Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Serbo

IZUZIMANJE GARANCIJE NA

IZUZIMANJE GARANCIJE NA SONY SOFTVER Izričito pristajete na to da SONY SOFTVER koristite na sopstveni rizik. SONY SOFTVER se pruža u viđenom stanju i bez bilo kakve garancije a SONY, njegovi distributeri i davaoci licenci (zbirnim imenom „SONY“ isključivo u ovom POGLAVLJU) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE DA SU FUNKCIJE KOJE SE NALAZE U OVOM SOFTVERU BEZ GREŠAKA NITI DA ĆE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, KAO NI DA ĆE RAD SONY SOFTVERA BITI POBOLJŠAN. OSIM TOGA, SONY NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SONY SOFTVERA U POGLEDU NJEGOVE TAČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI OSTALOG. NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI DA SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY NE PREDSTAVLJA GARANCIJU NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO IZUZIMANJE SE NE ODNOSI NA VAS. Bez ograničavanja bilo čega od gorepomenutog, izričito je navedeno da SONY SOFTVER nije osmišljen ili namenjen za korišćenje na bilo kom drugom proizvodu osim na PROIZVODU. SONY ne pruža nikakvu garanciju da SONY SOFTVER neće oštetiti proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste kreirali vi ili treća strana. OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI SONY, NJEGOVI DOBAVLJAČI I DAVAOCI LICENCI (zbirnim imenom „SONY“ isključivo u ovom POGLAVLJU) NE ODGOVARAJU ZA BILO KAKVU SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU U VEZI SA SONY SOFTVEROM KOJA JE PROIZAŠLA ILI JE ZASNOVANA NA KRŠENJU BILO KOJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE, RASKIDA UGOVORA, NEMARA, ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE. TAKVE ŠTETE UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE IZGUBI KORISNIK, BEZ OBZIRA DA LI JE SONY UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, CELOKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE SONY PREMA SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA SONY SOFTVER. IZVOZ Ako SONY SOFTVER koristite u zemlji koja nije zemlja vašeg prebivališta ili ga prenesete u takvu zemlju, u obavezi ste da postupate prema važećim zakonima i regulativama koje se odnose na izvoz, uvoz i carinu. PRIMENLJIVO PRAVO Ovaj EULA ugovor će biti tumačen, regulisan, interpretiran i primenjivan u skladu sa zakonima u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo na sudovima u Tokiju, a vi i SONY pristajete na nadležnost tih sudova. VI I SONY IMATE PRAVO NA SUĐENJE PRED POROTOM POVODOM SVIH SPOROVA KOJI PROIZILAZE ILI SU U VEZI SA OVIM EULA UGOVOROM. DELIMIČNA NIŠTAVOST Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim ili ga nije moguće sprovesti, ostali delovi ugovora i dalje važe. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim EULA ugovorom ili ograničenom garancijom koja je ovde navedena, možete da kontaktirate SONY tako što ćete pisati kompaniji SONY na adresu koja je navedena u garantnom listu u pakovanju proizvoda. 10 SR