13.01.2017 Views

bpps2017v10 (2)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAKLUMAT PERIBADI / PERKHIDMATAN

1 Nama : ……………………………………………………………………………………………

2 No. Kad Pengenalan:……………………… 3 Tarikh Lahir: …………………………….

4 Jawatan: ……………………………………………………………………………………………

5 Gred: …………….. 6 Tangga Gaji: …………………………….

7 No. Fail SPP: ………………………… 8 No. Fail Jabatan : ……………………….

9 Alamat Pejabat: ……………………………………………………………………………………

10 No Telefon : ……………………….. 11 No Faks Pejabat: …………………………

12 Alamat Rumah: …………………………………………………………………………………….

13 No. Tel. Bimbit: ………………………… 14 No. Tel. Rumah: ………………………….

15 Tarikh Mula Berkhidmat: …………………. 16 Tarikh Sah Jawatan: ……………………..

17 Kelulusan Akademik: …………………….. 18 Kelulusan Ikhtisas: ……………………….

19 Tarikh Pengisytiharan Harta/No Rujukan: ………………………………………………………

20. No. Cukai Pendapatan: …………………………………………………………………………..


BIL.

ISI KANDUNGAN

1. Maklumat Pegawai

2. Senarai Kandungan

3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

4. Visi,Misi, Matlamat & Moto Sekolah

5. Sejarah Sekolah

6. Carta Organisasi Pentadbiran

7. Barisan G10

8. Penggal Persekolahan

9. Takwim Sekolah

10. Warga Pendidik dan Anggota Kumpulan Pendidikan

11. Guru Tingkatan dan Penyelaras Tingkatan

12. Jadual Guru Bertugas Harian ( Sesi Pagi dan Petang )

13. Jadual Pencerapan Guru Fasa 1 & 2

14. Jadual Semakan Buku Latihan

15. Jawatankuasa Pentadbiran Am dan Kurikulum

15.1 Jawatankuasa Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah

15.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

15.3 Jawatankuasa Penilaian, Pentaksiran dan Peperiksaan

15.4 Jawatankuasa Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

15.5 Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Sekolah

15.6 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)


15.7 Jawatankuasa Sidang Redaksi Sekolah

15.8 Jawatankuasa Orientasi Guru Baru

15.9 Jawatankuasa Jadual Waktu

15.10 Jawatankuasa Pengurusan Data dan Maklumat Sekolah

15.11 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

15.12 Jawatankuasa Pengacara Majlis

15.13 Jawatankuasa ICT

15.14 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)

15.15 Jawatankuasa Melindungi Masa Instruktional (MMI)

15.16 Jawatankuasa EKSA

15.17 Jawatankuasa Kbat Sekolah

15.18 Jawatankuasa MBMMBI

15.19 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kuantiti

15.20 Jawatankuasa Professional Learning Community

15.21 Jawatankuasa Aset dan Perolehan Sekolah

15.22 Program dan Majlis Tahunan Sekolah

16. Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid

16.1 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid

16.2 Jawatankuasa Lembaga Disiplin dan Pengawas

16.3 Jawatankuasa Kantin Sekolah

16.4 Jawatankuasa Kesihatan, Keselamatan dan Kebersihan

16.5 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa )

16.6 Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling


16.7 Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan

16.8 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT )

16.9 Jawatankuasa Penyelenggaraan Sekolah

17. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum

17.1 Takwim Kokurikulum dan Sukan

17.2 Tarikh Ganjil dan Genap

17.3 Tarikh Minggu Perhimpunan Rasmi Badan Beruniform

17.4 Jadual Aktiviti

17.5 Jadual Organisasi Kokurikulum

17.6 Senarai Guru Penasihat Aktiviti Kokurikulum

17.7 Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

17.8 Jawatankuasa Permakahan Kokurikulum

17.9 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah

17.10 Jawatankuasa 1M1S

17.11 Jawatankuasa Koperasi Sekolah

18. Lampiran

18.1 Pelan Kedudukan Kelas

18.2 Makluman Asas Kelas

18.3 Takwim Ujian dan Peperiksaan

18.4 Skala Markah dan Gred Peperiksaan

18.5 Dasar dan Peraturan Am sekolah

18.6 Tatacara Majlis Perhimpunan Sekolah

18.7 Catatan


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan negara.


VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT SEKOLAH

Melahirkan generasi berdaya ilmu, bersahsiah terpuji dan

berupaya menghadapi cabaran dalam kehidupan

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SMK Bandar Baru Seri Petaling dengan penuh tekad dan iltizam

berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :


Memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar bermula pada hari pertama

persekolahan.

Membentuk sahsiah pelajar supaya berilmu, berakhlak dan berwawasan dengan

mengamalkan nilai-nilai murni.

Mendidik pelajar ke arah berdaya saing dan mampu memajukan diri serta dapat

menyumbang kepada pembangunan negara.

Menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyerlah dan mengembangkan potensi

diri dalam bidang kokurikulum.

Mempertingkatkan taraf profesionalisme guru dan kakitangan melalui program yang

tersusun dan terancang.

Berusaha untuk mewujudkan iklim sekolah yang bersih, selamat, kondusif dan

harmonis.

Memastikan sekolah peka dan ”responsive” kepada kehendak keperluan pelajar, guru,

ibu bapa dan masyarakat setempat.

Mewujudkan hubungan erat dengan komuniti di luar sekolah bagi melahirkan

permuafakatan dan kerjasama.

Berusaha melahirkan modal insan yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara.

MOTO SEKOLAH

Ilmu Asas Kemajuan


SMK BANDAR BARU SERI PETALING, KUALA LUMPUR

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling ditubuhkan pada 3 Disember 1990

dan telah menumpang di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling sehingga 9 Oktober 1994.

Pada 10 Oktober 1994, sekolah baru dibina di Jalan Radin untuk memenuhi keperluan

pendidikan penduduk Bandar Baru Seri Petaling dan kawasan sekitarnya. Sekolah ini terdiri daripada 3

blok bangunan 4 tingkat, sebuah bengkel, sebuah kantin dan sebuah bengkel Kemahiran Hidup serta

sebuah padang yang memuatkan trek 200 meter juga disediakan.

Pada mulanya, sekolah ini hanya mempunyai 10 orang guru dan 127 orang pelajar sahaja. Pada

ketika itu, hanya terdapat satu kelas Tingkatan 1 dan empat kelas Peralihan. Kemudian, pada tahun

1996, bilangan pelajar dan guru bertambah sehingga mencecah 1800 orang pelajar dan 77 orang guru

serta 9 staf bukan akademik.

Sejajar dengan penambahan pelajar dalam sekolah ini, pelbagai kemudahan lain disediakan,

antaranya ialah gelanggang Tae Kwan Do, gelanggang badminton, kantin baru dan sebuah makmal

komputer. Pihak sekolah juga telah membina sebuah gelanggang bola keranjang. Selain itu, Pusat

Sumber juga telah dinaik taraf dengan berhawa dingin untuk keselesaan murid. Sekolah ini juga kini

mempunyai kelas Tingkatan Enam sejak 2009. Moto sekolah “ ILMU ASAS KEMAJUAN” dicipta dan

dimuatkan dalam lencana sekolah untuk membina dan mengukuhkan semangat warga sekolah

khususnya murid.

Semenjak sekolah ini ditubuhkan, seramai sembilan orang pengetua telah silih berganti. Pada

hari ini sekolah diterajui oleh Tuan Haji Mohamad Saadon Bin Haron. Bilangan guru sekarang ialah 77

orang dan dibantu oleh 11 anggota kumpulan pelaksana. Bilangan pelajar pula adalah seramai 1015

orang. Pada tahun 2013, sekolah juga telah mendapat anugerah Tawaran Baru Sekolah atas pencapaian

cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah dan kokurikulum. Pengiktirafan juga diberikan kepada

sekolah ini sebagai sekolah contoh untuk Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) dan Pentaksiran

Berasaskan Sekolah (PBS).


CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN

SMK BANDAR BARU SERI PETALING

PENGETUA

Tuan Haji Mohamad Saadon bin Haron

PERSATUAN

IBU BAPA & GURU

PENOLONG KANAN

TADBIR & AKADEMIK

Dr Ros Binti Zakaria

PENOLONG KANAN

HAL EHWAL MURID

En Sivakumar A/L Thannimalay

PENOLONG KANAN

KOKURIKULUM

Pn Nurliana Koh Binti Abdullah

PENOLONG KANAN

PETANG

Pn Khaw Phaik Hoon

UNIT BIMBINGAN &

KAUNSELING

Pentadbiran Akademik Hal Ehwal Murid

Ketua Darjah

Jadual Kedatangan

Pendaftaran Pelajar

Disiplin

Guru Kanan

Lembaga Pengawas

Insurans Pelajar

Kantin

Bahasa

Kedai Buku

Sains & Matematik

Siaraya

Teknik & Vokasional

SPBT

Kemanusiaa

Biasiswa & Kebajikan

Staf Sokongan

ICT

Perancangan Sekolah

Data/Statistik

Perkembangan Staf

Jadual Waktu & Relief

PBS

Mesyuarat Guru

Ahli Jawatankuasa

Kurikulum

Pusat Sumber

Peperiksaan

(Luaran/Dalaman)

Borang

Markah/Laporan

Peningkatan Prestasi

Matapelajaran

PBS/PT3/SPM/STPM

Desk Copy

Majalah Sekolah

MBMMBI

Frog VLE

Program 5S


Semua Ketua Panitia

Semua Guru

Pentadbiran

Daftar Pelajar

Kantin

Penyelengaraan

Perabot & Bangunan

Sekolah

Kedai Buku

Aset Sekolah

Perhimpunan

Kebersihan, keceriaan &

Keselamatan Sekolah

Penyelaras Kokurikulum


Setiausaha Sukan

Rumah Sukan

Olahraga

Permainan

Setiausaha

Kokurikulum

Kelab/Persatuan

Unit Beruniform

Guru Penasihat

Papan Kenyataan

Yuran Kelab

Laporan-laporan

Kelab
RIMUP

1Murid 1Sukan

KPJ

Urusan Pentadbiran

Sesi Petang
Bimbingan &

Kaunseling

Pesonalia Murid

Pembimbing Rakan

Sebaya

Staf Sokongan

Koperasi


BARISAN PENTADBIR

TUAN HAJI MOHAMAD SAADON BIN HARON

PENGETUA

DR. ROS BINTI ZAKARIA EN. SIVAKUMAR A/L PN. NURLIANA KOH PN. KHAW PHAIK HOON

THANNIMALAY

BINTI ABDULLAH

PK TADBIR DAN AKADEMIK PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM PK PETANG

PN. SABARIAH BINTI YUSOFF PN. NIK MERIAM BINTI NIK LI PN. ASSEMAH BINTI JOHAN PN. SAWIYAH BINTI ABD PN. LAM SUI LENG

KETUA BIDANG BAHASA KETUA BIDANG SAINS KETUA BIDANG KADIR KETUA GURU KAUNSELOR

DAN MATEMATIK KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK

DAN VOKASIONAL


TAKWIM SEKOLAH 2017

JANUARI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

20.12.16 Isn Mesy. G10 1/2017

26.12.16 Isn

27.12.16 Sel Mesyuarat Guru 1/2017 Taklimat HEM 1 Taklimat Koko 1

Mesy.JKS 1/2017

28.12.16 Rab

Mesy.PBS 1/2017

0

Mesy. Panitia MP 1/2017

29.12.16 Kha Mesy. Panitia MP 1/2017

Hari Orientasi Peralihan

dan Ting.1 2017

30.12.16 Jum Mesy.Panitia MP 1/2017

31.12.16 Sab

01.01.17 Aha Tahun Baru

02.01.17 Isn Cuti Tahun Baru

03.01.17 Sel

04.01.17 Rab

Hari Orientasi Ting. 4 &

Soal Selidik Minda Sihat

Bulan Sahsiah Murid

Mesy. JK Induk Koko

1/2017

Aktiviti Koko

Bermula

1

05.01.17 Kha

Mind Set & Senarai

Semak Masalah Ting.5

Mesy. JK HEM 1/2017

06.01.17 Jum

07.01.17 Sab

08.01.17 Aha


09.01.17 Isn

Program Mentor Mentee

Kelas 1/2017

Mesyuarat JK Disiplin

1/2017

2

10.01.17 Sel

Program Orientasi

Peralihan & Ting.1 (10/1-

11/1/17)

Mesy. JK Kantin 1/17

Taklimat Koko Ting

Peralihan & 1

11.01.17 Rab

12.01.17 Kha Mesy.G10 2/2017

13.01.17 Jum

14.01.17 Sab LDP1/ ICT -VLE FROG

15.01.17 Ahd

16.01.17 Isn

Mesy. JK 3K 1/2017

Watikah Pelantikan

Pengawas

17.01.17 Sel Mesy. PSS 1/2017

18.01.17 Rab

3

19.01.17 Kha

Mesyuarat Penilaian

& Peperiksaan

1/2017

20.01.17 Jum

Mesyuarat Data Dan

Maklumat 1/2017

Pelancaran Nilam &

MBMMBI/ Teater

PembacaPelantikan

Pustakawan

Pelantikan PRS

21.01.17 Sab

Kursus Ketua Ting. & Pen.

Ketua Ting. & Kursus

Kepimpinan Pengawas

22.01.17 Ahd

23.01.17 Isn

Mesyuarat Kem

Koku 1/2017

24.01.17 Sel

Mesyuarat JK PPDa

1/2017Mesy. UBK

1/2017

4

25.01.17 Rab

Mesy. JPKA

1/2017Mesy. JKPAK

1/2017

Sambutan

Maulidur Rasul

26.01.17

31.01.17

Kha -

Sel

Tahun Baru Cina 28-29 Januari 2017


FEBRUARI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.02.17 Rab Hari Wilayah Persekutuan

02.02.17 Kha Mesy. JK Majalah

1/2017

Mesyuarat JK

Penyelenggaraan 1/2017

5

03.02.17 Jum Mesy. AKP 1/2017

04.02.17 Sab Kursus AJK Tertinggi

1/2017

05.07.12 Aha

06.02.17 Isn Mesy ICT/VLE-Frog

1/2017

Program Mentor Mentee

Kelas 2/2017

Mesy. JK Biasiswa &

Kebajikan 1/17

6

07.02.17 Sel Program Guru Prihatin

Pelajar Berbakti

Mesy. Guru Tingkatan

1/17

08.02.17 Rab

09.02.17 Kha Thaipusam

10.02.17 Jum

11.02.17 Sab Gotong Royong Perdana

12.02.17 Aha

13.02.17 Isn Ujian 1 Ting. 3 & 5 (13 -

23/2/17)

14.02.17 Sel Dialog Prestasi

1/2017 (Keputusan

PT3 2016 )

15.02.17 Rab

Prog.Kemahiran Belajar

T1 /2017

Mesyuarat

Merentas Desa

1/2017

7

16.02.17 Kha Mesy G10

3/2017

17.02.17 Jum

Kawad kebakaran 1/2017

18.02.17 Sab Mesyuarat Agung

PIBG 2017

Majlis Penetapan

Target T3 /2017

Majlis Chap Goh Mei

- Tahun Baru Cina

19.02.17 Aha


20.02.17 Isn

21.02.17 Sel Mesyuarat SPSK 1/2017

22.02.17 Rab

23.02.17 Kha Mesyt. JK EKSA

1/2017

8

24.02.17 Jum Kejohanan Merentas

Desa 2017

25.02.17 Sab Kolabratif Kem

Kepimpinan

Pustakawan & UBK

Kursus Kepimpinan PRS

2017

26.02.17 Aha

27.02.17 Isn

Ujian 1 : Ting. Per,

1,2,4

(27/2/-11/3/17)

Mesyuarat JK HEM 2/17

28.02.17 Sel

Mesy Kem Koku

2/2017


MAC

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.03.17 Rab

9

02.03.17 Kha

03.03.17 Jum

04.03.17 Sab

Mesy. JKS 2/2017

Mesy. PBS 2/2017

Mesy. Panitia 2/2017

bermula

05.03.17 Aha

06.03.17 Isn

Pengumuman

keputusan

peperiksaan SPM

2016 (Tentatif LPM)

Mesyuarat JK PSS 2/2017 Minggu PPDa (6-

10/3/17)

Prog. Mentor Mentee

Kelas 3/2017

07.03.17 Sel

Mesy SKPM 1/2017

Sesi Fotografi

Tahunan

Dialog Prestasi 2/2017

10

08.03.17 Rab

09.03.17 Kha

Sesi Fotografi

Tahunan

Mesy. G10 4/2017

Sesi Fotografi

Tahunan

10.03.17 Jum

11.03.17 Sab

Mesy Guru2

LDP 2 : HEM 2017

Khemah Ibadat

Pam.Pen.Islam

( Kem Baitunnur

Kg. Bandar)

12.03.17 Aha

11

13.03.17 Isn

14.03.17 Sel Prog. JUARA

15.03.17 Rab

Program Perkampungan

Sivik (Pro-Kam )

kolaboratif PSS & PSK

Mesy. JK Majalah 2/2017

Minggu PPDa (13-

17/3/17)

Mesy Lembaga

Disiplin (2/2017)

Mesy. Guru Tingkatan

2/2017


16.03.17 Kha

Mesy. JK 3K 2/2017

Pameran Kerjaya

17.03.17 Jum

Kem Koko

17 - 19 .3. 2017

18.03.17 Sab

19.03.17 Aha Cuti Pertengahan Penggal 1

20.03.17 Isn

21.03.17 Sel

22.03.17 Rab

23.03.17 Kha

24.03.17 Jum

25.03.17 Sab

26.03.17 Aha

27.03.17 Isn

28.03.17 Sel

Prog.Kecemerlangan &

Motivasi Ting. 4.

12

29.03.17 Rab

30.03.17 Kha

Program Peningkatan

Sains & Math 2017

Mesy. JK Kantin 2/17

31.03.17 Jum


APRIL

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.04.17 Sab

02.04.17 Aha

03.04.17 Isn

Minggu Sains & Math

3/4 - 7/ 4/2017

Ujian Bertutur (BM.BI

2 - 30.4.17

Mesy. JK

Penyelengaraan

2/2017

04.04.17 Sel

Prog.Kecemerlangan &

Motivasi Ting. 2.

Mesyuarat

Sukantara/Pra

Sukan1/2017

13

05.04.17 Rab

06.04.17 Kha Mesy. G10 5/2017

Mesy.Penilaian &

Peperiksaan 2/2017

07.04.17 Jum

08.04.17 Sab

Majlis Anugerah

Cemerlang 2017

09.04.17 Aha

10.04.17 Isn

Mesy. JK EKSA

2/2017

Minggu Teknik &Vok

10/4 - 14/4/2017

Prog. Mentor-Mentee

Kelas 4/2017

11.04.17 Sel

Post Mortem Ujian 1

Ting. Per,1,2 &4

Sukantara- L & T

12.04.17 Rab Sukantara - S & B

14

13.04.17 Kha

Prog Peningkatan Teknik

&Vok

14.04.17 Jum Mesy. JK Majalah 2/2017

15.04.17 Sab

Mesy Guru 3

LDP 3 :

KOKURIKULUM

16.04.17 Ahad

15 17.04.17 Isn Minggu Kemanusiaan Mesy. PPDa 2/2017


17/4 - 21 /4/ 2017

18.04.17 Sel Mesyt. Jk Majalah 2

Prog.Kecemerlangan &

Motivasi Ting. 1.

Mesyuarat Pra

Sukan 2 /2017

19.04.17 Rab

20.04.17 Kha

Sambutan Israk dan

Mikraj : Pan. P.Islam

Program Pembelajaran

Pendidikan Sivik (Pro-

Pem) PSK

Kolaboratif Koku/

PM : CCHeart

21.04.17 Jum

Mesy. JPKA 2/2017

Mesy. JKPAK 2/2017

Kolaboratif NILAM /

MBMMBI

‘Prog. Mari Membaca’

21/4 - 30/4/2017

22.04.17 Sab

23.04.17 Aha

24.04.17 Isn Israk Mikraj- Cuti Awam

25.04.17 Sel

Minggu Bahasa

24/4 -28/4/2017

Mesy. UBK 2/2017

26.04.17 Rab

Kawad Kebakaran

2/2017

Pra Sukan

16

27.04.17 Kha

Bengkel Teknik

Menjawab PT3/SPM

27-28/4/2017

28.04.17 Jum

29.04.17 Sab

30.04.17 Aha

Mesyt.Data &

Maklumat 2/ 2017

Literasi Maklumat :

Pembelajaran

Kolabratif PSS/ MBMMBI/

P.SEJ/ PSK/ GEO


MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

MEI

01.05.17 Isn Hari Pekerja

02.05.17 Sel

Ujian Instrumen

Pelbagai (SEJARAH)

2-26/5/2017

Mesyauarat AJK Sukan

3/2017

03.05.17 Rab

17

Mesy.G10 6/2017

04.05.17 Kha

Mesy. AKP 2/2017

05.05.17 Jum

06.05.17 Sab

07.05.17 Aha

08.05.17 Isn

09.05.17 Sel

Ujian Sumatif 1 :

Ting. 4,5

(08/5 -26/5/2017)

Program Mentor-

Mentee Kelas 5/2017

Mesy. JK HEM 3/2017

Mesy. JK Disiplin

3/2017

18

10.05.17 Rab Hari Wesak

11.05.17 Kha

12.05.17 Jum

13.05.17 Sab

14.05.17 Aha

15.05.17 Isn

Ujian Sumatif 1 Ting.

Per, 1, 2, 3 (1-

26/5/2017)

19

16.05.17 Sel

Mesyuarat AJK Koperasi

1/2017

17.05.17 Rab Raptai Sukan 1/2007

18.05.17 Kha

19.05.17 Jum

Mesy. JK ICT/VLE

Frog 2/2017

Raptai Sukan 2/2007

Kejohanan Balapan &

Padang


20.05.17 Sab

21.05.17 Aha

22.05.17 Isn

23.05.17 Sel

24.05.17 Rab

20

25.05.17 Kha

26.05.17 Jum

Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah

Pelancaran Ihya’ Ramadan

27.05.17 Sab

28.05.17 Aha CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Kem Kepimpinan

Pengawas

29.05.17 Isn

30.05.17 Sel

31.05.17 Rab


MINGGU

TARIKH

JUN

HARI TPENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1.06.17

Kha

0

2.06.17

Jum

0

3.06.17

Sab

0

Keputeraan DYMM Yang DiPertuan Agong

4.06.17

Aha

0

5.06.17

Isn

0

6.06.17

Sel

0

7.06.17

Rab

0

8.06.17

Kha

0

9.06.17

Jum

0

0.06.17

Sab

1

1.06.17

Aha

1

2.06.17 Isn Nuzul Al-Quran

3.06.17 Sel

21

4.06.17

Rab

1

Hari Koperasi Sekolah

15.06.17 Kha

16.06.17 Jum Mesy. SKPM 2/2017

Mesyuarat JK PSS Ke-

3/2017Mesy. JK

Majalah 3/2017

Sambutan Nuzul Al-

Quran

Iftar Perdana


17.06.17 Sab

18.06.17 Aha

19.06.17

Prog. Mentor-Mentee

Kelas 6/2017

Mesyuarat JK eData

2/2017

20.06.17 Sel

Prog.Tinta Bahasa

Ting.3 & 5 (20-23Jun)

Mesyuarat JK Hari

Kecemerlangan Koko &

Hari Keusahawanan

22

21.06.17 Rab

22.06. 17 Kha

Post Mortem sumatif

1/2017

Prog.Teknik Menjawab

PT3,(22-23/6/2017)

23.06.17 Jum

Mesy. JK SPSK

2/2017

24.06.17 Sab

25.06.17 Aha Hari Raya Puasa*

26.06.17 Isn

23

27.06.17 Sel

28.06.17 Rab

29.06.17 Kha

30.06.17 Jum


JULAI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.07.17 Sab

02.07.17 Aha

03.07.17 Isn

04.07.17

05.07.17

Sel Mey.JKS 3/2017

Mesy.PBS 3/2017

Rab Mesyt Panitia MP 3

Bermula

24

06.07.17

Kha Mesy G 10 7/2017

Mesyt JK Majalah 3

2017

Sambutan Aidil Fitri

07.07.17

Jum

Hari Pelaporan

Akademik 1 Ting

Peralihan,1,2,3,4 & 5.

08.07.17

Sab

Kursus Pemantapan PRS

09.07.17 Aha

10.07.17 Isn

Mesy. JK EKSA 3/2017

Ujian Pelbagai

Instrumen Pelbagai

(Geografi)

9-31/7/17

Program Mentor-Mentee

Kelas 7/2017

Prog. Panitia Sains &

Math (10-12/7/2017)

11.07.17 Sel Mesy. 3K 3/2017

25

12.07.17 Rab

Mesy. JPKA

3/2017Mesy. JKPAK

3/2017

13.07.17 Kha

14.07.17 Jum

Mesy. Data &

Maklumat 3/2017

15.07.17 Sab Mesy Guru 4 /2017

Majlis Penetapan

Target SPM 2017

16.07.17 Aha


17.07.17 Isn

Mesy. Guru Tingkatan

3/2017

18.07.17 Sel

Mesy. JK Induk Koko

2/2017

19.07.17 Rab

20.07.17 Kha

Mesy.JK Penyelenggaraan

3/2017

21.07.17 Jum

22.07.17 Sab

26

23.07.17 Aha

25.07.17 Sel

26.07.17 Rab

Mesy. Penilaian & Pep.

3/2017

27.07.17 Kha Mesy. JK UBK 3/2017

28.07.17 Jum

29.07.17 Sab

30.07.17 Aha

31.07.17 Isn


OGOS

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.08.17 Sel Mesy. JK ICT /VLE Frog

3/2017

02.08.17 Rab

28

03.08.17 Kha Mesy. G10 8/2017 Mesy. Guru Tingkatan

4/2017

04.08.17 Jum

05.08.17 Sab

06.08.17 Aha

07.08.17 Isn Percubaan SPM :

07/08 - 25/08 2017

Program Mentor

Mentee Kelas 8/2017

08.08.17 Sel

09.08.17 Rab

29

10.08.17 Kha

11.08.17 Jum

12.08.17 Sab

13.08.17 Aha

14.08.17 Isn Percubaan PT3 :

(14-18 Ogos 2017)

(Tentatif LPM)

15.08.17 Sel Mesyuarat JK Hari

Kecemerlangan Kokoi

& Hari Keusahawanan

2

30

16.08.17 Rab Prog. Panitia Tek Vok 16-

18/8/2017

17.08.17 Kha

Pelancaran Bulan

Kemerdekaan

18.08.17 Jum

19.08.17 Sab

20.08.17 Aha


21.08.17 Isn

22.08.17 Sel Ujian Mendengar

B.Melayu

31

23.08.17 Rab Ujian Mendengar

B.Inggeris

24.08.17 Kha

25.08.17 Jum

26.08.17 Sab Cuti Pertengahan Penggal 2

27.08.17 Aha

28.08.17 Isn

29.08.17 Sel

30.08.17 Rab

31.08.17 Kha

Hari Kemerdekaan


SEPTEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.09.17 Jum

Hari Raya Haji

32 02.09.17 Sab

03.09.17 Ahd

04.09.17 Isn Mesyuarat Majlis

Graduasi 1/2017

05.09.17 Sel Ekspo Pendidikan

Kerjaya

Mesy. JK Kem 1M1S

/2017

32

06.09.17 Rab Gerak-Gempur PT3

6/09 - 6/10/ 2017

07.09.17 Kha Mesy G10 9/2017 Mesyuarat JK PSS Ke-

4/2017

Mesy.Pembangunan

Atlet

Raptai Hari

Kecemerlangan Koko

& Hari Keusahawanan

08.09.17 Jum Program As-syura

(BPI)

09.09.17 Sab Hari Kecemerlangan

Koko & Hari

Keusahawanan

10.09.17 Ahd

11.09.17 Isn Program Mentor-

Mentee Kelas 9/2017

12.09.17 Sel Mesy. JK HEM 4/2017

13.09.17 Rab

33

14.09.17 Kha Mesy. Lembaga

Disiplin 4/2017

15.09.17 Jum

16.09.17 Sab HARI MALAYSIA

17.09.17 Aha


18.09.17 Isn Ujian Sumatif 2 Ting.4 :

Mesy. JK 3K 4/2017

18/09 - 13/10/2017

19.09.17 Sel Mesy. JK Majalah

4/2017

20.09.17 Rab Raptai Hari

Kecemerlangan

Koperasi & Hari

Keusahaanan

34

21.09.17 Kha

22.09.17 Jum Sambutan Awal

Muharam

Awal Muharam

23.09.17 Sab Hari Kecemerlangan

Koperasi & Hari

Keusahawanan

24.09.17 Aha

25.09.17 Isn

26.09.17 Sel Program

kecemerlangan &

Motivasi Ting 1,2 & 4

Mesy. JK UBK 4/2017

26 /09 - 29/09 2017

35

27.09.17 Rab

28.09.17 Kha

Mesy. JK EKSA 3/2017

Mesyuarat Graduasi

2/2017

29.09.17 Jum Ujian Sumatif 2

Ting.Per,1 & 2 : 4-

15/10/2017

30.09.17 Sab Sambutan Perayaan Kuih

Bulan


OKTOBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.10.17 Aha

02.10.17 Isn

Mesyuarat JKS 4/2017

Mesy. PBS 4/2017

Gerak-Gempur T5 :

03.10.17 Sel

3-13/10/17

Mesy Panitia MP 4/2017

bermula

36

04.10.17 Rab

Mesy. JPKA 4/2017

Mesy. JKPAK 4/2017

05.10.17 Kha Mesy G10 10/2017

06.10.17 Jum Majlis Restu Ilmu PT3

Solat Hajat Ting 3

Majlis Graduasi/

Anugerah HEM

07.10.17 Sab

08.10.17 Aha

09.10.17 Isn

Ujian Bertulis PT3

9-12.10.17

Program Mentor

Mentee Kelas 10/2017

Mesy. JK Kantin

3/2017

10.10.17 Sel

Mesyuarat AJK Induk

3 /2017

37

11.10.17 Rab

12.10.17 Kha

Mesy. AKP 3/2017

13.10.17 Jum Mesy. SKPM 3/2017

14.10.17 Sab

15.10.17 Aha

38

16.10.17 Isn

17.10.17 Sel


18.10.17 Rab Hari Depavali

19.10.17 Kha

20.10.17 Jum

21.10.17 Sab

LDP 4 :Kokurikulum

“A PASSION FOR

EXCELLENT” DI ROYAL

BELUM

22.10.17 Aha

23.10.17

Isn

Mesy.Penilaian &

Peperiksaan 4/2017

24.10.17

Sel Prog.Pasca Ting 3(24/10-

25/11/17)

Mesy. JK

Biasiswa&Kebajikan

3/2017

25.10.17 Rab Mesy. Agung Koperasi

Kha

Post Mortem 4 (Sumatif

2)

Mesy. JK HEM 5/2017

39

26.10.17

Majlis Restu Ilmu Ting. 5

Solat Hajat Ting 5

27.10.17

Jum

Mesy.Data & Maklumat

4/2017

Literasi Maklumat 2:

Kolabratif bersama PSS

& PSK

“Program Selepas PT3”

28.10.17 Sab Jamuan Akhir Tahun

29.10.17 Aha

40

30.10.17 Isn Dialog Prestasi 3/2017

31.10.17 Sel


NOVEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.11.17

Rab

Kursus Pembangunan

Atlet

02.11.17 Kha Mesy. G10 11/2017

03.11.17

Jum

04.11.17 Sab

05.11.17 Aha

SPM Bermula

06.11.17 Isn

6 Nov – 11 Dis 2017

(Tentatif LPM)

07.11.17 Sel

08.11.17 Rab

41

09.11.17 Kha

10.11.17 Jum

Mesy. JK ICT /VLE

Frog 4/2017

Mesy JK Buku

Panduan

Pengurusan

Sekolah 1/2017

11.11.17 Sab

12.11.17 Aha

13.11.17 Isn

14.11.17 Sel

15.11.17 Rab

42

16.11.17 Kha

Mesy JK Jadual

Waktu 2017

17.11.17 Jum

18.11.17 Sab

19.11.17 Aha


20.11.17 Isn

21.11.17 Sel

22.11.17 Rab

43

23.11.17 Kha

24.11.17 Jum

Hari Pelaporan

Akademik 2 Ting.

Per.1,2, 4

25.11.17 Sab

26.11.17 Aha CUTI AKHIR TAHUN

27.11.17 Isn

28.11.17 Sel

29.11.17 Rab

30.11.17 Kha


DISEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

01.12.17

Maulidur Rasul

Jum

02.12.17 Sab

03.12.17 Aha

04.12.17 Isn

05.12.17 Sel

06.12.17 Rab

07.12.17 Kha

08.12.17 Jum

09.12.17 Sab

10.12.17 Aha

11.12.17 Isn

12.12.17 Sel

13.12.17 Rab

14.12.17 Kha

15.12.17 Jum CUTI AKHIR TAHUN

16.12.17 Sab

17.12.17 Aha

18.12.17 Isn

Pengumuman

Keputusan

Peperiksaan PT3

(Tentatif LPM)

19.12.17 Sel

20.12.17 Rab

21.12.17 Kha

22.12.17 Jum

23.12.17 Sab

24.12.17 Aha

25.12.17 Isn HARI KRISMAS


26.12.17 Sel

Mesyuarat Guru

1/2018

Taklimat Penyelaras &

Guru Tingkatan

Mesy. Koku. 1/2018

Mesy. JKS 1/2018

Mesy. JK HEM 1/2018

27.12.17 Rab

28.12.17 Kha

Mesy. PBS 1/2018

Mesy. Panitia MP

1/2018

Mesy. Panitia MP

1/2018

Hari Orientasi

Peralihan dan Ting.1

2017

29.12.17 Jum

Mesy. Panitia MP

1/2018

Hari Orientasi

Peralihan & Ting. 1

2017

30.12.17 Sab

31.12.17 Aha


WARGA PENDIDIK TAHUN 2017

BIL NAMA GURU GRED KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI

1 Tuan Haji Mohamad Saadon Bin Haron DG 52 M.A (TESOL),B.A (Linguistics), Sijil Perguruan

2 Dr. Ros Binti Zakaria DG 48 Phd

3 Sivakumar A/L Thannimalay DG 48 M. Ed, B.A Ed(Hons)

4 Nurliana Koh Binti Abdullah DG 48 B. Ed. Tesl (Hons)

5 Khaw Phaik Hoon DG 52 B. E. (Hons)- Business Administration

6 Sawiyah Binti Abd Kadir DG 48 MBA -Education, Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)

7 Nik Meriam Binti Nik Li DG 48 Sarjana Muda Sains

8 Assemah Binti Johan DG 48 B.A (Hons) - Geografi

9 Sabariah Binti Yusoff DG 48 B.A. (Hons) dgn Pendidikan

10 Abdul Karim Bin Ismail DG 48 Sarjana Muda BM /Sejarah, KPLI

11 Anitha Antonette A/P Arulappan DG 44 B. Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)

12 Azimah Binti Aziz DG 41 Sarjana Muda ERT dgn Pendidikan

13 Badariah Binti Muhamat Kawangit DG 41 Sarjana Muda Perakaunan

14 Bahiah Binti Othman DG 44 Ijazah Perakaunan dengan Pendidikan

15 Dew Lee Ling DG 48 Sarjana Muda Sastera

16 Elyayuzaida Binti Harun DG 41 Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan, Dip. Pendidikan - ERT

17 Farah Diba Binti Mohd Zain DG 48 B. Pengurusan Perniagaan, Dip. Pendidikan Matematik

18 Fazilah Binti Mohamad DG 48 Sarjana Muda Sains (Kepujian)-Mikrobiologi, Dip Pend. Biologi

19 Hanim Binti Ali DG 48 Bachelor in Statistik/ Dip Ed in Mathematics

20 Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee DG 41 Ijazah Sains Kemanusiaan (Sains Politik), DPLI (Sejarah)

21 Isnanida Binti Abdul Hamid DG 44 Sarjana Muda Pendidikan (Hons) Matematik

22 Jowana Binti Juhary DG 44 B. Ed(Tesl) Hons

23 Juneiza Binti Jamaluddin DG 44 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

24 Kamaruzzaman Bin Hamzah DG 44 B. (Hons) Teknologi serta Pendidikan ( Kejuruteraan Awam)

25 Ku Seew Ling DG 44 Sarjana Pendidikan dgn Cemerlang - Bhs

26 Lam Sui Leng DG 44 B. Pendidikan Bimbingan & Kaunseling

27 Liew Lai Foong DG 44 B.A. (Hons) English Language

28 Lim Beng Fui DG 44 Sarjana Muda Sains dgn Pendidikan(Kepujian)

29 Mahyan Binti Mohd Hassim DG 48 B.Sc Perniagaan Tani (Kepujian)

30 Maisarah Binti Osman DG 41 Sarjana Muda Pengajian Malaysia dgn Pendidkan

31 Maizureen Binti Mohd Khalid DG 44 B. Sains Bioteknologi

32 Malisa Hanim Binti Abdullah DG 41 Sarjana Muda Sains (Perniagaan Tani), DPLI (Perdagangan)

33 Mastura Binti Alias DG 29 Diploma Pendidikan

34 Md. Norakmal Bin Abd Latip DG 41 Sarjana Muda Sains dgn Pendidikan (Sains)

35 Mohd Essami Bin Tahir DG 41 Sarjana Muda Pendidikan (Hons) Sejarah

36 Mohd Izwan Bin Abd Rahman DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Psikologi Sukan dgn Kepujian

37 Mohd Redzuan Bin Khalid DG 44 B. Ed (Hons) - Pendidkan Seni

38 Muliani Binti Mat Nor DG 44 Sarjana Muda Pendidikan Islam

39 Mohd Asyraf Bin Muhd Hilmi DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat

40 Muhamad Saiful Bin Wahib DG 41 Sarjana Muda Pendidikan -Kemahiran Hidup

41 Muhammad Faris Bin Mahusin DG 41 Sarjana Muda Pengajian Malaysia dgn Pendidikan

42 Nee Kah Ming DG 44 B. Sc (Kepujian) - Fizik

43 Nirmal Kaur DG 44 B.A. (Hons) English Language Studies

44 Noor Azizah Binti Mohamad Raib DG 41 Diploma Pendidikan

45 Noor Harlida Binti Mohd Halimi DG 41 Sarjana Muda Sains Pendidikan (Hons) Matematik


46 Noor Fatihah Binti Muhamad DG 44 Sarjana Muda Pendidikan -Kesusasteraan Melayu/ BM

47 Noraini Binti Mohd Noor DG 41 Sarjana Muda Sastera & Pendidikan (Sejarah)

48 Norsuhada Binti Mohaidin DG 41 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) , DPLI (Perdagangan)

49 Norazlina Binti Husin DG 44 B. Pendidikan Tek. &Vokasional (Kejuruteraan Awam)

50 Norhayati Binti Ahmad DG 44 B. Ed. Tesl (Hons), M.A. In English Language Studies

51 Normazlina Binti Yaacub DG 41 B. Pendidikan Teknologi Maklumat/ Matematik

52 Nurul Akma Binti Yusop DG 44 Sarjana Muda Syariah Fiqh& Usul (Kepujian)

53 Nurul Syahnizzah Binti Abdul Rahman DG 44 B. Perakaunan dgn Pendidikan

54 Nurul Najjua Binti Saaray DG 41 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral)

55 Nur Adibah Binti Abdul Habib DG 41 B. Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)

56 Nur Asiah Binti Abdullah DG 41

B. Pemasaran Antarabangsa, DPLI Perdagangan/

Keusahawanan

57 Nur Khaidiriyah Binti Jamil DG 44 Sarjana Muda Sains dgn Pendidikan

58 Raja Azizu Bin Raja Yunus DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Seni

59

Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon

Arashid

DG 44 B. Ed. (TESL) Hons

60 Saiful Adli Bin Jamil DG 44 B.A. (Hons) PJK, International Diploma Physical Education.

61 Shararina Binti Abd. Rahman DG 44 B. Sains Bioindustri

62 Shurvaswaran A/L Munusamy DG 44 B.A. (ELS). Hons

63 Sim Ley Yee DG 44 Sarjana Sains (Kimia Analisis & Analisis Beralatan)

64 Siti Amelia Binti Mohd Aris DG 41 Sarjana Muda Sains-Biologi/ Matematik

65 Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah DG 44 Sarjana Muda Pendidikan IT - Matematik

66 Siti Mariam Binti Abu Bebakar DG 41 Sarjana Muda Pendidikan (Hons) Bahasa Melayu

67 Suriani Binti Mohd Shakiri DG 44 B. MGT with Education (Hons) Accounting

68 Syazana Binti Mat Salleh DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu (Hons)

69 Vun Yee Ling DG 44 Sarjana Muda Bahasa & Linguistik dgn Pendidikan

70 Wan Exzam Bin Wan Shamsudin DG 44 B. Sains dgn Pendidikan (Hons) - Statistik

71 Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin DG 41 Sarjana Pendidikan Sivik Kewarganegaraan

72 Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman DG 48 B. Eko. (Eko. Gunaan), Diploma Pendidikan Ekonomi & Geografi

73 Wong Mee Fah DG 44 B. Sastera Bahasa Inggeris / Komputer Sains

74 Woo Siew Sien DG 44 Sarjana Muda dgn Pendidikan - Pend Jasmani

75 Yeo Yen Fern DG 44 Sarjana Muda Sains (Kimia)

76 Zubaidah Binti Abdul Halim DG 48 Sarjana Muda Sains, Diploma Pentadbiran

77 Zuraini Binti Darus DG 44 B. Sc (Hons), Diploma Pendidikan

ANGGOTA KUMPULAN PENDIDIKAN 2017

BIL NAMA STAF GRED

1 Nor Yati Binti Ahmad N 22

2 Marziyana Binti Marjuni N 17

3 Sabariah Binti Harun N 17

4 Fairulanuar Bin Talib C 17

5 Khairul Haslam Bin Ab Wahid C 17

6 Muhammad Afiq Bin Jalaluddin C 17

7 Mastura Binti Abdul Rahim C 17

8 Zalina Binti Tumin C 17

9 Shuzana Binti Mohamed Shukor N 11

10 Sahabuddin Bin Ramli N 11


SENARAI NAMA GURU TINGKATAN 2017

BIL KELAS NAMA GURU

1 Peralihan Adil Cik Normazlina Binti Yaacub

2 Peralihan Bestari Pn. Woo Siew Sien

3 1 Adil Cik Noraini Binti Mohd Noor

4 1 Bestari Pn. Fazilah Binti Mohamad

5 1 Cekal Pn. Norazlina Binti Husin

6 1 Damai Pn. Norsuhada Binti Mohaidin

7 1 Efektif Pn. Malisa Hanim Binti Abdullah

8 1 Gigih Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee

9 1 Harmoni Pn. Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin

10 2 U1 En. Raja Azizu Bin Raja Yunus

11 2 U2 En. Md Norakmal Bin Abd Latip

12 2 U3 Pn. Nurul Syahnizzah Binti Ab. Rahman

13 2 T1 Pn. Muliani Binti Mat Nor

14 2 T2 Cik Isnanida Binti Abdul Hamid

15 2 T3 Pn. Azimah Binti Aziz

16 2 T4 Pn. Jowana Binti Juhary

17 3 U1 YM Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon Arashid

18 3 U2 En. Mohd Essami Bin Tahir

19 3 U3 En. Kamaruzzaman Bin Hamzah

20 3 T1 Cik Mastura Binti Alias

21 3 T2 Pn. Nee Kah Ming

22 3 T3 Pn. Elyayuzaida Binti Harun / Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman

23 3 T4 En. Saiful Adli Bin Jamil

24 4 ST1 Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris/ Cik Sim Ley Yee

25 4 ST2 Cik Nurul Najjua Binti Saaray

26 4 AK1 Pn. Mahyan Binti Mohd Hassim

27 4 AK2 En. Mohd Asyraf Bin Mohd Hilmi

28 4 EK Pn. Badariah Binti Muhamat Kuwangit

29 4 PD Cik Suriani Binti Mohd Shakiri

30 4 SV Pn. Juneiza Binti Jamaluddin

31 5 ST1 Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil

32 5ST2 Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad

33 5AK1 En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin

34 5AK2 En. Abdul Karim Bin Ismail

35 5EK Pn. Bahiah Binti Othman / Pn.Nurul Akma Binti Yusop

36 5 PD1 Cik Dew Lee Ling

37 5 PD2 Pn. Nur Asiah Binti Abdullah

SENARAI NAMA PENYELARAS TINGKATAN

PENYELARAS TINGKATAN P : Cik Normazlina Binti Yaacub

PENYELARAS TINGKATAN 1 : Pn. Yeo Yen Fern

PENYELARAS TINGKATAN 2 : Pn. Noor Azizah Binti Mohamad Raib

PENYELARAS TINGKATAN 3 : Cik Mastura Binti Alias

PENYELARAS TINGKATAN 4 : Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris

PENYELARAS TINGKATAN 5 : Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2017

SESI PAGI

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN

1 03.01.17 – 06.01.17 Dew Lee Ling Dew Lee Ling

Nee Kah Ming

2 09.01.17 – 13.01.17 Maisarah Binti Osman Elyayuzaida Binti Harun

Elyayuzaida Binti Harun

3 16.01.17 – 20.01.17 Shararina Binti Abd. Rahman Shararina Binti Abd. Rahman

Siti Amelia Binti Mohd Aris

4 23.01.17 – 27.01.17 Badariah Binti Muhamat Kuwangit Badariah Binti Muhamat Kuwangit

Muhd Asyraf Bin Mohd Hilmi

5 30.01.17 – 03.02.17 Nurul Najjua Binti Saaray Sim Ley Yee

Lam Sui Leng

6 06.02.17 – 10.02.17 Liew Lai Foong Liew Lai Foong

Mahyan Binti Mohd Hassim

7 13.02.17 – 17.02.17 Mastura Binti Alias Mastura Binti Alias

Mohd Essami Bin Tahir

8 20.02.17 – 24.02.17 Junieza Binti Jamaluddin Norhayati Binti Ahmad

Norhayati Binti Ahmad

9 27.02.17 – 03.03.17 Nur Asiah Binti Abdullah Nur Asiah Binti Abdullah

Nur Khaidiriyah Binti Jamil

10 06.03.17 – 10.03.17 Nurul Akma Binti Yusop Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon

Arashid

Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon

Arashid

11 13.03.17 – 17.03.17 Saiful Adli Bin Jamil Saiful Adli Bin Jamil

Sim Ley Yee

12 27.03.17 – 31.03.17 Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah

Suriani Binti Mohd Shakiri

13 03.04.17 – 07.04.17 Syazana Binti Mat Salleh Wan Exzam Bin Wan Shamsudin

Wan Exzam Bin Wan Shamsudin

14 10.04.17 – 14.04.17 Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman Zubaidah Binti Abdul Halim

Zubaidah Binti Abdul Halim

15 17.04.17 – 21.04.17 Zuraini Binti Darus Zuraini Binti Darus

Muhd Asyraf Bin Mohd Hilmi

16 24.04.17 – 28.04.17 Nurul Najjua Binti Saaray Mahyan Binti Mohd. Hassim

Farah Diba Binti Mohd Zain

17 01.05.17 – 05.05.17 Siti Amelia Binti Mohd Aris Siti Amelia Binti Mohd Aris

Shararina Binti Abd. Rahman

18 08.05.17 – 12.05.17 Maisarah Binti Osman Kamaruzzaman Bin Hamzah

Kamaruzzaman Bin Hamzah

19 15.05.17 – 19.05.16 Ku Seew Ling Junieza Binti Jamaluddin

Elyayuzaida Binti Harun

20 22.05.17 – 26.05.17 Badariah Binti Muhamat Kuwangit Mohd Asyraf Bin Muhammad Hilmi

Bahiah Binti Othman


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2017

SESI PAGI

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN

21

12.06.17 – 16.06.17 Saiful Adli Bin Jamil Anitha Anttonette A/P Arulappan

Lam Sui Leng

22

19.06.17 – 23.06.17 Mahyan Binti Mohd Hassim Nurul Akma Binti Yusop

Mastura Binti Alias

23

26.06.17 – 30.06.17 Liew Lai Foong Mohd Redzuan Bin Khalid

Mohd Redzuan Bin Khalid

24

03.07.17 – 07.07.17 Nee Kah Ming Noor Fatihah Binti Muhamad

Noor Fatihah Binti Muhamad

25

10.07.17 – 14.07.17 Farah Diba Binti Mohd Zain Mohd Essami Bin Tahir

Nur Khaidiriyah Binti Jamil

26

17.07.17 – 21.07.17 Kamaruzzaman Bin Hamzah Raja Maya Karleena Binti Raja

Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon Arashid

Haroon Arashid

27

24.07.17 – 28.07.17 Saiful Adli Bin Jamil Lam Sui Leng

Junieza Binti Jamaluddin

28

31.07.17 – 04.08.17 Sim Ley Yee Suriani Binti Mohd Shakiri

Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah

29

07.08.17 – 11.08.17 Suriani Binti Mohd Shakiri Syazana Binti Mat Salleh

Syazana Binti Mat Salleh

30

14.08.17 –18.08.17 Wan Exzam Bin Wan Shamsudin Vun Yee Ling

Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman

31

21.08.17 – 25.08.17 Zubaidah Binti Abdul Halim Shurvaswaran A/L Munusmy

Zuraini Binti Darus

32

04.09.17 – 08.09.17 Mohd Asyraf Bin Muhammad Hilmi Nurul Najjua Binti Saaray

Nurul Najjua Binti Saaray

33

11.09.17 –15.09.17 Abdul Karim Bin Ismail Abdul Karim Bin Ismail

Anitha Antonette A/P Arulappan

34

18.09.17 – 22.09.17 Ku Seew Ling Ku Seew Ling

Maisarah Binti Osman

35

25.09.17 – 29.09.17 Liew Lai Foong Liew Lai Foong

Norhayati Binti Ahmad

36

02.10.17 – 06.10.17 Mastura Binti Alias Wan Norizal Binti Wan Abdul

Mohd Essami Bin Tahir

Rahman

37

09.10.17 – 13.10.17 Abdul Karim Bin Ismail Abdul Karim Bin Ismail

Anitha Antonette A/P Arulappan

38

16.10.17 – 20.10.17 Lam Sui Leng Bahiah Binti Othman

Bahiah Binti Othman

39

23.10.17 – 27.10.17 Farah Diba Binti Mohd Zain Farah Diba Binti Mohd Zain

Mahyan Binti Mohd Hassim

40

30.10.17 – 03.11.17 Abdul Karim Bin Ismail Nee Kah Ming

Kamaruzzaman Bin Hamzah

41

06.11.17 – 10.11.17 Mohd Redzuan Bin Khalid Maisarah Binti Osman

Nurul Akma Binti Yusop

42

13.11.17 – 17.11.17 Noor Fatihah Binti Muhamad Noor Fatihah Binti Muhamad

Nur Asiah Binti Abdullah

43

20.11.17 – 24.11.17 Dew Lee Ling Nur Khaidiriyah Binti Jamil

Mohd Essami Bin Tahir


JADUAL BERTUGAS HARIAN GURU SESI PETANG 2017

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN

1

03.01.17 – 06.01.17 Noor Harlida Bt Mohd Halimi Disiplin

Hanim Bt Ali

Noor Harlida

2

09.01.17 – 13.01.17 Nur Adibah Bt Abdul Habib UBK

Muhamad Saiful B Wahib

3

16.01.17 – 20.01.17 Muhammad Faris B Mahusin Disiplin

Malisa Hanim Bt Abdullah Malisa

4

23.01.17 – 27.01.17 Nirmal Kaur Raja Azizu

Raja Azizu B Raja Yunus

5

30.01.17 – 03.02.17 Azimah Bt Aziz Cuti Perayan

Lim Beng Fui

Tahun Baru Cina

6

06.02.17 – 10.02.17 Mohd Izwan B Abd Latip Norsuhada

Norsuhada Bt Mohaidin

7

13.02.17 – 17.02.17 Wan Farah Affiny Bt Wan Azizuddin Wan Farah Affiny

Woo Siew Sien

8

20.02.17 – 24.02.17 Nurul Syahnizzah Bt Ab Rahman Nurul Syahnizzah

Noraini Bt Mohd Noor

9

27.02.17 – 03.03.17 Isnanida Bt Abdul Hamid Fazilah

Fazilah Bt Mohamad

10

06.03.17 – 10.03.17 Maizureen Bt Mohd Khalid UBK

Yeo Yen Fern

11

13.03.17 – 17.03.17 Md Norakmal B Abd Latip Md Norakmal

Siti Mariam Bt Abu Bebakar

12

27.03.17 – 31.03.17 Jowana Bt Juhary Jowana

Wong Mee Fah

13

03.04.17 – 07.04.17 Norazlina Bt Husin Norazlina

Normazlina Bt Yaacub

14

10.04.17 – 14.04.17 Muliani Bt Mat Nor UBK

Husni Ayobee Bt. Sellahuddin Ayobee

15

17.04.17 – 21.04.17 Hanim Bt Ali Hanim

Azimah Bt Aziz

16

24.04.17 – 28.04.17 Nursuhada B Mohaidin Disiplin

Wan Farah Affiny Bt Wan Azizuddin Muhd Faris

17

01.05.17 – 05.05.17 Malisa Hanim Bt Abdullah -

Noor Harlida Bt Mohd Halimi

18

08.05.17 – 12.05.17 Muhamad Saiful B Wahib UBK

Nur Adibah Bt Abdul Habib

19

15.05.17 – 19.05.17 Muhammad Faris B Mahusin Disiplin

Nirmal Kaur Muhd Faris

20

22.05.17 – 26.05.17 Woo Siew Sien Woo Siew Sien

Nurul Syahnizzah Bt Ab Rahman


JADUAL BERTUGAS HARIAN GURU SESI PETANG 2017

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN

21

12.06.17 – 16.06.17 Mohd Izwan B Abd Rahman Disiplin

Yeo Yen Fern

Mohd Izwan

22

19.06.17 – 23.06.17 Fazilah Bt Mohamad UBK

Noor Azizah Bt Mohamad Raib

23

26.06.17 – 30.06.17 Cuti Perayaan

Hari Raya Aidil Fitri

24

03.07.17 – 07.07.17 Siti Mariam Bt Abu Bebakar Isnanida

Isnanida Bt Abdul Hamid

25

10.07.17 – 14.07.17

Husni Ayobee Binti Sellahuddin

Ayobee

UBK

Maizureen Bt Mohd Khalid

26

17.07.17 – 21.07.17 Muliani Bt Mat Nor Muliani

Md Norakmal B Abd Latip

27

24.07.17 – 28.07.17 Noraini Bt Mohd Noor Noraini

Raja Azizu B Raja Yunus

28

31.07.17 – 04.08.17 Lim Beng Fui Disiplin

Jowana Bt Juhary Lim Beng Fui

29

07.08.17 – 11.08.17 Wong Mee Fah UBK

Norazlina Bt Husin

30

14.08.17 –18.08.17 Normazlina Bt Yaacub Azimah Aziz

Azimah Bt Aziz

31

21.08.17 – 25.08.17 Nurul Syahnizzah Bt Ab Rahman Disiplin

Malisa Hanim Bt Abdullah Nirmal Kaur

32

04.09.17 – 08.09.17 Hanim Bt Ali Disiplin

Muhamad Saiful B Wahib

Muhamad Saiful

33

11.09.17 –15.09.17 Woo Siew Sien UBK

Nur Adibah Bt Abdul Habib

34

18.09.17 – 22.09.17

Wan Farah Affiny Bt Wan

Azizuddin

Noor Azizah

Noor Azizah Bt Mohamad Raib

35

25.09.17 – 29.09.17

Husni Ayobee Binti Sellahuddin

Ayobee

Husni Ayobee

Fazilah Bt Mohamad

36

02.10.17 – 06.10.17 Norsuhada Bt Mohaidin Wong Mee Fah

Lim Beng Fui

37

09.10.17 – 13.10.17 Noraini Bt Mohd Noor Siti Mariam

Siti Mariam Bt Abu Bebakar

38

16.10.17 – 20.10.17 Cuti Perayaan

Deepavali

39

23.10.17 – 27.10.17 Jowana Bt Juhary Yeo Yen Fern

Yeo Yen Fern

40

30.10.17 – 03.11.17 Muliani Bt Mat Nor Maizureen

Maizureen Bt Mohd Khalid

41

06.11.17 – 10.11.17 Md. Norakmal B Abd Latip Disiplin

Isnanida Bt Abdul Hamid Mohd Izwan

42

13.11.17 – 17.11.17 Raja Azizu B Raja Yunus Normazlina

Norazlina Bt Husin

43

20.11.17 – 24.11.17 Normazlina Bt Yaacub Disiplin

Nirmal Kaur

Noor Harlida


PENCERAP

PENGETUA

PK TADBIR DAN

KURIKULUM

PK PETANG

PK HEM

PK KOKURIKULUM

GURU KANAN

BAHASA

GURU KANAN SAINS

DAN MATEMATIK

JADUAL PENCERAPAN GURU 2017

GURU YANG DICERAP

1. Dr. Ros Binti Zakaria

2. En. Sivakumar A/L Thannimalay

3. Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

4. Pn. Khaw Phaik Hoon

5. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

6. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

7. Pn. Sabariah Binti Yusoff

8. Pn. Assemah Binti Johan

1 En. Shurvaswaran A/L Munusamy

2. Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris

3. Pn. Nurul Akma Binti Yusop

4. Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad

5. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim

6. Pn. Juneiza Binti Jamaluddin

7. Pn. Nirmal Kaur

8. En. Muhammad Faris Bin Mahusin

1. Cik Isnanida Binti Abdul Hamid

2. En. Mohd Izwan Bin Abdul Rahman

3 . En. Md. Norakmal Bin Abd. Latip

4 . Pn. Norazlina Binti Husin

5 . Pn. Noor Harlida Binti Mohd Halimi

6. Pn. Nurul Syahnizzah Binti Abdul Rahman

7. Pn. Lim Beng Fui

8. En. Raja Azizu Bin Raja Yunus

1. Pn. Shararina Binti Abd Rahman

2. Pn. Raja Maya Karleena Binti Haroon Arashid

3. Pn. Noor Azizah Binti Mohamad Raib

4. Pn. Maisarah Binti Osman

5. Pn. Wong Mee Fah

6. Pn. Yeo Yen Fern

7. Pn. Malisa Hanim Binti Abdullah

8. Pn. Azimah Binti Aziz

1. Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid

2. Pn. Zuraini Binti Darus

3. Pn. Nee Kah Ming

4. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah

5. En. Mohd Essami Bin Tahir

6. Pn. Jowana Binti Juhary

7. Cik Suriani Binti Mohd Shakiri

8. Pn. Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin

1 Cik Norhayati Binti Ahmad

2. Pn. Syazana Binti Mat Salleh

3. Cik Noraini Binti Mohd Noor

4. Pn. Nur Asiah Binti Abdullah

5. En. Abdul Karim Bin Ismail

6. Cik Liew Lai Foong

7. Pn. Ku Seew Ling

8. Cik Vun Yee Ling

1. Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain

2. Cik Mastura Binti Alias

3. Pn. Nurkhaidiriyah Binti Jamil

4. Cik Normazlina Binti Yaacub

5. Pn. Fazilah Binti Mohamad

6. Cik Sim Ley Yee

7. En.Muhd Asyraf Bin Mohd Hilmi

JANGKAMASA

PENCERAPAN

FASA 1

(FEB -MAC)

FASA 2

(JUN – SEPT )


8. Cik Nurul Najjua Binti Saaray

GURU KANAN

KEMANUSIAAN

GURU KANAN

TEKNIK DAN

VOKASIONAL

1. Cik Dew Lee Ling

2. Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman

3. Pn. Woo Siew Sien

4. Pn. Norsuhada Binti Mohaidin

5. Pn. Hanim Binti Ali

6. Pn. Muliani Binti Mat Nor

7. Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee

8. En. Mohd Redzuan Bin Khalid

1. Pn. Elyayuzaida Binti Harun

2. Pn. Bahiah Binti Othman

3. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah

4. Pn. Mahyan Binti Mohd Hassim

5. Pn. Badariah Binti Muhamat Kuwangit

6. En. Muhamad Saiful Bin Wahib

7. En. Saiful Adli Bin Jamil

8. En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin

9. Cik Siti Mariam Binti Abu Bebakar


JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN/NOTA MURID

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI

PK 06 (PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID)

PENYEMAK TINGKATAN JANGKAMASA

PENCERAPAN

PENGETUA TINGKATAN 5

PK TADBIR DAN

KURIKULUM

TINGKATAN 3

PK. PETANG TINGKATAN 1

KETUA BIDANG TINGKATAN 4

FASA 1

(1 APR – 30 APR)

FASA 2

(1 OGOS – 30 OGOS)

KETUA PANITIA TINGKATAN PERALIHAN & 2

CATATAN:

1. 1. Guru Mata Pelajaran (GMP) perlu menyerahkan semua buku latihan murid bagi setiap

kelas kepada penyemak mengikut jadual yang ditetapkan dan penyemak/pentadbir akan

memilih 5 buah buku ( 1 cemerlang, 2 sederhana dan 2 lemah) buku untuk disemak.

2. GMP harus mengisi Borang Lampiran PK 06/2 (Rekod Penyemakan Buku

Latihan/Kerja Murid oleh Pentadbir/Penyemak) dan dihantar bersama-sama dengan

Buku Latihan Murid.

3. Pentadbir/Penyemak akan membuat pengesahan sebelum Buku Latihan dipulangkan

kepda murid.

4. Pentadbir/Penyemak menyediakan rumusan penyemakan dalam masa 14 hari dari

tarikh akhir semakan yang ditetapkan dalam Borang Lampiran PK 06/3.

5. Borang Lampiran PK 06/1 (Rekod Penyemakan Buku Latihan/Kerja Murid oleh Guru

Mata Pelajaran) perlulah dihantar kepada Pn. Sabariah Binti Yusoff, Penyelaras PK 06

(Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid), setiap kali lengkap 25 bilangan latihan yang

direkodkan. Analisis bilangan latihan yang direkodkan akan dibuat 2 kali setahun (Mei &

September) bagi mengemaskini Rekod Penyemakan Buku Latihan/Kerja Murid (PK 06/1).


JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

Pengetua

Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penolong Kanan Kokurikulum

Penolong Kanan Petang

Ketua Bidang Bahasa

Ketua Bidang Kemanusiaan

Ketua Bidang Sains dan Matematik

Ketua Bidang Teknik dan Vokasional

Ketua Kaunselor

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Sabariah Binti Yusoff

: Pn. Assemah Binti Johan

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

: Pn. Lam Sui Leng


Pengerusi.

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

Naib Pengerusi 1 : Dr. Ros Binti Zakaria

Naib Pengerusi 2 : En. Sivakumar A/L Thannimalay

Naib Pengerusi 3 : Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

Naib Pengerusi 4 : Pn. Khaw Phaik Hoon

Setiausaha : Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim

Ahli Jawatankuasa

Bil Nama Jawatan

1 Pn. Sabariah Binti Yusoff

2 Pn. Assemah Binti Johan

3 Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

4 Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

Ketua Bidang Bahasa &

Penyelaras MBMMBI

Ketua Bidang Kemanusiaan &

Penyelaras PLC

Ketua Bidang Sains dan Matematik

&

Penyelaras KBAT dan I - Think

Ketua Bidang Teknik dan Vokasional

& Penyelaras Frog VLE

5 Pn. Siti Fatmawati Bt Muhamad Ubaidillah Guru Perpustakaan dan Media

6 Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain Penyelaras SPBT

7 Pn. Wong Mee Fah Guru ICT

8 Semua Penyelaras Tingkatan

Bil Subjek Ketua Panitia Penolong Ketua Panitia

1 Bahasa Malaysia

2 Bahasa Inggeris

Pn. Noor Fatihah Bt.

Muhamad

Cik Norhayati Bt.

Ahmad

Cik Siti Mariam Bt Abu

Bebakar

Pn. Nirmal Kaur

3 Bahasa Cina Pn. Ku Seew Ling Pn. Lim Beng Fui

4 Sejarah Pn. Maisarah Bt Osman

5 Geografi

6 Pendidikan Islam

7 Pendidikan Seni Visual

Pn. Wan Norizal Bt.

Wan Abdul Rahman

Pn. Nurul Akma Bt.

Yusop

En. Mohd Redzuan B.

Khalid

Pn. Malisa Hanim Bt

Abdullah

Pn. Norsuhada Mohaidin

Pn. Muliani Bt. Mat Nor

En. Raja Azizu B. Raja Yunus


8 Pendidikan Moral Cik Dew Lee Ling Cik Noraini Binti Mohd Noor

9

10

Pendidikan Sivik &

Kewarganegaraan

Pendidikan Jasmani &

Kesihatan

11 Matematik

12 Sains

Pn. Wan Farah Affiny

Bt. Wan Azizuddin

Pn. Woo Siew Sien

Pn.Farah Diba Bt. Mohd

Zain

Pn. Shararina Bt. Abd

Rahman

13 Kimia Cik Sim Ley Yee -

14 Fizik Pn. Nee Kah Ming -

15 Biologi

16 Matematik Tambahan

17 Kemahiran Hidup/Rekabentuk

18 Prinsip Akaun

19 Ekonomi Asas

20 Perdagangan/Perniagaan

21 Ekonomi Rumahtangga

Pn. Nur Khaidiriyah Bt.

Jamil

En.Wan Exzam B. Wan

Shamsudin

En. Kamaruzzaman B.

Hamzah

Cik Suriani Bt. Mohd

Shakiri

Pn. Mahyan Bt. Mohd

Hassim

Pn. Badariah Bt.

Muhamat Kawangit

Pn. Elyayuzaida Bt.

Harun

Pn Juneiza Bt. Jamaluddin

Cik Nurul Najjua Bt. Saaray

Cik Isnanida Bt. Abdul Hamid

Pn. Fazilah Bt. Mohamad

-

-

En. Muhamad Saiful B. Wahib

-

-

-


JAWATANKUASA PENILAIAN, PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Penyelaras

Setiausaha

Penolong Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Harun

: Dr. Ros Binti Zakaria

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Sabariah Binti Yusoff

: Pn. Assemah Johan

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

: Pn. Zuraini Binti Darus

: Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim (SU SPM)

2. Pn. Syazana Binti Mat Salleh (SU PT3)

3. Pn. Juneiza Binti Jamaluddin (SU PBS)

4. Cik Vun Yee Ling (Pen. SU SPM)

5. Cik Normazlina Binti Yaacub (Pen. SU Dlm)

6. Cik Mastura Binti Alias (Pen.SU PT3)

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Naib Pengerusi 4

: Tn. Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Sabariah Binti Yusoff (Penyelarasan)

Penyelaras

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir (Pementoran)

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li(Pemantauan)

: Pn. Assemah Binti Johan (Pengesanan)

Setiausaha

: Pn. Juneiza Binti Jamaluddin

Penolong Setiausaha

: Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid

Ahli Jawatankuasa

1. 1. Ketua Panitia

2. Kaunselor

4. Guru Cemerlang

5. S/U PT3, S/U PAJSK

3. Jurulatih Mata Pelajaran


JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Setiausaha

Penolong Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Nor Yati Binti Ahmad

: Pn. Marziyana Binti Marjuni

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Assemah Binti Johan

2. Pn. Sabariah Binti Yusoff

3. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

4. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

5. Cik Dew Lee Ling

6. Cik Norhayati Binti Ahmad

7. Pn. Nurul Akma Binti Yusop

8. Cik Sim Ley Yee

9. Pn. Elyayuzaida Binti Harun

10. Pn. Nee Kah Ming

11. Pn. Bahiah Binti Othman

12. Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad

13. Pn. Woo Siew Sien

14. Pn. Ku Seew Ling

15. En. Mohd Redzuan Bin Khalid

16. Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman

17. Pn. Badariah Binti Muhamat Kawangit

18. Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil

19. Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain

20. Pn. Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin

21. Pn. Maisarah Binti Osman

22. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (PSS)

23. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah

24. Pn. Juneiza Binti Jamaludin (PBS)

25. Pn. Wong Mee Fah (ICT)

26. En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin (Aset)

27. Pn. Zuraini Binti Darus (Peperiksaan)


JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)

Pengerusi

:Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

Timbalan Pengerusi : Dr. Ros Binti Zakaria (Standard 1)

Naib Pengerusi 1 : En. Sivakumar A/LThannimalay (Standard 3.3)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah (Standard 3.2)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Khaw Phaik Hoon (Standard 3.1)

Penyelaras

Setiausaha

: Pn. Assemah Binti Johan

: Pn. Fazilah Binti Mohamad

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Sabariah Binti Yusoff (Standard 2)

2. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li (Standard 2)

3. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir (Standard 4)

4. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim (Standard 5.3.4)

5. Pn. Zuriani Binti Darus (Standard 5.3.3)

6. En. Shurvaswaran A/L Munusamy (Standard 5.5)

7. Cik Nurul Najjua Binti Saaray (Standard 5.4)

8. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (Standard 1)

9. Pn. Lam Sui Leng (Standard 4)

JAWATANKUASA SIDANG REDAKSI SEKOLAH

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Penyelaras

Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: Cik Liew Lai Foong

: Cik Norhayati Binti Ahmad

Ahli Jawatankuasa

1. En. Mohd Redzuan Bin Khalid

2. Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad

3. Pn. Jowana Binti Juhary

4. En. Shurvaswaran A/L Munusamy

5. Pn. Yeo Yen Fern

6. Pn. Noor Harlida Binti Mohd Halimi


JAWATANKUASA ORIENTASI GURU BARU

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Penyelaras

Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/LThannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

: Pn Hanim Binti Ali

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Assemah Binti Johan

2. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

3. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

4. Cik Nurul Najjua Binti Saaray (S/U Kokurikulum)

5. Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Penyelaras

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Sabariah Binti Yusoff

2. Pn. Assemah Binti Johan

3. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

4. Pn. Wong Mee Fah (Jadual Waktu Kelas dan Guru)

5. Pn. Fazilah Binti Mohamad

6. Pn. Hanim Binti Ali (Penyelaras Relief Sesi Petang)

7. Pn Siti Fatmawati Binti Muhammad Ubaidillah


JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Setiausaha

:Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/LThannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Cik Sim Ley Yee

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (Pusat Sumber)

2. Pn. Zuraini Binti Darus (SAPS)

3. Pn. Junieza Binti Jamaluddin (S/U PBS).

4. Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid (S/U Dalaman Sesi Petang)

5. Pn. Syazana Binti Mat Salleh (S/U Peperiksaan PT3)

6. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah (Perabot)

7. En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin (Aset)

8. Cik Nurul Najjua Binti Saaray (Kokurikulum)

9. Pn. Nee Kah Ming (Guru APDM)

10. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim (S/U Peperiksaan SPM)

11. Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain (SPBT)

12. Pn. Wong Mee Fah (ICT)

13. Pn. Sabariah Binti Harun (HRMIS)

14. Cik Norhayati Binti Ahmad (Biasiswa)

15. Pn. Muliani Binti Mat Nor (Baitulmal)


JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Guru Penyelaras Media Dan

Perpustakaan

Ketua Bidang

Ketua Panitia

Ketua Kaunselor

Setiausaha

Guru Perpustakaan

Guru APD

Guru NILAM

Sistem Perpustakaan

Promosi & Keceriaan

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah

: Semua Ketua Bidang

: Semua Ketua Panitia

: Pn. Lam Sui Leng

: Pn. Nee Kah Ming

: Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee

: Pn. Juneiza Binti Jamaludin

: En. Muhamad Saiful Bin Wahib

: Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman

: Cik Siti Mariam Binti Abu Bebakar

: Pn. Norsuhada Binti Mohaidin

: Cik Mastura Binti Alias

: En. Mohd Redzuan Bin Khalid

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Penyelaras

JAWATANKUASA PENGACARA MAJLIS

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: En. Abdul Karim Bin Ismail

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim

2. Y.M Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon Arashid

3. Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris

4. En. Muhd Faris Bin Mahusin


JAWATANKUASA ICT

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

Naib Pengerusi 1

: Pn. Khaw Phaik Hoon

Penyelaras

: Pn. Sawiyah Binti Abdul Kadir

Setiausaha

: Pn. Wong Mee Fah

Penolong Setiausaha

: Pn. Yeo Yen Fern

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid

2. Pn. Normazlina Binti Yaacub

3. Pn. Syazana Binti Mat Salleh

4 En. Mohd Asyraf Bin Muhd Hilmi

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

Penasihat

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Penyelaras

Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn Sawiyah Binti Abd. Kadir

: Cik Suriani Binti Mohd Shakiri

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

2. Pn. Assemah Binti Johan

3. Pn. Sabariah Binti Yusoff

4. Semua Ketua Panitia

5. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (GPM)

6. Wakil Kelab Guru ( 3 orang )


JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKTIONAL (MMI)

Penasihat

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Sabariah Binti Yusoff

Ahli Jawatankuasa

1 Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

2. Pn. Assemah Binti Johan

3. Pn. Sawiyah Binti Abd Kadir

4. Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)

Penasihat

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Penyelaras

Pen. Penyelaras

Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Siti Fatmawati Binti Muhammad Ubaidillah

: En. Mohd Redzuan Bin Khalid

: Cik Siti Mariam Binti Abu Bebakar

Ahli Jawatankuasa

Jawatankuasa Latihan : En. Abdul Karim Bin Ismail

Jawatankuasa Audit : Pn. Yeo Yen Fern

Jawatankuasa Promosi : En. Muhd.Faris Bin Mahusin

Ahli Jawatankuasa : En. Raja Azizu Bin Raja Yunus

: Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris

: Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee

: PIC & Ahli Kelab Keluarga


JAWATANKUASA KBAT SEKOLAH

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Naib Pengerusi 4

Penyelaras

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

1. Semua Ketua Bidang

2. Semua Ketua Panitia

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

: Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil

JAWATANKUASA MBMBI

(MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS)

Penasihat

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Penyelaras

Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Sabariah Binti Yusoff

: Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad

Ahli Jawatankuasa

1. Cik Norhayati Binti Ahmad (Ketua Panitia Bahasa Inggeris)

2. Pn. Syazana Binti Mat Salleh

3. Pn. Jowana Binti Juhary

4. Pn. Nirmal Kaur

5. Pn. Ku Seew Ling

6. Pn. Noor Azizah Binti Mohd Raib

7. Pn. Nur Asiah Binti Abdullah


Penasihat

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Pengurus Kualiti

Setiausaha

: Dr. Ros Binti Zakaria

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Hanim Binti Ali

: Pn. Nur Asiah Binti Abdullah

Ahli Jawatankuasa

Prosedur Kualiti

PK 01-Pengurusan Panitia

PK 02-Pengurusan Jadual Waktu

PK 03-Pengurusan PdP

PK 04-Pengurusan Pencerapan

PK 05- Pengurusan Peperiksaan

PK 06-Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid

PK 07-Pengurusan Mesyuarat

PK 08-Pengurusan Bimbingan

PK 09-Pengurusan Pusat Sumber

PK 10-Pengurusan Perkembangan Staf

PK 11-Pengurusan Aduan Pelanggan

PK 12-Pengurusan Maklum Balas Pelanggan

PK 13-Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod

PK 14-Pengurusan Audit Dalam

PK 15-Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Tidak Akur

PK 16-Tindakan Pembetulan,Pencegahan &

Penambahbaikan

PK 17-Pengurusan Perolehan dan Pembelian

PK 18- Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

(PBS)

PK 19-Pengurusan Program

PK 20-Pengurusan Fail

PK 21- Pengurusan Hal Ehwal Murid

PK 22- Pengurusan Kokurikulum

Penyelaras Prosedur Kualiti

Pn. Assemah Binti Johan

Pn. Wong Mee Fah

Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

Dr. Ros Binti Zakaria

Pn. Zuraini Binti Darus

Pn. Sabariah Binti Yusoff

Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul

Rahman

Pn. Lam Sui Leng

Pn. Siti Fatmawati Binti

Muhammad Ubaidillah

Pn. Sawiyah Binti Abd Kadir

En. Sivakumar Thannimalay

Pn Nur Adibah Binti Abdul Habib

Pn Nur Asiah Binti Abdullah

Pn Hanim Binti Ali

Pn Hanim Binti Ali

Pn Hanim Binti Ali

Pn. Nor Yati Binti Ahmad

Pn Juneiza Binti Jamaluddin

Pn Mahyan Binti Mohd Hassim

Pn. Nor Yati Binti Ahmad

En. Sivakumar Thannimalay

Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah


JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Naib Pengerusi 4

Penyelaras

Setiausaha

Penolong Setiausaha

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

: Dr. Ros Binti Zakaria

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

: Pn. Khaw Phaik Hoon

: Pn. Assemah Binti Johan

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li

: Pn. Sabariah Binti Yusoff

: Cik Norhayati Binti Ahmad

: Pn. Maisarah Binti Osman

Ahli Jawatankuasa

1. Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA ASET DAN PEROLEHAN SEKOLAH

Pengerusi

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron

Naib Pengerusi 1

: Dr. Ros Binti Zakaria

Naib Pengerusi 2

: En. Sivakumar A/L Thannimalay

Naib Pengerusi 3

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

Naib Pengerusi 4

: Pn. Khaw Phaik Hoon

Penyelaras

: Pn. Assemah Binti Johan

Pegawai Aset

: En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin

Setiausaha

: Pn. Raja Maya Karleena Binti Haroon Arashid.

Penolong Setiausaha : Pn. Maisarah Binti Osman

Ahli Jawatankuasa

1. Pn. Wong Mee Fah (Pemeriksa Peralatan ICT)

2. En. Mohd Asyraf Bin Mohd Hilmi (Pelupusan Peralatan ICT)

3. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah (Pelupusan Perabot)

4. En. Fairul Anuar Bin Talib

5. Pn. Woo Siew Sien

6. En. Md Norakmal Bin Abd Latip


PROGRAM DAN MAJLIS TAHUNAN SEKOLAH

PROGRAM SEKOLAH PENYELARAS SETIAUSAHA

Majlis Anugerah Cemerlang

Pn. Zubaidah Abdul Halim

Cik Dew Lee Ling

Pn. Nirmal Kaur

Subject Based Classroom

(SBC)

Pn. Assemah Binti Johan

Cik Norhayati Binti Ahmad

Dokumentasi Sekolah Pn. Fazilah Binti Mohamad Pn. Nur Asiah Binti Abdullah

Hari Terbuka

Pn. Zuraini Binti Darus

Mesyuarat Guru -

Pn. Maizureen Binti Mohd

Khalid

Pn. Husni Ayobee Binti

Sellahuddin Ayobee

Pn. Badariah Binti Muhamat

Kuwangit

Majlis Graduasi

En. Shurvaswaran A/L

Munusamy

Pn. Anitha Antonette Arulappan

Majlis Penetapan Target PT3

Majlis Penetapan Target SPM

Pn. Syazana Binti Mat Salleh

Pn. Zubaidah Binti Abdul

Halim

Cik Mastura Binti Alias

Cik Vun Yee Ling


Penasihat

Pengerusi

Naib Pengerusi

Penyelaras

Setiausaha

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

En. Sivakumar Thannimalay

Pn. Khaw Phaik Hoon

En. Shurvaswaran Munusamy

Pn. Nirmal Kaur

Ahli Jawatankuasa

1 En. Shurvaswaran Munusamy (Ketua Guru Disiplin)

2 Pn. Lam Sui Leng (Kaunselor)

3 Pn. Anitha Antonette Arulappan (Kaunselor)

4 Pn. Nur Adibah Bt. Mohd Habib (Kaunselor)

5 Cik Normazlina Bt. Yaacub (Penyelaras Tingkatan Peralihan)

6 Pn. Yeo Yen Fern (Penyelaras Tingkatan 1)

7 Pn. Noor Azizah Bt. Mohd Raib (Penyelaras Tingkatan 2)

8 Cik Mastura Bt. Alias (Penyelaras Tingkatan 3)

9 Pn. Husni Ayobee Bt. Sellahuddin Ayobee (Setiausaha JK 3K)

10 Pn. Nurkhaidiriyah Bt. Jamil (Penyelaras Tingkatan 5)

11 Pn. Siti Amelia Bt. Mohd Aris (Penyelaras Tingkatan 4)

12 Cik Sim Ley Yee (Guru Data)

13 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman (Penolong Ketua Guru Disiplin- Sesi Petang)

14 En. Wan Exzam B. Wan Shamsuddin (Setiausaha JK Penyelenggaraan)

15 Pn. Farah Diba Bt. Mohd Zain (Setiausaha JK SPBT)

16 Cik Norhayati Bt. Ahmad (Setiausaha JK Biasiswa)

17 Pn. Maisarah Bt. Osman (Setiausaha JK Kantin)

18 Pn. Nur Asiah Bt. Abdullah (Penyelaras PPDa)

19 Pn. Nirmal Kaur ( Lembaga Pengawas)

20 Pn. Nee Kah Ming (Penyelaras APDM)

21 En. Mohd Asyraf B. Mohd Hilmi (Pen. Penyelaras APDM)

22 En. Mohd Essami B. Tahir (Siaraya -sesi pagi)

23 En. Md. Norakmal B. Abd Latip (Siaraya-sesi petang)


JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS

Pengerusi

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

Naib Pengerusi 1

En. Sivakumar Thannimalay

Naib Pengerusi 2

Pn. Khaw Phaik Hoon

Setiausaha

En. Shurvaswaran Munusamy (Ketua Guru Disiplin - Pagi)

Ahli Jawatankuasa

1 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman (Penolong Ketua Guru Disiplin - Petang)

2 Pn. Badariah Bt. Muhamat Kuwangit (Penolong Ketua Guru Disiplin - Pagi)

3 Cik Vun Yee Ling

4 En. Wan Exzam B. Wan Shamsudin

5 Pn. Lim Beng Fui

6 Pn. Nirmal Kaur (Ketua - Lembaga Pengawas)

7 Cik Mastura Bt. Alias (Lembaga Pengawas)

8 Pn. Noor Harlida Bt. Mohd Halimi

9 Pn. Nur Asiah Bt. Abdullah

10 En. Mohd Essami B. Tahir

11 En. Muhamad Saiful B. Wahib (Lembaga Pengawas)

12 Pn. Lam Sui Leng (Kaunselor)

13 Pn. Anitha Antonette Arulappan (Kaunselor)

14 Pn. Nur Adibah Bt. Abdul Habib (Kaunselor)

15 En. Muhammad Faris B. Mahusin


JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Setiausaha

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

En. Sivakumar Thannimalay

Pn. Khaw Phaik Hoon

Pn. Maisarah Bt. Osman

Ahli Jawatankuasa

1 Cik Dew Lee Ling

2 Pn. Mahyan Bt. Mohd Hassim

3 Pn. Nurul Syahnizzah Bt. Ab Rahman

4 Pengerusi Kelab Keluarga SMKBBSP

5 Pn. Harison Bt. Ahmad (Pengusaha Kantin)

6 Pn. Nor Yati Bt. Ahmad (Wakil Staf)

7 Wakil PIBG

JAWATANKUASA KESIHATAN, KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN (3K)

Pengerusi

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

Naib Pengerusi 1

En. Sivakumar Thannimalay

Naib Pengerusi 2

Pn. Khaw Phaik Hoon

Setiausaha

Pn. Husni Ayobee Bt. Sellahuddin Ayobee (Kesihatan)

Ahli Jawatankuasa

1 En. Abdul Karim B. Ismail (Keselamatan)

2 En. Saiful Adli B. Jamil (Keselamatan-Padang & Gelanggang Permainan)

3 En. Mohd Redzuan B. Khalid (Kebersihan-Program & Kelas)

4 En. Mohd Essami B. Tahir (Kebersihan)

5 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman (Keselamatan-Murid Sesi Petang)

6 En. Md. Norakmal B. Abd Latip (Kebersihan & Kawad Kebakaran)

7 YM. Raja Maya Karleena Bt. Raja Haroon Arashid (Kesihatan-Jabatan Kesihatan)

8 Pn. Azimah Bt. Aziz (Kesihatan)


JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

Naib Pengerusi 1

En. Sivakumar Thannimalay

Naib Pengerusi 2

Pn. Khaw Phaik Hoon

Penyelaras

Pn. Nur Asiah Bt. Abdullah

Setiausaha

Pn. Norazlina Bt. Husin

Ahli Jawatankuasa

1 Pn. Noor Fatihah Bt. Muhammad (Sajak & Mesej PPDa)

2 Pn. Siti Fatmawati Bt. Muhamad Ubaidillah (Sisipan PPDa dalam Kurikulum)

3 En. Shurvaswaran Munusamy (Ujian Urin)

4 En. Md Norakmal B. Abd Latip (Mesej PPDa)

5 Pn. Lam Sui Leng (Lorong/Sudut PPDa)

6 Pn. Anitha Antonette Arulappan (e-PPDa)

JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

Naib Pengerusi 1

En. Sivakumar Thannimalay

Naib Pengerusi 2

Pn. Khaw Phaik Hoon

Penyelaras

Pn. Lam Sui Leng

Setiausaha

Pn. Nur Adibah Bt. Abdul Habib

Ahli Jawatankuasa

1 Pn. Anitha Antonette Arulappan

2 En. Shurvaswaran Munusamy

3 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman

4 Cik Normazlina Bt. Yaacub (Penyelaras Tingkatan Peralihan)

5 Pn. Yeo Yen Fern (Penyelaras Tingkatan 1)

6 Pn. Noor Azizah Bt. Mohamad Raib (Penyelaras Tingkatan 2)

7 Cik Mastura Bt. Alias (Penyelaras Tingkatan 3)

8 Pn. Siti Amelia Bt. Mohd Aris (Penyelaras Tingkatan 4)

9 Pn. Nur Khaidiriyah Bt. Jamil (Penyelaras Tingkatan 5)


JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Setiausaha

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

En. Sivakumar Thannimalay

Pn. Khaw Phaik Hoon

Cik Norhayati Bt. Ahmad

Ahli Jawatankuasa

1 Cik Vun Yee Ling (Biasiswa Taiwan Buddhist Association)

2 Pn. Nurul Akma Bt. Yusop (Kebajikan Murid & Baitulmal)

3 Pn. Lam Sui Leng (Kebajikan Murid -Takaful/Derma)

4 Pn. Anitha Antonette Arulappan (Kebajikan Murid/Derma)

5 Pn. Yeo Yen Fern (BKP)

6 Pn. Nur Adibah Bt. Abdul Habib (Kebajikan Murid/Derma)

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1 Pn. Elyayuzaida Bt. Harun

2 Pn. Siti Amelia Bt. Mohd Aris

3 Pn. Nirmal Kaur

4 Pn. Malisa Hanim Bt. Abdullah

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

En. Sivakumar Thannimalay

Pn. Khaw Phaik Hoon

Pn. Farah Diba Bt. Mohd Zain

Pengerusi

Naib Pengerusi 1

Naib Pengerusi 2

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN SEKOLAH

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron

En. Sivakumar Thannimalay

Pn. Khaw Phaik Hoon

En. Kamaruzzaman B. Hamzah (Pendawaian Elektrik)

1 En. Saiful Adli B. Jamil (Padang dan Gelanggang permainan)

2 En. Raja Azizu B. Raja Yunus (Tandas murid lelaki)

3 En. Abdul Karim B. Ismail (Perabot)

4 Pn. Nurul Akma Bt. Yusop (Surau)

5 Pn. Maizureen Bt. Mohd Khalid (Bilik Guru)

6 Pn. Siti Fatmawati Bt. Muhammad Ubaidillah (Pusat Sumber dan Bilik APD)

7 Pn. Wong Mee Fah (Makmal Komputer dan Peralatan ICT)

8 Pn. Woo Siew Sien (Tandas murid perempuan)

9 En. Wan Exzam B. Wan Shamsudin (Perabot)


TAKWIM KOKURIKULUM DAN SUKAN SEKOLAH 2017

TARIKH HARI PERKARA

20-Dec-16 Selasa Mesyuarat Pengurusan G10

27-Dec-16 Selasa Taklimat Kokurikulum Kali 1

29-Dec-16 Khamis HARI ORIENTASI PERALIHAN DAN TINGKATAN SATU

03-Jan-17 Selasa Mesyuarat AJK Tertinggi Kokurikulum Kali 1

04-Jan-17

(Minggu Ganjil)

11-Jan-17

Rabu

Perjumpaan Kelab Persatuan & Badan Beruniform Bermula

Mesyuarat Agung Kelab Persatuan & Badan Beruniform

Taklimat Kokurikulum, Program Orientasi Tingkatan Peralihan & Satu

Pendaftaran & Perjumpaan Rumah Sukan & Sukan Permainan

(Minggu Genap)

Rabu

Mesyuarat Agung Rumah Sukan & Sukan Permainan

Mesyuarat Merentas Desa

04-Feb-17 Sabtu KURSUS AJK TERTINGGI KOKURIKULUM 2017

07-Feb-17 Selasa Mesyuarat Kem Kokurikulum kali 1

14-Feb-17 Selasa Mesyuarat MERENTAS DESA

18-Feb-17 Sabtu Sambutan Chap Goh Mei

24-Feb-17 Jumaat MERENTAS DESA

28-Feb-17 Selasa Mesyuarat Kem Kokurikulum kali 2

17-Mar-17 Jumaat KEM PERDANA KOKURIKULUM

18-Mar-17 Sabtu KEM PERDANA KOKURIKULUM

19-Mar-17 Ahad KEM PERDANA KOKURIKULUM

04-Apr-17 Selasa Mesyuarat Sukantara / Pra Sukan

11-Apr-17 Selasa SUKANTARA - Laksamana & Temenggung

12-Apr-17 Rabu SUKANTARA - Syahbandar & Bendahara

18-Apr-17 Selasa Mesyuarat Pra Sukan 2

26-Apr-17 Rabu Pra Sukan

02-May-17 Selasa Mesyuarat AJK Sukan 1

16-May-17 Selasa Mesyuarat AJK Koperasi

17-May-17 Rabu Raptai Sukan

18-May-17 Khamis Raptai Sukan

19-May-17 Jumaat KEJOHANAN BALAPAN & PADANG

14-Jun-17 Rabu HARI KOPERASI

10-12 Jun 2017

Sabtu-

Isnin

LDP 3 (Kokurikulum)

20-Jun-17 Selasa Mesyuarat AJK Hari Kecemerlangan & Hari Keusahawanan 1

18-Jul-17 Selasa Mesyuarat AJK Tertinggi Kokurikulum 2

16-Aug-17 Rabu Mesyuarat AJK Hari Kecemerlangan Koperasi & Hari Keusahawanan 2

06-Sep-17 Rabu Raptai Hari Kecemerlangan Kokurikulum & Keusahawanan

10-Sep-17 Ahad HARI KECEMERLANGAN KOKURIKULUM & KEUSAHAWANAN

10-Oct-17 Selasa Mesyuarat AJK Tertinggi Kokurikulum 3

25-Oct-17 Rabu Mesyuarat Agung Koperasi


TARIKH/MINGGU GANJIL UNTUK

PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN & BADAN BERUNIFORM

2017

MINGGU

1 04 JANUARI 2017

3 18 JANUARI 2017

TARIKH

01 FEBRUARI 2017 - CUTI HARI WILAYAH

PERSEKUTUAN

5

7 15 FEBRUARI 2017

9 01 MAC 2017

11 15 MAC 2017

13 5 APRIL 2017

15 19 APRIL 2017

17 03 MEI 2017

19 17 MEI 2017 - RAPTAI SUKAN

21 14 JUN 2017

23 05 JULAI 2017

25 19 JULAI 2017

27 02 OGOS 2017

29 16 OGOS 2017

31 06 SEPTEMBER 2017

33 20 SEPTEMBER 2017

35 04 OKTOBER 2017

37 25 OKTOBER 2017

39 08 NOVEMBER 2017

41 22 NOVEMBER 2017


TARIKH/MINGGU GENAP UNTUK

PERJUMPAAN RUMAH SUKAN & SUKAN PERMAINAN 2017

MINGGU

TARIKH

2 11 JANUARI 2017

4 25 JANUARI 2017

6 08 FEBRUARI 2017

8 22 FEBRUARI 2017

10 08 MAC 2017

12 29 MAC 2017

14 12 APRIL 2017 - SUKANTARA

16 26 APRIL 2016 - PRA SUKAN

18 10 MEI 2017 - CUTI HARI WESAK

20 24 MEI 2017

22 21 JUN 2017

24 12 JULAI 2017

26 26 JULAI 2017

28 09 OGOS 2017

30 23 OGOS 2017

32 18 SEPTEMBER 2017

34 27 SEPTEMBER 2017

36 11 OKTOBER 2017

38 1 NOVEMBER 2017

40 15 NOVEMBER 2017


PENGENDALIAN PERHIMPUNAN RASMI OLEH BADAN BERUNIFORM

MINGGU KE-3 SETIAP BULAN

MINGGU/TARIKH

BADAN BERUNIFORM

16 - 20 JANUARI 2017 PENGAKAP

13 - 17 FEBRUARI 2017 KADET POLIS

13 - 17 MAC 2017 KADET REMAJA

17 - 21 APRIL 2017 PANDU PUTERI

19 - 23 JUN 2017 ST. JOHN

17 - 21 JULAI 2017 BRIGED PUTERA/PUTERI

14 - 18 OGOS 2017 PUTERI ISLAM

18 - 22 SEPTEMBER 2017 TAEKWONDO

16 - 20 OKTOBER 2017 PENGAKAP

13 - 17 NOVEMBER 2017 KADET POLIS

* Perhimpunan rasmi hari Isnin setiap bulan pada minggu ke-3 akan dikendalikan oleh

Ketua/Naib Ketua bagi setiap unit badan beruniform.


JADUAL LATIHAN / PERJUMPAAN KOKURIKULUM 2017

Minggu Hari Jenis Aktiviti Tempat Sesi Petang Sesi Pagi

BENDAHARA/KUNING 9.30-10.45pg 2.45-4.00ptg

Genap

Rabu

TEMENGGUNG/HIJAU 9.30-10.45pg 2.45-4.00ptg

Padang Sekolah

SYAHBANDAR/MERAH 9.30-10.45pg 2.45-4.00ptg

LAKSAMANA/BIRU

9.30-10.45pg

2.45-4.00ptg

UNIT BERUNIFORM

1.Briged Putera

Glg. Blok B

2.Briged Puteri

Glg. Blok B

3.Kadet Polis

T. Perhimpunan

Ganjil

Rabu

4.Kadet Remaja

5 ST 1

5.Pandu Puteri

5 ST2

6.St. John

G. Blok A/5EK

7.Pengakap

G. Blok B/5 AK 1

9.30-10.45pg

2.45-4.00ptg

8.Puteri Islam

Kantin Lama

9.Taekwan-Do

4 ST 1

Dewan

*Semua WAJIB pakai

pakaian unit beruniform


Genap Rabu PERMAINAN

1.Badminton

Pusat Komuniti

2.Bola Jaring

Padang Sekolah

3.Bola Keranjang

Padang Sekolah

4.Bola Sepak

Padang Sekolah

5.Bola Tampar (sesi pg)

Gelanggang

6.Olahraga

Kantin Lama

7.Permainan Dalaman

5 AK 1

8.Ping Pong

9.Bola Baling

Dewan Sekolah

Padang Sekolah

10.45-

12.00pg

1.30-2.45ptg

10.Ragbi

Padang Sekolah

PERSATUAN/KELAB

10.45-

12.00pg

1.30-2.45ptg

1.Badan Pelajar Islam

Bilik Agama

2.Bahasa Cina/Orkestra

Cina

5 AK 2

Ganjil

Rabu

3.Bahasa Inggeris

4.Bahasa Malaysia

5.Kebudayaan/

Tarian Singa

5 ST 1/Kantin

Makmal &

Dewan

Sekolah/Padang

6.ERT

Bilik ERT

7.Kelab Fotografi

5 ST 2


8.Kelab Komputer

9.Kelab Pelancongan

10.Pencegahan Jenayah

11.Per. Buddha

12.Per. Kristian

13.UBK

14.Pers Sains & Matematik

15.Kelab Muzik

16.Pusat Sumber

18.Kelab Pengguna

19.Kelab Koperasi

20.Kelab Rukun Negara

Makmal Komputer

5 EK

Bilik Pengawas

4 ST 1

4 ST 2

B.Kaunseling

Makmal

Bilik Seni

Pusat Sumber

4 ST 1/ 4 ST2

B.Koperasi

Laman ASEAN

*Semua WAJIB membeli &

memakai T-Shirt

Kokurikulum

Padang Sekolah

Ganjil &

Genap

Khamis

PASUKAN ELIT

SEKOLAH

Gelanggang

Dewan /Kelas

7.30-9.00pg

3.30–5.00ptg


CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 2017

Pengetua

Tn. Haji Mohamad Saadon Bin

Haron

Penyelaras Badan Beruniform

En.Wan Exzam B. Wan

Shamsudin

En. Muhammad Faris B. Mahusin

Setiausaha Kokurikulum

Cik Nurul Najjua Bt. Saaray

Penolong Setiausaha Kokurikulum

Cik Noraini Bt. Mohd Noor

Guru-Guru Penasihat

Badan Beruniform

1. Briged Putera

2. Briged Puteri

3. Kadet Polis

4. Kadet Remaja

5. Pandu Puteri

6. Pengakap

7. Puteri Islam

8. Taekwan – Do

9. St John

*Ketua Pertandingan

Kawad Kaki – Pn. Jowana

Bt. Juhary

Penyelaras Persatuan/Kelab

Pn. Shararina Bt. Abdul Rahman

Pn. Nurul Syanizzah Abdul

Rahman

Guru-Guru Penasihat

Persatuan/Kelab

1. Badan Pelajar Islam

2. Bahasa Cina/Orkestra Cina

3. Bahasa Inggeris

4. B. Malaysia

5. ERT 6. Fotografi

7. Komputer 8. Pelancongan

9. Pencegahan Jenayah

10. Per. Buddha

11. Per. Kristian

12. UBK

13. Sains & Matematik

14. Muzik 15. Pusat Sumber

16. Koperasi 17. Pengguna

18. Rukun Negara

19. Kebudayaan/Tarian Singa

Penolong Kanan

Kokurikulum

Pn. Nurliana Koh Bt. Abdullah

Penyelaras Kokurikulum

En. Kamaruzzaman B. Hamzah

Pen Penyelaras Kokurikulum

Cik Isnanida Bt. Abdul Hamid

Penyelaras IT

Pn. Yeo Yen Fern

Penolong Penyelaras IT

Cik Normazlina Bt. Yaacub

Penyelaras Permainan

En. Mohd. Essami B. Tahir

En. Raja Azizu B. Raja Yunus

Guru-Guru Penasihat

Sukan/Permainan

1. Badminton

2. Bola Jaring

3. Bola Keranjang

4. Bola Sepak

5. Bola Tampar

6. Olahraga

7. Permainan Dalaman

8. Ping Pong

9. Bola Baling

10. Ragbi

Setiausaha Sukan

En. Saiful Adli B. Jamil

Pen. Setiausaha Sukan

Pn. Woo Siew Sien

En. Mohd Izwan B. Abdul Rahman

Rumah Sukan

1. Syahbandar

2. Bendahara

3. Laksamana

4. Temenggung

Pasukan Elit

Sekolah

Semua Wakil

Sukan &

Permainan

Sekolah

Perbahasan

Bahasa Melayu

& Bahasa Cina

Choral Speaking


SENARAI GURU PENASIHAT AKTIVITI KOKURIKULUM 2017

SESI PAGI / PETANG

A. PERSATUAN DAN KELAB

Penyelaras Sesi Pagi : Pn. Shararina Binti Abd Rahman

Penyelaras Sesi Petang : Pn. Nurul Syanizzah Binti Abdul Rahman

BIL. PERSATUAN/KELAB GURU PENASIHAT PAGI

GURU PENASIHAT

PETANG

1 Badan Pelajar Islam

2 Bahasa Cina

3 Bahasa Inggeris

4 Bahasa Malaysia

Pn. Nurul Akma Yusop

En. Wan Exzam Wan Shamsudin

Cik Vun Yee Ling

Pn. Ku Seew Ling

Cik Norhayati Ahmad

Pn. Raja Maya Karleena Raja

Haroon Arashid

Pn. Noor Fatihah Muhamad

Pn. Nur Asiah Abdullah

Pn. Muliani Mat Nor

Cik Normazlina Yaacub

Pn. Lim Beng Fui

Pn. Woo Siew Sien

Pn. Nirmal Kaur

Pn. Jowana Juhary

Pn. Norazlina Husin

Pn. Noor Azizah Mohamad

Raib

5

Kebudayaan & Tarian

Singa

Pn. Zubaidah Abdul Halim

Pn. Noor Harlida Mohd Halimi

En. Md. Norakmal Abd Latip

6 ERT

Pn. Mahyan Mohd Hassim

Pn. Juneiza Jamaluddin

Pn. Nurul Syahnizzah Ab.

Rahman

Pn. Azimah Aziz

7 Kelab Fotografi Cik Liew Lai Foong

Pn. Hanim Ali

En. Muhammad Faris Mahusin

8 Kelab Komputer

9 Kelab Pelancongan

En. Mohd Asyraf Muhd Hilmi

Pn. Elyayuzaida Harun

Pn. Shararina Abd Rahman

Pn. Siti Amelia Mohd Aris

Pn. Wong Mee Fah

Pn. Yeo Yen Fern

-

10 Pencegahan Jenayah En. Shurvaswaran A/L Munusamy -


BIL. PERSATUAN/KELAB GURU PENASIHAT PAGI

GURU PENASIHAT

PETANG

11 Per. Buddha

12 Per. Kristian

13 UBK

Cik Vun Yee Ling

Cik Dew Lee Ling

Pn. Ku Seew Ling

Cik Sim Ley Yee

Pn. Lam Sui Leng

Pn. Anitha Antonette A/P

Arulappan

-

-

Pn. Nur Adibah Abdul Habib

En. Mohd Izwan Abd Rahman

14

Pers Sains &

Matematik

Pn. Zuriaini Darus

Pn. Nur Khaidiriyah Jamil

Pn. Maizureen Mohd Khalid

Pn. Fazilah Mohamad

15 Kelab Muzik

16 Pusat Sumber

17 Kelab Pengguna

18 Kelab Koperasi

19 Kelab Rukun Negara

En. Mohd Redzuan Khalid

Cik Mastura Alias

Pn. Siti Fatmawati Muhammad

Ubaidillah

Pn. Syazana Mat Salleh

Cik Sim Ley Yee

Cik Suriani Mohd Shakiri

Pn. Wan Norizal Wan Abdul

Rahman

Pn. Bahiah Othman

Pn. Maisarah Osman

Pn. Nee Kah Ming

Cik Siti Mariam Abu Bebakar

En. Muhammad Saiful Wahib

En. Raja Azizu Raja Yunus

Pn. Husni Ayobee Sellahuddin

Ayobee

Pn. Wan Farah Affiny Wan

Azizuddin

Pn. Norsuhada Mohaidin

-

-


B. PERMAINAN

Penyelaras Sesi Pagi : En. Mohd Essami Bin Tahir

Penyelaras Sesi Petang : En. Raja Azizu Bin Raja Yunus

BIL.

SUKAN/PERMAINAN

GURU PENASIHAT

PAGI

GURU PENASIHAT

PETANG

1 Badminton

2 Bola Jaring

3 Bola Keranjang

En. Mohd Redzuan Khalid

En. Shurvaswaran A/L

Munusamy

Pn. Siti Amelia Mohd Aris

Pn. Farah Diba Mohd Zain

Pn. Maisarah Osman

Pn. Anitha Antonette A/P

Arulappan

Pn. Nurul Syahnizzah Abdul

Rahman

Pn. Husni Ayobee

Sellahuddin Ayobee

Pn. Malisa Hanim Abdullah

Pn. Norsuhada Mohaidin

Pn. Hanim Ali

Pn. Wong Mee Fah

4 Bola Sepak En. Mohd Essami Tahir

En. Raja Azizu Raja Yunus

Guru X

5 Bola Tampar

6 Olahraga

7 Permainan Dalaman

8 Ping Pong

9 Bola Baling

10 Ragbi

Pn. Nur Khaidiriyah Jamil

En. Saiful Adli Jamil

En. Abdul Karim Ismail

Pn. Badariah Muhamat

Kawangit

Cik Suriani Mohd Shakiri

Pn. Mahyan Mohd Hassim

Cik Liew Lai Foong

Cik Norhayati Ahmad

Cik Mastura Alias

Pn. Noor Fatihah

Muhamad

En. Mohd Asyraf Mohd

Hilmi

Pn. Lam Sui Leng

En. Muhammad Saiful Wahib

Pn. Norazlina Husin

Pn. Fazilah Mohamad

Pn. Nirmal Kaur

Pn. Woo Siew Sien

Pn. Wan Farah Affiny Wan

Azizuddin

-

En. Mohd Izwan Abd Rahman

Pn. Noor Harlida Mohd Halimi

En. Muhammad Faris

Mahusin

Guru Y


C. BADAN BERUNIFORM

Penyelaras Sesi Pagi

Penyelaras Sesi Petang

: En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin

: En. Muhamad Faris Bin Mahusin

BIL.

BADAN

BERUNIFORM

GURU PENASIHAT

PAGI

GURU PENASIHAT

PETANG

1

Pengakap

Pn. Bahiah Othman

Pn. Badariah Muhamat

Kawangit

Pn. Noor Azizah Mohd

Raib

Pn. Jowana Juhary

2 Kadet Polis

En. Abd Karim Ismail

En. Saiful Adli Jamil

En. Md Norakmal

Abdul Latip

Guru Y

3

Kadet Remaja

Sekolah

Pn. Syazana Mat Salleh

Pn. Zuraini Darus

En. Muhammad Faris

Mahusin

4 Pandu Puteri

5 St. John

Pn. Juneiza Jamaluddin

Pn. Nur Asiah Abdullah

Cik Dew Lee Ling

Pn. Raja Maya Karleen

Raja Haroon Arashid

Pn. Malisa Hanim

Abdullah

Pn. Maizureen Mohd

Khalid

Cik Siti Mariam Abu

Bebakar

Pn. Azimah Aziz

6

Briged Putera

Briged Puteri

Pn. Nee Kah Ming

Pn. Ku Seew Ling

Pn. Lim Beng Fui

Pn. Yeo Yen Fern

7 Puteri Islam

8 Taekwondo

Pn. Nurul Akma Yusop

Pn. Wan Norizal Wan

Abdul Rahman

En. Wan Exzam Wan

Shamsudin

Pn. Muliani Mat Nor

Cik Normazlina

Yaacub

-


Pn. Farah Diba Mohd Zain

JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi

Naib Pengerusi

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas

1 Penyelaras En.Kamaruzzaman Cik Isnanida 1. Merancang aktiviti.

Hamzah

Abdul Hamid 2. Menentukan takwim

dan jadual aktiviti.

3. Memantau

pelaksanaan aktiviti.

4. Memastikan

penglibatan di

peringkat sekolah,

zon, kebangsaan

dan antarabangsa.

5. Memberi

pengiktirafan dan

penghargaan

kepada guru dan

2 Setiausaha

Naib Setiausaha

3 Jawatankuasa

Penyelaras

Persatuan

dan Kelab

Cik Nurul Najjua

Saaray

Pn. Shararina

Abdul Rahman

Cik Noraini

Mohd Noor

Pn. Nurul

Syanizzah

Abdul Rahman

murid.

1. Menyediakan surat

panggilan dan minit

mesyuarat.

2. Memfailkan suratsurat

yang diterima.Penyelaras

Permainan

Penyelaras

Badan

Beruniform

En. Mohd. Essami

Tahir

En. Wan Exzam

Wan Shamsudin

En. Raja Azizu

Raja Yunus

En. Muhammad

Faris Mahusin

1. Memastikan guruguru

mematuhi dan

melaksanakan

aktiviti.

2. Menyiapkan laporan

pemantauan.


Penyelaras

Permarkahan

Kokurikulum

En. Mohd Asyraf

Muhd Hilmi

Pn. Yeo Yen

Fern

Cik Normazlina

Yaacub


JAWATANKUASA PEMARKAHAN KOKURIKULUM

Pengerusi

Naib Pengerusi

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas

1 Penyelaras

Penyelaras

Perisian

En.Kamaruzzaman

Hamzah

Pn. Yeo Yen Fern

2 Setiausaha Cik Nurul Najjua

Saaray

3 Jawatankuasa Cik Mastura Alias

(Tingkatan Tiga)

Pn. Nurkhaidiriyah

Jamil

(Tingkatan Lima)

Pn. Siti Amelia

Mohd Aris

(Tingkatan Empat)

Cik Isnanida Abdul

Hamid

Cik Normazlina

Yaacub

Cik Noraini Mohd

Noor

Cik Normazlina

Yaacub

(Tingkatan

Peralihan)

Pn. Yeo Yen Fern

(Tingkatan Satu)

Pn. Noor Azizah

Mohd Raib

(Tingkatan Dua)

1. Memberikan taklimat

guru tentang cara

pemarkahan

kokurikulum.

2. Menyediakan carta

aliran prosedur tindakan

pemarkahan

kokurikulum.

3. Memastikan semua

guru penasihat mengisi

markah.

4. Memantau data dan

markah kokurikulum

yang telah diisi oleh

guru.

5. Memproses markah

yang telah diisi oleh

guru dan mengedarkan

kepada semua murid.

1. Menyediakan surat

panggilan mesyuarat.

2. Menyediakan minit

mesyuarat.

3. Memfailkan surat-surat

yang diterima.

1. Memastikan semua

guru penasihat mengisi

markah.

2. Menyemak data dan

markah kokurikulum

yang telah diisi oleh

guru.


JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron

Naib Pengerusi : Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas

1 Penyelaras En. Saiful Adli

Jamil

En. Mohd

Izwan Abdul

Rahman

1. Merancang aktiviti

jangka panjang dan

pendek.

2. Menentukan takwim

dan jadual aktviti.

3. Memastikan guru

mematuhi dan

melaksanakan

aktiviti.

4. Memastikan

penglibatan di

peringkat zon,

negeri,

kebangsaan dan

antarabangsa.

5. Memberi

pengiktirafan dan

penghargaan kepada

guru dan murid

2 Setiausaha Pn. Woo Siew

Sien

1. Menyediakan surat

panggilan mesyuarat

2. Menyediakan minit

mesyuarat.

3. Memfailkan suratsurat

yang diterima


3 Jawatankuasa

SyahbandarBendahara

Laksamana

Pn Zubaidah

Abdul Halim

Pn. Badariah

Muhamat

Kawangit

Pn. Zuraini

Darus

En Muhamad

Saiful Wahib

Pn. Fazilah

Mohamad

Cik Normazlina

Yaacub

1. Memastikan guru

mematuhi dan

melaksanakan

aktiviti.

2. Menyiapkan laporan

rumah sukan .

3. Menghantar senarai

peserta mengikut

jadual.


Temenggung

En. Mohd

Essami Tahir

Cik Siti Mariam

Abu Bebakar

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKAN

Pengerusi

Naib Pengerusi

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas

1 Ahli Jawatankuasa


Pembangunan

Sukan Sekolah

En. Saiful Adli

Jamil

1. Merangka

program kursus

dan latihan untuk

meningkatkan

kemahiran guru.Penggalakkan

Sukan

Sumber

Manusia

Pn. Nurliana Koh

Abdullah

2. Membangunkan

prasarana sukan

sekolah secara

terancang dan

berperingkat.Pemantauan

dan Penilaian

Peningkatan

Profesionalism

e

Cik Isnanida

Abdul Hamid

3. Menggalakkan

penyertaan

Syarikat swasta

dalam program

pembangunan

sukan sekolah.


Kewangan

Teknikal

En. Mohd.

Essami Tahir

Pn. Nor Yati

Ahmad

En.

Kamaruzzaman

Hamzah

4. Mewujudkan

sistem

pemantauan

untuk

menentukan

keberkesanan

program

pembangunan

sukan.

2 Jawatankuasa Kecil Pn. Badariah

Muhamat

Kawangit

Pn. Noor

Harlida Mohd

Halimi

En. Mohd Asyraf

Muhd Hilmi

En Md.

Norakmal Abdul

Latip

Cik Nurul Najjua

Saaray

En.Mohd.Izwan

Abdul Rahman

Pn. Woo Siew

Sien


JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH

Pengerusi

Naib Pengerusi

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas

1 Setiausaha Pn. Shararina

Abd Rahman

1. Menyediakan

surat

2. Panggilan

mesyuarat.

3. Menyediakan minit

mesyuarat.

4. Memfailkan suratsurat

yang

diterima.

5. Menyediakan

kertas kerja.

2 Bendahari Pn. Bahiah

Othman

1. Menyediakan dan

2. mengemaskini

akaun koperasi

pada setiap hari.

3 AJK


Pengurus

Pembelian

dan Stok

Pn. Wan Norizal

Wan Abdul

Rahman

1. Menyemak dan

membeli stok.


Pengurus

Jualan

Cik Nurul Najjua

Saaray

Pn. Maisarah

Osman

En. Raja Azizu

Raja Yunus

Pn. Nurul

Syahnizzah

Abdul Rahman

2. Menguruskan

jualan.

3. Memastikan stok

disusun dan

teratur.

4. Memastikan


Pn. Wan Norizal

Wan Abdul

Rahman

Cik Suraini

Mohd Shakiri

Pn. Shararina

Abd Rahman

En. Muhamad

Faris Mahusin

Pn. Fazilah

Mohamad

Cik Siti Mariam

Abu Bebakar

kebersihan

koperasi.


MAKLUMAT ASAS KELAS 2017

A. BILANGAN KELAS MENGIKUT ALIRAN

ALIRAN Peralihan Ting 1 Ting 2 Ting 3 Ting 4 Ting 5 Jumlah

Peralihan 2 - - - - - 2

KSSM - 7 - - - - 7

Perdagangan - - 3 3 - - 6

KMT/ERT - - 4 4 - - 8

Sains - - - - 2 2 4

Kemanusiaan - - - - 5 5 10

Jumlah 2 7 7 7 7 7 37

B. MATA PELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 4

KELAS MT BIO FIZ KIM BC P.AKAUN EA PNG ERT PSV

4ST1 √ √ √ √ √ - - - - -

4ST2 √ √ √ √ √ √ - - - -

4AK1 √ - - - √ √ √ - -

4AK2 - - - - √ √ √ √ - -

4 EK - - - - √ - √ √ √ -

4PD - - - - √ - - √ - √

4SV - - - - √ - - √ - √

C. MATA PELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 5

KELAS MT BIO FIZ KIM BC P.AKAUN EA PDG ERT PSV

5ST1 √ √ √ √ √ - - - - -

5ST2 √ √ √ √ √ √ - - - -

5AK1 √ - - - √ √ - - - -

5AK2 - - - - √ √ √ - - -

5 EK - - - - √ √ √ - √ -

5PD1 - - - - √ - √ √ - √

5PD2 - - - - √ - - √ - √


TAKWIM PEPERIKSAAN / UJIAN 2017

JENIS PEPERIKSAAN / UJIAN TINGKATAN

TARIKH UJIAN /

PEPERIKSAAN

Ujian 1 Ting.3 dan 5 13.2.2017 – 23.2.2017

Ujian 1 Ting. Per,1,2 & 4 27.2. 2017 – 11.3.2017

Sumatif 1 Ting. 4 & 5 8.5.2017 – 26.5.2017

Sumatif 1 Ting. Per,1, 2 & 3 1.5.2017 – 26.5.2017

Peperiksaan Percubaan PT3 Ting. 3 14.8.2017 – 18.8.2017

Peperiksaan Percubaan SPM Ting. 5 7.8.2017 – 25.8.2017

Sumatif 2 Ting. Per,1 & 2 29.9.2017 – 6.10.2017

Sumatif 2 Ting. 4 18.9.2017 – 6.10.2017

Ujian Pelbagai Instrumen Sejarah

Ting. 3

PT3

2.5.2017 – 26.5.2017

Ujian Pelbagai Instrumen

Geografi PT3

Ting. 3 9.7.2017 – 31.7.2017

Ujian Lisan Bertutur PT3 Ting. 3 2.4.2017 – 30.4.2017

Ujian Lisan Mendengar BM PT3 Ting. 3 22.8.2017

Ujian Lisan Mendengar BI PT3 Ting. 3 23.8.2017

Peperiksaan Bertulis PT3 Ting. 3 9.10.2017 – 12.10.2017

Ujian Lisan SPM Ting. 5 6.6.2017 – 1.7.2017

Ujian Bertulis SPM Ting. 5 6.11.2017 – 4.12.2017

* Tertakluk kepada perubahan tarikh oleh JPWPKL dan

LPM


MARKAH DAN GRED PEPERIKSAAN UNTUK MENENGAH RENDAH

DAN MENENGAH ATAS 2017

SKALA MARKAH TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 3 (PS)

GRED

MARKAH

A 80 - 100

B 65 - 79

C 55 - 64

D 40 - 54

E 0 - 39

SKALA MARKAH PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3 (SAPS)

GRED

MARKAH

A 85 - 100

B 70 - 84

C 60 - 69

D 50 - 59

E 40 - 49

F 1 - 39

SKALA MARKAH TINGKATAN 4 DAN 5

GRED

MARKAH

A+ 90 - 100

A 80 - 89

A- 75 - 79

B+ 70 - 74

B 65 - 69

C+ 60 - 64

C 50 - 59

D 45 - 49

E 40 - 44

G 0 - 39


PELAKSANAAN DASAR DAN PERATURAN AM SEKOLAH 2017

Kepada,

Warga SMK Bandar Baru Seri Petaling.

Arahan :

Berikut adalah dasar dan peraturan am sekolah yang perlu pematuhan dalam

kalangan guru. Semua pengurusan sekolah adalah mengikut Sistem Pengurusan

Sekolah Kualiti (SPSK).

PENTADBIRAN AM

1. Waktu

Bertugas :

Semua guru perlu berada di tempat bertugas seperti di kawasan sekolah, di

kelas/makmal/padang/pusat sumber/bilik mesyuarat/tempat perhimpunan

pada masa yang ditetapkan.

Waktu Masuk : Sesi Pagi - 07.15 Pagi

Sesi Petang - 01.05 Petang (Isnin hingga Khamis)

02.15 Petang (Jumaat)

Waktu Pulang : Sesi Pagi - 01.45 Petang (Isnin,Selasa, Khamis)

02.20 Petang (Rabu)

12.30 Tengah Hari (Jumaat)

Sesi Petang - 06.45 Petang (Isnin hingga Jumaat)

2. Tidak Hadir Bertugas : Perkara yang perlu diambil tindakan;

i. Hubungi pengetua selewat-lewatnya jam 07.00 pagi (sesi

pagi) dan 12.00 t/hari (sesi petang).

ii. Tidak dibenarkan menghantar sms kepada guru “relief”/

berpesan dengan kawan-kawan.

iii. Serahkan sijil sakit (MC) pada hari kembali bertugas

kepada pengetua.

iv. Jika ada temujanji doktor/panggilan temuduga, sertakan

bersama borang permohonan relief untuk mendapatkan

kebenaran daripada pengetua.

v. “Time Slip” perlu ditandatangani Pengetua untuk simpanan

pejabat.

3. Cuti Rehat Khas (CRK) : CRK hanya boleh dipohon dengan alasan berikut :

i. Menjaga anak/suami/isteri di wad.

ii. Kematian ibu/bapa/mertua/adik beradik/saudara terdekat.

iii. Konvokesyen diri sendiri/isteri/suami/anak.

iv. CRK perlu dipohon terus kepada Pengetua dengan

disokong oleh PK1 terlebih dahulu dan tidak

memaklumkan kepada mana-mana staf/guru yang lain.

Walau bagaimanapun, kelulusan CRK terpulang kepada budi

bicara Pengetua

4. Cuti Tanpa Rekod (CTR) : CTR hanya boleh diambil dengan alasan berikut:

i. Kematian suami/isteri/anak/ibu bapa kandung (3 hari)

ii. Menghadiri peperiksaan PJJ dsb.


iii. Menghadiri seminar/bengkel/seminar anjuran sesuatu

pertubuhan/persatuan.

iv. Isteri bersalin (7 hari)

5. Cuti Tanpa Gaji (CTG) : CTG boleh diambil dengan alasan berikut:

i. Mengikut pasangan ke luar negara

ii. Menyusukan anak

6. Lawatan ke Luar Negara Untuk kelulusan perjalanan dan insurans, borang permohonan

perlu dilengkapkan 4 minggu sebelum tarikh perjalanan.

7. Pengisytiharan Harta : Mengikut Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002, pengisytiharan harta

hendaklah dilakukan secara bertulis kepada Ketua Jabatan

dengan sebab berikut:

i. Telah dilantik sebagai pegawai baru ke dalam

perkhidmatan awam (dalam masa 30 hari dari tarikh

lantikan)

ii. Setiap 5 tahun sekali.

iii. Memperoleh harta tambahan.

iv. Melupuskan harta

v. Diminta oleh Ketua Jabatan.

vi. Telah melepasi 5 tahun lalu (tahun 2009 dan sebelum)

wajib mengisi borang pengisytiharan harta yang baru

8. Mengemaskini Data : Setiap guru hendaklah mengemaskini perkara-perkara berikut

secara “online” :

i. e-Pangkat

ii. HRMIS

iii. e-Operasi

iv. e-GTukar (jika berkenaan)

v. Aplikasi pangkalan Data Murid (APDM) – jika berkenaan

vi. Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

vii. Sistem Perkembangan Pembelajaran Murid (PPM ‘offline’)

viii. e-Prestasi (Pentadbir yang dilantik)

ix. Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

x. Soal Selidik Kemahiran ICT (SSQS)

xi. Mengaktifkan Frog-VLE

xii. e-SPLGKPM

xiii. EMIS online

9. Bayaran Tambahan : Bayaran tambahan akan dikutip daripada murid apabila mendapat

kelulusan dalam Mesyuarat Agung PIBG dan Unit Perhubungan

dan Pendaftaran JPWPKL.

Peringatan : Semua kutipan hendaklah diserahkan ke pejabat

pada hari yang sama kutipan dibuat. Tarikh dalam resit murid

hendaklah bersamaan dengan tarikh serahan di pejabat.

Jika gagal dilaksanakan, ini akan menjejaskan audit penyata

kewangan sekolah dan guru boleh disabitkan dengan


tuduhan “penyelewangan wang sekolah”.

10. Masalah yang bersifat

Peribadi

Masalah yang bersifat peribadi hendaklah diselesaikan di luar

waktu persekolahan tanpa melibatkan waktu PdP, aktiviti

kokurikulum dan mesyuarat.Guru-guru/Staf yang terlibat

perniagaan online diminta untuk memohon mendapat kebenaran

dari JPWKL.

11. Arahan daripada JPWPKL Baju korporat hanya boleh dipakai pada hari Rabu jika ada aktiviti

berkaitan. Jika tidak, pakai baju kerja/baju pasukan beruniform.

Jika menghadiri mesyuarat di luar sekolah, pakai adalah formal.

Barisan pentadbir, guru penasihat digalakkan memakai uniform

pasukan beruniform pada minggu pertama setiap bulan.

12. Pengurusan Anak Guru-guru yang membawa anak ke sekolah, perlu memastikan

anak masing-masing tidak mengganggu guru lain/suasana di bilik

guru, membuat bising, mengotorkan tandas guru, membuang

sampah dan berkeliaran di sana sini. Sebuah bilik khas

bersebelahan bilik kaunseling disediakan untuk kemudahan ini.

13. Guru Penyayang Pentadbir dan guru bertugas dikehendaki berada di pintu

masuk dan keluar pelajar setiap hari bertugas untuk

mengalu- alukan kedatangan mereka ke sekolah dan

pulang ke rumah.


PENGURUSAN KURIKULUM

1. Pengurusan Kelas PJK Guru PJK perlu mewajibkan pelajar memakai pakaian PJK.

Jika tidak, dicadangkan dendaan lari keliling padang 2x. Tidak

dibenarkan juga pelajar ini duduk di tepi

padang/kelas/berkeliaran tanpa pengawasan guru dan latihan

semasa. Mulai 2015, pelajar-pelajar tidak dibenarkan

berbaju PJK dari rumah tetapi dibenarkan memakai terus

sehingga balik dengan syarat pakaian adalah lengkap

dengan seluar track sekolah.

2. Pengurusan Kelas Tanpa

Guru (KTG)

KTG merupakan satu aktiviti PdP dalam Melindungi Masa

Instruksional (MMI) diwajibkan bagi semua guru yang

meninggalkan sekolah kerana berkursus, atau sebab

terancang yang lain. Jika untuk direliefkan kerana tugas khas

di sekolah seperti raptai, digalakkan guru mengamalkan “jual

beli” waktu PdP dengan guru lain. Guru perlu selalu kelihatan

di mata murid. KTG perlu dilaksanakan dalam buku khas

murid.Pada tahun 2015 ,KTG perlu mendapat tandatangan

PK Tadbir & Kurikulum sebelum diluluskan untuk keluar

menghadiri sebarang tugas luar.KTG juga perlu diurus

dengan baik oleh guru relief dan dicatat dalam slip guru

ganti sebagai eviden.

3. Pengurusan Peperiksaan Bagi PBS, guru tingkatan 1, 2, dan 3 hendaklah mengisi

markah pencapaian murid setiap minggu/bulan atau mengikut

kesesuaian waktu dan bukan bertangguh hingga ke hari akhir

untuk mengelakkan beban kerja pada saat akhir.

Semua pengurusan peperiksaan termasuk penyediaan kertas

soalan, agihan kelas penyimpanan di bilik peperiksaan dan

sehingga pelaksanaan peperiksaan hendaklah menepati

tarikh dan masa yang ditetapkan mengikut pematuhan SPSK.

Guru yang terlibat dengan perisian SAPS, dinasihati untuk

menepati tarikh yang ditetapkan oleh Unit Penilaian dan

Peperiksaan sekolah dan tidak bertangguh untuk

mengelakkan kesesakan di talian.

4. Analisis Peperiksaan Semua guru mata pelajaran dan kelas perlu mengambil tahu

akan kemajuan prestasi murid masing-masing. Guru perlu

membuat “headcount” sendiri mengikut penilaian SPSK

dengan melengkapkan borang-borang berikut:

i. Analisis Prestasi Mengikut Keseluruhan dan Gred

(Tindakan: Setiausaha Peperiksaan)

ii. Analisis Kuantiti dan Kualiti

(Pencapaian objektif SPSK-Tindakan Setiausaha

SPSK)

iii. Analisis mengikut kuantiti dan kualiti mengikut panitia

dan kelas (Tindakan: Ketua panitia & Guru Mata

Pelajaran)

5. Pemantapan Penguasaan

Bahasa

Guru-guru BM, BI, dan BC perlu mewajibkan murid dari

tingkatan 1 hingga 5 menulis contoh karangan, satu karangan


pada setiap minggu. Sekurang-kurangnya, murid akan

membaca, memahamkan format dan menjadikan karangan

tersebut sebagai contoh dalam latihan harian. Selain itu,

murid dikehendaki menulis 3 ayat/lebih pada diari murid

sewaktu perhimpunan rasmi,hari BM dan BI serta semasa

waktu nilam (bicara murid). Guru m/pelajaran berperanan

untuk menyemak catatan murid kelas masing-masing

setiap minggu.

6. Program NILAM Program NILAM merupakan program pemantapan bahasa

dan 3 perkara perlu dilakukan pada masa tersebut iaitu:

i. Semua guru dan murid membaca, dan guru

menyemak buku laporan NILAM.

ii. 10 minit sebelum berakhir, pelajar menyampaikan

ucapan, syarahan dsb. dalam slot Bicara Murid.

iii. Tiap minggu, kelas bergilir meminjam buku di pusat

sumber.

7. Semakan Buku Latihan Penandaan buku latihan murid haruslah mengikut pematuhan

SPSK. Guru-guru perlu memastikan murid-murid

membuat pembetulan dan menyemak pembetulan

tersebut.

8. Penulisan Buku Rekod Rancangan harian perlu ditulis setiap hari sebab buku rekod

adalah SKT guru dan bukti guru menjalankan tugas. Jika

CS/CRK/berkursus, rancangan harian ditulis seperti biasa

tetapi ada nota kaki/catatan, “PdP tidak dapat dijalankan

kerana guru sakit/berkursus tetapi KTG ditinggalkan.

Tidak perlu tulis “cuti sakit” dalam rancangan harian sebab CS

tidak termasuk dalam sukatan pelajaran.

9. Penghantaran Buku

Rekod

Buku rekod perlu dihantar setiap hari Jumaat. Guru yang

berkursus sehingga hujung minggu, buku rekod hendaklah

dihantar awal. Semakan buku rekod oleh pentadbir adalah

pada minggu 1,3,4. Pada minggu kedua setiap bulan

semakan buku rekod diuruskan oleh ketua bidang

masing-masing.

10. Hasil Kerja Murid Guru-guru perlu pastikan setiap murid menyelesaikan kerja

rumah. Jika tidak, ambil tindakan serta-merta.


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. Disiplin Semua guru adalah guru disiplin. Setiap guru bertanggungjawab

mengurus kelas dengan sebaik mungkin. Elakkan berlaku

pergaduhan, kerosakan, maki hamun, menghina, dan lain-lain

antara guru dengan murid dan murid dengan murid.Sebarang

tindakan disiplin perlu dilakukan secara berhemah.

2. Pas keluar Guru perlu menggunakan pas keluar setiap kali murid keluar kelas

antara waktu PdP. Murid tidak dibenarkan keluar pada waktu

pertama, sebelum dan selepas rehat, serta waktu terakhir.

3. Ketidakhadiran

Murid

Gunakan prosedur yang ditetapkan KPM seperti menghubungi ibu

bapa, surat amaran 1,2, dan 3 serta surat buang sekolah. Proses

kaunseling perlu dijalani sebelum dibuang sekolah.

4. Telefon Bimbit Semua murid tertakluk kepada peraturan sekolah yang

menyatakan telefon bimbit dilarang dibawa ke sekolah.

5. Kehadiran Murid &

Guru

Guru Tingkatan hendaklah mengambil kedatangan di tapak

perhimpunan dan Buku Jadual Kedatangan Murid diletakkan di

pejabat selewat-lewatnya waktu kedua. Kehadiran murid juga

perlu dimasukkan dalam APDM (sebelum 9.00 pagi-sesi

pagi/sebelum 2.00 petang-sesi petang) dan keberadaan guru

dalam Emis online (sebelum 9 pagi oleh Pembantu Tadbir

dan dikemaskini sebelum 3 petang pada hari tersebut).

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1. Pemakaian Uniform Pada setiap hari Rabu, guru pasukan beruniform digalakkan

memakai uniform pasukan masing-masing kecuali jika bertugas di

luar. Murid sekolah diwajibkan memakai pakaian unit beruniform

atau pakaian kokurikulum secara bergilir pada minggu yang

ditetapkan.

2. Kehadiran Murid Guru harus memastikan murid hadir aktiviti sukan, persatuan, dan

kawad pasukan beruniform. Murid yang tidak hadir perlu diambil

tindakan.

3. Pembatalan Aktiviti

Kokurikulum

Guru tidak boleh membatalkan aktiviti persatuan/sukan/permainan

dan pasukan beruniform dengan sewenang-wenangnya tanpa

sebab yang munasabah.

Arahan ini adalah dasar dan peraturan umum sekolah. Tugas terperinci boleh didapati

dalam taklimat Kurikulum,HEM dan Kokurikulum.


TATACARA MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 2017

HARI: ISNIN MASA: 7.20 – 8.00 PAGI

1.05 – 1.35 PETANG

1. Bacaan Doa

2. Lagu Negaraku (Iringan Muzik)

3. Lagu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Iringan Muzik)

4. Ikrar Rukun Negara (Pengawas)

5. Ikrar Sekolah (Pengawas)

6. Laporan Guru bertugas Pada Minggu Lepas

7. Pengumuman Guru Bertugas Pada Minggu Ini

8. Laporan Disiplin / Motivasi oleh Ketua Guru Disiplin / Guru Kaunselor

9. Penyampaian Hadiah (Jika ada)

9. Ucapan Pengetua

10. Lagu Sekolah (Iringan Muzik)

Nota : Perhimpunan Rasmi Kokurikulum pada minggu ke-3 setiap bulan dikendalikan

oleh unit Kokurikulum

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!