zalian SesaZlebeli meCvena. stirfordi

yovel mxriv unaklo ymawvili iyo. gavige agreTve, rom mister meli Zalian

gulkeTili adamiania, magram gaxvretili groSic ar abadia, rom moxuci

dedamisi, misis meli ukidures siRaribeSia Turme. gamaxsenda sauzme

TavSesafarSi, sadaca mister mels `Cemo Carli uwodes, magram siamovnebiT

magondeba, rom krintic ar damiZravs am SemTxvevaze, romelsac SeeZlo

Seevso Cemi amxanagebis cnobebi mister melis Sesaxeb.

Cvenma qeifma SuaRames gadaacila. roca, bolos, yvelaferi SeWmuli da

daleuli iyo, meti wili stumrebisa wavid-wamovidnen TavianT sawolebze;

me da stirfordi ki isev vCurCulebdiT Cems loginze.

_ Rame mSvidoisa, koperfild, _ miTxra bolos stirfordma.

_ Tqven Zalian keTili xarT, ser, _ vupasuxe me, _ didad gmadlobT.

_ gyavs da, koperfild?

_ ara, ser!

_ Zalian mwyins. Sen rom da gyavdes, darwmunebuli var, igi lamazi,

moridebuli, naTelTvalebiani gogona iqneboda. Zalian didi siamovnebiT

gavicnobdi mas. Rame mSvidobisa, koperfild!

_ Rame mSvidobisa, ser.

loginSi mwoliare kidev didxans vfiqrobdi masze da maxsovs, erTxel

wamovdeqi kidec, rom damenaxa mTvaris SuqiT ganaTebuli mSvenieri saxe

stirfordisa, romelic piraRma gaWimuliyo da xelebi TavqveS amoedo.

momavlis Savi farda ar efareboda mas, da araviTari Crdili ar idga im

baRis bilikze, romelzedac me da is davseirnobdiT sizmarSi.

Tavi meSvide

wlis pirvei naxevari salemSi

swavla meore dResve daiwyo. Rriancelma, xmaurma da samedicino

darbazSi aliaqoTma saSineli STabeWdileba moaxdina Cemze; magram, roca

sauzmis Semdeg klasSi mister krili Semovida da karebTan gaCerda, mTels

darbazSi imavwuTs siCume Camovarda.

MYTOPBOOK.ORG


turge dadga mister kriklis mxars ukan da, Tumc araviTari saWiroeba

ar moiTxovda, daiRriala, rac Zala da Rone hqonda:

_ Cumad!

vxedavdiT, rogor amoZravebda mister krikli tuCebs, da gavigeT, ras

laparakobda, roca tungem Cveni darigebisaTvis Semdegi sityva warmoTqva:

_ bavSvebo! ardadegebi gaTavda. iswavleT, izepireT, nu izarmacebT,

radgan piradad me ar davizareb Tqvens dasjas. aba, axla saqmes SeudeqiT!

mister krili momiaxlovda da miTxra, rom Tu me didi xelovani var

kbenaSi, isic didi xelovania. Semdeg aswia Tavisi joxi da ganagrZo:

_ rogor mogwons es joxi? ha? kargi kbilebi aqvs? ha? gikbina? ha?

yvela am kiTxvas Tan joxis dakvra mosdevda, ise rom Zlieri

tkivilisagan vikrunCxebodi da vikakvebodi. amrigad, stirfordis sityviT,

erT wuTSi Cavyuryumelavdi salemis saswavleblis wesebSi da Cemsave

crelmebSi CavixrCve.

mgonia, aravin ar poulobda iseT siamovneba Tavis profesiaSi,

rogorc mister krikli. igi gansakuTrebul mimzidvelobas grZnobda

jansaR bavSvebisadmi, da darwmunebuli var, rom yovelTvis xelebi

eqaveboda, roca loyawiTeli bavSvi uaxlovdeboda. mas ara hqonda

araviTari niWi, araviTari pedagogiuri codna da yvela mecierebaSi sruli

uvici iyo.

ai vzivar Cems magidasTan da TrTolviT Tvals vadevneb misi mrisxane

Tvalebis mimarTulebas; man es-es aris saxazaviT scema bavSvs, ariTmetikis

rveulis gasinjvis Semdeg, da es biWi cdilobs, daiamos mwvave tkivili

imiT, rom cxvirsaxociT isress xelisguls. mister kriklis Tvalebi

mizidaven ucnauri ZaliT. Cems ukan mgdomi bavSvebic amgvarsave

dakvirvebas awarmoeben. mister kriklma Zalian kargad icis es, Tumca

iseTnairad iqceva, TiTqos arafers hxedavs. ai misi saxe saZaglad daimanWa

da almacerad gadmoixeda Cveni mxrisken. Cven yvelani Tavebs dabla,

rveulebze vxriT da yvelas gvakankalebs. kidev wuTi _ da Cven isev mas

vucqerT. damnaSave bavSvi, romelmac cudad gamoiyvana amocana, uaxlovdeba

mas ZrwolviT, areuli nabijiT. igi raRacas butbutebs Tavis

gasamarTleblad da sityvas aZlevs, rom gamoswordeba xvalindel

dRisaTvis. _ patieba ar arsebobs. mister krikli dasjis win mxiarulad

iRmiWeba da xarxarebs. Cvenc viciniT, Cvenc, sacodavi bavSvebi, Tumca

yvelas sikvdilis feri gvadevs da guli saSinlad gvicems.

isev im magidas vuzivar zafxulis cxel saRamos, romelic ocnebas da

sizarmaces hgvris adamians. bavSvebi krazanebiviT bzuian Cems garSemo.

ucnaur daRlilobas vgrZnob nasadilevs: Tavi tyviasaviT maqvs

damZimebuli. mzad var yvelaferi davTmo, oRond ramdenime saaTi damaZina,

magram ar mZinavs. Cemi Tvalebi misCerebian mister krikls da axalgazrda

busaviT vaxamxameb. mainc, erTi wuTiT, Zili savsebiT mipyrobs da Tavi

zaris enasaviT miqanavebs. mister krikli mepareba saxazaviT, mimiznebs,

sisinebs da wiTeli zoli isev maxalisebs samecadinod.

gakveTili gaTavda. Cven ezoSi varT; magram Tvalebs mojadoebuliviT

iqiT vaceceb, sadac am dros mister krikli meguleba, Tumca misi danaxva

ar SemiZlia. vici, igi amwuTSi sadils miirTmevs, ai fanjara, romelTanac

dgas misi sasadilo magida. Tvals ver vaSoreb am fanjaras. Tu mister

kriklma gamoixeda fanjaraSi, TviTeuli bavSvis saxe, garda stirfordisa,

mudarebisa da Tavmdablobis gamometyvelebas iRebs. erTxel tredelsma,

uubeduresma bavSvma qveyanaze, TamaSobis dros ycabedad burTi moaxvedra

swored am fanjaras; moaxvedra da gatexa. SevZrwundi zardacemuli, roca

MYTOPBOOK.ORG


warmovdgine, rogor daeca burTi mister kriklis maRalsa da wminda

arsebis Tavs.

sabralo tredelsi! axlac Tvalwin midgas igi, Tavisi viwro

SarvliTa da cisferi kurtakiT, romlebic SemowuTxuli hqonda xelebsa

da fexebze, germanuli Zexvebisa an mrgval-mrgvali kupatebis magvarad.

wlis pirveli naxevris ganmavlobaSi yoveldRe scemdnen joxiT, garda

orSabaTisa, roca saxazavs urtyamdnen xelisgulze. yoveldRe apirebda

igi werilis miweras amis gamo Tavis biZasTan, da mainc arasodes ar

miuweria. dadebda Tavis magidaze, itirebda ori Tu sami wuTis

ganmavlobaSi da Semdeg, moxedvas verc ki moaswrebdi, rom xedav, kidec

SeuSria cremlebi da mxiaruli saxiT Tavis aspidis dafaze ConCxebsa

xatavs. jer ver mivxvdi, rad uyvarda mas ase ConCxebis xatva; megona, mware

fiqrebiT aRelvebuli, am sikvdilis simboloebSi eZebs Tavisi amqveyniuri

vaebis bolos-meTqi, magram male davrwmundi, tredelsi mxolod imitom

xatavda ConCxebs, rom amgvari xatva araviTar siZneles ar warmoadgenda.

magram igi Zalian kargi biWi iyo. es tredelsi yovelTvis da yovelgan

mkerdiT icavda amxanagebs da arasodes aravin gaucia; Tavisi xasiaTis am

Tvisebis gamo zogjer did usiamovnebas iTmenda xolme.

stirfordi ganagrZonda Cems mfarvelobas da sasargeblo megobari

iyo CemTvis. veravin bedavda im bavSvis wyenas, romelsac stirfordi

swyalobda. magram masac ki ar SeeZlo Cemi dafarva mister kriklisagan,

romelic aTasgvarad msjida TiTqmis yoveldRe. samagierod, stirfirdi

manugeSebda xolme yoveli dasjis Semdeg; madlobas vuxdidi mas suliT

da guliT da moTminebiT vitandi Cems gaWirvebas. mainc, SeZlebisdagvarad,

igi Seamdgomlobas miwevda mister kriklis winaSe, da am Semadgomlobis

wyalobiT bolos gamaTavisufles Cemi dafisagan, zurgze rom mekida.

erTma SemTxveviTma garemoebam ufro gaaRrmava megobruli urTierToba

Cemsa da stirfords Soris da im zomamde ganamtkica igi, rom Tavi

momqonda am megobrobiT. erTxel roca ezoSi vTamaSobdiT da stirfordma

laparaki damiwyo, SemTxveviT mivuTiTe raRac saganze, romelsac, Cemis

azriT, sakvirveli msgavseba hqonda amgvarsave saganTan `peregrin pikSi~. im

wuTSi stirfordma araferi miTxra, magram roca saRamos sawol oTaxSi

wavediT, mkiTxa, xom ara gaqvs wignio.

me vupasuxe, rom ara-meTqi, da avuxseni, ra pirobebSi wavikiTxe

`peregrin pikli~ da sxva wignebi.

_ da Sen gaxsovs yvelaferi? _ mkiTxa stirfordma.

_ Zalian karagad maxsovs, _ vupasuxe me.

_ maS yuri damigde, ras getyvi, koperfild: Sen unda miambo Sinaarsi

yvela wignsa, romelic wagikiTxavs. saRamoobiT didxans ara mZinavs da

dilaobiTac yvelaze adre viRviZeb. Sen miyolebiT miambob yvela am

moTxrobas erTimeoris Semdeg; es `aTas erTi Ramis~ msgavsad gamova.

me siamaye vigrZeni amgvari winadadebis gamo da im saRamosve SevudeqiT

mis sisruleSi moyvanas.

yvelaferi Zalian kargad midioda, oRond xSirad ar mexaliseboda

moTxrobis dawyeba, metadre saRamoobiT, roca Zalian meZineboda. am

SemTxvevaSi Cemi Sroma metad mZime iyo, magram uaris Tqmas ver vbedavdi

stirfordis wyenis SiSiT. dilaobiTac didi siamovnebiT viZinebdi kidev

erT an or saaTs, magram meti gza ar iyo: vemorCilebodi stirfordis

mtkice nebas, vdgebodi dilaadrianad da, rogorc Seherazada, viwyebdi

grZel ambebs fantastikuri gmirebis Tavgadasavalze. me ar viyavi

wagebuli: madlieri stirfodi mixsnida gakveTilebis gaugebar adgilebs

MYTOPBOOK.ORG


da xSirad misworebda rveulebs. yovelive amasTan, simarTle unda vTqva,

araviTari angariSianoba ar iyo Cemis mxriv am SemTxvevaSi, _ miyvarda

stirfordi, pativs vcemdi mas da misi qeba CemTvis umaRlesi jildo iyo.

daaxloebiT erTi Tve movundi `peregrins~ da Semdeg ramdenime Tve,

sxva gmirebis Tavgadasavals.

xangrZlivi moTxrobebi RamRamobiT, saerTo siCumesa da sinleSi, xels

uwoyobda romantikulobisa da ocnebis niWis ganviTarebas CemSi.

rasakvirvelia, amas ar SeeZlo arsebiTi sargeblobis motana CemTvis,

magram samagierod yvelas vuyvardi, da Cemi, rogorc niWieri mTxrobelis,

saxeli swrafad moedo mTel saswavlebels. me saerTo yuradRebis sagani

Seviqeni, da es ufro maxalisebda Cemi fantastikuri Semoqmedebis

asparezze.

saWiro ar aris imis mtkiceba, rom mowafeebisagan imgvari skolisa,

rogoric gaxldaT salemis pansioni, Zneli mosalodneli iyo raime

warmateba mecadineobaSi, da vfiqrob, arc mister kriklis mowafeni

grZnobdnen maincdamainc gansakuTrebul miswrafebas mecnierebisadmi:

rozgi maT ukargavda swavlis yovelgvar xaliss.

me imdensave mcemdnen, ramdensac sxvas, Tu metad ara, ara naklebad,

magram, Tandayolili Tavmoyvareobis wyalobiT da stirfordis magaliTiT

waqezebuli, vcdilobdi, yvelgan, sadac ki SemeZlo, amekrifa sibrZnis

namcecebi. am SemTxvevaSi, mgonia, me erTaderTi gamonaklisi viyavi.

stirfordis garda, Cemi xelmZRvaneli mecadineobaSi iyo mister meli,

romelic Zalian kargad mepyroboda. amisaTvis, aqamdis didi madlieri var

misi. Zalian mwyinda, roca vxedavdi, rom stirfordi araviTar pativs ara

scemda am adamians da arc erT SemTxvevas ara hkargavda, rom damcirebna

an ewyeninebina misTvis. stirfodris magaliTs sxva bavSvebic ahyvebodnen

xolme. es Zalian mawuxebda, miT umetes, rom erTxel, gulaxdili

laparakis dros wamovroSe stirfordTan im moxuci dedabris Sesaxeb,

romelic mister melma cemTan erTad inaxula TavSesafarSi. ra meqna!

araferi ar SemeZlo damemala Cemi mfravelisagan. axla meSinoda, rom

stirfordi aqedan gamoiyvanda mister melis damamcirebel daskvnas. Cemi

SiSi gamarTlda.

erTxel ise moxda, rom mister krikli SeuZlod gaxda da Tavis

oTaxSi unda darCeniliyo mTeli dRe. mTeli skolisaTvis am sasiamovno

garemoebam saSineli aurzauri gamoiwvia saswavlo darbazSi. yovlad

SeuZlebeli iyo wesierebis aRdgena am celqebs Soris. tyuilad Semodioda

klasSi koWli tunge da mTavar monawileTa saxelebs iwerda; bavSvebi ar

cxrebodnen, radgan icodnen, rom sasjeli, sul erTia, ar ascdebodaT.

sabaTi iyo da amitom gakveTilebi mxolod sadilobamdis gvqonda,

magram radgan ezoSi xmaurobas SeeZlo mister krikli Seewuxebina, Cven

yvelani oTaxSi Segvrekes da gvibrzanes _ gakveTilebis momzadebiT

gagverTo Tavi. im dRes mister Sarpi Cveulebisamebr sadalaqoSi

miemgzavreboda xelovnuri Tmis dasaxuWuWeblad. misi aryofnis dros

skolis meTvalyureoba mister mels miandes. axlac Tvalwin midgas mister

meli: dauyrdnia avadmyofi Tavi gamxmar xelebze, wignSi icqireba da Tavs

Zalas atans, rogorme Caataros mosawyeni gakveTili am jojoxeTur

aurzaurSi, romelsac SeuZlia Tavbru daaxvios qveda palatis yvelaze

rixian orators. sicili, cekva, xarxari, raxaruxi, wivili, kivili ismis

mTel darbzaSi. zogi kata-Tagvobanas TamaSobs, zogi yiramala gadadis,

trialebs, zogni gars Semoxvevian mister mels. eRrijebian, dascinian mis

MYTOPBOOK.ORG


siRaribes, mis Ceqmebs, fraks. dascinian mis dedas, _ yvelafers, rasac ki

raime damokidebuleba aqvs masTan.

_ Cumad! _ daiyvira uecrad mister melma; igi gasworda welSi da

wigni magidas daanarcxa. _ ras miSvrebiT? Cemi gagiJeba gindaT? rogor

SeiZleba ase Tavs gasvla, bavSvebo?

wigni, romelic man daanarcxa, me mekuTvnoda; videqi gverdiT da

Tvals vadevnebdi misi Tvalebis gamometyvelebas. bavScebi uecrad

CaCumdnen. bevris saxeze SiSi gamoitaxa; zogs, albaT, Sercxva.

stirfordis adgili klasSi oTaxis boloSi iyo. igi kedelTan

zurgiT miyudebuli idga da xelebi jibeSi Caewyo. roca mister melma imis

mxares gaixeda, stirfordma piri mokuma da odnav daustvina.

_ gaCumdiT, mister stirford!

_ Tqven TviTon dajeqiT da Tqveni saqme gaakeTeT.

TavdaWerilma sicilma da TanagrZnobis Cumma CurCulma mTel darbazs

daurbina, magram mister meli im zomamde gafiTrda, rom siCume isev

Camovarda. erTma bavSvma, romelic win gamovida, im mizniT, rom yiramala

gadasuliyo amxanagebis gasarTobad, uecrad gamoicvala Tavisi azri da

iseTi saxe miiRo, TiTqos kalmis gaTlas apirebda.

_ Tu Tqven fiqrobT, stirford, _ uTxra mister melma, _ rom ver

vamCnev im gavlenas, romelsac Tqvens amxanagebze axdenT, scdebiT.

am sityvebTan erTad mister melma, albaT uneburad, xeli Tavze

damado.

_ Tu ggoniaT, _ ganagrZo melma, _ rom ver vamCnev, rogor aqezebT

Tqven Cems winaaRmdeg, Cems masxarad asagdebad Tqvens amxanagebs, Zalian

scdebiT, mister stirford!

_ me Tavs ar viwuxeb Tqvenze fiqroT, mister mel, _ uapsuxa

stirfordma gulgrilad, _ amitomac, ser, ara mgonia, raSime vcdebode.

_ nuTu Tqven, _ ganagrZo mister melma da yuCebi auTrTolda, _

sargeblobT favoritis mdgomareobiT da nebas aZlevT Tavs SeuracxyoT

jenltmeni...

_ vin? sad aris es jentlmeni? _ gaawyevtina stirfordma.

_ grcxvebodes, stirford! _ gaisma uecrad xma. _ es saZaglobaa!

es tredelsi iyo.

magram mister melma gaaCuma igi.

_ Tu Tqven, vimeoreb me, nebas aZlevT Tqvens Tavs Seuracxyofa

miayenoT im adamians, romelsac ara aqvs bedi cxovrebaSi, romelsac

arasodes araferi ar dauSavebia TqvenTvis, romelsac Tqven ar unda

awyeninoT mravali mizezis gamo, rac kargad gasagebi unda iyos Tqveni

Wkuis ymawvili kacisTvis, _ ganagrZobda mister meli, _ aseTi saqcieli,

mister stirford, ugvano da saZagelia. Tqven SegiZliaT idgeT, an

dajdeT, _ rogorc geneboT, ser! ganagrZeT, koperfild!

_ moiTmine erT wuTs, koperfild! _ miTxra stirfordma da darbazis

SuagulSi gamovida. _ ai, ras getyviT mister mel, erTxel da samudamod.

Tu Tqven gabedeT da makadrebT saZagelisa da ugvanos saxelis wodeba,

amis Semdeg Tqven TviTon usircxvilo maTxovari xarT. Tqven yovelTvis

maTxovari iyaviT, magram am wuTidan Tqven usircxviloc gaxdiT.

ar vici, mas undoda gaertya mister melisTvis, Tu mister mels _

misTvis; SevniSne mxolod, rom mTeli klasi gaSeSda, _ bavSvebi

gaqvavebuliviT isxdnen. darbazis SuagulSi idga mister krikli da mis

gverdiT _ xisfexa tunge. mis da misis krikli karebSi iyurebodnen, SiSiT

zardacemulebi. mister mels saxeze xelebi miefarebina da uZravad idga.

MYTOPBOOK.ORG


_ mister mel! _ uTxra mister krillma da xeli Camoswia; misi

CurCuli, am jerze, iseTi garkveuli da mkafio iyo, rom tungem saWirod

ar scno misi gameoreba. _ imedi maqvs, Tavi ar dagviwyebiaT?

_ ara, ser, ara, _ upasuxa maswavlebelma Tavis qneviT da Tan

nerviulad xelebs isresda, _ ara, me Tavi ar damviwyebia, ser. me maxsovs

Cemi Tavi, ser. me mxolod minda, ser, rom Tqvenc... odnav mainc... gaxsovdeT...

ser. diax, es ukeTesi iqneboda Tqveni mxriv, ser. SesZlebelia, amas bevri

usiamovneba aecdina CemTvis, ser.

mister kriklma mrisxaned Sexeda mister mels, Semdeg daeyrdno

tunges mxars, avida merxze da magidaze dajda. aqedan didxans uyurebda

CaSterebuliT mister mels, romelic ganagrZobda Tavis qnevas da xelebis

frvnetas, Semdeg mimarTa stirfords da uTxra:

_ vinaidan maT ar surT pasuxis gacema, iqneb Tqven amixsnaT, ser,

raSia saqme.

stirfordi medidurad, zizRiT ucqerda Tavis mowinaaRmdege da

dumda.

_ dae, mas TviTon agixsnaT, rac surda eTqva, roca favoritebze

laparakobda _ Tqva bolos stirfordma.

_ favoritebze? _ gaimeora mister krikla da Subrze ZarRvebi sqeli

TokebiviT daebera, _ vin laparakobda aq favortebze?

_ ega, _ upasuxa stirfordma.

_ mere, ras gulisxmobdiT, ser, am sityvebSi? _ hkiTxa kriklma da

mrisxane Tvalebi miapyro Tavis TanaSemwes.

_ swored imas, ser, rac unda igulisxmebodes, _ upasuxa mister melma

susti xmiT, _ me mindoda meTqva, rom mowafeTagans aravis aqvs ufleba

isargeblos Tavisi, rogorc favoritis mdgomarebiT da damamciros me.

_ Tqven dagamciroT! _ warmoTqva mister kriklma. _ o, vis mnaTobo!

neba miboZeT, gkiTxoT, ser, miwevT Tu ara saTanado angariSs, roca Tqven

Tavs nebas aZlevT da favoritebze melaparakebiT me, saswavleblis

ufross?

_ me mzada var gamovtyde, ser, rom mourideblad moviqeci, _ Tqva

mister melma. _ me ar vizamdi magas, damSvidebuli rom vyofiliyavi.

aq stirfordi isev gamovida scenaze da Tqva:

_ magan miTxra kidev, rom umsgavso var, rom saZageli da usindiso

var, da amitom me magas maTxovari vuwode. mec rom guldamSvidebuli

vyofiliyavi, albaT, mec ar vuwodebdi am saxels, magra me vTqvi _ da

axlac mzad var pasuxi vago Cemi saqcielisaTvis.

am sityvebma, mrcxvenia gamovtyde, didi STabeWdileba moaxdina Cemze;

me vtkbebodi Cemi megobris oratoruli niWiT da srulebiT ara vfiqrobdi

misi sityvebis Sedegze. mowafeTa Soris gaisma guguni, magram aravis

araferi uTqvams.

_ me mikvirs, stirford, _ Tqva mister kriklma _ Tumca

keTilSobiluri gulaxdiloba didad saqebia, _ rogor geyoT gambedaoba

gewodebinaT amgvari damamcirebeli saxeli im adamianisaTvis, romelic

salemis saswavlebelSi msaxurobs da Tavisi SromisTvis wesier

gasamrjelos iRebs?

stirfordma gaiRima.

_ Rimili Cemi sityvebis pasuxi ar aris, ser, _ uTxra mister kriklma,

_ me Tqvengan dawvrilebiT ganmartebas moveli, stirford.

MYTOPBOOK.ORG


Tu mister meli me umniSvnelo meCveneboda mSvenier ymawvilTan

SedarebiT, ar SemiZlia gamovTqva, rogor araraobad meCvena TviT mister

krikli.

_ dae, uari Tqvas magaze, _ upasuxa stirfordma.

_ raze Tqvas uari, stirford?

_ imaze, rom maTxovaria.

_ mSvenieria! gana Tqven ginaxavT roca igi mowyalebas Txoulobda?

_ Tu TviTon eg ar aris glaxa-maTxovari, yovel SemTxvevaSi, magisi

uaxloesi naTesavia, da mgonia, es sul erTia, _ miugo stirfordma.

man me Semomxeda. mister melis xeli jer kidev Cems Tavze edo. me

gavwiTldi da guli gamewura. Sevxede mister mels, _ misi Tvalebi

uZravad miSterebodnen stirfords; igi alersianad xels misvamda mxarze,

magram cqeriT ki mas ucqeroda.

_ vinaidan Tqven Cemgan ganmartebas eliT, mister krikl, _ Tqva

stirfordma, _ me vacxadeb, rom dedamisi TavSesafarSia Sekedlebuli

RvTis samowyalod.

mister meli jer isev mas ucqerda da Tan Cems alerss ganagrZobda.

ise momesma, TiTqos man wamCurCula: `swored amas velodi~.

mister krikli warbSekruli miubrunda Tavis TanaSemwes da

Zaldatanebuli zrdilobianobiT uTxra:

_ aba, axla Tqven xom gaigeT, rasac laparakobs es jentlmeni. xom ar

inebebT, mTeli skolis winaSe gaimarTloT Tavi?

_ ara, ser, igi ara cdeba, _ upasuxa mister melma samarisebur

siCumeSi, _ yvelaferi, rac magan Tqva, marTalia.

_ maSin inebeT da sajarod gamoacxadeT, _ uTxra mister kriklma, Tan

Tavi erT mxares gadaxara da Tvalebi daabriala, _ vicodi Tu ara me es

ambavi?

_ danamdvilebiT ar SemiZlia vTqva._ rogor? ra gnebavT magiTi TqvaT?

_ Tqven icodiT, ser, rom ojaxuri mdgmareoba ar mqonda brwyinvale,

_ upasuxa TanaSemwem. _ Tqven icodiT, ser, ra garemoebaSi viyavi, roca aq

movedi, da isic iciT, rasakvirvelia, rom es garemoeba ar gamocvlila.

_ maS Tu saqme magaze wavida, _ upasuxa mister kriklma da ZarRvebi

Sublze ufro metad daebera _ unda mogaxsenoT, rom Tqven cdebiT. Cemi

pansioni TavSesafari ar gaxlavT. mister mel, Cven unda gavSordeT

erTmaneTs; rac ufro adre moxdeba es, miT ukeTesia.

_ axla yvelaze ukeTesi droa, _ upasuxa mister melma da nabiji

gadadga karebisaken.

_ ser! SesdeqiT!

_ ara Rirs, mister krikl. gtovebT erTxel da samudamod Tqven da

yvela mowafes. jems stirford! yvelaze ukeTesi, rac SemiZlia gisurvoT,

is aris, rom odesme moinanioT Tqveni saqcieli. axla ki ar visurvebdi

Tqven megobrobas da Zalian minda, rom megobrobdeT imaT, vinc me miyvars.

man erTxel kidev alersianad gadamisva mxarze xeli Semdeg amoiRo

magidis ujridan fleita, ramdenime wigni, dautova gasaRebi Tavis momaval

moadgiles da skolidan gavida. mister kriklma tunges saSualebiT

warmoTqva sityva, romelSic madlobas uxdida stirfords salemis

saswavleblis damoukidebeli da Rirseuli saxelis dacvisaTvis. bolos

xeli CamoarTva stirfors da yvelam samjer `vaSa~ da itira mister melis

gacilebis dros. bolos mister krikli gavida klasidan Tavis binaSi,

sadac, ueWvelia, moisvena dRiuri Sromisagan loginSi an sofaze.

MYTOPBOOK.ORG


avSvebi martoni darCnen saswavlo darbazSi, da maxsovs, rogori

mousvenrobiT SevcqerodiT erTmaneTs. gamarjveba sabralo mister melze,

rogorca Canda, aravis gahxarebia. me Tavs vayvedridi da vnanobdi; SiSiT

Sevyurebdi stirfords da Zlivs vikavebdi cremlebs. stifordi Zalian

gajavrebuli iyo tredelsze da uTxra, rom am jerze mas samarTlianad

moxvda.

_ amas ara uSavs ra, rom mcemes, _ Tqva sabralo bavSvma, _ es gaivlis!

mawuxebs mxolod, rom mister mels Seuracxyofa miayenes.

_ mere, vin miayena Seuracxyofa?

_ vina? rasakvirvelia, Sen!

_ gana me ra vqeni?

_ rogor Tu ra? Sen Seuracxyofa miayene mas da adgili daakargvine.

_ xom ara ggonia, rom masac iseTive guli aqvs, rogorc Sen, mister

tredels? marTalia, man dahkarga adgili, magram amisTana adgili aseTi

saunjea visTvis? TavisTavad cxadia, rom me werils mivwer saxlSi, da mas

fuls miscemen.

amgvari ganzraxva Cven yvelas metad keTilSobiluri gveCvena. Cven

vicodiT, rom stirfordis deda _ mdidari qvrivi iyo da araferSi uars

ar eubneboda Tavis Svils. tredelsi damarcxebuli darCa. Cven camdis

aviyvaneT stirfordis didsulovneba, metadre, roca gamoacxada, rom es

nabiji gadadga mxolod Cveni saerTo sargeblobisaTvis. misi sityviT

gamodioda, rom gi uangarod iqceoda da amasTan yvelas sikeTe moutana.

_ unda gamovtyde, rom im Rames mister melis Zveli fleita

araerTxel momeCvena Tavisi gulsaklavi xmiT. Tavze sabani wavixure,

magram fleita mainc ukravda sevdianad sadrac Sors, da Tas ubedurad

vgrZnobdi.

magram male mTlad damaviwyda mister meli, radgan sul stirfordze

vfiqrobdi. man Tavisi surviliT ikisra CvenTvis gakveTilebis micema

sxvadasxva sagnebSi axali maswavleblis mosvlamdis. stirfordma TiTqos

yvelaferi zepirad icoda da Tavisi leqciebis dros arasodes ar

ixmariebda arc wigns, arc rveuls.

axali maswavlebeli gadmovida CvenTan sxva skolidan. sanam gi Tavisi

movaleobis asrulebas Sudgeboda, isadila sastumro oTaxSi mister

kriklTan, sadac stirfordi warudgines, rogorc mTeli salemis

warmomadgeneli. stirfordma didad gviqo axali maswavlebeli da Tqva:

`ganaTlebuli gogris~ patroni rom aris, etyobao.

wlis am naxevarSi mxolod erTi SemTxveva moxda kidev, romelic

ganirCeoda yoveldRiur movlenaTagan. igi aqamdis CamrCa mexisrebaSi da,

mraval mizezTa gamo, arc damaviydeba.

erTxel, nasadilevs, roca Cven, ukiduresobamde daqanculni, mTlad

gamoTayvanebulebi visxediT, saswavlo darbazSi Semovida koWli tunge da

xmamaRla ganacxada:

_ koperfildTan stumrebi movidnen.

Semdeg man ramdenime saWiro sityva uTxra mister krikls, romelmac,

albaT, hkiTxa, vin arian stumrebio, da gadasca, sad mieRoT isini. me

mibrZanes sxva kibiT gavsuliyavi da sufTa sacvlebi Cameca, rom wesieri

saxiT vCvenebodi mosulebs. davemorCle am brZanebas mTrTolvare

mRelvarebiT, rogoric ar migrZvnia arasodes im dromdis. vina

mkiTxulobs? nuTu mister da mis mordstoni? an iqneb deda? am kiTxevbiT

aRelvebuli ramdenime wuTiT SevCerdi sastumro oTaxis karebTan da ver

vbedavd mis gaRebas.

MYTOPBOOK.ORG


Sesvlisas jer veravin gavarCie; magra roca Cems ukan kari daixura, me

davinaxe mister pegoti da qami, isini kedels mihyrdnobodnen da qudebs

miqnevdnen. Cven megobrulad CamovarTviT erTmaneTs xeli. me gavicine, isev

gavicine da Semdeg jibidan cxvirsaxoci amoviRe cremlebis mosawmendad.

mister pegitim, romelsac am darbazobis ganmavlobaSi piri ar

moukumavs, didi TanagrZnoba gamoiCina Cemi cremlebisadmi da aniSna qams,

laparaki daewyo.

_ gamxiaruldiT, master devi, RmerTmani, gamxiaruldiT! _ miTxra qamma

gulubryvilo RimiliT. _ mere rogor gazrdilxarT, master devi,

RmerTmani!

_ nuTu Tqven ggoniaT, rom gavizarde? _ vkiTxe me, cremlebis wmendiT.

me vtirodi, ar vici rad, Zveli megobrebis danaxvaze Tu momeria cremlebi,

sxva araviTari mizezi ar iyo.

_ gazrdilxarT, master devi! _ gaimeora qamma. _ Sexede, Zia, gana ar

gazrdila?

_ rasakvirvelia, gazrdila! _ daadastura mister pegotim.

_ xom ar iciT, deda rogor aris, mister pegoti? _ vkiTxe me.

_ kargad aris?

_ Zveleburad, _ mipasuxa mister pegotim.

_ rogor aris Cemi Zvirfasi pegoti?

_ Zveleburad.

_ patara emi, misis gumiji?

_ Zveleburad, _ imeorebda mister pegoti.

Sedeg siCume Camovarda. am dros mister pegitim amoaTria Tavisi

jibidan ori uzarmazari zRvis kibo, erTi saSinlad didi cxrafexa da

didi tilos parki wvrili kiboebiT. es yvelaferi xelSi gadasca qams.

_ Tqven, mgoni giyvardaT kiboebi, roca stumrad iyaviT Cvensas, zRvis

piras. amitom Cven, ese igi, ase rom, master devi... Cvenc eseni mogitaneT.

misis gumijma TviTon moxarSa. TviTon misis gumijma moxarSa... TqvenTvis,

master devi.

madloba gadavuxade. mister pegotim Sexeda qams, romelic tomaras

dascereboda da srulebiT ar fiqrobda biZamisis daxsnas am gaWirvebuli

mdgomareobidan.

_ ase da amgvarad. ese igi, ase, mastre devi! _ miTxra mister pegitim. _

daubera marjve qarma, da Cvenc movediT Cveni patara naviT iarmauTidan

greisvendSi. dam ki momwera, rom ese da eseo, Tu greisvendSi mogixdeT

wasvla, SeiareT ama da am alagas, master devisTan, Cemi mokiTxva gadaeciT,

yovelive sikeTe usurveT da uTxariT, rom saxlSi yvelaferi Zveleburad

ariso. da ai, roca Cven davbrudebiT ukan, patara emi miswers Cems das, rom

gnaxeT, master devi, da rom Tqvenc, isa, Zveleburad...

miuxedavad mister pegotis am mikibul-mokibuli laparakisa, yvelafers

mivxvdi da suliT da guliT gadavuxade madloba. Semdeg, Tumca

vgrZnobdi, rom vwiTldebodi, laparaki isev patara emize Camovagde da

imedi gamovTqvi, rom igi, albaT, Zalian gamoicvala mas Semdeg, rac me da

is erTad vagrovebdiT lokokinebs da kenWebs zRvis napirze-meTqi.

_ magas raRa laparaki unda! is male sul mTlad didi qali gaxdeba, _

miTxra mister pegotim, _ ai, amasa hkiTxeT!

ese igi qams, romelic mTlad brwyinavda siamovnebisagan da Tavs

iqnevda Tanxmobis niSnad.

_ ra lamazia! _ wamoiZaxa mister pegotim gabrwyinebulma.

_ da mere rogora swavlobs! _ daumata qamma.

MYTOPBOOK.ORG


_ rogor wers! _ SesZaxa mister pegotim. _ asoebi Savia, rogorc

kupri, da iseTi uSvelebeli, ro erTi milis siSoreze Canan!

CemTvis namdvili netareba iyo, roca vxedavdi, rogori aRtacebiT

laparakobda mister pegoti Tavis sayvarel patara gogonaze.

qami gatacebuli iyo aranakleb, vidre biZamisi. ueWvelia, kidev mraval

ambavs gavigebdi maTgan patara emis Sesaxeb, stirfords rom ar daeSala

Tavisi moulodneli SemosvliT. roca stirfordma daminaxa kuTxeSi

molaparake or ucnobTan, Sewyvita simRera da miTxra:

_ me ar vicodi, rom Sen aqa xar, koperfild! mapatie, Cemo kargo!

stumrebis misaRebi oTaxi sxva iyo, stirfordma, marTlac, ar icoda,

rom me iq viyavi. mas undoda, SeuCereblad Caeara Cvens gverdiT, magram ar

vici, ratom, SevaCere igi. SesaZlebelia, mindoda dametrabaxa iseTi

amxanagis yola, rogoric stirfordi iyo, am misTvis amexsna, rogor moxda,

rom mister pegotis davumegobrdi. magram rad momdis TavSi yovelive es

axla, ramdenime aTeuli wlis Semdeg? ase iyo Tu ise, me vuTxari

morcxvad:

_ stirford, nu waxval, geTayva. es iarmauTeli menaveebi arian, Zalian

kargi xalxia, eseni Cemi gadiis naTesavebi arian da greisvendidan movidnen

Cems sanaxavad.

_ marTla? _ Tqva stirfordma. _ didad mixaria maTi naxva. rogor

aris tqveni saqmeebi?

mis Tavisufal mopyrobaSi iyo raRaca gamouTqmeli Tviseba, romelic

warmoudgeneli mSvenierebis elfersa sdebda am ymawvilis mTel

pirovnebas. araferia sakvirveli, rom man erT wuTSi moxibla

gulubryvilo menaveTa gulebi.

_ roca werilsa werdeT saxlSi, mister pegoti, Cems magivrad

miswereT, rom mister stirfordi yovelTvis uzomo sikeTiT mepyroba da,

swori giTxraT, ar vici, ras vizamdi am adgilas, igi rom ar iyos. _

vuTxari me.

_ sisulelea! _ Tqva stirfordma RimiliT. _ Tqven nurafer magas nu

miswerT, _ srulebiT ar aris saWiro.

_ da Tu mister stirfordi wamova rodisme sufolkSi an norfolkSi,

mister pegoti, Tqven neba unda momceT, moviyvano igi Tqvensas, zRvis

pirze. ra mSvenieri patara saxli aqvT, stirford, rom icode! warmoidgine,

igi gemisgan aris gakeTebuli!

_ ras meubnebi? _ SesZaxa stirfordma. _ saxli gemisagan _ es

sakvirvelia! yvlafridana Cans, rom Tqven mSvenieri mezRvauri brZandebiT,

_ cxovrebiTac ki navis saxlSi cxovrobT!

_ swored egrec aris, ser! _ daumata qamma da yurebamde gaaRo piri, _

master devi, ymawvili jentlmeni sruls WeSmaritebas brZanebs. namdvili

mezRvauria! ho! ho! rac marTalia, marTalia!

mister pegoti, rogorca Canda, Tavis Zmiswulze naklebad ar iyo

gaxarebuli am Tavaziani qaTinauriT, Tumca Tavmdabloba xels uSlida

Tavisi azri gamoeTqva am saganze.

_ gmadlobT, ser, didad gmadlobT, vcdilobT gavakeToT is, risi

gakeTebac SegviZlia, ser.

_ yvelaze ukeTes adamians ar SeuZlia magaze metis gakeTeba, mister

pegoti, _ upasuxa stirfordma, romelmac ukve yuri mohkra Cemi stumris

gvars.

_ madlobas mogaxsenebT, ser, _ upasuxa mister pegotim da gaCeCili

Tavi daiqnia. _ me ar mrcxvenia gamovtyde imaSi, rom Zalian mixaria

MYTOPBOOK.ORG


imisTana jantlmenis qeba, rogorc Tqven brZandebiT, ser. didad davalebui

var Tqvengan aseTi pativiscemisaTvis, ser. Cemi saxlis naxva ara Rirs, ser,

radgan iSviaTi sanaxavi Sig ara aris-ra; magram misi kari mudam Ria iqneba

TqvenTvis, roca ki Tqven da master devi isurvebT mobrZanebas Cvensas,

iarmauTSi.

yoveli winadadebis Semdeg mister pegoti apirebda saxlSi wasvlas,

magram ver midioda.

kargad iyaviT oriveni. gisurvebT bednierebas, _ gviTxra man bolos

da sabolood xeli daavlo Tavis quds.

qamma gaimeora misi gamosalmebis sityvebi, da Cven gavSordiT

erTmaneTs, rogorc gulwrfeli megobrebi.

mTeli im saRamos ganmavlobaSi mindoda laparaki damewyo patara emis

Sesaxeb da amewera misi mSveniereba, magram misi saxeli ver vaxsene, imis

SiSiT, rom stirfordi masxrad amigdebda. aRelvebuli didxans vfiqrobdi

imis Sesaxeb, rom emilia namdvili qali xdeboda, rogorc mister pegotim

Tqva; magram bolos gadavwyvite, rom yovelive es mtknari sicruea-meTqi.

mTeli mosakiTxi, misis gumijis gamocdili xeliT gamzadebuli, Cumad

gavitaneT sawol oTaxSi da saRamos didebuli vaxSami gavmarTeT. magram

tredelss bedi ar wyalobda: sawyal biWs meti mouvida da im Ramesve avad

gaxda. diliT mas gadaaylapes erTi duJini lurji abebi da daalevines

uSvelebeli doza Savi miqsturisa, romelsac, rogorc samarTlianad

SeniSna dimpla (am bavSvis mama eqimi iyo), SeeZlo cxenis sxeulic ki

Seeryia. amis Semdeg sabralo ymawvilma, romelmac gadaWriT Tqva uari

Tavisi avadmyofobis mizezis axsnaze, miiRo sasjeli aTi rozgi da

berZnuli qrestomaTiidan eqvsi Tavi dasazepireblad.

danarCeni dro am wlis pirvel naxevrisa magondeba, rogorc

dausrulebeli yoveldRiuri brZola da saswavleblis cxovrebis

wvrilmani zrunva. zafxulma swrafad gaiara; dadga Semodgoma da masTan _

civi dilebi, roca daucxromeli zari loginebidan gviwvevda. kidev ori,

sami kvira, _ da ai, movida susxiani, grZeli da bneli Rameebi, roca igive

zari sawol oTaxSi gverekeboda. mosawyeni da erTferovani cxovreba!

saRamoobiT saswavlo darbazi mkrTalad aris ganaTebuli da cudad

gamTbari, dilaobiT igive darbazi srulebiT ar aris ganaTebuli da

srulebiT ar aris gamTbari, ase rom, Cven yvelani vkankalebT da

vikrunCxebiT sicivisagan. sauzmeebi, sadilebi, vaxSmebi: Zroxis xorci

moxarSuli da Semwvari, cxvris xorci moxarSuli da Semwvari, gamxmari

puri mZaRe karaqiT; wignebi daxeuli furclebiT, damtvreuli aspidis

dafebi, rveulebi cremlebiT danamuli; saxazavebi, rozgebi, kinwiskvra,

TmiT Treva, cema, avdriani uqmeebi, qoniani pudingebi, WuWyisa da melnis

suni...

Zalian kargad maxsovs, rom zamTris ardadegebma, romelic jer

warmodgenili ar mqonda, rogorc uZravi wertili usazRvro droTa wreSi,

TandaTan daiwyo moaxloeba da zrda. maxsovs, rogor viTvlidiT dros

jer TveobiT, Semdeg kviraobiT, Semdeg dReebiT da rogor dameufla

bolos SiSi, _ gamiSveben ki aqedan dedis da pegotis sanaxavad-meTqi?

magram stirfordma damamSvida da miTxra, rom saswavleblis gamgeobas

ukve gadawyvetili aqvs Seni gaSvebao. rodisRa? Semdeg kviras, am kviras,

zeg, dRes, _ da ai bolos, aiRes CemTvis bileTi iarmauTis diliJansis.

mivdivar.

MYTOPBOOK.ORG


Tavi merve

ardadegebi. erTi ganakuTrebiT bednieri saRamo

jer kidev gaTenebamdis mivediT iarmauTSi. Zalian cioda, ase rom,

ver gamaTbo cxelma Caimac ki, romelic buxris win moewyoT, patara

magidaze. miT ufro didi siamovnebiT Cavweqi loginSi, wavixure sabani da

tkbilad daviZine.

mister barkisi dilis cxra saaTze unda mosuliyo Cems wasayvanad.

swored rva saaTze avdeqi da movemzade droze dasaxvedrad. xanmokle

dasvenebis gamo odnav Tavbrumexveoda. mister barkisma ise Semxvda TiTqos

Cveni ukanaskneli Sexvedris Semdeg xuT wuTze mets ar gaevlo.

roca me da Cemi Cemodani etlSi movTavsdiT, meetle kofoze dajda,

zanti jaglagi daiZra adgilidan da Tavisi Cveulebrivi nabijiT

waCanCalda.

_ Tqven mSvenivrad gamoiyurebiT, mister barkis! _ vuTxari me, rom

mesiamovnebina misTvis.

mister barkisma moisva loyaze saxelo da Semdeg daxeda, TiTqos zed

unda daenaxa Tavisi ayvavebuli janmrTelobis anabeWdi; magram mas krintic

ar dauZravs Cemi komplimentis sapasuxod.

_ me Sevasrule Tqveni davaleba, mister barkis. movwere pegotis.

_ eh!

rogorca Canda, mister barkisi ver iyo gunebaze, da es pasuxi Zalian

mkvaxed gamca.

_ iqneb ise ar mivwere, mister barkis, rogorc Tqven gsurdaT?

_ ha?

_ me Tqveni davalebis Sesaxeb vabob, mister barkis.

_ ara, albaT ise miswereT, magram ra gamovida? _ mipasuxa meetlem

ugulod.

_ ara gamovida ra, mister barkis?

_ arc salami, arc pasuxi.

_ gana raime pasuxi iyo saWiro, mister barkis? _ vkiTxe da farTod

davaRe Tvalebi. _ maS ar iyo saWiro? raxan vaJkaci ambobs, rom

winadadebas aZlevs, igi pausuxs elis.

_ gana Tqven elaparakeT mas, mister barkis?

_ a-r-r-a-a, _ waiburtyuna mister mister bartkisma xanmokle siCumis

Semdeg, _ me erTi sityvac ar miTqvams misTvis. srulebiT arc vapireb

masTan amaze laparaks. ra azri aqvs?

_ xom ar gindaT, mister barkis, rom me vuTxra Tqvens magivrad?

_ kargi, Tu gsurT, _ mipasuxa mister barkisma da TavCaRunulma

Semomxeda. _ uTxariT, rom barkisi pasuxs elis. ra hqvia mas?

_ pegoti, mister barkis.

_ es xom misi gvaria?

_ diax, es misi gvaria, mister barkis.

_ ra hqvia mas, ese igi, ra aris misi saxeli?

_ klara.

_ marTla?..

rogorca Canda, mister barkisma am garemoebaSi ipova dauSreteli

wyaro fiqrisTvis. ramdenime xnis ganmavlobaSi igi Cumad ijda da mxolod

ustvenda drogamoSvebT.

MYTOPBOOK.ORG


_ aba! _ Tqva. man bolos. _ maS Tqven ase etyviT: `pegoti, barkisi

pasuxs elis~. _ `gana rasa mwerdiT?~ _ `barkisi winadadebas gaZlevT~.

am SesaniSnavi sityviT damTavrebis Semdeg barkisma xeli mkra gverdSi.

Semdeg man isev Cahkida Tavi da aRar dabrunebia am saintereso sagans;

mxolod naxevari saTis Semdeg amoiRo jibidan carcis naWeri da Tavisi

etlis kofoze dawera, ueWvelia, saxsovrad: `klara pegoti~.

ra ucnaurma grZnobam amitana, roca mivuaxlovdi saxls romelic

axla Cemi aRar iyo, da sadac imave dros yovel sagans SeeZlo moegonebina

CemTvis uwindeli, bednieri dro, romelic gahqra sizmariviT. dro, roca me

deda da pegoti martoni vcxovrobdiT da aravin ereoda Cvens ojaxur

saqmeebSi, Tvalwin medga da gamouTqmeli sevdiT mivsebda guls. rac ufro

metad vuaxlovdebodiT blordestons, miT ufro metad mereoda sevda.

bolos Cemma naRvelma iqamdis miaRwia, mzad viyavi isev salemis

saswavlebelSi davbrunebuliyav, stirdforTan. magram ukve gvian iyo, ai

isini, ai blonderstonis Wilyvavebi. vxedav maT gaCeCil budeebs titvela

beber Telaze da mesmis qaris zuzuni Cvens baRSi.

Cven movediT. me mivdiodi saxlisken nacnobi bilikiT da Tan fanjrebs

vucqerodi, sadac yovel wuTSi movelodi mister da mis mordstonebis

danaxvas. neli da gaubedavi nabijiT mivuaxlovdu saxls, gavaRe kari da

Sevedi.

ah, ramdeni saxeebi da xmebi, dakavSirebuli Cems bavSvobasTan, gaaRviZa

CemSi dedaCemis xmam! igi mReroda sevdianad da nazad. momeCvena, TiTqos

odesRac me vesvene mis xelze da igi me mimReroda am simReras, daxrili,

Cems akvanTan.

im Cafiqrebuli gamometyvelebis mixedviT, romliTac igi mReroda,

gadavwyvite, rom deda marto unda yofiliyo, da Cumad Sevedi oTaxSi.

deda buxarTan ijda da ZuZus awovebda bavSvs, romelic Seugneblad

iwvdida Tavis pawawina xels misi yelisken. dedis Tvalebi misCerebodnen

bavSvis saxes.

_ dedilo!

dedam makoca kidev da kidev da xeli momxvia yelze. am dros oTaxSi

Semovarda pegot, Cagvivarda fexebSi da meoTxedi saaTs ganmavlobaSi

giJiviT iyo sixarulisan.

Turme ar melodnen ase male, radgan meetle Cveulebrivze gacilebiT

adre movida. isic gamoirkva, rom mis da mister mordstonebi sadRac iyvnen

wasulni stumrad da saRamomdis ar dabrundebodnen Sin. srulebiT ar

movelodiT aseT bednier garemoebas, _ megona, es ucxo xalxi arasodes,

erTi wuTiTac aRar dagvanebebda Tavs. im wamSive vigrZeni, rom Zveli,

bednieri dro dagvibrunda.

visadileT patara magidaze, buxris win. pegotis undoda

mogvmsaxureboda, magram dedam ar daaneba da ZaliT dasva sufrasTan

CvenTan erTad.

sadilis dros daviwye pegotisTan laparaki barkisis davalebis

Sesaxeb, magram ori sityvis Tqmac ver movaswari, rom pegotim aifara

saxeze winsafari da sicili morTo.

_ pegoti, _ uTxra dedam. _ raSia saqme?

_ ai seiri! _ daiwyo pegotim. _ warmoidgineT, mas Cemi colad SerTva

unda!

_ barkisi, mgonia, kargi adamiania, da es TqvenTvis Sesaferisi

SemTxvevaa, _ upasuxa dedam.

MYTOPBOOK.ORG


_ ah, ar vici! nu mkiTxavT! ar gavTxovdebi masze, mTlad rom oqrosi

iyos; aravize ar gavTxovdebi!

_ maS ratom ar etyviT uars?

_ mas vuTxra? _ SesZaxa pegotim. _ TviTon erT sityvasac ar meubneba

magis Sesaxeb. erTi xma amoiRos, vaCveneb seirs!

deda iRimeboda, sanam pegoti ucqeroda mas, magram SevniSne, rom deda

daRunda da Cafiqrda. pirvel Sexedvaze gamakvirva dedaSi saocarma

cvlilebam. misi mSveneri saxe, Zveleburad, sevdisa da mwuxarebis niSans

atarebda; nazi da TeTri xelebis kani mTlad gaxdomoda, magram yvelaze

metad gamaoca dedaSi ukiduresobamde gaubedavma da SemkrTalma moqcevam.

dedam gaiwoda xeli, daado, igi Tavis erTgul moaxles mxarze da

uTxra:

_ maS Tqven ar apirebT gaTxovebas, Cemo kargo pegoti?

_ me? gaTxoveba? _ SesZaxa pegotim da Tvalebi farTod gaaxila. _ ara,

ar vapireb._ gaTxovdebiT, rasakvirvelia, mxolod axla ara, pegoti!

_ arasodes!

dedam xeli mohkida da uTxra:

_ nu damanebebT Tavs, Cemo kargo pegoti! Tqven iqneb didi xani aRar

mogixdeT CemTan cxovreba. ra meSveleba uTqvenod?

_ me daganebebT Tavs? _ SesZaxa pegotim. _ mTlad rom Tavidan

fexebamde oqrosa da margalitSi Camsvan, maSinac ar gagSordebiT.

arasodes! arafris gulisaTvis! rogor mogividaT, erTi mibrZaneT, aseTi

azri Tqven patara TavSi?

Cven mivusxediT buxars da mSvenivrad vimusaifeT. dawvrilebiT vuambe

mister kriklis mrisxane mopyrobis Sesaxeb, da orivem suliT da guliT

Semibrales. vuambe, rogori mSvenieri ymawvilia stirfordi da rogor

mesarCleba me. pegotim ganacxada, rom mzad aris fexiT gaiaros asi mili

am jentlmenis sanaxavad. xelSi aviyvane bavSvi, roca man gaiRviZa, da

nazad vualersebdi. roca bavSvma isev daiZina, nela mivuaxlovdi dedas,

rogorc uwindel dros, movxvie xelebi mis wels da Cemi gaxurebuli loya

mivade mxarze. me bednieri viyavi!

roca amgvarad vijeqi buxarTan da vucqerodi sxvadasxva saxeebs

cecxlis alSi, ise meCvena, TiTqos arasodes ar wavsuliyavi mSobliuri

saxlidan da TiTqos mister da mis mordstonebi mxolod fantastikuri

saxeebi iyvnen, romelnic gaqrebian buxris alTan erTad.

_ sainteresoa, _ Tqva uecrad pegotim, romelic cnobismoyvareobiT

Sepyrobili gadadioda srulebiT moulodnel sagnebze, _ sainteresoa,

rasa iqms axla master devs papida?

_ ah! _ SesZaxa dedam da gamoerkva Tavisi fiqrebidan. _ ra sisulele

mogividaT TavSi, pegoti!

_ suleluri, me mgonia, aq ara aris-ra. mxolod mindoda gamego,

rogor aris igi axla!

_ ucnauri survilia, pegoti!.. raRa axla mogividaT maincdamainc es

azri? gana sxva safiqrebeli ara gaqvT-ra?

_ swore giTxraT, mec ar vici, rad momagonda. Cems sulel TavSi

zlgjer ucnauri azrebi trialebs, da ai axla, yovlad umizezod, me

damebada survili gamego. sad gahqra master devis papida?

_ nuTu Tqven gindaT, rom igi isev gvewvios stumrad?

_ srulebiTac ar minda.

_ maS raRa saWiroa amgvar usiamovno sagnebze laparaki. mis betsi,

ueWvelia, cxovrobs gandegilad Tavis saxlSi, zRvis piras, da mgonia,

MYTOPBOOK.ORG


arasodes uRalatebs amgvar cxovrebas. yovel SemTxvevaSi, igi ueWvelia,

arasodes aRar Segvawuxebs Tavsi stumrobiT.

_ arasodes... albaT, arasodes... mec ase vfiqrob... diax, _ Tqva pegotim,

romelic ucnaur fiqrebSi iyo garTuli, _ sainteresoa, dautovebs Tu ara

igi raime memkvidreobas mister devis, Tavisi sikvdilis Semdeg?

_ ras laparakobT, pegoti! rogor SegiZliaT ifiqroT eg, rodesac

iciT, rogro ewyina devis dabadeba.

_ diax, axla ki miT umetes ar apatiebs.

_ viTom ratomao?

_ Tund imitom, rom axla mas Zmaca hyavs, _ upasuxa pegotim.

dedam tirili daiwyo.

_ ra dagiSavaT am umanko arsebam? vis ras uSlis igi amqveynad? ara

grcxveniaT, pegoti! RmerTmani sjobia gaTxovdeT mister barkisze! ratom

ar gindaT, gaTxovdeT?

_ imitom, Tu gnebavT, rom es didad asoamovnebda mis mordstons.

_ ra boroti xarT, pegoti! _ upasuxa dedam. _ me Zalian kargad mesmis

Tqveni gulis pasuxi! Tqven TviTon gindaT CaigdoT xelSi yvela gasaRebi

da idiasaxlisoT. asea Tu ara? da Tqven srulebiT ar gindaT, miiRoT

mxedvelobaSi, rom yovelive amas igi naTesauri grZnobiTa sCadis. Tqven

unda icodeT, rom mas keTili survili aqvs. ratom ar giyvarT igi? ra

dagiSavaT? gana Tqven ar gagigiaT, aTasjer uTqvams, rom me, misi azriT,

metismetad udardeli var da jer kidev...

_ lamazi, _ daumata pegotim.

_ mere ra aris? _ pasuxa dedam odnavi RimiliT _ ra Cemi bralia, Tu

mis mordstoni me lamazad mTvlis?

_ aravin arc bralsa gdebT.

_ rasakvirvelia, aravin. mas hgonia, rom me ara maqvs diasaxlisobis

unari da darwmunebuli var, arc scdeba, diax, ar scdeba... Tqven xom iciT,

rom mis mordstoni yvelaze gvian wveba da yvelaze adre dgeba? Tqven

iciT, rom igi TviTon dadis sakuWnaoSi, sardafSi, iq, sadac naxSiria, da

iq... sadac me, ueWvelia, arasodes ar wavidodi. da nuTu gindaT

damarwmunoT, rom mis mordstonis yvela am moqmedebaSi ar aris

Tavganwirva?

_ me arasodes ar miTqvams ega, _ upasuxa pegotim.

_ styuiT, styuiT! rad ambobT uars? da roca Tqven, magaliTad,

laparakobT mister mordstonis keTil survilebze da TvalTmaqcobT,

TiTqos arafrad afasebT maT, darwmunebuli var, rom Tqveni mxriv es

mxolod TvalTmaqcobaa, ar SeiZleba adamiani ar afasebdes maT, radgan es

marTla keTili survilebia. Tu mister mordstoni mkacrad moeqca aq

vinmes... mkacrad da sastikad, _ Tqven gesmiT, pegoti, devisac unda esmodes

es _ es simkacre warmodgeba mxolod sikeTis survilidan amave

pirovnebisaTvis. mas uyvars es piroveneba da vici, rom gulwrfelad surs

sikeTe CvenTvis, orivesTvis. is Cemze Wkviania, es yvelasTvis cxadia, da

rasakvirvelia, gacilebiT Cemze ukeT SeuZlia msjeloba yvela am saqmeze.

maS rogor gindaT? me susti, bavSviviT Tavqariani var... maSin rodesac

mister mordstoni dinji, energiuli, mtkice xasiaTis kacia. mere ramden

gaWirvebas itans igi Cemi gulisTvis mTeli am xnis ganmavlobaSi! _

ganagrZobda deda cremlebiT, romelic ukve didi xania Camosdioda naz

saxeze. _ RmerTmani, pegoti, me madlobeli unda viyo mister mordstonisa

da unda vemorCilebode mas yvela Cemi grZnobiTa da azrovnebiT; da Tu

MYTOPBOOK.ORG


Cemi guli ar memorCileba da ara grZnobs zogjer am madlobas, amis gamo

yvelaze ubeduri me var da aRar vici, ra vqna...

pegoti Cumad ijda da Sehyurebda buxarSi baRverdals.

_ maS ase, pegoti! _ uTxra dedam da kilo gamoicvala. _ SevrigdeT,

Cemo kargo... RmerTmani, Cven ar unda vCxubobdeT, me ver avitan amas. Tqven

Cemi namdvili megobari xarT, pegoti, me vici es, da arvin myavs megobari

mTels qveyanaze, Tqvens garda. Tu giwodebT Tqven sulel, sasacilo da

usindiso arsebas, es imas niSnavs, pegoti, rom Tqven Cemi namdvili

megobari xarT da yovelTvis iyaviT Cemi gulwrfeli megobari im wuTidan,

roca mister koperfildma pirvelad momiyvana am saxlSi da Tqven karebTan

damixvdiT.

pegotim bevri aRar axvewina dedas da maSinve daamtkica

mSvidobianobis kavSiri imiT, rom me gadamkocna.

davlieT Cai, axali cecxli gavaCaReT da sanTlebi avanTeT. Cven

sruli bednierebi viyaviT, da es bednieri saRamo, ukanaskneli Cems bavSvur

cxovrebaSi arasodes ar wariSleba Cemi mexsierebidan.

TiTqmis aTi saaTi iyo, roca alayafis karebTan etlis xma moisma. Cven

yvelani avdeqiT, da dedam saCqarod miTxra, rom ukeTesi iqneboda,

wavsuliyavi loginSi Casawolad, radgan sakmaod gvian iyo da mis da

mister mordstonebi ki adre Zils urCeven ymawvil xalxso. vakoce dedas

da sanTliT xelSi wavedi zeviT, Cems sawol oTaxSi. da-Zma jer ar

Semosuliyo oTaxSi.

meore dRes diliT gulisZgeriT Cavdiodi sauzmisaTvis sasadiloSi.

me ar menaxa m-r mordstoni Cemi saqcielis Semdeg. orjer-samjer SevCerdi

kibeze da erTxel oTaxSic ki davbrundi. bolos fexis TiTebze Cavedi

Zirs.

mister mordstoni idga, zurgiT buxrisken miqceuli; mis mordstoni

Cais amzadebda. roca oTaxSi Sevedi, m-r mordstonma Semomxeda

dakvirvebiT, magram araviTari salami ar moucia.

wuTieri arevis Semdeg mivedi masTan da vuTxari:

_ gTxovT, mapatioT, ser; vnanob Cems saqciels da imedi maqvs, rom

mapatiebT.

_ moxaruli var, daviT, rom nanob, _ mipasuxa m-r mordstonma.

man gamomiwoda xeli, is xeli, romelzedac vukbine. erTi wuTiT Tvali

ver movaSore laqas, romelic jer kidev aSkarad aCnda xelze; laqa

wiTeli iyo, magram iseTi wiTeli ara, rogorc Cemi saxe, romelic amenTo,

roca Sevxvdi m-r mordston, _ vuTxari da mivuaxlovdi.

_ ah, es Sena xar! _ Tqva man Rrma amooxvriT da Saqris maSa

gamomiwoda xelis magivrad. _ ramden xans gastans Seni ardadegebi?

_ erT Tves.

_ romel dRidan?

_ dRevandeli dRidan.

_ maS erTi dRiT naklebi iqneba, _ Tqva mis mordstonma.

man aiRo kalendari da waSala erTi dRe, amis Semdeg igi yoveldRe

zrunvelobiT Slida TiTo dRes; am movaleobas asrulebda jer moRuSuli

saxiT, magram roca Tvis bolos miuaxlovda, garkveviT gamxiarulda.

Cemi misvlis pirvel dRes man saSineli mRelvareba gamoiara Cems gamo,

Tumca, sazogadod, mis mordstonis rkinis buneba ase advilad ar

aReldeboda.

me Sevedi sastumro oTaxSi, sadac isxdnen mis mordstoni da deda

bavSviT muxlebze. aviyvane bavSvi udidesi sifrTxiliT da alersi davuwye.

MYTOPBOOK.ORG


uecrad mis mordstonma iseTi sazareli kivili morTo, rom kinaRam bavSvi

xelidan gamivarda.

_ ra dagemarTa, Zvirfaso jeni? _ Sehyvira dedam.

_ klara! gana Tqven ar hxedavT?

_ rasa? sad? me verafers vxedav, jeni.

_ man xeli daavlo mas! biWma xeli daavlo bavSvs! _ SiSiT

Tavzardacemuli mis mordstoni mkvdariviT gafiTrda; miuxedavad amisa,

igi momvarda da xelidan momglija bavSvi. Semdeg ise cudad gaxda, rom

iZulebuli gaxdnen alublis wveniT Sezavebuli sasmeli miecaT misTvis.

roca TandaTan ZalRone daubrunda, miviRe misgan usastikesi brZaneba _

arasodes, arafris gulisTvis da arc erT SemTxvevaSi ar mivkarebodi Cems

patara Zmas. deda, rogorc Canda, sul sxva azrisa iyo amis Sesaxeb, magram

daadastura Tavisi mulis gankarguleba da Tqva:

_ rasakvirvelia, Tqven marTali xarT, Zvirfaso jeni, gmadlobT.

mokled rom movWra, me ar vuyvardi mis mordstons da, mgonia, aravis

ar vuyvardi am saxlSi. visac vuyvardi, isini ver bedavdnen TavianTi

siyvarulis gamomJRavnebas da, visac vejavrebodi, isini yoveli fexis

gadadgmaze acxadebdnen TavianT siZulvils. me moviwyine, moviRuSe,

gulCaxveuli gavxdi.

male davrwmundi, rom aq yvelas TvalSi veCxirebodi. Cems gamo mTeli

saxlis myudroeba irRveoda. rogorc ki Sevdiodi im oTaxSi, sadac

yvelani ikribebodnen da erTmaneTSi saubari hqondaT, imwamsve mRelvarebis

Crdili daadgeboda dedaCemis saxes da Cems SesvlasTan erTad hkargavda

mTels Tavis mxiarulebas. Tu mister mordstoni mxiarulebisa da

laparakis gunebaze iyo, Cemi Sesvla mas sityvas awyvetinebda; mis

mordstonis mudmivi mowyeniloba aSkarad matulobda Cems danaxvaze.

mesmoda, rom deda msxverpli iyo; igi ver bedavda CemTan laparaks, ver

bedavda Cems alerss, imis SiSiT, rom amiT Seuracxyofa ar mieyenebina

qmrisTvis da misi disTvis. igi mudmivi SiSSi iyo Cems gamo da Sewuxebuli

adevnebda Tvals yovel Cems moZraobas. yovelive amis gamo gadavwyvite

moSorebiT vyofiliyavi yvelasagan da bevri zamTris saaTebi gavatare

martoobaSi, Cems mosawyen TaxSi, sadac patara mazaraSi Sexveuli, raime

wigns vkiTxulobdi.

xSirad saRamoobiT Cavdiodi samzareuloSi da pegotis sazogadoebaSi

vatarebdi dros. aq yofna mesiamovneboda, Tavs Tavisuflad vgrZnobdi da

ar meSinoda, gulaxdili vyofiliyavi. magram amgvari drostareba arafrad

eamaT sastumro oTaxSi da male miviRe brZaneba, mouSorebliv dedis

gverdiT vyofiliyavi. Cemi iq yofna misi sulis simtkicis gasawvrTneli

saSualeba unda yofiliyo, _ sulis simtkicisa, romeic, da-Zmis azriT,

yvelaze metad sWirdeboda dedas.

erTxel nasadilevs, roca Cveulebisamebr mindoda oTaxidan gasvla,

mister mordstonma amgvari laparaki daiwyo:

_ daviT! me Zalian mwyins, magram unda SevniSno, rom es ramdenime

xania, Cveni saerTo molodinis miuxedavad, Sen metad pirquSi xdebi.

_ igi daRvremilia, rogorc daTvi, _ daadastura mis mordstonma.

uZravad videqi TavCaRunuli.

_ magram Sen unda icodes, daviT, _ ganagrZobda mister mordstoni, -

rom kuSti da moRuSuli xasiaTi yvelaze usiamovno movlenaa qveyanaze.

araferi ar SeiZleba iyos maggvari xasiaTisTana saZageli.

_ daviTi nadvili veluria, _ Tqva mis mordstonma. _ amas ar SeiZleba

ara xedavdes adamiani. ueWvelia, es Tqvenc SeniSneT, klara?

MYTOPBOOK.ORG


_ Tqven darwmunebuli xarT, rom savsebiT gesmiT daviTis xasiaTi,

Zvirfaso jeni? – gaubedavad SeniSna dedam.

_ mikvirs, rom Tqven amas mkiTxavT, klara, _ upasuxa mis mordstonma.

_ me Cemi Tavis Semrcxveboda, rom ar mesmodes romlisac ginda bavSviviT

xasiaTi, Tqveni iqneba igi, Tu sxvisa. me ar momaqvs Tavi Rrmaazrovan

adamianad, magram saRi msjeloba, mgonia, SemiZlia.

_ rasakvirvelia, Zvirfaso jeni, rasakvirvelia, Tqveni gamWriaxi

goneba...

_ klara! _ uTxra mister mordstonma STagonebuli kiloTi. _ Tu ara

vcdebi, me da Cems das Senze miudgomlad SegviZlia viqonioT msjeloba am

sagnis Sesaxeb.

_ rasakvirvelia, eduard, rasakvirvelia, _ upasuxa dedam, misi

simkacriT SeSinebulma, _ Sen sakuTari msajuli xar yvela sakiTxSi, me ar

vdavob. miss jenic agreTve. mindoda mxolod meTqva...

_ Sen sisuste gamoiCine, Cemo kargo, dauSvebeli sisuste. girCev, amis

Semdeg ufro frTxilad iyo da Tvali adevno Sens Tavs.

dedas auTrTolda tuCebi, TiTqos undoda eTqva:

_ diax, Zvirfaso eduard!

magram araferi ara uTqvams-ra.

_ me Zalian mwyins, daviT, _ ganagrZo mister mordstonma da momaStera

Tavisi boroti Tvalebi, _ me Zalian mwyins, rodesac vxedav, rom Sen

gamogaCnda gulCaTxrobuli da kuSti xasiaTi. ganviTareba xasiaTisa

amgvari mimarTulebiT, rasac uSualod vadevneb Tvalyurs, pirdapir

ewinaaRmdegeba Cems Sexedulebas, da Cems movaleobad vTvli _ vixmaro

yoveli, Cemgan damkidebuli Zal-Rone, rom aRmovfxvra igi saTaveSive.

ecade gamosworde, daviT! girCev, gamoicvalo, sanam dro kidev aris.

_ bodiSs vixdi, ser, _ wavilaparake me. srulebiT ar mindoda

gulCaTxrobili vyofiliyavi, roca aq movedi.

_ gTxovT, nu styuiT, ser, nu TvalTmaqcobT! _ damiyvira man iseTi

gajavrebuli kiloTi, rom dedam uneburad aswia xeli, TiTqos undoda

davefare misgan. _ Sen mudam Sens oTaxSi midixar, Sen yvelasagan imalebi,

rogorc ucxvirpiro, romelsac ezareba xalxis sazogadoeba. icode,

erTxel da samudamod, rom Seni adgili aq aris, da ara iq, da rom me

moviTxov Sens mudam aq yofnas. Semdeg, me moviTxov Sengan sruls

morCilebas. Cemi moTxovnileba unda Sesrulebuli iqnas. Sen me micnob,

daviT.

mis mordstonma gaicina xrinwiani xmiT.

_ me msurs da moviTxov, _ ganagrZo mister mrdstonma, _ rom Sen

saTanado pativiscemiT da yuradRebiT meqceoda me, jeni mordstons da

dedaSens. nebas ar mogcemT, rom Sen suleluri, bavSvuri JinianobiT

ufrTxode am oTaxs, rogorc Wirians. dajeqi!

man mibrZana, rogorc ZaRls, da mec ZaRliviT davemorCile.

_ mivaqcev Sens yuradRebas kidev erT garemoebas, daviT. me SevniSne

SenSi siyvaruli dabal da vulgarul sazogadoebisadmi. Sen araferi ara

gaqvs-ra da arc unda gqondes saerTo SinamosamsaxureebTan. im dedakacis

Sesaxeb, romelic xels uwyobs Sens survilebs, me arafers vityvi, radgan

Senc, klara, _ ganagrZobda mister mordstoni, da dedas mimarTa, _ Seni

Zveli, fantastikuri Cveulebis gamo, iCen misdami ucnaur siyvaruls,

yovlad dauSvebels SenTvis, rogorc dedisa da meuRlisaTvis. es sisuste,

saubedurod, metad Rrmad gaqvs gamjdari.

MYTOPBOOK.ORG


_ warmoudgeneli, yovlad dauSvebeli dabrmaveba! SesZaxa mis

mordstonma.

_ me vityvi mxolod, _ ganagrZo mister mordstonma da isev me

mommarTa, _ rom ar momwons Seni siyvaruli dabal sazogadoebisadmi da

erTxel da samudamod Tavi unda daanebo mis pegotis. axla, daviT, Sen

gaige Cemi survili! SenTvis momindvia msjeloba imaze, Tu ra Sedegi

mohyveba urCobas, Tu Cems survilsa da nebas ar aasruleb.

Zalian kargad vicodi da vxedavdi am Sedegebs, iqneb ufro ukeTesad,

vidre TviTon is, sabralo dedaCemis magaliTze, da mis nebasa da brZanebas

zedmiwevniT vasrulebdi. aRar mivdiodi Cems oTaxSi da aRar Cavdiodi

saRamoobiT samzareuloSi, pegotisTan; magram sastumro oTaxSi vijeqi

sevdiani, mowyenili, naRvliani, mTeli dRis ganmavlobaSi, mouTmenlad

velodi Rames da Cems sawol oTaxSi wasvlis nebarTvas.

ver vbedavdi xelis an fexis ganZrevas imis SiSiT, rom ar Semewuxebina

mis mordstoni, romelic mzad iyo esargebla yoveli SemTxveviT, rom

uwesobaSi daveWire. ra saSineli wameba iyo amgvari jdoma xmisamouReblad

da kedlis saaTis wikwikis smena!

vijeqi da vfiqrobdi... bevr rameze vfiqrobdi. usaqmobisagan vTvlidi

mis mordstonis pawawa foladis mZivebs da usaqmurobisganve vcdilobdi,

gadameWra sakiTxi; male gaTxovdeba Tu ara es qali? da visze? vin iqneba

is ubeduri adamiani? usaqmurobisagan meased vsinjavdi saxeebs kedlis

Spalerze.

ramdenjer mixetialia Cveni ubnis talaxian mixveul-moxveulebSi da

yvelgan warmodgena Tan mdevda Cveni sevdiani sastumro oTaxi, yovelTvis

danavsuli mis da mister mordstonebis saxeebiT, am majlajunebiT,

romelTaganac verc erTi wuTiT ver gameTavisufebina Tavi!

rogori sevdiT vujeqi sasadilo magidas, roca instiqturad

vgrZnobdi, rom me aq zedmeti, aravisTvis saWiro ar viyavi! meti iyo Cemi

TefSi, meti iyo skami, romelzedac vijeqi, da Cemi gulisTvis meti kerZi

mohqondaT!

ramdeni mosawyeni da dausrulebeli saRamo gamitarebia raime

Tavsamtvrevi ariTmetikuli amocanis amoxsnaSi1

da gamomyavda ჩemi ariTmetიkuli amocanebi, mowyenili vamTqnarebdi,

vTvlemdi, xSrad Sეvxtebodi xolme Zmisa da an dis mkacr daძaxebaze.

iSviaTad viRebdi monawileobas sazogado saubrebSi da arasodes ar

mimiRia pasuxi ჩems raime kiTxvaze. zantad da nela miizlazneboda dro

cxra saaთamde; magram aq ki, saaTis zaris pirvel darekvasTan erTad, Cems

yurSi ismoda mis mordstonis boxi xma, rოmeლic meubneboda:

_ wadi, daiZine!

gaiara mTelma ardadegebma da bolos dadga dila, roca mis

mordstonma Tqva:

_ ai, ukanaskneli dRec dadga!

da am sityvebთan erთad მomawoda ukanaskneli finjani ჩai.

axla srulebiT ar menaneboda wasvla da dedaCemis saxlis moSoreba.

jer ki raRac buranSi viyavi, magram male movedi gons da Tvalwin

warmomidga stirfordis manugeSebeli saxe, romelsac nawilobrv

Crdilavda mister kriklis mkacri pirovneba. ai, isev movida alayafis

karebTan mister barkisi, deda isev daixara Cems mosaxvevnad da

sakocnelad, magram... isev da isev gaisma mis mordstonis gamafrTxilebeli

xma:

_ klara1

MYTOPBOOK.ORG


miuxedavad amisa, mainc vakoce dedas, ჩems patara Zmas da guli

damimZimda. magraმ me sevdas is ki ar mgvrida, rom mivdiodi, aramed is, rom

Cvens Soris iyo ufskruli, romelic dRiTi dRe ufro Rrmavdeboda. dedam

ganSorebisas makoca, magram me arc is maxsovs, Tumca Zalian nazad da

mxurvaled meambora, aramed magondeba is, rac maSin ganicada.

Tavi mecxre

Cemi dabadebis samaxsovro dRe

gverds vuxvev ყvela imas, rac Tavs gadamxda pansionSi martamdis,

rodesac Cveulebisamebr, Cemi dabadebis dRe unda medResaswaula. wlis

damlevs, Tu Tუ ufro adrec, stirfordi saxlSi unda dabrunebuliyo.

amis gamo igi uwindelze ufro mxiaruli, gonebamaxvili da damoukidebeli

meCveneboda. meti ara maxsovs-ra. ჩemi cxovrebis didma ambavma, romlis

gamo es xana samudamod CamrCa gulSi, შTanTqa yevla sxva, wvrიlmani

Tavgadasavali skolis cxovrebisa, da mxolod igi, erTi, cocxlad

aRibeWda Cems mexsierebaSi.

verc ki warmmidgenia kargad, rom salemis saswavlebelSi dabrunebis

droidan ჩemi dabadebis Rirssaxsovar dRemde marTlac mთelma orma Tvem

ganvlo.

ra kargad maxsovs TviT dari im dRes! aqamdis vgrZnob nislis

surnels, sqel zewrad rom efineboda irgvliv yvelafers; vxedav ჭaRara

TrTviliT SeTeTrebul Senobebis saxuravebs da xis totebs. bavSvebi

mokrunCxulan sicivisagan, kbilebs akawkaweben, TiTebs uberaven da fexebs

atyapuneben civ iatakze. mec vkankaleb da vძagძageb maTTan erTad.

sauzmis Semdeg yvela bavSvi saswavlo dabazSi Seikriba; mister Sarpi

Semოvida CvenTan da Tqva:

_ daviT koperfიlds kiთxuloben. sastumroSi wadiT.

me werilsa da amanaTs movelodi pegotisgan da amitom am brZanebam

Zalian gamaxara. davtove Cemi adgili da gaviqeci.

_ nu geCqarebaT, daviT, _ miTxra mister Sarpma, _ jer kidev

moeswrebiT, Cemo kargo, nu geCqarebaT.

am TanagrZnobis kilos, es sityvebi iyo warmoთqmuli, rasakvirvelia,

unda gavekvirvebine, erTi wuTiT rom SevCerebuliyavi da mister

SarpisTvis შemexedna; magram aravis da arafers ar vaqcevdi yuradRebas.

mivirbine sastumro oთaxamdis da davinaxe salemis saswavleblis patroni,

Tavisi ojaxobiT. mister krikls xelSi gaxsnili werili eWira. isini

sauzmobdnen. arsad ar Canda kalaTa tkbileulebiT, romelic CemTvis unda

gamoegzavnaT.

_ daviT koperfild, _ miTxra misis kriklma, _ unda mogelaparako,

Cemo kargo, dajeqi aq da yuri damigde.

mister kriklma, romelsac gaubedavad Sevxede, Tavi daiqnia, magram

araferi uTqvams.

_ Sen jer Zalian ymawvili xar, Cemo kargo, _ miTxra misis kriklma, _

da, rasakvirvelia, ar ici, rom amqveynad yvelaferi icvleba. magram Cven

yvelas, daviT, gviweria amis gageba gamocdilebiT da verc erTi adamiani

ver ascdeba am sazogado xvedrs.

MYTOPBOOK.ORG


me didi yuradRebiT vusmendi da Cemi Tvalebi axla misis krikls

misCerebodnen.

_ ai raSia saqme, Cemo kargo, _ ganagrZo misis kriklma xanmokle

siCumis Semdeg. _ yvelani kargad iyvnen Tqvensas, roca Sen ardadegebze

blonderstonSi iyavi?

me avkankaldi uneburad, magram arc erTi sityva ar miTqvams.

_ CemTvis saWiroa amis codna, radgan ai, dRes diliT, Cven miviReT

blonderstonidan Zalian usiamovno cnoba. iqidan iwerebian, rom dedaSeni,

daviT, avad aris. Zalian avad aris.

nislma dafara Cemgan misis krikli da erTi wuTiT meCvena, TiTqos igi

irxeoda am nislSi. Semdeg cxare cremlebi setyvasaviT wamomcvivda

TvalTagan da veRarafers vxedavdi.

_ iwerebian, rom igi Zalian mZime avadmyofia, _ ganagrZo misis

kriklma.

yvelafers mivxvdi.

_ gardaicvala!

saSineli kivili aRmomxda gulidan da sruli martooba vigrZeni.

misis krikli Zalian alersianad momeqca. mTeli dRe gavatare

sastumro otaxSi, da mxolod ramdenime wuTiT mtovebda marto. vtirodi

Ronis mixdamde, da xangamoSvebiT Zili uneburad mixuWavda misustebul

Tvalebs; magram uecrad, gaRviZebisas, isev cxare da unugeSo cremlebiT

vtirodi. bolos, roca movitire, fiqrebSi wavedi da saSinelma sevdam

amivso guli. megona, rom Cems tanjvas bolo ar eqneboda.

im saRamos araviTar ambebze aRar vgqonda baasi. rogorc ki

dortuarSi Sevedi, tredelsma daJinebiT SemomTavaza Tavisi baliSi. ar

vici, ra unda gamoexata mas amiT, radgan me mqonda sakuTari baliSi,

magram sabralo biWs amis meti ara ebada ra, rom CemTvis SemoeTavazebina.

meore dRes, saRamos, sabolood gamoveTxove salemis saswavlebels.

Cven mTeli Rame viareT da mxolod dilis aTi saaTisTvis mivediT

iarmautSi. Cvens etls mouaxlovda dabali, Casuqebuli moxuci kaci

mxiaruli saxiT. mas farTokideebiani qudi exura, gamowyobili iyo Sav

frakSi, abreSumis CulqebSi da Sav SarvalSi, romelic Savi lentiT

hqonda Sekruli muxlebTan. igi RimiliT SeCerda etlis fanjarasTan da

ikiTxa:

_ master koperfild?

_ diax, ser.

_ maS Tu asea, xom ar inebebT, axalgazrda jentlmeno, gamobrZanebas,

_ miTxra man da kari gamoRo. _ me meqneba bedniereba gagaciloT saxlamde.

xeli gavuwode mas, Tumca ver warmomedgina, vin unda yofiliyo. Cven

SevuxvieT viwro SesaxvevSi da SevCerdiT karis win, romlis Tavzedac

ekida gancxadeba:

`omeri, mkeravi, mekubove da Talxebis galanteriiT movaWre~.

SevediT patara sastumro oTaxSi duqnis ukan. aq sami axalgazrda

qali gulmodgined muSaobda Sav naWrebze, romlebic magidaze iyo

gaSlili. mTeli iataki mofenili iyo amgvarive naWrebiT da nakuwebiT.

buxarSi cecxli iyo gaCaRebuli da mTels oTaxSi idga raRac raRac

gansakuTrebuli suni Tbili krepisa, _ ucnauri suni, ucnobi CemTvis im

dromde.

sami ymawvili qali, rogorca Canda, mTlad garTuli iyo Tavis

muSaobiT. maT mxolod erTi wuTiT aswies Tavi Cems Sesvlisas da isev

xelsaqmes daubrundnen.

MYTOPBOOK.ORG


_ aba, midi, _ uTxra Cemma Tanamgzavrma erTs am sam qalTagan. _ rogor

midis Tqveni saqme, Cemo kargo?

_ droze movaswrebT. nu swuxarT, mamilo, _ upasuxa minim

TavauRebliv, mxiaruli kiloTi.

_ xom ar gnebavT, rom maRaziaSi mobrZandeT, master koperfild?

Cven SevediT maRaziaSi. mister omerma gaSala Cems win Savi naWeri,

romelic, misi sityviT, Seudarebeli ram iyo.

amis Semdeg sastumro oTaxSi davbrundiT. mister omerma gaaRo

gverdiT patara kari da ubrZana:

_ moarTviT Cai da buterbrodebi!

ramdenime wuTis Semdeg oTaxSi Semovida moaxle didi siniT,

romelzedac idga CemTvis momzadebuli sauzme. Cumad vijeqi, Sevcqerodi

momuSave qalebs da yurs vugdevdi raRac ucnaur kakuns ezoSi.

_ xom ar iciT, ser, ra mdgomareobaSia Cemi patara Zma?

_ vkiTxe me.

miser omerma Tavi gaaqnia.

_ igi gulTan asvenia, _ mipasuxa man.

_ sabralo bavSvi! nuTu isic mokvda?

_ amaze, me mgoni, Tqven araferi gaqvT sadardebeli, _ mipasuxa mister

omerma. _ diax, ser, bavSvi mokvda.

am sityveba gamicxovela iarebi. sauzme mivatove da mivde Tavi patara

magidaze, otaxis kuTxeSi rom idga. minim saCqarod gaaTavisufla igi, imis

SiSiT, rom cremlebiT ar gamefuWebina Talxi naWrebi, romelic zed

elaga. mini keTili qali iyo. igi xels nazad misvamda Tavze da cdilobda,

davemSvidebine; magram metad mxiaruli iyo da, ueWvelia, uxaroda, rom

saqmes amtavrebda.

male Sesval karebs moadga raRac ucnauri etli Savada SeRebili da

Savi cxeniT Sebmuli. am etlSi Caalages jer kalaTebi damTavrebuli

sakeraviT, Semdeg Camsves me, Semdeg Cajda mister omeri Tavisi qaliTa da

sasiZoTi. adgili yvelasTvis sakmarisi iyo.

ar maxsovs, rom odesme TavSi momsvlodes imisTana saSineli da

ucnauri fiqrebi, rogorc maSin, roca am ucnauri xalxis sazogadoebaSi

movxvdi. me, jer kidev ymawvili da gamoucdeli, verasgziT ver Sevguebodi,

rogori SeiZleboda aseTi xelobis xalxi aseT mxiarul gunebaze

yofiliyo. es mgzavroba maTTvis namdvili gasarTobi seirnoba iyo. me ar

vjavrobdi maTze, maram meSinoda am xalxisa, TiTqos isini adamianTa sxva

jiSs ekuTvnodnen. yvelani metad mxiarulad iyvnen.

roca, bolos, mivuaxlovdiT blonderstonis saxls, saCqarod

Camovxti etlidan, rom aRar davrCeniliyavi am ucnaur sazogadoebaSi, am

sevdiani fanjrebis win, mZimed rom iyvnen daxurulni, _ garedan _

darabebiT da Signidan _ CamoSvebuli fardebiT. ai, sabralo dedaCemis

fanjara da mis gverdiT _ meore fanjara, im oTaxisa, romelic odesRac

Cems sawol oTaxad iTvleboda.

pegotim Camixuta gulSi ufro adre, vidre kibeze avidodi. Cemi

sabralo gadia mZime da gaubedavi nabijiT gamomyva, TiTqos eSinoda

micvalebulis Sewuxebisa. miTxres, rom mas didi xania, rac aera sZinebia.

mtel rameebs aTevda da micvalebuls hyaraulobda.

_ da arc davanebeb Tavs, Cems dauviwyars, sanam civs samares ar

mivabarebT!

mister mordstonma araviTari yuradReba ar momaqcia, roca sastumro

oTaxSi Sevedi. igi ijda did savarZelSi buxarTan da Cumad tiroda. mis

MYTOPBOOK.ORG


mordstoni fusfusebda sawer magidasTan, romelzedac auarebeli

werilebi da qaraldebi eyara. man gamomiwoda Tavisi civi TiTebi da

mkiTxa foladiseburi CurCuliT:

_ aiRes Seni zoma?

_ diax, qalbatono.

_ Seni perangebi wamoiRe?

_ diax, mis mordston. yvela Cemi nivTi movitane saxlSi.

da meti araferi. araviTari nugeSi aRar gamigia am energiuli

ledisagan. mis mordstoni, ueWvelia, amayobda Tavisi sulis simtkiciT.

rogorca Canda, araferi ar axdenda did STabeWdilebas mis mordstonis

rkinis bunebaze. im dRis bolomde, da meore dResac, adriani dilidan

SuadRemde, igi sawer magidas ujda. misi kalami saSinlad fxaWnida

qaRalds da aRuSfoTebeli CurCuliT mimarTavda yvelas. arc erTi kunTi

ar Serxevia saxeze, arc erTi naoWi ar ganZreula mis kabaze.

mister mordstoni drogamoSvebiT xelSi wigns iRebda, magram misi

furclebi ar gadauSlia, igi ijda mdumare da erTsa da imave gverds

misCereboda. meore iwyebda winda ukan suaruls oTaxSi. igi iSviaTad

elaparakeboda Tavis das da arc erTxel ar moumarTavs CemTvis. saaTis

rekva da mister mordstonis fexis xma erTaderTi xmebi iyo, romelnic

arRvevdnen saxlis mdumarebas.

am dReebSi, dasaflavebis win, iSviTad vxedavdi pegotis. igi mudam im

sevdian oTaxSi ijda, sadac esvena Cemi sabralo deda da patara Zma.

es dasaflaveba rom guSin momxdariyo, maSinac ar mexsomeboda imaTze

ukeTesad, rogorc axla maxsovs. axlac Tvalwin midgas Cveni

sadResaswaulo darbazi da mesmis suni, romelic Siga trialebs. buxarSi

gaCaRebulia cecxli; Rvino kiafobs brolis grafinebSi, surnelovani

namcxvari devs did sinze. mis mordstoni vaJkacurad dadis yvela

mimarTulebiT, TalxebSi gamowyobili. ai, bolos movida eqimi Cilipi,

medicinisa da dostaqrobis doqtori.

ismis zaris rekva. mister omeri da misi axloblebi acxadeben, rom

yevlaferi mzad aris. droa, Cvenc movemzadoT. pegotisagan didi xania

vicodi, rom am oTaxSi odesRac ukanasknelad emzadebodnen mamaCemis

dasaflavebisaTvis.

karebTan meCiraRdneni da tvirTis mzidavni mogvelian. isini midian

baRis bilikiT da alayafis karebiT sasaflaoze gadian.

Cven saflavis napiras vdgavarT. es dRe, rogorc mgonia, srulebiT ara

hgavs sxva dReebs, da horozonti, Cems TvalebSi, raRac nacrisfers iRebs.

dgeba diadi dumili. Cven Tavdaxrilebi vdgavarT. sazogado dumilSi

uecrad haerSi ismis mkafiod da garkveviT pastoris xma.

me vdgavar sxvebisagan moSorebiT da vxedav Cems keTilsa da erTgul

gadias, romelic axla erTaderTi miyvars mTel dedamiwis zurgze. igi

xmamaRla qviTinebs da loculobs.

yvelaferi gaTavda. samare aivso miwiT da gasworda. Cven vbrundebiT.

Cvens win isev Cveni saxlia, mainc mudam Zvirfasi Cemi gulisaTvis. mis

danaxvaze sevdiani fiqrebi ireva Cem TavSi, da me autanel dardsa vgrZnob.

mister Cilipi xels mkidebs, ramdenime sityvas meubneba da wylis Wiqa

moaqvs Cems tuCebTan; magram ara vsvam; guli meTanaRreba am gulcv xalxSi.

_ neba miboZeT, Cems oTaxSi wavide, _ veubnebi mister Cilips.

me vicodi, rom pegoti movidoda CemTan. igi Camojda Cems gverdiT, Cems

patara loginze, makoca xelze da Semdeg, Tan ualersebda Cems xels da

MYTOPBOOK.ORG


Tan dawvrilebiT miambobda yvelafers, rac daemarTa sabralo dedas

bolo dros.

_ didi xania igi uqeifod iyo, _ daiwyo pegotim. _ roca bavSvi

daibada, jer megona, rom es ukeTesi iqneboda misTvis, magram Sevcdi misi

janmrTeloba mTlad ukan-ukan wavida, igi dRiTi dRe dneboda. ukanasknel

dros SevniSne, rom metad mfrTxali da gaubedavi gaxda. yoveli mkacri

sityva misTvis sikvdili iyo, magram CemTan mudam erTnairi darCa. diax, igi

arasodes ar gamocvlila Tavisi suleli pegotisadmi, sabralo sabralo,

sabralo tanjuli!

aq pegoti SeCerda da xeli gadamisva xelze.

_ igi cdilobda gamxnevebas da kidev ramdenime xnis ganmavlobaSi

damSvidebiT iyo. es xalxi arwmunebda mas, rom igi Tavqariani da

udardelia. masac sjeroda, sabralos eSinoda maTTan gulaxdilobisa da

mxolod erTxel, Tavisi gardacvalebis erTi kviris win, gabeda eTqva

mister mordstonisaTvis:

_ Cemo megobaro, mgonia, rom vkvdebi.

_ am droidan me aRar movSorebulvar, _ ganagrZo pegotim, _ igi

xSrad elaparakeboda am xalxsac, radgan mainc uyvarda isini, oriveni.

aseTi xasiaTi hqonda. mas uyvarda yvela, vinc ki gars exvia. magram

rogorc ki isini moSordebodnen mis logins, yovelTvis me mommarTavda;

melaparakeboda yvelafers, rac ki awuxebda, da damSvidebuli iZinebda Cems

gverdiT. sabralo! TiTqos suleli pegoti rom iq ara yofiliyo, daZinebac

ki ar SeeZlo! ukanasknel dRes, bindisas, makoca da miTxra: pegoti, Tu

Cemi bavSvi mokvdes, sTxoveT, rom Cems gulTan daasvenon da erTad

dagvmarxon. (misis survili asrulebulia). dae, Cemma sabralo biWma

gagvacilos samaremde, da Tqven uTxariT, pegoti, rom ubeduri dedamisi

ukanaskneli sulis aRmoxdis win locavda mas, erTxel ki ara, aTasjer!

gaTenda. mze amovida. man miTxra kidev, rogori keTili da

yuradRebiani iyo mister koperfildi da rogor alersianad epyroboda

mas.

_ pegoti, Cemo kargo! _ miTxra man mere. _ momiaxlovdi, ufro axlo,

ufro axlo... momxvie Seni keTili xeli... mimabrune Sensken...

avasrule misi survili da, ai, swored am dros, Cemo TvalisCino, devi,

asrulda Cemi sityvebi, romelic gamoTxovebisas giTxari: man sixaruliT

miayrdno Tavisi sabralo Tavi suleli, beberi pegotis mxars. igi

gardaicvala, rogorc bavSvi, Tavis akvanSi CaZinebuli.

ase daamTavra pegotim Tavisi moTxroba. am wuTidan srulebiT

damaviwyda, ra iyo deda CemTvis bolo dros, Cems warmodgenaSi igi darCa

adriandeli saxiT, ymawvili da mxiaruli, da me miyvarda mogoneba, rogor

meTamaSeboda deda, an rogor cekvavda CemTan erTad sastumroSi, bindisas.

pegotis moTxrobam sabolood daamkvidra Cems gulSi misi pirvandeli saxe

da srulebiT damaviwyda misi meored gaTxovebis xana. SeiZleba ucnauri

iyo es, magram asea. sikvdilma daubrunda igi mSvenieri siymawvilis xanas

da waSala yvela Semdegi ambavi.

deda, romelic saflavSi asvenia, _ es Cemi siyrmis dedaa; bavSvi, mas

rom gulTan usvenia, _ es me TviTona var, iseTi, rogoric dRemde viyavi,

es Cemi samudamod wasuli siymawvilis xanaa.

TaviTavi meaTe

MYTOPBOOK.ORG


obloba

dasaflavcebis meore dResve, diliT, mis mordstonma moixmo pegoti

da uTxra:

_ SegiZliaT, TqvenTvis sxva adgili monaxoT. gaZlevT vadas _ erT

Tves, dReidan.

ramdenime dRem gaiara. Cemi momavlis Sesaxeb aravis krinti ar

dauZravs. da-Zma, axla gansakuTrebiT garTulni Tavisi piradi saqmeebiT,

albaT didi siamovnebiT momiSirebdnen Tavidan. erTxel me movikribe Zal-

Rone da vkiTxe mis mordstons _ rodis mipirebdnen pansiaonSi gagzavnas.

man Zalian mkvaxed mipasuxa, rom, albaT, aRar mogixdeba salemis

saswavlebelSi dabrunebao.

mxolod erTi cvlileba moxda Cems mdgomareobaSi, sanugeSo CemTvis.

saqme imaSia, rom srulebiT mimagdes bedis anabarad. winandels SezRudvasa

da Zaldatanebaze axla laparakic aRar iyo. neba mqonda mevlo, sadac ki

mindoda, oRondac mister mordstonis axlos ara vyofiliyavi, axla

aRaravis moisdioda TavSi Cemi datuqsva vulgaruli sazogadoebisadmi

midrekilebisa da pegotis siyvarulis gamo.

dedis sikvdiliT Tavzardacemuls, me TiTqmis srulebiT ar SemeZlo

fiqri Cems bed-iRbalze. mxolod xandaxan momdioda TavSi azri, rom

SesaZlebelia damtovon yovlad uyuradRebod da rom am SemTxvevaSi,

ganaTlebas moklebuls, me bedovlaTi cxovreba momelis. am wuTebSi

mebadeboda survili, gavqceuliyavi da amiT gadavrCeniliyav am ubedurebas;

maSin ukve vgrZnobdi Tavs zRaprul moxetiale gmirad. magram amgvari

fiqrebi bevri xniT ar abnelebdnen Cems suls.

erTxel videqi samzareuloSi aguzguzebul buxarTan.

_ ras apireb axla, pegoti? _ vkiTxe Cems gadias.

_ me mgonia, devi, rom iarmauTSi momixdeba wasvla da iq, ueWvelia,

raime saqmes viSovi CemTvis.

_ xom SemeZleba iq Seni naxva, pegoti? Sen xom samudamod ar damanebeb

Tavs?

_ o, ara! _ cxared warmoTqva pegotim. _ sanam Sen aq xar, Cemo

TvalisCino, devi, Cven yovel kviras vnaxavT erTmaneTs.

TiTqos didi lodi momSorda gulidan, roca es sanugeSo ambavi

gavige.

_ ici, ra giTxra, Cemo kargo? _ ganagrZo man. _ minda erTi-ori kvira

Cems ZmasTan davrCe, sanam adgils viSovide. xom ar ginda wamoxvide CemTan

erTad? aq, mgonia, aravis ar sWirdeba Seni yofna, da darwmunebuli var,

rom mister mordstoni nebas mogvcems.

verafers moifiqrebda adamiani CemTvis amaze sasiamovnos. is azri, rom

male isev vnaxav iarmauTis qoxis keTil da stumarTmoyvare maspinZlebs,

davtkbebi zRvisa da xomaldebis cqeriT, romelnic burusidan gamodian,

xelixelCakidebuli viseirneb patara emisTan erTad, _ samkurnalo

nugeSiT avsebda Cems sevdian guls.

pegotim saocari gabedulebiT mimarTa mis mordstons TxovniT Cemi

gaSvebis Sesaxeb.

_ mere ras gaakeTebs iqa? _ ikiTxa mis mordstonma. _ usaqmuroba xom

dedaa yovelgvari mankierebisa. Tumca igi aqac usaqmurad dadis; aseTia

magisi buneba. mgonia, ukeTesi iqneba, Tu Tqvens Txovnas davTanxmdebi.

Tvis damlevs me da pegotim wasaswvlelad mzadeba daviwyeT.

MYTOPBOOK.ORG


pegoti Zalian naRvliani iyo: igi samudamod eTxoveboda saxls, sadac

mravali weli gaetarebina. dilaadrian sasafaoze iyo da axla, roca

etlSi Cajda, didxans eWira cxvirsaxoci namtiralev TvalebTan.

mTeli am sevdiani scenis ganmavlobaSi mister barkiss arafriT ar

SeumCnevia Tavisi arseboba. igi ijda Tavis Cveulebriv adgilze, uZravad,

rogorc kerpi. magram, roca pegotim miixed-moixeda da raRaca kiTxviT

mommarTa, Cvenma meetlem Tavi daiqnia da gaiRima.

_ mSvenieri daria dRes, mister barkis, _ SevniSne me, zrdilobisaTvis.

_ ara uSavs ra, _ mipasuxa man.

_ ai, axla pegoti srulebiT damSvidda, mister barkis, _ davumate me,

misi uaRresi siamovnebisaTvis.

_ ara, marTla? srulebiT damSviddiT?

pegotim gaiRima da daudastura.

_ ara, Tqven namdvilad miTxariT, kargad xarT axla? _ ganagrZobda

barkisi, Tan misken iwevda da mujlugunebs hkravda.

mister barkisma imdeni yuradReba gamoiCina, rom migviyvana gzis piras

mdgar sastumromde, erTaderTi mizniT _ gagvmaspinZleboda Semwvari

batknis xorciT da ludiT. roca Cven bolos iarmauTis qvafenilze

gamovediT, etlma ise dagvanjRria yvelani, rom droc aRar iyo raime

grZnobebze salaparakod.

sastumros karebTan, sadac Cven uwinac vdgeodiT, mister pegito da

qami gvelodnen. maT daitaces Cveni boRCebi da yuTebi da ukve vapirebdiT

gamgzavrebas stumarTmoyvare qoxisaken, roca uecrad barkisma saidumlod

gamixmo alayafis karisaken.

_ ai ra, mister, _ wamCurCula man, _ yvelaferi mSvenivrad midioda.

Sevxede mas da sruli TanagrZnobiT warmovTqvi:

_ nuTu?

_ Tqven xom iciT, vin misca mas winadadeba? _ SeniSna Cemma megobarma.

_ gaxsovdeT: barkisma, mxolod barkisma!

me Tavi davuqnie Tanxmobis niSnad.

_ yvelaferi Cinebulad midioda, _ gaimeora man da xeli CamomarTva, _

Tqven mSvenivrad moiqeciT, yvelaferi sikeTisken midis. samudamod Tqveni

erTguli megobari var.

Tumca barkisi Zalian cdilobda, rac SeiZleba martivad da sadad

gamoeTqva Tavisi azri, magram mainc iseTi ucnauri idumalebiTa da

mikibul-mokibulad laparakobda, rom SemeZlo mTeli saaTi vmdgariyavi

mis win da imdenive gamego, ramdenic gaCerebuli saaTis win dgomiT. magram

am dros pegitim damiZaxa. roca me da pegoti erTad mivdiodiT, man uecrad

mkiTxa, raze laparakobdiT Sen da barkisio.

_ igi marwmunebda, rom yvelaferi Cinebulad midioda, _ vupasuxe me.

_ ra usircxvilobaa, _ Tqva pegotim. _ devi, Cemo kargo, ras ityvi,

rom gaTxoveba davapiro?_ me mgonia rom Zveleburad geyvarebi, _ vupasuxe

me, cota xnis fiqris Semdeg.

win mimaval Tavisi naTesavebisa da quCaSi mosiaruleTa gasaocrad,

Cemi keTili gadia uecrad SeCerda, araCveulebrivi gulmxurvalebiT

mimikra gulze da Tavis uzomo siyvarulSi marwmunebda.

_ maS miTxari, Sen ras fiqrob amaze, Cemo TvalisCino? _ mkiTxa isev.

_ Sen rom barkisze gaTxovde?

_ diax!

MYTOPBOOK.ORG


_ me mgonia, es Zalian kargi iqneba. maSin sakuTari cxeni da etli

geyoleba da yovelTvis SegeZleba CemTan mosvla ise, rom erTi pensic ar

daxarjo gzaze.

_ ra Wkviani ram xar! _ Sehkivla pegotim.

ramdenime xnis ganmavlobaSi oriveni Cumad mivdiodiT.

_ Tumca, _ Tqva pegtim mxiarulad, _ srulebiTac ar davapirebdi

gaTxovebas, es rom Cems devis ar esiamovnebodes.

_ Semomxede, pegoti! _ vupasuxe me. _ gana Sen ar xedav, rom suliTa da

guliT mixaria es qorwili?

_ mjera, mjera, genacvale! dRe da Rame vfiqrobdi magaze, yvelaferi

movifiqre da bolos im daskvnamde mivedi, rom, mgonia, kargs vizam, Tu

mister barkisis winadadebas davTanxmdebi. manam ki, devi, nuravis nu etyvi

nurafers, yvelaferi Cinebulad wava! _ daumata man da mxiarulad

gadaikiskisa.

mister pegotis saxli isev iseTi iyo, rogoric uwin, mxolod erTi

ram aklda mas _ patara emi. me vkiTxe misi ambavi mister pegotis.

_ is axla skolaSia, ser, _ mipasuxa man, Sexeda saaTs da daumata, rom

naxevari saaTis Semdeg saxlSi iqnebao.

vicodi gza, romliTac emi saxlSi unda dabrunebuliyo, da rogorRac

uneburad gavCndi im bilikze, sadac imedi mqonda, Sevxvdebodi Cems patara

megobars.

ager, viRac gamoCnda Sors; male masSi patara emi Sevicani; Zlivs

meRirsa misi laJvardi Tvalebisa da vardisferi saxis naxva! ra moxdenili

ram iyo da ra mxiaruli Rimili uTrToda alisfer tuCebze! magram am

wuTSi ucnaurma survilma amitana: iseTi saxe mimeRo, TiTqos ver vicani

igi, da gverdiT Camevlo ise, rom araviTari yuradReba ar mimeqcia misTvis.

emis srulebiT ar gahkvirvebia Cemi saqcieli. man, rasakvirvelia,

micno, magram srulebiT damSvidebiT Camiara gverdiT; mere gaicina da

gaqca. iZulebuli viyavi, gamovdevnebodi, magram emi ise swrafad mirboda,

rom TiTqmis mxolod saxlTan davewie.

_ ah! es Sena xar? _ miTxra man.

_ maS Sen mican, emi?

_ TiTqos Sen ki ar micani! _ mipasuxa celqma.

mas rogorc Canda, esiamovneboda Cemi wvaleba da gaRizianeba. amgvarma

cvlilebam imis mopyrobaSi Zalian gamakvirva.

patara emi saerTod nebieri iyo; yvelaze metad ki mas TviT mister

pegoti anebivrebda, romelsac ar SeeZlo misTvis uari eTqva, roca igi

gaexaxuneboda Tavisi nazi loyiT mis banjgvlian bakenbardebs. emi keTili

da alerisani iyo da Tavis morcxvobasTan da patara cbierebasTan erTad

iseTi sayvareli ram, rom yovlad SeuZlebeli iyo yvela ar moexibla.

roca Cais Semdeg cecxls mivusxediT da mister pegotim Tavis Cibuxs

moukida, man moigona Cemi mdgomareoba. patara emis cremlebi moadga

Tvalebze da iseTi grZnobiT Semomxeda, rom ar vicidi, riTi gadamexada

madloba.

_ ai, esec iseTive obolia, rogorc Tqven, ser, _ SeniSna mister

pegotim da Tan xels usvamda mis mSvenier kululebs. _ ai, kidev, _

ganagrZo man da xeli hkra qams, _ ai kidev oboli, Tumca srulebiT ara

hgavs boganos.

E_ visac iseTi mfarveli hyavs, rogoric Tqven xarT, mister pegoti, _

vupasuxe me, _ igi ver igrZnobs Tavis oblobas.

MYTOPBOOK.ORG


_ ai, es mSvenivrad iyo naTqvami, master devi, mSvenivrad! _ Sehyvira

qamma aRtacebiT.

_ Tqveni megobari rogorRa aris, ser? _ mkiTxa uecrad mister

pegotim.

_ stirfordi? roca movdiodi, igi srulebiT jansaRad iyo.

_ ai, megobari mesmis! _ SesZaxa mister pegotim da Tambaqos kvamidan

Semomxeda. _ me ise mgonia, ser, rom mecnierebaSi misTvis ar arsebobs arc

mexi da arc qvebi, midis ialqnebaSvebuli, ara, Cemo batono?

_ sruli simarTlea! _ vupasuxe me aRtacebiT. _ man yvelaferi icis!

pirdapir saocari Wkuis patronia! wignis erTi Sexedva sakmarisia misTvis,

rom gakveTili ukve icodes!

mister pegotim damiqnia Tavi iseTi saxiT, TiTqos undoda eTqva: `o,

amaSi me srulebiT darwmunebuli viyavi winaTve!~

_ mere rogori mWermetyvelia! _ SevZaxe me. _ raSiac gnebavT,

daarwmunebs yvelas. rogora mReris, _ pirdapir Tavs dagaviwyebT! amasTan

rogori keTilSobili, didsulovani da kargi amxanagia, _ ganvagrZobdi

gaatacebiT. _ darwmunebui var, rom arasodes ar meqneba saSualeba

madloba gadavuxado am ymawvils im didsulovani mfarvelobisaTvis,

romelic man skolaSi gamiwia.

mzad viyavi, dausruleblad melaparakna stirfordze, magram am dros

uneburad patara emis Sevxede. igi ijda magidasTan da mTeli yuradRebiT,

sulganabuli mismenda. uneburad gavCerdi da Tvali damrCa masze. iq myofT

SeniSnes esa da, roca maTac Sexedes emis, yvelas xmamaRali sicili

waskda.

_ emisac, rogorc me, enatreba am vaJkacis naxva, _ SeniSna pegotim.

emi SekrTa, roca dainaxa, rom saerTo yuradReba miipyro. CaRuna Tavi

da saxe ufro metad aenTo. uecrad igi gavarda oTaxidan da aRar

dabrunebula im dromde, roca yvelani Cven-Cven oTaxebSi unda

wavsuliyaviT dasaZineblad.

me isev Cems Zvel alagas, patara sawol oTaxSi movewyve, qari hqroda

da zuzunebda zRvis piras, rogorc Cemi pirveli yofnis dros. am jerze

meCvena, TiTqos qaris sazareli Rmuili micvalebulebis glova iyo.

dRe dRes misdevda da iseTive siamovnebiT vatarebdi dros, rogorc

pirvelad, mxolod im gansxvavebiT, rom axla iSviaTad mixdeboda seirnoba

zRvis piras, patara emisTan erTad. mxiaruli da celqi gogona axla

gakveTilebs ujda xolme. an arada xelsaqmobda. amas garda, igi yoveldRe

skolaSi daiareboda. esec rom ar yofiliyo, me rogorRac vgrZnobdi rom

Cven mainc aRar mogvxdeboda Zvelebulad seirnoba. mTel Tavis bavSvur

mxiarulebasa da mizezianobasTan erTad, emi mainc patara qalis magvars

warmoadgenda, _ sul raRac erTiode wlis manZilze man Sors gamiswro

ganviTarebaSi. me Zveleburad vuyvardi emis, magram axla igi siamovnebas

poulobda Cems masxrad agdebaSi. xSirad, magaliTad, igi sxva gziT

brundeboda saxlSi, da Semdeg dascinoda masTan Sexvedris Cems unayofo

cdas.

Cveni misvlis pirvelsave saRamos gvestura mister barkisi, saocrad

darcxvenili da uazro saxiT. man moitana Tan cxvirsaxocSi Sekruli

forToxlebi. aravisTvis araferi uTqvams am xilis daniSnulebaze da

amitom, misi wasvlis Semdeg, Cven gavifiqreT, rom mas SemTxveviT darCa es

Sekruli. qami gamoudga ukan, magram male dabrunda cnobiT, rom

forToxlebi pegotis ekuTvnoda. amis Semdeg mister barkisi modioda

aucileblad yovel saRamos, mudam erTsa da imave dros, da Tan yovelTvis

MYTOPBOOK.ORG


mohqonda raime Sekruli, romelsac kars ukan tovebda xmaamouReblad. es

saCuqrebi, _ damamtkicebelni im nazi grZnobisa, romelic mister barkisis

mgrZnobiare gulSi ainTo, Seicavdnen mravalnairs da, SeiZleba iTqvas,

erTgvar eqscentriul Sinaarss. aq iyo, rogorc maxsovs, sxvaTa Soris,

ori wyvili goWis fexi, uzarmazari baliSi qinZisTavebibisaTvis, ori Tu

sami aTeuli vaSli, giSris sayureebi, espanuri xaxvis ramdenime Tavi,

patara yuTi dominos saTamaSoTi, iadoni galiaSi da taxis lori.

sazogadod, ramdenadac magondeba, mister barkisis arSiyoba metad

Taviseburi iyo. Tavisi stumrobis dros igi ijda xolme Tavis etlis

kofoze, da daJinebiT Sehyurebda pegotis, romelic mis ordapir ijda.

erTxel saRamos, ueWvelia, grZnobiT gatacebuli, igi daswvda sanTlis

namwvs, romliTac misi mijnuri Zafsa sanTlavda, Caido jibeSi da Tan

waiRo. amis Semdeg igi udidesi siamovnebiT amoiRebda xolme jibidan,

moTxovnilebisamebr, am Tavis saunjes da Semdeg isev inaxavda.

Cemi Svebulebis vada ukve Tavdeboda, roca uecrad gavigeT, rom

mister barkisi da pegoti gaseirnebas apirebdnen da rom am samxiarulo

seirnobaSi me da patara emisac unda migveRo monawileoba.

pegoti, Cveulebisamebr, Tavis sada, Sav kabaSi iyo gamowyobili;

samagierod, mister barkisi morTuli iyo axali, cisferi frakiT, romelic

iseTi grZeli da ganieri iyo, rom mis patrons srulebiT aRar

esaWiroeboda xelTaTmanebis Cacma Zalian civs amindSic ki. frakis maRali

sayelo am patiosan jentlmens maRla uwevda Tmebs kinkrxomde. misi

priala Rilebi uzarmazari iyo. gamourkveveli feris maudis Sarvali da

yviTeli Jileti amTavrebdnen am mSvenier morTulobas.

Cven erT eklesiasTan gavCerdiT. mister barkisi da pegoti erTad

Sevidnen Sig; cxeni boZs miabes, me da patara emi ki etlSi dagvtoves. me

visargeble am SemTxveviT da Cems patara megobars movexvie. vuTxari emis,

rom axla cotaxaniRa momixdeboda iarmauTSi yofna da vTxove, rac

SeiZleba meti alersianobiT mompyroboda da ar gaefuWebina Ceni im dRis

netareba Tavisi mizezianobiT. patara emis dampirda Cemi Txovnis

asrulebas da kocnis nebac ki momca.

mister barkisi da pegoti karga xans darCnen eklesiaSi; bolos isini

dabrundnen da Cven isev gzas gavudeqiT. gzaze patiosani jentlmeni

uecrad momibrunda da mkiTxa:

_ gaxsovs, ser, visi saxeli davwere me etlis kofoze?

am sityvebTan erTad man Camikra Tvali iseTi gamometyvelebiT, rasac

srulebiT ar movelodi misgan.

_ klara pegotisa, _ vupasuxe me.

_ rogora ggoniaT, vis saxels davwerdi me axla?

_ me mgonia, rom Tqven axlac klara pegotis saxels dawerdiT, _

SevniSne me.

_ klara pegoti barkisis! _ mipasuxa man da ise saSinlad

gadaixarxara, rom etli mTlad SeinZra.

mokled rom movWra, maT jvari daiweres da swored am mizniT Seiares

eklesiaSi. pegotis undoda, jvriswera rac SeiZleba Cumad momxdariyo;

pastori dasTanxmda da amitom aravin ar daswrebia am ambavs.

Cven mivediT patara sastumroSi, soflis gzaze. iq ukve gvelodnen da

Cvens misvlamde mSvenieri sadili moemzadebinaT.

SemdgomSi xSirad vigonebdi, ra originaluri, sasacilo da

gulubryvilo iyo es qorwili. binisas isev etlSi CavsxediT da wynarad

wamovediT saxlSi. gzaze SevyurebdiT varskvlavebiT moWedil cas da

MYTOPBOOK.ORG


vbaasobdiT bunebis saocrebaze. me vuxsnidi Cems Tanamgzavrebs cis

mnaTobTa moZraobas da didad gavakvirve mister barkisi Cemi codniT. igi

mismenda xmaamouReblad, didi yuradRebiT da mzad iyo, daejerebina

yvelaferi, rac ki momivida TavSi am SemTxvevaSi.

karga gviani iyo, roca navis saxlSi davbrundiT. mister da misis

barkisebi gamogveTxovnen da maSinve wavidnen TavianT binaze. maSin

pirvelad vigrZeni, rom davkarge Cemi keTili pegoti! sxva saxlSi am Rames

davwvebodi ganadgurebuli guliT, magram aq is fiqri mamSvidebda, rom

patara emisTan erT WerqveS viyavi.

mister pegotim da qamma Cemze ukeTesad icodnen, ra xdeboda Cems

gulSi da cdilobdnen, gaeqarwylebinaT Cemi dardi TavianTi gulRia

maspinZlobiT. roca vaxSami moitanes, patara emi dajda Cems gverdiT

skivrze _ pirvelad Cemi am saxlSi meore stumrobis ganmavlobaSi. es

brwyinvale daboloeba iyo mSvenieri dRisa!

meore dilas pegoti gvestumra: igi misjdomoda Cems fanjaras, da

gaRviZebisas gavifiqre _ sizmarSi xom ar momelanda guSindeli qorwilimeTqi.

Cais Semdeg Cemma keTilma gadiam Tan wamiyvana, da Cven male mivediT

mis saxlTan. ra sayvareli, sufTa, patara bina iyo misi saxli!

mTeli dRiT gamoveTxove navis saxlis mcxovrebT, roca stumrad

wavedi Cems yofil gadiasTan da Ramis TviTonac ki pegotis saxlSi

davrCi, patara oTaxSi, saxuravis qveS. iq, loginis TavTan, Taroze ido

Cemi wigni niangebze. keTlma diasaxlisma gamomicxada, rom es oTaxi

CemTvis aris daniSnuli da yovelTvis erTnair wessa da rigze iqnebao.

_ Cemo TvalisCino, devi, _ miTxra man, _ sanam cocxali var da sanam

es bina Cemi iqneba, Sen yovelTvis naxav am oTaxs amgvari saxiT, TiTqos

yovel wuTSi movelode Sens mosvlas. yoveldRe davalageb mas, rogorc

valagebdi Sens uwindell sawol oTaxs. CineTSic rom mogixdes cxovreba,

maSinac Seni oTaxi mudamdRe dalagebuli iqneba!

suliT da guliT mjeroda es sityvebi, radgan vicodi Cemi keTili

gadias uzomo suyvaruli da erTguleba, da rogorc SemeZlo, madloba

gadavuxade amgvari dapirebisaTvis. Tumca ar SemiZlia vTqva, rom es

madloba Zalian mxurvale yofiliyo: yvelaferi es pegotim diliT miTxra

da am diliT ki saxlSi vbrundebodi. gavemgzavre pegotisa da barkisTan

erTad. isini metad danaRvlianebulebi gamomeTxovnen Cveni baRis

WiSkarTan. guldawyvetili, sevdiT vucqerodi mimaval etls, romelsac Tan

mihyavda Cemi Cemi pegoti da mtovebda martodmartos, Zveli Telebis

CrdilSi im saxlis win, sadac imedic ki ara mqonda, rom Sevxvdebodi

siyvaruls an megobrul dayvavebas.

am droidan sruls martoobaSi var, moklebuli yovelgvar megobrul

daxmarebas, tolebis sazogadoebas, datovebuli Cemi sakuTari, sevdiani

fiqrebis anabara.

ras ar mivcemdi, rom gavegzavneT yvelaze mkacr da sastik skolaSi!

rom eswavlebinaT rame CemTvis! magram ara, amgvari CemTvis ararsebobda.

vZuldi da vezizRebodi maT. Tu ar vcdebi, im dros mister mordstoni

materialurad gaWirvebul mdgomareobaSi iyo, magram amiT ar SeiZleba

aixsnas misi gulqva moqceva mcirewlovan obolTan. am adamians Zalian

vejavrebodi da Tavidan miSorebda, mgoni, im mizniT, rom moekla CemSi

yovelgvari imedi misi mfarvelobis Sesaxeb. man miaRwia Tavis mizans.

ar SemiZlia vTqva, rom cudad mepyrobodnen; me ar mcemdnen, SimSiliT

ar mklavdnen, magram sistematurad ar amCnevdnen Cems arsebobas. dRe dRes

misdevda, kvira kviras, Tve _ Tves, me sul isev gulcivi uyuradRebobis

MYTOPBOOK.ORG


msxverpli viyavi. xandaxan momdioda TavSi azri, ra moxdeboda, avad rom

gavmxdariyavi? upatronod amomZvreboda suli Cems mitovebul oTaxSi, Tu

mainc movidoda vinme Cemi tanjvis Sesamsubuqeblad?

Zalian iSviaTad maZlevdnen pegotis naxvis nebas. TviTon pegoti, Tavis

dapirebisamebr, yovel kviras modioda Cems sanaxavad da cdilobda, sadme

saxlis axlo Semxvedroda; mas yovelTvis raime saCuqari mohqonda Tan.

savsebiT mesmoda Cemi mdgomareobis sruli uimedoba da ueWvelia,

uubeduresi arseba viqnebodi, wignebSi rom ar mepova nugeSi. wignebi

Seadgendnen Cems erTaderT nugeSs da imeds, da me Tavs ar vanebebdi maT,

rogorc isini me; vkiTxulobdi kidev da kidev, aRar maxsovs, meramdened,

erTsa da imave wigns.

axla me vuaxlovdebi Cemi cxovrebis im xanas, romelic arasodes ar

wariSleba Cems xsovnaSi, sanam mexsomeba rame. es dro xSirad srulebiT

uneburad momagondeba xolme da, rogorc Ramis moCveneba, guls mixeTqavda

Cemi cxovrebis yvelaze bednier wuTebSi.

erTxel me sadRac wavedi ezodan da mivdiodi quCaSi metad mowyenili,

rogorc yovelTvis. roca kuTxeSi Sevuxvie, uecrad SevefeTe mister

mordstons, romelsac viRac jentlmeni mosdevda. srulebiT avirie am

moulodnel Sexvedraze da xmaamouRebliv mindoda gamevlo, roca uecrad

jentlmenma SemaCera da SesZaxa:

_ es Sen xar, bruqs?

_ ara, ser, me daviT koperfildi mqvia, _ vupasuxe me.

_ uars nu ambob! _ miTxra jentlmenma, _ Sen bruqsi xar, Sefildeli

bruqsi. me gicnob Sen.

am sityvebze me meti yuradRebiT Sevxede mas. raRac nacnobi momeCvena

mis sicilSi da am jentlmenSi vicani mister kvinioni, romelTanac

mivdiodi loustrofSi, mister mordstonTan erTad, roca... magram ar aris

saWiro imis mogoneba, Tu rodis iyo es.

_ ras akeTeb, bruqs? sad swavlob?

am sityvebTan erTad mister kvinionma mxarSi momavlo xeli da

Tavisken mimabruna. ar vicodi, ra mepasuxa, da mister mordstons Sevxede.

_ es axla saxlSia, usaqmod daeTreva da daexeteba, _ uTxra Cemma

maminacvalma, _ skolaSi aRar ivlis. swori giTxraT, TviTonac ar vici, ra

vuyo.

_ hm! _ Caaxvela mister kvinionma da orives Semogvxeda. _ mSvenieri

daria.

xangrZlivi siCume Camovarda. vcdilobdi, gameTavisuflebina Cemi mxari

am jentlmenis xelidan, rom Cems gzas gavdgomodi.

_ Sen, mgonia, sakmarisad moxerxebuli biWi xar! _ miTxra kvinionma. _

ara, bruqs, ha?

_ diax, uWkuo ar aris, _ Tqva mister mordstonma mouTmenlobiT, _

gauSviT, wavides Tavisi gziT. darwmunebuli iyaviT, madlobas ar getyviT

am SeCerebisaTvis.

mister kvinionma xeli gauSva Cems mxars da saCqarod wavedi saxlSi.

roca baRCasTan SevCerdi, davinaxe, rom mister mordstoni uaxlovdeboda

sasaflaos da Tan Tavis Tanamgzavrs emusaifeboda. erTi wuTiT isini

SeCerdnen da me Semomxedes; araviTari eWvi ar iyo, rom imaTi saubris

sagani me viyavi.

am jerze mister kvinionma Cvensas gaaTia rame. meore dRes, diliT,

sauzmis Semdeg, roca sufridan avdeqi da baRSi gasvla davapire, mister

mordstonma oTaxSi darCena mibrZana.

MYTOPBOOK.ORG


_ daviT, _ miTxra mister mordstonma, _ am wuTisofelSi ymawvili

kaci unda moqmedebdes da ara usaqmurobasa da mowyenilobaSi atarebdes

dros. ymawvili amgvari xasiaTiT mudmivs meTvalyureobasa da radikalur

gamosworebas Txoulobs yvelaferSi. amgvari ymawvili unda daumoCilo

mSromeli wuTisoflis yvela pirobas, aRmofxvra masSi Zirianad

yovelgvari uswormasworoba, gardatexo igi, gardaqmna. Sen, ueWvelia, ukve

ici, daviT, rom me mdidari adamiani ara var. yovel SemTxvevaSi, Sen axla

ici es. aqamdis Cven vcdilobdiT, mogveca SenTvis saTanado ganaTleba, da

Sen ukve moaswari SegeZina aucilebeli. Semdegi ganaTleba Zviri Rirs da

me ar SemiZlia Seni Senaxva skolaSi. Tumca, mdidaric rom viyo, maSinac

ar daviwyebdi fulis flangvas Sens Sesanaxad pansionSi, radganac, Cemi

Rrma rwmeniT, saskolo ganaTleba saTanado sargeblobas ar mogitans.

Seni momavali garkveulia, _ unda SeebrZolo am qveyanas da, rac ufro

male daiwyeb am brZolas, miT ukeTesia.

momeCvena, TiTqos Cemi brZola cxovrebasTan ukve daiwyo patara

masStabiT.

_ xom ara gagigia-ra Cvengan erTi savaWro dawesebulebis Sesaxeb? _

mkiTxa mister mordstonma.

_ romelis, ser?

_ savaWro dawesebueba mordstonisa da grinbisa, meRvineobis dargSi.

axla Sen unda icode, rom mister kvinioni ganagebs am dawesebulebis

kantoras.

Cumad Sevxede kantoris gamges, cnobismoyvareobiT igi fanjaraSi

iyureboda.

_ mister kvinioni marwmunebs, rom masTan SeiZleba gamoCndes raime

samuSao Seni wlovanebis biWisTvis. ratom ar unda Sexvide Sen mister

kvinionis kantoraSi.

_ ah, mordston! nuTu Tqven sxva araviTar perspeqtivas ara xedavT

misTvis? _ SeniSna xmadabla mister kvinionma da Cems maminacvals mimarTa.

mister mordstonma yuri ar aTxova mis sityvebs, igi SeinZra mrisxaned

da ganagrZo:

_ amgvarad, daviT, Sen unda Sexvide, garkveuli pirobebiT, sxva

biWebTan erTad, kantoraSi. pirobebi xelsayrelia: gaWmeven, gasmeven da,

amas garda, jibis fulic geqneba. Seni binis Sesaxeb ukve aris micemuli

gankarguleba. rac Seexeba Sens sacvlebs...

_ es ki Cemi gankargulebisagan iqneba damokidebuli, _ gaawyvetina mis

mordstonma.

_ sacvlebi da sazogadod mTeli tanisamosi SenTvis winaswar

damzadebuli iqneba Cemi sakuTari xarjiT, _ ganagrZo mister mmordstonma,

_ radgan imedi ar gvaqvs, rom Sen saSualeba geqneba Seni sakuTari xarjiT

Caicva da daixuro. maS momismine, daviT, Sen midixar londonSi, mister

kvinionTan erTad da iwyeb erTgvarad damoukidebel cxovrebas.

_ erTi sityviT, _ SeniSna dam, _ Cven adgilze mogawyeT da axla

icxovre, rogorc ginda.

mSvenivrad mesmoda, rom mTeli es gegmas Cems Tavidan mosaSoreblad

iyo mogonili, magram danamdvilebiT aRar maxsovs, _ mewyina Tu gamixarda

maSin es ambavi. mgonia, CemTvis sul erTi iyo, darCenaca da wasvlac.

droca ara mqonda fiqrisaTvis; mister kvinioni meore dilas midioda

londonSi.

Semdegi dilac gaTenda. Cemi samgzavro momzadeba metad ubralo iyo.

da-Zmam damasaCuqra TeTri, naTrevi, Savi movlebuli qudiT, Savi kurtakiT

MYTOPBOOK.ORG


da TeTri tilos SarvliT, romliTac, mis mordstnis gankargulebis

Tanaxmad, unda Sevdgomodi saSiS brZolas cxovrebasTan. mTeli Cemi

qoneba Caetia momcro CemodanSi, da me Cavjeqi furgonSi, romelsac mister

kvinioni unda mieyvana iarmauTSi, londonis diliJansamde.

Cveni saxli da soflis eklesia TandaTan qreba Cemi TvalTaxedvidan.

sxvadasxva sagnebma dafares blonderstonis sasaflao da Cemi mSoblebis

samare. Cems Tavze carieli caa.

Tavi meTerTmete

damoukidebeli cxovreba

savaWro saxli `mordstoni da hrinbi~ mdebareobda temzis marcxena

napirze, blekfaieris ubanSi. es iyo Zveli, naxevrad dangreuli Senoba.

TviT temzis piras, sadac patara xis navsadguri iyo. zRvis moqcevis dros

igi wyalSi imaleboda da ukuqcevis dros ki talaxSi idga. virTxebi

yoveli mxridan morbodnen aq koncerytis gasamarTavad. miwis piras

mdebare oTaxebi, savse ukuneTis WvartliTa da axali WuWyiT, dabrecili

kibeebi, Cangreuli iataki, SexuTuli sardafebi, sinotive, obi, Wvartli, _

ai sagnebi, romlebic jer kidev cocxloben Cems mexsierebaSi, mraval

warsul welTa miuxedavad.

am savaWro saxlis mTavar operacias Seadgenda Rvinisa da aryis

miwodeba im gemebisaTvis, romelnic ramdenadac maxsovs, indoeTSi

dadiodnen. am miznisTvis aq yovel dRe asobiT mohqondaT carieli

boTlebi. es boTlebi unda gamogverecxa, gagvevlo, gagveSro, Cagvesxa,

dagvecva, dagvebeWda da zedac iarliyi dagvekra. es samuSao me Camabares.

Cemianad oTxi biWi iyo. me unda memuSava uzarmazari oTaxis kuTxeSi

mister kvinionis meTvalyureobiT, romelic Tvalyurs madevnebda Tavisi

adgilidan kantoraSi. ufros biWs daavales aexsna CemTvis dawvrilebiT

Cemi xeloba. misi saxeli iyo mik uoker; gaqonili winsafari da TeTri CaCi

Tavze _ misi Cacmulobis gansakuTrebuli kuTvnileba iyo. man meore biWi

gamacno, Tavisi amxanagi, romelsac dawesebulebaSi ucnaur saxels _

`kartofilas~ eZaxdnen. me gavige Semdeg, rom am ymawvils es saxeli

daerqva ferwasuli saxis gamo, romelic marTlac kartofilis fqvils

waagavda. kartofilas mama orgvar movaleobas asrulebda: dRisiT menave

iyo, ramiT ki _ melampe sataxto qalaqis erT-erT TeatrSi, sadac misi

qaliSvili Winkebis rols asrulebda pantomimis warmodgenebSi.

kedlis saaTma pirvelis naxevari dahkra. mister kvinioni adga Tavisi

adgilidan da damiZaxa. mis win Suaxnis vaJkaci idga, sqeli da mouxeSavi.

uSvelebeli Tavi mTlad motvlepili hqonda da kvercxiviT uprialebda.

Cemsken moqceuli saxe, farTo da daTenTili, TiTqos keTilad

gamoiyureboda. muqi yavisferi serTuki da sarvali sakmarisad naxmari

Canda, magram miT ufro efeqturad mouCanda perangis gaxamebuli sayelo.

_ ai swored es aris, _ Tqva mister kvinionma da Cemze miuTiTa.

_ maS, ise gamodis, rom me maqvs pativi daviT koferfildis naxvisa, _

Tqva ucnobma mowyale kiloTi, _ rogor grZnobT Tavs, master koperfild?

me vupasuxe, rom kargad var-meTqi, da imedi gamovTqvi, rom isic

janmrTelad aris. namdvilad, Zlivs videqi fexze daRlilobisagan, magram

im dros xasiaTad ar mqonda Civili Cems ubedur mdgomareobaze.

MYTOPBOOK.ORG


_ me miviRe werili mister mordstonisagan, romelSic igi gamoTqvams

survils Cems saxlSi, rogorc mdgmuri. es, rasakvirvelia, didi pativia

CemTvis. Cems saxlSi, dasavleTis mxares, marTlac aris patara oTaxi,

romelic gamodgeba TqvenTvis sawol oTaxad. didad moxaruli var, rom

bedniereba maqvs Tais gacnobisa, master koperfild, _ daamTavra moRimare

jentlmenma.

_ es mister mikoberia, _ miTxra mister kvinionma.

_ xom ara gnebavT Cemi saxlis misamarTi? _ miTxra mister mikoberma, _

igi sitis gzazea, vinZoris terasaze; me meqneba siamovneba piradad

gamogiaroT saRamos, da Tqven, imedia, nebas miboZebT, giCvenoT uaxloesi

gza Tqveni axali binisaken. bednierad darCenas gisurvebT, mister kvinion.

mets ver gavbedav Tqvens Sewuxebas Cemi aq yofniT.

man daixura qudi, daiqnia joxi da gavida kantoridan raRac mxiaruli

simReris RiRiniT.

saRamos daniSnuls droze movida mister mikoberi. davibane xel-piri,

rom warvdgenodi Cems axal maspinZels, da megobrulad wavediT Cveni

saxlisken, rogorc me, albaT, momixdeba vuwodo am saxls dReis Semdeg.

gzaSi mister mikoberi misaxelebda im quCebisa da Sesaxvevebis saxelebs,

romelzedac gvixdeboda gavla, da cdilobda, damexsomebina isini, raTa

ufro advili yofiliyo CemTvis meore dRes samsaxurSi misvla.

saxli vinZoris terasaze yovelnairad uSno da maxinji iyo, magram

imgvarive pretenziebiT jentlmenur komfortze, rogoric aSkarad Canda

mis patronSi. mister mikoberma gamacno Cavisi meuRle, maRali da gamxdari

ledi, ukve Sors gadacilebuli pirvel siymawviles. misis mikobers xelSi

bavSvi eWira, erTi mis mis tyupisTagani, rogorc maSinve miTxres.

iyo kidev ori sxva bavSvi, romelnic am meuRleebs ekuTvnodnen _

master mikoberi oTxi wlisa da mis mikoberi _ samisa. Sinamosamsaxured

hyavdaT erTi axalgazrda dedakaci, ubeduri CveulebiT, _ igi yovel

sityvaze fxakurobda. me momiCines pawawina oTaxi sxvenze, ubadruki

avejiT, magram mSvenivrad SeRebili cisferi saRebaviT. misis mikoberma,

bavSviT xelSi, TviTon ikisra Cemi moTavseba am sadgomSi.

_ Tqven ver warmoidgenT, ymawvilo, rogor SeiZleba gamoicvalos

garemoeba adamianis cxovrebaSi, _ miTxra misis mikoberma, roca erTad

avdiodiT sxvenze. _ gaTxovebamde, roca dedasTan da mamasTan vcxovrobdi,

verasodes warmovidgendi, rom odesme mdgmurebis ayvana momixdeboda,

magram es ramdenime xania, Cemi qmari gaWirvebuls mdgomareobaSi imyofeba.

mZime dro dagvidga, ymawvilo, mZime!

ver vityvi danamdvilebiT, misgan gavige Tu sxvisgan, rom odesRac

mister mikoberi flotSi msaxurobda, oRond Cems TavSi SemuSavda mtkice

warmodgena, rom uwin igi sazRvao oficeri iyo, amJamad ki asrulebda

sxvadasxva savaWro saxlebis davalebebs, Tumca verasodes da veravisgan

gavige, raSi mdgomareobda es davalebani, romelTac mister mikobers

andobdnen.

_ Tu movaleebi ar daacdian, _ ganagrZobda misis mikoberi, _ Sedegi

maTTvisave iqneba saziano. rac moxdeba _ moxdes. rac ufro male moxdeba

_ miT ukeTesi! qvas sisxls ver gamoaden; movales ver gamoswurav fuls,

Tu misi qisa carielia. mister mikobers imdeni fulic ki ara aqvs, rom

dafaros sasamarTlos xarjebi.

diasaxlisis amgvarma gulaxdilobam, romelic Cemis mxriv arafriT ar

iyo gamowveuli, erTgavard gamaoca, da pirvelad ise meCvena, TiTqos mas

meti xnisa vegone, vidre viyavi. magram saqmis viTareba, rogorc gamoirkva,

MYTOPBOOK.ORG


gacilebiT ufro martivi iyo: sabralo misis mikoberi ise iyo Sewuxebuli,

rom mzad iyo Tavisi dardi yvelasaTvis SeeCivla, Tugind Tavisi, jer

umecari tyupebisaTvis, Tu mis axlos ar iyo sxva msmeneli.

Semosavali karis Suaguls amSvenebda liTonis dafa, romelzedac

ewera: `saswavlo dawseesebuleba misis mikoberisa ymawvil qalTaTvis~.

magram arasodes arc erTi ymawvili qali ar yofila misis mikoberis

pansionSi. saerTod arasodes ar SeminiSnavs masTan mdedrobiTi sqesis

arsebani da arc arasodes SemimCnevia raime mzadeba romelime ymawvili

qalis misaRebad. erTaderTi momsvlelebi, romlebic minaxavs maT saxlSi,

mevaleni iyvnen. isini modiodnen yovel saaTSi da male davrwmundi, rom

zogi maTgani araCveulebriv cxare xasiaTis jentlmeni iyo.

moxdeboda xolme, rom maTi gaSmagebuli yvirilis gamo mister

mikoberi sasowarkveTilebamde midioda, da erTxel kinaRam yeli gamoeWra

samarTebliT, rogorc misi meuRlisagan gavige. sabednierod, amgvari

sasowarkveTileba metad xanmokle iyo; rogorc ki gavidoda saxlidan

mousvenari mevale, mister mikoberi mzrunveli xeliT iwmendda Ceqmebs da

Semdeg mxiaruli saxiTa da RiRiniT gadioda saxlidan. aseTive uzrunveli

iyo misis mikoberi. erTxel, roca movida cnoba, rom sasamarTlos

dadgenilebiT maTi qoneba unda aeweraT, misis mikobers guli wauvida da

srulebiT CamoeSala Tma, magram imave saRamos, buxarTan, igi mSvenier

gunebaze iyo da Seeqceoda xbos xorcis katletebs. am saRamos gavige

misgan mravali saintereso ambavi imis Sesaxeb, Tu rigor cxovrobda winaT

misi mamilo da dedilo, rogor qeifobdnen da vin hyavdaT stumrebad.

Cemi Tavis anabara darCenils, bavSvuris uzrunvelyobiT mimyavda Cemi

saqmeebi. xSirad, roca diliT mivdiodi `mordstonisa da grinbis~

dawesebulebaSi, ver vuZlebdi saSaqarlamos fanjaraSi gamodgmuli

tkbileulobis cdunebas da sadilis fuliT vyidulobdi raime gamxmar

tkbil kvers. im dRes, usadilod darCenili, iolad mivdiodi erTi

funTuSiT an pudingis naWriT. magram, Tu saSaqarlamos cdunebas

gavuZlebdi xolme, maSin viRebdi sadils Zveli, WuWyiani duqnidan,

saxelwodebiT `lurji lomi~, romelic Cveni kantoris pirdapir iyo. maSin

CemTvis mohqondaT bivSteqsi oTx pensad, didi naWeri yveli da mTeli

pitna ludi sam pensad.

Cven Caisac vsvamdiT, risTvisac naxevari saaTi dro gveZleoda. roca

jibeSi sakmao fuli mqonda, maSin vukveTavdi yavas rZiT da buterbrodiT,

magram Tu fuli ar mqonda, maSin quCaSi davexetebodi, an konvert-gartenis

bazarze vtkbebodi forToxlebis cqeriT, an nerwyvs vylapavdi

tkbileulobis danaxvaze.

roca axla yvela am wvrilmans vigoneb, srulebiTac ara maqvs azrad

gavazviado imdrondeli Cemi mZime mdgomareoba. Tu mister kvinioni muyaiTi

samsaxurisaTvis met Silings maZlevda wasaxaliseblad, imwamsve vxarjavdi

am fuls an sadilze, an Caize. vmuSaobdi adriani dilidan SuaRamemde

gafuWebuli da uzneo biWebis sazogadoebaSi, Tavisufal dros ki umiznod

davexetebodi quCaSi. ar vici, rogor ar gavxdi an jibgiri an mawanwala.

Cemi mdgomareoba `mordstonisa da grinbis~ dawesebulebaSi TandaTan

ganmtkicda. miuxedavad mister kvinionis Tavqarianobisa, me mainc ufro

zrdilobianad meqceoda, vidre sxvebs. saWirod ar vTvlidi imis axsnas,

Tu ra garemoebaTa mizeziT movxvdi am kantoraSi, da arc sityviT, arc

saqmiT ar gamomiTqvams ukmayofileba Cemi adgilis gamo, Cumad da

usityvod vitanjebodi. Cemi amxanagebis sazogadoebaSi vcdilobdi,

mxiaruli saxe mimeRo da muyaiTad vasrulebdi Cem saqmes. yvelasTan

MYTOPBOOK.ORG


Tanasworad vmuSaobdi da male gaviwafe Cems xelobaSi. miuxedavad imisa,

rom amxanagebTan mopyrobaSi sul ubralo viyavi, mainc, rogorca Cans, Cems

qcevaSi iyo raRac gansakuTrebuli, biWebi da didi muSebi patara

jentlmens an sufoklidan gamosuls meZaxdnen. am sazogadoebaSic momixda

ramdenjerme meambna Cemi gmirebis fantastikuri Tavgadasavali, da Cemma

TxrobiTma niWma gakvirveba gamoiwvia WuWyiani kantoris gulubryvilo

msmenelebSi. erT maTgani, vinme gregori, romelic gasagzavnad amzadebda

saqonels, did pativs mcemda; meore biWi, vinme tino, Sikriki, romelic

irTveboda alisferi kurtakiT, Cems megobrobasac ki lamobda da ubralod

daviTs meZaxda. yvela es warmatebis niSani aRSfoTebda `kartofilas~,

magram mik uokerma male Caagdo gonebaSi.

mister mikoberis awewili saqmeebi erTgvarad xels uwyobda Cemi

sulieri simSvidis darRvevas. martoxela mwiri am sataxto qalaqSi

gulwrfelad SeveTvise am ojaxs da xSirad, quCaSi xetialis dros,

vigonebdi saxsars, rom gaWirvebuli mdgomareobidan gamomeyvana es ojaxi.

maTi valebi Cem SabaTis saRamoebsac ki miwamlavdnen. roca me, eqvsi an

Svidi SilingiT jibeSi, mSvenier gunebaze vbrundebodi saxlSi da Tan

yvela maRaziasa da duqanSi vixedebodi da vangariSobdi, ramdeni Zvirfasi

ram SemeZlo meyida am fuliT swored maSin daiwyebda misis mikoberi Tavis

dausrulebel maslaaTs Sinaur awewil-dawewil garemoebaTa Sesaxeb. kvira

dilasac es ambavi iyo, roca me Cems ubralo sauzmes vamzadebdi.

miuxedavad Cveni wlovanebis aseTi TvalsaCino gansxvavebisa, Cven

Soris ucnauri megobroba damyarda. erTnairi garemoebani bunabrivad xels

uwyobdnen Cvens daaxloebas. miuxedavad amisa, mainc arasodes viRebdi

monawileobas maTs ojaxur sadilebSi, radgan vicodi, rom isini mudam

mwyralad iyvnen mepuresTan da yasabTan da amis gamo xSirad did SimSils

ganicdidnen.

dadga, bolos, dro, roca misis mikoberma Tavisi uzomo ndoba

maRirsa. Cvens Soris daaxloebiT amgvari laparaki Camovarda:

_ mister koperfild! _ miTxra misis mikoberma. _ didi xania, rac

gicqeriT, rogorc axlobels da, maSasadame, SemiZlia saidumlod

gamogicxadoT, rom mister mikoberis gaWirvebulma mdgomareobam

ukiduresobas miaRwia.

amgvarma cnobam mtkivneuli STabeWdileba moaxdina Cemze da

gulwrfeli TanagrZnobiT Sevxede misis mikoberis namtiralev Tvalebs.

Cems jibeSi amjerze ori Tu sami Silingi iyo (saidanac SeiZleba is

davaskvnaT, rom es baasi oTxSabaTs saRamos moxda), da me saCqarod

amoviRe es fuli, rom misis mikoberisaTvis mimerTmia. magram am ledim

uari Tqva Cems winadadebaze, dedobrivi siyvaruliT makoca da isev ukan,

Tavis alagas Camadebina Cemi Silingebi.

_ ara, Cemo kargo master koperfild! _ miTxra misis mikoberma. _

srulebiT ar vfiqrobdi magaze. Tqven, Cemo megobaro, sxvafriv SegiZliaT

damexmaroT, da swored es daxmareba minda gTxovoT.

_ mibrZaneT, qalbatono! yvelafrisaTvis mzad gaxlavar!

_ ai, saqme raSia, Cemo kargo: Cemi sakuTari xeliT waviRe, sadac jer

ars, eqvsi Cais kovzi, ori samarile, Saqris maSa da yvela amisaTvis miviRe

Tavis dros fuli Sinauri xarjebisaTvis. saxlSi kidev gvaqvs zogierTi

nivTi, uromlisodac Zalian advilad gavZlebT; magram mister mikoberi,

Tavis grZnobaTa metismeti sifaqizis gamo, arasodes ar gabedavs am

nivTebis gayidvas. kliketas Txovna amis Sesaxeb, Tqven dameTanxmebiT,

uxerxulia, radgan am SemTxvevaSi erTgvar damokidebulebaSi viqnebi Cemive

MYTOPBOOK.ORG


sakuTari moaxlisagan. maS axla gesmiT, Zvirfaso master koperfild, ra

megobrul damxmarebasac moveli me Tqvengan?

mivxvdi misis mikoberis survils da vTxove, movexmarne, rogorc

nebavda. imave saRamos daviwye gatana saxlidan zogierTi msubuqi

nivTebisa, da am droidan TiTqmis yovel diliT vmogzaurobdi amgvari

davalebebiT, sanam `mordstonsa da grinbis~ dawesebulebaSi wavidodi.

mister mikobers ramdenime wigni hqonda patara Taroze da moswonda,

roca amas Tavis biblioTekas eZaxda. swored am wignebidan daviwyeT.

mimqonda es wignebi uaxloes antikvarTan, romelic wignebiT vaWrobda.

mevaxSis duqanSic male gamicnes. mevaxSe naswavli da dinji kaci iyo.

roca igi motanil nivTebs afasebda, imave dros laTinur gramatikaSi da

saxelTa brunvasa da usworo zmnaTa kankledobaSi mwvrTnida..

amgvari davalebis asrulebis Semdeg misis mikoberi Tavis Tavis

aucilebel movaleobad sTvlida patara qeifi gaemarTa. da maxsovs,

rogori madiT Seeqceoda damSeuli ojaxi gemriel saWmelebs.

gamoilia bolos es damxmare resursebic. mister mikoberis

gaWirvebuli mdgomareoba TandaTan izrdeboda da, bolos krizisi dadga:

erT ubedur dilas mister mikoberi, mTavrobis gankargulebiT, waiyvanes

sxvagan, saxelmwifo savalo cixeSi. roca igi gadioda saxlidan, mwuxare

saxiT miTxra, rom dRes ganipoba miwa da mSTanTqavso. magram, sabednierod,

rogorc Semdeg gavige, mister mikoberma, roca ki miaRwia sabediswero

saxls, maSinve gaicno axali amxanagebi da sadilobamdis ukve moaswro

eTamaSa maTTan ramdenime partia biliardi.

misi datusaRebis pirvel kvira dRes wavedi mister mikoberis

sanaxavad mis axal binaze. mister mikoberi, romelic, rogorca Canda,

mimeloda, metad sevdian gunebaze iyo. Cven movitireT da semdeg SevediT

oTaxSi, romelic mieCniaT misTvis mexuTe sarTulze. maxsovs, rogor

damafica man, rom gakveTilad gamomeyenebina misi es ubedureba, da

mirCevda umTavresi yuradReba mimeqcia arsebobis Semdegi aqsiomisTvis: `Tu

adamiani, romelsac wliuri Semosavali oci girvanqa aqvs, xarjavs

cxramet girvanqas da cxramet Silingaxevars, igi, ueWvelia, bednieri

iqneba, magram, Tu igive adamiani daxarjavs ocdaerT girvanqavs, maSin saqme

wasulia, _ igi cixes ver ascdeba~. am sentenciis damTavrebis Semdeg,

mister mikoberi mesesxa erT Silings erTi boTli porterisaTvis,

xelweriliT misi mikoberis saxelze, cxvirsaxociT moiwminda cremlebi

da imwamsve gamxiarulda.

_ axla ai ra, master koperfild, _ miTxra mister mikoberma, _

gaisarjeT da airbineT Cemo sarTulSi, meSvide nomerSi, sadac kapitani

hopkinsi cxovrobs. moikiTxeT Cems magivrad kapitani, gaecaniT, rogorc

Cemi axalgazrda megobari, dana-Cangali sTxoveT.

marTlac, kapitans ar uTqvams uari. mis pawawina oTaxSi davinaxe

WuWyiani ledi da ori gamxdari gogona, misi qaliSvilebi, gawewili

TmebiT. kidev kargi, rom dana-Canglis saTxovnelad gamomgzavnes, Torem,

ueWvelia, savarcxlis Txoveba ar SeeZlo kapitan hopkinss.

ar vici, rogor moxda da visi saSualebiT, oRond ojaxuri garemoebis

gamosasworeblad male binis avejic gaiyida. igi me ar gamiyidia, da

aqamdis ar vici, vis miando misis mikoberma es misia. ase iyo Tu ise, aveji

gayides da gaitanes saxlidan furgoniT, garda loginisa, eqvsi skamisa da

erTi samzareulos magidisa, am nivTebiT Cven yvelani, ese igi misis

mikoberi, bavSvebi, kliketa da me, gadavediT vinZoris terasaze

dacarielebuli saxlis or oTaxSi. ar maxsovs, radeni xani vicxovreT

MYTOPBOOK.ORG


amgvarad, mgonia _ Zalian didi xani. bolos, misis mikoberma gadawyvita

cixeSi gadasaxleba, Tavis meuRlesTan SesaerTeblad, romelmac axla

calke oTaxi miiRo Tavisi ojaxisaTvis. davkete dacarielebuli saxli da

misi gasaRebi Cavabare mis ubedur patrons. bavSvebis loginebi, garda

Cemisa, savalo cixeSi gadaitanes. CemTvis qalaqis erT-erT ubanSi daiWires

pawawina sakuWnao saxlis sxvenze.

am dros isev `mordstonisa da einbis~ Rvinis sawyobSi vmuSaobdi. aq

isev is amxanagebi, igive cxovreba da igive sagnebi mertya gars.

sabednierod, aravisTan ar damiWiria axlo kavSiri da Cemi TavisTvis ar

mimicia neba, gulaxdfili da megobruli baasi damewyo ymawvilTan,

romelnic iq iyvnen. erTaderTi cvlileba Cems cxovrebaSi is iyo, rom jer

erTi, sakmarisad usufTao gavxdi da Cveulebebic gamomecvala, da meorec

isa, rom, Cemi megobrrebis cixeSi gadasaxlebis Semdeg, gavTavisufldi Cemi

mZime da usiamovno movaleobisagan maTi bedis mowyobis Sesaxeb. gamoCndnen

naTesavebi, romelTac miiRes monawileoba maTs mdgomareobaSi, da amis

gamo mikoberebi moewyvnen savalo cixeSi, gacilebiT ufro meti

komfortiT, vidre TavianT sakuTar saxlSi, vinZoris terasaze. axla

maTTan erTad vsauzmobdi yoveldRe, raRac pirobis Tanaxmad, romelic

axla aRar maxsovs.

saRamoobiT isev aucileblad cixeSi mivdiodi da Tan vaxldi mister

mikobers seirnobis dros, an misis mikoberrs kazinos veTamaSebodi, ar

vici, oRond `mordstonisa da grinbis~ Rvinis sawyobSi aravis

velaparakebodi Ce pirad saqmeebze.

imis gamo, rom mister mikobers saqmeebi sruliad awewili hqnda,

mTeli Tavisi sicocxle unda mjdariyo saxelmwifo savalo cixeSi, da es,

ueWvelia, asec iqneboda, misi farTo, wminda jentlmenuri buneba rom ar

aRSfoTebiliyo im azriT, rom mas mTeli mTeli sicocxle mouxdeboda am

mosawyen oTx kedels Sua yofna! misis mikoberi ver SeeCvia WuWyian

jentlmenebisa da ledebis vulgarul sazogadoebas. ase Tu ise, saWiro

iyo cixidan Tavis daRweva, sufTa haerze gasvla da Sesvla cxovrebis

axal sferoSi. mas Semdeg, rac mravaljer scades eTxovnaT Tavisi

megobrebisa da naTesavebisaTvis `uaxloesi vadiT~ Tanxa, mkacri

mevaleebis dasakmayofileblad, mister mikoberma sabolood gadawyvita _

gamoecxadebina Tavi `gakotrebul movaled~ da amis gamo Seitana

sasamarTloSi saTanado gancxadeba. misis mikoberma Sematyobina, rom am

SemTxvevaSi misi meuRle moqmedebda naTesavebis CagonebiT. sasamarTlos

gadawyvetileba eqvsi kviris ukan unda gamocxadebuliyo. komerciul

dadgenilebaTa kodeqsis Tanaxmad, `gakotrebuli movale~ Tavisufldeboda

cixidan.

Tavi meTormete

didi gadawyvetileba

momavali sikeTis molodinSi mister mikoberma gadawyvita, didi saqmiT

aRniSna cixeSi yofna. cixis SenobaSi seirnobis dros man SeniSna, rom

tusaRebis mdgomareoba metad mZime iyo. amis gamo mister mikobers azrad

mouvida Txovnis Sedgena parlamentSi warsadgenad, romelsac, misi azriT,

mniSvnelovani cvlilebani unda moexdina savalo cixis wesebsa da

dadgenilebebSi.

MYTOPBOOK.ORG


cixeSi iyo klubi, sadac mister mikoberi, rogorc namdvili

jentlmeni, didi avtoritetiT sargeblobda. am Txovnis idea mister

mikoberma Seatyobina klubs. klubis wevrebma erTxmad miiRes misi azri.

amis Semdeg mister mikoberma erTxmad mohkida xeli saqmes im saocari

gulmodginebiT, romelsac igi sazogadod iCenda yvela im SemTxvevaSi,

roca saqme TviTon mas ar Seexeboda. mister mikoberma gaatara ramdenime

Rame kalmiT xelSi; igi xazavda, werda, Slida, fxekda da, bolos

srulebiT kmayofili darCa Tavisi nawarmoebiT. roca man gadaaTeTra es

saparlamento Txovna uSvelebel qaRaldze da gaSala magidaze, Seatyobina

klubs, rom yvela misi wevri Sekrebiliyo daniSnul dros mis oTxSi, am

dokumentze xelis mosawerad.

me piradad vicnobdi TiTqmis yvela am jentlmens, iseve, rogorc isini

micnobdnen me, magram mainc Zalian mainteresebda es ambavi da aucileblad

mindoda davswrebodi am ceremonias. `mordstonisa da grinbis~

dawesebulebas vTxove, gaveSvi ramdenime saaTiT da droze mivedi cixeSi.

ceremonia imiT daiwyo, rom pirveli mobrZanda Cemi Zveli megobari

kapitani hopkinsi. am RirSesaniSnav SemTxvevisaTvis mas xel-piric ki

daebana. mister mikoberi, gulze xeldakrefili, magidasTan dadga. kapitani

hopkinsi, rogorc klubis ufrosi wevri, moemzada am dokumentis

wasakiTxad yvelasaTvis, vinc ki jer ar icnobda mis Sinaarss. kari gaiRo,

da cixis mosaxleobam, grZlad Camwkrivebulma, daiwyo msvleloba.

adgilis uqonlobis gamo, bevrni derefanSi idgnen da TavianT jers

elodnen. yoveli wevri Semodioda, xels awerda da gadioda. yovel wevrs

Tavis jerze kapitani hopkinsi hkiTxavda:

_ wagikiTxavT Txovna?

_ ara.

_ maS xom ara gnebavT, rom wagikiTxoT?

da Tu wevri gamoTqvamda mosmenis mcireoden survils, kapitani

hopkinsi kiTxvas iwyebda garkveviT, mkafiod, boxi xmiT, ise, rom

dokumentis yoveli sityva cxadad aRbeWdiliyo msmenelis TavSi. kapitani

hopkinsi mzad iyo ociaTasjer waekiTxa es dokumenti, oRond ki amden

adamians gamoeTqva mosmenis survili. gansakuTrebuli efeqtiT

warmoTqvamda igi, ramdenadac maxsovs, daaxloebiT amgvar winadadebebs:

`uzenaesi sakanonmdeblo dawesebulebis saxalxo warmomadgenelni~,

`ubeduri qveSevrdomni sami SeerTebuli samefosi~ da sxva. yvela amgvari

sityva gansakuTrebuls, sakvirvelad gemriel gemos iRebda mkiTxvelis

pirSi. mister mikoberi ismenda avtoris siamayiT da lmobieris cqeriT

gahyurebda fanjaraSi cixis wvetian kedlebs.

didxans vseirnobdi im saRamos londonis bnel quCebSi da xalxis

brbos Sexvedraze mananeboda, rom aravis maTgans ar eRirsa kapitan

hopkinsis mosmena.

daniSnul dros saxelmwifo sasamarTlom ganixila mister mikoberis

Txovna da, Cemda uaRres sasixarulod, daadgina gaeTavisuflebina cixidan

es jentlmeni. sxdomas, rasakvirvelia, mister mikoberic daeswro.

yvelaferi bednierad gaTavda da mevaleebs, rogorc misis mikoberma

miTxra, ar gamouCeniaT raime gansakuTrebuli siZulvili misi

meuRlisadmi.

sxdomis Semdeg mister mikoberi, saboloo ganTavisuflebis win,

savalo cixeSi unda dabrunebuliyo. klubma aRtacebiT miiRo igi da im

saRamosve mis pativsacemad kreba daniSna. misis mikoberma, Tavisi ojaxis

wevrebiT garSemoxveulma, ubrZana moetanaT bufetidan erTi ulufa

MYTOPBOOK.ORG


Semwvari xbos xorci da erTi boTli eli. am vaxSamSi mec miviRe

monawileoba.

_ me da Tqven saukeTesod unda vidResaswauloT es dRe, master

koperfild! _ miTxra misis mikoberma. _ da kidev TiTo Wiqa davlioT, Cemi

dedisa da mamis xsovnisaTvis.

visargeble am SemTxveviT gulaxdili saubrisTvis da vkiTxe:

_ neba miboZeT, qalbatono, gkiTxoT: ras apirebs mister mikoberi

axla, roca damTavrda misi gaWirvebuli mdgomareoba da Tavisufleba

miiRo? gadawyvita Tu ara raime?

_ Cemi ojaxis wevrebi, _ mipasuxa misis mikoberma (am sityvebs igi

mudam didebuli siamayiT warmoTqvamda xolme, Tumca verasgziT ver gavige,

visa gulisxmobda am tituliT), _ Cemi ojaxis wevrebi im azrs adganan,

rom mister mikoberma Tavi unda daanebos londons da asparezi Tavisi

niWisTvis romelime provinciaSi ipovos. mister mikoberi didi niWis

patronia, master koperfild! _ o rasakvirvelia! _ vupasuxe me.

_ Cemi ojaxis wevrebi srulebiT safuZvlianad fiqroben, rom

jentlmens misi niWiT SeuZlia Tavisi kariera sabaJo samsaxuriT moawyos.

amitom aqedan gamosvlis Semdeg igi, Cemi ojaxis saerTo survilis

dasakmayofileblad, maSinve unda moemzados samgzavrod da plimutSi

gadasaxldes.

me SeveCvie mikoberebs da srulebiT SeveTvise maT azrovnebasa da

survilebs. maTi wasvlis Semdeg erTxel kidev gamomecvala bina, momanaxa

axali xalxi da samudamod CavxSuliyavi am atmosferoSi. am fiqrebma isev

gamiaxles guk\listkivili; isev Semrcxva Cemi Tavisa da bolos im

daskvnamde mivedi, rom amgvari cxovreba CemTvis SeuZlebeli iyo.

vin gamaTavisuflebda am garemoebidan? aravin! cxadad vxedavdi amas

da vicodi, rom xsna mxolod Cenganve SeiZleboda mosuliyo. arasodes ada

araferi ar gamigia Cemi maminacvlisa da mis mordstonis Sesaxeb. mxolod

orjer Tu samjer miviRe blonderstonidan amanaTi dakerebuli sacvlebiT

da masTan Cem saxelze iyo baraTi, sadac ewera, rom jem mordstoni

mtkiced darwmunebulia, rom daviT koperfildi gulmodgined asrulebs

Tavis saqmes da cdilobs, daimsaxuros mister kvinionis madlobao. es iyo

da es.

meore dRes Zalian aRelvebuli viyavi im axali azrebiT, romelic

TavSi mitrialebdnen. mikoberebis ojaxi erTi kviriT dasaxlda im saxlSi,

sadac me vcxovrobdi, am kviris bolos ki plimutSi unda wasuliyvnen.

amgvarad, mTeli danarCeni dro, vidre mister da misis mikoberebi

londonSi iyvnen, isev erT WerqveS vicxovre maTTan da marTali unda

vTqva, didi siamovnebiT vatarebdiT am saRamoebs. me mgonia, bolos Cven

Segviyvarda kidec erTmaneTi. ukanasknel kvira dRes mikoberebma

gamosaTxovar sadilze dampatiJes. wina dRiT saCuqrebi vuyide or ufros

mikobers: xis cxeni patara vilkins mikobers da vardisferkabiani

dedofala _ mis das.

meore dRes gavacile mTeli ojaxi diliJansamdis, romliTac isini

plimutSi miemgzavrebodnen.

_ mSvidobiT, Zvirfaso koperfild! _ miTxra misis mikoberma. _

mSvidobiT! bendieri iyaviT! Tu SemdgomSi gavigeb, rom Cemi mware bedi

sasargeblo margalitad gamogadgaT, vityvi, rom uqmad ar micxovria. Tu

bedma gamiRima (risi imedica maqvs), damijereT, vecdebi, gavakeTo rame

Tqveni bednierebisaTvis.

MYTOPBOOK.ORG


me mgonia, roca misis mikoberi avida imperialze, Semomxeda iqidan da

dainaxa, Tu arsebiTad rogor sabralo, migdebuli bavSvi viyavi, _ tirili

daiwyo. imitom mgonia es, rom misis mikoberma maniSna, avsuliyavi masTan

imperialze, da mis saxeze davinaxe dedobrivi sinazis gamometyveleba.

diax, man makoca ise, rogorc sakuTar Svils akocebda... Zlivs movaswari

Camoxtoma da _ diliJansic daiZra. erTi wuTis Semdeg igi miimala,

radganac kuTxes Seuxvia, da masTan erTad gaqra cxvirsaxocebic _

ukanaskneli salami mgzavrebisa. marto davrCi da wavCanCaldi

`mordstonisa da grinbis~ kantoraSi, rom damewyo Cemi mosabezrebeli

samuSao.

magram gadavwyvite, aRar memuSava! ara, me gaqceva davapire. gadavwyvite,

dameRwia rogorme Tavi londonidan, mepovna Cemi erTaderTi naTesavi,

romelic dedamiwaze damrCenoda, da meambna misTvis mTeli Cemi mware

ambavi! meambna misTvis, papidasaTvis, mis betsisTvis! rogor damebada es

azri ar vici, oRond damebada Tu ara, Rrmad damijda TavSi da gulSi da

mtkice gadawyvetilebad gadaiqca. srulebiT ar viyavi darwmunebuli, rom

am saqmidan rame sikeTe gamovidoda, magram aRaraferi ar SeeZlo daeSala

CemTvis am gegmis sisruleSi moyvana.

radganac arc ki vicodi sad cxovrobda mis betsi, amitom mivwere

pegotis uzarmazari werili da TiTqos gakvriT vekiTxebodi, xom ar ici

papidas binadroba-meTqi, radgan melaparaknen erTi ledis Sesaxeb,

romelic Zalian hgavs papidas xasiaTiT da ama da am qalaqSi cxovrobso

(qalaqi davwere pirveli, romelic momxvda), da viTomc amitom

mainteresebda gamego, papidaze xom ar iyo laparaki. amave werilSi vwerdi

pegotis, rom Zalian mWirdeba naxevari ginea, da Tu SegiZlia, masesxe es

Tanxa; valis dabrunebisas agixsni, risTvis damWirda es fuli. pegotim ar

damigviana pasuxi, da misi werili, rogorc yovelTvis, savse iyo

siyvarulisa da erTgulebis grZnobiT. man gamomigzavna naxevari ginea. mis

betsi, mwerda pegoti, cxovrobs sadRac duvrSi, oRond ar vici, TviT

qalaqSi cxovrobs igi, Tu romelime midamoSi, rogorc, magaliTad, haiTSi,

sandgetSi an foslstonSio. arc es iyo Zneli saqme: erTma Cveni sawyobis

muSam amixsna, rom yvela es adgili erTimeoris gverdiT ariso. Cems

ganzraxvas saidumlod vinaxavdi da gadavwyvite, kviris bolos sisruleSi

momeyvana igi.

dadga SabaTi saRamo da masTan erTad Sewyda yovelkvireuli muSaoba

`mordstonisa da grinbis~ Rvinis sawyobSi. Cemi amxanagebi, tipis

meTaurobiT, wavidnen kantoraSi jamagiris misaRebad. me ganze gavixme mik

uokeri da wavCurCule, gadaeca mister kvinionisaTvis, rom wavedi axal

binaze gadasasvlelad; Semdeg RamemSvidobisa vusurve `kartofilas~ da

gavedi karebSi, rom arasodes aRar davbrunebuliyavi `mordsonisa da

grinbis~ Rvinis sawyobSi.

Cemi Cemodani Zvel binaze iyo. winaTve davwere misTvis misamarTi:

`duvris diliJansebis kantoraSi, gadaeces moTxovnilebisamebr master

daviTs~. es baraTi jibeSi medo da mindoda zed mimekra, roca Cemodans

binidan gamovitandi. axla saWiro iyo iseTi adamianis Sovna, romelic

miSvelida mis fostaSi waRebas.

blekfraieris gzaze, obeliskTan, idga carieli patara viris

orTvala, romelSiac zorba ymayvili biWi ijda. igi gamvlelgamomvlelebs

aTvalierebda, rogorc Canda, umiznod.

_ me minda dagiqiraoT, _ vuTxari da orTvalasTan gavCerdi.

_ risTvis?

MYTOPBOOK.ORG


_ Cemodnis wasaRebad. Cemi Cemodani fostis kantoraSi unda waiRoT

eqvs pensad.

_ mere, sadac cxovrob?

vuTxari Cemi misamarTi, da aylayudam Cemi binisaken miabruna viri.

Seviyvane igi oTaxSi, romlis datovebasac vapirebdi. Cemodani

dauyovnebliv gamoitana da orTvalaSi moaTavsa. me ar mindoda misamarTis

dakvra Cemodanze, sanam binidan ar gamovitandi, radgan meSinoda, rom

saxlis patronebi mixvdebodnen Cems ganzraxvas; amitom vTxove meetles,

garjiliyo da SeCerebuliyo erTi wuTiT, roca miaRwevda savalo cixis

yru kedels. rogorc ki es sityvebi wamomcda enidan, aylayudam ise gaaWena

Tavisi viri, TiTqos is, Cemi Cemodanic da viric gagiJebuliyvnen. sirbiliT

mivedi da Zlivs davewie daniSnul alagas.

roca jibidan baraTs viRebdi, siCqarisagan Cemi naxevari ginea miwaze

damivarda da aRebisas igi uneburad pirSi Cavide. Semdeg akankalebuli

xeliT mivakari baraTi Cemodans. rogorc ki es operacia gavaTave,

aylayudam Zlieri xeli nikapSi gamartya; fuli gamomvarda piridan _ da

erT wuTSi mis xelSi gaCnda.

_ ehe! _ Tqva ymawvilma da kiserSi wamavlo xeli. _ aq, mgoni,

policiis suni trialebs! Sen, rogorc Cans, sxvisi saqoneli giSovnia, Cemo

kargo! aba, erTi policiaSi wamomyevi!

_ damanebeT Tavi! _ Sevyvire SeSinebuma. _ momeciT Cemi fuli!

_ wamodi jer policiaSi, iq gaarCeven!

_ momeciT Cemi Cemodani da fuli! damexseniT1 _ vyvirodi da Tan

cxare cremlebiT vtirodi.

magram aylayuda policiiT maSinebda, Tan viris orTvalasken

mimaTrevda. dajda cems Cemodanze, gahqusla da Tan yviroda, rom policia

gamiswordeba.

me gamovudeqi da mivrbodi rac Zala da Rone mqoda. vixrCobodi

mRelvarebisa da daRlilobisagan, ar SemeZlo dameZaxa visTvisme saSvelad

da verc vbedavdi dayvirebas.

amgvarad naxevari mili mainc gavirbine da da am dros ocjer mainc

viyavi gansacdelSi, rom an gamWyletnen da an gamsresdnen. xandaxan

srulebiT mekargeboda Tvalidan usindiso aylayuda da misi orTvala;

xandaxan ki SoriT moCanda misi qudi. aq meetle mirtyamda Solts, iq

talaxSi vvardebodi, vdgebodi, isev mivrbodi, vawydebodi mgzavrebs,

vecemodi, vexeTqebodi farnis boZs, da Semdeg isev mivrbodi gamwarebuli.

bolos, Ronemixdils, momeCvena, rom naxvari londonis mosaxleoba ukan

momdevda, da Tavi davanebe am aylayudas devnas, Cemi fuli da Cemodani

rom gaitaca. dae irbinos, sadac surs, ramdenic surs, Tundac qveynis

bolomde! roca sulis mosaTqmelad SevCerdi, SevniSne, rom grinviCis

mimarTulebiT mivrbodi, sadac, rogorc vicodi, duvris gza midioda.

cxare cremlebi gadmomcvivda, roca movisazre, rom motyuebuli da

gaqurduli davrCi. magram ra gaewyoboda! cremlebiT saqmes ver vuSvelidi.

rogorc ambobda misis mikoberi. neli da gaubedavi nabijiT wavCanCaldi

win, papidaCemis ucnobi binisaken, mis betsisaken, romelic, ueWvelia, am

dros ufro nakleb fiqrobda Cemze, vidre im Rames, rodesac misi sulis

simSvide davarRvie Cemi dabadebiT.

Tavi mecamete

MYTOPBOOK.ORG


Cemi gadawyvetilebis Sedegebi

ukve daRamda da Cems yurebSi gaisma didi saaTis zaris xma, romelmac

aTi dareka, magram, miuxedavad im didi ubedurebisa, romelic Tavs

damatyda, yvelaze naklebad vfiqrobdi ukan dabrunebaze; ar

davbrundebodi aras SemTxvevaSi, Tundac Cemi yofiliyo dafaruli.

imis fiqrSi, Tu sad gameTia Rame, bendieri azri momivida, romlis

sisruleSi moyvanas imwuTSive Sevudeqi. gadavwyvite, Rame gameTia Cemi

Zveli pansionis kedelTan, ganmartoebul kuTxeSi, sadac yovelTvis Tivis

bululi idga.

daRliloba ukve mereoda da uzomod datanjuli viyavi, rodesac,

bolos, am dRis vai-vaglaxis Semdeg blokgiTis velze mivCanCaldi. Ramis

wyvdiadSi Zalian saZnelo iyo salemis saswavleblis povna, magram mainc

vipove igi da masTan erTad vipovne kuTxeSi Tivis bululic.

me daviZine ise, rogorc, ueWvelia, iZineben mravalni devnilni,

romelTac cxvirwin karebs uketaven. damesizmra, TiTqos vwevar Cems

loginSi, salemis saswavleblis dortuarSi da raRac ambavs vuambob

bavSvebs, romlebibic gars Semomxvevian, magram me ki ar viweqi, aramed

wamovmjdariyavi da stirfordis saxli enaze madga, rodesac uecrad

gamomeRviZa da Sevxede auarebel varskvlavebs, romelnic Tavs

damcimcimebdnen. gamouTqmelma, ucnaurma grZnobam amitana, rodesac

bundovnad movisazre da movigone, sad da rad viyavi aq udroo dros.

SeSinebuli da SemkrTali wamovxti da ramdenime nabiji gadavdgi win,

magram varskvlavebis sustma cimcimma da alionis mkrTalma naTelma gons

momiyvana da ukan davbrundi. davweqi da isev daviZine. amjerze mxolod is

damesizmra, rom Zalian cioda da vkankalebdi, sanam mzis pirvelma sxivebma

ar gamaTbes. magram, ai, gaisma salemis saswavleblis gasaRviZebeli zaris

xma, da mec gamomeRviZa. imedi rom mqonoda, stirfordi, rogorme mexelTna

dro da calke menaxa igi; magram vicodi, rom am axalgazrda jentlmens

ukve didi xniT adre Tavi unda daenebebina salemis saswavleblisaTvis.

tredelsi, ueWvelia, jer isev aq iyo, magram mas ver mivandobdi Cems

saidumlos, Tumca vicodi misi keTili gulis ambavi, romelic yovelTvis

mzad iyo daxmarebisaTvis. amgvarad, im dros, rodesac mister kriklis

mowafeebma gaiRviZes, me Semovuare saswavleblis kedels da gavedi duvris

did gzaze. uwin xSirad vseirnobdiT am gzaze swavlisagan Tavisufal

dros; rogor warmovidgendi, rom odesme me, rogorc usaxlkaro mgzavrs,

momixdeboda am gziT xetiali?

am kvira dRes gaviare daaxloebiT ocdasami mili, gaviare didi

siZneliT, radgan Cveuli ar viyavi amgvar mogzaurobas. maxsovs, rogor

mivdiodi roCesterSi xidze saRamo Jams. duqanSi nayidi puris naWeri

Seadgenda mTel Cems vaxSams. ori Tu sami saxli warweriT: `sastumro

mgzavrTaTvis~ did sacdurs warmadgenda CemTvis, magram meSinoda, aq

damexarjna Cemi ukanaskneli pensebi da kidev ufro meSinoda im saeWvo

mawanwalebisa, romelic gzaSi mxvdebodnen. gadavwyvite, isev cisqveS

gameTia Rame. ukve Sebindebuli iyo, rodesac didi siZneliT Zlivs

mivaRwies Cetemss. Ramis wyvdiadSi igi sazarel suraTs warmoadgenda,

Tavisi asawevi xidebiTa da uanZo gemebiT WuWyian mdinareze. avuxvie

yazarmebs da mivaRwie batareas, sadac Ramis siCumeSi win da ukan guSagi

dadioda. swored aq, zarbaznis gverdiT movewyve; male dameZina Zalian

magrad da dilamde aRarafers ar Sevuwuxebivar.

MYTOPBOOK.ORG


gaRviZebisas saSineli tkivilebi vigrZeni mTels tanSi da metadre

fexebSi; me gamaRviZa naRarisa da movarjiSe jariskacebis fexis xmam,

romelTac TiTqos azrad hqondaT, yoveli mxridan alya SemoertyaT

CemTvis. avdeqi da Zlivs wavCanCaldi grZeli, viwro quCiT; cxadi iyo, Cemi

es mgzavroba metad moklevadiani da mciremanZiliani iqneboda. gadavwyvite,

Semesvena aqve, rom Zal-Rone momekriba momavali mgzavrobisaTvis.

upirvelesad yovlisa, Cemi kurtakis gayidva davapire da imwamsve gavixade

igi, ro mesinja _ SesaZlebeli iyo Tu ara uimisod arseboba. cdam

damanaxva, rom SesaZlebeli iyo. iRliaSi amovide kurtaki da Tvaliereba

davuwye duqnebs, sadac SeiZleboda mimemarTa Cemi saqonlis gasayidad.

duqani bevri iyo. Sekerili tanisamosis gamyidvlebi, romelnic arc

ise cotani iyvnen, umetesad TavianTi maRziebis karebTan idgnen da

erTmaneTs elaparakebodnen; magram radgan maRaziebSi umTavresad

ocifrebis mundirebi da epilotebi moCanda, didxans davyialobdi am

jentlmenebs Soris da savaWroebis brwyinvalebiT SeSinebuli, ver

vbedavdi Cemi saqonlis Cvenebas.

amgvari moridebis gamo veZebdi duqnebs, sadac mezRvaurebis Zvel

tanisamoss yiddnen, da bolos vipove swored aseTi duqani aSmorebuli

Sesaxvevis kuTxeSi, romelic WinWriT iyo savse.

am dabals, SexuTulsa da WuWyian duqanSi, romelsac ufro abnelebda,

vidre anaTebda pawawina WuWrutana, Camofarebuli daglejili ZoZebiT,

gulisfancqaliT Cavedi WuWyiani da ayrolebuli kibiT, romelzedac

binZuri wyalic gadmoesxaT. am Semzaravi bunagis ukana mxridan gamoZvra

maxinji beberi, gareuli katis eSmakuri TvalebiT da jagris msgavsi

wverebiT, romelic mTel naxevar saxes ufaravda. igi xmaamouReblad mwvda

TmebSi da kedels mimaxala.

_ oh, ra ginda? oh, Tvalebi damidges, ra ginda Cemgan? oh, agiskdes

miwa da Tan Cagitanos!

da man ise sazarlad daabriala Tvalebi, rom kinaRam ar gadmouvarda

budidan.

_ me movedi, rom gkiTxoT, ser, xom ar inebebT iyidoT Cemi kurtaki? _

vuTxari mTlad akankalebulma.

_ oh, maS momeci eg Seni kurtaki! _ daiwivla beberma. _ oh, damewvas

guli, maCvene Seni kurtaki! oh! gamiskdes RviZli, maCvene Seni kurtaki!

am sityvebiT Tavi daaneba Cems Tmebs da saTvale miido awiTlebul

Tvalebze.

_ oh, damidges Tvalebi, ramdens Txoulob Sens kurtakSi?

_ naxevar kronas, ser, _ vupasuxe da Tan isev vTrTodi.

_ oh, ara, ara, ara! gamiskdes RviZli! ra moigone? ara, ara, ara,

damidges Tvalebi! xom ar aiReb Tvramet penss? burrr, burrrri-gurrri!

am sityvebTan mas Tvalebi mTlad Sublis gadaRma ekargeboda da misi

xma, warmoudgenlad saSineli, magonebda Tavawyvetili qariSxlis qrolas,

romelic dabali toniT iwyeba, TandaTan iwevs maRla da uecrad Sewydeba,

_ sxva Sedarebas ver movunaxav.

_ Zalian kargi, ser, mzad var dagiTmoT Tvramet pensad, _ vuTxari me,

rom rogorme gaeTavebina es ubeduri vaWroba.

_ oh, daikarge am duqnidan! _ damiyvira beberma da kurtaki xelidan

gamomglija. _ gaeTrie gareT, saZagelo aramzadav! oh, damidges Tvalebi,

daikarge, sanam mogxvdebodes! gurri-burri, nu mTxov fuls! samagierod

aiRe rame _ brrr!

MYTOPBOOK.ORG


arasodes Cems sicocxleSi ar SemSinebia im zomamde, rogorc maSin,

magram mainc wynarad vuTxari, rom fuli Zalian mWirdeba da amitom

Tanaxma ara var, sxva raime aviRo kurtakis magivrad-meTqi.

me gamovedi gareT da davjeqi CrdilSi duqnis win. gaiara ramdenime

saaTma; Crdilo mzis Suqma da mzis Suqi _ isev Crdilma. me isev vijeqi da

fuls velodi.

beberi ramdenjerme gamovida Tavisi bunagidan da mTxova gacvlaze

davTanxmebuliyav. mas gamohqonda xan ankesi, xan violino, xan qudi, xan

fleita, magram ar avyevi mis cduneba; ganvagrZobdi karebTan jdomas da

cremliT vTxovdi Cemi kurtakis fuls. bolos man daiwyo fulis gamotana

naxevar-naxevari pensianebiT da am gasworebam ori saaTi gastana.

_ oh, damidges Tvalebi! _ daiyvira man bolos, roca didi xnis siCumis

Semdeg gamohyo Tavi bunagidan. _ waeTrevi Tu ara aqedan, ori pensi rom

mogce lawirako?

_ ar SemiZlia! maSin SimSiliT sikvdili momelis, _ vupasuxe me.

_ oh, dameglijos nawlavebi! sam penss xom ar dasjerdebi? aiRe da

daikarge!

_ me didi xani wavidodi, rom SemeZlos, maram Zalian miWirs fuli.

_ aba, aramzadav! _ daiyvira man bolos. _ geyofa oTxi pensi: aiRe da

momwydi Tavidan!

srulebiT datanjuli am vaWrobiT, bolos davTanxmdi oTx pensze,

mTrTolvare xeliT gamovarTvi fuli mxecuri TaTidan da mzis Casvlisas

movSordi duqans. wyurvili da SimSili saSinlad mtanjavda, amitom

davxarje sami pensi pursa da rZeze da cotaTi Sevmagrdi. am dRis

ganmavlobaSi mxolod Svidi miliT waviwie win.

RamiT wyaros wyalSi davibane daavadebuli fexebi, Semoviwye zed

axali foTlebi da cis qveS, Tvis bululTan movewyve dasasveneblad. roca

meore dRes diliT gzas gavudeqi, vnaxe, rom Cemi gza gadioda xilis

baRebsa da bostnebze da sviis plantaciebze. zafxuli miwuruli iyo;

bRebSi mwife vaSlebi moCanda da zogan ukve agrovebdnen yviTel svias.

am dRis ganmavlobaSi TiTqmis yovel fexis gadadgmaze mxvdebodnen

metad saeWvo mawanwalebi, romelnic warmoudgenel SiSsa mgvridnen. es

SiSi aqamdisac ki cocxalia Cems gulSi. zogierT maTgani mainc namdvil

sisxlismsmel yaCaRis STabeWdilebas axdenda. Cems danaxvaze isini

SeCerdebodnen xolme da Tavisken mixmobdnen, magram roca me mivrbodi

SeSinebuli, ukanidan qvebs mesrodnen.

bolos mivaRwie duvris udabur midamos da srulma sasowarkveTilebam

amitana, roca daglejili perangiTa da fexsacmelebiT momixda siaruli

ucxo qalaqSi.

pirveli SekiTxvebiT papidas Sesaxeb menaveebs mivmarTe da miviRe

maTgan aTasnairi, magram metad aradamakmayofilebeli pasuxi. erTma

miTxra, rom papidaCemma gahqusla cecxlovan mxares, mzis kunZulze da

bakenbardebi Seitrusao; meorem _ rom is dasaxlda pabSi navsadgurs iqiT

da stumrebs iRebs bindisas, zRvis miqcevasa da moqcevas Suao; mesamem

miTxra, rom papidaCemi cixeSi Casves bavSvebis motacebis gamo; meoTxem

daumata, rom igi ukanasknel qariSxlis dros, Weqa-quxilSi buxris mils

ahyva da yvelam dainaxa, rogor Seajda cocxs da maRla RrublebSi

afrindao. menaveebis Semdeg meetleebs mivmarTe; isini iseTive oxunjebi

gamodgnen, da me SevniSne wyeniT, rom arc eri maTgani araviTar pativs ara

scemda mis betsis. amgvarad, adgilze misvlisas uares mdgomareobaSi

Cavvardi, vidre Cemi mawanwalobis dros. fuli gamomelia, gasayidi aRara

MYTOPBOOK.ORG


damrCa-ra. saSinels SimSils, wyurvilsa da daRlilobas vgrZnobdi. Cemi

saboloo mizani iseve Sors iyo Cemgan, rogorc londonidan gamosvlis

dros, Tu ufro Sors ara.

mTeli dila movundi am usargeblo Ziebas da kiTxvebs. bolos

dauZlurebuli da sasowarkveTilebamde misuli davjeqi sabazro moednis

axlos, romeliRac daketili duqnis karebTan da daviwye fiqri, Tu saiT

wavsuliyavi. am dros mimaval meetles Culi Camouvarda. rodesac aviRe igi

qvafenilidan da mivawode, SevniSne, rom meetles keTili saxe hqonda, da

gadavwyvite mekiTxa, xom ar icis, sada cxovrobs mis trotvudi.

_ mis trotvudi... moiTmineT... mgonia, me vicnob am ledis, _ miTxra

meetlem, _ xom moxucia?

_ diax, ser.

_ da dadis swored, maRla TavaRebuli?

_ dia, diax, es usaTuod is unda iyos

_ mas yovelTvis CanTa uWiravs xelSi da SexedulebiT mkacria? Cqar-

Cqara laparakobs da yvelas uwyreba?

guli amiTamaSda sixarulisagan, rodesac gavige papidas Tvisebebis

amgvari dawvrilebiTi aRwera.

_ maS, ai, Cemo kargo, _ ganagrZo meetlem da SoltiT mimiTiTa win,

qalaqis zRvis pirs nawilisaken, _ wadiT sul pirdapir da ager iq,

marjvniv, SesaxvevSi gadiT. zRvis piras dainaxavT ramdenime lamaz saxls

da iq, ueWvelia, getyvian, sad cxovrobs mis trotvudi. oRond ara mgonia,

rom miiRoT rame misgan. ai, peni, Cemo kargo.

me didi madlobiT mivire es fuli da imwamsve puri viyide. rodesac

puri SevWame, wavedi im mimarTulebiT, romelic meetlem maniSna. bolos,

xangrZlivi siarulis Semdeg, Cems win gamoCnda zRvis piri, lamazi patara

saxlebiT. Sevedi sawvrilmano duqanSi da vkiTxe: xom ver metyvian, sada

cxovrobs aq mis trotvudi? am kiTxviT mivarTe meduqnes, romelic daxls

ukan idga da brinjs uwonida ymawvil qals; magram am qalma warmodgina,

rom es kiTxva Titqos mas miveci, swrafad momibrunda da miTxra:

_ Tqven Cems diasaxlisTan midixarT, ymawvilo? rad gindaT?

_ saqme maqvs masTan.

_ ese igi, Tqven mowyaleba gindaT sTxovoT mas?

_ o, ara, ara! _ swrafad vupasuxe me, magram imwamsve gavifiqre, rom

Cems misvlas ar SeeZlo hqonoda sxva mizani. gavwiTldi da Tavi CavRune.

am dros papidaCemis moaxlem aavso brinjiT patara kalaTa, gavida

duqnidan da miTxra, rom SemiZlia gavyve mas, Tu minda gavigo, sad

cxovrobs mis trotvudi. gavyevi am ymawvil qals da male mivediT sufTa

da lamaz patara saxlTan, TaRiani fanjrebi rom hqonda. am agarakis win,

oTxkuTxed moedanze, mSvenieri yvavilnari iyo gaSenebuli.

_ mis trotvudi aq cxovrobs, ymawvilo, _ miTxra ymawvilma qalma. _

axla ise moiqeciT, rogorca gsurdeT. sxva saTqmeli ara maqvs-ra.

am sityvebTan erTad igi swrafad Sevida WiSkarSi, TiTqos undoda

Tavidan aecilebina pasuxisgeba Cemi moulodneli misvlisaTvis.

me davrCi baRCasTan da uimedod Sevyurebdi Sua fanjaras, romelic,

ueWvelia, sastumro oTaxs ekuTvnoda. fanjaras farda hqonda

Camofarebuli; SevniSne patara mrgvali magida da mis win didi savarZeli,

romelSic, ueWvelia, sadils mere mosveneba uyvarda papidaCems.

fexsacmelebi saSinel mdgomareobaSi mqonda. Zirebi ramdenime alagas

iyo gaxeuli, zeda pirebi ki ise daiZonZa, rom yovlad SeuZlebeli iyo

maTi pirvandeli formis gamocnoba. qudi, romesac Ramec ar vixdidi, im

MYTOPBOOK.ORG


zomamde daiWmuWna da daisrisa, rom Zvel qvabs ufro hgavda, vidre

Tavsaxuravs. perangi da sarvali, mosvrili talaxiT, siliTa da balaxiT,

romelzedac RamRamobiT vegde, ZonZebad iyo qceuli, da me namdvil

safrTxobelas warmovadgendi, gadmodgmuls papidas baRCaSi, frinvelis

dasaSineblad.

ramdenime xnis Semdeg im daskvnamde mivedi, rom papida ar iyo

sastumroSi, radgan aq sruli siwynare da siCume sufevda. maRla avixede;

erTi fanjris win, meore sarTulSi, viRac jentlmeni idga gulkeTili

gamometyvelebiT, WaRara TmiTa da vardisferi loyebiT. man Semomxeda,

Tvali Camikra, ramdenjerme Tavi daiqnia, gamiRima da moSorda fanjaras.

gaocebulma am WaRara jentlmenis naxviT da misi ucnauri manWviT,

ukve davapire movSorebodi iqaurobas, mivmaluliyav sadme kunWulSi da

Tavisuflad momefiqrebina Cemi moqmedebis gegma, rodesac, uecrad,

saxlidan gamovida xnieri ledi TavsafriT, romelic kideebze bafTebiT

iyo Sekruli, da xelTaTmanebiT, romelTac saTiTeebi waWrili hqonda.

qamarze mas didi Canta ekida, rogorc gadasaxadTa amkrefs, da xelSi

baRis dana eWira. am adamianSi pirvel Sexedvisas umal mis betsi vicani;

igi imave amayi nabijiT modioda, rogoriTac dedaCemis aRweriT vicodi,

roca blonderstois saxlSi movida.

_ gaswi aqedan! _ Tqva mis betsim da Tavi gaiqnia, _ gaswi aqedan! aq

biWebs araviTari saqme ara aqvT!

me vucqerdi mas gulisZgeriT da vgrZnobdi, rom sunTqva mekvroda.

papida mivida baRCis kuTxeSi da raRac Zirs dauwyo Txra.

sasowarkveTilebamde misuli, mivuaxlovdi fexis TiTebze, SevCerdi mis

gverdiT da odnav Sevexe mis kabas.

_ neba miboZeT, qalbatono... _ daviwye me.

papida SekrTa da mkacrad Semomxeda.

_ rao-o-! _ Sehyvira mis betsim warmoudgeneli gaocebiT.

_ papida!

_ rogor! _ SesZaxa mis betsim da am sityvebTan erTad Caikeca iqve,

baRis bilikze, romelsac qviSa eyara.

_ me daviT koperfildi var, blonderstonidan, sufoklidan. Tqven

iyaviT Cvensas im Rames, rodesac me davibade, da naxeT Cemi sayvareli deda.

igi gardaicvala. mis Semdeg me didi ubeduri var, qalbatono! me mimagdes,

araferi ar maswavles da iseTi xeloba mimiCines, romelic ar

Semefereboda. gadavwyvite Tavi damenebebina am xelobisaTvis da TqvenTan

gamovqceuliyavi. gamqurdes londonidan gamosvlisTanave da didi wvalebT

movdiodi. mTeli am xnis ganmavlobaSi RamRamobiT balaxze meZina, cisqveS.

am monologis gaTavebisas srulebiT davkarge ZalRone da mxolod

Cems ZonZebze mivuTiTe, romelic Cemi tanjvis mowme iyo. amis Semdeg mware

qviTini amivarda, daviRvare cremlebad, romelic TiTqmis mTeli kviris

ganmavlobaSi damigrovda.

yovelgvari grZnoba gamoixata papidas saxeze, garda gakvirvebisa,

rodesac igi ijda baRis bilikze, qvisaze da daSterebiT Semomcqeroda.

magram rodesac man Cemi mware qviTini gaigo, uecrad wamoxta saocari

siswrafiT, wamavlo kiserSi xeli da wamaTria sastumro oTaxSi. aq man,

upirveles yovlisa, bufeti gaaRo da gamoiRo iqidan ramdenime boTli

sxvadasxva sasmeliT; Semdeg TiTo-TiTo wveTi yevla boTlidan Camasxa

pirSi. rogorca Canda, sasmelebs ganurCevlad iRebda, radgan me vylapavdi

anisulis wyals, anCousis wvens, salaTisTvis Sezavebul Zmas da sxva

amisTananas, magram yvela am wamalma ver moaxdina mosalodneli gavlena.

MYTOPBOOK.ORG


me uwindeburad mwared da gulamoskvniT vqviTinebdi. papidam damsva

sofaze, momaxura Tavze Sali da fexqveS cxvirsaxoci gamiSala, ueWvelia,

imisi SiSiT, rom xaliCa ar gamesvara.

ase gaiara ramdenime wuTma. bolos papidam moaxles dauZaxa.

_ jeneta! _ uTxra papidam, roca moaxle Semovida. adiT zeviT da

moaxseneT mister diks, rom masTan molaparakeba msurs.

me vijqei sofaze da ganZrevas ver vbedavdi. papidam xelebi zurgze

daiwyo da morTo oTaxSi win da ukan siaruli. male oTaxSi Semovida is

jentlmeni, romelmac meore sarTulis fanjridan SemniSna.

_ mister dik! _ uTxra mas papidam. _ gTxovT, axla nu moisulelebT

Tavs, radgan qveyanaze aravin aris Tqvenze Wkviani, Tu moisurvebT; Cven

yvelam viciT es. maSasadame, srulebiT saWiro ara ris, rom Tqven

sulelad gvaCvenoT Tavi. gagigiaT Tu ara Cemgan odesme daviT

koperfildis Sesaxeb? gTxovT, nu miiRebT iseT saxes, TiTqos araferi ar

gaxsovdeT, radgan Zalian kargad vici, rom Tqven mSvenieri mexsiereba

gaqvT.

_ daviT koperfildi? _ upasuxa mister dikma da Tan cdilobda,

gaexsenebina es saxeli, romelsac, etyoboda, verc ise advilad igonebda. _

daviT koperfildi? diax, diax, Tqven giTqvamT imis Sesaxeb.

_ Zalian kargi. maS ai, gTxovT, icodeT, rom es biWi misi Svilia. igi,

rasakvirvelia, pirwavardnili mama iqneboda, ese rom ara hgavdes Tavis

dedas.

_ marTla? _ SesZaxa mister dikma. _ es misi Svilia? ese igi, daviTis

Svili?

_ da me unda mogaxsenoT, mister dik, _ ganagrZobda papida, _ rom es

daviTis Svili gamoqceula! rogor mogewonaT es? ai, misi da ki, betsi

trotvudi, igi arasodes ar gaiqceoda, es me vici.

papidam daiqnia Tavi, darwmunebulma am ymawvili qalis yofaqcevaSi,

romelc arasodes ar dabadebula amqveynad.

_ maSasadame, axla Tqven hxedavT Tqvens win daviT koperfilds, da me

minda gavigo Tqveni azri _ ra vuyo am bavSvs?

_ ra uyoT Tqven am bavSvs? _ gaimeora mister dikma susti da

gaubedavi xmiT. _ ra uyoT mas? mag bavSvs?

_ diax, _ upasuxa papidam da saCvelebeli TiTi tuCebTan miitana, _

mardad, mister dik! me Tqvengan safuZvlian pasuxs moveli.

_ ra rCevaa saWiro? me rom Tqvens adgilas viyo, _ upasuxa mister

dikma da dakvirvebiT momaStera Tavisi Tvalebi, _ me rom Tqvens adgilas

viyo, Tqvens adgilas viyo... vabanebdi mas!

_ jeneta! _ uTxra papidam da swrafad miubrunda mas gamarjvebulis

gamometyvelebiT, rac im dros gaugebari iyo CemTvis. _ mister dikma yvela

Cveni safiqrebeli erTbaSad gamoarkvia. moamzadeT abazana.

am laparakiT dainteresebuli, gumlodgined vaTvalierebdi papidas,

mister diks da jenetas, radgan am mokle xnis ganmavlobaSi sakmarisad

naTeli warmodgeba Semeqmna am moqmed pirebisa da moqmedebis adgilis

Sesaxeb.

mis betsi iyo maRali tanis ledi, mkacri, magram mainc sasiamovno

saxis nakvTebiT. mis saxeSi, siarulSi, xmasa da Tavis daWeraSi iyo raRac

simtkicis ieri, romlis gamo CemTvis gasagebi gaxda is STabeWdileba,

romelic man sabralo dedaCemze moaxdina; magram miuxedavad mkacri

gamometyvelebisa, mis betsis saxis nakvTebi swori da TiTqmis mSvenieric

ki iyo misi wlovanebisaTvis. metadre gamaoca misi Tvalebis cocxalma

MYTOPBOOK.ORG


gamometyvelebam. mis WaRara, Suaze gayofil Tmas hfaravda qvrivis

Tavsafari, romelic nikapTan ori lentiT hqonda Sekruli. papidas sufTa

da faqizi nacrisferi kaba ise iyo Sekerili, rom araferSi ar uSlida

moZraobas. maSin ise meCvena, TiTqos es kaba cxenosnobisaTvis iyo

momzadebuli. magram SemdegSi gavige, rom papida arasodes ar mjdariyo

cxenze.

mister dikis Sesaxeb ukve iyo naTqvami, rom mas WaRara Tmebi da

dabrawuli loyebi hqonda. amiT SeiZleboda kidec gagveTavebina mister

dikis aRwera, misi Tavi rom mudam dabla daxrili ar yofiliyo, rac

moxucebulobisagan ar mosdioda. mis didron, nacrisfer TvalebSi mudam

raRac bavSvuri siamovneba gamosWvioda, rodesac ki papida daiwyebda mis

qebas. yvela am garemoebam, imis morcxv da gaubedav moqmedebasTan erTad im

daskvnamde mimiyvana, rom es jentlmeni cotaTi Wkuaze iyo Semcdari.

magram Tu ase iyo, raRad cxovrobda igi papidasTan? mister dikis

tanisamosi arafriT ar ganirCeoda yvela wesieri jentlmenis

tamisamosisagan: mas ecva nacrisferi dilis serTuki, TeTri Jileti da

TeTri Sarvali. yelze saaTis Zewkvi ekida. serTukis erT jibeSi fuli

eyara da mister diki yovel wuTs aCxarunebda mas.

jeneta iyo mSvenieri ymawvili qali, daaxloebiT cxrameti wlisa, da

mTeli misi arseba warmoadgenda sisufTavis srul nimuSs.

oTaxi iseTive sufTa da faqizi iyo, rogorc papida da jeneta. roca

am wuTSi vigoneb mas, davde Cemi kalami da myisve vigrZeni zRvisa da

yvavilebis surneleba. me isev davinaxe Zveleburi wiTeli xis aveji

gabrwyinebuli da gakrialebuli, papidas sakuTari savarZeli, mrgvali

magida Tejiris ukan, veneciur fanjarasTan, sparsuli xalliCa iatakze,

kata, kriala sayave, ori iadoni, faifuris finjnebi, Caidani, punSis jami

gamxmari vardis furclebiT da karada boTlebiT da grafinebiT.

jeneta gavida abazanis mosamzadeblad da papida Seudga Cems kvebas

sakuTari xeliT. Cems gancvifrebas sazRvari ar hqonda, roca igi uecrad

wamoxta savarZlidan, daagdo kovzi, gasworda welSi da aRSfoTebulma

Sehyvira:

_ jeneta! virebi!

_ Tvalis daxamxamebaSi jeneta gavarda WiSkarSi, patara mindorze,

saxlis win, staca xeli aRvirSi or virs, romlebzedac ori ledi ijda,

da gaaTria isini am mindoris sazRvars iqiT. papida am dros gamwarebuli

gavarda WiSkarSi da swvda aRvirSi mesame virs, romelzedac biWi ijda; man

ukuRma miabruna viri da ori magari sila stkica ubedur biWs, romelmac

gabeda am nakrZal adgilze Semosvla.

aqamdis ar vici, ra ufleba hqonda mis betsis am mwvane mindorze misi

saxlis win, ase iyo Tu ise, erTaderTi Seuracxyofa, romelic aucilebel

SurisZiebas moiTxovda, es iyo virebis Semosvla am akrZalul sazRvars

aqeT. ra saqmeSic ar unda yofliyo garTuli mis betsi, rogori

saintereso baasic ar unda hqonoda sastumro oTaxSi, viri imwamsve

arRvevda mis azrTa msvlelobas, da gaSmagebiT mivardeboda xolme Tavis

mters. wyliT savse WurWeli yovelTvis mzad hqonda farul alagas _

mtris Semosevis molodinSi, talanSi, karebs ukan, wvetiani joxebi iyo

damaluli. sanam abazanas moamzadebdnen, es aliaqoTi samjer atyda da

papidam gansakuTrebiT isaxela Tavi ukanasknelad, rodesac erTs TxuTmeti

wlis wiTur biWTan mouxda brZola. man miaWylita sabralo biWi karebs da

sakuTari xeliT waswvda wiTel TmaSi, sanam ubeduri biWi mixvdeboda, rad

da risTvis scemdnen.

MYTOPBOOK.ORG


oca vibane, papidam da jenetam Camacves mister dikis perangi da

Sarvali da ori Tu sami Sali Semomaxvies. ar vici, ras vgavdi am

morTulobaSi, oRond mTel tanSi sasiamovno siTbom damiara. mivweqi

sofaze da maSinve dameZina.

ar vici, cxadi iyo es, Tu sizmari, oRond meCvena, TiTqos papida

didxans idga Cems TavTan daxrili da Tmas mivarcxnida. drogamoSvebiT

mesmoda sityvebi: `sabralo bavSvi!~ magram rodesac gaviRviZe da Tvalebi

gavaxile, papida ijda savarZelSi fanjarasTan da zRvas gahyurebda.

papidas brZanebis Tanaxmad, mister diks yuradRebiT unda moesmina

mTeli Cemi Tavgadasavali. me vuambe yveaferi, rogorc SemeZlo, da

dawvrilebiT vupasuxe yvela kiTxvaze. am moTxrobis ganmavlobaSi papida

Tvals ar aSorebda mister diks da yovelvis, roca ki saxeze Rimili

gadauvlida an daimanWeboda, papida warbebs Seikravda da mkacrad

SeaCerebda xolme. amgvari gafrTxileba aucilebeli iyo, radgan

sxvagvarad mister diki tkbil Zils miecemoda.

_ gaugebaria! _ warmoTqva bolos mis betsim. _ rad esaWiroeboda im

ubedur bavSvs meored gaTxoveba! ver gamigia! igi rom ufro Wkviani

yofiliyo, _ ganagrZobda papida, _ iseTi Svili eyoleboda, romlisTanac

cotaa qveynaze. ra iqna, me Tqven gekiTxebiT, misi da, betsi trotvudi?

Tqven metyviT, rom igi arc dabadebula? sisulelea! gTxovT, nu metyviT

magas!

mister diks, rogorc etyoba, cota SeeSinda.

_ is ar eyo, rom dahkarga is ubeduri betsi trotvudi, am bavSvis da!

ara! _ modi, erTi kidev kidev gavTxovdebio! da isic visze? viRaca

mordererze! (Murderer _ mkvleli). axla _ ra gamovida misi Svilisagan?

jer miwas ar ascilebia, da ukve daexeteba, rogorc kaeni, da

mosalodnelic iyo.

mister diki damakvirda, TiTqos undoda Seemowmebina, ramdenad vgavdi

kaens.

amgvarma baasma saRamomde gastana.

Cais Semdeg fanjarasTan davsxediT, ueWvelia, imisTvis, rom ukeTesad

gvedevnebina Tvalyuri virebisaTvis. bindisas jenetam Semoitana sanTlebi,

dadga saTamaSod nardi da fardebi CamouSva.

_ axla yuradRebiT iyaviT, mister dik, _ uTxra papidam da axeddaxeda

Tavis mosaubres, _ me minda mogceT erTi sakmarisad mniSnelovani

kiTxva: SexedeT am bavSvs da miTxariT, ras uzamdiT Tqven axla mas?

_ mas? daviTis Svils? e!. a!. ras uzamdiT Tqven, ese igi me... me mas

davaZinebdi.

_ jeneta! _ SesZaxa papidam imave sixaruliT, romelic me uwinac

SevniSne. _ mister dikma xelad gadawyvita saWirboroto sakiTxi; Tu

logini gaSlilia, Cven waviyvanT am bavSvs zeviT da loginSi CavawvenT.

me mzrunvelobiT wamiyvanes zemo sarTulSi, rogorc tusaRi. papida

win migviZRvoda, me mas mivdevdi; jeneta ukan mogvdevda.

Cemi oTaxi, mxiaruli da myudro, gahyurebda zRvas, romelsac imwuTSi

savse mTvare dahnaToda. didxans vijeqi fanjarasTan da vtkbebodi

brwyinvale mnaTobis SuqiT, romelic zRvis siRrmeSi moCanda; momeCvena,

TiTqos mTvaris sxivebSi, rogorc naTel wignSi, vkiTxulobdi Cemi

cxovrebis momaval beds. Cems TavSi gaiara yvela im mivardnilma adgilma,

sadac me cis qveS gavaTie Rameebi. Semdeg Tvalebi isev mivaCere mTvaris

Severcxlil kvals, zRvas rom anaTebda, da fiqrebma gadamtyorcnes

ocnebaTa da CvenebaTa samefoSi.

MYTOPBOOK.ORG


Tavi meToTxmete

papida zomebs iRebs

meore dRes, diliT, tanT Cavicvi da sastumro oTaxSi Cavedi. mis

betsi Rrma firqebSi garTuli, magidasTan ijda. igi xSir-xSirad

miyuderebda iseTi ucnauri saxiT, TiTqos misi yuradRebis sagani naxevari

kilometriT mainc iyo misgan daSorebuli. sauzmis gaTevis Semdeg

Cafiqrebuli mieyrdno savarZlis zurgs, Seikra warebi, gulxeli daikrifa

da iseTi daSterebiT damiwyo sinjva, rom srulebiT davibeni. Cemi

darcxvenis dasafaravad axali energiiT Sevudeqi sauzmes, magram Zalian

uxerxulad: dana yovel wuTs Cangalsa xvdeboda, pirTan mitanili loris

naWrebi TefSze mivardeboda da ramdenjerme kinaRam CaiT ar davixrCve.

_ momismine! _ miTxra bolos mis betsim, xangrZlivi siCumis Semdeg.

mokrZalebiT aviRe Tavi da Sevxede Cemi naTesavis naTel Tvalebs.

_ me werili mivwere Sens maminacvals. Sevatytyobine, rom CemTan

gamoiqeci.

_ maS Tqven... gindaT masTan damabrunoT? _ warmovTqvi borZikiT.

_ ar vici, _ mipasuxa papidam, _ vnaxoT!

_ o! ra meSveleba, _ SevZaxe me, _ Tu isev mister mordstonis xelSi

momixdeba cxovreba!

_ jer araferi ar vici. urigo ar iqneba, Tu zeviT airben da Cems

magivrad mister diks dilamSvidobisas usurveb. uTxari, rom mainteresebs,

ra mdgomareobaSia misi memuarebi.

saCqarod avdeqi, rom sisruleSi momeyvana misi davaleba.

mister diki, marTlac, muSaobaSi garTuli damxvda. igi werda

uSvelebeli kalmiT da Tavi TiTqmis zed qaRaldze daedo. ise iyo

garTli Tavis saqmeSi, rom srulebiT ver SeniSna Cemi Sesvla. oTaxis

kuTxeSi davinaxe uzarmazari frani (qaRaldis mgrinavi gveli), mTeli

xrova xelnawerebi, auarebeli kalmebi da aTiode didi melnis SuSa.

bolos mister dikma SeniSna Cemi iq yofna.

_ a! feb! _ miTxra man da kalami dado. _ rao? rogoria qveyniereba?

iciT ra? _ daumata man da xma daidabla. _ me arc ki minda amaze laparaki.

_ man yurSi wamCurCula: _ mTeli qveyana gadareulia, gadareuli, Cemo

kargo, da msoflio _ sagiJeTia! es aRmoCena me mekuTvnis. _ aq man amoiRo

burnuTi, usuna da mxiarulad gadaixarxara.

ver gavbede pasuxis gacema mis ucnaur sityvebze da daveCqare papidas

davaleba dagameca misTvis.

_ Tqven swavlobdiT skolaSi? _ miTxra man.

_ vswavlobdi, ser, _ vupasuxe me, _ magram mcire xans.

_ gaxsovT, rodis mokveTes Tavi Carlz pirvels? _ mkiTxa

didmniSvnelovnad da Cemi pasuxis Cawera daapira.

_ Tu ar vcdebi, es moxda aTas eqvsas ormocdacxra wels.

_ hm! _ Caaxvela mister dikma da kalmiT yuris Ziri moifxana. _

marTalia, ase weren wignebSi, magram yovlad SeuZlebelia, rom es ambavi

ase adre momxdariyo! maS rogora xdeba, rom am pirs akuTvneben im azrebs,

romelnic Cems TavSi trialeben?

MYTOPBOOK.ORG


friad gamaoca am ucnaurma kiTxvam, magram uZluri viyavi gadameWra es

amocana.

_ sakvirvelia, metad sakvirvelia, _ ganagrZobda mister diki; igi

naRvlianad dascqeroda Tavis xelnawers da xels isvamda Tavze. _

verasgziT ver gamovarkvie es sakiTxi. Tumca ara uSavs-ra! _ Tqva bolos

da isev gamxnevda. _ dro sakmarisia. moikiTxeT mis trotvudi da gadaeciT,

rom mSvenivrad vgrZnob Tavs.

me davapire wasvla, magram man isev SemaCera da mkiTxa:

_ rogor mogwonT es frani?

_ mSvenieria, _ vpasuxob me.

_ es Cemi gakeTebulia. rodisme erTad wavideT mindorSi da avafrinoT.

mister dikis saxes keTili da gulubryvilo gamometyveleba hqonda,

da misi garegnoba unebur pativiscemas iwvevda. me gaviRime, imanc gamiRima

da Cven gulwrfel megobrebad gavSordiT erTmaneTs.

_ aba! _ miTxra papidam, rodesac dabla Cavedi. _ rogor grZnobs Tavs

mister diki?

_ mister dikma mokiTxva SemogviTvalaT da mTxova gadmomeca

TqvenTvis, rom srulebiT janmrTelad aris, _ vupasuxe me.

_ ra azrisa xar mis Sesaxeb? _ mkiTxa mis betsim.

raRac idumali grZnobis gamo, ar mindoda srulebiT gulaxdilad

gamomeTqva Cemi azri da vupasuxe, rom mister diki, rogorca Cans,

mSvenieri adamiania. magram papidas ver daakmayofilebdiT aseTi pasuxiT.

man Tavi daaneba xelsaqmes, gulxeli daikrifa da miTxra:

_ ai, Seni da, betsi trotvudi, arasodes aravis Sesaxeb ar damalavda

Tavis azrs; Senc iyavi gulaxdili da miTxari ubralod, ras fiqrob

mister dikis Sesaxeb?

_ me, RmerTmani ar vici... miTxariT, papida... sruls gonebaze aris...

mister diki? _ wavilaparake me, radgan vgrZnobdi Cemi mdgomareobis

uxerxulobas.

_ o, srulebiT! _ mipasuxa mis betsim.

_ marTla?

_ mTels qveyanaze ar aris adamiani, romelic ufro sruls gonebaze

iyos, _ SeniSna papidam dabejiTebiT.

me ar vicodi, ra mepasuxa, da moridebiT vuTxari:

_ nuTu?

_ igi giJad gamoacxades, _ miTxra papidam. _ me Cems movaleobad

vTvli, yvelas vuambo misi ambavi, radgan ukve aTi welia, rac vsargeblob

am jentlmenis sazogadoebiTa da brZnuli rCevebiT, im droidan, rac Senma

dam betsi trotvudma molodini gamicrua, mister diki mudam CemTan

cxovrobs. mTels qveyanaze ar aris arseba ufro wynari da gulkeTili.

mere ra Wkviani! rogor keTilSobil rCevas iZleva mudam!. magram,

samwuxarod, misi ambavi mxolod me vici.

papidam tuCis akvriT gaiqnia Tavi imis fiqrSi, rom qveyanaze arsebobs

xalxi, romelsac SeiZleba eWvi daebados mister dikis sruli gonebis

Sesaxeb.

_ mister diks hyavda da, _ ganagrZo papidam, _ keTili, mosiyvarule

arseba, romelic mas suliTa da guliT uyvarda. saubedurod, es da ahyva

sxva qalebis magaliTs da gaTxovda; misi qmaric ahyva sxva qmrebis

magaliTs da Tavisi colis daRupvis mizezi gaxda. am ubedurebam iseTi

saSineli gavlena iqonia mister dikis nervebze, rom igi avad gaxda

cxelebiT, romelsac, rasakvirvelia, sigiJe ara hqvia. im dros igi jer ara

MYTOPBOOK.ORG


cxovrobda CemTan. aqamdis am SemTxvevis mogoneba mudam did sevdas hgvris

mas. xom araferi uTqvams SenTvis Carlz pirvelis Sesaxeb?

_ rogor ara, miTxra.

_ aki vicodi! _ Tqva mis betsim da cxviri moifxana iseTi saxiT,

TiTqos ewyina es mabavi. _ mas Cveulebad aqvs alegoriuli, ese igi,

gadakruli laparaki. misi azriT gamodis, rom Carlz pirvelis tanjvas

uSualo kavSiri aqvs mis sakuTar avadmyofobasTan. iqneb igi marTalic

aris! siZnele mxolod imaSia, rom amrigad gamoTqmuli azri yovelTvis ar

moswons brbos, romelic xelis faTuriT siaruls aris daCveuli. es

sakuTari gamocdilebiTac vici, da amitom vurCev mister diks, rom

amoSalos es alegoriuli wvrilmani Tavis mogonebaTa wignidan.

_ gana igi Tavisi cxovrebis mogonebasa wers? diax, _ mipasuxa papidam

da isev cxviri moifxana. _ Zalian mwyins, rom mister diki aqamdis ver

gaTavisuflda Tavisi alegoriuli laparakisa da werisagan; magram ara

uSavs ra, dae, imuSaos. muSaoba misTvis aucilebelia.

marTlac, SemdegSi, gavige, rom mister diki aTi welia, rac cdilobda

amoegdo Tavisi nawarmoebidan Carlz pirvelis saxeli, magram yoveldRe

aviwydeboda da isev ubrundeboda am sagans.

bundovnad mivxvdi, rom pativcemuli papidaCemi, Tavisi eqscentruli

moqcevisa da mkvaxe mopyrobis miuxedavad, didi piativiscemisa da sruli

ndobis Rirsi iyo. am dRes, rogorc wina dResac, igi dauRalavad ebrZoda

virebs da erTxel saSinlad gabrazda, rodesac viRac ymawvilma kacma

fanjaraSi Semoixeda da Tvali Caukra jenetas. papidasTvis ar arsebobda

amaze meti Seuracxyofa.

is dro, romelmac gaiara papidas werilsa da mister mordstonis

pasuxs Soris, CemTvis uaRresi wuxilisa da mRelvarebis xana iyo; magram,

SeZlebisdagvarad, vcdilobdi, Semekavebina Cemi grZnobebi; Tavi mxiarulad

meWira da vcdilobdi, mesiamovnebina papidisaTvis da mister dikisTvis.

bolos movida werili, romelsac aseTi mouTmenobiT movelodiT.

guli gamiskda, roca werilis wakiTxvis Semdeg, papidam gamomicxada, rom

mister mordstoni TviTon, piradad, apirebs mobrZanebas mosalaparakeblad

meore dReso.

im dRes papida cotaTi ufro mkacri iyo, vidre yovelTvis, magram

saxlSi ar SeminiSnavs araviTari mzadeba saSineli stumris misaRebad.

papida fanjarasTan ijda xelsaqmiT, da TiTqmis ar movSorebivar mas. Rrma

fiqrebSi wasuli, vcdilobdi, daaxloebiT mainc warmomedgina momavali

stumrobis Sedegi. sadili gadadebuli iyo gamourkveveli vadiT, magram

roca Zalian dagvianda, mis betsim ubrZana sufTa gaeSalaT. swored am

dros atyda uecari aliaqoTi virebis gamo. gavixede fanjaraSi da

gavocdi, rodesac davinaxe mis mordstoni. igi gviaxlovdeboda

Cafiqrebuli poziT, swored papidas mindorze!

_ gaswiT, gaswiT aqedan! _ daiyvira papidam da muStiT daemuqra

fanjaraSi. _ aq araferia saTqveno! _ rogora bedavT sxvis miwaze

siaruls? gaswiT, gaswiT!

papida ise gaakvirva mis mordstonis daRvremilma simSvidem da

gulgrilobam, rom erTi wuTiT igi uZravad darCa da Cveulebisamebr ar

gavarda quCaSi joxiT xelSi. visargeble am wuTiT da davaCqare

Semetyobinebina, vin iyo es utifari arseba, da amave dros avuxseni, rom

jentlmeni, romelic cotaodeni moSorebiT mosdevda mas, iyo TviT mister

mordstoni!

MYTOPBOOK.ORG


_ ra Cemi saqmea, vinc ginda iyos! aravis mivcem Cemi miwis gaoxrebis

nebas! ei, moSordiT mandedan! jeneta, gaagdeT!

viri TavgamodebiT icavda Tavs oTxive fexiT, rodesac jeneta aRviriT

mas ukan miaTrevda da mister mordstoni ki win mierekeboda. mis

mordstoni qolgiTa scemda jenetas. quCis biWebi aRtacebiT Wyiodnen.

_ me gavide, papida? _ vkiTxe aTrTolebuli xmiT.

_ rada? aq darCiT, ser.

am sityvebiT papidam xeli mkra kuTxisken da momadga savarZeli

imrigad, rom Sig movemwyvdie, rogorc cixeSi an rogorc sasamarTloSi,

mTavari veqilis kaTedrasTan. es pozicia mTeli am audienciis

ganmavlobaSi mekava.

mis da mister mordstoni Semovidnen.

_ ah, maS es Tqven iyaviT! _ uTxra maT mis betsim, _ me ki swored

mogaxsenoT, verasgziT ver warmovidgendi, rom es Tqvena xarT! Tumca sul

erTia, aravis mivcem nebas iaros mwvaneze Cemi saxlis win. es Cemi wesia da

aravisTvis ar vakeTeb gamonakliss. Tqven, Tu ara vcdebi, swored is

mister mordstoni brZandebiT, romelmac SeirTo Cemi gansvenebuli

Zmiswulis daviT koperfildis qvrivi?

_ diax, qalbatono, me Tqveni naTesavi myavda colad.

_ da Zalian cudad moiqeciT, rom SeirTeT, ser! sabralo bavSvi

gacilebiT ufro bednieri iqneboda, Tavi rom dagenebebinaT misTvis.

aseTia Cemi azri, ser. jeneta, sTxoveT mister diks, aq Camovides.

mister dikis Camosvlamde papida ijda xmaamouReblad, welSi

gamarTuli, da mrisxaned Sehyurebda kedlebs. roca kari gaiRo, man

saCqarod gaacno mister diki Tavis stumrebs.

_ mister diki, Cemi Zveli, erTguli megobari. mis azrsa da rCevas me

savsebiT vendobi, _ daamTavra mis betsim gansakuTrebuli gamometyvelebiT

da mkacrad Tvali gadaavlo mister diks.

_ mis trotvud, _ daiwyo mister mordstonma, _ Tqveni werilis

miRebis Semdeg saWirod davinaxe, samarTlianobis aRsadgenad da

umTavresad ki _ Tqvendami pativiscemis niSnad...

_ madlobas mogaxsenebT, _ uTxra papidam da Tan ar aSorebda Tavis

gamWriax Tvalebs, _ Cems Sesaxeb nu SeswuxdebiT.

_ me varCie piradad, miwer-moweris gareSe, gameca TqvenTvis pasuxi,

miuxedavad im zogierTi uxerxulobisa, romelic Tavad sdevda am

mgzavrobas, _ ganagrZobda mister mordstoni. _ es ubeduri biWi, mis

trotvud, araerTxel yofila mizezi ojaxuri aliaqoTisa da

usiamovnebisa, rogorc Cemi Seudarebeli meuRlis sicocxlis dros, ise

misi gardacvalebis Semdeg. mas mudam emCneoda autaneli, Tavawyvetili

xasiaTi da iseTi midrekilebani, romelTa gamo yovlad SeuZlebeli iyo

fiqri raime lmobierebaze. me da Cemi da vcdilobdiT SeZlebisdagvarad

gamogvesworebina misi naklovanebani, magram mTelma Cvenma cdam

unatyofod Cagviara. saWirod davinaxe, piradad mecnobebina TqvenTvis

yvela es samwuxaro ambavi, da Tqven darwmunebuli unda brZandebodeT, mis

trotvud, rom Cven viqceviT miudgomlad, sindisisa da patiosnebis

Tanaxmad.

_ me, Cemis mxriv, zedmetad vTvli imis dadasturebas, rasac Cemi Zma

laparakobs, _ warmoTqva mis mordstonma, _ Tumca gTxovT, miiRoT

mxedvelobaSi, rom Cemi Rrma rwmeniT, daviT koperfildi usaZaglesi biWia

qveyanaze.

MYTOPBOOK.ORG


_ rac Seexeba misi aRzrdis sistemas, aq me, rogorc yvela sxva

SemTxvevaSi, viqcevi Cemi sakuTari Sexedulebis Tanaxmad, _ daiwyo isev

mister mordstonma, romlis saxe TandaTan iRrubleboda, rodesac misi

Tvalebi hxvdebodnen mis betsis gamWriax Tvalebs.

_ Tqveni gansvenebuli meuRle ubeduri bavSvi iyo, ser, moklebuli

yovelgvar gamocdilebas, rac aucilebelia, metadre imisaTvis, visac iseT

qmarTan uxdeba saqmis daWera, rogorc Tqven brZandebiT, ser, _ upasuxa

papidam da Tan daJinebiT sinjavda mister mordstons. _ Tqveni coli

gulubryvilo, ususuri bavSvi iyo, Tu gnebavT, rom mokled da naTlad

movWra. kidev xom aras inebebT, SematyobinoT?

_ me imisTvis movedi aq, rom Cems saxlSi waviyvano daviTi, _ waviyvano

yovelgvari pirobebisa da SezRudvis gareSe. srulebiT movale ara var

angariSi Cavabaro vismes da zedmetad vTvli raime pirobis micemas am

bavSvis Sesaxeb. Tu Tqven, mis trotvud gadawyviteT _ am bavSvisa da Cems

Soris CadgeT, es pozicia Tqven samudamod unda daikavoT. me ar vxumrob

da aravis mivcem nebas, masxrad amigdos. me movedi aq pirvelad da

ukanasknelad, im pirobiT, rom Tan waviyvano igi. mzad aris Tu ara

wamosasvlelad? Tu mzad ar aris, icodeT, mis trotvud, rom Cemi saxlis

karebi erTxel da samudamod iketeba misTvis, da Tqven kisrulobT gauRoT

mas sakuTari saxlis karebi.

papida didi yuradRebiT ismenda mis laparaks da, rogorc Canda,

cdilobda, arc erTi sityva ar gamorCenoda. roca mister mordstonma

daamTavra sitva, mis betsim gaunZrevlad gaixeda iqiT, sadac mis

mordstoni ijda, da hkiTxa lakonurad:

_ Tqven xom aRarafers brZanebT kidev?

_ arafers, mis trotvud. upasuxa mis mordstonma. _ Cemma Zmam naTlad

da dawvrilebiT gamoTqva yvelaferi, rac ki me SemeZlo gadmomeca

TqvenTvis.

_ axla unda gavigo, ras ityvis TviTon bavSvi, _ Tqva papidam da me

momibrunda. _ mzada xar wahyve, daviT?

me vupasuxe, rom ara, da vTxovdi papidas ar moveSorebine arc axla,

arc Semdeg, arasodes! vuTxari, rom aravin iyo am qveynad Cemze ubeduri,

rodesac mag xalxTan vcxovrobdi. magaT dedaCemic gaaubedures Cemi

gulisTvis; pegotim kargad icis yovelive es. ar maxsovs, ra sityvebiT

vambobdi yovelive amas, magram maxsovs, rogori simwriT vlaparakobdi.

_ mister dik, _ uTxra papidam Tavis megobars, _ ra vuyo me am bavSvs?

mister dikma ifiqra cota xans da Semdeg upasuxa gabrwyinebuli

saxiT:

_ moiwvieT mkeravi da axali tanisamosi SeukeroT!

_ mister dik! _ uTxra gaxarebulma papidam. _ momeciT Tqveni xeli:

Tqveni rCeva pirdapir daufasebelia.

man magrad CamoarTva xeli mister diks da uTxra mister mordstons:

_ Tqven SegiZliaT wabrZandeT, sadac gnebavT: bavSvi CemTan rCeba Tu

igi marTlac iseTi cudia, rogorc Tqven amiwereT, vecdebi, imdeni mainc

gavakeTo misTvis, ramdensac Tqven akeTebdiT. Tumca unda unda

gagafrTxiloT, rom ar mjera arc erTi Tqveni naTqvami sityva. mSvidobiT,

ser, _ daumata papidam, _ mSvidobiT, mis mordston! Tu Tqven erTxel kidev

mogivaT azrad Cems mindorze gaseirneba, darwmunebuli brZandebodeT, rom

mogaglejT Tavidan mag quds da fexiT gavTelav.

adamiani mxatvari unda iyos, da amasTan geniosi mxatvari, _ rom

SeiZlos swored gadmosces papidas saxe, roca igi am srulebiT

MYTOPBOOK.ORG


moulodnel sentencias ambobda, _ da mis mordstonis saxe, roca igi

ismenda amas. xmaamouReblad, mis mordstonma xeli misca Zmas. isini

saCqarod gavidnen papidas saxlidan.

TandaTan papidas gaexsna Subli da male srulebiT mxiaruli saxe

miiRo. am garemoebiT gamxnevebulma, gavbede Cemi udidesi madloba

gadamexada papidasaTvis, xeli movxvie kiserze da vakoce mas bavSvuri

sinaziT. Semdeg xeli CamovarTvi mister diks, romelmac mxiaruli sicili

daiwyo.

_ amas iqiT, mister dik, _ uTxra papidam, _ me da Tqven saerTo ZaliT

unda vupatronoT am bavSvs.

_ CemTvis Zalian sasiamovno iqneba daviTis Svilis patronoba, _

upasuxa mister dikma.

_ maSasadame, es gadawyvetili ambavia, _ Tqva papidam. _ iciT ra,

mister dik? me minda mas trotvudi davarqva.

_ diax, diax, rasakvirvelia! _ daudastura mister dikma.

papidas ise moewona es azri, rom mza tanisamosze, romelic im

saRamosve iyides CemTvis, sakuTari xeliT daawera melniT: `daviT

trotvud koperfildi~

...

amgvarad daviwye axali cxovreba axali saxeliT da axali sagnebiT

Cems garSemo. amgvari mdgomareoba ramdenime dRis ganmavlobaSi sasiamovno

sizmrad meCveneboda. me ar momdioda azrad, ra ucnaurebi iyvnen Cemi axali

aRmzrdelebi _ papida da mister diki. pirvel xanebSi srulebiT ara

vfiqrobdi Cems momavalze. yovel SemTxvevaSi, ori ram srulebiT cxadi

iyo CemTvis: jer erTi, rom samudamod movrCi blonderstonis cxovrebas,

meorec is, rom Cemi samsaxuri `mordstonisa da grinbis~ Rvinis sawyobSi

samudamod daifara Cems TvalTaxedvidan mZime fardiT. amis Semdeg aravis

da arasdros aRar auxdia es farda.

Tavi meTxuTmete

axali cxovreba

sul mokle xanSi me da mister diki namdvili megobrebi gavxdiT da

erTad gavdiodiT quCaSi farnis asaSvebad.

mister diki yoveldRe ijda da werda memuarebs, magram saqme,

miuxedavad amisa, mainc srulebiT ver midioda win, radgan Carlz pirveli

yovel gverdze iCenda Tavs. roca mister diki gaafuWebda erT Tabaxs, igi

meore Tabaxs hkidebda xels. ar SeiZleboda adamiani ar gaocebuliyo im

moTmijebiT, romliTac mister diki itanda am ambavs, da imediT, romiTac

isev da isev ubrundeboda Tavis Sromas. Carlz pirveli misi mudmivi

damabrkolebeli sagani iyo da masze imsxvreoda mTeli misi niWi.

amgvari megobruli ganwyobilebis gamo mister dikTan, Zneli ar iyo

papidas gulismogeba. mas ise Sevuyvardi, rom Cemi axali saxeli _

trotvudi _ trotad Seamokla da amasTan gamamxneva imediT, rom SemdegSi

imave adgils daviWerdi mis gulSi, rogoric eWira Cem das, betsi

trotvuds.

_ trot, _ miTxra papidam erT saRamos, _ Cven unda vifiqroT Sens

swavlaze. xom ar ginda kenterberis pansionSi Sexvide?

MYTOPBOOK.ORG


me vupasuxe, rom Zalian minda, miTUumetes, rom kenterberi Sors ar

aris duvridan.

_ Zalian kargi, _ miTxra papidam. _ xom ar ginda xval wavideT?

ukve SeveCvie papidas swraf gadawyvetilebebs da amitom am kiTxvam

srulebiT ar gamakvirva.

_ diax, papida.

_ keTili. jeneta, daiqiraveT kabrioleti da lurja cxeni xval

dilis aTi saaTisTvis da CaalageT sagzaod mister trotvudis nivTebi.

meore dilas papidam, romelic araviTar yuradRebas ar aqcevda

sazogadoebis azrs, TviTon wamiyvana kenterberiSi duvris quCebiT da

mSvenivrad uZRveboda lurjs cxens. roca gavcildiT qalaqis quCebs,

vkiTxe:

_ dida es skola?

_ me TviTonac ar vici. Cven jer mister vikfildTan mivalT.

ver gavbede mekiTxa, vin iyo es piri. Cven sxva sagnebze vlaparakobdiT

TviT kenterberiSi misvlamde.

mivediT Zvelebur farTo, veneciur fanjrebian saxlTan, rodesac Cveni

kabrioleti gaCerda, karebidan gamovida wiTelTmiani Wabuki

momakvdavsaviT gafiTrebuli saxiT. mas ar hqonda arc warbebi arc

wamwamebi da mowiTalo Tvalebi srulebiT moklebuli iyo am bunebriv

Crdilsa da safarvels. am garemoebam Zalian gamakvirva da ver

warmomedgina, rogor SeeZlo Zili amgvar adamians. grZelkalTebiani

serTuki Sekruli hqonda yvela Rilze, yelamde.

_ gamarjobaT, uri hip! _ uTxra ymawvils papidam. _ Sin aris mister

vikfildi?

_ mister vikfildi? Sin gaxlavT, mis trotvud, Tu inebebT, iqiT

mibrZandiT, _ upasuxa uri hipma da Tavisi grZeli xeliT oTaxze miuTiTa.

CamovediT kabrioletidan, davutoveT cxeni wiTelTmian ymawvils da

SevediT grZel, dabal sastumro oTaxSi, romlis fanjrebi quCaSi gadioda.

maRali, Zveleburi buxris Tavze ekida ori portreti; erTze iyo

gamoxatuli jentlmeni WaRara TmiT (Tumca srulebiT ymawvili saxiT) da

Savi warbebiT, romelic dascqeroda wiTeli zonriT Sekrul raRac

qaRaldebs; meore portreti iyo axalgazrda ledisa, nazi da momxiblavi

saxiT, romelic TiTqos me miyurebda. oTaxSi meore boloSi gaiRo kari da

Semovida jentlmeni. es iyo gacocxlebuli portreti, oRond ramdenime

wliT ufro xnieri.

_ mis betsi trotvud! _ mimarTa jentlmenma papidas, _ gTxovT,

mobrZandiT. romelma qarma dahbera da mogiyvanaT Cvens mxares? imedi maqvs,

rom es zenaqari ar iyo?

_ ara, me sadavo saqmeze ar movsulvar.

_ keTili da patiosani! didi xania droa, Tavi davaneboT yvela am

iuridiul saqmes.

es jentlmeni gaxldaT mister vikfildi, veqili da mTavari gamge

romeliRac lordis mamulebisa. misi saxe Zalian sasiamovno meCvena. misi

savse loyebi Seferadebuli iyo im mSvenieri feriT, romelic aixsneba

portveinis mudmivi xmarebiT.

_ es bavSvi Cemi SviliSvilia, _ uTxra papidam. _ me viSvile igi am

cota xnis winaT da axla moviyvane aq, rom mivabaro pansionSi, sadac

kargad aswavlian yvela sagans da adamianurad eqcevian bavSvebs. miTxariT,

sad aris aq aseTi pansioni?

MYTOPBOOK.ORG


_ saukeTeso pansionSi, ramdenadac vici, Tqveni SviliSvili SeiZleba

moewyos mxolod rogorc garedan mosiarule, _ upasuxa mister vikfildma

ramdenime xnis fiqris Semdeg.

_ ra uSavs mere? mas SeuZlia sxvagan icxovros da marto saswavlo

saaTebSi iaros iq.

mister vikfildma es SesaZlebad scno. man kidev gamoTqva ramdenime

mosazreba da Semdeg urCia papidas, TviTonve wasuliyo pansionSi,

daeTvalierebina iqauri wesebi da ise gadaewyvita saqme.

papida daeTanxma am winadadebas da isini erTad wavidnen. karga xnis

Semdeg isini dabrundnen kmayofilebi. maTma Sromam unayofod ar Caiara.

pansioni mSvenieri aRmoCnda, oRond papidas ar moswoneboda Cems

sacxovreblad arc erTi bina, romelic mas uCvenes.

_ datoveT droebiT Tqveni SviliSvili CemTan, _ misca winadadeba

mister vikfildma. _ igi Wkviani bavSvi Cans da imedi maqvs, ar Semawuxebs.

_ didad gmadlobT, mister vikfild; Cemi SviliSvilic madlobelia,

rogorc xedavT, magram...

_ raRa `magram~?.. vxedav, ra gaqvT azrad, mis betsi. nu ifiqrebT

amaze. me srulebiT ar minda Tqveni Sewuxeba da ar minda ifiqroT, TiTqos

Cemi movale xarT: Tu gnebavT, Tqven SegiZliaT gadaixadoT magisi Sesanaxi

fasi.

_ am pirobiT ki didi moxaruli viqnebi, rom TqvenTan davtovo bavSvi,

Tumca mainc didad mavalebT amiT.

_ maS axla unda gagacnoT Cemi patara diasaxlisi. wamobrZandiT.

Cven avediT meore sarTulSi sakvirveli Zveleburi kibiT, romelsac

iseTi farTo moajiri hqonda, rom masze, rogorc safexurebze,

Tavisuflad SeiZleboda asvla. didi gemovnebiT morTul oTaxSi, sxvaTa

Soris, idga fortepiano da yvavilebis ramdenime Taiguli. kuTxeebSi

lamazad iyo miwyobili mzrunvelis xeliT sxvadasxva nivTebi sasiamovno

da mimzidveli formisa: patara mrgvali magida, Taroebi, bufeti, wignebis

karada da kidev sxva amgvari sagnebi.

mister vikfildma daakakuna meore kari, da CvenTan mardad Semoirbina

TiTqmis Cemi xnis gogonam. igi kiserze moexvia mister vikfilds da akoca

mas.

_ ai Cemi patara diasaxlisi, _ gviTxra mister vikfildma, _ Cemi qali

agnesa.

pirvel danaxvazedve SevniSne am haerovan arsebas is nazi da keTili

gamometyveleba, romliTac miyurebda ledis suraTi qvemo sarTulis

sastumroSi. mis TvalebSi krToda sruli kmayofilebisa da bednierebis

grZnoba, Tumca imave dros mTeli misi arseba gamsWvaluli iyo raRac

wynari, auSfoTebeli, seriozuli simSvidiT, romelic arasodes ar

maviwydeboda da arasodes arc damaviwydeba.

patara diasaxlisi mSvenivrad uxdeboda mTel am Zveleburi saxlis

morTulobas. pawawina gasaRebebis abmula ekida mas qamarTan. momxiblavi

RimiliT mousmina mamas, rodesac mister vikfildma gaacno Cemi Tavi,

rogorc axali mdgmuri. amis Semdeg Cven yvelani wavediT zeviT, Cemi

oTaxis dasaTvaliereblad. patara diasaxlisi win midioda da gzas

gviCvenebda. Cemi oTaxi, mSvenivrad mowyobili muxis avejiT, yovelmxriv

Sesaferisi gamodga. papida da me sruli kmayofilebi viyaviT, da Cven

yvelani CavediT qvemo sarTulis sastumroSi, Zalian mxiarulni da

nasiamovnebi.

MYTOPBOOK.ORG


mister vikfildma bevri sTxova papidas sadilad darCeniliyo, magram

man gadaWrili uari uTxra im mosazrebiT, rom usaTuod TvalnaTliv unda

misuliyo saxlSi. amitom patara diasaxlisma gankarguleba moaxdina,

saCqarod sauzme moemzadebinaT. sauzmis Semdeg Cven martoni dagvtoves,

rom gamoTxoveba SegvZleboda, rogorc gvsurda.

papidam miTxra, rom mister vikfildma saukeTesod moawyo yvela Cemi

saqme da araferi gamiWirdeboda.

_ trot, Svilo, RmerTma daglocos, _ miTxra papidam, _ ecade

gaamrTlo imedebi; Seni sakuTari, Cemi da mister dikisa.

gulaCuyebulma, suliT da guliT gadavuxade madloba papidas da

mokiTxva SevuTvale mister diks.

_ nu iqnebi sulmdabali, orpiri da sastiki. Tu medebi, aicdino es

sami didi nakli, Cemi imedebi gamarTldeba, Svilo.

davpirdi papidas zedmiwevniTY amesrulebina misi rCeva.

_ cxeni karebTan melis, _ Tqva papidam bolos. _ mivdivar. Sen aq

darCebi.

am sityvebiT igi momexvia ukanasknelad, saCqarod gavida oTaxidan da

karebi gaixura.

me jer gamakvirva papidas amgvarma swrafma wasvlam da SemeSinda

kidec, xom araferi vawyenine-meTqi. Cems keTilismyofels; magram rodesac

fanjaraSi gavixede, sulieri tanjvis anareli davinaxe mis saxeze, roca

igi kabrioletSi jdeboda, da ukeT vicani maSin Cemi papida.

nasadilevs Cven yvelani avediT zeviT, isev im sastumroSi, sadac

winaT viyaviT. erT-erT magidaze kuTxeSi agnesam dadga Rvinis Wiqa da

grafini portveiniT Tavisis mamisTvis.

ijda igi da nelnela svamda, bevrs, bevrsa svamda. am xnis

ganmavlobaSi agnesa ukravda fortepianoze, mReroda, xelsaqmobda,

gvelaparakeboda mamasa da me. mister vikfildi Zalian mxiarul gunebaze

iyo, magram zogjer misi Tvalebi SeCerdebodnen xolme mis qalze

naRvliani gamometyvelebiT, da gaCumdebodnen. am SemTxvevaSi agnesa

yovelTvis cdilobda gaemxiarulebina Tavisi mama raime kiTxviT an

bavSvuri alersiT. mister vikfildi imwamsve Tavs anebebda fiqrebs da

portveiniT ivsebda Wiqas.

agnesa gvisxamda Cais da Tavmjdomareobda saRamos sufraze. saRamom

gaiara imgvarsave baasSi, rogorc sastumro oTaxSi, sanam agnesam ar

daapira dasaZineblad wasvla. mister vikfildi moexvia da akoca mas, da

roca agnesa gavida, maSin ubrZana aenToT sanTlebi kantoraSi.

Zilis win gaviseirne quCaSi, rom erTxel kidev Semexeda kenterberis

ganTqmul Zveleburi taZrisaTvis. dabrunebisas Sevxvdi uri hips, romelic

kantoris darabebs hketavda. aRsavse megobruli grZnobiT am saxlis yvela

mcxovrebisadmi, mivedi masTan, gamovexmaure da gamoTxovebisas xeli

gavuwode. magram ra ucnauri da sazareli iyo am adamianis xelis

CamorTmeva! igi uwindelze metad waagavda samaridan amoRebuls, da xelebi

visrise, rom rogorme momeSorebina misi mokarebis grZnoba da gameTbo

xelebi.

es civi da sveli xeli momagonda Cems sawol oTaxSi. gavaRe fanjara

da gavxede pirdapir mdgomi saxlebis saxuravebs; imwamsSi momeCvena,

TiTqos uri hipi asuliyo maRla, saxuravze, da iqidan miyurebda! saCqarod

mivxure fanjara da loginSi Cavweqi.

meore dRes, diliT, mister vikfildma wamiyvana skolaSi. skolis

direqtori, doqtori strongi, Tavis biblioTekaSi ijda. adamiani ver

MYTOPBOOK.ORG


ityoda, rom misi tanisamosi gansakuTrebiuli gulmodginebiT iyo

gawmendili, an Tmebi hqonda wesierad da lamazad davarcxnili, _

srulebiT ara! Savi getrebi gaxsnili hqonda da fexsacmelebi, gverdze

rom elaga xaliCaze, TiTqos amTqnarebdnen saSineli daRlilobisa da

mowyenilobisagan. doqtor strongma mommarTa da miTxra, rom esiamovna

Cemi naxva, da gamomiwoda Tavisi didi xeli, romlisTvisac ar vicodi, ra

meqna.

mis Soriaxlos mSvenieri ymawvili ledi ijda xelis qnariT. Cveni

Sesvlis erTi wuTis Semdeg igi swrafad adga, mxiarulad daeSva muxlebze

doqtor strongis win da fexsacmelebi Caacva. rodesac gaaTava es saqme,

Tavi dagvikra da yvelani gavediT samecadino darbazSi.

_ marTla, vikfild, _ Tqva doqtorma, SeCerda derefanSi da xeli

damado mxarze, _ Tqven jer kidev ver uSoveT adgili jek maldons, Cemi

colis biZaSvils?

_ ara, _ upasuxa mister vikfildma, _ ara, jer ver mominaxavs.

_ Zalian samwuxaroa, rac ufro male gaTavdeba es ambavi, miT ukeTesi,

_ uTxra doqtor strongma.

doqtori strongi mxiarulad midioda win, raRac ucnauri nabijiT da

gverdidan gverdze ixreboda. Cven mivdevdiT mas. me SevniSne, rom mister

vikfildis saxem Sewuxebuli gamometyveleba miiRo, da ramdenjerme gaiqnia

Tavi.

samecadino darbazi iyo sakmaod grZeli da ganieri oTaxi saxlis

moSorebebul da miyuruebul nawilSi. ase, daaxloebiT oci, ocdaxuTi

ymawvili, romelnic wignebs usxednen, fexze wamodgnen da dila mSvidobisa

usurves doqtor strongs. isini aRar damsxdaran, rodesac dagvinaxes

mister vikfildi da me.

_ ai, Tqveni axali amxanagi, ymawvilo jentmenebo, _ uTxra gamgem, _

trotvud koperfildi.

ukve gadaCveuli viyavi zrdilobiani bavSvebis sazogadoebas, da iseTi

didi xani iyo, rac ar menaxa tolebi, garda mik uokerisa da

`kartofilasi~, rom pirvelad Zalian uxerxulad vigrZeni Tavi. jer kidev

bavSvi garegnobiT, ukve gamobrZmedili viyavi. cxovrebaSi, ase rom, yvela

es bavSvi, erTad aRebuli, ise gamocdili ar iyo, rogorc me. iseTi

grZnoba mqonda, TiTqos vatyuebdi yvelas, rodesac Sevdiodi maT wreSi,

rogorc Cveulebrivi axali Segirdi. amas garda, Cemma yofnam `mordstonisa

da grinbis~ Rvinis sawyobSi srulebiT gadamaCvia yvela TamaSobasa da

varjiSobas, ase rom, Cems axal amxanagebs Soris SemeZlo srulebiT

uvicis STabeWdileba momexdina. yvela Cemi codna, SeZenili saxlSi, dedis

xelmZRvanelobiT, da mister kriklis pansionSi, gahqra sabolood

cxovrebis mZime pirobebSi da, rodesac axla gamomcades axali amxanagebis

winaSe, gamodga, rom srulebiT araferi vicodi. meSinoda maRla axedvisa

da ganZrevis da unebur TrTolvas vgrZnobdi mTels tanSi, rodesac vinme

axal amxanagTagani miaxlovdeboda. rogorc ki gaTavda mecadineobis

saaTeebi, Tavpiris mtvreviT gavvardi darbazidan, radgan meSinoda Tavi ar

Semercxvina skolis winaSe rame suleluri pasuxiT megobrul salamze an

kiTxvaze.

mister vikfildis Zvelma saxlma damamSvidebeli gavlena iqni Cemze.

rodesac mivedi Sesaval karebTan Cemi saskolo wignebiT iRliaSi da kari

davaraxune, vigrZeni, rom Cemi Sinagani mRelvareba TandaTan qreboda.

agnesa ijda sastumro oTaxSi da eloda Tavis mamas, romelsac jer ar

gaeTavebina saqmeebi kantoraSi. igi Semxvda alersiani RimiliT da mkiTxa,

MYTOPBOOK.ORG


ogor mogewona institutio. me dadebiTad vupasuxe, oRond davumate: didi

uxerxuloba vigrZeni pirvelad ucxo bavSvebis wreSi-meTqi.

_ Tqven ki jer ar swavlobT pansionSi? _ vkiTxe me.

_ o, rogor ara! me axlaca vswavlob... yoveldRe.

_ magram Tqven saxlSi swavlobT da ara pansionSi?

_ sxvagvarad SeuZlebelia, _ mipasuxa agnesam RimiliT, _ mama ar

daTanxmdeba Cems saswavlebelSi gaSvebaze, xom iciT, misi diasaxlisi

mudam saxlSi unda iyos.

_ Zalian uyavrxarT mamas?

_ sssu! modis!

es Tqva Tu ara, agnesa gaiqca mamis Sesaxvedrad, da erTi wuTis Semdeg

isini erTad Semovidnen sastumroSi. mister vikfildi Zalian gulianad

Semxvda da miTxra, rom CemTvis didi bednierebaa doqtor strongis

xelmZRvaneloba, radgan, misi sityviT, es iyo yovelmxriv ukeTilSobilesi

adamiania.

_ ar vici danamdvilebiT, magram SesaZlebelia, rom aris qveyanaze

xalxi, romelsac esiamovneba borotad isargeblos amgvari adamianis

ndobiT, _ miTxra mister vikfildma. _ erideT, trotvud, amgvari xalxis

sazogadoebas da grcxvenodeT maTi mibaZvisa. qveyanaze ar aris arseba

ufro gulubryvilo da mimndobi, vidre doqtori strongi.

mister vikfilds laparakis kiloSi raRac wyena etyoboda, magram ver

movaswari mimeca kiTxva amis Sesaxeb, _ sadili mzad iyo. CavediT

sasadiloSi da davikaveT Cveni adgilebi.

nasadilevs avediT meore sarTulSi, sastumroSi, da aq ganmeorda isev

is scena, rac winadRiT. agnesam dadga grafini da Rvinis Wiqa imave

kuTxeSi, imave magidaze; mister vikfildi miujda portveins da Zalian

bevri dalia. agnesa ukravda fortepianoze, ijda mamis gverdiT, icinoda,

celqobda, xelsaqmobda, laparakobda da ramdenime partia domino meTamaSa.

bevrma zamTarma da zafxulma gaiara mas aqeT, mxiarulma da sevdianma,

magram axlac, rodesac am striqonebs vwer, me isev vxedav mas, morcxvs,

TavdaWerils, wynari moZraobiT mesmis misi mSvenieri, nazi xma.

Tavis droze agnesa gamogveTxova mamas da me da Tavis sawolSi wavida.

martoni davrCiT. mec xeli CamovarTvi mister vikfilds da dasaZineblad

wasvla davapire. man SemaCera da miTxra:

_ aba, mister trotvud, ras ityviT? icxovrebT CvenTan, Tu SevudgeT

TqvenTvis binis Sovnas?

_ o, ara, ser! _ SevZaxe cxared. _ neba miboZeT, TqvenTan davrCe!

_ darCi CvenTan, trotvud! Zalian moxaruli var, _ miTxra man. _ Sen

SegiZlia Cveni amxanagi da mosaubre iyo. es kargia CvenTvisac,

agnesasTvisac, yvelasTvis kargia!

_ da metadre CemTvis, ser, _ vuTxari me. _ Zalian mixaria TqvenTan

cxovreba.

_ SeZalian kargi bavSvi xar, trotvud, _ miTxra mister vikfildma. _

Tu Cemi da agnesas sazogadoeba gesiamovneba, icxovre CvenTan, ramdenic

ginda.

am siyvebiT xeli gamomiwoda da Semdeg zurgze momifaTura.

me davinaxe sinaTle patara kantoraSi, imwamsve vigrZeni uri hipis

ucnauri Zala da uneburad iqiT wavedi. uri hipis ujda uzarmazar mwavne

wigns da, rogorc Canda, Zalian guldasmiT kiTxulobda; misi saloki TiTi

gadadioda erTi striqonidan meoreze da stovebda WuWyian da lorwovan

kvals, TiTqos wignze lokokina micocavda.

MYTOPBOOK.ORG


_ Tqven dRes Zalian didxans muSaobT, mister hip, _ vuTxari me.

_ me xom kantoris saqmeebs ar vakeTeb amJamad, master koperfild! _

miTxra man.

_ maS ras akeTebT, mister hip?

_ me vcdilob, SeviZino zogierTi iuridiuli codna da axla, rogorc

xedavT, vswavlob tidis `praqtkul darigebas~. o, mister tidi didi

mweralia, master koperfild!

_ Tqven ueWvelia, mSvenieri iuristi brZandebiT, mister hip, _ vuTxari

siCumis Semdeg.

_ vin? me, master koperfild? ras brZanebT, me sruli araraoba var!

aq gakvirvebiT SevniSne, rom uri hipi xelisgulebs isresda, TiTqos

imSralebda da iTbobda maT.

_ Zalian kargad vici, rom araraoba var, _ ganagrZo uri hipma

morCilebis kiloTi, _ dae, sxvebi amaRlldnen, rogorc undaT da

ramdenadac undaT. Cemi moRvaweobis asparezi metad SezRudulia. dedaCemi

CemsaviT moklebulia yovelgvar niWs. Cven Zalian Raribad vcxovrobT,

ubralo qoxSi, magram gulebi mgrZnobiare gvaqvs, master koperfild, da

viciT madlobis gadaxda. diax, ser, Cven madlierebi varT. ai, magaliTad,

maS madlieri ar unda viyo Cemi bedisa, rom mister vikfilTan momixda

cxovreba?

_ iqneb odesme amxanagad SeudgeT Tqvens axlandel patrons, _

vuTxari me, rom mesmiavmebina misTvis. _ da maSin axlandeli kantora

iarsebebs saerTo firmiT _ vikfildi da hipi.

_ o, ara, master koperfild, ara! me metad umniSvnelo arseba var

amgvari karierisTvis.

am sityvebTan uaryofiT gaiqnia Tavi da daRvremilma Semomxeda.

_ mister vikfildi mSvenieri adamiania, master koperfild, _ miTxra

urim. _ roca cota xans icxovrebT maTTan, ukeTesad gaicnobT, vidre

sityvierad SeiZlebodes amis gadmocema. me mgonia, Tqven didxans ar

mogixdebaT aq cxovreba, master koperfild?

vupasuxe, rom piriqiT, vapireb mister vikfildTan cxovrebas skolaSi

kursis dasrulebamde.

_ o, marTla! _ SesZaxa urim. _ maS Tqven iqnebiT da ara me ar firmis

amxanagi.

gamikvirda da uarze videqi, magram urim daiJina:

_ ara, iqnebiT, iqnebiT!

bolos Caalaga yvela Tavisi nivTi da, rodesac gasvla daapira,

mkiTxa:

_ SemiZlia sanTeli Cavaqro, master kopefild?

_ rasakvirvelia. isedac vipovi gzas.

uri hipma Caaqro sanTeli da gamomSvidobebisas xeli CamomarTva; isev

meCvena, TiTqos Cems xels sveli Tevzi moxvda. Semdeg gaaRo quCis karebi

da gaZvra quCaSi.

Cemma mRelvarebam cotaTi iklo, rodesac meore dRes skolaSi mivedi.

mesame dRes ukeTesad vigrZeni Tavi da Semdeg, erTi-ori kviris

ganmavlobaSi, srulebiT SeveCvie doqtor strongs instituts da ise

vgrZnobdi Tavs axali amxanagebis wreSi, rogorc sakuTar saxlSi.

Sevudeqi muSaobas udidesi gulmodginebiT, raTa damemsaxurebina yvelas

TanagrZnoba da pativiscema. mokle xanSi uwindeli Cemi cxovreba TiTqmis

srulebiT wariSala Cems mexsierebaSi da TviTonac aRar mjeroda, rom

odesRac vmsaxurobdi `mordstonisa da grinbis~ Rvinis sawyobSi.

MYTOPBOOK.ORG


axlandels Cems cxovrebas TandaTan sabolood Sevegue Cemi CveulebebiT,

ase rom, meCveneboda, TiTqos didi xania, rac zrdilobian bavSvebis wreSi

var-meTqi.

zogierTi ufrosi mowafe pansionerad cxovrobda doqtor strongTan,

da maTgan saidumlod gavige zogierTi ram misi piradi cxvrebidan. erTi

wlis winaT doqtor storngma SeirTo colad is mSvenieri ymawvili ledi,

romelic mis kabinetSi vnaxe. strongi mudam garTuli iyo berZnuli

Zirebis ZiebaSi. uvicma filologiuri mecvnierebis dargSi, jer

warmovidgine, TiTqos aq laparaki botanikur sagnebze iyo, da Cems azrs is

adasturebda, rom doqtori mudam TavCaRunuli dadioda; magram Semdeg

gavige, rom aq laparaki iyo berZnuli sityvebis Zirebze, radgan es

ramdenime xana, rac doqtori strongi Sesdgomoda berZnuli leqsikonis

Sedgenas.

sasiamovno sanaxavebi iyvnen doqtori da misi lamazi coli erTad; igi

ualersebda da anebivrebda, rogorc namdvili mama. misis strongs,

rogorca Canda, Zalian uyvarda qmari da zrunavda masze, magram verc

erTxel ver SevniSne, rom cxare monawileoba mieRo misi qmris berZnuli

leqsikonis Sedgenis saqmeSi.

misis strongi Zalian momwonda mraval mizezTa gamo: jer erTi, mas

Sevuyvardi im dRidan, rodesac pirvelad vnaxe doqtr strongis kabinetSi;

meorec isa, rom mudam mialersebda da monawileobas iRebda Cems saqmeebSi;

da mesamec, rom mas zalian uyvarda agnesa da Titqmis mudamdRe

daiareboda Cvens saxlSi. magram iyo raRac Zaldataneba masa da Cems

maspinZels Soris; me isic ki meCveneboda, TiTqos misis strongs eSinoda

mister vikfildisa, Tumca ar vici, ris gamo. mudam, rodesac ki mister

vikfildi winadadebas aZlevda, rom saxlSi gaecilebina, misis strongi

mokrZalebiT uars eubneboda da CemTan erTad saCqarod mieSureboda

saxlisaken. ase rom, me viyavi mudmivi Tanamgzvari doqtoris meuRlisa.

Cven yoveTvis Zalian swrafad mivdiodiT da yvelas veridebodiT gzaSi,

magram TiTqmis yovelTvis ise gamodioda, rom Sua gzaze, qalaqis koSkis

axlos, Cven Segvxdeboda xolme mister jek maldoni, romelic Cveulebriv

gancvifrebas gamoTqvamda Cveni danaxvis gamo.

misis strongs hyavda deda, xanSiSesuli ledi, mravalmxriv

saintereso. misi gvari iyo marklhemi, magram institutis mowafeebma

daarqves mas Zveli husari, miiRes ra mxedvelobaSi is sakvirveli

xelovneba, romiTac igi amxedrebda Tavis mravalricxovan naTesavebs

doqtor strongis winaaRmdeg.

me mqonda SemTxeveva, axlo medevnebina Tvalyuri Zveli husarisaTvis

erT dauviwyar saRamos ganmavlobaSi. saRamo gamarTuli iyo doqtoris

saxlSi, jek maldonis indoeTSi gamgzavrebis gamo, sadac mas kargi

adgili uSoves mister vikfildis mecadineobiT. moxda ise, rom amave dRes

doqtori strongi dResaswaulobda Tavis dabadebis dRes.

rodesac Cven mivediT, jek maldoni ukve sasatumroSi iyo, sadac

yvelaze adre misuliyo. misis strongi, morTuli TeTri kabiT, pirisferi

bafTebiT, pianinos ujda. mister maldoni misi skamis ukan idga da notebis

furclebs abrunebda.

_ erTi SexedviT, rogor gadamivarda gonebidan, _ daiwyo misis

marklhemma, roca yvelani davsxediT. _ srulebiT damaviwyda, doqtoro,

momelocna TqvenTvis dabadebis dRe. Tumca isic unda iTqvas, rom amgvari

molocva ar SeiZleba CaiTvalos komplimentad Cemis mxriv, suliT da

guliT mogilocavT, doqtoro, da gisurvebT mravali wlis sicocxles.

MYTOPBOOK.ORG


_ gmadlobT, _ upasuxa doqtorma.

_ mravali, mravali, mravali weli! _ gaimeora `Zvelma husarma~. _

icocxleT uamravi wlebi _ TqvenTvis, anisTvis, jek maldonisTvis, yvela

CvenTvis.

stumrebma daiwyes mosvla. yvelaze uwin movida ori maswavlebeli.

gaiba saerTo saubari. umTavresad laparakobdnen jek maldonis Sesaxeb:

mis Sor mogzaurobaze, im qveyanaze, sadac igi midioda, da mis mravalgvar

gegmebze. jek maldoni imave Rames, navaxSmevs unda wasuliyo safosto

etliT grevzendSi, sadac okeaneSi mimavali gemi moeloda.

misis strongi namdvili msaxiobiviT mSvenivrad mReroda. xSirad

momismenia misi simRera, rodesac igi fortepianos ujda xolme

sastumroSi, magram axla, ar vici, SekrTa mravalricxovani sazogadoebis

winaSe, Tu xma ar emorCileboda, srulebiT ver SesZlo simRera. misis

strongma scada, emRera dueti Tavis biZaSvilTan erTad, magram verc ki

daiwyo. Semdeg daTanxmda saerTo Txovnas da scada simRera martom; man

mSvenivrad daiwyo magram uecrad xma aukankalda da dauZlurebulma

momReralma Tvi klaviSebze daxara. keTilma doqtorma SeniSna, rom mis

meuRles drogamoSvebiT emarTeba amgvari nerviuli sisuste, da amis gamo

sTxova stumrebs banqos TamaSiT garTuliyvnen, Tumca TviTon imdenive

esmoda qaraldis TamaSisa, rogorc raime sakravze dakvrisa. `Zvelma

husarma~ imwamsve Tavis amalaSi Caricxa doqtori da Tavis partniori

uwoda. TamaSi daiwyo da ramdenime wuTis Semdeg mTeli vercxlis fuli

doqtoris jibidan misi vaJkacuri sidedris jibeSi gadavida.

magram es araferi. banqos TamaSi gagarZelda Zalian mxiarulad da

didis aRfrTovanebiT. misis strongma, nerviuli sisustis gamo, uari Tqva

TamaSze mTeli saRamos ganmavlobaSi; misma biZaSvilma maldonmac uari

ganacxada im mizeziT, rom nivTebi hqonda Casalagebeli sagzaod. igi

gavida kidec oTaxidan am mizniT, magram Zalian male dabrunda da dajda

sofaze, Tavisi biZaSvilis gverdiT. isini laparakobdnen dabali xmiT.

ganmartoebulni stumrebisagan. drogamoSvebiT misis strongi

miuaxloveboda xolme Tavisi qmris magidas da uxsnida TamaSis wesebs.

igi metad gafiTrebuli iyo da xelebi uTrToda, rodesac qaRaldze

uCvenebda qmars. doqtori strongi bednieri iyo da arafers amCnevda.

magram vaxSamze sazogado mxiaruleba CaiSrita. yvela grZnobda, ra

mZimea magvari ganSreba, da rac ufro axlovdeboda igi, miT ufro

naRvlianni xdebodnen stumrebi.

doqtori im dros darwmunebuli iyo, rom misi iq yofna didad

sasixaruloa mTeli sazogadoebisaTvis. igi bednieri iyo im azriT, rom

mis garSemo yvelani metismetad mxiarulad iyvnen.

_ ani, Cemo kargo megobaro, _ uTxra doqtorma meuRles, Sexeda saaTs

da aivso Wiqa. _ ai ukve dadga wasvlis wuTi Seni biZaSvilisaTvis. ar unda

davayovnoT igi. dro da zRvis mimoqceva Tavisi gardauvali wesiT midian

da ar elian arc adamians da arc mis mzadebas. me Tqven mogmarTavT,

mister jek maldon! Tqvens win TviT mogzaurobaa da srulebiT ucnobi da

ucxo qveyana. abobqrebulma qariSxalma STanTqa okeanis ufskrulSi aTasi

gemi, datvirTuli yvela qveynis saunjiT, magram mTeli milionebi gemebisa

uvneblad brundebian mdidari ganZiT. mSvidobiT, mister maldon! _

daamTavra doqtorma sityva, adga adgilidan da Cvenc yvelani avdeqiT. _

gisurvebT bednier mgzavrobas okeanis mRelvare zvirTebSi, bednier

momavals okeanes iqiT da bednier dabrunebas samSobloSi.

MYTOPBOOK.ORG


Cven yvelam davlieT es sadRegrZelo da mxurvaled gamovemSvidobeT

jek maldons, ris Semdeg man saCqarod Tavi daukra yvelas da karebisaken

gaqiqca. me gaviqeci quCaSi, sadac idga safosto etli, da saerTo

aliaqoTSi davinaxe, rogor Cajda Sig jek maldoni. mTrTolvare xelSi

mas eWira raRac pirisferi sagani.

am gamoTxovebis ceremoniis Semdeg institutis mowafeebma daiZaxes

`vaSa~, orjer _ doqtoris pativsacemad da samjer _ misi meuRlisa. Semdeg

isini iqiT-aqeT daifantnen. me isev sastumro oTaxSi movxvdi. doqtori

strongi idga sastumro oTaxis SuaSi, stumrebiT garSemoxveuli. uecrad

misis marklhemma daiyvira:

_ sad aris ani?

ar aris ani! tyuilad eZaxdnen mas yvelani sxvadasxva xmiT, igi pasuxs

ar iZleoda. yvelani gacvivdnen doqtoris meuRlis saZebnelad da

darbazSi ipoves: misis strongi egdo iatakze da araviTari niSanwyali

sicocxlisa aRar etyoboda. atyda saSineli aliaqoTi. ani gulwasuli iyo.

doqtorma daido muxlebze misi Tavi, gadauyara saxidan kululebi da

Tqva nazi mxmiT:

_ sabralo ani! rogori erTguli da nazi guli aqvs, misTvis metad

Zneli asatania ganSoreba Tavisi siymawvilis erTaderTi megobrisa,

romelic mas ase uyvarda!

misis srtrongma aaxila Tvalebi. Semogvxeda yvelas da doqtoris

daxmarebiT fexze wamodga; Semdeg, erTxel kidev Semogvxeda darcxvenili

TvalebiT da miayrdno Tavi doqtoris mxars, _ ar vici, imitom, rom jer

kidev sisustesa grZnobda gulis wasvlis Semdeg, Tu imitom, rom daefara

aRelveba. Cven davapireT sastumroSi gasvla da misi datoveba dedisa da

doqtor strongis xelSi, magram anim ganacxada, rom axla gacilebiT ukeT

grZnobda Tavs da rom CvenTan undoda yofna. igi gadaiyvanes sastumroSi

da divanze daawvines. me SevniSne, rom Zalian gafiTrebuli iyo.

_ ani, Cemo kargo, _ uTxra dedam, rodesac kabas usworebda. _ Sen,

mgonia, bafTa dagikargavs... diax, swored dagikargavs. jentlmenebo,

gaisarjeT, monaxeT anis bafTa _ pirisferi lentebisa.

am pirisfer bafTs misis strongi Cveulebrivad gulze ikeTebda. Cven

daviwyeT misi Zebna, _ me yvelaze metad vcdilobdi, magram veravin ver

ipova.

_ xom ar gaxsovs, ani, sada gqonda igi ukanasknelad? _ hkiTxa dedam.

am kiTxvaze sikvdilisferi misis strongis saxeze Secvala cocxalma

vardisferma. man upasuxa, rom, rogorc axsovs, ramdenime wuTis win igi

xelSi eWira, magram Tan daumata, rom arc ki Rirs misi Zebnao.

Cven mivdiodiT saxlSi nel-nela. agnesa da me mTvares SevcqerodiT,

mister vikfildi Cumad modioda Tvalebdaxrili. Sesaval karebTan Tavisi

patara xelis CanTa. gamexarda, rom SemeZlo riTime gamomeCina Cemi

yuradReba da ukan gaviqeci.

Sevedi sastumro oTaxSi, sadac CanTa iyo datovebuli. aq aravin iyo

da bneloda. kari doqtoris kabinetSi odnav Ria iyo da iqidan sinaTle

moCanda. me Sevedi, rom amexsna Cemi dabrunebis mizezi da sanTeli ameRo.

doqtori ijda did, vorterisebur savarZelSi buxarTan, misi ymawvili

coli ki mis fexTiT moTavsebuliyo patara skamze. doqtori mowyale

kiloTi, RimiliT ukiTxavda xmamaRla raRac xelnawerebs, _ ueWvelia,

berZnuli sityvebis Zirebis daxlarTuli Teoriis Sesaxeb; misis strongs

aewia Tavi da Sesqceroda mas; magram saxe iseTi gamometyvelebiT hqonda

savse, romelic arasodes ar minaxavs. mSvenivr qals Tvalebi farTod

MYTOPBOOK.ORG


gaexila; wablisferi kululebi eyara mxrebsa da TeTr kabaze. ras

metyvelebda es aRgznebuli Tvalebi? sircxvils, damcirebas, sinanuls,

siamayes, siyvaruls, ndobas, imeds, _ yovelive es cxadad davinaxe mis

TvalebSi, magram amis garda davinaxe warmoudgeneli SiSis grZnoba,

romliTac savse iyo misis strongi.

Cems Sesvlaze, rogorca Canda, igi gons movida, doqtori strongic

iZulebuli iyo Seewyvita dausrulebeli xelnaweris kiTxva. rodesac

meored Sevedi sanTlis dasadgmelad, romelic magididan, aviRe, doqtori

mamobrivi sinaziT Tavze xels usvamda cols da sTxovda, dasaZineblad

wasuliyo. igi lanZRavda Tavis Tavs da uwodebda umowyalo barbaross,

romelic usindisod sargeblobs sxvisi moTminebiT.

magaram misis strongi exveweboda, neba mieca darCeniliyo masTan mTel

saRamos. rodesac, kabinetidan gasvlisas, erTxel kidev mivixede, davinaxe,

rom misis strongs daelagebina Tavisi xelebi qmris muxlebze da isev

daSterebiT ucqeroda mas, oRond axla gacilebiT ufro damSvidebuli

iyo.

am suraTma Cemze Zlieri STabeWdileba moaxdina, da SemdegSi ara

erTxel davbrunebulvar mas gonebis TvaliT, mraval mizezTa gamo,

romelTac mkiTxveli Tavis droze gaigebs.

Tavi meTeqvsmete

moulodneli Sexvedra

doqtor strongis institutSi yofnis pirvel TveebSi mis betsi

xSirad modioda kenterberiSi da TiTqmis yovelTvis udroo dros, im

ganzraxviT, rogorc mgonia, rom enaxa, ras vakeTebdi; magram, sabednierod,

igi mudam wignebSi garTuls mxedavda. amitom male Sewyda papidaCemis

moulodneli stumroba. axla me vxedavdi papidas mxolod erTxel an

orjer TveSi, SabaTobiT, rodesac duvrSi wasvlis neba meZleoda.

samagierod, mister diki yovel kviras modioda oTxSabaTobiT da meore

dRis dilamde rCeboda CemTan.

mister diks gansakuTrebiT uyvarda zardanCos namcxvari. rom ufro

sasiamovnoyofiliyo misTvis es stumroba, papidam damavala gamexsna

krediti mister dikisaTvis saSqarlamoSi, Tumca amave dros TviTonve

gasca gankarguleba am duqanSi, rom nisia ar yofiliyo erT Silingze meti

dReSi.

erTxel mister diki movida Cveulebrivad oTxSabaTs SuadRisas,

Semovida Cems oTxaxSi raRac idumali gamometyvelebiT da miTxra:

_ trotvud, xom ar ici, Cemo kargo, ra kaci dadis Cveni saxlis

garSemo da aSinebs mas?

_ vis? papidas?

_ pirvelad is gaCnda... moica... aTas eqvsas ormocdacxra wels... Tavi

mohkveTes Carlz pirvels. Sen xom Tqvi, mgoni, trotvud, rom es moxda

aTas eqvsas ormocdacxra wels?

_ diax, ser.

_ saqme rogorRac ireva, _ SewuxebiT Tqva mister dikma da Tavi

daiqnia. _ nuTu me amdeni wlisa var? an iqneb aq Secdomaa rame. ise

araferi, diax, es kaci, marTlac, pirvelad gamoCnda male imis Semdeg, rac

Carlz pirvelis tvini gadmovida Cems TavSi. Cven gamovediT mis

MYTOPBOOK.ORG


trotvudTan erTad saseirnod Cais Semdeg. bindisas, da swored am dros

igi gaCnda Cveni saxlis fanjrebis win.

_ mere, ras akeTebda is kaci?

_ rogor Tu ras? iq srulebiTac ar iyo. oRond miepara ukanidan mis

trotvuds da wasCurCula... ra wasCurCula, ar vici. mis betsi mibrunda da

Setortmanda. me videqi da vuqcerodi. is wavida..

_ da mas Semdeg aRar ginaxavT?

_ saqmec imaSia, rom vnaxe, _ mipasuxa mister dikma da siamayiT Tavi

daiqnia. _ igi ar gamoCenila wuxandlamdis. Cven isev saseirnod gamovediT,

igi isev miepara ukanidan, da me imwamsve vicani.

_ da isev SeaSina papida?

_ igi akankalda, _ miTxra mister dikma.

Semdeg miambo, rom SuaRamisas mTvaris Suqze davinaxe fanjaraSi,

rogor elaparakeboda papida am kacs baRis karebTan da rogor misca mas

fulio. yovelive es Zalian awuxebda mister diks.

CemTan mosvla udidesi bedniereba iyo mister dikisaTvis, da mec

bednieri viyavi masTan erTad. mokle xanSi igi monawileobas irebda yvela

Cvens TamaSobaSi da ara erTxel uSvelia CvenTvis franis haerSi gaSveba.

am dros iCenda saocar moxerxebas da siyoCaRes. am wuTebSi mister diks,

rogorc Canda, aviwydeboda Carlz pirvelic _ misi tanjviT, mis betsic _

misi genialuri niWiT, da Tavisi dausrulebeli memuarebic.

male igi Seuyvarda Cemi skolis yvela amxanags. gadayrili Zvlebidan

mister diki saocaris ostatobiT Tlida Wadrakis figurebs, Zveli

saTamaSo qaRaldidan akeTebda romaul etlebs, Zafis carieli koWebidan

akeTebda mSvenier Tvlebs, da Zveli mavTulidan, romelsac samzareulodan

hyridnen, hqmnida saocar galiebs.

mister dikis saxeli izrdeboda dRiTi dRe da bolos TviT

direqtoris yurebamdec ki miaRwia. erTxel doqtor strongma damibara

kabinetSi da dawvrilebiT gamomkiTxa mister dikis ambavi. vuambe

yvelaferi, rac ki vicodi mis Sesaxeb mis betsisagan. doqtoris

cnobismoyvareoba uaRresad iyo gaRviZebuli da mTxova, gamecno misTvis

mister diki, rogorc ki igi movidoda Semdeg oTxSabaTs. gacnoba moxda da

mister dikma maSinve daimsaxura doqtor strongfis keTili ganwyobineba.

axlac TiTqos Tvalwin midgas es ori eqscentruli megobari,

romlebic win da ukan dadian Cveni klasis fanjarasTan; mister strongi

alersiani RimiliT ukiTxavs Tavis xelnawers da xelebis qneviT uxsnis

berZnuli Zirebis arss. mister diki, gatacebuli filologiuri interesiT,

yurs ugdebs siamayiTa da sitkboebiT, TiTqos berZnuli leqsikoni

umSvenieresi wigni iyos qveyanaze: Tumca, zogjer, mister dikis azrebi, vin

icis, sad dafrinaven.

agnesac daumegorbda mister diks, magram dikisaTvis me mudam pirveli

adgili meWira. Cvemi megobroba, cota ar iyos, ucnauri iyo. igi modioda

kenterberiSi, rogorc Cemi mzrunveli da meTvalyure, magram namdvilad da

me mixdeboda zrunva da Tvalyuris devna mister dikisaTvis yvela im

SemTxvevaSi, roca saWiro iyo gonebis odnavi Zaldataneba. mister diki

aucileblad Cems azrs kiTxulobda da dauyovnebliv asrulebda mas. igi

uzomod pativs scemda Cems maRal niWs, romelic, misi SexedulebiT,

CamomavlobiT gamomyva papidasagan.

erTxel, xuTSabaTs diliT, rodesac institutSi wasvlis win

vacilebdi mister diks diliJansebis kantoraSi, gzaSi Semxvda uri hipi da

MYTOPBOOK.ORG


momagona, rom odesRac davpirdi, stumrad vwveodi maT qoxSi, sadac Tavis

dedasTan erTad cxovrobda.

me vupasuxe, rom vTxov mister vikfilds, da Tu nebas damrTavs, _

raSiac araviTari eWvi ar iyo, _ didi siamovnebiT gestumrebiT erT Wiqa

Caize-meTqi.

saRamos eqvs saaTze, rodesac kantoraSi gaTavda muSaoba, gamovucxade

uris, rom mzad viyavi wasasvlelad.

_ o, dedaCemi didad iamayebs iseTi stumriT, rogoric Tqven

brZandebiT, master koperfild! _ miTxra hipma, rodesac quCaSi gavediT.

_ Tqven, mgoni, Zalian muyaiTad mecadineobiT am bolo dros? _ vkiTxe

me, rom saubris Tema Semecvala.

_ me vkiTxulob cota-cotas, master koperfild, Tqven marTalsa

brZanebT, magram gana SeiZleba magas mecadineobas ewodos? me isev da isev

tidsa vkiTxulob.

_ es mgoni, Zalian Znelad gasagebi mweralia, _ SevniSne me.

_ ai, xedavT, master koperfild, mister tids marTlac aqvs Znelad

gasagebi adgilebi iseTi mciredi niWis patronisaTvis, rogorc me var.

_ mere, raSi mdgomareobs es siZneleni?

_ raSi mdgomareobs es siZneleni?

_ mister tidi xSirad xmarobs laTinur sityvebsa da terminebs.

_ gindaT, laTinuri iswavloT, mister hip? _ vkiTxe swrafad, _ didi

siamovnebiT gaswavliT.

_ o, gmadlobT, master koperfild, _ mipasuxa urim Tavis qneviT. _

imedi maqvs, rom Tqven wrfeli guliT maZlevT am winadadebas, magram ar

SemiZlia visargeblo miT.

_ ratom?

_ me metad umniSvnelo adamiani var, master koperfild.

_ ra sisulelea! Tqven mxolod moisurveTY da xvalve giCvenebT

zogierT rames.

_ o, amaSi srulebiT araviTari eWvi ar mepareba, master koperfild,

araviTari eWvi.

_ maS raSia saqme?

_ sul isev imaSi, rom metismetad umniSvnelo adamiani var. Tqven iseT

simaRleze dgexarT, rom ver mixvdebiT Cems grZnobas: arafris gulisTvis

ar davTanxmdebi, gaviCino mteri mxolod imitom, rom cotaTi ufro

ganaTlebuli viqnebi. dae, iaron TavianTi gziT; me ki Cemi gziT waval, ai,

Cveni sacodavi qoxic, master koperfild!

Cven SevediT dabals, Zveleburi yaidis oTaxSi. iq dagvxvda misis hipi.

misis hipi SavebSi iyo. meuRle ukve didi xania gardacvvloda, magram

igi isev SavebSi dadioda, ueWvelia, imisaTvis, rom Savi tanisamosi cxadi

damamtkicebeli yofiliyo misi Tavmdablobisa. gamonakliss Seadgenda

mxolod misis hipis feradi Tavsafari; yvela danarCeni tanisamosi iseTi

Savi emosa, rogorc misi meuRlis gardacvalebis pirvel dRes.

_ es dRe, Cemo uri, unda davixsomoT, _ uTxra Svils misis hipma. _

Sen, rasakvirvelia, arasodes ar daiviwyeb, rom master koperfildma

gagvabedniera Tavisi stumrobiT.

_ arasodes ar ar daviviwyeb, arasodes, dedilo, _ daudastura urim.

_ o, neta mamaSeni moswreboda am dRes! _ SesZaxa misis hipma. _ maSin

samiveni gavixarebdiT amisTana stumriT.

yvela es qaTinauri, cota ar iyos, meCoTireboda, radgan metad

gadaWarbebulad meCvena, magram mainc is azri, rom me amisTana did

MYTOPBOOK.ORG


stumrad mTvlian, esiamovneboda Cems Tavmoyvareobas, da gadavwyvite, misis

hipi sasiamovno qalia-meTqi.

misis hipi axlos mogvija, urim Cems pirdapir daidga skami. isini

mTavazobdnen saukeTeso saWmels magidaze da yovel wuTs mexvewebodnen,

rac SeiZleba meti meWama. saWmelma maincdamainc ar momtaca Tvali, magram

vafasebdi dedisa da Svilis yuradRebas da suliT da guliT vuxdidi

madlobas. maT damiwyes gamokiTxva papidis, dedis, maminacvalis Sesaxeb.

rogor SeuZlia lursmans, winaaRmdegoba gauwios gazs, an norCi kbili

rogor gauZlebs gamocdil kbilis eqims? urim da misis hipma amomwoves

yvelaferi, rac ki esaWiroebodaT. Cemda samarcxvinod, vuambe iseTi

rameebic, ris Sesaxeb winaswar Cems Tavs sityva miveci, krinti ar dameZra.

es bavSvuri gulaxdiloba miT ufro suleluri iyo, rom Cemi

gulubryvilobiT, Tavi warmodgenili mqonda namdvil mfarvelad am ori

Cemi pativcemulis musaubrisa.

rodesac aRaraferi darCa saambobeli Cems Sesaxeb, dedam da Svilma

daiwyes baasi mister vikfildze da agnesaze. es baasi, Seudarebeli

xelovnebiT warmarTuli, hgavda burTis TamaSobas. urim pirvelma

gadaugdo burTi Tavis dedas, misis hipma daiWira igi da ukan gadmougdo

uris. mas eWira burTi xelSi ramdenime wuTis ganmavlobaSi da Semdeg isev

gadaugdo misis hips. amgvarad isini isrodnen am burTs im dromdis, sanam

srulebiT Tavbru ar damesxa da veRar varCevdi, vin da rogor agrZelebda

am TamaSobas. TviT burTi icvleboda yovel wuTs da yovelgvar saxes

iRebda. es xan mister vikfildi iyo, xan agnesa, xan mSvenieri guli mister

vikfildisa, xan Cemi da agnesas nazi megobroba, xan praqtkuli muSaoba

mister vikfildisa da misi yovelwliuri Semosavali, xan Cveni Sinauri

cxovreba nasadilevs, xan portveini, romelsac mister vikfildi svamda, da

rada svamda, ra mizeziT, da rogor sawyenia, rom svams. jadosnuri burTi

iyo xan erTi, xan meore, xan mesame, xan yvelaferi da xan araferi. me

wamovroSe yvelaferi, rac ki gulSi mqonda, Tumca meSinoda xmamaRla

laparakisa, rom amiT Seuracxyofa ar mimeyenebina dedisa da SvilisaTvis

da maTi sakvirveli TavmdablobisaTvis. araviTari eWvi ar iyo, rom isini

sruli kmayofilebi iyvnen TavianTi stumriT.

magram TviTon vigrZeni uxerxuloba da ukve davapire Sin wasvla,

rodesac Cemi yuradReba miipyro raRac figuram, romelmac gaielva Ria

karTan quCis mxares. igi gaqra, erTi wuTis Semdeg isev gamoCnda, karebSi

Semohyo Tavi da bolos daiZaxa xmamaRla:

_ koperfild! nuTu es Tqvena xarT?

es iyo mister mikoberi!. TviT mister mikoberi, Tavisi lornetiT

serTukis zeda Rilze, Savi xis joxiT, amayi SexedulebiT da sasiamovno

intonaciiT.

_ Zvirfaso koperfild! _ miTxra mister mikoberma da xeli

gamomiwoda. _ rogori moulodneli SemTxvevaa! amgvari Sexvedra uneburad

afiqrebinebs adamians, rogori cvalebadi da usafuZvloa adamianis

yovelgvari moRvaweoba, saqme da survili... koperfild, Zvirfaso megobaro,

rogor xarT?

ar SemiZlia vTqva, rom Zalian gamexarda mister mikoberis naxva aq,

hipebTan; magram yovel SemTxvevaSi, mesiamovna misi naxva. magrad CamovarTvi

xeli da movikiTxe misis mikoberi.

_ gmadlobT, Zvirfaso megobaro, _ miTxra mister mikoberma, _

fizikuri sxeuli Cemi meuRlisa damakmayofuebel mdgomareobaSia. tyupebi,

es ramdenime xania, rac aRara swoven sakveb siTxes bunebis wyarodan... erTi

MYTOPBOOK.ORG


sityviT, misis mikoberi ZuZus aRar awovebs bavSvebs da axla mogzaurobs

CemTan erTad. mas metad esiamovneba, koperfild, nacnobobis ganaxleba

keTilSobil ymawvilTan, romelic savsebiT Rirsi gamodga megobrobis

sakurTxevelTa samsaxurisa.

me vupasuxe, rom didad moxaruli viqnebi, piradad mivesalmo misis

mikobers-meTqi.

_ ras akeTebT, koperfild?

me aviRe qudi da vupasuxe, rom vswavlob axla doqtor strongis

institutSi-meTqi.

_ swavlobT? _ Tqva mister mikoberma da warbebi aswia. _ es ambavi

aRtacebiT avsebs Cems suls!

_ xom ar wavideT misis mikoberTan, ser? _ vuTxari me, rom male

gameyvana am saxlidan.

_ didi siamvnebiT, Zvirfaso megobaro, Tu Tqven gsurT aseTi pativi

sceT Cems meuRles, _ mipasuxa mister mikoberma. _ ai, aq, Tqveni axali

megobrebis winaSe, SemiZlia gulaxdilad vaRiaro, rom vekuTvni im

adamianta ricxvs, romelnic iZulebulni arian, mraval welTa

ganmavlobaSi gamoscadon mZime brZola finansur dabrkolebebTan... amis

Semdeg man daiRiRina raRac axalmoduri aria, xeli xelSi gamiyara da

qucaSi gavediT.

meore dRes, dilis TerTmet saaTze, me gamomiwvies klasidan misaReb

oTaxSi, sadac mister mikoberi damxvda. igi Zalian mxiarulad iyo da

sadilad dampatiJa.

im saRamos fanjridan didi gaocebiT da aRelvebiT davinaxe quCaSi

mister mikoberi, xelixelgayriliri hipTan. isini daseirnobdnen

qvafenilze da, rogorc Canda, Zalian saintereso baasi hqondaT. uri

mdabrad Tavs ukravda da madlobas uxdida im pativiscemisaTvis, romelic

mas am nacnobobiT akuTvnes; mister mikoberi didebul pozaSi idga da

mzad iyo mfarveloba gaewia uri hipisaTvis, magram amiT ar gaTavebula es

ambavi, rodesac meore dRes, oTx saTze, me mivedi restoranSi sadilad

mister mikoberTan, man Sematyobina, rom wina saRamos stumrad iyo misis

hipTan da iq punSiT gaumaspinZldnen.

_ ah, Cemo koperfild! _ miTxra mister mikoberma. _ Tqvens megobars,

hips, didi niWi aqvs, da darwmunebuli var, Tavis droze mTavari veqili

gamova. Tqven xom iciT, me fizionomisti var da Znelad Sevcdebi maggvar

saqmeSi. me rom gamecno es ymawvili kaci im ubedur dros, rodesac

saboloo krizisi moxda Cems saqmeebSi... me vxedav, rom SeiZleboda

sxvanairad movqceodi Cems movaleebs.

sadili saucxoo iyo. Cven mogvarTves mSenivrad momzadebuli Tevzi,

xbos Semwvari Tirkmlebi, Zexvebi, xoxobi da plum-pudingi. Rvino da

Sotlandiuri ludi sakmarisi iyo. nasadilevs misis mikoberma sakuTari

xeliT mogvimzada TiTo Wiqa punSi.

mister mikoberi Zalian mxiarulad iyo, jer arasodes ar menaxa igi

aseT mSvenier gunebaze. saxe ubrwyinavda punSisgan, Tvalebi uelavda da

Subli ise uprialebda, TiTqos laqi hqonda wasmuli. misi sityviT isa da

misi meuRle mSvenivrad iyvnen mowyobilni sastumroSi, _ ise, rogorc ki

SeiZleboda enatra ganaTlebul mogzaurs, da igi arasodes ar daiviwyebs

im sasiamovno dros, kenterberiSi rom gaatra. Semdeg warmoiTqva Cemi

sadRegrZelo. mister mikoberma moigona warsuli dro da Cveni pirveli

nacnoboba yvela wvrilmaniT: rogor vSvelodi WurWlisa, wignebisa da

avejis gayidvaSi.

MYTOPBOOK.ORG


erTi sityviT, me arasodes ar menaxa adamiani, aRsavse aseTi

gulwrfeli mxiarulebiT, romelic im saRamos gamokrToda mister

mikoberis saxis yvela nakvTSi. Cven gavSordiT erTmaneTs saukeTeso

megobrebad, da eWvi ar mepareboda, rom bedma marTlac gauRima am keTil

xalxs.

meore dRes, dilis Svid saaaTze, miviRe mister mikoberisagan werili,

romelic, rogorc TariRidan Canda, dawerili iyo wina saRamos, aTis

naxevarze, ese igi, Cemi wamosvlis TxuTmeti wuTis Semdeg. advili

warmosadgenia Cemi gaoceba, rodesac wavikiTxe Semdegi striqonebi:

`Cemo ymawvilo megobaro, Zvirfaso koperfild!

wili ukve vyare _ da Cemi bedi gadawyda! yvelaferi daiRupa! me

vmalavdi sikvdilis Sxams, guls rom miglejda, naZaladevi mxiarulebis

niRabqveS. me mindoda Semetyobinebina TqvenTvis am saRamos, rom ar aris

araviTari imedi fulis miRebisa. amgvar damamcirebel mdgomareobaSi

myofma, didi siZneliT daviyolie aqauri sastumros patroni, rom fulis

magivrad gamoerTmia CemTvis xelwerili, romlis ZaliT es fuli unda

gadavixado londonSi, petonvilSi, sadac axla Cemi mudmivi rezidenciaa.

fulis gadaxdis vada daniSnulia ToTxmeti dRis Semdeg, magram Zalian

kargad vici, rom arc erTi pensi ar meqneba arc im droisTvis da arc

TiTxmeti Tvis ukan. Sedegi _ daRupva. Rrubeli mogrovdeba, ielvebs elva,

daiWeqebs _ da xe waiqceva.

dae gamoadgeT Wkuis maswavlebelT gakveTilad, Cemo kargo

koperfild, sacodavi bedi im adamianisa, romelmac aTrTolebuli xeliT

gamosaxa es momakvdinebeli striqonebi. am mizniT aiRo man xelT kalami.

da Tu am mizans miaRwia, iqneb odesme mzis Suqma gaanaTos misi

ukanaskneli dReni SexuTuls sapyrobileSi, sadac mas uweria, sulier

tanjvaTa Soris, sabolood ganSordes am sacodav sicocxles.

am ukanasknel werils, Cemo kargo koperfild, Tqven iRebT bedisagan

moklulis, Tqveni ubeduri megobris

vilkins mikoberisagan~.

Tavzardacemulma Sevwyvite dilis mecadineoba da TavpirismtvreviT

gaviqeci sastumroSi, rom raime nugeSi meca ubeduri mister

mikoberisaTvis. Suagzaze Semxvda londnis diliJansi da mis imperialze

gakvirvebiT davinaxe Cemi megobrebi. mister mikoberi warmtacad iRimeboda,

Sescqeroda meuRles iseTi TvalebiT, romlebSic adamiani advilad

waikiTxavda netarebasa da simSvides. isini oriveni Txilsa Wamdnen. mister

mikoberis jibidan boTls amoeyo Tavi.

maT ver daminaxes da gadavwyvite, rom ukeTesi iyo, gverdze gamevlo

da ar damerRvia maTi aRuSfoTebeli mSvidobianoba.

Sevuxvie uaxloes SesaxvevSi da saxlSi Seusvlelad wavedi doqtor

strongis institutSi. didi tvirTi momeSva gulidan da mixaroda maTi

wasvla, Tumca mainc Zalian miyvarda es xalxi.

Tavi meCvidmete

ganvlili gza

sad gahqriT, sad gafrindiT Cemi saskolo cxovrebis warsulno

dReno? araviTari kvali ar darCa Tqvengan, da iq, sadac uwin miiCqaroda

MYTOPBOOK.ORG


Rrma da swrafi mdinare, me vxedav mxolod viwro Reles, balaxiT

dafaruls...

mainc vecdebi movigono is Soreuli xana.

me ukanaskneli mowafe aRara var doqtor strongis institutSi.

ramdenime Tvis ganmavlobaSi movaxerxe bevri amxanagisTvis gameswro win,

magram pirveli mowafe, vinme adamsi, jer isev exateba Cems warmodgenas,

rogorc sxva jiSis uZlieresi qmnileba. agnesa tyuilad marwmunebs, rom

mova dro, rodesac mec aval klasikuri sibrZnis imave safexurze. me

vupasuxeb, rom es SeuZlebelia, radgan pirveli mowafe doqtor strongis

institutSi didebuli geniosia da yvelafers erTi swrafi Tvalis

gadavlebiT xvdeba. igi ar aris Cemi mfarveli, rogorc stirfordi, da ar

iTvleba Cems megobarTa Soris, magram pativsa vcem mTeli Cemi arsebiT da

maocebs misi niWi. ra gamova misgan, rodesac kursis damTavrebis Semdeg

dastovebs doqtor strongis instituts? ar adgils moumzadebs mas

kacobrioba? ai is kiTxebi, romlebic maintereseben, rodesac vfiqrob Cveni

institutis pirvel mowafeze.

magram visi saxe gamoCnda uecrad Cemi gonebis Tvalwin? es aris mis

Seperdi, romelic me miyvars.

mis Seperdi swavlobs ori dis, petingolebis pansionSi, me vaRmerTeb

mis Seperds. igi jer isev bavSvia da mokle kabiT daiareba. magram me

vaRmerTeb mis Seperds. mas mrgvari saxe aqvs da xuWuWi Tma, rbili,

rogorc abreSumi. debi petingolebis mowafeni iqve dadian saseirnod

kviraobiT, sadac Cvenc davdivarT. me Tvali ver momiSorebia mis

SeperdisaTvis da Sin dabrunebisas aTasjer vimeoreb aRtacebiT: `o, mis

Seperd, mSveniero mis Seperd!~

ramdenime xnis ganmavlobaSi eWvi maqvs mis seperdis grZnobebis

Sesaxeb, magram, bolos, bedma Semibrala da Cven SevxvdiT erTmaneTs

sacekvao skolaSi. aris Tu ara saWiro laparaki imaze, Tu visTan

vcekvavdi me? vekarebi mis Seperdis xelTaTmanebs da vgrZnob, rogor

mivlis mTel tanSi uneburi TrTolva. ara miTqvams-ra gansakuTrebuli,

magram Cven gvesmis erTmaneTis. mis Seperdi da me vcxovrobT axla mxolod

imisTvis, rom SeverTdeT ganuyreli kavSiriT, ra wamsac gamovalT

saswavleblidan.

rad miveci, kacma rom mkiTxos, mis Seperds erTi duJuni braziliis

kakali? kakali, yovel SemTxvevaSi, ar SeiZleba iyos Cemi siyvarulis

emblema, radgan zeTis gemo aqvs da iseTi magaria, rom misi gatexva didi

siZneliT SeiZleba karebsa da CarCos Sua. mainc vgrZnob, rom unda mimeca

misTvis es kakali. amas garda, me mivarTvi mas erTi girvanqa saucxoo

kamfeti da auarebeli forToxlebi. erTxel kidevac vakoce malulad mis

Seperds, _ es moxda didi sacekvao saRamos Semdeg, derefanSi; magram ra

kalami aRwers Cems aRSfoTebas, rodesac meore dRes gavrcelda xma,

TiTqos debma petingolkebma kuTxeSi daayenes mis Seperdi imis gamo, rom

mas wesierad ver eWira fexis wverebi romeliRac pozaSi.

didxans iyo mis Seperdi Cemi sicocxlis erTaderTi ocneba da mizani,

da Rrmad viyavi darwmunebuli, rom araviTar Zalas amqveynad ar SeeZlo

Cveni kavSiris darRveva. magram Cvens Soris xdeba ganxeTqileba, Tumca

verc ki warmomidgenia, rogor moxda es. mis Seperdi da me sakmaod

gulgrili gavxdiT erTimeorisadmi. Cems yuramde moaRwia xmam, TiTqos mis

Seperds eTqvas erTxel, rom SemdegSi aRar gavbedo masze Tvalebis

Stereba. male me mesmis, rom mis Seperdi garkveulad upiratesobas aZlevs

mister jonss! es ki metismetia! jonsi srulebiTac ar aris riTime

MYTOPBOOK.ORG


SesaniSnavi biWi! kidev ramdenime dRe _ da Cvens Soris mTeli ufskruli

gaixsna. erTxel, seirnobis dros, me Sevxvdi mis petingolebis mTel

pansions. rodesac Cems gverdiT Caiara mis Seperdma, man tuCi amikra da

Semdeg RimiliT gadaxeda Tavis amxanags. Cvens Soris yvelaferi

gaTavebulia! me mzad viyavi misTvis sicocxle Semewira, iman ki!..

axla aRaravin arRvevs Cems sulier simSvides da swrafi nabijiT

mivdivar win, klasikuri ganaTlebis gziT. ukve aRar vaqcev araviTar

yuradRebas petingolebis pansionis ymawvil mowafe qalebs, dae, orjer an

samjer metni iyvnen da yoveli maTgani silamazisa da mSvenierebis nimuSi

iyos: axla me diogenis TvalsazrisiT vuyureb mTels mdedrobiT sqess.

cekvis gakveTilebi saSinlad mobezrda. ratom martoni ar cekvaven es

gogonebi da Tavs ar dagvanebeben? me mSvenivrad vwer laTinur leqsebs da

srulebiT yuradRebas aRar vaqcev Cems tanisamoss. doqtori strongi

yvelgan da yovelTvis laparakobs Cems Sesaxeb, rogorc ymawvil kacze,

romelic brwyinvale imedebs iZleva. mister diki TrTis aRtacebulisagan;

papida saCuqrad gineas migzavnis.

ai Cems Tvalwin isaxeba ymawvili yasbis saxe, rogorc moCveneba

muzaradiani Tavisa makbetSi. vin aris es ymawvili yasabi? mTeli

kenterberis biWebis SiSisa da Tavzaris damcemi. Cvens Soris dadis xma,

TiTqos xaris qoni, romelsac igi Tmaze isvams, mas aniWebs araCveulebriv

Zalas da amis gamo, vaJkacebTanac ki SeuZlia Widaoba. ymawvil yasabs

ganieri saxe aqvs, sqeli da mokle kiseri, wiTeli loyebi da sazizRari

ena, misi mTavari saqmea _ damcireba da gabiabrueba doqtor strongis

axalgazrda mowafeebisa. sajarod acxadebs, rom institutis mowafeebs

didxans exsomebaT igi, zogierT Cvengans, da mec maT Soris, igi asaxelebs

da iqadis, rom galaxavs yvelas. im SemTxvevaSic ki, Tundac erTi xeli

zurgze eqnes gakruli. misTvis erTi xelic sakmarisia, _ marjvena iqneba

igi Tu marcxena, sul erTia. igi usafrTeba patara mowafeebs da TmebiT

aTrevs. araerTxel gamiwvia sabrZolvelad quCaSi.

yvela esa da mravali sxva, erTad aRebuli mizezi, maiZuleben

gamovide saWidaod ymawvil yasabTan.

dro _ zafxulis saRamo; asparezi _ mwvane kordi kedels ukan;

moqmedni pirni _ me da ymawvili yasabi. Tan maxlavs institutis ramdenime

mowafe; yasabis mowmeni arian _ duqnis biWi da milebis mwmendavis qargali.

brZolis pirobebi winaswarve gamorkveulia. me da yasabi erTimeoris

pirdapir vdgavarT. erTi wuTi da yasabma ise miTaqa, rom aTi aTasi

sanTlis naperwkali gadmomcvivda marcxena Tvalidan. kidev erTi wuTi _

da aRarc vici, sad aris aq kedeli, sada var me, sad Cemi amxanagebi. Zlivs

varCev, romeli var me da romeli _ yasabi. Cven vutrialebT, vuvliT

erTmaneTs da gamwarebiT vibrZviT mwvane balaxze. xandaxan vxedav yasabs

nacems, dasisxlianebuls, magram mxneobiT aRsavses; xandaxan arafers

vxedav, vzivar Cemi sekundantis muxlebze da suls Zlivs viTqvam. magram

uecrad isev gamovdivar asparezze da mlavebdakapiwebuli, gaSmagebuli

vebrZvi Cems mowinaaRmdeges, romelic mainc kldesaviT magaria. bolos,

gonebas vkargav da vecemi mwvane balaxze; me xelSi miyvanen da Tvals

vaxel, rogorc mZime Zilis Semdeg. yasabi qurTuks icvams da saxlSi

wasvlas apirebs. duqnis biWi da milebis mwmendavi esalmebian amxanags da

gamarjvebis yiJiniT avseben haers. aqedan vaskvni, rom gamarjveba yasabis

mxarezea.

me saxlSi var, Cems oTaxSi, sabralo mdgomareobaSi. Tvalebze um

xorcs madeben. mkerdsa da saxeze aryisa da Zmris tiloebi madevs; zeda

MYTOPBOOK.ORG


tuCze uSvelebeli TeTri buSti mazis. sami Tu oTxi dRis ganmavlobaSi

Cems oTaxSi vzivar dasaxiCrebuli, sazareli sanaxavi var; gasiebuli

loyebi, wiTel-yviTeli rgolebi Tvalebis garSemo namdvil maxinjad

mxdian, Zalian moviwyendi, agnesa rom ar iyos, romelic dis magivrobas

miwevs. igi mivlis, TanamigrZnobs, swuxs CemTan erTad, xmamaRla mikiTxavs.

amgvarad, dro male mirbis. me bednieri var agnesas sazogadoebaSi. arasdes

da arafers ar vumalav agnesas. ambavi yasabisa da cxare brZolisa mwvane

kordze man dawvrilebiT icis. agnesa meTanxmeba, rom marTlac yovlad

SeuZlebeli iyo uaris Tqma brZolaze, magram guli uskdeba da TrTis,

rodesac warmoidgens, rom me gavbede amisTana saSineli gmirobis Cadeba.

Tveebi da wlebi mihqrian. pirveli mowafe institutSi ukve adamsi

aRar aris. didi xania, rac man daasrula kursi. rodesac mister adamsi

modis sadarbazod doqtor strongTan, bevrni veRara scnoben mas, Cems

garda. adamsi iuridiul saqmeebs swiravs Tavs; misi mizania veqiloba da

parikis tareba. gakvirvebuli var, rom mister adamsi wynari, moridebuli

ymawvili kacia da araferi gansakuTrebuli ar aris mis pirovnebaSi.

aqamdis mas ar mouxdenia raime TvalsaCino gavlena msoflios saqmeebze. es

Zalian, Zalian makvirvebs.

axla me var pirveli mowafe doqtor strongis institutSi. ra

araraobas warmoadgenen is biWebi, umcros klasSi rom sxedan ukana

skamebze! magram me ara var amayi da Tavbru ar mexveva am, CemTvis winaT

miuwvdomel simaRleze dgomiT, gulwrfel monawileobas viReb patara

mowafeebis bedSi da yoveli axali mowafe magonebs im bavSvs, romelic

odesRac TviTon viyavi am skolaSi Semosvlisas! o, ra didi xania mas

aqeT!.. patara koperfildi warmodgenili myavs, rogorc srulebiT

gansakuTrebuli arseba, romelic me arafriT ar mgavs. marTla ki viyavi

rodisme patara? ara, me davtove patara koperfildi Cems ukan, coxvrebis

Saragzaze, Cacuare gverdiT da axla vigoneb mas, rogorc erT im axal

mowafeTagans, romelTac araferi aqvT saerTo doqtor strongis

institutis pirvel mowafesTan.

is patara gogona raRa iqna, romelic damxvda mister vikfildis

saxlSi, pirvelad rom movedi? is aRar aris! mister vikfildis saxlSi

axla diasaxlisobs im portretis originali, romelic sastumro oTaxSi

buxris Tavze hkidia, da aRaraferi bavSvuri aRar aris mis saxeSi. agnesa,

Cemi Zvirfasi da, rogorc vuwodeb mas Cems ocnebaSi, Cemi nugeSismcemeli,

mrCeveli, megobari, mudam Tavgamodebuli, agnesa _ dasrulebuli qalia.

maS ase, me gavizarde, davvaJkacdi, SeviZine klasikuri ganaTleba. xom

ar aris-ra CemSi kidev rame cvlileba? rogor ara! axla me vatareb oqros

saaTs ZewkviT, oqros beWeds marcxena nekze, ganiersa da grZelkalTebian

fraks da, amas garda, daTvis qons visvam Tmaze. yovelive es, erTad

aRebuli, beWedTan erTad, arafer sikeTes ar moaswavebs. nuTu isev

Seyvarebuli var? diax, me vaRmerTeb ufros mis larkinss.

ufrosi mis larkinsi ukve bavSvi aRar aris. sruliadac ara! igi

maRalia, tanwerweti, Savgvremani, SavTvalwarba, maSasadame _ mSvenieri. mas

ar SeiZleba ewodos norCi, radgan misi umcrosi dac ki gamovida am

asakidan da igi sami Tu oTxi wliT mainc aris umcrosi Cemi grZnobis

saganze. ufrosi mis larkisi, Cemi azriT, erTi ocdaaTi wlisa mainc aris

da Cemi siyvaruli misdami aRemateba yovelive aRweras.

ufrosi mis larkisi bevr oficers icnobs am qalaqSi. es saSinelebaa

da yovlad autaneli. xSirad vxedav, rogor elaparakeba igi oficrebs.

isini gangeb gaCerdebian xolme an gzas gadmodian, rodesac qvafenilze

MYTOPBOOK.ORG


Tvals mohkraven ufrosi mis larkisis quds, romlis gverdiTac Cans meore

qudi _ misi umcrosi disa. unda SevniSno, rom ufros mis larkiss

mSvenieri gemovneba aqvs da yovelTvis saucxoo qudebi hxuravs. igi uRimis

oficrebs, Zalian mxiarulad elaparakeba maT, da yvelafridan Cans, rom

oficrebis sazogadoeba gansakuTrebiT moswons mis larkiss. Cemi

Tavisufali drois umetes nawils axla qalaqSi seirnobas vandomeb da

vcdiob, winaswarve gamovarkvio, sad ufro mosalodnelia mis larkinsis

Sexvedra. mTeli dRis ganmavlobaSi bednieri var, Tu erTxel mainc

momeca saSualeba mas Tavi davukra; es ar aris Cemis mxriv Tavxedoba,

radgan bedniereba maqvs vicnobde mis larkisis mamas. drogamoSvebiT isic

gamabednierebs xolme Tavis dakvriT. ai, daniSnulia didi sacekvao saRamo

da vici, rom mis larkinsi oficrebTan icekvebs. ra wamebi Seedreba im

sulier tanjvas, romelsac gavicdi am saRamos win?

grZnoba mikargavs madas da maiZulebs vataro axali abreSumis

yelsaxvevebi. Cemi erTaderTi nugeSia axla sarkis win morTva Cems

saukeTeso tanisamosSi; Ceqmebs viwmend diliT, SuadRisas da saRamos,

Zilis win. morTuls da davarcxnils, gansakuTrebuli fasi medeba Cems

TvalSi da meZleva imedi, davisaxuro mis larkinsis TanagrZnoba.

yvelaferi, rac ki mas ekuTvnis an raime damokidebuleba aqvs masTan,

Zvirfasia CemTvis.

rogora mwyins, rom aseTi axalgazrda var! tyuilad viTvli Cems

wlovanebas xan ase, xan ise, mainc gamodis, rom mxolod Cvidmeti wlisa

var da, maSasadame, SesaZleblobis TeoriiT, am asakSi ar vvargivar mis

larkinsis meuRled. ra vuyoT mere! mova dro, _ da Zalian malec, _

rodesac ocdaerTi wlisa Sevsruldebi. am mosazrebiT me yovel saRamos

davseirnob mister larkinsis saxlis win, Tumca guli mtkivneulad

mewureba da sevdisgan mikvdeba, rodesac aq oficrebs vxedav am mesmis maTi

xmebi sastumro oTaxSi, sadac ufrosi mis larkinsi arfaze ukravs.

stumrebi wavidnen, sanTebi Caqra, mTels ojaxs sZinavs, me ki isev davdivar

saxlis win da vcdilob, mivxvde, romel oTaxSi sZinavs ufros mis

larkinss. xom SeiZleba, rom am saxls uecrad cercxli waekidos? xanZris

ali metad da metad mZvinvarebs, auarebeli xalxi morbis da gaStrebuli

ucqeris, rogor anadgurebs yvelafers abobqrebuli stiqioni. yvelani

panikuri SiSiT arian gaqvavebulni. am dros gabedulad vadgam kibes

sawoli oTaxis fanjaras, sadac wevs Cemi gulwasuli satrfo, vixuteb mas

gulSi da sifrTxiliT veSvebi Cemi tvirTiT miwaze. mere isev imave kibiT

avdivar misi nivTebis gadasarcenad da gmiruli sikvdiliT viRupebi alSi!

rogorc hxedavs mkiTxveli, jer kidev SemeZlo maSin uangaro siyvaruli,

Cemi natvra iyo, riTime mesaxelebina Tavi ufrosi mis larkinsis winaSe da

Semdeg _ momkvdaryavi mis ferxTiT.

magram yovelTvis ara var aseTi uangaro. ai, am dReebSi larkinsebi

did sacekvao saRamos marTaven, rac me ukve sami kviris win vicodi.

mSvenieri Cveneba ireva Cems ocnebaSi. ori saaTiT adre vilamazeb Tavs

sarkis win da ocneba mimafrens fantaziis samefoSi. warmodgenili maqvs,

rom am saRamos vikreb mTels vaJkacobas da siyvaruls vucxadeb ufros

mis larkinss. igi aenTeba gakvirvebisagan, mxarze momayrdnobs Tavs da

metyvis:

_ o, mister koperfild! nuTu es marTalia?

yvelaferi gaTavda. meore dilas, jer isev loginSi var, rodesac

modis mister larkinsi da meubneba:

MYTOPBOOK.ORG


_ Zvirfaso koperfild! Cemma qalma yvelaferi miambo. siymawvile ar

aris dabrkolebs, me Tanaxma var. ai oci aTasi girvanqa sterlingi, _

bednieri iyaviT.

papida jer mijavrdeba aseTi uecari gadawyvetilebisaTvis, magram

Semdeg isic molbeba da dalocavs Cvens kavSirs. mister diki da doqtori

strongi eswrebian qorwils. me grZnobiT aRsavse, magram moridebuli var

(ese igi, aseTi viyavi im Soreul xanaSi); miuxedavad amisa, mTeli es

Tavxeduri ocneba Tavbrus maxvevs da guls sixaruliT mivsebs.

bali gaCaRebulia. musika, yvavilebi, epoletebi, da amaT Soris _

ufrosi mis larkinsi, romelic yvelas Crdilavs Tavisi brwyinvale

silamaziT. igi cisfer kabaSia gamowyobili da Tavze cisferi yvavili

ukeTia. misi mSvenierebis daviwyeba yovlad SeuZlebelia!

Cems sicocxleSi pirvelad var amgvar dids saRamoze, ufrosebs

Soris, da Tavs Zalian uxerxulad vgrZnob. me aq ar vekuTvni arc erT

wres da, rogorca Cans, aravis surs momaqcios raime yuradReba. mxolod

mister larkinsi miaxlovdeba da mekiTxeba: ra aris axali Cvens

institutSi da rogor arian Cemi amxanagebi. ucnauri kiTxvebia! nuTu

imisTvis momiwvies, rom Seuracxyofa momayenon! ramdenime xnis

ganmavlobaSi uZravad vdgavar kedelTan da Cemi Tvalebi mouSorebliv

mimarTulia Cemi gulis mbrZanebelze. bolos, _ o, sixarulo! _ me SemniSna

mis larkinsma, TviTon man, ufrosma mis larkinsma!

_ Tqven cekvavT? _ mekiTxeba mis larkinsi, momxiblavi RimiliT.

_ TqvenTan, Tu nebas miboZebT, _ vupasuxe mdabali tavis dakvriT.

_ da sxva aravisTan?

_ me ar minda sxvebTan cekva.

mis larkisi iRimeba da wiTldeba, ese igi, me momeCvena, rom igi

gawiTlda.

_ Zalian kargi, _ meubneba mis larkinsi, _ didi siamovnebiT, mzad var

vicekvo TqvenTan, oRond kadrilis Semdeg: axla me ukve angaJirebuli var.

me vTvli wamebs, da bolos, sanatreli wuTi dadga. daukres valsi.

vuaxlovdebi mis larkinss.

_ gana Tqven cekvavT valss? _ mekiTxeba eWviT mis larkinsi. _ Tu ara

cekvavT, kapitani beili...

magram me vcekvav valss da SemiZlia vTqva, rom urigod ar vcekvav. me

xelsa vkideb mis larkinss da amayad mimyavs igi kapitani beilis win. igi,

rasakvirvelia, cofebsa yris sibraziT, magram me ar menaRvleba. me xelsa

vxvev ufrosi mis larkinsis wels da Cven vtrialebT... sad, rogor, ra

sagnebs Sua, didxans Tu mcire xans, _ araferi ar vici, da meCveneba,

TiTqos davcurav dausrulebel sivrceSi, mivfrinav varskvlavTa sferoSi,

burusSi gaxveuli, moxibluli, mojadoebuli, dabrmavebuli cisferi

feriis mSvenierebiT. magram, ai, Cven martoni varT patara oTaxSi da

sofaze vsxedvarT. mis larkinsi aRtacebaSi modis yvavilisagan, romelic

Cemi frakis kiloSi mikeTia, _ es iyo pirisferi iaponuri kamelia,

romelSic naxevari krona miveci. sixaruliT vTavazob am yvavils da

veubnebi:

_ samagierod, me vTxoulob fasdaudebel jildos, mis larkins.

_ mainc ras?

_ yvavils Tqveni Taigulidan. me gavufrTxildebi mas, rogorc Zunwi _

Tavis saunjes.

_ Tqven gabeduli ymawvili xarT, _ meubneba mis larkinsi. _ inebeT.

MYTOPBOOK.ORG


igi mawvdis yvavils, ase meCveneba _ keTilganwyobilebis RimiliT. me

mimaqvs igi jer tuCebTan da Semdeg Cems gulTan. mis larkinsi Zalian

mxiarulad icinis, miwvdis xels da meubneba:

_ aba, axla ki wamiyvaneT kapitan beiltan.

me jer gons ver movsulvar netarebisagan, valsisa da gamartoebuli

laparakis gamo, rodesac mis larkinsi isev miaxlovdeba da Tan mohyavs

xnieri, srulebiT umniSvnelo jentlmeni, romelic mTeli am saRamos

ganmavlobaSi qaRalds TamaSobda.

_ ai es, Cemi gabeduli megobari, _ ambobs mis larkinsi. mister

Cestls Tqveni gacnoba surs, mister koperfild.

didad moxaruli var, radgan vxvdebi, rom es xanSiSesuli jentlmeni

mis larkinsis ojaxis Zveli megobaria.

_ gemovneba, ser, mSvenieri gqoniaT, rac sasaxeloa TqvenTvis, _

meubneba mister Cestli. _ oRond imedi maqvs, rom Tqveni survilebi Zalian

Sors ar midis, radgan SeiZleba sxvebma dagaswron, ymawvilo,

yovelSemTxvevaSi mesiamovna Tqveni gacnoba. Tu rodisme mogixdeT yofna

Cvens mxares, aSfordis midamoebSi, gTxovT, mobrZandeT Cvensas da

gvestumroT, ramdeni xniTac gsurdeT.

gulwrfel madlobas vuxdi mister Cestls da magrad varTmev xels.

Cemi ocneba ufro Sors mifrinavs. erTxel kidev vcekvav am saRamos

ganmavlobaSi ufros mis larkinsTan, da igi meubneba, mSvenivrad cekvav

valssao.

warmoudgeneli netareba saxlSic Tana msdevs, mister vikfildis

ganmarToebuls oTaxSi mTeli Ramis ganmavlobaSi cekvavs Cemi ocneba, da

mTeli Ramis ganmavlobaSi vexebi welsze cisfer ferias. Cemi netareba

ramdenime dRes grZeldeba; magram me aRarsad vxedav mis larkinss. igi ara

Cans arc quCaSi, arc Tvais saxlis fanjrebTan. sevda mepareba, magram

damWknari yvavili manugeSebs Cemi gulis mbrZaneblis unaxaobas.

erTxel, nasadilevs, rodesac Cveulebrivad visxediT zemo sarTulis

sastumro oTaxSi, agnesam mommarTa da miTxra:

_ iciT, trotvud, vin Txovdeba am dReebSi?

_ ara, ar vici, vin?

_ Txovdeba erTi arseba, romelic Tqven Zalian giyvarT.

_ vin aris es? Tqven xom ara, agnesa?

_ me? gesmiT, mamilo, ras laparakobs?.. ara, trotvud, Tqven ver

gamoicaniT. Txovdeba ufrosi mis larkinsi... aba, mixvdiT, visze?

_ ka...ka. kapitan beilze, _ vambob me da suls Zlivs viTqvam.

_ ara, kapitanze ki ara, mister Cestlze, romelsac svia mohyavs

aSfordis midameobSi.

saSineli sevda miRrRnis guls da erTi-ori kviris ganmavlobaSi

mkvdariviT davdivar. aRar mibrwyinavs oqros beWedi nekze da daTvis

qoniT aRar mikrialebs Tma, axali tanisamosi Senaxulia. me Zvel serTuks

vatareb axla da xSirad cxare cremlebs vafrqvev gamxmar yvavilze.

amgvari mdgomareoba autanelia CemTvis, da gamexarda, rodesac utifarma

yasabma isev gamiwvia sabrZolvelad. me mivagde gamxmari yvavili, medgrad

gavedi mtris winaaRmdeg da am jerze yasabi davamarcxe!

Tavi meTvramete

MYTOPBOOK.ORG


aRmoCena

ar vici namdvilad, gamexarda Tu mewyina, rodesac bolo moeRo Cems

mecadineobas skolaSi. mgonia, Zalian bednieri viyavi institutSi, Rrmad

pativs vcemdi Cems direqtors da yvelas vuyvardi. amitomac mwyinda

institutis moSoreba da guliT vnaRvlobdi. magram mravali sxva mizezis

gamo mixaroda kursis damTavreba. iq, am skolis karebs iqiT, bundovans

sivrceSi, mexateboda naTeli gza sazogado moRvaweobisa, aRsavse

brwyinvale imedebiT.

Cemi bavSvobis gamocdileba da dakvirvebani arafrad gamomadga da

vucqerodi sicocxles, rogorc jadosnul zRapars, romlis wakiTxvac, me

rogorc fantastikuri qveynis gmirs, momixdeboda gatacebiTa da

aRtacebiT.

papidam da me saerTo TaTbirze didxans vimsjeleT imis Sesaxeb, Tu

ragvar cxovrebas Sevdgomodi skolis damTavrebis Semdeg. TiTqmis ori

wlis ganmavlobaSi vcdilobdi, mepasuxa Cemi TavisTvis mTavar sakiTxze:

ra dargisken ufro mimiwvs guli gansakuTrebiT? magram ramdenic ar

vimtvrie Tavi, bolos yovelTvis gamodioda, rom CemSi ar iyo raime

gadaWrili midrekileba romelime garkveuli mecnierebisaken.

mister diki, rogorc Cemi meTvalyure da mzrunveli, aucileblad

eswreboda yvela am TaTbirs.

_ ici ra, trot? _ miTxra papidam erTxel diliT, uqmeebSi rodesac

ukve gamovedi institutidan. _ amdeni xania vlaparakobT am sakiTxze da

mainc verc erTi nabijiT ver wavwieT win. me mgonia, urigo ar iqneba, Tu

cotas moviTmenT da davicdiT. Sen ki, am xnis ganmavlobaSi, ecdebi, axali

TvalsazrisiT Sexedo qveyanas, ara rogorc mowafem. ymawvili kacisTvis

meti ar aris xalxis gacnoba da amave dros Tavis mdgomareobaSi garkveva,

gesmis?

_ mesmi, papida.

_ me azrad momivida, trot, rom patara mogzauroba Zalian

sasargeblo iqneboda SenTvis. Tanaxma xar?

_ savsebiT Tanaxma var, papida.

_ vTqvaT, pirvelad Tu moisurvebdi gaseirnebas Zveli adgilebisaken,

iq, sadac cxovrobs is dedakaci, umsgavsi saxeliT, _ ra hqvia? _ ikiTxa

papidam da cxviri moifxana.

unda SevniSno, rom papidam ver apatia pegotis misi umsgavsi saxeli.

_ o, amaze ukeTess Tqven verafers moifiqrebdiT, papida! _ wamiviZaxe

me aRtacebiT.

_ Zalian kargi! didi xania vfiqrob magaze. jer azrad mqonda, rom

mogzaurobaSi SenTvis aucilebelia mister dikis Tanxleba, magram

rodesac kargad movisazre, gadavwyvite, rom mister diki saxlSi unda

darCes da me momiaros.

mister dikma erTi wuTiT moiwyina da Tavi Cahkida, magram mas isev

gaubrwyinda saxe, rodesac gaigo, rom unda gaufrTxildes da daicvas

yvelaze saocari qali dedamiwis zurgze.

yvela Tavisi gegma da survili papidas saocari siswrafiT mohyavda

sisruleSi. axlac, rogorc ki gaTavda Cveni winaswari molaparakeba, Cemi

Cemodani dauyovnebliv moamzades samgzavrod, da me miviRe papidasagan

oqroebiT magrad gatenili qisa. gamomSvidobebisas papidam damajildova

keTili rCeviT da unazesi kocniT. erTxel kidev gaimeora, rom Cemi

mogzaurobis mizani mxolod qveynis gacnobaa da Cemi mdgomareobis awon-

MYTOPBOOK.ORG


dawonva. amitom papida mirCevda ramdenime dRe gametarebina londonSi,

sufoklidan dabrunebisas, an, Tu msurs, sufoklSi wasvlis win. misi

angariSiT Cemi mgzavroba unda gagrZelebuiyo sami kvira an erTi Tve.

mTeli am xnis ganmavlobaSi sruli Tavisufleba meZleoda, mxolod im

pirobiT, rom wesierad, kviraSi samjer werili mimewera papidasaTvis.

me, upirveles yovlisa, wavedi kenterberiSi, rom sabolood

gamovTxovebodi agnesas, mister vikfilds da institutis pativcemul

direqtors. agnesas Zalian gauxarda Cemi naxva da miTxra, rom Cemi

wasvlis Semdeg maTi saxli aRar hgavs winandels.

_ miT umetes, me aRar vgavar Cems Tavs, agnesa, TqvenTan ganSorebis

Semdeg, _ vuTxari me. _ uTqvenod, agnesa, TiTqos marjvena xeli maklia.

metsac vityvi: uTqvenod Zlivs mesmis, rom Tavi Tanze mebas. Tqveni rCeva

Zvirfasia yvelasTvis, vinc ki erTxel gagicnoT, agnesa!

_ me ki mgonia, rom yvela Cemma nacnobma piri Sekra Cems

gasanebivreblad da gazviadebul qaTinaurebs meubnebian, radgan isini

srulebiT ar damimsaxurebia, _ mipasuxa agnesam RimiliT.

uecrad agnesac momapyro Sewuxebuli Tvalebi da miTxra

aRelvebulixmiT:

_ trotvud, me unda gkiTxo rame erT saqmeze, romlis Sesaxeb, iqneb,

SemdegSi veRar movaxerxo laparaki. xom ar SegimCneviaT, es ramdenime

xania, raime cvlileba mamaSi?

didi xania, rac SevniSne es cvlileba da xSirad mikvirda, rogor ar

amCnevda amas agnesa.

es gakvirveba, rogorca Cans, axlac gamoixata Cems saxeze, imitom rom

agnesam daxara Tvalebi da mis wamwamebze cremlebi SevniSne.

_ amixseniT, raSia saqme? _ miTxra odnav gasagoni xmiT.

_ me mgonia, agnesa, masSi TandaTan daimkvidra im ubedurma Cvevam,

romelic advilad SevniSne Tqvens saxlSi SemosvlisTanave; da es Cveuleba

sikeTes ar moutans mister vikfilds. igi xSirad aRelvebuli aris xolme

da... Tumca, SeiZleba, vcdebode...

_ ara, trotvud, ara, Tqven ar scdebiT, _ miTxra ymawvilma qalma

Tavis qneviT.

_ xelebi ukankalebda, ena srulebiT ar emorCileba da sul ubralo

sityvac ver gamouTqvams, Tvalebi uelavs raRac araCveulebrivi cecxliT,

da SevniSne, rom swored am ubedur wuTebSi masTan aucileblad modian

raime saqmis gamo.

_ modis uri, _ miTxra agnesam.

_ diax, advili SesaZlebelia, rom im dros igi srulebiT moklebulia

saqmis Cakvirvebis unars; yovel SemTxvevaSi, mas swyins, rom ucxo xalxi

xedavs mas amgvar mdgomareobaSi. amis gamo meore dRes ufro cudad

grZnobs Tavs, mesame dRes _ ufro uaresad, da TandaTan ecema suliT,

daRvremili da moRuSuli xdeba.

me jer ar damemTavrebina laparaki, rom ymawvili qali mivarda karebs

mamis misagebeblad da yelze moexvia mas.

diliT sabolood unda gamovTxovebodi Zvel saxls, romelic amdeni

wlis ganmavlobaSi iyo ganaTebuli CemTvis agnesas keTili ganwyobilebiT.

gulsevdianma daviwye Calageba Cemi tanisamosisa da im Zveli wignebisa,

romelic Cemi wasvlis Semdeg unda gaegzavnaT duvrSi, papidasTan. Cemi

sevda SeniSna uri hipmac ki, romelic Calagebas mSveloda. igi iseTi

gulmodginebiT faTurobda Cems garSemo, rom uneburad TavSi momivida

azri _ uri hips Zalian undoda Cemi aqedan wasvla.

MYTOPBOOK.ORG


olos, gamoveTxove agnesas da mis mamas da am SemTxvevaSi srulebiT

movaxerxe gamomeCina is sulis simtkice da xasiaTis Zliereba, romelic,

Cemis azriT, umTavresi Tviseba unda yofiliyo vaJkacisa. me gavemarTe

fostis kantoraSi da davjeqi londonis diliJansis imperialze.

roca diliJansi daiZra adgilidan da qalaqgareT gavida, Cemi pirveli

sazrunavi iyo _ mimeRo srulwlovani, darbaiseli jenltmenis Sexeduleba,

da am mizniT gadavwyvite, usaTuod boxi xmiT melaparaka. es Zalian Zneli

iyo CemTvis, magram davarwmune Cemi Tavi, rom boxi xma Seadgens yvela

dinji jentlmenis aucilebel kuTvnilebas. meetlem pirvelma damiwyo

laparaki.

_ Tqven, ser, bolomdis mibrZandebiT? _ mkiTxa mas.

_ diax, viliams, _ vupasuxe mowyalebis kiloTi (meetle Cemi Zveli

nacnobi iyo). _ me londonSi mivdivar da iqidan sufoklSi vapireb

wasvlas.

_ sanadirod, ser?

es kiTxva imas udrida, rom ekiTxa CemTvis _ xom ar midixarT

veSapebis dasaxocado; magram Zalian mesiamovna, rodesac davinaxe, rom

meetle iseT jentlmenad mTvlis, romelsac nadiroba SeuZlia.

welSi gavimarTe da vupasuxe:

_ ar vici, viliams, vinadireb Tu ara, es jer gadawyvetili ar maqvs.

_ frinvelebi, amboben, Zalian frTxilebi arian axla, _ SeniSna

viliamsma.

_ sxvafriv SeuZlebelic aris am dros, _ vupasuxe me.

_ Tqven sufoklSi daibadeT, ser?

_ diax, sufokli Cemi samSobloa.

_ marTalia, ser, rom Tqvensas, sufoklSi, saukeTeso pudingebs

amzadeben? _ mkiTxa viliamsma.

araferi vicodi amis Sesaxeb, magram mindoda Cemi samSoblos keTili

saxelis dacva; amitom Tavi davuqnie Tanxmobis niSnad da vagrZnobine, rom

sufoklis pudingebs samarTlianad aqvT damsaxurebuli Tavisi kargi

saxeli.

Cven gavCerdiT CernikosTan, `oqros irmis~ sastumroSi. sastumros

msaxurma Semiyvana saerTo darbazSi; moaxle qalma miCvena Cemi patara

sawoli oTaxi, gajRenTili Tavlis suniT, viwro da SexuTuli

samaresaviT. arc aq, arc qalaqSi aravin mcemda saTanado pativs da

vxedavdi, rom yvelani isev bavSvad mTvlidnen. sastumros moaxle qali

araviTar yuradRebas ar aqcevda Cems sityvebs, laqia ki ise familarulad

meqceoda, rom ramdenime megobruli rCevac ki momca.

nasadilevs karg gunebaze davdeqi da gadavwvite TeatrSi wasvla. Cemi

arCevani koventgartenis Teatrze SeCerda. TamaSobdnen `iulius keisars~.

udidesi siamovnebiT da aRtacebiT vucqerodi keTilSobil romaelebs,

romelTac xorci Seisxes Cems Tvalwin. sul axlaxan ar iyo, rom isini

mawvalebdnen institutis auditoriiis kedlebSi? axla gahqra maTi

Cveulebrivi simkacre da isini aRsdgnen samaridan erTaderTi mizniT, _

esTetikuri aRtaceba gamoewviaT yofili mowafis gulSi. warmodgena

Tormet saaTze gaTavda. rodesac Teatridan bnel, wvimian quCaSi gavedi,

momeCvena, TiTqos uecrad Rrublebidan daveSvi WuWyian da Jriamulian

qveyanaSi, sadac cxovroben sabralo arsebani, romelTac uweriaT mudam

aWyapunon talaxSi kaloSebi da umsgavsi qolebiT SeebrZolon

kokispiruli wvimis msxvil wveTebs.

MYTOPBOOK.ORG


meqanikurad gavwie sastumrosaken. aq, saerTo darbazSi vaxSmis dros,

siamovnebiT vigonebdi yvela im mSvenierebas, romelic vnaxe da gavige

koventgartenis TearSi.

SevniSne, rom saerTo darbazSi Semivida mSvenieri ymawvili kaci,

ukanasknel modaze da didi gemovnebiT Cacmuli, Tumca mTel mis

tanisamosSi gamosWvioda garkveuli uzrunveloba, rac, rogorc viciT,

gansakuTrebul elfers aZlevs koxtaobas. igi Cems Soriaxlos dajda,

magram yuradReba ar mimiqcevia.

rodesac wamovdeqi oTaxSi wasasvlelad da gverdze Cavuare am

ucnobs, uneburad Sevxede saxeSi, _ Sevxede daadgilze gavSeSdi.

_ stirford! nuTu Sen gxedav?

man Semomxeda, magram SevamCnie, rom ver micno.

_ dagaviwydiT, mister stirfodr! _ vuTxari wyeniT.

_ ah! es vin aris! _ SesZaxa man gaocebiT. _ nuTu es patara

koperfildia? rogor gaCndi aq?

_ me mxolod dRes Camovedi aq kenterberis diliJansiT. im mxares

cxovrobs papidaCemi, iman Semifara. davamTavre kursi erT-erT insitutSi.

Sen rogora xar, stirford?

_ me didi xania, rac pansioni davamTavre da axla, rogorc xedav,

oqsfordSi var, universitetSi. iq mawvaleben semestridan semestramde,

periodulad... ai, axla Svebuleba aviRe da dedasTan mivdivar. deda aq

axlos cxovrobs, qalaqgareT; magram iseTi saZageli gzebia da saxlSi

kidev iseTi saSineli mowyeniloba, rom gadavwyvite, am sastumroSi

gavaTio Rame.

dauZaxa sastumros patrons, romelic ukve kargaxania, didi

yuradRebiTa da cnobismoyvareobiT Semogvcqeroda. axla igi mowiwebiT

mogviaxlovda.

_ sad moaTavseT Tqven Cemi megobari koperfildi? _ hkiTxa

stirfordma.

_ gTxovT, gvapatioT, ser... mister koperfilds uWiravs

ormocdameoTxe nomeri.

_ mere, ra eSmakma mogafiqrebinaT misi mowyoba am soroSi?

_ gvapatieT, ser... Cven ar vicodiT... ver mivxvdiT, rom mister

koperfilds esaWiroeboda wesieri oTaxi. Tu gvibrZanebT, axlave

gadavitanT mis bargs samocdameTormete nomerSi; es swored Tqvens

gverdiT iqneba, ser, _ gnebavT?

_ rasakvirvelia, mnebavs, _ pasuxa stirfordma. _ axlave gadaitaneT.

Cemi axali sawoli oTaxi, sufTa da mSvenieri, arafriT ar hgavda

uwindel WuWyian soros. oTaxis SuagulSi mSvenieri farTo logini idga,

romelzedac, gaWirvebisas, Tavisuflad daeteoda xuTi an eqvsi adamiani.

CaviZire baliSebSi da male Rrmasa da tkbil Zils miveci Tavi.

Tavi mecxramete

stirfordis saxli

_ dawvrilebiT unda gavigo, ras akeTeb, sad midixar, _ gavigo

yvelaferi, rac ki Sen Segexeba. ise mgonia, TiTqos me mekuTvni mTlianad,

ganuyofelad da ucvlelad, _ miTxra stirfordma meore diliT, Tavis

oTaxSi, sauzmis dros.

MYTOPBOOK.ORG


gaxarebulma am uecari aRmoCeniT, rom Cemi Zveli megobari ase

gulmxurvaled mekideboda, vuambe yvelaferi da bolos isic vuTxari,

rogor moigona papidam CemTvis es mgzavroba.

_ aqedan Cans, _ daaskvna stirfordma, _ rom Sen saSuri ara gWirs-ra,

amitom Sen wamoxval CemTan haigetSi da mestumrebi ori-sami dRiT.

pirveli saqme sauzmis Semdeg is iyo, rom gavedi Cems oTaxSi da

werili mivwere papidas: avuwere mas srulebiT moulodneli Sexvedra

Zveli amxanagisa da megobrisa, romelTanac ori-sami dRiT stumrad

mivdiodi.

Semdeg CavsxediT etlSi da wavediT londonis SesaniSnavi adgilebis

dasaTvaliereblad. Cven vnaxeT panorama, samxece, viyaviT muxeumSi. gamaoca,

rom yvelgan yvela sagnis Sesaxeb, stirfordi iCenda sakvirvel codnas,

romelsac igi srulebiT ar afasebda, rogorc Canda.

ukve bindi iyo, rodesac Cveni etli gaCerda haigetSi, Zveli qvis

Senobis karebTan, romelic maRali borcvis Tavze idga. Cven mogvegeba

xaSiSesuli, Tumca arc ise moxucebuli ledi, amayi SexedulebiT da

mSvenieri saxliT. mas `sayvareli jemsi~ uwoda stirfords da gulSi

Caikra. es iyo misi deda, romelsac stirfordma Cemi Tavi gaacno, rogorc

Tavisi saukeTeso megobari. misis stirfordi momesalma alersianad, magram

RirsebiT.

es iyo Zveleburi, Tavadebis saxli, ganmartoebuli da mdidruli. Cemi

oTaxis fanjrebidan davinaxe londoni, romelic am siSoreze adgil-adgil

cecxlis wertilebiT daCiTul raRac sqel Rrubelsa hgavda. rodesac

sadilisTvis vicvamdi, Tvali movavle avejs da Zvelebur suraTebs,

romlebzedac gamosaxuli iyvnen warCinebuli qalbatonebi, korsetebSi

gamowyobilni, dapudruli TmebiT. isini zogan naTlad, zogan muqad

Candnen buxris mocimcime Suqze.

Sevedi sasadiloSi. iq, diasaxlisis garda, damxvda meore ledi,

Savgvremani, patara tanisa, srulebiT aramimzidveli saxisa. kupriviT Cavi

Tma hqonda da savi Tvalebi saocari cecxliT enTo. igi Zalian wvrili

iyo, da SeniSne Wrilobis niSani, romelic iwyeboda zeda tuCTan da

nikapamde Cadioda. Wriloba Sexorceboda, magram kvali aCnda da

daemaxinjebina zeda tuCi. im daskvnamde mivedi, rom es qali ukve

gadacilebulia ocdaaT wels da gaTxoveba unda-meTqi. igi hgavda saxls,

romelic ramdenime wlis ganmavlobaSi gasaqiraveblad aris, magram

yovlad uSedegod.

igi gamacnes rogorc mis dartli, Tumca stirfordi da misi deda mis

rozas eZaxnen. gavige, rom mis dartli ukve didi xania, rac am saxlSi

cxovrobs, rogorc misis stirfodis kompanioni. yvelaze TvalsaCino mis

dartlis moqmebaSi is iyo, rom arasodes ar mogmarTavdaT pirdapir;

cdilobda gadakvriT gamoeTqva Tavisi azri da pasuxis magivrad

yovelTvis kiTxvas iZleoda.

misis stirfordma mkiTxva, rad mivdiodi sufoklSi, vupasuxe, rom

mivdivar Cemi moxuci gadiasi da mister pegotis ojaxobis sanaxavad.

_ rogori bednieri viqnebodi, stirford, Senc rom wamosuliyavi

CemTan erTad! _ ganvagrZe me da Cems megobars mivmarTe. _ Sen

nawilobrivad ukve icnob am ojaxs. gaxsovs is menave, pansionSi rom

movida CemTan? maSin saCuqrad zRvis kiboebi momitana.

_ mgonia, maxsovs, _ mipasuxa stirfordma. _ zorba, moxeSavi vaJkaci,

tlanqi mimoxvriT. igi maSin Tavis vaJTan erTad iyo.

MYTOPBOOK.ORG


_ ara, es misi Zmiswuli iyo, romelic iSvila. mister pegotis

diswulic hyavs, mSvenieri ymawvili qali, romelsac igi zrdis, rogorc

sakuTar qaliSvils. darwmunebuli var, Zalaian gesiamovneba am ojaxis

naxva.

_ marTlac, es, albaT, srulebiT originaluri ojaxia, _ miTxra

stirfordma. _ urigo ar iqneba gaseirneba da am jiSis xalxis gacnoba.

wavideT, devi, SenTan erTad, yovel SemTxvevaSi, ar miviwyen.

guli amiTamaSda siamovnebisagan, rodesac warmovidgine es Cveni

mgzavroba; magram mis dartlma, romelic didi yuradRebiT usmenda Cvens

saubars, TiTqos monaxa sagani Tavisi gonebamaxvilobisaTvis stirfordis

sityvebSi, rodesac man mister pegotis ojaxi gaufrTxileblad miakuTvna

adamianTa gansakuTrebul jiSs.

_ maS, ai, raSi yofila saqme! _ SesZaxa mis dartlma. _ nuTu marTla?

_ ra marTla? _ hkiTxa stirfordma.

_ xalxis es jiSi, ser, rogorc Tqven brZaneT! maS isini marTlac

ekuTvnian adamianTa gansxvavebul jiSs da ara aqvT ra saerTo CvenTan? es

marTlac saintereso unda iyos!

_ tyuilad gikvirT, mis roza, iseTi frazebi, romelSiac ar aris

araviTari dafaruli azri, _ uTxra stirfordma wynarad. _ Cven marTlac

Zalian cota ram gvaqvs saerTo am xalxTan. daviwyoT Tundac iqidan, rom

grZnobiereba maTSi gacilebiT ufro naklebad aris ganviTarebuli, vidre

CvenSi. isini saocari simZimiT iTviseben raime STabeWdilebas da Znelia

maTi delikatobis Seuracxyofa.

_ nuTu marTla? ras brZanebT! ra brZnulad aris yovelive es

mowyobili! _ upasuxa mis dartlma. _ Tqven manugeSeT da damamSvideT,

mister stirford. sasiamovnoa Tqvenis piriT darwmundes adamiani, rom es

xalxi ugrZnobelia Tavis tanjvaSi. xSirad moxdeboda xolme, rom Zalian

mebraleboda xalxis es jiSi; magram axla, Tqveni wyalobiT, srulebiT

aRar vfiqrob am xalxze. rac ar vicodi uwin, axla igi CemTvis mzesaviT

naTelia. swori mogaxsenoT, gacilebiT ufro xelsayrelia kiTxva, vidre

pasuxis gacema... ase ar aris?

megona, rom stirfordi xumrobiT laparakobda yovelive amas,

erTaderTi mizniT, rom gaebrazebina mis dartli, da velodi, rom misi

oTaxidan gasvlis Semdeg amixsnida Tavis azrs. magram es ar moxda.

rodesac nasadilevs orive ledi gavida Tav-Tavis oTaxsSi da Cven martoni

davrCiT buxarTan, stirfordma mkiTxa mxolod, ra azris xar Cemi dedis

kompanionis Sesaxebo.

_ rogori sakvirveli Wrilobis niSani aqvs tuCze, _ vuTxari me.

stirfords saxe moeRrubla da erTi wuTiT Cafiqrda.

_ es niSani, koperfild, _ miTxra man, _ Cemi xelis namoqmedaria.

_ ra saSineli gaufrTxilebloblobaa!

_ ara, es gaufrTxileblobiT ar momxdara. rodesac jer kidev bavSvi

viyavi, mis dartlma erTxel moTminebidan gamomiyvana da mas CaquCi

vesrole.

Zalian mewyina, rom am sagans Sevexe, magram rac moxda, moxda. naTqvam

sityvas ukan ver daibruneb.

_ im droidan, _ ganagrZo stirfordma, _ igi atarebs am niSans Tavis

saxeze da, rasakvirvelia, atarebs mas waruSlelad, samaremde... Tuki

eRirsa samareSi mosveneba. igi Svilia mamaCemis biZaSvilisa da aRzrdilia

udedod. dedamisi gardaicvala misi dabadebis Semdeg sul male. rodesac

misi mamac gardaicvala da mTlad oblad darCa, dedam, romelic swored

MYTOPBOOK.ORG


im dros daqvrivda, aiyvana igi kompanionad. mSoblebma dautoves mas

memkvidreoba, ori aTasi girvanqa. es fuli bankSi Seitana da arasodes ar

iRebs sargebels, ise rom misi Tanxa swrafad izrdeba. ai mTeli biografia

mis roza dartlisa.

_ ueWvelia, Sen uyvarxar, rogorc Zma, _ vuTxari me.

_ hm! _ Caaxvela stirfordma da Tvalebi buxars miapyro. _ yvela Zmis

xvedri ar aris debis siyvaruli, da zogjer iseTi debic arian rom...

Tumca, ai, Cven win mSvenieri Rvinoa, davlioT Seni sadRegrZelo da Semdeg

vnaxoT, ra gamova aqedan.

Wmunvis Rrubeli erT wamSi moSorda mis saxes. es sadRegrZelo

mxiaruli kiloTi iyo warmoTqmuli, da am wuTidan stirfordi isev

Cveulebrivi iyo.

srulebiT ar mikvirda, rom misis stirfords ase uzomod uyvarda

Tavisi vaJi. igi mudam Tavis Svilze laparakobda da, rogor Canda,

mxolod masze fiqrobda. misis stirfordma maCvena medalioni Tavisi vaJis

suraTiT, rodesac igi bavSvi iyo, amave medalionSi iyo misi siyrmis Tmebi;

Semdeg maCvena meore suraTi, gadaRebuli im dros, rodesac pirvelad

Sevxvdi mas; bolos gavige, rom misi stirfordi gulTan atarebda Svilis

suraTs, misi axlandeli saxiT.

Svilisagan miRebuli yvela werils igi inaxavda mSvenier yuTSi,

romelic mudam mis gverdiT idga. igi sixaruliT wamikiTxavda am

werilebs, Svili rom win ar aRdgomoda mis survils.

_ jemsma miTxra, mister koperfild, rom Tqven misi uaxloesi

megobari xarT da rom guSin, masTan Sexvedris dros, Tqven sixarulis

cremlebic ki daRvareT. ar minda viTvalTmaqco da pirdapir getyviT. rom

amgvari grZnobebi, romelsac Cemi Svili sxvebSi iwvevs, srulebiT ar

makvirvebs; magram, miuxedavad amisa, mainc ar SemiZlia gulgrili davrCe

im pirTadmi, romelnic Rirseulad afaseben Cemi Svilis gonebrivsa da

zneobriv maRal Rirsebebs. didad moxaruli var, rom Cems saxlSi gxedavT,

mister koperfild, da SemiZlia dagarwmunoT, rom Cems Svils

gulwrfelad uyvarxarT. Tqven yovelTvis SegiZliaT imedi gqondeT misi

mfarvelobisa.

saRamoTi, buxarTan, stirfordi dampirda, seriozulad moefiqra Cveni

saerTo mogzaurobis Sesaxeb sufoklSi.

_ saCqaro araferia, dezi, _ miTxra man, _ erTi kvira, an daaxloebiT

amdeni Cven SegviZlia haigetSi gavataroT.

stumarTmoyvare misis stirfordma daadastura Svilis sityvebi.

stirfordma dezi miwoda da aman isev gamoiyvana scenaze mis dartli.

_ ah, marTla, mister koperfild? _ miTxra man. _ nuTu Tqven ase

giwodeben? da rad giwodebT igi vard-gvirilas? nuTu marTla imitom, rom

jer metad ymawvilad da umankod gTvliT? amixseniT, RvTis gulisaTvis, ar

mesmis.

gavwiTldi da vupasuxe, rom mgonia, misi azri swori unda iyos.

_ a, maS ase! _ ganagrZo mis dartlma. _ Zalian moxaruli var, rom am

SemTxvevaSi mainc ar Sevcdi. swored imitom vkiTxulob, rom SecdomaSi ar

Sevide. igi umankod da ymawvilad gTvliT, amitom Tqven misi guliTadi

megobari xarT! o, es SesaniSnavia!

am sityvebiT mis dartli wavida Tavis sawol oTaxSi. misis

stirfordic male gavida. Cven kidev davrCiT buxarTan daaxloebiT erTi

saaTi; vlaparakobdiT tredelsze da salemis saswavleblis sxva

mowafeebze. amis Semdeg Cvenc zeviT wavediT.

MYTOPBOOK.ORG


cecxli mxiarulad gizgizebda Cems oTaxSi. Cavjeqi Rrma savarZelSi

buxris win da ocnebaSi wavedi Cemi bednierebis Sesaxeb. ramdenime xans

uZravad vijeqi da vtkbebodi siwynariT, rodesac uecrad, mis dartlma

momaStera Tvalebi buxris Tavidan.

suraTi saocar msgavsebas warmoadgenda, oRond mxatvars saWirod ar

daenaxa Wrilobis niSnis daxatva. me davumate igi Cems warmdgenaSi da

axla vaqcerdebodi yvela mis cvalebadobas. igi xan mxolod zeviTa tuCze

iyo, rogorc me pirvelad SevniSne, sadilis dros, _ xan iweoda Cems

Tvalwin mTel sigrZeze da amxela Wrilobis pirvandel zomas, rogorc es

SevamCnie, rodesac mis dartli gajavrda.

rad damikides, kacma rom Tqvas, es suraTi Cems oTaxSi? mis dartlis

suraTis Tavidan mosaSoreblad saCqarod gavixade, Cavqare sanTeli da

Cavweqi loiginSi; magram bnelaSic mis dartli micqerda Tavisi mwveli

TvalebiT da mesmoda, rogor kiTxulobda igi: `nuTu? marTla? swored ase

kia?~ Rame, mousvenari ZiliT Sewuxebuli, vekiTxebodi yvelas: `nuTu?

marTla kia?~ Tumca TviTonac ar mesmoda, raze iyo laparaki da ra

simarTles vTxoulobdi sxvebisgan.

Tavi meoce

patara emi

am saxlSi iyo msaxuri, romeic pirvel Sexvedraze respeqtabelobis

nimuSad meCvena. igi emsaxureboda jems stirfords da Tan axlda

oqsfordis universitetSi. igi dadioda usaTuod fexis TiTebze, iyo

moridebuli, Cumi, dinji, yuradRebiani, mudam iqve iyo, rodesac mas

kiTxulobdnen, da arasodes ar geCxilebodaT TvalSi, roca ar iyo

saWiro. laparakobda Zalian dabali xmiT, TiTqos CurCuliT, magram

garkveviT da mkafiod, yvelaferi TviT masze da mis garSemo aucileblad

wesiers, respeqtabelur saxes iRebda. bunebas rom misTvis cxviri ZiraRma

gadaebrunebina, es cxviric ki mis saxeze, wesier formas miiRebda. es laqia

warmosadegi da seriozuli iyo yvela Tavis moZraobaSi. misi gvari iyo

litimeri, da, rasakvirvelia, veravin momsaxureTagani litimers sityvas

ver Seubrunebda.

litimers mohyavda CvenTvis Sekazmuli cxenebi da stirfordi,

romelmac yvelaferi icoda qveyanaze, cxenze jdomas maCvevda. litimers

mohqonda CvenTvis safarikao rapirebi da stirfordi farikaobas

maswavlida. litimeri gvawvdida xelTaTmanebs da stirfordi maswavlida

boqss, me srulebiT ar mrcxvenoda stirfordisa, romelic xedavda Cems

srul umecrebas yvela am xelovnebis dargSi, magram verasgziT ver

gavbede gamomemJRavnebina Cemi umecreba am respeqtabeluri msaxuris winaSe,

Tumca araferi ar mafiqrebinebda, rom TviT litimeri kargi mcodne iyo

yvela am xelovnebisa; mas araviTari sabuTi ar moucia amgvari eWvisaTvis,

da mainc, rodesac igi eswreboda Cvens varjiSobas, sircxvilisagan

viwvodi da srul uvicad vgrZnobdi Tavs.

gangeb gavagrZele laparaki am SesaniSnav adamianze, radgan SemdegSi

mas mniSvnelovani roli hxvdeba wilad.

stirfordma sabolood gadawyvita gamgzavreba CenTan erTad

sufoklSi. male Cveni gamgzavrebis dRec dadga.

MYTOPBOOK.ORG


Cven gamovemSvidobeT orive ledis, suliTa da guliT gadavuxade

madloba misis stirfords misi stumarTmoyvareobisa da Cemdami

yuradRebisaTvis.

londonSi diliJansSi gadavsxediT da iarmauTisaken gavemgzavreT. ar

SemiZlia gamovTqva Cemi grZnobebi, romelnic ganvicade am Zveli nacnobi

adgilebis danaxvaze. maxsovs _ CemTvis iseTi saTuTi iyo iarmauTis

keTili saxeli, rom, roca etli am qalaqis bneli quCebiT sastumrosken

migvaqrolebda da stirfordma miTxra _ Cemis azriT, es mivardnili kuTxe

arc ise urigo unda iyoso, _ didad gamaxara misma sityvebma. imave

sastumroSi gavaTieT Rame, sadac odesRac movelodi londonis diliJanss.

diliT, ukve karga mogvianebiT, visauzmeT sazogado darbazSi.

_ aba, axla saiT apireb? me mgonia, Seni moxuci gadias sanaxavad

waxval? _ mkiTxa stirfordma.

_ diax, uwinares yovlisa, me pegoti unda vnaxo.

_ momeci misi misamarTi, or saaTSi iq gavCndebi da gaviTamaSeb mis win

komikur an sentimentalur scenas, rogorc gagixardeba.

zamTris mSvenieri dRe iyo. miwa gamagrebuliyo yinvebisagan; laJvardi

zRva uZravad idga da mas cis sivrce dahyurebda. Zalagamoleuli mze

irgvliv abnevda sinaTlis talRebs. yvelgan xalisi igrZnoboda. me iseT

sixalisesa da sicocxles vgrZnobdi mTels tanSi, rom mzad viyavi

SemeCerebina quCaSi yvela gamvlel-gamomvleli da megobrulad xeli

CamomerTmia.

rodesac davakakune, pegotim gamiRo karebi da mkiTxa _ ra gnebavTo. me

Sevxede RimiliT, magram man ar gamiRima sapasuxod. Cveni miwer-mowera ar

Sewyvetila bolo dromde, magram ukve Svidma welma ganvlo, rac

erTmaneTi ar gevnaxa.

_ Sina brZandeba mister barkisi, qalbatono? _ vkiTxe boxi xmiT.

_ Sin gaxlavT, ser; oRond nekresis qarebiT itanjeba da loginSi

wevs, _ mipasuxa pegotim.

_ ganagrZobs Tu ara mogzaurobas blonderstonSi?

_ diax, ser, rodesac janmrTelad gaxlavT.

_ Tqven, misis barkis, axlac dadixarT blonderstonSi?

man erTi nabiji ukan gadadga da gaubedavad xelebi aswia.

_ pegoti! _ SevZaxe me.

_ devi, Cemo sayvarelo!

gadavexvieT erTmaneTs da orivem tirili daviwyeT.

_ barkiss ise gauxardeba Seni naxva, Cemo Tvalis sinaTlev, rom es

yvela wamalze metad uSvelis, _ miTxra pegotim da winsafriT cremlebi

moiwminda. _ xom ar vuTxra, rom aq xar? an xom ar ginda, Sen TviTon

axvide zeviT da inaxulo?

mister barkisma didi sixaruliT mimiRo. igi saSinlad itanjeboda

yvela saxsris texviT da ar SeeZlo xeli gamoewodebina CemTvis, magram

mTxova, megobrobis niSnad, Camomewia CaCis foCi, romelic Tavze exura.

didi siamovnebiT avasrule es Txovna. rodesac sawolis boloze

Camovjeqi, mister barkisma miTxra, rom misTvis didi sixarulia imis

mogoneba, rogor matarebda igi blonderstonis gzaze. igi iwva zurgze,

piraRma, da Tavidan fexebamde Sexveuli Tbil sabanSi, metad ucnaur

sanaxaobas warmoadgenda.

_ gaxsovT Tu ara, mister daviT, visi saxeli davwere me odesRac Cemi

etlis kofoze? _ mkiTxa mister barkisma da Tan cdilobda, mxiaruli

Rimili gamoexata tanjul saxeze.

MYTOPBOOK.ORG


_ rogor ar maxsovs, mister barkis!

_ me siamovnebiT mogaxsenebT, ser, rom klara pegoti barkisi yvelaze

gulkeTili da yvelaze ukeTesi dedakacia mTels qveyanaze. ar aris iseTi

qeba, romlis Rirsic ar iyos, samarTlianad, klara pegoti barkisi. Sen

gaisarje, genacvale, saukeTeso sadili moamzade; Zvirfasi stumari CvenTan

erTad isadilebs. Rvinoc moamzade, Cemo kargo.

me gavafrTxile pegoti stirfordis mosvlis Sesaxeb. Cven Zalian

cota xans mogvixda misi lodini. winaTve viyavi darwmunebuli, rom Cemi

amxanagi miRebuli iqneboda, rogorc Cemi mfarveli, da amitom, rogorc

Cemi gadias saukeTeso megobari; magram is, rac namdvilad moxda,

aRemateboda yvela Cems molodins. stirfordis dauSretelma

gonebamaxvilobam, udardelma mxiarulebam, Tavisufalma moqcevam,

mSvenierma garegnobam da iSviaTma niWma yovelnairi rolis Sesrulebisa

isa hqna, rom xuTi wuTis Semdeg savsebiT daipyro pegotis yuradReba, da

gulwrfelad mjera, rom im droisTvis, rodesac Cven orivem davapireT

wamosvla misi saxlidan, igi gagiJebuli iyo Cemi megobrisTvis.

pegotis undoda, aucileblad mis saxlSi gameTia Rame, im patara

oTaxSi, romelsac `patara devis oTaxi~ erqva. gaubedavad Sevxede

stirfords da ar vicodi, mimeRo Tu ara Cemi gadias winadadeba.

_ rasakvirvelia, rasakvirvelia, _ miTxra man, _ Sen aq daidZine, me ki

Cems nomerSi waval.

bevri viuare, magram bolos davTanxmdi.

qari sevdianad da sazarlad zuzunebda, rodesac Cven, saukuno

megobrobis romantikuli grZnobiT gamsWvalulni, mivuaxlovdiT mister

pegotis fantastikur binas.

_ sakmarisad udaburi adgilia, ara stirford, ras ityvi? _ vuTxari

me.

_ diax, verasgziT ver ityvi, rom Zalian mxiaruli adgili iyos,

metadre Rame. gesmis, rogor Rrialebs zRva? mas TiTqos Cveni STanTqma

unda. mgonia, ager raRac gemze sanTlebi bJutavs.

_ swored eg aris mister pegotis saxli.

_ mec swored ase vifiqre. dRes dilas aq vseirnobdi da instiqturad

pirdapir magas mivadeqi.

meti xma aRar amogvRia danarCeni manZilis gavlisas. Cven mivepareT

saxls da vcdilobdiT, aravoTari xmauroba ar agvetexa. me vuTxari

stirfords, rom momyoloda, da SeCveuli xeliT SevaRe kari.

rodesac oTaxSi SevediT, viRacam taSi daukra. mister pegoti icinoda,

rac Zali da Rone hqonda, da xelebgaSlili idga, TiTqos gulSi unda

Caekra patara emi. SemkrTal qams, mravalgvari grZnobebiT aRsavse, eWira

emilias xeli, TiTqos apirebda mis miyvanas mister pegotisTan. patara emi,

darcxvenili da aRelvebuli, mainc, rogorc Canda, iziarebda Tavisi biZis

aRtacebas, da Cven swored im wuTs SeveswariT, rodesac igi gamosxlta

qamis xelidan da undoda gulSi Caxuteboda mister pegotis. Cvens

Sesvlaze SeCerda, radgan man pirvelma SeamCnia moulodneli stumrebi.

aseTi iyo suraTi, romelmac gagvaoca, rodesac Cven Ramis wyvdiadis

Semdeg, uecrad gavCndiT fantastikuri saxlis Tbil da gaCaRebul oTaxSi.

magram Cveni misvlisTanave yvelaferi gamoicvala da airia erT wuTSi,

TiTqos arasodes arc yofiliyos es cocxali suraTi. me pirdapir mivedi

mister pegotisTan da xeli CamovarTvi. pirveli gaocebis Semdeg qamma

daiyvira mTeli ZalRoniT:

_ master devi! eriha! es xom master devia!

MYTOPBOOK.ORG


yvela axmaurda da dafacurda. Cven xels varTmevdiT erTmaneTs,

vkiTxulobiT erTmaneTis ambavs, sixaruls gamovxatavdiT am moulodneli

Sexvedris gamo. yvelani erTad, gauCerebliv vlaparakobdiT; ucxos rom

Semoexeda am dros am sanaxaobisaTvis, SeeZlo is daskvna gamoetana, rom

Cven yvelani gavgiJdiT.

mister pegotim TviTonac ar icoda, ras sCadioda an ras laparakobda.

igi yovel wuTSi modioda xan CemTan, xan stirfordTan, xan orivesTan

erTad; xels gvarTmevda, Tavs gvikravda, Tvalebs axamxamebda, uCeCavda

aburZgvnil Tmas, xarxarebda da aTasjer imeorebda, rom Cven namdvili

dResaswauli gavumarTeT mas.

_ ori jentlmeni, didi jentlmeni... ori jenltlmeni, _ daiwyo mister

pegotim, _ ori jentlmeni gvestumra... arasodes Cems sicocxleSi ar

momxdara... Cems WerqveS... emi, _ ganagrZo mister pegotim, _ modi axlos...

Sexede... es master devis megobaria, swored is, romlis Sesaxeb amdens

vlaparakobdiT; ori jentlmeni! es, ser, patara emia... igi Cemi qaliSvili

ar aris, _ me ara myolia Svilebi, magram garwmunebT, arc erT mamas ar

uyvars Tavisi Svili ise, rogorc me miyvars patara emi. Tumca igi aRar

aris patara, _ axla igi gasaTxovari qalia, Tqven TviTonac hxedavT! _

aris erTi kaci, romelic icnobda Cvens patara emis jer kidev maSin,

rodesac misi mama daiRupa. igi xelze atarebda mas, roca emi bavSvi iyo,

eTamaSeboda, roca patara gogona iyo, da axla Tvals aRar aSorebs, roca

igi gasaTxovari qalia. es ymawvili, iseve rogorc me, tlanqia zRvis

zRarbiviT, magram guli sagules aqvs da, rac umTavresia, upatiosnesi

adamiani.

qamma gaiRima da alersiani TvalebiT Semomxeda, imis aRsaniSnavad, rom

laparaki mis Sesaxeb iyo.

_ maS Tqven nu gagikvirdebaT, Tu vityvi, rom emilia gasaTxovari

qalia; Tqven TviTonac hxedavT amas. aqedan gamomdinare, rom me minda

davabinavo emilia, minda davukavSiro misi bedi iseT adamians, romelic

daicavs, rogorc Tavis kanonier meuRles.

_ erT saRamos, jentlmenebo, emilia, Tavisi dRiuri muSaobis

damTavrebis Semdeg, gamodis maRaziidan da es ymawvilic, unda mogaxsenoT,

Tan mosdevs. amaSi jer ara aris ra gansakuTrebuli; magram, moiTmineT,

Semdeg, ra gamova, man moiyvana emi xelixelgayrili da damiyvira: _ `Sexede

biZia dan! ai Cemi momavali patara coli!~ igi SekrTa, sayvareli gvriti,

Sercxva, Tan icinis, tan tiris da meubneba: _ `diax, biZia, Tanaxma var,

colad gavyve mas, Tu Tqvenc gnebavT!~ _ mec mnebavs! _ daiyvira mister

pegotim da aRtacebiT aiCeCa aburZgvnili Tma, _ mec mnebavs! maS ra iyo

Cemi erTaderTi survili mTeli sicocxlis ganmavlobaSi? mobrZandiT,

Zvirfaso stumrebo, keTili iyos Tqveni mobrZaneba, gaicaniT Cemi

diswulis saqmro.

me aRelvebuli viyavi suliT da guliT.

_ mister pegoti, _ uTxra stirfordma, _ Tqven uRirseulesi adamiani

xarT da Rirsi xarT yovelnairi bednierebisa; ai, Cemi xeli, qam,

momilocavs, Cemo megobaro, moita xeli. devi, mourie buxarSi cecxls da

dae axalma alma gaanaTos Cveni saerTo sixaruli. ra iqna Tqveni mSvenieri

diswuli, mister pegoti? dabrundes da daiWiros es carieli adgili

kuTxeSi, Torem arc erTi wuTi aRar gavCerdebi am saxlSi. yvela bednieri

unda iyos am saRamos, da me aravin, miT umetesad ymawvili qali, ar minda

Sevawuxo Cemi aq yofniT.

MYTOPBOOK.ORG


mister pegoti wavida Cems uwindel patara sawol oTaxSi emilias

mosayvanad da, rodesac ymawvili qali gajiutda, maSin qamic wavida. isini

male dabrundnen, moiyvanes emic da buxarTan dasves. emilia jer

darcxvenili da moridebuli iyo, magram TandaTan gadiyara morcxvoba da

gasworda. stirfordi mowiwebiT da zrdilobiT eqceoda. man gaaba baasi

mister pegotisTan navebze, gemebze, zRvis miqcevasa da moqcevaze, Tevzis

Weraze; Semdeg mommarTa da moigona is dro, rodesac pirvelad naxa

mister pegoti salemis saswavlebelSi. Cven TandaTan SevyeviT mas misi

dauSreteli mWermetyvelebis jadosnur rkalSi, da Semdeg yvela

daurideblad laparakobda, rac surda.

emilia yvelaze naklebad laparakobda am saRamos ganmavlobaSi. igi

akvirdeboda axal stumars da yurs ugdebda didi gulisyuriT. saxe

vardisfrad anTeboda da mSvenieri iyo.

Cvenma stumrobam, ramdenadac maxsovs, TiTqmis SuaRamemde gastana.

vivaxSmeT orcxobiliT da gamxmari TevziT, amas garda, windaxedulma

stirfordma Tan moitana erTi boTli Rvino, romelic Cven, vaJkacebma,

davlieT. (axla ki, mgonia, ukve ufleba maqvs, Cems Tavs vaJkaci vuwodo).

Cven Zalian mxiarulad gavSordiT erTmaneTs. mTeli ojaxi mogrovda

karebTan, rom moenaTebinaT CvenTvis, rodesac gzaze gavdiodiT. emilia

cisferi TvalebiT mogvCereboda, Tavisi wkriala xmiT gvimeorebda, rom

Zalian frTxilad vyofiliyaviT gzaSi.

_ mSvenieri qalia! _ Tqva stirfordma da xeli xelSi gamiyara. _

marTali xar, devi, Seni megobrebi marTlac Zalian originaluri xalxia,

da am fantastikur sazogadoebaSi raRac ucnauri grZnobebi gebadeba.

_ ra kargia, rom SeveswariT maT ojaxur bednierebas! _ vupasuxe me. _

jer ar Sevxvedrilvar aseT bednier xalxs. ra sasiamovnoa monawileobis

miReba maT saerTo sixarulSi!

_ Tumca, me mgonia, es suleli RreWia srulebiT Sesaferisi ar aris

iseTi lamazi gogonasaTvis, ara? _ mkiTxa stirfordma.

am civma da yovlad moulodnelma kiTxvam srulebiT Tavbru damasxa,

rodesac movigone, ra yuradRebiT da alersiT epyroboda stirfordi

ymawvili qalis saqmros. swrafad mivubrundi mas, magram SevniSne eSmakuri

Rimili TvalebSi da vupasuxe yovelgvari wyenis gareSe:

_ ah, stirford, rogor SeiZleba aseTi xumroba sabralo xalxze! Sen

SegiZlia avarjiSo Seni gonebamaxviloba mis dartlze an Cemze. Tu gsurs,

SegiZlia, ramdenic gnebavs, dacinvis niRabiT damalo Seni namdvili

grZnobebi, magram me xom ver momatyueb... vici Seni keTili gulis ambavi.

gacilebiT ufro ukeTesad gicnob, vidre Sen fiqrob. vici, rom Sen ar

SegiZlia darCe gulcivi am bunebis SvilTa bedisadmi, _ naRvloben isini,

tirian Tu mxiaruloben... amisaTvis, stirford, aTasjer metad miyvarxar

da pativs gcem.

igi gaCerda, Semomxeda saxeSi da miTxra:

_ devi! me mgonia, amas Sen seriozulad laparakob, Cemo megobaro, da

vxedav, rom marTlac keTili guli gqonia. netavi yvela Cvengani Sen

ggavdes!

da erTi wuTis Semdeg mxiarulad daiwyo meTevzeebis simRera.

Tavi ocdameerTe

axali TvaliT danaxuli Zveli megobrebi

MYTOPBOOK.ORG


or kviraze meti gavatareT me da stirfordma iarmauTSi. mas uyvarda

uSualo monawileobis miReba mezRvaurebis cxovrebaSi. me ki ar

gamomiCenia am mxriv raime gansakuTrebuli miswrafeba. amitom im dros,

roca stirfordi naviT dadioda mister pegotisTan erTad, me

Cveulebrivad napirze vrCebodi, Cems megobarTa Soris. amas garda,

stumarTmoyvareoba Cemi keTili gadiasi, romelmac maiZula mecxovra

masTan, erTgvarad hborkavda Cems moqmedebas, maSin, rodesac stirfordi

srulebiT Tavisufali iyo. vxedavdi, rogori gulmodginebiT uvlida

pegoti Tavis avadmyof qmars da amis gamo ar SemeZlo didxans

davrCeniliyavi stumrad saRamoobiT, imis SiSiT, rom ar damefrTxo Cemi

diasaxlisis Zili; Cemi udardeli megobari ki, romelic sastumroSi

cxovrobda, moqmedebda Tavisi survilisa da Sexedulebis Tanaxmad.

amgvarad, erTxel Cems yuramdis moaRwia, rom Cemma megobarma gaumarTa

qeifi mister pegotisa da mis megobrebs sastumro `mxiarul TavSi~;

ramdenime dRis Semdeg kidev gavige, rom stirfordma mezRvauris

tanisamosi Caicva, mTeli Rame gaaTia navSi zRvaze, mTvarian RameSi da

mxolod gaTeebisas, dilis moqcevis dros dabrunda Sin.

Cven vSordebodiT erTmaneTs kidev imitom, rom xSirad

blonderstonSi davdiodi. amgvarad samjer Tu oTxjer, ramdenadac

maxsovs, gavSordiT erTmaneTs sauzmis Semdegve da SevxvdiT mxolod

saRamos, gviani sadilis dros. rogor atarebda stirfordi dros am xnis

ganmavlobaSi, ar vicodi da arc mindoda gamego; mxolod is vicodi, rom

Cemma megobarma saxeli gaiTqva iarmauTis mezRvaurebs Soris da axerxebda

aTasnair gasarTobis povnas iq, sadac sxva erTsac ver moaxerxebda.

siamovneba da sevda erTmaneTs ebrZoda Cems gulSi, rodesac Cemi

samSoblos nacnob adgilebSi davseirnobdi. zamTris mzis Casvlisas ukve

iarmauTSi unda davbrunebuliyavi; am droisaTvis stirfordi ukve meloda

Tavis adgilas, gaSlil sufraze, agizgizebul buxarTan. sadilis dros

araCveulebriv sixaruls vgrZnobdi, rom mSobliuri adgilebi vinaxule. es

grZnoba Tan mdevda Cems patara, sufTa sawolSic, pegotis saxlSi, sadac

patara magidaze ido wigni niangebis Sesaxeb. meased vfurclavdi am

SesaniSnav wigns da ubednieres adamianad vgrZnobdi Tavs. gulaCvilebuli,

beds vumadlodi, rom momivlina Zvirfasi megobrebi stirfordi da pegoti,

romlebic zrunavdnen Cems myudroebaze da savsebiT miwevdnen papidas, mis

betsis magierobas.

or kviraze metma gaiara. ukanasknelad viyavi blonderstonSi da

sabolood gamoveTxove Cemi gulis Zvirfas adgils. moRrubluli,

burusiani saRamo iyo. mister pegotis saxlSi, sadac me da stirfordi

erTmaneTs unda SevxvedrodiT, Cveulebrivze ufro gvian mivedi.

stirfordi martodmarto iyo mTel saxlSi da Cafiqrebuli ijda

buxarTan. igi ise Rrmad iyo wasuli fiqrebSi, rom ver SeniSna Cemi

misvla, Tumca gasagebi iyo, radgan qviSaze srulebiT ar ismoda fexis xma,

magram stirfordma maSinac ki ver SemamCnia, roca SevaRe kari, oTaxSi

Sevedi da mis gevrdiT davdeqi. igi ijda buxarTan Sekruli warbebiT,

Rrmad Cafiqrebuli.

rodesac mxarze xeli davade, igi SekrTa.

_ rogor SenaSine! ise gamomecxade, rogorc saiqiodan mosuli suli, _

miTxra man TiTqmis gajavrebiT.

_ ra vqna, Cemo kargo! _ vupasuxe me. _ xom unda gamomefxizlebine

riTime.

MYTOPBOOK.ORG


_ me Sevyurebdi fantastikur saxeebs, romelnic isaxebian aq, cecxlSi,

_ miTxra stirfordma.

_ mere raRad Sli mag saxeebs? _ SevniSne me, rodesac man aiRo maSa

da auria nakverCxlebi, _ gana ar ginda, rom mec vnaxo isini SenTan erTad?

_ Sen ver dainaxavdi maT. rogor mejavreba es bindi, _ aRarc dRea,

arc Rame! rad daigviane dRes, devi! sad iyavi?

_ Cems samSoblos veTxovebodi, rogorc ici...

_ me ki vijeqi aq, _ miTxra strfordma da oTaxs moavlo Tvali, _

vijeqi da vfiqrobdi, rom mova dro, adre Tu gvian, rodesac es xalxi,

aseTi mxiaruli da udardeli Cveni pirveli mosvlisas, gaifanteba iqiTaqeT.

zogi mokvdeba, zogi qveynis meore boloSi wava, zogic... ra vici,

cota sisulele mogiva adamians TavSi, rodesac aravin aris Sens garSemo?

rogor mwyins, devi, rom Cemi sicocxlis am pirveli oci wlis

ganmavlobaSi ar myavda mkacri da darbaiseli mama!

raRac Rrma sevdis amoZaxilma mis xmaSi gamaoca da damafiqra. am

wuTSi stirfordi srulebiT ar hgavda Tavis Tavs. igi adga, daeyrdno

buxris Tavs da ganagrZo ucnauris aRelvebiT:

_ sjobda, Raribi meTevze vyofiliyavi, vinme daniel pegoti, am misi

suleli Zmiswuli, vidre is, rac me var... mdidari da Wkviani, rogorc

amboben; magram ra gamovida am simdidrisa da Wkuisagan, rodesac xSirad

iZulebuli var warmoudgeneli zneobrivi tanjva ganvicado?.. sad aris

iseTi saunje, romelsac SeuZlia aminazRauros is jojoxeTuri fiqrebi,

romelnic, magaliTad, mtanjavdnen am naxevari saaTis ganmavlobaSi, sanam

martoka vijeqi am sacxovrebel navSi?

me gavSri. mxolod axla SevniSne, rom mTeli saxis nakvTebi saSinlad

gamoecvala. igi idga Cafiqrebuli da Tvalebi buxarSi mociglige

alisTvis mieyro. bolos davuwye xvewna megorobis mTeli gatacebiT, rom

aexsna CemTvis Tavisi idumali fiqrebi.

_ rasakvirvelia, ar SemiZlia girCio raime, stiford, _ vuTxari me, _

magram CemSi Sen SeiZleba ipovo erTaderTi adamiani, romelic mzad aris

gainawilos Seni mwuxareba.

magram, vidre laparaks gavaTavebdi, stirfoema gaicina da male misma

saxem Tavisi Cveulebrivi, mxiaruli da udardeli gamometyveleba miiRo.

_ sisulelea, Cemo kargo dezi! _ mipasuxa man. _ mgoni, me miTqvams

SenTvis londonSi, rom drogamoSvebiT mezareba Cemi Tavi. uecrad

momeCveneba, rom yovlad umsgavsi biWi var, romelic mxecebma SeWames

celqobisTvis. yvela es saSineleba, usaqmo dedabrebis mier gamogonili,

isaxeboda Cems winaSe sazarel suraTebSi. me pirdapir SemeSinda Cemi

Tavisa.

_ aba, maS ara uSavs ra, _ SevniSne me.

_ iqneb ho, iqneb ara, garemoebaTa mixedviT, _ miTxra stirfordma. _

yvelaze ukeTesia Tavi davaneboT amaze laparaks.

_ ra iqna aqauri maspinZeli Tavisi ojaxiT? _ vkiTxe me.

_ ar vici, _ mipasuxa stirfordma. _ jer boranTan davexetebodi, Sen

gelodebodi. rodesac aq movedi dasasveneblad, saxlSi aravin iyo; aman

momca dro zogierTi fantastikuri fiqrebisaTvis, Senc swored am

fiqrebis dros Semoxvedi.

_ ici Tu ara, rom aq navi viyide? _ mkiTxa stirfordma, rodesac Cven

saxlidan gavediT.

_ ra ucnauri fantaziaa, stirford, _ SevZaxe me. _ navis yidva,

rodesac, iqneb, arasodes aRar mogixdes aq mosvla!

MYTOPBOOK.ORG


_ vin icis! me Semiyvarda iarmauTi da albaT samudamod ar veTxovebi

aqaur mezRvaurebs, _ mipasuxa stirfordma da fexs auCqara. _ yovel

SemTxvevaSi, viyide navi, romelic iyideboda... kargi navia, Cems aq

aryofnaSi mister pegoti iqneba misi meTvalyure.

_ axla ki mesmis, stirford! _ vuTxari me aRtacebiT. _ Sen iyide navi

viTom SenTvis da amiT ukeTeb zrdilobian saCuqars mister pegotis.

sakvirvelia, ratom erTbaSad ar mivxvdi amas!

_ sssuu! rasac naklebs ilaparakeb amis Sesaxeb, miT ukeTesia, _

mipasuxa man da aenTo.

_ rogor mixaria, Cemo kargo stirford! gana ar geubnebodi, rom Sen

SegiZlia monawileoba miiRo am keTili xalxis WirSic da lxinSic?

_ diax, diax, Sen ukve miTxari, es maxsovs, oRond Tavi davaneboT amaze

laparaks.

gavCumdi, rom ar mewyeninebina megobrisTvis iseT saganze laparakiT,

romelsac, rogorca Canda, araviTari mniSvneloba ara hqonda mis TvalSi.

fexs avuCqareT.

_ marTla! giTxari Tu ara, rom litimeri aq aris?

_ ara!

_ litimeri Camovida dRes dilas, Tan dedaCemis werili Camomitana.

Cveni Tvalebi Sexvdnen erTamenTs, da SevniSne, rom Cemi megobari

gafiTrda am sityvebTan erTad, Tumca misi saxe ar gamoxatavda araviTar

Sewuxebas da pirdapir micqerda TvalebSi. me vifiqre, albaT stirfordma

miiRo dedisagan datuqsvis werili da aman miiyvana igi im ucnaurs sulier

ganwyobilebamde, romlis mowmec viyavi weRan navis saxlSi. me maSinve

vuTxari es yvelaferi.

_ o, ara, cudi gulTmisani yofilxar, dezi! _ miTxra man siciliT. _

litimeri movida, rogorc Cemi nivTebis erTguli daraji _ arc meti, arc

naklebi.

_ isev iseTia?

_ isev iseTi: mSvidi, wynari, guldaxuruli da civi, rogorc

CrdiloeTis polusi. igi unda daeswros navis naTlobas. navis namdvili

saxelia `qariSxala~, magram raSi enaRvleba mister pegotis qariSxali?

Cems navs sxva saxeli erqmeva.

_ magaliTad ra?

_ `patara emi~.

man isev Semomxeda TvalebSi dakvirvebiT da aqedan davaskveni, rom ar

iyo saWiro Cemi megobris gulkeTlobis Camde ayvana.

_ dae erqvas mas `patara emi~... magram Sexede, _ miTxra stirfordma da

win mimiTiTa, _ xsnebebaze TviT mSvenieri originalia Cvens winaSe!.. es

biWic Tan axlavs, rogorc aucilebeli Tanamgzavri. ai, amas hqvia

namdvili raindi; igi arasodes Tavs ar anebebs Tavis ledis.

Tavis samuSao tanisamosSi qami amJamad tlanqad da mouxeSavad

gamoiyureboda, magram mainc adamiani erTi SexedviT ityoda, rom igi

Rirsia iyos mfarveli im mSvenieri ymawvili qalisa, romelic gverdiT

mosdevda. patiosani gulaxdiloba, siamaye Tavisi mSvenieri TanamgzavriT

da uzomo siyvaruli misdami ixateboda misi saxis yovel nakvTSi.

uneburad Tvali damrCa maTze da gulSi gavimeore, rom qami da emilia

erTimeorisTvis arian gaCenili-meTqi. isini mogviaxlovdnen.

emiliam moridebiT gaiTavisufla xeli saqmros xelidan da

awiTlebulma gamogviwoda me da stirfords. Cven erTi-ori sityva

vuTxariT erTmaneTs da SeuCerebliv ganvagrZeT gzas; magram SevniSne, rom

MYTOPBOOK.ORG


emilias aRar undoda xelixelgayrili siaruli Tavis saqmrosTan; mas

rcxvenoda sxvebTan amgvari siaxlovisa. yovelive es mimzidvel

gulubryvilobad gveCvena me da stirfordsac. Cven Tvals vadevnebdiT maT

axali mTvaris Suqze.

mTeli gzis ganmavlobaSi stirfordi aRelvebuli iyo, magram rodesac

sastumrSi mivediT da gaSlil sufras mivusxediT gavarvarebul buxarTan,

igi uecrad gamxiarulda da ukve sevdis aRaraviTari Crdili ar aCnda

saxeze.

sadilis ganmavlobaSi litimeri idga oTaxis kuTxeSi da orives

gvaTvalierebda, an, iqneb, mxolod me mswavlobda? rodesac mogvarTves

ukanaskneli Tavi saWmeli, man gadmodga ramdenime nabiji da uTxra Tavis

batons:

_ gTxovT, mapatioT, ser, damavales gadmomeca TqvenTvis rom mis

mauCeri aq aris.

_ vin? _ SesZaxa gaocebulma stirfordma.

_ mis mauCeri, ser. es adgili, mgonia, misi samSobloa, ser. mis

mauCerma miTxra, rom yoveldRe dadis iarmauTSi Tavis saqmeebis gamo.

dRes igi quCaSi Semxvda da mTxova, mekiTxa TqvenTvis, SegiZliaT Tu ara

miiRoT igi nasadilevs, ser?

_ icnob Sen am goliaTs, dezi? _ mkiTxa stirfordma.

me iZulebuli viyavi gamovtexiliyavi, rom ar mqonda bedniereba misi

cnobisa.

_ miiReT mis mauCeri, rodesac mova.

kari gaiRo da litimerma aRuSfoTebeli siwynariT warmoTqva:

_ mis mauCeri.

me Sevxede karebs da viravin davinaxe. isev Sevxede, radgan megona, rom

mis mauCeri karebs ukan SeCerda; magram Cems gancvifrebas sazRvari ar

hqonda, rodesac Cemi Tvali moxvda... sqel-sqel, Casuqebul qondris qals,

igi daaxloebiT ormocdaxuTi wlisa iqneboda. stumari ukve oTaxSi iyo

da fusfusebda savarZelTan, romelic Cvens Sua idga. es iyo arseba

uzarmazari TaviT da nacrisferi eSmakuri TvalebiT. xelebi iseTi mokle

hqonda, rom, rodesac stirfordis misalmebisaTvis moindoma cxviris

boloze TiTis gartyma, dasWirda Tavis daRunva da mainc Zlivs miido

saloki TiTi cxvirTan. misi nikapi ekuTvnoda Rababebis jiSs da iseTi

sqeli da msuqani iyo, rom masSi ukvalod ikargeboda misi qudis

Sesakravebi _ banti da yelis sxva morTuloba. mis mauCeri Sesdgeboda

mxolod tanisagan, romelsac, dinamitis saxiT, midgmuli hqonda adamianis

fexebismagvari kidurebi. Cveulebrivi zomis skami misTvis igive iyo, rac

magida, da mas maRla uxdeboda Tavisi pawawina xelis aweva, rom daedo

skamze xelCanTa. igi koxtad iyo Cacmuli, Tumca SesamCnevi daudevrobiT.

_ aba, Cemo vardo! _ daiwyo mis mauCerma da mxiarulad daiqnia Tavisi

uzarmazari Tavi. _ maS Sen aqac gaCndi? erTi SexedeT! romelma bedma

gadmogagdo am civ qveyanaSi! eSmakobas iwyeb, ara? me vici, rom es asea,

ganebivrebulo jentlmeno. Tqven, albaT, sanaZleos dasdebdiT as girvanqa

sterlingze, rom aq ver mnaxavdiT, ara? me ki aqa var! aq da yovelgan.

yvelgan da arsad. swored ise, rogorc TvalTmaqcis naxevari krona,

romelic, vin icis, rogor gaCnda erTi ledis cxvirsaxocSi.

misma saxis RmeWam da Tvalebis trialma gamaoca TiTqmis imdenadve,

rogorc xelovnebam, romliTac mas SeeZlo droze Tavis daWera. es arseba,

Cemi SexedulebiT mravali mxriT iyo originaluri. rodesac igi yurs

ugdebda ras laparakobdnen, an pasuxs eloda Tavis kiTxvaze, erT gverdze

MYTOPBOOK.ORG


gadaigdebda xolme Tavs da cal Tvals kaWkaWis TvaliviT atrialebda.

gaocebisagan garindebuli, vucqerodi gaSterebiT da srulebiT damaviwyda

zrdilobianobisa da wesierebis zoma.

am dros mis mauCerma miiwia skami da Tavisi uSvelebeli CanTidan

daiwyo nivTebis amolageba; mas yovel jerze uxdeboda xelis Cayofa

TiTqmis mxramdis. nel-nela amoalaga CanTidan patara SuSebi, boTlebi,

Rrublebi, savarcxlebi, jagrisebi, flanelis naWrebi, Tmis dasaxvevi maSa

da aTasgvari sxva xelsawyo. rodesac es ambavi daasrula, uecrad

miubrunda stirfords da hkiTxa:

_ es Tqveni megobaria, ser?

_ diax, _ daudastura stirfordma.

_ mere, ra hqvia?

_ mister daviT koperfildi, _ uTxra stirfrdma. _ mas Tqveni gacnoba

unda.

_ Tu unda, gamicnos. Tvalebze vatyob, rom unda, _ upasuxa mis

mauCerma da gorviT wamovida Cemken Tavisi carieli CanTiT, Tan mxiarulad

xarxarebda: _ mSvenieri vaJkacia! SexedeT, saxe rogor atams mougavs!

moxaruli var Tqveni gacnobisa, mister koperfild, Tqveni mona-morCili,

ser.

me vupasuxe, rom mec bednieri viyavi misi gacnobiT.

_ oh, rogori zrdilobianebi varT! _ SesZaxa mis mauCerma da moaxdina

yovlad uSedego cda _ xelebiT daefara Tavisi saxe, _ rogor vatyuebT

erTmaneTs. erTmaneTs pirvelad vxedavT da maSinve qaTinaurebs veubnebiT!

es imas niSnavs, rom Cven vicnobT maRal sazogadoebas.

Semdeg isev CauSva xeli Tavis dauSretel CanTaSi.

_ ra gindaT magiT TqvaT, mis mauCer? _ hkiTxa stirfordma.

_ araferi, Cemo kargo! me vambob, rom Cven yvelani matyuarebi da

aramzadebi varT, yvela Tavis yaidaze. xa, xa, xa,! _ gadaixarxara mis

mauCerma da Tan afaTurebda xelebs Tavis CanTaSi.

stirfordma gaicina da mec mis magaliTs mivyevi. mTeli am xnis

ganamvlobaSi mis mauCeri Tavs iqnevda da Tan apaWunebda Tavis kaWkaWis

Tvalebs. bolos, man xelebi dairtya muxlebze da Tqva:

_ Zalian bevrs vybedob aq, TqvenTan, ymawvilo jentlmenebo; es ar

varga. isev saqmes SevudgeT. stirford, miCveneT Tqveni polaruli mxare.

man xelSi aiRo ori Tu sami patara iaraRi, patara boTli da, Cemda

gasaocrad, ikiTxa _ gauZlebs Tu ara magida. rodesac stirfordisagan

dasturi miiRo, mis mauCerma moidga skami, didi siyoCaRiT Sexta zed da

Semdeg, Cemi daxmarebiT magidaze avida.

stirfordi dajda zurgiT magidisken, moRimari saxiT _ Cemken.

amgvarad, misi Tavi am jadoqris srul gankargulebaSi iyo. me mesmoda, rom

stirfordi dasTanxmda am operacias mxolod dros gasatareblad. mis

mauCeri daixara mis Tavze da dauwyo sinjva mis mSvenier wablisfer

kululebs mrgvali, gadamdidebeli SuSiT, romelic jibidan amoiRo. es

saocari sanaxaoba iyo.

_ rac marTalia, marTalia, mSvenieri ymawvili xar! _ SesZaxa mis

mauCerma winaswar gasinjvis Semdeg. _ magram ici? me rom ar viyo, ise

mogetvlipeboda Tavi Tormeti Tvis ganmavlobaSi, rogorc CineTis

mandarins. cota moiTmine, Cemo kargo, da axlave ise gagxexav, rom Seni

kululebi erTi aTi wlis ganmavlobaSi mainc SegrCes.

am sityvebiT man boTlidan raRac siTxe gadmoasxa flanelis naWerze,

daasvela amave siTxeSi patara jagrisi da daiwyo udidesi gulmodginebiT

MYTOPBOOK.ORG


stirfodis Tavis xexva. mTeli am xnis ganamvlobaSi mis mauCeri

ganuwyvetliv laparakobda.

Cems sicocxleSi ara minaxavs-ra mis mauCeris msgavsi, rodesac igi

idga sasadilo magidaze, gulmodgined xexavda Tavs stirfords da orTav

Tvals axamxamebda.

_ am yru da mivardnil alagas araferi Semosavali ara aqvs Cveni

juris xalxs. male waval iarmauTidan. warmoidgine, Cemo megobaro jimi,

rom aq ver Sevxvdi verc erT lamaz qals.

_ marTla?

_ verc erTs, srulebiT verc erTs, _ gaimeora mauCerma.

_ mgoni, CvenTvis Zneli ar iqneba mivuTiToT lamaz qalze, _ miTxra

stirfordma da Semomxeda. _ ara? _ ras ityvi dezi?

_ rasakvirvelia, _ vupasuxe me.

_ ah? _ SesZaxa qondris qalma da orTaves gadagvavlo Tavisi

gamWriaxi Tvalebi. _ ehe?

pirveli SeZaxili kiTxvas niSnavda da Cven orives gvexeboda; meore _

mimarTuli iyo gansakuTrebiT Cemi megobrisadmi.

_ es Tqveni da xom ar aris, mister koperfild? _ SesZaxa man

xanmokle siCumis Semdeg da Tan Tvalebi Wers miapyro. _ asea, ser? ha?

_ ara, _ uTxra stirfordma da Cems magivrad upasuxa. _ srulebiT ara.

piriqiT, Tu ar vcdebi, koperfildi odesRac TviTon iyo Seyvarebuli.

_ ehe, axla ki aRar aris Seyvarebuli? _ SesZaxa mis mauCerma _ maS

magisTana Tavqariania? ah, sircxvilo! nuTu igi dahqris yvavilidan

yvavilze, mas aqeT, rac uRalata Tavis polis? mas xom poli hqvia?

yvela am areuli kiTxviT davibeni da erTi wuTis ganmavlobaSi ar

vicodi, ra mepasuxa.

_ ara, mis mauCer, _ vuTxari me bolos, _ mas emilia hqvia.

_ aha! _ SesZaxa man imave kiloTi, rogorc uwin. _ ehe! oh! ra ybedi var!

ara, mister koperfild?

mis TvalebSi iseTi gamometyveleba gamokrTa, romelic srulebiT ar

momwonda, da Zalian mwyinda, rom laparaki am saganze Camovarda.

seriozuli saxe miviRe da vupasuxe:

_ es qali imdenadve mSvenieria, radenadac keTilzneobrivi, mis mauCer,

Tu gnevavT, icodeT. igi ukve daniSnulia, da misi saqmro uRirseulesi

ymawvili kacia, rogoric ki SeiZleba monaxos adamianma maTs wreSi. me

pativs vcem am qalis gonierebas imdenadve, ramdenadac aRtacebaSi movyavar

mis silamazes.

_ kargad aris naTqvami! _ SesZaxa stirfordma. _ mismineT, mismineT!

igi marTlac daniSnulia, rogorc gamoacxada Cemma megobarma, Tavis

biZaSvilze; misi saxeli _ qami; gvari _ pegoti; xeloba _ navebis keTeba;

binadrobs am qalaqSi. misi sacole mSvenieri, momxiblavi feriaa, am

sityvis sruli mniSvnelobiT, me miyvars igi gulwrfelad da Rrmad, iseve

rogorc Cems megobars koperfilds. roca igi brundeba saRamoobiT

maRaziidan, sadac muSaobs, Rames aTevs Tavis naTesavis saxlSi. misi

saxeli ar vici; gvari _ pegoti; xeloba _ meTevzeoba; binadrobs am

qalaqSi. emilia misi diswulia. me rom ar meSinodes Seuracxyofisa,

romelic SeiZleba mivayeno am sityvebiT Cems megobars koperfilds, _

MYTOPBOOK.ORG


davumatebdi, rom mis emilia udides sisuleles sCadis qveyanaze, rodesac

Tavis gulsa da xels aZlevs im adamians, romelic araviTar SemTxvevaSi

ar aris misi Sesaferisi. misi momavali SeiZleboda gacilebiT ukeTesi

yofiliyo. mjera da mzad var saqveynod vaRiaro, rom igi dabadebulia

imisTvis, rom ledi gaxdes.

yvelaferi es iyo warmoTqmuli mkafiod, maRali xmiT, im cxadi

ganzraxviT, rom dawvrilebiT Seetyobinebina mis mauCerisTvis ymawvili

qalis yvela garemoeba. mis mauCeri usmenda udidesi yuradRebiT; Tavi erT

mxares moeqcia, TvalebiT ki Wers misCereboda. rogorc ki stirfordma

daamTavra laparaki, igi imwamsve gamofxizlda da isev daiwyo Tavisi

ybedoba saocari siswrafiT.

_ oh! es aris yvelaferi? da sxva araferi? _ SesZaxa man da Tan patara

makratliT ulvaSebs ukvecavda Cems megobars. es makrateli yvela

mimarTulebiT trialebda misi Tavis garSemo. _ Zalian kargi. ymawvilo

jentlmenebo, Zalian kargi! istoria grZelia, da ai misi bolo: `isini

cocxlobdnen Zalian didans da srulebiT bednierebi iyvnen~. xom asea?

rogorc fantis TamaSobaSi. mSvenieri TamaSobaa. miyvars mSvenieri e...

imitom rom mSvenieria; mejavreba mSvenieri e..., imitom, rom igi sxvisi

sacolea. me gadavuxade mas imiT, rom movitace igi erT saRamos da

waviyvane Sors, Sors, aRmosavleTSi. mzeTunaxavis saxeli _ emilia. ha, ha,

ha! ra ybedi ram var, mister koperfild, ara?

man swrafad Semomxeda da ar daucdia pasuxisaTvis, ise ganagrZo:

_ aba, axla rogria? Tuki yofila odesme qveyanaze ymawvili aseTi

mSvenieri kululebiTa da momxiblavi ulvaSebiT,_ es Tqvena brZandebiT,

mister stirford. Tu kargad mesmis visime Tavi, _ es Seni Tavia, Cemo

kargo. gesmis, ras vambob? me vxedav Sen Tavs mTlad, TiTqos igi

gamWvirvale iyos, mSveniero jentlmeno, _ uTxra mis mauCerma da saxeSi

Sexeda. _ axla SegiZliaT, ser wabrZandeT Tqvens adgilze, rogorc

sasamarTloSi amboben.

_ ramdeni mogarTvaT am operaciisTvis, mis mauCer? _ hkiTxa

stirfordma.

_ xuTi Silingi, Cemo kargo...

mis mauCerma gadaigdo mxarze Tavisi CanTa da karebisaken gaiqca,

magram sanam karebs gaaRebda, SeCerda da erTxel kidev mogvmarTa orives:

_ xom ar gnebavT, jentlmenebo, saxsovrad TiTo kululi Cemi Tmebisa?

es daamSvenebda Tqvens medaionebs. xa, xa, xa! ra Tavqariani ram var! ara,

maS?

am sityvebiT man gaixaxuna TiTi cxviris boloze, gaaRo kari da

gavida.

stirfordma mxiarulad gadaixarxara, mec uneburad mivyevi mis

magaliTs, Tumca, marTali rom vTqva, araviTari mizezi sicilisaTvis ar

mqonda. rodesac guli vijereT siciliT, stirfordma miTxra, rom mis

mauCers hyavs uzarmazari wre nacnobebisa da igi aTasnairad emsaxureba

yvelas. zogjer saxlebSi masxaras rols TamaSobs; magram stirfordis

dakvirvebiT, es iyo Zalian Wkviani da gamWriaxi dedakaci, romelic

yvelafersa xedavda, yvelafers amCnevda. igi yvelas icnobda da yvelgan

Sinauri iyo. me vkiTxe, rogori xasiaTi aqv mis mauCers, _ keTili adamiani

igi, Tu misi zneoba ver aris saqebari-meTqi? stirfordma yuri ar aTxova

am Cems kiTxvebs, Tumca orjer Tu samjer gavumeore, samagierod bevri ram

miambo misi saocari xelovnebis Sesaxeb da, sxvaTa Soris, rekomendacia

gaukeTa mas, rogorc kotoSebis dadgmis did mcodnes.

MYTOPBOOK.ORG


_ iqneba, _ daumata man bolos, _ Senc dagWirdes odesme mis mauCeris

dostaqaruli niWi.

mTeli saRamos ganmavlobaSi vlaparakobdiT mis mauCeris Sesaxeb.

bolos gamoveTxove stirfords da gadiasTan wavedi dasaZineblad.

barkisis saxls rom mivuaxlovdi, ganvcvifrdi, roca karebTan

davinaxe qami, da ufro metad gamikvirda, rodesac gavige misgan, rom

patara emi iq iyo, Cemi gadias oTaxSi.

_ Tqven raRas akeTebs aq, mister qam? _ vkiTxe me.

_ ai xom xedavT, win da ukan davdivar, mister devi.

_ mere, ratom oTaxSi ar SexvalT?

_ ar SeiZleba, mister devi, ar SeiZleba. emilia saidumlod aris aq

mosuli visTanme mosalaparakeblad. molaparakeba ymawvil qalTan

swarmoebs, ser. emilia icnobda mas uwin; axla ki uxerxulia misi cnoba. es

ubeduri qalia, master devi, romelsac mTeli Cveni qalaqi sdevnis. mas

marTa endeli hqvia, ser. igi ori Tu sami wliT ufrosia emiliaze, magram

isini erTad swavlobnen pansionSi da Semdeg erTad muSaobdnen. mas

sWirdeba emilias naxva. emilia ver miiRebda mas Tavis saxlSi, radgan

biZaCveni saxlSia da igi nebas ar mogvcemda... emiliam aiRo fanqari da

dauwera qaRaldis naglejze baraTi, romelic Semdeg gadasca Tavis

yofil amxanags. _ `uCvene es baraTi deidaCems, mis barkiss, _ uTxra man

fanjaraSi, _ deidaCemi siyvaruliT migiRebs Tavis buxarTan da, rodesac

biZia wava, me maSinve moval SenTan~.

me aRtacebiT xeli CamovarTvi ymawvil kacs da mRelvarebisagan xma

ver amoviRe. Cumad gaviar-gamoviareT saxlis win. ramdenime xnis Semdeg

kari gaiRo da pegotim aniSna qams, rom SeeZlo Sesvla. gadavwyvite wasvla

da ukve gadavdgi ramdenime nabiji, magram pegoti damewia da Semexvewa,

saxlsi Sevsuliyavi. mindoda SeuCerebliv avsuliyavi zeviT, Cems oTaxSi,

magram yovlad SeuZlebeli iyo, ar gamoevlo samzareulo dabla

sarTulSi.

ymawvili qali Soriaxlos iyo kerasTan. igi iatakze ijda

TavCaRunuli, erTi xeli savarZelze edo. mivxvdi, rom emilia es-es aris

axla adga am savarZlidan da misi megobris daxrili Tavi mis muxlebze

esvena. marTas naxevrad ufaravda saxes gawewili Tma, magram erTi

SexedviT SevniSne, rom jer Zalian axalgazrda da lamazi iyo. pegoti

tiroda.

emiliam pirvelma daiwyo laparaki.

_ marTas londonSi unda wasvla, _ uTxra qams.

_ ra unda londonSi? _ ikiTxa qamma.

igi idga maT Soris da ucqeroda ubedur qals sibraluliT da Tan

raRac Sinagani wyeniT. rogorca Canda, eWvianobda da undoda, Tavis

sacolesa da mis Sua gardauvali zRude daedga. es ormagi gamometyveleba

ymawvili kacis TvalebSi samudamod CamrCa gulSi. isini oriveni ise

laparakobdnen, TiTqos marTa avad iyo, _ laparakobdnen CurCuliT, Tumca

maTi xma mkafiod ismoda.

_ mere, iq ras gaakeTebs? _ ikiTxa qamma.

marTam aiRo Tavi, Sexeda mas sevdiani TvalebiT, Semdeg daRuna da

orive xeliT Tavis yels eca, TiTqos uecrad mexi daecao.

_ ecdeba, iq kargad moiqces, _ uTxra patara emim. _ Sen ar ici, ras

gvelaparakeboda axla. vuTxra?.. vuTxra maT, deida?

pegoti TanagrZnobiT Tavi gaaqnia.

MYTOPBOOK.ORG


_ diax, vecdebi gamovsworde, Tu Tqven damexmarebiT, rom am qalaqs

Tavi davanebo, _ Tqva marTam. _ imaze uaresi, rac aq gadamxda,

SeuZlebelia iq iyos. londonSi vecdebi, kargad daviWiro Tavi. miSveleT,

Tavi davanebo am qalaqs, sadac yvelani bavSvobidan micnoben.

cremlebi wamoscvivda emilias, magram Tavi miibruna da Tavis

megobarTan mivida. ra misca, ar vici; davinaxe mxolod, rom igi daixara da

raRac Caudo ubeSi. Semdeg wasCurCula ramdenime sitva da hkiTxa:

_ sakmarisia es, marTa?

_ o, es gacilebiT metia! _ upasuxa ubedurma da xelze akoca.

Semdeg igi adga, gaiswora mxrebze Sali, miifara saxeze, xmamaRla

aqviTinda da mZime nabijiT wavida karebisaken.

rodesac kari gaixura, patara emim Semogvxeda yvelas SeSinebuli

TvalebiT da uecrad tirili auvarda.

_ kargi, emi! _ uTxra qamma da xeli Seaxo mis mxars. _ kargi, Cemo

sayvarelo! Sen ra gatirebs, Cemo mSveniero?

_ o, qam! _ SesZaxa ymawvilma qalma, da Tan mwared tiroda. _ me

srulebiT ara var iseTi keTili, rogoric unda viyo. Cemi guli zogjer

ar grZnobs im madlobas, romelic Sen gekuTvnis.

_ ra fiqrebia, emilia? _ upasuxa qamma. _ me vici, rom Sen keTili

guli gaqvs.

_ me xSirad da metad gaufrTxileblad gtanjav Sen, Cemo kargo

megobaro! _ qviTiniT ambobda emilia. _ gawvaleb Cemi mizezianobiTa da

TavqarianobiT, maSin, rodesac Sen mudam sinaziTa da yuradRebiT xar

savse. madlobis magivrad xSrad Seuracxyofas iTmen Cemgan! o, me mxolod

imaze unda vfiqrobde, rom Sen bednieri iyo!

_ me bednieri var, Cemo sayvarelo, _ uTxra qamma, _ bednieri var Tun

marto imiT, rom Sen gxedav; bednieri var dilidan saRamomde marto imiT,

rom Senze vfiqrob.

_ deida, modi CemTan, _ qviTinebda emi, _ damamSvide Sens gulTan. me

Zalian ubeduri var am wuTSi! ra vqna! srulebiT ar var iseTi kargi,

rogoric Tqven ggonivarT. me vici es.

pegoti miuaxlovda skams buxarTan. emiliam xelebi moxvia mas yelze

da mis win daiCoqa. mis TvalebSi warmouTqmeli sevda ixateboda.

_ deida, miSvele! qam, Zvirfaso megobaro, damexmare! mister daviT,

gevedrebiT, Cveni warsuli megobrobis gulisaTvis, miSveleT! me minda

madlieri da didsulovani viyo. Cemi guli, Cemi sabralo guli!

emilia patara bavSvs ufro hgavda, vidre gasaTxovar qals, da es

ufro umatebda elfers mis mSvenierebas. axla igi miekra Cemi Zveli gadias

guls da Cumad tiroda. gadia ualersebda da arwevda mas, rogorc patara

bavSvs.

qviTini TandaTan Sewyvita, Cven yvelam davuwyeT damSvideba, xan

seriozulad, xan xumrobiT. emiliam aiRo Tavi da ukve damSvidebuli

gvipasuxebda yvela Cvens SeniSvnasa da kiTxvaze.

am Rames emiliam is Caidina, rac winaT arasodes ar SeminiSnavs. man

akoca loyaze Tavis saqmros da sinaziT miekra mis mouxeSav tans, TiTqos

igi namdvili burji iyo misi sicocxlisa.

isini erTad wavidnen saxlSi mTvaris mkrTal Suqze. Tavi gavyavi

fanjaraSi da SevniSne, rom emi magrad miekra Tavis saqmros.

Tavi ocdameore

MYTOPBOOK.ORG


me virCev profesias

meore dilas, gamoRviZebisTanave, didxans vfiqrobdi patara emisa da

misi mwuxarebis Sesaxeb warsul Rames, rodesac Tavis ubedur megobars

eTxoveboda. uneburi mowame gavxdi iseTi ojaxuri scenisa, romelsac

Cveulebrivad malaven xolme ucxo Tvalisagan, da amitom laparaki amis

gamo visTanme, Tundac stirfordTan, uxerxulad da uadgilod mimaCnda.

sauzmis dros momitanes ukanaskneli fostiT mosuli papidas werili.

wakiTxvis Semdeg gadavwyvite, meambna misi Sinaarsi stirfordisaTvis, miT

umetes, rom misi rCeva SeiZleboda sasargeblo yofiliyo CemTvis, magram

Cven gadavdeT sxva droisaTvis amaze laparaki, radgan im wuTSi umisodac

bevri saqme egvqonda. Cven sabolood veTxovebodiT Cvens iarmauTel

megobrebs. gamoTxoveba, rogorc mosalodneli iyo, metad mgrZnobiare

gamovida. mister barkisi suliTa da guliT wuxda; mister pegotim da misma

ojaxma metad moiwyines. stirfordTan movida mTeli jari iarmauTeli

mezRvaurebisa da menaveebisa Cveni Cemodnebis wasaRebad diliJansebis

kantoraSi. erTi sityviT, Cvenma gamgzavrebam saerTo sinanuli gamoiwvia

iarmauTSi.

_ Tqven ki didi xniT rCebiT aq, litimer? _ vkiTxe me, rodesac igi

gvacilebda diliJansTan.

_ ara ser, didi xniT ara, _ mipasuxa litimerma, _ me mgonia, rom didi

xniT ara.

_ man TviTonac ar icis, _ SeniSna udardelad stirfordma. _ man icis

mxolod, ra unda gaakeTos aq da, rasakvirvelia, Seasrulebs kidec.

_ o, es yovel eWvs gareSea, _ vuTxari me, _ litimeri uTuod

aasrulebs yvelafers, rasac mas daavaleben.

respeqtabeluri msaxuri Sexo Tavis quds Cemi azris sruli Tanxmobis

aRsaniSnavad. diliJansi daiZra adgilidan, cxenebma gahqusles, da

litimeri egviptis piramidiviT darCa qvafenilze, seriozuli da

idumalebiT savse.

ramdenime xnis ganmavlobaSi Cveni laparaki ver moxerxda. stirfordi

araCveulebrivad Cafiqrebuli iyo da xmas ar iRebda. mec vfiqrobdi imaze,

momixdeboda Tu ara kidev odesme am mxareSi mosvla da ra cvlilebebi

SeiZleboda momxdariyo aq Cemi aryofnis dros. magram stirfordma uecrad

gadaiyara naRveli, gamxiarulda da alaparakda. man saxelo Camomiwia da

miTxra:

_ ras gaCumebulxar, dezi? ra werilze melaparakebodi sauzmis dros?

_ papidasagan miviRe, _ vupasuxe da werili jibidan amoviRe.

_ mere, ras gwers?

_ papida magonebs Cemo mogzaurobis sagans da imeorebs, mxolod

imisvis mogzaurob, rom naxo da gaicno qveyana da xalaxi, Tan Sens

mdgomareobas daufiqrdio.

_ mere, Sen, rasakvirvelia, miaRwev mag mizans!

_ savsebiT ara. marTali rom giTxra, me TiTqmis damaviwyda, risTvis

wamovedi.

_ sxvas ras gwers papida? _ mkiTxa stirfordma da Sexeda werili,

xelSi rom meWira. _ samsaxuro xom ar uSovia SenTvis?

_ TiTqmis. papida mekiTxeba, rom ar vgrZnob gansakuTrebul survils

proqtori gavxde. ras ityvi amaze stirford? vivargeb proqtorad?

MYTOPBOOK.ORG


_ ar vici, swori giTxra, ra gipasuxo magaze, _ Tqva stirfordma.

ratom ar ivargeb? me mgonia, rom Sen Tavisuflad SegiZlia airCio es

xeloba ise, rogorc yoveli sxva.

gamecina, rodesac davinaxe, rogori simsubuqiTa da sisadviliT

eqceoda stirfordi yvela sazogadoebrivs Tanamdebobasa da wodebas.

_ mere, ra aris proqtori, stirford?

_ TiTqmis igivea, rac veqili, oRond igi awarmoebs mxolod

samonastro da saeklesio saqmeebs. es Zalian kargia, rom papida ase

zrunavs Senze, xumrobagaSvebiT, girCev miiRo misi winadadeba.

gadavwyvite mimeRo misi rCeva. papida mwerda werilSi, rom igi melis

londonSi, sastumroSi, linkolnis velTan. `bina Zalian kargia~, _ mwerda

papida, _ `qvis kibiT da saxuravze asasvleli kariT~. papida darwmunebuli

iyo, rom londonSi xanZari yoveldRe Cndeba da, maSasadame, qvis kibe

aucilebelia yovel wesier binaSi.

danarCeni mgzavroba Zalian mxiarulad gavatareT saubarSi Cemi

momavali moRvaweobis Sesaxeb. stirfordi sasacilo suraTebiT mixatavda

Cems proqtorbas da siciliT kvdeboda, rodesac warmomidgina msajulis

parikiTa da wamosasxamiT. ukanasknel sadgulze gavSrdiT erTmaneTs.

stirfordi saxlSi wavida da piroba CamomarTva, rom ori, sami dRis mere

vestumrebodi; me ki dauyovnebliv gaveSure sastumroSi, linkolnis velze,

sadac papida vaxSmad mimeloda.

Cven ise gagvixarda erTmaneTis naxva, TiTqos mTeli dedamiwis zurgi

momevlo. mis betsim tirilic ki daiwyo, rodesac momexvia, Tumca ecada,

ise eCvenebina Tavi, TiTqos icinoda.

_ maS mister diki saxlSi darCa papida? _ vkiTxe me. Zalian mwyins.

gamarjobaT, jenet.

jenetma kniqseni gamikeTa. SevniSne, rom mister dikis xsenebaze papidas

saxe moeRuSa.

_ mec Zalian vnanob axla magas. _ miTxra papidam. _ rac aq var, jer

erTi wuTiTac ar momisvenia.

sanam movaswrebdi am Sewuxebis mizezis kiTxvas, papidam melanqoliuri

simtkiciT daado xeli magidas da amgvarad ganagrZo:

_ darwmunebuli var, trot, rom mister diki, Tavisi mSvidi xasiaTis

gamo, ver gaumklavdeba virebs. amisTvis mas ar eyofa arc vaJkacoba da arc

sulis simtkice. sadac samarTalia, jeneti saxlSi unda dametovebina,

maSin ufro damSvidebuli viqnebodi. TiTqmis danamdvilebiT vici, rom

dRes oTx saaTze viri daseirnobda Cems mindorze, mTels tanSi

makankalebs, da es ki imis niSania, rom viri usaTuod iq iyo.

vcade ramdenime sitviT nugeSi meca, magram papida unugeSo iyo.

vaxSami mSvenivrad momzadebuli iyo da Tan cxeli, miuxedavad imisa,

rom papidas sastumroSi eWira yvelaze zeviTa sarTuli. arvici, imitom

daeWira mas es bina, rom Tavisi fuliT undoda yvelaze meti qvis

safexurebi aevlo, Tu imitom, rom yovel SemTxvevaSi axlos yofiliyo

saxlis saxuravze gasasvlelad.

_ aba, trot, _ daiwyo papidam, _ ras ityvi proqtoris adgilis

Sesaxeb? Tu jer arc ki gifiqria Cems gegmaze?

_ ara, papida, bevri vifiqre, da me da stirfordma didxans

vilaparakeT magis Sesaxeb: Tqveni gegma Zalian momwons.

_ hoda, Zalian kargi! didad moxaruli var!

_ me mxolod erTi garemoeba mawuxebs, papida.

_ magaliTad, ra?

MYTOPBOOK.ORG


_ Zalian Zvirad xom ar dagijdebaT Cemi Sesvla am samsaxurSi?

_ es, rogorc miTxres, swored aTasi girvanqa eRireba.

_ mec eg mawuxebs, Zvirfaso papida, _ vuTxari da skami misken mivwie. _

aTasi girvanqa, _ es xom auarebeli fulia. Tqven uimisodac Zalian bevri

daxarjeT Cems aRzrdaze. Tqveni uzomo xelgaSlilobis gamo araferSi

nakleboba ar migrZvnia. mgonia, rom SeiZleba gauWirvelblad movnaxo

iseTi samsaxuri, romelic ar moiTxovs aseT did Tanxas.

_ trot, Svilo! Cems sicocxleSi mxolod erTi nugeSi damrCenia, _

rom Sen keTili da bednieri adamiani gamoxvide. es erTaderTi mizania Cemi

da mister dikisa... Cven didxans vimsjeleT am saganze, da Zalian mwyins,

rom ucxo aravin daeswro Cvens baass. misi azri mudam saocrad

SorsmWvreteli da gamWriaxia, oRond ras izam? Cems garda, aravis esmis am

adamianis gonebis mTeli siRrme!

igi SeCerda erTi wuTiT, Semdeg momkida orive xeli da ganagrZo:

_ trot, Svilo! nu movigonebT warsuls. vin icis, iqneb meti

siyvaruliT unda movpyrobodi Sens sabralo mamas da SesaZlebelia, rom

savsebiT ar var marTali mis winaSe. rasakvirvelia, meti sibraluli unda

gamomeCina Seni sabralo patara dedisadmi imis Semdegac ki, romdesac

Senma umanko dam, betsi trotvudma, gamimtyuna imedebi. rodesac Sen

moxvedi Cems saxlSi _ sabralo bavSvi, daglejili, datanjuli da

WuWyiani, me iqneb gavifiqre yovelive es. im dRidan, trot, vidre am

wuTamde, Sen xar Cemi erTaderTi nugeSi, siamaye da imedi. aravis sxvas ar

aqvs ufleba Cems qonebaze, yovel SemTxvevaSi...

aq igi, Cemda gasaocrad, rogorRac daibna.

_ diax, sxva aravin ar iqneba Cemi memkvidre. da Sen xar, trot, Cemi

erTaderTi Svili! oRond giyvarde me, beberi, da mapatie Cemi ucnauroba da

Jinianoba. me ar minaxavs bedniereba Cemi sicocxlis ganTiadze, Cemma

siymawvilemac usixarulod Caiara. Cemi damSvidebiT, trot, Sen gacilebiT

met sikeTes moutan Cems moxucebulobas, vidre me SemiZlia SenTvis

gavakeTo!

es pirveli SemTxveva iyo, rom papida Tavis warsulze laparakobda.

misi didsulovani gulaxdiloba gulis siRrmemdi Camwvda da,

rasakvirvelia, ufro meti pativiscemiT ganvimsWvalebodi misdami,

uimisodac rom ar vyofiliyavi savse uzomo pativiscemiTa da siyvaruliT.

_ axla Cven ukve yvelaferi vTqviT, trot, da, maSasadame, aRar Rirs

amaze laparaki, _ miTxra mis betsim. _ makoce, Cemo kargo.

miuxedavad amisa, Cven kidev didxans visxediT buxarTan da

vsaubrobdiT Cvens saqmeebze: Cemi da papidas oTaxebi erTsa da imave

sarTulSi iyo, erTmaneTis gverdiT. Rame man ramdenjerme damikakuna karze

da mekiTxeboda, xom ar mesmis mexanZreebis siaruli. mas awuxebda quCis

etlebi da drogebi; magram SuaRamisas papida dawynarda da mec mSvidad

meZina danarCeni Rame.

dilis TerTmet saaTze gavemgzavreT spenlosa da jorkinsis

kantoraSi. sxvaTa Soris, papida im azris iyo, rom londonSi yvela

gamvlel-gamomvleli qurdi an avazaki unda yofiliyo. amitom man

Sesanaxad momca Tavisi qisa, romelSic iyo aTi ginea da ramdenime wvrili

vercxlis fuli.

uecrad papidam nabijs auCqara. rogorc Canda, raRacis SeeSinda. amave

dros SevniSne, rom mis axlos trialebda vinme moxrili, metaf Raribad

Cacmuli kaci, saeWvo Sexedulebisa.

MYTOPBOOK.ORG


_ trot! Cemo trot! _ SesZaxa papidam SeSinebuli xmiT. _ me ar vici,

ra vqna!

_ araferia, papida, nu swuxarT! _ SebrZandiT maRaziaSi: me

gavuswordebi mag vaJbatons.

_ ah, ara, Svilo! nu elaparakebi! me gTxov, me gibrZaneb _ xma ar gasce!

_ ra dagemarTaT, papida? gana ar xedavT, rom es Tavxedi glaxaa. neba

miboZeT, gavagdo.

_ Sen ar ici, vin aris eg! _ mipasuxa mis betsim. _ Sen ar ici, ras

ambob!

am laparakis dros gavCerdiT erTi saxlis karebTan; ucnobic SeCerda.

_ nu uyureb mas, trot, _ miTxra papidam, rodesac aRSfoTebiT

mivibrune misken Tavi. _ damiWire etli, Cemo kargo, da Semdeg eklesiasTan

damicade.

_ dagicadoT, papida?

_ diax, me martoka unda wavide. me magasTan erTad unda wavide.

_ amasTan, papida? am mawanwalasTan erTad?

_ gaCumdi, trot! me Cems Wkuaze var da vici, rasac vCadivar.

damiqirave etli.

uaResad gakvirvebuli viyavi, magram mainc mesmoda, rom araviTari

ufleba ara mqonda, winaaRmdegoba gamewia mis betsis gadaWrili

TxovnisaTvis, davuZaxe etls. papida swrafad Cajda Sig; ucnobic mas

Sehyva. xelis swrafi moZraobiT papidam mibrZana movSordebodi, da isev

iZulebuli viyavi misi neba amesrulebina. Semdeg papidam Tavi gamoyo

etlidan da dauyvira meetles:

_ gaswi!

_ sad mibrZanebT?

_ sadac ginda!

etlma swrafad Camiara win.

axla pirvelad momagonda mister dikis ucnauri laparaki imis

Sesaxeb, rom viRac kaci aSinebs mis betsis. maSin me es mister dikis

sakuTari fantaziis nayofad CavTvale, magram axla eWvi ar mqonda, rom es

ucnobi da mister dikis fantastikuri Cveneba erTi da igive piri iyo.

magram ra damokidebuleba hqonda mas mis betsisTan, _ es CemTvis yovlad

gaugebari iyo. daaxloebiT erTi saaTi momixda lodini eklesiis karebTan,

sanam papidas etli davinaxe. meetlem Cems win gaaCera igi; etlSi papida

marto ojda.

igi aRelvebuli iyo da, ra Tqma unda, amgvar gunebaze SeuZlebeli

iqneboda sadarbazod misvla romeime Tanamdebobis pirTan. me Cavjeqi

masTan etlSi.

_ uTxari meetles, trot, rom cotaTi win da ukan gaiar-gamoiaros.

rodesac avasrule misi brZaneba, mis betsim erTi Rrmad amoioxrada

miTxra:

_ Cemo sayvarelo Svilo, arasodes araferi mkiTxo amis Sesaxeb.

TandaTan damSvidda da miTxra, rom axla SegviZlia etlidan

gadmovideTo. gamovarTvi qisa, rom meetles gavsworebodi; yvela ginea

gamqraliyo da qisaSi mxolod wvrili vercxlis fuli damxvda.

Cven ramdenime bneli ezo gaviareT da bolos SevediT spenlos da

jorkinsis kantoraSi. am kantoris wina oTaxSi, romelic Ria iyo yvela

mimsvlelisTvis zaris daurekavad da karis dauraxuneblad, ijda sami Tu

oTxi klerki da werda.

MYTOPBOOK.ORG


erTi maTgani, patara, gamxdari kaci, Tambaqosferi parikiT, odnav

moSorebiT ijda calke magidasTan. igi adga papidas dasaxvedrad da

wagviyvan mister spenlos kabinetSi.

_ mister spenlo sasamarTloSi gaxlavT, miledi, _ uTxra gamxdarma

kacunam. _ me axlave gavgzavni masTan kacs.

sanam mister spenlo movidoda, visargeble SemTxveviT, ro misi

kabineti dameTvalierebina. sawer magidas gadafarebuli hqonda mwvane

frizi, romelsac daekarga pirvandeli feri da gamxdari da sabralo

moxucis STabeWdilebas stovebda. magidasa da Taroebze elaga uzarmazari

qaRaldis Sekvrebi sxvadasxva warwerebiT, rogorc, magaliTad, `Cvenebani~,

`pirispir wayeneba~, `mimarTva~, `cnobebi~ da sxva. am qaRaldebidan, rogorc

warwerebidan Canda, zogi unda gadagzavniliyo TaRebis qveS, zogi _

prerogatiul sasamarTloSi, zogi _ sazRvao sasamarTloSi, da iyo,

bolos, iseTi qaRaldebic, romlebic daniSnuli iyo veqilebis specialur

sasamarTlosTvis. qaRaldebis garda elaga kidev uzarmazari sqeli

xelnaweri wignebi, sqeli ydebiT, egreT wodebuli Books of Evidence, ese igi

wignebi, romelnic Seicavdnen damTavrebuls, ficis miRebiT damtkicebul

saqmeebs. yovelive aman Cemze didi STabeWdileba moaxdina da kargi azris

gavxdi proqtoris saqmianobisa doqtorTa kavSirSi.

Cemi cnobismoyvareoba TandaTan izrdeboda da ganvagrZobdi didi

yuradRebiT am sagnebis sinjvas, rodesac gaisma viRacis mZime fexis xma.

kabinetis kari gaiRo da gamoCnda sasamarTlos Savwamosasxamiani mister

spenlo. man moixada qudi da Tavi dagvikra.

es iyo dabali tanis qera jentlmeni, gakrialebuli fexsacmelebiT da

magrad gaxamebuli yelsaxveviT, romlis qveSidan gamoiyureboda maRlisumaRlesi

sayelo. mister spenlos bakenbardebi didi mzrunvelobiT hqonda

davarcxnili, da rogorc Canda, amayobda Tavisi saxis am morTulobiT. igi

ise dadioda welSi gamarTuli, rom TiTqmis ver hxrida zurgs. rodesac

dasWirda magidaze mdebare zogierTi qaRaldis gadaTvaliereba,

iZulebuli gaxda mTeli taniT daxriliyo.

_ aba, mister koperfild! Tqven gnebavT, Cvens wreSi SemoxvideT?

didad moxaruli var, didad moxaruli. imedi maqvs, rom ar inanebT am

dargis samsaxuris arCevas, _ miTxra mister spenlom da mTeli taniT

daixara. _ am dReebSi mis trotvudma pativi mca Tavisi darbazobiT, da me

SemTxveviT SevniSne, rom CvenTan vakansia ixsneba-meTqi. mis trotvudma

ineba metad droze brZaneba, rom mas hyavs SviliSvili, ymawvili kaci,

romelmac es aris axla daamTavra swavla institutSi. amJamad, Tu ar

vcdebi, maqvs pativi vesaubro mis trotvudis am Rirseul naTesavs.

Tavi davukari da vuTxari, rom ukve mqonda bedniereba, gamego es

ambavi papidasagan, da Tan gamovTqvi imedi, rom, ueWvelia, Zalian

momewoneba doqtorTa kolegia. Cveulebriv erTi Tve, romelsac amis gamo

me Sesasvlel Tves vuqodeb. didi siamovnebiT daginiSnavdiT ors, sams,

oTx Tves, ufro metsac, ramdensac isurvebdiT, magram am saqmeebSi me myavs

amxanagi, da es amxanagi mister jorkisia.

_ Sesasvleli premia, ser, Tqven, mgoni, daniSnuli gaqvT aTasi

girvanqa?

_ diax, Sesasvleli premia, beWdisa da saRerbo qaRaldis xarjis

CaTvliT, dajdeba aTasi girvanqa, _ gvipasuxa mister spenlom. _ me ukve

mqonda pativi gamomecdadebina mis trotvudisaTvis, rom am SemTxvevaSi,

rogorc yovelsave sxva SemTxvevaSic, arasodes ar mivcem nebas Cems Tavs

vixelmZRvanelo raime mogebis angariSiT; magram me myavs amxanagi, mister

MYTOPBOOK.ORG


jorkinsi, da igi sxvanairad ucqeris saqmes. Tqven gesmiT, rom me movale

var, pativi vce mister jorkinsis azrs, is ki fiqrobs, rom aTasi giranqa

kidevac umniSvnelo premiaao.

_ neba miboZeT, is mainc gavigo, ser, _ vuTxari me, radgan msurda

riTime amenazRaurebina papidas xarjebi. _ imedi maqvs, Tu klerki savsebiT

gaecnoba Tavis Tanamdebobas da utyuar imedsac mogcemT, rom sargeblobas

moutans Tavisi samsaxuris adgils (me gavwiTldi, rodesac movisazre, rom

es Zalian hgavda Tavis qebas), albaT iseT klerks... Tvais droze... eniSneba...

sakmarisi...

magram mister spenlom aRar maTqmevina sityva: jamagiri.

man didi siZneliT aswia Tavi, gaiqnia da miTxra:

_ ara! ar SemiZlia giTxraT mister koperfild, rogor moviqceodi

amgvar SemTxvevaSi piradad me; magram Tqven mogexsenebaT, rom me amxanagi

myavs, da mister jorkinsi Seudrekelia.

warmoidgineT, ra azri unda Semqmnoda am saSineli jentlmenis

Sesaxeb. SemdegSi gamoirkva rom mister jorkinsi yovlad uwyinari da

umSvidesi arseba iyo yvela momakvdavs Soris, jentlmeni flegmaturi

temperamentisa da moridebuli xasiaTisa. mister jorkinss ara hqonda

raime gansakuTrebuli saqme kantoraSi; misi saqme iyo _ firmisTvis

Seupovari da mkacri, mxecuri TvisebebiT dajildoebuli adamianis ideali

warmoedgina. Tu klerki jamagiris momatebas Txoulobda, mister jorkinss

amis Sesaxeb laparakis gagebac ar undoda. Tu klerki uars ambobda

sasamarTlos xarjebis gadaxdaze, mister jorkinsi cixiT imuqreboda. ras

izam! mister jorkinsi Seupovari iyo, rogorc klde. mister spenlo mzad

iyo suliTa da guliT yovelgvari daxmareba gaewia TqvenTvis, magram es

boroti suli _ jorkinsi _ mas xelsa da fexs uborkavda yovel nabijze.

gadawyda, rom Cemi Sesasvleli Tve maSinve daiwyeboda, rodesac

movisurvebdi. mister spenlo dawvrilebiT mogvelaparaka yvela debulebis

Sesaxeb da Tan winadadeba momca, eCvenebina CemTvis dawesebulebis

darbazebi, raTa winaswarve gavcnobodi wesebsa da wyobilebas doqtorTa

kolegiaSi. didi madlobiT daveTanxme am winadadebas da dauyovnebliv