darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret ...

osha.europa.eu

darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret ...

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS NODARBINĀTO AIZSARDZĪBAI

PRET ELEKTROMAGNĒTISKĀ LAUKA RADĪTO RISKU DARBA VIDĒ

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

2 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS

Izdots ESF Nacionālās programmas “Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu

līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes

paaugstināšanai” projekta “Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana”

VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.4./0001/0006 ietvaros

Materiālus sagatavoja:

SIA “Darba Medicīna” asoc. prof. JĀNIS DUNDURS

Dr. med. zin. DAGMĀRA SPRŪDŽA

Materiālus koriģēja:

SILVIJA GRIGORJEVA, Valsts darba inspekcija

Datorsalikums: Jelgavas tipogrāfi ja

Iespiests: Jelgavas tipogrāfi jā

© LR Valsts darba inspekcija