22.06.2021 Views

„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ brošiūra

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


ŠIUOLAIKINIO

KAUNO MITO

TRILOGIJA:

IŠ LAIKINOSIOS Į

ŠIUOLAIKINĘ. SUKILIMAS

2022 m. sausio 20–23 d.

IŠ LAIKINOSIOS Į

ŠIUOLAIKINĘ. SANTAKA

2022 m. gegužės 20–22 d.

IŠ LAIKINOSIOS Į

ŠIUOLAIKINĘ. SUTARTIS

2022 m. lapkričio 25–27 d.

THE

CONTEMPORARY

MYTH OF KAUNAS

TRILOGY

January 20–23:

FROM TEMPORARY TO

CONTEMPORARY.

THE CONFUSION

May 20–22:

FROM TEMPORARY TO

CONTEMPORARY.

THE CONFLUENCE

November 25–27:

FROM TEMPORARY TO

CONTEMPORARY. THE

CONTRACTKAUNAS

EUROPOS

KULTŪROS

SOSTINĖ

KAUNAS

EUROPEAN

CAPITAL

OF CULTURE

LT

EN

There is only one step left, and in 2022, Kaunas

and Kaunas district will become European

Capital of Culture. The European Capital of

Culture initiative, launched in 1985, is one of the

most successful projects in the European Union.

More than 50 cities have already been awarded

this honorable title. The status of the European

Capital of Culture, which we have been striving

for since 2015, is ambitious, planned, and binding.

It is an invitation to co-create the city of our future

and its cultural life. At the same time, it is an

invitation to discover and reveal the uniqueness

of the place, strengthen the connection with

other cultures, and meet them in Kaunas. The

title is essential for the city and the journey

towards it – it is already happening and leads us

all to a big celebration in 2022. It is a journey from

the temporary capital to the contemporary one

– to a confident, creative, and open European

city. A place where its history lives on, and at

the same time, the future is actively built. It is a

journey for all of us - city and district residents,

regardless of age, profession, origin, or views.KAUNAS 2022

GEROJE

KOMPANIJOJE

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

IN A GOOD

COMPANY

LT

Kultūros sostinės titulas – tai galimybė

susitikti pas mus – Kaune, ir atskleisti vietos

unikalumą aplinkiniams, taip sustiprinant ryšį

su pamatinėmis Europos vertybėmis. Šiuos

metus pasitinkame ne vieni – kartu su mumis

titulus švęs ir Liuksemburgo miestas Esch-sur-

Alzette, siekiantis iš naujo atrasti šalis vienijantį

multikultūriškumą ir permąstyti žemyno viziją iš

naujo, ir Novi Sad miestas Serbijoje, kuris žada

atnešti taikos į mūsų kasdienybę ir kviečia mąstyti

apie Europos ateitį.

The title of Capital of Culture is an opportunity to meet in

Kaunas and reveal the uniqueness of the place to those

around you, thus strengthening the connection with the

fundamental values of Europe. 2022 will not be celebrated

alone - the Luxembourg city of Esch-sur-Alzette, which seeks

to rediscover the unifying multiculturalism and rethink the

vision of the continent, as well as the city of Novi Sad in Serbia,

which promises to bring peace into our daily lives and invites

us to think about the future of Europe.

ENKAUNAS 2022 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

IŠ LAIKINOSIOS

SOSTINĖS

FROM TEMPORARY

CAPITAL

LT

Savo kelionę pradėjome supratę, koks amžinai

nostalgiškai besigręžiojantis atgal yra Laikinasis Kaunas.

Sustikę kryžkelėje klausėme savęs: nejau Kaunas tikrai

„antrasis miestas“?

Galbūt jis yra „ateities miestas“? Užteko tik žengti pirmąjį

žingsnį šiuolaikiškumo link ir visa mūsų praeitis, dabartis

ir ateitis pradėjo jungtis. Kartais ir mažas žingsnis yra

didžiausias mūsų gyvenime.

We started our journey by realizing what a temporary

nostalgic, forever looking back place is Temporary

Kaunas. Lost and stopped at the crossroads of

inferiority: is Kaunas a “second city”?

Maybe it is the “city of the future”? It was enough to

take the first step towards contemporariness, and

our whole past, present, and future began to unite.

Sometimes a small step is the most significant step in

our lives.

EN

FLUXUS festivalis 2020 / Fluxus festival 2020

Nuotrauka / Photo: M. PlepysKAUNAS 2022

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

LT

„Teko fotografuoti patį procesą, kai Kaunas tik ruošėsi

tapti Europos kultūros sostine, kai miesto galimybes

vertino komisija. Žmonių akyse mačiau užsidegimą. Tai

buvo pirmasis, labai džiaugsmingas, etapas“.

Fotografas, „Kaunas 2022“ ambasadorius Remigijus

Ščerbauskas

Tai buvo pirmasis, labai

džiaugsmingas, etapas.

Žmonių akyse mačiau

užsidegimą

“I had an opportunity to photograph the process itself

when Kaunas was preparing to become the European

Capital of Culture when the commission assessed the city’s

possibilities. I saw the spark in the eyes of the people. This

was the first, very joyful, stage”.

EN

Photographer, Ambassador of Kaunas 2022 Remigijus

Ščerbauskas.

Kaunas skelbiamas Europos kultūros sostine 2022, 2017 m.

Kaunas is being anounced European Capital of Culture 2022, 2017

Nuotrauka / Photo: E. VirketisKAUNAS 2022 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

IŠMOKTOS (IR

LESSONS WE’VE

BŪSIMOS) PAMOKOS

LEARNED (AND KEEP

LEARNING)

LT

Nuolatinis mokymasis – pagrindinis įrankis norint pakeisti

pasaulį.

Kultūros Tempo akademija kartu su aukščiausio lygio

profesionalais ugdo kultūrininkus, padeda įgyti naujų

kompetencijų jaunimui, atrasti naujų veikimo metodų

kultūros profesionalams, bendruomenių lyderiams.

Organizuojame specialiąją auditorijų vystymo mokymų

programą, „Fluxus Labas!“ ruošia daugybę bendruomenių

fasilitatorių kūrybiniams veiksmams, o kultūros partnerius

kasmet kviečiame į Europos kultūros sostinės forumą, kur

mokomės iš geriausių – dažnai susitinkame kartu su kitais

kolegomis iš Kauno kultūros bendruomenės ir žiūrime į

ateitį kartu – toliau bus tik geriau.

Constant learning is the most powerful weapon you can use to

change the world.

EN

The Tempo Academy of Culture, together with the top-level

professionals, educates cultural workers, helps the youth

to gain new competences, helps the culture professionals

and community leaders to discover new ways of acting, also

organizes a particular audience development training program,

annually invites cultural partners to the European Capital of

Culture Forum, where we learn from the best – we hold annual

meetings with colleagues from Kaunas cultural community,

“Fluxus Labas!” prepares many community facilitators for

creative actions, and we are looking into the future together – it

will only get better.

Kultūristai rengiasi tapti savo miesto ekspertais / The Culturists are

preparing to become Kaunas city experts

Nuotrauka / Photo: M. PlepysKAUNAS 2022

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

LT

„Kaunas man yra miestas su labai dideliu potencialu. Šiuo

metu jis dinamiškas ir besikeičiantis. Potencialą, visų

pirma, matau kultūroje. Matau kultūros bendruomenę

su daug nuostabių, įkvepiančių idėjų, nuoširdaus noro

ir įdirbio, siekiant, kad kultūra taptų integralia, niekaip

neatsiejama nuo miesto ir jame gyvenančių žmonių

identiteto“.

Marius Pinigis, šokėjas, „Kaunas 2022“ ambasadorius

Kaunas man yra miestas

su labai dideliu potencialu.

Šiuo metu jis dinamiškas ir

besikeičiantis

“Kaunas is a city with a lot of potential for me. It is

currently a dynamic and changing city. I see the

potential in culture in the first place. I see a cultural

community with many wonderful, inspiring ideas,

sincere desire and hard work to make culture integral,

inseparable from the identity of the city and the people

living in it”.

EN

Marius Pinigis, dancer, ambassador of Kaunas 2022

„Kaunas 2022“ ambasadorius Marius Pinigis, Šeiko šokio teatras,

„Metų laikai“ / “Kaunas 2022” ambassador Marius Pinigis, Šeiko

Dance Company, “Seasons”. Nuotrauka / Photo: E. SabaliauskaitėKAUNAS 2022

SUBURTOS (IR

AUGANČIOS) JĖGOS

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

JOINT FORCES

(STILL GROWING)

LT

Tylios, bet aktyvios bendruomenės veikė nuostabiausius

dalykus dar prieš Kaunui laimint titulą. Kiemų, mikrorajonų,

senjorų ar kultūros įstaigų jungtys su metais stiprėjo ir augo, kol

Šiuolaikinės sostinės voratinklis sujungė tolimiausius Kauno

ir Kauno rajono kampus, ir jau daugiau nei 20 000 žmonių

tiesiogiai dalyvavo „Fluxus Labas!“ kūrybinėse veiklose, o

2022-aisiais tikimės suburti virš 100 000 dalyvių, kurie žybtelės

fluxus ritmu ar pokyčius skatinančių idėjų protrūkiais.

„Dirbtuvėse įvyksta tas nematomas, bet labai svarbus, pirmasis

etapas: kaimynų ryšių užmezgimas (...)“.

Algimantas Grigas, architektas

Quiet but active communities did the most beautiful things

even before Kaunas won the title. Connections of courtyards,

neighborhoods, seniors, or cultural institutions strengthened and

grew over the years until the Contemporary Capital web-connected

Kaunas and Kaunas district’s farthest corners. More than 20,000

people directly participated in „Fluxus Labas!“ creative activities,

and in 2022 we hope to gather over 100,000 participants in Fluxus

rhythm to cause outbreaks of ideas that promote change.

EN

“In the workshop, the invisible, but crucial first stage takes place:

making connections between neighbors (...)”.

Algimantas Grigas, architect.

„Fluxus Labas! Kiemas“ dirbtuvės / “Fluxus Labas! Yard” workshop

Nuotrauka / Photo: M. PlepysKAUNAS 2022

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

LT

Ambicingoji jaunimo karta su „Kauno iššūkiu“ ir jaunaisiais

kuratoriais pažada – 2022 metus pasitiksime tvirtai, kartu augindami

šiuolaikinius miestiečius. Pačių jaunuolių kuriamas Jaunimo

festivalis – jų diktuojamų temų ir meninių projektų manifestas. Visas

Europos jaunimas kviečiamas 2022-ųjų liepos 1–3 dienomis susitikti

šiuolaikiniame Kaune.

„Neseniai bendravau su šešiolikmete kauniete (...) Sėdėjome

kavinukėje prie Soboro ir ji man pasakė: „Aš noriu studijuoti ir gyventi

Kaune, visai nenoriu niekur važiuoti.“ Aš apsidairiau ir suvokiau, kad to

labiausiai ir linkiu Kaunui. Linkiu pasiliekančių žmonių – čia kurti savo

gyvenimus, dirbti ir plėsti bendruomenę“.

Monika Mašanauskaitė, pianistė, „Kaunas 2022“ ambasadorė

Linkiu pasiliekančių žmonių –

čia kurti savo gyvenimus, dirbti ir plėsti

bendruomenę

The ambitious generation of young people with the Kaunas Challenge

and Young curators promises that we will face 2022 firmly while raising

contemporary citizens. The Youth Festival, created by young people

themselves, is a manifesto of the themes and artistic projects dictated by

them. All European youth are invited to meet in contemporary Kaunas on July

1-3, 2022.

EN

“I recently interacted with a 16-year-old from Kaunas. We were sitting in a

cafe near Sobor, and she told me: “I want to study and live in Kaunas; I don’t

want to go anywhere at all.” I looked around and realized that I wish this upon

Kaunas the most. I want these people to stay – to build their lives, work, and

expand the community here“.

Monika Mašanauskaitė, pianist, ambassador of Kaunas 2022

Jaunieji „Kaunas 2022“ kuratoriai / Emerging Curators of “Kaunas

2022” project

Nuotrauka / Photo: A. AleksandravičiusKAUNAS 2022

VYSTOMI ATEITIES

PROJEKTAI

LT

Kauno tarpukario modernizmo architektūros pastatai yra

mūsų miesto veidas – juose gyvena miesto praeities ir ateities

nutikimai, kurie 2022 metais sušvis kultūros sostinės metų

atidarymo programoje, kviesdami kurti paveldo sėkmės

istoriją. 16 rezidencijų rezultatus atskleis „365 / 360“ paroda.

„Modernistai“ Kauną parodys visai Europai ne tik gyvai, bet ir

ekranuose – Aideen Barry videomeno projektas apie Kauno

modernizmą (ir ne tik) pasirodys 2022-aisiais!

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

ONGOING/

FORTHCOMING

PROJECTS

„Jausmas toks, tarsi būčiau radusi itin retą brangakmenį. Mane

stebina, jog taip ilgai slėpėte šią paslaptį nuo pasaulio. Kaune

pilna išskirtinio grožio pastatų (...)“.

Menininkė iš Airijos Aideen Barry

Kaunas interwar modernist architecture buildings shape the face of

our city - they are home to the city’s past and future events, which

will shine in the opening program of the Capital of Culture in 2022;

the results of 16 residencies will be revealed by 365/360, inviting to

create a heritage success story. “Modernists” will show Kaunas to

the whole Europe not only live but also on screens – Aideen Barry’s

videoart project about Kaunas Modernism will appear on the screens

in 2022!

EN

“It feels like I have found an extremely rare gem. It amazes me that

you have been hiding this secret from the world for so long. Kaunas is

full of exceptional beautiful buildings”.

said Irish artist Aideen Barry.

Aideen Barry ir būsimas videomeno projektas apie Kauno modernizmą

/ Aideen Barry and the upcoming video art project about modernism in

Kaunas. Nuotrauka / Photo: Ugnė Marija AndrijauskaitėKAUNAS 2022

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

LT

Kaunas – mūsų svajonių dizaino miestas – visiems prieinamas,

traukiantis akį ir kviečiantis visus prisijungti prie Dizaino įvykio ir

jausti KAUNtaktą su aplinka. Ši energija jungia visus Lietuvos dizaino

lauko partnerius ir Kūrybiškų miestų tinklo partnerius.

Kiekvienas žmogus atsineša savo istoriją, o mūsų mieste jų tiek,

kiek jokia galva nepajėgtų įsiminti. Taip atsirado „Atminties biuras“,

renkantis daugiakultūrę Kauno istoriją ir kviečiantis ja didžiuotis.

Pasakoti ir išgirsti 2022-ais metais europiečius kvies daugiau nei 20

partnerių sutelkęs Istorijų festivalis, pasaulinis Litvakų forumas, virš

400 atlikėjų įtraukianti Kauno kantata (autoriai Philip Miller (PAR)

ir Jenny Kagan (JK)), spektakliai, istorijų pasakotojai, parodos ir

kūriniai.

Kaunas – mūsų svajonių

dizaino miestas – visiems prieinamas,

traukiantis akį

Kaunas – the city of our dream design – accessible to everyone, eyecatching,

and inviting everyone to join the Design event and feel the KAUNtact

with the environment. This energy unites all Lithuanian design field

partners and partners of Creative Cities Network. When the mechanisms of

empathy, sustainability, and creativity come together, an emotional reflector

will be created.

EN

Each person brings their own story, and in our city, there are so many – no

one could remember it all. This is how the Memory Office came about,

choosing the multicultural history of Kaunas and inviting it to be prou. In

2022, Europeans with more than 20 partners, the World Litvak Forum,

Kaunas Cantata with more than 400 performers (authors Philip Miller (PAR)

and Jenny Kagan (UK)), performances, storytellers, exhibitions and art.

Kauno Dizaino įvykis, mobili miesto pirtis (aut. J. Garmus ir A.

Lukėnas) 2020 m. / Kaunas Design event, mobile city sauna (aut.

J. Garmus, A.Lukėnas) 2020. Nuotrauka / Photo: M. PlepysKAUNAS 2022

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

LT

Iki 2022 metų liko tik vienas žingsnis – galima pradėti lyginti

proginius rūbus ir pasikabinti juos prie lovos. Tikslų ir iššūkių tiek

daug, kad nežinome, ką darytume be mums svarbiausių

– kultūros sektoriaus partnerių – nuo nacionalinių įstaigų iki stiprių

nevyriausybinio sektoriaus atstovų, kurių yra daugiau nei 70. Jie

kuria šią programą ir ruošia muziejus, galerijas, teatrus, derina

pianinus, ruošia kostiumus, siuva lėles, repetuoja garsiausius

koncertus, kuria fantastiškiausius spektaklius, kuruoja įstabias

parodas ir daro begalę dalykų, pakeisiančių jūsų gyvenimą!

Iki 2022 metų liko tik vienas žingsnis –

galima pradėti lyginti proginius rūbus ir

pasikabinti juos prie lovos

There is only one step left - you can start ironing your fancy clothes,

and you can hang them close to your bed. There are so many goals

and challenges that we do not know what we would do without our

most important partners in the cultural sector – there are more than

70 of them - from national institutions to firm non-governmental

representatives. They create this program and prepare museums,

galleries, theaters, tune their pianos, and prepare costumes, dolls.

They are rehearsing the concerts, making the most fantastic

performances, curating notable exhibitions, and doing endless

activities that will change your life!

EN

Festivalis „ConTempo“, spektaklis „Atvykėliai“, 2020 / ConTempo:

International performing Arts Festival, performance “Arrived”, 2020

Nuotrauka / Photo: M. PlepysKAUNAS 2022

VEIKIANTI (IR ATVIRA)

BENDRAKŪRYBA

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

CO–CREATION THAT

WORKS (WE’RE OPEN!)

LT

Kauniečiai turi tvirtą charakterį, yra nepraleidžiantys pro akis

pokyčių, klaidų ar galimybių kurti ir vesti į priekį kitus. Šie žmonės

yra didžiausias mūsų projekto turtas – jie kuria gražiausias

Šiuolaikines seniūnijas, garsina Fluxus kiemus, kviečia į Upynes

ir traukia naujus bendraminčius, įamžindami mūsų stiprias

bendruo(meniškas) vertybes. Jų dėka miestas turi nuostabiausius

festivalius bei šilčiausius atsiminimus, o ateityje jie tikisi suvienyti

visą miestą ir, tikėkimės, Europą.

„Visas stebuklas ir yra tokiose iniciatyvose. Ne institucijose, ne

sienose“.

Julijus Grickevičius, LRT Klasika vadovas, „Kaunas 2022“

ambasadorius

Kaunasians have a strong character; they do not miss the changes,

mistakes, or opportunities to create and lead others. These people

are the greatest assets of our project - they create the most beautiful

contemporary neighborhoods, make Fluxus courtyards famous, invite

everyone to Upynės and attract new like-minded people, perpetuating

our strong co-creative values. Thanks to them, the city has the most

beautiful festivals and the warmest memories – in the future they hope

to unite the whole city and, hopefully, Europe.

EN

“It is a complete miracle in such initiatives. Not in institutions, not in

walls.”

Julijus Grickevičius, Head of LRT Klasika, “Kaunas 2022” ambassador

Baigiamasis „Šiuolaikinių seniūnijų“ renginys Kauno rajone, Raudondvaryje

2020 m. / The final Event of Programme “Contemporary

Neighbourhoods” in Raudondvaris, 2020. Nuotrauka / Photo: M. PlepysKAUNAS 2022

Į ŠIUOLAIKINĘ SOSTINĘ

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

TO CONTEMPORARY

CAPITAL

LT

Kaunas jau yra Kultūros sostinė.

2022-aisiais mes švęsime šio projekto rezultatus ir

kviesime į savęs pažinimo kelionę. Mūsų programoje

daugiau nei 300 veiklų ir projektų, bet tai tik pradžia:

kultūros meniu siūlo William Kentridge ir Marinos

Abramovič personalines parodas, tarptautinį scenos

menų festivalį „ConTempo“, 1972-ųjų metų pavasariui

(kultūrinei rezistencijai) skirtą renginių ciklą, parodą apie

Kauno ir Vilniaus konkurenciją, šiuolaikinę japonų kultūrą

pristatysiančią Sugiharos savaitę, Kauno literatūros

savaitę, Istorijų festivalį, Kauno dizaino įvykį, 10 specialių

teatrų premjerų ir dar virš 40 kitų tarptautinių renginių,

suplanuotų kiekvieną 2022-ųjų metų savaitgalį Kaune ir

Kauno rajone.

Kaunas already is the Capital of Culture.

In 2022, we will celebrate this project’s results and invite you on

a journey of self-consciousness.

There are more than 300 activities and projects in our

program, but that is only the start: the cultural menu offers solo

exhibitions by William Kentridge and Marina Abramovich, the

International Performing Arts Festival ConTempo, a series of

events for the spring of 1972 (cultural resistance), an exhibition

in Kaunas and Vilnius, Sugihara Week presenting contemporary

Japanese culture, Kaunas Literature Week, the Storytelling

Festival, 10 special theater premieres, and over 40 other

international events planned every weekend of 2022 in Kaunas

and Kaunas district.

EN

Festivalis „ConTempo“, spektaklis „Kamčiatka“ 2019 m.

ConTempo: international performing arts festival, “Kamchàtka”, 2019

Nuotrauka / Photo: M. PlepysKAUNAS 2022

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

LT

Viską į viena sujungs mūsų naktinis kolega Mitinis Kauno žvėris –

pirmas ir (greičiausiai) paskutinis kaunietis. Jo legendą galėsime

patirti Didžiosios trilogijos renginiuose ir nors Žvėris nėra didžiulis

dėmesio mėgėjas, 2022 metais žada pasirodyti miestiečiams ir

svečiams didžiųjų renginių metu.

Kaunas jau laukia jūsų pasiruošęs nubusti, išryškinti savo

europietišką tapatybę ir tapti laimingų žmonių miestu.

„Man Lietuva ir Kaunas yra pasaulio ašis. Čia gimiau ir augau. Atėjo

laikas mūsų Kaunui prabusti. Jis tikrai bus viena įsimintiniausių

Europos Kultūros sostine 2022-iais metais“.

Bella Shirin, „Kaunas 2022“ ambasadorė

Kaunas jau laukia jūsų pasiruošęs nubusti,

išryškinti savo europietišką tapatybę ir

tapti laimingų žmonių miestu

Our night-shift colleague Mythical Beast of Kaunas – the first and

(probably) last Kaunas citizen - will unite everything into one. We will be

able to experience his legend at the Great Trilogy events. Although the

Beast is not a big fan of attention - in 2022, it promises to appear to the

townspeople and guests on major events.

EN

Kaunas is already waiting for you, ready to wake up, highlight your

European identity, and become a place for happy people.

“For me, Lithuania and Kaunas are the axes of the world. I was born and

raised here. It is time for our Kaunas to wake up. It will definitely be the one

of the most prominent European Capital of Culture in 2022.”

Bella Shirin, Ambassador of Kaunas 2022.

Vilniaus knygų mugė, 2020 m. / Vilnius Book Fair, 2020

Nuotrauka / Photo: M. PlepysLT

JAUSKIS KAIP NAMUOSE /

TAPK SAVANORIU

2022-aisiais mūsų komanda lauks jūsų:

- Trumpam apsistojus Kaune, miestą kuriančių namų savininkai leis išgyventi

unikalią patirtį išsinuomojant skirtingą istorinį Kauno miesto laikotarpį

atspindinčius būstus.

- Svetingumo projekto komanda suplanuos jums kultūringą laiką.

- Įsėdus į taksi, galėsite išgirsti visą meniu (iš)važiuojamųjų ekskursijų ar

patirčių Kaune ir Kauno rajone.

Savanorių Kultūristų programa suteiks jums galimybę išmėginti, atrasti ir

tobulinti savo talentus, gebėjimus bei pajusti savo laiko ir energijos indėlį,

žvelgiant į kartu keičiamą miestą.

Dėkojame Kultūristams – savanoriams, kurie padeda įgyvendinti mūsų

kultūrinę programą ir suteikia svetingumo bei šypsenų mūsų renginiams.

2021-ŲJŲ

METŲ

RENGINIAI:

Laimės diena:

kovo 20 d.

Kiemų šventė:

gegužės 27 d.

Šiuolaikinių seniūnijų

festivalis:

birželis – rugsėjis

MAJOR

KAUNAS 2022

EVENTS IN

2021:

March 20:

International Day of Happiness

May 27:

Community Feast

June–September:

Contemporary Neighbourhoods

Festival

Tapk šiuolaikinės kultūros sostinės bendraautoriumi:

kaunas2022.eu/tapk-savanoriu/

BE AT HOME / START

VOLUNTEERING

In 2022 out team is waiting for you:

- After a short stay in Kaunas, the landlords of spaces that create the city will

invite you to experience a unique experience by renting houses reflecting different

historical periods of Kaunas city.

- The hospitality project team will help you plan your cultural time.

- After getting into a taxi you willl be able to hear whole menu of driving tours or

experiences in Kaunas City and its district.

The Volunteer Culturists program will allow you to discover and improve your

talents, abilities and feel your time and energy contribution as you look at a city

that is changing together with you.

mWe thank the Culturists - volunteers who help to implement our cultural program

and give the hospitality and smiles to our events.

EN

Jaunimo sezonas

(pilotinis):

liepos 2–3 d.

ConTempo festivalis:

rugpjūčio 17–26 d.

Europos kultūros sostinės forumas

Rugsėjo 9–10 d.

Fluxus festivalis:

rugsėjo 11 d.

Istorijų festivalis:

spalio 7–9 d.

„MagiC Carpets Landed“ paroda

nuo lapkričio 5 d.

13-oji Kauno bienalė

nuo lapkričio 11 d.

July 2–3:

Youth Season (pilot)

August 17–26:

CONTEMPO: INTERNATIONAL

PERFORMING ARTS FESTIVAL

September 9–10:

European Capital of Culture Forum

September 11:

Fluxus Festival

October 7–9:

CityTelling Festival

From November 5:

MagiC Carpets Landed exhibition

From November 11:

13th Kaunas Biennial

Become a co-author of the Contemporary Capital of Culture:

kaunas2022.eu/en/culturists/SVARBIAUSI

KULTŪROS

SOSTINĖS

TAŠKAI

TOP PLACES

TO VISIT IN

EUROPEAN

CAPITAL OF

CULTURE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!