21.11.2015 Views

Sony DSC-S2100 - DSC-S2100 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-S2100 - DSC-S2100 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-S2100 - DSC-S2100 Istruzioni per l'uso Slovacco

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Obsah<br />

Index<br />

Príručka k zariadeniu Cyber-shot<br />

<strong>DSC</strong>-S1900/S2000/<strong>S2100</strong><br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-188-766-81(1)<br />

SK


Ako používať túto príručku<br />

Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu.<br />

Je to praktický spôsob vyhľadania funkcie, ktorú si chcete pozrieť.<br />

Obsah<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

funkcie.<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

o<strong>per</strong>ácie.<br />

Vyhľadávanie informácií v zozname<br />

položiek MENU/Nastavenia.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

kľúčového slova.<br />

Značky a symboly použité v tejto príručke<br />

Index<br />

V tejto príručke je postupnosť o<strong>per</strong>ácií<br />

znázornená šípkami (t). Obsluhu<br />

fotoaparátu vykonávajte v uvedenom<br />

poradí. Znázornené značky zodpovedajú<br />

značkám, ktoré sa zobrazujú<br />

v predvolenom nastavení fotoaparátu.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Značka označuje predvolené<br />

nastavenie.<br />

Označuje upozornenia a obmedzenia,<br />

ktoré sa týkajú správnej obsluhy<br />

fotoaparátu.<br />

z Označuje užitočné informácie.<br />

2 SK


Informácie o používaní<br />

fotoaparátu<br />

Informácie o typoch pamäťových<br />

kariet, ktoré môžete používať<br />

(predávajú sa osobitne)<br />

S týmto fotoaparátom sú kompatibilné<br />

nasledujúce pamäťové karty: „Memory<br />

Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-<br />

HG Duo“, „Memory Stick Duo“, ďalej<br />

pamäťová karta SD a pamäťová karta<br />

SDHC. Pamäťová karta typu<br />

MultiMediaCard sa nedá použiť.<br />

V tomto fotoaparáte je možné používať<br />

pamäťové karty až do veľkosti 32 GB.<br />

V tejto príručke výraz „Memory Stick<br />

Duo“ označuje „Memory Stick PRO<br />

Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“<br />

a „Memory Stick Duo“.<br />

• Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby<br />

ste použili nasledujúce pamäťové karty:<br />

– („Memory Stick PRO<br />

Duo“)<br />

– („Memory Stick PRO-<br />

HG Duo“)<br />

–Pamäťová karta SD alebo pamäťová karta<br />

SDHC (triedy 2 alebo výkonnejšia)<br />

• Bližšie informácie o pamäťovej karte<br />

„Memory Stick Duo“ nájdete na str. 89.<br />

Poznámky k LCD displeju a objektívu<br />

• LCD displej je vyrobený použitím veľmi<br />

presnej technológie, vďaka ktorej správne<br />

funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD<br />

displeji sa však môžu objavovať malé čierne<br />

a/alebo jasné body (biele, červené, modré<br />

alebo zelené). Tieto body sú normálnym<br />

výsledkom výrobného procesu a nemajú<br />

vplyv na snímanie.<br />

Čierne, biele, červené, modré<br />

alebo zelené body<br />

• Vystavením LCD displeja alebo objektívu<br />

priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu<br />

dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.<br />

Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu<br />

blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.<br />

• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na<br />

displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to<br />

by mohlo spôsobiť poruchu.<br />

• V chladnom prostredí môžu v obraze na<br />

LCD displeji vznikať závoje. Nejde o<br />

poruchu.<br />

• Chráňte pohyblivý objektív pred nárazmi<br />

a netlačte naň silou.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Ak používate pamäťovú kartu<br />

„Memory Stick Duo“ s „Memory Stick“<br />

slotom štandardnej veľkosti<br />

Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“<br />

môžete použiť po vložení do adaptéra<br />

pamäťových kariet „Memory Stick Duo“<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Adaptér<br />

pamäťových kariet<br />

„Memory Stick<br />

Duo“<br />

Informácie týkajúce sa kondenzácie<br />

vlhkosti<br />

• Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného<br />

do teplého prostredia, na vnútorných alebo<br />

vonkajších častiach fotoaparátu sa môže<br />

vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto<br />

kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu<br />

fotoaparátu.<br />

• Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť, vypnite<br />

fotoaparát a počkajte asi hodinu, kým sa<br />

vlhkosť odparí. Ak by ste používali<br />

fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri<br />

objektívu, nedokážete nasnímať ostré zábery.<br />

Zábery použité v tejto príručke<br />

Zábery použité v tejto príručke ako príklady<br />

záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné<br />

zábery nasnímané týmto fotoaparátom.<br />

Ilustrácie<br />

Na ilustráciách v tejto príručke je fotoaparát<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>S2100</strong>, pokiaľ nie je uvedené inak.<br />

3 SK


Obsah<br />

Informácie o používaní fotoaparátu<br />

Snímanie<br />

Ako používať túto príručku···································· 2<br />

Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3<br />

Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácie·········································· 6<br />

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ·························· 8<br />

Popis jednotlivých častí ······································ 11<br />

Zoznam ikon zobrazených na displeji················· 12<br />

Používanie prepínača režimu ······························ 14<br />

Používanie vnútornej pamäte······························ 15<br />

Transfokácia························································ 16<br />

DISP (Nastavenia zobrazenia displeja) ·················17<br />

Flash···································································· 18<br />

Smile Shutter (Snímanie úsmevu) ······················· 19<br />

Self-Timer···························································· 20<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Prezeranie<br />

Prezeranie statických záberov ···························· 21<br />

Transfokácia počas prehrávania························· 22<br />

Index záberov······················································ 23<br />

Delete·································································· 24<br />

Prezeranie videozáznamov ································· 25<br />

MENU (Snímanie)<br />

Položky MENU (Snímanie) ···································· 8<br />

4 SK


MENU (Prezeranie)<br />

Položky MENU (Prezeranie) ·································· 9<br />

Obsah<br />

Nastavenia<br />

Počítač<br />

Tlač<br />

Položky nastavení ··············································· 10<br />

Používanie s vaším počítačom···························· 69<br />

Používanie softvéru············································· 70<br />

Pripojenie fotoaparátu k počítaču···························72<br />

Nahrávanie záberov pre mediálne účely·················74<br />

Tlač statických záberov ······································ 76<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Riešenie problémov<br />

Riešenie problémov ············································ 78<br />

Výstražné upozornenia········································ 86<br />

Iné<br />

„Memory Stick Duo“ ··········································· 89<br />

Akumulátor·························································· 91<br />

Index<br />

Index ··································································· 93<br />

5 SK


Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácie<br />

Ponechať nastavenia<br />

na fotoaparát<br />

Intelligent Auto Adjustment ······························ 27<br />

Scene Selection··················································· 29<br />

Snímanie portrétov Soft Snap ······························································· 29<br />

Twilight Portrait···················································· 29<br />

Smile Shutter (Snímanie úsmevu)··················· 19<br />

Face Detection····················································· 43<br />

Red Eye Reduction ············································· 54<br />

Snímanie pohyblivých<br />

objektov<br />

Snímanie bez<br />

rozmazania<br />

Režim videozáznamu ········································· 14<br />

Burst Settings······················································· 35<br />

High Sensitivity ···················································· 29<br />

Samospúšť s 2-sekundovým<br />

oneskorením ························································· 20<br />

ISO··········································································· 37<br />

SteadyShot···························································· 34<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Snímanie<br />

s protisvetlom<br />

Snímanie na tmavých<br />

miestach<br />

Vynútený blesk····················································· 18<br />

Scene Recognition········································ 27, 31<br />

High Sensitivity ···················································· 29<br />

Slow Synchro ······················································· 18<br />

ISO··········································································· 37<br />

Nastavenie expozície EV············································································· 36<br />

Zmena miesta<br />

zaostrenia<br />

Focus ······································································ 39<br />

Zmena veľkosti záberu Image Size····························································· 32<br />

6 SK


Vymazanie záberov Delete································································ 24, 47<br />

Format ···································································· 62<br />

Zobrazenie<br />

zväčšených záberov<br />

Transfokácia počas prehrávania····················· 22<br />

Trimming (Resize)················································ 46<br />

Obsah<br />

Úprava záberov Retouch·································································· 46<br />

Prehrávanie série<br />

záberov podľa poradia<br />

Slideshow ······························································ 45<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Snímanie a prezeranie<br />

s ľahko viditeľnými<br />

indikátormi<br />

Tlač záberov<br />

sdátumom<br />

Easy Mode······················································· 31, 44<br />

Použitie aplikácie „PMB (Picture Motion<br />

Browser)“ ······························································ 70<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Zmena nastavení<br />

dátumu a času<br />

Date & Time Setting············································ 68<br />

Index<br />

Inicializácia nastavení Initialize··································································· 59<br />

Tlač záberov Print ········································································· 76<br />

7 SK


Vyhľadávanie MENU/Nastavenia<br />

Položky MENU (Snímanie)<br />

Obsah<br />

Jednotlivé funkcie snímania môžete zvoliť jednoducho pomocou tlačidla MENU.<br />

1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie) nastavte do režimu snímania.<br />

2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku<br />

ponuky MENU.<br />

3 Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou<br />

v/V/b/B na ovládacom tlačidle.<br />

4 Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku<br />

ponuky MENU.<br />

V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje<br />

nastavenia, ktoré nie je možné meniť. V závislosti od režimu snímania môže byť<br />

nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete na stránke každej položky.<br />

Ikony pod položkami [ ] označujú dostupné režimy.<br />

Prepínač režimu<br />

Ovládacie tlačidlo<br />

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

Tlačidlo MENU<br />

REC Mode<br />

Položky ponuky<br />

REC Mode —<br />

Scene Selection — — —<br />

(Easy Mode) —<br />

Image Size<br />

SteadyShot —<br />

Burst Settings —<br />

EV<br />

ISO — — —<br />

White Balance —<br />

Focus — — —<br />

Metering Mode — —<br />

Smile Detection Sensitivity —<br />

Face Detection —<br />

(Settings)<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.<br />

8 SK


Položky MENU (Prezeranie)<br />

Jednotlivé funkcie prezerania môžete zvoliť jednoducho pomocou tlačidla MENU.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku<br />

ponuky MENU .<br />

3 Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou<br />

v/V/b/B na ovládacom tlačidle.<br />

4 Stlačte z v strede ovládacieho tlačidla.<br />

V nižšie uvedenej tabuľke<br />

indikuje dostupnú funkciu.<br />

Položky ponuky Pamäťová karta Vnútorná pamäť<br />

(Easy Mode)<br />

(Slideshow)<br />

(Retouch)<br />

(Delete)<br />

(Protect)<br />

DPOF —<br />

(Print)<br />

(Rotate)<br />

(Select Folder) —<br />

(Settings)<br />

Tlačidlo<br />

(Prehrávanie)<br />

Ovládacie tlačidlo<br />

Tlačidlo MENU<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.<br />

9 SK


Položky nastavení<br />

Nastavenia môžete zmeniť na obrazovke<br />

(Settings).<br />

1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku<br />

ponuky MENU .<br />

2 Zvoľte položku (Settings) pomocou V na<br />

ovládacom tlačidle a potom stlačením z v strede<br />

ovládacieho tlačidla zobrazte obrazovku<br />

nastavení.<br />

3 Zvoľte požadovanú kategóriu pomocou v/V,<br />

stlačením B zvoľte jednotlivú položku a potom<br />

stlačte z.<br />

4 Zvoľte požadované nastavenie a potom stlačte z.<br />

Kategórie<br />

Shooting Settings<br />

Main Settings<br />

Memory Card Tool<br />

Internal Memory Tool<br />

Clock Settings<br />

Položky<br />

Grid Line<br />

Digital Zoom<br />

Red Eye Reduction<br />

Beep<br />

Language Setting<br />

Function Guide<br />

Power Save<br />

Initialize<br />

USB Connect<br />

LUN Settings<br />

Format<br />

Create REC.Folder<br />

Change REC.Folder<br />

Delete REC.Folder<br />

Copy<br />

File Number<br />

Format<br />

File Number<br />

Date & Time Setting<br />

Ovládacie tlačidlo<br />

Tlačidlo MENU<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Položka [Shooting Settings] sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané z režimu snímania.<br />

• Položka [Memory Card Tool] sa zobrazí len vtedy, keď je pamäťová karta vložená do<br />

fotoaparátu, kým položka [Internal Memory Tool] sa zobrazí len vtedy, keď pamäťová karta nie<br />

je vložená.<br />

10 SK


Popis jednotlivých častí<br />

9<br />

qk ql w;<br />

q;<br />

qa<br />

qs<br />

qd<br />

qf<br />

qg<br />

qh<br />

qj<br />

A Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

B Spúšť<br />

C Kontrolka samospúšte/Kontrolka<br />

režimu snímania úsmevu<br />

D Mikrofón<br />

E Kontrolka ON/OFF (Napájanie)<br />

F Flash (Blesk)<br />

G Objektív<br />

H (USB) konektor<br />

I LCD displej<br />

J Tlačidlo (Prehrávanie) (21)<br />

K Snímanie: Tlačidlo W/T<br />

(Transfokácia) (16)<br />

Prezeranie: Tlačidlo (Transfokácia<br />

počas prehrávania)/Tlačidlo<br />

(Index) (22, 23)<br />

L Háčik pre remienok na zápästie*<br />

M Prepínač režimu(14)<br />

N Tlačidlo (Zmazať) (24)<br />

O Kontrolka prístupu<br />

P Tlačidlo MENU (8)<br />

Q Ovládacie tlačidlo<br />

MENU zapnuté: v/V/b/B/z<br />

MENU vypnuté: DISP/ / /<br />

R Pípanie<br />

S Otvor pre statív<br />

T Slot pre pamäťovú kartu<br />

U Kryt priestoru pre akumulátor/<br />

pamäťovú kartu<br />

V Priestor pre vloženie akumulátora<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

wa<br />

ws<br />

* Použitie remienka na zápästie<br />

Remienok na zápästie je pripojený<br />

k fotoaparátu už vo výrobe. Prevlečte si ruku<br />

cez jeho slučku, aby ste zabránili pádu<br />

a poškodeniu fotoaparátu.<br />

Háčik<br />

11 SK


Zoznam ikon zobrazených na<br />

displeji<br />

Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.<br />

Zobrazenie displeja môžete zmeniť použitím DISP (Nastavenia zobrazenia displeja) na<br />

ovládacom tlačidle.<br />

Obsah<br />

Pri snímaní statických záberov<br />

• Ikony sú obmedzené v režime (Easy<br />

Mode).<br />

Pri snímaní videozáznamov<br />

A<br />

Zobrazenie Význam<br />

Zostatkový stav batérií<br />

Upozornenie na takmer<br />

vybité batérie<br />

Veľkosť záberu<br />

• / / sú<br />

zobrazené iba pre <strong>DSC</strong>-<br />

<strong>S2100</strong>.<br />

• / sú zobrazené<br />

iba pre <strong>DSC</strong>-S1900/S2000.<br />

Výber scény<br />

Režim fotoaparátu<br />

(Intelligent Auto Adjustment,<br />

Program Auto, Movie Mode)<br />

Ikona rozpoznania scény<br />

Vyváženie bielej farby<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pri prehrávaní<br />

Režim merania<br />

SteadyShot<br />

Upozornenie na vibrácie<br />

Indikátor citlivosti<br />

rozpoznania úsmevu<br />

Stupnica transfokácie<br />

Pripojenie k PictBridge<br />

Ochrana<br />

Poradie tlače (DPOF)<br />

Transfokácia počas<br />

prehrávania<br />

Pokračovanie r<br />

12 SK


B<br />

Zobrazenie Význam<br />

z<br />

Aretácia AE/AF<br />

ISO400 Číslo ISO<br />

125 Rýchlosť uzávierky<br />

F3.5 Hodnota clony<br />

+2.0EV Hodnota expozície<br />

Indikátor zameriavacieho<br />

rámčeka AF zóny<br />

REC Nahrávanie videozáznamu/<br />

Standby Pohotovostný stav pre<br />

videozáznam<br />

0:12 Čas záznamu (m:s)<br />

101-0012 Číslo priečinka-súboru<br />

2010 1 1 Zaznamenaný dátum/čas na<br />

9:30 AM prehrávanom zábere<br />

z STOP<br />

z PLAY<br />

bB BACK/<br />

NEXT<br />

Sprievodca funkciami pre<br />

prehrávanie záberu<br />

Výber záberov<br />

C<br />

Zobrazenie Význam<br />

Priečinok pre ukladanie<br />

záznamov<br />

Priečinok pre prehrávanie<br />

96 Počet voľných záberov<br />

12/12 Číslo záberu/Počet záberov<br />

uložených vo zvolenom<br />

priečinku<br />

100Min Zostávajúci čas záznamu<br />

Záznamové médium/<br />

Reprodukčné<br />

médium(pamäťová karta,<br />

vnútorná pamäť)<br />

Zmena priečinku<br />

Red-eye reduction (Redukcia<br />

efektu červených očí)<br />

Režim merania<br />

Režim blesku<br />

Nabíjanie blesku<br />

Vyváženie bielej farby<br />

D<br />

Zobrazenie Význam<br />

Samospúšť<br />

Rozpoznanie tváre<br />

Burst<br />

Zameriavací rámček AF zóny<br />

Zameriavacie krížiky pre<br />

bodové meranie<br />

+2.0EV Hodnota expozície<br />

500 Rýchlosť uzávierky<br />

F3.5 Hodnota clony<br />

N<br />

Prehrávanie<br />

Lišta prehrávania<br />

00:00:12 Počítadlo<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

ISO 400<br />

Číslo ISO<br />

13 SK


Používanie prepínača režimu<br />

Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.<br />

Spúšť<br />

Obsah<br />

Prepínač režimu<br />

Tlačidlo MENU<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Statický záber) Umožňuje snímanie statických záberov (str. 27, 28, 29).<br />

Môžete zvoliť požiadovaný spôsob snímania statických záberov<br />

vMENU t [REC Mode].<br />

(Videozáznam) Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.<br />

Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadoraz a začnite nahrávať.<br />

Nahrávanie ukončite opätovným stlačením tlačidla spúšte.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

14 SK


Používanie vnútornej pamäte<br />

Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 6 MB. Vnútornú pamäť<br />

nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta, môžete<br />

zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.<br />

B<br />

B<br />

Vnútorná<br />

pamäť<br />

Keď je vložená pamäťová karta<br />

[Záznam]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu.<br />

[Prehrávanie]: Zábery uložené na pamäťovej karte sa<br />

prehrávajú.<br />

[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej<br />

karty je možné vykonať niekoľko funkcií.<br />

Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta<br />

[Záznam]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou<br />

vnútornej pamäte.<br />

[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo<br />

vnútornej pamäti.<br />

[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej<br />

pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.<br />

Informácie o obrazových údajoch uložených vo<br />

vnútornej pamäti<br />

Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame<br />

dodržať jeden z uvedených postupov.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača<br />

Vykonajte postup na str. 72 bez pamäťovej karty vloženej vo fotoaparáte.<br />

Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu<br />

Pripravte si pamäťovú kartu s dostatkom voľného miesta a potom vykonajte postup,<br />

ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 66).<br />

Poznámky<br />

• Súbory záberov na pamäťovej karte nie je možné prenášať do vnútornej pamäte.<br />

• Vytvorením prepojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou špecifikovaného kábla<br />

USB môžete prenášať údaje z vnútornej pamäte do počítača. Nemôžete však prenášať údaje<br />

z počítača do vnútornej pamäte.<br />

15 SK


Transfokácia<br />

Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optickej transfokácie fotoaparátu dokáže<br />

zväčšiť zábery až 3×.<br />

Obsah<br />

1 Stlačte tlačidlo W/T (Transfokácia).<br />

Stlačením tlačidla T transfokáciu zväčšíte a stlačením<br />

tlačidla W transfokáciu zmenšíte.<br />

• Keď rozsah transfokácie prekročí hodnotu 3×, pozrite str. 53.<br />

Tlačidlo T<br />

Tlačidlo W<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámka<br />

• V priebehu snímania videozáznamu nie je možné meniť transfokáciu.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

16 SK


DISP (Nastavenia zobrazenia<br />

displeja)<br />

1 Stlačte DISP (Nastavenia zobrazenia displeja) na ovládacom tlačidle.<br />

2 Zvoľte požadovaný režim pomocou ovládacieho tlačidla.<br />

Obsah<br />

(Bright +<br />

Image Only)<br />

(Bright +<br />

Exposure Data)<br />

(Iba režim<br />

prehrávania)<br />

(Bright)<br />

Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa<br />

len zábery.<br />

Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa<br />

informácie.<br />

Zobrazujú sa tiež exif informácie<br />

k nasnímanému záberu.<br />

Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa<br />

informácie.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

(Normal)<br />

Nastaví sa štandardný jas displeja<br />

a zobrazujú sa informácie.<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Ak si prezeráte zábery pri ostrom slnečnom svetle, nastavte vyšší jas displeja. Pri nastavení<br />

vyššieho jasu sa však rýchlejšie vybíjajú batérie.<br />

17 SK


Flash<br />

1 Stlačte (Flash) na ovládacom tlačidle.<br />

2 Zvoľte požadovaný režim pomocou ovládacieho tlačidla.<br />

Obsah<br />

(Auto)<br />

(On)<br />

(Slow<br />

Synchro)<br />

(Off)<br />

Blesk sa automaticky aktivuje na tmavých miestach alebo pri<br />

výskyte protisvetla.<br />

Blesk sa aktivuje vždy.<br />

Blesk sa aktivuje vždy.<br />

Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa<br />

jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.<br />

Blesk sa neaktivuje.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.<br />

• Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol .<br />

• Počas snímania záberov v slede nemôžete používať blesk.<br />

• V režimoch Auto Adjustment alebo Easy si môžete zvoliť iba [Auto] alebo [Off].<br />

zKeď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia<br />

„Biele kruhové škvrny“<br />

Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení<br />

bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.<br />

Fotoaparát<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Objekt<br />

Častice (prach, peľ atď.) vo<br />

vzduchu<br />

Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?<br />

• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.<br />

• Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény. (Automaticky sa zvolí možnosť [Off].)<br />

18 SK


Smile Shutter (Snímanie úsmevu)<br />

Ak fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa uvoľní automaticky.<br />

1 Stlačte (Úsmev) na ovládacom tlačidle.<br />

2 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.<br />

Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore,<br />

fotoaparát zaznamená zábery automaticky.<br />

Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu Smile Shutter<br />

(Snímanie úsmevu), fotoaparát nasníma záber a potom sa<br />

vráti do režimu Smile Shutter.<br />

3 Snímanie ukončíte opakovaným stlačením<br />

(Úsmev).<br />

Rámček rozpoznania tváre<br />

Indikátor citlivosti rozpoznania<br />

úsmevu<br />

Poznámky<br />

• Snímanie s použitím Smile Shutter (Snímanie úsmevu) sa automaticky ukončí, keď sú pamäťová<br />

karta alebo vnútorná pamäť plné.<br />

• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.<br />

• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.<br />

• Funkciu Smile Shutter nie je možné použiť pri zaznamenávaní videozáznamov.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zRady pre lepšie zachytenie úsmevov<br />

1 Nezakrývajte si oči ofinou.<br />

Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami,<br />

slnečnými okuliarmi atď.<br />

2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát<br />

a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči<br />

majte zúžené.<br />

3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev<br />

sa ľahšie rozpozná, ak sa ukážu zuby.<br />

Index<br />

• Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.<br />

• Ak sa úsmev nerozpozná, nastavte [Smile Detection Sensitivity] v ponuke nastavenia.<br />

19 SK


Self-Timer<br />

1 Stlačte (Self-Timer) na ovládacom tlačidle.<br />

2 Zvoľte požadovaný režim pomocou ovládacieho tlačidla.<br />

(Off)<br />

(10sec)<br />

(2sec)<br />

Poznámka<br />

• V režime Easy môžete zvoliť len [10sec] alebo [Off].<br />

Samospúšť sa nepoužíva.<br />

Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.<br />

Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie<br />

pípanie, až kým sa spúšť nespustí.<br />

Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu .<br />

Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd.<br />

zObmedzenie rozmazania pomocou 2-sekundovej<br />

samospúšte<br />

Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu.<br />

Spúšť sa uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras<br />

fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

20 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Prezeranie statických záberov<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2 Zvoľte záber pomocou ovládacieho tlačidla.<br />

Obsah<br />

Index<br />

21 SK


Transfokácia počas prehrávania<br />

Táto funkcia slúži na prehrávanie zväčšeného záberu.<br />

1 Stlačte tlačidlo (Transfokácia počas prehrávania)<br />

počas prehrávania statického záberu.<br />

Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej veľkosti,<br />

v strede záberu.<br />

2 Nastavte polohu pomocou ovládacieho tlačidla.<br />

3 Zmeňte rozsah priblíženia pomocou tlačidla W/T<br />

(Transfokácia).<br />

Stlačením tlačidla (T) priblíženie zobrazenia zväčšíte<br />

a stlačením tlačidla W priblíženie zobrazenia zmenšíte.<br />

Stlačením tlačidla z zrušíte transfokáciu počas prehrávania.<br />

zUloženie zväčšených záberov<br />

Zväčšené zábery môžete uložiť pomocou funkcie orezania.<br />

Stlačte MENU t [Retouch] t [Trimming (Resize)].<br />

Ukáže zobrazovanú<br />

oblasť celého záberu<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

22 SK


Index záberov<br />

Táto funkcia slúži na zobrazenie viacerých záberov súčasne.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2 Stlačením tlačidla (Index) zobrazte indexovú obrazovku záberov.<br />

Ak tlačidlo stlačíte znova, zobrazí sa indexová obrazovka s ešte viac zábermi.<br />

3 Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, zvoľte pomocou<br />

ovládacieho tlačidla záber a potom stlačte z.<br />

Poznámka<br />

• Keď je fotoaparát nastavený do režimu Easy počas indexového zobrazenia záberov, LCD displej<br />

sa prepne na obrazovku samostatného záberu. Zábery nie je možné prezerať v indexovom režime<br />

počas nastavenia na režim Easy.<br />

zZobrazenie záberov v požadovanom priečinku<br />

Ovládacím tlačidlom vyberte ľavú bočnú lištu, potom<br />

zvoľte požadovaný priečinok pomocou v/V.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

23 SK


Delete<br />

Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery. Zábery môžete vymazať aj pomocou<br />

tlačidla MENU (str. 47).<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2 Tlačidlo (Vymazať) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

All in This Folder<br />

Multiple Images<br />

This Image<br />

Exit<br />

Poznámka<br />

• V režime Easy môžete vymazať iba práve zobrazený záber.<br />

Naraz vymaže všetky zábery vo vybranom priečinku.<br />

Stlačte [OK] t z po kroku 2.<br />

Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.<br />

Po kroku 2 postupujte nasledovne.<br />

1Zvoľte záber a potom stlačte z.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už<br />

nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery. Ak<br />

chcete značku odstrániť, znova zvoľte záber so<br />

značkou .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Zrušenie vymazania.<br />

zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým<br />

režimom a režimom samostatného záberu<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Ak sa chcete vrátiť do režimu samostatného záberu, stlačte<br />

v indexovom režime tlačidlo (T) na tlačidle W/T<br />

(Transfokácia). Ak sa chcete vrátiť do indexového režimu,<br />

stlačte v režime samostatného záberu tlačidlo (Index)<br />

(W).<br />

• Môžete tiež prepínať medzi indexovým režimom a režimom<br />

samostatného záberu v [Protect], [DPOF] alebo [Print].<br />

24 SK


Prezeranie videozáznamov<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2 Zvoľte videozáznam pomocou ovládacieho tlačidla.<br />

3 Stlačte z.<br />

Spustí sa prehrávanie videozáznamu.<br />

Obsah<br />

Ovládacie tlačidlo<br />

z<br />

B<br />

b<br />

Funkcia prehrávania<br />

Normálne prehrávanie/Pauza<br />

Rýchly posun vpred<br />

Rýchly posun vzad<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• S týmto fotoaparátom nemôžete počúvať zvuk pri prehrávaní videozáznamov.<br />

• Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.<br />

zInformácie o obrazovke na prezeranie videozáznamu<br />

Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte záber, ktorý chcete zobraziť, potom<br />

stlačte z.<br />

Objaví sa lišta prehrávania, teraz môžete skontrolovať polohu prehrávania<br />

videozáznamu.<br />

alebo sa objavia na obrazovke na prezeranie videozáznamu.<br />

Zobrazená ikona sa môže líšiť v závislosti od veľkosti záberu.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Lišta prehrávania<br />

25 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

REC Mode<br />

Umožňuje prednastaviť snímanie statických záberov.<br />

1 Nastavte prepínač režimu na (Statický záber).<br />

2MENU t (REC Mode) t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

(Intelligent Auto<br />

Adjustment)<br />

(Program Auto)<br />

(Scene<br />

Selection)<br />

Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky<br />

upraveným nastavením (str. 27)<br />

Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou<br />

(tak rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony) (str. 28).<br />

Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.<br />

Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami<br />

podľa aktuálnej scény (str. 29).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

26 SK


Intelligent Auto Adjustment<br />

Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.<br />

1 Nastavte prepínač režimu na (Statický záber).<br />

2MENU t (REC Mode) t (Intelligent Auto Adjustment) t z na<br />

ovládacom tlačidle<br />

3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.<br />

Poznámka<br />

• Režim blesku je nastavený na [Auto] alebo [Off].<br />

zInformácie o funkcii Scene Recognition (Rozpoznanie<br />

scény)<br />

Funkcia Scene Recognition (Rozpoznanie scény) pracuje v režime inteligentného<br />

automatického nastavenia. S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky<br />

rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber.<br />

Ikona rozpoznania scény a sprievodca<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Fotoaparát rozpozná (Twilight), (Twilight Portrait), (Backlight),<br />

(Backlight Portrait), (Landscape), (Macro) alebo (Portrait), a po<br />

rozpoznaní scény zobrazí príslušnú ikonu so sprievodcom na LCD displeji.<br />

Index<br />

zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je<br />

možné dobre zaostriť<br />

• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 5 cm (W), 40 cm (T) (od objektívu).<br />

• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne<br />

pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie<br />

zaostrenia (str. 39).<br />

Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:<br />

– Je tma a snímaný objekt je ďaleko.<br />

– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.<br />

– Snímaný objekt sa nachádza za sklom.<br />

– Objekt sa rýchlo pohybuje.<br />

– Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.<br />

– Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.<br />

27 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Program Auto<br />

Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj<br />

hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.<br />

1 Nastavte prepínač režimu na (Statický záber).<br />

2MENU t (REC Mode) t (Program Auto) t z na ovládacom<br />

tlačidle<br />

3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

28 SK


Scene Selection<br />

Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.<br />

1 Nastavte prepínač režimu na (Statický záber).<br />

2MENU t (REC Mode) t (Scene Selection) t z na ovládacom<br />

tlačidle t požadovaný režim<br />

(High Sensitivity)<br />

(Soft Snap)<br />

(Landscape)<br />

Umožňuje snímať zábery bez blesku<br />

aj pri nedostatočných svetelných<br />

podmienkach a znižuje mieru<br />

rozmazania obrazu.<br />

Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou<br />

atmosférou pre portréty a kvetiny atď.<br />

Umožňuje jednoduché snímanie vzdialených scén<br />

prostredníctvom zaostrenia do vzdialenosti.<br />

Nasníma modrú oblohu a flóru v živých farbách.<br />

(Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou<br />

scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

(Twilight)<br />

Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so<br />

zachovaním temnej atmosféry pozadia.<br />

Index<br />

(Gourmet)<br />

Fotoaparát sa prepne na režim Macro, ktorý<br />

umožňuje snímať naaranžované jedlá v lahodných<br />

ajasných farbách.<br />

(Beach)<br />

Umožňuje jasne nasnímať modrú farbu vody pri<br />

snímaní scén pri mori alebo jazere.<br />

(Snow)<br />

Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez<br />

skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných<br />

miestach, kde prevláda biela farba.<br />

Poznámka<br />

• Pri snímaní záberov v režimoch (Twilight Portrait) alebo (Twilight) sa zníži rýchlosť<br />

uzávierky a zábery môžu byť rozmazané. Odporúčame používať statív, aby sa predišlo<br />

rozmazávaniu.<br />

29 SK


Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection<br />

Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu<br />

podľa aktuálneho prostredia (scény). indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, –<br />

indikuje nastavenia, ktoré nie je možné zmeniť.<br />

Ikony pod položkou [Flash] označujú dostupné režimy blesku.<br />

V závislosti od zvoleného režimu Scene Selection nie sú niektoré funkcie k dispozícii.<br />

Obsah<br />

Flash<br />

Face Detection/<br />

Smile Shutter<br />

Burst<br />

White Balance<br />

— * 1<br />

* 2 —<br />

— —<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

— —<br />

* 1 [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].<br />

* 2 [Off] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].<br />

— — —<br />

— —<br />

—<br />

—<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

30 SK


Easy Mode<br />

Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií.<br />

Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.<br />

1MENU t (Easy Mode) t [OK] t z na ovládacom tlačidle.<br />

2 Nasnímajte záber stlačením spúšte.<br />

Poznámky<br />

• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.<br />

• Keď je stlačené tlačidlo (Prehrávanie), režim prehrávania sa tiež zmení na [Easy Mode].<br />

zFunkcie dostupné v režime Easy Shooting<br />

Image Size: MENU t [Image Size] t z na ovládacom tlačidle t<br />

požadovaný režim t z.<br />

Zvoľte veľkosti [Large] alebo [Small].<br />

Self-Timer: na ovládacom tlačidle t požadovaný režim.<br />

Zvoľte režimy [10sec] alebo [Off].<br />

Flash: na ovládacom tlačidle t požadovaný režim.<br />

Zvoľte režimy [Auto] alebo [Off].<br />

Snímanie úsmevu: na ovládacom tlačidle.<br />

Exit Easy Mode: MENU t [Exit Easy Mode] t [OK] t z na ovládacom<br />

tlačidle.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zInformácie o funkcii Scene Recognition (Rozpoznanie<br />

scény)<br />

Funkcia Scene Recognition (Rozpoznanie scény) pracuje v režime Easy Shooting<br />

(Jednoduché snímanie). S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky<br />

rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber.<br />

Ikona rozpoznania scény<br />

Fotoaparát rozpoznáva (Twilight), (Twilight Portrait), (Backlight),<br />

(Backlight Portrait), (Landscape), (Macro) alebo (Portrait), a po<br />

rozpoznaní scény zobrazí príslušnú ikonu na LCD displeji.<br />

31 SK


Image Size<br />

Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.<br />

Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení<br />

záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je<br />

možné zaznamenať.<br />

Obsah<br />

1MENU t<br />

(Image Size) t požadovaná veľkosť<br />

Pri snímaní statických záberov<br />

Veľkosť záberu Použitie Počet<br />

záberov<br />

(4000×3000) Pre tlač až do formátu A3+<br />

Menej<br />

(len <strong>DSC</strong>-<strong>S2100</strong>)<br />

(3648×2736)<br />

(len <strong>DSC</strong>-<br />

S1900/S2000)<br />

(3264×2448)<br />

(len <strong>DSC</strong>-<strong>S2100</strong>)<br />

Pre tlač až do formátu A3<br />

(2592×1944) Pre tlač až do formátu L/2L/A4<br />

Tlač<br />

Jemná<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

(640×480) Pre e-mailové prílohy<br />

Viac<br />

Zrnitá<br />

(4000×2248)<br />

(len <strong>DSC</strong>-<strong>S2100</strong>)<br />

Pre prezeranie na širokouhlých<br />

monitoroch<br />

Menej<br />

Jemná<br />

(3648×2056)<br />

(len <strong>DSC</strong>-<br />

S1900/S2000)<br />

(1920×1080)<br />

Viac<br />

Zrnitá<br />

Poznámka<br />

• Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť odrezané.<br />

32 SK


V režime Easy (Jednoduché snímanie)<br />

Large<br />

Small<br />

Nasníma zábery vo veľkosti [12M] (<strong>DSC</strong>-<strong>S2100</strong>).<br />

Nasníma zábery vo veľkosti [10M] (<strong>DSC</strong>-S1900/S2000).<br />

Nasníma zábery vo veľkosti [5M].<br />

Obsah<br />

Pri snímaní videozáznamu<br />

Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita.<br />

Videozáznamy snímané týmto fotoaparátom budú uložené vo formáte AVI (Motion<br />

JPEG), pribl. 30 záberov/s.<br />

Veľkosť záberu pre<br />

videozáznam<br />

VGA (640×480)<br />

QVGA (320×240)<br />

Použitie<br />

Pre prezeranie na obrazovke počítača<br />

Pre odosielanie v podobe e-mailovej prílohy<br />

zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“<br />

Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.<br />

Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a<br />

zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci<br />

na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie<br />

obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore<br />

počítača sa líši.<br />

Definície pixelov a veľkosti záberu<br />

1 Veľkosť záberu: 12M<br />

4000 pixelov × 3000 pixelov = 12 000 000 pixelov<br />

2 Veľkosť záberu: VGA<br />

640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov<br />

Pixely<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pixel<br />

Veľa pixelov<br />

(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)<br />

Málo pixelov<br />

(Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru)<br />

33 SK


SteadyShot<br />

Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.<br />

1MENU t<br />

(Off)<br />

(Auto)<br />

Poznámky<br />

(SteadyShot) t požadovaný režim<br />

Nepoužíva režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.<br />

Ak podmienky snímania môžu byť príčinou otrasov<br />

fotoaparátu, automaticky sa aktivuje funkcia potlačenia<br />

rozmazaného obrazu.<br />

Zábery môžete stabilizovať aj po priblížení vzdialeného<br />

objektu.<br />

• [SteadyShot] je pevne nastavený na [Off], ak je na fotoaparáte nastavený režim videozáznamu<br />

alebo je zapnutá funkcia snímania úsmevu.<br />

• Spracovanie záberu si vyžaduje svoj čas.<br />

• Pri snímaní s bleskom sa funkcia potlačenia rozmazaného obrazu nedá použiť.<br />

zČo robiť, aby zábery neboli rozmazané<br />

Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie<br />

fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to<br />

„Rozmazanie objektu“. Okrem toho sa chvenie fotoaparátu a rozmazanie objektu<br />

vyskytujú často pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako<br />

napríklad, pri podmienkach, ktoré sa vyskytujú v režimoch (Twilight Portrait)<br />

alebo (Twilight). V takomto prípade zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce<br />

tipy.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Chvenie fotoaparátu<br />

Vaše ruky alebo telo sa chvejú, keď držíte<br />

fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je<br />

rozmazaný.<br />

• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo<br />

umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.<br />

• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým<br />

oneskorením a stabilizujte fotoaparát po stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich<br />

bokoch.<br />

Rozmazanie objektu<br />

Aj keď je fotoaparát stabilný, počas<br />

expozície sa objekt pohybuje a pri stlačení<br />

tlačidla spúšte sa preto nasníma rozmazaný.<br />

Otrasy fotoaparátu sa redukujú automaticky<br />

pomocou funkcie potlačenia rozmazaného<br />

obrazu. Funkcia však neredukuje účinne<br />

rozmazanie objektu.<br />

• Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény.<br />

• Zvoľte si vyššiu hodnotu citlivosti ISO na zvýšenie rýchlosti uzávierky a stlačte spúšť pred<br />

tým, než sa objekt pohne.<br />

34 SK


Burst Settings<br />

Ako režim snímania si môžete zvoliť režim samostatného záberu alebo režim snímania<br />

záberov v slede.<br />

Obsah<br />

1MENU t<br />

(Burst Settings) t požadovaný režim<br />

(Single)<br />

(Burst)<br />

Zaznamená samostatný záber.<br />

Po stlačení a podržaní spúšte zaznamená až 100 záberov za<br />

sebou.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• Režim snímania záberov v slede nie je dostupný v režimoch<br />

videozáznamu, snímania úsmevu alebo Easy.<br />

• Blesk je nastavený na [Off].<br />

• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz zaznamená maximálne<br />

5 záberov.<br />

• Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti<br />

záberu.<br />

• Ak je batéria malo nabitá, alebo keď sú vnútorná pamäť alebo<br />

pamäťová karta plné, snímanie záberov v slede (burst) sa zastaví.<br />

• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom<br />

zábere a tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

35 SK


EV<br />

Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do<br />

+2,0 EV.<br />

Obsah<br />

1MENU t<br />

(EV) t požadované nastavenie EV<br />

Poznámky<br />

• Nastavenie EV nie je možné upraviť v režime Easy.<br />

• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku<br />

nemusí mať nastavenie expozície účinok.<br />

zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov<br />

Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla<br />

Belavý záber<br />

Správna expozícia<br />

Nižšie nastavenie EV –<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Vyššie nastavenie EV +<br />

Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla<br />

Tmavší záber<br />

Index<br />

36 SK


ISO<br />

Upravuje svetelnú citlivosť, keď je fotoaparát v režime Program Auto.<br />

1MENU t (REC Mode) t (Program Auto) t (ISO) t<br />

požadovaný režim<br />

Poznámka<br />

(Auto)<br />

/ / /<br />

/ /<br />

Nastaví citlivosť ISO automaticky.<br />

Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri<br />

snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením<br />

citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu).<br />

• Keď je režim snímania nastavený na Burst (Snímanie záberov v slede), nie je možné zvoliť žiadne<br />

iné nastavenia citlivosti ISO okrem [ISO AUTO], [ISO 100] až [ISO 800].<br />

zÚprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)<br />

Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje<br />

obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká,<br />

zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.<br />

Vysoká citlivosť ISO<br />

Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa<br />

obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.<br />

Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nízka citlivosť ISO<br />

Zaznamená jemnejší záber.<br />

Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.<br />

37 SK


White Balance<br />

Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď<br />

má záber neprirodzené farby.<br />

Obsah<br />

1MENU t<br />

(White Balance) t požadovaný režim<br />

(Auto)<br />

(Daylight)<br />

(Cloudy)<br />

(Fluorescent<br />

White Balance 1)<br />

(Fluorescent<br />

White Balance 2)<br />

(Fluorescent<br />

White Balance 3)<br />

n<br />

(Incandescent)<br />

(Flash)<br />

Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby<br />

vyzerali prirodzene.<br />

Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom<br />

počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových<br />

tabuliach, ohňostrojoch, atď.<br />

Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom<br />

mieste.<br />

[Fluorescent White Balance 1]: Upravuje nastavenie pre biele<br />

osvetlenie pri žiarivke.<br />

[Fluorescent White Balance 2]: Upravuje nastavenie pre<br />

prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.<br />

[Fluorescent White Balance 3]: Upravuje nastavenie pre<br />

denné biele osvetlenie pri žiarivke.<br />

Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom<br />

osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri.<br />

Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Poznámky<br />

• [White Balance] nie je možné nastaviť v režimoch inteligentného automatického nastavenia<br />

alebo Easy.<br />

• [Flash] sa nedá nastaviť v [White Balance] v režime videozáznamu, alebo keď je Výber scény<br />

nastavený na režim (High Sensitivity).<br />

• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí<br />

fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White<br />

Balance 2] alebo [Fluorescent White Balance 3].<br />

• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na<br />

[Auto].<br />

• Ak je blesk nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej farby sa dá nastaviť len na<br />

[Auto] alebo [Flash].<br />

Index<br />

zÚčinky svetelných podmienok<br />

Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.<br />

Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne<br />

pomocou funkcie vyváženia bielej farby.<br />

Počasie/osvetlenie Denné svetlo Zamračené Žiarivka Žiarovka<br />

Charakteristika<br />

svetla<br />

Biele (štandard) Modravé Sfarbenie do<br />

zelena<br />

Sčervenanie<br />

38 SK


Focus<br />

Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť<br />

v režime automatického zaostrenia.<br />

AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia<br />

zaostrenia.<br />

1MENU t (REC Mode) t (Program Auto) t (Focus) t<br />

požadovaný režim<br />

(Multi AF)<br />

(Center AF)<br />

Automaticky zaostrí na objekt po celej<br />

ploche zameriavacieho rámčeka.<br />

Keď v režime snímania statického záberu<br />

stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, okolo<br />

oblasti, na ktorú je zaostrené, sa zobrazí<br />

zelený rámček.<br />

• Keď je aktívna funkcia Face Detection<br />

(Rozpoznanie tváre), AF (Automatické<br />

zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre.<br />

Automaticky zaostrí na objekt<br />

v prostriedku zameriavacieho rámčeka.<br />

Použitím spoločne s funkciou<br />

uzamknutia AF môžete vytvoriť<br />

požadovanú kompozíciu záberu.<br />

Zameriavací rámček<br />

AF zóny<br />

Zameriavací rámček<br />

AF zóny<br />

Poznámky<br />

• Ak používate [Digital Zoom], zameriavací rámček AF zóny je vypnutý a zobrazuje sa<br />

bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.<br />

• Keď je režim zaostrenia nastavený na iný ako [Multi AF], nie je možné použiť funkciu Face<br />

Detection (Rozpoznanie tváre).<br />

• Režim zaostrenia je pevne nastavený na [Multi AF] v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného automatického nastavenia<br />

– V režime Easy (Jednoduché snímanie)<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď je aktivovaná funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu)<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

39 SK


zZaostrenie na objekty v blízkosti okraja displeja<br />

Ak je objekt nezaostrený, postupujte nasledovne:<br />

Zameriavací<br />

rámček AF<br />

zóny<br />

Indikátor<br />

aretácie<br />

AE/AF<br />

1Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa<br />

snímaný objekt nachádzal v prostriedku<br />

zameriavacieho rámčeka AF zóny a stlačte<br />

spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol<br />

zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).<br />

2Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF<br />

a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú<br />

kompozíciu záberu a zatlačte spúšť nadoraz.<br />

• Pokiaľ spúšť nezatlačíte nadoraz, môžete tento<br />

postup zaostrovania vykonať ľubovoľný počet krát.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

40 SK


Metering Mode<br />

Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie<br />

expozície.<br />

Obsah<br />

Pri snímaní statických záberov:<br />

1MENU t (REC Mode) t (Program Auto) t (Metering Mode)<br />

t požadovaný režim<br />

Pri snímaní videozáznamov:<br />

1 Nastavte prepínač režimu na (Videozáznam) t MENU t<br />

(Metering Mode) t požadovaný režim.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Multi)<br />

(Center)<br />

(Spot)<br />

Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria<br />

zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu<br />

(meranie s viacerými modelmi).<br />

Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe<br />

jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené<br />

meranie).<br />

Odmeria iba jednu časť daného<br />

objektu (bodové meranie). Túto<br />

funkciu je vhodné použiť, keď je za<br />

snímaným objektom svetlé pozadie,<br />

alebo keď je medzi objektom a<br />

pozadím veľký kontrast.<br />

Zameriavacie krížiky<br />

pre bodové meranie<br />

Zameria sa na objekt<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot].<br />

• Ak režim merania nastavíte na inú položku ako [Multi], nedá sa použiť funkcia rozpoznania<br />

tváre.<br />

• Režim merania je pevne nastavený na [Multi] v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného automatického nastavenia<br />

– V režime Easy (Jednoduché snímanie)<br />

– Keď je aktivovaná funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu)<br />

41 SK


Smile Detection Sensitivity<br />

Slúži na nastavenie citlivosti funkcie Smile Shutter (Snímanie úsmevu) pre rozpoznávanie<br />

úsmevov.<br />

Obsah<br />

1MENU t<br />

(Smile Detection Sensitivity) t požadovaný režim<br />

(Big Smile)<br />

(Normal<br />

Smile)<br />

(Slight Smile)<br />

Rozpozná veľký úsmev.<br />

Rozpozná normálny úsmev.<br />

Rozpozná aj mierny úsmev.<br />

Poznámky<br />

• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.<br />

• [Smile Detection Sensitivity] sa nedá nastaviť v režime jednoduchého snímania (Easy) alebo<br />

v režime videozáznamu.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

42 SK


Face Detection<br />

Pri použití funkcie rozpoznania tváre fotoaparát rozpozná tváre objekov a automaticky<br />

upraví nastavenia zaostrenia, blesku, expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu<br />

červených očí.<br />

1MENU t<br />

(Off)<br />

(Auto)<br />

Rámček rozpoznania tváre (oranžový)<br />

Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný<br />

a nastaví zaostrenie podľa priority. Rámček rozpoznania tváre pre hlavný objekt sa<br />

zmení na oranžový. Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení spúšte<br />

do polovice zmení na zelený.<br />

Rámček rozpoznania tváre (biely)<br />

(Face Detection) t požadovaný režim<br />

Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužíva.<br />

Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky<br />

zaostriť.<br />

Poznámky<br />

• [Face Detection] sa nedá vybrať v režime jednoduchého snímania (Easy) alebo v režime<br />

videozáznamu.<br />

• Funkciu [Face Detection] môžete zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi<br />

AF], alebo keď je režim merania nastavený na [Multi].<br />

• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.<br />

• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov.<br />

• Počas snímania v režime Smile Shutter (Snímanie úsmevu) je funkcia [Face Detection]<br />

automaticky nastavená na [Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [Off].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

43 SK


Easy Mode<br />

Pri prezeraní statických záberov v režime Easy sa text na obrazovke prehrávania zväčší<br />

a indikátory sú ľahšie viditeľné.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t (Easy Mode) t [OK] t z na ovládacom tlačidle<br />

Poznámky<br />

• Batérie sa vybíjajú rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.<br />

• Režim snímania sa tiež zmení na [Easy Mode].<br />

zFunkcie prezerania dostupné v režime Easy<br />

V režime Easy je dostupná iba funkcia vymazania.<br />

Tlačidlo (Zmazať) Môžete vymazať práve zobrazený záber. Zvoľte [OK] t z.<br />

Tlačidlo MENU Môžete vymazať práve zobrazený záber pomocou [1 image]<br />

a vymazať všetky zábery v priečinku pomocou [All].<br />

Zvoľte [Exit Easy Mode] t [OK] pre ukončenie režimu<br />

Easy.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

44 SK


Slideshow<br />

Zábery sa postupne automaticky prehrávajú.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t (Slideshow) t z na ovládacom tlačidle<br />

3 Zvoľte požadované nastavenie.<br />

4[Start] t z<br />

5 Stlačením z ukončite prezentáciu.<br />

Poznámka<br />

• Nie je možné prehrávať videozáznamy.<br />

Image<br />

Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť.<br />

All<br />

Folder<br />

Prehrá sa prezentácia všetkých statických záberov podľa<br />

poradia.<br />

Prehráva prezentáciu statických záberov z aktuálne vybraného<br />

priečinku.<br />

Poznámka<br />

• Keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na<br />

[Folder].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Interval<br />

Slúži na nastavenie intervalu prepínania obrazoviek.<br />

1 sec Nastavenie intervalu zobrazenia záberov.<br />

3 sec<br />

5 sec<br />

10 sec<br />

Repeat<br />

Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií.<br />

On<br />

Off<br />

Nepretržite prehráva zábery.<br />

Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.<br />

45 SK


Retouch<br />

Vyretušuje zaznamenaný záber a zaznamená ho ako nový súbor.<br />

Pôvodný záber sa uchová.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t (Retouch) t požadovaný režim t z na ovládacom<br />

tlačidle<br />

3 Vykonajte retušovanie podľa postupu určeného pre daný režim.<br />

(Trimming<br />

(Resize))<br />

(Red Eye<br />

Correction)<br />

Zaznamená zväčšený/zmenšený<br />

reprodukovaný záber.<br />

1 Stlačením tlačidla (T)<br />

priblížte a stlačením W zmenšite<br />

priblíženie zobrazenia.<br />

2 Nastavte bod priblíženia pomocou ovládacieho tlačidla.<br />

3 MENU t zvoľte veľkosť záberu, ktorý sa má uložiť t z<br />

4 [OK] t z<br />

• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.<br />

• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od záberu.<br />

Napraví efekt červených očí,<br />

ktorý spôsobuje snímanie s<br />

bleskom.<br />

1 Zvoľte [OK] pomocou<br />

ovládacieho tlačidla t z.<br />

• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu efektu<br />

červených očí.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Nie je možné retušovať videozáznamy.<br />

46 SK


Delete<br />

Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery. Zábery tiež môžete vymazať pomocou<br />

tlačidla (Zmazať) (str. 24).<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t (Delete) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

3[OK] t z<br />

(This Image)<br />

(Multiple<br />

Images)<br />

(All in This<br />

Folder)<br />

Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.<br />

Po kroku 2 postupujte nasledovne.<br />

1Zvoľte záber a potom stlačte z.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude<br />

možné vymazať žiadne ďalšie zábery. Výberom záberu so<br />

značkou odstránite značku .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Naraz vymaže všetky zábery vo vybranom priečinku.<br />

Poznámka<br />

• V režime jednoduchého snímania (Easy) si môžete zvoliť [1 image] alebo [All].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

47 SK


Protect<br />

Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.<br />

Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t (Protect) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

(This Image)<br />

(Multiple<br />

Images)<br />

zZrušenie ochrany<br />

Zapne sa ochrana záberu, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov.<br />

Po kroku 2 postupujte nasledovne.<br />

1Zvoľte záber a potom stlačte z.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude<br />

možné zapnúť ochranu žiadnych ďalších záberov. Výberom<br />

záberu so značkou odstránite značku .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Zvoľte záber, pre ktorý chcete zrušiť ochranu a odomknite ho stlačením z na<br />

ovládacom tlačidle podľa rovnakého postupu ako pri zapnutí ochrany.<br />

Indikátor zmizne a ochrana je vypnutá.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

48 SK


DPOF<br />

DPOF (Digital Print Order Format) — formát poradia digitálnej tlače je funkcia<br />

umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť.<br />

Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka (Poradie tlače).<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

(This Image)<br />

(Multiple<br />

Images)<br />

Poznámky<br />

• Značku<br />

pamäti.<br />

• Značku<br />

Objedná sa tlač záberu, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov.<br />

Po kroku 2 postupujte nasledovne.<br />

1Zvoľte záber a potom stlačte z.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude<br />

možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery. Výberom záberu so<br />

značkou odstránite značku .<br />

2MENU t [OK] t z<br />

(Poradie tlače) nie je možné pridať k videozáznamom alebo záberom vo vnútornej<br />

(Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.<br />

zZrušenie značky DPOF<br />

Vyberte záber, pre ktorý chcete vymazať registráciu DPOF, potom stlačte z na<br />

ovládacom tlačidle rovnakým spôsobom, ako keď robíte značku.<br />

Značka zmizne a registrácia DPOF je zrušená.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

49 SK


Rotate<br />

Pootočí statický záber. Túto funkciu použite na zobrazenie záberu s horizontálnou<br />

orientáciou vo vertikálnej orientácii.<br />

Obsah<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t (Rotate) t z na ovládacom tlačidle<br />

3 Otočte záber pomocou [ / ] t b/B.<br />

4[OK] t z<br />

Poznámky<br />

• Nie je možné otáčať videozáznamy a chránené statické zábery.<br />

• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.<br />

• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru<br />

informácia o otočení záberu akceptovaná.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

50 SK


Select Folder<br />

Táto funkcia umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, keď sú na<br />

pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.<br />

2MENU t (Select Folder) t z na ovládacom tlačidle<br />

3 Zvoľte priečinok pomocou b/B.<br />

4[OK] t z<br />

Poznámka<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov<br />

Keď sú vytvorené viaceré priečinky, na prvom a poslednom zábere v priečinku sa<br />

zobrazia nasledujúce indikátory.<br />

: Presun do predchádzajúceho priečinka<br />

: Presun do nasledujúceho priečinka<br />

: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

51 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Grid Line<br />

Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.<br />

1 Nastavte fotoaparát na režim snímania.<br />

2MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Grid Line] t<br />

požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

On<br />

Off<br />

Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená.<br />

Nezobrazí mriežku.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

52 SK


Digital Zoom<br />

Zvolí režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej<br />

transfokácie (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu<br />

inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.<br />

1 Nastavte fotoaparát na režim snímania.<br />

2MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Digital Zoom] t<br />

požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

Smart ( ) Digitálne zväčší záber v rámci rozpätia, v ktorom sa záber<br />

neskreslí, podľa veľkosti záberu (Inteligentná transfokácia).<br />

Precision ( ) Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom<br />

transfokácie približne 6×, vrátane optickej transfokácie 3×.<br />

Kvalita záberov sa však zhoršuje po presiahnutí rozsahu<br />

optickej transfokácie (Presná digitálna transfokácia).<br />

Off<br />

Nepoužíva digitálnu transfokáciu.<br />

Poznámky<br />

• Funkcia digitálnej transfokácie nefunguje v režime videozáznamu, alebo ak je aktivovaná funkcia<br />

snímania úsmevu.<br />

• Inteligentná transfokácia nie je dostupná, keď je veľkosť záberu nastavená na tieto veľkosti:<br />

– [12M], [16:9(9M)] (<strong>DSC</strong>-<strong>S2100</strong>)<br />

– [10M], [16:9(7M)] (<strong>DSC</strong>-S1900/S2000)<br />

• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.<br />

Celkový rozsah transfokácie pri použití<br />

inteligentnej transfokácie (vrátane optickej<br />

transfokácie 3×)<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Podporovaný pomer transfokácie sa líši v závislosti od veľkosti záberu.<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>S2100</strong><br />

Veľkosť<br />

<strong>DSC</strong>-S1900/S2000<br />

Celkový rozsah<br />

transfokácie<br />

8M Približne 3,7×<br />

5M Približne 4,6×<br />

VGA Približne 18×<br />

16:9(2M) Približne 6,2×<br />

Veľkosť<br />

Celkový rozsah<br />

transfokácie<br />

5M Približne 4,2×<br />

VGA Približne 17×<br />

16:9(2M) Približne 5,7×<br />

53 SK


Red Eye Reduction<br />

Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených<br />

očí pri použití blesku.<br />

1 Nastavte fotoaparát na režim snímania.<br />

2MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [Red Eye<br />

Reduction] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

Auto<br />

On<br />

Off<br />

Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk<br />

automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí.<br />

Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.<br />

Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.<br />

Poznámky<br />

• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá<br />

zvyčajne jednu sekundu, kým sa spúšť uvoľní. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt<br />

nepohyboval.<br />

• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od<br />

individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil<br />

pohľad od predzáblesku.<br />

• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje<br />

ani vtedy, keď zvolíte [Auto].<br />

zČo spôsobuje efekt červených očí?<br />

V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej<br />

časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Fotoaparát<br />

Oko<br />

Sietnica<br />

Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí<br />

• Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk sa automaticky nastaví na<br />

[Off].)<br />

• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red<br />

Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.<br />

54 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Beep<br />

Táto funkcia slúži na zvolenie alebo vypnutie zvuku vydávaného pri použití fotoaparátu.<br />

1MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Beep] t požadovaný<br />

režim t z na ovládacom tlačidle<br />

Obsah<br />

Shutter<br />

On<br />

Off<br />

Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.<br />

Pri stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte zaznie pípnutie/zvuk<br />

spúšte.<br />

Vypne pípnutie/zvuk spúšte.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

55 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Language Setting<br />

Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.<br />

1MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Language Setting] t<br />

požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

Obsah<br />

Index<br />

56 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Function Guide<br />

Umožňuje zvoliť, či sa pri používaní fotoaparátu má alebo nemá zobrazovať sprievodca<br />

funkciami.<br />

Obsah<br />

1MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Function Guide] t<br />

požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

On<br />

Off<br />

Zobrazí sprievodcu funkciami.<br />

Nezobrazí sprievodcu funkciami.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

57 SK


Power Save<br />

Nastaví dobu, pokým LCD displej stmavne a dobu, po ktorej uplynutí sa fotoaparát<br />

vypne. Pokiaľ fotoaparát nepoužívate počas určitej doby, displej stmavne a neskôr sa<br />

fotoaparát automaticky vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu batérií (funkcia<br />

automatického vypnutia).<br />

1MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Power Save] t<br />

požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

Stamina<br />

Standard<br />

Off<br />

LCD displej automaticky stmavne, ak sa fotoaparát nepoužíva<br />

približne 30 sekúnd. Ak sa s fotoaparátom nepracuje ďalších<br />

približne 30 sekúnd, napájanie sa vypne.<br />

LCD displej automaticky stmavne, pokiaľ sa fotoaparát<br />

nepoužíva približne 1 minútu. Ak sa s fotoaparátom nepracuje<br />

ďalšiu približne 1 minútu, napájanie sa vypne.<br />

Displej automaticky nestmavne a napájanie sa nevypne.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

58 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Initialize<br />

Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.<br />

Zábery sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.<br />

Obsah<br />

1MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Initialize] t [OK] t z<br />

na ovládacom tlačidle<br />

Poznámka<br />

• Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

59 SK


USB Connect<br />

Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni<br />

kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou príslušného USB kábla.<br />

Obsah<br />

1MENU t (Settings) t (Main Settings) t [USB Connect] t<br />

požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

PictBridge<br />

Mass Storage<br />

Fotoaparát sa pripojí k tlačiarni kompatibilnej so štandardom<br />

PictBridge.<br />

Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický<br />

sprievodca (AutoPlay Wizard) a statické zábery<br />

v záznamovom priečinku na fotoaparáte sa importujú do<br />

počítača. (s o<strong>per</strong>ačnými systémami Windows 7/Vista/XP,<br />

Mac OS X)<br />

Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage)<br />

medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

60 SK


LUN Settings<br />

Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia pre záznamové médiá zobrazené na monitore<br />

počítača alebo inom monitore pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo<br />

audiovizuálnemu zariadeniu pomocou pripojenia USB.<br />

1MENU t (Settings) t (Main Settings) t [LUN Settings] t<br />

požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

Multi<br />

Single<br />

Sú zobrazené zábery uložené aj na pamäťovej karte, aj vo<br />

vnútornej pamäti. Toto nastavenie zvoľte pri pripojení<br />

fotoaparátu k počítaču.<br />

Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, zobrazia sa<br />

zábery uložené na pamäťovej karte. Keď nie je vložená,<br />

zobrazia sa zábery uložené vo vnútornej pamäti. Zvoľte toto<br />

nastavenie v prípadoch, keď sa nezobrazia zábery z pamäťovej<br />

karty a z vnútornej pamäte, keď je fotoaparát pripojený<br />

k inému zariadeniu ako ku počítaču.<br />

Poznámka<br />

• Nastavte [LUN Settings] na [Multi], ak nahrávate zábery pre mediálne účely pomocou „PMB<br />

Portable“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

61 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Format<br />

Slúži na naformátovanie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte. Pre stabilné<br />

používanie pamäťovej karty odporúčame použitie tohto fotoaparátu k prvému<br />

naformátovaniu každej pamäťovej karty, ktorú sa chystáte používať s týmto<br />

fotoaparátom. Uvedomte si, že formátovaním sa zmažú všetky údaje zaznamenané na<br />

pamäťovej karte. Tieto údaje nie je možné obnoviť. Uistite sa, že všetky dôležité údaje<br />

zálohujete na PC alebo iné miesto uloženia.<br />

1MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) alebo (Internal<br />

Memory Tool) t [Format] t [OK] t z na ovládacom tlačidle<br />

Poznámka<br />

• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

62 SK


Create REC.Folder<br />

Vytvorí priečinok pre zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.<br />

Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný<br />

priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.<br />

1MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Create<br />

REC.Folder] t [OK] t z na ovládacom tlačidle<br />

Poznámky<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

• Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením a začnete<br />

snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.<br />

• Do jedného priečinka je možné uložiť až 9 999 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa<br />

automaticky vytvorí nový priečinok.<br />

zInformácie o priečinkoch<br />

Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok pre ukladanie<br />

záberov (str. 64) a zvoliť priečinok pre prezeranie záberov (str. 51).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

63 SK


Change REC.Folder<br />

Umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte, ktorý sa aktuálne používa na<br />

zaznamenávanie záberov.<br />

1MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Change<br />

REC.Folder]<br />

2 Zvoľte priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.<br />

3[OK] t z<br />

Poznámky<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

• Priečinok „100“ nie je možné zvoliť ako záznamový priečinok.<br />

• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

64 SK


Delete REC.Folder<br />

Vymaže priečinok určený na zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.<br />

1MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Delete<br />

REC.Folder]<br />

2 Zvoľte priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.<br />

3[OK] t z<br />

Poznámky<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

• Keď pomocou funkcie [Delete REC.Folder] vymažete priečinok nastavený ako záznamový, ako<br />

ďalší záznamový priečinok sa zvolí priečinok s najväčším číslom.<br />

• Vymazať môžete len prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje zábery alebo súbory, ktoré nie je<br />

možné prehrať pomocou fotoaparátu, pred vymazaním priečinka musíte najprv vymazať tieto<br />

zábery a súbory.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

65 SK


Copy<br />

Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu.<br />

1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu s dostatočnou voľnou kapacitou.<br />

2MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) t [Copy] t [OK] t<br />

z na ovládacom tlačidle<br />

Poznámky<br />

• Použite batérie, ktorým zostáva dostatok energie. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory<br />

a vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor<br />

úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra<br />

niektorých súborov.<br />

• Zábery nie je možné kopírovať jednotlivo.<br />

• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah<br />

vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu a potom naformátujte<br />

vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]).<br />

• Na pamäťovej karte sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú všetky údaje. Nie je<br />

možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

66 SK


File Number<br />

Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom.<br />

1MENU t (Settings) t (Memory Card Tool) alebo (Internal<br />

Memory Tool) t [File Number] t požadovaný režim t z na<br />

ovládacom tlačidle<br />

Series<br />

Reset<br />

Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny<br />

záznamového priečinka alebo pamäťovej karty. (Ak<br />

vymenená pamäťová karta obsahuje súbor s vyšším číslom,<br />

ako bolo posledné priradené číslo, priradí sa číslo o jedno<br />

vyššie ako najväčšie priradené číslo.)<br />

Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení<br />

priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor,<br />

priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

67 SK


Date & Time Setting<br />

Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.<br />

1MENU t (Settings) t (Clock Settings) t [Date & Time Setting]<br />

t požadované nastavenie t z na ovládacom tlačidle<br />

2 Nastavte číselné hodnoty a zadajte požadované nastavenie pomocou<br />

v/V/b/B na ovládacom tlačidle.<br />

3[OK] t z<br />

Date & Time Format<br />

Date & Time<br />

Poznámka<br />

Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času.<br />

Nastaví dátum a čas.<br />

• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť<br />

s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

68 SK


Používanie s vaším počítačom<br />

„PMB“ a iné aplikácie sú obsahom disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), aby umožnili<br />

všestrannejšie využitie záberov nasnímaných vaším fotoaparátom Cyber-shot.<br />

Obsah<br />

Doporučené počítačové prostredie (Windows)<br />

Nasledujúce počítačové prostredia sú odporúčané pre používanie dodávaného softvéru<br />

„PMB“ alebo „PMB Portable“ a pre importovanie záberov cez USB pripojenie.<br />

OS (predinštalovaný)<br />

Iné<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/<br />

Windows 7<br />

Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo<br />

rýchlejší<br />

Pamäť: 512 MB alebo viac<br />

Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je približne<br />

500 MB<br />

Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo<br />

viac<br />

* 1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.<br />

Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 alebo novšia verzia sa vyžadujú k vytváraniu<br />

diskov.<br />

* 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.<br />

Doporučené počítačové prostredie (Macintosh)<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nasledujúce počítačové prostredia sú odporúčané pre používanie dodávaného softvéru<br />

„PMB Portable“ a pre importovanie záberov cez USB pripojenie.<br />

OS (predinštalovaný)<br />

USB pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)<br />

PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až v10.6)<br />

Poznámky<br />

• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto o<strong>per</strong>ačné systémy<br />

aktualizáciou pôvodného o<strong>per</strong>ačného systému počítača.<br />

• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré<br />

z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné — závisí to od typu USB<br />

zariadení, ktoré používate.<br />

• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB<br />

(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento<br />

fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný).<br />

• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia<br />

alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.<br />

69 SK


Používanie softvéru<br />

Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“<br />

(Windows)<br />

1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky<br />

CD-ROM.<br />

Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.<br />

• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (Počítač) (v systéme<br />

Windows XP na ikonu [My Computer] (Tento počítač)) t (SONYPMB).<br />

• Ak sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay), zvoľte možnosť „Run Install.exe“<br />

a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.<br />

2 Kliknite na tlačidlo [Inštalovať].<br />

Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie).<br />

3 Zvoľte si požadovaný jazyk, potom pokračujte na nasledujúcu<br />

obrazovku.<br />

Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva).<br />

4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite<br />

na prepínač ( t ) a potom kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).<br />

5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu.<br />

• Pre nainštalovanie je nutné pripojiť fotoaparát ku počítaču v priebehu procesu (str. 72).<br />

• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na<br />

obrazovke.<br />

• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači.<br />

6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.<br />

7 Spustite program.<br />

• „PMB“ spustíte tak, že kliknete na (PMB) na pracovnej ploche.<br />

Podrobný popis spôsobu ovládania nájdete uvedený na nasledujúcej stránke podopory PMB<br />

(len v angličtine):<br />

http://www.sony.co.jp/pmb-se/<br />

alebo kliknite na (PMB Help).<br />

• Pre spustenie „PMB“ z ponuky Štart zvoľte [Start] (Štart) t [All Programs] (Všetky<br />

programy) t (PMB).<br />

• Ak už bol „PMB“ na vašom počítači nainštalovaný, a ak „PMB“ potrebujete znovu<br />

nainštalovať pomocou dodaného disku CD-ROM, môžete spustiť všetky aplikácie z „PMB<br />

Launcher“. K spusteniu „PMB Launcher“ kliknite dvakrát na (PMB Launcher) na<br />

pracovnej ploche.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Prihláste sa ako správca.<br />

• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so<br />

žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start] (Štart).<br />

Pokračovanie r<br />

70 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zÚvod k „PMB“<br />

• „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu na<br />

počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na<br />

[Import] (Importovať).<br />

• Zábery z počítača je možné exportovať na pamäťovú kartu a potom zobrazovať vo<br />

fotoaparáte. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom, kliknite na<br />

[Export] (Export) t [Export Media Files] (Export mediálnych súborov) v menu<br />

[Manipulate] (Manipulácia) a kliknite na [Export] (Export).<br />

• Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom.<br />

• Zábery uložené na počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu.<br />

• Môžete opravovať statické zábery (Redukcia červených očí atď.) a zmeniť dátum a čas<br />

snímania.<br />

• Môžete vytvárať disky na zapisovacích jednotkách CD alebo DVD.<br />

• Zábery môžete predať na mediálne účely. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením k internetu.)<br />

• Viac podrobností si pozrite v (PMB Help).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

71 SK


Pripojenie fotoaparátu k počítaču<br />

1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.<br />

2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo (Prehrávanie).<br />

3 Pripojte fotoaparát k počítaču.<br />

• Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na<br />

rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.<br />

1 Do konektora USB na počítači<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Špecifikovaný kábel USB<br />

2 Do konektora USB<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Importovanie záberov do počítača (Windows)<br />

„PMB“ umožňuje pohodlné importovanie záberov.<br />

Podrobnosti o funkciách „PMB“ si pozrite v „PMB Help“.<br />

Index<br />

Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“<br />

Keď sa po vytvorení USB prepojenia medzi fotoaparátom a počítačom objaví AutoPlay<br />

Wizard (pomocník aut. prehrávania), kliknite na [Open folder to view files] (Otvorte<br />

priečinok k prezeraniu súborov) t [OK] t [DCIM] t skopírujte požadované súbory<br />

do počítača.<br />

Importovanie záberov do počítača (Macintosh)<br />

1 Najskôr prepojte fotoaparát s vaším počítačom Macintosh. Dvakrát<br />

kliknite na novú rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t [DCIM] t<br />

priečinok, kde sú uložené zábery, ktoré chcete importovať.<br />

2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.<br />

Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.<br />

3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor<br />

v priečinku obsahujúcom skopírované súbory.<br />

Zobrazí sa záber.<br />

72 SK


Zrušenie pripojenia USB<br />

Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:<br />

• Odpojíte špecifikovaný kábel USB.<br />

• Vyberiete pamäťovú kartu.<br />

• Vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte.<br />

• Vypnete fotoaparát.<br />

1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli<br />

úloh.<br />

2 Kliknite na položku (USB Mass Storage<br />

Device) (Úložné zariadenie USB) t [Stop]<br />

(Zastaviť).<br />

3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku,<br />

potom kliknite na tlačidlo [OK].<br />

Ikona odpojenia<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Poznámka<br />

• V prípade použitia počítača Macintosh vopred myšou pretiahnite ikonu pamäťovej karty alebo<br />

ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš) a fotoaparát je odpojený od počítača.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

73 SK


Nahrávanie záberov pre mediálne<br />

účely<br />

Vo fotoaparáte je zabudovaná aplikácia „PMB Portable“.<br />

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonať nasledujúce činnosti:<br />

• Môžete ľahko odovzdať zábery na blog alebo pre iné mediálne účely.<br />

• Môžete odovzdať zábery z počítača pripojeného na internet aj vtedy, keď ste mimo domova alebo<br />

kancelárie.<br />

• Môžete si ľahko zaregistrovať často používané mediálne služby (napríklad, blogy).<br />

Podrobnosti o aplikácii „PMB Portable“ si pozrite v pomocníkovi „PMB Portable“.<br />

Spustenie „PMB Portable“ (Windows)<br />

Pri prvom použití aplikácie „PMB Portable“ si musíte vybrať jazyk. Výber vykonajte<br />

podľa postupu uvedeného nižšie. Pokiaľ už ste raz zvolili jazyk, nie sú kroky 3 až 5 nutné<br />

pri ďalšom použití „PMB Portable“.<br />

1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.<br />

Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay<br />

Wizard).<br />

Kliknutím na tlačidlo [×] zavrite automatického sprievodcu (AutoPlay Wizard) pre<br />

všetky nepotrebné jednotky.<br />

• Ak sa požadovaný sprievodca AutoPlay nezobrazí, kliknite na [Computer] (Počítač) (vo<br />

Windows XP, [My Computer] (Môj počítač)) t [PMBPORTABLE] a potom dvakrát<br />

kliknite na [PMBP_Win.exe].<br />

2 Kliknite na „PMB Portable“ (pre Windows XP, [PMB Portable] t [OK]).<br />

• Ak sa „PMB Portable“ nezobrazí v sprievodcovi AutoPlay, kliknite na [Computer] (Počítač)<br />

t [PMBPORTABLE] a potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe].<br />

Zobrazí sa obrazovka Language Selection (Výber jazyka).<br />

3 Zvoľte požadovaný jazyk a kliknite [OK].<br />

Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).<br />

4 Zvoľte príslušný [Region] (Kraj) a [Country/Area] (Štát/Oblasť) a potom<br />

[OK].<br />

Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).<br />

5 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami,<br />

kliknite na [I Agree] (Súhlasím).<br />

Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

74 SK


Spustenie „PMB Portable“ (Macintosh)<br />

1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.<br />

Keď pripojíte fotoaparát k vášmu počítaču, [PMBPORTABLE] sa objaví na ploche.<br />

Kliknutím na [×] zavrite všetky nepotrebné jednotky.<br />

2 Kliknite na [PMBP_Mac] v priečinku [PMBPORTABLE].<br />

Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber kraja).<br />

3 Zvoľte príslušný [Region] (Kraj) a [Country/Area] (Štát/Oblasť) a potom<br />

[OK].<br />

Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).<br />

4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami,<br />

kliknite na [I Agree] (Súhlasím).<br />

Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.<br />

Poznámky<br />

• Nastavte [LUN Settings] v (Settings) na [Multi].<br />

• Pri použití aplikácie „PMB Portable“ sa vždy pripojte na sieť.<br />

• Pri odovzdávaní záberov cez internet môže v použitom počítači, v závislosti od poskytovateľa<br />

služby, ostať uložená vyrovnávacia pamäť. Toto platí aj vtedy, keď sa na tento účel použije<br />

fotoaparát.<br />

• Ak sa v „PMB Portable“ vyskytne chyba alebo omylom vymažete „PMB Portable“, môžete<br />

„PMB Portable“ opraviť prebratím inštalačnej aplikácie PMB Portable z webovej stránky.<br />

Poznámky k aplikácii „PMB Portable“<br />

Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje preberanie adries URL z viacerých webových<br />

stránok zo servera spravovaného spoločnosťou <strong>Sony</strong> („server <strong>Sony</strong>“).<br />

Na používanie aplikácie „PMB Portable“ za účelom výhod vyplývajúcich zo služby<br />

odovzdávania záberov alebo ďalších služieb („služby“) poskytovaných týmito a inými<br />

stránkami musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami.<br />

• Niektoré webové stránky vyžadujú na použitie ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri<br />

používaní takýchto služieb musíte dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené príslušnými<br />

webovými stránkami.<br />

• Služby môžu byť ukončené alebo zmenené podľa uváženia o<strong>per</strong>átorov webových stránok.<br />

Spoločnosť <strong>Sony</strong> nezodpovedá za žiadne problémy vzniknuté medzi používateľmi a tretími<br />

stranami alebo akékoľvek problémy spôsobené používateľom, ktoré sa týkajú využívania služieb<br />

vrátane ukončenia alebo zmien takýchto služieb.<br />

• Server <strong>Sony</strong> vás presmeruje na webovú stránku, aby ste si ju mohli prezrieť. Prístup na webovú<br />

stránku niekedy nie je možný z dôvodu údržby servera alebo iných dôvodov.<br />

• V prípade plánovaného ukončenia prevádzky servera <strong>Sony</strong> budete o tomto ukončení vopred<br />

informovaní na webovej stránke <strong>Sony</strong>, atď.<br />

• Adresy URL, na ktoré ste presmerovaní serverom <strong>Sony</strong> a ďalšie informácie sa môžu<br />

zaznamenávať za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti <strong>Sony</strong>. V takýchto<br />

prípadoch sa však nezaznamenávajú žiadne osobné údaje.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

75 SK


Tlač statických záberov<br />

Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.<br />

• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge<br />

• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou<br />

Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.<br />

• Tlač s použitím počítača<br />

Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru „PMB“ a zábery<br />

môžete vytlačiť.<br />

Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho. Podrobnosti nájdete v „PMB Help“.<br />

• Tlač vo fotozberni (str. 77)<br />

Poznámka<br />

• Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9] môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.<br />

Priama tlač záberov s použitím tlačiarne<br />

kompatibilnej s PictBridge<br />

Zábery nasnímané pomocou tohto fotoaparátu môžete po jeho pripojení priamo<br />

k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge vytlačiť aj bez počítača.<br />

Technológia „PictBridge“ je založená na štandarde CIPA. (CIPA:<br />

Camera & Imaging Products Association)<br />

1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.<br />

2 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

1 Do konektora USB<br />

na tlačiarni<br />

2 Do konektora USB<br />

Špecifikovaný kábel USB<br />

3 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.<br />

Po vytvorení pripojenia sa na displeji zobrazí indikátor .<br />

Ak indikátor na displeji fotoaparátu bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte<br />

pripojenú tlačiareň.<br />

Pokračovanie r<br />

76 SK


4MENU t<br />

(Print) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle<br />

This Image<br />

Multiple Images<br />

5 Požadovaná položka t [Start] t z<br />

Quantity<br />

Layout<br />

Size<br />

Date<br />

Poznámky<br />

Vytlačí sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Môžete vybrať a vytlačiť viaceré zábery.<br />

Po kroku 4 vykonajte nasledovné.<br />

1Zvoľte záber a potom stlačte z.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude<br />

možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery.<br />

2MENU t [OK] t z<br />

Umožňuje určiť počet kópií zvoleného záberu, ktoré sa majú<br />

vytlačiť.<br />

• V závislosti od zvoleného počtu záberov sa môže stať, že sa<br />

požadovaný počet záberov nezmestí na jeden hárok.<br />

Umožňuje usporiadať požadovaný počet záberov, ktoré chcete<br />

vytlačiť vedľa seba na jednom hárku.<br />

Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového hárku.<br />

Umožňuje zvoliť možnosť [Date] alebo [Day&Time], ktoré<br />

slúžia na vloženie dátumu a času na zábery.<br />

• Keď zvolíte [Date], dátum sa vloží v poradí, aké ste zvolili použitím<br />

[Date & Time Setting] na fotoaparáte. Táto funkcia nemusí byť<br />

dostupná v závislosti od použitej tlačiarne.<br />

• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.<br />

• Ak fotoaparát nebolo možné pripojiť k tlačiarni, nastavte [USB Connect] v (Main Settings) na<br />

[PictBridge].<br />

• Neodpájajte špecifikovaný kábel USB, kým je na displeji zobrazený indikátor (Pripojenie<br />

kPictBridge).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Tlač vo fotozberni<br />

Pamäťovú kartu so zábermi nasnímanými týmto fotoaparátom môžete priniesť do<br />

fotozberne. Ak fotozberňa podporuje tlačové služby v zhode s DPOF, môžete si najskôr<br />

urobiť značky (Poradie tlače) na záberoch v režime prehrávania, aby ste ich nemuseli<br />

znovu vyberať pri tlači vo fotozberni.<br />

Poznámky<br />

• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu.<br />

Skopírujte zábery na pamäťovú kartu (str. 66) a tú potom odneste do fotozberne.<br />

• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet podporujú.<br />

• Možno budete potrebovať adaptér pamäťových kariet (predáva sa osobitne). Poraďte sa vo vašej<br />

fotozberni.<br />

• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk.<br />

• Počet kópií nie je možné nastaviť.<br />

• Ak chcete zakomponovať dátumy do záberov, poraďte sa s vašou fotozberňou.<br />

77 SK


Riešenie problémov<br />

Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi<br />

spôsobmi.<br />

1 Bližšie informácie nájdete na str. 78 až 85.<br />

Obsah<br />

2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu,<br />

potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite<br />

napájanie.<br />

3 Inicializujte nastavenia (str. 59).<br />

4 Obráťte sa na predajcu <strong>Sony</strong> alebo na autorizovaný<br />

servis <strong>Sony</strong>.<br />

Majte prosím na pamäťi, že odoslaním fotoaparátu do opravy dávate súhlas k overeniu<br />

obsahu vnútornej pamäte a hudobných súborov.<br />

Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej<br />

webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.<br />

http://www.sony.net/<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Batérie a napájanie<br />

Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj alebo zobrazený indikátor<br />

stavu akumulátora ukazuje dostatočnú kapacitu, avšak nabitie vydrží iba krátko.<br />

• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom<br />

prostredí.<br />

•Ak používate alkalické batérie/Oxy Niklové hlavné batérie (predávajú sa osobitne), indikátor<br />

stavu akumulátora nemusí byť správny.<br />

•Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité Nikel-metal-hydridové akumulátory<br />

(predávajú sa osobitne).<br />

•Ak používate Nikel-metal-hydridové akumulátory (predávajú sa osobitne), môžu byť<br />

kontakty akumulátorov alebo ich konce znečistené, a tým sa batérie nenabíjajú dostatočne.<br />

Očistite ich vatovým tampónom, atď (str. 91).<br />

•Ak používate nikel-metal-hydridové akumulátory (predávajú sa osobitne), indikátor stavu<br />

akumulátora sa líši od skutočného kvôli pamäťovému efektu (str. 91), atď. Akumulátory úplne<br />

vybite a následne ich nabite, aby sa zobrazená hodnota opravila.<br />

•Batérie sú už nepoužiteľné. Vymeňte ich za nové.<br />

Batérie sa príliš rýchlo vybíjajú.<br />

•Používate fotoaparát na príliš chladnom mieste.<br />

•Batérie sú už nepoužiteľné. Vymeňte ich za nové.<br />

•Ak používate nikel-metal-hydridové akumulátory (predávajú sa osobitne), nabite ich<br />

dostatočne.<br />

78 SK


Fotoaparát sa automaticky vypne, keď otvoríte kryt priestoru pre akumulátor/<br />

pamäťovú kartu.<br />

•Nejde o poruchu. Pred otvorením krytu priestoru pre akumulátor/pamäťovú kartu vypnite<br />

fotoaparát.<br />

Nie je možné zapnúť fotoaparát.<br />

• Založte správne batérie.<br />

•Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové akumulátory<br />

(predávajú sa osobitne).<br />

•Batérie sú už nepoužiteľné. Vymeňte ich za nové.<br />

Napájanie sa svojvoľne vypína.<br />

•Ak je [Power Save] nastavené na [Standard] alebo [Stamina], ak s fotoaparátom nepracujete<br />

po určitú dobu, kým je zapnutý, sám sa automaticky vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu<br />

batérií. Znovu zapnite fotoaparát.<br />

•Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové akumulátory<br />

(predávajú sa osobitne).<br />

Snímanie statických záberov a videozáznamov<br />

Nie je možné zaznamenať zábery.<br />

• Ak zábery nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu ale zábery sa zaznamenávajú do<br />

vnútornej pamäte, aj keď je pamäťová karta vložená do fotoaparátu, uistite sa, že je pamäťová<br />

karta úplne vložená.<br />

•Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte. Ak je plná,<br />

vykonajte jednu z nasledujúcich možností:<br />

– Vymažte nepotrebné zábery (str. 24).<br />

– Vymeňte pamäťovú kartu.<br />

•Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.<br />

•Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty:<br />

– „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“<br />

– Pamäťová karta SD alebo pamäťová karta SDHC (triedy 2 alebo výkonnejšia)<br />

• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu na (Statický záber).<br />

• Pri snímaní videozáznamu nastavte prepínač režimu na (Videozáznam).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Funkcia Smile Shutter nefunguje.<br />

•Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.<br />

Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.<br />

•Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje, keď sa na displeji zobrazí .<br />

•Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných<br />

scén.<br />

•Snímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice.<br />

Záber sa nedá zaostriť.<br />

•Objekt je príliš blízko. Pri snímaní umiestnite objektív od objektu ďalej, než je najkratšia<br />

vzdialenosť snímania (približne 5 cm (W)/40 cm (T) od objektívu).<br />

• Pri snímaní statických záberov sú v položke Scene Selection (Výber scény) zvolené režimy<br />

(Twilight) alebo (Landscape).<br />

79 SK


Funkcia transfokácie nefunguje.<br />

• Počas snímania videozáznamov nie je možné zmeniť rozsah transfokácie.<br />

•Inteligentnú transfokáciu nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 53).<br />

• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť v týchto prípadoch:<br />

– Snímate videozáznamy.<br />

– Používa sa funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu).<br />

Nie je možné zvoliť funkciu Face Detection (Rozpoznanie tváre).<br />

•Funkciu Face Detection (Rozpoznanie tváre) je možné zvoliť len vtedy, keď je režim<br />

zaostrenia nastavený na [Multi AF] a režim merania nastavený na [Multi].<br />

Blesk nefunguje.<br />

•Blesk nie je možné používať, keď:<br />

– Je zvolený režim snímania záberov v slede (str. 35).<br />

– Sú zvolené režimy (High Sensitivity) alebo (Twilight) v režime Scene Selection (Výber<br />

scény).<br />

– Snímate v režime videozáznamu.<br />

•Nastavte blesk na (On) (str. 18), ak je Scene Selection (Výber scény) nastavený na režimy<br />

(Landscape), (Gourmet), (Beach) alebo (Snow).<br />

Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.<br />

•Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde<br />

o poruchu.<br />

Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.<br />

•Fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte do polovice. Pri<br />

snímaní blízkych objektov nastavenie zaostrenia trvá nejaký čas.<br />

•V režime Scene Selection (Výber scény) sú zvolené režimy (Landscape) alebo<br />

(Twilight).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.<br />

• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.<br />

Nie je možné pridať dátumy na zábery.<br />

• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo<br />

uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 70).<br />

Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky<br />

blikajú.<br />

• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 36).<br />

Farby záberu nie sú správne.<br />

•Upravte vyváženie bielej farby (str. 38).<br />

80 SK


Pri zaznamenávaní svetlého objektu sa objavujú biele, purpurové alebo iné pruhy<br />

alebo je celý displej sfarbený dočervena.<br />

•Tento jav sa nazýva „smearing“ (rozmazanie). Nejde o poruchu. Aj keď to nie je<br />

zaznamenané v štandardných statických záberoch, tento fenomén sa prejaví ako pruhy<br />

a nepravideľnosti pri zaznamenávaní videozáznamu. („Svetlé objekty“ sú miesta, kde je veľký<br />

rozdiel vo svetlosti, ako v prípade slnka alebo pouličného osvetlenia v noci.)<br />

Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.<br />

•V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja, aby sa<br />

zvýšila zreteľnosť. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.<br />

Oči objektu sú červené.<br />

• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 54).<br />

•Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.<br />

•Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.<br />

•Retušujte záber s použitím funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre<br />

prezeranie (str. 46) alebo ho upravte pomocou aplikácie „PMB“.<br />

Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.<br />

•Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.<br />

Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.<br />

•Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta sú plné. Vymažte nepotrebné zábery (str. 24).<br />

•Kapacita batérií je nízka. Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové<br />

akumulátory (predávajú sa osobitne).<br />

Rovnaký záber sa nasníma viackrát.<br />

• Režim snímania záberov v slede je nastavený na [Burst] (str. 35).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Prezeranie záberov<br />

Nie je možné prehrávať zábery.<br />

•Uistite sa, že pamäťová karta je vložená čo najhlbšie.<br />

•V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.<br />

• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo<br />

zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.<br />

• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 73).<br />

Dátum a čas sa nezobrazia.<br />

•Zobrazenie displeja je nastavené tak, aby zobrazovalo len zábery. Informácie zobrazíte<br />

stlačením tlačidla DISP (Nastavenia zobrazenia displeja) (str. 17).<br />

Po spustení prehrávania je záber zobrazený nekvalitne.<br />

• Táto situácia môže nastať dôsledkom spracovávania záberu. Nejde o poruchu.<br />

Nie je možné zobraziť zábery v indexovom režime.<br />

• Fotoaparát je nastavený na režim Easy. Zrušte režim Easy.<br />

81 SK


Vymazanie<br />

Nie je možné vymazať záber.<br />

•Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 48).<br />

Obsah<br />

Počítače<br />

Počítač vybavený slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná<br />

pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.<br />

• Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory Stick“<br />

podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a majitelia<br />

čítacieho/zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty „Memory Stick“, ktoré boli vyrobené<br />

inou spoločnosťou než <strong>Sony</strong>, by mali kontaktovať príslušných výrobcov.<br />

•Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát<br />

k počítaču (str. 72). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.<br />

Počítač nerozpozná fotoaparát.<br />

• Ak je nízky stav batérie, vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové akumulátory<br />

(predávajú sa osobitne).<br />

• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 60).<br />

•Použite špecifikovaný kábel USB (je súčasťou dodávky).<br />

•Odpojte špecifikovaný kábel USB od počítača aj od fotoaparátu a následne ho opäť pevne<br />

pripojte.<br />

•Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice<br />

amyši.<br />

•Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného<br />

zariadenia.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nie je možné importovať zábery.<br />

•Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 72).<br />

•Pokiaľ snímate zábery na pamäťovú kartu naformátovanú počítačom, nemusí sa vám podariť<br />

importovať zábery do počítača. Snímajte zábery na pamäťovú kartu naformátovanú<br />

fotoaparátom (str. 62).<br />

Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.<br />

•Vykonajte pripojenie USB až po zapnutí počítača.<br />

Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB Portable“ nespustí.<br />

• Nastavte [LUN Settings] na [Multi] (str. 61).<br />

• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 60).<br />

• Pripojte počítač k sieti.<br />

Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.<br />

• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Help“ (str. 70).<br />

•Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.<br />

82 SK


Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené<br />

šumom.<br />

•Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty. Stiahnite záber<br />

pomocou „PMB“ a prehrajte súbor (str. 70).<br />

Obsah<br />

Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte.<br />

•Vyexportujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát rozpozná, ako napr. „101MSDCF“.<br />

Pamäťová karta<br />

Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.<br />

• Vložte pamäťovú kartu správnym smerom.<br />

Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.<br />

• Všetky dáta na pamäťovej karte boli formátovaním zmazané. Dáta, ktoré ste vymazali<br />

formátovaním nie je možné obnoviť.<br />

Dáta sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte napriek tomu, že je vložená<br />

pamäťová karta.<br />

•Uistite sa, že pamäťová karta je vložená čo najhlbšie.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Vnútorná pamäť<br />

Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.<br />

• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta. Vyberte ju.<br />

Index<br />

Nie je možné skopírovať dáta uložené vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu.<br />

•Pamäťová karta je plná. Skopírujte na pamäťovú kartu s dostatočnou kapacitou.<br />

Nie je možné skopírovať dáta z pamäťovej karty alebo počítača do vnútornej<br />

pamäte.<br />

•Táto funkcia nie je k dispozícii.<br />

Tlač<br />

Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná s PictBridge“ spoločne s nasledujúcimi<br />

položkami.<br />

Nie je možné vytlačiť záber.<br />

•Pozrite si návod na použitie tlačiarne.<br />

83 SK


Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.<br />

•V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý<br />

bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.<br />

• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov.<br />

Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.<br />

•Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber<br />

vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.<br />

Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.<br />

•Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 70).<br />

•Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané<br />

fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým<br />

dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie<br />

informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.<br />

•V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum.<br />

Tlačiareň kompatibilná s PictBridge<br />

Nie je možné nadviazať spojenie.<br />

•Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so štandardom<br />

PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa poraďte s výrobcom<br />

tlačiarne.<br />

•Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.<br />

• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 60).<br />

•Odpojte a znovu pripojte špecifikovaný kábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová<br />

správa, nazrite do návodu dodanom s tlačiarňou.<br />

Nie je možné tlačiť zábery.<br />

• Skontrolujte, že sú fotoaparát a tlačiareň správne prepojené pomocou špecifikovaného kábla<br />

USB.<br />

•Zapnite tlačiareň. Podrobnosti si pozrite v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.<br />

•Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte a znovu<br />

pripojte špecifikovaný kábel USB. Ak sa vám stále nedarí vytlačiť vaše zábery, odpojte<br />

špecifikovaný kábel USB, vypnite a zapnite tlačiareň a potom znovu pripojte špecifikovaný<br />

kábel USB.<br />

•Nie je možné vytlačiť videozáznamy.<br />

• Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo zábery upravené počítačom sa nemusia dať<br />

vytlačiť.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Tlač je zrušená.<br />

•Overte, že ste špecifikovaný kábel USB odpojili pred tým, ako zmizne značka<br />

k PictBridge).<br />

(Pripojenie<br />

V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.<br />

• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň<br />

poskytuje tieto funkcie alebo nie.<br />

•V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte výrobcu<br />

tlačiarne.<br />

84 SK


V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.<br />

•Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date] na [Off]<br />

a znovu vytlačte záber (str. 76).<br />

Nie je možné vytlačiť záber so zvoleným formátom.<br />

•Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier s iným formátom, odpojte a znovu<br />

zapojte špecifikovaný kábel USB.<br />

• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie buď na<br />

fotoaparáte (str. 76) alebo na tlačiarni.<br />

• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný formát.<br />

S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.<br />

•Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače. Dokončenie<br />

procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.<br />

Iné<br />

Objektív je zahmlený.<br />

•Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred<br />

ďalším použitím.<br />

Fotoaparát sa vypne, pričom časť objektívu ostane vysunutá.<br />

• Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové akumulátory (predávajú sa osobitne),<br />

a znovu zapnite fotoaparát.<br />

•Nepokúšajte sa násilím manipulovať s objektívom, ktorý sa prestal hýbať.<br />

Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.<br />

•Nejde o poruchu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).<br />

• Nastavte opäť dátum a čas (str. 68).<br />

•Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát<br />

s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.<br />

Dátum alebo čas sú nesprávne.<br />

• Zmeňte nastavenie pomocou MENU t<br />

Setting].<br />

(Settings) t [Clock Settings] t [Date & Time<br />

85 SK


Výstražné upozornenia<br />

Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.<br />

Obsah<br />

•Kapacita batérií je nízka. Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové<br />

akumulátory (predávajú sa osobitne). V závislosti od podmienok prevádzky, prostredia a typu<br />

batérií môže indikátor blikať, aj keď je zostatková kapacita batérií ešte približne 5 až 10 minút.<br />

System error<br />

•Vypnite a opäť zapnite napájanie.<br />

Camera overheating<br />

Allow it to cool<br />

• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo nemusí byť možné<br />

zaznamenávať videozáznamy. Nechajte fotoaparát na chladnom mieste, kým teplota neklesne.<br />

Internal memory error<br />

•Vypnite a opäť zapnite napájanie.<br />

Reinsert the memory card<br />

• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte(str. 3).<br />

• Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.<br />

• Pamäťová karta je poškodená.<br />

Memory card type error<br />

• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte(str. 3).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Error formatting internal memory<br />

Error formatting memory card<br />

• Znovu naformátujte médium (str. 62).<br />

Memory card locked<br />

• Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu a tento prepínač je nastavený<br />

do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej zaznamenávanie.<br />

Read only memory card<br />

•Fotoaparát nemôže zaznamenať alebo vymazať zábery na tejto pamäťovej karte.<br />

No images<br />

•Vo vnútornej pamäti neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.<br />

•V tomto priečinku pamäťovej karty neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné<br />

prehrať.<br />

86 SK


Folder error<br />

•Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) na pamäťovej karte už existuje<br />

(napríklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo vytvorte nový (str. 63,<br />

64).<br />

Cannot create more folders<br />

• Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte. Ak je toto váš<br />

prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.<br />

File error<br />

• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.<br />

Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo<br />

zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.<br />

Read only folder<br />

•Zvolili ste priečinok, ktorý na fotoaparáte nie je možné nastaviť ako záznamový priečinok.<br />

Zvoľte iný priečinok (str. 64).<br />

File protected<br />

•Zrušte ochranu (str. 48).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Image size over limit<br />

•Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú nie je možné na fotoaparáte prehrávať.<br />

Unable to detect face for retouch<br />

• V závislosti od záberu nemusí byť možné záber retušovať.<br />

Index<br />

(Výstražný indikátor pre otrasy)<br />

• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk, zapnite funkciu pre<br />

potlačenie rozmazaného obrazu alebo pripevnite fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná<br />

pozícia fotoaparátu.<br />

Turn the power off and on again<br />

•Porucha objektívu.<br />

VGA is not supported with this memory card<br />

•Pre snímanie videozáznamov sa odporúča používať pamäťovú kartu s veľkosťou 1 GB alebo<br />

väčšiu.<br />

Maximum number of images already selected<br />

•Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až 100 súborov.<br />

•Značky (Poradie tlače) môžete pridávať až do 999 súborov. Zrušte výber.<br />

•Pravdepodobne ešte nebol dokončený prenos dát do tlačiarne. Neodpájajte špecifikovaný<br />

kábel USB.<br />

87 SK


Processing…<br />

•Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu. Nemôžete tlačiť, kým sa úloha neskončí. Dokončenie procesu<br />

zrušenia môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.<br />

O<strong>per</strong>ation cannot be executed in unsupported files<br />

•Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch,<br />

ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi.<br />

No internal memory space remaining<br />

Delete images?<br />

•Vnútorná pamäť je plná. Ak chcete zaznamenávať do vnútornej pamäte, zvoľte možnosť [Yes]<br />

a vymažte nepotrebné zábery.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

88 SK


„Memory Stick Duo“<br />

Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je kompaktné a prenosné IC záznamové médium.<br />

V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je<br />

možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých<br />

o<strong>per</strong>ácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“.<br />

Typ pamäťovej karty „Memory Stick“<br />

Snímanie/Prehrávanie<br />

Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate) a* 1<br />

Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate) a* 2<br />

MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2<br />

Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3<br />

Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4<br />

* 1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania.<br />

* 2 Pamäťové karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO<br />

Duo“ sú vybavené MagicGate funkciami. MagicGate je technológia ochrany autorských práv<br />

pracujúca na základe šifrovacej (kryptovacej) technológie. Fotoaparát neumožňuje vykonávať<br />

snímanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.<br />

* 3 Videozáznamy s veľkosťou záberu [VGA] je možné nahrávať.<br />

* 4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový<br />

paralelný dátový prenos ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.<br />

Poznámky<br />

• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa<br />

používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.<br />

• Pri pamäťových kartách „Memory Stick Duo“ naformátovaných pomocou počítača nie je<br />

zaručené, že budú s fotoaparátom fungovať.<br />

• Rýchlosť načítavania či zapisovania údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty „Memory Stick<br />

Duo“ a použitého vybavenia.<br />

• Počas načítavania alebo zapisovania údajov pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.<br />

• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:<br />

– Keď vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo vypnete fotoaparát počas<br />

načítavania alebo zapisovania údajov<br />

– Ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v blízkosti elektrostatických polí<br />

• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.<br />

• Na pamäťové karty „Memory Stick Duo“ ani na adaptér pamäťových kariet „Memory Stick<br />

Duo“ nelepte žiadne nálepky.<br />

• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty „Memory<br />

Stick Duo“.<br />

• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju nevystavujte<br />

nárazom.<br />

• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte ani neupravujte.<br />

• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ nesmie navlhnúť.<br />

• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by ju<br />

nedopatrením prehltnúť.<br />

• Do slotu pre pamäťové karty „Memory Stick Duo“ nevkladajte iný predmet ako pamäťovú kartu<br />

„Memory Stick Duo“. Takéto konanie by mohlo spôsobiť poruchu.<br />

• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich<br />

podmienkach:<br />

– Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku<br />

– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu<br />

– Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

89 SK


Informácie o používaní adaptéra pamäťových kariet „Memory<br />

Stick Duo“ (predáva sa osobitne)<br />

• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom<br />

s pamäťovými kartami „Memory Stick“, vložte túto pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do<br />

adaptéra pamäťových kariet „Memory Stick Duo“. Keď vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick<br />

Duo“ do zariadenia kompatibilného s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez adaptéra<br />

pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, možno nebudete môcť kartu vybrať.<br />

• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do adaptéra pamäťových kariet „Memory<br />

Stick Duo“ sa presvedčte, že pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je vložená správnym smerom<br />

a že je celá zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže spôsobiť nesprávnu funkciu.<br />

• Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ vloženej do adaptéra pamäťových kariet<br />

„Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s pamäťovými kartami „Memory Stick“ dbajte<br />

na to, aby ste vložili adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ správnym smerom.<br />

Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie.<br />

• Nevkladajte adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ do zariadenia kompatibilného<br />

s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.<br />

Mohlo by dôjsť k poruche zariadenia.<br />

Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick<br />

Micro“ (predáva sa osobitne)<br />

• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu<br />

„Memory Stick Micro“ do adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte<br />

pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“<br />

s veľkosťou Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.<br />

• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju<br />

nedopatrením prehltnúť.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

90 SK


Akumulátor<br />

Akumulátory, ktoré môžete a nemôžete použiť vo vašom<br />

fotoaparáte<br />

Typ akumulátora Dodávaný Podporovaný Nabíjateľný<br />

Alkalické batérie LR6 (veľkosť AA)* a a —<br />

Nikel-metal-hydridové akumulátory HR<br />

— a a<br />

15/51:HR6 (veľkosť AA) *<br />

Oxy-niklové primárne akumulátory ZR6<br />

— a —<br />

(veľkosť AA)*<br />

Lítiové akumulátory — — —<br />

Mangánové akumulátory — — —<br />

Ni-Cd akumulátory — — —<br />

* Pred použitím akumulátorov si prečítajte nasledujúce bezpečnostné inštrukcie pre každý typ<br />

batérie.<br />

V prípade nepodporovaných akumulátorov nie je možné zaručiť prevádzkový výkon, ak poklesne<br />

napätie alebo sa objavia iné problémy spôsobené charakterom batérie.<br />

Informácie o alkalických akumulátoroch (sú súčasťou<br />

dodávky)/Oxy-niklových primárnych akumulátoroch<br />

(predávajú sa osobitne)<br />

• Alkalické batérie/Oxy nikelové primárne batérie nie je možné nabíjať.<br />

• Alkalické batérie/Oxy nikelové primárne batérie majú kratšiu životnosť v porovnaní s nikelmetal-hydridovými<br />

akumulátormi. Z tohto dôvodu sa môže napájanie vypnúť, aj keď indikátor<br />

stavu batérie ukazuje ostávajúcu dostatočnú kapacitu.<br />

• Výkon akumulátora sa veľmi líši v závislosti od výrobcu a typu akumulátora, a v niektorých<br />

prípadoch môže byť životnosť batérie naozaj extrémne krátka. Toto platí obzvlášť, ak sú nízke<br />

teploty. Nemusí sa vám podariť fotografovať pri teplotách pod 5°C.<br />

• Nekombinujte nové a staré akumulátory.<br />

• Ukázateľ stavu batérie nemusí ukazovať správny údaj, ak používate alkalické batérie/Oxy<br />

nickelové primární batérie.<br />

• Vzhľadom na charakteristiky alkalických batérií/Oxy Nickelových primárních batérií, existuje<br />

veľký rozdiel medzi dobou snímania a možnou dobou prehrávania. Z tohto dôvodu sa fotoaparát<br />

môže vypnúť s vysunutým objektívom, keď sa pokúsite prepnúť do iného režimu. V takom<br />

prípade vymeňte akumulátory za nové. Pokiaľ používate nikel-metal-hydridové akumulátory,<br />

budete môcť snímať dlhšiu dobu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

91 SK


Informácie o nikel-metal-hydridových (predávajú sa osobitne)<br />

• Nestrhávajte vonkajšie nálepky, ani inak nepoškodzujte akumulátory. V žiadnom prípade<br />

nepoužívajte akumulátory, z ktorých boli nálepky čiastočne alebo úplne odstránené, alebo ktoré<br />

sa akýmkoľvek spôsobom porušili. To by mohlo spôsobiť vytekanie, explóziu alebo prehriatie<br />

akumulátora, a mohlo by popáliť alebo inak poraniť osoby. Môže to spôsobiť chybné fungovanie<br />

nabíjačky akumulátorov.<br />

• Neprenášajte ani neskladujte nikel-metal-hydridové akumulátory spolu s kovovými predmetmi.<br />

Keďže kovové predmety môžu skratovať + a – konce, mohlo by dôjsť k nebezpečenstvu vzniku<br />

prehriatia a požiaru.<br />

• Ak sú póly nikel-metal-hydridových akumulátorov znečistené, akumulátory sa nemusia správne<br />

dobíjať. Utrite ich, napríklad, suchou handričkou.<br />

• Pri zakúpení, alebo ak ste nikel-metal-hydridové akumulátory dlhšiu dobu nepoužívali, nemusia<br />

byť plne nabité. To je typické pre tento druh akumulátorov a nie je to chybná funkcia. Ak sa to<br />

stane, opakované plné využitie a úplné nabitie batérií by malo tento problém napraviť.<br />

• Ak dobíjate nikel-metal-hydridové akumulátory skôr, ako sú celkom vybité, môže sa<br />

upozornenie na nízky stav batérie objaviť skôr, ako čakáte. Tento jav sa nazýva „pamäťový<br />

efekt“.* Ak sa tento problém objaví, pomôže, ak batérie nabijete len po ich úplnom vybití.<br />

* „Pamäťový efekt“ – situácia, kedy je kapacita batérie dočasne znížená.<br />

• Aby ste úplne vybili batérie, nastavte fotoaparát do režimu prezentácie (str. 45) a ponechajte,<br />

kým sa batérie vybijú.<br />

• Nekombinujte nové a staré akumulátory.<br />

• Nevystavujte akumulátory vode. Batérie nie sú vodeodolné.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

92 SK


Index<br />

A<br />

Akumulátor.......................................................................91<br />

B<br />

Beach ....................................................................................29<br />

Beep.......................................................................................55<br />

Bodové meranie .............................................................41<br />

Burst Settings...................................................................35<br />

C<br />

CD-ROM ...........................................................................69<br />

Center AF ..........................................................................39<br />

Change REC.Folder ....................................................64<br />

Copy ......................................................................................66<br />

Create REC.Folder ......................................................63<br />

D<br />

Date .......................................................................................77<br />

Date & Time Setting....................................................68<br />

Delete .............................................................................24, 47<br />

Delete REC.Folder ......................................................65<br />

Digital Zoom....................................................................53<br />

DISP ......................................................................................17<br />

Displej ..................................................................................17<br />

DPOF ...................................................................................49<br />

E<br />

Easy Mode<br />

Prezeranie...................................................................44<br />

Snímanie ......................................................................31<br />

EV...........................................................................................36<br />

Expozícia ............................................................................36<br />

F<br />

Face Detection ................................................................43<br />

File Number......................................................................67<br />

Flash ......................................................................................18<br />

Focus .....................................................................................39<br />

Format..................................................................................62<br />

Function Guide...............................................................57<br />

G<br />

Gourmet..............................................................................29<br />

Grid Line ............................................................................52<br />

H<br />

High Sensitivity...............................................................29<br />

I<br />

Image Size..........................................................................32<br />

Index záberov ..................................................................23<br />

Initialize...............................................................................59<br />

Inštalovať............................................................................70<br />

Inteligentná transfokácia ..........................................53<br />

Intelligent Auto Adjustment ..................................27<br />

ISO .........................................................................................37<br />

L<br />

Landscape ..........................................................................29<br />

Language Setting ...........................................................56<br />

LUN Settings....................................................................61<br />

M<br />

Mass Storage ....................................................................60<br />

„Memory Stick Duo“ ..................................................89<br />

MENU ...................................................................................8<br />

Meranie s viacerými modelmi ................................41<br />

Metering Mode ...............................................................41<br />

Movie Mode......................................................................14<br />

Multi AF .............................................................................39<br />

O<br />

Obrazovka MENU .........................................................8<br />

O<strong>per</strong>ačný systém (OS) ...............................................69<br />

Optická transfokácia..............................................16, 53<br />

Ovládacie tlačidlo..........................................................11<br />

P<br />

Pamäťová karta.................................................................3<br />

PictBridge.....................................................................60, 76<br />

Pixel .......................................................................................33<br />

PMB.......................................................................................70<br />

PMB Portable ..................................................................74<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

93 SK


Počítač ..................................................................................69<br />

Importovanie záberov .........................................72<br />

Počítač Macintosh .........................................................69<br />

Počítač s o<strong>per</strong>ačným systémom Windows.......69<br />

Popis jednotlivých častí..............................................11<br />

Power Save ........................................................................58<br />

Prepínač režimu..............................................................14<br />

Presná digitálna transfokácia..................................53<br />

Prezeranie<br />

Statický záber ...........................................................21<br />

Videozáznam ............................................................25<br />

Priečinok<br />

Vymazanie..................................................................65<br />

Vytvorenie..................................................................63<br />

Výber.............................................................................51<br />

Zmena ...........................................................................64<br />

Print .................................................................................49, 76<br />

Pripojenie<br />

Počítač...........................................................................72<br />

Tlačiareň......................................................................76<br />

Program Auto..................................................................28<br />

Protect ..................................................................................48<br />

R<br />

REC Mode ........................................................................26<br />

Red Eye Correction .....................................................46<br />

Red Eye Reduction ......................................................54<br />

Retouch ...............................................................................46<br />

Riešenie problémov .....................................................78<br />

Rotate...................................................................................50<br />

Rozpoznanie scény ..................................................27, 31<br />

Softvér ..................................................................................70<br />

SteadyShot.........................................................................34<br />

Stredovo vážené meranie..........................................41<br />

T<br />

Transfokácia .....................................................................16<br />

Transfokácia počas prehrávania ...........................22<br />

Trimming (Resize)........................................................46<br />

Twilight................................................................................29<br />

Twilight Portrait.............................................................29<br />

U<br />

USB Connect ...................................................................60<br />

USB konektor......................................................11, 72, 76<br />

V<br />

VGA......................................................................................33<br />

Vnútorná pamäť .............................................................15<br />

Výstražné upozornenia ..............................................86<br />

W<br />

White Balance .................................................................38<br />

Z<br />

Zameriavací rámček AF zóny................................39<br />

Zmena zobrazenia.........................................................17<br />

Značka poradia tlače .............................................49, 77<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

S<br />

Scene Selection ...............................................................29<br />

Select Folder.....................................................................51<br />

Self-Timer ..........................................................................20<br />

Settings.................................................................................10<br />

Slideshow............................................................................45<br />

Slow Synchro....................................................................18<br />

Smile Detection Sensitivity......................................42<br />

Smile Shutter (Snímanie úsmevu) .......................19<br />

Snímanie<br />

Statický záber ...........................................................14<br />

Videozáznam ............................................................14<br />

Snow......................................................................................29<br />

Soft Snap.............................................................................29<br />

94 SK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!