13.01.2017 Views

bpps2017v10 (2)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAKLUMAT PERIBADI / PERKHIDMATAN<br />

1 Nama : ……………………………………………………………………………………………<br />

2 No. Kad Pengenalan:……………………… 3 Tarikh Lahir: …………………………….<br />

4 Jawatan: ……………………………………………………………………………………………<br />

5 Gred: …………….. 6 Tangga Gaji: …………………………….<br />

7 No. Fail SPP: ………………………… 8 No. Fail Jabatan : ……………………….<br />

9 Alamat Pejabat: ……………………………………………………………………………………<br />

10 No Telefon : ……………………….. 11 No Faks Pejabat: …………………………<br />

12 Alamat Rumah: …………………………………………………………………………………….<br />

13 No. Tel. Bimbit: ………………………… 14 No. Tel. Rumah: ………………………….<br />

15 Tarikh Mula Berkhidmat: …………………. 16 Tarikh Sah Jawatan: ……………………..<br />

17 Kelulusan Akademik: …………………….. 18 Kelulusan Ikhtisas: ……………………….<br />

19 Tarikh Pengisytiharan Harta/No Rujukan: ………………………………………………………<br />

20. No. Cukai Pendapatan: …………………………………………………………………………..


BIL.<br />

ISI KANDUNGAN<br />

1. Maklumat Pegawai<br />

2. Senarai Kandungan<br />

3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan<br />

4. Visi,Misi, Matlamat & Moto Sekolah<br />

5. Sejarah Sekolah<br />

6. Carta Organisasi Pentadbiran<br />

7. Barisan G10<br />

8. Penggal Persekolahan<br />

9. Takwim Sekolah<br />

10. Warga Pendidik dan Anggota Kumpulan Pendidikan<br />

11. Guru Tingkatan dan Penyelaras Tingkatan<br />

12. Jadual Guru Bertugas Harian ( Sesi Pagi dan Petang )<br />

13. Jadual Pencerapan Guru Fasa 1 & 2<br />

14. Jadual Semakan Buku Latihan<br />

15. Jawatankuasa Pentadbiran Am dan Kurikulum<br />

15.1 Jawatankuasa Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah<br />

15.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah<br />

15.3 Jawatankuasa Penilaian, Pentaksiran dan Peperiksaan<br />

15.4 Jawatankuasa Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )<br />

15.5 Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Sekolah<br />

15.6 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)


15.7 Jawatankuasa Sidang Redaksi Sekolah<br />

15.8 Jawatankuasa Orientasi Guru Baru<br />

15.9 Jawatankuasa Jadual Waktu<br />

15.10 Jawatankuasa Pengurusan Data dan Maklumat Sekolah<br />

15.11 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah<br />

15.12 Jawatankuasa Pengacara Majlis<br />

15.13 Jawatankuasa ICT<br />

15.14 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)<br />

15.15 Jawatankuasa Melindungi Masa Instruktional (MMI)<br />

15.16 Jawatankuasa EKSA<br />

15.17 Jawatankuasa Kbat Sekolah<br />

15.18 Jawatankuasa MBMMBI<br />

15.19 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kuantiti<br />

15.20 Jawatankuasa Professional Learning Community<br />

15.21 Jawatankuasa Aset dan Perolehan Sekolah<br />

15.22 Program dan Majlis Tahunan Sekolah<br />

16. Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid<br />

16.1 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid<br />

16.2 Jawatankuasa Lembaga Disiplin dan Pengawas<br />

16.3 Jawatankuasa Kantin Sekolah<br />

16.4 Jawatankuasa Kesihatan, Keselamatan dan Kebersihan<br />

16.5 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa )<br />

16.6 Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling


16.7 Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan<br />

16.8 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT )<br />

16.9 Jawatankuasa Penyelenggaraan Sekolah<br />

17. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum<br />

17.1 Takwim Kokurikulum dan Sukan<br />

17.2 Tarikh Ganjil dan Genap<br />

17.3 Tarikh Minggu Perhimpunan Rasmi Badan Beruniform<br />

17.4 Jadual Aktiviti<br />

17.5 Jadual Organisasi Kokurikulum<br />

17.6 Senarai Guru Penasihat Aktiviti Kokurikulum<br />

17.7 Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah<br />

17.8 Jawatankuasa Permakahan Kokurikulum<br />

17.9 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah<br />

17.10 Jawatankuasa 1M1S<br />

17.11 Jawatankuasa Koperasi Sekolah<br />

18. Lampiran<br />

18.1 Pelan Kedudukan Kelas<br />

18.2 Makluman Asas Kelas<br />

18.3 Takwim Ujian dan Peperiksaan<br />

18.4 Skala Markah dan Gred Peperiksaan<br />

18.5 Dasar dan Peraturan Am sekolah<br />

18.6 Tatacara Majlis Perhimpunan Sekolah<br />

18.7 Catatan


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN<br />

Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah<br />

memperkembangkan lagi potensi individu secara<br />

menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan<br />

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani<br />

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.<br />

Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu<br />

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,<br />

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai<br />

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap<br />

kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan negara.


VISI<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera<br />

MISI<br />

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi<br />

Memenuhi Aspirasi Negara<br />

MATLAMAT SEKOLAH<br />

Melahirkan generasi berdaya ilmu, bersahsiah terpuji dan<br />

berupaya menghadapi cabaran dalam kehidupan<br />

PIAGAM PELANGGAN<br />

Kami warga SMK Bandar Baru Seri Petaling dengan penuh tekad dan iltizam<br />

berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar bermula pada hari pertama<br />

persekolahan.<br />

Membentuk sahsiah pelajar supaya berilmu, berakhlak dan berwawasan dengan<br />

mengamalkan nilai-nilai murni.<br />

Mendidik pelajar ke arah berdaya saing dan mampu memajukan diri serta dapat<br />

menyumbang kepada pembangunan negara.<br />

Menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyerlah dan mengembangkan potensi<br />

diri dalam bidang kokurikulum.<br />

Mempertingkatkan taraf profesionalisme guru dan kakitangan melalui program yang<br />

tersusun dan terancang.<br />

Berusaha untuk mewujudkan iklim sekolah yang bersih, selamat, kondusif dan<br />

harmonis.<br />

Memastikan sekolah peka dan ”responsive” kepada kehendak keperluan pelajar, guru,<br />

ibu bapa dan masyarakat setempat.<br />

Mewujudkan hubungan erat dengan komuniti di luar sekolah bagi melahirkan<br />

permuafakatan dan kerjasama.<br />

Berusaha melahirkan modal insan yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara.<br />

MOTO SEKOLAH<br />

Ilmu Asas Kemajuan


SMK BANDAR BARU SERI PETALING, KUALA LUMPUR<br />

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling ditubuhkan pada 3 Disember 1990<br />

dan telah menumpang di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling sehingga 9 Oktober 1994.<br />

Pada 10 Oktober 1994, sekolah baru dibina di Jalan Radin untuk memenuhi keperluan<br />

pendidikan penduduk Bandar Baru Seri Petaling dan kawasan sekitarnya. Sekolah ini terdiri daripada 3<br />

blok bangunan 4 tingkat, sebuah bengkel, sebuah kantin dan sebuah bengkel Kemahiran Hidup serta<br />

sebuah padang yang memuatkan trek 200 meter juga disediakan.<br />

Pada mulanya, sekolah ini hanya mempunyai 10 orang guru dan 127 orang pelajar sahaja. Pada<br />

ketika itu, hanya terdapat satu kelas Tingkatan 1 dan empat kelas Peralihan. Kemudian, pada tahun<br />

1996, bilangan pelajar dan guru bertambah sehingga mencecah 1800 orang pelajar dan 77 orang guru<br />

serta 9 staf bukan akademik.<br />

Sejajar dengan penambahan pelajar dalam sekolah ini, pelbagai kemudahan lain disediakan,<br />

antaranya ialah gelanggang Tae Kwan Do, gelanggang badminton, kantin baru dan sebuah makmal<br />

komputer. Pihak sekolah juga telah membina sebuah gelanggang bola keranjang. Selain itu, Pusat<br />

Sumber juga telah dinaik taraf dengan berhawa dingin untuk keselesaan murid. Sekolah ini juga kini<br />

mempunyai kelas Tingkatan Enam sejak 2009. Moto sekolah “ ILMU ASAS KEMAJUAN” dicipta dan<br />

dimuatkan dalam lencana sekolah untuk membina dan mengukuhkan semangat warga sekolah<br />

khususnya murid.<br />

Semenjak sekolah ini ditubuhkan, seramai sembilan orang pengetua telah silih berganti. Pada<br />

hari ini sekolah diterajui oleh Tuan Haji Mohamad Saadon Bin Haron. Bilangan guru sekarang ialah 77<br />

orang dan dibantu oleh 11 anggota kumpulan pelaksana. Bilangan pelajar pula adalah seramai 1015<br />

orang. Pada tahun 2013, sekolah juga telah mendapat anugerah Tawaran Baru Sekolah atas pencapaian<br />

cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah dan kokurikulum. Pengiktirafan juga diberikan kepada<br />

sekolah ini sebagai sekolah contoh untuk Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) dan Pentaksiran<br />

Berasaskan Sekolah (PBS).


CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN<br />

SMK BANDAR BARU SERI PETALING<br />

PENGETUA<br />

Tuan Haji Mohamad Saadon bin Haron<br />

PERSATUAN<br />

IBU BAPA & GURU<br />

PENOLONG KANAN<br />

TADBIR & AKADEMIK<br />

Dr Ros Binti Zakaria<br />

PENOLONG KANAN<br />

HAL EHWAL MURID<br />

En Sivakumar A/L Thannimalay<br />

PENOLONG KANAN<br />

KOKURIKULUM<br />

Pn Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

PENOLONG KANAN<br />

PETANG<br />

Pn Khaw Phaik Hoon<br />

UNIT BIMBINGAN &<br />

KAUNSELING<br />

Pentadbiran Akademik Hal Ehwal Murid<br />

Ketua Darjah<br />

Jadual Kedatangan<br />

Pendaftaran Pelajar<br />

Disiplin<br />

Guru Kanan<br />

Lembaga Pengawas<br />

Insurans Pelajar<br />

Kantin<br />

Bahasa<br />

Kedai Buku<br />

Sains & Matematik<br />

Siaraya<br />

Teknik & Vokasional<br />

SPBT<br />

Kemanusiaa<br />

Biasiswa & Kebajikan<br />

Staf Sokongan<br />

ICT<br />

Perancangan Sekolah<br />

Data/Statistik<br />

Perkembangan Staf<br />

Jadual Waktu & Relief<br />

PBS<br />

Mesyuarat Guru<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

Kurikulum<br />

Pusat Sumber<br />

Peperiksaan<br />

(Luaran/Dalaman)<br />

Borang<br />

Markah/Laporan<br />

Peningkatan Prestasi<br />

Matapelajaran<br />

PBS/PT3/SPM/STPM<br />

Desk Copy<br />

Majalah Sekolah<br />

MBMMBI<br />

Frog VLE<br />

Program 5S<br />

<br />

Semua Ketua Panitia<br />

Semua Guru<br />

Pentadbiran<br />

Daftar Pelajar<br />

Kantin<br />

Penyelengaraan<br />

Perabot & Bangunan<br />

Sekolah<br />

Kedai Buku<br />

Aset Sekolah<br />

Perhimpunan<br />

Kebersihan, keceriaan &<br />

Keselamatan Sekolah<br />

Penyelaras Kokurikulum<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Setiausaha Sukan<br />

Rumah Sukan<br />

Olahraga<br />

Permainan<br />

Setiausaha<br />

Kokurikulum<br />

Kelab/Persatuan<br />

Unit Beruniform<br />

Guru Penasihat<br />

Papan Kenyataan<br />

Yuran Kelab<br />

Laporan-laporan<br />

Kelab<br />

<br />

<br />

<br />

RIMUP<br />

1Murid 1Sukan<br />

KPJ<br />

Urusan Pentadbiran<br />

Sesi Petang<br />

<br />

<br />

<br />

Bimbingan &<br />

Kaunseling<br />

Pesonalia Murid<br />

Pembimbing Rakan<br />

Sebaya<br />

Staf Sokongan<br />

Koperasi


BARISAN PENTADBIR<br />

TUAN HAJI MOHAMAD SAADON BIN HARON<br />

PENGETUA<br />

DR. ROS BINTI ZAKARIA EN. SIVAKUMAR A/L PN. NURLIANA KOH PN. KHAW PHAIK HOON<br />

THANNIMALAY<br />

BINTI ABDULLAH<br />

PK TADBIR DAN AKADEMIK PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM PK PETANG<br />

PN. SABARIAH BINTI YUSOFF PN. NIK MERIAM BINTI NIK LI PN. ASSEMAH BINTI JOHAN PN. SAWIYAH BINTI ABD PN. LAM SUI LENG<br />

KETUA BIDANG BAHASA KETUA BIDANG SAINS KETUA BIDANG KADIR KETUA GURU KAUNSELOR<br />

DAN MATEMATIK KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK<br />

DAN VOKASIONAL


TAKWIM SEKOLAH 2017<br />

JANUARI<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

20.12.16 Isn Mesy. G10 1/2017<br />

26.12.16 Isn<br />

27.12.16 Sel Mesyuarat Guru 1/2017 Taklimat HEM 1 Taklimat Koko 1<br />

Mesy.JKS 1/2017<br />

28.12.16 Rab<br />

Mesy.PBS 1/2017<br />

0<br />

Mesy. Panitia MP 1/2017<br />

29.12.16 Kha Mesy. Panitia MP 1/2017<br />

Hari Orientasi Peralihan<br />

dan Ting.1 2017<br />

30.12.16 Jum Mesy.Panitia MP 1/2017<br />

31.12.16 Sab<br />

01.01.17 Aha Tahun Baru<br />

02.01.17 Isn Cuti Tahun Baru<br />

03.01.17 Sel<br />

04.01.17 Rab<br />

Hari Orientasi Ting. 4 &<br />

Soal Selidik Minda Sihat<br />

Bulan Sahsiah Murid<br />

Mesy. JK Induk Koko<br />

1/2017<br />

Aktiviti Koko<br />

Bermula<br />

1<br />

05.01.17 Kha<br />

Mind Set & Senarai<br />

Semak Masalah Ting.5<br />

Mesy. JK HEM 1/2017<br />

06.01.17 Jum<br />

07.01.17 Sab<br />

08.01.17 Aha


09.01.17 Isn<br />

Program Mentor Mentee<br />

Kelas 1/2017<br />

Mesyuarat JK Disiplin<br />

1/2017<br />

2<br />

10.01.17 Sel<br />

Program Orientasi<br />

Peralihan & Ting.1 (10/1-<br />

11/1/17)<br />

Mesy. JK Kantin 1/17<br />

Taklimat Koko Ting<br />

Peralihan & 1<br />

11.01.17 Rab<br />

12.01.17 Kha Mesy.G10 2/2017<br />

13.01.17 Jum<br />

14.01.17 Sab LDP1/ ICT -VLE FROG<br />

15.01.17 Ahd<br />

16.01.17 Isn<br />

Mesy. JK 3K 1/2017<br />

Watikah Pelantikan<br />

Pengawas<br />

17.01.17 Sel Mesy. PSS 1/2017<br />

18.01.17 Rab<br />

3<br />

19.01.17 Kha<br />

Mesyuarat Penilaian<br />

& Peperiksaan<br />

1/2017<br />

20.01.17 Jum<br />

Mesyuarat Data Dan<br />

Maklumat 1/2017<br />

Pelancaran Nilam &<br />

MBMMBI/ Teater<br />

PembacaPelantikan<br />

Pustakawan<br />

Pelantikan PRS<br />

21.01.17 Sab<br />

Kursus Ketua Ting. & Pen.<br />

Ketua Ting. & Kursus<br />

Kepimpinan Pengawas<br />

22.01.17 Ahd<br />

23.01.17 Isn<br />

Mesyuarat Kem<br />

Koku 1/2017<br />

24.01.17 Sel<br />

Mesyuarat JK PPDa<br />

1/2017Mesy. UBK<br />

1/2017<br />

4<br />

25.01.17 Rab<br />

Mesy. JPKA<br />

1/2017Mesy. JKPAK<br />

1/2017<br />

Sambutan<br />

Maulidur Rasul<br />

26.01.17<br />

31.01.17<br />

Kha -<br />

Sel<br />

Tahun Baru Cina 28-29 Januari 2017


FEBRUARI<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.02.17 Rab Hari Wilayah Persekutuan<br />

02.02.17 Kha Mesy. JK Majalah<br />

1/2017<br />

Mesyuarat JK<br />

Penyelenggaraan 1/2017<br />

5<br />

03.02.17 Jum Mesy. AKP 1/2017<br />

04.02.17 Sab Kursus AJK Tertinggi<br />

1/2017<br />

05.07.12 Aha<br />

06.02.17 Isn Mesy ICT/VLE-Frog<br />

1/2017<br />

Program Mentor Mentee<br />

Kelas 2/2017<br />

Mesy. JK Biasiswa &<br />

Kebajikan 1/17<br />

6<br />

07.02.17 Sel Program Guru Prihatin<br />

Pelajar Berbakti<br />

Mesy. Guru Tingkatan<br />

1/17<br />

08.02.17 Rab<br />

09.02.17 Kha Thaipusam<br />

10.02.17 Jum<br />

11.02.17 Sab Gotong Royong Perdana<br />

12.02.17 Aha<br />

13.02.17 Isn Ujian 1 Ting. 3 & 5 (13 -<br />

23/2/17)<br />

14.02.17 Sel Dialog Prestasi<br />

1/2017 (Keputusan<br />

PT3 2016 )<br />

15.02.17 Rab<br />

Prog.Kemahiran Belajar<br />

T1 /2017<br />

Mesyuarat<br />

Merentas Desa<br />

1/2017<br />

7<br />

16.02.17 Kha Mesy G10<br />

3/2017<br />

17.02.17 Jum<br />

Kawad kebakaran 1/2017<br />

18.02.17 Sab Mesyuarat Agung<br />

PIBG 2017<br />

Majlis Penetapan<br />

Target T3 /2017<br />

Majlis Chap Goh Mei<br />

- Tahun Baru Cina<br />

19.02.17 Aha


20.02.17 Isn<br />

21.02.17 Sel Mesyuarat SPSK 1/2017<br />

22.02.17 Rab<br />

23.02.17 Kha Mesyt. JK EKSA<br />

1/2017<br />

8<br />

24.02.17 Jum Kejohanan Merentas<br />

Desa 2017<br />

25.02.17 Sab Kolabratif Kem<br />

Kepimpinan<br />

Pustakawan & UBK<br />

Kursus Kepimpinan PRS<br />

2017<br />

26.02.17 Aha<br />

27.02.17 Isn<br />

Ujian 1 : Ting. Per,<br />

1,2,4<br />

(27/2/-11/3/17)<br />

Mesyuarat JK HEM 2/17<br />

28.02.17 Sel<br />

Mesy Kem Koku<br />

2/2017


MAC<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.03.17 Rab<br />

9<br />

02.03.17 Kha<br />

03.03.17 Jum<br />

04.03.17 Sab<br />

Mesy. JKS 2/2017<br />

Mesy. PBS 2/2017<br />

Mesy. Panitia 2/2017<br />

bermula<br />

05.03.17 Aha<br />

06.03.17 Isn<br />

Pengumuman<br />

keputusan<br />

peperiksaan SPM<br />

2016 (Tentatif LPM)<br />

Mesyuarat JK PSS 2/2017 Minggu PPDa (6-<br />

10/3/17)<br />

Prog. Mentor Mentee<br />

Kelas 3/2017<br />

07.03.17 Sel<br />

Mesy SKPM 1/2017<br />

Sesi Fotografi<br />

Tahunan<br />

Dialog Prestasi 2/2017<br />

10<br />

08.03.17 Rab<br />

09.03.17 Kha<br />

Sesi Fotografi<br />

Tahunan<br />

Mesy. G10 4/2017<br />

Sesi Fotografi<br />

Tahunan<br />

10.03.17 Jum<br />

11.03.17 Sab<br />

Mesy Guru2<br />

LDP 2 : HEM 2017<br />

Khemah Ibadat<br />

Pam.Pen.Islam<br />

( Kem Baitunnur<br />

Kg. Bandar)<br />

12.03.17 Aha<br />

11<br />

13.03.17 Isn<br />

14.03.17 Sel Prog. JUARA<br />

15.03.17 Rab<br />

Program Perkampungan<br />

Sivik (Pro-Kam )<br />

kolaboratif PSS & PSK<br />

Mesy. JK Majalah 2/2017<br />

Minggu PPDa (13-<br />

17/3/17)<br />

Mesy Lembaga<br />

Disiplin (2/2017)<br />

Mesy. Guru Tingkatan<br />

2/2017


16.03.17 Kha<br />

Mesy. JK 3K 2/2017<br />

Pameran Kerjaya<br />

17.03.17 Jum<br />

Kem Koko<br />

17 - 19 .3. 2017<br />

18.03.17 Sab<br />

19.03.17 Aha Cuti Pertengahan Penggal 1<br />

20.03.17 Isn<br />

21.03.17 Sel<br />

22.03.17 Rab<br />

23.03.17 Kha<br />

24.03.17 Jum<br />

25.03.17 Sab<br />

26.03.17 Aha<br />

27.03.17 Isn<br />

28.03.17 Sel<br />

Prog.Kecemerlangan &<br />

Motivasi Ting. 4.<br />

12<br />

29.03.17 Rab<br />

30.03.17 Kha<br />

Program Peningkatan<br />

Sains & Math 2017<br />

Mesy. JK Kantin 2/17<br />

31.03.17 Jum


APRIL<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.04.17 Sab<br />

02.04.17 Aha<br />

03.04.17 Isn<br />

Minggu Sains & Math<br />

3/4 - 7/ 4/2017<br />

Ujian Bertutur (BM.BI<br />

2 - 30.4.17<br />

Mesy. JK<br />

Penyelengaraan<br />

2/2017<br />

04.04.17 Sel<br />

Prog.Kecemerlangan &<br />

Motivasi Ting. 2.<br />

Mesyuarat<br />

Sukantara/Pra<br />

Sukan1/2017<br />

13<br />

05.04.17 Rab<br />

06.04.17 Kha Mesy. G10 5/2017<br />

Mesy.Penilaian &<br />

Peperiksaan 2/2017<br />

07.04.17 Jum<br />

08.04.17 Sab<br />

Majlis Anugerah<br />

Cemerlang 2017<br />

09.04.17 Aha<br />

10.04.17 Isn<br />

Mesy. JK EKSA<br />

2/2017<br />

Minggu Teknik &Vok<br />

10/4 - 14/4/2017<br />

Prog. Mentor-Mentee<br />

Kelas 4/2017<br />

11.04.17 Sel<br />

Post Mortem Ujian 1<br />

Ting. Per,1,2 &4<br />

Sukantara- L & T<br />

12.04.17 Rab Sukantara - S & B<br />

14<br />

13.04.17 Kha<br />

Prog Peningkatan Teknik<br />

&Vok<br />

14.04.17 Jum Mesy. JK Majalah 2/2017<br />

15.04.17 Sab<br />

Mesy Guru 3<br />

LDP 3 :<br />

KOKURIKULUM<br />

16.04.17 Ahad<br />

15 17.04.17 Isn Minggu Kemanusiaan Mesy. PPDa 2/2017


17/4 - 21 /4/ 2017<br />

18.04.17 Sel Mesyt. Jk Majalah 2<br />

Prog.Kecemerlangan &<br />

Motivasi Ting. 1.<br />

Mesyuarat Pra<br />

Sukan 2 /2017<br />

19.04.17 Rab<br />

20.04.17 Kha<br />

Sambutan Israk dan<br />

Mikraj : Pan. P.Islam<br />

Program Pembelajaran<br />

Pendidikan Sivik (Pro-<br />

Pem) PSK<br />

Kolaboratif Koku/<br />

PM : CCHeart<br />

21.04.17 Jum<br />

Mesy. JPKA 2/2017<br />

Mesy. JKPAK 2/2017<br />

Kolaboratif NILAM /<br />

MBMMBI<br />

‘Prog. Mari Membaca’<br />

21/4 - 30/4/2017<br />

22.04.17 Sab<br />

23.04.17 Aha<br />

24.04.17 Isn Israk Mikraj- Cuti Awam<br />

25.04.17 Sel<br />

Minggu Bahasa<br />

24/4 -28/4/2017<br />

Mesy. UBK 2/2017<br />

26.04.17 Rab<br />

Kawad Kebakaran<br />

2/2017<br />

Pra Sukan<br />

16<br />

27.04.17 Kha<br />

Bengkel Teknik<br />

Menjawab PT3/SPM<br />

27-28/4/2017<br />

28.04.17 Jum<br />

29.04.17 Sab<br />

30.04.17 Aha<br />

Mesyt.Data &<br />

Maklumat 2/ 2017<br />

Literasi Maklumat :<br />

Pembelajaran<br />

Kolabratif PSS/ MBMMBI/<br />

P.SEJ/ PSK/ GEO


MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

MEI<br />

01.05.17 Isn Hari Pekerja<br />

02.05.17 Sel<br />

Ujian Instrumen<br />

Pelbagai (SEJARAH)<br />

2-26/5/2017<br />

Mesyauarat AJK Sukan<br />

3/2017<br />

03.05.17 Rab<br />

17<br />

Mesy.G10 6/2017<br />

04.05.17 Kha<br />

Mesy. AKP 2/2017<br />

05.05.17 Jum<br />

06.05.17 Sab<br />

07.05.17 Aha<br />

08.05.17 Isn<br />

09.05.17 Sel<br />

Ujian Sumatif 1 :<br />

Ting. 4,5<br />

(08/5 -26/5/2017)<br />

Program Mentor-<br />

Mentee Kelas 5/2017<br />

Mesy. JK HEM 3/2017<br />

Mesy. JK Disiplin<br />

3/2017<br />

18<br />

10.05.17 Rab Hari Wesak<br />

11.05.17 Kha<br />

12.05.17 Jum<br />

13.05.17 Sab<br />

14.05.17 Aha<br />

15.05.17 Isn<br />

Ujian Sumatif 1 Ting.<br />

Per, 1, 2, 3 (1-<br />

26/5/2017)<br />

19<br />

16.05.17 Sel<br />

Mesyuarat AJK Koperasi<br />

1/2017<br />

17.05.17 Rab Raptai Sukan 1/2007<br />

18.05.17 Kha<br />

19.05.17 Jum<br />

Mesy. JK ICT/VLE<br />

Frog 2/2017<br />

Raptai Sukan 2/2007<br />

Kejohanan Balapan &<br />

Padang


20.05.17 Sab<br />

21.05.17 Aha<br />

22.05.17 Isn<br />

23.05.17 Sel<br />

24.05.17 Rab<br />

20<br />

25.05.17 Kha<br />

26.05.17 Jum<br />

Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah<br />

Pelancaran Ihya’ Ramadan<br />

27.05.17 Sab<br />

28.05.17 Aha CUTI PERTENGAHAN TAHUN<br />

Kem Kepimpinan<br />

Pengawas<br />

29.05.17 Isn<br />

30.05.17 Sel<br />

31.05.17 Rab


MINGGU<br />

TARIKH<br />

JUN<br />

HARI TPENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

1.06.17<br />

Kha<br />

0<br />

2.06.17<br />

Jum<br />

0<br />

3.06.17<br />

Sab<br />

0<br />

Keputeraan DYMM Yang DiPertuan Agong<br />

4.06.17<br />

Aha<br />

0<br />

5.06.17<br />

Isn<br />

0<br />

6.06.17<br />

Sel<br />

0<br />

7.06.17<br />

Rab<br />

0<br />

8.06.17<br />

Kha<br />

0<br />

9.06.17<br />

Jum<br />

0<br />

0.06.17<br />

Sab<br />

1<br />

1.06.17<br />

Aha<br />

1<br />

2.06.17 Isn Nuzul Al-Quran<br />

3.06.17 Sel<br />

21<br />

4.06.17<br />

Rab<br />

1<br />

Hari Koperasi Sekolah<br />

15.06.17 Kha<br />

16.06.17 Jum Mesy. SKPM 2/2017<br />

Mesyuarat JK PSS Ke-<br />

3/2017Mesy. JK<br />

Majalah 3/2017<br />

Sambutan Nuzul Al-<br />

Quran<br />

Iftar Perdana


17.06.17 Sab<br />

18.06.17 Aha<br />

19.06.17<br />

Prog. Mentor-Mentee<br />

Kelas 6/2017<br />

Mesyuarat JK eData<br />

2/2017<br />

20.06.17 Sel<br />

Prog.Tinta Bahasa<br />

Ting.3 & 5 (20-23Jun)<br />

Mesyuarat JK Hari<br />

Kecemerlangan Koko &<br />

Hari Keusahawanan<br />

22<br />

21.06.17 Rab<br />

22.06. 17 Kha<br />

Post Mortem sumatif<br />

1/2017<br />

Prog.Teknik Menjawab<br />

PT3,(22-23/6/2017)<br />

23.06.17 Jum<br />

Mesy. JK SPSK<br />

2/2017<br />

24.06.17 Sab<br />

25.06.17 Aha Hari Raya Puasa*<br />

26.06.17 Isn<br />

23<br />

27.06.17 Sel<br />

28.06.17 Rab<br />

29.06.17 Kha<br />

30.06.17 Jum


JULAI<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.07.17 Sab<br />

02.07.17 Aha<br />

03.07.17 Isn<br />

04.07.17<br />

05.07.17<br />

Sel Mey.JKS 3/2017<br />

Mesy.PBS 3/2017<br />

Rab Mesyt Panitia MP 3<br />

Bermula<br />

24<br />

06.07.17<br />

Kha Mesy G 10 7/2017<br />

Mesyt JK Majalah 3<br />

2017<br />

Sambutan Aidil Fitri<br />

07.07.17<br />

Jum<br />

Hari Pelaporan<br />

Akademik 1 Ting<br />

Peralihan,1,2,3,4 & 5.<br />

08.07.17<br />

Sab<br />

Kursus Pemantapan PRS<br />

09.07.17 Aha<br />

10.07.17 Isn<br />

Mesy. JK EKSA 3/2017<br />

Ujian Pelbagai<br />

Instrumen Pelbagai<br />

(Geografi)<br />

9-31/7/17<br />

Program Mentor-Mentee<br />

Kelas 7/2017<br />

Prog. Panitia Sains &<br />

Math (10-12/7/2017)<br />

11.07.17 Sel Mesy. 3K 3/2017<br />

25<br />

12.07.17 Rab<br />

Mesy. JPKA<br />

3/2017Mesy. JKPAK<br />

3/2017<br />

13.07.17 Kha<br />

14.07.17 Jum<br />

Mesy. Data &<br />

Maklumat 3/2017<br />

15.07.17 Sab Mesy Guru 4 /2017<br />

Majlis Penetapan<br />

Target SPM 2017<br />

16.07.17 Aha


17.07.17 Isn<br />

Mesy. Guru Tingkatan<br />

3/2017<br />

18.07.17 Sel<br />

Mesy. JK Induk Koko<br />

2/2017<br />

19.07.17 Rab<br />

20.07.17 Kha<br />

Mesy.JK Penyelenggaraan<br />

3/2017<br />

21.07.17 Jum<br />

22.07.17 Sab<br />

26<br />

23.07.17 Aha<br />

25.07.17 Sel<br />

26.07.17 Rab<br />

Mesy. Penilaian & Pep.<br />

3/2017<br />

27.07.17 Kha Mesy. JK UBK 3/2017<br />

28.07.17 Jum<br />

29.07.17 Sab<br />

30.07.17 Aha<br />

31.07.17 Isn


OGOS<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.08.17 Sel Mesy. JK ICT /VLE Frog<br />

3/2017<br />

02.08.17 Rab<br />

28<br />

03.08.17 Kha Mesy. G10 8/2017 Mesy. Guru Tingkatan<br />

4/2017<br />

04.08.17 Jum<br />

05.08.17 Sab<br />

06.08.17 Aha<br />

07.08.17 Isn Percubaan SPM :<br />

07/08 - 25/08 2017<br />

Program Mentor<br />

Mentee Kelas 8/2017<br />

08.08.17 Sel<br />

09.08.17 Rab<br />

29<br />

10.08.17 Kha<br />

11.08.17 Jum<br />

12.08.17 Sab<br />

13.08.17 Aha<br />

14.08.17 Isn Percubaan PT3 :<br />

(14-18 Ogos 2017)<br />

(Tentatif LPM)<br />

15.08.17 Sel Mesyuarat JK Hari<br />

Kecemerlangan Kokoi<br />

& Hari Keusahawanan<br />

2<br />

30<br />

16.08.17 Rab Prog. Panitia Tek Vok 16-<br />

18/8/2017<br />

17.08.17 Kha<br />

Pelancaran Bulan<br />

Kemerdekaan<br />

18.08.17 Jum<br />

19.08.17 Sab<br />

20.08.17 Aha


21.08.17 Isn<br />

22.08.17 Sel Ujian Mendengar<br />

B.Melayu<br />

31<br />

23.08.17 Rab Ujian Mendengar<br />

B.Inggeris<br />

24.08.17 Kha<br />

25.08.17 Jum<br />

26.08.17 Sab Cuti Pertengahan Penggal 2<br />

27.08.17 Aha<br />

28.08.17 Isn<br />

29.08.17 Sel<br />

30.08.17 Rab<br />

31.08.17 Kha<br />

Hari Kemerdekaan


SEPTEMBER<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.09.17 Jum<br />

Hari Raya Haji<br />

32 02.09.17 Sab<br />

03.09.17 Ahd<br />

04.09.17 Isn Mesyuarat Majlis<br />

Graduasi 1/2017<br />

05.09.17 Sel Ekspo Pendidikan<br />

Kerjaya<br />

Mesy. JK Kem 1M1S<br />

/2017<br />

32<br />

06.09.17 Rab Gerak-Gempur PT3<br />

6/09 - 6/10/ 2017<br />

07.09.17 Kha Mesy G10 9/2017 Mesyuarat JK PSS Ke-<br />

4/2017<br />

Mesy.Pembangunan<br />

Atlet<br />

Raptai Hari<br />

Kecemerlangan Koko<br />

& Hari Keusahawanan<br />

08.09.17 Jum Program As-syura<br />

(BPI)<br />

09.09.17 Sab Hari Kecemerlangan<br />

Koko & Hari<br />

Keusahawanan<br />

10.09.17 Ahd<br />

11.09.17 Isn Program Mentor-<br />

Mentee Kelas 9/2017<br />

12.09.17 Sel Mesy. JK HEM 4/2017<br />

13.09.17 Rab<br />

33<br />

14.09.17 Kha Mesy. Lembaga<br />

Disiplin 4/2017<br />

15.09.17 Jum<br />

16.09.17 Sab HARI MALAYSIA<br />

17.09.17 Aha


18.09.17 Isn Ujian Sumatif 2 Ting.4 :<br />

Mesy. JK 3K 4/2017<br />

18/09 - 13/10/2017<br />

19.09.17 Sel Mesy. JK Majalah<br />

4/2017<br />

20.09.17 Rab Raptai Hari<br />

Kecemerlangan<br />

Koperasi & Hari<br />

Keusahaanan<br />

34<br />

21.09.17 Kha<br />

22.09.17 Jum Sambutan Awal<br />

Muharam<br />

Awal Muharam<br />

23.09.17 Sab Hari Kecemerlangan<br />

Koperasi & Hari<br />

Keusahawanan<br />

24.09.17 Aha<br />

25.09.17 Isn<br />

26.09.17 Sel Program<br />

kecemerlangan &<br />

Motivasi Ting 1,2 & 4<br />

Mesy. JK UBK 4/2017<br />

26 /09 - 29/09 2017<br />

35<br />

27.09.17 Rab<br />

28.09.17 Kha<br />

Mesy. JK EKSA 3/2017<br />

Mesyuarat Graduasi<br />

2/2017<br />

29.09.17 Jum Ujian Sumatif 2<br />

Ting.Per,1 & 2 : 4-<br />

15/10/2017<br />

30.09.17 Sab Sambutan Perayaan Kuih<br />

Bulan


OKTOBER<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.10.17 Aha<br />

02.10.17 Isn<br />

Mesyuarat JKS 4/2017<br />

Mesy. PBS 4/2017<br />

Gerak-Gempur T5 :<br />

03.10.17 Sel<br />

3-13/10/17<br />

Mesy Panitia MP 4/2017<br />

bermula<br />

36<br />

04.10.17 Rab<br />

Mesy. JPKA 4/2017<br />

Mesy. JKPAK 4/2017<br />

05.10.17 Kha Mesy G10 10/2017<br />

06.10.17 Jum Majlis Restu Ilmu PT3<br />

Solat Hajat Ting 3<br />

Majlis Graduasi/<br />

Anugerah HEM<br />

07.10.17 Sab<br />

08.10.17 Aha<br />

09.10.17 Isn<br />

Ujian Bertulis PT3<br />

9-12.10.17<br />

Program Mentor<br />

Mentee Kelas 10/2017<br />

Mesy. JK Kantin<br />

3/2017<br />

10.10.17 Sel<br />

Mesyuarat AJK Induk<br />

3 /2017<br />

37<br />

11.10.17 Rab<br />

12.10.17 Kha<br />

Mesy. AKP 3/2017<br />

13.10.17 Jum Mesy. SKPM 3/2017<br />

14.10.17 Sab<br />

15.10.17 Aha<br />

38<br />

16.10.17 Isn<br />

17.10.17 Sel


18.10.17 Rab Hari Depavali<br />

19.10.17 Kha<br />

20.10.17 Jum<br />

21.10.17 Sab<br />

LDP 4 :Kokurikulum<br />

“A PASSION FOR<br />

EXCELLENT” DI ROYAL<br />

BELUM<br />

22.10.17 Aha<br />

23.10.17<br />

Isn<br />

Mesy.Penilaian &<br />

Peperiksaan 4/2017<br />

24.10.17<br />

Sel Prog.Pasca Ting 3(24/10-<br />

25/11/17)<br />

Mesy. JK<br />

Biasiswa&Kebajikan<br />

3/2017<br />

25.10.17 Rab Mesy. Agung Koperasi<br />

Kha<br />

Post Mortem 4 (Sumatif<br />

2)<br />

Mesy. JK HEM 5/2017<br />

39<br />

26.10.17<br />

Majlis Restu Ilmu Ting. 5<br />

Solat Hajat Ting 5<br />

27.10.17<br />

Jum<br />

Mesy.Data & Maklumat<br />

4/2017<br />

Literasi Maklumat 2:<br />

Kolabratif bersama PSS<br />

& PSK<br />

“Program Selepas PT3”<br />

28.10.17 Sab Jamuan Akhir Tahun<br />

29.10.17 Aha<br />

40<br />

30.10.17 Isn Dialog Prestasi 3/2017<br />

31.10.17 Sel


NOVEMBER<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.11.17<br />

Rab<br />

Kursus Pembangunan<br />

Atlet<br />

02.11.17 Kha Mesy. G10 11/2017<br />

03.11.17<br />

Jum<br />

04.11.17 Sab<br />

05.11.17 Aha<br />

SPM Bermula<br />

06.11.17 Isn<br />

6 Nov – 11 Dis 2017<br />

(Tentatif LPM)<br />

07.11.17 Sel<br />

08.11.17 Rab<br />

41<br />

09.11.17 Kha<br />

10.11.17 Jum<br />

Mesy. JK ICT /VLE<br />

Frog 4/2017<br />

Mesy JK Buku<br />

Panduan<br />

Pengurusan<br />

Sekolah 1/2017<br />

11.11.17 Sab<br />

12.11.17 Aha<br />

13.11.17 Isn<br />

14.11.17 Sel<br />

15.11.17 Rab<br />

42<br />

16.11.17 Kha<br />

Mesy JK Jadual<br />

Waktu 2017<br />

17.11.17 Jum<br />

18.11.17 Sab<br />

19.11.17 Aha


20.11.17 Isn<br />

21.11.17 Sel<br />

22.11.17 Rab<br />

43<br />

23.11.17 Kha<br />

24.11.17 Jum<br />

Hari Pelaporan<br />

Akademik 2 Ting.<br />

Per.1,2, 4<br />

25.11.17 Sab<br />

26.11.17 Aha CUTI AKHIR TAHUN<br />

27.11.17 Isn<br />

28.11.17 Sel<br />

29.11.17 Rab<br />

30.11.17 Kha


DISEMBER<br />

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM<br />

01.12.17<br />

Maulidur Rasul<br />

Jum<br />

02.12.17 Sab<br />

03.12.17 Aha<br />

04.12.17 Isn<br />

05.12.17 Sel<br />

06.12.17 Rab<br />

07.12.17 Kha<br />

08.12.17 Jum<br />

09.12.17 Sab<br />

10.12.17 Aha<br />

11.12.17 Isn<br />

12.12.17 Sel<br />

13.12.17 Rab<br />

14.12.17 Kha<br />

15.12.17 Jum CUTI AKHIR TAHUN<br />

16.12.17 Sab<br />

17.12.17 Aha<br />

18.12.17 Isn<br />

Pengumuman<br />

Keputusan<br />

Peperiksaan PT3<br />

(Tentatif LPM)<br />

19.12.17 Sel<br />

20.12.17 Rab<br />

21.12.17 Kha<br />

22.12.17 Jum<br />

23.12.17 Sab<br />

24.12.17 Aha<br />

25.12.17 Isn HARI KRISMAS


26.12.17 Sel<br />

Mesyuarat Guru<br />

1/2018<br />

Taklimat Penyelaras &<br />

Guru Tingkatan<br />

Mesy. Koku. 1/2018<br />

Mesy. JKS 1/2018<br />

Mesy. JK HEM 1/2018<br />

27.12.17 Rab<br />

28.12.17 Kha<br />

Mesy. PBS 1/2018<br />

Mesy. Panitia MP<br />

1/2018<br />

Mesy. Panitia MP<br />

1/2018<br />

Hari Orientasi<br />

Peralihan dan Ting.1<br />

2017<br />

29.12.17 Jum<br />

Mesy. Panitia MP<br />

1/2018<br />

Hari Orientasi<br />

Peralihan & Ting. 1<br />

2017<br />

30.12.17 Sab<br />

31.12.17 Aha


WARGA PENDIDIK TAHUN 2017<br />

BIL NAMA GURU GRED KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI<br />

1 Tuan Haji Mohamad Saadon Bin Haron DG 52 M.A (TESOL),B.A (Linguistics), Sijil Perguruan<br />

2 Dr. Ros Binti Zakaria DG 48 Phd<br />

3 Sivakumar A/L Thannimalay DG 48 M. Ed, B.A Ed(Hons)<br />

4 Nurliana Koh Binti Abdullah DG 48 B. Ed. Tesl (Hons)<br />

5 Khaw Phaik Hoon DG 52 B. E. (Hons)- Business Administration<br />

6 Sawiyah Binti Abd Kadir DG 48 MBA -Education, Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)<br />

7 Nik Meriam Binti Nik Li DG 48 Sarjana Muda Sains<br />

8 Assemah Binti Johan DG 48 B.A (Hons) - Geografi<br />

9 Sabariah Binti Yusoff DG 48 B.A. (Hons) dgn Pendidikan<br />

10 Abdul Karim Bin Ismail DG 48 Sarjana Muda BM /Sejarah, KPLI<br />

11 Anitha Antonette A/P Arulappan DG 44 B. Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)<br />

12 Azimah Binti Aziz DG 41 Sarjana Muda ERT dgn Pendidikan<br />

13 Badariah Binti Muhamat Kawangit DG 41 Sarjana Muda Perakaunan<br />

14 Bahiah Binti Othman DG 44 Ijazah Perakaunan dengan Pendidikan<br />

15 Dew Lee Ling DG 48 Sarjana Muda Sastera<br />

16 Elyayuzaida Binti Harun DG 41 Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan, Dip. Pendidikan - ERT<br />

17 Farah Diba Binti Mohd Zain DG 48 B. Pengurusan Perniagaan, Dip. Pendidikan Matematik<br />

18 Fazilah Binti Mohamad DG 48 Sarjana Muda Sains (Kepujian)-Mikrobiologi, Dip Pend. Biologi<br />

19 Hanim Binti Ali DG 48 Bachelor in Statistik/ Dip Ed in Mathematics<br />

20 Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee DG 41 Ijazah Sains Kemanusiaan (Sains Politik), DPLI (Sejarah)<br />

21 Isnanida Binti Abdul Hamid DG 44 Sarjana Muda Pendidikan (Hons) Matematik<br />

22 Jowana Binti Juhary DG 44 B. Ed(Tesl) Hons<br />

23 Juneiza Binti Jamaluddin DG 44 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik & Elektronik<br />

24 Kamaruzzaman Bin Hamzah DG 44 B. (Hons) Teknologi serta Pendidikan ( Kejuruteraan Awam)<br />

25 Ku Seew Ling DG 44 Sarjana Pendidikan dgn Cemerlang - Bhs<br />

26 Lam Sui Leng DG 44 B. Pendidikan Bimbingan & Kaunseling<br />

27 Liew Lai Foong DG 44 B.A. (Hons) English Language<br />

28 Lim Beng Fui DG 44 Sarjana Muda Sains dgn Pendidikan(Kepujian)<br />

29 Mahyan Binti Mohd Hassim DG 48 B.Sc Perniagaan Tani (Kepujian)<br />

30 Maisarah Binti Osman DG 41 Sarjana Muda Pengajian Malaysia dgn Pendidkan<br />

31 Maizureen Binti Mohd Khalid DG 44 B. Sains Bioteknologi<br />

32 Malisa Hanim Binti Abdullah DG 41 Sarjana Muda Sains (Perniagaan Tani), DPLI (Perdagangan)<br />

33 Mastura Binti Alias DG 29 Diploma Pendidikan<br />

34 Md. Norakmal Bin Abd Latip DG 41 Sarjana Muda Sains dgn Pendidikan (Sains)<br />

35 Mohd Essami Bin Tahir DG 41 Sarjana Muda Pendidikan (Hons) Sejarah<br />

36 Mohd Izwan Bin Abd Rahman DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Psikologi Sukan dgn Kepujian<br />

37 Mohd Redzuan Bin Khalid DG 44 B. Ed (Hons) - Pendidkan Seni<br />

38 Muliani Binti Mat Nor DG 44 Sarjana Muda Pendidikan Islam<br />

39 Mohd Asyraf Bin Muhd Hilmi DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat<br />

40 Muhamad Saiful Bin Wahib DG 41 Sarjana Muda Pendidikan -Kemahiran Hidup<br />

41 Muhammad Faris Bin Mahusin DG 41 Sarjana Muda Pengajian Malaysia dgn Pendidikan<br />

42 Nee Kah Ming DG 44 B. Sc (Kepujian) - Fizik<br />

43 Nirmal Kaur DG 44 B.A. (Hons) English Language Studies<br />

44 Noor Azizah Binti Mohamad Raib DG 41 Diploma Pendidikan<br />

45 Noor Harlida Binti Mohd Halimi DG 41 Sarjana Muda Sains Pendidikan (Hons) Matematik


46 Noor Fatihah Binti Muhamad DG 44 Sarjana Muda Pendidikan -Kesusasteraan Melayu/ BM<br />

47 Noraini Binti Mohd Noor DG 41 Sarjana Muda Sastera & Pendidikan (Sejarah)<br />

48 Norsuhada Binti Mohaidin DG 41 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) , DPLI (Perdagangan)<br />

49 Norazlina Binti Husin DG 44 B. Pendidikan Tek. &Vokasional (Kejuruteraan Awam)<br />

50 Norhayati Binti Ahmad DG 44 B. Ed. Tesl (Hons), M.A. In English Language Studies<br />

51 Normazlina Binti Yaacub DG 41 B. Pendidikan Teknologi Maklumat/ Matematik<br />

52 Nurul Akma Binti Yusop DG 44 Sarjana Muda Syariah Fiqh& Usul (Kepujian)<br />

53 Nurul Syahnizzah Binti Abdul Rahman DG 44 B. Perakaunan dgn Pendidikan<br />

54 Nurul Najjua Binti Saaray DG 41 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral)<br />

55 Nur Adibah Binti Abdul Habib DG 41 B. Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)<br />

56 Nur Asiah Binti Abdullah DG 41<br />

B. Pemasaran Antarabangsa, DPLI Perdagangan/<br />

Keusahawanan<br />

57 Nur Khaidiriyah Binti Jamil DG 44 Sarjana Muda Sains dgn Pendidikan<br />

58 Raja Azizu Bin Raja Yunus DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Seni<br />

59<br />

Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon<br />

Arashid<br />

DG 44 B. Ed. (TESL) Hons<br />

60 Saiful Adli Bin Jamil DG 44 B.A. (Hons) PJK, International Diploma Physical Education.<br />

61 Shararina Binti Abd. Rahman DG 44 B. Sains Bioindustri<br />

62 Shurvaswaran A/L Munusamy DG 44 B.A. (ELS). Hons<br />

63 Sim Ley Yee DG 44 Sarjana Sains (Kimia Analisis & Analisis Beralatan)<br />

64 Siti Amelia Binti Mohd Aris DG 41 Sarjana Muda Sains-Biologi/ Matematik<br />

65 Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah DG 44 Sarjana Muda Pendidikan IT - Matematik<br />

66 Siti Mariam Binti Abu Bebakar DG 41 Sarjana Muda Pendidikan (Hons) Bahasa Melayu<br />

67 Suriani Binti Mohd Shakiri DG 44 B. MGT with Education (Hons) Accounting<br />

68 Syazana Binti Mat Salleh DG 41 Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu (Hons)<br />

69 Vun Yee Ling DG 44 Sarjana Muda Bahasa & Linguistik dgn Pendidikan<br />

70 Wan Exzam Bin Wan Shamsudin DG 44 B. Sains dgn Pendidikan (Hons) - Statistik<br />

71 Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin DG 41 Sarjana Pendidikan Sivik Kewarganegaraan<br />

72 Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman DG 48 B. Eko. (Eko. Gunaan), Diploma Pendidikan Ekonomi & Geografi<br />

73 Wong Mee Fah DG 44 B. Sastera Bahasa Inggeris / Komputer Sains<br />

74 Woo Siew Sien DG 44 Sarjana Muda dgn Pendidikan - Pend Jasmani<br />

75 Yeo Yen Fern DG 44 Sarjana Muda Sains (Kimia)<br />

76 Zubaidah Binti Abdul Halim DG 48 Sarjana Muda Sains, Diploma Pentadbiran<br />

77 Zuraini Binti Darus DG 44 B. Sc (Hons), Diploma Pendidikan<br />

ANGGOTA KUMPULAN PENDIDIKAN 2017<br />

BIL NAMA STAF GRED<br />

1 Nor Yati Binti Ahmad N 22<br />

2 Marziyana Binti Marjuni N 17<br />

3 Sabariah Binti Harun N 17<br />

4 Fairulanuar Bin Talib C 17<br />

5 Khairul Haslam Bin Ab Wahid C 17<br />

6 Muhammad Afiq Bin Jalaluddin C 17<br />

7 Mastura Binti Abdul Rahim C 17<br />

8 Zalina Binti Tumin C 17<br />

9 Shuzana Binti Mohamed Shukor N 11<br />

10 Sahabuddin Bin Ramli N 11


SENARAI NAMA GURU TINGKATAN 2017<br />

BIL KELAS NAMA GURU<br />

1 Peralihan Adil Cik Normazlina Binti Yaacub<br />

2 Peralihan Bestari Pn. Woo Siew Sien<br />

3 1 Adil Cik Noraini Binti Mohd Noor<br />

4 1 Bestari Pn. Fazilah Binti Mohamad<br />

5 1 Cekal Pn. Norazlina Binti Husin<br />

6 1 Damai Pn. Norsuhada Binti Mohaidin<br />

7 1 Efektif Pn. Malisa Hanim Binti Abdullah<br />

8 1 Gigih Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee<br />

9 1 Harmoni Pn. Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin<br />

10 2 U1 En. Raja Azizu Bin Raja Yunus<br />

11 2 U2 En. Md Norakmal Bin Abd Latip<br />

12 2 U3 Pn. Nurul Syahnizzah Binti Ab. Rahman<br />

13 2 T1 Pn. Muliani Binti Mat Nor<br />

14 2 T2 Cik Isnanida Binti Abdul Hamid<br />

15 2 T3 Pn. Azimah Binti Aziz<br />

16 2 T4 Pn. Jowana Binti Juhary<br />

17 3 U1 YM Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon Arashid<br />

18 3 U2 En. Mohd Essami Bin Tahir<br />

19 3 U3 En. Kamaruzzaman Bin Hamzah<br />

20 3 T1 Cik Mastura Binti Alias<br />

21 3 T2 Pn. Nee Kah Ming<br />

22 3 T3 Pn. Elyayuzaida Binti Harun / Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman<br />

23 3 T4 En. Saiful Adli Bin Jamil<br />

24 4 ST1 Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris/ Cik Sim Ley Yee<br />

25 4 ST2 Cik Nurul Najjua Binti Saaray<br />

26 4 AK1 Pn. Mahyan Binti Mohd Hassim<br />

27 4 AK2 En. Mohd Asyraf Bin Mohd Hilmi<br />

28 4 EK Pn. Badariah Binti Muhamat Kuwangit<br />

29 4 PD Cik Suriani Binti Mohd Shakiri<br />

30 4 SV Pn. Juneiza Binti Jamaluddin<br />

31 5 ST1 Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil<br />

32 5ST2 Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

33 5AK1 En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin<br />

34 5AK2 En. Abdul Karim Bin Ismail<br />

35 5EK Pn. Bahiah Binti Othman / Pn.Nurul Akma Binti Yusop<br />

36 5 PD1 Cik Dew Lee Ling<br />

37 5 PD2 Pn. Nur Asiah Binti Abdullah<br />

SENARAI NAMA PENYELARAS TINGKATAN<br />

PENYELARAS TINGKATAN P : Cik Normazlina Binti Yaacub<br />

PENYELARAS TINGKATAN 1 : Pn. Yeo Yen Fern<br />

PENYELARAS TINGKATAN 2 : Pn. Noor Azizah Binti Mohamad Raib<br />

PENYELARAS TINGKATAN 3 : Cik Mastura Binti Alias<br />

PENYELARAS TINGKATAN 4 : Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris<br />

PENYELARAS TINGKATAN 5 : Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2017<br />

SESI PAGI<br />

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN<br />

1 03.01.17 – 06.01.17 Dew Lee Ling Dew Lee Ling<br />

Nee Kah Ming<br />

2 09.01.17 – 13.01.17 Maisarah Binti Osman Elyayuzaida Binti Harun<br />

Elyayuzaida Binti Harun<br />

3 16.01.17 – 20.01.17 Shararina Binti Abd. Rahman Shararina Binti Abd. Rahman<br />

Siti Amelia Binti Mohd Aris<br />

4 23.01.17 – 27.01.17 Badariah Binti Muhamat Kuwangit Badariah Binti Muhamat Kuwangit<br />

Muhd Asyraf Bin Mohd Hilmi<br />

5 30.01.17 – 03.02.17 Nurul Najjua Binti Saaray Sim Ley Yee<br />

Lam Sui Leng<br />

6 06.02.17 – 10.02.17 Liew Lai Foong Liew Lai Foong<br />

Mahyan Binti Mohd Hassim<br />

7 13.02.17 – 17.02.17 Mastura Binti Alias Mastura Binti Alias<br />

Mohd Essami Bin Tahir<br />

8 20.02.17 – 24.02.17 Junieza Binti Jamaluddin Norhayati Binti Ahmad<br />

Norhayati Binti Ahmad<br />

9 27.02.17 – 03.03.17 Nur Asiah Binti Abdullah Nur Asiah Binti Abdullah<br />

Nur Khaidiriyah Binti Jamil<br />

10 06.03.17 – 10.03.17 Nurul Akma Binti Yusop Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon<br />

Arashid<br />

Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon<br />

Arashid<br />

11 13.03.17 – 17.03.17 Saiful Adli Bin Jamil Saiful Adli Bin Jamil<br />

Sim Ley Yee<br />

12 27.03.17 – 31.03.17 Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah<br />

Suriani Binti Mohd Shakiri<br />

13 03.04.17 – 07.04.17 Syazana Binti Mat Salleh Wan Exzam Bin Wan Shamsudin<br />

Wan Exzam Bin Wan Shamsudin<br />

14 10.04.17 – 14.04.17 Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman Zubaidah Binti Abdul Halim<br />

Zubaidah Binti Abdul Halim<br />

15 17.04.17 – 21.04.17 Zuraini Binti Darus Zuraini Binti Darus<br />

Muhd Asyraf Bin Mohd Hilmi<br />

16 24.04.17 – 28.04.17 Nurul Najjua Binti Saaray Mahyan Binti Mohd. Hassim<br />

Farah Diba Binti Mohd Zain<br />

17 01.05.17 – 05.05.17 Siti Amelia Binti Mohd Aris Siti Amelia Binti Mohd Aris<br />

Shararina Binti Abd. Rahman<br />

18 08.05.17 – 12.05.17 Maisarah Binti Osman Kamaruzzaman Bin Hamzah<br />

Kamaruzzaman Bin Hamzah<br />

19 15.05.17 – 19.05.16 Ku Seew Ling Junieza Binti Jamaluddin<br />

Elyayuzaida Binti Harun<br />

20 22.05.17 – 26.05.17 Badariah Binti Muhamat Kuwangit Mohd Asyraf Bin Muhammad Hilmi<br />

Bahiah Binti Othman


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2017<br />

SESI PAGI<br />

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN<br />

21<br />

12.06.17 – 16.06.17 Saiful Adli Bin Jamil Anitha Anttonette A/P Arulappan<br />

Lam Sui Leng<br />

22<br />

19.06.17 – 23.06.17 Mahyan Binti Mohd Hassim Nurul Akma Binti Yusop<br />

Mastura Binti Alias<br />

23<br />

26.06.17 – 30.06.17 Liew Lai Foong Mohd Redzuan Bin Khalid<br />

Mohd Redzuan Bin Khalid<br />

24<br />

03.07.17 – 07.07.17 Nee Kah Ming Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

25<br />

10.07.17 – 14.07.17 Farah Diba Binti Mohd Zain Mohd Essami Bin Tahir<br />

Nur Khaidiriyah Binti Jamil<br />

26<br />

17.07.17 – 21.07.17 Kamaruzzaman Bin Hamzah Raja Maya Karleena Binti Raja<br />

Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon Arashid<br />

Haroon Arashid<br />

27<br />

24.07.17 – 28.07.17 Saiful Adli Bin Jamil Lam Sui Leng<br />

Junieza Binti Jamaluddin<br />

28<br />

31.07.17 – 04.08.17 Sim Ley Yee Suriani Binti Mohd Shakiri<br />

Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah<br />

29<br />

07.08.17 – 11.08.17 Suriani Binti Mohd Shakiri Syazana Binti Mat Salleh<br />

Syazana Binti Mat Salleh<br />

30<br />

14.08.17 –18.08.17 Wan Exzam Bin Wan Shamsudin Vun Yee Ling<br />

Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman<br />

31<br />

21.08.17 – 25.08.17 Zubaidah Binti Abdul Halim Shurvaswaran A/L Munusmy<br />

Zuraini Binti Darus<br />

32<br />

04.09.17 – 08.09.17 Mohd Asyraf Bin Muhammad Hilmi Nurul Najjua Binti Saaray<br />

Nurul Najjua Binti Saaray<br />

33<br />

11.09.17 –15.09.17 Abdul Karim Bin Ismail Abdul Karim Bin Ismail<br />

Anitha Antonette A/P Arulappan<br />

34<br />

18.09.17 – 22.09.17 Ku Seew Ling Ku Seew Ling<br />

Maisarah Binti Osman<br />

35<br />

25.09.17 – 29.09.17 Liew Lai Foong Liew Lai Foong<br />

Norhayati Binti Ahmad<br />

36<br />

02.10.17 – 06.10.17 Mastura Binti Alias Wan Norizal Binti Wan Abdul<br />

Mohd Essami Bin Tahir<br />

Rahman<br />

37<br />

09.10.17 – 13.10.17 Abdul Karim Bin Ismail Abdul Karim Bin Ismail<br />

Anitha Antonette A/P Arulappan<br />

38<br />

16.10.17 – 20.10.17 Lam Sui Leng Bahiah Binti Othman<br />

Bahiah Binti Othman<br />

39<br />

23.10.17 – 27.10.17 Farah Diba Binti Mohd Zain Farah Diba Binti Mohd Zain<br />

Mahyan Binti Mohd Hassim<br />

40<br />

30.10.17 – 03.11.17 Abdul Karim Bin Ismail Nee Kah Ming<br />

Kamaruzzaman Bin Hamzah<br />

41<br />

06.11.17 – 10.11.17 Mohd Redzuan Bin Khalid Maisarah Binti Osman<br />

Nurul Akma Binti Yusop<br />

42<br />

13.11.17 – 17.11.17 Noor Fatihah Binti Muhamad Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

Nur Asiah Binti Abdullah<br />

43<br />

20.11.17 – 24.11.17 Dew Lee Ling Nur Khaidiriyah Binti Jamil<br />

Mohd Essami Bin Tahir


JADUAL BERTUGAS HARIAN GURU SESI PETANG 2017<br />

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN<br />

1<br />

03.01.17 – 06.01.17 Noor Harlida Bt Mohd Halimi Disiplin<br />

Hanim Bt Ali<br />

Noor Harlida<br />

2<br />

09.01.17 – 13.01.17 Nur Adibah Bt Abdul Habib UBK<br />

Muhamad Saiful B Wahib<br />

3<br />

16.01.17 – 20.01.17 Muhammad Faris B Mahusin Disiplin<br />

Malisa Hanim Bt Abdullah Malisa<br />

4<br />

23.01.17 – 27.01.17 Nirmal Kaur Raja Azizu<br />

Raja Azizu B Raja Yunus<br />

5<br />

30.01.17 – 03.02.17 Azimah Bt Aziz Cuti Perayan<br />

Lim Beng Fui<br />

Tahun Baru Cina<br />

6<br />

06.02.17 – 10.02.17 Mohd Izwan B Abd Latip Norsuhada<br />

Norsuhada Bt Mohaidin<br />

7<br />

13.02.17 – 17.02.17 Wan Farah Affiny Bt Wan Azizuddin Wan Farah Affiny<br />

Woo Siew Sien<br />

8<br />

20.02.17 – 24.02.17 Nurul Syahnizzah Bt Ab Rahman Nurul Syahnizzah<br />

Noraini Bt Mohd Noor<br />

9<br />

27.02.17 – 03.03.17 Isnanida Bt Abdul Hamid Fazilah<br />

Fazilah Bt Mohamad<br />

10<br />

06.03.17 – 10.03.17 Maizureen Bt Mohd Khalid UBK<br />

Yeo Yen Fern<br />

11<br />

13.03.17 – 17.03.17 Md Norakmal B Abd Latip Md Norakmal<br />

Siti Mariam Bt Abu Bebakar<br />

12<br />

27.03.17 – 31.03.17 Jowana Bt Juhary Jowana<br />

Wong Mee Fah<br />

13<br />

03.04.17 – 07.04.17 Norazlina Bt Husin Norazlina<br />

Normazlina Bt Yaacub<br />

14<br />

10.04.17 – 14.04.17 Muliani Bt Mat Nor UBK<br />

Husni Ayobee Bt. Sellahuddin Ayobee<br />

15<br />

17.04.17 – 21.04.17 Hanim Bt Ali Hanim<br />

Azimah Bt Aziz<br />

16<br />

24.04.17 – 28.04.17 Nursuhada B Mohaidin Disiplin<br />

Wan Farah Affiny Bt Wan Azizuddin Muhd Faris<br />

17<br />

01.05.17 – 05.05.17 Malisa Hanim Bt Abdullah -<br />

Noor Harlida Bt Mohd Halimi<br />

18<br />

08.05.17 – 12.05.17 Muhamad Saiful B Wahib UBK<br />

Nur Adibah Bt Abdul Habib<br />

19<br />

15.05.17 – 19.05.17 Muhammad Faris B Mahusin Disiplin<br />

Nirmal Kaur Muhd Faris<br />

20<br />

22.05.17 – 26.05.17 Woo Siew Sien Woo Siew Sien<br />

Nurul Syahnizzah Bt Ab Rahman


JADUAL BERTUGAS HARIAN GURU SESI PETANG 2017<br />

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS MOTIVASI/DISIPLIN<br />

21<br />

12.06.17 – 16.06.17 Mohd Izwan B Abd Rahman Disiplin<br />

Yeo Yen Fern<br />

Mohd Izwan<br />

22<br />

19.06.17 – 23.06.17 Fazilah Bt Mohamad UBK<br />

Noor Azizah Bt Mohamad Raib<br />

23<br />

26.06.17 – 30.06.17 Cuti Perayaan<br />

Hari Raya Aidil Fitri<br />

24<br />

03.07.17 – 07.07.17 Siti Mariam Bt Abu Bebakar Isnanida<br />

Isnanida Bt Abdul Hamid<br />

25<br />

10.07.17 – 14.07.17<br />

Husni Ayobee Binti Sellahuddin<br />

Ayobee<br />

UBK<br />

Maizureen Bt Mohd Khalid<br />

26<br />

17.07.17 – 21.07.17 Muliani Bt Mat Nor Muliani<br />

Md Norakmal B Abd Latip<br />

27<br />

24.07.17 – 28.07.17 Noraini Bt Mohd Noor Noraini<br />

Raja Azizu B Raja Yunus<br />

28<br />

31.07.17 – 04.08.17 Lim Beng Fui Disiplin<br />

Jowana Bt Juhary Lim Beng Fui<br />

29<br />

07.08.17 – 11.08.17 Wong Mee Fah UBK<br />

Norazlina Bt Husin<br />

30<br />

14.08.17 –18.08.17 Normazlina Bt Yaacub Azimah Aziz<br />

Azimah Bt Aziz<br />

31<br />

21.08.17 – 25.08.17 Nurul Syahnizzah Bt Ab Rahman Disiplin<br />

Malisa Hanim Bt Abdullah Nirmal Kaur<br />

32<br />

04.09.17 – 08.09.17 Hanim Bt Ali Disiplin<br />

Muhamad Saiful B Wahib<br />

Muhamad Saiful<br />

33<br />

11.09.17 –15.09.17 Woo Siew Sien UBK<br />

Nur Adibah Bt Abdul Habib<br />

34<br />

18.09.17 – 22.09.17<br />

Wan Farah Affiny Bt Wan<br />

Azizuddin<br />

Noor Azizah<br />

Noor Azizah Bt Mohamad Raib<br />

35<br />

25.09.17 – 29.09.17<br />

Husni Ayobee Binti Sellahuddin<br />

Ayobee<br />

Husni Ayobee<br />

Fazilah Bt Mohamad<br />

36<br />

02.10.17 – 06.10.17 Norsuhada Bt Mohaidin Wong Mee Fah<br />

Lim Beng Fui<br />

37<br />

09.10.17 – 13.10.17 Noraini Bt Mohd Noor Siti Mariam<br />

Siti Mariam Bt Abu Bebakar<br />

38<br />

16.10.17 – 20.10.17 Cuti Perayaan<br />

Deepavali<br />

39<br />

23.10.17 – 27.10.17 Jowana Bt Juhary Yeo Yen Fern<br />

Yeo Yen Fern<br />

40<br />

30.10.17 – 03.11.17 Muliani Bt Mat Nor Maizureen<br />

Maizureen Bt Mohd Khalid<br />

41<br />

06.11.17 – 10.11.17 Md. Norakmal B Abd Latip Disiplin<br />

Isnanida Bt Abdul Hamid Mohd Izwan<br />

42<br />

13.11.17 – 17.11.17 Raja Azizu B Raja Yunus Normazlina<br />

Norazlina Bt Husin<br />

43<br />

20.11.17 – 24.11.17 Normazlina Bt Yaacub Disiplin<br />

Nirmal Kaur<br />

Noor Harlida


PENCERAP<br />

PENGETUA<br />

PK TADBIR DAN<br />

KURIKULUM<br />

PK PETANG<br />

PK HEM<br />

PK KOKURIKULUM<br />

GURU KANAN<br />

BAHASA<br />

GURU KANAN SAINS<br />

DAN MATEMATIK<br />

JADUAL PENCERAPAN GURU 2017<br />

GURU YANG DICERAP<br />

1. Dr. Ros Binti Zakaria<br />

2. En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

3. Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

4. Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

5. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

6. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

7. Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

8. Pn. Assemah Binti Johan<br />

1 En. Shurvaswaran A/L Munusamy<br />

2. Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris<br />

3. Pn. Nurul Akma Binti Yusop<br />

4. Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

5. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim<br />

6. Pn. Juneiza Binti Jamaluddin<br />

7. Pn. Nirmal Kaur<br />

8. En. Muhammad Faris Bin Mahusin<br />

1. Cik Isnanida Binti Abdul Hamid<br />

2. En. Mohd Izwan Bin Abdul Rahman<br />

3 . En. Md. Norakmal Bin Abd. Latip<br />

4 . Pn. Norazlina Binti Husin<br />

5 . Pn. Noor Harlida Binti Mohd Halimi<br />

6. Pn. Nurul Syahnizzah Binti Abdul Rahman<br />

7. Pn. Lim Beng Fui<br />

8. En. Raja Azizu Bin Raja Yunus<br />

1. Pn. Shararina Binti Abd Rahman<br />

2. Pn. Raja Maya Karleena Binti Haroon Arashid<br />

3. Pn. Noor Azizah Binti Mohamad Raib<br />

4. Pn. Maisarah Binti Osman<br />

5. Pn. Wong Mee Fah<br />

6. Pn. Yeo Yen Fern<br />

7. Pn. Malisa Hanim Binti Abdullah<br />

8. Pn. Azimah Binti Aziz<br />

1. Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid<br />

2. Pn. Zuraini Binti Darus<br />

3. Pn. Nee Kah Ming<br />

4. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah<br />

5. En. Mohd Essami Bin Tahir<br />

6. Pn. Jowana Binti Juhary<br />

7. Cik Suriani Binti Mohd Shakiri<br />

8. Pn. Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin<br />

1 Cik Norhayati Binti Ahmad<br />

2. Pn. Syazana Binti Mat Salleh<br />

3. Cik Noraini Binti Mohd Noor<br />

4. Pn. Nur Asiah Binti Abdullah<br />

5. En. Abdul Karim Bin Ismail<br />

6. Cik Liew Lai Foong<br />

7. Pn. Ku Seew Ling<br />

8. Cik Vun Yee Ling<br />

1. Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain<br />

2. Cik Mastura Binti Alias<br />

3. Pn. Nurkhaidiriyah Binti Jamil<br />

4. Cik Normazlina Binti Yaacub<br />

5. Pn. Fazilah Binti Mohamad<br />

6. Cik Sim Ley Yee<br />

7. En.Muhd Asyraf Bin Mohd Hilmi<br />

JANGKAMASA<br />

PENCERAPAN<br />

FASA 1<br />

(FEB -MAC)<br />

FASA 2<br />

(JUN – SEPT )


8. Cik Nurul Najjua Binti Saaray<br />

GURU KANAN<br />

KEMANUSIAAN<br />

GURU KANAN<br />

TEKNIK DAN<br />

VOKASIONAL<br />

1. Cik Dew Lee Ling<br />

2. Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman<br />

3. Pn. Woo Siew Sien<br />

4. Pn. Norsuhada Binti Mohaidin<br />

5. Pn. Hanim Binti Ali<br />

6. Pn. Muliani Binti Mat Nor<br />

7. Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee<br />

8. En. Mohd Redzuan Bin Khalid<br />

1. Pn. Elyayuzaida Binti Harun<br />

2. Pn. Bahiah Binti Othman<br />

3. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah<br />

4. Pn. Mahyan Binti Mohd Hassim<br />

5. Pn. Badariah Binti Muhamat Kuwangit<br />

6. En. Muhamad Saiful Bin Wahib<br />

7. En. Saiful Adli Bin Jamil<br />

8. En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin<br />

9. Cik Siti Mariam Binti Abu Bebakar


JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN/NOTA MURID<br />

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI<br />

PK 06 (PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID)<br />

PENYEMAK TINGKATAN JANGKAMASA<br />

PENCERAPAN<br />

PENGETUA TINGKATAN 5<br />

PK TADBIR DAN<br />

KURIKULUM<br />

TINGKATAN 3<br />

PK. PETANG TINGKATAN 1<br />

KETUA BIDANG TINGKATAN 4<br />

FASA 1<br />

(1 APR – 30 APR)<br />

FASA 2<br />

(1 OGOS – 30 OGOS)<br />

KETUA PANITIA TINGKATAN PERALIHAN & 2<br />

CATATAN:<br />

1. 1. Guru Mata Pelajaran (GMP) perlu menyerahkan semua buku latihan murid bagi setiap<br />

kelas kepada penyemak mengikut jadual yang ditetapkan dan penyemak/pentadbir akan<br />

memilih 5 buah buku ( 1 cemerlang, 2 sederhana dan 2 lemah) buku untuk disemak.<br />

2. GMP harus mengisi Borang Lampiran PK 06/2 (Rekod Penyemakan Buku<br />

Latihan/Kerja Murid oleh Pentadbir/Penyemak) dan dihantar bersama-sama dengan<br />

Buku Latihan Murid.<br />

3. Pentadbir/Penyemak akan membuat pengesahan sebelum Buku Latihan dipulangkan<br />

kepda murid.<br />

4. Pentadbir/Penyemak menyediakan rumusan penyemakan dalam masa 14 hari dari<br />

tarikh akhir semakan yang ditetapkan dalam Borang Lampiran PK 06/3.<br />

5. Borang Lampiran PK 06/1 (Rekod Penyemakan Buku Latihan/Kerja Murid oleh Guru<br />

Mata Pelajaran) perlulah dihantar kepada Pn. Sabariah Binti Yusoff, Penyelaras PK 06<br />

(Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid), setiap kali lengkap 25 bilangan latihan yang<br />

direkodkan. Analisis bilangan latihan yang direkodkan akan dibuat 2 kali setahun (Mei &<br />

September) bagi mengemaskini Rekod Penyemakan Buku Latihan/Kerja Murid (PK 06/1).


JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH<br />

Pengetua<br />

Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum<br />

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid<br />

Penolong Kanan Kokurikulum<br />

Penolong Kanan Petang<br />

Ketua Bidang Bahasa<br />

Ketua Bidang Kemanusiaan<br />

Ketua Bidang Sains dan Matematik<br />

Ketua Bidang Teknik dan Vokasional<br />

Ketua Kaunselor<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

: Pn. Assemah Binti Johan<br />

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

: Pn. Lam Sui Leng


Pengerusi.<br />

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

Naib Pengerusi 1 : Dr. Ros Binti Zakaria<br />

Naib Pengerusi 2 : En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

Naib Pengerusi 3 : Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

Naib Pengerusi 4 : Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Setiausaha : Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

Bil Nama Jawatan<br />

1 Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

2 Pn. Assemah Binti Johan<br />

3 Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

4 Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

Ketua Bidang Bahasa &<br />

Penyelaras MBMMBI<br />

Ketua Bidang Kemanusiaan &<br />

Penyelaras PLC<br />

Ketua Bidang Sains dan Matematik<br />

&<br />

Penyelaras KBAT dan I - Think<br />

Ketua Bidang Teknik dan Vokasional<br />

& Penyelaras Frog VLE<br />

5 Pn. Siti Fatmawati Bt Muhamad Ubaidillah Guru Perpustakaan dan Media<br />

6 Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain Penyelaras SPBT<br />

7 Pn. Wong Mee Fah Guru ICT<br />

8 Semua Penyelaras Tingkatan<br />

Bil Subjek Ketua Panitia Penolong Ketua Panitia<br />

1 Bahasa Malaysia<br />

2 Bahasa Inggeris<br />

Pn. Noor Fatihah Bt.<br />

Muhamad<br />

Cik Norhayati Bt.<br />

Ahmad<br />

Cik Siti Mariam Bt Abu<br />

Bebakar<br />

Pn. Nirmal Kaur<br />

3 Bahasa Cina Pn. Ku Seew Ling Pn. Lim Beng Fui<br />

4 Sejarah Pn. Maisarah Bt Osman<br />

5 Geografi<br />

6 Pendidikan Islam<br />

7 Pendidikan Seni Visual<br />

Pn. Wan Norizal Bt.<br />

Wan Abdul Rahman<br />

Pn. Nurul Akma Bt.<br />

Yusop<br />

En. Mohd Redzuan B.<br />

Khalid<br />

Pn. Malisa Hanim Bt<br />

Abdullah<br />

Pn. Norsuhada Mohaidin<br />

Pn. Muliani Bt. Mat Nor<br />

En. Raja Azizu B. Raja Yunus


8 Pendidikan Moral Cik Dew Lee Ling Cik Noraini Binti Mohd Noor<br />

9<br />

10<br />

Pendidikan Sivik &<br />

Kewarganegaraan<br />

Pendidikan Jasmani &<br />

Kesihatan<br />

11 Matematik<br />

12 Sains<br />

Pn. Wan Farah Affiny<br />

Bt. Wan Azizuddin<br />

Pn. Woo Siew Sien<br />

Pn.Farah Diba Bt. Mohd<br />

Zain<br />

Pn. Shararina Bt. Abd<br />

Rahman<br />

13 Kimia Cik Sim Ley Yee -<br />

14 Fizik Pn. Nee Kah Ming -<br />

15 Biologi<br />

16 Matematik Tambahan<br />

17 Kemahiran Hidup/Rekabentuk<br />

18 Prinsip Akaun<br />

19 Ekonomi Asas<br />

20 Perdagangan/Perniagaan<br />

21 Ekonomi Rumahtangga<br />

Pn. Nur Khaidiriyah Bt.<br />

Jamil<br />

En.Wan Exzam B. Wan<br />

Shamsudin<br />

En. Kamaruzzaman B.<br />

Hamzah<br />

Cik Suriani Bt. Mohd<br />

Shakiri<br />

Pn. Mahyan Bt. Mohd<br />

Hassim<br />

Pn. Badariah Bt.<br />

Muhamat Kawangit<br />

Pn. Elyayuzaida Bt.<br />

Harun<br />

Pn Juneiza Bt. Jamaluddin<br />

Cik Nurul Najjua Bt. Saaray<br />

Cik Isnanida Bt. Abdul Hamid<br />

Pn. Fazilah Bt. Mohamad<br />

-<br />

-<br />

En. Muhamad Saiful B. Wahib<br />

-<br />

-<br />

-


JAWATANKUASA PENILAIAN, PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

Penolong Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Harun<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

: Pn. Assemah Johan<br />

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

: Pn. Zuraini Binti Darus<br />

: Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim (SU SPM)<br />

2. Pn. Syazana Binti Mat Salleh (SU PT3)<br />

3. Pn. Juneiza Binti Jamaluddin (SU PBS)<br />

4. Cik Vun Yee Ling (Pen. SU SPM)<br />

5. Cik Normazlina Binti Yaacub (Pen. SU Dlm)<br />

6. Cik Mastura Binti Alias (Pen.SU PT3)<br />

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Naib Pengerusi 4<br />

: Tn. Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Sabariah Binti Yusoff (Penyelarasan)<br />

Penyelaras<br />

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir (Pementoran)<br />

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li(Pemantauan)<br />

: Pn. Assemah Binti Johan (Pengesanan)<br />

Setiausaha<br />

: Pn. Juneiza Binti Jamaluddin<br />

Penolong Setiausaha<br />

: Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. 1. Ketua Panitia<br />

2. Kaunselor<br />

4. Guru Cemerlang<br />

5. S/U PT3, S/U PAJSK<br />

3. Jurulatih Mata Pelajaran


JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Setiausaha<br />

Penolong Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Nor Yati Binti Ahmad<br />

: Pn. Marziyana Binti Marjuni<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Assemah Binti Johan<br />

2. Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

3. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

4. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

5. Cik Dew Lee Ling<br />

6. Cik Norhayati Binti Ahmad<br />

7. Pn. Nurul Akma Binti Yusop<br />

8. Cik Sim Ley Yee<br />

9. Pn. Elyayuzaida Binti Harun<br />

10. Pn. Nee Kah Ming<br />

11. Pn. Bahiah Binti Othman<br />

12. Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

13. Pn. Woo Siew Sien<br />

14. Pn. Ku Seew Ling<br />

15. En. Mohd Redzuan Bin Khalid<br />

16. Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman<br />

17. Pn. Badariah Binti Muhamat Kawangit<br />

18. Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil<br />

19. Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain<br />

20. Pn. Wan Farah Affiny Binti Wan Azizuddin<br />

21. Pn. Maisarah Binti Osman<br />

22. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (PSS)<br />

23. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah<br />

24. Pn. Juneiza Binti Jamaludin (PBS)<br />

25. Pn. Wong Mee Fah (ICT)<br />

26. En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin (Aset)<br />

27. Pn. Zuraini Binti Darus (Peperiksaan)


JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)<br />

Pengerusi<br />

:Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

Timbalan Pengerusi : Dr. Ros Binti Zakaria (Standard 1)<br />

Naib Pengerusi 1 : En. Sivakumar A/LThannimalay (Standard 3.3)<br />

Naib Pengerusi 2 : Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah (Standard 3.2)<br />

Naib Pengerusi 3 : Pn. Khaw Phaik Hoon (Standard 3.1)<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

: Pn. Assemah Binti Johan<br />

: Pn. Fazilah Binti Mohamad<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Sabariah Binti Yusoff (Standard 2)<br />

2. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li (Standard 2)<br />

3. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir (Standard 4)<br />

4. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim (Standard 5.3.4)<br />

5. Pn. Zuriani Binti Darus (Standard 5.3.3)<br />

6. En. Shurvaswaran A/L Munusamy (Standard 5.5)<br />

7. Cik Nurul Najjua Binti Saaray (Standard 5.4)<br />

8. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (Standard 1)<br />

9. Pn. Lam Sui Leng (Standard 4)<br />

JAWATANKUASA SIDANG REDAKSI SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: Cik Liew Lai Foong<br />

: Cik Norhayati Binti Ahmad<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. En. Mohd Redzuan Bin Khalid<br />

2. Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

3. Pn. Jowana Binti Juhary<br />

4. En. Shurvaswaran A/L Munusamy<br />

5. Pn. Yeo Yen Fern<br />

6. Pn. Noor Harlida Binti Mohd Halimi


JAWATANKUASA ORIENTASI GURU BARU<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/LThannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

: Pn Hanim Binti Ali<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Assemah Binti Johan<br />

2. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

3. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

4. Cik Nurul Najjua Binti Saaray (S/U Kokurikulum)<br />

5. Semua Ketua Panitia<br />

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Penyelaras<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

2. Pn. Assemah Binti Johan<br />

3. Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

4. Pn. Wong Mee Fah (Jadual Waktu Kelas dan Guru)<br />

5. Pn. Fazilah Binti Mohamad<br />

6. Pn. Hanim Binti Ali (Penyelaras Relief Sesi Petang)<br />

7. Pn Siti Fatmawati Binti Muhammad Ubaidillah


JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Setiausaha<br />

:Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/LThannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Cik Sim Ley Yee<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (Pusat Sumber)<br />

2. Pn. Zuraini Binti Darus (SAPS)<br />

3. Pn. Junieza Binti Jamaluddin (S/U PBS).<br />

4. Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid (S/U Dalaman Sesi Petang)<br />

5. Pn. Syazana Binti Mat Salleh (S/U Peperiksaan PT3)<br />

6. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah (Perabot)<br />

7. En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin (Aset)<br />

8. Cik Nurul Najjua Binti Saaray (Kokurikulum)<br />

9. Pn. Nee Kah Ming (Guru APDM)<br />

10. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim (S/U Peperiksaan SPM)<br />

11. Pn. Farah Diba Binti Mohd Zain (SPBT)<br />

12. Pn. Wong Mee Fah (ICT)<br />

13. Pn. Sabariah Binti Harun (HRMIS)<br />

14. Cik Norhayati Binti Ahmad (Biasiswa)<br />

15. Pn. Muliani Binti Mat Nor (Baitulmal)


JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Guru Penyelaras Media Dan<br />

Perpustakaan<br />

Ketua Bidang<br />

Ketua Panitia<br />

Ketua Kaunselor<br />

Setiausaha<br />

Guru Perpustakaan<br />

Guru APD<br />

Guru NILAM<br />

Sistem Perpustakaan<br />

Promosi & Keceriaan<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah<br />

: Semua Ketua Bidang<br />

: Semua Ketua Panitia<br />

: Pn. Lam Sui Leng<br />

: Pn. Nee Kah Ming<br />

: Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee<br />

: Pn. Juneiza Binti Jamaludin<br />

: En. Muhamad Saiful Bin Wahib<br />

: Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul Rahman<br />

: Cik Siti Mariam Binti Abu Bebakar<br />

: Pn. Norsuhada Binti Mohaidin<br />

: Cik Mastura Binti Alias<br />

: En. Mohd Redzuan Bin Khalid<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Penyelaras<br />

JAWATANKUASA PENGACARA MAJLIS<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: En. Abdul Karim Bin Ismail<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Zubaidah Binti Abdul Halim<br />

2. Y.M Raja Maya Karleena Binti Raja Haroon Arashid<br />

3. Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris<br />

4. En. Muhd Faris Bin Mahusin


JAWATANKUASA ICT<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

Naib Pengerusi 1<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Penyelaras<br />

: Pn. Sawiyah Binti Abdul Kadir<br />

Setiausaha<br />

: Pn. Wong Mee Fah<br />

Penolong Setiausaha<br />

: Pn. Yeo Yen Fern<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Maizureen Binti Mohd Khalid<br />

2. Pn. Normazlina Binti Yaacub<br />

3. Pn. Syazana Binti Mat Salleh<br />

4 En. Mohd Asyraf Bin Muhd Hilmi<br />

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)<br />

Penasihat<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

: Cik Suriani Binti Mohd Shakiri<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

2. Pn. Assemah Binti Johan<br />

3. Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

4. Semua Ketua Panitia<br />

5. Pn. Siti Fatmawati Binti Muhamad Ubaidillah (GPM)<br />

6. Wakil Kelab Guru ( 3 orang )


JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKTIONAL (MMI)<br />

Penasihat<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

2. Pn. Assemah Binti Johan<br />

3. Pn. Sawiyah Binti Abd Kadir<br />

4. Semua Ketua Panitia<br />

JAWATANKUASA EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)<br />

Penasihat<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Penyelaras<br />

Pen. Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Siti Fatmawati Binti Muhammad Ubaidillah<br />

: En. Mohd Redzuan Bin Khalid<br />

: Cik Siti Mariam Binti Abu Bebakar<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

Jawatankuasa Latihan : En. Abdul Karim Bin Ismail<br />

Jawatankuasa Audit : Pn. Yeo Yen Fern<br />

Jawatankuasa Promosi : En. Muhd.Faris Bin Mahusin<br />

Ahli Jawatankuasa : En. Raja Azizu Bin Raja Yunus<br />

: Pn. Siti Amelia Binti Mohd Aris<br />

: Pn. Husni Ayobee Binti Sellahuddin Ayobee<br />

: PIC & Ahli Kelab Keluarga


JAWATANKUASA KBAT SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Naib Pengerusi 4<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Semua Ketua Bidang<br />

2. Semua Ketua Panitia<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

: Pn. Nur Khaidiriyah Binti Jamil<br />

JAWATANKUASA MBMBI<br />

(MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS)<br />

Penasihat<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

: Pn. Noor Fatihah Binti Muhamad<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Cik Norhayati Binti Ahmad (Ketua Panitia Bahasa Inggeris)<br />

2. Pn. Syazana Binti Mat Salleh<br />

3. Pn. Jowana Binti Juhary<br />

4. Pn. Nirmal Kaur<br />

5. Pn. Ku Seew Ling<br />

6. Pn. Noor Azizah Binti Mohd Raib<br />

7. Pn. Nur Asiah Binti Abdullah


Penasihat<br />

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

Pengerusi<br />

Timbalan Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Pengurus Kualiti<br />

Setiausaha<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Hanim Binti Ali<br />

: Pn. Nur Asiah Binti Abdullah<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

Prosedur Kualiti<br />

PK 01-Pengurusan Panitia<br />

PK 02-Pengurusan Jadual Waktu<br />

PK 03-Pengurusan PdP<br />

PK 04-Pengurusan Pencerapan<br />

PK 05- Pengurusan Peperiksaan<br />

PK 06-Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid<br />

PK 07-Pengurusan Mesyuarat<br />

PK 08-Pengurusan Bimbingan<br />

PK 09-Pengurusan Pusat Sumber<br />

PK 10-Pengurusan Perkembangan Staf<br />

PK 11-Pengurusan Aduan Pelanggan<br />

PK 12-Pengurusan Maklum Balas Pelanggan<br />

PK 13-Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod<br />

PK 14-Pengurusan Audit Dalam<br />

PK 15-Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Tidak Akur<br />

PK 16-Tindakan Pembetulan,Pencegahan &<br />

Penambahbaikan<br />

PK 17-Pengurusan Perolehan dan Pembelian<br />

PK 18- Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah<br />

(PBS)<br />

PK 19-Pengurusan Program<br />

PK 20-Pengurusan Fail<br />

PK 21- Pengurusan Hal Ehwal Murid<br />

PK 22- Pengurusan Kokurikulum<br />

Penyelaras Prosedur Kualiti<br />

Pn. Assemah Binti Johan<br />

Pn. Wong Mee Fah<br />

Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

Dr. Ros Binti Zakaria<br />

Pn. Zuraini Binti Darus<br />

Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

Pn. Wan Norizal Binti Wan Abdul<br />

Rahman<br />

Pn. Lam Sui Leng<br />

Pn. Siti Fatmawati Binti<br />

Muhammad Ubaidillah<br />

Pn. Sawiyah Binti Abd Kadir<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Pn Nur Adibah Binti Abdul Habib<br />

Pn Nur Asiah Binti Abdullah<br />

Pn Hanim Binti Ali<br />

Pn Hanim Binti Ali<br />

Pn Hanim Binti Ali<br />

Pn. Nor Yati Binti Ahmad<br />

Pn Juneiza Binti Jamaluddin<br />

Pn Mahyan Binti Mohd Hassim<br />

Pn. Nor Yati Binti Ahmad<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah


JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Naib Pengerusi 3<br />

Naib Pengerusi 4<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

Penolong Setiausaha<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

: Pn. Assemah Binti Johan<br />

: Pn. Sawiyah Binti Abd. Kadir<br />

: Pn. Nik Meriam Binti Nik Li<br />

: Pn. Sabariah Binti Yusoff<br />

: Cik Norhayati Binti Ahmad<br />

: Pn. Maisarah Binti Osman<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Semua Ketua Panitia<br />

JAWATANKUASA ASET DAN PEROLEHAN SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

: Tuan Hj. Mohamad Saadon Bin Haron<br />

Naib Pengerusi 1<br />

: Dr. Ros Binti Zakaria<br />

Naib Pengerusi 2<br />

: En. Sivakumar A/L Thannimalay<br />

Naib Pengerusi 3<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

Naib Pengerusi 4<br />

: Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Penyelaras<br />

: Pn. Assemah Binti Johan<br />

Pegawai Aset<br />

: En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin<br />

Setiausaha<br />

: Pn. Raja Maya Karleena Binti Haroon Arashid.<br />

Penolong Setiausaha : Pn. Maisarah Binti Osman<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1. Pn. Wong Mee Fah (Pemeriksa Peralatan ICT)<br />

2. En. Mohd Asyraf Bin Mohd Hilmi (Pelupusan Peralatan ICT)<br />

3. En. Kamaruzzaman Bin Hamzah (Pelupusan Perabot)<br />

4. En. Fairul Anuar Bin Talib<br />

5. Pn. Woo Siew Sien<br />

6. En. Md Norakmal Bin Abd Latip


PROGRAM DAN MAJLIS TAHUNAN SEKOLAH<br />

PROGRAM SEKOLAH PENYELARAS SETIAUSAHA<br />

Majlis Anugerah Cemerlang<br />

Pn. Zubaidah Abdul Halim<br />

Cik Dew Lee Ling<br />

Pn. Nirmal Kaur<br />

Subject Based Classroom<br />

(SBC)<br />

Pn. Assemah Binti Johan<br />

Cik Norhayati Binti Ahmad<br />

Dokumentasi Sekolah Pn. Fazilah Binti Mohamad Pn. Nur Asiah Binti Abdullah<br />

Hari Terbuka<br />

Pn. Zuraini Binti Darus<br />

Mesyuarat Guru -<br />

Pn. Maizureen Binti Mohd<br />

Khalid<br />

Pn. Husni Ayobee Binti<br />

Sellahuddin Ayobee<br />

Pn. Badariah Binti Muhamat<br />

Kuwangit<br />

Majlis Graduasi<br />

En. Shurvaswaran A/L<br />

Munusamy<br />

Pn. Anitha Antonette Arulappan<br />

Majlis Penetapan Target PT3<br />

Majlis Penetapan Target SPM<br />

Pn. Syazana Binti Mat Salleh<br />

Pn. Zubaidah Binti Abdul<br />

Halim<br />

Cik Mastura Binti Alias<br />

Cik Vun Yee Ling


Penasihat<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi<br />

Penyelaras<br />

Setiausaha<br />

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

En. Shurvaswaran Munusamy<br />

Pn. Nirmal Kaur<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 En. Shurvaswaran Munusamy (Ketua Guru Disiplin)<br />

2 Pn. Lam Sui Leng (Kaunselor)<br />

3 Pn. Anitha Antonette Arulappan (Kaunselor)<br />

4 Pn. Nur Adibah Bt. Mohd Habib (Kaunselor)<br />

5 Cik Normazlina Bt. Yaacub (Penyelaras Tingkatan Peralihan)<br />

6 Pn. Yeo Yen Fern (Penyelaras Tingkatan 1)<br />

7 Pn. Noor Azizah Bt. Mohd Raib (Penyelaras Tingkatan 2)<br />

8 Cik Mastura Bt. Alias (Penyelaras Tingkatan 3)<br />

9 Pn. Husni Ayobee Bt. Sellahuddin Ayobee (Setiausaha JK 3K)<br />

10 Pn. Nurkhaidiriyah Bt. Jamil (Penyelaras Tingkatan 5)<br />

11 Pn. Siti Amelia Bt. Mohd Aris (Penyelaras Tingkatan 4)<br />

12 Cik Sim Ley Yee (Guru Data)<br />

13 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman (Penolong Ketua Guru Disiplin- Sesi Petang)<br />

14 En. Wan Exzam B. Wan Shamsuddin (Setiausaha JK Penyelenggaraan)<br />

15 Pn. Farah Diba Bt. Mohd Zain (Setiausaha JK SPBT)<br />

16 Cik Norhayati Bt. Ahmad (Setiausaha JK Biasiswa)<br />

17 Pn. Maisarah Bt. Osman (Setiausaha JK Kantin)<br />

18 Pn. Nur Asiah Bt. Abdullah (Penyelaras PPDa)<br />

19 Pn. Nirmal Kaur ( Lembaga Pengawas)<br />

20 Pn. Nee Kah Ming (Penyelaras APDM)<br />

21 En. Mohd Asyraf B. Mohd Hilmi (Pen. Penyelaras APDM)<br />

22 En. Mohd Essami B. Tahir (Siaraya -sesi pagi)<br />

23 En. Md. Norakmal B. Abd Latip (Siaraya-sesi petang)


JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS<br />

Pengerusi<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

Naib Pengerusi 1<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Setiausaha<br />

En. Shurvaswaran Munusamy (Ketua Guru Disiplin - Pagi)<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman (Penolong Ketua Guru Disiplin - Petang)<br />

2 Pn. Badariah Bt. Muhamat Kuwangit (Penolong Ketua Guru Disiplin - Pagi)<br />

3 Cik Vun Yee Ling<br />

4 En. Wan Exzam B. Wan Shamsudin<br />

5 Pn. Lim Beng Fui<br />

6 Pn. Nirmal Kaur (Ketua - Lembaga Pengawas)<br />

7 Cik Mastura Bt. Alias (Lembaga Pengawas)<br />

8 Pn. Noor Harlida Bt. Mohd Halimi<br />

9 Pn. Nur Asiah Bt. Abdullah<br />

10 En. Mohd Essami B. Tahir<br />

11 En. Muhamad Saiful B. Wahib (Lembaga Pengawas)<br />

12 Pn. Lam Sui Leng (Kaunselor)<br />

13 Pn. Anitha Antonette Arulappan (Kaunselor)<br />

14 Pn. Nur Adibah Bt. Abdul Habib (Kaunselor)<br />

15 En. Muhammad Faris B. Mahusin


JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Setiausaha<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Pn. Maisarah Bt. Osman<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 Cik Dew Lee Ling<br />

2 Pn. Mahyan Bt. Mohd Hassim<br />

3 Pn. Nurul Syahnizzah Bt. Ab Rahman<br />

4 Pengerusi Kelab Keluarga SMKBBSP<br />

5 Pn. Harison Bt. Ahmad (Pengusaha Kantin)<br />

6 Pn. Nor Yati Bt. Ahmad (Wakil Staf)<br />

7 Wakil PIBG<br />

JAWATANKUASA KESIHATAN, KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN (3K)<br />

Pengerusi<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

Naib Pengerusi 1<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Setiausaha<br />

Pn. Husni Ayobee Bt. Sellahuddin Ayobee (Kesihatan)<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 En. Abdul Karim B. Ismail (Keselamatan)<br />

2 En. Saiful Adli B. Jamil (Keselamatan-Padang & Gelanggang Permainan)<br />

3 En. Mohd Redzuan B. Khalid (Kebersihan-Program & Kelas)<br />

4 En. Mohd Essami B. Tahir (Kebersihan)<br />

5 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman (Keselamatan-Murid Sesi Petang)<br />

6 En. Md. Norakmal B. Abd Latip (Kebersihan & Kawad Kebakaran)<br />

7 YM. Raja Maya Karleena Bt. Raja Haroon Arashid (Kesihatan-Jabatan Kesihatan)<br />

8 Pn. Azimah Bt. Aziz (Kesihatan)


JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)<br />

Pengerusi<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

Naib Pengerusi 1<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Penyelaras<br />

Pn. Nur Asiah Bt. Abdullah<br />

Setiausaha<br />

Pn. Norazlina Bt. Husin<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 Pn. Noor Fatihah Bt. Muhammad (Sajak & Mesej PPDa)<br />

2 Pn. Siti Fatmawati Bt. Muhamad Ubaidillah (Sisipan PPDa dalam Kurikulum)<br />

3 En. Shurvaswaran Munusamy (Ujian Urin)<br />

4 En. Md Norakmal B. Abd Latip (Mesej PPDa)<br />

5 Pn. Lam Sui Leng (Lorong/Sudut PPDa)<br />

6 Pn. Anitha Antonette Arulappan (e-PPDa)<br />

JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING<br />

Pengerusi<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

Naib Pengerusi 1<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Penyelaras<br />

Pn. Lam Sui Leng<br />

Setiausaha<br />

Pn. Nur Adibah Bt. Abdul Habib<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 Pn. Anitha Antonette Arulappan<br />

2 En. Shurvaswaran Munusamy<br />

3 En. Mohd Izwan B. Abd Rahman<br />

4 Cik Normazlina Bt. Yaacub (Penyelaras Tingkatan Peralihan)<br />

5 Pn. Yeo Yen Fern (Penyelaras Tingkatan 1)<br />

6 Pn. Noor Azizah Bt. Mohamad Raib (Penyelaras Tingkatan 2)<br />

7 Cik Mastura Bt. Alias (Penyelaras Tingkatan 3)<br />

8 Pn. Siti Amelia Bt. Mohd Aris (Penyelaras Tingkatan 4)<br />

9 Pn. Nur Khaidiriyah Bt. Jamil (Penyelaras Tingkatan 5)


JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Setiausaha<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Cik Norhayati Bt. Ahmad<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

1 Cik Vun Yee Ling (Biasiswa Taiwan Buddhist Association)<br />

2 Pn. Nurul Akma Bt. Yusop (Kebajikan Murid & Baitulmal)<br />

3 Pn. Lam Sui Leng (Kebajikan Murid -Takaful/Derma)<br />

4 Pn. Anitha Antonette Arulappan (Kebajikan Murid/Derma)<br />

5 Pn. Yeo Yen Fern (BKP)<br />

6 Pn. Nur Adibah Bt. Abdul Habib (Kebajikan Murid/Derma)<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Setiausaha<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)<br />

1 Pn. Elyayuzaida Bt. Harun<br />

2 Pn. Siti Amelia Bt. Mohd Aris<br />

3 Pn. Nirmal Kaur<br />

4 Pn. Malisa Hanim Bt. Abdullah<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

Pn. Farah Diba Bt. Mohd Zain<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi 1<br />

Naib Pengerusi 2<br />

Setiausaha<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN SEKOLAH<br />

Tn. Hj. Mohamad Saadon B. Haron<br />

En. Sivakumar Thannimalay<br />

Pn. Khaw Phaik Hoon<br />

En. Kamaruzzaman B. Hamzah (Pendawaian Elektrik)<br />

1 En. Saiful Adli B. Jamil (Padang dan Gelanggang permainan)<br />

2 En. Raja Azizu B. Raja Yunus (Tandas murid lelaki)<br />

3 En. Abdul Karim B. Ismail (Perabot)<br />

4 Pn. Nurul Akma Bt. Yusop (Surau)<br />

5 Pn. Maizureen Bt. Mohd Khalid (Bilik Guru)<br />

6 Pn. Siti Fatmawati Bt. Muhammad Ubaidillah (Pusat Sumber dan Bilik APD)<br />

7 Pn. Wong Mee Fah (Makmal Komputer dan Peralatan ICT)<br />

8 Pn. Woo Siew Sien (Tandas murid perempuan)<br />

9 En. Wan Exzam B. Wan Shamsudin (Perabot)


TAKWIM KOKURIKULUM DAN SUKAN SEKOLAH 2017<br />

TARIKH HARI PERKARA<br />

20-Dec-16 Selasa Mesyuarat Pengurusan G10<br />

27-Dec-16 Selasa Taklimat Kokurikulum Kali 1<br />

29-Dec-16 Khamis HARI ORIENTASI PERALIHAN DAN TINGKATAN SATU<br />

03-Jan-17 Selasa Mesyuarat AJK Tertinggi Kokurikulum Kali 1<br />

04-Jan-17<br />

(Minggu Ganjil)<br />

11-Jan-17<br />

Rabu<br />

Perjumpaan Kelab Persatuan & Badan Beruniform Bermula<br />

Mesyuarat Agung Kelab Persatuan & Badan Beruniform<br />

Taklimat Kokurikulum, Program Orientasi Tingkatan Peralihan & Satu<br />

Pendaftaran & Perjumpaan Rumah Sukan & Sukan Permainan<br />

(Minggu Genap)<br />

Rabu<br />

Mesyuarat Agung Rumah Sukan & Sukan Permainan<br />

Mesyuarat Merentas Desa<br />

04-Feb-17 Sabtu KURSUS AJK TERTINGGI KOKURIKULUM 2017<br />

07-Feb-17 Selasa Mesyuarat Kem Kokurikulum kali 1<br />

14-Feb-17 Selasa Mesyuarat MERENTAS DESA<br />

18-Feb-17 Sabtu Sambutan Chap Goh Mei<br />

24-Feb-17 Jumaat MERENTAS DESA<br />

28-Feb-17 Selasa Mesyuarat Kem Kokurikulum kali 2<br />

17-Mar-17 Jumaat KEM PERDANA KOKURIKULUM<br />

18-Mar-17 Sabtu KEM PERDANA KOKURIKULUM<br />

19-Mar-17 Ahad KEM PERDANA KOKURIKULUM<br />

04-Apr-17 Selasa Mesyuarat Sukantara / Pra Sukan<br />

11-Apr-17 Selasa SUKANTARA - Laksamana & Temenggung<br />

12-Apr-17 Rabu SUKANTARA - Syahbandar & Bendahara<br />

18-Apr-17 Selasa Mesyuarat Pra Sukan 2<br />

26-Apr-17 Rabu Pra Sukan<br />

02-May-17 Selasa Mesyuarat AJK Sukan 1<br />

16-May-17 Selasa Mesyuarat AJK Koperasi<br />

17-May-17 Rabu Raptai Sukan<br />

18-May-17 Khamis Raptai Sukan<br />

19-May-17 Jumaat KEJOHANAN BALAPAN & PADANG<br />

14-Jun-17 Rabu HARI KOPERASI<br />

10-12 Jun 2017<br />

Sabtu-<br />

Isnin<br />

LDP 3 (Kokurikulum)<br />

20-Jun-17 Selasa Mesyuarat AJK Hari Kecemerlangan & Hari Keusahawanan 1<br />

18-Jul-17 Selasa Mesyuarat AJK Tertinggi Kokurikulum 2<br />

16-Aug-17 Rabu Mesyuarat AJK Hari Kecemerlangan Koperasi & Hari Keusahawanan 2<br />

06-Sep-17 Rabu Raptai Hari Kecemerlangan Kokurikulum & Keusahawanan<br />

10-Sep-17 Ahad HARI KECEMERLANGAN KOKURIKULUM & KEUSAHAWANAN<br />

10-Oct-17 Selasa Mesyuarat AJK Tertinggi Kokurikulum 3<br />

25-Oct-17 Rabu Mesyuarat Agung Koperasi


TARIKH/MINGGU GANJIL UNTUK<br />

PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN & BADAN BERUNIFORM<br />

2017<br />

MINGGU<br />

1 04 JANUARI 2017<br />

3 18 JANUARI 2017<br />

TARIKH<br />

01 FEBRUARI 2017 - CUTI HARI WILAYAH<br />

PERSEKUTUAN<br />

5<br />

7 15 FEBRUARI 2017<br />

9 01 MAC 2017<br />

11 15 MAC 2017<br />

13 5 APRIL 2017<br />

15 19 APRIL 2017<br />

17 03 MEI 2017<br />

19 17 MEI 2017 - RAPTAI SUKAN<br />

21 14 JUN 2017<br />

23 05 JULAI 2017<br />

25 19 JULAI 2017<br />

27 02 OGOS 2017<br />

29 16 OGOS 2017<br />

31 06 SEPTEMBER 2017<br />

33 20 SEPTEMBER 2017<br />

35 04 OKTOBER 2017<br />

37 25 OKTOBER 2017<br />

39 08 NOVEMBER 2017<br />

41 22 NOVEMBER 2017


TARIKH/MINGGU GENAP UNTUK<br />

PERJUMPAAN RUMAH SUKAN & SUKAN PERMAINAN 2017<br />

MINGGU<br />

TARIKH<br />

2 11 JANUARI 2017<br />

4 25 JANUARI 2017<br />

6 08 FEBRUARI 2017<br />

8 22 FEBRUARI 2017<br />

10 08 MAC 2017<br />

12 29 MAC 2017<br />

14 12 APRIL 2017 - SUKANTARA<br />

16 26 APRIL 2016 - PRA SUKAN<br />

18 10 MEI 2017 - CUTI HARI WESAK<br />

20 24 MEI 2017<br />

22 21 JUN 2017<br />

24 12 JULAI 2017<br />

26 26 JULAI 2017<br />

28 09 OGOS 2017<br />

30 23 OGOS 2017<br />

32 18 SEPTEMBER 2017<br />

34 27 SEPTEMBER 2017<br />

36 11 OKTOBER 2017<br />

38 1 NOVEMBER 2017<br />

40 15 NOVEMBER 2017


PENGENDALIAN PERHIMPUNAN RASMI OLEH BADAN BERUNIFORM<br />

MINGGU KE-3 SETIAP BULAN<br />

MINGGU/TARIKH<br />

BADAN BERUNIFORM<br />

16 - 20 JANUARI 2017 PENGAKAP<br />

13 - 17 FEBRUARI 2017 KADET POLIS<br />

13 - 17 MAC 2017 KADET REMAJA<br />

17 - 21 APRIL 2017 PANDU PUTERI<br />

19 - 23 JUN 2017 ST. JOHN<br />

17 - 21 JULAI 2017 BRIGED PUTERA/PUTERI<br />

14 - 18 OGOS 2017 PUTERI ISLAM<br />

18 - 22 SEPTEMBER 2017 TAEKWONDO<br />

16 - 20 OKTOBER 2017 PENGAKAP<br />

13 - 17 NOVEMBER 2017 KADET POLIS<br />

* Perhimpunan rasmi hari Isnin setiap bulan pada minggu ke-3 akan dikendalikan oleh<br />

Ketua/Naib Ketua bagi setiap unit badan beruniform.


JADUAL LATIHAN / PERJUMPAAN KOKURIKULUM 2017<br />

Minggu Hari Jenis Aktiviti Tempat Sesi Petang Sesi Pagi<br />

BENDAHARA/KUNING 9.30-10.45pg 2.45-4.00ptg<br />

Genap<br />

Rabu<br />

TEMENGGUNG/HIJAU 9.30-10.45pg 2.45-4.00ptg<br />

Padang Sekolah<br />

SYAHBANDAR/MERAH 9.30-10.45pg 2.45-4.00ptg<br />

LAKSAMANA/BIRU<br />

9.30-10.45pg<br />

2.45-4.00ptg<br />

UNIT BERUNIFORM<br />

1.Briged Putera<br />

Glg. Blok B<br />

2.Briged Puteri<br />

Glg. Blok B<br />

3.Kadet Polis<br />

T. Perhimpunan<br />

Ganjil<br />

Rabu<br />

4.Kadet Remaja<br />

5 ST 1<br />

5.Pandu Puteri<br />

5 ST2<br />

6.St. John<br />

G. Blok A/5EK<br />

7.Pengakap<br />

G. Blok B/5 AK 1<br />

9.30-10.45pg<br />

2.45-4.00ptg<br />

8.Puteri Islam<br />

Kantin Lama<br />

9.Taekwan-Do<br />

4 ST 1<br />

Dewan<br />

*Semua WAJIB pakai<br />

pakaian unit beruniform


Genap Rabu PERMAINAN<br />

1.Badminton<br />

Pusat Komuniti<br />

2.Bola Jaring<br />

Padang Sekolah<br />

3.Bola Keranjang<br />

Padang Sekolah<br />

4.Bola Sepak<br />

Padang Sekolah<br />

5.Bola Tampar (sesi pg)<br />

Gelanggang<br />

6.Olahraga<br />

Kantin Lama<br />

7.Permainan Dalaman<br />

5 AK 1<br />

8.Ping Pong<br />

9.Bola Baling<br />

Dewan Sekolah<br />

Padang Sekolah<br />

10.45-<br />

12.00pg<br />

1.30-2.45ptg<br />

10.Ragbi<br />

Padang Sekolah<br />

PERSATUAN/KELAB<br />

10.45-<br />

12.00pg<br />

1.30-2.45ptg<br />

1.Badan Pelajar Islam<br />

Bilik Agama<br />

2.Bahasa Cina/Orkestra<br />

Cina<br />

5 AK 2<br />

Ganjil<br />

Rabu<br />

3.Bahasa Inggeris<br />

4.Bahasa Malaysia<br />

5.Kebudayaan/<br />

Tarian Singa<br />

5 ST 1/Kantin<br />

Makmal &<br />

Dewan<br />

Sekolah/Padang<br />

6.ERT<br />

Bilik ERT<br />

7.Kelab Fotografi<br />

5 ST 2


8.Kelab Komputer<br />

9.Kelab Pelancongan<br />

10.Pencegahan Jenayah<br />

11.Per. Buddha<br />

12.Per. Kristian<br />

13.UBK<br />

14.Pers Sains & Matematik<br />

15.Kelab Muzik<br />

16.Pusat Sumber<br />

18.Kelab Pengguna<br />

19.Kelab Koperasi<br />

20.Kelab Rukun Negara<br />

Makmal Komputer<br />

5 EK<br />

Bilik Pengawas<br />

4 ST 1<br />

4 ST 2<br />

B.Kaunseling<br />

Makmal<br />

Bilik Seni<br />

Pusat Sumber<br />

4 ST 1/ 4 ST2<br />

B.Koperasi<br />

Laman ASEAN<br />

*Semua WAJIB membeli &<br />

memakai T-Shirt<br />

Kokurikulum<br />

Padang Sekolah<br />

Ganjil &<br />

Genap<br />

Khamis<br />

PASUKAN ELIT<br />

SEKOLAH<br />

Gelanggang<br />

Dewan /Kelas<br />

7.30-9.00pg<br />

3.30–5.00ptg


CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 2017<br />

Pengetua<br />

Tn. Haji Mohamad Saadon Bin<br />

Haron<br />

Penyelaras Badan Beruniform<br />

En.Wan Exzam B. Wan<br />

Shamsudin<br />

En. Muhammad Faris B. Mahusin<br />

Setiausaha Kokurikulum<br />

Cik Nurul Najjua Bt. Saaray<br />

Penolong Setiausaha Kokurikulum<br />

Cik Noraini Bt. Mohd Noor<br />

Guru-Guru Penasihat<br />

Badan Beruniform<br />

1. Briged Putera<br />

2. Briged Puteri<br />

3. Kadet Polis<br />

4. Kadet Remaja<br />

5. Pandu Puteri<br />

6. Pengakap<br />

7. Puteri Islam<br />

8. Taekwan – Do<br />

9. St John<br />

*Ketua Pertandingan<br />

Kawad Kaki – Pn. Jowana<br />

Bt. Juhary<br />

Penyelaras Persatuan/Kelab<br />

Pn. Shararina Bt. Abdul Rahman<br />

Pn. Nurul Syanizzah Abdul<br />

Rahman<br />

Guru-Guru Penasihat<br />

Persatuan/Kelab<br />

1. Badan Pelajar Islam<br />

2. Bahasa Cina/Orkestra Cina<br />

3. Bahasa Inggeris<br />

4. B. Malaysia<br />

5. ERT 6. Fotografi<br />

7. Komputer 8. Pelancongan<br />

9. Pencegahan Jenayah<br />

10. Per. Buddha<br />

11. Per. Kristian<br />

12. UBK<br />

13. Sains & Matematik<br />

14. Muzik 15. Pusat Sumber<br />

16. Koperasi 17. Pengguna<br />

18. Rukun Negara<br />

19. Kebudayaan/Tarian Singa<br />

Penolong Kanan<br />

Kokurikulum<br />

Pn. Nurliana Koh Bt. Abdullah<br />

Penyelaras Kokurikulum<br />

En. Kamaruzzaman B. Hamzah<br />

Pen Penyelaras Kokurikulum<br />

Cik Isnanida Bt. Abdul Hamid<br />

Penyelaras IT<br />

Pn. Yeo Yen Fern<br />

Penolong Penyelaras IT<br />

Cik Normazlina Bt. Yaacub<br />

Penyelaras Permainan<br />

En. Mohd. Essami B. Tahir<br />

En. Raja Azizu B. Raja Yunus<br />

Guru-Guru Penasihat<br />

Sukan/Permainan<br />

1. Badminton<br />

2. Bola Jaring<br />

3. Bola Keranjang<br />

4. Bola Sepak<br />

5. Bola Tampar<br />

6. Olahraga<br />

7. Permainan Dalaman<br />

8. Ping Pong<br />

9. Bola Baling<br />

10. Ragbi<br />

Setiausaha Sukan<br />

En. Saiful Adli B. Jamil<br />

Pen. Setiausaha Sukan<br />

Pn. Woo Siew Sien<br />

En. Mohd Izwan B. Abdul Rahman<br />

Rumah Sukan<br />

1. Syahbandar<br />

2. Bendahara<br />

3. Laksamana<br />

4. Temenggung<br />

Pasukan Elit<br />

Sekolah<br />

Semua Wakil<br />

Sukan &<br />

Permainan<br />

Sekolah<br />

Perbahasan<br />

Bahasa Melayu<br />

& Bahasa Cina<br />

Choral Speaking


SENARAI GURU PENASIHAT AKTIVITI KOKURIKULUM 2017<br />

SESI PAGI / PETANG<br />

A. PERSATUAN DAN KELAB<br />

Penyelaras Sesi Pagi : Pn. Shararina Binti Abd Rahman<br />

Penyelaras Sesi Petang : Pn. Nurul Syanizzah Binti Abdul Rahman<br />

BIL. PERSATUAN/KELAB GURU PENASIHAT PAGI<br />

GURU PENASIHAT<br />

PETANG<br />

1 Badan Pelajar Islam<br />

2 Bahasa Cina<br />

3 Bahasa Inggeris<br />

4 Bahasa Malaysia<br />

Pn. Nurul Akma Yusop<br />

En. Wan Exzam Wan Shamsudin<br />

Cik Vun Yee Ling<br />

Pn. Ku Seew Ling<br />

Cik Norhayati Ahmad<br />

Pn. Raja Maya Karleena Raja<br />

Haroon Arashid<br />

Pn. Noor Fatihah Muhamad<br />

Pn. Nur Asiah Abdullah<br />

Pn. Muliani Mat Nor<br />

Cik Normazlina Yaacub<br />

Pn. Lim Beng Fui<br />

Pn. Woo Siew Sien<br />

Pn. Nirmal Kaur<br />

Pn. Jowana Juhary<br />

Pn. Norazlina Husin<br />

Pn. Noor Azizah Mohamad<br />

Raib<br />

5<br />

Kebudayaan & Tarian<br />

Singa<br />

Pn. Zubaidah Abdul Halim<br />

Pn. Noor Harlida Mohd Halimi<br />

En. Md. Norakmal Abd Latip<br />

6 ERT<br />

Pn. Mahyan Mohd Hassim<br />

Pn. Juneiza Jamaluddin<br />

Pn. Nurul Syahnizzah Ab.<br />

Rahman<br />

Pn. Azimah Aziz<br />

7 Kelab Fotografi Cik Liew Lai Foong<br />

Pn. Hanim Ali<br />

En. Muhammad Faris Mahusin<br />

8 Kelab Komputer<br />

9 Kelab Pelancongan<br />

En. Mohd Asyraf Muhd Hilmi<br />

Pn. Elyayuzaida Harun<br />

Pn. Shararina Abd Rahman<br />

Pn. Siti Amelia Mohd Aris<br />

Pn. Wong Mee Fah<br />

Pn. Yeo Yen Fern<br />

-<br />

10 Pencegahan Jenayah En. Shurvaswaran A/L Munusamy -


BIL. PERSATUAN/KELAB GURU PENASIHAT PAGI<br />

GURU PENASIHAT<br />

PETANG<br />

11 Per. Buddha<br />

12 Per. Kristian<br />

13 UBK<br />

Cik Vun Yee Ling<br />

Cik Dew Lee Ling<br />

Pn. Ku Seew Ling<br />

Cik Sim Ley Yee<br />

Pn. Lam Sui Leng<br />

Pn. Anitha Antonette A/P<br />

Arulappan<br />

-<br />

-<br />

Pn. Nur Adibah Abdul Habib<br />

En. Mohd Izwan Abd Rahman<br />

14<br />

Pers Sains &<br />

Matematik<br />

Pn. Zuriaini Darus<br />

Pn. Nur Khaidiriyah Jamil<br />

Pn. Maizureen Mohd Khalid<br />

Pn. Fazilah Mohamad<br />

15 Kelab Muzik<br />

16 Pusat Sumber<br />

17 Kelab Pengguna<br />

18 Kelab Koperasi<br />

19 Kelab Rukun Negara<br />

En. Mohd Redzuan Khalid<br />

Cik Mastura Alias<br />

Pn. Siti Fatmawati Muhammad<br />

Ubaidillah<br />

Pn. Syazana Mat Salleh<br />

Cik Sim Ley Yee<br />

Cik Suriani Mohd Shakiri<br />

Pn. Wan Norizal Wan Abdul<br />

Rahman<br />

Pn. Bahiah Othman<br />

Pn. Maisarah Osman<br />

Pn. Nee Kah Ming<br />

Cik Siti Mariam Abu Bebakar<br />

En. Muhammad Saiful Wahib<br />

En. Raja Azizu Raja Yunus<br />

Pn. Husni Ayobee Sellahuddin<br />

Ayobee<br />

Pn. Wan Farah Affiny Wan<br />

Azizuddin<br />

Pn. Norsuhada Mohaidin<br />

-<br />

-


B. PERMAINAN<br />

Penyelaras Sesi Pagi : En. Mohd Essami Bin Tahir<br />

Penyelaras Sesi Petang : En. Raja Azizu Bin Raja Yunus<br />

BIL.<br />

SUKAN/PERMAINAN<br />

GURU PENASIHAT<br />

PAGI<br />

GURU PENASIHAT<br />

PETANG<br />

1 Badminton<br />

2 Bola Jaring<br />

3 Bola Keranjang<br />

En. Mohd Redzuan Khalid<br />

En. Shurvaswaran A/L<br />

Munusamy<br />

Pn. Siti Amelia Mohd Aris<br />

Pn. Farah Diba Mohd Zain<br />

Pn. Maisarah Osman<br />

Pn. Anitha Antonette A/P<br />

Arulappan<br />

Pn. Nurul Syahnizzah Abdul<br />

Rahman<br />

Pn. Husni Ayobee<br />

Sellahuddin Ayobee<br />

Pn. Malisa Hanim Abdullah<br />

Pn. Norsuhada Mohaidin<br />

Pn. Hanim Ali<br />

Pn. Wong Mee Fah<br />

4 Bola Sepak En. Mohd Essami Tahir<br />

En. Raja Azizu Raja Yunus<br />

Guru X<br />

5 Bola Tampar<br />

6 Olahraga<br />

7 Permainan Dalaman<br />

8 Ping Pong<br />

9 Bola Baling<br />

10 Ragbi<br />

Pn. Nur Khaidiriyah Jamil<br />

En. Saiful Adli Jamil<br />

En. Abdul Karim Ismail<br />

Pn. Badariah Muhamat<br />

Kawangit<br />

Cik Suriani Mohd Shakiri<br />

Pn. Mahyan Mohd Hassim<br />

Cik Liew Lai Foong<br />

Cik Norhayati Ahmad<br />

Cik Mastura Alias<br />

Pn. Noor Fatihah<br />

Muhamad<br />

En. Mohd Asyraf Mohd<br />

Hilmi<br />

Pn. Lam Sui Leng<br />

En. Muhammad Saiful Wahib<br />

Pn. Norazlina Husin<br />

Pn. Fazilah Mohamad<br />

Pn. Nirmal Kaur<br />

Pn. Woo Siew Sien<br />

Pn. Wan Farah Affiny Wan<br />

Azizuddin<br />

-<br />

En. Mohd Izwan Abd Rahman<br />

Pn. Noor Harlida Mohd Halimi<br />

En. Muhammad Faris<br />

Mahusin<br />

Guru Y


C. BADAN BERUNIFORM<br />

Penyelaras Sesi Pagi<br />

Penyelaras Sesi Petang<br />

: En. Wan Exzam Bin Wan Shamsudin<br />

: En. Muhamad Faris Bin Mahusin<br />

BIL.<br />

BADAN<br />

BERUNIFORM<br />

GURU PENASIHAT<br />

PAGI<br />

GURU PENASIHAT<br />

PETANG<br />

1<br />

Pengakap<br />

Pn. Bahiah Othman<br />

Pn. Badariah Muhamat<br />

Kawangit<br />

Pn. Noor Azizah Mohd<br />

Raib<br />

Pn. Jowana Juhary<br />

2 Kadet Polis<br />

En. Abd Karim Ismail<br />

En. Saiful Adli Jamil<br />

En. Md Norakmal<br />

Abdul Latip<br />

Guru Y<br />

3<br />

Kadet Remaja<br />

Sekolah<br />

Pn. Syazana Mat Salleh<br />

Pn. Zuraini Darus<br />

En. Muhammad Faris<br />

Mahusin<br />

4 Pandu Puteri<br />

5 St. John<br />

Pn. Juneiza Jamaluddin<br />

Pn. Nur Asiah Abdullah<br />

Cik Dew Lee Ling<br />

Pn. Raja Maya Karleen<br />

Raja Haroon Arashid<br />

Pn. Malisa Hanim<br />

Abdullah<br />

Pn. Maizureen Mohd<br />

Khalid<br />

Cik Siti Mariam Abu<br />

Bebakar<br />

Pn. Azimah Aziz<br />

6<br />

Briged Putera<br />

Briged Puteri<br />

Pn. Nee Kah Ming<br />

Pn. Ku Seew Ling<br />

Pn. Lim Beng Fui<br />

Pn. Yeo Yen Fern<br />

7 Puteri Islam<br />

8 Taekwondo<br />

Pn. Nurul Akma Yusop<br />

Pn. Wan Norizal Wan<br />

Abdul Rahman<br />

En. Wan Exzam Wan<br />

Shamsudin<br />

Pn. Muliani Mat Nor<br />

Cik Normazlina<br />

Yaacub<br />

-


Pn. Farah Diba Mohd Zain<br />

JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi<br />

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas<br />

1 Penyelaras En.Kamaruzzaman Cik Isnanida 1. Merancang aktiviti.<br />

Hamzah<br />

Abdul Hamid 2. Menentukan takwim<br />

dan jadual aktiviti.<br />

3. Memantau<br />

pelaksanaan aktiviti.<br />

4. Memastikan<br />

penglibatan di<br />

peringkat sekolah,<br />

zon, kebangsaan<br />

dan antarabangsa.<br />

5. Memberi<br />

pengiktirafan dan<br />

penghargaan<br />

kepada guru dan<br />

2 Setiausaha<br />

Naib Setiausaha<br />

3 Jawatankuasa<br />

Penyelaras<br />

Persatuan<br />

dan Kelab<br />

Cik Nurul Najjua<br />

Saaray<br />

Pn. Shararina<br />

Abdul Rahman<br />

Cik Noraini<br />

Mohd Noor<br />

Pn. Nurul<br />

Syanizzah<br />

Abdul Rahman<br />

murid.<br />

1. Menyediakan surat<br />

panggilan dan minit<br />

mesyuarat.<br />

2. Memfailkan suratsurat<br />

yang diterima.<br />

<br />

<br />

Penyelaras<br />

Permainan<br />

Penyelaras<br />

Badan<br />

Beruniform<br />

En. Mohd. Essami<br />

Tahir<br />

En. Wan Exzam<br />

Wan Shamsudin<br />

En. Raja Azizu<br />

Raja Yunus<br />

En. Muhammad<br />

Faris Mahusin<br />

1. Memastikan guruguru<br />

mematuhi dan<br />

melaksanakan<br />

aktiviti.<br />

2. Menyiapkan laporan<br />

pemantauan.<br />

<br />

Penyelaras<br />

Permarkahan<br />

Kokurikulum<br />

En. Mohd Asyraf<br />

Muhd Hilmi<br />

Pn. Yeo Yen<br />

Fern<br />

Cik Normazlina<br />

Yaacub


JAWATANKUASA PEMARKAHAN KOKURIKULUM<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi<br />

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas<br />

1 Penyelaras<br />

Penyelaras<br />

Perisian<br />

En.Kamaruzzaman<br />

Hamzah<br />

Pn. Yeo Yen Fern<br />

2 Setiausaha Cik Nurul Najjua<br />

Saaray<br />

3 Jawatankuasa Cik Mastura Alias<br />

(Tingkatan Tiga)<br />

Pn. Nurkhaidiriyah<br />

Jamil<br />

(Tingkatan Lima)<br />

Pn. Siti Amelia<br />

Mohd Aris<br />

(Tingkatan Empat)<br />

Cik Isnanida Abdul<br />

Hamid<br />

Cik Normazlina<br />

Yaacub<br />

Cik Noraini Mohd<br />

Noor<br />

Cik Normazlina<br />

Yaacub<br />

(Tingkatan<br />

Peralihan)<br />

Pn. Yeo Yen Fern<br />

(Tingkatan Satu)<br />

Pn. Noor Azizah<br />

Mohd Raib<br />

(Tingkatan Dua)<br />

1. Memberikan taklimat<br />

guru tentang cara<br />

pemarkahan<br />

kokurikulum.<br />

2. Menyediakan carta<br />

aliran prosedur tindakan<br />

pemarkahan<br />

kokurikulum.<br />

3. Memastikan semua<br />

guru penasihat mengisi<br />

markah.<br />

4. Memantau data dan<br />

markah kokurikulum<br />

yang telah diisi oleh<br />

guru.<br />

5. Memproses markah<br />

yang telah diisi oleh<br />

guru dan mengedarkan<br />

kepada semua murid.<br />

1. Menyediakan surat<br />

panggilan mesyuarat.<br />

2. Menyediakan minit<br />

mesyuarat.<br />

3. Memfailkan surat-surat<br />

yang diterima.<br />

1. Memastikan semua<br />

guru penasihat mengisi<br />

markah.<br />

2. Menyemak data dan<br />

markah kokurikulum<br />

yang telah diisi oleh<br />

guru.


JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH<br />

Pengerusi : Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron<br />

Naib Pengerusi : Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas<br />

1 Penyelaras En. Saiful Adli<br />

Jamil<br />

En. Mohd<br />

Izwan Abdul<br />

Rahman<br />

1. Merancang aktiviti<br />

jangka panjang dan<br />

pendek.<br />

2. Menentukan takwim<br />

dan jadual aktviti.<br />

3. Memastikan guru<br />

mematuhi dan<br />

melaksanakan<br />

aktiviti.<br />

4. Memastikan<br />

penglibatan di<br />

peringkat zon,<br />

negeri,<br />

kebangsaan dan<br />

antarabangsa.<br />

5. Memberi<br />

pengiktirafan dan<br />

penghargaan kepada<br />

guru dan murid<br />

2 Setiausaha Pn. Woo Siew<br />

Sien<br />

1. Menyediakan surat<br />

panggilan mesyuarat<br />

2. Menyediakan minit<br />

mesyuarat.<br />

3. Memfailkan suratsurat<br />

yang diterima


3 Jawatankuasa<br />

Syahbandar<br />

<br />

<br />

Bendahara<br />

Laksamana<br />

Pn Zubaidah<br />

Abdul Halim<br />

Pn. Badariah<br />

Muhamat<br />

Kawangit<br />

Pn. Zuraini<br />

Darus<br />

En Muhamad<br />

Saiful Wahib<br />

Pn. Fazilah<br />

Mohamad<br />

Cik Normazlina<br />

Yaacub<br />

1. Memastikan guru<br />

mematuhi dan<br />

melaksanakan<br />

aktiviti.<br />

2. Menyiapkan laporan<br />

rumah sukan .<br />

3. Menghantar senarai<br />

peserta mengikut<br />

jadual.<br />

<br />

Temenggung<br />

En. Mohd<br />

Essami Tahir<br />

Cik Siti Mariam<br />

Abu Bebakar<br />

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKAN<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi<br />

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas<br />

1 Ahli Jawatankuasa<br />

<br />

Pembangunan<br />

Sukan Sekolah<br />

En. Saiful Adli<br />

Jamil<br />

1. Merangka<br />

program kursus<br />

dan latihan untuk<br />

meningkatkan<br />

kemahiran guru.<br />

<br />

<br />

Penggalakkan<br />

Sukan<br />

Sumber<br />

Manusia<br />

Pn. Nurliana Koh<br />

Abdullah<br />

2. Membangunkan<br />

prasarana sukan<br />

sekolah secara<br />

terancang dan<br />

berperingkat.<br />

<br />

<br />

Pemantauan<br />

dan Penilaian<br />

Peningkatan<br />

Profesionalism<br />

e<br />

Cik Isnanida<br />

Abdul Hamid<br />

3. Menggalakkan<br />

penyertaan<br />

Syarikat swasta<br />

dalam program<br />

pembangunan<br />

sukan sekolah.


Kewangan<br />

Teknikal<br />

En. Mohd.<br />

Essami Tahir<br />

Pn. Nor Yati<br />

Ahmad<br />

En.<br />

Kamaruzzaman<br />

Hamzah<br />

4. Mewujudkan<br />

sistem<br />

pemantauan<br />

untuk<br />

menentukan<br />

keberkesanan<br />

program<br />

pembangunan<br />

sukan.<br />

2 Jawatankuasa Kecil Pn. Badariah<br />

Muhamat<br />

Kawangit<br />

Pn. Noor<br />

Harlida Mohd<br />

Halimi<br />

En. Mohd Asyraf<br />

Muhd Hilmi<br />

En Md.<br />

Norakmal Abdul<br />

Latip<br />

Cik Nurul Najjua<br />

Saaray<br />

En.Mohd.Izwan<br />

Abdul Rahman<br />

Pn. Woo Siew<br />

Sien


JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi<br />

: Tn. Haji Mohamad Saadon Bin Haron<br />

: Pn. Nurliana Koh Binti Abdullah<br />

Bil Jawatan Pagi Petang Senarai Tugas<br />

1 Setiausaha Pn. Shararina<br />

Abd Rahman<br />

1. Menyediakan<br />

surat<br />

2. Panggilan<br />

mesyuarat.<br />

3. Menyediakan minit<br />

mesyuarat.<br />

4. Memfailkan suratsurat<br />

yang<br />

diterima.<br />

5. Menyediakan<br />

kertas kerja.<br />

2 Bendahari Pn. Bahiah<br />

Othman<br />

1. Menyediakan dan<br />

2. mengemaskini<br />

akaun koperasi<br />

pada setiap hari.<br />

3 AJK<br />

<br />

Pengurus<br />

Pembelian<br />

dan Stok<br />

Pn. Wan Norizal<br />

Wan Abdul<br />

Rahman<br />

1. Menyemak dan<br />

membeli stok.<br />

<br />

Pengurus<br />

Jualan<br />

Cik Nurul Najjua<br />

Saaray<br />

Pn. Maisarah<br />

Osman<br />

En. Raja Azizu<br />

Raja Yunus<br />

Pn. Nurul<br />

Syahnizzah<br />

Abdul Rahman<br />

2. Menguruskan<br />

jualan.<br />

3. Memastikan stok<br />

disusun dan<br />

teratur.<br />

4. Memastikan


Pn. Wan Norizal<br />

Wan Abdul<br />

Rahman<br />

Cik Suraini<br />

Mohd Shakiri<br />

Pn. Shararina<br />

Abd Rahman<br />

En. Muhamad<br />

Faris Mahusin<br />

Pn. Fazilah<br />

Mohamad<br />

Cik Siti Mariam<br />

Abu Bebakar<br />

kebersihan<br />

koperasi.


MAKLUMAT ASAS KELAS 2017<br />

A. BILANGAN KELAS MENGIKUT ALIRAN<br />

ALIRAN Peralihan Ting 1 Ting 2 Ting 3 Ting 4 Ting 5 Jumlah<br />

Peralihan 2 - - - - - 2<br />

KSSM - 7 - - - - 7<br />

Perdagangan - - 3 3 - - 6<br />

KMT/ERT - - 4 4 - - 8<br />

Sains - - - - 2 2 4<br />

Kemanusiaan - - - - 5 5 10<br />

Jumlah 2 7 7 7 7 7 37<br />

B. MATA PELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 4<br />

KELAS MT BIO FIZ KIM BC P.AKAUN EA PNG ERT PSV<br />

4ST1 √ √ √ √ √ - - - - -<br />

4ST2 √ √ √ √ √ √ - - - -<br />

4AK1 √ - - - √ √ √ - -<br />

4AK2 - - - - √ √ √ √ - -<br />

4 EK - - - - √ - √ √ √ -<br />

4PD - - - - √ - - √ - √<br />

4SV - - - - √ - - √ - √<br />

C. MATA PELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 5<br />

KELAS MT BIO FIZ KIM BC P.AKAUN EA PDG ERT PSV<br />

5ST1 √ √ √ √ √ - - - - -<br />

5ST2 √ √ √ √ √ √ - - - -<br />

5AK1 √ - - - √ √ - - - -<br />

5AK2 - - - - √ √ √ - - -<br />

5 EK - - - - √ √ √ - √ -<br />

5PD1 - - - - √ - √ √ - √<br />

5PD2 - - - - √ - - √ - √


TAKWIM PEPERIKSAAN / UJIAN 2017<br />

JENIS PEPERIKSAAN / UJIAN TINGKATAN<br />

TARIKH UJIAN /<br />

PEPERIKSAAN<br />

Ujian 1 Ting.3 dan 5 13.2.2017 – 23.2.2017<br />

Ujian 1 Ting. Per,1,2 & 4 27.2. 2017 – 11.3.2017<br />

Sumatif 1 Ting. 4 & 5 8.5.2017 – 26.5.2017<br />

Sumatif 1 Ting. Per,1, 2 & 3 1.5.2017 – 26.5.2017<br />

Peperiksaan Percubaan PT3 Ting. 3 14.8.2017 – 18.8.2017<br />

Peperiksaan Percubaan SPM Ting. 5 7.8.2017 – 25.8.2017<br />

Sumatif 2 Ting. Per,1 & 2 29.9.2017 – 6.10.2017<br />

Sumatif 2 Ting. 4 18.9.2017 – 6.10.2017<br />

Ujian Pelbagai Instrumen Sejarah<br />

Ting. 3<br />

PT3<br />

2.5.2017 – 26.5.2017<br />

Ujian Pelbagai Instrumen<br />

Geografi PT3<br />

Ting. 3 9.7.2017 – 31.7.2017<br />

Ujian Lisan Bertutur PT3 Ting. 3 2.4.2017 – 30.4.2017<br />

Ujian Lisan Mendengar BM PT3 Ting. 3 22.8.2017<br />

Ujian Lisan Mendengar BI PT3 Ting. 3 23.8.2017<br />

Peperiksaan Bertulis PT3 Ting. 3 9.10.2017 – 12.10.2017<br />

Ujian Lisan SPM Ting. 5 6.6.2017 – 1.7.2017<br />

Ujian Bertulis SPM Ting. 5 6.11.2017 – 4.12.2017<br />

* Tertakluk kepada perubahan tarikh oleh JPWPKL dan<br />

LPM


MARKAH DAN GRED PEPERIKSAAN UNTUK MENENGAH RENDAH<br />

DAN MENENGAH ATAS 2017<br />

SKALA MARKAH TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 3 (PS)<br />

GRED<br />

MARKAH<br />

A 80 - 100<br />

B 65 - 79<br />

C 55 - 64<br />

D 40 - 54<br />

E 0 - 39<br />

SKALA MARKAH PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3 (SAPS)<br />

GRED<br />

MARKAH<br />

A 85 - 100<br />

B 70 - 84<br />

C 60 - 69<br />

D 50 - 59<br />

E 40 - 49<br />

F 1 - 39<br />

SKALA MARKAH TINGKATAN 4 DAN 5<br />

GRED<br />

MARKAH<br />

A+ 90 - 100<br />

A 80 - 89<br />

A- 75 - 79<br />

B+ 70 - 74<br />

B 65 - 69<br />

C+ 60 - 64<br />

C 50 - 59<br />

D 45 - 49<br />

E 40 - 44<br />

G 0 - 39


PELAKSANAAN DASAR DAN PERATURAN AM SEKOLAH 2017<br />

Kepada,<br />

Warga SMK Bandar Baru Seri Petaling.<br />

Arahan :<br />

Berikut adalah dasar dan peraturan am sekolah yang perlu pematuhan dalam<br />

kalangan guru. Semua pengurusan sekolah adalah mengikut Sistem Pengurusan<br />

Sekolah Kualiti (SPSK).<br />

PENTADBIRAN AM<br />

1. Waktu<br />

Bertugas :<br />

Semua guru perlu berada di tempat bertugas seperti di kawasan sekolah, di<br />

kelas/makmal/padang/pusat sumber/bilik mesyuarat/tempat perhimpunan<br />

pada masa yang ditetapkan.<br />

Waktu Masuk : Sesi Pagi - 07.15 Pagi<br />

Sesi Petang - 01.05 Petang (Isnin hingga Khamis)<br />

02.15 Petang (Jumaat)<br />

Waktu Pulang : Sesi Pagi - 01.45 Petang (Isnin,Selasa, Khamis)<br />

02.20 Petang (Rabu)<br />

12.30 Tengah Hari (Jumaat)<br />

Sesi Petang - 06.45 Petang (Isnin hingga Jumaat)<br />

2. Tidak Hadir Bertugas : Perkara yang perlu diambil tindakan;<br />

i. Hubungi pengetua selewat-lewatnya jam 07.00 pagi (sesi<br />

pagi) dan 12.00 t/hari (sesi petang).<br />

ii. Tidak dibenarkan menghantar sms kepada guru “relief”/<br />

berpesan dengan kawan-kawan.<br />

iii. Serahkan sijil sakit (MC) pada hari kembali bertugas<br />

kepada pengetua.<br />

iv. Jika ada temujanji doktor/panggilan temuduga, sertakan<br />

bersama borang permohonan relief untuk mendapatkan<br />

kebenaran daripada pengetua.<br />

v. “Time Slip” perlu ditandatangani Pengetua untuk simpanan<br />

pejabat.<br />

3. Cuti Rehat Khas (CRK) : CRK hanya boleh dipohon dengan alasan berikut :<br />

i. Menjaga anak/suami/isteri di wad.<br />

ii. Kematian ibu/bapa/mertua/adik beradik/saudara terdekat.<br />

iii. Konvokesyen diri sendiri/isteri/suami/anak.<br />

iv. CRK perlu dipohon terus kepada Pengetua dengan<br />

disokong oleh PK1 terlebih dahulu dan tidak<br />

memaklumkan kepada mana-mana staf/guru yang lain.<br />

Walau bagaimanapun, kelulusan CRK terpulang kepada budi<br />

bicara Pengetua<br />

4. Cuti Tanpa Rekod (CTR) : CTR hanya boleh diambil dengan alasan berikut:<br />

i. Kematian suami/isteri/anak/ibu bapa kandung (3 hari)<br />

ii. Menghadiri peperiksaan PJJ dsb.


iii. Menghadiri seminar/bengkel/seminar anjuran sesuatu<br />

pertubuhan/persatuan.<br />

iv. Isteri bersalin (7 hari)<br />

5. Cuti Tanpa Gaji (CTG) : CTG boleh diambil dengan alasan berikut:<br />

i. Mengikut pasangan ke luar negara<br />

ii. Menyusukan anak<br />

6. Lawatan ke Luar Negara Untuk kelulusan perjalanan dan insurans, borang permohonan<br />

perlu dilengkapkan 4 minggu sebelum tarikh perjalanan.<br />

7. Pengisytiharan Harta : Mengikut Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam<br />

(Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002, pengisytiharan harta<br />

hendaklah dilakukan secara bertulis kepada Ketua Jabatan<br />

dengan sebab berikut:<br />

i. Telah dilantik sebagai pegawai baru ke dalam<br />

perkhidmatan awam (dalam masa 30 hari dari tarikh<br />

lantikan)<br />

ii. Setiap 5 tahun sekali.<br />

iii. Memperoleh harta tambahan.<br />

iv. Melupuskan harta<br />

v. Diminta oleh Ketua Jabatan.<br />

vi. Telah melepasi 5 tahun lalu (tahun 2009 dan sebelum)<br />

wajib mengisi borang pengisytiharan harta yang baru<br />

8. Mengemaskini Data : Setiap guru hendaklah mengemaskini perkara-perkara berikut<br />

secara “online” :<br />

i. e-Pangkat<br />

ii. HRMIS<br />

iii. e-Operasi<br />

iv. e-GTukar (jika berkenaan)<br />

v. Aplikasi pangkalan Data Murid (APDM) – jika berkenaan<br />

vi. Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)<br />

vii. Sistem Perkembangan Pembelajaran Murid (PPM ‘offline’)<br />

viii. e-Prestasi (Pentadbir yang dilantik)<br />

ix. Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)<br />

x. Soal Selidik Kemahiran ICT (SSQS)<br />

xi. Mengaktifkan Frog-VLE<br />

xii. e-SPLGKPM<br />

xiii. EMIS online<br />

9. Bayaran Tambahan : Bayaran tambahan akan dikutip daripada murid apabila mendapat<br />

kelulusan dalam Mesyuarat Agung PIBG dan Unit Perhubungan<br />

dan Pendaftaran JPWPKL.<br />

Peringatan : Semua kutipan hendaklah diserahkan ke pejabat<br />

pada hari yang sama kutipan dibuat. Tarikh dalam resit murid<br />

hendaklah bersamaan dengan tarikh serahan di pejabat.<br />

Jika gagal dilaksanakan, ini akan menjejaskan audit penyata<br />

kewangan sekolah dan guru boleh disabitkan dengan


tuduhan “penyelewangan wang sekolah”.<br />

10. Masalah yang bersifat<br />

Peribadi<br />

Masalah yang bersifat peribadi hendaklah diselesaikan di luar<br />

waktu persekolahan tanpa melibatkan waktu PdP, aktiviti<br />

kokurikulum dan mesyuarat.Guru-guru/Staf yang terlibat<br />

perniagaan online diminta untuk memohon mendapat kebenaran<br />

dari JPWKL.<br />

11. Arahan daripada JPWPKL Baju korporat hanya boleh dipakai pada hari Rabu jika ada aktiviti<br />

berkaitan. Jika tidak, pakai baju kerja/baju pasukan beruniform.<br />

Jika menghadiri mesyuarat di luar sekolah, pakai adalah formal.<br />

Barisan pentadbir, guru penasihat digalakkan memakai uniform<br />

pasukan beruniform pada minggu pertama setiap bulan.<br />

12. Pengurusan Anak Guru-guru yang membawa anak ke sekolah, perlu memastikan<br />

anak masing-masing tidak mengganggu guru lain/suasana di bilik<br />

guru, membuat bising, mengotorkan tandas guru, membuang<br />

sampah dan berkeliaran di sana sini. Sebuah bilik khas<br />

bersebelahan bilik kaunseling disediakan untuk kemudahan ini.<br />

13. Guru Penyayang Pentadbir dan guru bertugas dikehendaki berada di pintu<br />

masuk dan keluar pelajar setiap hari bertugas untuk<br />

mengalu- alukan kedatangan mereka ke sekolah dan<br />

pulang ke rumah.


PENGURUSAN KURIKULUM<br />

1. Pengurusan Kelas PJK Guru PJK perlu mewajibkan pelajar memakai pakaian PJK.<br />

Jika tidak, dicadangkan dendaan lari keliling padang 2x. Tidak<br />

dibenarkan juga pelajar ini duduk di tepi<br />

padang/kelas/berkeliaran tanpa pengawasan guru dan latihan<br />

semasa. Mulai 2015, pelajar-pelajar tidak dibenarkan<br />

berbaju PJK dari rumah tetapi dibenarkan memakai terus<br />

sehingga balik dengan syarat pakaian adalah lengkap<br />

dengan seluar track sekolah.<br />

2. Pengurusan Kelas Tanpa<br />

Guru (KTG)<br />

KTG merupakan satu aktiviti PdP dalam Melindungi Masa<br />

Instruksional (MMI) diwajibkan bagi semua guru yang<br />

meninggalkan sekolah kerana berkursus, atau sebab<br />

terancang yang lain. Jika untuk direliefkan kerana tugas khas<br />

di sekolah seperti raptai, digalakkan guru mengamalkan “jual<br />

beli” waktu PdP dengan guru lain. Guru perlu selalu kelihatan<br />

di mata murid. KTG perlu dilaksanakan dalam buku khas<br />

murid.Pada tahun 2015 ,KTG perlu mendapat tandatangan<br />

PK Tadbir & Kurikulum sebelum diluluskan untuk keluar<br />

menghadiri sebarang tugas luar.KTG juga perlu diurus<br />

dengan baik oleh guru relief dan dicatat dalam slip guru<br />

ganti sebagai eviden.<br />

3. Pengurusan Peperiksaan Bagi PBS, guru tingkatan 1, 2, dan 3 hendaklah mengisi<br />

markah pencapaian murid setiap minggu/bulan atau mengikut<br />

kesesuaian waktu dan bukan bertangguh hingga ke hari akhir<br />

untuk mengelakkan beban kerja pada saat akhir.<br />

Semua pengurusan peperiksaan termasuk penyediaan kertas<br />

soalan, agihan kelas penyimpanan di bilik peperiksaan dan<br />

sehingga pelaksanaan peperiksaan hendaklah menepati<br />

tarikh dan masa yang ditetapkan mengikut pematuhan SPSK.<br />

Guru yang terlibat dengan perisian SAPS, dinasihati untuk<br />

menepati tarikh yang ditetapkan oleh Unit Penilaian dan<br />

Peperiksaan sekolah dan tidak bertangguh untuk<br />

mengelakkan kesesakan di talian.<br />

4. Analisis Peperiksaan Semua guru mata pelajaran dan kelas perlu mengambil tahu<br />

akan kemajuan prestasi murid masing-masing. Guru perlu<br />

membuat “headcount” sendiri mengikut penilaian SPSK<br />

dengan melengkapkan borang-borang berikut:<br />

i. Analisis Prestasi Mengikut Keseluruhan dan Gred<br />

(Tindakan: Setiausaha Peperiksaan)<br />

ii. Analisis Kuantiti dan Kualiti<br />

(Pencapaian objektif SPSK-Tindakan Setiausaha<br />

SPSK)<br />

iii. Analisis mengikut kuantiti dan kualiti mengikut panitia<br />

dan kelas (Tindakan: Ketua panitia & Guru Mata<br />

Pelajaran)<br />

5. Pemantapan Penguasaan<br />

Bahasa<br />

Guru-guru BM, BI, dan BC perlu mewajibkan murid dari<br />

tingkatan 1 hingga 5 menulis contoh karangan, satu karangan


pada setiap minggu. Sekurang-kurangnya, murid akan<br />

membaca, memahamkan format dan menjadikan karangan<br />

tersebut sebagai contoh dalam latihan harian. Selain itu,<br />

murid dikehendaki menulis 3 ayat/lebih pada diari murid<br />

sewaktu perhimpunan rasmi,hari BM dan BI serta semasa<br />

waktu nilam (bicara murid). Guru m/pelajaran berperanan<br />

untuk menyemak catatan murid kelas masing-masing<br />

setiap minggu.<br />

6. Program NILAM Program NILAM merupakan program pemantapan bahasa<br />

dan 3 perkara perlu dilakukan pada masa tersebut iaitu:<br />

i. Semua guru dan murid membaca, dan guru<br />

menyemak buku laporan NILAM.<br />

ii. 10 minit sebelum berakhir, pelajar menyampaikan<br />

ucapan, syarahan dsb. dalam slot Bicara Murid.<br />

iii. Tiap minggu, kelas bergilir meminjam buku di pusat<br />

sumber.<br />

7. Semakan Buku Latihan Penandaan buku latihan murid haruslah mengikut pematuhan<br />

SPSK. Guru-guru perlu memastikan murid-murid<br />

membuat pembetulan dan menyemak pembetulan<br />

tersebut.<br />

8. Penulisan Buku Rekod Rancangan harian perlu ditulis setiap hari sebab buku rekod<br />

adalah SKT guru dan bukti guru menjalankan tugas. Jika<br />

CS/CRK/berkursus, rancangan harian ditulis seperti biasa<br />

tetapi ada nota kaki/catatan, “PdP tidak dapat dijalankan<br />

kerana guru sakit/berkursus tetapi KTG ditinggalkan.<br />

Tidak perlu tulis “cuti sakit” dalam rancangan harian sebab CS<br />

tidak termasuk dalam sukatan pelajaran.<br />

9. Penghantaran Buku<br />

Rekod<br />

Buku rekod perlu dihantar setiap hari Jumaat. Guru yang<br />

berkursus sehingga hujung minggu, buku rekod hendaklah<br />

dihantar awal. Semakan buku rekod oleh pentadbir adalah<br />

pada minggu 1,3,4. Pada minggu kedua setiap bulan<br />

semakan buku rekod diuruskan oleh ketua bidang<br />

masing-masing.<br />

10. Hasil Kerja Murid Guru-guru perlu pastikan setiap murid menyelesaikan kerja<br />

rumah. Jika tidak, ambil tindakan serta-merta.


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID<br />

1. Disiplin Semua guru adalah guru disiplin. Setiap guru bertanggungjawab<br />

mengurus kelas dengan sebaik mungkin. Elakkan berlaku<br />

pergaduhan, kerosakan, maki hamun, menghina, dan lain-lain<br />

antara guru dengan murid dan murid dengan murid.Sebarang<br />

tindakan disiplin perlu dilakukan secara berhemah.<br />

2. Pas keluar Guru perlu menggunakan pas keluar setiap kali murid keluar kelas<br />

antara waktu PdP. Murid tidak dibenarkan keluar pada waktu<br />

pertama, sebelum dan selepas rehat, serta waktu terakhir.<br />

3. Ketidakhadiran<br />

Murid<br />

Gunakan prosedur yang ditetapkan KPM seperti menghubungi ibu<br />

bapa, surat amaran 1,2, dan 3 serta surat buang sekolah. Proses<br />

kaunseling perlu dijalani sebelum dibuang sekolah.<br />

4. Telefon Bimbit Semua murid tertakluk kepada peraturan sekolah yang<br />

menyatakan telefon bimbit dilarang dibawa ke sekolah.<br />

5. Kehadiran Murid &<br />

Guru<br />

Guru Tingkatan hendaklah mengambil kedatangan di tapak<br />

perhimpunan dan Buku Jadual Kedatangan Murid diletakkan di<br />

pejabat selewat-lewatnya waktu kedua. Kehadiran murid juga<br />

perlu dimasukkan dalam APDM (sebelum 9.00 pagi-sesi<br />

pagi/sebelum 2.00 petang-sesi petang) dan keberadaan guru<br />

dalam Emis online (sebelum 9 pagi oleh Pembantu Tadbir<br />

dan dikemaskini sebelum 3 petang pada hari tersebut).<br />

PENGURUSAN KOKURIKULUM<br />

1. Pemakaian Uniform Pada setiap hari Rabu, guru pasukan beruniform digalakkan<br />

memakai uniform pasukan masing-masing kecuali jika bertugas di<br />

luar. Murid sekolah diwajibkan memakai pakaian unit beruniform<br />

atau pakaian kokurikulum secara bergilir pada minggu yang<br />

ditetapkan.<br />

2. Kehadiran Murid Guru harus memastikan murid hadir aktiviti sukan, persatuan, dan<br />

kawad pasukan beruniform. Murid yang tidak hadir perlu diambil<br />

tindakan.<br />

3. Pembatalan Aktiviti<br />

Kokurikulum<br />

Guru tidak boleh membatalkan aktiviti persatuan/sukan/permainan<br />

dan pasukan beruniform dengan sewenang-wenangnya tanpa<br />

sebab yang munasabah.<br />

Arahan ini adalah dasar dan peraturan umum sekolah. Tugas terperinci boleh didapati<br />

dalam taklimat Kurikulum,HEM dan Kokurikulum.


TATACARA MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 2017<br />

HARI: ISNIN MASA: 7.20 – 8.00 PAGI<br />

1.05 – 1.35 PETANG<br />

1. Bacaan Doa<br />

2. Lagu Negaraku (Iringan Muzik)<br />

3. Lagu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Iringan Muzik)<br />

4. Ikrar Rukun Negara (Pengawas)<br />

5. Ikrar Sekolah (Pengawas)<br />

6. Laporan Guru bertugas Pada Minggu Lepas<br />

7. Pengumuman Guru Bertugas Pada Minggu Ini<br />

8. Laporan Disiplin / Motivasi oleh Ketua Guru Disiplin / Guru Kaunselor<br />

9. Penyampaian Hadiah (Jika ada)<br />

9. Ucapan Pengetua<br />

10. Lagu Sekolah (Iringan Muzik)<br />

Nota : Perhimpunan Rasmi Kokurikulum pada minggu ke-3 setiap bulan dikendalikan<br />

oleh unit Kokurikulum

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!