20.02.2014 Views

atbalstīto pedagogu saraksts

atbalstīto pedagogu saraksts

atbalstīto pedagogu saraksts

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pārskats par<br />

Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu izglītības<br />

iestāžu 2012./2013.mācību gadā novērtējamajiem pedagogiem<br />

Izglītības iestādes nosaukums<br />

Pedagoga vārds, uzvārds<br />

Norāde par izvēlēto<br />

kvalitātes pakāpi<br />

1. 2. 3. 4. 5.<br />

Mairita Šperliņa – Priedīte<br />

X<br />

Valmieras Profesionālā vidusskola Andris Akmens<br />

X<br />

Armands Kalniņš<br />

X<br />

Jura Neikena Dikļu pamatskola<br />

Vineta Šmite<br />

X<br />

Māra Vītola<br />

X<br />

Iluta Čukure<br />

X<br />

Rubenes pamatskola<br />

Ināra Krūmiņa<br />

X<br />

Vija Tihomirova<br />

X<br />

Vaidavas speciālā internātpamatskola Inguna Stepiņa X<br />

Dauguļu speciālā internātpamatskola Agris Sprincis X<br />

Judīte Zumente<br />

X<br />

Vilpulkas sākumskola<br />

Sanita Vīksna<br />

X<br />

Solveiga Zaķe<br />

X<br />

Mazsalacas vidusskola<br />

Gunta Jēkabsone<br />

X<br />

Inga Strižņova<br />

X<br />

Veneranda Logina<br />

X<br />

Matīšu pamatskola<br />

Ligita Lurina<br />

X<br />

Sanita Alberinga<br />

X<br />

Valmieras Mūzikas skola Aivars Cepītis X<br />

Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis” Inga Vaskinoviča X<br />

Ivonna Kānīte<br />

X<br />

Valmieras pilsētas 2.PII „Ezītis”<br />

Zanda Marta Grava<br />

X<br />

Zane Toča<br />

X<br />

Valmieras pilsētas 1.PII<br />

Evita Tetere<br />

X<br />

Maira Lazdiņa<br />

X<br />

Daiga Atslēga<br />

X<br />

Edīte Brīkša<br />

X<br />

Valmieras pilsētas 5.PII „Vālodzīte” Lāsma Homka<br />

X<br />

Dace Poda<br />

X<br />

Dana Ceplīte<br />

X


Līga Šverna<br />

X<br />

Emija Munce<br />

X<br />

Inga Paegle<br />

X<br />

Valmieras pilsētas 6.PII „Kārliena” Vita Bukaldere<br />

X<br />

Gunta Ķestere<br />

X<br />

Ilona Anšmite<br />

X<br />

Daina Plīkša<br />

X<br />

Ilze Rozīte<br />

X<br />

Valmieras pilsētas SPII „Bitīte”<br />

Santa Ecmane<br />

X<br />

Inese Kazule – Kamzola<br />

X<br />

Agrita Rika<br />

X<br />

Trikātas pamatskola<br />

Līga Veikšāne<br />

X<br />

Solvita Strautiņa<br />

X<br />

Kauguru pagasta PII „Pasaciņa” Ieva Cīrule X<br />

Baiba Reņģe<br />

X<br />

Naukšēnu novada vidusskola Aleksejs Solovjovs X<br />

Rūjienas vidusskola Maruta Berga X<br />

Valmieras 5.vidusskola Maija Spilberga X<br />

Indra Eglīte<br />

X<br />

Velta Sniķere<br />

X<br />

Valmieras 2.vidusskola<br />

Sanita Novožilova<br />

X<br />

Svetlana Orlova<br />

X<br />

Valentīna Ustinova<br />

X<br />

Oksana Jakovļeva<br />

X<br />

Valmieras Viestura vidusskola Uldis Jansons X<br />

Iveta Bitmane<br />

X<br />

Evija Kiršblate<br />

X<br />

Evija Vilne<br />

X<br />

Valmieras Pārgaujas sākumskola Evija Piešiņa<br />

X<br />

Inese Gelberga<br />

X<br />

Ineta Judeika<br />

X<br />

Gunita Kļaviņa<br />

X<br />

Ilze Melne<br />

X<br />

Valentīna Sīle<br />

X<br />

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija<br />

Kaiva Pēča<br />

X<br />

Ruta Amoliņa<br />

X<br />

Olita Nīmante<br />

X<br />

Mētra Krišjāne<br />

X<br />

Rūjienas pilsētas SPII „Vārpiņa” Linda Lejasmeijere X


Ilze Šerikova<br />

X<br />

Anita Lutere<br />

Ligita Pickaine<br />

Liene Purgaile<br />

X<br />

Valija Ratniece<br />

X<br />

Valmieras Valsts ģimnāzija<br />

Inga Valtiņa<br />

X<br />

Ingrīda Strazdiņa<br />

X<br />

Liāna Viduce<br />

X<br />

Juris Vaivads<br />

X<br />

Gunta Lāce<br />

Valmieras Jauniešu centrs „Vinda” Aigita Gouģe – Lapiņa X<br />

Dace Lediņa<br />

X<br />

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – Sintija Lapsa<br />

X<br />

attīstības centrs<br />

Daina Leite<br />

X<br />

Zinaida Rumbeniece<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Saskaņots:<br />

Izglītības un zinātnes ministrijas 09.11.2012. vēstule Nr.01-16/4968 „Par 2012/13.mācību gadā <strong>pedagogu</strong> profesionālās darbības<br />

kvalitātes novērtēšanai atbalstāmo <strong>pedagogu</strong> sarakstu”<br />

Vēstuli parakstījusi Valsts sekretāra vietniece – struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore L.Sīka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!