12.07.2015 Views

Forma patvirtinta - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

Forma patvirtinta - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

Forma patvirtinta - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOSDEPARTAMENTO 2008 M. VEIKLOS ATASKAITALIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOSDEPARTAMENTO MISIJA, STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ SKAIČIUSDepartamento misija - organizuojant ir vykdant Lietuvos Respublikos <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> ir kitų įstatymų bei teisės aktų,reglamentuojančių <strong>aplinkos</strong> apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, laikymosi kontrolę, įgyvendinti Lietuvos Respublikos piliečių teisę įsveiką ir švarią aplinką, uţtikrinti racionalų gamtos išteklių naudojimą, saugoti būdingą Lietuvos kraštovaizdį, ekosistemas, gamtosobjektus bei biologinę įvairovę, gerinti ekologinę būklę <strong>Kauno</strong> regione.APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO MISIJA,STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS2


II.PRIORITETAILIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTOAPLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO 2008 M. PRIORITETAIPrioritetinis tikslas1.TinkamopavojingųatliekųtvarkymouţtikrinimasPrioriteto realizavimopriemonės, nuorodos veiklosprogramoms ir inspektavimoplanams sudarytiATLIEKŲ TVARKYMAS1.1. Uţtikrinti, kad kontroliuojamojeteritorijoje nebūtų vykdomanelicencijuota pavojingų atliekųtvarkymo veikla (tikrintinelicencijuotas įmones, kurių veiklagali būti susijusi su pavojingų atliekųtvarkymu).Objektųsk.Plan./įvykdytaPatikrinimųsk.Plan./įvykdytaDarbo laikoresursai(d.d.) Plan./faktiniaiKokie padaryti konkretūs darbai156/167 156/167 244/257 Departamento teritorijoje sudarytaskontrolinių patikrinimų planas, patikrinta167 įmonės, kuriose vykdomasnelicencijuotas pavojingų atliekųtvarkymas. Nustatyti 58 paţeidimai,nubausti 58 atsakingi asmenys įmonėse.1.2. Ne maţiau kaip 2 kartus patikrintivisas kontroliuojamoje teritorijojeveikiančias licencijuotas pavojingasatliekas tvarkančias įmones.72/72 141/144 311/316 Buvo numatyta regione po du kartuspatikrinti 72 pavojingas atliekastvarkančias įmones. Visos įmonėspatikrintos, nustatyta 30 paţeidimų,nubausti 30 atsakingi asmenys įmonėse.Daţniausiai pasitaikantys paţeidimai –pavojingų atliekų tvarkymas ir netinkamasapskaitos vykdymas.3


2. Neteisėtoatliekųveţimo tarpvalstybiųprevencija3. Pakuočiųir gaminiųatliekųtvarkymoreikiamaapimtimiuţtikrinimas2.1. Tikrinti visas įmones, gavusiasleidimą įveţti/išveţti atliekas suVAAI nustatytomis atliekų tvarkymosąlygomis.Pasirinktinai atlikti pagal leidimusįveţamų/išveţamų atliekų atitikimodeklaruotai sudėčiai ir kiekiamspatikrinimus.2.2. Pasirinktinai (gavus informacijąapie veţimą) tikrintiįveţamų/išveţamų atliekų siuntas (dėljų atitikimo deklaruojamai sudėčiai),kurioms veţti nereikia specialausleidimo.2.3. Atlikti specifinius patikrinimusatliekas surenkančiose ir tvarkančioseįmonėse, tikslu vykdyti neteisėtoatliekų veţimo prevenciją.Bendradarbiaujant su policijos,muitinės padaliniais vykdyti atliekųperveţimųkontrolękeliuose/pasienyje.Ne maţiau kaip 2 kartus patikrintivisas kontroliuojamoje teritorijojeatliekas tvarkančias ireksportuojančias įmones, turinčiasteisę išduoti paţymas (vykdytifiktyvių paţymų išdavimo prevenciją).4/4 9/9 14/15 Tikrintos 4 įmonės pagal VAAI išduotusleidimus išveţti/įveţti atliekas. Paţeidimųnenustatyta.3/3 5/5 9/9 Gavus informaciją apie planuojamusatliekų veţimus patikrintos 3 įmonės.Įmonėse paţeidimų nenustatyta.8/8 9/9 17/18 Regione patikrintos 8 įmonės uţsiimančiosatliekų surinkimu ir tvarkymu. Nustatyti 3paţeidimai, skirtos 3 administracinėsnuobaudos.17/17 32/34 79/78 Patikrinta <strong>regiono</strong> teritorijoje registruotosatliekas tvarkančios ir turinčios teisęišduoti paţymas – 17 įmonių. Paţeidimųnenustatyta, fiktyvių paţymų nebuvoišduota.4


APLINKOS KOKYBĖ1. PavojingųmedţiagųBendradarbiaujant su AAA atliktivisų įmonių, kurių išleidţiamosepatekimo į nuotekose potencialiai gali būtivandensaplinkąnedeklaruotų pavojingų medţiagų(pagal projekto “Vandens aplinkaiprevencija pavojingų medţiagų nustatymasLietuvoje“ rezultatus) išleidţiamųnuotekų laboratorinę kontrolę.Nustačius nedeklaruotus teršalusįpareigoti teršėjus atlikti pilnąišleidţiamų teršalų inventorizaciją,inicijuoti atitinkamą TIPK leidimų(tame tarpe koreguojant reikalavimuslab. kontrolei ir monitoringui) irtaršos maţinimo programųkoregavimą.Patikrinti esamų taršos pavojingomismedţiagomis maţinimo programųvykdymą.2/2 2/2/ 10/10 Taršos pavojingomis medţiagomislaboratorinė kontrolė vykdoma pagalsuderintus tikrinimo grafikus. Patikrintos 6įmonės. Nedeklaruotų pavojingų medţiagųišleidimo nuotekose nenustatyta. 28įmonėms nurodyta atlikti išleidţiamų teršalųinventorizaciją.5


2. Tinkamonuotekųvalymouţtikrinimas2.1. Patikrinti visų maisto pramonės(mėsos, ţuvies ir pieno perdirbimo)įmonių (objektų) į aplinkąišleidţiamų nuotekų atitikimąnustatytiems reikalavimams(valstybinę į aplinką išleidţiamųnuotekų uţterštumo laboratorinękontrolę atlikti ne maţiau kaip dukartus).2.2. Patikrinti nuo 2000 metųpastatytų, nuo 5 iki 100 m 3 /d našumobuitinių (gyvenviečių, gyvenamųjųnamų grupių/kvartalų) nuotekųvalymo įrenginių atitikimąnustatytiems reikalavimams(valstybinę į aplinką išleidţiamųnuotekų uţterštumo laboratorinękontrolę atlikti ne maţiau kaip dukartus).2.3. Kiekviename rajone patikrinti nemaţiau kaip po 10 individualiųnamų, pastatytų po 2000 m., kuriųnuotekos nepajungtos priecentralizuotų surinkimo sistemų,nuotekų tvarkymui nustatytiemsreikalavimams.5/5 10/10 17/17 Patikrintos 5 maisto pramonės įmonės įaplinką išleidţiančios išvalytas nuotekas. 10kartų vykdyta valstybinė į aplinkąišleidţiamų nuotekų uţterštumo laboratorinėkontrolė. Nustatyti 2 viršnormatyvinės taršosatvejai, surašyti 2 privalomieji nurodymai,skirtos 2 administracinės nuobaudos,paskaičiuota ţala gamtai ir viršnormatyvinėtarša.15/15 17/17 21/24 Patikrinta nuo 2000 metų pastatytų, nuo 5iki 100 m 3 /d našumo, 15 buitinių nuotekųvalymo įrenginių. Nustatyti 5 normatyvųviršijimai, surašyti privalomieji nurodymai,skirtos administracinės nuobaudos ir mokėtimokesčiai uţ <strong>aplinkos</strong> teršimą padidintutarifu.176/151 176/151 112/110 Patikrinta 151 individuali valda, pastatyta po2000 metų, kurių nuotekos nepajungtos priecentralizuotų surinkimo sistemų. Nustatyta20 paţeidimų, skirtos administracinėsnuobaudos, 18 valdų savininkams duotiprivalomieji nurodymai. 25 patikrinimųnepavyko įvykdyti <strong>Kauno</strong> mieste dėlpadidėjusių neplanuotų darbų apimčių suatliekų tvarkytojais, specialistų kaita, didelio(62) ligų dienų skaičiaus.6


3. Aplinkos oroapsaugaSO 2 NO X ,CO,CO 2 , KDemisijų išstacionariųtaršos šaltiniųmaţinimas4. Lakiųjųorganiniųteršalųišmetimųvaldymas3.1Uţtikrinti, kad dideliuosekurą deginančiuoseįrenginiuose būtų nustatytatvarka vykdomas išmetamųteršalų monitoringas.3.2 Išreikalauti, kad įmonėsparengtų programas(priemonių planus) KD 10išmetimams valyti ir maţinti(20 įmonių).Patikrinti kaip laikomasi"Lakiųjų organinių junginiųsklidimo į <strong>aplinkos</strong> orąribojimo reikalavimųnaujiems benzino laikymo,perpylimo bei transportavimoįrenginiams".5/5 6/6 23/21 Departamento kontroliuojamoje teritorijoje vienaįmonė (UAB „Energijos sistemų servisas“) vykdėišmetamų teršalų monitoringą. VadovaujantisLAND 43-2000 reikalavimais išmetamų teršalųmonitoringas reikalingas nuo 300 MW - seniemsįrenginiams ir nuo 100 MW - naujiemsįrenginiams, todėl kitoms 4 įmonėms (maţesnėmsnegu 300 MW) išmetamų teršalų monitoringasnereikalingas.21/21 21/21 22/22 Departamentas, siekdamas pasirengti KD 10išmetimų valdymui, pateikė reikalavimusvadovaujantis Aplinkos oro <strong>apsaugos</strong> įstatymo 18str. ir 21 įmonė pasirengė priemonių planusišmetimams valdyti susidarius nepalankiomssklaidai sąlygoms.9/9 9/9 23/23 Departamento teritorijoje patikrinti 9 objektai.Nustatyti 3 paţeidimai, skirtos administracinėsnuobaudos ir surašyti privalomieji nurodymai.Nutraukta 3 degalinių veikla (UAB „Cauda“Marvelės g., UAB „Giraitės parkas“ Vaidoto g.,UAB „Baltic Petroleum“ Kuršių g. <strong>Kauno</strong> m.) irviena degalinė rekonstruota (A. Kondratavičiausfirmos „Tormenta“).7


StambiųgyvulininkystėskompleksųpoveikioaplinkaimaţinimasPlynaiskirtimais 2004metais iškirstųkirtaviečiųatkūrimas.1. Pasiekti(uţtikrinti),kad vandenstelkinių įţuvinimasvyktųteisės aktųnustatytatvarka.INTEGRUOTA TARŠOS PREVENCIJA IR KONTROLĖPatikrinti visus didesniuskaip 300 SG kiauliųkompleksus, įvertinant kaiplaikomasi <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong>reikalavimųbeiįgyvendinamos priemonės(TIPK sąlygos) taršaimaţinti ir aplinkai saugoti.VALSTYBINĖ MIŠKŲ KONTROLĖTikslu nustatyti ar Miškųįstatyme nurodytais terminaisatkurtas miškas patikrinti nemaţiau 90 proc. 2004 m.plynais kirtimais iškirstųţeldintinų kirtaviečių.GYVŪNIJOS APSAUGASugrieţtinti vandens telkiniųtvarkymo planuose numatytųįţuvinimo darbų kontrolęišnuomotuose vandenstelkiniuose ir vandenstelkiniuose, kuriuose yraišduoti leidimai naudotiţūklės plotus.8/8 12/12 55/57 Patikrinti 8 didesni kaip 300 SG kiauliųkompleksai. Nustatyti 4 paţeidimai, skirtosadministracinės nuobaudos, surašyti privalomiejinurodymai trūkumams pašalinti.819/819 819/819 393/395 Departamento teritorijoje 2004 metais iškirstųţeldinių kirtaviečių atkūrimas patikrintas 100 %.Patikrinimo metu nustatyta, kad kirtaviečiųneatkūrė 38 miško savininkai 22,6 ha plote. Uţkirtaviečių neatkūrimą 38 miško savininkamsskirtos administracinės nuobaudos.43/64 26/47 32/52 Dalyvauta 64 įţuvinimuose, kurių metu sutikrintaatveţta įţuvinimui medţiaga. Patikrintas vandenstelkinių tvarkymo planuose numatytų įţuvinimųtvarkymas. Paţeidimų nenustatyta.8


2. Sustiprinti(sugrieţtinti)Prekyboslaukiniaisgyvūnais taisykliųir sujomis susijusiųteisės aktųreikalavimųlaikymosikontrolę.Ypatingą dėmesį skirti gyvųgyvūnų (meška, vilkas, visiplėšrieji paukščiai ir kt.)komerciniam naudojimui irneteisėtam iškamšų irmedţioklės trofėjųeksponavimui viešoseerdvėse. Reguliariai tikrintiprekybos vietas (parduotuves,turgus ir pan.) bei sustiprintiLaukinių gyvūnų laikymonelaisvėje taisykliųreikalavimų laikymosikontrolę.1400/1415 1487/Iš viso1507<strong>Kauno</strong> RAAD (agentūros) 2008 m. turimi (planuojami) darbo laiko resursai37/45 37/45 57/63 Sustiprinta Prekybos laukiniais gyvūnais taisykliųir su jomis susijusių teisės aktų reikalavimųlaikymosi kontrolė, Departamentokontroliuojamoje teritorijoje, prekyvietėseprekiaujančiomis laukiniais gyvūnais, jų dalimis irgaminiais iš jų, o taip pat voljerų patikrinimai.Atlikta 45 patikrinimai. Nustatyti 24 paţeidimai,skirtos administracinės nuobaudos, konfiskuotos 3papūgos, raudonausis vėţlys ir 123 kremaibalzamai.1439/1487Pareigūnų sk.Darbo dienų1. V.a.a. inspektorių - miškų kontrolės pareigūnų. 12/12 393/3932. V.a.a. inspektorių – gyvūnijos naudojimo kontrolės pareigūnų 3/3 89/5533. V.a.a. inspektorių (agentūrų pareigūnai nepriskirti 1 ir 2 eilutei) 27/27 957/876Iš viso 42/42 1439/9769


III. VEIKLOS PROGRAMALIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO2008 METŲ VEIKLOS PROGRAMASritis Tikslas Priemonė Vykdytojas Terminai Rezultatai1 2 3 4 5 71. Kvalifikacijoskėlimas2. Darbooptimizavimasir veikloskontrolė1.1.Uţtikrintiaukštądarbuotojųkvalifikaciją2.1. Darbooptimizavimas ir veikloskontrolėstobulinimas1.1.1. Uţtikrinti darbuotojų dalyvavimąAplinkos ministerijos, Valstybinės <strong>aplinkos</strong><strong>apsaugos</strong> inspekcijos ir kitų institucijųorganizuojamuose mokymo kursuose beiseminaruose valstybės tarnybos irprofesinių ţinių srityje.1.1.2. Teisiniais klausimais organizuoti 1seminarą neetatiniams <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong>inspektoriams.1.1.3. Tobulinti kompiuterinio naudojimoįgūdţius darbo praktikoje.1.1.4. Vykdyti mokymus VAK skyriujetechniniais ir vadybos klausimais1.1.5. Nagrinėti valstybės institucijų irįstaigų, organizacijų , fizinių ir juridiniųasmenų raštus ir skundus1.1.6. Organizuoti seminarą teisiniaisklausimais Departamento darbuotojams .2.1.1. Perţiūrėti kontroliuojamų objektųsąrašus ir sekti, kad objektų kontrolė būtųvykdoma pagal nustatytus jų tikrinimodaţnumus ir patvirtintą planąTBRS I – IV ketv. Kvalifikacijos kėlimo kursuosekvalifikacijos kėlimo ir mokymokursuose dalyvavo 38 darbuotojai.GGAI II ketv. Organizuotas seminaras neetatiniams<strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> inspektoriams.PadaliniųvadovaiB. ŠliumbaitėN. JurkonytėV.ŠvobienėG.UrbonavičienėG.UrbonavičienėPadaliniųvadovaiI – IV ketv. Departamento darbuotojai savarankiškaitobulino kompiuterinio raštingumo ţiniasir jas pritaikė praktikoje.1 kartą Pravesti mokymai skyriuje techniniais irketvirtyje vadybiniais klausimais.I – IV ketv. Išnagrinėti 79 valstybės institucijų,įstaigų ir fizinių asmenų skundai irpateikti atsakymai.III ketv. Organizuotas darbuotojams seminarasteisiniais klausimais.I – IV ketv. Kontroliuojamų objektų sąrašai sudaryti,atsiţvelgiant į AM, VAAI ir RAADrekomendacijas ir priimtus sprendimus.Objektų kontrolė buvo vykdoma pagalnustatytus tikrinimo daţnumus irpatvirtintą planą.2.1.2. Inspekciniame darbe taikyti IMPEL Agentūrų I – IV ketv. Tikrinant objektus vadovautasi IMPEL10


ekomendacijas ir vadovautis Aplinkos<strong>apsaugos</strong> inspektavimo vadovu. Teiktipasiūlymus Aplinkos <strong>apsaugos</strong>inspektavimo vadovo tobulinimui.2.1.3. Vykdant objektų ir teritorijų kontrolębendradarbiauti su CST, PK, savivaldybėmir darbų saugos inspekcija. Rengti bendrusreidus.2.1.4. Nustatyta tvarka sisteminti, pagalValstybinio <strong>aplinkos</strong> monitoringoprogramos darbų planus, atliekamų<strong>aplinkos</strong> elementų kokybės tyrimųrezultatus, sudaryti taršos šaltiniųlaboratorinės kontrolės duomenų bazę irrengti ataskaitas.2.1.5. Organizuoti pasitarimus susavivaldybių administracijomis dėl aktualių<strong>aplinkos</strong>auginių problemų.2.1.6. Analizuoti naujų teisės aktųprojektus, teikti pasiūlymus dėl jųkoregavimo AM, VAAI, AAA.specialistaiAgentūrųvedėjaiG.BarusevičienėI.VaičiūnienėN.JurkonytėAgentūrųvedėjaiPadaliniųvadovairekomendacijomis ir <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong>inspektavimo vadovu. Teikti pasiūlymaiklausimynui skirtam a/m prieţiūrospaslaugas teikiančioms įmonėms.I – IV ketv. Vykdant objektų kontrolębendradarbiauta su CST, PGT, PK irdarbų saugos tarnybomis. Atlikta 12patikrinimų. Su savivaldybės tarnybomisatlikta 14 patikrinimų tikrinant atliekų irnuotekų tvarkymą. Su PK atliekamibendri reidai aiškinantis pievų ir raţienųdegintojus, o taip pat vykdant gyvosiosgamtos akcijas „Lydeka 2008“ ir „Ţiobris2008“.I – IV ketv. Nustatyta tvarka susisteminti visivalstybinės laboratorinės kontrolėsduomenys.I – IV ketv. Organizuoti 29 pasitarimai susavivaldybių administracijomis dėlaktualių <strong>aplinkos</strong>auginių problemų.I – IV ketv. Išanalizuoti visi AM, VAAI , AAApateikti derinti teisės aktų projektai.2.1.7. Diegti GeoEnviron programą. PadaliniųvadovaiI – IV ketv. GeoEnviron programa buvo naudojamaefektyviai, <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> valstybinėskontrolės pareigūnai išmoko pasinaudotiprogramos galimybėmis – popierinesataskaitas lygina su suformuotomisprogramos ataskaitomis.2.1.8. Atlikti tikslinius agentūrų, miškų D. Štuopis ir II –IV ketv. Patikrinimas atliktas vadovaujantis11


kontrolės skyriaus ir GGA inspekcijospatikrinimus: teisinio darbo organizavimo,VAKS nustatytų teršalų normatyvųviršijimo fiksavimo ir sankcijų taikymotikrinimus. Tikrinimo rezultatus aptartiRAAD pasitarimuose ir numatyti veiksmustrūkumų pašalinimui.2.1.9. Ruoštis skyriaus akreditacijai pagalstandarto LST EN ISO/IEC 17025:2006reikalavimusjuristės Departamento direktoriaus 2008 kovo 26d. įsakymu Nr. V-40.B.Šliumbaitė I - IV ketv. Atnaujinta vadybos sistema atitinkantiLSTEN ISO/IEC 17025:2006reikalavimus. Atnaujintas Kokybėsvadovas.2.1.10. Įsisavinti naujus tyrimų metodus. VAK skyrius I - II ketv. Įsisavintas vienas naujas metodas. Dujųchromotografija.2.1.11. Statistinių formų Nr. 1,2 ir atliekų Agentūrų I – IV ketv. Statistinės formos surinktos iki sausio 25apskaitos ataskaitų surinkimas. Atlikti specialistaid. PAAMA ir AAMA ataskaitos priimtosPAAMA ir AAMA patikras irklaidų taisymai tęsėsi iki 4-to ketvirčio.apibendrinimus, klaidų taisymus.2.1.12. Paruošti priemonių planą kovai su V.Švobienė II ketv. Paruoštas įsakymo projektas “Dėl 2008korupcija Departamente uţtikrinti.m. kovos su korupcija prevenciniųpriemonių įgyvendinimo plano”.Priemonių planas <strong>patvirtinta</strong>s 2008 m.kovo 21 d. Departamento direktoriaus2.1.13. Vykdyti objektų kontrolę pagalnustatytus jų tikrinimo daţnumus ir<strong>patvirtinta</strong>s departamente valstybinėslaboratorinės kontrolės programas.2.1.14. Registruoti elektros ir elektroninėsįrangos, bei alyvų ir transporto priemoniųgamintojus ir importuotojus sąvade.D.BalčiūnienėN.Jurkonytėįsakymu ir įvykdytas pilnai.I –IV ketv. Objektų kontrolė vykdyta pagalpatikslintas 2 programasTPS I – II ketv. Įregistruota ir išduoti paţymėjimai 221įmonei.12


3. Vandenųapsauga2.2.OrganizuotiDepartamento personalovaldymą3.1. Aplinkostaršosmaţinimasnuotekomis2.2.1. Tvarkyti Valstybės tarnautojųregistrą.2.2.2. Organizuoti pasitarimą raštvedybosklausimais.2.2.3. Ruošti viešųjų pirkimųdokumentaciją. Sekti viešųjų pirkimųvykdymą.3.1.1. Patikrinti <strong>Kauno</strong> mieste veikiančiasįmones, surenkančias nuotekas išgyventojų.3.1.2. Organizuoti nuotekų tvarkymopatikrinimus kiekvienoje seniūnijojepatikrinant bent po 10 valdų neprijungtųprie centralizuotų nuotekų surinkimosistemų.3.1.3. Patikrinti maisto pramonės įmonių įaplinką išleidţiamų nuotekų atitikimąnustatytiems reikalavimams.3.1.4. Kontroliuoti 2007m. rekonstruotųKėdainių miesto nuotekų valymo įrengniųtechnologinio proceso įsisavinimo eigą.3.1.5. Kontroliuoti projekto paruošimąnuotekų valymo įrenginių Saviečių k.3.1.6. Dalyvauti Nemuno vidurupio baseinoII etapo vandentvarkos projektoįgyvendinimo procese. Kontroliuotiprojekto vykdymą.3.1.7. Kontroliuoti lietaus nuotekų,išleidţiamų į paviršinius vandens telkinius,kokybę.V.Švobienė I – IV ketv. Valstybės tarnautojų registras buvotvarkomas pastoviai.V.Švobienė I – IV ketv. Pastoviai buvo teikiamos darbuotojamskonsultacijos raštvedybos klausimais.V.Švobienė I – IV ketv. 2008 m. paruoštos 63 viešųjų pirkimųG.Urbonavičiesutartys ir vykdyta pirkimų uţ 1006,8nėtūkst. Lt. Patvirtintos Departamentodirektoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d.įsakymu Nr. V-94 supaprastintų viešųjųAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiII – IVketv.II – IVketv.II – IVketv.pirkimų taisyklės.Patikrintos 3 įmonės surenkančiosnuotekas. 5 įmonėse perţiūrėta nuotekųveţiojimo apskaita ir lyginti duomenyssu UAB „<strong>Kauno</strong> vandenys“ duomenimis.Patikrinta 151 privati valda neprijungtaprie centralizuotų nuotekų sistemų,nustatyta paţeidimų, taikytos sankcijos irduoti PN.Patikrintos keturios maisto pramonėsįmonės.K.Mikalauskas I –IV ketv. Kėdainių miesto VĮ statyba įvykdyta,technologinis procesas įsisavintas.K.Mikalauskas I - IV ketv. Projektas paruoštas ir realizuotas nuotekųsutvarkymas Saviečių kaime.Jurbarko r. II – IV Kontroliuotas projekto vykdymas. Atliktaagentūra ketv. darbų uţ 32 mln. Lt.AgentūrųspecialistaiI - IV ketv.Kontroliuota 73 objektai išleidţiantyslietaus nuotekas į paviršinius vandenstelkinius.13


3.2.Apsaugotipoţeminįvandenį nuotaršos.3.1.8. Kontroliuoti nuotekų valymoįrenginių eksploatacijos atitikimą,nutatytoms taisyklėms.3.1.9. Dalyvauti Neries upės baseino II-oetapo projekto įgyvendinimo darbo grupėsveikloje, įtakoti maţinančių <strong>aplinkos</strong>teršimą nuotekomis priemonių priėmimą,vykdyti projekto įgyvendinimo kontrolę.3.1.10. Kontroliuoti Voškonių gyv. BVĮstatybos eigą.3.1.11. Kontroliuoti Uţliedţių gyv. BVĮrekonstrukcijos I-ojo etapo darbų eigą.3.1.12. Kontroliuoti Eţerėlio gyv. nuotekųvalymo įrenginių remonto darbų eigą.3.1.13. Kontroliuoti Kaišiadorių m. nuotekųvalyklos rekonstrukciją.3.1.14. Kontroliuoti nuotekų tinklų plėtrąKaišiadorių senamiestyje,Gudienos gyvenvietėje ir Ţieţmariųmiestelyje.3.1.15. Dalyvauti Nemuno aukštupiobaseino II etapo vandentvarkos projektoįgyvendinimo procese. Kontroliuotiprojekto vykdymą.3.2.1. Pareikalauti iš gręţinių savininkų,kad būtų uţkonservuoti arba uţtamponuotinebenaudojami gręţtiniai šuliniai. Vykdytišių darbų kontrolę.AgentūrųspecialistaiJonavos r.agentūraAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiKaišiadorių r.agentūraKaišiadorių r.agentūraKaišiadorių r.agentūraAgentūrųspecialistaiI – IV ketv. Kontroliuota 115 nuotekų valymoįrenginių eksplotacijos atitikimą.I – IV ketv.II – IVketv.II – IVketv.II – IVketv.II – IVketv.II – IVketv.II – IVketv.II – IVketv.Dalyvauta projektinės dokumentacijosruošimo pasitarimuose.Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.Statyba baigta.Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.Pasirašyta sutartis su rangovu. Darbaiperkelti į 2009 m.Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.Statyba vykdoma. Planuojama baigti2009 m.Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.Statyba vykdoma. Planuojama baigti2010 m.Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.Statyba vykdoma. Planuojama baigti2010 m.Dalyvauta 6 pasitarimuose savivaldybėjedėl Nemuno aukštupio baseino II etapoįgyvendinimo.Departamento kontroliuojamojeteritorijoje uţtamponuoti 29 iruţkonservuoti 24 gręţiniai.3.2.2. Patikrinti gręţtinių šulinių būklę Agentūrų I – IV ketv. Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.14


4.Atmosferosapsauga3.3. Maţintivandenstelkinių taršą,gerinti maţųupelių būklę.3.4.Prioritetiniųpavojingų irpavojingųmedţiagųišleidţiamųsunuotekomismaţinimas.4.1. Maţintisierosdioksidoišmetimuskontroliuojamuose objektuose. specialistai Patikrinta 391 gręţtinių šulinių būklė.3.2.3. Surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti Agentūrų IV ketv. Išanalizavus ir apibendrinus monitoringoduomenis apie taršos įtaką poţeminio specialistaiduomenis stambių gyvulininkystėsvandens būklei stambių gyvulininkystėskompleksų teritorijose ir tręšimo laukuose.kompleksų nustatyta, kad 3-uose PŢstebėjimų gręţiniuose fiksuota padidinta3.2.4. Kontroliuoti savivaldybių perimtųbešeimininkių poţeminio vandens gręţiniųkonservavimo ir tamponavimo darbus.3.3.1. Kontroliuoti <strong>Kauno</strong> miesto nuotekųvalyklos biologinio valymo grandiesstatybos eigą.3.3.2. Sugrieţtinti vandens telkiniųpakrančių <strong>apsaugos</strong> juostų kontrolę.3.3.3. Kontroliuoti vandens gerinimoįrenginių statybą Aţytėnų, Meironiškių irPelutavos kaimuose.3.4.1. Vykdyti įmonių, kurios sunuotekomis išleidţia prioritetinespavojingas medţiagas, valstybinę kontrolę.3.4.2. Išreikalauti, kad savalaikiai būtųpateiktos ataskaitos ir sudaryti prioritetiniaipavojingų medţiagų išleidimo maţinimoplanai, pagal parengtas ir suderintasmonitoringo programas.4.1.1. Kontroliuoti, kad įmonės laikytųsiSO 2 normatyvo 1700 mgNm 3 .AgentūrųspecialistaiE.VainalavičiusAgentūrų irGGAIspecialistaiAgentūrosspecialistaiAgentūrų irVAKSspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrų irVAKSspecialistaiII – IVketv.I – IV ketv.II – IVketv.III – IVketv.I – IV ketv.tarša.<strong>Kauno</strong>, Kaišiadorių ir Raseinių rajonųsavivaldybėse vykdoma bešeimininkioturto įteisinimo procedūra.Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.Įrenginiai pastatyti. Pridavimoeksploatacijai aktas pasirašytas 2008rugsėjo 9 d.Organizuoti 105 reidai, nustatyti 199paţeidimai.Pastatytos vandens gerinimo stotysAţytėnų, Meironiškio, Pelutavos irLipliūnų kaimuose.Valstybinė kontrolė vykdyta 4 įmonėse.I – IV ketv. Taršos, pavojingomis medţiagomislaboratorinė kontrolė vykdoma pagalsuderintus tikrinimo grafikus. Patikrintos6 įmonės. Nedeklaruotų pavojingųmedţiagų išleidimo nuotekosenenustatyta. 28 įmonėms nurodyta atliktiišleidţiamų teršalų inventorizaciją.I – IV ketv. Kontroliuoti 8 objektai, kurių normatyvosSO 2 1700 mg/m 3 . Nustatytas 1 viršijimas,taikyta administracinė nuobauda irskaičiuoti mokesčiai padidėjusiu tarifu.15


4.2. TaršosmaţinimasLOJ4.3.Sumaţintioro taršągyvenamųjųnamųkvartale.4.4. Kietųjųdaleliųmaţinimas4.1.2. Uţtikrinti, kad dideliuose kurądeginančiuose įrenginiuose būtųnustatyta tvarka vykdomas išmetamųteršalų monitoringas.4.1.3. Vykdyti šiltnamio dujų išmetimoapskaitos ataskaitų priėmimą.Organizuoti specialius objektųpatikrinimus (LAND 50- 2004)4.2.1. Patikrinti kaip laikomasi "Lakiųjųorganinių junginių sklidimo į <strong>aplinkos</strong>orą ribojimo reikalavimų naujiemsbenzino laikymo, perpylimo beitransportavimo įrenginiams".4.3.1. Organizuoti reidus kovai supavasarinio ţolės ir rudeninių raţienųdeginimu.4.3.2. Kontroliuoti UAB “ Kaišiadoriųšiluma” statomo , biokuru kūrenamu,katilo statybą ir eksploataciją.4.3.3. Išreikalauti, kad objektai,eksploatuojantys valymo įrenginius,atliktų teršalų inventorizaciją irregistraciją nustatyta tvarka.4.4.1. Organizuoti mobilių taršosšaltinių kontrolę <strong>regiono</strong> teritorijoje.AgentūrųspecialistaiTPS, AgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrosspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiII – IV Departamento kontroliuojamojeketv. teritorijoje viena įmonė (UAB “Energijossistemų servisas”) vykdė išmetamųteršalų monitoringą.I ketv. 20 įmonių pateikė šiltnamio dujųišmetimo apskaitos ataskaitas nustatytaisterminais. Atlikti įmonių patikrinimai.Paţeidimų nenustatyta.I – IV ketv. Patikrinti 9 objektai. Nustatyti 3paţeidimai, skirtos administracinėsnuobaudos, surašyti privalomiejinurodymai. 3 degalinių veikla nutraukta(UAB “Cauda”, UAB “Giraitės parkas” irUAB “Baltic Petroleum”) ir vienadegalinė rekonstruota (A.II – IIIketv.II – IIIketv.I – IV ketv.II – IIIketv.Kondratavičiaus firma “Tormenta”.Organizuoti 45 reidai kovai su ţolės irraţienų deginimu, nustatyta 30paţeidimų, nubausta 30 paţeidėjų.Kontrolė vykdyta pagal kontrolės planą.Statyba baigta. III ketvirtį priduotaeksploatacijai.Departamentas suderino 55 oro taršosinventorizacijas ir valymo įrenginiųregistre įregistruota 70 valymo įrenginių.Patikrinimai atlikti, kurių metu patikrinti948 a/m su Otto varikliais, iš jų 73 viršijoCO ir 62 viršijo CH normatyvus, ir 546a/m su dyzelinui varikliu, iš jų 77 viršijodūmingumo normatyvą.16


5. Atliekųtvarkymas5.1.UţtikrintiLR teisėsaktų cheminių medţiagųir preparatųnaudojimovaldymosrityjeįgyvendi –nimokontrolę.4.4.2. Kontroliuoti, kad Jonavos r. sav.paruoštų KD 10 maţinimo programą,jeigu KD 10 išmetamų teršalų normatyvaiper metus viršytų 35 paras.4.4.3. Kontroliuoti, kad savalaikiai būtųvykdomos priemonės numatytos Orokokybės valdymo programos priemoniųplane.4.4.4. Atlikti operatyvius reidusstatybiniuose objektuose, dėl dulkėtumomaţinimo.4.4.5. Išreikalauti, kad įmonės parengtųprogramas (priemonių planus) KD10išmetimams valdyti ir maţinti ( 20įmonių ).5.1.1. Patikrinti cheminių medţiagų irpreparatų sandėlius eksplotuojančiasįmones.5.1.2. Kontroliuoti kaip Jonavos rajonosavivaldybės administracija vykdoVSATP nustatytus reikalavimus.5.1.3. Kontroliuoti projekto “Buvusiosraketinės bazės Gulbiniškių kaimeDumsių seniūnija praeities taršospadarinių nustatymui” galimybiųstudijos įgyvendinimą.AgentūrosspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrosspecialistaiAgentūrosspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrosspecialistaiAgentūrosspecialistaiI – IV ketv.I – IV ketv.35 parų nebuvo viršyta. Dėl trumpalaikiųviršijimų savivaldybė paruošė laikinąpriemonių planą.Leistina norma (35 dienos) nebuvoviršyta. Vykdytos priemonės numatytosOro kokybės valdymo programoje.I – IV ketv. Atlikti 5 reidai tikrinti statybvietes.Patikrinta 12 statybviečių, 6 statybųvadovai nubausti administracinėmisbaudomis uţ dulkėtumo maţinimopriemonių nenaudojimą.I – IV ketv. Siekdami pasirengti KD 10 išmetimųvaldymui pateikti reikalavimaivadovaujantis Aplinkos oro <strong>apsaugos</strong>įstatymo 18 str. ir 20 įmonių pasirengėpriemonių planus išmetimams valdytisusidarius nepalankioms sklaidaisąlygoms.I – IV ketv. Kontroliuota pagal kontroliuojamųjųobjektų patikrinimo planą. Paţeidimųnenustatyta.IV ketv. Pastatyti antrinių atliekų konteineriaiseniūnijose. Įsigyta 20 komplektųkonteinerių papildomai. Įdiegtoskomunalinių ir antrinių atliekų surinkimoII – IIIketv.sistemos.Galimybių studija paruošta, duomenyspateikti.5.2. Stebėti ir 5.2.1. Vykdyti sąvartynų kontrolę 2 Agentūrų II – IV Sąvartynų kontrolė vykdyta pagal objektų17


vertintisąvartynoįtakąaplinkai.5.3. Aplinkosteršimošaltiniųpašalinimas.5.4. Tinkamopavojingųatliekųtvarkymouţtikrinimas.5.5.Konteinerinės atliekųsurinkimosistemosįgyvendinimas.kartus metuose, pagal objektų patikrinimoplaną.5.3.1. Surengti 2 specialius reidusstatybinių atliekų tvarkymo patikrinimui<strong>Kauno</strong> mieste.5.3.2. Kontroliuoti sukauptų padangųatliekų UAB “Belmonto takas “ ir “Rimogė “ sutvarkymo darbus.5.3.3. Kontroliuoti atliekų pašalinimą išsavavališkai uţterštų teritorijų.5.4.1. Uţtikrinti, kad kontroliuojamojeteritorijoje nebūtų vykdoma nelicencijuotapavojingų atliekų tvarkymo veikla (tikrintinelicencijuotas įmones, kurių veikla galibūti susijusi su pavojingų atliekųtvarkymu).5.4.2. Ne maţiau kaip 2 kartus patikrintivisas kontroliuojamoje teritorijojeveikiančias licencijuotas pavojingasatliekas tvarkančias įmones.5.5.1. Įtakoti ir kontroliuoti konteinerinębuitinių atliekų surinkimą regione.5.5.2. Įtakoti ir kontroliuoti atliekųrūšiavimo sistemą.specialistai ketv. patikrinimo planą. Nustatyti 7paţeidimai, taikytos administracinėsnuobaudos ir 1 atvejis paskaičiuota ţalagamtai.V. Liaugaudienė II – IVketv.<strong>Kauno</strong> ir Raseiniųr. agentūrosAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiII – IVketv.Atlikti 2 reidai, patikrintos 8 statybvietės,statybų vadovai nubaustiadministracinėmis baudomis.Atlikti patikrinimai. UAB “Rimogė” irUAB “Belmonto takas” teismoįpareigotos nutraukti neteisėtai vykdomąveiklą ir naudotas padangas perduotiatliekų tvarkytojams.I – IV ketv. Departamento kontroliuojamojeteritorijoje sutvarkytos 87 savavališkaiuţterštos teritorijos.I – IV ketv.Kontrolė vykdyta pagal objektų tikrinimoplaną. Patikrintos 167 įmonės. Nustatyti58 paţeidimai, nubausti 58 atsakingiasmenys įmonėse.I – IV ketv. Kontolė vykdyta pagal objektų tikrinimoplaną. Patikrinta 72 įmonės. Nustatyta 30paţeidimų, nubausta 30 atsakingųasmenų įmonėse.I – IV ketv. Atlikti patikrinimai kaip atliekamaskomunalinių atliekų surinkimaskonteineriuose, ar reguliariai vykdomasišveţimas. Organizuoti pasitarimai susavivaldybės administracijomis, atliekųtvarkytojais ir sodininkų bendrijomis.I – IV ketv. Regiono savivaldybėms buvo pateikti945 komplektai konteinerių antrinių18


5.6. MaţintipotencialiątaršąatliekomisturinčiomisPCB5.7.Įgyvendintipakuočių irapmokestinamųgaminiųtvarkymoreikalavimus5.5.3. Įtakoti ir kontroliuotistambiagabaritinių atliekų surinkimoaikštelių įrengimą regione.5.6.1. Kaupti ir analizuoti informaciją apieįmonėse esamas medţiagas, turinčiasPCB. Pasiekti kad būtų uţtikrintas LRV2006-10-04 d. Nutarimo Nr. 970vykdymas.5.7.1. Išaiškinti įmones, nevykdančiaspakuočių atliekų tvarkymo uţduočių irneįgyvendinančių uţstato uţ pakuotesgrąţinimo sistemos. Vykdyti efektyvesnętokių įmonių kontrolę.5.7.2. Ne maţiau kaip 2 kartus patikrintivisas kontroliuojamoje teritorijoje atliekastvarkančias ir eksportuojančias įmones,turinčias teisę išduoti paţymas (vykdytifiktyvių paţymų išdavimo prevenciją).5.7.3. Kontroliuoti pakuočių atliekų irapmokestinamų gaminių tvarkymą irataskaitų pateikimą.5.7.4. Patikrinti ir įvesti į vidaus rinkąišleistų pakuočių apskaitos ataskaitųduomenis į atliekų apskaitos informacinęsistemos AAIS duomenų bazę (iki 2008-05-31).AgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiR. LukenskienėD. ŢiobaitėI – IV ketv.I – IV ketv.I – IV ketv.I – IV ketv.I – IV ketv.I – II ketv.ţaliavų rūšiavimui. Savivaldybėspatvirtino konteinerių išdėstymo schemasir pagal jas pastatė konteineriųkomplektus.Kontrolė vykdyta pagal objektų tikrinimoplaną. Regione yra 3 veikiančios aikštelėsir 4 aikštelės baigiamos statyti.Įrangos turinčios PCB inventorizacijosataskaitas teikė 8 įmonės. Šiose įmonėsenumatyta atlikti įrangos, uţterštos PCBtvarkymą ar pakeitimą iki 2010 m.Kontrolė vykdyta pagal objektų tikrinimoplaną. Patikrintos 32 įmonės dėl uţstatouţ pakuotes grąţinimo sistemosįgyvendinimo. Patikrinimų metupaţeidimų nenustatyta.Patikrinta <strong>regiono</strong> teritorijoje registruotosatliekas tvarkančios ir turinčios teisęišduoti paţymas – 17 įmonių. Paţeidimųnenustatyta, fiktyvių paţymų nebuvoišduota.Kontrolė vykdyta pagal objektų tikrinimoplaną. Išaiškinta trylika įmoniųnepateikusių pakuočių apskaitosataskaitų. Teismo sprendimu 13 asmenųskirtos baudos.<strong>Kauno</strong> m. į vidaus rinką išleistų pakuočiųapskaitos ataskaitas uţ 2007 m. laikotarpįpateikė 2206 įmonės (2006-2071). Visosataskaitos buvo patikrintos ir suvestos įatliekų apskaitos informacinę sistemąAAIS laiku.19


5.8.Įgyvendintielektros irelektroninėsįrangos beialyvų irtransportopriemoniųgamintojamsirimportuotojams keliamusreikalavimus5.9.Neteisėtoatliekųveţimo tarpvalstybiųprevencija5.8.1. Rinkti informaciją, vykdytipatikrinimus EEĮ gamintojų irimportuotojų neįsiregistravusių sąvade arnevykdančių tvarkymo uţduočių irplatintojų nesilaikančių nustatytųreikalavimų.5.8.2. Rinkti informaciją , vykdytipatikrinimus alyvų ir transporto priemoniųgamintojų ir importuotojų, kurie nesilaikonustatytų reikalavimų5.8.3. Iki 2008-03-31 parengti ir pateiktiAAA EEĮ atliekų tvarkymo ataskaitųduomenis.5.9.1. Tikrinti visas įmones, gavusiasleidimą įveţti/išveţti atliekas su VAAInustatytomis atliekų tvarkymo sąlygomis.Pasirinktinai atlikti pagal leidimusįveţamų/išveţamų atliekų atitikimodeklaruotai sudėčiai ir kiekiamspatikrinimus.5.9.2. Pasirinktinai (gavus informacijąapie veţimą) tikrinti įveţamų/išveţamųatliekų siuntas (dėl jų atitikimodeklaruojamai sudėčiai), kurioms veţtinereikia specialaus leidimo.R. Lukenskienė II ketv. Patikrintos 7 elektros ir elektroninęįrangą platinančios įmonės. Paţeidimųnenustatyta.R. Lukenskienė II ketv. Patikrintos 5 įmonės importuojančiosalyvas ir 7 įmonės importuojančiostransporto priemones. 2 įmonėms surašytiATPK protokolai, sprendimus dėlnuobaudų priima teismas.R. Lukenskienė I ketv. Pateiktos 11 įmonių tvarkančių elektros irelektroninės įrangos atliekas, EEĮ atliekųAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiII – IVketv.I – IV ketv.tvarkymo ataskaitos.Patikrintos 2 įmonės gavusios leidimąišveţti atliekas su VAAI nustatytomisatliekų tvarkymo sąlygomis. Paţeidimųnenustatyta.Pasirinktinai patikrintos 6 įmonės dėlplanuojamų atliekų veţimų (pagal gautąinformaciją). 5 įmonėse paţeidimųnenustatyta. Pagal VAAI gautąpranešimą patikrinta UAB „Eko lauţas“20


6.YES6.1. Saugauspotencialiaipavojingųobjektųeksploatavimouţtikrinimas.6.2.Tinkamassavivaldybiųpa -sirengimasekstremaliųsituacijųvaldymui irava -rijųlikvidavimui.6.3.Bankrutavuvusiųirbankrutuojančiųįmonių beiatvirose teri -6.1.1. Vykdyti potencialiai pavojingųobjektų patikrinimus. Teikti motyvuotusnurodymus įmonių administracijai, jųvykdymo kontrolė ir ataskaitų VAAIteikimas.6.1.2. Dalyvauti bendruose SEVESOobjektų patikrinimuose, rengti ataskaitasir teikti jas PAGT ir VAAI.6.2.1. Dalyvauti ekstremalių situacijųkomisijų veikloje, supaţindinant rajonųmerus ir komisijų narius su nustatytaispaţeidimais ir pasirengimo ekstremaliomssituacijoms trūkumais.6.2.2. Kelti reikalavimus savivaldybiųadministracijoms dėl tinkamo pasirengi moekstremalioms situacijoms ir vykdyti jųnuolatinę kontrolę.6.3.1. Vykdyti bankrutavusių įmonių irbendrovių patikrinimus, vadovaujantisBankroto departamento sąrašais, siekiantrealiai įvertinti pavojingų atliekų sukauptųšiuose objektuose kiekius ir imtispriemonių jų sutvarkymui.AgentūrųspecialistaiAgentūrųvedėjaiAgentūrųvedėjaiAgentūrųvedėjaiAgentūrųvedėjaiPagalgrafikąKartą įketvirtįKartą įketvirtįI – IV ketv.I – IV ketv.dėl plieno ketaus atliekų išveţimo įLenkiją, išveţimas neteisėtas, paskirtaadministracinė bauda ir duotas PNatliekas grąţinti į Lietuvą, atliekosgrąţintos ir perduotos atliekųtvarkytojams.Potencialiai pavojingi objektai tikrintipagal objektų kontrolės planą. Visipatikrinimai atlikti. Nustatytas vienaspaţeidimas.Pagal SEVESO programą dalyvauta 6patikrinimuose. Išvados parengtos irnustatyta tvarka pateiktos.Dalyvauta 23 ekstremalių situacijųkomisijų posėdţiuose, teikti pasiūlymai,rekomendacijos.Kartu su PGT savivaldybėms, apskritiesESVC, VAAI teikti pasiūlymai dėlstacionarių vietų taršai rinkti paskyrimoNemuno ir Neries upėse (uţtvertibonomis). Teikti reikalavimai dėl <strong>Kauno</strong>miesto teritorijų Sodų g. 100 ir Palemoneuţterštos bitumu išvalymo organizavimo.Patikrinta 168 bankrutuojančios įmonės.Reikalavimai bankroto administratoriuidėl PCB ir atliekų tvarkymo pateikti 1įmonei (AB “Drobė”). Reikalavimai dėlmokesčių sumokėjimo ir įtraukimo įkreditorinius įsiskolinimus pareikšti 6bankroto administratoriams.21


7. RAADkontroliuoja-mojeteritorijojeesančiųmiškųbūklės,naudojimo,atkūrimo ir<strong>apsaugos</strong>valstybinėkontrolėtorijoserandamųbešeimininkių pavojingųatliekųsutvarkymas.7.1.Kontroliuoti,ar miškosavini kai,valdytojai irnaudotojai,naudodami,atkurdami,įveisdami,priţiūrėdamiir saugodamimiškus,laikosi LRMiškų įstatymobei kitųteisės aktų,reglamen -tuojančiųmiškonaudojimą,atkūrimą irapsaugą,reikalavimų7.1.1. Patikrinti 10 % RAADkontroliuojamoje teritorijoje esančiųprivačių miško sklypų7.1.2. Patikrinti privačiuose miškuosemiško atkūrimą ne maţiau 90 % 2004 m.plynais kirtimais iškirstose birţėse7.1.3. Atlikti miškų būklės, naudojimo,atkūrimo ir <strong>apsaugos</strong> kontrolę Jonavos ir<strong>Kauno</strong> miškų urėdijose, <strong>Kauno</strong> miestosavivaldybės ir Gaiţiūnų poligonomiškuose bei atlikti teminiuspatikrinimus Kėdainių ir Kaišiadoriųmiškų urėdijose7.1.4. Vertinti ţeldinimo darbus ir išduotipaţymas paramos gavėjams pagalLietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metųprogramos priemones (2 kryptis)7.1.5. Atlikti ţeldinių, įveistų pagalKaimo plėtros 2004-2006 metų planopriemonę “Ţemės ūkio paskirties ţemėsapţeldinimas mišku”bei įveistų pagalLietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metųprogramos priemones, inventorizaciją irišduoti paţymas paramos gavėjamsRajonųagentūrosRajonųagentūrosI-IV ketv.I-IV ketv.Patikrinta 10,3 % privačių miško sklypų(2735 vnt.).Patikrinta 100 % 2004 m. iškirstųkirtaviečių atkūrimas. Neatkurta 2 %(22,6 ha), skirtos administracinės baudos38 asmenims.MKS I-IV ketv. Atlikome Jonavos, Kaišiadorių, <strong>Kauno</strong>,Kėdainių miškų urėdijų , Gaiţiūnųpoligono, <strong>Kauno</strong> m. sav. miškų būklės,naudojimo, atkūrimo ir <strong>apsaugos</strong>patikrinimus. Paţeidėjams taikyta 17administracinių nuobaudų.RajonųagentūrosRajonųagentūrosII ketv.IV ketv.Įvertinta 197,12 ha, išduota 56 paţymos.Apskaita atlikta 372,79 ha plote, išduotos107 paţymos.22


7.2. Išduotileidimuskirsti miškąirkontroliuotikirtimuiparuoštųbirţiųatrėţimą7.3.Kontroliuotimiškotvarkosdarbųkokybę7.2.1. Patikrinti numatytų kirsti birţiųatrėţimo dokumentaciją ir išduotileidimus kirsti mišką privačių miškųsavininkams ir valstybinių miškųvaldytojams ir naudotojams7.2.2. Prieš išrašant leidimus kirsti mišką,patikrinti ne maţiau 7 % birţių atrėţimąprivačiuose miškuose7.3.1. Tikrinti pateiktus derinimuiindividualius miškotvarkos projektus.Parengtus be trūkumų projektus suderinti.7.3.2. Vadovaujantis miškųinventorizacijos ir ūkinių priemoniųprojektavimo darbų kokybės vertinimometodika, patikrinti ne maţiau 25 %pateiktų derinimui privačių miško valdųvidinės miškotvarkos projektų kokybęmiške7.3.3. Vadovaujantis miškųinventorizacijos ir ūkinių priemoniųprojektavimo darbų kokybės vertinimometodika, patikrinti ne maţiau 80 %pateiktų derinimui privačių miško valdųvidinės miškotvarkos projektų, parengtųnaudojant valstybinės miškųinventorizacijos duomenisMKS iragentūrosRajonųagentūrosRajonųagentūrosRajonųagentūrosRajonųagentūrosI-IV ketv.I-IV ketv.Patikrinta birţių atrėţimo dokumentacijair išduota leidimų: savininkams 1032vnt., valdytojams 1161 vnt.Birţių atrėţimas patikrintas 169 kartusarba 16,4 % birţių. Uţ neteisingąatrėţimą nubausta 17 asmenų.I-IV ketv. Pateikti derinti 392 miškotvarkosprojektai, suderinti 362 projektai.I-IV ketv. Patikrinta miške 120 miškotvarkosprojektų kokybė (30,6%). Nubausti 2projektų autoriai.I-IVketv.Derinimui nebuvo pateikta.23


7.4. Gerintiprivačiųmiškųsavininkųţinias apiemiško naudojimą,atkūrimą,prieţiūrą irapsaugą7.5. Siektiuţkirsti keliągalimomsmiškopaţaidoms7.4.1. Konsultuoti privačių miškųsavininkus miško naudojimo, atkūrimo,prieţiūros ir <strong>apsaugos</strong> klausimais7.4.2. Dalyvauti miškų urėdijų, <strong>Kauno</strong>miškų ir <strong>aplinkos</strong> inţinerijos kolegijos beiLietuvos miškų savininkų asociacijosorganizuojamuose miško savininkųmokymuose ir jų ţinių patikrinimoegzaminų komisijų darbe7.5.1. Organizuoti bendrus reidus kartu supolicijos bei miškų urėdijų pareigūnaisMKS iragentūrosMKS iragentūrosMKS iragentūrosI-IV ketv.I-IV ketv.I-IV ketv.Konsultuoti 3105 miško savininkai.Dalyvauta 8 kartus miško savininkųmokymuose.Organizuoti 144 reidai, jų metu nustatyti94 paţeidimai, paţeidėjams skirta 94administracinės baudos.7.6. Gerintivalstybinęmiškųkontrolę,didinti josefektyvumą,analizuotikontrolėsrezultatus7.5.2.Patikrinti 80 % RAADkontroliuojamoje teritorijoje veikiančiųlentpjūvių, kaip jose laikomasi apvaliosmedienos priėmimo ir apskaitos tvarkos irmiško sanitarinės <strong>apsaugos</strong> taisykliųreikalavimų7.6.1. Parengti valstybinės miškųkontrolės ataskaitą uţ 2007 m.7.6.2. Koordinuoti ir kontroliuoti RAADvalstybinių miškų pareigūnų darbą7.6.3. Kiekvienam ketvirčiui pasibaigus,paruošti informaciją apie miškų kontrolėsrezultatus ir teikti ją Valstybinei <strong>aplinkos</strong><strong>apsaugos</strong> inspekcijai7.6.4. Konsultuoti RAAD miškųkontrolės specialistus teisės klausimais.MKS iragentūrosMKS iragentūrosI-IV ketv. Patikrintos 138 lentpjūvės, nustatyta 17paţeidimų, paţeidėjams skirta 17administracinių baudų.I ketv.Parengtos valstybinės miškų kontrolėsataskaitos uţ 2007 m.MKS I-IV ketv. Koordinuotas ir kontroliuotas RAADvalstybinių miškų pareigūnų darbas.MKS ir I-IV ketv. Kas ketvirtį ruošta informacija apieagentūrosmiškų kontrolės rezultatus ir teiktaValstybinei <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong>inspekcijai.MKS I-IV ketv. Konsultuoti RAAD miškų kontrolėsspecialistai teisės klausimais.24


8. Gyvosiosgamtosapsauga8.1. Ţuvųištekliųapsauga irnaudojimokontrolė.7.6.5. Organizuoti ir pravesti seminarąteisiniais klausimais RAAD miškųkontrolės specialistams.8.1.1. Kontroliuoti verslinės ţvejybos irţuvų išteklių apsaugą. Prioritetas <strong>Kauno</strong>marių vandens telkinys. Pagal sudarytąplaną grafiką.8.1.2. Organizuoti ţvejybos kontrolę suJurbarko, Jonavos, Raseinių, Kėdainių irKaišiadorių rajonų agentūromis.8.1.3. Organizuoti akciją “LYDEKA2008 ”.8.1.4. Organizuoti akciją ”LAŠIŠA 2008”.MKSGGAI,Kaišiadorių r.agentūraGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosGGAI iragentūros8.1.5. Patikrinti ţvejų - verslininkų ţinias , A. Glinskisišduoti ir tęsti ţvejo verslininko bilietus.V. Zavedskas8.1.6. Kontroliuoti parduotuves, GGAI irprekiaujančias ţuvimi.agentūros8.1.7. Patikrinti įţuvinimus ir įţuvinimo V. Zavedskas irkokybę.agentūros8.1.8. Kontroliuoti prekybos taškus GGAIprekiaujančius ţvejybos įranga.8.1.9. Kontroliuoti leidimo naudoti ţūklės GGAI irploto sąlygų vykdymą.agentūros8.1.10. Kontroliuoti specialiąją ţvejybą. GGAI iragentūrosII-aspusmetisI- III -IVketv., potris kartuskas ketv.I-IV ketv.kartą permėnesįNuo 02-01iki 04-20Nuo 10-01iki 11-20PagalporeikįOrganizuotas ir pravestas seminarasteisiniais klausimais RAAD miškųkontrolės specialistams.Prioritetas <strong>Kauno</strong> marių vandenstelkinys. Pagal sudarytą planą grafiką,atlikti 127 patikrinimai, nustatyti 36paţeidimai. UAB „Vidora“ laikinaisustabdyta verslinė ţvejyba <strong>Kauno</strong>mariose.Organizuoti 8 reidai išaiškinta 118paţeidimų.Regione organizuota akcija „LYDEKA2008“, atlikta 200 reidų ir išaiškinta 208paţeidimai.Regione organizuota akcija „LAŠIŠA2008“, atlikta 114 reidų ir išaiškinta 84paţeidimai.<strong>Kauno</strong> RAAD organizuoti 2 ţvejųverslininkų ţinių patikrinimai, išduoti 2nauji ţvejo verslininko bilietai.I- IV ketv. Regione atlikti 79 patikrinimai, išaiškinti28 paţeidimai.II ketv. Regione dalyvauta 57 vandens telkiniųįţuvinimuose.Kartą per Nėra nustatytos tvarkos.mėnesįI- IV ketv. Regione atliktas 41 patikrinimas,išaiškinta 16 paţeidimų.Pagal Regione atlikti 60 patikrinimų, paţeidimųpateiktus nenustatyta.pranešimus25


8.2.Medţiojamųjųgyvūnųapsauga ir jųištekliųnaudojimokontrolė.8.3. “CITES”konvencijosdirektyvųįgyvendinimas8.2.1. Išduoti, koreguoti ir kontroliuotileidimus naudoti medţioklės plotovienete.8.2.2. Kontroliuoti medţiojamosiosfaunos naudojimą pagal leidimus(medţiotojų klubų, būrelių kontrolė).8.2.3. Suvesti medţiotojų sąvaduipateiktus duomenis ir sąvade sukauptosinformacijos teikimas kitomsinstitucijoms.8.2.4. Kontroliuoti medţiojamųjų gyvūnųišteklių panaudojimo ataskaitas8.2.5. Bendradarbiauti su miškųvaldytojais, savininkais, medţioklės plotųnaudotojais, policija, pasienio policija,KAM tarnybomis, miškų urėdijomis,siekiant pagerinti gyvūnų apsaugą8.2.6. Organizuoti specialiąsias akcijas("baltasis badas" ir "ţuvų gelbėjimasdusimo metu").8.2.7. Kontroliuoti ţuvininkystės vandenstelkiniuose paukščių medţiokles irapskaitą.8.3.1. Kontroliuoti prekybos vietas,prekiaujančias ar eksponuojančiaslaukinius gyvūnus ar jų dalis.A.GlinskisGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosPagalpateiktusprašymusVieną kartąper metusKoreguotas vienas „Dotnuvos“medţioklės ploto vieneto leidimas.Regione atlikti 78 medţioklės plotovienetų patikrinimai, išaiškinta 15paţeidimų.Nuolat Sąvadui pateikė 97 medţiotojaiduomenis. Informacija iš sąvadoduomenų bazės nebuvo teikta.Ikibalandţio15 d. ir ikilapkričio 15d.PagalsudarytusplanusgrafikusRegione surenkamos iš 118 medţioklėsplotų vienetų ataskaitos ir šiaisduomenimis naudojamasi nustatantsumedţiojimo limitus sekantiemsmetams.Regione organizuota 156 reidai su kitųţinybų atstovais, išaiškinta 153 gyvūnijosnaudojimo reikalavimų paţeidimai.Pagal Specialiųjų akcijų ("baltasis badas" irporeikį "ţuvų gelbėjimas dusimo metu")organizuota nebuvo.Nuo liepos Kontrolė vykdyta ţuvininkystės vandens1 d. iki telkiniuose. Kontroliuojamoje teritorijojekovo 1 d. sumedţioti 645 kormoranai.I- IV ketv. Regione atlikti 29 patikrinimai prekybosvietų, prekiaujančių ar eksponuojančiųlaukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius išjų, nustatyta 20 paţeidimų.26


9. Aplinkosmonitoringas irvalstybinėūkiosubjektųlaboratorinėkontrolė8.4. Maţųjųgamtos turtųkontrolė9.1.Savivaldybiųir ūkiosubjektųmonitoringovykdymokontrolė8.3.2. Kontroliuoti laukinių gyvūnųlaikymą voljeruose ir aptvaruose.8.3.3. Vykdyti "CITES" konvencijosreikalavimus ir išduoti leidimus įveţti,išveţti, prekiauti laukiniais gyvūnais.8.3.4. Tvarkyti šaunamųjų ginklų iršaudmenų įsigijimą, apskaitą, išdavimą,saugojimą ir naudojimą.8.3.5. Kontroliuoti Medţioklės LRteritorijoje taisyklių laikymąsi(bendradarbiaujant su RAAD rajonųagentūrom).8.4.1. Kontroliuoti maţųjų gamtos turtų irvynuoginių sraigių išteklių naudojimą.Patikrinti ne maţiau 50% supirktuvių.9.1.1. Kontroliuoti kaip vykdomasavikontrolė objektuose, kaupti iranalizuoti informaciją.9.1.2. Derinti ūkio subjektų nuotekų irpaviršinio vandens bei stacionarių taršosšaltinių kontrolės grafikus.9.1.3. Nagrinėti poţeminio vandens ir<strong>aplinkos</strong> oro monitoringo programas irteikti pastabas dėl jų derinimo.9.1.4. Sudaryti ūkio subjektų nuotekųduomenų bazę.GGAI iragentūrosV. Zavedskas,A.ŠakalinienėPatikrinti50 %voljerųPagalpateiktusprašymusV. Zavedskas PagalpateiktusprašymusGGAI iragentūrosGGAI iragentūrosAgentūros irVAKSRegione laukinių gyvūnų laikymuivoljeruose išduotas 21 leidimas.Patikrinti 25 voljerai. Nustatyti 2paţeidimai.Laukinių gyvūnų, jų dalių įveţimui arišveţimui išduoti 35 leidimai. Prekiautilaukiniais gyvūnais išduota 14 leidimų,45 prekybos vietose.Regione šaunamųjų ginklų ir šaudmenųįsigijimo, apskaita, išdavimas,saugojimas ir naudojimas vykdomas.Atsakingas Arvydas Grybauskas.I- IV ketv. Kontrolė gyvosios gamtos <strong>apsaugos</strong>inspekcijos kartu su rajonų agentūromisvykdyta. Patikrinta 14 medţioklės plotųvienetų, nustatyta 13 paţeidimų.II – IIIketv.I –IV ketv.Regiono teritorijoje buvo 20 vynuoginiųsraigių supirkimo vietų. Patikrinta 13vynuoginių sraigių supirkimo vietų,nustatyti 3 paţeidimai.Analizuoti ūkio subjektų tyrimų rezultatai(3695) analizės. Tikrinta 13 laboratorijųturinčių leidimus tyrimams atlikti.D.Balčiūnienė I –IV ketv. Suderinti 48 laboratorinės kontrolėsplanai ir grafikai.Agentūros irVAKSI –IV ketv. Pagal kompetenciją nagrinėta 19poţeminio vandens monitoringoprogramų, 3 savivaldybių monitoringoprogramos.VAKS I –IV ketv. Sudaryta ūkio subjektų nuotekų duomenųbazė. 2008 m. gautos 3695 analizės išūkio subjektų.27


10.Visuomenėsinformavimas9.2.Valstybinis<strong>aplinkos</strong>monitoringovykdymas9.3. Nustatytųnormatyvųlaikymosikontrolė10.1. Visuome-nėsįtraukimas į<strong>aplinkos</strong>auginęveiklą, ugdytipoţiūrį įţmogaus ir<strong>aplinkos</strong>harmoniją.9.2.1. Vykdyti upių ir eţerų monitoringąpagal patvirtintą darbų planą.9.2.2. Vykdyti <strong>aplinkos</strong> oro monitoringąpagal patvirtintą darbų planą.9.3.1. Siekti nustatytu daţnumu vykdytiūkio subjektų emisijų valstybinę kontrolę.9.3.2. Organizuoti mobilių taršos šaltiniųkontrolę <strong>regiono</strong> teritorijoje. Patikrinti visasstambesnes transporto įmones dėltransporto priemonių <strong>aplinkos</strong>auginėsbūklės reikalavimų laikymosi.10.1.1. Straipsniai spaudoje, paskaitųskaitymas, dalyvavimas televizijos, radijolaidose, ryšiai su mokyklomis, dalyvautisusitikimuose su gyventojaisgamtosauginiais klausimais ir teiktiinformaciją apie šiurkščius <strong>aplinkos</strong><strong>apsaugos</strong> paţeidimus.10.1.2. Supaţindinti Savivaldybes,seniūnijas ir visuomenę su 2007m. veiklosataskaita ir 2008m. darbo planopagrindiniais tikslais.10.1.3. Teikti informaciją internetiniamdepartamento puslapiui, pagal sudarytągrafiką. Administruoti ir atnaujintidepartamento internetinį puslapį.VAKS I –IV ketv. Upių ir eţerų monitoringas buvovykdytas pagal patvirtintus planus 34vietose.G.BarusevičienėN. JurkonytėK. ŠumskasAgentūros irVAKSAgentūros,GGAI ,skyriaiAgentūrųspecialistaiAgentūros,GGAI ,skyriaiI –IV ketv.I –IV ketv.Valstybinis <strong>aplinkos</strong> oro monitoringasvykdytas pagal patvirtintus darbų planus3 miestų OKTS.Ūkio subjektų emisijų kontrolė buvovykdyta nustatytu daţniu – 185objektuose išleidţiančiuose nuotekas ir144 objektuose, išmetančiuose teršalus išstacionarių taršos šaltinių į <strong>aplinkos</strong> orą.II –IV ketv. Patikrinta 7 autoūkiai, keliuose 1403automobiliai.I –IV ketv.Aplinkos <strong>apsaugos</strong> valstybinės kontrolėspareigūnai parašė regioninei spaudai 88straipsnius, skaitė 8 paskaitas, dalyvavo11 TV laidose, 2 radijo laidose, dalyvavosusitikimuose (15) su visuomenesprendţiant <strong>aplinkos</strong>augines problemas, 4susitikimuose su moksleiviais.I –II ketv. 2007 m. veiklos ataskaita ir 2008 m.darbo plano pagrindiniai tikslai patalpintiinternetiniame puslapyje, pastabų arklausimų negauta.III-IV ketv. Departamento tinklapyje talpintainformacija 88 kartus. Teisės ir bendrųjųreikalų sk. vyresnysis specialistaspastoviai atnaujino Departamentointernetinį puslapį.28


11.Saugomosteritorijos12.Ekonominėspriemonės11.1. Saugomųteritorijųkontrolėsstiprinimas12.1.Mokesčių uţgamtosišteklius irtaršą kontrolė12.2Įgyvendinti pakuočiųatliekų irapmokes-10.1.4. Inicijuoti ir dalyvauti <strong>aplinkos</strong>tvarkymo ir medelių sodinimo talkose.10.1.5. Dalyvauti projekte „Jonavosgyventojų švietimas atliekų tvarkymosrityje“.11.1.1. Sustiprinti bendradarbiavimą susaugomų teritorijų administracijomis,vykdant kontrolę šiose teritorijose.12.1.1. Kontroliuoti mokesčių apyskaitas irmokesčių apskaičiavimo teisingumą.12.1.2. Atlikti GINL/TIPK normatyvų, jųtęstinumo ir statistinių Nr. 1 vanduo ir Nr.2oras formų analizę, vertinimą, taikytisankcijas uţ normatyvų viršijimą ar veikląbe leidimo.12.2.1. Patikrinti didţiausiusapmokestinamųjų gaminių importuotojus irgamintojus.Agentūros,GGAI ,skyriaiAgentūrosspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiII ketv. Dalyvauta <strong>aplinkos</strong> tvarkymo talkoseNemuno ir Nevėţio santakoskraštovaizdţio draustinyje ir Strošiūnųšile. Dalyvauta medelių sodinimotalkose: Kuro, Vytėnų, Ţaslių ir Kruoniogirininkijose, Jonavos ir Kėdainių mieste.I –II ketv. Dalyvauta projekte - televizijos laidose irJonavos miesto vaikų surengtoješventėje.II –IV ketv. Palaikomi ryšiai su Dubysos, <strong>Kauno</strong>marių ir Panemunių regioninių parkųdirekcijomis, organizuojami bendrireidai, keičiamasi informacija apienustatytus paţeidimus.I –IV ketv. Kontrolė vykdyta pagal objektų tikrinimoplanus. Patikrinta 405 įmonėseksploatuojančios a/m. Nustatyta 25paţeidimai, skirtos administracinėsbaudos ir pateikti 25 sprendimai dėlmokesčio išieškojimo didesniu tarifu –29519 Lt.I, IV Tikrinant TIPK normatyvų vykdymąketvirčiai nustatyta: 14 įmonių, kurios išleido įaplinką didesnius kiekius taršos arbaišleido nedeklaruotus teršalus, paskirtos 8administracinės baudos. Pateiktos 6pretenzijos ţalai atlyginti ir 8 atvejai, kaiįmonės privalės mokestį mokėti padidintutarifu. Uţ darbą be TIPK leidimo 6įmonėms taikytos administracinėsbaudos.II –IV ketv. Patikrintos 22 apmokestinamuosiusgaminius importuojančios įmonės. 8įmonėms skirtos administracinės baudosuţ duomenų nepateikimą Gamintojų ir29


13. Esamosūkinėsveiklos irplėtrosvaldymastinamųgaminiųtvarkymoreikalavimus12.3.Savivaldy-bės<strong>aplinkos</strong><strong>apsaugos</strong>rėmimospecialiosiosprogramoslėšų tikslinisnaudojimas13.1. Poveikioaplinkaivertinimas13.2.Teritorijųplanavimųvertinimas12.2.2. Patikrinti įmones laikunepateikusias metines ataskaitas irdeklaracijas.12.3.3. Kontroliuoti savivaldybių <strong>aplinkos</strong><strong>apsaugos</strong> rėmimo specialiųjų programų lėšųtikslinius panaudojimus.13.1.1. Atlikti planuojamos ūkinės veiklospoveikio aplinkai vertinimo procedūras.13.1.2.Dalyvauti planų ir programųstrateginio pasekmių aplinkai vertinime.13.1.3. Skaičiuoti PŪV objektams foninių<strong>aplinkos</strong> oro taršos koncentracijų dydţius irpateikti duomenis pagal paraiškas.13.1.4. Vykdyti ūkinės veiklos poveikio<strong>aplinkos</strong> orui ataskaitas ir tikrintiinventorizacijų dokumentus.13.2.1. Išduoti teritorijų planavimui<strong>aplinkos</strong>augos sąlygas ir tikrinti įvykdymą.AgentūrųspecialistaiAgentūrųspecialistaiimportuotojų sąvade apie pagamintą arimportuotą apmokestinamųjų gaminiųkiekį.II –IV ketv. Regione atlikta 432 patikrinimaipakuočių atliekų tvarkymui kontrolėssrityje. Nustatyti 65 paţeidimai dėlpakuotės atliekų tvarkymo ataskaitųnepateikimo. Skirtos 65 administracinėsnuobaudos. Ekonominės sankcijostaikytos 9 įmonėms 1543 Lt sumai.I – II ketv. Atlikti visų <strong>regiono</strong> savivaldybių<strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> rėmimo specialiųjųprogramų lėšų patikrinimai. Paţeidimųnenustatyta.PAV sk. I –IV ketv. Atlikta 130 atrankos procedūrų ir priimta12 sprendimų dėl ūkinės veiklosgalimybių.PAV sk I –IV ketv Subjektų teisėmis dalyvauta 42- joseSPAV procedūrose.PAV sk. I –IV ketv. Išduotos 52 foninių <strong>aplinkos</strong> oro taršoskoncentracijų paţymos.TPS I –IV ketv. Perţiūrėta, patikrinta ir suderinta 39Aplinkos oro taršos šaltiniųinventorizacijos ir 2 PAOV ataskaitosPAV sk. I –IV ketv. Išduotos 402 sąlygos teritorijųplanavimui ir patikrinti 295 teritorijųplanavimo dokumentai.30


14. Ţemėsūkis13.3.Statybosprojektųvertinimas13.4.ESlėšomisfinansuojamosūkinės veiklosvertinimas13.5.Taršosintegruotosprevencijos irkontrolėsleidimai14.1. Gerosūkininkavimopraktikosreikalavimųlaikymosikontrolė13.3.1. Išduoti statybų projektavimo<strong>aplinkos</strong>augos sąlygas ir tikrinti įvykdymą.13.3.2. Dalyvauti nuolatinės statyboskomisijos darbe.13.4.1. Kontroliuoti ir išduoti ES lėšomisfinansuojamos ūkinės veiklos<strong>aplinkos</strong>augos priemonių įgyvendinimopatikros bei PAV ir atitikimo ES irnacionaliniams standartams deklaracijas.13.5.1. Priimti Taršos integruotosprevencijos ir kontrolės leidimamsparaiškas, rengti, išduoti, atnaujinti irpanaikinti leidimus.13.5.2. Išduoti paţymas, kai TIPK leidimasneprivalomas.13.5.3. Registruoti atliekas tvarkančiasįmones.13.5.4. Perţiūrėti TIPK leidimų paraiškasir teikti pastabas GIN leidimų koregavimui.13.5.5. Patikrinti visus didesnius kaip 300SG kiaulių kompleksus, įvertinant kaiplaikomasi <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> reikalavimųbei įgyvendinamos priemonės (TIPKsąlygos) taršai maţinti ir aplinkai saugoti.14.1.1.Bendradarbiauti su NMA prie ŢŪM,įvertinant ūkius dėl geros ūkininkavimopraktikos reikalavimų <strong>aplinkos</strong>augos srityjelaikymosi.PAV sk. I –IV ketv. Išduotos 399 sąlygos ir patikrintas 229projektuose sąlygų įvykdymas.Agentūrų I –IV ketv. Dalyvaujama nuolatinės komisijos darbespecialistai1 kartą savaitėje.ir PAV sk.Agentūrųspecialistaiir PAV sk.I –IV ketv.Kontroliuota ir išduotos ES lėšomisfinansuojamos ūkinės veiklos<strong>aplinkos</strong>auginių priemonių įgyvendinimopatikros bei PAV ir atitikimonacionaliniams standartams deklaracijos.Viso 485 paţymos.TPS I – IV ketv. Išduoti – 59, koreguoti 85, atnaujinti 1,panaikinti – 3 leidimai.TPS I – IV ketv. Išduota 13 paţymų , kai TIPK leidimasneprivalomas.TPS I – IV ketv. Uţregistruotos 63 atliekas tvarkančiosįmonės.Agentūrų I – IV ketv. Perţiūrėtos 142 paraiškos TIPKspecialistaileidimams gauti ir teiktos pastabos.Agentūrų I – IV ketv. Kontrolė vykdyta pagal objektų kontrolėsspecialistaiplaną. Patikrinta 9 didesni kaip 300 SGkiaulių kompleksai. Nustatyti 4paţeidimai, taikytos administracinėsbaudos, duoti PN ir skaičiuota ţalaAgentūrųspecialistaiI – II ketv.gamtai.Išduotos 296 paţymos pagal priemonę„Standartų laikymasis“ ir atitiktį<strong>aplinkos</strong>augos reikalavimams, 260 pagalpriemonę MPŪT-AGRO, išrašyta virš1000 ţemės pirkimo paţymų.31


IV. APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMAS:1. RAAD veiklos rezultatų oro kokybės valdymo srityse apţvalga.Lietuvos Respublikos <strong>aplinkos</strong> ministerijos <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento (toliau – Departamentas) veiklosprogramoje <strong>aplinkos</strong> oro kokybės kontrolės srityje vykdė 12 priemonių. Visos priemonės įvykdytos. Viena iš pagrindinių priemonių SO 2normatyvo 1700 mg/Nm 3 laikymasis, kontroliuoti 8 objektai, iš jų vienas objektas viršijo normatyvus; AB „<strong>Kauno</strong> energija“ Jurbarko ŠTkatilinės baigti dujofikavimo ir paleidimo – derinimo darbai.Kita prioritetinė sritis – kietųjų dalelių išmetamų į <strong>aplinkos</strong> orą valdymo gerinimas, įtraukiant didţiųjų miestų (<strong>Kauno</strong>, Kėdainių irJonavos) savivaldybes ir pramonės įmones. Departamento kontrolinės veiklos pasėkoje 2008 m. vasario 28 d. <strong>Kauno</strong> miesto Taryba priėmėsprendimą Nr. T-81, kuriuo pakeitė, papildė ir aiškiau išdėstė kietųjų dalelių programos priemonių planą, konkrečiai įvardijo planopriemonių vykdytojus. Nuolat kontroliuojamas jo vykdymas ir dėl to <strong>Kauno</strong> mieste 2008 m. KD 10 koncentracijų viršijimas Petrašiūnųstotyje uţfiksuotas 19 (2006 m. – 54; 2007 m. -44) dienų, kai leistina norma 35 dienos. Vadovaujantis Aplinkos oro <strong>apsaugos</strong> įstatymo 18str. <strong>Kauno</strong> mieste 20 – čiai įmonių pateikti reikalavimai parengti priemonių planus KD 10 išmetimams valdyti, susidarius nepalankiomssklaidai sąlygoms. Visos įmonės planus parengė.2. Oro taršos RAAD priklausančioje teritorijoje vertinimo rodikliai:1 lentelė.Rodikliai Rodiklio tipas Parametrai ĮvertinimasParametro aprašymas Skaitinė išraiška1 2 3 4 5Išmetamų į atmosferą Apšiltnamio dujų kiekis,t CO 2 /1MWh;tenkantis pagamintosenergijos vienetui32


2 lentelėRodikliai Rodiklio tipas Parametrai ĮvertinimasĮ atmosferą išmetamų pagrindinių teršalųkiekis:Sieros dioksidas (SO 2 )Parametro aprašymasSkaitinė išraiška1 2 3 4 5Ap Išmestas SO 2 kiekis (t/m) iš stacionariųtaršos šaltinių pramonėje; 1757 Išmestas SO 2 kiekis (t/m) iš stacionariųtaršos šaltinių energetikoje; 80 Azoto oksidai (NO x ) Ap NO x išmestas kiekis (t/m) išstacionarių taršos šaltinių pramonėje; 731 NO x išmestas kiekis (t/m) išstacionarių taršos šaltinių energetikoje; 1257 Lakieji organiniai junginiai (LOJ) Ap LOJ išmestas kiekis (t/m) išstacionarių taršos šaltinių pramonėje; 2020 LOJ išmestas kiekis (t/m) išstacionarių taršos šaltinių energetikoje; 50 Kietosios dalelės (KD) Ap KD išmestas kiekis (t/m) iš stacionariųtaršos šaltinių pramonėje; 1004 KD išmestas kiekis (t/m) iš stacionariųtaršos šaltinių energetikoje; 62 Anglies monoksidas (CO) Ap CO išmestas kiekis (t/m) iš stacionariųtaršos šaltinių pramonėje; 1950 CO išmestas kiekis (t/m) iš stacionariųtaršos šaltinių energetikoje. 1482 33


3 lentelė.Išmetamų teršalų kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių pramonėje(t/m)2005 2006 2007 2008SO 2 1814 1635 2005 1757NO X 608 555 757 731LOJ 2996 2906 2910 2020KD 1390 1184 1244 1004CO 3507 3364 3955 19504500400035003000250020001500200520062007200810005000SO2 NOX LOJ KD CO34


4 lentelė.Išmetamų teršalų kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių energetikoje (t/m)2005 2006 2007 2008SO 2 480 565 313 80NO X 1638 1366 1322 1257LOJ 80 106 75 50KD 101 80 74 62CO 1836 1692 1705 14822 pav. Išmetamų teršalų kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių energetikoje (t/m)2000180016001400120010008006004002000SO2 NOX LOJ KD CO200520062007200835


<strong>Kauno</strong> regione 2008 m. į <strong>aplinkos</strong> orą pateko 11026 tonų teršalų iš stacionarių taršos šaltinių, t.y. 3882 tonomis maţiau lyginant su2007m. (2007 m. 14908 t.). Didţiausias teršalų sumaţėjimas buvo Jonavos rajone.Pramonės ir energetikos objektuose visų teršalų išmetimai iš stacionarių taršos šaltinių sumaţėjo. Jonavos rajone CO emisijossumaţėjimą (2061,9 t) labiausiai įtakojo AB „Achema“. Nuo 2008 m. IV ketvirčio šioje įmonėje buvo sustabdyti amoniako gamybosagregatai. Paleistas naujos gamybos metanolio cechas dirbo trumpą laikotarpį. Senos gamybos metanolio cechas, kuriame į aplinkąišsiskirdavo dideli CO kiekiai, nedirbo. CO sumaţėjimą įtakojo azoto rūgšties gamyboje trijuose UKL – 7 agregatuose pakeistasselektyvaus oro teršalų valymo katalizatorius, taip pat UKL – 7 įrenginiuose buvo modifikuotos universalios degimo kameros, kuriosvietoje 1 degiklio sumontuota 5, kas optimizavo degimo procesą.Sieros anhidrido (SO 2 ) sumaţėjimą lėmė UAB „<strong>Kauno</strong> energija“ Jurbarko ŠT katilinės 2007 m. dujofikavimas ir AB „Lifosa“ dėlsumaţėjusios sieros rūgšties ir diamonio fosfato gamybos.Didţiausia dalis sumaţėjimui lakiųjų organinių junginių (LOJ) lėmė gamybos sumaţėjimus. UAB „Korelita“ LOJ išmetė 510t/metus maţiau, dėl 32 % sumaţėjusios acetatinių siūlų gamybos ir UAB „<strong>Kauno</strong> šilas“ sumaţino išmetimus 20 t/metus, dėl gaminamosprodukcijos kiekio sumaţėjimo. Dėl įgyvendintų LAND 35-2000 numatytų lakiųjų organinių junginių sklidimo į <strong>aplinkos</strong> orą ribojimoreikalavimų UAB „Lukoil Baltija“ filiale Kėdainių kuro bazėje išmetamų LOJ kiekis sumaţėjo 1,72 karto ir UAB „AVE-MATROX“sumontavo rekuperavimo sistemą kur visą benzino uţpylimą vykdė iš apatinių uţpylimo platformų, tai leido 14 t sumaţinti LOJ išmetimus.Gamybos apkrovoms ir apimtims maţėjant sumaţėjo kietųjų dalelių (KD) išmetimai <strong>Kauno</strong> regione. AB „Palemono keramika“sumaţino 36 t/metus KD išmetimus, dėl gamybos apkrovos sumaţėjimo; UAB „Nilma“ sumaţino 11 t/metus KD išmetimus, dėl gamybosįrangos keitimo. UAB „Baldai Jums“ įdiegė <strong>aplinkos</strong>auginę priemonę „Medienos atliekų nutraukimo – filtravimo sistemos modernizacija,įrengiant biokuro gamybos technologinę liniją“, tai sumaţino 132,5 tonos KD išmetimus.36


V. ORO KOKYBĖS MIESTUOSE IR RAJONUOSE VALDYMAS3. Vertinimo rodikliai:<strong>Kauno</strong> m. 2008 m.Rodikliaimiesto oro kokybė tiriamose vietose :stotis Nr. 0041,(R. Kalantos g. 35)RodikliotipasParametraiParametro aprašymasĮvertinimasSkaitinėišraiška1 2 3 4 5BVidutinė metinė koncentracija(µg/m 3 ):KD 10KD 2,5SO 2NO 2benzenasšvinas2418516-0,052Miesto oro uţterštumas azoto dioksidu B Bendras valandų skaičius, kai0buvo viršyta 1 val. NO 2 ribinėvertėMiesto oro uţterštumas ozonu B Bendras parų skaičius, kai buvoviršyta 8 val. O 3 siektina vertė 2 Miesto oro uţterštumas KD 10 B Dienų skaičius miestuose, kai buvoviršyta KD 10 , vidutinė paroskoncentracijos ribinė vertė19 Visų oro kokybės tyrimo stotyje matuotų teršalų vidutinės metinės koncentracijos neviršijo ribinių verčių. Miesto orouţterštumas azoto dioksidu taip pat neviršijo galiojančių normų. Ozono maksimali 8 valandų vertė viršijo siektiną vertę, įsigaliosiančią nuo2010-01-01 (120 µg/m 3 – ne daugiau 25 dienos per metus, imant 3 metų vidurkį), 2 kartus.KD 10 vidutinė ribinė paros vertė (50 µg/m 3 ), kuri neturi būti viršijama daugiau kaip 35 d. per metus, 2008 m. viršijo 19 parų.Paskutinių ketverių metų bėgyje viršijimų skaičius maţėjo (2005 m. - 56, 2006 m. - 54, 2007 m. - 44 paros ir 2008 m. – 19 parų).Daugiausia viršijimų uţfiksuota balandţio mėnesį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (silpnas vėjas, ramūs, be kritulių orai).37


Pavasarį, nutirpus sniegui, vyraujant sausiems be kritulių orams, dulkės patenka į orą ne tik iš automobilių išmetamųjų vamzdţių, bet irpakeliamos stipraus gūsingo vėjo nuo nepakankamai gerai nuvalytų gatvių, bei dar nesuţaliavusių ţeldinių. Tokiais atvejais fiksuojamapadidinta KD 10 koncentracija net ir pučiant stipriam vėjui. Ţiemą šalčių metu išmetimai į orą padidėja dėl intensyvesnio kūrenimo.Atšalimą daţniausiai lydi ramūs, be vėjo ir kritulių orai, todėl susidaro nepalankios sąlygos teršalams išsisklaidyti. Tuomet daţniausiai irfiksuojamas KD 10 koncentracijos padidėjimas. 2008 m. pabaigoje AAA, įgyvendinant projektą „„Aplinkos oro monitoringo sistemosatnaujinimas ir stiprinimas (I etapas)“, finansuojamą ES lėšomis, Noreikiškėse pastatė naują miesto foninę OKTS. Joje matuojama: KD 10 ,KD 2,5 , SO 2 , azoto oksidai, ozonas (O 3 ), LOJ, CO, automatinis mėginių paėmimas, keičiant filtrus kartą per savaitę, tolimesnei chemineiKD 2.5 sudėčiai nustatyti.Jonavos m. 2008 m.RodikliaiRodiklioParametraitipasParametro aprašymas Skaitinė išraiškaĮvertinimas1 2 3 4 5B Vidutinė metinė koncentracija(µg/m 3 ):KD 1021NO 2 9Miesto oro kokybė tiriamose vietosestotis Nr. 0042,(Panerių g. 17)Miesto oro uţterštumas azoto dioksidu B Bendras valandų skaičius, kaibuvo viršyta 1 val. NO 2 ribinė vertė 0 Miesto oro uţterštumas ozonu B Bendras parų skaičius, kai buvoviršyta 8 val. O 3 siektina vertė 2 Miesto oro uţterštumas KD 10 B Dienų skaičius miestuose, kai buvoviršyta KD 10 , vidutinė paroskoncentracijos ribinė vertė8 38


Visų oro kokybės tyrimo stotyje matuotų teršalų vidutinės metinės koncentracijos neviršijo ribinių verčių.Miesto oro uţterštumas azoto dioksidu taip pat neviršijo galiojančių normų.Ozono maksimali 8 valandų vertė viršijo siektiną vertę, įsigaliosiančią nuo 2010-01-01 (120 µg/m 3 – ne daugiau 25 dienosper metus, imant 3 metų vidurkį), 2 kartus.KD 10 vidutinė ribinė paros vertė (50 µg/m 3 ), kuri neturi būti viršijama daugiau kaip 35 d. per metus, viršijo 8 paras.Paskutinių ketverių metų bėgyje viršijimų skaičius maţėjo (2005 m. – 23 paros, 2006 m. – 19 parų, 2007 m. – 14 parų ir 2008 m. - 8paros). 2008 m. pabaigoje AAA, įgyvendinant projektą „„Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas ir stiprinimas (I etapas)“,finansuojamą ES lėšomis, spalio pradţioje Jonavos OKTS paviljonas buvo pakeistas nauju, ES reikalavimus atitinkančiu paviljonu.RodikliaiMiesto oro kokybė tiriamose vietose :stotis Nr. 0043,(Rasos g. 12/14)Kėdainių m. 2008 m.ParametraiParametro aprašymasRodiklio tipasSkaitinėišraiška1 2 3 4 5B Vidutinė metinė koncentracija (µg/m 3 ):KD 10SO 2NO 2benzenasĮvertinimasMiesto oro uţterštumas azoto dioksidu B Bendras valandų skaičius, kai buvoviršyta 1 val. NO 2 ribinė vertė 0 Miesto oro uţterštumas ozonu B Bendras parų skaičius, kai buvo viršyta8 val. O 3 siektina vertė 0Miesto oro uţterštumas KD 10 B Dienų skaičius miestuose, kai buvoviršyta KD 10 , vidutinė paroskoncentracijos ribinė vertė18


Visų teršalų vidutinės metinės koncentracijos neviršijo ribinių verčių. Miesto oro uţterštumas azoto dioksidu taip patneviršijo galiojančių normų. Ozono maksimali vertė neviršijo siektinos vertės, įsigaliosiančios nuo 2010 - 01-01 (120 µg/m 3 – ne daugiau25 dienos per metus, imant 3 metų vidurkį).KD 10 vidutinė paros koncentracija neviršijo ribinės vertės (50 µg/m 3 ) leistino parų skaičiaus, t.y. 35 parų per kalendoriniusmetus, o viršijimų skaičius paskutinių 4-ių metų bėgyje maţėjo (2005 m.– 33 paros, 2006 m.- 22 paros, 2007 m. - 12 parų ir 2008 m.- 5paros per metus). Kėdainių m. savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Aplinkos oro <strong>apsaugos</strong> įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi,2006 m. paruošė, suderino su <strong>Kauno</strong> RAAD ir Kėdainių m. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtino “ Oro uţterštumo kietosiomisdalelėmis (KD 10 ) nustatytų ribinių verčių pasiekimo ir uţterštumo lygio maţinimo Kėdainių rajone 2007-2011 m. programą”, kuriojenumatytos priemonės nustatytoms ribinėms vertėms pasiekti ir uţterštumo lygiui toliau maţinti. 2008 m. pabaigoje AAA, įgyvendinantprojektą „„Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas ir stiprinimas (I etapas)“, finansuojamą ES lėšomis, spalio pradţioje KėdainiųOKTS paviljonas buvo pakeistas nauju, ES reikalavimus atitinkančiu paviljonu.Daugiausia viršijimų miestuose uţfiksuota balandţio mėnesį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms teršalų sklaidai.2006 m. <strong>Kauno</strong> m. savivaldybė paruošė, suderino su <strong>Kauno</strong> RAAD ir <strong>Kauno</strong> m. savivaldybės taryba patvirtino “<strong>Kauno</strong> miestooro uţterštumo kietosiomis dalelėmis ( KD10 ) maţinimo programą”, kurioje numatytos priemones nustatytoms ribinėms vertėms pasiektiir uţterštumo lygiui toliau maţinti.Nors Kėdainių m. KD10 viršijimo atvejų nustatyta maţiau negu 35 d. per metus, tačiau Kėdainių m. savivaldybė 2006 m. taippat paruošė, suderino su <strong>Kauno</strong> RAAD ir Kėdainių m. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtino “ Kėdainių m. oro taršos kietosiomisdalelėmis (KD10) maţinimo programą”, kurioje numatytos priemones nustatytoms ribinėms vertėms pasiekti ir uţterštumo lygiui toliaumaţinti.40


4.1 lentelėRodikliaiRodiklio tipasParametraiParametro aprašymasSkaitinė išraiškaĮvertinimas1 2 3 4 5Miesto oro kokybės monitoringo Ef Parametrų sk., kuriems per metusprogramos įgyvendinimoefektyvumasnesurinktas reikiamas duomenų kiekis/bendras matuojamų parametrų sk.0/12 Parametrų sk., kuriems per metus nesurinktas reikiamas kiekis duomenų2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.4 0 0 0Bendras matuojamų parametrų skaičius 10 11 13 1241


2006 - 2008 m. visiems stebimiems parametrams <strong>Kauno</strong> m. stotyje Nr.0041 surinktas reikiamas kiekis duomenų per metus.2005 m. dalis duomenų prarasta stotelės perkėlimo metu, kai DOAS tipo stotis buvo pakeista referentiniais metodais dirbančiastotimi, pakeitus duomenų perdavimo sistemą nauja ir dėl analizatorių gedimo nesurinktas reikiamas kiekis sieros dioksido ir azoto oksidųkoncentracijų matavimo duomenų. 2007 m. padidėjo matuojamų parametrų skaičius: pradėtos matuoti KD 2,5 ir KD 10 tolesnei analizei. 2008m. <strong>Kauno</strong> OKTS 0041 nutrauktas pusiau automatinis dulkių mėginių ėmimas.4.2 lentelėRodikliaiRodiklio tipasParametraiParametro aprašymasSkaitinė išraiškaĮvertinimas1 2 3 4 5Miesto oro kokybės monitoringoEf Parametrų sk., kuriems per metusprogramos įgyvendinimo efektyvumasnesurinktas reikiamas duomenų kiekis/bendras matuojamų parametrų sk.0/5 Parametrų sk., kuriems per metus nesurinktas reikiamas kiekis duomenų2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.0 0 0 0Bendras matuojamų parametrų skaičius 9 7 7 542


2008 m., kaip ir ankstesniais metais, visiems stebimiems parametrams Jonavos m. stotyje Nr.0042 surinktas reikiamas kiekisduomenų per metus. 2008 m. Jonavos OKTS nutrauktas pusiau automatinis dulkių mėginių ėmimas.4.3 lentelėRodikliaiRodiklio tipasParametraiParametro aprašymasSkaitinė išraiškaĮvertinimas1 2 3 4 5Miesto oro kokybėsEf Parametrų sk., kuriems per metus nesurinktasmonitoringo programosįgyvendinimo efektyvumasreikiamas duomenų kiekis /bendras matuojamųparametrų sk.0/7 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.Parametrų sk., kuriems per metus nesurinktas reikiamas kiekis duomenų 0 0 0 0Bendras matuojamų parametrų skaičius 7 7 7 743


2008 metais, kaip ir ankstesniais metais, visiems stebimiems parametrams Kėdainių m. stotyje Nr.0043 surinktas reikiamas duomenųkiekis.4.4 lentelėRodikliai Rodiklio tipas Parametrai ĮvertinimasParametro aprašymasSkaitinė išraiška1 2 3 4 5Stacionarių <strong>aplinkos</strong> oro taršos šaltiniųvalstybinės laboratorinės kontrolėsEf Planuotų pagal programą kontroliuotitaršos šaltinių sk. /analizių sk. /290/786programos (plano) įgyvendinimokontroliuotų pagal programą taršos 285/774efektyvumasšaltinių sk. / analizių sk.Patikrinti neplaniniai šaltiniai/neplaninės analizės5/1244


2005 m 2006 m 2007 m 2008 m290 306 326 290282 305 316 28545


2005 m 2006 m 2007 m 2008 m934 1031 1031 786908 1028 998 77446


5 lentelėRodikliai Rodiklio tipas Parametrai ĮvertinimasParametro aprašymas Skaitinė išraiška1 2 3 4 5Stacionarių <strong>aplinkos</strong> oro taršos šaltinių At Įmonių, kuriose buvo nustatyti taršos 23/144 /164atitikimas taršos normomsviršijimai, sk. / kontroliuotų oro taršossrityje įmonių sk. / įmonių, turinčiųTIPK leidimų oro taršos dalį sk.47


2005 m 2006 m 2007 m 2008 m36 22 27 23162 173 157 144191 181 185 1646 lentelė.RodikliaiRodiklioParametraiĮvertinimastipasParametro aprašymas Skaitinė išraiška1 2 3 4 5Mobilių taršos šaltinių atitikimas orotaršos normomsAt Patikrintų įmonių eksploatuojančiųautotransporto priemones sk. / įmoniųeksploatuojančių autotransportopriemones, kuriuose nustatyti orotaršos normų paţeidimai, sk. /tikrintinų įmonių, eksploatuojančiųautotransporto priemones sk.4/1/6; Mobilių taršos šaltinių atitikimas orotaršos normoms:Iki 5 metų senumo automobiliai :BenzininiaiDyzeliniai su turbo pripūtimu/be turbopripūtimo5-10 metų senumo automobiliai:BenzininiaiDyzeliniai su turbo pripūtimu/be turbopripūtimo10 metų senumo automobiliai:BenzininiaiDyzeliniai su turbo pripūtimu/be turbopripūtimoAtPatikrintų automobilių įmonėse sk. / išjų neatitiko oro taršos normų, sk.21/-;14/-;-/-;12/-;7/-;3/1;38/9;2/-;9/-;48


Mobilių taršos šaltinių atitikimas orotaršos normoms:Iki 5 metų senumo automobiliai:BenzininiaiDyzeliniai su turbo pripūtimu/be turbopripūtimo5-10 metų senumo automobiliai:BenzininiaiDyzeliniai su turbo pripūtimu/be turbopripūtimoVirš 10 metų senumo automobiliai:BenzininiaiDyzeliniai su turbo pripūtimu/be turbopripūtimoAt Keliuose patikrintų automobilių, sk. /iš jų neatitiko oro taršos normų, sk.23/-;16/-;1/-;16/-;13/-;5/1;104/ CO-10, CH-1217/6;19/3;49


1. Aplinkosauginių programų įgyvendinimas regione. Aplinkosauginių objektų (įrenginių) planavimo ir statybos kontrolė.RAAD veiklos programos vykdymas.Departamento teritorijoje 2008 m. buvo kontroliuojamos oro taršos srityje tik tos įmonės, kurios turėjo GIN arba TIPK leidimus.2008 m. <strong>regiono</strong> įmonės įgyvendinusios oro taršą maţinančias priemones: UAB „Energijų sistemų servisas“ įvykdė Kaminų išnašųmonitoringo sistemos modernizavimo projektą. Ši priemonė teršalų sumaţėjimo neduos, tačiau leis atlikti nepertraukiamą išmetamų teršalųkontrolę. UAB „Oksetos servisas“ rezervuare įrengė plaukiojantį pantoną, leisiantį sumaţinti LOJ išmetimus 13,4 t/metus. UAB„Betonika“ įvykdė betono cecho Prekinio ir Technologinio betono darbuose įrenginių atnaujinimą, kurio metu pakeisti dulkių gaudymoįrenginiai. AB „Achema“ vykdo priemonę „Amoniako cecho Nr. 1 pilno automatizavimo programos diegimas, siekiant 5 % sumaţinti NO Xišmetimus į <strong>aplinkos</strong> orą“. AB „Achema“ 9 azoto rūgšties agregatuos UKL – 7 ir GP įrenginyje pradėta diegti priemonė„Aukštatemperatūrinis katalitinės N 2 O valymas“, sumontuojant antrinį N 2 O valymo katalinį įrenginį po pirminiu amoniako oksidavimokatalizatoriumi kontaktiniuose aparatuose. Priemonė leidţia ţymiai sumaţinti N 2 O šiltnamio dujų išmetimą į <strong>aplinkos</strong> orą. UAB „BaldaiJums“ diegė priemonę, Medienos atliekų nutraukimo – filtravimo sistemos modernizaciją, įrengiant biokuro gamybos technologinę liniją“.Ši priemonė –ţymiai sumaţino kietųjų dalelių išmetimus. AB „Kaišiadorių paukštynas“ pradėjo eksploatuoti rekonstruotą gyvulinės kilmėsatliekų utilizacijos cechą su oro teršalų valymo įrenginiais. UAB „Ţieţmarių gėlės“ renovavo katilinę statant ekonomiškesnius katilus, topasėkoje maţės gamtinių dujų suvartojimas ir CO 2 išmetimai į atmosferą. UAB „Kaišiadorių šiluma“ pastatė naują biokuru kūrenamąkatilą.Departamento veiklos programoje oro <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> srityje vykdyta 12 priemonių. Visos priemonės įvykdytos. Pagrindinėsįvykdytos priemonės: SO 2 ribinės vertės nebuvo viršytos, kontroliuoti LOJ šaltiniai, sumaţintas jų išmetimas: įmonių turinčių ATLšiltnamio dujų monitoringo programos ir vertinimo ataskaitos pateiktos laiku.2. Oro kokybės ir jos valdymo efektyvumo miestuose ir rajonuose įvertinimas ir pagrindiniai uţdaviniai kitiems metams.Departamentas, įvertinęs 2008 m. rezultatus, 2009 m. planuoja ir toliau skirti dėmesį: kontroliuoti SO 2 išmetimus katilinėse; įtakotiįmones maţinti į <strong>aplinkos</strong> orą išmetamų teršalų kiekį, sugrieţtinti įmonių kontrolę, kurių veikla susijusi su ozono sluoksnį ardančiųmedţiagų ir šiltnamio efektą sukeliančių medţiagų naudojimu; didinti objektų kontrolę, kuriuose kartojasi viršnormatyviniai išmetimai;didinti automobilių dūmingumo išmetimų matavimus transporto ūkiuose; oro taršos KD 10 dalelėmis Kaune, Kėdainiuose ir Jonavojekontrolė.50


VI. VANDENS IŠTEKLIŲ KONTROLĖ IR KOKYBĖS VALDYMAS6. RAAD veiklos rezultatų vandens kokybės srityje apţvalga.Departamento 2008 m. veiklos programoje buvo numatyti tikslai ir priemonės įgyvendinti vandentvarkos ir vandenvalos srityse.Vykdant pavojingų medţiagų patekimo į vandens aplinką prevenciją, pramonės objektams, kurie gali išleisti su nuotekomispavojingas ir/ar prioritetines pavojingas medţiagas, 28 įmonėms buvo išsiųsti nurodymai, atlikti išleidţiamų tešalų inventorizacijos. Taršospavojingomis medţiagomis laboratorinė kontrolė vykdoma pagal suderintus tikrinimo grafikus. 2008 m. patikrintos 6 įmonės.Nedeklaruotų pavojingų medţiagų išleidimo nuotekose nenustatyta.Sekantis prioritetinis tikslas buvo tinkamo nuotekų valymo uţtikrinimas. Buvo tikrinama visų maisto pramonės įmonių į aplinkąišleidţiamų nuotekų atitikimas nustatytiems reikalavimams. Buvo tikrinamos UAB „Karena“, UAB „Pelamidė“, UAB „Kėdainių konservųfabrikas“, ŢŪKB „Krekenavos mėsa“ ir AB „Danisco Sugar Kėdainiai“. Visoms įmonėms po 2 kartus vykdyta valstybinė į aplinkąišleidţiamų nuotekų uţterštumo laboratorinė kontrolė. Nustatyti 2 viršnormatyvinės taršos atvejai, surašyti 2 privalomieji nurodymai,skirtos 2 administracinės nuobaudos, paskaičiuota ţala gamtai ir viršnormatyvinė tarša.Vykdant priemonę apie nuotekų valymo įrenginių nuo 5 iki 100 m 3 /d našumo, pastatytų po 2000 –ųjų metų, atitikimą nustatytiemsreikalavimams, valstybinė į aplinką išleidţiamų nuotekų uţterštumo laboratorinė kontrolė, visuose regionuose, atlikta po du kartus.Regione tikrinta 15 tokių nuotekų valymo įrenginių. Nustatyti 5 normatyvų viršijimai, tai UAB „Roko sodyba“ (Kaišiadorių raj.), Aristavosir Gudţiūnų gyvenvietės (Kėdainių raj.), Bukonių ir Upninkų gyvenvietės (Jonavos raj.) nuotekų valymo įrenginiuose. Skirtosadministracinės nuobaudos, surašyti privalomieji nurodymai ir skaičiuoti mokesčiai uţ <strong>aplinkos</strong> teršimą padidintu tarifu.<strong>Kauno</strong> mieste ir visuose <strong>regiono</strong> rajonuose buvo numatyta patikrinti po 10 individualių namų, pastatytų po 2000 – ųjų m., kurių nuotekosnepajungtos prie centralizuotų surinkimo sistemų, nuotekų tvarkymo nustatytiems reikalavimams laikymosi. Patikrinta 151 individualivalda, kurių nuotekos nepajungtos prie centralizuotų surinkimo sistemų. Nustatyta 20 paţeidimų, valdų savininkams skirtosadministracinės nuobaudos ir duoti privalomieji nurodymai.51


7. Vertinimo rodikliai:7 lentelė.RodikliaiRodikliotipasParametraiParametro aprašymasSkaitinė išraiškaĮvertinimas1 2 3 4 5Vandens sunaudojimas ir nuotekų valymasVandens sunaudojimas pramonės reikmėms Ap Pramonės reikmėms sunaudotas 17106/2644paviršinio / poţeminio vandens kiekis(tūkst. m 3 ) regione (atmetus paviršiniovandens poreikius atominės,hidroenergetikos ir ţuvininkystėsreikmėms);Vandens sunaudojimas buities reikmėms Ap Buities reikmėms sunaudotas 21298/669745poţeminio vandens kiekis (tūkst. m 3 ) /<strong>regiono</strong> gyventojų skaičius;Vandens gręţiniai At Bendras vandens gręţinių skaičius /tamponuotinų vandens gręţiniųskaičius / uţtamponuotų vandensgręţinių skaičius;NuotekųišvalymasBuitinės ir gamybinėsnuotekosPaviršinėsnuotekosApBendras į aplinką išleidţiamų nuotekųkiekis / reikalingų valyti nuotekųkiekis (tūkst. m 3 )% (nuo reikalingų valyti nuotekųkiekio): išvalomų iki nustatytų normų/ nepakankamai išvalomų / nevalomų;Bendras į aplinką išleidţiamų nuotekųkiekis/reikalingų valyti nuotekų kiekis(tūkst. m 3 )2753/103/20 2499322,3/33956 41,5/58,4/0 7629/7629 52


NuotekųatitikimaskokybėsnormomsBuitinės ir gamybinėsnuotekosPaviršinėsnuotekos% (nuo reikalingų valyti nuotekųkiekio): išvalomų iki nustatytų normų/nepakankamai išvalomų / nevalomų.At Taršos šaltinių, kuriuose buvonustatyti vandens teršalų išmetimųnormatyvų viršijimai (LK),skaičius/bendras įmonių, turinčiųTIPK leidimų vandens taršos dalį sk. /planuotų kontroliuoti vandens taršosšaltinių sk. / faktiškai kontroliuotųvandens taršos šaltinių sk.Taršos šaltinių, kuriuose buvonustatyti vandens teršalų išmetimųnormatyvų viršijimai (LK), skaičius /bendras įmonių, turinčių TIPKleidimų vandens taršos dalį sk. /planuotų kontroliuoti vandens taršosšaltinių sk. / faktiškai kontroliuotųvandens taršos šaltinių sk.Poţeminio vandens nuostoliai Ap Vandens paėmimas / sunaudojimas /nuostoliai (tūkst. m³)5,5/0,2/94,1 31/121/131/15116/76/97/982513574,8/2503552,8/990353


Ūkio, buities ir gamyklos nuotekų valymas2005 2006 2007 2008Bendras išleidţiamų nuotekųkiekis tūkst., kub. m. 42697 46468 49604 47123Reikalingų valyt nuotekųkiekis tūkst.,kub.m 32189 34751 37785 339563 pav.500004500040000350003000025000200001500010000500002005 2006 2007 2008Bendras išleidžiamųnuotekų kiekis tūkst.,kub. m.Reikalingų valyt nuotekųkiekis tūkst.,kub.m54


<strong>Kauno</strong> regione priimtos 157 valstybinės statistinės ataskaitos formos. Bendrai 2008 m. paimto vandens kiekis, palyginus su 2007m., sumaţėjo 2793 tūkst. m, 3 o poţeminio vandens paėmimas padidėjo 178,8 tūkst. m. 3Regione paimto vandens kiekis daugiausiai sumaţėjo Jonavos ir Kėdainių rajonuose ir <strong>Kauno</strong> mieste. Jonavos rajone sumaţėjo1572 tūkst. m. 3 Pagrindinė paviršinio vandens paėmimo sumaţėjimo prieţastis - AB „Achema“ paėmė maţiau paviršinio vandensgamybai iš Neries upės, nes metų pabaigoje ţymiai sumaţėjo gamyba. Kėdainių rajone bendras vandens paėmimas sumaţėjo 946 tūkst. m. 3Sumaţėjimą lėmė AB „Lifosa“, kuri gamybai daugiau sunaudojo teritorijoje ir fosfogipso sąvartyne surinktų paviršinių nuotekų.Buities ir gamybinių nuotekų regione 2008 m. į paviršinius vandens telkinius išleista 2480,7 tūkst. m. 3 maţiau nei 2007 m.Didţiausias sumaţėjimas matomas <strong>Kauno</strong> mieste 3929 tūkst. Pagrindinis faktorius <strong>Kauno</strong> miesto nuotekų pokyčiams (kritulių kiekismaţesnis 14 %). Jonavos rajone nuotekų į paviršinius vandens telkinius išleista 1122 tūkst. m. 3 daugiau nei 2007 m. Nuotekų išleidimopadidėjimą pagrinde įtakojo nereikalaujančių valymo nuotekų išleidimas iš AB „Achema“. AB „Achema“ išleido 1520 tūkst. m. 3 daugiaunei 2007 m., nes nuotekų sukaupėjuose buvo sumaţinti lygiai ir ruošiant ţiemos sustabdymui amoniako bei metanolio gamybos įrenginiusbuvo išdrenuoti aušinami vandeniu šilumokaitos aparatais.2008 m. rugsėjo mėn. pridavus ir paleidus eksploatacijai <strong>Kauno</strong> miesto biologinius valymo įrenginius, ţenkliai sumaţėjo tarša įpaviršinius vandens telkinius, o taip efektyviau dirbo Jonavos ir Kėdainių miestų biologiniai valymo įrenginiai. Teršiančių medţiagųišleista maţiau nei 2007 m.: BDS7-951 t; SM-673 t; BP-37 t; BN-341 t ir naftos 4,66 t. Padidėjo išvalytų -9169 tūkst. m. 3 ir sumaţėjoišleidimas nevalytų – 32 tūkst. m. 3Paviršinių (lietaus) kanalizacijos nuotekų išleista 692 tūkst. m. 3 maţiau nei 2007 m., nes 2008 m. buvo maţesnis kritulių kiekis. Bevalymo išleista 94 % visų lietaus kanalizacijos paviršinių nuotekų.55


BN 7N bNO 3 , N bBDS 7NO 2 , N bN bN b57


8 lentelė.Rodikliai Rodiklio tipas Parametrai ĮvertinimasParametro aprašymasSkaitinė išraiška1 2 3 4 5Paviršinių vandens telkinių (upės, eţerai ir tvenkiniai) vandens kokybėUpių vandens kokybėBDS 7 , bendrasisazotas, nitratai,amonio azotas,bendrasis fosforas,fosfatai, pavojingosmedţiagos: metalai,pesticidai,organiniai teršalaiTvenkinių vandens kokybėBDS 7 , bendrasisazotas, nitratai,amonio azotas,bendrasis fosforas,fosfatai, pavojingosmedţiagos: metalai,pesticidai,organiniai teršalaiBBendras visų monitoringo vietų skaičius/monitoringovietų %, kuriose medţiagų koncentracija pagal visusparametrus neviršija DLKBendras visųmonitoringo vietųskaičius, kuriosemedţiagųkoncentracija pagalatskirus parametrusviršija DLKBDS 7 5N bendrasis 14NO 3 -N 6NH 4 -N -P bendrasis 15PO 4 -P 7Metalai -Pesticidai -Organiniai teršalai -B Bendras visų monitoringo vietų skaičius /monitoringo vietų %, kuriose medţiagų koncentracijapagal visus parametrus neviršija DLK.26/ 27 8/1358


Bendras visųmonitoringo vietųskaičius, kuriosemedţiagųkoncentracija pagalatskirus parametrusviršija DLKBDS 7 2N bendrasis 5NO 3 -N 2NH 4 -N 0P bendrasis 0PO 4 -P 0MetalainetiriamaPesticidainetiriamaOrganiniai teršalai netiriama59


Upių vandens kokybė pagal valstybinio monitoringo darbų planus buvo tiriama 26 upėse ir 8 tvenkiniuose. Vandens kokybėvertinama pagal normatyvus, nurodytus dviejuose šaltiniuose. BDS 7 - vertinamas pagal „Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventiir veistis gėlavandenės ţuvys, <strong>apsaugos</strong> reikalavimų aprašą“ patvirtintą 2005 m. gruodţio 21 d. <strong>aplinkos</strong> ministro įsakymu Nr. D1-633. Kaimėginiai imami 1 kartą per mėnesį, 95 % išmatuotų verčių per metus turi atitikti ribines vertes. Kai mėginiai imami rečiau nei 1 kartą permėnesį, visos išmatuotos vertės turi atitikti ribines vertes. Kiti parametrai vertinami pagal „Nuotekų tvarkymo reglamento“, patvirtinto2006 m. geguţės 17 d. <strong>aplinkos</strong> ministro įsakymu Nr. D1-236 (redakcija 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515), priede pateiktas DLK.27 % tirtų upių vietų ir 13 % tvenkinių, medţiagų koncentracijos pagal visus parametrus neviršijo DLK. Kaip ir ankstesniais metaisdaugiausia upėse nustatyta bendro azoto ir bendro fosforo DLK viršijimai, atitinkamai – 14 ir 15 vietų.Nitratų koncentracija neatitiko DLK – 6 tirtose vietose, fosfatų – 7 vietose. 5 upėse nustatytas neatitikimas reikalavimams pagalorganinės taršos rodiklį BDS 7 . Vertinti pokyčius galima tik prieţiūros intensyvaus monitoringo upėse, nes kitos vietos buvo tiriamos pirmąkartą. Upių kokybė palaipsniui gerėja. Visose upėse sumaţėjo taršos krūviai pagal visus tirtus parametrus, lyginant su 2007 m. Šiuospokyčius sąlygojo valymo įrenginių su azoto ir fosforo šalinimu geras darbas Jonavos m., Kėdainių m., Jurbarko m. Su nuotekomis buvoišleista maţiau fosforo ir azoto teršalų, 2008 m. pradėjo veikti <strong>Kauno</strong> m. biologiniai valymo įrenginiai, maţiau teršalų išleido didţiosiosbendrovės AB“Lifosa“, AB“Achema“, geriau priţiūrimi kaimo valymo įrenginiai.60


9 lentelė.RodikliaiRAAD veiklaUpių monitoringo plano vykdymoefektyvumasEţerųmonitoringoplano vykdymoefektyvumasRodikliotipasParametrai Įvertinimas PlanoParametro aprašymas SkaitinėišraiškaneįvykdymoprieţastysPlanuojamospriemonės planoneįvykdymoprieţastims pašalinti1 2 3 4 5 6 7Nuotekų ir paviršinio vandensvalstybinės laboratorinės kontrolėsprogramos (plano) vykdymoefektyvumasEfMonitoringo vietų skaičius(planuota/ištirta)Parametrų skaičius(planuota/ištirta)Eţerai Ef Monitoringo vietų skaičius(planuota/ištirta)Parametrų skaičius(planuota/ištirta)Tvenkiniai Ef Monitoringo vietų skaičius(planuota/ištirta)Parametrų skaičius(planuota/ištirta)EfEfKontrolės vietų/objektųskaičius (planuota/ištirta)Parametrų skaičius(planuota/ištirta)26/26 3150/3006 Buvo upeliaiišdţiūvę,patvanka dėlto nepaimtimėginiai- -- -8/8 437/411 1 tvenkinyje2 kartusnebuvovandens -nuleistas261/356150/2346036/6888 Reikalinga derintimėginių ėmimą sutvenkinių nuleidimografiku-61


8. Aplinkosauginių programų įgyvendinimas regione. Aplinkosauginių objektų (įrenginių) planavimo ir statybos kontrolė -RAAD veiklos programos vykdymas. Vandens išteklių kokybės įvertinimas ir pagrindiniai uţdaviniai kitiems metams.Eil. Nr.1.2.3.4.5.Objektopavadinimas<strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong>nuotekynės tinklųišplėtimas irbiologinio valymoįrenginių statybaŪkio buities tinklųAleksoto seniūnijojeKazliškiuose tiesimasTvenkinio Veršvoskraštovaizdţiodraustinyje valymodarbaiAB „Raseiniųvandenys“ Ariogalosm. valymo įrenginiųrekonstrukcijaČekiškės gyv., ūkiobuitiesnuotekųvalyklos remontasStatybosmetai(pradţia -pabaigaSkirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšos2001-2008 278408350ES lėšos 6690LR biudţeto lėšos12800Savivaldybės lėšosInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDįdėjimasįdėjimasSMD22696,3 7310,19 149732, 74725,183504 966907656,3Trumpas vykdomųdarbų aprašymasValymo įrenginiai priduotieksploatacijai. Rokuose,Plento g., Vičiūnuosetinklai atiduoti ekspl.5143,7 tūkst. Lt padengtauţ 2007 m. atliktų darbųįsiskolinimąišsavivaldybės lėšų.2008-2009 500 SAARSP 500 500 500 500 Įvykdyta2008-2009 250 SAARSP 250 250 250 250 Įvykdyta2008536120% (1072)Biudţeto lėšų 80%(4289) ES lėšos107242899073636107242899073636Įvykdyta2008 107,5 SAARSP 107,5 107,5 107,5 107,5 Įvykdyta62


Eil. Nr.6.7.8.9.10.11.12.ObjektopavadinimasŠlienavos gyv., ūkiobuitiesnuotekųvalyklos remontasEţerėlio gyv., ūkiobuitiesnuotekųvalyklos remontasBoniškių gyv., ūkiobuitiesnuotekųvalyklos rekonstr.projekto rengimasVoškonių ūkiobuitiesnuotekųvalyklosrekonstrukcijaIlgakiemio ūkiobuitiesnuotekųvalyklos remontasAB „Kaišiadoriųpaukštynas“ mėšlidėsstatybaVandentiekio irnuotakyno plėtraKėdainių rajone:antros daliesvandentiekio irStatybosmetai(pradţia -pabaigaSkirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšosInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimasTrumpas vykdomųdarbų aprašymas2008 137 SAARSP 131,2 131,2 131,2 131,2 Įvykdyta2008 220 SAARSP 15,5 15,5 15,5 15,5Aeracinės sistemospatalpų remontas, kitidarbai perkeliami į 2009m.2008 68 SAARSP 22,9 - 22,9 - Paruoštas projektas.Darbai perkeliami į 2009m.2006-2008 397,8 SAARSP 397,8 397,8 658 658 Įvykdyta2008 100 SAARSP 76,9 76,9 76,9 76,9 Įvykdyta200820081763Nuosavos lėšos5180,87780%Sanglaudos lėšos20%LR biudţeto lėšos1763 1763 1763 17634152,71036,1773901975435210873901975ĮvykdytaĮvykdyta63


Eil. Nr.Objektopavadinimasnuotakyno tinklųstatyba Keleriškių k.Statybosmetai(pradţia -pabaigaSkirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšosInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimasTrumpas vykdomųdarbų aprašymas13.14.15.16.Raseinių m., Gintarokv. Fekalinėskanalizacijos irvandentiekio tinklųįrengimasRaseinių raj.,Arškainių k.Inţinerinių tinklųįrengimasUAB „Jurbarkovandenys“,vandentiekio irnuotekų tinklų plėtraJurbarko raj., sav.„Nemuno vidurupiobaseino“I etapasUAB „Jonavosvandenys“vandentiekio trasų irbuities nuotekų tinklų2002-20092006-200920082008842LR biudţeto lėšos280 Savivaldybėslėšos33164,86ES lėšos1560iš ES sanglaudos520LR biudţetas842 737 2200 1986 Įvykdyta271 271 521 467 Įvykdyta32071 - 3249 -667,4487,3667,4487,3667,4487,3667,4487,3Vandentiekio ir nuotekųtinklų išplėtimas Jurbarkom., Miškininkų – Eigulių,Dariaus ir Girėno,Muitinės, Tulpių, Vydūno,Valančiaus, Kalninės,Vyšnių, Vyčio, Pramonėsgatvių, Dainių k.,Rotuliųk.,Jurbarko m.vandenvietės renovacijaJonavos mieste Virbalųmikrorajone sumontuotivandentiekio irkanalizacijos tinklai.64


Eil. Nr.ObjektopavadinimasišplėtimasStatybosmetai(pradţia -pabaigaSkirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšosInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimasTrumpas vykdomųdarbų aprašymas17.18.19.20.21.Lipliūnų kaimovandens gerinimoįrenginiaiVandentiekio irnuotakyno plėtraKėdainių raj., I dalis.Vandentiekio tinklųstatyba AristavosgyvenvietėjeGarliavos sen.,Vytauto gatvėslietaus nuotekų tinklųsistemosrekonstrukcijaUAB „Kaišiadoriųvandenys“ – miestoVĮ statybaUAB „Kaišiadoriųvandenys“vandentiekio irnuotekų tinklų plėtraGudienos k., irKaišiadorių m.2008200820082008201020082010SAARSP70265480% (2123)Sanglaudos fondas20% (531)LR biudţeto lėšos142SAARSP29362ES struktūriniųfondų parama14000ES struktūriniųfondų parama70 70 70 70 Įvykdyta2123531200350121235312003501Įvykdyta142 142 142 142 Įvykdyta1459 1459 1459 1459 Statyba vykdoma2874 2874 2874 2874Vandentiekio ir nuotekųtinklų statyba Ţąslių,Palomenės gatvėse65


Eil. Nr.22.23.ObjektopavadinimasNuotekų valymoįrenginių projektoparuošimas SaviečiųgyvenvietėjeMeironiškio kaimovandens gerinimoįrenginiaiStatybosmetai(pradţia -pabaiga20082008Skirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšos9,3Kėdainių raj.sav.,75SAARSPInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimas9,3 9,3 9,3 9,3Trumpas vykdomųdarbų aprašymasĮvykdyta75 75 75 75 Įvykdyta24.25.26.27.28.Pelutavos k. vandensgerinimo įrenginiai 2008Aţytėnų k. vandensgerinimo įrenginiai 2008Parengtas Josvainiųm. Šušvės upės šlaitosutvirtinimoprojektasVandentiekio irnuotakyno plėtra IIIdalies Kėdainių raj.,JosvainiuoseUţliedţių gyv. ūkio –buities nuotėkųvalymo įrenginiųremontui20082008-2009200975SAARSP90SAARSP59SAARSP3675,0080% (2940)Sanglaudos fondas20% (735)LR biudţeto lėšos330SAARSP75 75 75 75 Įvykdyta90 90 90 9059 59 59 594531132165445311345354- - - -ĮvykdytaĮvykdytaLėšos įsisavintos 2008 m.vykdymo eigojePasirašyta sutartis surangovu66


Eil. Nr.29.ObjektopavadinimasEţerėlio ūkio -buities nuotėkųvalyklos remontasStatybosmetai(pradţia -pabaiga2009Skirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšos165SAARSPInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimas15,5 15,5 15,5 15,4Trumpas vykdomųdarbų aprašymasVykdomi valymoįrenginių remonto darbai30.31.32.33.Kulautuvos mstl.Klevų Gluosnių irJučionių g.vandentiekio irkanalizacijos tinklųprojekto parengimasKompostavimo irstambiųjų atliekųaikštelių techninėsdokumentacijosparengimasVandentiekio irnuotakyno plėtraKėdainių rajone. IIIdalies vandentiekio irnuotakyno tinklųstatyba JosvainiuoseZabieliškioregioninio sąvartynoprivaţiavimo kelio,kompostavimostatybos ir griovimo200920092008-20092008-200918SAARSP100SAARSP3675,080%Sanglaudos fondas20%Vyriausybės15197,475%Sanglaudos fondas25%Nacionalinis- - - - -- - - -- 619,671 1186,22 890,221- 639,4511406,8210502,77Viena kompostavimo irviena stambiųjų atliekųaikštelėĮvykdytos sumosnesuderintos su Aplinkosprojektų valdymoagentūraUAB „Kamesta“vadovybėuţtikrino, kad objektasbus uţbaigtas nustatytulaiku67


Eil. Nr.Objektopavadinimasatliekų perdirbimoaikštelės statybaStatybosmetai(pradţia -pabaigaSkirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšoskonfinansavimasInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimasTrumpas vykdomųdarbų aprašymas34.35.36.37.38.Babėnų sąvartynouţdarymasLabūnavos sąvartynouţdarymasČiukiškių sąvartynouţdarymasČistapolio sąvartynouţdarymasRaseinių m. Gintarokv. fekalinėskanalizacijos irvandentiekio tinklųrekonstravimas irplėtra2008-20092009200920092002-20093034,980%Sanglaudos fondas20% Vyriausybės491,4880%Sanglaudos fondas20%Vyriausybės392,780%Sanglaudos fondasVyriausybės74,4580%Sanglaudos fondas20%Vyriausybės60tūkst.Lt/savivaldybėspaskolos lėšos2759 1240 2759 1240446,8 147 446,8 147357 114 357 11467,68 40 67,68 400 0 2200 1986Įvykdytos sumosnesuderintos su Aplinkosprojektų valdymoagentūraĮvykdytos sumosnesuderintos su Aplinkosprojektų valdymoagentūraĮvykdytos sumosnesuderintos su Aplinkosprojektų valdymoagentūraĮvykdytos sumosnesuderintos su Aplinkosprojektų valdymoagentūraRuošiamos tinklųišpildomosios nuotraukos,vėliau – objektopripaţinimo tinkamunaudoti aktas68


Eil. Nr.39.40.41.ObjektopavadinimasStatybosmetai(pradţia -pabaigaRaseinių r. Arškainiųk. Inţinerinių tinklų 2006-2009įrengimasVandentiekio irnuotekų tinklų plėtraRaseinių, Ariogalos2009-2010miestuose ir Viduklėsmiestelyje RaseiniųsavivaldybėjeValymo įrenginiųrekonstrukcijaViduklės miestelyje 2009-2010Skirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšos10 tūkst.Lt/savivaldybėspaskolos lėšos6400 tūkst. –ES800 – vyriausybės800 – savivaldybėspaskolos lėšos2400 tūkst. –ES300 – vyriausybės300 – savivaldybėspaskolos lėšosInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimas0 0 521 4670 0 0 00 0 0 0Trumpas vykdomųdarbų aprašymasDarbai baigti, ruošiamaobjekto inventorizacijaRuošiamas konkursas.Sutartis numatomapasirašyti 2009-08-01Ruošiamas konkursas.Sutartis numatomapasirašyti 2009-08-0142.AB „Achema“ azotorūgšties ceche įdiegtiUKL – 7 įrenginyjeaukštatemperatūrįkatalizinį N 2 Ovalymą,sumontuojant antrinįN 2 O valymokatalizatorių popirminiu amoniakooksidavimokatalizatoriumikontaktiniuose2008-20136898,2AB „Achema“- - 4226,9 4226,9Sumontuotakatalizatoriaus įkrova,sudėtas katalizatorius N 2 Oteršalų sumaţinimui69


Eil. Nr.ObjektopavadinimasaparatuoseStatybosmetai(pradţia -pabaigaSkirta lėšų (tūkst.Lt.) kieno lėšosInvesticijų panaudojimasNuo statybųNuo metų pradžios pradžiosKaipKaipSMDSMDįdėjimasįdėjimasTrumpas vykdomųdarbų aprašymas43.AB „Achema“ azotorūgšties ceche įdiegtiGP įrenginyjeaukštatemperatūrįkatalizinį N 2 Ovalymą,sumontuojant antrinįN 2 O valymokatalizatorių popirminiu amoniakooksidavimokatalizatoriumikontaktiniuoseaparatuose2008-20135370,1AB „Achema“- - 1423,2 1423,2Sumontuotakatalizatoriaus įkrovos,sudėtas katalizatorius N 2 Oteršalų sumaţinimuiPagrindiniai uţdaviniai 2009 m. :1. Patikrinti visus probleminius didesnių nei 2000 GE aglomeracijų valymo įrenginius ir uţtikrinti, kad TIPK leidimuose nustatytireikalavimai nuo 2010 m. sausio 1 d. atitiktų bent DLK/DLT reikalavimus.2. Patikrinti visų didesnių nei 100 ha vandens telkinius (išskyrus saugomas teritorijas (ST), kuriose reikalavimų laikymąsi priţiūri STdirekcijos) pakrančių <strong>apsaugos</strong> juostas.3. Vykdyti <strong>Kauno</strong> miesto nuotekų tinklų plėtros plano rengimo prieţiūrą ir nuotekų tvarkymo reikalavimo kontrolę.4. Dalyvauti Nemuno ir Neries upių baseinų projektų įgyvendinimo darbo grupių veiklose.5. Pratęsti maţųjų valymo įrenginių darbo kontrolę.70


VII. ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖS VALDYMAS9. RAAD veiklos rezultatų atliekų kontrolės srityje apţvalga.<strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento 2008 m. veiklos programoje buvo numatyta 22 priemonės atliekų tvarkymo srityje,visos priemonės įvykdytos.Departamento prioritetinėse veiklos kryptyse, atliekų kontrolės srityje, buvo numatyti trys prioritetai:1. Tinkamo pavojingų atliekų tvarkymo uţtikrinimas.2. Neteisėto atliekų veţimo tarp valstybių prevencija.3. Pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymo reikiama apimti uţtikrinimas.Vykdant pirmąjį prioritetą buvo numatytos dvi prioriteto realizavimo priemonės:1. Uţtikrinti, kad departamento kontroliuojamoje teritorijoje nebūtų vykdoma nelicencijuota pavojingų atliekų tvarkymoveikla (tikrinti nelicencijuotas įmones, kurių veikla gali būti susijusi su pavojingų atliekų tvarkymu).Sudaryti kontrolinių patikrinimų planai, viso 167 įmonės, kuriose vykdomas nelicencijuotas pavojingas atliekas tvarkymas. Visosįmonės patikrintos, nustatyti 58 paţeidimai, nubausti 58 atsakingi asmenys įmonėse.2. Nemaţiau kaip du kartus patikrinti visas kontroliuojamoje teritorijoje veikiančias licencijuotas pavojingas atliekastvarkančias įmones.Buvo numatyta regione po du kartus patikrinti 72 pavojingas atliekas tvarkančias įmones. Visos įmonės patikrintos, nustatyta 30paţeidimų, nubausta 30 įmonėse atsakingų asmenų. Daţniausiai pasitaikantys paţeidimai – pavojingų atliekų tvarkymas ir netinkamasapskaitos vykdymas.Vykdant neteisėto atliekų veţimo tarp valstybių prevenciją buvo numatytos trys prioriteto realizavimo priemonės:1. Tikrinti visas įmones, gavusias leidimą įveţti/išveţti atliekas su VAAI nustatytomis atliekų tvarkymo sąlygomis.Pasirinktinai atlikti pagal leidimus įveţamų/išveţamų atliekų atitikimo deklaruotai sudėčiai ir kiekiams patikrinimus.Tikrintos 4 įmonės: UAB „Torlina“ ir UAB „Eko Group“ – veţančios metalinę, plastikinę pakuotę į Latviją, Olandiją; UAB„Raifetas“ veţanti netinkamas padangas į Vokietiją; UAB „Ţalvaris“ veţantis oro ir kuro filtrų atliekas. Visų bendroviųatlikti patikrinimai, stebėti krovinių pakrovimai, svėrimai ir dokumentų ruošimas. Paţeidimų nenustatyta.2. Pasirinktinai (gavus informaciją apie veţimą) tikrinti įveţamų/išveţamų atliekų siuntas (dėl jų atitikimo deklaruojantsudėčiai), kurioms veţti nereikia specialaus leidimo.Gavus informaciją apie planuojamus atliekų veţimus, patikrinta: UAB „Ţalvaris“ dėl plastikinės pakuotės veţimo, UAB„Lita West“ dėl aliuminio lauţo atliekų, UAB „Torlina“ ir UAB „Baltpaper“ dėl popieriaus atliekų įveţimo, UAB„Euroeka“ dėl stiklo pakuotės išveţimo. Pagal VAAI pranešimą patikrinta UAB „Ekolauţas“ dėl plieno – ketaus atliekų71


išveţimo į Lenkiją, išveţimas neteisėtas, paskirta administracinė bauda pagal 51 3 str. 13 d. duotas privalomasis nurodymasatliekas grąţinti į Lietuvą.3. Atlikti specifinius patikrinimus atliekas surenkančiose ir tvarkančiose įmonėse, tikslu vykdyti neteisėto atliekų veţimoprevenciją. Regione patikrintos 8 įmonės uţsiimančios atliekų surinkimu ir tvarkymu. Du kartus Kaišiadorių rajonepatikrinta UAB „Dzūtra“, kaip atliekas surenkanti ir tvarkanti įmonė. Nustatyti trys paţeidimai, skirtos 3 administracinėsnuobaudos ir duoti privalomieji nurodymai.Uţtikrinant pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymą buvo numatyta, ne maţiau kaip 2 kartus patikrinti visas kontroliuojamojeteritorijoje atliekas tvarkančias ir eksportuojančias įmones, turinčias teisę išduoti paţymas – 17 įmonių. Paţeidimųnenustatyta, fiktyvių paţymų nebuvo išduota.10. Vertinimo rodikliai:10 lentelė.ParametraiRodikliaiRodiklio tipasĮvertinimasParametro aprašymas Skaitinė išraiška1 2 3 4 5Sąvartynų uţdarymas, likvidavimas At Uţdarytų (likviduotų) sąvartynųskaičius / bendras jų skaičius regione 67 / 92metų pabaigoje.Komentarai.Kontroliuojamoje teritorijoje bus įrengti 2 regioniniai sąvartynai. Lapių sąvartyno statybos darbų pradţia 2007 m. gruodţio mėn., pabaiga2009 m. lapkričio mėn. Priduota eksploatacijai 2 sekcijos 2,22 ha. 2009 m. bus įsisavinta 1 sekcija 1,23 ha.Zabieliškių sąvartyno statybos pradţia 2007 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2009 m. birţelio mėn.2008 m. uţdaryta 16 sąvartynų (Jurbarko r.).72


Prioritetai 2009 m.:Patikrinti veikiančius sąvartynus dėl <strong>aplinkos</strong>auginių reikalavimų laikymosi.Kontroliuoti, kad nuo 2009 m. liepos mėn. Į sąvartynus neatitinkančius ES reikalavimų nebūtų veţamos atliekos.11 lentelė.RodikliaiKomunalinių atliekų surinkimasKomunalinių atliekų tvarkymopaslaugos plėtraGamybinių atliekų surinkimasRodiklio tipasApAtApParametraiParametro aprašymasSkaitinė išraiška ĮvertinimasSurinktas RAAD teritorijojekomunalinių atliekų (mišrios, antrinėsţaliavos, kitos) kiekis(tūkst.tonų)/gyventojų skaičius; 404,12/669745 Viešosios komunalinių atliekų tvarkymopaslaugos įdiegimas % (gyventojųskaičius, kuriems teikiama paslauga(tūkst.gyventojų) x 100/gyventojųskaičiaus (tūkst. gyventojų)); 88,4/669745 Surinkta RAAD teritorijoje gamybiniųatliekų (tūkst.tonų). 2616,668 <strong>Kauno</strong> RAAD kontroliuojamoje teritorijoje per 2007 m. komunalinių ir gamybinių atliekų surinkta daugiau nei per 2004, 2005 ir2006 m. . Gerėja komunalinių atliekų surinkimas, išaugo sutarčių skaičius su įmonėmis ir gyventojais, rengtos antrinių atliekų surinkimoaikštelės.Departamento kontroliuojamoje teritorijoje didėjo viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos gyventojams. Diegiantviešąsias komunalinių atliekų sistemas savivaldybės naudojasi privačių ir savivaldybių įkurtų atliekas surenkančių ir veţančių įmoniųpaslaugomis. <strong>Kauno</strong> miesto savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikia šešios įmonės (UAB „<strong>Kauno</strong> švara“,UAB „Vitaresta“, UAB „Supermontes“, UAB „Dzūtra“, UAB „Ţalvaris“ ir UAB „<strong>Kauno</strong> keliai“); <strong>Kauno</strong> rajono savivaldybės teritorijojekomunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikia dvi įmonės (UAB „<strong>Kauno</strong> švara“ ir UAB „Dzūtra“); Kaišiadorių rajono savivaldybėsteritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikia keturios įmonės (UAB „Dzūtra“, UAB „Kaišiadorių komunalininkas“, UAB„Kaišiadorių butų ūkis“ ir UAB „Kaišiadorių vandenys“); Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo73


paslaugas teikia trys įmonės (UAB „Skongalis“, UAB „ Ţalvaris“ ir UAB „Kuusakoski“); Jonavos rajono savivaldybės teritorijojekomunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikia UAB „Jonavos paslaugos“; Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekųtvarkymo paslaugas teikia UAB „Jurbarko komunalininkas“ ir Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymopaslaugas teikia UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.Šešios <strong>Kauno</strong> ir viena Tauragės apskrities savivaldybės turi parengusios ir patvirtinusios savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles iratliekų tvarkymo planus.Komunalinių atliekų tvarkymasŠalinama sąvartynuose arbakitose vietose ant žemėsSurinkta (gauta) komunaliniųatliekųKomunalinių atliekų tvarkymas2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.277,66 244,83 244,87 254,77277,66 339,11 310,15 404,12Komunalinių atliekų tvarkymas500400300200100Šalinama sąvartynuosearba kitose vietose antžemėsSurinkta (gauta)komunalinių atliekų02004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.74


12 lentelėRodikliai Rodiklio tipasParametraiParametro aprašymasSkaitinė išraiška Įvertinimas1 2 3 4 5Antrinių ţaliavų surinkimasAtSurinkta RAAD teritorijoje atliekų(tūkst.tonų)/iš jų – komunalinių atliekų(tūkst. tonų); 201,613/173,045Surinkta RAAD teritorijoje antrinių ţaliavųAt (tūkst.tonų)/iš jų – iš komunalinių atliekų(tūkst. tonų); 10,697/10,670-stiklo-plastiko-popieriaus-metalo-padangųAtAtAtAtSurinkta RAAD teritorijoje antrinių ţaliavų(tūkst.tonų)/iš jų – iš komunalinių atliekų(tūkst. tonų); 9,661/7,929Surinkta RAAD teritorijoje antrinių ţaliavų(tūkst.tonų)/iš jų – iš komunalinių atliekų(tūkst. tonų); 47,406/47,406Surinkta RAAD teritorijoje antrinių ţaliavų(tūkst.tonų)/iš jų – iš komunalinių atliekų(tūkst. tonų); 130,749/104,040Surinkta RAAD teritorijoje antrinių ţaliavų(tūkst.tonų).3,1<strong>Kauno</strong> regione pastaraisiais metais antrinių ţaliavų surenkama vis daugiau. Lyginant 2007 m. rodiklius su 2006 m. rodikliais,bendras surinktų antrinių ţaliavų kiekis padidėjo 62,57 tūkst. tonų. Plastiko surinkimas padidėjo 2,35 tūkst. tonų, popieriaus surinkimas -30,48 tūkst. tonų ir metalo surinkimas padidėjo - 38,16 tūkst. tonų. Įsigaliojus pakuotės uţstato sistemai 2007 m. lėmė stiklo atliekųsurinkimo sumaţėjimą (gerėjo uţstatinės pakuotės surinkimas). Stiklo surinkimas sumaţėjo 7,54 tūkst. tonų.Regione stiklo atliekas surenka ir tvarko: UAB „<strong>Kauno</strong> stiklas“, UAB „Euroeka“ ir UAB „Super Montes“. Plastiko atliekas tvarkoUAB „Eko Group“ ir UAB „Stotras“. Popieriaus ir kartono atliekas perdirba UAB „Ekorema“, UAB „Baltpaper“ ir UAB „Baltic WasteManagement“. Metalo lauţo surinkimą vykdo: UAB „EMP Recycling“, UAB „Ţalvaris“, UAB „Torlina“, UAB „Urulys“ ir UAB„Baltikalas“.75


Statybines atliekas <strong>Kauno</strong> regione tvarko AB „<strong>Kauno</strong> keliai“, UAB „Mitnija“, UAB „Kelių remonto grupė“, UAB „Kamesta“ ir UAB„Tavilta“.Antrinių ţaliavų surinkimas2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.Surinkta atliekų viso (tūkst.tonų) 88,61 137,25 139,05 201,62stiklo 18,68 18,1 18,24 10,70plastiko 4,16 7,09 7,31 9,66popieriaus 25,58 40,46 16,93 47,41metalo 39,59 70,26 92,59 130,75padangos 0,60 1,34 3,98 3,101401201008060402004 m.2005 m.2006 m.2007 m.200stiklo plastiko popieriaus metalo padangos76


13 lentelė.RodikliaiRodiklio tipasParametraiĮvertinimasParametro aprašymas Skaitinė išraiška1 2 3 4 5Pavojingų atliekų tvarkymas Ap Bendras surinktas RAAD teritorijojepavojingų atliekų kiekis (tūkst. tonų); 27,173- naudoti netinkamos transportopriemonėsApSurinkta RAAD teritorijoje (tūkst.tonų); 4,354-akumuliatoriaiApSurinkta RAAD teritorijoje (tūkst.tonų); 5,789-alyvosApSurinkta RAAD teritorijoje (tūkst.tonų); 0,729- naftos produktais uţterštas gruntasApSurinkta RAAD teritorijoje (tūkst.tonų); 0,056- medicininės atliekosApSurinkta RAAD teritorijoje (tūkst.tonų); --- netinkama naudoti elektros irelektronikos įrangaApSurinkta RAAD teritorijoje (tūkst.tonų). 2,84677


2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.Bendras 0,707 7,438 23,320 27,173naudoti netinkamos transportopriemonės 0 2,441 2,517 4,354akumuliatoriai 0,36 2,894 2,698 5,789alyvos 0,33 1,394 0,678 0,729NP uţterštas gruntas 0,03 0,583 0,214 0,056medicininės atliekos 0,014 0,022 0,043 0,080netinkama naudoti EEĮ 0 0,104 2,632 2,8467654321naudoti netinkamostransporto priemonėsakumuliatoriaialyvosNP užterštas gruntasmedicininės atliekosnetinkama naudoti EEĮ02004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.Ataskaitiniais metais <strong>Kauno</strong> regione buvo 69 įmonės turinčios pavojingų atliekų tvarkymo licencijas.Pavojingų atliekų surinkimas <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> teritorijoje didėja, nes vykdoma grieţtesnė pavojingų atliekų kontrolė. 2007 m. <strong>Kauno</strong>regione pavojingų atliekų surinkta 3,853 tūkst. tonų daugiau negu 2006 m..78


2007 m., kylant ekonomikos lygiui, daugiau įsigyjama naujų transporto priemonių, ko pasėkoje naudotos netinkamos transportopriemonės veţamos į autolauţynus. Naudoti netinkamų transporto priemonių 2007 m. surinkta 1,837 tūkst. tonų daugiau nei 2006 m.Sugrieţtinus autotransporto priemonių remonto įmonių kontrolę, padidėjo akumuliatorių ir alyvų surinkimas.11. Atliekų tvarkymo programų įgyvendinimas regione. Atliekų tvarkymo programų įgyvendinimo regione kontrolė. RAADveiklos programos vykdymas (uţ atsiskaitomus metus).Atliekų tvarkymo programų įgyvendinimas <strong>Kauno</strong> regione vykdomas sėkmingai. Plečiamos viešosios komunalinių atliekųsurinkimo paslaugų apimtys. Viešąja komunalinių atliekų surinkimo paslauga naudojasi vis daugiau gyventojų. 2006 m. naudojosi paslauga73 % gyventojų, 2007 m. 87,9 % ir 2008 m. 88,4 %.<strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento veiklos programoje atliekų tvarkymo kontrolės srityje buvo planuotos 22priemonės. Visos planuotos priemonės įvykdytos.Aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas:- Surengti specialius reidus statybinių atliekų tvarkymo patikrinimui regione. Organizuoti aštuoni reidai, patikrinta 14 statybviečiųir 5 statybų vadovai nubausti administracinėmis baudomis.- Kontroliuoti sukauptų padangų atliekų UAB „Belmonto takas“ ir UAB „Rimogė“ sutvarkymo darbus. Atlikti patikrinimai. UAB„Belmonto takas“ ir UAB „Rimogė“ teismo įpareigotos nutraukti neteisėtai vykdomą veiklą. UAB „Antrinis perdirbimas“ iš Viduklėsgeleţinkelio stotyje esančių sandėlių utilizuoti išveţė 120 t neteisėtai sukauptų UAB „Belmonto takas“ padangų atliekų.- Kontroliuoti atliekų pašalinimą iš savavališkai uţterštų teritorijų. Inicijuota, kad seniūnai uţterštų teritorijų sutvarkymą įtrauktų įdarbo planus. Departamento kontroliuojamoje teritorijoje sutvarkytos 87 savavališkai uţterštos teritorijos.Tinkamo pavojingų atliekų tvarkymo uţtikrinimas:- Uţtikrinti, kad kontroliuojamoje teritorijoje nebūtų vykdoma nelicencijuota pavojingų atliekų tvarkymo veikla. Kontrolė vykdytapagal objektų tikrinimo planą. Patikrintos 167 įmonės. Nustatyti 58 paţeidimai ir 58 įmonių atsakingiems pareigūnams taikytosadministracinės baudos.- Ne maţiau kaip 2 kartus patikrinti visas kontroliuojamoje teritorijoje veikiančias licencijuotas pavojingas atliekas tvarkančiasįmones. Du kartus patikrintos 72 įmonės. Nustatyta 30 paţeidimų ir nubausta 30 atsakingų asmenų įmonėse.79


12. Atliekų kontrolės miestuose ir rajonuose įvertinimas ir pagrindiniai uţdaviniai kitiems metams.Departamento vykdoma atliekų tvarkymo kontrolė daro teigiamą įtaką <strong>regiono</strong> mastu. Regione gerėja atliekų apskaita, didėjaatliekų surinkimas. Plėtojant regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir skatinant investicijas į šią veiklą, regione pagerės viešosios komunaliniųatliekų tvarkymo paslaugos kokybė.Pagrindiniai uţdaviniai 2009 m.:- patikrinti veikiančius sąvartynus dėl <strong>aplinkos</strong>auginių reikalavimų laikymosi;- kontroliuoti, kad po 2009 m. liepos 16 d. į sąvartynus, neatitinkančius ES reikalavimų, nebūtų veţamos atliekos;- pavojingų atliekų saugojimo ir tvarkymo kontrolė;- kontroliuoti, kad veiklos nutraukimo atveju neliktų nesutvarkytų atliekų;- į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos teikimo kontrolė;- kontroliuoti rūšiuotų komunalinių atliekų tvarkymą.80


VIII. CHEMINIŲ MEDŢIAGŲ TVARKYMAS IR KONTROLĖ1. Paţeidimų, susijusių su patvariųjų organinių medţiagų naudojimu, vykdant LRV 2005 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 239 „Dėl 2004m. balandţio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančiodirektyvą 79/117/EEB įgyvendinimo nenustatyta.2. Regione neteisėtų ozono sluoksnį ardančių cheminių medţiagų importo ir eksporto atvejų nenustatyta.3. 2008 m. bešeimininkių cheminių medţiagų aptikimo atvejų nenustatyta.IX. RADIOKTYVIŲ MEDŢIAGŲ KONTROLĖ2008 m. buvo organizuota 28 patikrinimai įmonėse (metalo supirktuvėse), galinčiose turėti ar įsiveţti medţiagų ir atliekų supadidintu radioaktyvumu. Visos metalo supirkimo aikštelės turėjo prietaisus radioaktyvioms medţiagoms matuoti. Nustatyta, kad šiųprietaisų patikros galiojančios, atliekas priimantys darbuotojai yra instruktuoti kaip dirbti su jais. Avarijų su radioaktyviomis medţiagomisir radiacinio fono padidėjimo nebuvo fiksuota.X. APLINKOSAUGINIAI LEIDIMAI, INTEGRUOTAS VALDYNAS13. Vertinimo rodikliai:14 lentelėRodikliai Rodiklio tipas Parametrai ĮvertinimasParametro aprašymas Skaitinė išraiška1 2 3 4 5Aplinkosauginių leidimų (GIN ir TIPK) At Bendras leidimų (GIN ir TIPK)skaičiusskaičius RAAD kontroliuojamoje382/380 /59teritorijoje / iš jų TIPK /atsiskaitomais metais išduota TIPK;TIPK leidimai 1 priedo įrenginiams Ap Bendras šių įrenginių skaičius RAADkontroliuojamoje teritorijoje / turiTIPK / išduota atsiskaitomais metais;32 /32 /2 81


GPGB diegimas Ap Skaičius įrenginių įdiegusių GPGB /turinčių įdiegti;TIPK leidimai 2 priedo įrenginiams Ap Bendras šiai grupei priskiriamųobjektų skaičius RAADkontroliuojamoje teritorijoje / turiTIPK / išduota TIPK atsiskaitomaismetais;Poveikio aplinkai vertinimas Ap Priimta spendimų dėl planuojamosūkinės veiklos / atlikta atrankosprocedūrų;SAARP, AARP Ap Surinkta mokesčių į SAARP /surinkta baudų ir atlyginta ţala įAARP.- / 32 350/ 350/ 57 ----TIPK leidimai buvo išduoti laiku. Leidimų išdavimą apsunkina labai nekokybiškai parengtos paraiškos TIPK leidimams gauti.Ataskaitiniais metais buvo išduoti 59 TIPK leidimai, iš jų: dviems I priedo įrenginiams - AB „Kaišiadorių agrofirma“ – intensyvauskiaulių auginimo įrenginiui ir AB „<strong>Kauno</strong> ketaus liejykla“ – juodųjų metalų apdirbimo įrenginiui. Koreguota 85 Leidimai. PagrindinėsTIPK leidimų koregavimo prieţąstys yra: teisės aktuose nustatytų normatyvų pasikeitimai, susidarančių atliekų rūšių bei kiekiųpasikeitimai, įmonių restruktūrizacijos, pasikeitę vykdomos veiklos apimtys ir mastai.Išnagrinėta, įvertinta dvylikos objektų pateiktos Paraiškos TIPK leidimams gauti ir nustatyta, kad vykdomai veiklai Leidimainereikalingi, nes neatitinka TIPK taisyklėse nustatytų kriterijų. Šiems objektams išduotos Paţymos dėl Leidimo nebūtinumo iki esminiųpasikeitimų vykdant ūkinę veiklą.Prioritetai 2009 m.:TIPK leidimų kokybiškas išdavimas. Valdymo priemonių per leidimus taikymas, įmonėms, kurioms naujai išduodami, atnaujinami,koreguojami TIPK leidimai.Atkreipti ypatingą dėmesį į veiklos vykdytojo naudojamų technologijų, veiklos metodų ir taršos prevencijos priemonių atitikimą GPGB.Pasiūlymas: Licencijuoti paraiškų TIPK leidimams gauti rengėjus.82


XI. EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ IR AVARIJŲ PREVENCIJA IR VALDYMAS14. Ekstremalių situacijų ir avarijų valdymas.15 lentelė.EKSTREMALIOSSITUACIJOSIRAVARIJOSEkstremalių situacijų skaičius(situacijos kai yra pasiekiaminustatyti ES kriterijai,pildomas ES protokolas)Ekologinių avarijų skaičius(kitos registruojamos avarijosar įvykiai kai padaroma ar galibūti padaryta ţala aplinkai)Rodiklio Ataskaitiniais Ţala aplinkai Ankstesniais Ţala aplinkai Situacijostipas metais skaičius ataskaitiniais metais(Lt)metais skaičius ankstesniaismetais (Lt)įvertinimasAp 0 0 1 530 Ap 24 25977 10 45417 Ekstremalios situacijos ir avarijos2006 2007 2008Ekstremalios situacijos 1 1 0Ekologinės avarijos 11 10 2483


3025201510Ekstremalios situacijosEkologinės avarijos502006 2007 20082008 m. ekstremalių situacijų (situacijos kai yra pasiekiami nustatyti ES kriterijai, pildomas YES protokolas) <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong><strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento kontroliuojamoje teritorijoje nebuvo fiksuota.Ataskaitiniais metais buvo nustatyta 24 ekologonės avarijos (registruojamos avarijos ar įvykiai kai padaroma ar gali būti padarytaţala aplinkai), iš kurių galima paminėti šiuos: Kaišiadorių rajone Pastrėvio maţojoje HE įvyko turbinos hidraulinės sistemos gedimas irnuvedimo kanale pasirodė alyvos pėdsakai. Turbina buvo sustabdyta, uţtvertas vandens nuvedimo kanalas bonine uţtvara, kad alyvanepatektų į Strėvos upę. Dėl gedimo į aplinką išsiliejo 6 litrai alyvos (atsakingam asmeniui skirta administracinė bauda ir UAB „Renergai“paskaičiuota ţala 1119 Lt sumai); 2008 birţelio 14 d. UAB „Grifas“ teritorijoje Domeikavos sen., <strong>Kauno</strong> r. iš talpos išpiltas nelegaliailaikomas dyzelinas, kuris išsiliejo ant asfalto dangos, dalis pateko ant grunto. UAB „Grifas“ atsakingas darbuotojas nubaustasadministracine bauda ir pateiktas ieškinys ţalai atlyginti. Teritorija išvalyta, uţterštas gruntas išveţtas; Netonių kaime, Raudondvario sen.,<strong>Kauno</strong> raj., 2008 m. geguţės 8 d. nustatyta, kad sodyboje, garaţe nelegaliai ardomi akumuliatoriai. Akumuliatorių rūgštis išpilta ant gruntouţteršė teritoriją. Byla perduota <strong>Kauno</strong> r. PK. Iškelta baudţiamoji byla pagal BK 222 str. Paţeidėjui teismas skyrė baudą. Pateiktas ieškinysuţ augmenijai padarytą ţalą. Teritorija sutvarkyta, išveţta 5,35 tonos atliekų.84


XII. POTENCIALIAI PAVOJINGŲ OBJEKTŲ KONTROLĖS ORGANIZAVIMO VYKDYMAS16. Potencialiai pavojingų objektų kontrolės vykdymas.17 lentelė.PP objektai Objektų skaičius PatikrinimųskaičiusNustatytapaţeidimųPašalintapaţeidimųSituacijosįvertinimasKeliantys ypač didelį6 8 1 1pavojų avarijosatvejuPavojingi dėl12 11 2 2galimos ţalosgyventojams iraplinkai avarijosatvejuPavojingi7 8 1 1<strong>aplinkos</strong>auginiupoţiūriuViso 25 27 4 4(Nurodomi probleminiai objektai, aprašomi nustatomi paţeidimai, taikomos poveikio priemonės, numatomos įgyvendinti<strong>aplinkos</strong>auginės priemonės, terminai ir pan.).<strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento kontroliuojamoje teritorijoje buvo 6 ypač didelį pavojų keliantys objektai:1. AB „Achema“ – Jonavos rajonas.2. UAB „Ave-Matrox“ Jonavos filialas.3. SP UAB „<strong>Kauno</strong> vandenys“ Petrašiūnų vandenvietės chloro sandėlys – panaikintas, o vietoje jo įtraukta UAB „Tributum“ –<strong>Kauno</strong> miestas.4. AB „Lifosa“ – Kėdainių rajonas.5. UAB „Lukoil – Kėdainiai“ – kuro bazė uţ terminalo LOJ rekuperavimo sistemos nesavalaikį įrengimą surašytas privalomasisnurodymas ir paskirta administracinė bauda technikos direktoriui.6. AB „Suskystintos dujos“ <strong>Kauno</strong> suskystintų dujų pilstymo stotis.85


Pavojingi dėl ţalos gyventojams ir aplinkai - 12 objektų:1. AB „Lietuvos geleţinkeliai“ <strong>Kauno</strong> stoties Palemono transporto mazgas,2. SP UAB „Vilniaus agrochemija“ – veiklą nutraukė Kaišiadorių rajone,3. UAB „Korelita“ – <strong>Kauno</strong> miestas,4. AB „<strong>Kauno</strong> šaldytuvai“ - <strong>Kauno</strong> miestas,5. AB „Pieno ţvaigţdės“ Kaunas,6. UAB „Brentag Lietuva“ – <strong>Kauno</strong> miestas,7. UAB „Margūnas“ - <strong>Kauno</strong> miestas,8. UAB „Savingė“ – Kaišiadorių rajonas,9. UAB „Metoil“ – Jonavos rajonas,10. AB „<strong>Kauno</strong> elektrinė“ mazuto ūkis – <strong>Kauno</strong> miestas,11. AB „Lietuvos energija“ <strong>Kauno</strong> hidroelektrinė – <strong>Kauno</strong> miestas,12. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė - Kaišiadorių rajonas.Aplinkosauginiu poţiūriu pavojingi 7 objektai:1. AB „Danisco Sugar Kėdainiai“ – Kėdainių rajonas,2. AB „Palemono keramika“ – <strong>Kauno</strong> miestas,3. UAB „Vikeda“ – <strong>Kauno</strong> rajonas,4. ŢŪB „Vyčia“ srutų sukaupimo rezervuarai – <strong>Kauno</strong> rajonas,5. UAB „RGV Autoimpelis“ – Jurbarko rajonas, padangos išgabentos į AB „Akmenės cementas“, liko 4 t didesnių nei 1 mskersmens padangų.6. UAB „Rimogė“ Urnieţių k. dėvėtų padangų sandėliavimo aikštelė,7. UAB „Baltasis miestas“ – bankrutavo, o padangos priklauso UAB „Belmonto takas“ – <strong>Kauno</strong> rajonas.UAB „Rimogė“ dėvėtų padangų sandėliavimo aikštelė Urnieţių k. Babtų sen. ir UAB „Belmonto takas“ susmulkintų padangųsankaupos Eigirgalos k., Domeikavos sen. padangų atliekas sandėliuojančioms įmonėms, apylinkių teismai savo sprendimais įpareigojonutraukti šių atliekų sandėliavimą. Departamentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 588 str., 2007 m.balandţio 3 d. antstoliui Regimantui Budreikai nusiuntė vykdyti <strong>Kauno</strong> rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 1 d. priimtą sprendimą uţakių ir vykdomąjį raštą, įpareigojantį UAB „Belmonto takas“ nutraukti neteisėtai vykdomą ūkinę veiklą – naudotų padangų atliekųsandėliavimą nuosavybės teise priklausančiose silosinėse, esančiose Eigirgalos k., <strong>Kauno</strong> rajone. UAB „Belmonto takas“ teismo sprendimubuvo įpareigotas naudotų padangų atliekas perduoti atliekas tvarkančiai įmonei. 2008 m. sausio 9 d. antstoliui R. Budreikai nusiuntėmevykdyti <strong>Kauno</strong> m. apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 19 d. priimtą sprendimą ir 2008 m. sausio 4 d. vykdomąjį raštą, įpareigojantį UAB„Rimogė“ nutraukti neteisėtai vykdomą ūkinę veiklą – padangų sandėliavimą Urnieţių k., Babtų sen., <strong>Kauno</strong> r. ir šių padangų perdavimąatliekas tvarkančiai įmonei.86


XIV. GYVŪNIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ19 lentelė.Rodikliai Rodiklio tipas Stebimi parametrai Skaitinėišraiška1 2 3 4 5GYVŪNIJOS IŠTEKLIŲNAUDOJIMAS IR KONTROLĖIšaiškinta gyvūnijos <strong>apsaugos</strong> teisėsaktų paţeidimų:Ef Iš viso, sk./t.t. šiurkščių, sk. 2008-839/2342007-912/3222006-688/207Verslinės ţvejybos srityje Ef Iš viso, sk./t.t. šiurkščių, sk. 2008-36/92007-40/62006-23/3Mėgėjiškos ţūklės srityje Ef Iš viso, sk./t.t. šiurkščių, sk. 2008-709/2142007-781/3042006-588/196Specialiosios ţvejybos srityje Ef Iš viso, sk./t.t. šiurkščių, sk. 2008-0/02007-0/02006-1/0Medţioklės srityje Ef Iš viso, sk./t.t. šiurkščių, sk. 2008-68/112007-79/122006-85/19Išaiškinta gyvūnijos <strong>apsaugos</strong> teisėsaktų paţeidimų, turinčių nusikaltimų arbaudţiamųjų nusiţengimų poţymiųEfIš viso, sk./perduota ikiteisminiam tyrimuipradėti, sk./pradėta ikiteisminių tyrimų,sk./perduota teismui, sk./priimtaapkaltinamųjų nuosprendţių, sk.2008-0/0/0/02007-4/4/4/4/02006-5/5/5/5/2Įvertinimas87


Laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei. Dėl neteisėtos medţioklės, ţvejybos, ţolės deginimo,miškų kirtimo, <strong>aplinkos</strong> teršimo ir t.t. mus supančiai aplinkai kasmet padaroma nepaprastai daug ţalos. Gyvosios gamtos <strong>apsaugos</strong> tikslas -išsaugoti natūralias laukinių gyvūnų bendrijas, jų rūšių įvairovę bei uţtikrinti racionalų laukinių gyvūnų naudojimą ir jų populiacijųatkūrimą. <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> <strong>departamentas</strong> gyvosios gamtos apsaugą vykdo 916353 ha. teritorijoje. 240411,2 ha. sudaromiškai 26562,04 ha. vandenys.Vykdant gyvosios gamtos apsaugą 2008 m. buvo išaiškinti 839 gyvūnijos naudojimo paţeidimai, iš jų 745 ţvejybos taisykliųpaţeidimai ir 234 šiurkščių. Be ţuvų išteklų naudojimo, atkūrimo, stebėjimo bei kontrolės, didelis dėmesys buvo skiriamas laukinėsmedţiojamos faunos globai ir racionaliam naudojimui.Be abejonės, pagrindinių medţiojamųjų ţvėrių populiacijoms didţiausią įtaką daromedţioklės plotų vienetų naudotojų veikla. Pastebėta, kad medţiojamųjų ţvėrių gausa ir įvairove pasiţymi tie medţioklės plotai, kuriuosemedţiojantys medţiotojų klubai ar būreliai puoselėja aukštą medţioklės kultūrą, medţioklės tradicijas, vykdo sąţiningą medţiojamųjųţvėrių apskaitą ir atlieka pašarinės bazės gausinimo darbus.Viena iš profilaktinių-prevencinių priemonių – akcijų „Lydeka-2008“ ir „Lašiša-2008“ vykdymas, jų eigos nušvietimas spaudoje,aktyvus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis – policijos komisariatais, valstybės sienos <strong>apsaugos</strong> tarnyba, kariuomene, bei pastovustarnybinio ţenklinto autotransporto naudojimas. 2008 m. išaiškinta maţiau paţeidimų dėl to, kad didesnis dėmesys buvo skiriamasprevenciniam darbui, darbas tarnybiniais automobiliais su skiriamaisiais. Paţeidimų sumaţėjimui didelės įtakos turėjo nepalankios orosąlygos 2008 m.20 lentelė.RodikliaiRodikliotipasStebimi parametraiSkaitinėišraiška1 2 3 4 5ŢUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMOKONTROLĖVerslinės ţvejybos kontrolė Ef Atlikta patikrinimų, sk. / išaiškinta paţeidimų, sk./ atimta teisė uţsiimti ţvejyba, sk.Vandens telkinių nuomos verslineiţvejybai sutarčių kontrolėEf Galiojančių sutarčių sk. / atlikta patikrinimų, sk. /išaiškinta paţeidimų, sutarčių sk./pateiktapasiūlymų dėl sutarčių nutraukimo, sk. / nutrauktasutarčių, sk.2008-56/8/12007-76/20/12006-73/5/0/02008-0/0/0/02007-0/0/0/02006-0/0/0/0ĮvertinimasLeidimų naudoti ţūklės plotus kontrolė Ef Leidimų sk. / atlikta patikrinimų, sk. / išaiškinta 2008-101 88


Mėgėjiškos ţūklės leidimų platinimoorganizavimas ir kontrolėSpecialiosios ţvejybos kontrolėEfpaţeidimų, leidimų sk. / panaikinta leidimų, sk. /31/14/42007-94/24/1/02006-71/32/0/0Išplatinta leidimų, sk. / sudaryta sutarčių dėlleidimų platinimo, sk. / patikrinta leidimųplatintojų, sk. / nustatyta sutarčių sąlygųnesilaikymo atvejų, sk.Atlikta patikrinimų, sk. / išaiškinta paţeidimų, sk./ sustabdyta ţvejybų, sk.2008-10321/0/1/02007-0/02006-1/02008-60/0/0/02007-52/0/02006-40/1/0<strong>Kauno</strong> RAAD teritorijoje verslinė ţvejyba vykdoma <strong>Kauno</strong> mariose. <strong>Kauno</strong> marių plotas – 6350 ha, didţiausias gylis – 21 m.Šiame vandens telkinyje 2008 m. verslinę ţvejybą vykdė 10 įmonių suformuotuose 13-koje padalinių. Vadovaujantis Aplinkos ministro2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-42 „Dėl verslinės ţvejybos limitų <strong>Kauno</strong> mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2008m.”.Vienu metu <strong>Kauno</strong> mariose galėjo būti uţmesta 160 vnt. tinklų (12,0 km.). A.Deltuvos, R.Noreikienės, V.Maceinos individualiųįmonių veiklą kontroliuoja Alytaus RAAD. 2008 m. buvo galima sugauti 160 t įvairių ţuvų, iš jų 15 t karšių, 2 t lydekų. Sugauta 155 t. (išjų 14 t karšio ir 1,3t lydekų). 2008 m. kontroliuojant verslinę ţvejybą buvo sudaryti kontrolės planai – grafikai, pagal kuriuos verslinėţvejyba buvo tikrinama kiekvienoje įmonėje, kiekvieną dieną. Viso patikrinta 73 kartus, kurių metu nustatyti 5 paţeidimai. Daugiausiaiišaiškinta verslinės ţvejybos ţurnalo pildymo taisyklių paţeidimų. UAB “Vidora” buvo taikytas laikinas ţvejybinės veiklos sustabdymas.89


21 lentelė.RodikliaiRodikliotipasStebimi parametraiSkaitinėišraiška1 2 3 4 5MEDŢIOJAMŲJŲ GYVŪNŲIŠTEKLIŲ NAUDOJIMOKONTROLĖ :Leidimų naudoti medţiojamuosiusgyvūnus kontrolėEfMedţioklės plotų vienetų sk./patikrinta,kaip laikomasi leidimuose naudotimedţiojamųjų gyvūnų išteklius nurodytųreikalavimų, patikrinimų sk. / nustatytaleidimų reikalavimų paţeidimų, leidimų sk.2008-118/78/382007-119/68/16/2006-119/114/48ĮvertinimasMedţioklių kontrolė Ef Patikrinta medţioklių, sk. / išaiškintapaţeidimų, sk.Informacijos apie medţioklės taisykliųpaţeidimus talpinimas į Medţiotojųsąvado duomenų bazęInformacijos teikimas teritorinėmspolicijos įstaigoms apie asmenis,paţeidusius medţioklės taisykliųreikalavimusEfEfPaţeidimų sk. / paţeidimus padarėasmenys, neturintys teisės medţiotiPaţeidimų sk. / nepateikta nustatyta tvarka,atvejų sk. / anuliuota leidimų laikytimedţioklinius ginklus, sk.2008-84/592007-101/632006-85/422008-65/82007-68/12006-64/02008-14/0/32007-34/0/62006-42/3/8<strong>Kauno</strong> RAAD kontroliuojamoje teritorijoje yra 118 medţioklės plotų vienetų. 2008 m. atlikta 78 medţioklės plotų vienetųpatikrinimai, kurių metu nustatyta 38 medţioklės tvarkos paţeidimai. Medţioklės plotų vienetams medţioklės lapus ir licencijas išduodabei tiesioginę kontrolę vykdo rajonų agentūros.Daug dirbta su medţioklės ploto vienetų naudotojais aiškinant, kad medţioklės plotų apsauga turi rūpintis patys naudotojai, otinkamai nepriţiūrint plotų gali būti sustabdytas leidimas naudoti medţiojamuosius gyvūnus medţioklės ploto vienete. Šis prevencinisdarbas davė ir rezultatų, su medţiotojų pagalba buvo išaiškintas ne vienas brakonieriavimo atvejis.90


22 lentelė.RodikliaiRodiklio Stebimi parametraiĮvertinimastipas1 2 3 4LAUKINIŲ GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IRGAMINIŲ IŠ JŲ ĮVEŢIMO /IŠVEŢIMO, PREKYBOS BEILAIKYMONELAISVĖJEKONTROLĖ:Leidimų prekiauti gyvūnais, jų dalimis irgaminiais iš jų, išdavimasPrekybos laukiniais gyvūnais kontrolėLeidimų laukinių gyvūnų laikymuinelaisvėje išdavimasLaukinių gyvūnų laikymo nelaisvėjekontrolėPrekybos vietų sk./išduota leidimų, sk. 2008-45/142007-24/42006-23/8Patikrinimų sk./išaiškinta paţeidimų, sk. 2008-28/20Ef2007-12/22006-20/7Aptvarų, voljerų sk. /išduota leidimų, sk. 2008-35/242007-19/9Ef Patikrinimų sk./ išaiškinta paţeidimų, sk. 2008-15/02007-1/0Vykdoma egzotinių gyvūnų prekybos taškų kontrolė. Per 2008 m. išduota 14 leidimų prekybai laukiniais gyvūnais 45 prekybosevietose. 2008 m. patikrinta 28 vietos, prekiavusios gyvūnais ar jų dalimis ir nustatyta 20 paţeidimų. Didesnis dėmesys 2008 m. skirtasprekyvietėms ţuvimi. Vykdant prekyviečių, prekiaujančių ţuvimi kontrolę ir patikrinus 75 prekyvietes išaiškinta 13 paţeidimų (prekiavoneteisėtai įgyta ţuvimi).91


23 lentelė.RodikliaiRodiklio Stebimi parametrai Skaitmeninė išraiška Įvertinimastipas1 2 3 4 5NEETATINIŲAPLINKOSAPSAUGOS INSPEKTORIŲVEIKLOS ORGANIZAVIMASNAAI skaičius Bendras skaičius 97NAAI išaiškinti paţeidimai Ef Išaiškino savarankiškai ir kartu suvalstybiniais <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong>inspektoriais <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong>įstatymų paţeidimus, sk./tame tarpešiurkščius, sk./paţeidimų procentasnuo visų RAAD išaiškintų paţeidimųsk.580/171/69%NAAI pokytis Ef Pratęsta įgalinimų, sk./nepratęstaįgalinimų, sk./suteikta naujų,sk./panaikinta įgalinimų, sk.1778/17/19/-92


Informacija, pagal kurią atliekamas atsiskaitomojo laikotarpio įvertinimas, pateikiama uţ paskutinius tris metus.93


XVI. VALSTYBINĖ MIŠKŲ KONTROLĖ18. Trumpa <strong>regiono</strong> miškų apţvalga.Lietuvos Respublikos <strong>aplinkos</strong> ministerijos <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento kontroliuojama teritorija uţima 8441km², kurioje yra 262536 ha miškų. <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> teritorijos miškingumas 31,1 %. Regione yra 50,1 mln. m³ miško išteklių: spygliuočių –25,07 mln. m³, minkštųjų lapuočių – 21,3 mln. m³, kietųjų lapuočių – 3,7 mln. m³. Pagal tūrį vyrauja spygliuočių miškai, kurie sudaro 50%, minkštųjų lapuočių miškai - 42,6 %, o kietųjų lapuočių miškai - 7,4 %.19. Miškų plotų kaita, miškų nuosavybė, administracinis paskirstymas.Lietuvos Respublikos <strong>aplinkos</strong> ministerijos <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento kontroliuojamoje teritorijoje yra 7miškų urėdijos, Gaiţiūnų ir Rokų kariniai poligonai bei <strong>Kauno</strong> miesto savivaldybės miškai. Privatūs miškai sudaro 30,9 % ir uţima 81160ha plotą, o valstybiniai miškai sudaro 69,1 % ir uţima 181376 ha plotą, iš kurių apie 26500 ha yra rezervuoti nuosavybės teisių atkūrimui.Daugiausia miškų yra Jurbarko r. (57514 ha), <strong>Kauno</strong> r. (48959 ha) ir Kėdainių r. (42859 ha). Maţiausiai miškų yra Kaišiadorių r.(34288 ha) ir Raseinių r. (36709 ha). Miškų plotas kasmet auga dėl miškų įveisimo ne miško ţemėje. <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> teritorijoje 2008 m.ţemės ūkio paskirties ţemėje buvo įveista 197,12 ha miško. Daugiausia miškų įveista Jonavos r. (82,72 ha), Raseinių raj. (41,52 ha),Kaišiadorių r. (34,17 ha) ir Jurbarko r. (29,01 ha).20. Miškų atkūrimo valstybiniuose ir privačiuose miškuose kontrolė.24 lentelė.RodikliaiRodikliotipasStebimi parametraiSkaitinėišraiškaĮvertinimas1 2 3 4 5Miškų plotas B Mln. ha. 0.263Miškų atkūrimas ir įveisimas valstybiniuosemiškuoseAtMiškų įstatyme nustatytais terminais neatkurtųkirtaviečių plotas ha/proc. nuo ţeldintinų kirtaviečiųMiškų atkūrimo ir įveisimo kokybė- 94


25 lentelė.MiškųurėdijosMiško atkūrimo (ţeldinių)įvertinimasMiško atkūrimo (ţėlinių)įvertinimasŢeldinių kokybėsįvertinimasŢėlinių kokybėsįvertinimaspavadinimasPatikrintahaĮvertinta blogai Patikrinta ha Įvertinta blogai PatikrintahaĮvertinta blogai PatikrintahaĮvertintablogaiha % ha % ha % ha %Jonavos 57,4 2,2 4 18,1 - - - - - - - -Kėdainių 50,0 - - 46,9 - - - - - - - -<strong>Kauno</strong> - - - - - - 61,4 - - 35,9 - -Kaišiadorių - - - - - - 62,4 - - 7,9 - -2008 m. miškų atkūrimas buvo patikrintas Jonavos ir Kėdainių miškų urėdijose. Jonavos miškų urėdijoje 2,2 ha plote (4 %) miškoatkūrimas (ţeldinių) įvertintas blogai.Vykdant <strong>Kauno</strong> ir Kaišiadorių miškų urėdijų kopleksinius patikrinimus, buvo atliekamas ţeldinių ir ţėlinių kokybės įvertinimas.Šiose miškų urėdijose ţeldinių ir ţėlinių kokybė blogai nebuvo įvertinta.26 lentelė.Rodikliai Rodiklio tipas Stebimi parametrai Skaitinė išraiška ĮvertinimasPrivačių miškų atkūrimas At 2004 m. plynai iškirstų kirtaviečių Iškirsta 1111,2 ha privačiuose miškuose atkūrimo proc. nuo Patikrinta 1111,2 hapatikrinto ploto.Atkurta 98 %Miškų įstatyme nurodytais terminais neatkurta 22,6 ha (2 %) 2004 m. privačiuose miškuose plynai iškirstų birţių. Uţ miškųneatkūrimą 38 asmenims skirta 10,235 tūkst. Lt administracinių baudų. Išieškotos visos skirtos baudos.95


21. Miško kirtimų privačiuose miškuose dinamika per paskutinius tris metus ir kirtimų kontrolė. Išrašyta leidimų miškui kirsti irleista iškirsti medienos iš pagrindinių ir tarpinių kirtimų, miškotvarkos projektų kokybės kontrolė:Išrašyta leidimų miškui kirsti ir leista iškirsti pagrindiniais ir tarpiniais kirtimais.96


Miškotvarkos projektų kokybės kontrolė.2006 m. administracinėmis baudomis nubausti 3 vidinės miškotvarkos projektų autoriai (skirta 700 Lt baudų). 2007 m.administracinės baudos skirtos 8 vidinės miškotvarkos projektų autoriams (skirta 1700 Lt baudų). 2008 m. administracinėmis baudomisnubausti 4 vidinės miškotvarkos projektų autoriai (skirta 800 Lt baudų).97


22. Birţių paruošimo kirtimui kokybės kontrolė.Per 2006 m. birţių atrėţimas patikrintas 230 birţių (9,5 %) prieš išrašant leidimus kirsti mišką. Patikrinimų metu nustatyta 16paţeidimų, paţeidėjams skirta 3450 Lt baudų.. <strong>Kauno</strong> <strong>regiono</strong> <strong>aplinkos</strong> <strong>apsaugos</strong> departamento valstybiniai miškų pareigūnai 2007 m.išdavė 1965 leidimus kirsti mišką privatiems miško savininkams. Prieš leidimų išdavimą patikrino 184 birţių (9,4 %) atrėţimą, patikrinimometu nustatė 7 paţeidimus, uţ kuriuos, juos padariusiems asmenims, paskyrė 1550 Lt administracinių baudų. 2008 m. išdavė 1032leidimus. Prieš leidimų miškui kirsti išdavimą, atliktas 169 birţių (16,4 %) atrėţimo kokybės patikrinimas. Patikrinus nustatyta 17paţeidimų, paţeidėjams skirta 4650 Lt baudų.23. Neteisėti miško kirtimai.27 lentelė.Rodikliai Rodiklio tipas Stebimi parametrai Skaitinė išraiška Įvertinimas1 2 3 4 5Ap Neteisėtų miško kirtimų dinamika per paskutinius tris metus:Neteisėtų kirtimų atvejų skaičius (vnt.)2006 m.1192007 m.682008 m.74NeteisėtimiškokirtimaiNeteisėtai iškirstos medienos tūris (ktm.)2006 m.2007 m.2008 m.Vidutiniškai iš 1000 ha neteisėtai iškirstos medienos tūris (ktm.)2006 m.2007 m.2008 m.2559893118533111598


Išaiškinta neteisėtų kirtimų kaltininkų (proc.)2006 m.2007 m.2008 m.Patikrinta privačių miško sklypų (proc. nuo bendro skaičiaus)2006 m.2007 m.2008 m.Vidutiniškai vienas inspektorius patikrino privačių miško sklypųper metus (vnt.)2006 m.2007 m.2008 m.736581 10,310,810,3 236255230 24. Neteisėtais kirtimais iškirstas medienos kiekis ktm. ir neteisėtais kirtimais privačiuose miškuose iškirstas medienos kiekisvidutiniškai iš 1000 ha.Nustatytas neteisėtai iškirstos medienos kiekis (ktm).30002000100002559893118541 79 802006 2007 2008privačiuose miškuosevalstybiniuose miškuose99


26. Valstybinės miškų kontrolės įvertinimas ir pagrindiniai uţdaviniai 2009 m.Atsiţvelgiant į 2008 m. valstybinės miškų kontrolės rodiklius ir juos lyginant su ankstesnių metų rodikliais, 2008 m. vykdytavalstybinė miškų kontrolė vertinama teigiamai.Vykdant valstybinę miškų kontrolę 2008 m. daugiausia dėmesio ir pastangų buvo skiriama: 1) privačių miškų savininkųkonsultavimui; 2) privačių miškų atkūrimo kontrolei; 3) neteisėtų miško kirtimų, įvykdytų privačiuose miškuose, operatyviam nustatymuiir paţeidėjų išaiškinimui; 4) miškų <strong>apsaugos</strong> nuo šiukšlinimo kontrolei.Per 2008 m. buvo patikrinta 2757 privačių miškų sklypai (10,3 %). Vienas pareigūnas per metus vidutiniškai patikrino 230 privačiųmiško sklypų.Lyginant su 2007 m., kada neteisėtais kirtimais privačiuose miškuose buvo iškirsta 893 m³ medienos, 2008 m. neteisėtų kirtimųpadaugėjo (1185 m³ arba 33 %). Lyginant su 2006 m. (2559 m³) neteisėtų kirtimų sumaţėjo 2,2 karto. Tačiau 2008 m. labai pagerėjoneteisėtų kirtimų išaiškinimas – išaiškinta 81 %.Uţ neteisėtus miško kirtimus ir kitas miško paţaidas, juos įvykdţiusiems asmenims skirta 86,000 tūkst. Lt administracinių baudųbei pateikta atlyginti 96,409 tūkst. Lt ţalą, padarytą gamtai. Labai pagerėjo ir skirtų administracinių baudų bei pateiktos ţalos aplinkaiišieškojimas. Baudos išieškotos 100 %. Ţalos aplinkai išieškota 69 %.2008 m. buvo patikrintas miškų atkūrimas visose 2004 m. privačiuose miškuose plynai iškirstose birţėse. Miškų įstatymenurodytais terminais neatkurta 22,6 ha (2 %) plynai iškirstų birţių. Uţ miškų neatkūrimą 38 asmenims skirta 10,235 tūkst. Ltadministracinių baudų. Išieškotos visos skirtos baudos.2009 m. didžiausias dėmesys bus skiriamas privačių miškų savininkų konsultavimui, privačių miškų atkūrimo kontrolei, miškopažeidimų prevencijai.101

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!